Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KYÕ NAÊNG BAÙN HAØNG CÔ BAÛN  TPDD Chöùc Naêng & Myõ Phaåm FOREVER LIVING PRODUCTS
LUAÂN LYÙ NGAØNH NGHEÀ <ul><li>1.Ba nguyeân taéc </li></ul><ul><li>a.Quan nieäm ñuùng ñaén </li></ul><ul><li>Ngaønh MLM ...
THAØNH COÂNG><THAÁT BAÏI BIEÁT HOÏC HAØNH ÑOÄNG KEÁTQUAÛ $$$ HÖNG PHAÁN TÖÏ TIN MLM laø giaûi quyeát vaán ñeà cuûa ngöôøi...
Moái Quan Heä Trong Quy Trình Baùn Haøng NGÖÔØI BAÙN HAØNG KHAÙCH HAØNG Söû duïng saûn phaåm aùp duïng kieán thöùc & kyõ n...
Nhaø phaân phoái môùi Sau khi hoïc xong kieán thöùc veà saûn phaåm NPP môùi Khaùch haøng
Quy trình baùn haøng Nhaø phaân phoái môùi Khaùch haøng MOÄT CHIEÀU TÖÔNG TAÙC @ . EÙp K/H mua , khoâng caàn bieát nhu...
Quy trình baùn haøng TÖÔNG TAÙC Baùn haøng laø moät tieán trình töông taùc thoâng tin hai chieàu NGÖÔØI BAÙN HAØNG aùp d...
Xaùc ñònh K/H tieàm naêng Thieát laäp Cuoäc heïn Tieáp xuùc Tuyeån,tö vaán ÑAÚNG CAÁP Hieåu Haøi loøng Söû duïng Hôïp taù...
ÑAÚNG CAÁP BAÛN THAÂN ( BEÂN TRONG – BEÂN NGOAØI ) BEÂN NGOAØI Naêng ñoäng Nhieät tình-vui veû Trang phuïc Duïng cuï Tö t...
Chaêm soùc
CAÙC THOÂNG TIN CAÀN QUAN TAÂM KHI TÖ VAÁN Họ vaø teân:…………………………………….Tuoåi………………. ñòa chæ lieân laïc :………………………………………………...
Löu yù: Luoân nhaéc khaùch haøng chuaån bò taâm ly,ù yeân taâm khi cô theå coù caùc bieåu hieän sau : Ñaïi tieän phaân hô...
<ul><li>2.Ba yeáu toá </li></ul><ul><li>a.Naém baét cô hoäi kòp luùc </li></ul><ul><li>b.Laøm vieäc coù keá hoaïch vaø p...
3.Hai nguyeân lyù a.Lieân tuïc b.Coäng höôûng
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 phuong phap ban hang va cham soc khach hang

915 views

Published on

Published in: Travel, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 phuong phap ban hang va cham soc khach hang

 1. 1. KYÕ NAÊNG BAÙN HAØNG CÔ BAÛN TPDD Chöùc Naêng & Myõ Phaåm FOREVER LIVING PRODUCTS
 2. 2. LUAÂN LYÙ NGAØNH NGHEÀ <ul><li>1.Ba nguyeân taéc </li></ul><ul><li>a.Quan nieäm ñuùng ñaén </li></ul><ul><li>Ngaønh MLM </li></ul><ul><li>- Multi level marketing </li></ul><ul><li>- Team marketing </li></ul><ul><li>- Network marketing </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A=>B </li></ul></ul></ul></ul></ul>NHAÂN VIEÂN TIEÁP THÒ KHAÙCH HAØNG NHAØ PHAÂN PHOÁI CHIA SEÛ THUYEÁT PHUÏC
 3. 3. THAØNH COÂNG><THAÁT BAÏI BIEÁT HOÏC HAØNH ÑOÄNG KEÁTQUAÛ $$$ HÖNG PHAÁN TÖÏ TIN MLM laø giaûi quyeát vaán ñeà cuûa ngöôøi khaùc ! THAÁT BAÏI KHOÂNG KHOÂNG KHOÂNG KHOÂNG KHOÂNG KHOÂNG
 4. 4. Moái Quan Heä Trong Quy Trình Baùn Haøng NGÖÔØI BAÙN HAØNG KHAÙCH HAØNG Söû duïng saûn phaåm aùp duïng kieán thöùc & kyõ naêng SAÛN PHAÅM
 5. 5. Nhaø phaân phoái môùi Sau khi hoïc xong kieán thöùc veà saûn phaåm NPP môùi Khaùch haøng
 6. 6. Quy trình baùn haøng Nhaø phaân phoái môùi Khaùch haøng MOÄT CHIEÀU TÖÔNG TAÙC @ . EÙp K/H mua , khoâng caàn bieát nhu caàu cuûa K/H. @ . Hieåu nhu caàu K/H @ . Giuùp K/H hieåu S/P @ . K/H haøi loøng vaø vui veû mua haøng
 7. 7. Quy trình baùn haøng TÖÔNG TAÙC Baùn haøng laø moät tieán trình töông taùc thoâng tin hai chieàu NGÖÔØI BAÙN HAØNG aùp duïng kieán thöùc & kyõ naêng TIEÁP CAÄN K/H KHAÙCH HAØNG Söû duïng saûn phaåm HAØNH ÑOÄNG ÑEÀ NGHÒ Keát quaû cuoái cuøng laø baùn ñöôïc S/P cho K/H coù nhu caàu.
 8. 8. Xaùc ñònh K/H tieàm naêng Thieát laäp Cuoäc heïn Tieáp xuùc Tuyeån,tö vaán ÑAÚNG CAÁP Hieåu Haøi loøng Söû duïng Hôïp taùc Chaêm soùc NPP THOÙI QUEN NPP 1h 2e 3b 4d 5i 6c 7f 8g 9a
 9. 9. ÑAÚNG CAÁP BAÛN THAÂN ( BEÂN TRONG – BEÂN NGOAØI ) BEÂN NGOAØI Naêng ñoäng Nhieät tình-vui veû Trang phuïc Duïng cuï Tö theá, taùc phong Cöû chæ haønh ñoäng Phaùt hieän ñöôïc taâm lyù K/H Khaû naêng laéng nghe BEÂN TRONG Kieán thöùc Khaû naêng daãn daét huøng bieän maïch laïc Luoân toû thaùi ñoä khieâm toán nhaõ nhaën Nhöng khoâng yeáu ôùt Chuû ñoäng trong suoát quaù trình laøm vieäc keát thuùc thaéng cuoäc
 10. 10. Chaêm soùc
 11. 11. CAÙC THOÂNG TIN CAÀN QUAN TAÂM KHI TÖ VAÁN Họ vaø teân:…………………………………….Tuoåi………………. ñòa chæ lieân laïc :………………………………………………………………………………… Ñieän thoaïi : ……………………………………….. Gia ñình, coâng vieäc:………………………………………………………………. Tình traïng trieäu chöùng: …………………………………………………………….. Bò bao laâu?..........Coù uoáng thuoác taây khoâng?................... AÊn ………………………………………..Nguû ………………Caân naëng………………. Huyeát aùp:…………………………Cao ………………Thaáp ……………………… Ñieàu kieän hôïp taùc khi sdsp : Yeâu caàu khaùch haøng cho pheùp laøm phieàn moãi khi goïi ñt hoûi thaêm chaêm soùc. SAÛN PHAÅM SÖÛ DUÏNG:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
 12. 12. Löu yù: Luoân nhaéc khaùch haøng chuaån bò taâm ly,ù yeân taâm khi cô theå coù caùc bieåu hieän sau : Ñaïi tieän phaân hôi loûng, khaùt nöôùc, trong mình hôi eâ aåm ,maån ngöùa, khoù nguû, ñau nhöùc caùc khôùp hôn ñoái vôùi ngöôøi bò caùc vaán ñeà veà xöông khôùp. Coù theå coù hoaëc khoâng tuyø theo cô ñòa, neáu coù thì yeân taâm. Neân söû duïng sau böõa aên,sau khi uoáng töø 10 ñeán 15 phuùt uoáng nhieàu nöôùc,khoâng khaùt cuõng phaûi uoáng.
 13. 13. <ul><li>2.Ba yeáu toá </li></ul><ul><li>a.Naém baét cô hoäi kòp luùc </li></ul><ul><li>b.Laøm vieäc coù keá hoaïch vaø phöông phaùp </li></ul><ul><li>c.Laäp tröôøng kieân ñònh yù chí kieân cöôøng </li></ul>NPP CHAÂN NUÙI ÑÆNH NUÙI KHO VAØNG FLP $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ QUAÛN LYÙ
 14. 14. 3.Hai nguyeân lyù a.Lieân tuïc b.Coäng höôûng

×