Your SlideShare is downloading. ×
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Construction permit (kh)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Construction permit (kh)

498

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
498
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarraCrdæaPi)alkm<úCaGnuRkwtü¼86 GnRk>bk¼19 FñÚ 1997¼ GnuRkwtüsþIBIlixitGnuBaØatsagsg;• )aneXIjrdæFmµnuBaØénRBHraCaNacRkkm<úCa qñaM1993• )aneXIjRBHraCRkwtü cuHéf¶TI24 ExkBaØa qñaM1993 sþIBIkarEtgtaMgnaykrdæm®nþITI 1 nig naykrdæ m®nþITI2• )aneXIjRBHraCRkwtü cuHéf¶TI01 Exvicäika qñaM1993 sþIBIkarEtgtaMgraCrdæaPi)alkm<úCa• )aneXIjRBHraCRkwtüelx ns¼rkt 1094¼83 cuHéf¶TI 24 Extula qñaM1994 sþIBIkarEksMrYlsmasPaBraC rdæaPi)alkm<úCa• )aneXIjRBHraCRkwtüelx ns¼rkt 1094¼90 cuHéf¶TI 31 Extula qñaM1994 sþIBIkarEksMrYlsmasPaBraCrdæa Pi)alkm<úCa• )aneXIjRBHraCRkmelx 02¼ns¼94 cuHéf¶TI20 Exkkáda qñaM1994 EdlRbkaseGayeRbIc,ab;sþIBIkarerobcM nigkarRbRBwtþeTA énKN³rdæm®nþI• )aneXIjRBHraCRkwtüelx Cs¼rkt 0897¼147 cuHéf¶TI07 ExsIha qñaM1997 sþIBIkarEksMrYlsmasPaB raCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa• )aneXIjRBHraCRkmelx 04 ns 94 cuHéf¶TI10 ExsIha qñaM1994 sþIBIkarerobcMTwkdI nKrUbnIykmµ nigsMNg;• tamsMeNIrbs;eTsrdæm®nþITTYlbnÞúkvb,Fm’ nigviciRtsil,³ erobcMEdndI nKrUbnIykmµ nig sMNg;• )ankarÉkPaBBIKN³rdæm®nþI kñúgsm½yRbCMueBjGgÁ naéf¶TI07 Exvicäika qñaM 1997 sMercmaRta1³ral;rUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁlsaFarN³ b¤ÉkCn mansiT§isagsg;GKarelIdIEdlCakmµsiT§irbs;xøÜn ehIysiT§isagsg;enHRtUv)anTTYlkarkarBaredayGnuRkwtüenH. lixitGnuBaØatsagsg; EdlRtUv)anecjeGaymunkarsagsg; CaRKwHénPaBRsbc,ab;rbs;sMNg;. ÉrebobsMulixitGnuBaØatsagsg;manGFib,ayenAkñúgvKÁTI1 énGnuRkwtüenH.edIm,I[RbCaBlrdæ CaBiessRbCaCnRkIRkmanlMenAdæansRmab;rs;enA ral;sMNg;tUctaceFVIGMBI eQI b¤søwk rukçCatinanaBMuTamTareGaysMulixitGnuBaØatsagsg;eLIy RsbtambTbBaØtþiEdl manEcgkñúgmaRta3 énGnuRkwtüenH.edIm,IFanasuxumalPaBénsMNg; nig suvtßiPaBsaFarN³ RBmTaMgedIm,IkarBardIFøIsaFarN³caM)ac; sMrab;Fanadl;dMeNIrkarerobcMTIRkug nig tMbn;ksikmµ)anl¥RbesIr bTbBaØtþiTUeTAénsMNg; mankMNt;GMBIsiT§i nig GMBIkrNIykic©dl;dMeNIrkarerobcMTIRkug nig tMbn;ksikmµ)anl¥RbesIr bTbBaØtþiTUeTAénsMNg;mankMNt;GMBIsiT§i nig GMBIkrNIykic©énRbCaBlrdæ nig sßab½nsaFarN³ kñúgkarsagsg;sMNg;saFarN³ nigsMNg;ÉkCn. 1
 • 2. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarral;kareKarBnUvbTbBaØtþiEdlmanEcgkñúgvKÁTI2 énGnuRkwtü nwgRtUv)anTTYllixitGnuBaØatsagsg;.bTbBaØtþiTaMgenH RtUvykmkGnuvtþkñúgeBlBMuTan;manbøg;eRbIR)as;dIFøI nig bøg;eKal Gnum½teday raCrdæaPi)al.bTbBaØtþienHGacnwgbMeBjbEnßm edIm,I[RsbeTAsßanPaBmUldæan edaysßitkñúgbTbBaØtþisMNg;Cak;Esþgkñúgbøg;eRbIR)as;dIFIørbs;extþ-Rkug.GnuRkwtüenHminykeTAGnuvtþ elIsMNg;manRsab;EdlmankarGnuBaØat.cMeBaHsMNg;manRsab;EdlKµankarGnuBaØat ehIyEdlb:HBal;ya:gxøaMgkøadl;RbeyaCn_ b¤ esaP½NPaBsaFarN³ karruHerIRtUvsMercedayraCrdæaPi)al b¤tNagEdl)anTTYlsiT§iRbTan tamsMeNIrbs;GaCJaFr mansmtßkic©. M vKÁTI1³ lixitGnuBaØatsagsg; niglixitGnuBaØatruHerI CMBUk1³katBVkic©énlixitGnuBaØatsagsg;maRta2³sMNg;EdltRmUveGaymanlixitGnuBaØatsagsg;Camun . ral;karsagsg;kñúgTIRkug nigTIRbCMCn RtUvmanlixitGnuBaØat usagsg; ral;sMNg;fµI suT§EtRtUvmanlixitGnuBaØatsagsg;.karsagsg;eLIgvijCafµI karBRgIk nigkarsg;bEnßmBIelIGKarEdlmanRsab; k¾suT§EttRmUveGaymanlixitGnuBaaØatsagsg;Edr.karbþÚrRTg;RTayGKarEdlmanRsab; RtUvmanlixitGnuBaØatsagsg; ebIkargarenHEkERb³- kareRbIR)as;rbs;EpñkGKar- TidæPaBénGKar (Aspect des Bâtiments)- kareFVIbgÁn;Gnam½y nigkarbnþP¢ab;eTAbMBg;lU- kareFVIGagRbRBwtþkmµTwkkxVk; tP¢ab;eTAbMBg;lU- begáInépÞRkLakRmalsMNg;- kEnøgTTYlsaFarNCn (Locaux ouverts au public)- TMrn;dI (cak;dIbMeBj CIkykdIecj bþÚrRbePTdIERscMkarCadIsagsg;) b¤ b:HBal;xøaMgdl;TidæPaB TIdæanNamYy dUcCa lb;bM)at;bwg b¤RbLaybgðÚrTwk b¤EpñkNamYyénRbB½n§bgðÚrTwkecj karkab;edImeQIEdlmanRsab;.l.karsagsg; b¤karEkRTg;RTayzbnPNÐepSg² EdlGacbgáeRKaHfñak;edayGKÁIP½y (kardak;sIuETn kEnøgsþúk eRbgn§n³eragCagEdlmanplitpleRKÓgeqH kEnøgTTYlsaFarN³Cn).l. karbþÚrRTg;RTayGKar ]sSahkmµ b¤dak;)a:NUpSayBaNiC¢kmµ kardak;Gg;EtnTUrTsSn_ nig TUrKmnaKmn_ )a:NURsUbBnøWRBHGaTitü k¾dUcCaral;eRKOgdéTeTotEdlbMBak;eTAnwgGKar ehIysßitenACitmat;pøÚv b¤taMgcMTisEdleKGacemIleXIj salaRkug nigsalaextþnwgeFVIkarENnaMedayELk. 2
 • 3. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarmaRta3³sMNg;EdlBMucMNuHeRkamlixitGnuBaØatsagsg;- sMNg;CalMenAdæanRbCaBlrdæEdlsßitenATICnbT b¤tMbn;q¶ayBIpøÚvCati pøÚvEdk nigq¶ayBItMbn;rmNIy dæaneTscrN_ tMbn;ebtikPNÐCati tMbn;rkSaTukkarBaredayBMuKitBITMhM b¤smÖar³ sMNg;eRbIR)as;eLIy.- karCYsCul nigEfrkSaTaMgLayEdlminpøas;bþÚrRTg;RTay b¤TidæPaBsMNg; elIkElgEtkarCYsCulenaH GacbNþal eGayb:HBal;dl;GñkCitxag.- bNþasMNg;dUcxageRkamenH edayRKan;EtCUndMNwgGMBIKMeragsagsg;eTACaGaCJaFrmUldæan dUcteTA³- TIskáar³bUCa- salasMNak;saFarN³- bNþakarüsil,³rbs;rdæsMrab;esvasaFarN³ EdlrdæCam©as;kc©kar i CMBUk2³ smtßkic© EdlecjlixitGnuBaØatsagsg;maRta4³ smtßkic©rbs;salaextþ nigsalaRkug4>1 extþ-Rkug mansmtßkic©kñúgkarecjlixitGnuBaØatsagsg; eRkamkarTTYlxusRtUvrbs; xøÜn.4>2 lixitGnuBaØatsagsg; RtUv)ancuHhtßelxaedayRbtiPUraCrdæaPi)alRbcaMTIRkug b¤edayGPi)alextþ -Rkug b¤ GPi)alrgEdl)anTTYlsiT§iRbTan. ral;karbdiesFminpþl;lixitGnuBaØatsagsg; RtUvmankarbBa¢ak;Calay lkçN_GkSr nUvmUlehtuc,as;las;.maRta5³ smtßkic©rbs;raCrdæaPi)al5>1 manlixitGnuBaØatsagsg;mYycMnYn Casmtßkic©rbs;raCrdæaPi)al. raCrdæaPi)alman smtßkic©sMercpþl;lixit GnuBaØatsagsg; cMeBaHRbePTsMNg;dUcteTA³ - bNþaGKarman]bnisS½yxagBaNiC¢kmµ nig]sSahkmµEdlmanépÞRkLakRmaselIsBI 3>000 Em:RteTVKuN. - ral;sNæaKar RtUvcat;TukCaGKarman]bnisS½yxagBaNiC¢kmµ. - bNþaGKarsMrab;karbgábegáInplksikmµ sMrab;eFVIGaCIvkmµBI 500 hictaeLIgeTA. - bNþaGakasyandæan kMBugEp sßanIyGysµ½yyan nigsßanIyrfynþ. - bNþasMNg;saFarN³ nigÉkCnEdlmanépÞRkLakRmalelIsBI 3>000 Em:RteTVKuN nig EpñkBRgIkbEnßm eday KitTaMgGKarmanRsab;EdlelIsBI 3>000 Em:RteTVKuN (vb,Fm’Gb;rM kILa rdæ)al eTscrN_ suxaPi)al famBlTwk>>>). - bNþasMNg;sMxan;² kñúgTIdæankarBar nigkñúgRkbx½NÐbrisßan eTsPaB ebtikPNÐ RbvtþisaRsþ bUraNvtßú nig vb,Fm’. - karEkERbbNþaGKar CaplRbeyaCn_ebtikPNÐEdl)ankMNt;Tuk. 3
 • 4. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar - bNþasMNg;elITIdIkñúgPaBemIleXIjeTAvijeTAmk CamYyR)agÁR)asaTRbvtþisaRsþ. - bNþasMNg; nigkarü sMrab;karBar nigGKareyaFa.5>2 kñúgkrNIenH lixitGnuBaØatsagsg; RtUvcuHhtßelxa edayRbFanKN³kmµaFikarCatierobcMTwkdI nKrUbnIykmµ nigsMNg;bnÞab;BI)anTTYleyabl;ÉkPaBBIsßab½nmansmtßkic©Bak;B½n§.maRta6³ KN³kmµkarecjlixitGnuBaØatsagsg;rbs;salaextþ b¤salaRkug6>1 smtßkic©Gnuelamtam maRta18 énc,ab;erobcMTwkdI nKrUbnIykmµ nigsMNg; KN³kmµkarecjlixitGnuBaØatsagsg;mYyRtUv)anbegáIteLIgkñúgeBlBMuTan;manbøg;eRbIR)as;dI-FøI nigsMNg; . KN³kmµkarenH RtUvdwknaMedayRbtiPUraCrdæaPi)alRbcaMRkug b¤GPi)alextþ.KN³kmµkarenHBinitüral;sMNMulixitsMuGnuBaØatsagsg;.cMeBaHlixitGnuBaØatsagsg; EdlCasmtßkic©rbs;KN³kmµaFikarCatierobcMTwkdI nKrUbnIykmµ nig sMNg; eRkayBIKN³kmµkarecjlixitGnuBaØatsagsg; BinitüsMNMulixitehIy RbtiPUraCrdæaPi)alRbcaMTIRkug nig GPi)alextþ-RkugbBa¢Únr)aykarN_ nigeyabl;eTAKN³kmµaFikar CatierobcMTwkdInKrUbnIykmµ nigsMNg; edIm,IsMerc.6>2 smasPaBrbs;KN³kmµkarecjlixitGnuBaØatsagsg;³KN³kmµkarmansmasPaBdUcteTA³- RbtiPUraCrdæaPi)alRbcaMRkug b¤GPi)alextþ CaRbFan- mnÞIr surieyadI smaCik- mnÞIr erobcMRkug nigsMNg; b¤kariyal½ysMNg; kñúgkrNIEdlman smaCik- mnÞIrsaFarN³kar smaCik- mnÞIr brisßan smaCik- mnÞIrvb,Fm’ nigviciRtsil,³ smaCik- tMNagsßab½nBak;B½n§eTAelIKMeragsMNg;enaH smaCik- kariyal½y (mUldæan) kic©karnKrUbnIykmµ smaCikKN³kmµkarmansiT§iekaHGeBa¢IjedIm,IsaksYr b¤sþab;ral;buKÁlEdl)andak;BaküsMulixitGnuBaØatsagsg; nigm©as;kmµsiT§iebIm©as;kmµsiT§ienaHBMuEmnCaGñkdak;BaküsMu enAeBlEdlsMNMu lixitGnuBaØatsagsg;enaH )ancuHbBa¢ICapøÚvkarrYcehIy. 4
 • 5. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar CMBUk3³ karBinitüemIlelIkarecjlixitGnuBaØatsagsg;maRta7³KµanlixitGnuBaØatsagsg;NamYy GacecjeGay)aneT ebIlixitGnuBaØatsagsg; enaHBMueKarBtambøg;eKal nig bøg;eRbIR)as;dIFøI (kñúgkrNIEdlmanbøg;TaMgBIrenH) b¤RbsinebIBMumanbøg;TaMgBIrenHeT enaHkarGnuBaØatRtUvGnuvtþtambTbBa¢aTUeTAsþIBIkareRbIR)as;dIFøIvij.CnTaMgLaydUcCa nItibuKÁl saFarN³ b¤ÉkCn RtUveKarBviFankarenHCacaM)ac;.maRta8³sMNMulixitsMulixitGnuBaØatsagsg; cMeBaHRkugPñMeBj nig TIRkugdéTeTotRtUvdak;enAkariyal½ysMulixit GnuBaØatsagsg;(mnÞIrerobcMRkug nig sMNg;) ehIycMeBaHextþRtUvdak;enAsalaRsuk b¤salaextþ (mnÞIrsMNg;). bgáan;édTTYlBaküsMulixitGnuBaØatsagsg;mYy RtUv)anecjeGayGñksMu kalNasMNMulixit BaküsMumanRKb;RKan;ehIy.maRta9³ bNþaÉksarénBaküsMulixitGnuBaØatsagsg;BaküsMulixitGnuBaØatsagsg; RtUveFVIelIKMrUlixitCapøÚvkar ehIyRtUvmanP¢ab;sMNMulixitEdlmanya:gticbMput nUvbNþabøg;dUcbBa¢ak;xageRkamenHCa10c,ab; bt;TMhM (21× 29/7s>m)³9>1 viBaØabnbRtsMKal;m©as;Gclnvtßú b¤ b½NÑsMKal;siT§ikan;kab;eRbIR)as;Gclnvtßú b¤¤lixitkan;kab;dIbeNþaH Gasnñ.9>2 slakb½RtdILÚt_³bøg;dIenHeFVIeLIgedayPñak;garmnÞIrsurieyadI b¤edayerxaKNitÉkCn. bøg;enHRtUvcuHkalbriecäT cuHhtßelxa edayGñkeFVInigGnum½tedaymnÞIrsurieyadI.enAelIbøg;enHmanbBa¢ak;GMBI³- TItaMgéndILÚt_EdlCakmµvtßúénBaküsMuTtaMgéndILÚt_EdlenACab;Kña pøÚvcUleTAdILÚt_enaH ehIyniglkçN³rbs;pøÚv I enaH ¬saFarN³ b¤ÉkCn eQµaHm©as;kmµsiT§I¦.- eQµaH b¤elx pøÚvFM nigpøÚvtUc- épÞRkLadILÚt_- bNþasMNg;EdlmanRsab;enAelIdILÚt_ ¬TItaMg nigkMBs;¦- bNþasMNg;EdlmanRsab;enAelIdILÚt_Cab;Kña épÞ)at nigkMBs;rbs;va- maRtdæanbøg;rgVas;RCug nigmMunImYy² karkMNt;Tis- cMNucnwgfál;sMrab;CaeKalsMKal;kMBs; Edle)aHenAelIdILÚt_- bnÞat;CYrtRmg;pøÚvsaFarN³ 5
 • 6. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar9>3 bøg;TItaMgGKarkñúgdILÚt_³maRtdæan 1³200 (b¤ 1³500 eRkayTTYlkaryl;RBmBIbNþamnÞIrTTYlbnÞúkdILÚt_FM²).enAelIbøg;enHmanbBa¢ak;GMBI³- kare)aHTItaMgénsMNg;kñúgdILÚt_EdlCakmµvtßúénBaküsMu edaymankarbBa¢ak;GMBIcm¶ay rvagGKarmYy b¤eRcIn nig RBMRbTl;dILÚt_ ehIynigcMgayeTAbNþaGKarenACitxagEdlmanRsab;.- ral;karerobcMEpñkepSg²éndITMenr edaybBa¢ak;RbePTdI nigdMNaMmanRsab; nigeTAGnaKt bNþakEnøg ctrfynþ nigrbg (kMBs; nigTItaMg).- bMBg;lUeRkAGKar (rUbFatu viCÄmaRt cMeNat kMritkMBs; reNþABinitü) rhUtdl;kEnøgtP¢ab;eTAbNþajsaFarN³ sMrab;beBa©jTwks¥úy nigsMrab;Twks¥at GagbgÁn;Gnam½y GNþÚg.- cMNucnwgfál;énkMBs;dILÚt_ eRkaykargarerobcMehIy.9>4 bøg;GKarRKb;Can;³ maRtdæan 1³ 100enAelIbøg;enHmanbBa¢ak;BI³- eKaledAeRbIR)as;ral;bnÞb; nigépÞRkLarbs;va- bNþazbnPNÐGnam½y nigkEnøgdak;bMBg;lU- cMeBaHkarerobcMTItaMg]sSahkmµ³ reboberobcMTItaMgeRKOgynþ9>5 bøg;EpñkbNþayeRkamdInana nigGagbgÁn;Gnam½y maRtdæan1³ 1009>6 bøg;muxPaBénGKar³ (Façades) maRtdæan 1³ 100enAelIbNþabøg;muxPaBmanbgðajGMBI³- kMritkMBs;kMralnImYy ² kMritkMBs;dIenAeCIgGKar edaybBa¢ak;kMritkMBs;dIFmµCati dIcak;bMeBj b¤ dIcUk ecj.- kMritkMBs;dMbUl nigRBMdMbUl b¤kMritkMBs;enAeBlsg;ehIyéndMbUlEtra:s; nigk,aMgk,al CBa¢aMg.- kMritkMBs;sg;ehIyéneRTIgpáar- rUbFatusMrab;muxPaB (Matériaux de façade)9>7 bøg;BuHBIrya:gtic³ maRtdæan1³100enAelIbøg;BuHmankarbgðajdUcbøg;muxPaB BuHmYybgðajGagbgÁn;Gnam½y.9>8 taragépÞRkLamYysMrab;Can;nImYy²9>9 slakb½RtKNnaépÞ)atpÞal;dI nigsnÞsSn_énkareRbIR)as;.cMeBaHbNþakarpøas;bþÚrRTg;RTay BRgIkTMhM BRgIkteLIgelI bøg;RtUvbgðajrebobxusBIKñacMeBaH EpñkmanBImun karruHerInigsPaBeRKageFVI. 6
 • 7. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarsalaRkug nigsalaextþnImYy² RtUvecjsaracrbBa¢ak;GMBIxwømsarcaM)ac; nigÉksarbEnßmBak;B½n§nwgsMNMulixitGnuBaØatsagsg;.GaceGayGñksMusagsg;pþl;bNþalixitsñambEnßm edaymUlehtuEpñkFarasaRsþ EpñkkarBarRbqaMgFaturMxan RKb;RbePTEpñksNþab;Fñab;saFarN³ karBarebtikPNÐ nigeTsPaB.9>10 eRkayBI)anTTYllixitGnuBaØatsagsg;ehIy RtUvmanbøg;lMGiteRKOgpÁMúsMNg; EdlRtUvBinitüedayRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢ÚnmunebIkkardæansagsg;.maRta10³ PasapøÚvkarsMNMulixitBaküsMulixitGnuBaØatsagsg;TaMgGs; RtUvCaPasaExµr. GtßbTCaPasaGg;eKøs b¤ )araMgGacpþl;P¢ab;CamYynwglixitenH.maRta11³ htßelxaelIBaküsMuBaküsMulixitGnuBaØatsagsg; nigbNþabøg; RtUvcuHhtßelxaedaym©asdI nigGñkeFVIKMerag.kalNaGñksMuBMuEmnCam©as;kmµsiT§i GñksMuEdl)anTTYlsiT§iBIm©as;kmµsiT§i k¾RtUvcuHhtßelxaelIsMNMulixitBaküesñIsMulixitGnuBaØatsagsg;Edr.GñkeFVIKMeragRtUvEtCasßabtükrExµr b¤buKÁlmankarrYmcMENkCamYysßabtükrExµr ehIyEdlRtUv)anTTYlsÁal;BIraCrdæaPi)al esñIeLIgedayGaCJaFrmansmtßkic© b¤edayKN³sßabtükr bnÞab; BIKN³sßabtükrExµrenH RtUv)anbegáIteLIg.kñúgkrNIEdlsMNg;manTMhMelIsBI 500 Em:RteTVKuN KMeragGaceFVI)anedaysßabtükrEt b:ueNÑaH.maRta12³ karpSBVpSaylixitGnuBaØatsagsg; nigGegátsaFarN³GaCJaFrmansmtßkic©pSBVpSaydMNwgdl;saFarNCn GMBIkardak;BaküsMuedaybiTRbkas pSayenAsalaxNÐ Rsuk extþnigenAkEnøgsagsg;KeRmag.kalbriecäTCapøÚvkarénkardak;BaküesñIsMu RtUvcarkñúgsMNMulixit ehIyCUndMNwgdl;GñksMu. müa:geTotcMeBaH GKar nigbNþakarüFM² b¤EdlmanRbePTGaceFVIeGayrMxandl;suvtßiPaB suxmalPaBsaFarN³enaH RtUvpSBVpSaydl;saFarNCnBIkardak;BaküsMulixitGnuBaØatsagsg; edayviFINamYyepSgeTot EdleKyl;eXIj famanRbsiT§PaBCag edayEp¥kelImeFüa)ay pSayBt’manenAtammUldæan.RbkasmYyrbs;KN³kmµaFikarCatierobcMTwkdI nKrUbnIykmµ nigsMNg; kMNt;bBa¢IGKar nig karüEdl Bak;B½n§.ral;buKÁlBak;B½n§GacsaksYrsMuemIlsMNMulixit enAkariyal½ysMulixitGnuBaØatsagsg; (mnÞIrerobcMRkug nigsMNg;) cMeBaHRkugPñMeBj nigsalaRsuk b¤salaextþ (mnÞIrsMNg;) cMeBaHextþkñúgry³eBl25éf¶ nig GaceFVIkartva: b¤TamTareTAGaCJaFrmansmtßkic©.bNþwgtva:TaMgenHRtUvdak;bBa©ÚleTAkñúgsMNMulixitBaküsMu.GaCJaFrmUldæanBinitüemIlkarCMTas; EdlTTYl)ankñúgeBlGegát nigeFVIr)aykarN_mYyCUneTAsalaextþ salaRkugkñúgry³eBl 5 éf¶. salaextþ salaRkug b¤KN³kmµkarecjlixitGnuBaØatsagsg; (RbsinebIman) KN³kmµkarenHRtUvsMercGMBIsuBlPaBénbNþwgtva:. 7
 • 8. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarmaRta13³ GegátenAtambNþamnÞIrmansmtßkic©KN³kmµkarecjlixitGnuBaØatsagsg; (RbsinebIman) b¤kñúgkrNIepSgeTot mnÞIrerobcMRkug nigsMNg; én bNþaextþ-Rkug RbmUleyabl;BImnÞIrmansmtßkic© ehIyeFVIsMeyaKmYy.eyabl; nigsMeyaKTaMgenaHCalaylkçN_GkSr RtUvdak;CUnGPi)alextþ b¤RbtiPUraCrdæaPi)alRbcaMRkug Binitü nigsMerc.bNþamnÞIrEdlRtUvcUlrYmBiPakSaCacaM)ac; kñúgeBlBMuTan;manKN³kmµkarecjlixitGnuBaØat sagsg;rYmman³- mnÞIrsurieyadI- mnÞIrerobcMRkug nigsMNg;- mnÞIrsaFarNkar- mnÞIrvb,Fm’ nigviciRtsil,³- mnÞIrhirBaØvtßú- mnÞIrbrisßan- nigtMNagsßab½nBak;B½n§maRta14³ ry³eBlBinitüsMNMulixitry³eBlsMrab;BinitüsMNMulixitsMulixitGnuBaØatsagsg; RtUv)ankMNt;eLIg 45éf¶eFVIkar. ry³eBlenHKitcab;BIéf¶Edlral;lixitsñam P¢ab;CamYynwgBaküsMulixitGnuBaØatsagsg;)anbMeBjsBVRKb;. enAcugry³eBlkMNt;enH GñkesñIsMuRtUv)anTTYldMNwgGMBIesckþIseRmcCalaylkçN_GkSrsþIBIkarGnuBaØat b¤karminGnuBaØat b¤mYykarGnuBaØatEdr EtesñIsMueGayEksMrYlbEnßm.kñúgkrNIKµancemøIyNamYyBIGaCJaFr enaHRtUvcat;Tuk)ancemøIyCaviC¢man.kalbriecäTéf¶TI 01 enHRtUv)ankMNt;edayKN³kmµkarecjlixitGnuBaØatsagsg; (RbsinebIman) b¤eday mnÞIrerobcMRkug nigsMNg;kñúgkrNIepSgeTot.ebIGaCJaFrmansmtßkic© )anesñIdl;GñksMueGayeFVIkarEkERbtRmUv enaHry³eBl45éf¶énéf¶eFVIkarfµImYyeTotnwg RtUvKitcab;BIéf¶dak;BaküsMumankarEktRmUvCapøÚvkar.karbdiesFpþl;lixitGnuBaØatsagsg; nigkaresñIsMueGayEksMrYl RtUv)anCUndMNwgCalaylkçN_GkSrdl;GñksMu edayGaCJaFrmansmtßkic©. 8
 • 9. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar CMBUk4³ TRmg;EbbbTbnÞab;BI)anlixitGnuBaØatsagsg;maRta15³ karRbKl;lixitGnuBaØatsagsg;lixitGnuBaØatsagsg; RtUvRbKl;eGayGñksMuedayGaCJaFrEdl)anGnuBaØateGay.lixitGnuBaØatsagsg;mYyc,ab;GmedaysMNMulixitRKb;sBV (bøg; lixitsñamCa]bsm<½n§ eyabl; >>>) RtUvrkSaTukCaÉksardac;xat edaysalaextþ b¤salaRkug.kñúgkrNIEdllixitGnuBaØatsagsg; Casmtßkic©rbs;raCrdæaPi)alenaHKN³kmµaFikarCatierobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; RtUvrkSaTukCaÉksar 1c,ab;pgEdr.maRta16³ lixitGnuBaØatsagsg;putkMNt;kal nigkargare)aHbg;ecal16>1 lixitGnuBaØatsagsg;Gs;suBlPaB ebIkargarBMudMeNIrkarkñúgry³eBlmYyqñaM Kitcab;BIéf¶cuHhtßelxa ecjlixitGnuBaØatsagsg;. lixitenH GacGnuBaØatBnüareBl)anmYydg.sMNg;EdlRtUvcat;Tukfa)ancab;epþImsagsg; kalNaeCIgRKwHRtUv)aneFVIehIy.cMeBaHkarsagsg;bEnßmCan; RtUvcat;Tukfa)ancab;epþIm kalNassrTImYyRtUv)aneFVIehIy.16>2 kalNakargarsagsg; RtUv)anp¥akelIsBImYyqñaM GaCJaFrRkug b¤extþ GacbgçMeGayeFVIbBa©b; b¤bgçM eGayruHerIsMNg;Edl)ancab;epþIm nigeGayerobcMTIkEnøgeGay)anRtwmRtUvdUcedImvij kñúgry³eBlmYyEdl)ankMNt; nigedayesah‘uyrbs;m©as;lixitGnuBaØatsagsg;.maRta17³ karcab;dMeNIrkarkardæankardæan BMuRtUvcab;dMeNIrkarmuneBl)anTTYllixitGnBaØatsagsg; nigmuneBlTTYl)ankarGnum½t elIbøg;lMGiteRKOgpÁMúsMNg;eLIy.ral;shRKinTTYlbnÞúksßabnasMNg; RtUvbBa¢ak;eGaydwgc,as;fa lixitGnuBaØatsagsg;RtUv)anGnuBaØatrYcehIy BIeRBaHCab;TTYlxusRtUvrYmCamYym©as;sMNg;.Gñkkan;lixitGnuBaØatsagsg; RtUvtMkl;TukenAkardæan nUvesckþIcmøgÉksarrdæ)alBIkarecjlixitGnuBaØat sagsg;mYyc,ab; sMrab;mnÞIr Rkug b¤extþRtYtBinitü.bøg;Gnuvtþkarsagsg; nigbøg;lMGitsMNg;mYyc,ab; RtUvtMkl;TukCaRbcaMenAkardæan sMrab;mnÞIr Rkug b¤extþ RtYtBinitü.maRta18³ dMeNIrkareTAmuxénkargar18>1 eRkayBI)anTTYllixitGnuBaØatsagsg; nigbøg;lMGiteRKOgpÁMúsMNg; ehIym©as;sMNg; RtUvCUndMNwgeTAsalaRsuk-x½NÐ nigcuHTidæakarenAmnÞIrmansmtßkic©.muncab;dMeNIrkarkardæan m©as;sMNg;RtUvmanlixitGnuBaØatebIkkardæan BImnÞIrerobcMRkug nig sMNg; b¤ kariyal½yextþ-Rkug. 9
 • 10. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarsßab½nsmtßkic©bec©keTs RtUvtamdankarGnuvtþCaCMhan²dUcteTA³- eRkaykare)aHbegÁalkMNt;TItaMgsMNg;- eRkaykargarEpñkRKwH nigmunkareFVIkRmaleRkaménCan;pÞal;dI- enATIbBa©b;énkarüFM² (RKwH-ssr-CBa¢aMg-kRmal>>>) EpñksMxan;²énsMNg;- enAeBltPa¢b;eTAbNþajlUTwks¥úy Twks¥at nigbNþajGKÁisnI18>2 ral;karpøas;bþÚrm©as;sMNg; kñúgeBlkMBugdMeNIrkarsagsg; RtUvCUndMNwgdl;GaCJaFrman smtßkic©.maRta19³ karerobcMkardæansMNg;kardak;KrsMPar³sMNg;elIpøÚvsaFarN³RtUvhamXat;³- kalNasMNg;RtUvkarkEnøgtaMgkardæanlyeTAelIpøÚvsaFarN³ kEnøglyenaHRtUvkMNt;Rtwm 2m eTAelIcieBa©Im pøÚv. kEnøgenaHRtUveFVIrbgh‘¿uB½T§ kñúgry³eBldMeNIrkarrbs;kardæan.- ral;kEnøgtaMgkardæan RtUvruHerIecjkúñgry³eBlmYys)aþh_ eRkayeBlcb;kardæan.- KMnrsMPar³ kaksMNl;)anmkBIkarruHerI b¤BIkarsagsg; b¤karCYsCulRtUvykecjkúñgry³eBlmYy s)aþh_ eRkay eBlcb;kargar.- kñúgkrNIBMu)anerIyksMPar³kaksMNl;ecjBIkEnøgtaMgkardæaneT salaxNÐ b¤salaRsuk mankatBVkic© cat;Ecgdwk CBa¢ÚnecjedaysV½yRbvtþi. cMNayCabnÞúkrbs;m©as;sMNg;.maRta20³ karRtYtBinitü nigkarbBaÄb;kargarGaCJaFrRkug b¤extþGaccUlemIl nigRtYtBinitükardæanRKb;eBlevla ehIynigBinitübøg;Edl)anGnum½trYc. ebIBinitüeXIjPaBminRtwmRtUv GaCJaFrenaHCMrabCalaylkçN_GkSreTAm©as;sMNg; eGayEktRmUvkñúg ry³eBlkMNt;mYy.kñúgkrNIBMu)anGnuvtþ b¤)anGnuvtþBMuRtwmRtUvtambBa¢a karp¥akkargarRtUvecjbBa¢aCabnÞan;eday GaCJaFrRkug b¤extþ.salaRkug b¤salaextþ GacbþwgeTAtulakarmansmtßkic©eGayecjdIkarkic©karRbjab;eGay p¥akkarsagsg; b¤pøas;bþÚrRTg;RTaysMNg;EdlBMuRtwmRtUv b¤Kµanc,ab;enaH. cMNayCabnÞúk rbs;m©as;sMNg;.GnuelameTAtamsPaBF¶n;F¶rénkarxusqÁg bNþasMPar³ nigTBVsMPar³rbs;kardæan GacRtUvrwbGUstambgÁab; tulakar.maRta21³ viBaØabnbRtbBa¢ak;PaBRtwmRtUvGñksMulixitGnuBaØatsagsg; RtUvRbkasR)ab;GMBIkarcb;kargardl;salaxNÐ b¤salaRsuk. eBlbBa©b;kardæan salaxNÐb¤salaRsukCamYynigkariyal½ysMulixitGnuBaØatsagsg; (mnÞIrerobcMRkug nigsMNg;) GacRtYtBinitüPaBRtwmRtUvRsbKñarvagsMNg;EdleFVIrYcehIyniglixitGnuBaØatsagsg;Edl)anecj eGay.RtUvcat;TukfaBMuRtwmRtUv ebIépÞ)atsMNg; b¤épÞRkLakRmal)ansagsg; elIsBIkMritGnuBaØat. Gaccat;Tukfa BMuRtwmRtUvebITidæPaBénGaKarmanPaBgayeXIjxusKña BIlixitGnuBaØatsagsg; Edl)anecjeGay.kñúgkrNIBMuRtwmRtUveT GaCJaFrRkug b¤extþGacbgçMm©as;sNg; eGayEktRmUvGKareGay)anRtwmRtUv RsbKñanwglixit MGnuBaØatsagsg;Edl)anecjeGay.kñúgkrNImineKarBtameT salaRkug b¤salaextþ RtUvbþwgeTAtulakarmansmtßkic© eGayecjsalRkm b¤ saldIka. 10
 • 11. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarviBaØabnbRtbBa¢ak;PaBRtwmRtUvmYy EdlecjeGayedayGaCJaFrRkug b¤extþ RtUvEtmanCacaM)ac;xanBMu)an cMeBaHbNþaGKarsMrab;TTYlsaFarNCn sNæaKar kariyal½y k¾dUcCacMeBaHbNþakEnøgeFVIkarrbs;GñkmanebovtS. viBaØabnbRtenHRtUv)anTTYlmunkarebIkeRbIR)as;kEnøg eFVIkarenaH.viBaØabnbRtbBa¢ak;PaBRtwmRtUvmYy ecjeGayedayGaCJaFrRkug b¤ extþ RtUvEtmanCacaM)ac;xanBMu)an muneBlebIkeGayeRbIR)as; cMeBaHbNþaGKarEdlsagsg;enAkñúgrmNIydæan nig eTsPaBFmµCati b¤RkugEdl manlkçN³RbvtþisaRsþburaNsaRsþ ebtikPNÐ b¤enAkEnøgemIl eXIjeTAvijeTAmk CamYyR)agÁR)asaT RbvtþisaRsþNamYy. CMBUk5³ lixitGnuBaØatruHerImaRta22³ral;m©as;kmµsiT§i b¤GñkTTYlsiT§itMNagkñúgGaNtþiEdlmanbMNgruHerIGKarNamYyEdlmanRsab; eRkABIsMNg;beNþaHGasnñminzitezr RtUvdak;BaküsMulixitGnuBaØatruHerI enA kariyal½ysMulixitGnuBaØatsagsg;.sMNMuBaküsMulixitGnuBaØatruHerIRtUvman³bøg;dILÚt_ nigbøg;GKar rUbftGKar b¤ÉksarepSg²eTotEdlcaM)ac;.cMeBaHral;GKarEdlmancuHkñúgbBa¢IebtikPNÐ BaküsMuGnuBaØatruHerI RtUvqøgtamKN³kmµkar ecjlixitGnuBaØat sagsg;ehIyRtUv)anGnuBaØatedayGPi)alextþ b¤RbtiPUraCrdæaPi)alRbcaM Rkug.lixitGnuBaØatruHerI RtUvpSBVpSayPøamCasaFarN³ edaykarbitRbkasenAkEnøgEdlGacemIleXIjBIpøÚvsaFarN³enAkEnøgeRKageFVIkarruHerI. kargarruHerI BMuGaccab;epþImkñúgry³eBlticCag 15éf¶ bnÞab;Bikarecj lixitGnuBaØateLIy.lixitGnuBaØatruHerI RtUvcat;Tukyl;RBm ebIBMumancemøIyyNamYyeRkayBIéf¶dak;BaküsMu3Ex. ral;CMTas; RtUvpþl;dMNwgeTAGñksMuCalaylkçN_GkSr.maRta23³bNþabTbBa¢asþIBIsmtßkic© nigkarBinitüBaküsMuEdlGnuvtþcMeBaHlixitGnuBaØatsagsg; RtUvGnuvtþ)andUcKña cMeBaHBakülixitGnuBaØatruHerI. CMBUk6³ bTelµIs nigbNþwgtva:maRta24³ krNIbTelµIsral;sMNg; Edl)ancab;epþImdMeNIrmunecjlixitGnuBaØatsagsg; edayGaCJaFrmansmtßkic© RtUvcat;TukCaelµIsc,ab;.kardæanRtUvbBaÄb;CabnÞan;.bNþabuKÁlEdl)anRbRBwtþelµIsnwgbBa¢arbs;rdæm®nþI nigPñak;garrbs;raCkar RtUvCab;ecaTehIy ]bkrN_TaMgLayenAkñúgkardæanRtUvrwbGUs. kñúgkrNIminragcal RtUvBin½yCabTlhu. ebIBMuRBmbBaÄb;kargar RtUvbBa¢ÚnCnelµIseTAtulakar EdlRtUvvinicä½ytamc,ab;CaFrman. 11
 • 12. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarmaRta25³ bNþwgtva:ral;esckþIsMercTak;TgnwgBaküsMulixitGnuBaØatsagsg; muneLIgeTAtulakarmansmtßkic© GacCakmµvtßúénbNþwgtva:eTAGaCJaFrmansmtßkic© dUc)anbBa¢ak;kñúgmaRta4 nig5 énGnuRkwtüenH edIm,IeFVIkarBinitü elIbNþwgtva:enH.GaCJaFrmansmtßkic© mannItism,TasMrbsMrYlCamYym©as;bNþwg. kñúgkrNImin)ansMerc GñkbþwgGactva:eTAdl;RbFanKN³kmµaFikarCatierobcMTwkdI nKrUnIykmµ nigsMNg;ebIGaCJaFrmansmtßkic©CaGPi)alextþ b¤RbtiPUraCrdæaPi)alRbcaMRkug b¤nwgeTAdl;naykrdæm®nþI ebIGaCJaFr mansmtßkic© CatMNagraCrdæaPi)al.sMrab;kic©karenH RtUv)anbegáItEpñkvivaTmYyenARKb;salaextþ b¤salaRkug nig kñúgKN³kmµaFikarCati erobcMTwkdInKrUbnIykmµ nigsMNg;. vKÁTI2³ bTbBa¢aTUeTAénkareRbIR)as;dI-FøImaRta26³bTbBa¢aTUeTAénkareRbIR)as;dI-FøIenH RtUvykmkGnuvtþTUTaMgRBHraCaNacRkkm<úCa ehIytMrUveGayral;buKÁl saFarN³nigÉkCnCarUbvnþbuKÁlkþI b¤nItibuKÁlkþI eKarBRbtibtþitamlixitGnuBaØatsagsg; kñúgry³eBl EdlBMuTan;manbøg;eRbIR)as;dI-FøI nigbøg;eKalenAeLIy enaH. CMBUk1³ RbePT karkMNt;TItaMg nigpøÚvBak;B½n§cUldl;TItaMgsMNg;maRta27³ suvtßiPaB nigsuxumalPaBsaFarN³lixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIy cMeBaHsMNg;TaMgLayNaEdlTItaMg RbePT b¤TMhM manlkçN³ naMeGayb:HBal;dl;suxumalPaB b¤dl;suvtßiPaBsaFarN³ naMeGayrMxan b¤bNþal eGaymanmhnþray.27>1 TIdIeRKaHfñak; (TIdIEdlGacmaneRKaHfñak;)lixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIy cMeBaHTIdIEdlGacmanmhnþray tMbn;)ak;RsutrlM tMbn; dIesIm EdlRtUvkarBartammat;RcaMg Tenø ERBk sÞwg bwgbYr EdlBMumanPaBrwgmaMRKb;RKan; ehIyGacbNþaleGaymaneRKaHfñak; cMeBaHsuvtßiPaBrbs;mnusS nig sm,tþiRTBüelIkElgEtPUmidæanTaMgenaH)anGnum½ttambøg; eKal.lixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIy cMeBaHdIGaclicTwk kalNasMNg;enaHsßittammat;RcaMgTenø elI ERBk sÞwgb¤bwg bNþaleGayfycuHlT§PaBrkSaTwkTuk b¤lT§PaBbgðÚrTwkBITIdIenaH nigTIdICitxag nigb:HBal; dl;KuNPaBTwk.27>2 FaturMxanedaysemøglixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIy b¤GacGnuBaØateGayEtkñúgkrNIeRkambBaØtþiBiessebIsMNg;enaH GacRtUvTTYlrgFaturMxanedaysMelgxøaMg² b¤ebIsMNg;enaHGacbgáFaturMxan edaysMelgxøaMg². 12
 • 13. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarmaRta28³ karkarBarrmNIydæanlixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIy ebIsMNg;enaHmanRbePT TMhM b¤TItaMgGacbNþaleGayGnþray dl;karGPirkSb¤Gnþraydl;karelIktMélénrmNIydæanFmµCati b¤Rkug b¤ekrdMENlRbvtþisaRsþ nigbUraNvtßú b¤GacGnuBaØateGayEtkñúgkrNIeRkambBaØtþiBiess.maRta29³ bNþajpøÚvBak;B½n§ nigcMNtlixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIy cMeBaHdIEdlBMumanpøÚvecj-cUl dUcCa³ pøÚvsaFarN³ pøÚvÉkCn RckpøÚv b¤pøÚvqøgkat; EdlTTwgRtUvsmamaRtsmRsbeTAnwgTMhM nigkareRbIR)as;én GKar.ral;pøÚv pøÚvqøgkat; RckpøÚv sMrab;eRbIR)as;cMeBaHsMNg;mYy b¤eRcInBMuGacmanTTwgticCag 3/50m EdlCaTMhMcaM)ac;sMrab;eGayrfynþBnøt;GKÁIP½ycUl)an.cMNtrfynþ RtUvmanRKb;RKan;tamesckþIRtUvkarrbs;GKar ehIyRtUvsßitenAeRkABIpøÚvsaFarN³. bTdæancMNtrfynþRtUv)ankMNt;edaybNþasalaRkug nigsalaextþb:uEnþBMuGacticCag³- cMeBaHsNæaKar³ cMNtrfynþtUc1kEnøg sMrab; 5 bnÞb; cMNtrfynþFM1kEnøg sMrab; 30 bnÞb;- cMeBaHkariyal½yÉkCn nigrdæ)alsaFarN³ cMNtrfynþ1kEnøg sMrab;épÞRkLakRmalsrubTMhM 250Em:RteTVKuN- cMeBaHbNþaskmµPaB ]sSahkmµ sib,kmµ nigXøaMgsþúkTMnij cMnYncMNtrfynþRtUvmanRKb;RKan;sMrab; karelIkdak; pÞúknigepÞrTMnijenAeRkABIpøÚvsaFarN³ nigcMNtrfynþRKb;RbePT enAkñúgbrievNdILÚt_.maRta30³ kare)aHTItaMgsMNg; tamdgpøÚvsaFarN³30>1 kare)aHTItaMgsMNg;enAtamdgpøÚvCati nigpøÚvTMnb;B½T§CMuvijTIRkug GPi)alextþ b¤RbtiPUraCrdæaPi)al RbcaMRkugnananigraCFanIPñMeBj RtUvkMNt;edaymankaryl;RBmBIKN³kmµaFikarCatierobcMTwkdI nKrUbnIy kmµ nigsMNg;nUvdIsaFarN³nigFøaKmøaténpøÚvCati pøÚvsMxan;²EdlBak;B½n§nwgkarerobcMTIRkug nignKrUbnIykmµ CaGaTipøÚvTMnb;.lixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIy enAkñúgtMbn;Edl)anerobrab;xagelI.30>2 kare)aHTItaMgsMNg; enAtamdgpøÚvsaFarN³kñúgRkugsMNg;TaMgLay RtUve)aHTItaMgelICYrtRmg;pøÚvsaFarN³ b¤XøatfyBICYrtRmg;ya:gtic 4m. enAtamRckpøÚv bNþasMNg;Gace)aHTItaMgelICYrtRmg;pøÚvRck.GPi)alextþ b¤RbtiPUraCrdæaPi)alRbcaMRkugnana nigraCFanIPñMeBj kMNt;CYrtRmg;énpøÚvsaFarN³ nigFøa KmøatelIbøg;mYyehAfa bøg;CYrtRmg;. bøg;CYrtRmg;enH RtUvTTYlkaryl;RBmBI KN³kmµaFikarCatierobcMTwkdI nKrUbnIykmµ nigsMNg;cMeBaHRkugTaMgLayNaEdlmanRbCaCnelIsBI 20>000nak;. bøg;TaMgenaH RtUvpSBVpSayeGaysaFarN³Cn)andwg. 13
 • 14. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarmaRta31³ karpÁt;pÁg;Twks¥at nigkarbeBa©jecalTwkkxVk;31>1 karpÁt;pÁg;Twks¥at RtUvFanaeGay)ancMeBaHral;sMNg; EdltMrUveGaymanlixitGnuBaØat sagsg;.kñúgkrNIEdlbNþajTwks¥at BMupÁt;pÁg;eGayeTAdl;TIdIEdlenAelITIdIenaH mansMNg;mYyRtUv)aneRKagTukenaH GñkesñIsMuRtUvbgðajPsþútagfa xøÜnGacnwgpÁt;pÁg;Twks¥atkúñgbrimaNRKb;RKan;dl;GKarrbs;xøÜn nigbBa¢ak; fatammeFüa)ayGVIeTaHbItamkarbnþP¢ab;eTAnwgbNþajTwks¥atNamYyEdlenACit b¤CaGNþÚgTwkEdlmanRsab;enACitenaH b¤EdlRtUvCIkfµIkþI.GñkesñIsMuRtUvbBa¢ak;GMBIlkçN³bec©keTsrbs;GNþÚgnigKuNPaBTwk . kñúgkrNIkareRbIR)as;GNþÚgsmUhPaB sMNMulixiténlixitGnuBaØatsagsg; RtUvmanesckþIyl;RBm[eRbIR)as;TwkCa laylkçN_GkSr.31>2 bNþadILÚt_ b¤sMNMulMenAdæan RtUvEtmankarpÁt;pÁg;edaybNþajEckcayTwks¥at nig manRbB½n§lU Twks¥úyEdlnaMbgðÚrecjdl;TIedAEtmþg edayKµankEnøgNamYyGaceGayTwks¥úydk; enA)an.31>3 kñúgkrNIKµanRbB½n§lUTwks¥úy m©as;sMNg;mankatBVkic©RtUveRKagsMGat nigbeBa©jTwkEdleRbIR)as; ehIyeTATIFmµCati tamry³GagbgÁn;Gnam½y nigbNþajbMBg;manRbehagray kb;kñúgdI.bNþajenHEbgEckTwkEdlecjBIbgÁn;Gnam½y enAeRkamdIeFVIeGayRCab nigCRmH)an.m©as;kmµsiT§ienAkñúgRkug caM)ac;RtUveFVIGagbgÁn;Gnam½y ehIybnþP¢ab;eTARbB½n§lU.bTdæanGagbgÁn;Gnam½y kMNt;dUcteTA³TMhMeRbIR)as;énGagbgÁn;Gnam½y edayKitBI)atGageLIgmkdl;bMBg;bgðÚrecj³- CaGb,brma 3Em:RtRtIKuNsMrab;lMenAdæanmYy b¤ 3Em:RtRtIKuNkñúgmYyCan;énpÞHElVg b¤énPUmiRKwH b¤ 3 Em:Rt RtIKuNsMrab;épÞRkLakMralsrubTMhM 80Em:RteTVKuN.• cMeBaHsNæaKar 2Em:RtRtIKuN bUkbEnßm 0/5Em:RtRtIKuNkñúgmYybnÞb;³- kMBs;GagbgÁn;Gnam½yBMuGacTabCag 1/50m.- GagbgÁn;Gnam½yRtUvmanrn§bgðúybnþx<s;eTAelI.- minRtUveGayTwkePøoghUrcUleTAkúñgGagbgÁn;Gnam½yCadac;xat.31>4 sMNMulixitsuMlixitGnuBaØatsagsg; RtUvmanKMnUrGagbgÁn;Gnam½y nig RbB½n§bnþP¢ab;eTAlUbgðÚr Twks¥úy.lixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIy ebIBMubgðajkarFanaRKb;RKan;GMBIGnam½y nig suxumalPaB cMeBaHsMNg;Edl)aneRKag nig bNþasMNg;enACMuvjEdlmanRsab;. i 14
 • 15. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarmaRta32³ tMbn;minGacsagsg;)anextþ nigRkugnImYy² RtUvkMNt;CabnÞan;nUvbøg;tMbn;minGacsagsg;)an. bøg;enHRtUvmanbBa©ÚltMbn;karBarFmµCati tMbn;ksikmµ tMbn;éRBeQI nig Er: EdlCaeKaledAeRbIR)as;BMuGacpøas;bþÚr)anedaymUlehtupl RbeyaCn_esdækic© nigbrisßan.bøg;enH RtUvmanbBa©ÚlrmNIydæanFmµCati dUcCa eqñrsmuRT mat;Tenø ERBk sÞwg bwgbYr edaymUlehtuplRbeyaCn_ebtikPNÐ nigbrisßan.bøg;enH RtUvmanbBa©ÚlRKb;tMbn;GaclicTwk EdlRtUvkarBaredaymUlehtuCaplRbeyaCn_ sMrab;bgðÚrTwkePøógecj nigkarRbyuT§RbqaMgnwgTwkCMnn;.GaCJarFrtammUldæanRtUvcat;viFankarsmRsb edIm,IkarBar nigbegáInKuNsm,tþitMbn;minGacsagsg;)anTaMgenaH.ral;lixitGnuBaØatsagsg; minpþl;CUneLIykñúgtMbn;TaMgenaH.kñúgkrNImankarsagsg;edayelµIsc,ab; kñúgtMbn;hamXat;TaMgenH GaCJaFrEdndIRtUvbgçM[CnelµIsruHerIedayxøÜnÉgehIy eFVIeGaykEnøgenaHmansPaBdUcedImvijkñúgry³kalmYykMNt;.kñúgkrNIminGnuvtþtamkarkMNt; GaCJaFrEdndIRtUveFVIkarpakBin½y nigcat;eGayruHerI nigeFVIeGaykEnøgenaH mansPaBdUcedImvij edaycab;bgçMeGayGñkelµIsc,ab; RtUvEtecjesah‘uycMNayTaMgGs;enaH b¤kñúgkrNIcaM)ac; GaCJaFrmUldæanRtUvbþwgeTAtulakar edIm,IeGayecjdI karkic©karRbjab;bBa¢aeGayruHerI.bøg;enH RtUvTTYlkaryl;RBmBIKN³kmµaFikarCatierobcMTwkdI nKrUbnIykmµ nigsMNg; nig RtUvpSBVpSayCasaFarN³dl;m®nþIraCkarEpñkGaCJaFrEdndImUldæan nigm®nþICMnajTTYlxusRtUvelI {tMbn;minGacsagsg;)an} EdlBMu)ancat;viFankarcaM)ac; edIm,IeGaymankareKarBtMbn;TaMgenaHeT RtUvTTYlTNÐkmµrdæ)al tamc,ab;CaFrman.maRta33³ plb:HBal;BIsMNg;]sSahkmµsMNMulixitsMulixitGnuBaØatsagsg;sMNg;]sSahkmµ RtUvbBa¢ak;GMBIkarbMBulbNþalmkBIskmµPaB]sSahkmµ nig viFIEdl)aneRKagTuk edIm,Ilb;bM)at;karbMBulTaMgenaH.KMeragsßanIysMrab;eFVIsMGattamyfaRbePT RtUvmanbBa©ÚlkñúgsMNMulixitsMulixitGnuBaØatsagsg;.ral;kaksMNl;BI]sSahkmµ RtUvEt)anTTYlkarsMGatCamun edIm,IbgáarkMueGayb:HBal;dl;sNþab;Fñab; b¤ suxPaBsaFarN³. TwkkxVk;sMNl;]sSahkmµ BMuRtUv[layLMMCamYyTwkePøóg nigCamYyTwkkxVk;déTeTot ehIyk¾BMuRtUvbgðÚrcUlRtg;² eTAkEnøgFmµCati edayBMu)aneFVIkarsMGatCamuneLIy.cm¶ayGb,brma EdlRtUveKarBrvagsMNg;]sSahkmµmYyEdlmanFatukxVk; nig lMenAdæanenACitbMput RtUv)anrdæGMNacmUldæanGnuvtþ RsbeTAtamkarENnaMpÞal;rbs;raCrdæaPi)al.cMeBaHXøaMgsþúk]TgÁar nigGageRbgn§n³TaMgLay RtUveKarBbTbBaØtþiGnþrCati Gnum½tedayraCrdæaPi)al.ral;GMeBIelµIsnwgbNþabTbBaØtþixagelIenH rdæGMNacmUldæanGacbBa¢ap¥akskmµPaBCabnÞan; ehIyRtUvraykarN_CUnsßab½nCMnaj. rdæGMNac RtUvCUndMNwgtampøÚvc,ab;dl;m©as;sMNg; nUvbNþabTbBaØtþiEdlRtUveKarBtam. 15
 • 16. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar CMBUk2³ kare)aHTItaMg nigTMhMsMNg;maRta34³ kare)aHTItaMgeFobnwgRBMdILÚt_CitxageFobnwgRBMdILÚt_ sMNg;TaMgLaynwgRtUvsagsg; b¤mYyenACab;nwgRBM b¤mYyCaCBa¢aMgGDÆsiT§i b¤ mYyenAcma¶yGb,brma2m BIRBM. cenøaH 2m enH RtUvTukeGayenATMenrBMumansMNg;GVIeLIy. hammineGayecaHTVar b¤bg¥ÜcenAelICBa¢aMgGDÆsiT§ib¤CBa¢aMgCab;RBM.cMeBaHsMNg;Cab;RBM b¤sMNg;CaCBa¢aMgGDÆsiT§i nwgmankMNt;kñúgesckþIENnaMGnuvtþrbs;KN³kmµaFikarCati erobcMTwkdInKrUbnIykmµ nigsMNg; tamsMeNIrbs;extþ-Rkug. RtUv)ancat;TukfaCabnÞb;rs;enA ral;bnÞb; TaMgGs;elIkElgEtpÞH)aybnÞb;Gnam½y bnÞb;esvaepSg² nig cenøaHedIrkñúgGKar. bTbBaØtþienH RtUvdak; eGayGnuvtþpgEdrcMeBaHsNæaKar.kñúgkrNIenH ral;bnÞb;edk k¾dUcCaral;bnÞb;TTYlePJov suT§EtRtUvcat;faCabnÞb;rs;enA.bTbBaØtþienH k¾RtUvdak;eGayGnuvtþpgEdrcMeBaHkEnøgeFVIkar. kñúgkrNIenH ral;bnÞb;EdlmanmuxgarCa kariyal½yb¤eragCageRbIR)as;CaTmøab; b¤CaRbcaMéf¶ RtUvcat;TukdUcCabnÞb;rs;enAEdr elIkElgEtbnÞb; minRtUvkarCacaM)ac;nUvBnøWéf¶tammuxgaryfaRbePTrbs;va dUcCabnÞb;kMBüÚT½r bnÞb;BiesaFn_ sÞÚDIeya PaBynþ.l.salaRkug b¤salaextþ GacmansiT§ieGaybiTral;RckRbehagNa EdlBMueKarBtamcm¶aydUc )anerobrab; xagelIenH.cMeBaHGKarmanBImunRsab; EdlBMueKarBtambTbBaØtþidUc)anerobrab;xagelIenHeT salaRkug b¤ salaextþ GacTamTareGaybegáItr)aMgkarBar kMueGaymanKMehIjRtg;eTAelIdILÚt_GñkCitxag.r)aMgkarBarTaMgenH GacCaCBa¢aMgmanRbeLaHxül; pÞaMgeQI b¤GVI²epSgeTotEdlBMuraMgxÞb;dMeNIrxül;bk;ecjcUlkñúgbnÞb;rs;enA.cat;TukCabg¥Üc ral;RbehagnanaEdlbNþaleGaymanKMehIjRtg; eq<aHeTAelIGñkCitxag. kñúgkrNINak¾eday eKGaceRbIR)as;)anral;r)aMgeFVIBIeQI b¤ebtug søabRBwl)a:k;ebIuk eFVIBIeQI b¤ kBa©k;RsGab; nigsøab RBwlenAnwgfál;.maRta35³ épÞ)atcMeBaHpÞHElVg nig GKarlMenAdæansmUhPaB épÞ)atsMNg;eFobeTAnwgépÞRkLarbs;dILÚt_ BMuGacelIsBI 75% eLIy.cMeBaHpÞHCalMenAdæan épÞ)atsMNg;enaHBMuGacelIsBI50% énépÞRkLadILÚt_eLIy.épÞRkLadILÚt_ EdlenAsl;BIkarsagsg; RtUverobcMCasYnedaydIRCabTwk eGay)anya:gtic Bak;kNþalépÞ RkLaenH.cMeBaHGKarEdlmanya:gtic15lMenA sNæaKar GKarkariyal½y nigGKar]sSahkmµépÞ)atsMNg;BMuGac elIsBI50%énépÞRkLadILÚt_eLIy.épÞRkLaEdlenAsl;BIsMNg; nwgRtUverobcMCasYnedaydIRCabTwkeGay)anya:gticBak;kNþalépÞRkL enH.salaRkug nigsalaextþ RtUvkMNt;tMbn;erobcMRkugEdlRtUvykbTbBa¢axagelIenHmkGnuvtþ ehIynigRtUvkMNt;bTbBaØtþiBiess cMeBaHsßanPaBCak;Esþg. 16
 • 17. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarmaRta36³ bøg;kMBs;salaRkug nigsalaextþnImYy² nwgelIkKMeragbøg;kMBs;kñúgry³eBlmYyqñaM eRkayBI)ankarGnum½telIGnuRkwtüenHrYcedaykMNt;eGaytMbn;nImYy²énRkugnUvkMBs;GtibrimaénsMNg;.bøg;kMBs;enHRtUvKitdl;³• kMBs;mFümbc©úb,nñtamsgáat;nImYy².• lkçN³sMxan;éntMbn; (BaNiC¢kmµ lMenAdæan ]sSahkmµenAkNþalRkug b¤CayRkug dIcak;bMeBj b¤Gt; kareRbIR)as; Tak;TgeTAnwgehdæarcnasm<½n§.l.).• RbePTénsMNg; (pÞHElVg PUmiRKwH RKwHsßan XøaMgsþúkTMnij nigGKar]sSahkmµ>>>.l. ).• bøg;kMBs;enHRtUv)anTTYlkaryl;RBmBIKN³kmµaFikarCatierobcMTwkdI nKrUbnIykmµ nig sMNg; ehIypSBVpSayCa saFarN³.maRta37³ karkarBarR)agÁ)asaT nigeTsPaBsalaRkug nigsalaextþnImYy² GackMNt;kMBs;GtibrimaTabCagkMBs;Gtibrmakñúg {bøg;kMBs;} edIm,IkarBarbUCnIysßanRbvtþisaRsþ rmNIydæanFmµCati k¾dUcCakEnøgenACit² R)agÁR)asaT RbvtþisaRsþ b¤edIm,IrkSaTuknUvTsSnvis½y énR)agÁR)asaT nigTsSnvis½yd¾sáwmésá.karbnßykMBs;enH nwgRtUvpSBVpSayCasaFarN³ nigR)ab;dl;GñksMulixitGnuBaØatsagsg;mun eBldak;sMNMu lixitesñIsMu. CMBUk3³ TidæPaBénsMNg;maRta38³lixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIy ebIsMNg;EdleRKagenaHmanTItaMgsßabtükmµ (Architecture)TMhM b¤ TidæPaBeRkAGacnaMeGayb:HBal;dl;lkçN³ b¤plRbeyaCn_rbs;TItaMgenACMuvij b:HBal;dl;eTsPaBFmµCati b¤TIRkug PaBs¶b;rbs;TIskáarbUCa rmNIydæan RbvtþisaRsþ b¤bUraNsaRsþ raCvaMg nig raCR)agÁ R)asaT.maRta39³lixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIg ebIlkçN³sMNg;enaHminFanasuxmalPaB bnÞb;sñak;enA b¤bnÞb;eFVIkarnImYy²RtUveGaymanxül;ecj-cUl ehIyRtUvmanbg¥ÜcmYyya:gtic. épÞRkLabBa©ÚlBnøWéf¶sMrab; bnÞb;nImYy² RtUvmanya:gtic1/50m2.maRta40³bNþasMNg;]sSahkmµ GactRmUveGayeKarBl½kçx½NÐBiesscMeBaHkarerobcM b¤ kare)aHTItaMgedIm,IFanakarbBa©Úl[)anl¥eTAkñúgeTsPaB nigrmNIydæanFmµCati b¤TIRkug. 17
 • 18. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkarmaRta41³enAtameqñrsmuRT tammat;bwg sÞwg nigTenø lixitGnuBaØatsagsg;nwgminpþl;CUneLIy ebIsMNg;enaHeFVIeGayxUcnUvesaP½NPaBrbs;eTsPaB nigrmNIydæan edaysarTidæPaB b¤kMBs;rbs;sMNg; ebIemIlBImat;eqñr BImat;RcaMg BIsmuRTsÞwg Tenø b¤bwgbYr nigb:HBal;dl;KuN PaBTwk. CMBUk4³ snÞPaB (dg;sIuet)³ kMritRsbc,ab;énsnÞsSn_eRbIR)as;maRta42³karsßabnasMNg;mYymansnÞPaB elIsBIkrM itGtibrmaRsbc,ab; tRmUveGayGñk TTYllixitGnuBaØatsagsg; bg;R)ak;esµInwgtMélEdldIEdlcaM)ac; edIm,IeGay {snÞsSn_eRbI R)as;} sMNg;minelIsBIkMritenH.maRta43³{snÞsSn_eRbIR)as;} RtUv)ankMNt;edayGnu)atrvagépÞRkLakRmalsrubCapøÚvkar (Hors oeuvre nette) énsMNg;enaHnigépÞRkLadIEdlsMNg;enaHnwgRtUv b¤)antaMgenAelI. kalNasMNg;fµImYy )anRtUvsagsg;elIdImYykEnøgEdlmanGKarcas;mYy b¤eRcIn ehIyKµanKeRmagruHerIeBlenaHeT snÞPaBRtUvKNnaedayEfmépÞRkLaénsMNg;cas; eTAelIépÞRkLakMralénsMNg;fµI.maRta44³kMritGtibrmaRsbc,ab;énsnÞsSn_eRbIR)as;RtUvkMNt;dl; (1) sMrab;TUTaMgEdndI kñúgRBHraCaNacRkkm<úCa.maRta45³karpþl;lixitGnuBaØatsagsg; naMmkeGayGñk)anTTYllixitGnuBaØatsagsg;nUvkatBVkic©eGaybg;R)ak;enaH. karbg;R)ak;RtUveFVICabIPaKesµIKña PaKTI1 enAeBl)anTTYllixitGnuBaØatsagsg; PaKTI2 enAeBlebIkkardæan PaKTI3 enABlbBa©b;sMNg;.maRta46³tMéldIsMrab;karKNnacMnYnTwkR)ak;EdlRtUvbg; RtUv)ankMNt;edayRksYghirBaØvtßú.maRta47³kMritRsbc,ab;én {snÞsSn_eRbIR)as;} BMuRtUvGnuvtþeLIy cMeBaHsMNg;EdlBMuRtUveGaymanlixitGnuBaØatsagsg; cMeBaHRKwHsßansaFarN³ nigcMeBaHGKarrdæ)alsaFarN³ sMrab;bMerIpþac;mux CakEnøgeFVIkarsMrab; sßab½nsaFarN³.naykrdæm®nþI GacsMercelIkElgkarGnuvtþkMritRsbc,ab;én {snÞsSn_eRbIR)as;} cMeBaHbNþatMbn;erobcMBiess bnÞab;BI)aneyabl;BIKN³kmµaFikarCati erobcMTwkdI nKrUbnIykmµ nig sMNg;.{vasndæansgÁm} TaMgLayGacTTYlnUvkarelIkElgmineGaybg;Bn§Gakr tamesckþIsMercrbs;GPi)alextþ-Rkug bnÞab;BI)anTTYlkaryl;RBmBIKN³kmµaFikarCatierobcMTwkdI nKrUb nIykmµ nigsMNg;. 18
 • 19. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar CMBUk5³ bTbBa¢aBiess sMrab;GnuvtþelIPaKxøH énEdndImaRta48³CakarbEnßmdl;bTbBa¢aTUeTAénkareRbIR)as;dIFøI karENnaMmYycMnYnsMrab;karerobcMtMbn; nigbTbBa¢anKrUbnIykmµBiessmYycMnYn GacRtUvtak;EtgeLIgedayGnuRkwtü EdlGacmanrhUtdl;karhammineGaysagsg;enAkñúg {tMbn;cab;GarmµN_{dUcCa eqñrsmuRT mat;RcaMgTenø nigbwgFM². ral;Éksar {nKrUbnIykmµmUldæan} nig bøg;extþéntMbn;hammineGaymansMNg; EdlEcgkñúgmaRta32 vKÁTI2 énGnuRkwtüenHRtUvTukCakarENnaMTaMgenH nig karhamCayfaehtumineGaysagsg;.maRta49³bTbBaØtþiTaMgLaymanBImunEdlpÞúynwgGnuRkwtüenH cat;TukCanirakrN_.maRta50³eTsrdæm®nþITTYlbnÞúkvb,Fm’ nig viciRtsil,³ erobcMTwkdInKrUbnIykmµ nig sMNg; shrdæm®nþITTYlbnÞúkTIsþIkarKN³rdæm®nþI RbtiPUraCrdæaPi)alRbcaMraCFanIPñMeBj RbtiPrU aCrdæaPi)alRbcaMRkug GPi)alextþ smaCikKN³kmµaFikarCatierobcMTwkdI nKrUbnIykmµ nigsMNg; nigRksYg sßab½nBak;B½n§ RtUvTTYlbnÞúkGnuvtþ GnuRkwtüenH tamtYnaTIcab;BIéf¶cuHhtßelxateTA. 19

×