Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ

285 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ

 1. 1. RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt 3 c,ab; sþIBI karRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmμFnFanEr:
 2. 2. E RBHraCRkm ns¼rkm¼0701¼09 eyIg RBH)aTsemþcRBH neratþm sIhnu vr½μn raChrivgS ]PetasuCat visuT§BgS GKÁmhabursrtn_ nikeratþm FmμikmharaCFiraC brmnaf brmbBiRt RBHecA®kugkm<úCaFibtI 3 -)anRTg;yl;rdæFmμnuBaØénRBHraCaNacRkkm<úCa -)anRTg;yl;RBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼1198¼72 cuHéf¶TI 30 Ex vicäika qñaM 1998 sþIBIkarEtgtaMgraCrdæaPi)alkm<úCa -)anRTg;yl;RBHraCRkmelx 02¼ns¼94 cuHéf¶TI 20 Ex kkáda qñaM 1994 Edl RbkaseGayeRbIc,ab; sþIBIkarerobcM nigkarRbRBwtþeTAénKN³rdæm®nþI -)anRTg;yl;RBHraCRkmelx ns¼rkm¼0196¼05 cuHéf¶TI 24 Ex mkra qñaM 1996 EdlRbkaseGayeRbIc,ab;sþIkarbegáItRksYg]sSahkmμ Er: nigfamBl -tamesckþIRkabbgÁMTUlesñIsMuBIsemþcnaykrdæm®nþI nigBIrdæm®nþI RksYg]sSahkmμ Er: nig famBl. RbkaseGayeRbI c,ab;sþIBI karRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmμFnFanEr: EdlrdæsPa)anGnum½tkalBIéf¶TI 30 Ex ]sPa qñaM 2001 na sm½yRbCMueBjGgÁelIkTI 6 nItikalTI 2 ehIyEdlRBwT§sPa)anGnum½tyl;RsbtamelITRmg; nigKtiénc,ab;enHTaMg®sug kalBIéf¶TI 27 Ex mifuna qñaM 2001 nasm½yRbCMueBjGgÁelIkTI 5 nItikalTI1 ehIyEdlmanesckþITaMg®sugdUcteTA ³
 3. 3. CMBUkTI 1 bTb,BaØtiþTUeTA maRta 1>- c,ab;enHmaneKaledAkMNt;karRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmμFnFanEr: kareRbIR)as;GNþÚgEr: RBmTaMgral; skmμPaB TaMgLayEdlTak;TgeTAnwgRbtibtþikarFnFanEr:enARBHraCaNacRkkm<úCa . elIkElgEtRbtibtiþ kar eRbgkat nig]sμ½n®tUvsßitenAeRkamc,ab;mYyedayELk . maRta 2>- FnFanEr:TaMgGs;EdlzitenAkñúgdI elIdI b¤eRkamdIénEdneKak PñM x<g;rab EdnTwk EdnsmuRT ekaH )atsmuRT eRkam )atsmuRT kñúgbUrNPaBTwkdIénRBHraCaNacRkkm<úCaCasm,tiþrdæ . maRta 3>- FnFanEr: KWCasarFatuTaMgLayNa eTaHCakñúgTRmg;rwg rav ]sμ½n EdlkekIteLIgedayFmμCatitam dMeNIrvivtþPUKBÖsa®sþ b¤CalT§plénkarCIkykBIkñúgdI elIdI kñúgsmuRT eRkam)atsmuRT manCaGaT×t,Úgfμ FüÚgfμ Er:Gelah³ Er:elah³ TwkxniC fμ®kYs xSac; dIdæ eRbgkat nig]sμ½n . RbtibtiþkarFnFanEr:KWCakareFIVskmμPaB buersna EsVgrukrk nigGaCIvkmμFnFanEr: . buersna KWCakarEsVgrukrkCMhandMbUgenARsTab;dIelI edayeRbIR)as;]bkrN_samBaØ ehIymankarb:H Bal;bnþic bnþÜcdl;épÞdI edImI,kMNt;vtþmanFnFanEr: EdlmantémøBaNiC¢kmμ nigGacCaTisedAsRmab;kar esIñsMu GaCJab½NÑEsVgrukrknigGaCIvkmμFnFanEr: . karEsVgrukrk KWCakarsikSaRsavRCavkñúgbMNgrk[eXIj eFVIetsþsnÞsSn_Er: edImI,kMNt;skáanuBl TMhM KuNPaB brimaN RBmTaMglT§PaBesdækic© GaCIvkmμtamry³kareFVIbuersna karRsavRCavPUKBása®sþ rUbPUKBá sa®sþ nigKImIPUKBÖsa®sþ karCIkkkay karxYg kardwkCB¢Úan nigkareFVIviPaKdI dIl,ab; Twk fμ nigKMrUEr:epSg² eTot . GaCIvkmμFnFanEr: KWCaRbtibtiþkarCIkykFnFanEr:EdlkñúgenaHFnFanEr: ®tUv)anykecjBICRmkEr: eFVIRbRBwtþkmμ dwkCB¢Úan lk;dUr b¤karnaMecjkñúgeKalbMNgBaNiC¢kmμ . edayELkkarlk;dUr karnaMecjkarnaM cUlelah Fatumantémø t,ÚgfμmantémøEdlminTan;écñ nigEkécñrYcehIy ®tUvsßitenAeRkambBaØtiþc,ab;én RBHraCaNacRkkm<úCaEdl manCaFrman .
 4. 4. CMBUkTI 2 GaCJab½NÑFnFanEr: maRta 4>- GaCJab½NÑFnFanEr: KWCalixitGnuBaØatEdlpþl;nUvsiTi§[eTAsm,Tanikedaysßab½nmansmtßkic©edImI,Gnu vtþskmμPaBRbtibtiþkarFnFanEr: . maRta 5>- KμanrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlNaGaceFVIkarEsVgrukrk b¤eFVIGaCIvkmμFnFanEr: edayKμanGaCJab½NÑFnFanEr: Edlecj[edaysßab½nmansmtßkic©eLIy elIkElgEtm©as;kmμsiTi§ b¤Gñkkan;kab;Rsbc,ab;elIdIFøIEdlCaÉk CnGaceRbIR)as; RkYs xSac; fμ dIdæ edaymincaM)ac;manGaCJab½NÑ EtminGnuBaØat[dwkCB¢ÚanecjputBIRBMEdndIFøI CakmμsiTi§edImI,eFVIGaCIvkmμenaHeT . RbCaBlrdæExμrGaceFVIbuersnaenAelIdIrbs;rdæ [EtdIenaHrdæminTan;ecjGaCJab½NÑFnFanEr:eTAbuKÁldéT . maRta 6>- rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁl GacnwgTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:)aneTAtamkarBinitüBic½yenAelIsmtßPaBbec©k eTs hirBaØvtßú nigkarcuHbB¢IaBaNiC¢kmμ . maRta 7>- munnwgcUleTAkñúgdIEdlCakmμsiTi§ÉkCnedImI,eFVIkarEsVgrukrk nigCIkykEr: sm,Tanik®tUvmankarRBm eRBogCalaylkçN_GkSrCamYym©as;kmμsiTi§dIFøI sþIBIkarmineRCotERCk minb:HBal;dl;RTBüsm,tiþ nigkargar RBmTaMgeFVIkarTUTat;sgelIkarxUcxatEdlekItmanenAelIépÞdI EdlbNþalmkBIskmμPaBRbtibtiþkarFnFan Er: . munnwgcUlkñúgtMbn;EdlCakmμsiTi§rbs;rdæEdlkMNt;faCatMbn;karBar tMbn;bMrugTuk b¤tMbn;hamXat;edImI, EsVgrukrk nigCIkykEr: sm,Tanik®tUvmankarGnuBaØatCalaylkçN_GkSrBIsßab½nmansmtßkic© b¤sßab½nGnþr RksYgEdlmantYnaTIRKb;RKgelItMbn;enaH . maRta 8>- kareFVIbuersna karEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmμFnFanEr:enAelIdICakmμsiTi§rdæEdl)ankMNt;CatMbn;vb,Fm’ TItaMgRbvtþisa®sþ tMbn;ebtikP½NÐCati®tUvhamXat; . maRta9 minGacecjGaCJab½NÑFnFanEr:[®tYtKñaenAtMbn;NamYyEdlzitenAeRkamkarkan;kab;rbs;sm,Tanik
 5. 5. mYyepSgeTotrYceTAehIyedayKμankarGnuBaØatCalaylkçN_GkSrBIsm,Tanikmun b¤karyl;RBmCalay lkçN_GkSrBIrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:EdlbB¢aak;fa siTi§pþac;muxrbs;sm,TanikmunBMumanlkçN³RKb;RKan;tam pøÚvc,ab;eLIy . maRta 10>- rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:RKb;RKg RtYtBinitüral;RbtibtiþkarFnFanEr:edImI,karGnuvtþn_bTb,BaØtiþ nignIti viFITaMgLayénc,ab;sþIBIkarRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmμFnFanEr:manRbsiT§PaB . rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:rkSaTuksMNMuÉksar nigkMNt;RtakñúgbB¢IaÉksarcMeBaHral;GaCJab½NÑEdlecj [RBmTaMgÉksarEdlBak;B½n§nwgGaCJab½NÑ . CMBUkTI 3 RbePTénGaCJab½NÑFnFanEr: maRta 11>- GaCJab½NÑFnFanEr:®tUv)anerobcMCaR)aMmYyRbePT edImI,s®mYldl;Gñkdak;BaküsMukñúgeKaledAs®mYlkar RKb;RKgelIkargarEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmμFnFanEr: enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa[manRbsiT§PaB . 1-GaCJab½NÑsib,kmμFnFanEr: Gacpþl;[cMeBaHEtRbCaBlrdæExμrb:ueNÑaH kñúgeKalbMNgGnu vtþkargarEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmμFnFanEr:edayeRbIR)as;]bkrN_smÖar³samBaØ EdlmanenA kñúgmUldæan ehIyeRbIR)as;kmøaMgpÞal;xøÜn b¤CalkçN³®KYsarEdlmancMnYnminelIsBI 7 ¬R)aMBIr¦ nak; . sib,kmμFnFanEr:GaceFVIkarEsVgrukrk nig eFVIGaCIvkmμFnFanEr:)ancMeBaHEtFnFanEr:Edlrk eXIjkñúgsPaBCaFnFanEr:ray):ayenAkñúgdIl,ab; xSac; ®kYs sila kñúgépÞdIkMNt;mYymanTMhMmin elIsBI 1 ¬mYy¦hikta nigCeRmAminhYsBI 5¬R)aM¦Em:Rt . 2-GaCJab½NÑGNþÚgEr:ebIk nigkardæanvayfμ Gacpþl;;[rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlman lkçNsm,tiþ nigsmtßPaBRKb;RKan; kñúgbMNgGnuvtþkargarEsVgrukrk eFVIGaCIvkmμFnFanEr:sM Ng; nigFnFanEr:]sSahkmμNamYybeRmI[karksagsg; ]sSahkmμKImI ]sSahkmμEkécñehIy CIkykBIGNþÚgEr:ebIk b¤kardæanvayfμ . FnFanEr:sMNg; nigFnFanEr:]sSahkmμmanCaGaT× xSac; ®kYs fμ sMNg; LaetrIt dIdæ dIdæeFVI sIum:g;t_ pUsIlpáafμ hVÚsVrIt fμkMe)ar dULÚmIt fμm:ab ekALaM ):aehÁaDIt GMbil b:Utasmñagsila FüÚg Pk; FüÚgfμ xSac;TItan xSac;sIulIs b¤smasFatuFnFanEr:epSgeTotEdleRbIR)as;kñúgeKaledAdUc Kña .
 6. 6. 3-GaCJab½NÑGaCIvkmμEr:t,Úgfμmantémø Gacpþl;[dl;rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçN sm,tiþ nigsmtßPaBRKb;RKan;kñúgbMNgEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmμFnFanEr: t,Úgfμmantémø Bak; kNþalmantémønigfμsMGag . t,ÚgfμmantémømanCaGaT×eBRC t,ÚgTTwm keNþóg mrkt nigEr:t,Úgfμ TaMgLayEdlmanKuNPaB Rbhak;RbEhl . t,ÚgfμBak;kNþalmantMélmanCaGaT× esokkun GaemTIs tU):as nigEr:t,ÚgfμTaMgLayEdlman KuNPaBRbhak;RbEhl . fμsMGagKW CafμEdlmankMritføaqøúHTab b¤minføaqøúH ®tUv)aneKykeTAeRbIR)as;CaeRKOglMGepSg² manGaCaGaT× kal;esdUn GasYrIt GU):al;Fmμta GahÁat ehSt m:aLasIuk eQIfμ fμIeføImGeNþIk nig fμTaMgLayEdlmanKuNPaBRbhak;RbEhl . 4-GaCJab½NÑEkécñFnFanEr: Gacpþl;[cMeBaHrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçNsm,tiþRKb; RKan;kñúgeKalbMMNgEkécñt,Úgfμmantémø Bak;kNþalmantémø b¤fμsMGag . 5-GaCJab½NÑEsVgrukrk Gacpþl;[cMeBaHrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçNsm,tiþ nigsmtß PaBRKb;RKan;edImI,eFVIkarEsVgrukrk nigsikSaGMBIskþanuBlFnFanEr: . 6-GaCJab½NÑ]sSahkmμGaCIvkmμFnFanEr: ®tUv)anpþl;[cMeBaHEtsm,TanikEdlmanGaCaJ b½NÑEsVgrukrkb:ueNÑaH kñúgeKalbMNgEsVgrukrk nigCIkykEr:NaEdlmanCRmkEr:manRbsiT§PaB esdækic© ehIyzitenAEtkñúgrgVg;RBMEdnénGaCJab½NÑEsVgrukrk . sm,TanikEsVgrukrk®tUvEtdak;[BinitünUvkarviPaKbec©keTshirBaØvtßúbrisßan esdækic© nigsgÁm kñúgeKalbMNgkMNt;lT§PaBesdækic©sgÁménTRmg;RbtibtiþkarCIkykEr: edImI,sMukaryl;RBmBIrdæ m®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . EbbbT nigmatikaénr)aykarN_ karsikSasmiTi§lT§PaBcugeRkay nigÉksareyagRBmTaMglkç xNÐTaMgLayénkarecjGaCJab½NÑ]sSahkmμGaCIvkmμFnFanEr:nwgmanEcgkñúgGnuRkwtü . maRta 12>- kñúgkrNIEdlrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:kMNt;fa BaküsMuGaCJab½NÑEsVgrukrk b¤GaCIvkmμFnFanEr:CaKMerag manRTg;RTayFM nigmanplRbeyaCn_Biessdl;RbeTsCati rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:®tUveFVIkarcrcaCamYyGñk esñIsMuedImI,QaneTAdl;kic©RBmeRBogviiinieyaKTunFnFanEr: Edl®tUvbEnßmeTAelIGaCJab½NÑFnFanEr: . maRta 13>- cMeBaHtMbn;EdldwgBIskáanuBlFnFanEr: ehIyEdlminTan;ecjGaCJab½NÑ rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:Gac kMNt;tamkarRbkasCasaFarN³fa CatMbn;rkSaTuksMrab;eFVIkaredjéfø edayerobcM[mankarvaytMélkar
 7. 7. crcaCapøÚvkaredImI,ecjGaCJab½NÑFnFanEr:smRsbmYy b¤t®mUveGaymankarcrcaeFVIkic©RBmeRBogFnFanEr: bEnßmdUcmanEcgkñúgmaRta 12 . CMBUkTI 4 nItiviFIénkarecjGaCJab½NÑFnFanEr: maRta 14>- RbCaBlrdæExμrGacdak;BaküsMuGaCJab½NÑsib,kmμFnFanEr:edayxøÜnÉgpÞal;tammnÞIrCMnajrbs;RksYg TTYlbnÞúkvis½yEr:enAtambNþaextþ ®kugEdltMbn;GaCJab½NÑenaHsßitenA . maRta 15>- rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁl ®tUvdak;BaküsMuGaCJab½NÑFnFanEr:TaMgLayepSgeToteRkamGMNacénc,ab;enH eTArdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . maRta 16>- rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:®tUveqøIytbCalaylkçN_GkSrBIkaryl;RBm b¤karbdiesFn_elIkaresñIsMuGaCJa b½NÑFnFanEr: kñúgry³eBly:agyUr 45 ¬EssibR)aM¦éf¶ eRkayBIéf¶)anTTYlsMNMulixitesñIsMuRKb;RKan;tamEbb bTbec©keTs . maRta 17>- elIkElgEtGaCJab½NÑsib,kmμFnFanEr: sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:epSgeTot eRkam GMNacénc,ab;enHGacsMubnþ EkERb RbKl;CUnvij dak;bB©aaM epÞrsiTi§ b¤bnþCamrtk)anedaymankaryl;RBmCa laylkçN_GkSrBIrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . maRta 18>- GaCJab½NÑFnFanEr:eRkamGMNacénc,ab;enH GacBüÜr b¤lubecalcMeBaHsm,TanikNaEdlbMBanc,ab;enH nItiviFIénkarBüÜrTuk kardkhUtGaCJab½NÑ ®tUvkMNt;edayGnuRkwtü . maRta 19>- sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: eRkamGMNacénc,ab;enH®tUvdak;CUnrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: BinitünUvlixitesñIsMur)aykarN_ Epnkar niglixitCUndMNwgtamevlakMNt;ehIy®tUvrkSaTukesovePAkMNt;Rta nigÉksar . maRta 20>- karrkSakarsMgat;elIÉksar Bt’manTaMgLaydUcmanEcgkñúgmaRta 19énc,ab;enH ®tUveFVIrhUtdl;cug bB©ab;énGaCJab½NÑFnFanEr: b¤rhUtdl;mankarGnuBaØatBIsm,Tanik[eFVIkarpSBVpSayCacMhelIkElgEt ³
 8. 8. -Bt’manEdlTak;Tgnwgbrisßan nigsgÁmGacpSBVpSayCasaFarN³)anedayRKan;Etrdæm®nþITTYl bnÞúkvis½yEr:CUndMNwgdl;sm,TanikenaHb:ueNÑaH -RksYgTTYlbnÞúkvis½yEr:cgRkge)aHBum<pSaynUvsißtiEdlRsg;ecjBIÉksar nigBt’manTaMgLay rbs;sm,Tanik[EtmankarTak;TgeTAnwgkarviPaKEpñkFnFanEr:rbs;Cati . CMBUkTI 5 RbtibtiþkarEsVgrukrk nigGaCIvkmμFnFanEr: maRta 21>- sm,Tanik b¤GñkcuHkic©snüabnþnImYy² ®tUvTTYlxus®tUvelIkardwknaMRbtibtiþkar EsVgrukrk nigeFVIGaCIv kmμFnFanEr: nwg®tUvGnuvtþeTAtamkarkMNt;dUcxageRkamenH ³ 1-dMeNIrkarRbtibtiþkar[)anRtwm®tUv nigmanRbsiT§PaBtamlkçN³bec©keTs nighirBaØvtßú Edl nwglMGitkñúgkmμviFIkargarEsVgrukrk b¤karsikSaGMBIsmiT§ilT§PaBGNþÚgEr: 2-karBarbrisßandUcmanlMGitkñúgc,ab;sIþBIkic©karBarbrisßan nigRKb;RKgFnFanFmμCati karsikSa vaytémøehtub:HBal;brisßan EpnkarRKb;RKgbrisßan EpnkarlubGNþÚgEr: nigkarFanaEpñkhirBaØ vtßú 3-FanakarkarBarsuxPaB nigsuvtßiPaBBlkrEdlnwglMGitkñúgkmμviFIEpnkarGNþÚgEr: kmμviFIsux PaBnigsuvtißPaBkñúgGNþÚgEr: rab;bB©ÚalTaMgkarkarBareRKaHfñak; EbbbTraykarN_sIþBIeRKaHfñak; enH 4-karBarsuvtißPaBdl;saFarNCnenAkñúg nigCMuvijtMbn;GNþÚgEr:EdlnwglMGitkñúgEpnkarGNþÚgEr: 5-eFVIkarGb;rM bNþúHbNþal nigpþl;kargardl;RbCaBlrdæExμrEdlnwglMGitkñúgkmμviFIpþl;kargar Gb;rMbNþúHbNþal 6-eRbIR)as;[Gs;lT§PaBnUvTMnij nigesvakmμkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaenAtamTIkEnøg nigeBl evlasmRsb . rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: GackMNt;PaBcaM)ac;bEnßmsRmab;kargarxagelIedayeyageTAtamRbePT GaCJab½NÑFnFanEr: nigTMhMRbtibtiþkarenaH . maRta 22>- karENnaMelIEbbbT karbegáIn karBRgIkEpnkar nigmatikaénral;sMNMulixitcaM)ac; nigkmμviFIkargar kar FanaEpñkhirBaØvtßúsRmab;Gnuvtþ[)anRtwm®tUvenaHnwgmanEcgenAkñúgRbkasrbs;rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . maRta 23>- kñúgkrNIcaM)ac;nImYy² rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:®tUvcat;taMgm®nþImansmtßkic©edImI,BinitükarGnuvtþn_c,ab;
 9. 9. enH . m®nþIEdl®tUv)ancat;taMg®tUv ³ 1-TTYlxus®tUvcMeBaHrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:elIrebobrbbRKb;RKgRsbtambTb,BaØtiþénc,ab; enH 2-erobcMr)aykarN_RbcaMqñaMsþIBIskmμPaBCaRbcaMelIkargarEsVgrukrk nigCIkykEr:tamqñaMbnþ bnÞab; ehIydak;r)aykarN_enaHCUnrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: 3-RbmUlpþúMBt’man nigrkSaTukÉksarRbtibtiþkarEsVgrukrk CIkykEr: kardwkCB¢Úan RbRBwtþkmμ kar rkTIpSar nigkarnaMecjFnFan nigplitplEr: 4-eFVIkartamdan nigBinitü edImI,bB¢aak;BIkarGnuvtþn_bTb,BaØtiþTaMgGs;énc,ab;enH 5-®tYtBinitükarGnuvtþn_bTbB¢aa[)anRtwm®tUvelIsuxPaBnigsuvtißPaBrbs;Blkr nigsaFarNCn TUeTA nigkarBarbrisßan 6-TTYltYnaTIepSg²eTottamkarkMNt;rbs;rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . GMNac nigtYnaTIrbs;m®nþIEdl®tUv)ancat;taMgedImI,®tYtBinitüeFVIGFikarkic© nigraykarN_BIskmμPaBkar garEsVgrukrk CIkykEr: RsavRCav karviPaKBak;B½n§nwgrebobrbbRKb;RKgeRkamGMNacénc,ab;enHnwgmanEcg enAkñúgGnuRkwtü . maRta 24>- tamkarsRmbs®mYlrbs;RksYgTTYlbnÞúkvis½yEr: sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:®tUvsMu eyabl;BIRksYgBak;B½n§ edImI,GnuvtþRbtibtiþkarEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmμFnFanEr:enAkñúgmUldæan extþ ®kug ®suk x½NÐ tameKalkarN_GPivDÆn_esdækic© sgÁmkic©rbs;raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa . CMBUkTI 6 sm,Tanik nigm©as;kmμsiTi§dI maRta 25>- sm,TanikEdlmanGaCJab½NÑFnFanEr: ®tUvsgeTAm©as;kmμsiTi§dITaMgkñúg nigeRkAtMbn;GaCJab½NÑFnFanEr: cMeBaHkarxUcxatTaMgLayEdlbNþalmkBIRbtibtiþkarGaCIvkmμFnFanEr:rbs;xøÜnedayminKitfakarxUcxatenaH Ca]bTÞvehtu b¤Cakardwgmun . kñúgkrNIkarxUcxatNaEdlbNþalmkBIRbtibtiþkarGaCIvkmμFnFanEr:rbs;sm,Tanikcab;BIBIrrUbeLIg eTA sm,TanikTaMgenaH®tUvrYmKñasgeTAtamkarxUcxat . sMNgTaMgenaH®tUvGnuvtþdUcxageRkam ³
 10. 10. -RbsinebICatMbn;RbtibtiþkarFnFanEr:EdlmankMNt;enAkñúgGaCJab½NÑFnFanEr:b:HBal;eTAelIdI kmμsiTi§ m©as;dI®tUvGnuBaØat[sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:eFVIRbtibtiþkarFnFanEr:enAelIdIenaH edaymankarRBmeRBogKñaeTAvijeTAmkCamun EdlkñúgenaHm©as;dI®tUv)anTTYlsMNgsmrmü nigyutþiFm’ -sMNgenaH®tUvsgtameBlevla b¤sgpþac;EtmþgtamkarRBmeRBogrvagm©as;dI nigsm,Tanik Edl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: -kñúgkrNIm©as;dI nigsm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:minGac®suH®sYlKñaelIsMNg)an eTenaH rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:®tUvsMrYledaHRsayebImin)ansMerceT ®tUveFVIsMeNIeTAraCrdæaPi)aledImI,begáIt KN³kmμkarcMruHmYysMrab;edaHRsaykrNIenH -kñúgkrNIEdlPaKITaMgGs;minyl;RBmtamdMeNaHRsayrbs;KN³kmμkarcMruHeTenaHesckþIsMerc Casmtßkic©rbs;tula kar . maRta 26>- kñúgkrNIEdlépÞdITaMgmUlb¤cMENkNamYyéntMbn;RbtibtiþkarFnFanEr: EdlmankMNt;enAkñúgGaCJab½NÑ FnFanEr: minTan;)anpþl;kmμsiTi§CUneTAbuKÁlNamñak;eTenaH GaCJaFrmansmtßkic©minGacecjkmμsiTi§épÞdITaMg mUl b¤cMENkNamYyéntMbn;RbtibtiþkarFnFanEr:EdlmankMNt;enAkñúgGaCJab½NÑFnFanEr:eTA[buKÁlNamñak; )aneLIy elIkElgEtmankarGnuBaØatBIraCrdæaPi)altamsMeNIrbs;rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . RbsinebItMbn;RbtibtiþkarGaCJab½NÑFnFanEr:enaHmanRbCaBlrdækMBugrs;enAmunkalbriecäTénkarecj GaCJab½NÑ sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: ®tUvGnuvtþsMNgdUcmanEcgkñúgmaRta 25Edr . CMBUkTI 7 bTb,BaØtiþhirBaØvtßú maRta 27>- Gñkdak;BaküsMu b¤sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: ®tUvbg;CUnrdænUvéføcuHbB¢Ia BaküsMukarBnüar bnþkarepÞrepSg² nigQñÜldIRbcaMqñaM . maRta 28>- sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:TaMgGs; elIkElgEtsm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑEsVg rukrk nigsm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑEkécñFnFanEr:®tUvbg;CUnrdænUvsYysarelItémøFnFanEr:EdlTaj yk)an . sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:dUcmanEcgkñúgvaküx½NÐxagelI®tUvrkSaTukbB¢IaKNenyü ehIy®tUvpþl;CUnrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:nUvr)aykarN_ b¤bB¢IaEdlTak;TgnwgBt’manenH .
 11. 11. maRta 29>- rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:GaceFVIesckþIRbkasdl;sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: edImI,pþl; Bt’manbEnßmBIkic©snüalk; Gegát nigtamdanRtYtBinitüral;bB¢IaKNenyü nigBieRKaHCamYysm,TanikEdl )anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:edImI,kMNt;éføplitplEr:. maRta 30>- ®tUvhamdac;xatkñúgkardwkCB¢ÚanFnFanEr:ecj kñúgkrNIEdlFnFanEr:enaHminTan;)anbg;sYysar b¤Kμan lixitGnuBaØatCalaylkçN_GkSrBIrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: . maRta 31>- eyagtamc,ab;EdlmanCaFrman rbbBn§GakrBiessmYynwg®tUv)anbegáIteLIgsRmab;GnuvtþelIplit pl nigR)ak;cMNUlBIRbePTGaCJab½NÑFnFanEr:TaMg 6¬R)aMmYy¦ dUcmanEcgkñúgmaRta 11 . maRta 32>- GRtasYysarelItémøFnFanEr: nItiviFIénkarbg;sYysarCUnrdæ nigkarelIkTwkcitþdl;m®nþImansmtßkic© EdlEcgkñúgmaRta23 ®tUvkMNt;edayRbkasGnþrRksYg . Bn§Gakr Bn§Ky Bn§elIcMEnkPaKh‘un Bn§R)ak;cMENkpÞal;xøÜn sMviFanFn EbbbTcMNay rebobbg;Bn§ eKalkarN_ nigkarGnuvtþn_KNenyü nighirBaØkic© karkMNt;karxatbg; karelIkElgBn§ nigkarelIkTwkcitþdl; karvinieyaKTunelIvis½yEr: ®tUvGnuvtþtamc,ab;EdlmanCaFrman . CMBUkTI 8 eTasb,BaØtiþ maRta 33>- buKÁlNaEdleFVIRbtibtiþkarEsVgrukrkFnFanEr: edayKμanGaCJab½NÑFnFanEr: ®tUvBin½yCaR)ak;cMnYnBI 500>000 ¬hasibmWun¦erol eTA 1>000>000 ¬mYylan¦erol . kñúgkrNIminragcal®tUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI 1>000>000 ¬mYylan¦erol eTA 2>000>000¬BIr lan¦erol b¤pþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 1¬mYy¦ExeTA 1¬mYy¦qñaM b¤®tUvpþnÞaeTasTaMgBIr . maRta 34>- buKÁlNaEdleFVIRbtibtiþkarEsVgrukrk elμIs nwgmaRta 7 vaküx½NÐTI 2 b¤maRta 8 énc,ab;enH ®tUvpþnÞa eTasBin½yCaR)ak;cMnYnBI 5>000>000 ¬R)aMlan¦erol eTA 10>000>000 ¬db;lan¦erol b¤pþnÞaeTasdak;Bn§ naKarBI 6¬R)aMmYy¦Ex eTA 2 ¬BIr¦qñaM b¤®tUvpþnÞaeTasTaMgBIr .
 12. 12. maRta 35>- buKÁlNaEdleFVIRbtibtiþkarCIkykEr: edayKμanGaCJab½NÑFnFanEr:b¤elμIsnwgmaRta 7 b¤maRta 8 én c,ab;enH®tUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;cMnYnesμInwg 3¬bI¦dg éntémø):an;sμan tamry³eBlEdlplEr:®tUv)anCIk ykedayEp¥kelITMhM]bkrN_ eRKOgcRkplitkmμeRbIR)as; nigbrimaNEr:EdlmankñúgTItaMgenaH ehIy nig®tUv pþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI 1>000>000 ¬mYylan¦erol eTA 10>000>000 ¬db;lan¦erolkñúgmYyéf¶ eday Kitcab;BIéf¶EdlbuKÁlenaHRbRBwtþxusrhUtdl;éf¶EdlskmμPaBRbtibtiþkarCIkykEr:enaH®tUv)anbBaÄb; nigpþnÞa eTasdak;Bn§naKarBI 1¬mYy¦ qñaM dl; 5¬R)aM¦ qñaM edayminTan;Kitdl;sMNgénkarxUcxatepSgeTot . rIÉ ]bkrN_eRKOgcRkplitkmμepSg²eTot®tUvrwbGUsCasm,tiþrdæ . maRta 36>- buKÁlNaEdleFVIRbtibtiþkarCIkykEr:edayGaCJab½NÑFnFanEr:Gs;suBlPaB ®tUvpþnÞaeTasdUcmanEcg kñúgmaRta 35 énc,ab;enH . maRta 37>- sm,TanikNaEdlRbRBwtþelμIsnwgmaRta 30énc,ab;enH ®tUvBin½yCaR)ak;EdlmancMnYneTVCaBIréntémø FnFanEr:Edl)andwkecjb¤®tUvdkhUtGaCJab½NÑFnFanEr: b¤®tUvTTYleTasTaMgBIr . maRta 38>- sm,TanikEdlminGnuBaØt[m®nþIEdlmansmtßkic©cuH®tYtBinitüdUcmanEcgkñúgmaRta 23 énc,ab;enH cUleFVIkarRtYtBinitüenAkñúgkardæanRbtibtiþkarFnFanEr:rbs;xøÜn nwg®tUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI 5>000>000 ¬R)aMlan¦erol eTA 10>000>000¬db;lan¦erol b¤®tUvBüÜrTukGaCJab½NÑFnFanEr: ry³eBlminelIsBI 6 ¬R)aMmYy¦Ex. kñúgkrNIminragcal ®tUvdkhUtGaCJab½NÑFnFanEr:CasßaBr . maRta 39>- buKÁlNaEdlminEmnCam©as;kmμsiTi§dIRsbc,ab; ehIyeFVI[raMgsÞHdl;RbtibtiþkarFnFanEr:rbs;sm,Ta nikEdlmanGaCJab½NÑFnFanEr:Rtwm®tUvtamc,ab;enaH nwg®tUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 6¬R)aMmYy¦éf¶ dl; 1 ¬mYYy¦ Ex . maRta 40>- m®nþImansmtßkic©énRksYgTTYlbnÞúkvis½yEr:Edl)anXubXit b¤RbRBwtþelμIsnwgbTb,BaØtiþTaMgLayén c,ab;enH ®tUvTTYleTasrdæ)al edayBMuTan;Kitdl;bTelμIsRBhμTNÐepSg²eTot .
 13. 13. CMBUkTI 9 Gnþrb,BaØtiþ maRta 41>- rUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlNaEdl)ancab;epþImEsVgrukrk b¤eFVIGaCIvkmμFnFanEr: ehIymanlixitGnuBaØaCapøÚv karmuneBlc,ab;enHcUlCaFrman GacbnþskmμPaBkargar)an b:uEnþt®mUv[dak;BakübMeBjEbbbTsMuGaCJab½NÑ FnFanEr:fμI eTAtambBaØtiþénc,ab;enHy:agyUr 90 ¬ekAsib¦éf¶ . CMBUkTI 10 Gvsanb,BaØtiþ maRta 42>- bTb,BaØtiþTaMgLayNaEdlpÞúynwgc,ab;enH ®tUvTukCanirakrN_ . raCFanIPñMeBj>éf¶TI 13 Ex kkáda qñaM 2001 )anbgÁMTUlfVay RBHhsþelxa sUmLayRBHhsþelxaRBHmhakSRt neratþm sIhnu naykrdæm®nþI htßelxa h‘un Esn )anCRmabCUnsemþcnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYg]sSahkmμ Er: nigfamBl htßelxa s‘uy Esm elx ³ 141 c>l edImI,cmøgEck raCFanIPñMeBjéf¶TI 07 Ex kkáda qñaM 2001 GKÁelxaFikarraCrdæaPi)al htßelxa nigRta NaDI tan;

×