Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kutm new accounting1

571 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kutm new accounting1

 1. 1. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg GarmµN_kfaeKalneya)ay nignItiviFIKNenyü nig hiBaØvtßúRtUv)ansikSa viPaK begáIteLIg edIm,ICYykñúgGnuvtþn_eFVIEpnkar karvaytMél savnkmµ EdlTak;Tg minRKan;EtdMeNIrkarKNenyü nighiBaØvtßúbu:eNÑaHeTb:uEnþBak;B½n§Epnkarfvikar karviPaKhaniP½y RbtiPUkmµ karsMerccitþ karRtYtBinitü edIm,IFanaral;dMeNIrkar mUldæanTaMgGs;EdlekIteLIgRtUvGnuelamtamkarENnaMrbs;s>x>b>K .eKalkarN_ nItivFI eKalneya)ayenH RtUvbegáIt RsbtambTdæan EdlmanRsab; ehIy vamancarwkKaMRTKñaeTAvijeTAmk ehIyRsbtamTinñnakarénkarGnuvtþn_l¥ kñúgvis½yKNenyü nighiBaØvtßú GPi)alkic©l¥ EdlFana enARbsiT§PaB KuNPaB tmøaPaB karTTYlxusRtUv EdlqøúHbBa©aMgBIvb,Fm’kargarEdlBwgEpñkelIRbB½n§RKb;RKgKuNPaBkargarCasñÚl .eyIgsUmEføgGMNrKuNd_FMeFgcMeBaH KN³RKb;RKg buKÁlik sa®sþacarü nisSit EdlBak;B½n§kñúgbegáIteKalneya)ayenH ehIy kargarminGacsMerceTA)anebIKµankareFVIBlkmµRKb;Ebby:agRbkbedIm,IedayKuNFm’viC¢aCIv³x<s;rbs;³ 1> Ék]tþm ma: s‘unh‘Yt Ék] m: can;su 2> elak hug can;suxa 3> elak hug BuFPkþI 4> elakbNÐit miuc vtßa 5> elak mas suxsanþ 6> rYmTaMgbuKÁlik sa®sþcarü rbs; saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgTaMgGs; . CacugbBa©b;eyIg xMJúsUmeFVIkarGaFüaRs½yTukCamuncMeBaH GñkBak;B½n§TaMgGs; faesovePA bgáb;edaykMhusxusqÁgedayectna. sMrab;karriHKn; nigEklMGr sUmTMnak;TMngmktamry³ E-mail: dr.sokha@gmail.com kutm.shv@gmail.com 1 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 2. 2. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalneya)ay nignItiviFIKNenyü nighiBaØvtßú nig fvikar Accounting finance and Budget Policies and Procedures cMNgeCIg elxTMB½r CMBUkTI 1³ mUldæanKNenyü 3 CMBUkTI 2 ³ lMrwkGMBIRbB½n§RKb;RKghiBaØvtßú 9 CMBUkTI 3³ brisßankarRKb;RKgxagkñúg nig eKalbMNgyuT§sa®sþ 12 CMBUkTI 4 ³ eKalneya)ayfvikar nig bMENkEckFnFan 22 CMBUk5³RbtiPUkmµhriBaØvtßú 24 CMBUkTI 6 ³ karRtYtBinitühiBaØvtßú 29 CMBUkTI 7³ KNenyüPaB karRtYtBinitüxagkñúg nigsavnkmµ 32 CMBUkTI 8³RbB½n§KNenyühiBaØvtßú 38 CMBUkTI 9>cMNUl nigkarTTYl 40 CMBUkTI 10>KNnIGtifiCnCMBak; 42 CMBUkTI 11 GMBIlT§kmµ 44 CMBUkTI 12 RTBüskmµ 48 CMBUkTI 13 ³karFanar:ab;rg 52 CMBUkTI 14 ³ eKalneya)ayvinieyaTun 54 CMBUkTI 15³ eKalneya)ayvaytMélnigEpnkarmUlFn 55 CMBUkTI 16³ r)aykarN_hiBaØvtßú nigKNenyü 58 2 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 3. 3. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 1³ mUldæanKNenyü Epñk hiBaØvtßú RbePT ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitüesckþIepþIm1>1 eKalbMNgnigrcnasm½<n§énesovePAEnNaM eKalbM rcnasm< kariyal½yKNenyü nighiBaØvtßúKWTTYlxusRtUvsMrab;karpþl;CUn RbwkSaeyablelIeKal neya)ay nigkarRKb;RKghiBaØvtßú nigesvaKNenyücMeBaHRKb;kariyal½ynigskmµPaB TaMg Gs;rbs;s>x>b>K. 3 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 4. 4. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg esovePAenHmanbMNgedIm,Ipþl;CUnBt’manc,as;las; nigTukcitþ)anenAkñúgTMrg;EdlGnuvtþn_sMrab; buKÁlik nigPaKIBak;B½n§ . enHRtUv)ankMNt;edIm,IeFVIeGayRbesIreLIg Etvak_minGaceqøIy RKb;sMnYr )anEdr b:uEnþesovePAenH nig kMNt; ÉksareyagepSg² .1>2 eKalneya)ay nignItiviFI eKalneya) -eKalneya)ayKWRtUvÉkPaBedaysalviTüaFIkar nigRkumRbwkSaPii)alnigGnuvtþn_tamc,ab; . -nItiviFI nigRbPBBt’manKWCakarpþl;tamkarENnaM nigKWCakarpþl;Gnusasn_tamkarGnuvtþn_d_l¥ .1>3 karEfTaM nigbc©úb,nñPaB esovePAenHnwgRtUv)aneFVIbc©úb,nñPaB nigEfTaMCaRbcaM ehIykareFIVkarEkERbnwgekIteLIgKWCa lT§pl² - karERbRbYlkñúgeKalneya)ay -karERbRbYléntYnaTItMENg rcnasm<½n§ -Gnusasn_savnkmµ -karsMerccitþBIsaklviTüaFikar nigRkumRbwkSa1>4 yuT§sa®sþ nig RbB½n§KNenyü yuT§sa®sþKWCaGVI karTsSn³vis½y Epnkar TisedA EdlekInecjBIskmµGtItkal edIm,IsMerc eKal bMNgGVImYyCak; lak; vaTakTgniwgskmµPaBGgÁPaBTaMgmUl b:uEnþEpñkenHlMGiteTA elI kargar KNenyüeRcInCagyuT§sa®sþRtUv)ankMNt;edayGñkdwknaMCan;x<s;edIm,IbegáIntMél rbs; m©as;PaKh‘un Rtg;enH Rkumh‘unRtUveFVIEpnkarc,as;las;edayviPaKelIktþaEbbesdækic© dUcenH KNnIkr RtUv)ancUl rYmvaytMélnigviPaKfvikarKMeragehIyRtUveFVIkarRtYtBinitü hriBaØvtßú ehIy karGnuvtþn_Epnkar RtUvedIrTnÞwmKña nigkar Rbtibtþi TIpSarnigFnFanmnusSCaedIm,Ivay tMélsnÞúHkargarnigepÞogpÞat;KMerag. eKalkarN_KNenyü1>5 eKalkarN_KNenyü Bt’manKNenyühirBaØvtßúKYrRtUv)ancgRkgnigraykarN_tamkmµvtßúva. 4 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 5. 5. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg • eKalkarN_niy½tkmµ: niy½tkmµGaceGayniy½mn½yfa Gnuelam tamkarkMhit én c,ab; EdleK ehAvafaeKalkarN_rwgmaMu . • eKalkarN_énkaresµaHRtg;:eyagtameKalkarN_enH GgÁPaBKNenyü KYrEt qøúH bBa©aMg suc©H PaB karBiténsßanPaBhriBaØvtßúrbs;S>X>b>K. • eKalkarN_nirnþPaBénviFIsa®sþ eKalkarN_enHbMNg bgðajBI PaBTMnak;TMngnigkareRbo eFob)anénr)aykarN_hirBaØvtßúEdlpSBVpSayedayRkumh‘un. • eKalkarN_minsMNg: vaKYrEtbgðajBt’manBisþarénhriBaØvtßú nig minEsVgrkGIVedIm,ITUTat; bMNulnigRTBü cMNUlcMNayCaedIm . l. • eKalkarN_snñíc½©y eKalkarN_enHbMNgbgðajGMBIkarBitfa vaminKYrBüayam begáIt GIVEdl emIl eTAl¥CagkarBiteT. • eKalkarN_nirnþPaB eBlEdlBt’manhriBaØvtßúpSBVpSay mYyRtUv)ansnµt;fa GaCIvkmµmin RtUvrMxaneLWy. enHvasRmYleGayeKalkarN_snñíc½©y mann½yfa sm,tiþmin)anRtUvCa KNnaenA eBlEdlKµantMél b:uEnþvaRtUv)anTTYlyk enAeBlvamantMélrMelaH. • eKalkarN_samayikPaB karkt;RtacuHcUlKNenyüKYrEtEbgEcg tamkMLúg eBlCak;lak NamYy b¤bMEbktamdMNak;kal .1>6 >karkt;RtaRbtibtþikarN_ karkt;RtaRbti arN_ • RbtþibtþikarN_ (Transactions) enAkñúgRbB½n§KNenyüKWCaRBwtþikarN_b¤skmµPaB EdlGaceFVIeGaymankarERbRbYl dl;RTBüsm,tþi bMNul mUlFnrbs; s>x>b>KdUcenH GaceFVIeGaymanpøas;bþÚrsßanPaBhriBaØvtßú.eTaHbIvaTak;Tgnwg EpñkxageRkA b¤ kñúgeTA s>x>b>KdUcfa karlk;CaRbtiþbtþikarN_CaEpñkxageRkA cMENk kareRbIR)as;sMPar³ brikçarCaEpñkxagkñúg . RbtþibtþikarN_KYrEtRtUv)ankt;bBa¢IenAkñúgesovePA TinñanuvtþT_ journal rbs; s>x>b>KCamYyelxsMKal;c,as;las; . RKb;RbtþibtþikarN_Edlkt;RtaenA TinñanuvtþT_nig eRkaymkkt;RtaeTAkñúg • RbtievTTUeTA (group of accounts for a company) EdlmanBt’mandUcKña b:uEnþsegçbedayKNnI ehIyKNnIpÞúkedayBt’manGMBIhriBaØvtßútam RbtþibtþikarN_.RbB½n§kt;RtaédKweRbI T-accounts edayxageqVgtageday NBn§ xagsþaMtagedayNTan . KNnI1> 7 cMNatfañk;KNnI 5 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 6. 6. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg bNþúMénKNnIsMrab;GaCIvkmµeKehAfa ledger. bBa¢IénKNnIenAkñúg ledger eK ehA fa chart of accounts.KMrU KNnI KNnI³sac;R)ak; KNnIelx smütul éf¶Ex Ékta eyag NBn§ NTan NBn§ NTan mifuna 10 11 12KMrUTinñanub,vtþn_TUeTA General Jouranl RbTievT elx 2 elxerog éf¶Ex BiBrna eyag NBn§ NTan 1 2008 mkra 1 buercMnayelIIFanara:b;rg 240000 1 2 sac;R)ak;sMrab;2qñaM 240000 2 3 3KMrUesovePAFM Ledger esovePAFM KNnI³sac;R)ak; KNnIelx smütul éf¶Ex Ékta eyag NBn§ NTan NBn§ NTan mifuna 10 111>8 karkt;RtaeTVr karkt;RtaeTVkarkt;RtaeTVr ( double-entry) énRbB½n§KNenyü vamanPaBRbesIrkñugkarviPaKT§iBlénRbtitþkarN_edaysegçbdUc xageRkam 1> kMNt;faetIKNenyüén RTBsm,tþi bMNul mUlFn cMNUl nigcMNayRtUv)anrg T§Blya:gNaeday Rbtibtþi karN_. 2> RKb;KNenyüTaMgGs;rgT§BledayRbtibtþikarN_ kMNt;faetIvaekIn b¤ fycuH 6 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 7. 7. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg NBn§ Dr NTan Cr KNenyüRTBüsm,tþi>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ekIul eLIg+ RTBüsm, RTBüsm,tþi = bMN n fycuH- + mUlFn KNenyübMKNenyüRTBüsm,tþI Nul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fycuH- KNenyübMNul ekIneLIgKNenyümUlFn + KNenyümUlFn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fycuH- NBn§ NTan NBn§ NTan ekIneLIg+ NBn§ NTan fycuH - ekIneLIg + ekIneLIg + fycuH ekIneLIg + fycuH- cMNUl NBn§ NTan fycuH - ekIneLIg + PaKlaP NBn§ NTan ekIneLIg + fycuH- 3> kMNt;faetIkarekIneLIgnigfycuHKYRRtUv)ankt;RtaenAkñugNBn§ b¤ NTan . cMNUl - cMNay = cMeNj RbTievT elx 2 KNenyücMNUl KNenyücMNay b¤ xat elxerog éf¶Ex BiBrna eyag NBn§ NTan NBn§ NTan NBn§ NTan 1 2008 mkra 1 buercMnayelIIFanara:b;rg 240000 1 ekIneLIg + fycuH- fycuH - ekIneLIg + 2 sac;R)ak;sMrab;2qñaM 240000 2 3 3 KNenyü ³ buercMnayelIIFanara:b;rg elx 15 tulüPaB kalbricäT muxrayÉktar eyag NBn§ NTan NBn§ NTan 1 2 240000 KNenyü³sac;R)ak; elx 17 tulüPaB kalbricäT muxrayÉktar eyag NBn§ NTan NBn§ NTa n 1 2 2400001>9 xYbKNenyü 7 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 8. 8. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg KNenyükrEtgEteRbI sMnMur)aykargar working papers sMrab;RbmUlnigsegçbTinñn½y Edl BYkeKRtUvkarerobcMviPaK nigeFVIr)aykarN_ vaCa]bkrN_d_manRbsiT§PaB bu:Enþvamincat;cUlCa EpñksMxan;énkarkt;RtaKNenyüeT . pÞúyeTAvij bBa¢IKNenyü esovFM RbtievT EdlCaEpñksMxan;;énRbB½n§KNenyü . bBa¢Ikargar work sheet CaEpñkénsMnMur)aykargar EdlKNenyüGaceRbIsegçb kargarEksMrYlcuHbB¢aInig smtulüKNenyü . 1> dMeNIrviPaKnigkMNt;RbtibtþikarN_ 2>erobcMcuHTinñanub,vtþn_ 3>cuHkñúgesoePAFM 4>tulüPaBbeNþaHGasnñ 5>EkrsMrYlRbtibtþikarN_ 6>EkrsMrYl tulüPaBbeNþaHGasnñ 7> erobcMr)aykarN_hriBaØvtßú 8> kt;RtakarbiTbBa¢I 9>erobcMtaragtulüPaBeRkaykarbiTbBa¢I tulüPaBbeNþaH karsMrYl tulüPaBbeNþaHGasnñ r)aykarcMNUl r)aykarN_ Gasnñ EdlEksMrYlrUc tulüPaB RbePTKNenyü NBn§ NTan NBn§ NTan NBn§ NTan NBn§ NTan NBn§ NTan 1 2 8 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 9. 9. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 2 ³ lMrwkGMBIRbB½n§RKb;RKghiBaØvtßú Epñk hiBaØvtßú RbePT ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1 rMlwk CMBUkTI 2 nwgpþl;CUnBt’mansegçbENnaMGMBIRbB½n§hiBaØvtßúrbs;s>x>b>KehIyRKb;dNþb;elI eKal neya)aykMrit m:aRkU nig karBnül;elItMrUrkarr)aykarN_nItiRkmxagkñúgnigxageRkA rYmTaMgr)ay karN_lT§pl - brisßankarRKb;RKgxagkñúg nig eKalbMNgyuT§sa®sþ nkarRKb;RKgxagkñ - karEbgEckfvikar 9 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 10. 10. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - RbtiPUkmµhiBaØvtßú - karRtYtBinitü nigvaytMél hiBaØvtßú2 tMrUvkarénnItikmµ 2>1 sMrab;eKalneya)ay nignItiviFI ab;eKalneya) eKalneya edIm,IkMnt;eKalneya)ayTMnak;TMngnigkarGnuvtþn_énFmµnuPaBrbs; s>x>b>KkarGnuvtþn_r)ay karTisedA nigCa kmµvtßúénc,ab; enHkarRKb;RKgkargarrbs;va . edIm,IFanafaRbB½n§KWRtUv)anbegáItsMrab;sMrb;sMrYlnigkarTTYlxusRtUvskmµPaBenAkñúgs>x>b>KedI m,IFanaGMBIkarTTYlxusRtUvsMrab; kareRbIR)as;FnFanCasarFarN³ . ab;mU 2>2 sMrab;mUlniFI CMnYy RkumRbwkSaPi)alRtUverobcMsMeNIrsMuedIm,ITTYlmUlFiniCMnYyepSg ehIyRtUvRsbtamlkçx½NÐ nigeKal bMNg Tis edayrbs;s>x>b>KnigRtUvGnuvtþn_tamkarENnaMrbs;raCrdæaPi)al . ab; aykarN_ 2>3 sMrab;r)aykarN_ nitIRkm niglixittUbnIykrrbs;RksYgGb;rMyuvCn nigkILa KN³kmµaFikarFanKuNPaB Gb;rM km<úCa RksYgBak;B½n§ nwgtMrUveGay s>x>b>KerobcMRbKl;CUndl;RksUg sßab½nBak;B½n§enA r)ay karN_ hriBaØ tamTMrg;caM)ac;naeBlGnaKt ehIyr)aykarN_RbcaMqñaMrYm³ -r)aykarN_hiBaØvtßúrYmmanr)aykarN_Gnuvtþn_hiBaØvtßúr)aykarN_CMhrhiBaØvtßúniglMhUsac;R)ak; - r)aykarN_éneKalkarN_KNenyü karebþCJa nig nigkarTTYlxusRtUv - rYmTaMgr)aykarN_karTTYlxusRtUvkarRKb;RKgsMrab;karbegáIt nigEfrkSaRbB½n§karRtYtBinitü xagkñúgEdl kMNt;edIm,Ipþl;karFanaxusRtUvdl;ÉkraCüPaB nigTMnukcitþénr)aykarN_hiBaØvtßú r)akarN_RKbRKg karsMercEpnkarTisedA eKalbMNgEdlÉkPaB edayRkumRbwkSaPi)al nig RtUv bgðaj CUnRksYgGb;rMyuvCnnigkILa . - r)aykarN_RbcaMqñaMKWCakmµvtßúedIm,IeFVIsvnkmµ nig KNnIEdlRtYtBinitürYcKYrEtmanmin RtUv yWtCag 4 ExbnÞab;BIcugqñaMénhiBaØvtßú. - r)aykarN_svnkmµxagkñúg3 lT§plsaklviTüal½y RksYgGb;rMyuvCn nigkILa KNkmµaFikarFanKuNPaBGb;rMkm<úCa niwgtMrUveGays>x>b>KedIm,I begáIt r)aykarN_TisedA eKalbMNgEdlmanPaBCak;lak;elI lT§plEdlRtUvbegáIt . r)ay 10 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 11. 11. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg karN_TisedA KWRtUv)anplitRbcaMqñaMedaymankarRbwkSaeyablCamYyPaKIEdlsMxan; nig RtUv RKb;dNþb;ry³eBlbIqñaM lT§plsaklviTüal½yrYmman³ • karbegon nigsikSa • karRsavRCav o karRKb;RKgsarNaeRkay]tþmsikSa o karRsavRCavelIkarbeRgon o KMeragRsavRCav • esvakmµshKmn_ • shKmn_sikSabnþ • RBwtþikarN_vb,Fm’ nigviTüasa®sþ 11 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 12. 12. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 3³ brisßankarRKb;RKgxagkñúg nig eKalbMNgyuT§sa®sþ Epñk hiBaØvtßú RbePT ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1>TUeTA brisßankarRKb;RKgxagkñúg nig eKalbMNgyuT§sa®sþ nig karENnaMEpñkRbtibtþi énTMnak;TMng cMeBaH RbB½n§hiBaØvtßúTaMgmUl karBak;B½n§EpnkaryuT§sa®sþ edIm,IsMercTisedAyuT§sa®sþrbs; s>x> b>K nig tYnaTI nig karTTYlxusRtUvsMxan; . s>x> b>K )anbnþ eKaledA eKaledAyuT§sa®sþrbs;va nig begáItdMeNIrhiBaØvtßúkñúgRbB½n§ nig kar RKb;RKg brisßanxagkñúg . smasFatuepSgénRbB½n§RKb;RKghiBaØvtßúKYrEtRtUv)ansnSIú nig smahNkmµ edIm,IbegáItRbsiT§ PaB nig PaBs½ksT§kñúgkarRKb;RKgxagkñúg sm<½n§rbs;va . 12 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 13. 13. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg brisßankarRKb;RKgxagkñúg nig eKalKMnityuT§sa®sþ r)aykarN_KNenyühiBaØvtðú raCrdæaPi)al xageRkA r)aykarN_Rbc GnuK>savnkarGnuvtþn_d_l¥tMrUvkarRtYtBinitüxagknúg ÉkPaB karRKb;RKghiBaØvtðú karRKb;RKghaniP½y tmøaPaB saklviTüaFIkar GgÁPaB karTTYlxusRtUvtrbs;;GgÁPaBDÆn_ karTTYlxusRtUvtrbsGgÁPaB karTTYlxusRtUvtrbs;GgÁPaB karTTYlxusRtUvtrbs;GgÁPaB eKalbMNg fvik haniP½y yuT§sa®sþ l¥ xagkñúg RbtibtþikarhiBaØvtðú dMeNIrkarRtYtBiinitü sa>rgTTYlbnÞuk RbB½n§énkarRtYtBinitü nig épÞkñúg GnuKTTYlbnÞúkkari Gnuelamtamc,ab; GPiv fvikar svan³kmµépÞkñúg kareRbIR)as; RbPBmUlni fvika mUlniFI FI KMrUesvakmµlT§plhiBaØvtßú beec©kviTüaBt’manviTüa énhiBaØvtßú sMrab;sMrYl ¬kariyal½yfvikarnigEpnkar¦ 13 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 14. 14. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg brisßankarRKb;RKgxagkñúg nig eKalKMnityuT§sa®sþ RtYtBinitükarRKb;;RKg ükarRKbRKg r)aykarN_KNenyühiBaØvtðú r)aykarN_RbcaM karRKb;RKghiBaØvtðú GrUbIy_ tmøaPaB eKalbMNg fvikar haniP½y yuT§sa®sþ RbtibtþikarhiBaØvtðú RbB½n§énkarRtYtBinitü nig Gnuelamtamc,ab; RbPBmUlniFI kareRbIR)as; fvikar mUlniFI rUbIy_ KMrUesvakmµlT§plhiBaØvtßú beec©kviTüaBt’manviTüa énhiBaØvtßú2>karRKb;RKgxagkñúgrYmmanTidæPaB RbmUlpþúM nig karsnµt; RbPBFnFanEdlmancMNgTaMgbI : (1) r)aykarN_KNenyü nig hiBaØvtßú (2) karRKb;RKghiBaØvtßú (3) RbtibtþkarN_hiBaØvtßú . 14 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 15. 15. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg r)aykarN_KNenyü nig hiBaØvtßúdMNagktaBVkic©rbs; s>xb>K edIm,IraykarN_EpñkxageRkA nig saFarN³ / karGnuvtþn_ CamYyTisedAEpnkar nig lkçx½NÐhiBaØvtßú dl;GñkTTYlpl RbeyaCn_ rbs;va tamry³r)aykarN_RbcaM .3> karRKb;RKghiBaØvtßú dMNag karviPaKry³xøI-Evg karvaytMélnigEpnkarénviFIsa®sþy:agl¥énkarGnuvtþn_ FnFan hiBaØvtßú edIm,I sMerc TisedAyuT§sa®sþrbs; s>x>b>K. cMENkénkarkarRtYtBinitü brisßan xagkñúg qøúHbBa©aMgelI dMeNIrkarRKb;RKg Edl pþl;Bt’man karEnnaM karsMerccitþ elI yuT§sa®sþ vinieyaKTunénFn FanhiBaØvtßú rbs; s>x>b>K. viPaKn_sac;R)ak;sMrab;KMnityuT§sa®sþ niglT§pl edIm,IrkSaesßPaBRbtibtþkarN_bnþ nig edIm,I EsVgrk PaBbnÞan;EdlmanGackMNt;mun EdlCalT§plkñúgEpnkarfvikarRbcaMqñaM . tYnaTIfvikar RbcaMqñaM CaGnþrsnSIuénEpnkar karRKb;RKghaniP½y nig karsMerccitþkñúgbnSIúCamYy eKaledA yuT§sa®sþrbs;s>x>b>KdUcenHvapþl;enAkarFanasmehtuplEdlRbPBhiBaØvtßú RtUv)an Gnuvtþn_ )an y:agl¥edIm,IsMerc TisedAyuT§sa®sþrbs; va .4> Rbtibtþkar_hiBaØvtßú dMNagedaykarGnuvtþn_RbcaMéf¶énnItiviFI nig eKalneya)ay kñúgkarGnuvtþn_ FnFanhiBaØvtßú rbs; s>x>b>K.EpñkenHpþl;karEnnaMdl;smaCikcMeBaHkarRbmUlnigsnµt;b¤kareRbIR)as;énRbPBhiBaØ vtßútamry³ eKalneya)ay nig nItiviFI . eKalneya)ay nig nItiviFI KYrEtRtUvbnSIú CamYy nig karKMaRTénTisedAyuT§sa®sþ RbsiT§PaB nig karbMElg / edIm,IrYmcMENkdl;PaBrwgmaMu nig dl;FnFanhiBaØvtßúrbs;s>x>b>K. tulüPaB karRKb;RKg nig Rbtibtþi KWkarsMxan;sMrab; s>x>b>KedIm,IeFVIBesaFn_ RbsiT§PaB nig s½kþsiT§énlT§PaBkarRKb;RKghiBaØvtßú nig RbtibtþikarN_.5>karRKb;RKghiBaØvtßú 15 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 16. 16. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg rMlwkeKalbMNg bBa¢k;BIPaBc,as;las;éndMeNIkarfvikar nig karRKb;RKgGgÁPaB nigtYnaTI én kar RKb;RKghaniP½y RtUvedIrtYnaTIrvagkarkMNt;TisedAEpnkaryuT§sa®sþ nig EbgEck fvikar . Epnkarfvikar ³ dMeNIrkarsMerccitþ cUleTAkñúgEpnkar TisedAyuT§sa®sþ³ KWkarbkERb Bnül;eTAkñúgdMeNIrEbgEckRbPBhiBaØvtßúPaBsMxan;BIrya:g¬1¦meFüa)aysMercTisedA¬2¦carwk lkçN³énhaniP½y . k-»kasEtgEtmanhaniP½y dUcenHEpnkaryuT§sa®sþRtUvEtkMNt;hniP½y nigdMeNaHRsay cUleTAkñúgdMeNIrEpnkarfvikarbs;s>x>b>KBinitüdMeNIrEpnkarfvikar 1>EpnkaryuT§sa®sþs>x>b>K 2>karRKb;RKghaniP½y begáItKMnitEpnkaryuT§sa®sþedIm,IsMercTisedA 16 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 17. 17. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg viPaKhaniP½y edIm,IrkviFisa®sþsMerceKalbMNg RtUvEtkMNt;enAenAkñúgRbB½n§Epnkarfvikar x-Epnkarfvikar karGPivDÆn_EpnkarRbcaMqñaM RtYtBinitü nigtamdankarGnuvtþn_EpnkarRbcaMqñaM - bnþeFVIeGayRbesIreLIgénkarGnuvtþn_EpñkhiBaØvtßú - bribTEtgEtmankarpøas;bþÚr - RtUvEtbegáItRkumkargarsikSaGMBIdMeNIrkareFVIeGayRbesIreLIg6> karTTYlxusRtUv GgÁPaB karTTYlxusRtUv KN³kmµkarsavnkmµ • dMNageGayRkumRbwkSaPi)alkñúgkarpþl;k arRtYtBinitü nigkarGnuvtþn_karRKb;RKghniP½yrbs; s>x>b>K • ÉkPaBelIEpnkarsavnkmµrbs;kariyal½ysavnkmµ ehIyRtUvFanFankarGnuvtþn_muxgarsavnkmµxagkñúgnigxag eRkAkñúgkarKaMRTelIkarTTYlxusRtUvrbs;GnuKN³kmµkar • vaytMélRbsiT§PaBkarGnuvtþn_rbs;s>x>b>KTak;Tg nig karRtYtBinitü karGnuelamCac,ab;EdlGacGnuvtþn_)an RbFanEpñksavnkmµ • FanaelIRbsiT§PaBénkmµviFIRKb;RKghaniP½yshRKas karRKb;RKgRtwmRtUvelIhaniP½yGaCIvkmµ / nigRbsiT§PaB karRKb;RKgRbtibtþikarN_nigkarRtYtBinitüxagkñúg • begáItkarvaytMélhaniP½yedIm,Ipþl;Bt’mansMrab;karGPivDÆn_ Epnkarsvnkmµry³eBlEvg EdlRtUv)anÉkPaB • GPivDÆn_ nigEfrkSa nItiviFI edIm,IFanaTMnak;TMngBIGñk RKb;RKgdl;svnkr nig kgVHxatb¤bMErbMrYl kñúg briyakas RtYtBinitüxagkñúg nig rcnasm<½n§ • sakl,gelIRbsiT§PaBdl;karRtYtBinitüxagkñúgsMrab; 17 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 18. 18. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg RbtibtþikarN_hiBaØvtßú RbFanEpñkRtYtBinitükar • vaytMélRbsiT§PaBkñúgkarGnuvtþn_Tak;TgnigkarRtYtBinitü Gnuvtn_ EdlGnuelamtamc,ab; • vaytMéllT§pénkarRtYtBinitükarGnuelamtamc,ab; • vaytMéldMeNIrkarTMnak;TMngénkarGnuvtþc,ab;cMeBaHbuKÁliks>x> b>KnigtamdankarGnuelamCamYyc,ab; saklvITüaFikar • begáItlkçN³CamYynwgTidæPaB dl;brisßanRtYtBinitü nig vb,Fm’GgÁPaBEdlGaCIvkmµhiBaØvtßúrbs;s>x>b>KRtUv)an begáIteLIg • FanafakarKMaRTTisedAyuT§sa®sþ kMNt; nigbnSIúCamYyebs skmµ • EfrkSaeKalneya)ayCMelaHplRbeyaCn_ saklvITüaFikarrg • FanfahaniP½yCab;Bak;B½n§nigeFVIeGaysMercyuT§sa®sþTis nigRBwT§brus edARtUv)anRKb;RKg)ankñúgdMeNIrkarfvikarRbcaMqñaM • Gnuvtþn_ nigEfrkSarcnasm<½n§karRtYtBinitüxagkñúg Edlkargar hiBaØvtßúKWRtUvGnuvtþn_ rYmTaMgkarkMNt;bTdæan nigkarrMBwgTuk sMrab;karRtYtBinitüxagkñúgenAdMeNIrGaCIvkmµ RKb;RKgKNenyü hiBaØvtßú nigr)aykarN_ nigTMnak;TMng ecjr)aykarN_ hiBaØvtßúCUndl;KN³RKb;RKg. • sMrb;sMrYlkarTTYlsÁal;edayRBwT§burs nig saklviTüa FikarrgelIr)aykarN_fvikarnigkarBnül;bMErbMrYlkñúgfvikar • Gnuvtþn_ nigEfrkSaRkmGaCIvkmµ rYmTaMgRkmsIlFm’ sMrab; buKÁlik EdlRKb;RKg nigbegáIt RbtievTRbcaMéf¶ • sMrb;sMrYlCamYyEpñkBak;B½n§kñúgEpnkaryuT§sa®sþénlT§plesva kmµhiBaØvtßú 18 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 19. 19. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg • dwknaMenAcrwklkçN³EdlRKb;RKgEpñk begáIt RKb;RKg Bnül; nigeFVIr)aykarN_GMBIskmµPaBhiBaØvtßú • kMNt;TisedAyuT§sa®sþ sMrab;EpñkepSg • vaytMélhaniP½yedIm,IsMerceKalbMNgnigTisedA • begáItfvikarRbcaMqñaMEdlshkarCamYyviFankar nigmeFüa)aysMrab;TisedAyuT§sa®sþ nigEksMrYlhaniP½y • Bnül;BIkMritbMErbMrYlfvikar kariyal½yfvikar • KaMRTtMrUvkarEpnkarry³eBlxøI nigEvg • sMrb;sMrYldMeNIrkarksagEpnkarfvikar GñkRtYtBinitü • sRmb;sRmYlr)aykarN_KNenyü nig hiBaØvtßú RbcaMqñaM • RtYtBiinitü karRbtievTRbcaMéf¶rbs;s>x>b >K • Fanafa esovePAEnnaMGMBIkarRKb;RKgRbtibtþikarN_hiBaØvtßú KWRtUv)aneFIVbc©úb,nñPaB nigRtUv)anvaytMélRbcaMqñaM . • kMNt; EfrkSa nigcgRkgeKalneya)ay nignItiviFIhiBaØvtßú • Fanafa karRtYtBinitüxagkñúgsMrab;karCMrujRbtibtþikar hiBaØvtßú nigKaMRTdl;bTdæanGaCIB lkçtik³rbs;s>x>b>Knig ebskmµ • begáIt karRtYtBiinitüxagkñúgsMrab;RbtibtþikarN_hiBaØvtßú Edl CMrujeGayRbsiT§PaB GnuPaBénRbtibtþkarN_ GaCIvkmµ rbs;s>x>b>K • FanafakarRKb;RKgxagkñúgsMrab;CMrujkarRbtibtþEpñkhiBaØvtßú nig karKaMRTTisedA eKalbMNg nignItivFI kñúgEpñkkar RKb;RKg KNenyü nig hiBaØvtßúsMrab;esovePAENnaMenH • pþl;karbNþúHbNþaldl;RkumkargarCan;x<s; saklviTüaFikarrg nig RBwT§burs GgÁPaB buKÁlik cMeBaHtUnaTI nigkarTTYlxusRtUv Bak;B½n§ nigbrisßannig rcnasm<½n§énkarRKb;RKgxagkñúg 19 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 20. 20. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg • Gnuvtþn_bTdæaKNenyü nig hiBaØvtßú fµ² I RkumRbwkSaGaCIvkmµ RbwkSaeyabldl;saklvITüaFikarTTYlbnÞúkelIRbtibtþkarN_ karGPivDÆn_enARbsiT§PaB karGnuvtþn_ nItiviFI nig dMeNIrka eKalneya)ayCaedIm kariyal½yEpnkar • shkarCamYyRkumRbwkSanigRbFanEpñkBt’manedIm,IsMrb;sMrYl nigfvikar dl;lT§plbec©kviTüa esvakmµ nigBt’manhiBaØvtßú CamYynwg briyakasRtYtBinitüxagkñúg nigrcnasm<½n§ erobcMkarRtYtBinitü xagkñúgsMrab;RbtibtþkarN_hiBaØvtßú CamYyGñkRtYtBinitü Edl CMrujenARbsiT§PaB nigGnuPaBsMrab;RbtibtþikarN_GaCIvkmµ • FanafakarRtYtBinitüxagkñúgsMrab;karCMrujRbtibtþikarhiBaØvtßú nigKMaRteKaledA TisedA nignItiviFIEdlkMNt;enA kñúgeKalkarN_ EnnaM • pþl;karENnaMnigbNþúHbNþal 20 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 21. 21. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg brisßankarRKb;RKgxagkñúg nig eKalKMnityuT§sa®sþ1> Gnu>KN svnkmµépÞkñúg r)aykarN_KNenyühiBaØvtðú 3> saklviTüaFikar2> svnkmµxageRkA r)aykarN_RbcaMqñaM 7> Gnu>KN fvikar karRKb;RKghiBaØvtðú 5> sa> rg sikSaFikar nigEpnkar tmøaPaB 6> RBwT§burs 8> sa> rg 9> kari> fvikar eKalbMNg fvikar haniP½y yuT§sa®sþ9> EpñkFnFanmnusS RbtibtþikarhiBaØvtðú 4> EpñkGaCIvkmµ RbB½n§énkarRtYtBinitü nig Gnuelamtamc,ab; RbPBmUlniFI kareRbIR)as; fvikar mUlniFI KMrUesvakmµlT§plhiBaØvtßú beec©kviTüaBt’manviTüa énhiBaØvtßú 21 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 22. 22. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 4 ³ eKalneya)ayfvikar nig bMENkEckFnFan Epñk hiBaØvtßú RbePT ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1>esckþIepþIm nItiviFienHBiBrnaGMBIdMeNIrkarEbgEckFnFan EdlTak;TgnigvtþCIvitEpnkarfvikareKal edA éndMeNIkarénEpnkarfvikarnigCaGaCIvkmµrbs;s>x>b>KKWedIm,IsMerc)antulüPaBfvikar xN³ EdlGtib,rimakmµelIFnFannigEbgEckFnFanedIm,IbnSIúCamYyebskmµyuT§sa®sþrbs;sakl viTüal½y . eKaledA enHsaklviTüal½yRtUvTTYlxusRtUvRbKl;sMeNIrfvikarRbtibtþikarN_ RbcaMqñaMCUn dl;RkumRbwkSaPi)al . eKalkarN_enHKUsvas;dMeNIrkarfvikarRbcaMqñaM nigBirBr naGMBIsmasFatufvikar nignitiviFIBak;B½n§epSg²eTot. 22 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 23. 23. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - vaytMél viPaK nigbegáItGnusasn_elIeKalneya)ay nItiviFI nigdMeNIrkar - kMNt; viPaK nigbegáItGnusasn_sMrab;dMeNaHRsaycMeBaHbBaðafvikarnigEpñkhiBaØvtßú - sMrb;sMrYlkareKarBvaytMélnigGnuvtþn_karEksMrYleKalneya)ayminEmnsikSa Fikar fµI nigdMeNIr kar nignItiviFI2>tYnaTIrbs;saklviTüal½ycMeBaHkargarfvikar saklviTüal½yedIrtYnaTIelIkargarfvikardUcxageRkam³ - EpnkarskmµPaBénviTüasßan - kic©snüarbs;viTüasßan - ynþkarénkarRtYtBinitü nigtamdan - vaytMélhaniP½y - ynþkarénkarkMNt;ktþaGtßiPaB - meFüa)aysMrab;TMnak;TMng 23 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 24. 24. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUk5³RbtiPUkmµhriBaØvtßú Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1 rMlwk vimCÄkarhiBaØvtßúKWCaKnøwHsMxan;énRbB½nhiBaØvtßuúCamYykareFVIsVy½tPaBy:agsmrmüdl;>>>>>>>>>>>>. kar pþl;RbtiPUkmµdl;saklviTüaFikarrgedIm,IRbitibtþidMeNIrkarGaCIvkmµedaybuKÁlikCak;lak; NamYyedIm,IBRgIkmUlniFi .2 GMBInItikmµsaklviTüal½yminKYrGnuvtþn_karpþl;GMNacNamYydUcxageRkamedayKµankarerobcMCalixitsMercBIRbFanRkumRbwkSaPi)alenaHeT ³ k> GMNacRtUvBRgIk EfmTaMgmankMNt;dUcxageRkam 24 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 25. 25. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg x> GMNacedIim,Ilk; b¤cat;EcgelIRTBüsm,tþi K> GMNacénkabBa©aM b¤ pøas;bþÚrRTBüsm,tþi b¤ plRbeyaCn_énRTBüsm,tþi X> GMNacedIm,IsMercCYléndI b¤GaKarEpñkénGaKa g> GMNacedIm,Ix©I RbmUlTunbEnßmtameKalneya)ayfvikar rbs;viTüasßanKWRtUveRbIR)as;sMrab;Et k¦ cMNay TUTat;sgelIkargarrbs;s>x>b>K x¦ pþl;CMnYyelIkarRsavRCav K¦ elImUlniFishKmn_ X¦ cMNayEdlc,ab;kMNt;3> eKalneya)ayRbtiPUkmµhiBaØvtßú 1> eKalbMNg KIpþl;PaBsmürmsmtkic©EpñkhiBaØvtßúdl;ed)a:tWm:gcMeBaHcMNayelIfvikar EdlÉkPaB . 2 eKalneya)ay eKalneya) 2>1 kmµvtßúcMeBaHeKalenya)ayCak;lak; ed):atWm:gKWmanesrIPaBcMeBaHkarcMNayelIfvikar EdlÉkPaBsMrab;skmµPaBBak;B½n§cMNayelIRbtibtþikarN_nigmUlFnenAlkçN³EdlkarsMerc )any:ageCaKC½ynigkmµvtßúéns>x>b>Kniged)a:tWm:g. 2>2 karEbgEckfvikarKYrEtepÞrBIcMNayRbtibtþikareTA cMNaymUlFn karynþkarÉk PaBmin Gac Gnuvtþn_ elIfvikarRsavRCav mUlniFiCMenOcitþ nigskmµPaBBaNiC¢kareday CakaTTYlsÁal; CaesrIPaBKICa karsMxan; . 2>3 RKb;cMNayKUrCaskmµPaBTak;TgnigKYrCasiT§Rsbc,ab; ehIyGñkkan;fvikarKYrEtÉkPaB RKb; vik½yb½Rt EdlRtUvKitKUr eRbobeFobCamYyfvikar . 2>4 RbFaned)a:tWm:g b¤ mUlniFiRsavRCavKYrpþl;RbtiPUkmµsiT§sMrab;karbBa¢aÉkPaB nigvik½yb½Rt . bBa¢IRKb;EdlRbtiPUkmµsiT§ KYrEtRtUvpþl;CUn Calaylak;GkSr edIm,ICMnYydl; esva KNenyü nighiBaØvtßú . 2>5 RKb;cMNayKYrEtmankarRKaMRTRKb;RKan;edayvik½yb½Rt niglixitTTYl 2>6 KµansmaCikKYrÉkPaBelIcMNayéncMNaypÞal;rbs;BYkeKenHKYEtRtUvbBa©b;edayfñak;elI 2>7Gñkkan;katNTanrbs;s>x>b>KKYrEtmankat;sMrab;cMNayrbs;BYkeKedaymankarÉk PaBBIfñak; elIrbs;BYk eK. 25 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 26. 26. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg 2>8eKalneya)ayenHKMaRTedaynigCaRbFanbTcMeBaHkmµviFIpøÚvkarénRbtiPUkmµGMNachiBaØ vtßúEdlÉkPaBedayRkumRbwkSa Pi)al.4> kmµviFIpøÚvkarénRbtiPUkmµGMNachiBaØvtßú kmµviFIpøÚvkarénRbtiPUkmµGMNachiBaØvtßúeTACamYykMNt;RtaBnül;Edlpþl;CUnedayRkumRbwkSaPi)a l kmµviFIpþl;RbtiPUkmµGMNachiBaØvtßú kMritcMNaysMrab;: • cMNayelImUlFn • cMNayRbtibitþikarN_ • epÞrfvikarrvagRbtibitþikarnigcMnaymUlFn • cMNayelItulüPaB • begáItnigÉkPaBelIkic©snüa5> kic©snüa sMunMnItiviFIenHkMNt;eLIgedayRbePTkic©snüaepSg²nigkMritRbtiPUkmµedIm,IcuHkic©snüa kic©snüaEbgEckRbePTdUcxageRkam³ RbePTTI 1 ³ kic©snüaTijCamYyGñkpÁt;pÁg;sMrab;TMnij nigesvakmµdl;karcMNayfvikar edaybuKÁl EdlkMNt;siT§CUn . -kic©snüa b¤kic©RBmeRBog EdlnwgRtUvcMNayelIfvikarRbcaMqñaM b¤ elIcMnYnfvikarsMrab;niy½t KYrEtRtUvBicaNarkñúgRbePT TI 3 . -kic©snüaCYlEdlbnþhYsfvikarRbcaMqñaM KYrEtBicaNarRbePTTI 3. RbePTTI 2³ kic©snüaRsavRCav BaNiC¢kmµ nigbeRgon sMrab;pÁt;pÁg;TMnij nigesvakmµ cMeBaHtMélKYrEtRbKl;CUnedayGñkesñIsMudl;saklviTüaFIkarrgTTYlbnÞúkb¤ buKÁlikEdlcat;taMg . RbePTTI3³KYrRtUvCUnRbFankariyal½yRbtibtþsMrab;karÉkPaB nigesñIsMukarsMerccugeRkay.6>kMritRbtiPUkmµ 26 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 27. 27. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg karRbtiPUkmµsiT§GMNacRtUv)anbegáIteLIgCamYykarpþl;siT§dl;kMritbuKÁldUcxageRkam³ ³ kMritTI 1 ³ saklvITüaFIkar kMritTI 2 ³ saklvITüaFikarrg kMritTI 3³ RbFaned)a:tWm:g nig RBwT§burs kMritTI 4³ RbFankariyal½y nigGnuRbFan RbFanmCÆmNÐl kMritTI 5³CMnYykar nig RbFanEpñk kMritTI 6³ buKÁlikcat;taMgEdlRbKl;siT§7> kMNt;RtakarBnül;RbtiPUkmµhiBaØvtßú k-karRbtiPUkmµbuKÁlik eKalneya)ayRKb;RKgFnFanmnusS x-RbtiPUkmµelImUlFn Gnuvtþn_sMrab;karTij lk; nig rMelaHecalRTBüsm,tþi kMritbuKÁlik karRbtiPUkmµsiT§ kMritTI 1 ³ saklvITüaFIkar kMritTI 2 ³ saklvITüaFikarrg kMritTI 3³ RbFaned)a:tWm:g nig RBwT§burs kMritTI 4³ RbFankariyal½y nigGnuRbFan RbFanmCÆmNÐl kMritTI 5³CMnYykar nig RbFanEpñk kMritTI 6³ buKÁlikcat;taMgEdlRbKl;siT§ K-RbtiPUkmµelIcMNayRbtibtþikarN_ arN_ ral;karcMnayRtUvsßitenAkñúgkBa©b;fvikarcMnayRbtibtþikarRbcaMqñaM kñúgkrNIEdlcMNayelIs b¤ eRkAKMeragRtUvBinitüemIlelIeKalneya)ayfvikarEpnkar. . kMritbuKÁlik karRbtiPUkmµsiT§ kMritTI 1 ³ saklvITüaFIkar 27 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 28. 28. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg kMritTI 2 ³ saklvITüaFikarrg kMritTI 3³ RbFaned)a:tWm:g nig RBwT§burs kMritTI 4³ RbFankariyal½y nigGnuRbFan RbFanmCÆmNÐl kMritTI 5³CMnYykar nig RbFanEpñk kMritTI 6³ buKÁlikcat;taMgEdlRbKl;siT§ X-RbtiPUkmµelIkariyal½yb¤ éfømNÐl kari 28 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 29. 29. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 6 ³ karRtYtBinitühiBaØvtßú Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1> TUeTA KNenyüPaBKWKnøwHd_sMxan;sMrab;RbB½n§hiBaØvtßúfvikarEdlKWCaEpnkarhiBaØvtßúRbcaMqñaMvaKWCakarsM xan;edIm,I RtYtBinitü karrIkcMerInCak;EsþgCamYynwgEpnkaredIm,IFana fatMrUvkarlT§plRbcaM qñaMnwgRtUv)ansMerc . s>x>b>Kmanr)ayRtYtBinitünigkmµviFItamdanRbcaM ExedIm,IsMrb;sMrYl bBaðaTaMgenH. 29 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 30. 30. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg r)aykarN_RbcaMExKWCa]bkrN_cMbgénkartamdanhiBaØvtßúEdlGaced)a:tWm:gb¤mCÄmNÐlGacta mdancMNUlcMNayCamYyfvikarEdlesñIsMu .2> eKalneya)ayRtYtBinitünigtamdanhiBaØvtßú k-eKalbMNg eKalbMNgKWedIm,Ipþl;CUnrcnasm<½nsMrab;karRtYtBinitü r)aykarN_nigtamdankarGnuvtþn_ énhirBaØvtßúnigkarelIkTwkcitþsMrab;karRKb;RKghiBaØvtßúEdll¥ nigdak;Bin½ysMrab;karRKb;RKgmin) anl¥ . aykarN_ x-r)aykarN_ RKb;r)aykarN_nwgRtUvvaytMélCamYymUldæanfvikarRKb;EpñknwgRtUvtamdanlT§plhiBaØvtßúén ed)a:tWm:gCaRbcaMExnigGnuvtþkarEksMrYlenAkEnøgEdlcaM)ac; .RtLb;mkvijRKb;ed):atWm:gnwg tam dankarGnuvtþn_énskmµPaBrbs;va . r)aykarN_hiBaØvtßúnwgRtUvpþl;CUnkñúgeKalbMNgenH. lT§pllMGitRbcaMExnwgRtUverobcMsMrab;saklviTüaFIkarrgedayRKb;EpñkCamYyCMnYykarénkarvi PaKhiBaØvtßúBIed)a:tWm:gKNenyü nighiBaØvtßúehIyr)aykarN_enHnwgRtUvcuHhtßelxaeday RbFanEpñknimYy² . RbFaned)a:tWm:g; KNenyünighiBaØvtßáúnwgpþl;r)aykarN_RbcaMExCUndl; saklviTüaFikarrgnigKN³kmµkarEpnkarnighiBaØvtßú nigRkumRbwkSaPi)al .3>RbB½n§r)aykarN_ r)aykarN_RbcaMExKWCamUldæansMxan;énkarRtYtBinitüGnuBaØatieGayed)a:tWm:g;edIm,Itamdan cMNUlnigcMNay nigfivkarrbs;BYkeK . 1>r)aykarN_ RKb;Ex kariyal½y hiBaØvtßúbegáIt nigEbgEckr)aykarN_hiBaØvtßú. - ed)a:tWm:g;nwgTTYl)anCaFmµtadUcCar)aykarN_RbtievTliTCWTUeTARKb;Ex³ - r)aykarN_cMNUlcMNaytamEpñkkariyal½ynimYy ² 2> TMrg;r)aykarN_ RKb;r)aykarN_manTMrg;dUcKña³ - cMNUl - dkcMNay - tulüPaB 30 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 31. 31. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg 5>karviPaKr)aykarN_ r)aykarN_RtUv)anbegáIt nigepJIrCUnRKb;EpñkkñúgkMLúgeBlTI 4 dl;éf¶TI 19 énEx b:uEnþvaGaRs½yelIkalevlabuNüCati nigkarRbCMurbs;KN³kmµkarRKb;RKghiBaØvtßú nigfivikar kMhus ? enARtg;EdlRbtibtiþminrMBwgTukekIteLIgenAkñúgr)aykarN_BYkeKKYrEtRtUvGnuvtþedIm,IFanafaBYkva RtUv)anEksMrYlnigpþl;siTy:agsmrmü . RbwkSaeyabl;GacRtUvtMrUvBIGñkviPaKhiBaØvtßú . Rtg;enAEdlkMhusrkeXIj karEksMrYlRbtievTn_KYrRtYv)anerobcM nigRbKl;CUnCMnYykarKNnIkr Epñked)a:tWm:g; KNenyü nighiBaØvtßú eTACamYyÉksarKaMRTRKb;RKan;edIm,IGac EksMrYledIm,I RtUvGac bBa¢k; nigdMeNIrkar .6>r)aykarN_Gnusasn_dl;ed)a:tWm:g r)aykarN_RbcaMExnImYy²KWRtUv)anbgðajdl;RkumRbwkSaedayRbFand>K>hviPaKelIlT§pl hiBaØvtßúsMrab; RbcaMEx . r)aykarNEtgEtrYmbBa¢ÚlBt’mansUcNkrénkarGnuvtþn_EpñkRKb;RKg ehIyRKb;EpñkKWtMrUvedIm,IerobcM r)ay karN_RbcaMEx edIm,IeFVICamUldæanr)aykarN_ sMrab;Rkum RbwkSaPi)al . edIm,ICMnYydl;karerobcMdl;RKb;Epñk r)aykarN_RtUvpþl;Gnusasn_+sMrab;RKb;Epñkéned)a:tWm:g . TMrg;enHRtUvman nwgGnuvtþn_tam nigpþl;Bt’mankñúgTMrg;c,as;las; .7>r)aykarN_RbcaMqñaM k-r)aykarN_RbcaMqñaMCasaFarN³ lkçtþik³sMxan;sßitTidæPaBénTMrg;énr)aykarN_enHKWRtUv)anerobcMtamTMrg;énbTdæansþg;KNnI Catikm<úCab¤ Generally Accepted Accounting Practice" (GAAP) . s>x>b>KKWRtUvtMrUvedIm,IerobcM nigRbKl;CUnRkumRbwkSaPi)alenAr)aykarN_lMGitRbcaMqñaM kMLúgqñaMsRmab;lTæplrbs;vaEdlmanEcgnigkMNt;edayRkumRbwkSaPi)al . x-r)aykarN_RbcaMqñaM³ • r)aykarN_hiBaØvtßú • r)aykarN_Gnuvtþn_esvakmµ • r)aykarN_BIsklviTüaFIkarrg 31 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 32. 32. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 7³ KNenyüPaB karRtYtBinitüxagkñúg nigsavnkmµ Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1 rMlwk CMBUkenHnwgRKb;dNþb;elITMrg;énkarTTYlxusRtUveyabl;elImUldæanénRtYtBinitüxagkñúgkarEnNaM GMBItYnaTIsavnkmµépÞkñúg . KNenyüPaBtMrUveGaymanRKb;kMriténs>x>b>Knigrvag s>xb>K nigédKYrxageRkArYmTaMg rdæaPi)al nisSit nigsarFarN³ . 32 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 33. 33. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg brisßankarRKb;RKgxagkñúg nig eKalKMnityuT§sa®sþ r)aykarN_KNenyühiBaØvtðú raCrdæaPi)al GnuK>savn xageRkA r)aykarN_Rbc aMqñaM kmµ ÉkPaBkarGnuvtþn_d_l¥tMrUvkarRtYtBinitüxagknúg karRKb;RKghiBaØvtðú karRKb;RKghaniP½y tmøaPaB saklviTüaFIkar GgÁPaB eKalbMNg fvika karTTYlxusRtUvtrbs;;GgÁPaB karTTYlxusRtUvtrbsGgÁPaB karTTYlxusRtUvtrbs;GgÁPaB karTTYlxusRtUvtrbs;GgÁPaB haniP½y yuT§sa®sþ l¥ xagkñúg RbtibtþikarhiBaØvtðú dMeNIrkarRtYtBiinitü RbB½n§énkarRtYtBinitü nig sa>rgTTYlb épÞkñúg Gnuelamtamc,ab; nÞuk GPivDÆn_ GnuKTTYlbnÞú svan³kmµépÞkñúg kareRbIR)as; k RbPBmUlniFI fvika mUlniFI kari fvikar r KMrUesvakmµlT§plhiBaØvtßú beec©kviTüaBt’manviTüa énhiBaØvtßú sMrab;sMrYl ¬kariyal½yfvikarnigEpnkar¦2 KNnIPaB 2>1 KNnIPaBxageRkA s>x>b>KKYrEtGnuvtþn_r)aykarN_BIrRbePT³ • r)aykarN_TisedA • r)aykarN_hiBaØvtßáúRbcaMqñaM 33 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 34. 34. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg k-r)aykarN_TisedAEdlTMrg;CaEpñkénsMnuMs>x>b>KRbcaMqñaMEdlmanlkçN³Cak;lak;lT§pl edIm,I RtUv )anbegáItedays>x>b>KnigkarGnuvtþn_hiBaØvtßúRtUv)ansMerckMLúgqña. M RKb;karKaMRTTak;Tg;nwgr)aykarN_RbcaMqñaMrYmman³ • erobcMr)aykarN_hiBaØvtßúRbcaMqñaMtambTdæansþg;darKNnICatikm<úCa • r)aykarN_hiBaØvtßúrYmman: o r)aykarN_tulüPaB o r)aykarN_Gnuvtþn_EpñkhiBaØvtáßú o r)aykarN_lMhUsac;R)ak; o r)aykarN_énlTplesvakmµGnuvtþn_CamYyTisedAEdlbegáIteLIg o r)aykarN_éneKalneya)ayKNenyü nigkarTTYlxusRtUvCabnÞan; o r)aykarN_RKb;RKgrYmTaMgkarTTYlxusRtUvsMrab;karRbB½nbegáItnigEfTaMénkarRtYtBinitü épÞkñúgkMNt;edIm,IkarFanaGHGagsmüehtupledayeyagtamÉkPaB nigTMnukcitþ elIr)aykarN_hiBaØvtßú . o r)aykarN_svnkmµ x-r)aykarN_hiBaØvtßúKYrEteFVIsvnkmµ nigCataraglMGitkñúgry³eBl 4 ExéncugqñaMsikSa 2>2 KNenyüPaBxagkñúg s>x>b>KKWRtUvmanRkumRbwkSaPi)altamkarkMNt;edaylkçtik³edIm,IkMNt;eKalneya)ayén s>x>b>KkñúgTMnak;TMngCamYykarGnuvtþn_énFmµnuPaBéns>x>b>KGnuvtþn_r)aykarTisedA nigRbFanbTénkarRKb;RKg nigFur³kic© . - edIm,IFanafaRbB½n§RtUv)ankMnt;sMrab;sMrb;sMrYlnigTTYlxusRtUvskmµPaBenAkñúgs>x>b>KedIm ,IFanakarTTYlxusRtUvénkareRbIR)as;FnFanCasFarN³ - saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúksikSaFikarnigRtUvpþl;GMNac edaylaylakGkSr GMBItYnaTI GMNactamc,ab; TTYlxusRtUvsMrab;karGnuvtþn_énRkumRbwkSaPi)al nigbegáItenAtMrUvkar caM)ac;Calak;tamkarkMNt;rbs;RkumRbwkSa. - RbB½n§xagkñúgénKNenyüPaBhiBaØvtßúKWRtUvCarcnasm<½ncat;taMgnigGnuvtþrcnasm<½n§GgÁ PaB . 34 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 35. 35. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - fvikarpþl;TisedAsMrab;karRbtibtþihiBaØvtßúsMrab;GñkRKb;RKgRKb;kMriténGgÁPaBTTYlxusRtUv. RbB½n§r)aykarN_hiBaØvtßúRbcaMExGnuBaØatiedaykareRbobeFoblT§plsMerc)anCak;Esþg CamYynwgfvikar. - lMeGogBIGnuvtþn_tamEpnkarRtUv)anviPaKkñúgr)aykarN_hiBaØvtßúBIrRbFand>K>h CUn s>k>r nigRkumRbwkSaPi)alvaRtUv)anpþl;Gnusasn_faed)a:tWm:g;edIm,IbegáItRbB½nr)aykarN_pøÚvkaredI m,IGacbMErbMrYlfvikarGacRtUv)anviPaK nigBnül;tamtMrUvkar . - r)aykarN_Gnusasn_rbs;ed)a:tWm:g; RKb;Ex r)aykarN_RtUv)anbgðajdl;RkumRbwkSaeday RbFan d>K>h GMBIkarkarviPaKlT§plhiBaØvtßúrYmTaMgBt’mansUcNkrminEmnhiBaØvtßúehIy RKb;EpñkKWtMrUveGayerobcMr)aykarN_RbcaMExEdlTMrg;CamUldæan sMrab;RkumRbwkSa .3 karRtYtBinitüxagkñúg ¬kMBugsikSaRkmbTdæankarRtYtBinitüépÞkñúg¦ 3>1 niy½mn½y karRtYtBinitüxagkñúgRtUv)ankMnt;dUcxageRkam³ RKb;eKalneya)aynignitiviFIÉkPaBedaysmasPaBGñkRKb;RKgedIm,ICMnYyénkarFanaeGaysMer cTisedAkarRKb;RKgeGayeRcIndUckarGnuvtþn_edaykarbegáIttamlMdab;lMedaynigRbsiTPaBén GaCIvkmµ rYmTaMgeKalneya)ayRKb; RKg karkarBarRTBüsm,tþI / karkarBarnigEsVg rkkar e)akR)as;nigkMhus PaBRtwmRtUv nigkarbBa©b;kMNt;RtaKNenyü nigkarerobcMTan;eBl evla én Bt’manhiBaØvtßúEdlTukcitþ . 3>2 eKalkarN_mUldæanénkarRtYtBinitüxagkñúg eKalkarN_mU karRtYtBinitüxagkñúgRtUv)anelIkeLIgedIm,IRKb;RKghniP½y nigeFVIeGayRbesIredIm,ICYyFana faFnFanrbs;s>x>b>KRtUv)aneRbIR)as;manRbsiT§PaB nigcMNaykMritsnSMsMécx<s; . haniP½y KYrRtUvvaytMélCabnþ nigkarRtYtBinitüRtUvelIkeLIgEdlFanahaniP½yenAkñúgkMritTab karRtYtBinitüxagkñúgnwgGacbBa©b;RKb;haniP½y eFVIrebobenHKYrEtbegáItRbsiT§PaB b:uEnþkarkar RtYt BinitüxagkñúgKYrEtkat;bnþyhniP½yenAkñúgkMritmYyTTYlyk)an . RbB½n§énkarRtYtBinitüxagkñúgKYrrYmman³ - karbNþúHbNþalnigRKb;RKgbuKÁlnigkMnt;karTTYlxusRtUvvaKWCakarsMxan;EdlbuKÁlikRtUv)an kMnt;y:agc,as;las;nUvkarTTYlxusRtUv nigsiT§GMNac ehIybuKÁlenHKYrEtRtUv )anbNþúH 35 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 36. 36. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg bNþal nigKaMRTCMnYykñúgkargarEdlBYkeKRtUvGnuvtþ . EbgEckepSgKñaRKb;RKan;én katBVkic©kar. -smtßPaBedIm,IeGayEckrMElkRKb;RKan;éntUnaTIKWGa®s½yelIkMriténbuKÁliknigsßanPaBrbs; ed)a:tWm:g; eTaHbICay:agNa enHtamkarENnaMd_l¥KYrEtGnuvtþn_dUcteTA ³ • karrMElkéntYnaTIhiBaØvtßú • karrMElkénsiTGMNacRbtibtþkarBIkarEfrkSaRTBüsm,tþiBak;B½n§ • karrMElkénkarRbtibtþi BI kMNt;RtahiBaØvtßú • karrMElkénEfrkSaRTBüBIkarEfTaMkMNt;RtaKNenyü • kareFVIeGaymankMNt;ÉksarRKb;RKan; - GnuelamCamYyeKalneya)ay nignItiviFIsMrab;lT§kmµTMnij nigesvakmµ nigkarTUTat;én KNnInwgCYyFanafaÉksarRtUvrkSaTuktambTdæansmrmü PaBRKb;RKan;nItiviFIpþl;siT§ eyag tameKalneya)ayénRbtiPUkmµGMNac asn_svnkmµ 3>3 Gnusasn_svnkmµxagkñúg svnkrxagkñúgRtUvBicaNarfakarRtYtBinitühiBaØvtßúy:agsMxan;faGñkRKb;RKged)a:tWm:gKYrEtRtUv)a nBak;B½nCamYysiTGMNacékarTTYl vik½yb½Rt bBa¢aTij nigRtUtBinitüGcln³RTBüsm,tþi . Gnusasn_énkarGnuvtþn_d_l¥EdlRtUv)anÉkPaBdaysaklviTüaFikarrg KW³ • RKb;mUlniFiKYrRtUv)anTTYlnigkMNt;Rtavik½yb½Rtr)aykarN_FnaKarsegçbehIyepJIrCUn ebLakr • RbGb;sac;R)ak;KYrcak;esarsuvtßiPaBeGay)anRtwmRtUv siT§GMNac bBa¢aTij nigvik½yb½Rt • ed)a:tWm:gKYrEtGnuelamtam eKalneya)ayRbtiPUkmµhiBaØvtßú nigRbwkSaeyabl; CamYybuKÁlikEdlpþlsiTenAd>K>h edIm,IcuHhtßelxaelIkarbBa©aTij nigvik½yb½Rt . • karbBa¢aTijKYrRtUv)anbMeBjsMrab;RKb;karbBa¢aTijTaMgxagkñúg nigxageRkA . • RKb;karbBa¢aTijKYrEtcuHhtßelxatamkMNt;siT§ . • karbBa¢aTijKYEtRtUvmanÉksarCasMxan;CamYykarbMEbkxagkñúg nigxageRkA. • vik½yb½tKYrEtpþl;siTsMrab;cMnayTUTat;bnÞab;BIeyageTAbBa¢aTijedIm nigFanafaTMnij esvakmµRtUv)anTTYl. 36 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 37. 37. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg • ed)a:tWm:gKYrEtvaytMélelIsiTbBa¢aTijrbs;eKedIm,IFanafaBYkeKRtUv)anEbgEckkargarni gminRtUvbBa©b;edaybuKÁlikEtmYy. RtYtBinitüRTBüGskmµ nigsnñiFi • RTBGskmµEdlmanvtþCIvitelIsBI 1qñaM elIkElkEtkuMuBüÚT½r mantMélelIs 500 duløa ed)a:tWm:gKYrFanafaRTBümanenAkñúgbBa¢IRTBüsm,tþis>x>b>KedaymankMNt;RtalMGit nigbg;elxsMKal;. • RTBüsm,tþiEdlsMxan;KYrEtRtUve)aHRtaeQµaHsaklviTüal½y • ed):atWm:g;KYrEtRtYtBinitüCaRbcaMelIkarcuHbBa¢IRTBsm,tþi • ed):atWm:g;KYrEtBicarNarelIkarEfrkSabBa¢IeBjeljénRKb;RTBüsm,tþiEdlmantMél Tab;Cag 2000 nigRtUvkMNt;TukenAkñúgRTBüsm,tþirbs;s>x>b>K.4 kareRbIR)as;minsmü e)akbnøM niglYc eKalneya)ay nItiviFi nigRbB½n§rbs;s>x>b>KFafa s>x>b>KKWTTYlxusRtUvCa saFarN³ cMeBaHRTBüsm,tþi . RTBüsm,tþirYmmanGaKa dI Gcln³vtßú ]bkrN_ dUc rfynþ mU:tU kMuBüÚT½r kmµviFIkMuBüÚT½rCaedIm…. enHKWCakarTTYlxusRtUvénbuKÁlikrbs;s>x>b>KedIm,IFafa RTBü sm,tþirbs; s>x>b>KRtUv)aneRbIR)as;sMrab;eKalbMNgrbs;s>x>b>KEdl)anÉPaB ehIykar eRbIR)as;minsmürmü bnøM niglYc elIRTBüsm,tþi bgáCaxusRkmsIlFm’ nigKYrCa lT§pl énbBaÄb; nigdMeNIrkarbTelIµsRBTµTNÐ . CMnYynwgmany:agCak;lak;BIsavkmµépÞkñúg RbsinebIbBaðaelIkeLIgkñúgEpñkenHkarsgS½yenHRtUvCUndMNwgeTARbFanEpñkRKb;RKgEpñkEdl ekIteLIg .6> savnkmµépÞkñúg üeKalneya)sUmBinitüeKalneya)aysvnkmµépÞkñúg 37 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 38. 38. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 8³RbB½n§KNenyühiBaØvtßú Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitüsaklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgkMBugEtsikSaelIRbB½n§RKb;RKghiBaØvtßú RbB½n§RKb;RKghiBaØvtßú rYmmantYnaTIdUcxageRkam³ KNnIbMNul KNnIGtifiCn fvikar RbtievT lT§kmµ 38 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 39. 39. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg RTBsm,tþi karbBa¢aTij snñiFi eKalneya)ay GñkeRbIR)as; buKÁliktMrUveGayeRbIR)as;RbB½n§enHKYrEtbMeBjTMrg;BakSeGay)ansmrmü nigTTYlesvakmµbNþúHbNaþlBak;B½n§ munnigeRbIR)as;KWRtUv)anpþl;eGaydl;GñkeRbIR)as; . 39 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 40. 40. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 9>cMNUl nigkarTTYl Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1> esckþIepþImlT§plbeRgonnigRsavRCavbegáItRbPBcMNUly:agsMxan;CamYy esvaRbwkSaeyabl; esvakmµ bec©keTs .2> RbPBcMNUl CMnYyfvikarBIrdæ)alPi)al éføsikSarbs;nisSit CMnYyelIkarRsavRCav cMNUlrbs;ed)a:tWm:g; 40 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 41. 41. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg cMNUlBIkarCYlGaKar b¤ sm,tþiepSg² cMNUlBIkarvinieyaK cMNUl)anmkBIkarbric©ak - s>x>b K RtUvkt;RtacMNUltamRbePT eGay)anc,as;cUleTAkñúgr)aykarN_RbcaMEx edIm,IraykarN_ nigCamUldæanénkarviPaKhiBaØvtßú . - RtUvkt;RbPBcMNUleGay)anc,as; dUcCacMNUlsMrab; kariyal½y b¤EpñkNa - RtUvkt;RtacUleTAtamRbePTKNnIcMNUlrbs;s>x>b>K - RtUvbegáItRbePT KNnIrg enAkñúgcMNUlrbs;s>x>b>K 41 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 42. 42. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 10>KNnIGtifiCnCMBak; Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1>esckþIepþIMm esvakmµBIkarlk;RtUvEbgEckCaRbePTsac;R)ak; b¤ NTan ehIys>x>b>KRtUv kMnt;KNnI bMMNul tamGtiCnnimYy² nigtamRbePTKNnIrbs;va eRkamKNnIemmYy .2>TUeTA cMNUlRtUvTTYlCasac;R)ak;b¤CMBak; sac;R)ak;EdlTTYlmkBIkarR)ak;FnKar - bMNullk;ekItéføedImkñúgkarbegáIt nigEbgEckvik½yb½Rt 42 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 43. 43. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - NTanlk;lTplénkarminTUTat; b¤ KWkarlM)ak;kñúgeRsacRsg CalTplEdléfø edImcMNay)anekIteLIg3>karRbmUlbMNul EpñkcMnUlRKb;RKgelIkarRbmUlbMNul CamYyvik½yb½RtCaerogral;Ex vik½yb½RtnwgRtUvsegçb enAkñúgr)aykarN_Edl .skmµPaBRbmUlGnuvtþn_kariyal½yRKb;RKgcMNUledayEp¥kelIkry³e Blénvik½yb½RtEdlRtUvKitcab;BIry³eBjecj . bc©úb,nñkal r)aykarN_bMNulKWRtUvepJIrCUndl;GñkCMBak;Caerogral;cugEx eKalkarrbs;s>x>b>KKWRKb; vik½yb½RtRtUv )anTUTat;erograléf¶TI 20énEx CabnþbnÞab;. mYyEEx³GñkCMBak;bMNulRtUv)anepJIrCUnr)aykarN_EdlmanCUndMNwgy:agc,as; “OVERDUE x ACCOUNT”. BIrEx³GñkCMBak;bMNulRtUv)anepJIrCUnr)aykarN_EdlmanCUndMNwgy:agc,as; “FINAL NOTICE” statement . bIEx³enAcugExTIbIenAeBlEdlKNnIKWelIsBI 90éf¶ lixitRbmUlbMNulRtUv)anepJIr lixitbBa¢k; x³ y:agc,as;KµanNTanRtUv)anpþl;CUneToteTnigbMNulenaHRtUv)anepJIrsMrab;karRbmUlBIeRBaH enHKWCamUlehtuénc,ab;edayehtufabMNulminTan;)anTUTat;Kµanvik½yepSgKYEtecjCUnGñkCMBak;e ToteT . ed)a:tWm:g;Edlecjvik½yb½RtKWRtUvCUndMNwgfabMNulminTan;)anTUTat; nigRtUvesñIsMu CMnYy edIm,Isþar bMNulvij .4>karlubecalbMNul bMNulminlubecaledayKµankarGnuBaØatiBI RbFan d>K>h enaHeT ehIykarGnuvtþn_sMrab;kar lubecalenHKYrbBa¢ÚneTAkariyal½ycMNUledIm,IkMnt;lMGitGMBIvik½yb½Rt nigsßankarN_Edl Bak;;B½n§nigkaresñIsMu. 43 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 44. 44. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 11 GMBIlT§kmµ Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1> eKalbMNg - edIm,IkMNt; CMerIslT§kmµEdlGaceRbI)andl;buKÁlik - begáItnItiviFIdMeNIrkar nig karTTYlxusRtUvénbuKÁlikeBlTijTMnij nigesvakmµ - edIm,Ipþl;enAbuKÁlikCamYyeRKagq¥wgénc,ab;eBlEdlTijTMnijnigesvakmµ2> RbB½n§nigkarRtYtBinitü RbFankariyal½yRtUvTTYlxusRtUvsMrab;RbB½n§begáItnigRtYtBinitüsMrab;lT§kmµTMnijb¤esvakmµ . RbB½n§enHKYrEtGnuelattameKalneya)aysaklviTüal½y tamkarENnaMepSg²rbs; kariya 44 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 45. 45. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg l½yKNenyü nig hiBaØvtßú . RKb;kariyal½yGacmansiT§edIm,IbegáItRbB½n§pÞal;xøÜn sMrab;kar bBa¢aTij. RbB½n§KYrEtrYmbBa¢ÜlkarRtYtBinitüRKb;RKan;edIm,IFanafakarTijKWRtUv)anGnuvtþn_y:agmanRbsiT§ PaB nigGnuPaB EdlRKb;kMNt;RtahiBaØvtßúRtUv)ankt;RtaRtwmRtUv nig RtUvpþl;siT§kñúgTMrg;én Rbti PUkmµ ..3> kartamdankarGnuvtþn_rbs;GñkpÁt;pÁg; -karENnaMenHCMnYyCamYykarbegáItlkçx½NÐGnuvtþsMrab;GñkpÁt;pÁg;EdlQrelImUldæanRbePT TMnij b¤esvakmµEdlpþl;eGay nigtMrUvénGñkeRbIR)as; . dMeNIrkarvaytMélKWCaPaBsMxan; kñúg karsMercTijCabnþbnÞab; .karsMxan;RtUvEtdwgfaGnusasn_elIkarGnuvtþn_rbs;GñkpÁt;pÁg;KUrEtRtYt Binitüy:agsmehtupl . - RKb;karbBa¢aTijKYrEtRtUv)anGnuvtþn_eyageTAtameKalneya)ayRbtiPUkmµhiBaØvtßú Edl RtUv)anÉkPaBedayRkumRbwkSaPi)al . - kariyal½ylT§kmµ)anGPivDÆn_eKalneya)ay nignItiviFIedIm,Idl;karbBa¢aTij ehIy eKalneya)ayenHnwgRtUvvaytMélnigEksMrYl . -ed)a:tWm:g;KYrEteRbIGñkpÁt;pÁg;Edl)ankMNt;sMrab;karbBa¢aTijTMnij nigesvakmµ. - lT§kmµéns>x>b>KEfrkSabBa¢IGñkpÁt;pÁgEdlkMNt;sMrab;TMnij nigesvakmµCak;lak; ehIy GñkpÁt;pÁg;EdlRtUv)ankMNt;RtUvBicarNadUcxageRkam³ • TItaMg • rgVg;plitplesvakmµ • KuNPaBesvakmµ • lT§PaBdwkCBa¢Úndl;kEnøg • lT§PaBdwkCBa¢ÚnTan;eBl • tMélTMnij¤£ esvakmµ • PaBsmürménplitpl nigesvakmµ 45 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 46. 46. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg taraglkçx½NeRCIIserIsGñkpÁt;pÁg; GtþelxGñkpÁt;pÁg; lkçx½NÐ emKuN BinÞú rgVg;plitplesvakmµ • TItaMg • KuNPaBesvakmµ • lT§PaBdwkCBa¢Úndl;kEnøg • lT§PaBdwkCBa¢ÚnTan;eBl • tMélTMnij¤£ esvakm • PaBsmürménplitpl nigesvakmµ 1-100 1 dl; 34>RKb;karbBa¢aTijKYrEtBicarNanigGnuelamtamc,ab;Bak;B½n§ karbBa¢aTijrbs;s>x>b>KKYrEtRtUvbegáItRsbCamYybribTénc,ab;rYmmanb:uEnþmindak;kMNt; cMeBaH³ • c,ab;lk;TMnij • karFanacMeBaHGtifiCn • karRbkYtRbECgesñIPaB • c,ab;BaNiC¢kmµ • TMnijsuPaB nigsuvtßPaBkñúgkareRbIR)as;5> nItiviFITijEdlmanlkçN³RbkYtRbECg niymn½y niglkçx½NÐénRKb;kic©snüapÁt;pÁg;KYrEtsakl,gCakMLúgeBlCamYyTIpSar . kar Gnuvtþn_eKalneya)aynwgFanafas>x>b>KnigsMerc)ankarGnuvtþn_l¥sMrab;kMriténesvakmµ nig KuNPaBEdlCak;lak;.dMeNIrkarenHKYrkMNt;rgVg;BIkar)a:n;sµan;EdlmanlkçN³RbkYtRbECg dl;kic©snüaRbkYtRbECg . edjéfølkçN³RbkYtRbECg 46 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 47. 47. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg GñkedjéføKYrEtRtUvekaHehAeBlEdlmantMélelIsBIr 3000 duløasMrab;TMnij b¤ sMrab; cMNayRbcaMqñaMEdlmantMélelIsBI 2000 duløa kariyal½ylT§kmµrbs;s>x>b>Knwg Gnuvtþn_ karedjéføenH . ab;bu karbBa¢aTijsMrab;buKÁlik KµankarTijCMBak;RtUveFVIeLIgsMrab; b¤ dMNagbuKÁlénbuKÁlik s>x>b>KbBa¢aTijRtUv)an eRbIsMrab ;eKalbMNgTMnij nigesvakmµEdlsMrab;cM)ac;sMrab;s>x>b>K.6 karTUTat;cMNay KNnIbMNul vik½ybMNulGacRtUvbBa¢ÚlenAEpñkhiBaØvtúß: • vik½yb½Rtm©as;bMNul • b½NÑbBa©aTij • R)ak;ebovtS7 RtYtBinitüxagkñúg edIm,IsMercKNenyüPaBGgÁPaBKYrEtmankarRtYtBinitüxagkñúgenAGgÁPaB ehIykarRtYt Binitü xagkñúg RKb;RKghniP½y nigCMnYyedIm,IFanfaFnFanrbs;s>x>b>KRtUv)aneRbIR)as;y:ag man RbsiT§PaB . smasFatu y:agcaM)ac;énkarRtYtBinitüxagkñúgKWFanaénPaBRKb;RKan;én Éksar nigkMNt;Rta . kñúgkrNI éncMNayR)ak;Ex dUcCaÉksarnigkMNt;RtaenHKYrRtUv eFVIvik½yb½Rt nig karTTYl sMrab;kareFVIsvnkmµy:agCak;lak;. 47 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 48. 48. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 12 RTBüskmµ Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1>niy½mn½yénRTBüsm,tþiRTBüsm,tþiKWRtUvkMNt;CaTMnijEdlTijkñúgtMélelIs 500 eLIg EdlvaRtUv)anKitfaRtUveRbIkñúgvtþCIvtieRcInCamYyqñaM2>RbePTénRTBüsm,tþis>x>b>KkMnt;RbePTRTBüeTAkñúgRbePTdUcxageRkam • dI • GaKar 48 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 49. 49. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg • kMuBüÚT½r • eRKOgsgðarwm • esovePA • yanynþ • ehdæarcnasm<½nbNþajkMuBüÚT½r • m:asIunnig]bkarN_ • kmµviFIkMuBüÚT½r • bNþal½yBiess • vtßúsil,3> TijRTBüsm,tþi- sMeNIrsMuTij - RKb;kariyal½yTaMgRtUvesñIsMuRTBüskmµ sMrab;kargarkñúgkariyal½yrbs;xøÜn eTAkñúgEpnkar fvikarRbcaMqñaM dl;EpñkRKb;RKgfvikar nigEpnkaredIm,Idak;CUnKN³RKb;RKg RtYtBiinitü nigsMerc -krNIesñIsMuTijCabnÞan; kñúgkrNIEdlRTBüskmµcaM)ac;RtUvkareRbIR)as;CaRbcaMéf¶ RbKl;- sMeNIrRbKl; krNIRbKl;RTBüskmµRtUveFVIeLIgtamr)aykarN_ EdlmanGñkRbKl;TTYlc,as;las; ¬r)aykarN_RbKl;TTYl¦ t;Rtani ÉksarRTBüsm, -kMNt;RtanigÉksarRTBüsm,tþi -GclRTBüRtUv)ankMNt;RtaelIRTBüGskmµ edayEpñk KNenyü . karcuHbBa¢IenHRtUv bgðajkarBiBrnalMGit TItaMg Gayukal kalputkMNt; GaRtarMelaH éføedIm elIRTBüEdl mantMélelIsBI 1000 duløa . dMeNIrkarcuHbBa¢IKWeFVItamry³nItiviFIrbs;karhiBaØvtßú . -ÉktþaTijedayKN³kmµkarnwgRtUvcuHelxkUd edIm,IepÞogpÞat;CamYyKN³kmµafvikar . eTaHBICay:ag RTBüKWRtUvTTYlsÁal;sMrab;kariyal½ybBa¢aTij nig kat;rMelaH nwgRtUvTUTat;dl; kariyal½yenaH . - karRKb;RKgRTBüsm,tþi-karkat;rMreM laH karkat; RKb;RTBüsm,tþielIkElgEdl dI nigvtßúBiesssMrab;bNÑal½yEdlmanvtþCIvitkMNt;. l>r eQµaH ry³eBlKitCaqñaM GaRtaPaKry³kñúgmYyqñaM 49 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 50. 50. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg GaKar yanynþRKb;RbePT eRKOgsgðarwm m:asIun nig]bkrN_ ]bkrN_sMrab;vIedGU m:asIunhVÚtUkUBI bBa¢Únsar m:asIunRb:UCIkTWr m:asIunkMuBüÜT½r bNÑal½y4> karlk;RTBüsm,tþi karlk;dUr Tij CYl RtUvGnuelamtamkarRbtiPUkmµsiT§GMNacEpñkhiBaØvtßú nigRtUveFVIlixit lak;l½kçGkSr esñIsMukarsMercdl;RkumRbwkSaPi)al b¤RtUvBinitü nigeyagtamEpnkarfvikar RbcaMqñaMEdlGnum½t edayRkumRbwkSaPi)al .5> RtYtBinitüRTBüsm,tþi k-karTTYlxusRtUv TisedAénPaBsMxan;énRtYtBinitüxagkñúgKWCakarBarRTBüsm,tþi . RTBüsm,tþiRtUvEbgEck y:agTUlay nigkarTTYlxusRtUvelIkarBarvaedayGñkRKb;RKg. TBüsm, x-savnkmµRTBüsm,tþi karRTBüsm,tþiKWCa]bkrN_mYyd_sMxan;kñúgkarFanRTBüGacRtUvGacBnül;)an . karsavnkmµ énkarcuHbBa¢IRTBüsm,tþinwgRtuvGnuvtþn_CamUldæanRbcaMEdlPaBc,as;las;nigkarbBa©b;karcuH bBa¢IKWRtUvrkSaTuk . savnkmµnwgGnuvtþn_CaTMrg;RtYtBinitüCavtþCIvtþedIm,IFanafaRKb;RTBüEdl)ancuHbBa¢IRtUvmanvtþma nenAed)a:tWm:g; ehIyEdlRTBüfµIRtUv)anbEnßmy:agRtwmRtUvkñúgkarcuHbBa¢Í nigBt’manc,as;las;. edIm,IsMerckarkarRtYtBinitüenH dMNagd>K>h nwgCMnYyRKb;buKÁlrdæ)alrbs;ed)a:tWm:g;begáItkar RtYtBinitüBinitüelImUldæansakl,g. 50 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 51. 51. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg K-karFanara::b;rg karFanara rg s>x>b>KnwgBicarNaRtUvGnuvtþn_kmµviFIFanar:ab;rgEdlmanbMNg;kat;bnßyhaniP½ykñúgkar)at; bg; RbsinebIc,ab;rbs;tMrUveGaybMeBj. 51 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 52. 52. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 13 ³karFanar:ab;rg Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1>TUeTA karENnaMRtUv)anpþl;CUnedIm,IFanafas>x>b>KGtib,manIkmµ elIplRbeyaCn_ nigGb,maelI éføFanar:ab;rg;Kµan ed)a:tWm:g;KYrEterobcMkarFanarab;rgedayKµankarÉkPaBCamunén EpñkhiBaØvtßú .2>RTBüsm,tþirbs;s>x>b>K sMrab;eKalbMNgénkarFanara:b;rg; RtUvGnuelamtamc,ab;rbs;RBHraCaNacRkkm<úCakMNt;naeBlGnaKt enaHRTBüsm,tþis>x>b>KnwgRtUvrYmbBa¢Úl³ - RKb;GaKar 52 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 53. 53. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - RKb;sPar³ - RKb;meFüa)ayeFVIdMeNIr - RKb;]bkrN_kñúgkMcI b¤CYlBIs>x>b>K3> karBarkarlYc4> r)aykarN_kar)at;bgRTBü 53 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 54. 54. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 14 ³ eKalneya)ayvinieyaTunEpñk hiBaØvtßúRbePT nItiviFIÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßúkarlbriecäTRbsiT§PaBkarEksMrYlÉkPaBcugeRkayGñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßúm®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s;kalbriecäTBinitü 1> edIm,IFanakarvinieyaK nigkm©IRtUv)aneFVIeLIgtamtMrUvkarc,ab; 2> pþl;enAeRKagq¥wgkñúg s>x>b>KGacRKb;RKgy:agmanRbsiT§PaB nigsuvtßiPaB dl;RbPBhiBaØvtßúrbs;va 3> eFVIGtib,markmµcMNUlBIkarvieyaKmUlFncrnþ 4> eFVIGb,rmakmµelIhaniP½yvinieyaK dl;s>x>b>K kMBugEtsikSa. 54 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 55. 55. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 15³ eKalneya)ayvaytMélnigEpnkarmUlFn Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1>TUeTA edIm,IFanafa karcMNayelImUlFnKW³ 1> P¢ab;CamYyTisedAyuT§sa®sþrbs;s>x>b>k 2>eFVICaEpnkar nig karvaytMéltamnItiviFIÉkPaB 3>Gnuvtþn_kñúgmUlniFInig kMritfvikar 55 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 56. 56. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg KMeragcMNaymUlFn³ KWKMeragEdltMrUvkarvinieyaKelIFnFans>b>bK kñúgkarbegáItskþanuBlesvakmµGnaKt . EpnkarcMNaymUlFn³KWCaKMeragEpnkarcMNayEdl)anvaytMél nigbMeBjcitþlkçx½NÐmuxsBaØatamkarEnnaMrbs;karvaytMélmUlFn . fvikarcMNayelImUlFn³fvikarcMNayRbcaMqñaMEdlbMEbkecjBIEpnkarcMNaymUlFn rYmTaMgKMeragcMNaymUlFn.2> TMnak;TMng RKb;KMeragcMnaymUlFnKYrEtRtUvpSarPa¢b;y:agc,as;CamYyTisedAyuT§sa®sþ EdlbBa©k;kñúgÉksarEpnkaryuT§sa®sþ.3>Epnkar -KMeragcMNayelImUlFnRtUveFVICaEpnkary³eBlR)aMqñaM sMrab; ksagCafµIénRTBücrnþ nigkar vinieyaKTunFnFanfµIeTAkñúgesvakmµfµI nigTIpSa . -EpnkarÉkPaB -xøwmsarEpnkar -fvikarcMNaymUlFn -lkçx½NÐénkñúgkareRCIsersIKMeragmandUcxageRkam³ - karEksMrYlEbBaNiC¢kmµ ³ KMeragRtUvtMrUveGayRsbtamGaRtaplRtLb;nwgRtUvpþl;mUlniFicMeBaHkarerobcMpþl; hiBaØb,Tan. - karsMrYlCayuT§sa®sþ KMeragnwgRtUv)ankMNt;CakMrit nigÉkPaBcMeBaHfvikarRbcaMqñaM sMrab;KMeragyuT§sa®sþ . - KMeragbMeBjenAlkçx½NÐEksMrYlCabnþnwgRtUvpþl;mUlniFI tamry³karkat;rMelaH 56 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 57. 57. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - karbMEbkfvikarsMrab;KMeragEpñkc,ab;nwgRtUvEbgEckCaRbcaMqñaM . eKalneya)ayepSg²Bak;B½n§cMeBaHeKalneya)aycMNaymUlFn -eKalneya)ayEbgEckFnFan-fvikar -eKalneya)ayRbtiPUkmµ -karRtYtBinitünigkarTTYlxusRtUvEpñkhiBaØvtßú 57 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 58. 58. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 16³ r)aykarN_hiBaØvtßú nigKNenyü Epñk hiBaØvtßú RbePT nItiviFI ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitü1>TUeTA r)aykarN_hirBaØvtßúCasMxan;rYmman r)aykarN_cMNUl-cMNay biTbBa¢I r)aykarN_tulüPaB r)aykarN_hirBaØvtßú lMhUrsac;R)ak; r)aykarGnu)atCaedIm . munnwgeyIgcab;epþImksagr)aykarN_KeRmaghirBaØvtßú ¬Pro forma financial ¦ statements vanwgmansar³RbeyaCn_kñúgkarBinitüemIleLIgvijelIr)aykarN_hirBaØvtßúmUldæan EdlRtÚv 58 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 59. 59. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg vas;Evg dl;CMhrhirBaØvtßú ¬Financial position¦ rbs; s>x>b>K³ taragtulükar ¬Balance sheet¦/ r)aykarN_cMNUl ¬Income statement¦/ nigr)aykarN_clnasac;R)ak; ¬Statement of cash flow¦.2> r)aykarN_hirBaØvtßúmUldæan 2>1>taragtulükar taragtulükarRtÚv)anbegIáteLIgedayEp¥kelIsmIkarKNenyüCamUldæan ³ Assets = Liability + Owner’s equity . karekIneLIg b¤karfycuHNamYyenAxagGgÁNamYyénsmIkarRtÚv EtRtÚv)anTUTat; ¬Offset¦ edaykarekIneLIg nigkarfycuHesµIKñaenAxagGgÁénsmIkarmçageTot. dUecñH/ )anCaeKdak;eQµaHvafa taragtulükar ¬Balance sheet¦. vapþl;mUldæankñúgkarvas;Evg bERmbRmÜlnaeBlGnaKtcMeBaHRTBüsm,tþi/ bMNul/ nigmUlFn ¬témøRTBüsuT§ Net worth¦. EpñkTImYyéntaragtulükarmanrayeQµaHRTBüsm,tþirbs;S>x>b>K¬EdlRtÚv)anvaytémøsßitkñúg témøéføedIm minEmntémøTIpSarCak;EsþgenaHeT¦ nigbgðajtémøsrubénral;GIV²Edls>x>b>Kman. RTBüskmµ ¬Current assets¦ rYmmanluy nigGIVEdlGacRtÚv)anbMElgeTACaluykñúgkMLúgeBl mYyqñaM b¤kñúgmYyxYbRbtibtþikarFmµtarbs;S>x>b>KeTaHCaEvgCagenHk¾eday dUcCaKNnIRtÚv 59 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 60. 60. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg TTYl ¬Accounts receivable¦ nigsnñiFi ¬Inventory¦. RTBüGkmµ ¬Fixed assets¦ b¤GclnRTBü KWCa RTBüTaMgLayNaEdlRtÚv)aneRbIR)as;kñúgry³eBlEvgenAkñúgGaCIvkmµ. fIVt,itEtmantémø RTBüGrUbI ¬Intangibel assets¦ minmantémørUbIy_enaHeLIy dUcCasucän³Þ / kmµsiT§ibBaØa/ nig)atg;. EpñkTI 2 bgðajGMBIbMNul ¬Liabilities¦ rbs;GaCIvkmµ ³ karTamTarrbs;NTaykTl; bM nwgRTBürbs;s>x>b>K. bMNulskmµ ¬Current liabilities¦ KWCabMNulTaMgLayEdlRtÚvEtsg enAkñúgkMLúgeBlmYyqñaMkñúgmYyxYbRbtibtþikarFmµtarbs;s>x>b>KeTaHCaGacEvgCagry³eBl mYyqñaMk¾eday. bMNulry³eBlEvg ¬Long-term liabilities¦ KWCabMNulTaMgLayNaRtÚvsg ry³ bnÞab;BIry³eBlmYyqñaM . EpñkcugeRkayéntaragtulükarbgðajGMBImUlFnrbs;m©as; EdlCatémøénkarvinieyaKrbs; m©as;eTAkñúgGaCIvkmµ . vaCaktþaEdleFIV[esµIKñaenAelItaragtulükar EdltMNag[TaMgGs;én karrYmviPaKTanmUlFnrbs;m©as;eTAkñúgGaCIvkmµrYmTaMgGs;éncMNUlekIneLIgEdlmin)anEbgEc k eTAdl;GgÁPaB. 2>2> r)aykarN_cMNUl (The income statement) r)aykarN_cMNUl ¬b¤ r)aykarN_cMeNj nigxat Profit and loss statement b¤ P&L¦ eFIVkareRbóbeFobcMNayTl;nwgcMNUlkñúgmYykMLúgeBlCak;lak;NamYy edIm,IbgðajR)ak; cMeNj b¤xatsuT§. r)aykarN_cMNUlKWCarUbPaBmanclnaénPaBmancMeNj ¬Profitability¦ rbs;s>x>b>Kkñúgry³eBlmYy. 2>3> r)aykarN_clnasac;R)ak; (The statement of cash flows) r)aykarN_clnasac;R)ak;bgðajGMBIkarpøas;bþÚrenAkñúgTunbgVil ¬Working capital¦ rbs; s>x>b>KtaMgBIedImqñaMedayBN’nanUvbNþaRbPBénmUlniFi nigkareRbIR)as;nUvmUlniFiTaMg Gs;enaH. GaCIvkmµxñattUcCaeRcInminRtÚvkarr)aykarN_EbbenHeLIy pÞúyeTAvij BYkeKRtÚvBwgEp¥kelI KeRmagfvikaCa sac;R)ak; ¬Cash budget¦ EdlCa]bkrN_RKb;RKgEdlmanlkçN³pøÚvkarticCag enH EdltamdannUvlMhUrsac;R)ak;EdlcUl nigecjeRkA s>x>b>KkñúgkMLúgeBlNamYy. 60 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 61. 61. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg edIm,IeFIVkareRbóbeFobr)akarN_enH/ eKRtÚvEtRbmUlpþMútaragtulükar nigr)aykarN_ cMNUl EdleFIVkarsegçbeTAelIRbtibtþikarTaMgLayénqñaMbc©úb,nñ. r)aykarN_TaMgenHKWCaÉksarEdlmanlkçN³sµúKsµajeRcIn EdlRtwmEteRbIeday KNenyükr b:ueNÑaHeTEfmTaMgedaym®nþIhirBaØvtßúpgEdr. enAeBlEdlRtÚv)aneRbIrYmKñaCamYynwg]bkrN_ viPaK vaGacCYyGñkRKb;RKg kñúgkarerobcMEpnkarskmµPaB nigGnaKthirBaØvtßúrbs; s>x>b>K sMrab;R)ak;cMeNj.3> karbegIátr)aykarN_KeRmaghirBaØvtßú karbegIátr)aykarN_KMeraghirBaØvtßúEdlqøgkat;dMeNIrkarkareFIVKeRmagfvika CYyedIm,IGac eFIVkarbþÚrpøas;eKaledAGaCIvkmµrbs;xøÜneTACakarBit. enAeBlbegIát/ KeRmag fvikaRtÚveqøIynwg sMnYrdUcCa ³ etIR)ak;cMeNjb:unµanEdlGaCIvkmµrMBwgnwgTTYl)an? etIcMNayefr ¬Fixed expenses¦ nigcMNayERbRbÜl ¬Variable expenses¦ b:unµan EdlGac[GgÁPaBsMercnUvkMriténkar lk;enaH)an? cMelIycMeBaHsMnYrTaMgGs;enH nig sMnYrdéTeTot KWmansar³sMxan;enAkñúgkarbegIát Epnkar hirBaØvtßúRbkbedayPaBeCaKC½ysRmab; GgÁPaB. EpñkenHnwgepþatelIr)aykarN_cMNUltaragtulükarEdl)aneRKagTuksRmab;GgÁPaB. r)ay karN_ Edl)aneRKagTukTaMgenHeFIVkar)a:n;RbmaNGMBIlT§PaBcMeNj niglkçxNÐ hirBaØvtßúTaMg mUlrbs;GaCIvkmµsRmab;ExGnaKt.BYkvaKWCaPaKpSMénkarbBa©úHbBa©ÚlcMeBaHm©as; NTannigGñk vinieyaKCaskþanuBledIm,Ipþl;hirBaØb,TanEdlRtÚvkaredIm,IkarrIklUtlas;rbs;s>x>b>K. CamYyKñaenHEdr/ edaysarr)aykarN_TaMgenHeFIVKeRmagGMBICMhrhirBaØvtßúrbs; s>x>b>KeBj mYykarbBa©b;éneBlevlaEdl)anBüakrN_TukenaH/BYkvaCYydl;GgÁPaBkñúgkareFIV EpnkarpøÚv cMeBaHPaBxøaMgxaghirBaØvtßúEdlRtUv)aneFIV[RbesIreLIg nigkMeNInGaCIvkmµRbkb eday RbsiT§PaB. edaysarGaCIvkmµEdlRtÚv)anbegIáteLIg manRbvtþiénTinñn½yRbtibtþikarecjBIGIVEdlnwg RtÚvbegIátr)aykarN_KMeraghirBaØvtßúenaH/ Parkic©enHRbEhlCanwgminlM)akdUcEdlvasRmab;kar cab;epþImGaCIvkmµenaHeLIy. 61 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 62. 62. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg 3>1> KeRmagr)aykarN_cMNUl (The pro forma income statement) enAeBlbegIátKeRmagr)aykarN_cMNUl shRKinmanCeRmIsBIr ³ begIátkarBüakrN_lk; nig work down b¤kMNt;eKaledAR)ak;cMeNj nig Work up. viFIsa®sþfµI eBalKW GgÁPaBeFIVkarkMNt;eKaledAcMnYnR)ak;cMeNj ¬Profit figure¦ ehIy bnÞab;mkkMNt; kRmitkarlk;bu:nµanEdlxøÜnRtÚvEtseRmc[)anenaH. CakarBit/ vamansar³sMxan; edIm,IeFIVkar eRbóbeFobeKaledAlk;enHTl;nwglT§plénEpnkarm:aXItFIg edIm,IkMNt;faetIva Cak;lak;Gt;. eTaHbICaBYkvamanlkçN³CakarbegIátKeRmagk¾eday/ karBüakrN_hirBaØvtßúRtÚvEt Ep¥kelIPaB Cak;Esþg nigbEnßmBIelIenHeTAeTotenaH BYkvaminEmnGIVeRcInCagkaryl;sbþiEdlKµankþI sgÇwm. CMhanbnÞab;mkeTotenaH KWRtUveFIVkar)a:n;RbmaNelIcMNayEdlGaCIvkmµnwgRbtibtþikar EdlTak;TgeTAnwgkarlk;TaMgenaH. enAkñúgGaCIvkmµxñattUcCaeRcIn R)ak;cMeNjRbcaMqñaMRtÚv Etman lkçN³FMRKb;RKan;edIm,IbegIátcMNUlsRmab;eBlevla EdlGgÁPaB)ancMNaykñúgkar RbtibtþikarGaCIvkmµ rYmCamYynwgcMNUlelIkarvinieyaKrbs;BYkeKenAkñúgGaCIvkmµ. 3>2 KMeragtaragtulükar (The pro forma balance sheet) bEnßmBIelIkareFIVKeRmagcMeBaHR)ak;cMeNjsuT§ [b¤xat] rbs; s>x>b>K RtÚvEt begIátKeRmagtaragtulükarEdlKUsbBa¢ak;GMBIRTBüsm,tþi nigbMNulrbs; s>x>b>K. karepþatCa cMbgRcInKWeTAelIplitPaBplcMeNjCaskþanuBlénGaCIvkmµ. edIm,IkarBarnUvckçúvis½yd¾sMxan;enH/ GgÁPaBKYreFIV karerobcMMKeRmag taragtulükarEdlman rayeQµaH ¬cuHbBa¢I¦ elIral;RTBüsm,tþinImYy²Edl GaCIvkmµnwgRtÚvkar nigral;karTamTar ¬Claims¦ ¬bMNul¦ TaMgGs;Tl;nwgRTBüsm,tþi TaMgGs;enaH.4> karRKb;RKg;lMhUrsab;R)ak; The Cash Flow ProjectorCa]bkrN_cMnYyénkarviPaK EdlGacCYyGñkkñúgkarerobcM rMlwkeLIgenAlMhUrecj-cUlénsac;R)ak; edaypþl;enAkarsegçby:agek,aHk,ay enAsßanPaB elIs énsac;R)ak; b¤ xVH (excesses and/or shortages of cash.) . vabegáItenAkarsegçbEdl TamTarkarsMrab;karKNna nig KMeragsMrab;;dUcxageRkam³ 62 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú
 63. 63. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg sac;R)ak;kñúgéd Cash on-hand sac;R)ak;cUl Incoming cash cMNaysMrab;GaCIvkmµ nig bMNul Business expenses and accounts payable 1> mUldæanénkarRKb;RKgsac;R)ak; r)aykarN_lMhUrsac;R)ak;Car)aykarN_hriBaØvtßúmUldæanmYyEdlraykarCUnshRKas enA crnþlMhUrecj-cUl sMrab;kMLúgeBlNamYy .vapþl;Bt’mand_manRbeyaCn_GMBIliT§PaB begáIt sac;R)ak;BI Rbtibtþkar karEfTaMnigkar BRgIksmtß PaBrbs;va karCYbenA ktaBVkic©énhriBaØvtßú nig TUTat;PaKlaP. vak_pþl;RbeyaCn_dl;GñkRKb;RKg kñúgkarvay tMélRbtibtþikarGtItkal nig eFVIEpn karvinieyaKTunnigskmµPaBhriBaØvtßúénGanaKt nig EfmTaMgpþl;d_GñkvinieyaTun m©as;bMNul >>>>> kñúgkarvaytMélskþanuBlR)ak;cMNUl nigliT§PaBsg;bMNulrbs;shRKas . 2> r)aykarN_sac;R)ak; CaTUeTA r)aykrN_lMhUrsac;R)ak;raykarCUnedayskmµPaBbIRbePT³ o sac;R)ak;BIskmµPaBRbtibtþkarN_ CalMhUrsac;R)ak;BIdMeNIrkarEdlmanT§Bl elI cMNUlsuT§ saF . ]TahrN_ mankarTij lk;CaedIm . o lMhUrsac;R)ak;BIskmµPaBvinieyaKTun Ca sac;R)ak;BIdMeNIrkarEdl)anmkBIkar vinieyaKTunelI RTBüsm,tþiGcrnþ b¤ ry³eBlEvg. ]TahrN_ karlk;-Tij RTBüGskmµ GaKar nig ]bkarN_CaedIm. o lMhUrsac;R)ak;BIskmµPaBhriBaØvtßú Casac;R)ak;dMeNIrkar PaKh‘un tMélRTBpÞal; bMNulénGaCIvkmµ. ]TahrN_karbeBa©j PaKhu‘n . srubénlMhUrsac;R)ak;suT§BIskmµPaBTaMgLayKWCa karekIneLIg b¤ karfycuH sac;R)ak; kñúugkMLugeBlmYy . smtulüsac;R)ak;énRKadMbUg RtUv)anbUkbEnßm eTAkar ekIneLIg b¤ fycuHén sac;R)ak; nigCaliT§plénsmtulüsac;R)ak;enAkMLúgeBl cugeRkay . The Cash Flow Projector bgðajGñkCaCMhankñúgkareRbIR)as;nigrYmbBa©ÚlCamYylMhUrsac;R)ak; bEnßmBisþa dUc CacMNUl cMNaysac;R)ak;GanaKt. edIm,IeRbIR)as;vacaM)ac;bMeBj4 CMhan edIm,IbegáItKMeraglMhUsac;R)ak;³ 63 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayKNenyünighiBaØvtßú

×