Ketoan hanghoa

443 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ketoan hanghoa

 1. 1. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙCCHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM)1.1. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN : 1.1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån : Töø sau Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VI vaø tieáp tuïc ôû Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöùVII. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta chuû tröông môû cöûa neàn kinh teá. Ñoàng thôøi môû roängvaø phaùt trieån quan heä kinh teá ñoái ngoaïi. Chuyeån neàn kinh teá töø taäp trung quanlieâu bao caáp sang neàn kinh teá thò tröôøng nhieàu thaønh phaàn coù söï ñieàu tieát cuûaNhaø nöôùc. Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi ra ñôøi ñaõ ñoäng vieân thoâi thuùc caùc nhaø tönhaân, nöôùc ngoaøi tham gia ñaàu tö laøm aên buoân baùn taïi Vieät Nam. Song songvôùi luaät ñaàu tö trong nöôùc laø luaät thöông maïi cuõng ñöôïc Nhaø nöôùc thoâng qualaø neàn taûng cho vieäc ra ñôøi nhieàu doanh nghieäp tö nhaân hoaït ñoäng kinh teá goùpphaàn vaøo söï phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc. Chính saùch kinh teá ñoåi môùi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ taïo ñieàu kieäncho nhöõng caù nhaân, toå chöùc kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc tham gia vaøo hoaïtñoäng kinh teá : goùp söùc vaøo vieäc xaây döïng ñaát nöôùc thoaùt khoûi ngheøo naøn laïchaäu, trôû thaønh moät nöôùc coù neàn kinh teá naêng ñoäng hôn vaø Coâng ty TNHHCHAANG CHIIA (VIETNAM) ñaõ ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøy. Ñaàu naêm 1997Coâng ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM) ñaõ chính thöùc ñi vaøo hoaïtñoäng. Giaáy pheùp thaønh laäp Coâng ty soá 02/GP-KCN .Caáp ngaøy 08/08/1997Coâng ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM) coù tö caùch phaùp nhaân , coù condaáu rieâng vaø coù taøi khoaûn ngoaïi teä môû taïi Ngaân haøng ngoaïi Thöông Thaønhphoá Hoà Chí Minh. Teân Coâng ty : Coâng Ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM) Teân giao dòch : CHAANG CHIIA (VIETNAM) Co..., L.T.D Ñòa chæ : Loâ B10–11–12/2, ñöôøng soá 5, P. Bình Höng Hoøa B, Q. BìnhTaân, TP.HCM. Ñieän thoaïi : 7650182 - 7650181SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 1
 2. 2. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC Email : chaangchiiavn@vnn.vn Web: www.ccchristmastree.com Fax : (84.8)7650196. MST: 03006922631 1.1.2. Chöùc naêng - nhieäm vuï : 1.1.2.1. Chöùc naêng : Coâng ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM) laø Coâng ty hoaït ñoängvôùi quy moâ trung bình, caùc maët haøng xuaát nhaäp khaåu cuûa Coâng ty cuõng raát ñadaïng. Coâng ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM) coù quan heä kinh teá vôùicaùc ñôn vò trong vaø ngoaøi nöôùc. Nhöõng ngaønh ngheà kinh doanh: + Thu mua, gia coâng, cheá bieán vaø kinh doanh caùc maët haøng noâng, laâm,thuyû haûi saûn, coâng ngheä phaåm, haøng thuû coâng myõ ngheä ñeå xuaát khaåu vaø tieâuthuï noäi ñòa. + Nhaäp khaåu vaø kinh doanh ñoà duøng caù nhaân vaø gia ñình, vaät tö,nguyeân lieäu, maùy moùc, phöông tieän vaän taûi. + Lieân doanh hôïp taùc ñaàu tö. + Kinh doanh ñòa oác khi ñöôïc pheùp cuûa Boä Xaây Döïng cho pheùp vaø kinhdoanh kieàu hoái theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc. + Boå sung: - Saûn xuaát, mua baùn caùc saûn phaåm ngaønh may (tröø taåy nhuoäm). - Ñaàu tö xaây döïng, kinh doanh keát caáu haï taàng khu coâng nghieäp, khudaân cö. - Mua baùn thöïc phaåm cheá bieán (tröø kinh doanh dòch vuï aên uoáng). - Kinh doanh nhaø, cho thueâ kho, xöôûng, maët baèng phuïc vuï muïc ñích kinh doanh. 1.1.2.2. Nhieäm vuï : * Trong hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu toång hôïp + CHAANG CHIIA höôùng vaøo nghieân cöùu thò tröôøng, phaùt trieån caùckhaû naêng vaø cô hoäi giao dòch, toå chöùc thöïc hieän xuaát nhaäp khaåu theo nhu caàucuûa tình hình saûn xuaát kinh doanh taïi TPHCM vaø caùc tænh laân caän. + Ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng treân, Coâng ty ñaõ thieát laäp vaø cuûng coácaùc moái quan heä hôïp taùc daøi haïn vôùi caùc ñôn vò trong nöôùc theo caùc phöôngthöùc: - Hôïp taùc song phöông, thöïc hieän caùc chöông trình saûn xuaát haøngxuaát khaåu theo thoaû thuaän vaø cam keát giöõa caùc beân.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 2
 3. 3. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC - Thieát laäp quan heä hôïp ñoàng kinh teá trong uûy thaùc XNK ñoái vôùicaùc ñôn vò trong nöôùc. - Thieát laäp quan heä hôïp ñoàng kinh teá trong qui moâ nguoàn haøngxuaát khaåu phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Toå chöùc saûn xuaát kinhdoanh theo ñôn haøng kyù vôùi khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Keá toaùn phaûi hoaïch toaùn ñaày ñuû, chính xaùc phaûi phuø hôïp vôùi cheáâ ñoävaø nguyeân taéc keá toaùn hieän haønh, ñoàng thôøi phaûi thöïc hieän caùc nghóa vuï vôùiNhaø nöôùc, ñaûm baûo toát moâi tröôøng vaø an toaøn lao ñoäng cho coâng nhaân. * Trong hoaït ñoäng ñaàu tö : + CHAANG CHIIA höôùng vaøo vieäc hôïp taùc vôùi caùc ñôn vò kinh teá cuûaTPHCM vaø caùc tænh trong khu vöïc trong vieäc giao dòch, lieân doanh vôùi caùc toåchöùc kinh teá cuûa thaønh phoá vaø caùc tænh, xuùc tieán vieäc thu huùt voán ñaàu tö nöôùcngoaøi vaøo caùc döï aùn saûn xuaát kinh doanh trong nöôùc. + Hoaït ñoäng cuûa CHAANG CHIIA theo phöông thöùc : - Naém vöõng chöông trình kinh teá cuûa thaønh phoá vaø caùc tænh trongkhu vöïc ñeå khôûi xöôùng caùc döï aùn ñaàu tö, cuøng caùc ñôn vò kinh teá trong nöôùchình thaønh “phía Vieät Nam” ñeå lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi. - Nhaän dieän muïc tieâu vaø phaùt trieån caùc ñôn vò coù trieån voïng, thöïchieän hôïp taùc vôùi caùc ñôn vò naøy ñeå xaây döïng phöông aùn khaû thi. - Khaûo saùt thò tröôøng nöôùc ngoaøi, nghieân cöùu, tìm kieám caùc nhaøñaàu tö coù trieån voïng cuûa phía nöôùc ngoaøi ñeå giao dòch, xuùc tieán vieäc thu huùtñaàu tö vaøo muïc tieâu ñaõ xaùc ñònh. * Trong quan heä ñoái ngoaïi : + Thöïc hieän vieäc mua baùn haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu toång hôïp theo söïchuû ñoäng cuûa moãi beân, nguoàn haøng cung caáp theo phöông thöùc linh hoaït. + Hôïp taùc ñaàu tö vôùi nöôùc ngoaøi theo chöông trình saûn xuaát haøng xuaátkhaåu. + Haïch toaùn ñaày ñuû, caân ñoái giöõa xuaát vaø nhaäp, laøm troøn nghóa vuï noäpngaân saùch nhaø nöôùc. + Tuaân thuû caùc chính saùch, cheá ñoä quaûn lyù kinh teá, quaûn lyù xuaát nhaäpkhaåu vaø thöïc hieän caùc cam keát trong caùc hôïp ñoàng mua baùn vaø caùc hôïp ñoàngkhaùc coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu cuûa coâng ty. + Quaûn lyù söû duïng hôïp lyù caùc nguoàn voán nhaèm thöïc hieän nghóa vuï kinhdoanh xuaát nhaäp khaåu ñaït keát quaû ngaøy caøng cao. + Phaán ñaáu ñeå xaây döïng vaø toå chöùc caùc loaïi hình saûn xuaát kinh doanhphuø hôïp vôùi phaùp luaät Vieät Nam vaø quoác teá. + Tuaân thuû cheá ñoä chính saùch quaûn lyù veà kinh teá, taøi chaùnh, keá toaùn vaøthoáng keâ.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 3
 4. 4. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙCSVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 4
 5. 5. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 1.2. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÛA COÂNG TY: Coâng ty TMHH CHAANG CHIIA (VIETNAM) laø Coâng ty hoaït ñoäng vôùi qui moâ trung bình, hình thöùc kinh doanh ña daïng. Sô ñoà 1.2 : Sô ñoà cô caáu toå chöùc: TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁCP. TOÅ CHÖÙC P. KEÁ TOÙAN P. KINH P. KEÁ HAØNH TAØI VUÏ DOANH HOAÏCH CHÍNH ÑAÀU TÖ 1.3. CÔ CAÁU QUAÛN LYÙ CUÛA COÂNG TY: 1.3.1. Toång Giaùm Ñoác: Laø ngöôøi ñöùng ñaàu Coâng ty, tröïc tieáp quaûn lyù, ñieàu haønh caùc phoøng ban cuõng nhö cô caáu hoaït ñoäng cuûa toaøn Coâng ty vaø kyù keát caùc hôïp ñoàng kinh teá. Vaø laø ngöôøi ñaàu tieân chòu traùch nhieäm veà moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. 1.3.2. Phoù Toång Giaùm Ñoác: Laø ngöôøi ñieàu haønh vaø quaûn lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty. Vaø laø ngöôøi hoã trôï cho toång Gíam Ñoác trong vieäc ñieàu haønh vaø giaùm saùt hoaët ñoäng taïi coâng ty vaø chòu traùch nhieäm tröôùc Toång Giaùm Ñoác. 1.3.3. Phoøng toå chöùc haønh chaùnh : Bao goàm moät Tröôûng phoøng, hai phoù phoøng vaø caùc nhaân vieân phuï traùch veà toå chöùc tieáp nhaän vaø saép xeáp nhaân söï. quaûn lyù nhaân söï, giaûi quyeát caùc cheá ñoä chính saùch baûo hieåm noäi boä vaø ñoái ngoaïi. Coù nhieäm vuï quaûn lyù hoà sô nhaân söï toaøn coâng ty, giaûi quyeát caùc coâng vaên ñeán vaø coâng vaên ñi hoaëc laø thö töø giao dòch cuûa coâng ty. Ngoaøi ra coøn laäp chöông trình hoïc taäp ñaøo taïo caùn boä coâng SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 5
 6. 6. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙCnhaân vieân trong coâng ty nhaèm coù moät ñoäi nuõ ngaøy caøng chuyeân nghieäp vaøvöõng chaéc hôn. 1.3.4. Phoøng Keá toaùn taøi vuï : Chuyeân saâu veà coâng taùc taøi chính nhö toå chöùc chæ ñaïo thöïc hieän coângtaùc keá toaùn thoáng keâ, coù nhieäm vuï söû lyù vaø quaûn lyù coù hieäu quaû nguoàn taøi saûncuûa coâng ty. Ñoàng thôøi chòu traùch nhieäm toå chöùc vaø thöïc hieän haïch toaùn thoángkeâ,laäp caùc baùo caùo quyeát toaùn, baùo caùo keát quaû hoaët ñoäng kinh doanh,ñoùngthueá vaø caùc khoaûn noäp vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc. 1.3.5. Phoøng kinh doanh : Bao goàm moät Tröôûng phoøng, hai Phoù phoøng vaø caùc nhaân vieân : - Tröôûng phoøng laø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà tình hình kinh doanhchung cuûa coâng ty. - Laäp keá hoaïch xuaát nhaäp khaåu haøng hoaù vaø keá hoaïch ñaàu tö. - Laøm thuû tuïc xuaát nhaäp khaåu haøng hoaù kyù keát caùc hôïp ñoàng mua baùn,marketing, ñaøm phaùn, soaïn thaûo vaø thoáng keâ soá lieäu giao nhaän. - Khai thaùc nguoàn haøng, tìm kieám thò tröôøng ñeå ñaåy maïnh kinh doanh. - Quaûn lyù kho baõi haøng hoaù. - Phoøng kinh doanh goàm coù 3 toå : toå kinh doanh, toå thuû tuïc giao nhaänvaø toå kho. 1.3.6. Phoøng keá hoaïch ñaàu tö : goàm moät Tröôûng phoøng vaø caùc nhaân vieân : - Thoáng keâ soá lieäu baùo caùo leân UBND Quaän, Thaønh phoá vaø SôûThöông maïi. - Theo doõi caùc coâng trình, döï aùn. Töø ñoù haøng thaùng hoaëc haøng quyù laäpbaùo caùo veà tieán ñoä vaø keát quaû thöïc hieän cuûa caùc coâng trình, döï aùn. - Tham möu cho Ban Giaùm ñoác xem xeùt vaø thaåm ñònh caùc phöông aùnñaàu tö ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh ñuùng ñaén. - Xaùc ñònh phöông aùn kinh doanh, ñaàu tö vôùi doanh nghieäp khaùc.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 6
 7. 7. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC1.4. PHÖÔNG HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY: 1.4.1. Muïc tieâu phaùt trieån : * Töøng böôùc cuûng coá, naâng cao vaø kieän toaøn boä maùy toå chöùc nhaân söïcuûa coâng ty ñeå ñuû söùc taïo ra chuyeån bieán tích cöïc, ñaåy maïnh coâng cuoäc ñoåimôùi toaøn boä hoaït ñoäng cuûa coâng ty. * Taïo thò tröôøng trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc, coù caên cô trong hoaït ñoängkinh doanh treân cô sôû thaønh quaû ñaõ coù saün, beân caïnh ñoù thieát laäp toát moái quanheä cung-caàu trong lieân keát saûn xuaát kinh doanh ñeå nhaèm tham gia chuû ñoängsaûn xuaát kinh doanh ôû nhöõng naêm sau naøy. * Tieáp tuïc phaùt huy tieàm löïc xuaát khaåu cuûa coâng ty. * Tieáp tuïc cuûng coá caùc ñôn vò tröïc thuoäc coâng ty, phaùt huy theá maïnhsaün coù cuûa caùc ñôn vò trong quaù trình trieån khai kinh doanh, saép xeáp laïi ngaønhngheà cho phuø hôïp. * Taän duïng vaø khai thaùc moïi tieàm naêng hieän coù cuûa coâng ty veà conngöôøi, cô sôû vaät chaát kó thuaät, nguoàn voán thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Xaâydöïng maët baèng chuû löïc cuûa coâng ty vaø ñaàu tö phaùt trieån maët haøng môùi coù khaûnaêng tieâu thuï treân thò tröôøng. * Phaùt huy noäi löïc vaø coi troïng hôïp taùc saûn xuaát, kinh doanh döôùinhieàu hình thöùc nhaèm taêng theâm söùc maïnh cuûa coâng ty, ñuû söùc öùng phoù, xoaychuyeån moïi tình huoáng. * Khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty veà moïimaët, phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa TP, taïo vieäc laøm oån ñònh vaø naângcao thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng. 1.4.2. Ñònh höôùng veà chieán löôïc phaùt trieån : 1.4.2.1 Veà thò tröôøng xuaát khaåu : + Coâng ty ñaõ coù chính saùch toát ñoái vôùi thöông nhaân vaø thò tröôøng, nhaátlaø luoân baûo veä uy tín cuûa mình baèng chaát löôïng saûn phaåm, giao haøng ñuùng hôïpñoàng vaø giöõ quan heä toát vôùi khaùch haøng, cho neân töø choã ít khaùch haøng taêngdaàn nhieàu khaùch haøng ôû nhieàu nöôùc. Khaùch haøng ngaøy caøng ñöôïc choïn loïc, coùñoä tin caäy nhaát laø khaû naêng taøi chính, khaû naêng thanh toaùn khaùch haøng thaáycaàn thieát phaûi quan heä vôùi coâng ty ñeå mua haøng toát, baùn chaïy, coù lôïi nhuaänhôïp lyù, coù nhieàu chuûng loaïi haøng hoaù, coù nhöõng loaïi chaúng nhöõng coù chaátlöôïng toát, maãu maõ bao bì ñeïp maø coøn giuùp phoå bieán roäng raõi teân tuoåi cuûa coângty ñeán ngöôøi tieâu thuï. Chính saùch thöông nhaân thaân thieän ñaõ gaây ñöôïc aántöôïng maïnh ñoái vôùi 1 soá khaùch haøng quan taâm ñeán moái quan heä laøm aên laâudaøi. + Duy trì quan heä vôùi khaùch haøng truyeàn thoáng nhöng phaûi quan taâmkhai thaùc theâm nhöõng thò tröôøng trieån voïng nhö caùc nöôùc Chaâu Aâu, Baéc Myõ …tích cöïc môû theâm thò tröôøng môùi ôû caùc nöôùc coù khaû naêng nhu caàu tieâu thuïhaøng hoaù vôùi khoái löôïng lôùn trò giaù cao.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 7
 8. 8. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 1.4.2.2 Veà dòch vuï xuaát nhaäp khaåu: + Dòch vuï xuaát khaåu laø 1 nghieäp vuï coù thu maø khoâng caàn voán, tuynhieân phöùc taïp laø khaâu thanh toaùn haøng nhaäp vaø thueá, ñoái vôùi haøng xuaát thìngaïi nhaát laø khaùch haøng khoâng ñaûm baûo keá hoaïch giao haøng. Duø vaäy, coâng tyvaãn laøm raát toát dòch vuï naøy, goùp phaàn taêng thu nhaäp cho ñôn vò. Caên baûn cuûavaán ñeà laø ôû choã ñoái töôïng ñeå laøm uyû thaùc duø laø xuaát hay nhaäp. Ñoái vôùi caùcñôn vò coù khaû naêng taøi chính thì vieäc thöïc hieän heát söùc thuaän lôïi, ngöôïc laïi neáukhoâng ñaûm baûo thanh toaùn thì aûnh höôûng ñeán baûn thaân coâng ty nhaän uyû thaùc. + Ngoaøi ra dòch vuï xuaát nhaäp khaåu coøn ñoøi hoûi phaûi coù ngheä thuaät,phaûi coù moái quan heä tin caäy laãn nhau vaø uy tín ñoái vôùi khaùch haøng nöôùc ngoaøi,coù trình ñoä nghieäp vuï toát vaø thaùi ñoä phuïc vuï ñuùng möïc. Coâng ty quyeát taâmnaâng cao thu nhaäp dòch vuï xuaát nhaäp khaåu trong thôøi gian tôùi, goùp phaàn taênglôïi nhuaän maø khoâng caàn voán ñaàu tö. Taát nhieân caàn nhaän thöùc roõ caùc moái quanheä vaø aûnh höôûng cuûa noù trong quaù trình thöïc hieän. Caàn xaây döïng yù thöùc phuïcvuï toát trong CBCNV, ñeà cao traùch nhieäm vaø naêng löïc phuïc vuï, traùnh nhöõngvaán ñeà baát lôïi coù theå xaûy ra thì dòch vuï khaùch haøng môùi ñem laïi hieäu quaû vaø dónhieân coù taùc ñoäng ngöôïc laïi ñoái vôùi coâng taùc xuaát nhaäp khaåu cuûa ñôn vò. 1.4.2.3 Lieân doanh ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc : + Nhieàu naêm qua coâng ty ñaõ tìm ñoái taùc ñeå lieân doanh ñaàu tö keå caûtrong vaø ngoaøi nöôùc nhöng coøn döøng ôû möùc ñoä khaù khieâm toán. Ñieàu naøy coùtheå do ñònh höôùng ñaàu tö chöa roõ, quyeát taâm chöa cao, chöa taïo ñöôïc nguoànvoán ñeå ñöa vaøo ñaàu tö vaø cô baûn trong thôøi gian qua toå chöùc coâng ty chöa oånñònh, taøi chính chöa laønh maïnh, khoù khaên khi trieån khai caùc chöông trình ñaàutö. Trong thôøi gian saép tôùi caàn ñaåy maïnh coâng taùc naøy, ñaàu tö cuõng laø bieänphaùp taêng nguoàn voán môû roäng saûn xuaát kinh doanh. + Lieân doanh trong nöôùc, xaây döïng cô sôû vaät chaát kó thuaät, maët baèng,thieát bò ñeå toå chöùc saûn xuaát maët haøng thieát yeáu phuïc vuï cho xuaát khaåu cuõngnhö tieâu duøng. Baèng bieän phaùp ñoù, tröôùc maét coù theå lieân doanh saûn xuaát caùcmaët haøng chuû yeáu vaø truyeàn thoáng cuûa coâng ty vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc ñaùpöùng yeâu caàu xuaát khaåu cuûa coâng ty. + Lieân doanh nöôùc ngoaøi treân cô sôû vaät chaát hieän coù cuûa ñôn vò ñeå taïora haøng xuaát khaåu baèng nguyeân lieäu lao ñoäng trong nöôùc coäng thieát bò kó thuaät,quy trình coâng ngheä vaø thò tröôøng bao tieâu nöôùc ngoaøi, taïo ra saûn phaåm môùi,chaát löôïng cao, maãu maõ ñeïp, thaâm nhaäp toát vaøo thò tröôøng. + Hôïp taùc lieân doanh laø hình thöùc taêng voán nhanh nhaát ñeå laøm ra lôïinhuaän, vì theá yeâu caàu phaûi choïn ñuùng ñoái taùc, ñuùng saûn phaåm, ñuùng thò tröôøngthì lieân doanh ñaàu tö môùi ñem laïi hieäu quaû. Khoâng ñaàu tö traøn lan, khoâng xaùcñònh muïc tieâu tröôùc maét vaø laâu daøi, laøm ñeå coù laøm laø heát söùc nguy hieåm, vìbaûn thaân ta khoâng ñaûm baûo nguoàn voán.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 8
 9. 9. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC + Lieân doanh ñaàu tö laø taïo ñieàu kieän ñeå tieáp thu trang thieát bò kó thuaätmôùi, ngaøy caøng tieân tieán hieän ñaïi ñeå laøm ra saûn phaåm toát hôn cho thò tröôøng.Vì theá phaûi thaän troïng traùnh tieáp nhaän thieát bò kó thuaät laïc haäu. + Vôùi nhöõng ñieàu kieän toát, lieân doanh ñaàu tö seõ naâng cao tay ngheàcoâng nhaân, naâng cao naêng suaát lao ñoäng, mang laïi lôïi ích thieát thöïc cho ngöôøilao ñoäng qua thu nhaäp.1.5. TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TAÏI COÂNG TY : 1.5.1. Hình thöùc toå chöùc taäp trung : Sô ñoà 1.5: Sô ñoà toå chöùc coâng taùc keá toaùn: Boä maùy keá toaùn Vaên phoøng Coâng ty Keá toaùn tröôûng Keá Keá Keá Keá Keá Keá Keá toaùn toaùn toaùn toaùn toaùn toaùn toùan toång thanh ngaân TSCÑ vaät coâng thueá hôïp toaùn haøng vaø tö nôï coâng cuï haøng duïng cuï hoaù 1.5.2. Chöùc naêng - nhieäm vuï : 1.5.2.1. Keá toaùn Tröôûng : - Chòu traùch nhieäm veà hoaït ñoäng taøi chính cuûa Coâng ty, ñoân ñoác nhaânvieân thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh veà haïch toaùn keá toaùn. - Ñieàu haønh voán thu chi,traû nôï ngaân haøng,phöông phaùp quaûn lyù keátoaùn taøi chính cho nhaân vieân. Kieåm tra phaân tích hoaët ñoäng kinh teá,lyù thuyeátSVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 9
 10. 10. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙCcaùc chöùng töø keá toaùn vaø caùc soá lieäu khaùc coù lieân quan ñeán coâng taùc tín duïnghôïp ñoàng . - Phoái hôïp vôùi phoøng keá hoaïch ñeå tính toaùn vaø thöïc hieän caùc thöôngvuï kinh doanh sao cho mang laïi hieäu quaû cho Coâng ty. - Cuoái thaùng, cuoái quyù baùo caùo tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaïtñoäng cuûa Coâng ty cho toång Giaùm Ñoác. - Naém baét caùc chuû tröông , chính saùch môùi veà taøi chính ñeå vaän duïngvaøo coâng vieäc. Chòu traùch nhieäm tröôùc Giaùm Ñoác veà taát caû caùc maët coù lieânquan taøi chính cuûa coâng ty. - Caùc baùo caùo keá toaùn phaûi ñöôïc keá toaùn tröôûng laäp ñuû vaø baùo caùoñuùng haïn theo cheá ñoä quy ñònh. - Ngoaøi ra keá toaùn tröôûng vaø Giaùm Ñoác phaûi cuøng nhau chòu traùchnhieäm tröôùc cô quan chuû quaûn nhaø nöôùc khi coù nhöõng vuï vieäc sai quy ñònhphaùp luaät cuûa nhaø nöôùc. 1.5.2.2. Keá toaùn toång hôïp: - Laø ngöôøi ñöùng sau keá toaùn tröôûng trong vòeâc toång hôïp soá lieäu,giuùpcho keá toaùn tröôûng nhaän xeùt vaø naém baét tình hình taøi chính chung cuûa coâng ty. - Toå chöùc ghi cheùp toång hôïp soá lieäu veà nhaäp xuaát tieâu thuï saûn phaåm,veà caùc loaïi voán caùc quyõ cuûa coâng ty, xaùc ñònh keát quaû laõi loã, caùc khoaûn thanhtoaùn vôùi ngaân haøng nhaø nöôùc,vôùi noäi boä vaø khaùch haøng. - Ghi cheùp soå caùi laäp baûng caân ñoái keá toaùn. - Giuùp cho keá toaùn tröôûng quy ñònh vieäc luaân chuyeån chöùng töø, phaâncoâng vieäc laäp baùo caùo, quan heä vieäc cung caáp soá lieäu giöõa caùc phoøng ban. - Thöïc hieän toång hôïp chi phí, nguoàn voán vaø thu nhaäp. 1.5.2.3. Keá toaùn thanh toaùn vaø coâng nôï : - Keá toaùn thanh toaùn: coù nhieäm vuï theo doõi tình hình thanh toaùn, tìnhhình taøi chính, toå chöùc quaûn lyù thu chi tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, laäp keáhoaïch vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän keá hoaïch ñoù. - Keá toaùn coâng nôï: Coù nhieäm vuï theo doõi vaø thu hoài coâng nôï muabaùn,theo doõi chaëc cheõ caùc khoaûn nôï phaûi thu, phaûi traû taïm öùng cho khaùchhaøng. Baùo caùo tình hình kòp thôøi coâng nôï cho keá toaùn tröôûng:SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 10
 11. 11. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 1.5.2.4. Keá toaùn ngaân haøng : Theo doõi caùc khoaûn maø Coâng ty vay cuûa Ngaân haøng hoaëc tieàn göûi tieànkyù quyõ taïi ngaân haøng vaø tình hình thanh toaùn qua ngaân haøng (L/C). 1.5.2.5. Keá toaùn taøi saûn coá ñònh vaø coâng cuï duïng cuï : - Ñoái vôùi taøi saûn coá ñònh : Theo doõi tình hình taêng giaûm TSCÑ cuõngnhö vieäc söûa chöõa hoaëc thanh lyù TSCÑ taïi Coâng ty vaø soá khaáu hao phaûi tríchhaøng thaùng hoaëc ngöøng trích. - Ñoái vôùi coâng cuï, duïng cuï : Keá toaùn cuõng theo doõi tình hình taêng giaûmcoâng cuï, duïng cuï vaø quaù trình phaân boå daàn coâng cuï duïng cuï vaøo chi phí ñeåxaùc ñònh keát quaû kinh doanh. 1.5.2.6. Keá toaùn vaät tö haøng hoaù : - phuï traùch haïch toaùn haøng hoaù XNK, haøng hoaù kyù göûi, haøng hoaù tieâuthuï noäi ñòa vaø haøng hoaù khaùc. Theo doõi quaûn lyù tình hình Nhaäp-Xuaát-Toàn khohaøng hoaù baèng Ñoàng Vieät Nam vaø ngoaïi teä. Theo doõi giaù voán vaø doanh soáhaøng baùn. - Theo doõi tình hình söû duïng nguyeân nhieân, vaät lieäu. - Kieåm tra söï taêng giaûm haøng hoaù mua baùn hoaëc xuaát nhaäp khaåu vaøuûy thaùc xuaát nhaäp khaåu. - Laäp baùo caùo theo doõi tình hình nhaäp - xuaát - toàn cuûa haøng hoaù cuõngnhö nhöõng haøng hoaù bò hö hao hoaëc toån thaát. 1.5.2.7. Keá Toùan thueá : - Haøng thaùng khai thueá vaø noäp thueá cho cô quan nhaø nöôùc,chòu traùchnhieäm tröôùc phaùp luaät veà soá thueá ñaõ khai.Trong moät kyø tính thueá neáu coâng tycoù soá thueá noäp thöøa thì keá toaùn phaûi tröø vaøo soá thueá phaûi noäp cuûa kyø tieáp theo,neáu kyø tröôùc noäp thieáu thì phaûi noäp ñuû soá thueá noäp tröôùc cuûa kyø tröôùc. - Keá toaùn coù nhieäm vuï laäp vaø gôûi quyeát toaùn thueá GTGT haøng naêmcho cô quan thueá, phaûi keâ khai ñaày ñuû,ñuùng chæ tieâu vaø soá lieäu theo maãu quyeáttoaùn thueá, gôûi baûn quyeát toaùn theo maãu soá 11/GTGT,12A/GTGT,12B/GTGTñeán cô quan thueá ñòa phöông, nôi ñaêng kí noäp thueá chaäm nhaát khoâng quaù 60ngaøy keå töø ngaøy 31/12 cuûa naêm quyeát toaùn thueá. Coâng ty phaûi chòu traùchnhieäm veà tính ñuùng ñaén cuûa soá lieäu quyeát toaùn thueá neáu keá toaùn laøm sai seõ bòphaït theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 11
 12. 12. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 1.5.3. Coâng taùc keá toaùn taïi vaên phoøng coâng ty : * Keá toaùn taïi vaên phoøng Coâng ty coù nhieäm vuï haïch toaùn nghieäp vuïkinh teá phaùt sinh taïi vaên phoøng coâng ty, ñoàng thôøi quaûn lyù, höôùng daãn vaø kieåmtra haïch toaùn, kieåm toaùn taïi caùc ñôn vò noäi boä. Coâng taùc keá toaùn ñöôïc toå chöùcñoàng boä, thoáng nhaát. Vieäc toå chöùc coâng taùc keá toaùn taïi coâng ty phaûi tuaân thuûtheo quy cheá toå chöùc coâng taùc keá toaùn do coâng ty ban haønh theo quyeát ñònh soá2079/QÑCty ngaøy 27/12/1995 cuûa Coâng ty xuaát nhaäp khaåu Toång hôïp vaø Ñaàutö TPHCM. * Quy cheá toå chöùc coâng taùc keá toaùn taïi coâng ty, quy ñònh vaên phoøngcoâng ty vaø caùc ÑVNB haïch toaùn 1 caùch thoáng nhaát, khoa hoïc, tuaân thuû theocaùc noäi dung sau : + Caùc ñôn vò phaûi söû duïng heä thoáng taøi khoaûn thoáng nhaát do nhaø nöôùc banhaønh ñeå thöïc hieän coâng taùc haïch toaùn kieåm toaùn. + Caùc ñôn vò phaûi tieán haøng ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theosô ñoà haïch toaùn ñaõ ñöôïc phoøng keá toaùn taøi vuï vaø laõnh ñaïo coâng ty thoâng quacho pheùp. + Môû heä thoáng soå saùch keá toaùn theo heä thoáng soå saùch toång hôïp vaø chi tieátdo coâng ty quy ñònh. + Laäp baùo caùo quyeát toaùn ñònh kyø, theo heä thoáng baùo caùo taøi chính banhaønh trong quy cheá. Rieâng caùc baùo caùo ñoät xuaát theo yeâu caàu cuûa laõnh ñaïocoâng ty hoaëc caùc cô quan quaûn lyù seõ coù bieåu maãu vaø höôùng daãn cho moãi ñôïtbaùo caùo. + Ñeå vieäc quaûn lyù vaø theo doõi tình hình nhaäp xuaát toàn kho haøng hoaù, vaät tö,nguyeân vaät lieäu thaønh phaåm ñöôïc chaët cheõ, toaøn coâng ty aùp duïng phöông phaùpkieåm keâ laø keâ khai thöôøng xuyeân. 1.5.4. Coâng taùc keá toaùn taïi caùc ñôn vò noäi boä : * Caùc ÑVNB haïch toaùn toaøn phaàn vaø song song vôùi coâng ty ñeå naémñöôïc hieäu quaû vaø luaân chuyeån voán taïi coâng ty. Coøn vieäc chòu traùch nhieämtröôùc nhaø nöôùc vaãn laø coâng ty. Caùc ÑVNB thöïc hieän ñaày ñuû vôùi coâng ty vaønhaø nöôùc veà thueá, laõi phaûi noäp coâng ty, laõi vay ngaân haøng… * Caùc ÑVNB haïch toaùn thoáng nhaát theo sô ñoà haïch toaùn cuûa coâng tyñeà ra treân cô sôû heä thoáng taøi khoaûn do Boä taøi chính ban haønh vaø tình hình thöïchieän theo yeâu caàu ñieän toaùn hoaù coâng taùc keá toaùn taïi coâng ty. * Veà coâng taùc chöùng töø ban ñaàu : caùc ÑVNB töï laäp, phaùt haønh vaø kítaét treân moät soá chöùng töø nhö: hoaù ñôn kieåm phieáu xuaát kho, phieáu xuaát kho,phieáu nhaäp kho vaø caùc chöùng töø lieân quan ñeán tình hình saûn xuaát kinh doanhtaïi caùc ÑVNB. Ñoàng thôøi ñôn vò ñöôïc uyû quyeàn kí treân moät soá chöùng töø nhöphieáu thu, phieáu chi tieàn maët. Nhöõng chöùng töø lieân quan ñeán ñôn vò do coâng typhaùt haønh, phoøng Keá toaùn cuûa coâng ty göûi cho ÑVNB baûn sao ñeå ñôn vò theodoõi vaø haïch toaùn song song. Rieâng nhöõng chöùng töø thu chi tieàn göûi ngaân haøngcuûa ÑVNB trong taøi khoaûn coâng ty thì phaûi do coâng ty laäp, kí vaø phaùt haønh,SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 12
 13. 13. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙCñôn vò seõ nhaän ñöôïc baûn sao ñeå haïch toaùn. Ñoái vôùi chöùng töø thu chi tieàn göûingaân haøng coù lieân quan ñeán nhieàu ÑVNB thì coâng ty seõ cung caáp cho ñôn vòbaûng phaân tích ngoaïi teä. * Caùc ÑVNB phaûi taäp hôïp soá lieäu veà vaên phoøng coâng ty tröôùc ngaøy20 cuûa thaùng sau, bao goàm soá lieäu chi tieát vaø toång hôïp taát caû caùc taøi khoaûn.Tröôùc khi taäp hôïp soá lieäu veà coâng ty, caùc ÑVNB phaûi ñoái chieáu soá lieäu TK136 vaø 336 cuûa vaên phoøng coâng ty thoâng qua baûng keâ chi tieát caùc taøi khoaûnnaøy, ñoái chieáu coù laäp vaên baûn. * Haøng thaùng ÑVNB phaûi noäp veà vaên phoøng coâng ty: BCÑSPS, soå keátoaùn keøm theo baûn lieät keâ toaøn boä caùc buùt toaùn taäp trung trong thaùng, soå chitieát coâng nôï, soå chi tieát haøng hoaù toàn kho cuoái thaùng. Rieâng soå chi tieát taøi saûncoá ñònh noäp vaøo cuoái thaùng 6 vaø cuoái naêm. 1.5.5. Moái quan heä giöõa phoøng keá toaùn vôùi caùc phoøng khaùc : * Phoøng KTTV seõ tieáp nhaän chöùng töø töø phoøng KH-KD ñeå haïch toaùn,phoái hôïp cuøng nhau thaûo luaän, ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp, quy trình saûn xuaátkinh doanh coù hieäu quaû. * Phoøng KTTV cuøng vôùi phoøng TC-HC theo doõi tình hình nguoàn voánkinh doanh, hieäu quaû söû duïng voán cuûa toaøn coâng ty. Phoøng KTTV seõ haïchtoaùn taøi saûn coá ñònh khi coù quyeát ñònh taêng giaûm taøi saûn coá ñònh cuûa phoøngTC-HC. * Cuï theå : Theo quy ñònh cuûa coâng ty caùc vaán ñeà taøi chính tröôùc khiñöôïc coâng boá ñeàu phaûi thoâng qua phoøng KTTV. Phoøng KTTV phoái hôïp vôùiphoøng TC-HC, phoøng KH-KD veà caùc vaán ñeà löông boång, noäp trích baûo hieåmtheo caùc cheá ñoä, mua saém trang thieát bò, maùy moùc, coâng cuï lao ñoäng, giaûiquyeát caùc thuû tuïc, giaáy tôø veà nhaø ñaát, phaân xöôûng vaø vieäc thanh lyù taøi saûn,coâng cuï. * Ñaëc bieät phoøng KTTV coù quan heä thöôøng xuyeân vôùi phoøng KH-KD,ta coù theå thaáy roõ moái quan heä naøy thoâng qua caùc quy trình thuû tuïc mua, baùnhaøng hoaù: + Khi coù nghieäp vuï mua haøng phaùt sinh thì phoøng KH-KD caên cöù vaøo tôøtrình (maët haøng gì, baùn bao nhieâu, hình thöùc thanh toaùn, …) laøm leänh nhaäp khochuyeån sang phoøng KTTV ñeå kieåm tra leänh (thuû tuïc, hôïp ñoàng, … ) roài trìnhleân BTGÑ duyeät, sau ñoù thì phoøng nghieäp vuï môùi laøm phieáu nhaäp kho. Phieáunhaäp kho naøy ñöôïc chuyeån ñeán phoøng KTTV vaø sau ñoù ñöôïc chuyeån tieáp xuaátkho sau khi coù chöõ kyù cuûa ngöôøi uyû quyeàn cuûa phoøng nghieäp vuï kyù thay.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 13
 14. 14. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 1.6. THUAÄN LÔÏI, KHOÙ KHAÊN CUÛA COÂNG TY TRONG NHÖÕNGNAÊM QUA : 1.6.1. Thuaän lôïi : Nhaø nöôùc ñaõ taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp phaùt huy theá maïnhcuûa mình. Quan heä thöông maïi cuûa nöôùc ta vôùi söï môû roäng xaâm nhaäp cuûa caùc thòtröôøng nhö : Chaâu aâu, Chaâu Myõ, tieâu bieåu laø caùc nöôùc: Anh, Myõ, Phaùp... laønhöõng yeáu toá thuaän lôïi cho vieäc tieâu thuï saûn phaåm Vieät Nam. + Coâng ty luoân ñöôïc söï giuùp ñôõ vaø hoã trôï cuûa Quaän. 1.6.2. Khoù khaên : Do cuoäc khuûng hoaûng tieàn teä Chaâu aù laøm cho toång kim ngaïch xuaátnhaäp khaåu cuûa Coâng ty giaûm, ñoàng thôøi aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán thò tröôøngxuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam noùi chung vaø cuûa Coâng ty noùi rieâng. Söï maát giaù cuûa ñoàng tieàn caùc nöôùc trong khu vöïc coù taùc ñoäng tieâu cöïcñeán xuaát nhaäp khaåu nhöõng maët haøng thieát yeáu. Beân caïnh ñoù Coâng ty cuõngñöùng tröôùc söï caïnh tranh cuûa nöôùc ngoaøi veà giaù caû vaø chaát löôïng saûn phaåmnhöng chuû yeáu laø caïnh tranh veà chính saùch öu ñaõi thueá quan cuûa caùc nöôùchieäp hoäi ASEAN. Quaù trình löu chuyeån haøng hoaù cuûa Coâng ty chöa coù keá hoaïch cuï theådaãn ñeán vaät tö haøng hoaù toàn kho laâu ngaøy gaây öù ñoïng voán, thöôøng ñeå chokhaùch haøng chieám duïng voán laøm cho Coâng ty khoù khaên veà voán.1.7. CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG TAÏI COÂNG TY : 1.7.1. Heä thoáng taøi khoaûn söû duïng: * Hieän nay, coâng ty aùp duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn do Boä TaøiChính ban haønh caên cöù theo quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ/BTC ngaøy 20/03/2006cuûa Boä Taøi Chính. vaø aùp duïng thoáng nhaát trong toaøn coâng ty ngaøy 01/01/2007 * Ñeå tieän vieäc theo doõi, quaûn lyù vaø ñeà phoøng khi coù yeâu caàu söû duïng,coâng ty môû theâm 1 soá TK caáp 2 vaø caáp 3, chi tieát TK caáp 3. * Coâng ty vaø ÑVNB coù cuøng soá hieäu TK caáp 1, caáp 2, soá hieäu TK caáp3 coù khaùc nhau. Taøi khoaûn caáp 3 coù soá hieäu laø 6 thì ñöôïc duøng cho ÑVNB, ôûVPCT thì söû duïng caùc soá hieäu coøn laïi (rieâng TK caáp 3 cuûa TK 136 vaø 336ñöôïc duøng chung cho VPCT vaø ÑVNB). Ñeå vieäc haïch toaùn ñoàng boä, deã nhôù,SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 14
 15. 15. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙCthuaän tieän cho vieäc thoáng nhaát caùch ghi ñoái öùng treân taøi khoaûn, caùc TK ñeàuñöôïc môû ñeán TK caáp 3 vaø taát caû caùc buùt toaùn ñeàu ñöôïc ghi ñoái öùng treân TKcaáp 3. * Toùm laïi, heä thoáng taøi khoaûn aùp duïng taïi coâng ty raát chi tieát vaø ñaàyñuû. Vieäc môû theâm 1 soá taøi khoaûn chi tieát ñeå phuïc vuï cho yeâu caàu haïch toaùn laøhoaøn toaøn phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa BTC. 1.7.2. Caùc sô ñoà haïch toaùn : * Ñeå thuaän tieän cho vieäc höôùng daãn nghieäp vuï keá toaùn, kieåm tra vaøghi soå, phoøng KTTV ñaõ thieát laäp caùc sô ñoà haïch toaùn heä thoáng hoaù, toång hôïptaát caû caùc nghieäp vuï phaùt sinh taïi coâng ty. * Sô ñoà haïch toaùn raát deã hieåu, neâu roõ noäi dung cuøng vôùi caùc chöùng töølieân quan ñeán nghieäp vuï phaùt sinh. Sô ñoà ñöôïc laäp rieâng cho VPCT vaø ÑVNBñeå tieän vieäc haïch toaùn. Xin giôùi thieäu sô löôïc veà sô ñoà haïch toaùn taïi VPCT : + Thu chi tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, vay vaø traû nôï vay. + Haïch toaùn cho nghieäp vuï kinh doanh vaø dòch vuï. + Haïch toaùn chi phí ñaàu tö xaây döïng cô baûn vaø caùc nghieäp vuï lieân quan ñeánTSCÑ. + Haïch toaùn nhaäp xuaát nguyeân vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï. + Haïch toaùn caùc nghieäp vuï tính thueá vaø noäp thueá vaøo ngaân saùch. + Haïch toaùn tieâu thuï haøng XNK töï doanh. + Haïch toaùn tieâu thuï haøng hoaù, thaønh phaåm trong noäi ñòa. + Haïch toaùn tieâu thuï haøng kyù gôûi. + Haïch toaùn tieâu thuï haøng XNK uyû thaùc, uyû thaùc gia coâng, nhaän kyù gôûi. + Haïch toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm. + Haïch toaùn caùc nghieäp vuï lieân doanh ñaàu tö caùc nghieäp vuï taøi chính khaùc. + Haïch toaùn cheânh leäch tyû giaù vaø ñaùnh giaù laïi taøi saûn. + Haïch toaùn caùc nghieäp vuï phaân phoái lôïi nhuaän. 1.7.3. Nguyeân taéc keá toaùn aùp duïng : * Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong vieäc ghi cheùp keá toaùn : Ñoàng VieätNam. * Nguyeân taéc vaø phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc: caùcngoaïi teä quy ra USD theo tyû giaù thoáng keâ cuûa Ngaân haøng, USD quy ra ÑVNtheo tyû giaù haïch toaùn. * Hình thöùc soå keá toaùn aùp duïng : nhaät bieân. * Phöông phaùp keá toaùn TSCÑ : + Nguyeân taéc ñaùnh giaù TSCÑ : nguyeân giaù. + Phöông phaùp khaáu hao cô baûn : khaáu hao theo quy ñònh taïiQÑ206/2003/QÑ-BTC ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä Taøi Chính. * Phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho : + Nguyeân taéc ñaùnh giaù: haøng nhaäp kho ñöôïc xaùc ñònh theo giaù thöïc teá muavaøo, xuaát theo giaù bình quaân gia quyeàn.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 15
 16. 16. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC + Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kì: theo giaù bình quaân giaquyeàn. + Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho : kieåm keâ thöôøng xuyeân. * Coâng taùc keá toaùn ôû VPCT ñaõ ñöôïc ñieän toaùn hoaù nhaèm giuùp chovieäc quaûn lyù coâng nôï, haøng hoaù ñöôïc ñaày ñuû, kòp thôøi vaø thoáng nhaát, toaøncoâng ty söû duïng chung caùc boä maõ ñieän toaùn goàm: boä maõ khaùch haøng, boä maõhaøng hoaù, boä maõ thanh toaùn, boä maõ lyù do xuaát nhaäp kho, boä maõ caùc kho docoâng ty soaïn thaûo vaø aùp duïng töø ngaøy 01/01/1993. Caùc boä maõ naøy do phoøngñieän toaùn quaûn lyù. * Nhöõng nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh treân caùc loaïi chöùng töø chöa ñöôïcmaõ hoaù hoaëc caùc buùt toaùn ñieàu chænh, keát chuyeån … khi haïch toaùn nhaân vieânkeá toaùn haïch toaùn leân chöùng töø ghi soå. Ví du ï: laäp chöùng töø ghi soå ñeå thöïc hieäncaùc buùt toaùn ñieàu chænh caùc buùt toaùn ghi nhaàm, ghi truøng, laäp chöùn g töø ghi soåñeå thöïc hieän 1 soá ñònh khoaûn nhö ghi nhaän ñöôïc giaáy baùo coù hoaëc giaáy baùo nôïcuûa ngaân haøng chuyeån ñeán, sau ñoù chuyeån cho phoøng ñieän toaùn xöû lyù. * ÔÛ phoøng maùy ñieän toaùn : khi nhaän ñöôïc chöùng töø goác vaø chöùng töøghi soå do phoøng keá toaùn chuyeån qua, nhaân vieân ñieän toaùn seõ nhaäp döõ lieäu vaøonhaät bieân. Theo caùc chöùng töø coù saün, maùy seõ cho ra baûng keâ, caùc soå chi tieát,soå Nhaät bieân. Cuoái thaùng maùy seõ toång hôïp caùc soá phaùt sinh treân Nhaät bieân ñeåcho ra Soå caùi toång hôïp. Töø caùc soå caùc toång hôïp, cuoái quyù maùy seõ chaïy raBCÑKT. Cuoái nieân ñoä keá toaùn, töø BCÑTK vaø caùc soå chi tieát, maùy seõ giuùp chokeá toaùn toång hôïp laäp caùc baùo bieåu keá toaùn theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaøtheo yeâu caàu quaûn lyù cuûa coâng ty. * Söû duïng caùc baûng keâ, caùc chöùng töø ghi soå trong hình thöùc naøy coù taùcduïng lieät keâ caùc chöùng töø ñaõ laäp nhaèm kieåm tra, ñoái chieáu soá lieäu, traùnh maátmaùt, thaát laïc chöùng töø, ñaûm baûo coâng taùc keá toaùn cuûa coâng ty ngaøy caøng hieäuquaû.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 16
 17. 17. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC Sô ñoà 1.7 : Sô ñoà trình töï ghi soå : Thöù töï luaân chuyeån chöùng töø vaø ghi cheùp soå ñöôïc theå hieän qua sô ñoà sau: CHÖÙNG TÖØ GOÁC BAÙO CAÙO QUYÕ CHÖÙNG TÖØ SOÅ KEÁ TOAÙN HAÈNG NGAØY GHI SOÅ CHI TIEÁT SOÅ ÑAÊNG KYÙ CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ??? BAÛNG TOÅNG SOÅ CAÙI HÔÏP CHI TIEÁT* Chuù thích : BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁGhi soå haøng ngaøy : PHAÙT SINHGhi soå cuoái thaùng :Ñoái chieáu, so saùnh : BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 1.7.4. Heä thoáng soå saùch keá toaùn : - Soå saùch keá toaùn theo hình thöùc soå saùch keá toaùn Nhaät bieân ñöôïc chia laøm 2 phaàn : Soå keá toaùn toång hôïp vaø Soå keá toaùn chi tieát. Ngoaøi ra, coâng ty phaûi môû roäng soå quyõ ñeå ghi cheùp toaøn boä nghieäp vuï thu, chi haøng ngaøy laøm cô sôû theo doõi tình hình thu, chi, toàn quyõ ñeå ñoái chieáu vôùi soå TK tieàn maët. * Soå keá toaùn toång hôïp : +Goàm : soå nhaät bieân taøi khoaûn, soå caùi vaø soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå, caùc soå naøy môû theo taøi khoaûn caáp 3 vaø theo thaùng, coät soá tieàn ñeàu ñöôïc chi tieát thaønh goác ñoàng VN, goác USD vaø ñoàng VN quy ñoåi. +Soå nhaät bieân taøi khoaûn coù daïng nhö caùc nhaät kí chung nhöng noù vöøa theo doõi beân nôï vöøa theo doõi beân coù cuûa TK, theo doõi caû goác ngoaïi USD, goác ÑVN vaø USD quy ñoåi. SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 17
 18. 18. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC +Soå keá toaùn toång hôïp cuûa coâng ty vaø caùc ÑVNB ñeàu phaûi môû ñaày ñuû vaø môûsoå caùi, soå nhaät kí chöùng töø theo taøi khoaûn caáp 3. * Soå chi tieát : + Soå theo doõi TSCÑ, theû TSCÑ. + Soå theo doõi tình hình nhaäp, xuaát, toàn kho haøng hoaù, thaønh phaåm, nguyeânvaät lieäu, vaät tö, coâng cuï duïng cuï … (soå chi tieát haøng hoaù), theû chi tieát töøng maëthaøng (theû maët haøng). + Soå theo doõi tình hình coâng nôï, theû theo doõi coâng nôï ñoái vôùi töøng khaùchhaøng (theû khaùch haøng). + Soå theo doõi tình hình baùn haøng, thueá xuaát khaåu, thueá giaù trò gia taêng (soådoanh thu baùn haøng). + Soå theo doõi tình hình tieàn göûi, tieàn vay taïi Ngaân haøng, theû theo doõi tìnhhình tieàn vay, tieàn göûi Ngaân haøng. + Soå theo doõi töøng khoaûn thueá, leä phí phaûi noäp, ñaõ noäp. 1.7.5. Heä thoáng baùo caùo taøi chính : * Nhö quy ñònh hieän nay cuûa Nhaø nöôùc, heä thoáng baùo caùo taøi chính aùpduïng taïi coâng ty vaø ÑVNB goàm 4 bieåu chính : + Baûng caân ñoái keá toaùn. + Baûng keá quaû hoaït ñoäng kinh doanh. + Baûng löu chuyeån tieàn teä. + Thuyeát minh baùo caùo taøi chính. * Ngoaøi ra ñeå ñaùp öùng nhu caàu kieåm tra cuûa caùc cô quan quaûn lyù, coângty coøn yeâu caàu boä phaän keá toaùn laäp caùc baûng baûo bieåu boå sung nhö : + Baûng caân ñoái soá phaùt sinh. + Toång hôïp tình hình tieâu thuï toaøn coâng ty. + Baùo caùo chi tieát tình hình taêng giaûm TSCÑ toaøn coâng ty. + Baùo caùo chi tieát chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang. + Baùo caùo chi tieát chi phí phaûi traû. + Baùo caùo chi tieát chi phí traû tröôùc daøi haïn. + Baùo caùo chi tieát toàn kho haøng hoaù, thaønh phaåm, vaät tö toaøn coâng ty. + Baùo caùo chi tieát soá dö coâng nôï toaøn coâng ty. + Baùo caùo chi tieát nôï phaûi thu khoù ñoøi. + Baùo caùo chi tieát döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 18
 19. 19. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙCCHÖÔNG 2 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ KEÁ TOÙAN MUA BAÙN HAØNG HOÙA2.1. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ TOÅ CHÖÙC KEÁ TOAÙN HAØNG HOAÙ : 2.1.1. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi : 2.1.1.1. Khaùi nieäm : * Hoaït ñoäng thöông maïi: laø vieäc thöïc hieän 1 hay nhieàu haønh vithöông maïi cuûa thöông nhaân laøm phaùt sinh quyeàn vaø nghóa vuï giöõa caùc thöôngnhaân vôùi nhau hoaëc giöõa thöông nhaân vôùi caùc beân coù lieân quan bao goàm vieäcmua baùn haøng hoaù, cung öùng dòch vuï thöông maïi vaø caùc hoaït ñoäng xuùc tieánthöông maïi nhaèm muïc ñích lôïi nhuaän hoaëc nhaèm thöïc hieän caùc chính saùchkinh teá – xaõ hoäi. * Thöông nhaân: coù theå laø caù nhaân coù ñuû naêng löïc haønh vi daân söï ñaàyñuû hay caùc boä phaän gia ñình, toå hôïp taùc hoaëc caùc doanh nghieäp thuoäc caùcthaønh phaàn kinh teá thaønh laäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 2.1.1.2. Chöùc naêng : * Toå chöùc vaø thöïc hieän vieäc mua baùn, trao ñoåi haøng, cung caáp caùcdòch vuï nhaèm phuïc vuï saûn xuaát vaø ñôøi soáng nhaân daân – Laø khaâu trung giannoái lieàn giöõa saûn xuaát vaø tieân duøng. 2.1.1.3. Ñaëc ñieåm : * Ñaëc ñieåm veà hoaït ñoäng : hoaït ñoäng kinh teá cô baûn cuûa kinh doanhthöông maïi laø löu chuyeån haøng hoaù (laø söï toång hôïp caùc hoaït ñoäng thuoäc caùcquaù trình mua baùn, trao ñoåi vaø döï tröõ haøng hoaù). * Ñaëc ñieåm veà haøng hoaù : haøng hoaù trong quaù trình kinh doanh thöôngmaïi goàm caùc loaïi vaät tö, saûn phaåm coù hình thaùi vaät chaát hay khoâng coù hìnhthaùi maø doanh nghieäp mua veà vôùi muïc ñích ñeå baùn. * Ñaëc ñieåm veà phöông thöùc löu chuyeån haøng hoaù : buoân baùn vaø baùn leû. * Ñaëc ñieåm veà toå chöùc kinh doanh : coù theå theo nhieàu moâ hình khaùcnhau nhö toå chöùc coâng ty baùn buoân, baùn leû, coâng ty kinh doanh toång hôïp, coângty moâi giôùi, coâng ty xuùc tieán thöông maïi … * Ñaëc ñieåm veà söï vaän ñoäng cuûa haøng hoaù : khoâng gioáng nhau, tuyøthuoäc vaøo nguoàn haøng vaø ngaønh haøng (haøng löu chuyeån trong nöôùc, haøng xuaát– nhaäp khaåu, haøng coâng – ngheä phaåm, haøng noâng – laâm saûn – thöïc phaåm …).Do ñoù, chi phí thu mua vaø thôøi gian löu chuyeån haøng hoaù cuõng khaùc nhau giöõacaùc loaïi haøng.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 19
 20. 20. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 2.1.2. Keá toaùn haøng hoaù : 2.1.2.1. Ñaëc ñieåm keá toaùn trong doanh nghieäp thöông maïi : * Noäi dung keá toaùn chuû yeáu vaø ñaëc thuø cuûa DNTM laø keá toaùn haøng hoaù (keá toaùn quaù trình löu chuyeån haøng hoaù) bao goàm : keá toaùn mua haøng, döï tröõ vaø baùn haøng hoaù. * Toå chöùc keá toaùn nghieäp vuï haøng hoaù laø noäi dung toå chöùc ñaëc tröng cuûa DNTM vaø coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi toaøn boä coâng taùc keá toaùn cuûa doanh nghiệp, giuùp quaûn l1 vaø kieåm soaùt taøi saûn chaët cheõ, coù vai troø quan troïng trong vieäc thu nhaän xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin cho nhaø quaûn lyù ñeå löïa choïn phöông aùn kinh doanh coù hieäu quaû, giaùm saùt vieäc chaáp haønh caùc chính saùch, cheá ñoä kinh teá, taøi chính. 2.1.2.2. Nhieäm vuï cô baûn cuûa keá toaùn haøng hoaù : * Ghi cheùp, phaûn aùnh ñaày ñuû, kòp thôøi veà tình hình löu chuyeån cuûa haøng hoaù ôû doanh nghieäp veà maët giaù trò vaø hieän vaät. Tính toaùn phaûn aùnh ñuùng ñaén trò giaù voán haøng nhaäp kho, xuaát kho vaø trò giaù voán cuûa haøng hoaù tieâu thuï. * Kieåm tra, giaùm saùt, chaët cheõ tình hình thöïc hieän caùc chæ tieâu keá hoaïch quaù trình mua haøng, baùn haøng. Xaùc ñònh ñuùng ñaén keát quaû kinh doanh haøng hoaù. Ñoàng thôøi chaáp haønh ñuùng caùc cheá ñoä taøi chính veà chöùng töø, soå saùch nhaäp, xuaát kho, baùn haøng hoaù vaø tính thueá. Cung caáp thoâng tin toång hôïp vaø thoâng tin chi tieát caàn thieát veà haøng hoaù kòp thôøi phuïc vuï cho quaûn lyù hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. * Theo doõi chaët cheõ tình hình toàn kho haøng hoaù, giaûm giaù haøng hoaù … Toå chöùc kieåm keâ haøng hoaù ñuùng theo quy ñònh, baùo caùo kòp thôøi haøng toàn kho. 2.1.3. Nhöõng yeâu caàu veà quaûn lyù haøng hoaù : Quaûn lyù chaët cheõ haøng hoaù trong khaâu döï tröõ Theo doõi töøng nôi Thoáng nhaát giöõa caùc boä baûo quaûn, töøng ngöôøi phaän: keá toaùn, keá Theo doõi caû 2 chæ tieâu: soá löôïng vaø giaù trò. chòu traùch nhieäm vaät hoaïch, kinh doanh, kho. chaát. Khi caàn thieát coù theå Veà teân goïi, nhaõn hieäu, Chi tieát ñeán töøng loaïi – nhoùm – thöù, quy quy traùch nhieäm moät quy caùch, maõ soá, caùch phaån chaát haøng hoaù. caùch roõ raøng. phöông phaùp tính giaù. Baûo quaûn hh toát Traùnh bò thaát thoaùt. Giuùp cho vieäc phoái hôïp, kieåm tra, ñoái chieáu soá Nhaèm taêng cöôøng lieäu ñöôïc thuaän lôïi vaøÑaûm baûo quaù trình kinh doanh cuûa DN ñöôïc baûo quaûn haøng hoaù so saùnh ñöôïc tình hình lieân tuïc vaø mang laïi hieäu quaû. chaët cheõ. thöïc hieän caùc chæ tieâu keá toaùn. SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 20
 21. 21. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 2.1.4. Tính giaù haøng hoaù : haøng hoaù hieän coù ôû doanh nghieäp bao giôø cuõng ñöôïc phaûn aùnh trongsoå keá toaùn vaø trong baùo caùo keá toaùn theo trò giaù voán thöïc teá – töùc laø ñuùng vôùisoá tieàn maø doanh nghieäp phaûi boû ra veà nhöõng haøng hoaù ñoù. Song söï hìnhthaønh trò giaù voán cuûa haøng hoaù trong kinh doanh thöông maïi coù theå phaân bieätôû caùc giai ñoaïn trong quaù trình vaän ñoäng cuûa haøng hoaù. 2.1.4.1. Trò giaù voán cuûa haøng hoaù taïi thôøi ñieåm mua haøng : * Trò giaù voán cuûa haøng hoaù taïi thôøi ñieåm mua haøng chính laø trò giaùmua thöïc teá phaûi thanh toaùn cho ngöôøi baùn theo hoaù ñôn (tính theo giaù baùnchöa coù thueá GTGT). * Tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp thöông maïi mua haøng chòu thueá tieâuthuï ñaëc bieät cuûa cô sôû saûn xuaát ñeå baùn thì ñöôïc khaáu tröø thueá GTGT laø 4%tính treân giaù haøng hoaù mua vaøo (trò giaù mua haøng hoaù theo hoaù ñôn ñöôïc ghisoå keá toaùn laø 96%). 2.1.4.2. Trò giaù voán haøng mua nhaäp kho : * Trò giaù mua haøng nhaäp kho = Trò giaù ghi treân hoaù ñôn + CP thu mua+ Thueá NK * Tröôøng hôïp doanh nghieäp phaûi boû theâm chi phí ñeå sô cheá, phaân loaïi,choïn loïc nhaèm laøm taêng giaù trò hoaëc khaû naêng tieâu thuï cuûa haøng hoaù thì boäphaän giaù trò naøy cuõng ñöôïc tính vaøo trò giaù voán haøng mua nhaäp kho. * Neáu doanh nghieäp coù toå chöùc saûn xuaát ñeå taïo theâm nguoàn haøng thìgiaù nhaäp kho laø giaù thaønh thöïc teá saûn xuaát ra saûn phaåm haøng hoaù. 2.1.4.3. Trò giaù voán haøng hoaù ñaõ tieâu thuï trong kyø : Trò giaù voán Trò giaù voán Chi phí quaûn lyù cuûa haøng hoaù ñaõ = haøng xuaát + CPBH + doanh nghieäp phaân boå cho tieâu thuï trong kyø kho ñeå baùn löôïng haøng hoaù ñaõ tieâu thuïTrong ñoù: Trò giaù voán Trò giaù mua thöïc teá cuûa haøng Chi phí mua haøng haøng xuaát baùn = hoaù xuaát kho ñeå baùn (keå caû + phaân boå cho haøng thueá nhaäp khaåu) ñaõ baùn * Trò giaù mua thöïc teá haøng hoaù xuaát kho coù theå ñöôïc xaùc ñònh theo 1trong caùc phöông phaùp : + Bình quaân gia quyeàn lieân hoaøn hoaëc coá ñònh. + Nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc. + Nhaäp sau – xuaát tröôùc. + Giaù thöïc teá ñích danh (nhaän dieän cuï theå). * Trong tröôøng hôïp doanh nghieäp ghi cheùp keá toaùn chi tieát haøng hoaùtheo giaù haïch toaùn, cuoái thaùng khi ñaõ tính ñöôïc trò giaù mua thöïc teá cuûa haøngSVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 21
 22. 22. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙChoaù nhaäp kho keá toaùn seõ tính trò giaù mua thöïc teá haøng hoaù xuaát kho theo coângthöùc : Trò giaù mua Trò giaù haïch toaùn thöïc teá haøng = cuûa haøng xuaát kho * Heä soá haøng hoaù hoaù xuaát kho trong thaùng Löu yù : ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp thöông maïi noäp thueá theo phöông phaùptröïc tieáp thì giaù nhaäp kho coøn bao goàm caû thueá GTGT noäp ôû khaâu mua haønghoaù.2.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG : 2.2.1. Keá toaùn mua haøng trong nöôùc : 2.2.1.1. Caùc phöông thöùc mua haøng vaø thuû tuïc chöùng töø : * Mua haøng tröïc tieáp : + Phöông thöùc: Theo phöông thöùc naøy, doanh nghieäp cöû nhaân vieân cuûamình tröïc tieáp ñeán mua haøng ôû beân baùn vaø tröïc tieáp nhaän haøng chuyeån veàdoanh nghieäp baèng phöông tieän töï coù hoaëc thueâ ngoaøi. + Thuû tuïc, chöùng töø: - Sau khi nhaän haøng vaø kyù vaøo hoaù ñôn cuûa beân baùn, haøng hoaù ñaõ thuoäcquyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp. Moïi toån thaát xaûy ra (neáu coù) trong quaù trìnhñöa haøng hoaù veà doanh nghieäp do doanh nghieäp chòu traùch nhieäm. - Chöùng töø mua haøng trong tröôøng hôïp naøy laø : Hoaù ñôn baùn haøng (tröôønghôïp mua haøng hoaù do cô sôû saûn xuaát ñeå baùn khoâng thuoäc dieän chòu thueáGTGT), hoaëc hoaù ñôn kieâm phieáu xuaát kho ; hoaëc hoaù ñôn GTGT. Caùc chöùn gtöø naøy do beân baùn laäp. * Mua haøng theo phöông thöùc chuyeån haøng : + Phöông thöùc : Doanh nghieäp seõ kyù hôïp ñoàng mua haøng vôùi beân baùn, beânbaùn caên cöù vaøo hôïp ñoàng seõ chuyeån haøng ñeán giao cho doanh nghieäp theo ñòañieåm ñaõ quy ñònh tröôùc trong hôïp ñoàng baèng phöông tieän töï coù hoaëc thueângoaøi. Chi phí vaän chuyeån beân naøo phaûi traû tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän quy ñònhtrong hôïp ñoàng. + Thuû tuïc, chöùng töø : - Khi chuyeån haøng ñi thì haøng hoaù vaãn thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa beân baùn,haøng mua chæ thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp khi doanh nghieäp nhaänhaøng vaø chaáp nhaän thanh toaùn. - Chöùng töø mua haøng trong phöông naøy cuõng laø hoaù ñôn GTGT hoaëc hoaùñôn baùn haøng, hoaù ñôn kieâm phieáu xuaát kho do beân baùn laäp göûi ñeán cho doanhnghieäp. * Tröôøng hôïp mua haøng hoaù treân thò tröôøng töï do (haøng noâng, laâm,thuyû haûi saûn …) ngöôøi baùn khoâng coù hoaù ñôn thì doanh nghieäp phaûi laäp “Phieáukeâ mua haøng” ñeå laøm caên cöù laäp phieáu nhaäp kho vaø laøm thuû tuïc thanh toaùn,ñoàng thôøi laøm caên cöù ñeå khaáu tröø thueá.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 22
 23. 23. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 2.2.1.2. Caùc phöông thöùc vaø thuû tuïc kieåm nhaän haøng nhaäp kho : * Haøng hoaù mua veà coù theå ñöôïc laøm thuû tuïc kieåm nhaän nhaäp kho hoaëc chuyeån baùn thaúng. Neáu haøng hoaù ñöôïc nhaäp kho thì thuû kho vaø boä phaän mua haøng phaûi kieåm nhaän haøng hoaù nhaäp kho theo ñuùng thuû tuïc quy ñònh veà kieåm nhaän haøng hoaù. Chöùng töø veà nghieäp vuï kieåm nhaän haøng hoaù nhaäp kho laø Phieáu xuaát kho do boä phaän mua haøng laäp vaø thuû kho seõ ghi soá löôïng thöïc nhaäp vaøo phieáu. Sau khi nhaäp kho xong thuû kho cuøng ngöôøi nhaäp kyù vaøo phieáu. Phieáu nhaäp kho ñöôïc laäp thaønh 2 lieân – thuû kho giöõ lieân 2 ñeå ghi theû kho vaø sau ñoù chuyeån cho phoøng keá toaùn ñeå ghi soå keá toaùn vaø lieân 1 löu ôû nôi laäp phieáu. * Tröôøng hôïp kieåm nhaän haøng coù phaùt sinh tình hình thöøa, thieáu haøng hoaù so vôùi hoaù ñôn thì phaûi laäp Bieân baûn kieåm nhaän haøng ñeå phaûn aùnh soá haøng hoaù thöøa thieáu laøm cô sôû truy tìm nguyeân nhaân vaø xöû lyù. 2.2.1.3. Keá toaùn nghieäp vuï mua haøng trong nöôùc : * Taøi khoaûn söû duïng : TK söû duïng phaûn aùnh ñoái töôïng haøng hoaù Trong doanh nghieäp Ngoaøi doanh nghieäp Taïi kho, cöûa Ñang sô cheá Ñang treân ñöôøng Thueâhaøng,quaàyhaøng choïn loïc khaâu mua khaâu baùn ngoaøi gia coâng TK156 TK154 TK151 TK157 TK154 + Taøi khoaûn 151-Haøng mua ñang ñi ñöôøng : TK naøy phaûn aùnh giaù trò cuûa caùc loaïi haøng hoaù, vaät tö mua ngoaøi ñaõ thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp nhöng chöa veà nhaäp kho cuûa doanh nghieäp, coøn ñang treân ñöôøng vaän chuyeån, ñang ôû beán caûng hoaëc ñaõ veà ñeán doanh nghieäp nhöng ñang chôø kieåm nhaän nhaäp kho. TK151Sdñk : xxxPPKKTX : - Gía trò haøng hoaù, vaät tö ñang ñi - Gía trò haøng hoaù, vaät tö ñang ñi treân treân ñöôøng. ñöôøng ñaõ veà nhaäp kho hoaëc ñaõ giao thaúng - cho khaùch haøngPPKKÑK :- Keát chuyeån giaù thöïc teá cuûa haøng - Keát chuyeån trò giaù thöïc teá cuûa haøng hoaù,hoaù, vaät tö ñang ñi treân ñöôøng cuoái vaät tö ñang ñi treân ñöôøng ñaàu kyø.kyø.Sdck : xxxGiaù trò haøng hoaù, vaät tö ñaõ mua nhöngcoøn ñang ñi treân ñöôøng, chöa veà nhaäpkho. SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 23
 24. 24. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC + Taøi khoaûn 156- Haøng hoaù : Taøi khoaûn naøy phaûn aùnh giaù trò hieän coùvaø tình bieán ñoäng cuûa caùc loaïi haøng hoaù cuûa doanh nghieäp, goàm haøng hoaù taïicaùc kho haøng, quaày haøng, haøng giao ñaïi lyù, kyù göûi. Khoâng phaûn aùnh vaøo TKnaøy khi: haøng hoaù nhaän giöõ hoä, haøng mua veà nhaèm ñeå söû duïng trong hoaït ñoängSXKD. Taøi khoaûn 156 coù 2 TK caáp 2 : - TK 1562- Gía mua haøng hoaù : phaûn aùnh giaù trò hieän coù vaø tình hình bieánñoäng cuûa haøng hoaù mua vaøo vaø ñaõ nhaäp kho( tính theo giaù mua vaøo). - TK 1562- Chi phí thu mua : phaûn aùnh caùc khoaûn chi phí thöïc teá phaùt sinhtrong quaù trình thu mua soá haøng hoùa ñaõù nhaäp kho trong kyø vaø quaù trình phaânboå chi phí thu mua haøng hoaù hieän coù trong kyø cho khoái löôïng haøng hoaù ñaõ tieâuthuï trong kyø vaø cho khoái löôïng toàn kho thöïc teá cuoái kyø. TK156Sdñk: xxxPPKKTX:- Trò giaù mua vaøo cuûa haøng hoaù. - Trò giaù haøng hoaù thöïc teá xuaát kho.- Chi phí thu mua haøng hoaù. - Chi phí thu mua phaân boå cho haøng- Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp. hoaù ñaõ tieâu thuï trong kyø.- Trò giaù haøng gia coâng cheá bieán - Chieát khaáu mua haøng ñöïôc höôûng:nhaäp laïi kho. khoaûn giaûm giaù, bôùt giaù mua haøng- Trò giaù haøng hoaù baùn roài bò traû laïi. ñöôïc nhaän.- Trò giaù haøng hoaù phaùt hieän thöøa khi - Trò giaù haøng hoaù mua veà traû laïi.kieåm keâ. - Trò giaù haøng hoaù phaùt hieän thieáu, hö hoûng, keùm phaåm chaát khi kieåm keâ.PPKKÑK:- Keát chuyeån trò giaù haøng hoaù toàn - Keát chuyeån trò giaù haøng hoaù toàn khokho cuoái kyø. ñaàu kyø.Sdck: xxxTrò giaù haøng hoaù toàn kho,bao goàmgiaù mua vaøo vaø chi phí mua cuûahaøng hoaù, haøng giao ñaïi lyù hoaëc kyùgöûi, chi phí thu mua cuûa haøng ñaõ baùnnhöng chöa ñöôïc chaáp nhaän tieâu thuï. + Taøi khoaûn 157- Haøng göûi ñi baùn : TK naøy phaûn aùnh giaù trò haønghoùa ñaõ göûi hoaëc chuyeån ñeán cho khaùch haøng; haøng hoaù saûn phaåm nhö baùn ñaïiSVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 24
 25. 25. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC lyù, kyù göûi; trò giaù dòch vuï, lao vuï ñaõ hoaøn thaønh, baøn giao cho ngöôøi ñaët haøng nhöng chöa ñöôïc chaáp thuaän thanh toaùn. TK157Sdñk : xxxPPKKTX :- Trò giaù haøng hoaù, thaønh phaåm - Trò giaù haøng hoaù, thaønh phaåm, lao vuï ñaõñaõ göûi cho khaùch haøng hoaëc nhôø ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän thanh toaùn hoaëcbaùn ñaïi lyù kyù göûi. ñaõ thanh toaùn.- Trò giaù lao vuï, dòch vuï ñaõ thöïc - Trò giaù haøng hoaù, thaønh phaåm, lao vuï ñaõ göûihieän vôùi khaùch haøng nhöng chöa ñi bò khaùch haøng traû laïi.ñöôïc chaáp nhaän thanh toaùn.PPKKÑK : - Keát chuyeån trò giaù haøng hoaù, thaønh phaåm ñaõ- Keát chuyeån giaù trò haøng hoaù, göûi ñi chöa ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän thanhthaønh phaåm ñaõ göûi ñi chöa ñöôïc toaùn ñaàu kyø.khaùch haøng chaáp nhaän thanhtoaùn cuoái kyø.Sdck : xxxGiaù trò haøng hoaù, thaønh phaåm ñaûgöûi ñi chöa ñöôïc khaùch haøngchaáp nhaän thanh toaùn + Taøi khoaûn 611(6112)- Mua haøng : TK naøy chæ aùp duïng ñoái vôùi doanh nghieäp haïch toaùn haøng toàn kho theo PPKKÑK. TK 611 khoâng coù soá dö cuoái kyø. TK 6112 coù theå chi tieát thaønh 2 TK caáp 3 laø 61121” giaù mua haøng hoaù” vaø 61122” chi phí mua haøng”. TK 611(6112)- Trò giaù thöïc teá haøng hoaù toàn kho - Keát chuyeån trò giaù thöïc teá haøng hoaù toànñaàu kyø. kho cuoái kyø.- Trò giaù thöïc teá göûi baùn nhöng chöa - Keát chuyeån trò giaù thöïc teá haøng göûi ñixaùc ñònh tieâu thuï ñaàu kyø. baùn chöa xaùc ñònh tieâu thuï cuoái kyø.- Trò giaù thöïc teá haøng mua ñi ñöôøng - Keát chuyeån trò giaù thöïc teá haøng ñiñaàu kyø. ñöôøng cuoái kyø.- Trò giaù thöïc teá haøng hoaù mua vaøo - Trò giaù haøng hoaù xuaát kho trong kyø.trong kyø, hoaëc haøng hoaù ñaõ baùn bò - Soá tieàn ñöôïc giaûm veà soá haøng hoaù ñaõtraû laïi trong kyø. mua khoâng ñuùng quy caùch, phaåm chaát nhö hôïp ñoàng ñaõ kyù. * Phöông phaùp phaûn aùnh nghieäp vuï mua haøng : + Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân : SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 25
 26. 26. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 2.2:Sô ñoà keá toaùn haøng hoaù theo phöông phaùp KKTX :111,112,331,… 632 Trò giaù haøng mua giao thaúng(ñaõ tieâu thuï) hoaëc trò giaù Haøng giao tay ba( tröø tröôøng hôïp coù tham gia thanh toaùn) cuoái 157 kyø Trò giaù haøng göûi baùn thaúng Gía mua haøng göûi keát 1561 baùn ñaõ tieâu thuï chuyeån GM haøng nkho x/kho göûi baùn giaù Gmua xuaát kho tieâu thuï voán 151 3381 1381 haøng n/kho ñ/chænh giaù trò giaù trò xöû lyù… baùn (do nhaàm) haøng thöøa haøng thieáu (1388,641,) vaøo 1388,641,632,811 TK911 HÑÑÑ göûi baùn thaúng xöû lyù haøng hoûng HÑÑÑ ñaõ tieâu thuï 154GC nhaäp kho kieåm keâ phaùt hieän thieáu , hoûng…(sau khi tröø haøng gia coâng boài thöôøng) haøng göûi baùn bò traû laïi haøng ñaõ tieâu thuï bò traû laïi 1562 chi phí thu mua cuoái kyø, phaân boå chi phí mua haøng cho haøng ñaõ tieâu thuï 133 VAT (neáu coù) 241,151,1381,.. xöû lyù thieät haïi 159 döï phoøng giaûm giaù HTK ( cuoái nieân ñoä) hoaëc hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù HTK( cuoái nieân ñoä) + Phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø :SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 26
 27. 27. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 2.2:Sô ñoà keá toaùn haøng hoaù theo phöông phaùp KKÑK : (5) Cuoái kyø, keát chuyeån giaù trò HH toàn cuoái kyø 151, 156, 157 611(6112) (1) Ñaàu kyø, keát chuyeån giaù trò HH toàn ñaàu kyø 111, 112, 331, 3333,… (2) Trong kyø haïch toaùn: Trò giaù haøng mua treân HÑ Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp(neáu coù) Chi phí thu mua (3) Soá tieàn CKTM, giaûm giaù haøng mua, 632 haøng mua bò traû laïi (6) Toång trò giaù HH ñaõ xuaát baùn trong kyø (4) Trò giaù haøng baùn bò traû laïi nhaäp kho 133 VAT ñaàu vaøo( neáu coù)SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 27
 28. 28. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 2.2.2. Nhaäp khaåu haøng hoaù : 2.2.2.1. Thuû tuïc, chöùng töø nhaäp khaåu haøng hoaù : * Kyù keát hôïp ñoàng kinh teá. * Môû L/C : Neáu hôïp ñoàng quy ñònh traû tieàn baèng L/C thì ngöôøi nhaäpkhaåu phaûi laøm ñôn xin môû L/C ñöa ñeán Ngaân haøng ngoaïi thöông, thôøi gian môûL/C neáu hôïp ñoàng khoâng quy ñònh thì phuï thuoäc vaøo thôøi haïn giao haøng. Ñônvò caên cöù vaøo caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng nhaäp khaåu tieán haøng laäp “giaáy xinmôû tín duïng khoaûn nhaäp khaåu”. * Giaáy xin môû tín duïng khoaûn nhaäp khaåu, keøm theo baûn sao hôïp ñoànggöûi ñeán ngaân haøng ngoaïi thöông cuøng vôùi 2 uyû nhieäm chi : 1 uyû nhieäm chi traûthuû tuïc phí cho ngaân haøng, 1 uyû nhieäm chi veà vieäc môû L/C. Tröôøng hôïp ñôn vòkhoâng coù soá dö taøi khoaûn ngoaïi teä thì phaûi laøm hôïp ñoàng tín duïng xin vayngoaïi teä ñeå kyù quyõ môû L/C. * Thueâ phöông tieän vaän taûi, mua baûo hieåm (tröôøng hôïp mua theo giaù FOB). * Giao nhaän haøng hoaù nhaäp khaåu. * Kieåm tra haøng nhaäp khaåu. * Laøm thuû tuïc khai baùo haûi quan, ñoùng thueá nhaäp khaåu. * Thanh toaùn cho nhaø cung caáp. * Tröôøng hôïp nhaäp khaåu uyû thaùc thì beân giao uyû thaùc caàn laøm caùc thuû tuïcsau: + Kyù hôïp ñoàng uyû thaùc. + Cuøng vôùi beân nhaän uyû thaùc laøm thuû tuïc nhaäp khaåu. + Chòu caùc chi phí nhö: chi phí boác dôõ, löu kho, kieåm nghieäm, giaùmñònh. + Ñoùng thueá nhaäp khaåu. + Nhaän haøng khi coù thoâng baùo cuûa beân nhaän uyû thaùc nhaäp. + Traû hoa hoàng cho ñôn vò nhaän uyû thaùc. + Cuøng vôùi beân nhaän uyû thaùc tieán haøng khieáu naïi (neáu coù). * Boä hoà sô nhaäp khaåu haøng goàm coù: + Hoaù ñôn (Invoice). + Phieáu ñoùng goùi (Packing list). + Tôø keâ chi tieát (Specification). + Vaän ñôn ñöôøng bieån. + Hoaù ñôn baûo hieåm hoaëc giaáy chöùng nhaän baûo hieåm. + Caùc chöùng töø coù lieân quan khaùc … 2.2.2.2. Keá toaùn nghieäp vuï nhaäp khaåu haøng hoaù : * Nhaäp khaåu tröïc tieáp. + Tröôøng hôïp DN noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø vaø söû duïngphöông phaùp haïch toaùn ngoaïi teä theo tæ giaù thöïc teá.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 28
 29. 29. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 2.2. Sô ñoà haïch toaùn :111(2),112(2) 144 331 156(1) kyù quyõ môû L/C (1a) traû tieàn haøng (2) haøng veà nhaäp kho (3) CLTG (413) CLTG (413) 111,112 333(3) thueá NK phaûi noäp (4) 007 Noäp thueá 333(12) 133 (1b) VAT haøng NK (5) VAT 111,112,141,… 156(2) chi phí mua haøng NK (6) + Tröôøng hôïp DN thuoäc ñoái töôïng noäp thueá GTGT theo phöông phaùptính tröïc tieáp treân GTGT: chæ khaùc PP khaáu tröø ôû nghieäp vuï soá (5): Nôï Tk 156(1)/ Coù Tk 333(12) : VAT haøng nhaäp khaåu phaûi noäp. (6): tính theo giaù thanh toaùn. * Uyû thaùc nhaäp khaåu. + Ñôn vò (giao) uyû thaùc nhaäp (UTNK) : Sô ñoà haïch toaùn : 111(2),112(2) 331 chi tieát ñôn vò nhaän uyû thaùc NK 156(1) chuyeån tieàn cho ñvò nhaän uyû Gía trò haøng NK vaø thueá NK (2a) thaùc môû L/C (1) (HÑ GTGT cuûa ñôn vò nhaän uyû thaùc) CLTG (TK 413) CLTG (TK 413) 133 Chi thanh toaùn caùc khoaûn nôï (4) VAT haøng NK (2b) (tieàn haøng coøn thieáu, phí uyû thaùc) (neáu ñvò nhaän uyû thaùc noäp hoä) 156(2) phí uûy thaùc NK vaø chi phí NK do ñvò nhaän uûy thaùc chi hoä (3)SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 29
 30. 30. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙCGhi chuù : Tröôøng hôïp ñôn vò giao uûy thaùc thanh toaùn tieàn haøng tröïc tieáp chonöôùc ngoaøi thì nghieäp vuï thanh toaùn tieàn haøng(1),(2a) haïch toaùn nhö NK tröïctieáp. Neáu ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu laøm thuû tuïc keâ khai thueá nhöngñôn vò uûy thaùc töï noäp thueá vaøo NSNN thì ngoaøi buùt toaùn (2b)- khi noäp thueá, keátoaùn ghi Nôï TK331/ Coù TK 111,112 : noäp thueá NK, VAT haøng NK. Neáu ñôn vò nhaän uûy thaùc chöa noäp VAT haøng NK thì chöùn g töø cuûanghieäp vuï (2a) laø PXK kieâm vaän chuyeån noäi boä keøm leänh ñieàu ñoäng boä; khiñaõ noäp thueá môùi phaùt haønh hoaù ñôn GTGT. 331- ñvò nhaän uûy thaùc NK 156 133 Gía trò haøng NK ñaõ nhaän (goàm caùc (neáu coøn toàn kho) Khoaûn thueá NK, VAT phaûi noäp) khi nhaän HÑGTGT ghi VAT 632 (neáu ñaõ baùn) ghi VAT + Ñôn vò nhaän uyû thaùc nhaäp : Sô ñoà haïch toaùn : Nhaän ngoaïi teä cuûa ñôn vò giao uûy thaùc ñeå môû L/C (1) 111,112 144 331 chi tieát ngöôøi baùn nöôùc ngoaøi 131-ñvò giaoUTN Môû L/C Thanh toaùn Nhaän haøng nöôùc ngoaøi khoâng hoä tieàn nhaäp kho, giao thaúng (3a*)511 haøng (7) h/hoàng 156(151) uûy thaùc tieàn haøng phaûi xuaát traû haøng( caên333(11) thanh toaùn hoä(3a) cöù HÑGTGT vaø VAT chtöø lieân quan 333(3,12,2) Noäp hoä thueá Thueá(NK,VAT,TTÑB) (8) phaûi noäp hoä (3b) TH giao thaúng: ghi thueá NK,VAT…phaûi noäp hoä(3b*) Chi hoä cho ñvò uyû thaùc nhaäp (phí NH, thueâ kho…) (4) Thu tieàn ñôn vò giao uyû thaùc( phí uûy thaùc, caùc khoaûn chi hoä) (6)Ghi chuù: nghieäp vuï (8) neáu ñvò giao uûy thaùc NK töï noäp thueá, keá toaùn ghi : Nôï 333(3,12,2)/ Coù 131 ñôn vò giao uûy thaùc NK.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 30
 31. 31. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 2.2.3. Keá toaùn chi phí mua haøng : 2.2.3.1. Khaùi nieäm : * Chi phí thu mua haøng hoaù laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa toaøn boä khoaûnhao phí veà lao ñoäng soáng vaø lao ñoäng vaät hoaù maø doanh nghieäp ñaõ boû ra coùlieân quan ñeán vieäc thu mua haøng hoaù. * Chi phí thu mua haøng hoaù laø 1 boä phaän chi phí quan troïng trong côcaáu giaù trò haøng hoùa nhaäp kho, vì vaäy caàn phaûi theo doõi chaët cheõ tình hình chiphí phaùt sinh, kieåm tra giaùm saùt vieäc thöïc hieän keá hoaïch thu mua haøng hoaùnhaèm löïa choïn ñöôïc caùc phöông phaùp thu mua haøng hoaù toái öu, treân cô sôû tieátkieäm chi phí thu mua haøng hoaù. 2.2.3.2. Phaân loaïi : * Chi phí vaän chuyeån, boác dôõ haøng hoùa, baûo quaûn haøng hoaù töø nôimua veà ñeán kho doanh nghieäp. * Chi phí baûo hieåm haøng hoaù. * Tieàn thueâ kho, baõi. * Caùc khoaûn hao huït töï nhieân trong ñònh möùc ôû quaù trình thu mua. * Caùc chi phí khaùc phaùt sinh trong quaù trình thu mua haøng hoaù: coângtaùc phí cuûa nhaân vieân thu mua, phí uyû thaùc nhaäp khaåu … 2.2.3.3. Muïc ñích : * Do chi phí thu mua lieân quan ñeán toaøn boä khoái löôïng haøng hoaù trongkyø vaø löôïng haøng hoaù ñaàu kyø neân caàn phaân boå chi phí thu mua cho löôïng haøngñaõ baùn ra trong kyø vaø löôïng haøng coøn laïi cuoái kyø nhaèm xaùc ñònh ñuùng ñaén trigiaù voán haøng xuaát baùn, treân cô sôû ñoù tính toaùn chính xaùc keát quaû baùn haøng.Ñoàng thôøi phaûn aùnh ñöôïc trò giaù voán haøng toàn kho treân baùo caùo taøi chính ñöôïcchính xaùc. 2.2.3.4. Tieâu thöùc phaân boå : * Tieâu thöùc phaân boå chi phí thu mua thöôøng ñöôïc löïa choïn laø: + Trò giaù mua cuûa haøng hoaù. + Soá löôïng. + Troïng löôïng. + Doanh soá cuûa haøng hoaù … * Vieäc löïa choïn tieâu thöùc phaân boå naøo laø tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän cuïtheå cuûa töøng doanh nghieäp nhöng phaûi ñaûm baûo tính nhaát quaùn trong nieân ñoä. * Vieäc phaân boå ñöôïc tieán haønh theo coâng thöùc sau: (giaû söû laáy trò giaùmua laøm tieâu thöùc phaân boå). Chi phí thu mua chi phí thu Chi phí thu mua lieân quan ñeán PS trong phaân boå cho haøng tkho ñkyø kyø Trò giaù cuûa haøng haøng hoaù ñaõ tieâu hoaù ñaõ xaùc ñònh trong kyø Trò giaù mua cuûa haøng hieän coøn tieâu thuï trong CK vaø HH ñaõ xuaát xñ tthuï TKyøSVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 31
 32. 32. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC * Nhö vaäy, tuyø tieâu thöùc phaân boå ñöôïc löïa choïn maø thay theá trò giaùmua thaønh soá löôïng, troïng löôïng … Chi phí thu mua chi phí thu mua chi phí thu mua chi phí thu mua lieân quan ñeán haøng = lieân quan ñeán haøng + lieân quan ñeán haøng - lieân quan ñeán haøng hoaù toàn kho cuoái kyø toàn kho ñaàu kyø nhaäp kho trong kyø tieâu thuï trong kyø * Löu yù raèng: haøng hoaù hieän coøn cuoái kyø ôû ñaây bao goàm : haøng hoaùtoàn trong kho (1561) vaø haøng hoaù göûi ñi baùn chöa xaùc ñònh tieâu thuï vaøo cuoáikyø (157) vaø haøng ñaõ mua nhöng ñang coøn ñi treân ñöôøng (151). 2.2.3.5. Taøi khoaûn söû duïng : TK 1562. 2.2.3.6. Phöông phaùp haïch toaùn : (1) Phaûn aùnh chi phí thu mua phaùt sinh trong kyø : Nôï TK 1562 : chi phí mua haøng phaùt sinh. Nôï TK 133 : thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø. Coù TK 111, 112, 141, 331 : chi phí vaän chuyeån, boác dôõ, baûo quaûn, thueâkho, … (2) Cuoái kyø, tính toaùn phaân boå chi phí thu mua ñeå tính trò giaù voán haøng xuaátbaùn trong kyø. Keá toaùn ghi : Nôï TK 632 : Coù TK 1562 :2.3. KEÁ TOAÙN BAÙN HAØNG : 2.3.1. Keá toaùn baùn haøng trong nöôùc : 2.3.1.1. Keá toaùn nghieäp vuï buoân baùn haøng hoaù : * Buoân baùn haøng hoaù laø vieäc baùn haøng cho ñôn vò thöông maïi khaùchoaëc baùn cho caùc ñôn vò saûn xuaát ñeå tieáp tuïc saûn xuaát. Ñaëc ñieåm cuûa nghieäpvuï baùn buoân laø haøng hoaù chöa ñeán tay ngöôøi duøng, giaù trò vaø giaù trò söû duïngcuûa haøng hoaù chöa ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû. * Baùn haøng qua kho : nghóa laø haøng hoaù ñaõ ñöôïc nhaäp vaøo kho cuûadoanh nghieäp roài môùi xuaát baùn, coù theå vaän duïng 2 phöông phaùp giao haøng quakho: + Phöông thöùc chuyeån haøng : (gioáng nhö ñaõ trình baøy ôû khaâu mua haøng).Löu yù raèng haøng hoaù trong quaù trình chuyeån ñi vaãn thuoäc quyeàn sôû höõu cuûadoanh nghieäp. Thôøi ñieåm xaùc ñònh tieâu thuï ñoái vôùi phöông thöùc naøy laø khi beânmua nhaän ñöôïc haøng, ñoàng thôøi ñaõ thanh toaùn tieàn haøng cho DN hoaëc chaápnhaän thanh toaùn.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 32
 33. 33. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC Noäi dung vaø phöông phaùp phaûn aùnh : (1) Phaûn aùnh trò giaù mua haøng hoaù xuaát gôûi ñi baùn : Nôï TK 157 : Coù TK 156 (1561): (2) Khi KH thanh toaùn hoaëc chaáp nhaän thtoaùn veà soá haøng hoaù ñaõ chuyeångiao Nôï TK 111, 112, 121: toång giaù thanh toaùn. Coù TK 511 : doanh thu baùn haøng. Coù TK 33311 : thueá GTGT ñaàu ra. Hoaëc ñoái vôùi DN noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp seõ ghi nhaändoanh thu theo toång soá giaù thanh toaùn bao goàm caû thueá GTGT : Nôï 111, 112, 131 : Coù 511 : (3) Keát chuyeån trò giaù voán haøng mua gôûi baùn ñaõ xaùc ñònh tieâu thu ï: Nôï TK 632 : Coù TK 157 : (4) Trò giaù bao bì xuaát gôûi ñi keøm vaø tính giaù rieâng leû : Nôï TK 1388 : Coù TK 1532 : trò giaù xuaát kho. Coù TK 133 : Thueá GTGT cuûa bao bì xuaát kho ( phaûi coù chöùng töø hôïpphaùp chöùng minh) (5) Caùc khoaûn chi hoä cho beân mua : Nôï TK 1388 : Coù TK 111, 112 : (6) Khi thu tieàn bao bì, tieàn chi hoä : Nôï TK 111, 112 : Coù TK 1388 : + Phöông thöùc nhaän haøng tröïc tieáp : Khaùch haøng seõ ñeán nhaän haøng tröïc tieáptaïi kho cuûa doanh nghieäp, haøng hoaù ñöôïc xaùc ñònh tieâu thuï khi beân mua ñaõnhaän ñöôïc haøng vaø kyù vaøo hoaù ñôn mua haøng. Noäi dung vaø phöông phaùp phaûn aùnh : (1a) Phaûn aùnh DT baùn hh thuoäc dieän chòu thueá GTGT theo pp khaáu tröø : Nôï TK 111, 112, 131 : toång giaù thanh toaùn. Coù TK 511 : doanh thu tính theo giaù baùn chöa thueá. Coù TK 33311 : thueá GTGT ñaàu ra. (1b) Phaûn aùnh DT baùn haøng hoaù (ñoái vôùi DN noäp thueá theo pp tröïc tieáp) : Nôï TK 111, 112 : Coù TK 511 : (2) Phaûn aùnh trò giaù mua haøng xuaát baùn ñaõ xaùc ñònh tieâu thu ï: Nôï TK 632 : Coù TK 156 (1561) :SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 33
 34. 34. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC * Baùn haøng vaän chuyeån thaúng : Xeùt theo tính chaát vaän ñoäng thì haønghoaù ñöôïc mua ñi baùn laïi ngay maø khoâng qua nhaäp kho roài môùi xuaát baùn. Xeùtveà ñoái töôïng tham gia thì coù ít nhaát 3 ñoái töôïng tham gia mua baùn. + Beân baùn coù tham gia thanh toaùn : - DN mua haøng cuûa nhaø cung caáp vaø chuyeån ñi baùn thaúng cho beân muabaèng phöông tieän vaän taûi töï coù hoaëc thueâ ngoaøi. Haøng hoaù göûi ñi vaãn coønthuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp. Khi naøo beân mua nhaän ñöôïc haøng vaøchaáp nhaän thanh toaùn thì doanh nghieäp môùi ghi nhaän doanh thu. - Chi phí vaän chuyeån do doanh nghieäp chòu hay beân mua phaûi traû tuyø thuoäcvaøo hôïp ñoàng ñaõ kyù giöõa 2 beân. Noäi dung vaø phöông phaùp phaûn aùnh : (1a) Trò giaù haøng mua ñöôïc vaän chuyeån baùn thaúng : Nôï TK 157 : trò giaù mua chöa coù thueá. Nôï TK 133 : thueá GTGT ñaàu vaøo. Coù TK 111, 112, 331 : toång giaù thanh toaùn . (1b) TH mua baùn thaúng giao nhaän tröïc tieáp tay 3 vôùi nhaø cung caáp vaø khaùchhaøng : Nôï TK 632 : trò giaù mua chöa coù thueá. Nôï TK 133 : thueá GTGT ñaàu vaøo. Coù TK 111, 112, 331 : toång giaù thanh toaùn. (2) Phaûn aùnh trò giaù voán haøng vaän chuyeån baùn thaúng ñaõ ñöôïc tieâu thuï : Nôï TK 632 : Coù TK 157 : (3a) Phaûn aùnh doanh thu baùn haøng vaän chuyeån thaúng ñoái vôùi haøng hoùathuoäc dieän noäp thueá GTGT : Nôï 111, 112, 131: toång giaù thanh toaùn. Coù TK 511 : doanh thu baùn haøng. Coù TK 33311 : thueá GTGT ñaàu ra (3b) Phaûn aùnh doanh thu baùn haøng vaän chuyeån thaúng ñoái vôùi DN noäp thueáGTGT theo pp tröïc tieáp: Nôï TK 111, 112, 131 : Coù TK 511 : toång giaù thanh toaùn goàm caû thueá GTGT. + Beân baùn khoâng coù tham gia thanh toaùn : (1) Neáu khoâng tham gia thanh toaùn, keá toaùn chæ theo doõi soá hoa hoàng ñöôïchöôûng töø nghieäp vuï moâi giôùi haøng cho nhaø cung caáp hoaëc cho khaùch haøng. Nôï TK 111, 112, 131 : Coù TK 511 : (2) Neáu coù phaùt sinh chi phí moâi giôùi : Nôï TK 641 : Coù TK 111, 112, 141 …SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 34
 35. 35. Baùo Caùo Thöïc Taäp GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC 2.3.1.2. Keá toaùn nghieäp vuï baùn leû haøng hoaù : Trong khaâu baùn leû, chuûyeáu laø baùn thu baèng tieàn maët vaø thöôøng thì haøng hoaù xuaát giao cho khaùchhaøng vaø thu tieàn trong cuøng 1 thôøi ñieåm. Vì vaäy thôøi ñieåm tieâu thuï ñoái vôùikhaâu baùn leû ñöôïc xaùc ñònh ngay khi haøng hoaù giao cho khaùch haøng. Hieän nayvieäc baùn leû thöôøng ñöôïc tieán haønh theo caùc phöông thöùc sau : * Phöông thöùc baùn haøng : + Thu tieàn tröïc tieáp : nhaân vieân baùn haøng tröïc tieáp thu tieàn vaø giao haøng chokhaùch. Cuoái ca (hoaëc cuoái ngaøy) nhaân vieân baùn haøng kieåm tieàn laøm giaáy noäptieàn, kieåm keâ haøng hoaù hieän coøn ôû quaày vaø xaùc ñònh löôïng haøng hoaù baùn ratrong ca (ngaøy). Sau ñoù laäp baùo caùo baùn haøng ñeå xaùc ñònh doanh soá baùn, ñoáichieáu vôùi soá tieàn ñaõ noäp theo giaáy noäp tieàn. + Thu tieàn taäp trung: Phöông thöùc naøy taùch rôøi nghieäp vuï baùn haøng vaønghieäp vuï thu tieàn. Nhaân vieân thu tieàn coù nhieäm vuï vieát hoaù ñôn thu tieàn vaøgiao cho khaùch haøng ñeán nhaän haøng ôû quaày do nhaân vieân baùn haøng giao. Cuoáica hoaëc cuoái ngaøy, nhaân vieân thu ngaân toång hôïp tieàn, kieåm tieàn vaø xaùc ñònhdoanh soá baùn. Nhaân vieân baùn haøng theo caên cöù vaøo soá haøng ñaõ giao theo hoaùñôn laäp baùo caùo baùn haøng ñoái chieáu vôùi soá haøng hoaù hieän coøn ñeå xaùc ñònh soáhaøng thöøa thieáu. * Keá toaùn nghieäp vuï baùn leû haøng hoaù : + Chöùng töø : baùo caùo baùn haøng, giaáy noäp tieàn baùn haøng. + Phöông phaùp phaûn aùnh : (1) Khi xuaát kho giao haøng baùn leû cho cöûa haøng, cho quaày. Keá toaùn ghi chitieát taøi khoaûn kho haøng theo ñòa ñieåm luaân chuyeån noäi boä : Nôï TK 156 : chi tieát kho, quaày, cöûa haøng nhaän baùn. Coù TK 156 : kho haøng hoaù (kho chính). (2) Cuoái ngaøy khi nhaän ñöôïc baùo caùo baùn haøng vaø giaáy noäp tieàn, keá toaùnghi nhaän doanh thu baùn haøng : Nôï TK 111 : toång soá tieàn baùn haøng thu ñöôïc nhaäp quyõ. Coù TK 511 : doanh thu baùn haøng. Coù TK 33311 : thueá GTGT ñaàu ra. Tröôøng hôïp coù phaùt sinh tình hình thöøa thieáu tieàn haøng phaûi tìm ra nguyeânnhaân, neáu khoâng tìm ñöôïc nguyeân nhaân thì laäp bieân baûn chôø xöû lyù. - Neáu noäp thöøa so vôùi doanh thu baùn haøng: Nôï TK 111 : soá tieàn thöïc noäp. Coù TK 511 : doanh thu baùn haøng. Coù TK 33311 : thueá GTGT ñaàu ra. Coù TK 3381 : soá tieàn thöøa chöa roõ nguyeân nhaân. - Neáu noäp tieàn baùn haøng thieáu so vôùi doanh thu baùn haøng : Nôï TK 111 : soá tieàn thöïc noäp. Nôï TK 1381 : soá tieàn thieáu chöa roõ nguyeân nhaân. Coù TK 511 : doanh thu baùn haøng.SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC 35

×