ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ 2002

368 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ 2002

 1. 1. c,ab; sþIBI éRBeQI
 2. 2. ns¼rkm¼0802¼016 RBHraCRkm eyIg RBH)aTsemþcRBH neratþm sIhnu vr½μn raChirvgS ]PetasuCat visuT§BgS GKÁmhabursrtn_ nikeratþm FmμikmharaCaFiraC brmnaf brmbBiRt RBHecARkugkm<úCaFibtI -)anRTg;yl;rdæFmμnuBaØ énRBHraCaNacRkkm<úCa -)anRTg;yl;RBHraCRkwtüelxns¼rkt¼1198¼72 cuHéf¶TI 30 Ex vicäika qñaM 1998 sþIBIkarEtgtaMgraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa -)anRTg;yl;RBHraCRkmelx 02¼ns¼94 cuHéf¶TI 20 Ex kkáda qñaM 1994 EdlRbkas[eRbIc,ab; sþIBIkarerobcM nigkarRbRBwtþeTAénKN³rdæm®nþI -)anRTg;yl;RBHraCRkmelx ns¼rkm¼0196¼13 cuHéf¶TI 24 Ex mkra qñaM 1996 EdlRbkaseGayeRbIc,ab;sþIBI karbegáItRksYgksikmμrukça Rbmaj; nigensaT -)anRTg;yl;esckþIRkabbgÁMTUlfVay rbs;semþcnaykrdæm®nþIénraCrdæaPi)al km<úCanigrbs;rdæm®nþIRksYgksikmμrukça Rbmaj; nigensaT RbkaseGayeRbI c,ab;sþIBIéRBeQI EdlrdæsPa)anGnum½tkal BIéf¶TI 30 Ex kkáda qñaM 2002 nasm½yRbCMueBjGgÁelIk TI 8 nItikalTI 2 ehIyEdlRBwT§sPa )anGnum½tyl;RsbtamelITRmg; nigKtiénc,ab;enHTaMgRsugkalBIéf¶TI 15 Ex sIha qñaM 2002 nasm½yRbCMueBjGgÁelIkTI 7 nItikalTI1 ehIyEdlmanesckþITaMgRsugdUcteTA ³
 3. 3. CMBUkTI 1 bTb,BaØtiþTUeTA maRta 1>- c,ab;enHkMNt;Rkbx½NÐénkarRKb;RKg karRbmUlpl kareRbIR)as; karGPivDÆn_nigkarGPirkSéRBeQIenA kñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . eKalbMNgénc,ab;enHKWFananUvkarRKb;RKgéRBeQIRbkbedaynirnþrPaBedImI,plRbeyaCn_sgÁm esdæ- kic© nigbrisßan rYmTaMgkarGPirkSCIv³cRmuH nigmrtkvb,Fm’ . maRta 2>- c,ab;enHmanvisalPaBGnuvtþelIral;éRBeQITaMgGs; eTaHCaRbePTéRBenaHekIteLIgedayFmμCatikþI b¤ edaydaMkþI . rdæFanasiTi§eRbIR)as;CaRbéBNInUvpl GnupléRBeQIrbs;shKmn_mUldæaneRkambTb,BaØtiþénc,ab;enH b¤c,ab;Bak;B½n§epSgeTot . maRta 3>- karRKb;RKgéRBeQIRtUvsßitenAeRkamEdnsmtßkic©TUeTAénRksYgksikmμrukçaRbmaj;nigensaT . karRKb;RKgéRBlicTwksßitenAeRkamc,ab;mYyedayELk . rdæpþl;siTi§RKb;RKgtMbn;karBarFmμCatidl;RksYgbrisßan eRkambTb,BaØtiþTaMgLayénc,ab;sþIBIkic©karBar brisßan nigkarRKb;RKgFnFanFmμCati cuHéf¶TI 24 Ex FñÚ qñaM 1996 RBHraCRkwtüsþIBIkarbegáItnigkarkMNt; tMbn;karBarFmμCati cuHéf¶TI 01 Ex vicäika qñaM 1993 niglixitbTdæanc,ab;epSgeTot . RksYgksikmμ rukçaRbmaj;nigensaTmansiTi§shkareFVIskmμPaBBRgwgkarGnuvtþn_c,ab; cMeBaHral;bT elμIséRBeQIEdlekItmanenAkñúgtMbn;karBarFmμCatieRkamkarsRmbsRmYlCamYyRksYgbrisßan RsbtambT b,BaØtiþdUcmanEcgkñúgCMBUkTI 14 énc,ab;enH . skmμPaBenHnwgmineFVI[b:HBal;dl;Ednsmtßkic©RKb;RKgrbs; RksYgbrisßan dUcmanEcgkñúgc,ab;sþIBIkic©karBarbrisßannigkarRKb;RKgFnFanFmμCatieLIy . maRta 4>- kñúgkarGnuvtþn_c,ab;enH ral;karseRmcrbs;raCrdæaPi)alEdlmanskáanuBlPaBcMeBaHplb:HBal;F¶n;F¶r eTAelIRbCaBlrdæTUeTA elICIvPaBshKmn_mUldæan nigelIFnFanéRBeQIénRBHraCaNacRkkm<úCaRtUvmankar cUlrYmCasaFarN³ . skmμPaBcm,g²Bak;B½n§eTAnwgRbB½n§mCÄdæanéRBeQI EdlGacbNþaleGaymanplb:HBal;GaRkk;dl; sgÁm nigbrisßan caM)ac;RtUvmankarvaytémøehtub:HBal;brisßan nigplb:HBal;sgÁm edayEp¥ktamRkm bec©keTsRKb;RKgéRBeQIkm<úCanigRsbtamc,ab;sþIBIkic©karBarbrisßan nigkarRKb;RKgFmμCati . Éksarén
 4. 4. karvaytémøehtub:HBal;brisßan nigplb:HBal;sgÁmRtUvpþl;CUnsRmab;karcUlrYmpþl;mtiCasaFarN³)an . ral;karseRmccugeRkayelIral;skmμPaBcm,g² Bak;B½n§eTAnwgRbB½n§mCÄdæanéRBeQI raCrdæaPi)alRtUv BicarNaelIGnusasn_cugeRkayénkarvaytémøehtub:HBal;brisßan nigplb:HBal;sgÁm . karseRmccug eRkayNamYyeRkammaRtaenH raCrdæaPi)alGaceFVIkarCUndMNwgCasaFarN³ . maRta 5>- vaküs½BÞsMxan;²EdleRbIR)as; nigmanGtßn½ysRmab;c,ab;enHRtUv)ankMNt;kñúg]bsm<½n§énc,ab;enH . CMBUkTI 2 rdæ)aléRBeQI maRta 6>- rdæ)aléRBeQIKWCaGaCJaFrrdæaPi)al EdlcMNuHeRkamRksYgksikmμ rukça Rbmaj; nigensaT kñúgkarRKb; RKgéRBeQInigFnFanéRBeQIRsbtameKalneya)ayvis½yéRBeQICati nigc,ab;enH . rdæ)aléRBeQImanrcnasm<½n§RKb;RKgcat;taMgmYyÉkPaBTUTaMgRbeTsCaExSry³beNþay EdlEbgEck Cafñak;kNþal GFikardæan x½NÐ Epñk nig sgáat; rdæ)aléRBeQI . karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;rdæ)aléRBeQI RtUvkMNt;edayRbkasrbs;RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . rdæ)aléRBeQI®tUvbMeBjParkic©rbs;xøÜn RsbtameKalkarN_tmøaPaBedayFananUvsiTi§rbs;saFarNCn edImI,cUlrYmkñúgkareFVIesckþIseRmccitþelIkarRKb;RKg kareRbIR)as;RbkbedaynirnþrPaB nigkarGPirkSéRBeQI . maRta 7>- rdæ)aléRBeQIRtUvbMeBjnUvParkic©dUcteTA ³ 1-Fanadl;karRKb;RKgsm,tiþéRBeQIGcié®nþy_RbkbedaynirnþrPaBedaydak;bTbB¢aaelIral;skmμ PaBéRBeQI . 2-sikSaRbmUlTinñn½yelIéRBeQIrdæTak;TgnwgktþaviTüasa®sþ esdækic© sgÁm nigbrisßan edImI,kMNt; nUvkMritpþl;plRbkbedaynirnþrPaB . 3-vaytémøRBMRbTl; eFVIkarcat;fñak; nigkMNt;EdnéRBeQI edImI,begáItEpnTIeRbIR)as;dIsm,tiþéRBeQI Gcié®nþy_ edaysRmbsRmYlCamYyRksYgerobcMEdndInKrUbnIykmμ nigsMNg; GaCJaFrEdndI nigshKmn_mUl dæan . 4-erobcM nigGnuvtþEpnkarRKb;RKgéRBeQICatienAfñak;nImYy² énrdæ)aléRBeQI . 5-begáInkardaMduHéRBeQIeLIgvijelIdIéRBercrwlnigdIéRBTMenr .
 5. 5. 6-begáInkarGPivDÆn_kic©RBmeRBog nigkmμviFIshKmn_éRBeQIedaypþl;nUvCMnYyhirBaØvtßú nigbec©k eTsdl;shKmn_tamkarsmRsb . 7-GPviDÆ nigGnuvtþkmμviFIRsavRCav karBarnigEfrkSaFnFanéRBeQInigstVéRB . 8-cat;viFankarsmRsbedImI,RsavRCav Tb;sáat; nigbRgáabral;karbMpøicbMpøajéRBeQI ePøIgeqHéRB nig karkab;ranéRBeQI edayFanakarGnuvtþn_c,ab;RbkbedayRbsiT§PaB . 9-begáInkarGb;rMdl;RbCaBlrdætamry³kmμviFIEdlbgðajBIsar³sMxan;kñúgkarRKb;RKg karBarEfrkSa éRBeQI k¾dUcCacat;viFankarsáarRbB½n§mCÄdæanFmμCati nigEfrkSaéRBeQICati . 10-begáInkic©shRbtibtiþkarGnþrCati sMedABRgwgsmtßPaBkarBarnigGPivDÆFnFanéRBeQI. 11-FanakarvaytémøTan;eBlevla nigeBjeljnUvral;skmμPaBTak;TgnwgéRBeQIEdlmanplb:H Bal;GaRkk;dl;sgÁmnigbrisßanmunkarÉkPaBelIskmμPaBTaMgenH . m®nþIrdæ)aléRBeQImansiTi§ nigParkic©dUcxageRkam ³ 1-RtYtBinitükareFVIGaCIvkmμRbmUlpl GnupléRBeQIkñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ nigcMkardaM eQIrbs;rdæ . 2-RtYtBinitükardwkCB¢Úanpl GnupléRBeQI nigplRbmaj;tammeFüa)aydwkCB¢Úannana . 3-RtYtBinitükEnøgsnñiFipl GnupléRBeQI TItaMglk;pl GnupléRBeQI b¤plRbmaj; . 4-RtYtBinitümUldæan]sSahkmμeQI eragcRkGareQI sib,kmμEkécñpl GnupléRBeQI nigLRKb; RbePTEdleRbIR)as;plGnupléRBeQI CavtßúFatuedIm b¤RbPBfamBlGMBIeQI . 5-RtYtBinitüGaCJab½NÑ lixitGnuBaØat nigÉksarepSgeTotEdltRmUv[RtYtBinitütamc,ab;enH. CMBUkTI3 nirnþrPaBénkarRKb;RKgéRBeQI maRta 8>- karRKb;RKgéRBeQIRbkbedaynirnþrPaB RtUvGnuvtþRsbtameKalneya)ayvis½yéRBeQICati nigc,ab; enH . edImI,CMnYy[karsikSaRsavRCaveKalneya)ayvis½yéRBeQICati[manRbsiT§PaB raCrdæaPi)alRtUv begáItKN³kmμaFikarCatierobcMeKalneya)ayvis½yéRBeQICatiEdldwknaMedayrdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRb- maj;nigensaT nigmansmaCikBIRksYgBak;B½n§nwgvis½yéRBeQI . Ep¥ktamGnusasn_rbs;KN³kmμaFikarCati erobcMeKalneya)ayvis½yéRBeQICatiraCrdæaPi)alRtUvkMNt;nUveKalneya)ayvis½yéRBeQICati . karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;KN³kmμaFikarCatierobcMeKalneya)ayvis½yéRBeQICatiRtUvkMNt; edayGnuRkwtü .
 6. 6. eKalneya)ayvis½yéRBeQICati GacesIerIedayraCrdæaPi)aledayEp¥ktamGnusasn_rbs;KN³kmμaFi- karCatierobcMeKalneya)ayvis½yéRBeQICati kñúglkçxNÐpøas;bþÚrénsßanPaBvis½yéRBeQItameKalkarN_ EdlnaMmknUvdMeNaHRsayedImI,rkSanirnþrPaBén karRKb;RKgéRBeQI . maRta 9>- rdæ)aléRBeQIRtUverobcMEpnkarRKb;RKgvis½yéRBeQICati RsbtameKalneya)ayvis½yéRBeQICati edaymankarcUlrYmTUlMTUlayBIRKb;GaCJaFrBak;B½n§nwgshKmn_mUldæan EdlGnuelamtammaRta 4énc,ab; enH . EpnkarRKb;RKgvis½yéRBeQICatiRtUvsMercedayraCrdæaPi)alsMrab;ry³eBlEvg edImI,kMNt;GaTiPaB nigskmμPaBRKb;RKgéRBeQI . EpnkarRKb;RKgvis½yéRBeQICatiRtUveFVIkarBinitü nigesIerIerogral; 5qñaM mþg edImI,qøúHbB©aaMgBIlkçxNÐnigkal³eTs³pøas;bþÚr.KN³kmμaFikarCatierobcMeKalneya)ayvis½yéRBeQICatiRtUv pþl;Gnusasn_CUnraCrdæaPi)alelIEpnkarRKb;RKgvis½yéRBeQICatiEdl)anesIerI . EpnkarRKb;RKgvis½yéRBeQICati RtUvelIkeLIgnUvsmasPaKdUcteTA ³ 1-BinitüktþarUbsa®sþ brisßannigsgÁmTak;TgnwgFnFanéRBeQIenARKb;fñak;énrdæ)aléRBeQI . 2-)a:n;sμanbrimaNpl GnupléRBeQIRKb;lMdab;fñak; . 3-kMNt;épÞdItMbn;éRBeQItMbn;RtUvdaMeQIeLIgvij nigéRBshKmn_ . 4-BinitükmμviFI nigRbtiTinskmμPaBlMGitelIkargarerobcMéRBeQInigrukçvb,kmμ. 5-GPivDÆkmμviFIénkareFVIGnþraKmn_ dl;PaKIBak;B½n§kñúgkarRKb;RKg nigeRbIR)as;éRBeQIrdæ nigÉkCn 6-GPivDÆkmμviFIsRmab;GPivDÆn_]sSahkmμéRBeQI TIpSarpl GnupléRBeQI . 7-GPivDÆkmμviFIRsavRCav sþIBIkarGPivDÆn_bec©kviC¢a nigviTüasa®sþéRBeQI . 8-begáIn nigBRgIkcMeNHdwgBIéRBeQIedayGeB¢IajkarcUlrYmBIshKmn_mUldæankñúgkarRKb;RKgeRbI R)as; nigkarBaréRBeQI . 9-GPivDÆFnFanmnusS nigmeFüa)aysmÖar³caM)ac; edImI,seRmcelIskmμPaBEdl)aneRKagenAkñúg kmμviFI . 10-BRgwgsßab½nRKb;RKgvis½yéRBeQIenARKb;fñak; EklMG nigBRgwgkarGnuvtþn_c,ab; . 11-BRgwgkic©shRbtibtiþkaresdækic© CMnYybec©keTs kñúgtMbn; nigeRkAtMbn; kñúgkic©karBar nig GPivDÆn_FnFanéRBeQI . 12-]btßmÖKaMRTral;kmμviFITaMgLayNa EdlCMruj[mankarGnuvtþn_eKalneya)ayvis½yéRBeQI Cati .
 7. 7. Ep¥ktamGnusasn_rbs;KN³kmμaFikarCatierobcMeKalneya)ayvis½yéRBeQICati rdæm®nþIRksYgksiikmμ rukçaRbmaj; nigensaT RtUvdak;r)aykarN_RbcaMqñaMsþIBIkarGnuvtþn_ nUveKalbMNgénEpnkarRKb;RKgvis½yéRB eQICati CUnraCrdæaPi)al . r)aykarN_enH RtUvpþl;CUnCasaFarN³tamkaresñIsMu. CMBUkTI 4 sm,tiþéRBeQIGcié®nþy_ maRta 10>- sm,tiþéRBeQIGcié®nþy_rYmman ³ 1-éRBbRmugTukGcié®nþy_. 2-éRBÉkCn. éRBbRmugTukGcié®nþy_rYmmanbIRbePT ³ 1-éRBpþl;plRtUv)anrkSaTuksRmab;plitkmμpl GnupléRBeQIRbkbedaynirnþrPaBEdlkñúgenaH muxgarkarBarRtUvcat;TukCaGaTiPaBbnÞab; . éRBpþl;;plmanCaGaT× ³ -éRBsm,Tan -éRBpþl;pleRkABIéRBsm,Tan -éRBeQIRtUvsþareLIgvij -épÞdIéRBbRmugTuksRmab;daMedImeQIeLIgvijb¤cMkaréRBeQI -épÞdIéRBbRmugTuksRmab;bnþBUCéRBeQI -épÞdIéRBercrwl -éRBshKmn_eRkamkic©RBmeRBog . 2-éRBkarBarRtUv)anrkSaTukCacm,g edImI,karBarRbB½n§mCÄdæan nigFnFanFmμCati . éRBkarBarmanCa GaT× ³ -éRBbRmugTuksMrab;RbB½n§mCÄdæanBiess -éRBsRmab;sikSaRsavRCav -éRBniytkmμRbPBTwk -éRBkarBarTICMral -éRBlMEhkMsanþ -sYnPUtKam -éRBCMenOsasna . éRBkarBarenHGacGnuBaØat[RbmUlplGnupléRBeQICalkçN³RbéBNIEdlmanplb:HBal;Tabeday
 8. 8. shKmn_mUldæan . 3-épÞdIéRBsRmab;epÞredImI,eKalbMNgGPivDÆepSgeTot CadITMenrduHrukçCatiéRBbnÞab;bnMSEdlminTan; sßitenAkñúgkareRbIR)as;rbs;vis½yNamYyenAeLIy RtUvEtdak;[sßitenAkñúgcMNat;fñak;énéRBbRmugTukGcié®nþy_ rhUtdl;mankarseRmc[eRbIR)as; nigGPivDÆsRmab;eKalbMNgepSgeTot edayraCrdæaPi)al . éRBÉkCnRtUvEfrkSaedaym©as;kmμsiTi§ nigmansiTi§TTYlplRbeyaCn_kñúgkarGPivDÆn_ nigRbmUlpleRbI R)as; lk;Eckcayplitplrbs;xøÜnedaypÞal; . maRta 11>- sm,tiþéRBeQIGcié®nþy_RtUvRKb;RKgkñúgeKalbMNgbegáInCaGtibrmannUvRbeyaCn_sgÁmesdækic© brisßan nigmrtkvb,Fm’sRmab;RBHraCaNacRkkm<úCa nigRbCaBlrdækm<úCaRsbnwgeKalkarN_RKb;RKgéRBeQIRbkb edaynirnþrPaB . RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTRtUvcat;fñak;cuHbB¢iaka nigkMNt;RBMRbTl;éRBeQITaMgGs;enAkñúg sm,tiþéRBeQIGcié®nþy_ . kñúgkarGnuvtþn_nUvskmμPaB RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTnwgeFVIkarsRmb sRmYlCamYyshKmn_mUldæan GaCJaFrBak;B½n§ niigRksYgerobcMEdndInKrUbnIykmμ nigsMNg;edImI,CYydl;dM eNIrkarcuHbB¢iakakmμsiTi§dIshKmn_CnCatiedImPaKtic nigkarerobcMEpnTIeRbIR)as;dIfñak;Cati . RKb;éRBeQIEdl)ancat;fñak;enAkñúgéRBbMrugTukGcié®nþy_RtUv)anerobcM nigRKb;RKg RsbtameKalbMNg énEpnkarRKb;RKgvis½yéRBeQICati . nItiviFI karbegáIt karcat;fñak; nigkarcuHbB¢iakasm,tiþéRBeQIGcié®nþy_ RtUvkMNt;edayGnuRkwtü . maRta 12>- raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa mansiTi§GMNacrMsaycMNat;fñak;éRBeQINamYyBIéRBbRmugTuk Gcié®nþy_ . karseRmcEbbenHRtUvsßitenAkñúgplRbeyaCn_saFarN³ nigmansgÁtiPaBCamYyeKalneya)ay vis½yéRBeQICati EpnkarRKb;RKgvis½yéRBeQICati nigTinñn½ybec©keTs sgÁm esdækic©Edlpþl;edayRksYg ksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . RsbtambTb,BaØtiþdUcmanEcgkñúgc,ab;enH karrMsaycMNat;fñak;NamYyén éRBbRmugTukGcié®nþuy_ sRmab;eKalbMNgminEmnéRBeQIRtUvBicarNaelIGaTiPaB dUcxageRkam ³ 1-épÞdIéRBsRmab;epÞredImI,eKalbMNgGPivDÆepSgeTot . 2-dIéRBbRmugTukGcié®nþy_epSgeTotEdltRmUvkarbc©úb,nñx<s;CagtRmUvkarEdlkMNt;knøgmk . RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTGacesñIsMuraCrdæaPi)alkMNt;rképÞdIéRBTMenrepSgeTot edImI,CMnYs épÞdIéRBbRmugTukGcié®nþy_Edl)anrMsaykñúgeKalbMngkarBar nigdaMéRBeLIgvij edImI,rkSaKRmbCaGcié®nþy_. RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTGacesñIsMuraCrdæaPi)alsMerceFVIkarpøas;bþÚrcMNat;fñak;éRBNamYy enAkñúgEdnéRBbMrugTukGcié®nþy_ edayEp¥kelITinñn½ysikSafμI nigmuxgarrbs;dIéRBenaH .
 9. 9. ral;karseRmcrMsaycMNat;fñak;éRBeQIdUcmanEcgkñúgkzax½NÐTI1 nigkarpøas;bþÚrcMNat;fñak;éRBeQIdUc manEcgkñúgkzax½NÐTI3 énmaRtaenH RtUvkMNt;edayGnuRkwtü . CMBUkTI 5 karRKb;RKgéRBsm,Tan maRta 13>- raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa Gacpþl;tMbn;éRBpþl;plEdlenATMenr RsbtamEpnkarRKb;RKg vis½yéRBeQICatieTACaéRBsm,Tan edaydak;[edjéføCasaFarN³ tamsMeNIrbs;rdæm®nþIRksYgksikmμ rukç Rbmaj; nigensaT eRkayBI)anBieRKaHeyabl;CamYybNþalRksYgBak;B½n§ GaCJaFrEdndI nigshKmn_mUldæan rYcehIy . sMNuMÉksar nignItiviFIénkaredjéføCasaFarN³cMeBaHkarpþl;éRBsm,TanRtUvkMNt;edayGnuRkwtüsþIBI karRKb;RKgéRBsm,Tan. maRta 14>- raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCamansiTi§GMNaccuHkic©RBmeRBogéRBsm,TanCamYyvinieyaKin b¤nIti buKÁlNamYyedaykarpþl;sm,TanenH RtUvmansgÁtiPaBCamYyeKalneya)ayvis½yéRBeQICati EpnkarRKb; RKg vis½yéRBeQICati nigbTb,BaØtiþTaMgLayénc,ab;enH . karedjéføCasaFarN³ RtUvEtGnuvtþCamUldæanenAmuneBlraCrdæaPi)alcuHkic©RBmeRBogéRBsm,Tan edayGnuelamtambTb,BaØtiþénc,ab;enH nigGnuRkwtüsþIBIkarRKb;RKgéRBsm,Tan . KN³kmμkaredjéføéRBsm,TanRtUvpþl;nUvkalanuvtþiPaB nig karBicarNaCUnGñkedjéføRKb;rUb eday manlkçNsm,tiþRKb;RKan; nigRtUvCUndMNwgGMBIkaredjéføCasaFarN³[)anTan;eBlevla CaBiessdl;RbCa BlrdæmUldæankñúgtMbn;Edldak;CaéRBsm,Tan . ebkçPaBRkumh‘unedjéfø RtUvP¢ab;ral;ÉksaredjéføCamYynwglixitEføgkarN_rbs;Rkumh‘un EdlEcglM GitGMBIkarRbRBwtþl¥elIkic©RBmeRBogéRBsm,TanEdl)anGnuvtþknøgmkeTaHkñúgRbeTskþIb¤eRkARbeTskþIeday manPsþútagFanaGHGagpg . maRta 15>- éRBsm,TanikmansiTi§dMeNIrkarRKb;RKg nigRbmUlpl GnupléRBeQIenAkñúgEdndIéRBsm,Tanrbs;xøÜn edayFanafaRbtibtiþkarTaMgenHnwgminb:HBal;dl; ³ 1-siTi§eRbIR)as;CaRbéBNIEdlGnuvtþenAelITwkdIkmμsiTi§rbs;shKmn_CnCatiedImPaKtic Edl)an cuHbB¢iakaedayrdæRsbtamc,ab;PUmi)al. 2-siTi§ecj-cUl nigsiTi§eRbIR)as;CaRbéBNI GnuvtþedayshKmn_EdlmanTItaMgkñúg b¤Ek,réRBsm,
 10. 10. Tan . maRta 16>- xøwmsarkic©RBmeRBogéRBsm,TankñúgkMritGb,rmaRtUvman³ 1-kalbriecäTénkarpþl;éRBsm,Tannigry³eBlénkarpþl; . 2-TItaMgéRBsm,TanEdlkMNt;bgðajnUvGtþsBaØaNdIkmμsiTi§shKmn_CnCatiedImPaKtic tMbn;éRB shKmn_ tMbn;RKb;RKgBiess nigépÞdIéRBEdlGacRbmUlpl)an . 3-esckþIEføgkarN_CalaylkSN_GkSrfa éRBsm,TanikRtUveKarB nigmineRCotcUleFVIkarRbmUl pl GnupléRBeQIkñúgtMbn;RKb;RKgBiesstMbn;kmμsiTi§shKmn_CnCatiedImPaKtic nigéRBshKmn_eLIy . 4-RbePT nigbrimaNpl GnupléRBeQIGnuBaØat[RbmUl nigviFIsa®sþKNnabrimaNEdlGacdk hUt)an . 5-karbriyayBIkatBVkic©rbs;éRBsm,Tanikkñúgkarksag nigkarGnuvtþn_ KMeragEpnkarN_RKb;RKg éRBeQIkRmitéRBsm,Tan éRBKub nigbøúkRbmUlpl . 6-lkçxNÐepSgeTot EdlkMNt;edayraCrdæaPi)alkm<úCa b¤rdæ)aléRBeQIBak;B½n§eTAnwgéRBsm, Tan . maRta 17>- kic©RBmeRBogéRBsm,TanminRtUvkMNt;[elIsry³eBlsamsib ¬30¦qñaMeLIy . kic©RBmeRBogéRBsm,TanGacbBaÄb; enAeBlNaEdlraCrdæaPi)al)anrkeXIjfa éRBsm,Tanik)anrM- elaPF¶n;F¶relIbNþalkçxNÐEdltRmUv[bBaÄb; dUcmanEcgkñúgGnuRkwtüsþIBIkarRKb;RKgéRBsm,Tan . éRBsm,TanikmansiTi§esñIsMukarBnül;BImUlehtuénkarseRmclubecalkic©RBmeRBogéRBsm,Tan mun kalkMNt;edayrdæaPi)al . viFanedaHRsayvivaT RtUvRsbtamlkçxNÐ dUcmanEcgkñúgkic©RBmeRBogéRB sm,Tan nigc,ab;CaFrman . edayEp¥ktamkarvaytMélelIkarGnuvtþn_rbs;éRBsm,TanikedayRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT raCrdæaPi)alGacGnueRKaHbnþkic©RBmeRBog)an ehIyry³eBlbnþenH minRtUvelIsBIry³eBlkMNt;kñúgkic©RBm eRBogéRBsm,TandMbUgeLIy . maRta 18>- karerobcMEpnkarRKb;RKgéRBsm,TanRKb;kRmit RtUvTTYlxusRtUvedayéRBsm,Tanik tameKalkarN_ ENnaMEdlmanEcgkñúgk,ÜneFVIEpnkarRKb;RKgéRBsm,TanRkmbec©keTsGnuvtþRbmUlpléRBeQIenAkm<úCa nig RbkarTaMgLayEdlmanEcgkñúgkic©RBmeRBogsm,Tan . éRBsm,aTanikRtUverobcMEpnkarRKb;RKgéRBsm,TantamkRmitdUcxageRkam ³
 11. 11. 1-EpnkarRKb;RKgry³eBlEvgsRmab;éRBsm,TanTaMgmUl . 2-EpnkarRbmUlpl GnupléRBeQIRbcaMqñaMsRmab;kRmitéRBKubnImYy² . 3-EpnkarRKb;RKgbøúkRbmUlplsRmab;karRbmUlplRbcaMqñaMnImYy² . EpnkarRKb;RKgéRBsm,Tan nigkaresIerIRtUvkMNt;tamviFanxageRkam ³ 1-EpnkarRKb;RKgéRBsm,TanRtUvseRmcedayrdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT tam sMeNIrbs;RbFanrdæ)aléRBeQI . EpnkarenHRtUvBinitüesIerIerogral;R)aM ¬5¦qñaMmþg . 2-EpnkarRbmUlplkRmitéRBKubRbcaMqñaM nigEpnkarRKb;RKgbøúkRbmUlplRtUvseRmcedayRbFan rdæ)aléRBeQI . maRta 19>- éRBsm,TanikTaMgGs;RtUvEtdak;bB©ÚalkñúgEpnkarRKb;RKgéRBsm,TannUvkarvaytémøehtub:HBal;bri- sßan nigplb:HBal;sgÁm RsbtambTb,BaØtiþénc,ab;enH niglixitbTdæannanasþIBIkarRKb;RKgéRBsm,Tan . karvaytémøehtub:HBal;brisßan nigplb:HBal;sgÁmelIéRBsm,TanEdlCaEpñkmYyénEpnkarRKb;RKg éRBsm,TanRtUverobcMedayéRBsm,Tanik nigRtUv)anBinitü nigvaytémøedayRksYgbrisßan munnwgseRmc yl;RBmedayrdæm®nþIRksYgksikmμrukçaRbmaj; nigensaT . RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTRtUvFanakarcUlrYmpþl;mtiCasaFarN³elIEpnkarRKb;RKgéRB sm,Tan nigkarvaytémøehtub:HBal;brisßan nigplb:HBal;sgÁm muneBlkarseRmcecjlixitGnuBaØat RbmUlpl GnupléRBeQI . CMBUkTI 6 karRKb;RKgéRBpþl;pleRkABIéRBsm,Tan nigéRBkarBar maRta 20>- éRBpþl;pleRkABIéRBsm,TanRtUv)anRKb;RKgedImI,bMerICaGaTiPaBnUvesckþIRtUvkarpl GnupléRBeQI RbcaMqñaMkñúgRsuk . pl GnupléRBeQITaMgenHGaceFVIkarnaMecj)an enAeBlNaEdlkarpÁt;pÁg;elIsBItRmUvkar eRbIR)as;kñúgRsuk edaymankarseRmcBIraCrdæaPi)altamsMeNIrbs;RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . maRta 21>- RbFanEpñkrdæ)aléRBeQImanParkic©erobcM nigdak;esñIEpnkarRKb;RKgéRBpþl;pl eRkABIéRBsm,Tan kñúgEdnsmtßkic©rbs;xøÜn CUnRbFanrdæ)aléRBeQIedImI,BinitüseRmc . dMeNIrkarerobcMEpnkarRKb;RKgéRBpþl; pleRkABIéRBsm,TanRtUvRbRBwtþeTAtamlMnaMEpnkarRKb;RKgéRBsm,Tan dUcmanEcgkñúgmaRta 18 kzax½NÐ TI2 énc,ab;enH .
 12. 12. rUbvnþbuKÁl nItibuKÁl b¤shKmn_NamYyGacdak;BaküedjéføedImI,TTYl)annUvsiTi§RbmUlpl Gnupl éRBeQIRbcaMqñaM enAkñúgEdnéRBpþl;pleRkABIéRBsm,Tan eRkamnItiviFIénkaredjéføCasaFarN³ . nItiviFIsRmab;karTTYl)ansiTi§RbmUlpl GnupléRBeQIRbcaMqñaM enAkñúgEdnéRBpþl;;pleRkABIéRBsm,- Tan RtUvkMNt;edayRbkasrbs;RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . maRta 22>- EpñkNamYyénéRBbRmugTukGcié®nþy_EdlCatMbn;mCÄdæanBiess b¤mantémøEpñkviTüasa®sþ vb,Fm’ eTscrN_ b¤CatMbn;GPirkSCIv³cRmuH Twk nigdI RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT RtUvelIksMeNICUnraCrdæa- Pi)al edImI,dak;CaéRBkarBar . ral;karbegáIt b¤karrMsayéRBkarBarRtUvmanr)aykarN_CUnrdæsPanigRBwT§sPa. maRta 23>- rdæ)aléRBeQIRtUverobcMEpnkarRKb;RKgéRBkarBarénéRBbRmugTukGcié®nþy_EdlseRmcedayRksYg ksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . karGnuvtþn_c,ab;éRBeQI nigRKb;skmμPaBRbtibtiþkñúgkarerobcMRKb;RKgkarBarRKb;EdnéRBkarBarénéRB bRmugTukGcié®nþy_ Casmtßkic©rbs;rdæ)aléRBeQIRKb;fñak; . CMBUkTI 7 GMBIlixitGnuBaØat nigsiTi§GMNac maRta 24>- pl GnupléRBeQITaMgGs;EdlsßitenAkñúg nigmanRbPBecjBIéRBbRmugTukGcié®nþy_ RtUvcat;TukCa sm,tiþrdæ elIkElgEtsiTi§elIpl GnupléRBeQIEdlRtUv)anRbKl;dl;rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlRtwmRtUvtambT b,BaØtiþénc,ab;enH . rUbvnþbuKÁl nItibuKÁl b¤shKmn_ EdlmanbMNgRbmUlpl GnupléRBeQIsRmab;eKalbMNgBaNiC¢- kmμ RtUvmanlixitGnuBaØatRbmUlpléRBeQIecjedayrdæ)aléRBeQI . karRbmUlpl GnupléRBeQIedaysmaCikshKmn_mUldæanEdlmanbrimaNesμI b¤eRkambrimaNbMerI esckþIRtUvkarsRmab;karrs;enACaRbéBNI dUcmanEcgkñúgCMBUkTI 9 énc,ab;enH mint®mUv[manlixitGnuBaØat eLIy. maRta 25>- ral;skmμPaBelIsm,tiþéRBeQIGcié®nþy_ nigpl GnupléRBeQIenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCatRmUv[ manlixitGnuBaØatsMxan;²CaGaT×dUcxageRkam ³ 1-lixitkMNt;kUtaGnuBaØat[RbmUlpl GnupléRBeQIRbcaMqñaM
 13. 13. 2-lixitGnuBaØatRbmUlpl GnupléRBeQI . 3-lixitebIkpøÚvdwkCB¢Úanpl GnupléRBeQI . 4-lixitGnuBaØatdwkCB¢Úanpl GnupléRBeQI . 5-lixitGnuBaØateRbIR)as;éRBeQI . 6-RbkassþIBIkarbegáItmUldæan]sSahkmμeQI eragcRkGareQI sib,kmμEkécñpl GnupléRBeQI . 7-lixitGnuBaØatcUléRB edImI,kargarerobcMéRBKub . 8-lixitGnuBaØatbegáIteragsnñiFilk;Eckcaypl GnupléRBeQI . 9-lixitGnuBaØatbegáItLRKb;RbePT EdleRbIR)as;pl GnupléRBeQICavtßúFatuedIm . 10-lixitkMNt;kUtaGnuBaØat[naMecjpl GnupléRBeQI . 11-lixitGnuBaØatnaMecj naMcUlpl GnupléRBeQI . 12-lixitGnuBaØatepSgeTotRsbtambTb,BaØtiþénc,ab;enH . lixitGnuBaØatdUcmanEcgxagelI RtUv)anpþl;siTi§esñIsMucMeBaH³ 1-éRBsm,TanikEdl)anTTYlkarÉkPaBelIEpnkarRbmUlpl GnupléRBeQIRbcaMqñaM dUctRmUv edaykic©RBmeRBogéRBsm,Tan . 2-nItibuKÁl Edl)anTTYlkarÉkPaBelIkarRbmUlplkñúgéRBpþl;pleRkABIéRBsm,Tan . 3-shKmn_Edl)anTTYlsiTi§eFVIkarRbmUlplkñúgéRBshKmn_elIsBIkRmiteRbIR)as;CaRbéBNI eRkamviFanshKmn_éRBeQI . 4-buKÁl b¤GtifiCn EdldwkCB¢Úanpl GnupléRBeQIecjBItMbn;éRBRbmUlpleq<aHeTATisedAkMnt;. 5-rUbvnþbuKÁl nItibuKÁl shKmn_ b¤GtifiCnTUeTAEdlGacTTYlsiTi§RsbtambTb,BaØtiþénc,ab;enH. lixitGnuBaØateRkammaRtaenH RtUvsMKal;eday ³ 1-eQμaHGñkkan;lixitGnuBaØat . 2-ry³eBlsuBlPaBénlixitGnuBaØat . 3-TItaMg nigRBMRbTl;Cak;lak;éntMbn;RbmUlpl GnupléRBeQI 4-brimaNpl GnupléRBeQIEdl)anGnuBaØatKitCaÉktakMNt;edayrdæ)aléRBeQI . 5-RbPB nigTisedAénkardwkCB¢Úanpl GnupléRBeQI . 6-cMNucepSgeTot GaRs½ytamRbePTlixitGnuBaØatEdlkMNt;edayrdæ)aléRBeQI . lixitGnuBaØateRkammaRtaenHGacBnüareBlbnþeRbIR)as;)an edayEp¥kelIr)aykarN_vaytémøBIrdæ)al éRBeQImansmtßkic© .
 14. 14. KMrUÉksarCalaylkçGkSrsRmab;lixitGnuBaØatnImYy² RtUvkMNt;CapøÚvkaredayRksYgksikmμ rukçaRb- maj; nigensaT . maRta 26>- karTTYlxusRtUvkñúgkarecjlixitGnuBaØatmandUteTA ³ rdæm®nIþRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTmansiTi§GMNacseRmcelI ³ 1-lixitkMNt;kUtaGnuBaØat[RbmUlpl GnupléRBeQIsRmab;éRBsm,Tan nigéRBpþl;pleRkA BIéRBsm,Tan . 2-kUtaGnuBaØat[naMecj nignaMcUlpl GnupléRBeQI eyagtamesckþIseRmcrbs;raCrdæaPi- )al . 3-lixitGnuBaØateRbIR)as;éRBeQI dUcmanEcgkñúgmaRta 27 énc,ab;enH . 4-RbkassþIBIkarbegáItmUldæan]sSahkmμeQI eragcRkGareQI nigsib,kmμEkécñpl GnupléRB eQIRbePTFM nigmFüm . RbFanrdæ)aléRBeQImansiTi§GMNacpþl; ³ 1-lixitGnuBaØatRbmUlpl GnupléRBeQIsRmab;éRBsm,Tan nigéRBpþl;pleRkABIéRBsm,- Tan . 2-lixitebIkpøÚvdwkCB¢Úanpl GnupléRBeQIecjBIéRBsm,Tan nigéRBpþl;pleRkABIéRBsm,- Tan. 3-lixitGnuBaØatdwkCB¢Úanpl GnupléRBeQI sRmab;naMecj naMcUl . 4-lixitGnuBaØatcUlé®BedImI,dMeNIrkarerobcMéRBKubmuneBlecjlixitGnuBaØatRbmUlpl Gnu- pléRBeQIRbcaMqñaM . 5-lixitGnuBaØat b¤cuHTidæakarelIGaCJab½NÑnaMecjnaMcUlpl GnupléRBeQI . naykx½NÐrdæ)aléRBeQImansiTi§GMNacpþl; ³ 1-lixitkMNt;kUtaGnuBaØat[RbmUlpl GnupléRBeQIsRmab;shKmn_mUldæan . 2-lixitGnuBaØat[begáIteragsnμñiFilk;Eckcaypl GnupléRBeQI nigsib,kmμEkécñpl Gnu- pléRBeQIRbePTtUc . 3-liixitGnuBaØat[begáItLRKb;RbePTEdleRbIR)as;pl GnupléRBeQICavtßúFatuedImman lkçN³]sSahkmμ b¤sib,kmμ . 4-lixitGnuBaØatebIkpøÚvdwkCB¢Úanpl GnupléRBeQIecjBIéRBshKmn_ . nayEpñkrdæ)aléRBeQImansiTi§GMNacpþl; ³
 15. 15. 1-lixitGnuBaØatRbmUlpl GnupléRBeQIelIbrimaNelIsBIsiTi§eRbIR)as;CaRbéBNI sRmab; shKmn_mUldæankñúgéRBshKmn_ . 2-ral;lixitGnuBaØatdwkCB¢Úanpl GnupléRBeQIEdlmanRbPBecjBItMbn;Ednsmtßkic©rbs; Epñkrdæ)aléRBeQIenaH . maRta 27>- rdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTmansiTi§GMNacecjlixitGnuBaØateRbIR)as;éRBeQIdl;rUbvnþ buKÁl nItibuKÁl sRmab;dMeNIrkarskmμPaBenAkñúgEdnéRBbRmugTukGciéRnþy_ dUcxageRkam ³ 1-karsikSaRsavRCavbec©keTs nigviTüasa®sþ . 2-karGb;rMnigkarbNþúHbNþalvis½yksikmμ . 3-kareRbIR)as;FnFanTwksRmab;RbB½n§eRsacRsB b¤eKalbMNgksikmμ edaymankarÉkPaBBI RksYgFnFanTwk nig]tuniym . 4-karbegáItsYnPUtKamsa®sþ b¤sßanIy_BiesaFn_ . 5-karbegáItfñalkUneQIRtUvepÞr . 6-karbegáIttMbn;sRmab;sRmaklMEh TsSnacrkMsanþ b¤karftPaBynþÉksar . lixitGnuBaØateRbIR)as;éRBeQIenHminRtUvykeTAeRbIedImI,RbmUlpl GnupléRBeQIBItMbn;Edl)ankMnt; sRmab;skmμPaBxagelIeLIy elIkElgEtkardkhUtsRmab;eKalbMNgRsavRCavrukçvb,kmμ edImI,begáInKuN PaBéRBeQI . CMBUkTI 8 karhamXat;karRbmUlpl GnupléRBeQI nigkarkarBaréRBeQI maRta 28>- ral;karpþl; b¤EbgEckéRBbRmugTukGcié®nþy_sRmab;karRbmUlpl GnupléRBeQI RsbtambTb,BaØtiþ énc,ab;enHGacRbRBwtþeTA)anEtkñúgkrNIéRBb®mugTukGcié®nþy_enaHCaRbePTéRBpþl;pl nigmanskþanuBlpþl; plEdlkarRKb;RKgnigRtYtBinitüRtUvEtGnuvtþRkmbec©keTs GnuvtþRKb;RKgéRBeQIkm<úCa . KμanbuKÁlNamansiTi§pþl;lixitGnuBaØatRbmUlpl GnupléRBeQIenAkñúgEdnéRBkarBarRKb;RbePTén éRBbRmugTukGcié®nþy_eLIy . RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT GacesñIsMuraCrdæaPi)alEkERbEdnéRBkarBareTACaEdnéRBpþl;pl enAeBlEdlrdæ)aléRBeQI)anpþl;Tinñn½ysikSafμIcMeBaHéRBkarBarNamYyEdlGacmanskþanuBlRKb;RKan;sM rab;dkhUt ebIBMuenaHeTkarRbmUlpl GnupléRBeQIRtUvhamXat; .
 16. 16. maRta 29>- elIkElgEtmankarGnuBaØatBIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT edaymUlehtuCaGaT× lkçxNÐGa kasFatuminGMeNaypl eQIcMNIpøÚvEdlRtUvsagsg;edaymankarGnuBaØat b¤lkçxNÐ]bTÞvehtuepSgeTot EdlesñIeLIgedayrdæ)aléRBeQI karRbmUlpl GnupléRBeQIdUcxageRkamkñúgéRBbRmugTukGciéRnþy_ RtUv )anhamXat; ³ 1-RbePTeQICab;kñúglMdab;fñak; EdlminTan;dl;TMhMGb,brmaGnuBaØat[kab;rMlM . 2-RbePTeQIEdlmanedaykRm . 3-RbePTeQIEdlRbCaCnmUldæanecaHykC½rtamRbéBNI . 4-edImeQIpþl;C½rmantémø . pl GnupléRBeQIEdlhamXat;dUcmanEcgkñúgkfax½NÐTI1 énmaRtaenH RtUvkMNt;edayRbkasrbs; RksYgksikmμrukçaRbmaj; nigensaT . maRta 30>- hamXat;karEkécñpl GnupléRBeQI b¤karbegáItnigdMeNIrkarmUldæan]sSahkmμeQI eragcRkGareQI eragcRkEkécñeQI sib,kmμEkécñplGnupléRBeQInigLRKb;RbePTenAkñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ . RKb;mUldæanEkécñpl GnupléRBeQI nigLRKb;RbePT RtUvmanTItaMgsßitenAcMgayR)aM ¬5¦KILUEm:t y:agtic BIEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ . RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTGaceFVIkarelIkElgkarhamXat;EdlEcgkñúgkfax½NÐTI2 énmaRta enH kñúgkrNIEdlrdæ)aléRBeQIsikSaeXIjfa plRbeyaCn_énkarelIkElgenHminmanplb:HBal;sgÁm bri sßan b¤manplb:HBal;kRmitTab . maRta 31>- karQUsqaydIéRBkñúgeKalbMNgsßabnapøÚvsaFarN³ kñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_RtUv)anhamXat; elIkElgEtmankarseRmcBIraCrdæaPi)altamsMeNIrbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCB¢Úan edaymankarBieRKaH eyabl;CamYyRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . karQUsqaydIéRBkñúgeKalbMNgsßabnapøÚvéRBkñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_®tUv)anhamXat; elIk Elg EtmankarseRmcBIRksYgksikmμ rukçaRmaj; nigensaTtamsMeNIrbs;RbFanrdæ)aléRBeQI. ral;KMeragsßabnapøÚvsaFarN³ b¤pøÚvéRBkñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ RtUvmankarBieRKaHeyabl;CamYy GaCJaFrEdndI nigshKmn_mUldæan nigkarvaytémø ehtub:HBal;dl;brisßan nigplb:HBal;dl;sgÁm Rsb tammaRta 4 énc,ab;enH .
 17. 17. kardak;taMglMenAdæanfμItamdgpøÚvsaFarN³ b¤pøÚvéRBkñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ RtUv)anhamXat; elIkElgEtmankarGnuBaØatBIraCrdæaPi)al . maRta 32>- éRBeQIRtUv)ankarBarRbqaMgnwgral;skmμPaBEdleFVI[xUcxatbNþalmkBIkareFVIGaCIvkmμhYsehtu karkab;randIéRBedayrMelaP karbMBulmCÄdæanéRBeQI ePøIgeqHéRB kareFVIcMkarBenrcr Cm¶W stVl¥itcéRg nig karnaMcUlRbePTrukçCati nigstVratt,at . skmμPaBEdlnaM[xUcxatdl;éRBeQIEdlRtUv)anhamXat;mandUcCa³ 1-rMkil dkecj b¤bMpøajeKalsIma b¤sBaØasMKal;sRmab;kMNt;EdnéRBeQI . 2-eRKov bMBul kab;bMpøaj pþÜlrMlMedImeQIb¤Kas;rMlIgKl;eQIedayKμankarcaM)ac;xagbec©keTs . 3-eRbIsiTi§RbmUlpl GnupléRBeQIxusBIsiTi§ EdlRtUv)anTTYlsÁal; b¤GnuBaØat . 4-eRbIR)as;meFüa)ayepSg² Elg b¤cgstVBahn³kñúgkEnøgEdlmankUneQIduHfμIeRkayeBlGaCIv kmμ b¤ePøIgéRB b¤kñúgtMbn;éRBkMBugEtdaM b¤eTIb nwgdaM . 5-begáItmUldæanEkécñvliøremot b¤GnupléRBeQIepSgeTotEdlnaMmknUvkarbMBul b¤bMpøajmCÄdæan éRBeQI. maRta 33>- ral;skmμPaBkab;randIéRBkñúgéRBbRmugTukGcié®nþy_RtUv)anhamXat; elIkElgEtkrNIEdlmanEcg kñúgmaRta 31 maRta 35 nigmaRta 37 énc,ab;enH . maRta 34>- karnaMecj naMcUlRKab;BUCrukçCatiéRB b¤RbePTrukçCatiéRBRtUvqøgkat;karsikSaRsavRCav vaytémøBIrdæ )aléRBeQInigRtUvmankarGnuBaØatBIrdæm®nþIRksYgksikmμrukçaRbmaj; nigensaT . karnaMcUlRKab;BUCrukçCatiéRBRKb;RbePT RtUvmanTidæakarRKab;BUC EdlbB¢aak;edayGaCJaFrviTüasa®sþ rbs;RbeTsnaMecj. maRta 35>- bEnßmelIc,ab;déTeTotEdlBak;B½n§nwgkarykfμ dI xSac; Er: nigFnFanFmμCatidéTeTot EdlRtUvGnuvtþ kñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ RtUvmankarsikSavaytémøCamunBIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT nigTTYl karGnuBaØatBIraCrdæaPi)aledayRtUvGnuvtþtammaRta 4 énc,ab;enH . karGnuBaØatenHRtUvkRmitpgEdrnUvviFankarkarBar nigsþareLIgvijenATIkEnøgKas;kkayykfμ dI xSac; Er: nigFnFanFmμCatidéTeTot EdlGñkTTYlsiTi§RtUvTTYlbnÞúkedImI, ³
 18. 18. 1-ecosvagbgá b¤eFVIeGayF¶n;F¶rdl;karhUreRcaH)ak;dI b¤eFVI[xUcxatdl;karlUtlas;rbs;rukçCati b¤ eFVI[xUcxatdl;RbB½n§Clsa®sþ nigKuNPaBTwk . 2-erobcMsþarTItaMgenaH[mansPaBdUcedImvij eRkayeBlbB©ab;kic©karKas;kkayykfμ dI xSac; Er: nigFnFanFmμCatidéTeTotkñúgry³eBl EdllixitGnuBaØat)ankMNt; . maRta 36>- hambgáePøIgeqHéRBkñúgEdnsm,tiþéRBeQIGcié®nþy_ . kareRbIR)as;ePøIgGacGnueRKaHcMeBaHrdæ)aléRB eQI edImI,plRbeyaCn_rukçvb,kmμ b¤Gnam½yéRB . eKalkarN_ENnaMkñúgkarkMNt;tMbn;RtYtBinitüePøIgeqHéRB karkarBarePøIgeqHéRB nigkarbegáItKN³kmμa FikarRbyuT§nwgePøIgeqHéRB sRmab;CaviFankarGnuvtþRKb;tMbn;éRBeQI RtUvkMNt;edayRbkasrbs;RksYg ksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . RbCaBlrdæ kgkmøaMgRbdab;GavuF nigGaCJaFrEdndIRKb;fñak; RtUvmankrNIykic©TTYlxusRtUv EfrkSa karBaréRBeQI bgáar nigRbyuT§nwgePøIgéRB . maRta 37>- shKmn_mUldæanEdlRbkbrbrcMkarBencrmanlkçN³RbéBNI GacGnuvtþelIdIkmμsiTi§shKmn_CnCati edImPaKtic Edl)ancuHbB¢iakarrYcehIyCamYyrdæ . Epñkrdæ)aléRBeQIénmUldæaneH RtUvpþl;karGnuBaØatkar RKb;RKg nigkarRtYtBinitüénskmμPaBenH EdlCaEpñkmYyénEpnkarRKb;RKgéRBshKmn_enaH . karGnuvtþn_ cMkarBencr RtUvhamXat;cMeBaHéRBFmμCatiminTan;b:HBal;kñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ . dIéRBeQIEdlerobcMbRmugsRmab;cMkarBencr RtUvkMNt;edayGnuRkwtü . maRta 38>- karGareRcoknigkarcaMgeQImUlenAkñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ RtUv)anhamXat; . kareRbIR)as;rNarynþCameFüa)ayRbmUlpléRBeQIenAkñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_RtUv)anham Xat; elIkElgEtmanliixitGnuBaØateRbIR)as;ecjedayrdæ)aléRBeQI . maRta 39>- KμanrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlNamYymansiTi§pþl;karGnuBaØat eTaHedaypÞal;kþI b¤edayRbeyalkþI [kab; edIm eQI randIéRBeQI b¤eFVIskmμPaBRKb;y:agedImI,RbmUlpl GnupléRBeQI b¤kan;kab;dIkñúgEdnéRBbRmug TukGcié®nþy_pÞúynwgbTb,BaØtiþénc,ab;enHeLIy .
 19. 19. CMBUkTI 9 siTi§eRbIR)as;CaRbéBNI karRKb;RKgéRBshKmn_ nigéRBÉkCn maRta 40>- cMeBaHshKmn_mUldæanrs;enAkñúg b¤Ek,rEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ rdæRtUvTTYlsÁal; nigFanasiTi§eRbI R)as;CaRbéBNIrbs;shKmn_mUldæanenaHsRmab;eKalbMNgTMenomTMlab; CMenO sasna nigkarrs;enA dUc manEcgkñúgmaRtaenH . siTi§eRbIR)as;CaRbéBNIelIpl GnupléRBeQIedayshKmn_mUldæanmintRmUv[manlixitGnuBaØatRb mUlpleLIy . siTi§eRbIR)as;CaRbéBNIeRkammaRtaenHrYcman ³ 1-karerIsRbmUleQIgab; karebHEpøeQIéRB karrukrkXMμú karecaHykC½r nigrukrkGnupléRBeQIdéT eTotTaMgGs;. 2-kareRbIR)as;eQImksg;lMenAdæan eRkalstV rbg nigsRmab;eFVI]bkrN_ksikmμ . 3-karRcUtykesμAb¤ElgstVBahn³[sIuesμAkñúgéRB. 4-kareRbIR)as;pl GnupléRBeQIepSgeTotRsbtamkareRbIR)as;CaRbéBNICalkçN³RKYsar . 5-siTi§edaHdUr b¤lk;GnupléRBeQIedayBMucaM)ac;manlixitGnuBaØat RbsinebIkarlk;dUrenHminKMram kMEhgdl;nirnþrPaBénéRBeQI . GtifiCn b¤PaKITIbINamYyEdl)anRbmUlTijGnupléRBeQITaMgenaHBIsh Kmn_mUldæankñúgeKaledABaNiC¢kmμRsbtambTb,BaØtiþénc,ab;enH GaceFVIkardwkCB¢ÚaneTAkan;TisedA)aneday tRmUv[manlixitGnuBaØatdwkCB¢Úan eRkayeBl)anbg;éføsYysar nigbuBVlaPelIGnupléRBeQITaMgenaHrYc . shKmn_mUldæanminGacepÞrsiTi§eRbIR)as;RbéBNI[eTAPaKITIbI)aneLIy eTaHbICamankic©RBmeRBogeTA vijeTAmkkþI b¤sißteRkamkic©snüakþI . siTi§eRbIR)as;énRbéBNIRtUv ³ 1-RsbtamlMnwgFmμCati mannirnþrPaBcMeBaHFnFanéRBeQI nigeKarBsiTi§GñkdéT . 2-RsbtamkarGnuBaØat nigkarhamXat; EdlkMNt;edaybTb,BaØtiþénc,ab;enH . maRta 41>- rdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTmansiTi§RbKl;EpñkNamYyénéRBbRmugTukGcié®nþy_[eTA shKmn_Edlrs;enAkñúgb¤CittMbn;éRBeQI eRkamrUbPaBCaéRBshKmn_ . maRta 42>- x½NÐrdæ)aléRBeQI tamry³dMeNIrkarBieRKaHeyabl;CamYysmtßkic©Bak;B½n§déTeTot manParkic©sikSa erobcMéRBbRmugTukGcié®nþy_ edImI,begáItCaéRBshKmn_edaykMNt;RBMRbTl;c,as;las; nigmanTMhMsmRsb Ep¥k tamlT§PaBFnFanéRBeQI nigtRmUvkareRbIR)as;CaRbéBNIrbs;shKmn_.
 20. 20. nayx½NÐrdæ)aléRBeQImansiTi§seRmccuHkic©RBmeRBogéRBshKmn_CamYyshKmn_mUldæanNamYy Edlrs;enAkñúg b¤Ek,rEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ . kic©RBmeRBogenH RtUvmansuBlPaBminelIsBIry³eBl db;R)aM ¬15¦qñaM EtGacBnüar)anedayEp¥kelIr)aykarN_Biinitü nigvaytémøeLIgvijrbs;fñak;Epñkrdæ)aléRB eQI . maRta 43>- éRBshKmn_RtUv)anRKb;RKgkñúglkçN³esdækic© nigedayFananirnþrPaBedayshKmn_mUldæan Rsb tamEpnkarRKb;RKgéRBshKmn_ viFanshKmn_éRBeQI nigeKalkarN_ENnaMGMBIshKmn_éRBeQI . rdæ)al éRBeQIRtUvpþl;CMnYybec©keTstamkaresñIsMurbs;shKmn_mUldæan nigRtUvtamdanRtYtBinitükarGnuvtþn_Epn karRKb;RKgéRBshKmn_ . EpnkarRKb;RKgéRBshKmn_RtUverobcMedayshKmn_mUldæan nigmankaryl;RBmedayfñak;x½NÐrdæ)al éRBeQI . EpnkarenHnwgRtUvepJICUneTAfñak;kNþalrdæ)aléRBeQI nigRtUvBinitüeLIgvijCaerogral;R)aM ¬5¦qñaM mþg b¤muneBlkMNt;kñúgkrNIcaM)ac; . eTaHbIéRBshKmn_RtUv)andaMduH b¤duHedayFmμCatik¾eday k¾karRKb;RKgRtUvGnuvtþtamEpnkarRKb;RKg éRBshKmn_ nigeRkamkar]btßmÖbec©keTs nigRtYtBinitübec©keTsedayrdæ)aléRBeQI . viFansRmab;karbegáIt karRKb;RKg nigkareRbIR)as;éRBshKmn_ RtUvkMNt;edayGnuRkwtüsþIBIkarRKb; RKgshKmn_éRBeQI . eKalkarN_ENnaMGMBIshKmn_éRBeQIRtUvkMNt;edayRbkasrbs;RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . maRta 44>- shKmn_mUldæanEdldMeNIrkareRkamkic©RBmeRBogéRBshKmn_ mansiTi§RbmUlpl GnupléRBeQI enAkñúgEdnéRBeQIRsbtamEpnkarRKb;RKgéRBshKmn_Edl)ankMNt;RBMRbTl;CUn dUcmanEcgkñúgkic©RBm eRBogéRBshKmn_ . shKmn_mUldæanminGacykéRBshKmn_eTAeRbIR)as;eRkamrUbPaBCaéRBsm,Tan b¤lk; dUr epÞrsiTi§elI éRBeQIenaH[PaKITIbI)aneLIy . maRta 45>- RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTRtUvTTYlsÁal;éRBBak;B½n§CMenOsasnarbs;shKmn_mUldæanEdl rs;enAkñúg b¤Ek,réRBenaHTukCaéRBkarBarsRmab;eKalbMNgsasna vb,Fm’ b¤karGPirkS . edImeQICMenO sasnaGacRtUv)anedAsmÁal;CaBiessminGnuBaØat[kab;rMlM nigRtUvkMNt;kñúgEpnkarRKb;RKgéRBshKmn_ .
 21. 21. maRta 46>- buKÁlEdl)andaMedImeQIelIdIkmμsiTi§ÉkCnpÞal; b¤elIdIéRBrbs;rdæEdl)anRbKl;siTi§eRbIR)as; mansiTi§ EfrkSa GPivDÆ eRbIR)as; lk; nigEckcayplitplrbs;xøÜn)an . viFansþIBIéRBeQIÉkCn ®tUvkMNt;edayRbkasrbs;RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT edImI,CMrujelIk Twkcitþ dl;buKÁl kñúgkardaMduH nigEfrkSacMkaréRBeQI . maRta 47>- RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTGacpþl;CUnbuKÁl nigshKmn_EdlGnuvtþkarRKb;RKgéRBeQI b¤daM edImeQIEdlseRmc)annUvbrimaN niigKuNPaBx<s; nUvRbB½n§elIkTwkcitþeTAtamviFanmanCaGaT× ³ 1-RbKl;lixitsresIr b½NÑsresIr nigRbKl;eRKOgsSriyys . 2-pþl;CMnYuyGPivDÆn_edaypÞal;eRkamkic©shRbtibtiþkarGnþrCati . 3-Bnüarry³eBlkic©RBmeRBogsMrab;éRBshKmn_ . 4-pSBVpSayBIskmμPaBmansñaéd . CMBUkTI 10 karGPirkSstVéRB maRta 48>- BBYkstVéRBRKb;RbePTenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaKWCasm,tiþrbs;rdæ nigCasmasPaKénFnFanéRB eQIEdlrYmman ³ BYkfnikstV bkISstV ]rgÁstV flClikstV )aNkstV nigstVtq¥wgkgepSgeTotRBmTaMg Bg kUnrbs;va . BBYkstVéRBTaMgGs;enHsßitenAeRkamkarRKb;RKgsikSaRsavRCav nigkarGPirkSedayrdæ)al éRBeQI edayminrab;bB©ÚalRtI nigstVbgákMeNItkñúgTwk . sMNakstVéRB KWCastVéRBEdlsøab; eTaHCaenAxøÜnTaMgmUl srIragÁkñúg srIragÁeRkA bMENkq¥wg b¤plit plEkécñ RtUvsßiteRkamsiTi§RKb;RKg;rbs;rdæ)aléRBeQI . RKb;RbePTstVéRBTaMgGs; RtUv)anEbgEckCabIRkumKW³ 1-RkumRbePTCitputBUC 2-RkumRbePTmanedaykRm 3-RkumRbePTmanedaybgÁÜr . lkçN³vinicä½ysRmab;cat;fñak;RkumnImYy² nigbB¢IaeQμaHRbePTstVkñúgRkumRbePTCitputBUC nigRbePT manedaykRmEdlGacERbRbYleTAtamtMbn;RtUvkMNt;edayRbkasrbs;RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT tamsMeNIrbs;rdæ)aléRBeQI edaymankarBieRKaHeyabl;CamYyRksYgbrisßan .
 22. 22. maRta 49>- hamXat;dac;xatral;skmμPaBbr)aj;yayIbMpiøcbMpøajstVéRBRKb;RbePTeday ³ 1-kareRbIR)as;meFüa)aybgáeRKaHfñak;RKb;RbePT . 2-karRbmaj;kñúgrdUvkalhamXat; . 3-karRbmaj;kñúgtMbn;karBar nigTIsaFarN³Biess. edaymankarÉkPaBBIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT rdæ)aléRBeQImansiTi§ecjlixitGnuBaØatcM eBaHRbePTstVkñúgRkumRbePTCitputBUCnigRkumRbePTmanedaykRm sRmab;eKalbMNgdUcxageRkam³ 1-karsikSaGb;rM b¤karRsavRCaviTüasa®sþ . 2-karKaMRTdl;kmμviFIénkarcab;bgáat;BUC . 3-karpøas;bþÚrRbePTstV Gnuelamtamkic©RBmeRBogshRbtibtiþkarGnþrCati . ral;kareFVIskmμPaBdUcxageRkam cMeBaHRbePTstVkñúgRkumRbePTCitputBUC nigRkumRbePTmaneday kRm RtUvhamXat; ³ 1-karyayIb¤bMpøicbMpøajdl;RbePTstVxagelI nigCRmkrbs;RbePTstVTaMgenH . 2-karbr)aj; Tak;cab; dak;GgÁúb bMBul . 3-karykeFVICakmμsiTi§ snñiFi b¤EfrkSaCalkçN³sYnstV b¤RKYsar . 4-kardwkCB¢Úan . 5-kareFVIBaNiC¢ikmμ . 6-karnaMecj naMcUl . viFankarénkareFVIskmμPaBcMeBaHstVéRBRKb;RbePT RtUvkMNt;edayRbkasrYmrbs;RksYgksikmμ rukça Rbmaj; nigensaT nigRksYgbrisßan . maRta 50>- ral;kareFVIskmμPaBdUcxageRkam cMeBaHRbePTstVkñúgRkumRbePTmanedaybgÁÜr RtUvhamXat;elIkElg EtmanlixitGnuBaØatecjedayrdæ)aléRBeQI . 1-kareFVIsnñiFI karEfrkSaCalkçN³sYnstV b¤RKYsar . 2-kardwkCB¢Úan nigeFVIBaNiC¢kmμelIsBIbrimaNcaM)ac;sRmab;kareRbIR)as;CaRbéBNI . karnaMecj naMcUlRbePTstVéRBkñúgRkumRbePTmanedaybgÁÜr RtUvmanlixitGnuBaØat ecjedayrdæ)al éRBeQIedaymankarÉkPaBBIRksYgksikmμ rukçRbmaj; nigensaT . maRta 51>- rdæ)aléRBeQIRtUvRbmUlR)ak;cMNUlGPirkSstVéRB nigR)ak;sYysarstVéRBdUcxageRkam ³
 23. 23. 1-R)ak;cMNUlGPirkSstVéRBRtUvbg;cUlmUlniFiGPivDÆn_éRBeQICati . 2-R)ak;sYysarstVéRBRtUvbg;cUlfvikaCati . R)ak;cMNUlGPirkSstVéRB nigR)ak;sYysarstVéRBRtUvkMNt;edayRbkasrYmrvagRksYgksikmμ rukçaRb maj; nigensaT nigRksYgesdækic© nighirBaØvtßú . CMBUkTI 11 éføsYysar nigbuBVlaP elIpl GnupléRBeQI maRta 52>- elIkElgEtkrNIdUcmanEcgkñúgmaRta 53 énc,ab;enH rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlRbmUlpl Gnupl éRBeQIsRmab;eKaledABaNiC¢kmμelIéRBeQIbRmugTukGcié®nþy_ RtUvbg;éføsYysar nigbuBVlaPcUlfvikaCati tamry³rdæ)aléRBeQI . raCrdæaPi)alRtUvkMNt;éføsYysar nigbuBVlaP Ep¥ktamsMeNIrYmrbs;RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT nigRksYgesdækic© niighirBaØvtßú . rdæmintRmUv[bg;éføsYysar nigbuBVlaPsRmab;karRbmUlpl GnupléRBeQIelIéRBÉkCneLIy . KMrUkic©RBmeRBogéRBsm,Tan RtUvbB©ÚalnUvtaragénéføsYysar nigbuBVlaPelIpl GnupléRBeQI . maRta 53>- rdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTGacbnßy b¤minykéføsYysar nigbuBVlaPelIpl Gnupl éRBeQI EdlRbmUlBIéRBeQIrdæsRmab;eKalbMNgviTüasa®sþ b¤edImI,begáInkarelIkTwkcitþesdækic© cMeBaHkar eRbIR)as;Gs;lT§PaBelIplitpl . rdæminykéføsYysar nigbuBVlaPBIshKmn_mUldæanelIpl GnupléRBeQIEdlRbmUledayshKmn_ mUldæansRmab;siTi§eRbIR)as;CaRbéBNIb¤RbmUlBIéRBshKmn_eRkamkic©RBmeRBogshKmn_eLIy . maRta 54>- ral;pl GnupléRBeQIRtUvvaytémøedaym®nþIrdæ)aléRBeQIelIbrimaN nigKuNPaBenAKMnrkñúgéRBKub RbcaMqñaM muneBldwkecjBIéRB . KuNPaB nigbrimaNénpl GnupléRBeQIEdl)anvaytémørYc RtUvcuHkñúgkMNt;ehtubB¢IaesovePA k edaymankarÉkPaBBIRbFanrdæ)aléRBeQI . maRta 55>- ral;pl GnupléRBeQIEdl)ancuHkñúgkMNt;ehtubB¢IaesovePAk RtUvbg;R)ak;éføsYysar nigbuBVlaP . viFanénkarbg; nigTTYlR)ak;cMNUlBIéføsYysarpl GnupléRBeQI RtUvkMNt;edayRbkasrYmrvagRk sYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT nigRksYgesdækic© nighirBaØvtßú .
 24. 24. maRta 56>- Gñkkan;kab;lixitGnuBaØatRbmUlpl GnupléRBeQIminGacepÞr b¤lk;siTi§elIpl GnupléRBeQIeTA[ buKÁlNamYyepSgeTot)aneLIy luHRtaEtxøÜn)anbg;éføsYysar nigbuBVlaPelIpl GnupléRBeQIenaHrYc . rdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT bnÞab;BImankarBieRKaHeyabl;CamYyRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú GacseRmc[mankarBnüareBlkarbg;éføsYysar nigbuBVlaPelIpl GnupléRBeQIcMeBaHGñkkan; kab;lixitGnuBaØatEdl)anTTYlsÁal;edayrdæ)aléRBeQI fa)anGnuvtþkarRKb;RKgéRBeQIRbkbedaynirnþr PaB . karBnüarenaHRtUvEp¥ktamviFan nigeKalkarN_ENnaMRsbtammaRta 55 kzax½NÐTI 2 énc,ab;enH . maRta 57>- RbsinebIGñkkan;kab;lixitGnuBaØatmin)anbg;éføsYysar nigbuBVlaPtamkmμviFI eBlevlakMNt;eTenaH rdæ)aléRBeQImansiTi§dkhUtykpl GnupléRBeQITaMgenaHedayKμanlkçxNÐ nigXat;Tukpl GnupléRB eQI TaMgenaHrkSaCakmμsiTi§rbs;rdædEdl rhUtdl;mandMeNaHRsayvivaTenHtampøÚvc,ab; . maRta 58>- muneBlecjlixitGnuBaØatRbmUlpl GnupléRBeQI GñkesñIsMulixitGnuBaØatenaHRtUvbg;R)ak;tMkl;edImI, Fanakarbg;éføsYysar nigbuBVlaPcUlfvikaCati . brimaNR)ak;tMkl;RtUvkMNt;kñúgkic©RBmeRBogéRBsm,Tan b¤kñúglixitkMNt;kUtaGnuBaØat[RbmUlpl GnupléRBeQIRbcaMqñaM . karRbmUlpl GnupléRBeQIelIéRBshKmn_eRkamkic©RBmeRBogéRBshKmn_ mintRmUv[mankarbg; R)ak;tMkl;enaHeLIy . CMBUkTI 12 kardaMedImeQIeLIgvij nigmUlniFiGPivDÆn_éRBeQICati maRta 59>- RbCaBlrdæ kgkmøaMgRbdab;GavuF nigGaCJaFrEdndIRKb;fñak;mankrNIykic©cUlrYmdaMedImeQI nigdaMedIm eQIeLIgvij. karcUlrYmrbs;RbCaBlrdækñúgkardaMedImeQI nigdaMedImeQIeLIgvij RtUv)anelIkTwkcitþedayraCrdæaPi )al tamry³clnarbs;shKmn_ nigGgÁkarsgÁmepSg²eTot . rdæ)aléRBeQIRtUvmanviFankarsmRsbkñúgkarGPivDÆn_éRBeQItamry³karpSBVpSay karGb;rM karbMpus dl;buKÁlshKmn_ nigmhaCn[daMedImeQI nigkarBaréRBeQI edaypþl;nUvCMnYykarbec©keTscaM)ac; . maRta 60>- edImI,CMrujkarGb;rMRbCaBlrdæ[yl;BIsar³sMxan; nigplRbeyaCn_énéRBeQI TivaBlkmμdaMedImeQICa
 25. 25. RbéBNICati ehAfa rukçTiva RtUvR)arB§eFVIeLIgenAéf¶TI 9 Ex kkáda Caerogral;qñaM eRkamRBHraCaFibtIPaBd¾ x<g;x<s;rbs;RBHmhakSRténRBHraCaNacRkkm<úCa b¤RBHraCtMNag . RbCaBlrdæTaMgBIrePTEdlCaKURskrfμI RtUv)anelIkTwkcitþdaMedImeQIBIredImeRkamkic©sRmbsRmYl nig pþl;kUneQIedaym®nþIrdæ)aléRBeQImansmtßkic© . raCrdæaPi)alRtUvkMNt;sYnsRmab;CUnfñak;dwknaMCan;x<s;Cati nigGnþrCatidaMedImeQIedImI,TukCaGnusSav- rIy_ . maRta 61>- kardaMedImeQIenAelIdIéRBrbs;rdæ GaceFVIeLIgedayrdæ)aléRBeQIpÞal;; shKmn_éRBeQI b¤edayman karcUlrYmBIRbCaBlrdætamry³karpþl;siTi§eRbIR)as;dIéRBrbs;rdæ. kardaMedImeQIenAelIdIkmμsiTi§ÉkCnGaceFVIeLIg)an edaysiTi§vnþRsbtamviFanéRBÉkCn dUcmanEcg kñúgmaRta 46 énc,ab;enH . viFanénkarpþl;siTi§eRbIR)as;dIéRBrbs;rdæsMrab;kardaMeQI RtUvkMNt;edayGnuRkwtü . viFan nigbTbB¢aa TMgenHRtUvKitBIskáanuBl ehtub:HBal;brisßan nigplb:HBal;sgÁménRbePTeQI EdlRtUveRCIserIssMrab;kar daMenaH . maRta 62>- raCrdæaPi)alRtUvbegáItmUlniFimYyehAfa mUlniFiGPivDÆn_éRBeQICati RKb;RKt;cat;Ecg niigTTYl xusRtUvedayKN³kmμaFikarGPivDÆn_éRBeQICatiEdlmanrdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT nigrdæ m®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßúCashRbFan . karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;KN³kmμaFikarGPivDÆn_éRBeQICatiRtUvkMNt;edayGnuRkwtü . maRta 63>- mUlniFiGPivDÆn_éRBeQICatimanRbPBcMNUlmkBI ³ 1-viPaKTanepSg²rbs;raCrdæaPi)al . 2-buBVlaPelIplGnupléRBeQI . 3-R)ak;cMNUlGPirkSstVéRB . 4-CMnYyrbs;GgÁkarGnþrCatinana . 5-GMeNayBIsb,úrCn nigGgÁkareRkArdæaPi)alCati nigGnþrCati . 6-kMéresvaepSg² BIvis½yéRBeQI . ral;cMNUlxagelI RtUvbB©ÚalkñúgKNnImUlniFiGPivDÆn_éRBeQICati.
 26. 26. maRta 64>- mUlniFiGPivDÆn_éRBeQICatiminGacRtUvykeTAeRbIR)as;sMrab;karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénrdæ)aléRB eQI)aneLIy . mUlniFienHsMrab;eRbIR)as;cMeBaHEtskmμPaBén ³ 1-kardaMedImeQIeLIgvij. 2-kic©karukçvb,kmμ nigkarsþaréRBeQIeLIgvij . 3-kic©karBar nigGPirkSéRBeQI nigCIv³cRmuH . 4-karRsavRCavbec©keTs nigviTüasa®sþénéRBeQI nigstVéRB . 5-karpSBVpSayGMBIvis½yéRBeQI nigstVéRB . 6-karGPivDÆn_vis½yéRBeQInigstVéRB . 7-karGPivDÆn_shKmn_éRBeQI . 8-karbNþúHbNþalFnFanmnusSsRmab;vis½yéRBeQI nigstVéRB . CMBUkTI 13 viFankarRKb;RKgskmμPaBéRBeQI maRta 65>- RksYgksikmμrukçaRbmaj; nigensaTRtUvbegáItjjÜrRtardæ)aléRBeQIkm<úCaedImI, ³ 1-vayelIeQIRsbc,ab;muneBl[dwkCB¢ÚanecjBIKMnrkñúgéRB . 2-vayelIeQIEdlCavtßútagénbTelμIséRBeQI . sñamjjÜrRtardæ)aléRBeQIkm<úCamanragmUlehIymanGkSrkat; r>k>nigelxenABIeRkamtYGkSrenaH sRmab;sMKal;jjÜrRtanImYy² . munnwgdak;[eRbIR)as;jjÜrRtaenH RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT ®tUveFVIkMNt;ehtupþitsñamjjÜr RtaenH ehIyykeTAtMkl;TukCaKMrUtagenARksYgmhaépÞ nigtulakarextþ ®kug . maRta 66>- jjÜrRtardæ)aléRBeQIkm<úCaRtUvEte)aH[)anditc,as;dac;xatedaym®nþIrdæ)aléRBeQIelIral;eQIh‘ub dUcteTA ³ 1-eQIh‘ubRsbc,ab;EdlRtUvdwkCB¢ÚanecjBIKMnrkñúgéRBrhUtdl;TIedAkMNt; RtUvmansñamjjÜrRta rdæ)aléRBeQIkm<úCacMnYnBIbYn ¬4¦eLIgeTAkEnøgnImYy² xagKl; nigxagcugeQIh‘ub .
 27. 27. 2-eQIh‘ubelμIsc,ab;Edlrdæ)aléRBeQI)anXat;cab;RtUvmansñamjjÜrRtabI ¬3¦ KWenAxagKl; kNþal nigxagcugeQIh‘ubedayeFVI[mansñambI ¬3¦ rYmKñabegáItCaragRtIekaNenAkEnøgnImYy²enaH . cMeBaHedImeQIEdlRtUvGnuBaØateGaykab;kñúgéRBbRmugTukGcié®nþy_ RtUvmansñamjjÜrRtardæ)aléRB eQIkm<úCacMnYnmYy ¬1¦CasMKal; . karkan;kab; nigkareRbIR)as;jjÜrRtardæ)aléRBeQIkm<úCa GacRbRBwtþeTA)anEtcMeBaHm®nþIrdæ)aléRB eQIEdl)aneFVIsc©aRbNiFan. viFanénkarRKb;RKg nigeRbIR)as;jjÜrRtaenaH RtUvkMNt;edayRbkasrbs;Rk sYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . maRta 67>- ral;éRBsm,Tanik b¤m©as;éRBKubGacmanjjÜrRtaÉkCnsRmab;vayelIpléRBeQIrbs;xøÜnpÞal; b:uEnþ sñamjjÜrRtaÉkCnenHRtUvmanrag TMhM nigGkSrsMKal;xusBIsñamjjÜrRtardæ)aléRBeQIkm<úCa . munnwgykeTAeRbIR)as; éRBsm,Tanik b¤m©as;éRBKubRtUvbB¢aak;sBaØasMKal; nigRtUvpþitsñamjjÜrRta enaH eTAsMukarGnuBaØatBIRbFanrdæ)aléRBeQI nigtmál;TukCamunenAkariyal½yrdæ)aléRBeQIsamI . maRta 68>- eTaHCamanlixitGnuBaØatRsbtambTb,BaØtiþénc,ab;enHk¾eday k¾karkab;edImeQI karRbmUl b¤kardwk CB¢Úanpl GnupléRBeQIkñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_RtUvhamXat;cab;BIem:agR)aMbI ¬8¦yb;dl;em:ag ¬5¦ PøW . maRta 69>- pl GnupléRBeQIRKb;RbePTEdlcracrkñúgTUTaMgRbeTs RtUvmanlixitGnuBaØatdwkCB¢Úanecjedayrdæ )aléRBeQI. pl GnupléRBeQIRKb;RbePTeRkayeBl)ankab;rMlM RtUvdwkCB¢ÚanecjBIéRB[Gs;mkeFVIsnñiFienAKMnr Gcié®nþy_ kñúgGMLúgeBlmin[elIsBImYy ¬1¦ExeLIy nigRtUvGmedaylixitGnuBaØatdwkCB¢Úanecjedayrdæ )aléRBeQI. pl GnupléRBeQIRKb;RbePTEdlCasnñiFi eTaHCaenATINak¾eday k¾RtUvGmedaylixitGnuBaØatdwk CB¢Úan b¤lixitGnuBaØatsnñiFiecj[edayrdæ)aléRBeQI . kardwkCB¢Úanpl GnupléRBeQI b¤snñiFixusBIkarkMNt;kñúglixitGnuBaØat b¤KμanlixitGnuBaØatdwkCB¢Úan b¤ snñiFiRtUvcat;TukCaelμIsc,ab; . maRta 70>- muneBlebIkkardæanRbmUlpl GnupléRBeQIRbcaMqñaM éRBsm,Tanik b¤m©as;éRBKubRtUvykeRKOgcRk yanynþnigrNarynþRKb;RbePTEdlbeRmI[karRbmUlpl GnupléRBeQI eTAsMukarGnuBaØatcuHbB¢Ia nigbiT
 28. 28. søakCasMKal;enArdæ)aléRBeQI . eRKOgcRk yanynþ nigrNarynþRKb;RbePTEdlbMerI[karRbmUlpl GnupléRBeQIedayBMu)ancuHbB¢Ia nigbiTsøakCasMKal;rbs;rdæ)aléRBeQI ehIyeFVIcracrkñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ RtUvhamXat; . ral;eRKOgcRk yanynþ nigrNarynþRKb;RbePTEdléRBsm,Tanik b¤m©as;éRBKubRsbc,ab;manbMNg eFVIkarnaMcUledImI,beRmI[karRbmUl nigdwkCB¢Úanpl GnupléRBeQI RtUvqøgkat;karvaytémøPaBsmRsbBIRk sYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . kareRbIR)as;rNarynþRKb;RbePTEdlbMerIkarRbmUlpl GnupléRBeQIRtUvmankarGnuBaØatBIRbFanrdæ- )aléRBeQI. maRta 71>- RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaTRtUvkMNt;edayRbkasnUvcMnYnmUldæan]sSahkmμeQI eragcRk GareQI sib,kmμEk écñpl GnupléRBeQI edImI,Fana)annUvkarpÁt;pÁg;vtßúFatuedImCapl GnupléRBeQIRbkb edaynirnþrPaB . vtßúFatuedImsRmab;mUldæan]sSahkmμeQI eragcRkGareQI nigsib,kmμEkécñpl GnupléRBeQIRtUv manRbPBBIéRBsm,Tan éRBKub eQIrwbGUs b¤BIRbPBRsbc,ab;epSgeTot RsbtambTb,BaØtiþénc,ab; enH . maRta 72>- karnaMecjpl GnupléRBeQIRKb;RbePTeTAbreTs RtUvseRmctamkarkMritkMNt;RbcaMqñaMedayraCrdæa Pi)altamsMeNIrbs;RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT . yfaRbePTpl GnupléRBeQIEdlGnuBaØat[naMecj naMcUl RtUvkMNt;edayGnuRkwtü . kartRmUv[manGaCJab½NÑnaMecj naMcUlpl GnupléRBeQI RtUvkMNt;edayraCrdæaPi)al . maRta 73>- GaCJab½NÑnaMecjpl GnupléRBeQI RtUvpþl;edayRksYgBaNiC¢kmμ nigmancuHTidæakaredayRbFan rdæ)aléRBeQICamun . karBnüarsuBlPaBénGaCJab½NÑenHRtUvpþl;edayRksYgBaNiC¢kmμ . ral;pl GnupléRBeQInaMecjEdlerobcMpÞúkkñúgxunEfnNW caM)ac;RtUvmankarRtYtBinitüCamunedaym®nþI rdæ)aléRBeQI nigbiTsMNPi¢tmuneBlGnuBaØatdwkCB¢ÚaneTAkan;XøaMg nigTIlanbeB©ajTMnijBIKy . KMrUsMN biTP¢itelIxunEfnNWpÞúkpl GnupléRBeQInaMecjenHRtUvkMNt;edayRbkasRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nig ensaT . karnaMecjnaMcUlpl GnupléRBeQIRtUvbg;Bn§naMecj naMcUl nigBn§epSg²eTotcUlfvikaCati . maRta 74>- eQIrsat;tamExSTwk ekOgb¤licEdlKμandak;sBaØanigeQIKμanm©as;RtUvrwbGUsCasm,tiþrdæedaydak;lk;
 29. 29. [edjéføCasaFarN³ . kñúgkrNImanbuKÁlNamYyTamTarfa eQIdUcmanEcgkñúgkzax½NÐTI1 Carbs;xøÜnenaH RtUv[buKÁlenaH bgðajPsþútagCak;EsþgCaGaT× lixitGnuBaØatRbmUlpl GnupléRBeQI lixitGnuBaØatdwkCB¢Úan b¤lixitGnuBaØat snñiFikñúgry³eBlsamsib ¬30¦éf¶ cab;BIéf¶RbkasCUndMNwgedayrdæ)aléRBeQI . éfølk;eQI dUcmanEcgkñúgkzax½NÐTI1 maRta 74 énc,ab;enH RtUvbg;cUlfvikaCati . kñúgkrNImankar)at;bg;eQIrsat;tamExSTwk ekOg b¤lic k¾dUcCakar)at;bg;pl GnupléRBeQIepSg eTot Edlrdæ)aléRBeQImansmtßkic©)anepJI[EfrkSa buKÁl b¤GaCJaFrEdlTTYlEfrkSaRtUvTTYlxusRtUvcMeBaH muxc,ab; . maRta 75>- buKÁlEdlRbmUldwkCB¢Úan Ekécñ snñiFi lk;dUr b¤naMecj naMcUlpl GnupléRBeQIRtUvTTYlxusRtUv kñúg karbgðajÉksaredImRsbc,ab;énplGnupléRBeQIdl;m®nþIrdæ)aléRBeQImansmtßkic©RtYtBiinitü . CMBUkTI 14 nItiviFIedaHRsaybTelμIséRBeQI maRta 76>- bTelμIséRBeQI CabTelμIsRBhμTNÐEdlmancritBiessdUcmanEcgkñúgc,ab;enH . rdæ)aléRBeQIman smtßkic©Cam®nþInKr)alyutþiFm’kñúgkaresIubGegátbTelμIséRBeQI nigcgRkgsMNMuerOgCUntulakar . karRsavRCav Tb;sáat; b®gáabbTelμIséRBeQICasmtßkic©rbs;rdæ)aléRBeQIRKb;fñak;enAkñúgrgVg;Edn smtßkic©erog²xøÜn . Rbtibtiþkarrbs;m®nþIrdæ)aléRBeQIEdl)anTTYlnItism,TaCam®nþInKr)alyutþiFm’ RtUvGnuvtþRsbtam c,ab;sþIBInItiviFIRBhμTNÐ . maRta 77>- enAeBlbMeBjebskmμRsavRCav Tb;sáat; nigb®gáabbTelμIséRBeQI m®nþIrdæ)aléRBeQIRtUvesøókBak; ÉksNæan Bak;sBaØasMKal; Bak;zannþrskiþnigRtUvmanlixitbB¢aaebskmμ . m®nþIrdæ)aléRBeQIsc©aRbNiFanbMeBjmuxCam®nþInKr)alyutþiFm’)anluHRtaEtsamIuxøÜn)anTTYlnItism, TaBIGKÁRBHraCGaCJaGmsala]T§rN_ . m®nþIrdæ)aléRBeQIEdl)anTTYlnItism,TaCanKr)alyutþiFm’RtUveFVI nigcuHhtßelxaelIkMNt;ehtubT elμIséRBeQItamEdnsmtßkic©rbs;xøÜn . sMelokbMBak;ÉksNæan sBaØasMKal;nigzannþrskiþrbs;m®nþIrdæ)aléRBeQIRtUvkMNt;edayGnuRkwtü .
 30. 30. maRta 78>- GaCJaFrEdndIRKb;fñak; kgkMlaMgRbdab;GavuF GaCJaFrKy nigrdæakr GaCJaFrRBlanynþehaH nigkMBg;Ep nigGaCJaFrBak;B½n§déTeTot RtUvbgáPaBgayRsYl nigCYypþl;kMlaMgshkarkñúgkarRsavRCav Tb;sáat; nig b®gáabbTelμIséRBeQI b¤EfrkSavtßútagbTelμIséRBeQICabeNþaHGasnñ kñúgkrNImankaresñIsMuBIm®nþIrdæ)al éRBeQImansmtßkic© . kñúgkrNIEdlGaCJaFrTaMgLay)anCYbRbTHnUvbTelμIséRBeQICak;EsþgGaCJaFrTaMgenaH ³ 1-RtUvCUnBt’manCabnÞan;dl;m®nþIrdæ)aléRBeQI b¤kariyal½yrdæ)aléRBeQImansmtßkic©EdlenA CitbMput . 2-GacXat;xøÜnCnRbRBwtþbTelμIs nigcab;Xat;vtßútagbTelμIsCabeNþáaHGasnñ rYcbB¢ÚanCabnÞan;eTA m®nþIrdæ)aléRBeQIEdlTTYlnItism,TaCanKr)alyutþiFm’ edImI,cat;kartamnItiviFI . 3-min®tUvRbmUlR)ak;Bin½y b¤rwbGUsvtßútagbTelμIsedaypÞal;eLIy . maRta 79>- edImI,GnuvtþParkic©rbs;xøÜn m®nþIrdæ)aléRBeQIEdl)anTTYlnItism,TaCanKr)alyutþiFm’mansiTi§ dUct eTA ³ 1-GaceGaybuKÁlNamYyeqøIytbsMNYr nigpþl;Bt’manEdlBak;B½n§dl;karRbRBwtþbTelμIséRBeQI 2-cUleFVIkarRtYtBinitü b¤EqkeqrRKb;TIkEnøgrYmTaMgkñúgRBlanynþehaH kMBg;EpsmuRT kMBg;EpTenø Eps¶Üt RckRBMEdn cMNtrfynþ sßanIy_rfePøIg kñúgkrNIbTelμIsCak;Esþgedaymankic©shkarCamYysmtßkic© Cab;Bak;B½n§ . 3-dkhUtCabeNþaHGasnñnUvGaCJab½NÑ b¤lixitGnuBaØatRKb;RbePTEdlkMNt;edayc,ab;enH ebIsin CabuKÁlTTYlGaCJab½NÑ b¤lixitGnuBaØatenaHRbRBwtþelμIsnwgc,ab;enH . kñúgkrNIbTelμIsCak;Esþg m®nþIrdæ)aléRBeQIEdl)anTTYlnItism,TaCanKr)alyutþiFm’mansiTi§cUl EqkeqrenA kñúgTIFøa GaKar b¤kñúglMenAdæanRsbtamnItiviFIRBhμTNÐ . karEqkeqrRtUveFVIcMeBaHmuxCnCab; sg½Sy nigmansakISBIr ¬2¦nak; EdlCaGñkCitxag b¤Gñkm©as;pÞH . maRta 80>- m®nþIrdæ)aléRBeQIEdl)anTTYlnItism,TaCanrK)alyutþiFm’ kñúgkrNIbTelμIsCak;EsþgRtUvcab;Xat; CabeNþaHGasnñ ³ 1-ral;pl GnupléRBeQI b¤plRbmaj; EdlelμIs nigbTb,BaØtiþénc,ab;enH . 2-stVBahn³Edl)anCYbRbTHkMBugbMpøicbMpøajdMNaMeQI .
 31. 31. 3-eRKOgcRk yanynþ ]bkrN_RBmTaMgstVBahn³Edl)aneRbIR)as;CameFüa)aysRmab;RbRBwtþ bTelμIséRBeQI nigstVéRB . m®nþIrdæ)aléRBeQIEdl)anTTYlnItism,TaCanKr)alyutþiFm’ RtUvXat;xøÜnCnRbRBwtþbTelμIséRBeQI )andl; 48 em:agy:agyUr edImI,bMeBjsMNMuerOgbB¢ÚaneTAtulakar . maRta 81>- karksagsMNMuerOgénbTelμIséRBeQIRtUvGnuvtþtamc,ab;sþIBInItiviFIRBhμTNÐ . TMrg;EbbbTénkMNt;ehtubTelμIséRBeQI RtUvkMNt;edayRbkasrYmrbs;RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nig ensaT nigRksYgyutþiFm’ . maRta 82>- vtßútagénbTelμIséRBeQI RtUv)ankMNt;dUcxageRkam³ 1-pl GnupléRBeQI b¤plRbmaj; EdlCavtßútagBitR)akdénbTelμIs . 2-smÖar³brikçar nigmeFüa)aydwkCB¢Úan EdleRbIR)as;kñúgkarRbRBwtþbTelμIs. vtßútagdUcmanEcgkñúgkzax½NÐTI 1 xagelIenH RtUvXat;TukCabeNþaHGasnñrhUtdl;sMNMuerOgénbT elμIsRtUv)anedaHRsayrYcCasßaBr tamkarbg;Bin½yGnþrkarN_ b¤tamkarCMnMuCMrHrbs;tulakar . kñúgxN³eBlkMBugdwkCB¢Úanpl GnupléRBeQIelμIs b¤plRbmaj;elμIs GñkebIkbrmeFüa)aydwkCB¢Úan EdlKμanm©as;enACamYyRtUvXat;xøÜnCabeNþaHGasnñ edImI,CaRbeyaCn_énkaresIubGegátrkCnelμIs nigGñksm KMnit . plRbmaj;Rss;CaGaT× stVrs; nigsMNakstVéRBEdl)anXat;TukehIy gayxUcxat Epñkrdæ)aléRB eQImansiTi§Elgb¤bMpøajecalb¤rkSaTukCaRbeyaCn_saFarN³edaymankMNt;ehtuRtwmRtUv. maRta 83>- m®nþIrdæ)aléRBeQIEdl)anTTYlnItism,TaCanKr)alyutiþFm’RtUvesøókBak;ÉksNæan Bak;sBaØasMKal; nigBak;zannþrskiþenAeBlcUlrYmsvnakarrbs;tulakar . maRta 84>- enAral;eBlsvnakar m®nþIrdæ)aléRBeQIEdl)anTTYlnItism,TaCanKr)alyutþiFm’Bak;B½n§eTAkñúgsMNMu erOgkþI RtUvmansiTi§eqøIybMPøWGMBIlT§plénkaresIubGegátbTelμIséRBeQIenaHCUntulakar . maRta 85>- GaCJayukalénbNþwgbTelμIséRBeQIman ³ 1-bTelμIséRBeQIfñak;TI1 manGaCJayukaldb;R)aM ¬15¦qñaM KitBIeBlRbRBwtþbTelμIs . 2-bTelμIséRBeQIfñak;TI2 manGaCJayukalR)aM ¬5¦qñaM KitBIeBlRbRBwtþbTelμIs.
 32. 32. 3-bTelμIséRBeQIfñak;TI3 manGaCJayukalmYy ¬1¦qñaMKitBIeBlRbRBwtþbTelμIs . karGnuvtþn_GaCJayukalénbNþwgbTelμIséRBeQI RtUvRsbtamnItiviFIRBhμTNÐ . maRta 86>- buKÁlEdlRbRBwtþbTelμIséRBeQIdUcmanEcgkñúgc,ab;enH RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHskmμPaBEdlxøÜn)an RbRBwtþ . buKÁlCaPñak;garénGgÁPaBrdæ b¤ÉkCnEdleRbIR)as;meFüa)ayrbs;GgÁPaBedImI,RbRBwtþbTelμIséRBeQI buKÁl b¤¤RbFanGgÁPaBenaHRtUvTTYleTastambTb,BaØtiþénc,ab;enH . bTelμIséRBeQIEdlRbRBwtþeLIgedaybuKÁl b¤Rkum eRkamkarcat;taMgrbs;GgÁPaBNamYy RbFanGgÁ PaBenaHRtUvTTYleTastambTb,BaØtiþénc,ab;enH . maRta 87>- rUbvnþbuKÁlbreTs b¤nItibuKÁlbreTsEdlman)anRbRBwtþbTelμIséRBeQIRtUvsißtenAeRkambTb,BaØtiþ én c,ab;enH . maRta 88>- m®nþIrdæ)aléRBeQIEdlmansmtßkic©mansiTi§GMNacp¥akskmμPaBenAkñúgtMbn;éRBsm,TanTaMgmUl b¤ mYyEpñk mYyry³ edImI,cat;kartamnItiviFIkñúgkrNIéRBsm,TanikRbRBwtþelμIsnwgbTb,BaØtiénc,ab;enH b¤ elμIs nwgkic©RBmeRBogéRBsm,TanrhUtdl;dMeNaHRsayénvivaTRtUv)anbB©ab; . maRta 89>- buKÁlNaEdlmineBjcitþcMeBaHkarseRmcNamYy eFVIeLIgedayrdæ)aléRBeQIRsbtamc,ab;enHman siTi§bwþgtv:akñúgry³eBlsamsib ¬30¦éf¶y:agyUrKitBIéf¶TTYlesckþIseRmcenHmkRbFanrdæ)aléRBeQI . RbFanrdæ)aléRBeQIRtUvseRmcelIbNþwgtv:aenaH kñúgry³eBlsamsib ¬30¦éf¶y:agyUr . eRkayBI )anTTYlesckþIseRmccugeRkayelIkarBinitüeLIgvijedaymanRbFanrdæ)aléRBeQI kñúgkrNIminGacTTYl yk)an CnenaHGaceFVIbNþwgtv:aeTAtulakar . kartv:aeRkammaRtaenH nwgmineFVI[b:HBal;dl;siTi§GMNac nigdMeNIrkarGnuvtþn_c,ab;rbs;m®nþIrdæ)aléRB eQImansmtßkic©eRkamc,ab;enHeLIy . CMBUkTI 15 bTelμIséRBeQI nigeTasb,BaØtiþ maRta 90>- TNÐkmμkñúgbTelμIséRBeQIman ³ eTasCab;Bn§naKar rwbGUsvtßútag Bin½yedaytulakar Bin½yGnþr
 33. 33. karN_ karCYsCulkarxUcxat karRBman kardkhUtb¤karBüÜrkic©RBmeRBog b¤lixitGnuBaØat . karBin½yGnþrkarN_elIbTelμIséRBeQI karCYsCulkarxUcxat nigkarRBmanCasmtßkic©rbs;rdæ)aléRB eQI . kñúgkrNICnelμIsminRBmbg;R)ak;Bin½yGnþrkarN_ b¤CYsCulkarxUcxat rdæ)aléRBeQIGacbB¢ÚansMNMu erOgbTelμIseTAtulakar. cMeBaHm®nþIraCkarEdlRbRBwtþbTelμIséRBeQI RtUvTTYleTasrdæ)albEnßmelIeTasTNÐEdlmankMNt; kñúgc,ab;enH. maRta 91>- rdæ)aléRBeQImansiTi§seRmcBIkarBin½yGnþrkarN_elIbTelμIséRBeQIdUcmanEcgkñúgmaRta 96énc,ab; enH . karBin½yGnþrkarN_elIbTelμIséRBeQIGaceFVI)anEtkñúgkrNICnelμIssarPaBeTaskMhus nigyl;RBm bg;R)ak;Bin½yRsbtameTasb,BaØtiþénc,ab;enH kñúgry³eBlmin[elIsBIdb;R)aM ¬15¦éf¶ KitBIéf¶ecjesckþI seRmc . EbbbT nigsiTi§seRmcBin½yGnþrkarN_RtUvkMNt;edayRbkasrbs;RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nig ensaT . kñúgkarkMMNt;brimaNTwkR)ak;Bin½yGnþrkarN_ RtUvBicarNaelIktþadUcteTA ³ 1-plRbeyaCn_esdækic©Cak;EsþgBIlT§plénbTelμIs . 2-karxUcxatdl;brisßan . 3-cMnYnénkarRbRBwtþelμIs. 4-brimaNR)ak;Bin½yEdleFVI[ragcal. 5-karRbRBwtþelμIsedayectna . maRta 92>- R)ak;Bin½yGnþrkarN_ R)ak;Bin½ytamsalRkmtulakar b¤R)ak;)anmkBIkarlk;vtßútag RtUvbg;cUlkñúgfvi kaCati . raCrdæaPi)alGacseRmcpþl;rgVan;elIkTwkcitþdl;RbCaBlrdæ nigm®nþIEdl)ancUlrYmkñúgkrNIb®gáab bTelμIséRBeQICak;lak;NamYy . maRta 93>- rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlRbRBwtþelμIsnwgbTb,BaØtiþénc,ab;enH RtUvTTYlTNÐkmμdUcteTA ³ 1-cMeBaHbTelμIséRBeQIfñak;TI1 RtUvCab;Bn§naKarBIR)aM ¬5¦qñaMeTAdl;db; ¬10¦qñaM nigRtUvrwbGUs vtßútagTaMgGs;mkCasm,tiþrdæ .
 34. 34. 2-cMeBaHbTelμIséRBeQIfñak;TI2 RtUvCab;Bn§naKarBImYy ¬1¦qñaMeTAR)aM ¬5¦qñaM nig¼b¤RtUvpþnÞaeTas Bin½yCaR)ak;BIdb;lan¬10>000>000¦erol eTAmYyrylan¬100>000>000¦erol . vtßútagTaMgRtUvrwbGUs mkCasm,tiþrdæ . 3-cMeBaHbTelμIséRBeQIfñak;TI3 RtUvCab;Bn§naKarBImYy ¬1¦Ex eTAmYy¬1¦qñaM b¤RtUvpþnÞaeTasBi n½yCaR)ak;BImYylan ¬1>000>000¦ erol eTAdb;lan ¬10>000>000¦erol . vtßútagTaMgGs;Gac®tUv rwbGUsmkCasm,tiþrdæ . 4-karRBman karCYsCulkarxUcxat karBin½yGnþrkarN_ kardkhUt b¤karBüÜrkic©RBmeRBog b¤lixit GnuBaØat . témøTIpSarCamUldæanénpl GnupléRBeQIRtUvkMNt;edayRbkasRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT edImI,Gnuvtþn_ÉkPaBTUTaMgRbeTs . maRta 94>- buKÁlNaEdl)anRbRBwtþbTelμIséRBeQIeFVI[b:HBal;xUcxatdl;mCÄdæanéRBeQIRtUvecjéføsþar b¤CYs CulkarxUcxat[manlkçxNÐdUcedImeLIgvij . maRta 95>- rdæ)aléRBeQIGacecjlixitRBman nigtRmUv[CYsCulkarxUcxatcMeBaHskmμPaBelμIsenAkñúgEdnéRB bRmugTukGcié®nþy_ dUcxageRkam ³ 1-eRbIR)as;meFüa)ayepSg² Elg b¤cgstVBahn³kñúgtMbn;éRBbRmugTukGcié®nþy_ cMkareQI b¤fñal kUneQIrbs;rdæ edaybMpøajeQI b¤kUneQIenATIenaH . 2-eFVI[rbYsb¤eFVI[xUcxatdl;edImeQIb¤rukçCatiepSgeTotEdlkMBugEfrkSa b¤Edl)andaM . 3-lYc b¤eFVI[xUcxatdl;rbg begÁal b¤søaksBaØakñúgfñalbNþúHkUneQI b¤kñúgEdnéRBbRmugTukGci- é®nþy_ . maRta 96>- RtUvTTYlBin½yGnþrkarN_BIrdæ)aléRBeQICaR)ak;cMnYnBI BIr ¬2¦eTAbI¬3¦dg éntémøvtßútagBitR)akd énTIpSar cMeBaHCnNaEdl)anRbRBwtþbTelμIsNamYydUcxageRkam³ 1-kab;edImeQIEdlKμansøaksBaØasMKal;GnuBaØat[kab;rMlM . 2-dwkCB¢Úanpl GnupléRBeQIedayKμanlixitGnuBaØat . 3-eFVIsnñiFipl GnupléRBeQIedayKμanlixitGnuBaØat . 4-dwkCB¢Úanpl GnupléRBeQIxusTisedAelIsbrimaNkMNt;kñúglixitGnuBaØatdwkCB¢Úan . 5-eRbIR)as;lixitGnuBaØatdwkCB¢ÚanplGnupléRBeQIhYssuBlPaB .
 35. 35. 6-manyfaRbePTpl GnupléRBeQIxusBIkarkMNt;kñúglixitGnuBaØatdwkCB¢Úan. 7-eFVIsnñiFipl GnupléRBeQIelIsBIlixitGnuBaØat . 8-naMecjpl GnupléRBeQI RKab;BUC nigRbePTrukçCatiéRBEdlelIsBIkarkMNt;kñúgGaCJab½NÑ . 9-kab;rMlM Gar eRcok nigcaMgeQImUlkñúgEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ b¤eRbIrNarynþCameFüa)ay Rb mUlpléRBeQIedayKμanlixitGnuBaØat b¤KμansøaksBaØa . 10-RbmUlpl GnupléRBeQIeRkAem:agGnuBaØat . 11-dwkCB¢Úanpl GnupléRBeQIEdlkab;rMlM b¤RbmUlykmkedaypÞúynwgbTb,BaØtiþénc,ab;enH . 12-pl GnupléRBeQIEdlykmkEkécñ RtUv)ankab; b¤RbmUledaypÞúynwgbTb,BaØtiþénc,ab;enH 13-pl GnupléRBeQIRKb;RbePTEdllk;dUr Eckcay)anmkBIkarkab; b¤rukrk dwkCB¢Úan Ekécñ EdlpÞúynwgbTb,BaØtiþénc,ab;enH . 14-pl GnupléRBeQIRKb;RbePTEdl)anmkBIkarRbmUlpl dwkCB¢Úan Ekécñ edaypÞúynwgbTb, BaØtiþénc,ab;enH . 15-naMecjpl GnupléRBeQIEdlGaCJab½NÑKμancuHTidæakaredayRbFanrdæ)aléRBeQI . 16-ciB©wam bgáat;BUCRbePTstVéRBkñúgRkumCitputBUC. 17-ykeFVIkmμsiTi§ EkécñsMNak snñiFi dwkCB¢Úan b¤naMcUlstVéRBrs; nigsMNakkñúgRkummaneday kRm . 18-ciBw©am bgáat;BUCRbePTstVéRBkñúgRkummanedaykRm . 19-dwkCB¢Úan eFVIBaNiC¢kmμ snñiFi EkécñsMNak b¤naMcUlstVéRBrs; nigsMNakkñúgRkummanedaybgÁÜr edayKμanlixitGnuBaØat . 20-br)aj;kñúgTIsaFarN³. CnNaRbRBwtþbTelμIsdUcmanEcgkñúgkfax½NÐTI1 énmaRtaenH minragcalkñúgry³eBlmYy ¬1¦Ex RtUv TTYlkarBin½yGnþrkarN_BIrdæ)aléRBeQICaR)ak;cMnYn BIBIr ¬2¦eTAbYn ¬4¦ dg éntémøvtßútagBitR)akdén TIpSar . vtßútagBitR)akdénbTelμIséRBeQI RtUvrwbGUsCasm,tiþrdæRsbtambTb,BaØtiþénc,ab;enH . vtßútagepSg eToteRkABIpl GnupléRBeQI GacRbKl;[samICnvijEtkñúgkrNIRbRBwtþelμIsnwgmaRta 96énc,ab;enH . maRta 97>- RtUvpþnÞaeTaseRkambTelμIséRBeQIfñak;TI1 EdlRtUvCab;Bn§naKarBIR)aM ¬5¦qñaM eTAdb; ¬10¦qñaM nigRtUv rwbGUsvtßútagTaMgGs;mkCasm,tiþrdæ dkhUtkic©RBmeRBog GaCJab½NÑ lixitGnuBaØat nigkMeTcecalvtßútagEkøg cMeBaHCnNaEdl)anRbRBwtþbTelμIsNamYydUcxageRkam ³
 36. 36. 1-EkøgjjÜrRta b¤eRbIjjÜrRtaEkøg b¤bMpøajsñamjjÜrRtardæ)aléRBeQIEdlvayelIeQIh‘ub . 2-EkøgbnøMedayesøókBak;ÉksNæan Bak;sBaØasmÁal; b¤Bak;zannþrskiþrbs;m®nþIrdæ)aléRBeQI . 3-EkøgbnøMlixitsaFarN³EdlBak;B½n§nwgvis½yéRBeQI b¤stVéRB . 4-bMpøaj lak;)aMg lk; b¤lYcvtßútagéRBeQI . 5-kMeTc pøas;bþÚr lubbM)at; b¤eFVI[xUcxatdl;RBMsImaéntMbn;éRBeQI . 6-kab;ranéRB QUsqaydIéRB h‘¿uB½T§kan;kab;éRBeQI . 7-bgá[ePøIgeqHéRBedayectna . 8-eRKov bMBul kab;bMpøaj pþÜlrMlMedImeQI b¤Kas;rMelIgRbmUlKl;eQI . 9-begáItmUldæanEkécñvl×øremot b¤mUldæansib,kmμGnupléRBeQIepSgeTotEdlnaMmknUvkarbMpøaj éRBeQI nigmCÄdæanéRBeQI . 10-br)aj;smøab; eFVIBaNiC¢kmμ b¤naMecjRbePTstVkñúgRkumCitputBUC . CnNaRbRBwtþbTelIμséRBeQIfñak;TI1 minragcal RtUvpþnÞaeTaseTVdgénbTelμIséRBeQIfñak;TI 1 én c,ab;enH . maRta 98>- RtUvpþnÞaeTaseRkambTelμIséRBeQIfñak;TI 2 EdlRtUvCab;Bn§naKarBImYy ¬1¦qñaM eTAR)aM ¬5¦qñaM nigRtUv pþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BIdb;lan ¬10>000>000¦erol eTAmYyrylan ¬100>000>000¦erol b¤pþnÞaeTas NamYyéneTasTaMgBIr vtßútagTaMgGs;RtUvrwbGUsmkCasm,tiþrdæ cMeBaHCnNaEdl)anRbRBwtþbTelμIsNamYy dUcxageRkam ³ 1-mineKarBtambTbB¢aabec©keTsEdl)ankMNt;kñúgRkmbec©keTsGnuvtþRKb;RKgéRBeQIkm<úCa . 2-mineKarBEpnkarRKb;RKg nigEpnkarRbmUlpl GnupléRBeQIRbcaMqñaM . 3-yklixitGnuBaØateRbIR)as;éRBeQIeTARbmUlplGnupléRBeQI . 4-eRbIR)as;eRKOgcRk yanynþbeRmI[karRbmUlpl GnuupléRBeQIedayKμanlixitGnuBaØat b¤Kμan søaksMKal; . 5-Kas;kkayykfμ dI xSac; Er: EdlmanenAkñúgdIénEdnéRBbRmugTukGcié®nþy_ . 6-eRbIR)as;éRBeQIelIsBITMhMGnuBaØat b¤KμanlixitGnuBaØat edImI,sßabnapøÚvsaFarN³ pøÚvéRBeQI b¤ dak;taMgmUldæansMNg; b¤lMenAdæanRKb;RbePTtamdgpøÚv . 7-begáItmUldæan]sSahkmμeQI eragcRkGareQI sib,kmμEkécñpl GnupléRBeQI RbePTFM nig mFümedayKμanRbkas . 8-begáItLRKb;RbePT EdleRbIR)as;plGnupléRBeQICavtßúFatuedImedayKμanlixitGnuBaØat .
 37. 37. 9-br)aj;kñúgrdUvkalhamXat; b¤kñúgtMbn;karBar . 10-br)aj;smøab; eFVIBaNiC¢kmμ b¤naMecjRbePTstVkñúgRkummanedaykRm . 11-br)aj;stVéRBedayeRbImeFüa)ayEdlbgáeRKaHfñak;dl;CIvsa®sþstV . 12-ykeFVICakmμsiTi§ EkécñsMNak snñiFi dwkCB¢Úan b¤naMcUlRbePTstVrs; nigsMNakkñúgRkumCitput BUC . RtUvpþnÞaeTaseRkambTelμIséRBeQIfñak;TI 2 EdlRtUvCab;Bn§naKarBImYy¬1¦qñaM eTAR)aM ¬5¦qñaM nigRtUv pþnÞaeTasBin½yCaR)ak;cMnYnBIdb;lan¬10>000>000>¦erol eTAmYyrylan¬100>000>000¦erol vtßútag TaMgGs;RtUvrwbGUsmkCasm,tiþrdæ cMeBaHCnNaEdl)anRbRBwtþbTelμIsNamYydUcxageRkam ³ 1-RbmUlpl GnupléRBeQIedayKμanlixitGnuBaØat . 2-RbmUlpl GnupléRBeQIeRkAEdnéRBKubkMNt;kñúglixitGnuBaØat b¤eRkAPUmisa®sþEdlkMNt; kñúgEpnkarRbmUlpl GnupléRBeQIRbcaMqñaM . 3-epÞrsiTi§ b¤lk;GaCJab½NÑ b¤lixitGnuBaØatRKb;RbePTedayKμankarGnuBaØat . 4-kab;edImeQIkñúgcMkardaMeQIrbs;rdæ . 5-RbmUlpl GnupléRBeQI cMeBaHRbePTeQICab;lMdab;fñak;EdlminTan;dl;TMhMGb,brmaGnuBaØat [kab;rMlM RbePTeQIEdlmanedaykRm RbePTeQIEdlRbCaCnecaHykC½rtamRbéBNI nigRbePTeQIpþl;C½r mantémø . 6-naMcUlRKab;BUCrukçCatiéRBRKb;RbePT edayKμanTidæakarBIGaCJaFrviTüasa®sþrbs;RbeTsnaMecj nig KμankarGnuBaØatBIRksYgksikmμrukçaRbmaj; nigensaT . 7-naMecjpl GnupléRBeQIEdlKμanGaCJab½NÑ . CnNaRbRBwtþbTelμIséRBeQIfñak;TI 2 minragcal RtUvpþnÞaeTaseRkambTelμIséRBeQIfñak;TI 1énc,ab; enH . maRta 99>- RtUvpþnÞaeTaseRkambTelμIséRBeQIfñak;TI 3 EdlRtUvCab;Bn§naKarBImYy ¬1¦Ex eTAmYy¬1¦qñaM b¤RtUv pþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BImYylan ¬1>000>000¦eroleTAdb;lan ¬10>000>000¦erol vtßútagTaMgGs;Gac RtUvrwbGUsmkCasm,tiþrdæcMeBaHCnNaEdl)anRbRBwtþbTelμIsNamYy dUcxageRkam ³ 1-eRbIR)as;rNarynþRKb;RbePTEdlbMerIkarRbmUlpl GnupléRBeQIedayKμankarGnuBaØatBIRb Fanrdæ)aléRBeQI . 2-naMcUleRKOgcRk yanynþ nigrNarynþRKb;RbePTsRmab;karRbmUlpl GnupléRBeQI eday KμankarvaytémøPaBsmRsbBIRksYgksikmμrukçaRbmaj; nigensaT .
 38. 38. 3-naMecjpl GnupléRBeQIEdlKμansMNbiTP¢itrbs;rdæ)aléRBeQIelIxunEfnNW . 4-yayI eFVI[rbYs RbmUlBg kUnénRbePTstVkñúgRkumCitputBUC b¤RkummanedaykRm b¤bMpøaj CRmkrbs;va. 5-begáIteragsnñiFi lk;dMu ray nUvpl GnupléRBeQI nigsib,kmμEkécñpl GnupléRBeQIRbePTtUc edayKμanlixitGnuBaØat b¤pÞúyBIkarkMNt; . 6-begáItmUldæan]sSahkmμeQI eragcRkGareQI sib,kmμEkécñpl GnupléRBeQI b¤LRKb;RbePT EdleRbIR)as; b¤mineRbIR)as;pl GnupléRBeQICavtßúFatuedIm b¤CaRbPBfamBlxusBITItaMgkMNt;edayrdæ)al éRBeQI . CnNaRbRBwtþbTelμIséRBeQIfñak;TI 3 minragcal RtUvpþnÞaeTaseRkambTelμIséRBeQIfñak;TI 2 én c,ab;enH . maRta 100>- skmμPaBTaMgLayNaEdleFVIeLIgedaym®nþIGaCJaFrEdndI m®nþInKr)al m®nþIénkgeyaFBlexmrPUminÞ b¤m®nþIGaCJaFrepSgeTot edImI,eFIVGnþraKmn_ pþl;karGnuBaØatedaypÞal; b¤edayRbeyalCYydl;GaCIvkmμéRB eQI nigeFVIskmμPaBRKb;y:agpÞúynwgbTb,BaØtiþénc,ab;enH b¤eFVIkarKMramkMEhgdl;m®nþIrdæ)aléRBeQI b¤ raMg sÞHdl;karbMeBjParkic© nigkic©Rbtibtiþkarrbs;m®nþIrdæ)aléRBeQI RtUvcat;TukCabTelμIsEdlRtUvpþnÞaeTas Cab;Bn§naKarBImYy ¬1¦qñaM eTAR)aM ¬5¦qñaM nigRtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;cMnYnBIdb;lan ¬10>000>000¦erol eTAmYyrylan¬100>000>000¦erol . maRta 101>- cMeBaHskmμPaBdUcxageRkam EdlRbRBwtþeLIgedaym®nþIrdæ)aléRBeQIRtUvcat;TukCabTelμIsnigRtUv pþnÞaeTasCab;Bn§naKarBImYy ¬1¦qñaM eTAR)aM ¬5¦qñaM nigRtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BIdb;lan ¬10>000>000¦ erol eTAmYyrylan ¬100>000>000¦erol³ 1-pþl;karGnuBaØatNamYyEdlpÞúynwgbTb,BaØtiþénc,ab;enH . 2-cUlrYmTaMgRsug b¤edayEpñk nigedaypÞal; kñúgskmμPaBNamYyénGaCIvkmμéRBeQIEdlpÞúynwg bTb,BaØtiþénc,ab;enH . 3-GnueRKaHcMeBaHbTelμIséRBeQINamYy . 4-RbkbrbrGaCIvkmμNamYyBak;B½n§nwgvis½yéRBeQI eTaHeFVICam©as;TaMgRsugkþI Cam©as;PaKh‘unkþI b¤eFVICanieyaCik b¤GñkFana[GñkdéTkþI kñúgGMLúgeBlkMBugkan;tMENg b¤kñúgGMLúgeBlmYy ¬1¦qñaM eRkayBIkar Qb;kan;tMENgedayRbkarNak¾eday .
 39. 39. 5-min)anraykarN_ b¤min)andak;BakübNþwgcMeBaHbTelμIséRBeQIfñak;TI 1 Edl)anekItkñúgrgVg; smtßkic©rbs;xøÜnTan;eBlevla . 6-eFVsRbEhsedayectnakñúgkarbMeBjParkic© b¤pþl;Bt’mannUvr)aykarN_EkøgbnøMCalaylkçN_ GkSrEdlCamUlehtubgá[ekItmanbTelμIséRBeQIfñak;TI 1 . CMBUkTI 16 karGnuvtþsalRkmtulakar maRta 102>- karGnuvtþn_salRkm b¤saldIkasßaBrénbTelμIséRBeQI CaParkic©rbs;rdæ)aléRBeQImansmtßkic© elIkElgEteTasCab;Bn§naKar . maRta 103>- ral;sRmg;salRkmb¤saldIkaénbTelμIséRBeQIRtUvcmøgmYyc,ab;CUnrdæ)aléRBeQImansmtßkic© . maRta 104>- bnÞab;BIsalRkm b¤saldIkacUlCasßaBr vtßútagEdl)anrwbGUs)anRtUvcat;EcgtamnItiviFIedayrdæ)al éRBeQI . CMBUkTI 17 Gnþrb,BaØtiþ maRta 105>- éRBsm,TanTaMgLay eTaHCamanRsab;enAmuneBlc,ab;enHcUlCaFrmankþI b¤)anpþl;[eRkay²mk eTot tamkardak;[edjéføCasaFarN³ dUcmanEcgkñúgmaRta 13 énc,ab;enHkþI éRBsm,TanikRtUvcuHkic©RBm eRBogéRBsm,Tan tamKMrUfμIEtmYyCa mUldæan . maRta 106>- enATINaEdlrdæ)aléRBeQImanPsþútagbB¢aak;fa karkan;kab;dIéRBNamYy)anmkBIkarkab;randIéRBeQI rdæedayxusc,ab;munc,ab;enHcUlCaFrman rdæ)aléRBeQImansiTi§ecjlixitCUndMNwgkñúgnamraCrdæaPi)alCa m©as;kmμsiTi§elIdIéRBeQIrdæedayeFVIkarbeNþj nigTamTarkmμsiTi§dIéRBeQIrdæmkvijedaytlkçxNÐ . maRta 107>- enAeBlc,ab;enHcUlCaFrman eragcRk nigsib,kmμEkécñpl GnupléRBeQITaMgLayEdl)anbegáIt eLIg nigkMBugdMeNIrkareRkamRbkasGnuBaØatrbs;RksYg]sSahkmμ Er: nigfamBl RtUv)anepÞr[ sßitenA eRkamkarRKb;RKgrbs;RksYgksikmμrukçaRbmaj; nigensaT .
 40. 40. sib,kmμEkécñpl GnupléRBeQITaMgenaH RtUv)anGnuBaØat[bnþskmμPaBrhUtdl;putsuBlPaBénRb kas . cMeBaHeragcRkEkécñpl GnupléRBeQIRtUvbMeBjEbbbTsMubnþplitkmμ GaCIvkmμRsbtamnItiviFIdUcman Ecgkñúgc,ab;enH kñúgry³eBlR)aMmYy ¬6¦Ex KitBIc,ab;enHcUlCaFrman .
 41. 41. CMBUkTI 18 Gvsanb,BaØtiþ maRta 108>- bTb,BaØtiþTaMgLayNaEdlpÞúynwgc,ab;enHRtUvTukCanirakrN_ . maRta 109>- c,ab;enHRtUvRbkasCakarRbjab; . eFVIenARBHbrmraCvaMgraCFanIPñMeBj> éf¶TI 31 Ex sIha qñaM 2002 kñúgRBHbrmnam nigtamRBHraCRtas;bgÁab; RbmuxrdæsþITI Brl>02>08>00272 htßelxa nigRta Ca sIum )anykesckþIRkabbgÁMTUlfVay sUmLayRBHhsþelxaRBHmhakSRt naykrdæm®nIþ htßelxa h‘un Esn )anCRmabCUnsemþcnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT htßelxa c½nÞ sarun elx ³ 182 c>l edImI,cmøgEck raCFanIPñMeBj>éf¶TI 03 Ex kBaØa qñaM 2002 GKÁelxaFikarrgraCrdæaPi)al

×