Academic policy

470 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
149
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Academic policy

 1. 1. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg seRmc yutßaFikaréneKalneya)ayGb;rM-sikSaFikar Jurisdiction of Academic Policy elxkUd³ 001>K>s>GmaRta 1³ yutþaFikaréneKalneya)ayGb;rM-sikSaFikar ( Jurisdiction of Academic Policy ) eKalneya)ayenAkñúgÉksarenHGnuvtþn_sMrab;RKb;kmµviFIEdlerobcMeLIgedaysaklviTüal½y Exµrbec©kviTüa nigRKb;RKg .kmµviFIsikSaénmhaviTüal½ynanab¤kmµviFICak;lak;NamYy TamTaeGay manrÉksar KaMRT nigral;Éksar c,ab; lkçnþik³ bTbBa¢aépÞkñug cracrENnaM RtUvEtGnuelamtammUldæan c,ab; rbs;RBHCaNacRkkm<úCa.maRta 2³ siT§imnusS ³c,ab;rdæFmµnuBaØrbs;RBHraCaNacRkkm<úCa : RbCaBlrdæExµrRKb;rUbmansiT§esñIKña min Rbkan; BUCsan_ vNѳ>>>>>>>>>>>>>>:. dUcenH nisSitTaMgGs; nigsmaCikTaMgGs;rbs;shKmn_ énsaklviTüal½y mansiT§dUcKñakñúgkarsikSakñúgbrisßanmYyEdlbBa¢k;fatMél nigkitþiyssMrab; buKÁlmñak; . karRbkan; BUCsasn_ kareRbIGMeBIhwgSaedaynisSit b¤ RkumnisSitcMeBaHkarRbkan; BUCsasn_ vNѳ BN’sMbur Gayu ePT sBa¢ati sasna ninñakarGgÁkar TMnak;TMng neya)ay PaBBikar nwgminRtUvTTYlykdac;xat;eday saklviTüal½y.maRta 3³ saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKgmanlkçN³CanitibuKÁlmYYy énc,ab;sa FarN³TTYlbnÞúk pþl;esvaGb;rM nigbNþúHbNþalnisSitfñak;]tþmsikSa.maRta 4 ³saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg pþl;CUnnisSitnUvcMeNHdwgmUldæan CMnaj nigkar Gnuvtþn_ Cak;Esþg kñúgviC¢aCIv³ ehIyecjsBaØab½Rtfñak;bNÐit briBaØab½RtCan;x<s; briBaØab½Rt briBaØab½Rtrg nig viBaØabnb½RtCUnnisSit sMrab;kareRbIR)as;cUl eTAbMerIkarkñúgRkumh‘un shRKas nigsßab½nsaFarN³.maRta 5³kmµviFIsikSarbs;saklviTüal½yRtUv)anerobcMeLIgedayRkumRbwkSaRbwkSaPi)alénsaklviTüal½y nigRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rMRtYtBinitüvaytMéledayRksYgGb;rM yuvCn nigkILa ehIy RKb; muxviC¢aEdlsikSasuT§EtRtUvRbLgtamkarkMNt; rbs;saklviTüal½y.maRta 4 ³kmµviFIsikSarbs;saklviTüal½ymandUcteTA³ - fñak;bNÐit ry³eBlsikSa 4 qñaMRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 1 eKalneya)aysikSaFikar
 2. 2. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - fñak;briBaØab½RtCan;x<s; ry³eBlsikSa 2 qñaM - fñak;briBaØab½Rt ry³eBlsikSa 4 -5qñaM - fñak;briBaØab½Rtrg ry³eBlsikSa 2 qñaM - fñak;viBaØabnb½RtCan;x<s; ry³eBlsikSa 1 qñaMmaRta 5 ³ sBaØab½Rt nigviBaØabnb½RtCan;x<s;EdlecjedaysaklviTüal½yRtUv)anTTYlsÁal;edayRksYg Gb;rMyuvCn nigkILa tamGnuRkwtüelx 86 GnRk>bk cuHéf¶TI 04 Ex tula qña1999 M rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa.maRta 6³ saklviTüaExµrbec©kviTüa nigRKb;RKgpþl;CUnenAkmµviFIsikSafañk;bNÐit GnubNÐit briBaØab½Rt nig briBaØab½Rtrg EdlqøúHbBa©aMgelItMrUvkarTIpSarCak;Esþg edayRsbtameKalkarN_c,ab; rbs;RksYg Gb;rMyuvCn nigkILa nigrbs;KN³kmµkarvaytMélKuNPaBGb;rMkmçúCa .maRta 7³ GaCJaFrénc,ab;EdlmansiT§ecjsBaØab½Rt³sBaØab½RtRtUvecjedaysaklviTüal½y nwgTTYlsaÁl; edayRksYg Gb;rMyuvCn nigkILa cMeBaHnisiStNaEdlRbLgCab; b¤ bMeBjtamlkçx½NÐrbs;sakl viTüal½y .maRta 8 ³ kmµviFIsikSa manmuxviC¢aRbcaMqmas nigRbcaMqñaMdUcxageRkam ³ -karsikSaRtUv)anKitCaqñaMsikSaEdlkñúgqñaMsikSanimYy²man 2 qmas nigvKÁbMb:neBlvisSm kal. -kñúg 1 qmasmanry³eBly:agtic 15 s)þah¾Edlkñúg 1 s)þah¾manry³eBlsikSaBI 20 eTA 25 em:ag. -kñúg 1 eRkDItman 15 eTA 16 em:agRTwsþI nigBI 30 eTA 32 em:ag Gnuvtþ1 qmas. -kñúg 1 muxviC¢amanBI 2-3 eTA 6 eRkDItEdlmancMnYnem:ageTAnwgcMnYn eRkDIttammux viC¢anImYy².maRta 9 ³> kmµviFIsikSa )an begáIt nig erobcMeday KN³kmµaFikarkic©karbNÐitsPa RtUv)anGnum½t nig ÉkPaBeday RkumRbwkSaPi)al . cMeBaHkarpøas;bþÚrkmµviFIsikSaRtUvEtpþl;CUnenAÉksarKaMRT nig karBnül;c,as;las; BI KN³kmµaFikarkic©karbNÐitsPadl;RkumRbwkSaPi)al ehIyRtUvCUndMNwgdl; nisSit .RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 2 eKalneya)aysikSaFikar
 3. 3. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgmaRta 10 ³>muxviC¢asikSa KWCasMNuMemeron edayELkenAkñúgkmµvIFIsikSaCak;lak;NamYy . mumaRta 11 ³>nisSiteBjem:ag ³ nisSiteBjem:agKWCabuKÁlEdl)ancuHeQµaHcUleronnig manvtþmany:agtic ni eBjem:ag Nas; 85 PaKryénkmµviFIsikSamYyqmas .maRta 12 ³ c,ab;enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyuT§cab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 13 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 3 eKalneya)aysikSaFikar
 4. 4. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg lkçnþik³énkarsikSabnþ Academic Progress Statute eKalneya)aysikSaFikar elxkUd³ 002>K>s>GeKalbMNg saklviTüal½ykMNt;viFIsa®sþ edIm,Ipþl;brisßankarsikSaEdlerobcMCMnYynisSi tsMercnUvskþa nuBl énkarsikSa d_manEpøpáa . Rtg;EdlnisSitminGaceFVIvivDÆnPaBénkarsikSa vamansar³ sMxan;fakarerobcM KaMRTedIm,Ipþl;karRbwkSaeyabl; KaMRT nigedIm,IRKb;RKgkarcUlmk sikSarbs;nisSit . lkçnþik³enHpþl;TMrg;kargarsMrab; s>x>b>K edIm,IkMNt; nigEsVgrktMrUvkarén karKaMRTsMrab;nisSit nigGnuBaØatieGay s>x>b>K kñuúgkarTamTarenAlkçx½NÐCak;lak;edIm,I RtUv)anGnuBaØatieGay bnþkar sikSa / edIm,IkMNt;cMnYnmuxviC¢asikSa b¤ kñúgsßanPaBCak;lak; b¤edIm,IBüÜrkarsikSa b¤ lubeQµaH ecal .maRta 1³ nisSitEdlRtUv)anGnuBaØateGayeLIgfñak; luHRtaEtRblgCab;RKb;muxviC¢a kñúgqñaMsikSanimYy² nigeKarBtamlkçx½NÐdUcmanEcgkñúgmaRta 2.maRta 2³ nisSitRtUveGayeronRtYtfñak; ³ - nisSitNaEdl)anRbLgFøak;cab;BIbImuxviC¢aeLIgeTA kñúgqñaMsikSanimYy² RtUveronRtYtfñak;. - kareronRtYtfñak; nisSiteronEtmuxviC¢aNaEdlRblgFøak;¬karbg;R)ak;EtelImuxviC¢aNaEdlRbLg Føak;¦. - nisSitNaEdlRbLgFøak; 1 muxviC¢a b¤ 2 muxviC¢a RtUv)anGnuBaØatieGayeLIg fñak;bu:Enþ RtUvbg; R)ak;elImuxviC¢aEdlFøak;nwgeroneLIgvijenAqñaMbnÞab;.kñúgkrNInisSitNaEdlminRbLgmuxviC¢a Edl CMBak; enaHRtUvtMrUveGayeronRtYtfñak;. - nisSitqñaMTI 2 TaMgLayNa EdlenACMBak;eRkDIt ( Credit ) mYy b¤BIrmuxviC¢aenA qñaMT1 ehIy I min)anRblgsgeRkDItelImuxviC¢aEdlFøak;TaMgGs;enaHeTRtUveronRtYtfñak;enAqñaMTI 2. - nisSitqñaMTI 3 TaMgLayNa EdlenACMBak;eRkDIt ( Credit ) mYy b¤ BIrmuxviC¢aenAqñaMTI 2 . ehIymin)anRblgsgeRkDItelImuxviC¢aEdlFøak;TaMgGs;enaHeT RtUveronRtYtfñak;enAqñaMTI3. - nisSitqñaMTI 4 TaMgLayNaEdlenACMBak;eRkDIt ( Credit ) mYy b¤ BIrmuxviC¢aenAqñaMTI3ehIy min)anRblgsgeRkDItelImuxviC¢aEdlFøak;TaMgGs;enaHeT nwgminGnuBaØateGayRblgbBa©b;kar sikSa ( State Exam ) nigkarBarsarNaeLIy.RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 4 eKalneya)aysikSaFikar
 5. 5. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgmaRta 3 ³ karcuHeQµaHcUleronsMrab;qñaMsikSanimYy² RtUveFVIeLIgmunbevsn³kaltamkarkMNt;rbs; saklviTüal½y.maRta 4 ³ cMeBaHnisSitRtYtfñak; enAqñaMsikSafµI k¾RtUvsMucuHeQµaHcUleron dUcnisSitd¾éTEdr.maRta 5 ³ nisSitEdlcuHeQµaHcUleron nigbg;R)ak;sMrab;qñaMsikSanimYy²rYcehIyminRtUv)anGnuBaØati eGay dkR)ak;éføsikSa enaHvij)aneT.maRta 6³> RbsinebI lT§plsikSarbs;nisSitenAminl¥ enAcugqmas RBwT§bursKYrEt³ - kardak;kMhitelIkarcUleron - sMerccitþminKUrlubeQµaHecalb¤ kardak;kMritNamYyeLIy - eFVIkarENnaM b¤ RbwkSaeyabl;elIbBaðaBak;B½n§maRta 7³> kartv:a (Appeal) nisSitEdlmineBjcitþnwgkarsMerccitþrbs;RBwT§burs eRkamlkçnþik³enH KYrEt kartv: tva:eTAkan;Gñk CMnYykarénKN³kmµkarGb;rM/sikSaFikar.KYrEtkartva:CamYyRbFaned)a:t;tWm:g Gb;rMnigsikSaFikar nigkarsMerccugeRkayrbs;saklviTüaFikarTTYlbnÞúk kic©karbNÐitsPa . kartav:aenHKYrEteFVIeLIgedaylaylkçN¾GkSrehIyRbKl;CUnkñúgry³eBl 4 s)þah_sMrab; karsMercitþeTAkan;nisSit .maRta 8 ³ eKalkarN_enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 9 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 5 eKalneya)aysikSaFikar
 6. 6. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalkarN_énÉksarGb;rM Academic Record Policy eKalneya)ayGb;rMsikSaFikar elxkUd³ 003>K>s>GeKalbMNg ³ s>x>b>Kpþl;CUnÉksarGb;rMpøÚvkarCaeRcInRbePTcMeBaHRBwtþib½RtBinÞúsikSasMrab;nisiStrYmman RBwtþib½RtBinÞú sikSa kMritsBaØab½Rt.maRta 1³>niy½mn½yRBwtþib½RtBinÞúsikSa Bi Éksar RBwtþib½RtBinÞúEdl CapøÚvkarecjBIsaklviTüal½y.Academic Transcript)viBaØabnb½RtbBa¢ak;karsikSa k;karsi viBaØabnb½RtEdlbBa¢ak;karsikSarbs;nisSitEdlecjeday s>x>b>K .(Study Certificate)viBaØabnb½RtcUlrYmkmµsikSa viBaØabnb½RtEdlbBa¢ak;)ancUlrYmmuxviC¢asikSaEdlminmantMélCaeRkDIt(Attendance Certificate) EdlmuxviC¢asikSaerobcMeday s>x>b>K .viBaØabnbR½tbMeBjkmµsikSa viBaØabnb½Rt)anbBa¢ak;fa)anbMeBjtMrUvkarénlkçN³sm,tþiCertificate of Completion Edlpþl;CUnedayRkumRbwkSaPi)al .viBaØabnbR½tCMnaj viBaØabnb½Rt)anbBa¢ak;fanisSit)anRbLgCab;muxviC¢asikSaCak;lak;EdlCertificate of Proficiency minmantMélCaeRkDIt.sBaØb½RteCaKC½yénkarsikSa sBaØb½RtEdlbBa¢ak;fa nisSitmansmtßPaBRKb;RKan; nigbMeBjtamQualification Certificate lkçniþk³énkarsikSaecjedaysaklviTüal½ynigTTYlsÁal;eday RksYgGb;rMyuvCn nigkILa.sBaØb½RteCaKC½yénkarsikSa S sBaØb½RtbEnßmtamkMritEdlbBa¢ak;fa nisSitman smtßPaB nig krN_GaharUbkrN_ eTBekaslüx<s; nig bMeBjtamlkçniþk³énkarsikSaecjeday saklQualification Scholarship Certificate viTüal½y .maRta 2³>qnÞ³nigeKalkarN_énlkçniþk³ qnÞ eKalkarN_énlkç k-TUeTA saklviTüal½yGacecjÉksarpøÚvkarBak;B½n§ nigkarsikSarbs;nisSitdUcxageRkam³ RBwtþib½RtBinÞúsikSa viBaØabnb½RtbBa¢k;karsikSa viBaØabnb½RtcUlrYmRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 6 eKalneya)aysikSaFikar
 7. 7. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg viBaØabnbR½tbMeBjkmµsikSa viBaØabnbR½tCMnaj sBaØab½RteCaKC½yénkarsikSa ¬x¦ eyagtamlkçnþik³énkarbg;éføsikSa RKb;nisiStTaMgGs;EdlminTan;bg;éføsikSaRKb;KYrEt )at;bg;siT§ TTYl enAÉksarpøÚvkarxagelI . ¬K¦éføesvasMrab;erobcMplitÉksarxagelIRtUv)ankMNt;enAkñúglkçnþik³énkarbg;éføsikSaEdl kMNt; edaysaklviTüal½y . ¬X¦ saklviTüal½yGacpþl;ÉksarGb;rMxagelIGacRtUvecjeGayenAeBl ³ cUlrYmCamYysaklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg nigviTüasßand_éT eBlEdlmUldæankmµviFIsikSaGnuvtþn¾edayviTüasßand_éTEdlrYmbBa¢ÚlKñaCamYysaklviTüal½y kñuúgRkbx½NÐshRbtþikarN_erobcM karpøas;bþÚrénÉksarsikSaKMaRTbegáIteLIgkñugeKalkarN_enHKYrEtmanCacaM)ac; . ú RKb;karpøas;bþÚrKYrRtUv)anGnuBaØatiedayGaCJaFrBak;B½n§ kñug s>x>b>K nig GnuBaØatiedayviTüasßan édKU.maRta 3³ s>x>b>K KWmansiT§ecjsBaØab½RtsMeNAedImEtmþgKt;cMeBaHkareCaKC½ykñúgkarsikSamþg eTaHCa sMeNAedIm)at; xUt rEhk KWminGacesñIsMudUr pøas; CMnYsfµI)aneLIy .maRta 4³ saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKgnwgminbBaa¢k;ÉksarsikSaCUncMeBaH ral;nisSitTaMg NaEdlRbRBwtþipÞúyBIc,ab;rbs;RBHraCaNacRkkm<úCa .maRta 5³ kñúgqñaMnimYy²nisSitGacbBa¢ak;karsikSa)anEtmYydgKt;cMENkÉRBwtþib½RtBinÞúnwgRtUv)anecjenA eBlbBa©b;sikSa¬4qñaM sMrab;fñak;briBaØab½Rt nig 2qñaMsMrab;fñak;briBaØab½Rtrg¦rbs; nisSitmñak;² Etb:ueNÑaH.maRta 6³ ral;ÉksarkarsikSaTaMgLayEdlecjeGay eRbIR)as;RtUvrkSaTukc,ab;cMlg y:agticmYyc,ab; nwg tMkl;TukenARKb;EpñkEdlTTYlxusRtUv .maRta 7 ³ eKalkarN_enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 8 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; .RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 7 eKalneya)aysikSaFikar
 8. 8. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> Pñak;;garGnuvtþ kgarGnu saklviTüaFikar ed)a:tWm:g;Gb;rMnigsikSaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 8 eKalneya)aysikSaFikar
 9. 9. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalkarN_epÞreRkDIt Credit Transfer System (CTS) Policy eKalneya)ayGb;rMsikSaFikar elxkUd³ 004>K>s>GbMNglkçnþik³enHRKb;RKgkarTTYlsÁal;eRkDIt Edlpþl;cMeBaHmuxviC¢asikSa nigkmµviFIsikSarbs;s>x>b>K b¤ muxviC¢asikSaEdlerobcMedayviTüasßand_éTEdlTTYlsÁal;edayRksYgGb;rM yuvCn nigkILa nigKN³kmµkarTTYlsÁal;KuNPaBGb;rMkm<úCa .maRta 1³ kmµviFIsikSaEdlKYrpþl;BinÞúeRkDIt Bi RkD k-kmµviFIsikSarbs;saklviTüal½y EdlmanenAkñúgRbeTskm<úCa EdlTTYlsÁal;edayRksYg Gb;rMyuvCnnigkILa nigKN³kmµakarvaytMélKuNPaBGb;rMkm<úCa . x-minpþl;eRkDItbEnßmcMeBaHTidæPaBkmµviFIsikSa b¤ muxviC¢asikSa rbs;viTüasßand_éTEdl manxøwmsar Rbhak;RbEhl nwg kmµviFIsikSarbs; s>x>b>K . K-karepþeRkDItminKitCUncMeBaHkmµviFIsikSaEdlmanGayu10qñaM munkalbriecäTdak;BakSeTaH bICaxøwmsarmuxviC¢asikSaenAmansuBlPaBEdlmankarbeRgony:agRtwmRtUvenAEpñkxøHénkmµviFI bc©úb,nñ . X-karepÞeRkDItnwgminpþl;BinÞúcMeBaHkmµviFIsikSakñúgkMLúgeBlEdlnisiStRtUvlubeQµaH b¤k_BüÜr BIsaklviTüal½yb¤ saxaNamYy elIbBaðakarrMelaPbMBanelItMélkarsikSa .maRta 2³ RbePT eRkDItrbs; s>x>b>K KYrEtTTYlsÁal; rbs; l; k-eRkDIt nwgRtUv)anTTYlsÁal;kMritsikSasmrmüsMrab;xøwmsarénmuxviC¢asikSaEdlmanKuNPaB 1- eRkDItCak;lak; ³ s>x>b>K )ankMNt;enAelxkUdmuxviC¢a nig kmµviFI CamYyBinÞú . 2- eRkDItcMeBaHmuxviC¢a nigkMritCak;lak; b:uEnþmin)ankMNt;elxkUdmuxviC¢asikSa . 3-eRkDItcMeBaHkMritCak;lak;NamYyEdlRtUveRbIR)as;bMeBjenAlkçx½NÐCak;lak; bu:EnþminRtUv kMNt;elxkUd muxviC¢asikSa nig kmµviFI . x- enAEpñkTI 2 xagelI karrelIkElgKYrRtUvpþl;CUnedayBIlkçx½NÐedIm,ICab;enAmux viC¢aCak;lak; NamYy . CUmaRta 3³cMnYneRkDItEdlpþl;CUnRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 9 eKalneya)aysikSaFikar
 10. 10. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg k-Rtg;kmµviFIsikSaépÞkñúg¬kmµviFIrbs;s>x>b>K¦RtUveFVICabBa¢IenAkñúgkalviPaKenA lkçnþik³enH / eRkDItKYrEtpþl;CUndUcxageRkam³ 1>RbsinebI kmµviFIRtUv)anbMeBj cMnYneRkDItRtUv)ankMNt;enAkñúgkalviPaK . 2>RbsinebIkmµviFI minRtUv)anbMeBjcMnYneRkDItnwgRtUvvaytMélsrubsMrab;muxviC¢aEdl)an sikSa Cab; bu:EnþminRtUvelIBinÞúEdlmankMNt;enAkñúgkalviPaKsMrab;bBa©b;kmµviFI . x-Rtg;kalviPaKkMNt;PaBCak;lak;sMrab;kMritsaklviTüal½y b¤ CMnaj rbs; s>x>b>K eRkDIt)anepÞr KYrEtpþl; CUn ehIyeRkDIEdlepÞminRtUvelIsBI 84eRkDItnwgKYrRtUveRbIedIm,IbMeBjlkçx½NÐsMrab; lkçN³ sm,tþirbs; s>x>b>K ¬sMrab;sresrsarNa¦. K-sMrab;lkçN³sm,tþi minmanenAkñúgkalviPaKenaHeRkDItRtUvpþl;CUntamkMritvay tMélsMrab;muxviC¢asikSaxagkñúgeRcInbMput 84 BinÞú .maRta 4³ eRkDItsMrab;kMritnImYy² -fañk;bNÐit³ RtUvmanry³eBlRsavRCavy:agtic 3 qñaM man 54eRkDIt ehIyqñaMsikSaeRcInbMput 8 fañ bNÐ qñaMrab;cab; BIeBlcuHeQµaHsikSaenA s>x>b>K . -fañk;bririBaØab½RtCan;x<s;manry³eBl3qñaM man57eRkDIt sMrab;nisSiteBjem:agmanqñaMsikSaminelIsBI fañ b tCan; 5qñaMehIy sMrab;nisSiteRkAem:agmanqñaMsikSaminelIsBI 6qñaM. qñaMsikSarab;Kitcab;BIeBlcuHeQµaH cUleronenA s>x>b>K . -fñak;bririBaØab½Rt Edlmanry³eBl4qñaM man 120 eRkDIt sMrab;nisSiteBj em:agmanqñaMsikSa fñ k;b minelIsBI 5 qñaM ehIysMrab;nisSiteRkAem:agmanqñaMsikSa minelIsBI 6qñaM . qñaMsikSarab;Kitcab;BI eBlcuHeQµaHcUleronenA s>x>b>K . -fñak;bririBaØab½Rt Edlmanry³eBl 4 qñaM man 140 eRkDIt fñ k;b sMrab;nisSiteBjem:ag manqñaMsikSaminelIsBI 6 qñaM ehIy sMrab;nisSiteRkAem:agmanqñaMsikSa minelIsBI 7 qñaM . qñaMsikSarab;Kitcab;BIeBlcuHeQµaHcUleron enA s>x>b>K. -fñak;bririBaØab½Rtrg manqñaMsikSa 2 qñaMEdlmaneRkDIt 57 eRkDIt manqñaMsikSaminelIsBI 4 qñaM . fñ k;b -fñak;bririBaØab½Rtrg cMeBaHnisSitEdlRbLgFøak;)ak;Dub RtUvsikSary³eBl 2 qñaMknøH maneRkDItsrub fñ k;b 81 eRkDIt manqñaMsikSaminelIsBI 4 qñaM .maRta 5³rUbmnþKNnaeRkDIt Σ(PxC) GPA= ΣCRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 10 eKalneya)aysikSaFikar
 11. 11. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgGPA=mFümPaKénBinÞúnieTÞsP = BinÞúnieTÞsC = tMélBinÞúmuxviC¢anImYy²maRta 6³tMéleRkdIt k-mYymuxviC¢a esµI 3eRkDIt smmUlnwg 100 BinÞú . x-karEbgEckeRkDIt cMeBaHkic©kardUcxageRkam³ - kic©karsala esµI 1 eRkDIt - RbLgBak;kNþalqmas esµI 1eRkDIt - RbLgbBa¢b;qmas esµI 1 eRkDIt - kareFVIBiesaFn_ esµI 1eRkDIt - kargarenAkardæan esµI1 eRkDIt - kargarbec©keTsKMnUsBRgag esµI1 eRkDIt - kargarerobcMbøg;bec©keTs esµI1 eRkDIt - karcUlrYmsikçasalaCMnajelImuxviC¢aEdlTak;Tg esµI1eRkDIt - karsesrkmµviFIkmµxañttUc esµI1 eRkDIt - karsesr nigGPivDÆn_eKhTMB½r esµI1 eRkDIt - karsesrKMeragkarnana esµI 1eRkDIt - kardwknaM Gnuvtþ KMeragkarEdlTak;TgnwgmuxviC¢a esµI1 eRkDIt ralkic©karxagelIminGnuvtþelI EpñkNamYyénsarNarbBa¢b;qñaMrbs;nisSit .maRta 7³ÉksarcaM)ac;nisSitEdlepÞrkarsikSaBIRKwHsßan]tþmsikSananaRtUvRbKl;CUn k- viBaØabnb½RtbBa¢ak;karsikSa x- RBwtiþb½RtBinÞú RKb;qñaMsikSa K- kareFVIetsþedIm,IsÞg;smtßPaB X- mankiriyamayaTl¥maRta 8³ bdiesFcMeBaHtMéleRkDIt maRta 8³karepÞrecjBI saklviTüal½yGnuBaØatiluHRtaEt³ k-cMeBaHnisSitTaMgLayNaEdlepÞrmkBIsaklviTüal½yEdlCab;Ca Provisional Member rbs; ACC RtUv sikSabEnßm 2-3 muxviC¢a bEnßm . x-cMeBaHnisSitTaMgLayNaEdlepÞrmkBIsaklviTüal½yEdlminTTYlsÁal;eday ACC RtUvbdiesF cMeBaHtMél eRkDIt sikSa b¤k_bnßyúeRkDIt b¤k_GacRtUvcab;sikSasarCafµI .RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 11 eKalneya)aysikSaFikar
 12. 12. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg K-saklviTüal½yminTTYlGnuBaØatieGaysikSabnþdac;xatcMeBaHnisSitTaMgLaymkBIsaklviTüa l½y Edlmin TTYl sÁal;edayRksYgGb;rMyuvCn nigkILa. cMeBaHnisiStepÞrecj³ k-RtUvbg;éføsikSaRKb; x-minbMBanelItMélsikSa K-RtUvCUnesovePA b¤sMPar³TaMgLayNaEdlnisSitenaHx©IBIsaklviTüal½y X-RtUvbBa©b;qñaMsikSanimYy² g-karepÞrenHKYrEtmankarBiPakSaCamYysaklviTüal½yCamunsin c-karepþreRkDIt RtUvvaytMélQrelIlT§plsikSaCak;Esþg q- nisSitRtuvEtbMeBjBaküesñIsMupøas;bþÚr nigmankarÉkPaBBIGaNaBüa)almaRta 9 ³ eKalkarN_enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 10 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 12 eKalneya)aysikSaFikar
 13. 13. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalneya)aykarcuHeQµaHcUleron Enrolment Statute eKalneya)ayGb;rMsikSaFikar elxkUd³ 005>K>s>GeKalbMNg vaCakarsMxan;fanisSitcUlsikSaenAsaklviTüal½ytMrUveGaymankarerobcMxøÜnsMrab;sikSaenAmha viTüal½y.lkçniþk³enHbegáIteLIgenAtMrUvkarlkçx½NÐGnuBaØatieGaynisSitcUlsikSaenAmhaviTüal½y edayeyagtamc,ab; rbs;RksYg Gb;rMyuvCn nigkILa nigbTdæanKMrUrbs;saklviTüal½y . eKalkarN_maRta 1³qnÞ³nigeKalkarN_k-karTTYlnisSitCapøÚvkar edIm,IGnuBaØatieGaynisSitcuHeQµaHcUlsikSatamkMritnimYy² nisiStRtUvbMeBjkatBVkic© ¬ eligibility¦ cMeBaHlkçx½NÐdUcxageRkam³ - fñakbNÐit³ebkçCnRtUvmansBaØab½RtbriBaØb½RtCan;x<s;ehIyRtUvmansmtßPaBPasaGg;eKøs kMrit k;;bNÐ x<s; TOEFL 500 score or IELT 5 Point nigmanbTBiesaFn_kargarBak; B½n§ticbMput 5 qñaMeLIg eTA . - fñak;bririBaØb½RtCan;x<s;³ebkçCnRtUvmansBaØab½RtbriBaØab½RtehIyRtUvmansmtßPaBPasaGg;eKøs k;b tCan; TOEFL 400 score or IELT 4 Point kMritx<s; ehIyRtUvmanbTBiesaF_kargar Bak;B½n§tic bMput 3 qñaMeLIgeTA . -fñak;bririBaØab½Rt³ebkçCnRtUvmansBaØab½RtmFümsikSaTutiyPUmi (BACII) rWsBaØab½Rt EdlmantMél k;b t³ esµ. I -fñak;;bririBaØab½Rtrg³ebkçCnRtUvmancMenHdwgTabbMput)anbBa©b;fñak;TI12énmFümsikSacMeNHTUeTA. kb trg³ -fñak;viBaØabnb½RtCan;x<s;³ ebkçCnRtUvmancMeNHdwgTabbMput)anbBa©b;fñak;TI 10 énmFümsikSa k;vi tCan; cMeNHTUeTA b¤ bMeBjviC¢a b¤m®nþIraCkarEdlmanbTBiesaFn¾kargary:agtic 5qñaM.maRta 2³ tMélsBaØab½RtsmmUl sBaØab½RtsmmUlnwgmFümsikSaTutiyPUmi (Bac II) ¬fIµ¦RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 13 eKalneya)aysikSaFikar
 14. 14. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg 1> sBaØab½Rtbec©keTs nigviC¢aCIv³ kMrit 3 ¬ÉkeTs ³ brikçarRtCak;¦ 2> sBaØab½RtRKÚmFümsikSakMrit1 ¬ÉkeTs³ sgÁm¦ ¬sm½yrdækm<úCa¦ 3> viBaØabnb½RtKruekaslü ¬Epñk ³ PasaGg;eKøs¦ ¬mCÄmNÐlKruekaslüPUmiPaK ¦ 4> sBaØab½RtmFümsikSabec©keTs ¬ÉkeTs ³ ynþsa®sþrfynþ¦ ¬salamFümsikSabec©keTs]sSahkmµ¦ bBa¢ak; ³ sBaØab½RtTaMgenHcaM)ac;eTAsmmUlBI ACC sBaØab½RtsmmUlnwgmFümsikSaTutiyPUmi (Bacc II) 1> briBaØabR½trg ¬ebIcg;eronxusCMnaj¦ 2> sBaØab½Rtsil,³ ¬Epñk ³ r)aMburaN¦ ¬mhaviTüal½ysil,³nadsa®sþ¦ ¬Ep¥kelIRksYgGb;rM b¤ sBaØabR½txøHdak;esµImFümsikSaTutiyPUmi¦ 3> sBaØab½RtmFümsikSakMrit2bMeBjviC¢a ¬naykdæanGb;rMeRkARbB½næ¦ 4> sBaØab½RtmFümsikSakMrit2 ¬1997¦ ¬beNþaHGasnñ¦ bBa¢ak; ³ sBaØab½RtTaMgenHmincaM)ac;eTAsmmUlBI ACC sBaØab½RtminsmmUlnwgmFümsikSaTutiyPUmi ¬cUlbriBaØab½Rtrg¦ 1> viBaØabnb½RtbBa¢ak;karsikSa ¬salaKruekaslü nig viRkwtkarextþtaEkv¦ ¬bzmsikSa 12 bUk 2 CMnan;TI12¦ 2> sBaØab½RtmFümsikSaKruekaslü ¬Epñk ³ bzmsikSa b¤ bzmsikSa ¬11 ÷ 2¦ ¬salaKruekaslü nig viRkwtkarextþtaEkv¦ 3> viBaØabnb½RtbBa¢ak;karsikSa ¬salaKruekaslü nig viRkwtkarextþtaEkv¦ ¬KrunisisS 12 ÷ 2 b¤ KrusisSbzmsikSa 12 ÷ 2¦ ac;maRta 3³ ÉksarcaM)ac; k-RKb;ebkçCnTaMgGs;RtUvEtmanÉksardUcxag - GnþsBaØaNb½NÑ b¤ sMbuRtkMeNIt cMlgCapøÚvkar - RBwtþib½RtBinÞú b¤ lixitbBa¢ak;karsikSa cMlgCapøÚvkar - bBa¢ak;sBaØab½RtcMlgCapøÚvkarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 14 eKalneya)aysikSaFikar
 15. 15. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg sUmbBa¢ak;³ÉksarcMlgCapøÚvkarmann½yfacMlgecjBIsMeNAedImRtwmRtUvEdlmanbiTEtmnigTTYl sÁal;BIGaCJa FrBak;B½n§ . x-saklviTüal½ymansiT§bdiesFecjenAbekçCnTaMgLayNaEdlsgS½ypþl;CUnÉksarEkøgkøay nwgminTTYl xusRtUvGIVTaMgGs;cMeBaHerOgEdlekIteLIgedayTegVIrenH . karsMerccitþ nanakñúg karbdiesFmineGaycUlsikSa RtUveFVIeLIgedayKN³kmµkarGb;rMnigsikSaFikar nigmankartva: CamYy saklviTüaFikarTTYlbnÞúkkic©karbNÐitsPa .maRta 4³ saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKgTTYlsisSeGaycUlerontamlkç½xNÐdUcxageRkam³ - fñak;bririBaØab½Rt³ebkçCnRtUvmansBaØab½RtmFümsikSaTutiyPUmi(BACII)rWsBaØab½RtEdlmantMél k;b t³ esµ.I - fñakbririBaØab½Rtrg³ ebkçCnRtUvmancMenHdwgTabbMput)anbBa©b;fñak;TI 12 énmFümsikSacMeNHTUeTA k;;b trg³ -fñak;viBaØabnb½RtCan;;x<s;³ ebkçCnRtUvmancMeNHdwgTabbMput)anbBa©b;fñak;TI 10 énmFümsikSa k;vi tCan cMeNHTUeTA rW bMeBjviC¢a rW m®nþIraCkarEdlmanbTBiesaFn¾kargary:agtic 10qñaM.maRta 5³ karRbLgcUlsikSa cMeBaHebkçCncg;mksikSaenAsklviTüal½ycaM)ac;RtUvEtRbLgvas;sÞg;smtßPaBEdlerobcMsh karN_CamYyRksYgGb;rMyuvCn nigkILaedIm,IbnþkarsikSaelICMnajénmhaviTüal½ynImYy² dUcxag eRkam³ ab;mhavi RKb;RKgGaCI 1> sMrab;mhaviTüal½yRKb;RKgGaCIvkmµ nigBt’manviTüa RtUveFVIkarRbLgelIviBaaØsa ¬1¦ vb,Fm’TUeTA nig ¬2¦ KNitviTüa ab;mhavi 2> sMrab;mhaviTüal½ynItisa®sþ RtUveFVIkarRbLgelIviBaaØsa ¬1¦ GkSrsa®sþExµr nigvb,Fm’TUeTA nig ¬2¦RbvtþiviTüa 3> sMrab;mhaviTüal½yvisVkmµ ab;mhavi RtUveFVIkarRbLgelIviBaØasa ¬1¦ KNitviTüa nigFrNImaRt nig ¬2¦KImInigrUbviTüa ab;mhavi PasaGg;eKø 4> sMrab;mhaviTüal½yPasaGg;eKøs RtUveFVIkarRbLgelIviBaØasa ¬1¦ PasaGg;eKøs nig ¬2¦ vb,Fm’TUeTAmaRta 6 ³ c,ab;enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 7 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; .RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 15 eKalneya)aysikSaFikar
 16. 16. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikar lkçnþik³énkarbg;éføsikSa Fees Statute eKalneya)ayGb;rMsikSaFikar elxkUd³ 006>K>s>GmaRta 1³ qnÞ³ nigeKalkarN__énlkçniþk³ eKalkarNénlkç 1> mUldæanénkMNt;éføsikSa sisS-nisSitRtUvtMrUveGaybg;éføsikSaelImUldæandUcteTA k> sisSvKÁCMnajxøI ² x> sisSCMnajÉkeTs 1 qñaM K> nisSitbriBaØab½Rtrg X> nisSitbriBaØab½Rt g> nisSitbriBaØab½RtCan;x<s; c> nisSitbNÐit CU arbg;éføsi éfkarpþl;CUnBt’manpøÚvkarGMBIkarbg;éføsikSa saklviTüal½ynwgpþl;CUnkMNt;bgðajéfø (Fees, levies and charges)dl;sisSnisSitenA eBlEdlRtUv)ankMnt;. BaHkarbg;éfømaRta 2³ karTTYlxusRtUvcMeBaHkarbg;éføsikSa k-nisSitRtUv)ansMerceRCIserIseGaycUlsikSa nwgmankatBVkic©bg;éføsikSa edaycuHhtßelxa CapøÚvkar elI BakSsMucUleron b¤ÉksarepSgedaybBa¢ak;BIkmµviFIsikSaCak;lak; . x-nisSitEdlmin)ancUlrYmkñúgmuxviC¢asikSaEdlsaklviTüal½ykMNt;nwgmankatBVkic©bg;éfø sikSa .maRta 3³smasFatuéføsikSa 1>éfømuxviC¢asikSa (Tuition Fee)RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 16 eKalneya)aysikSaFikar
 17. 17. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - RKb;buKÁlEdl)ancuHeQµaHsikSaenAsaklviTüal½yRtUvbg;sMrab;karsikSa sMrab;RKb;muxviC¢a EdlBYkeK cUleron . éføsikSaRtUvKNnaelIcMnYncMnucénmuxviC¢asikSanimYy². 2>éføbec©kviTüa (Student Technology Fee) éføenHKWcMENksMrab;karGPivDÆn_ehdæarcnasm<½n§rbs;saklviTüal½y nwgbnþGPivDÆn¾esvakmµ minrYmbBa¢Úlkar eFVIeGayRbesIrbEnßmesvaGiunFWeNt nig zbnIP½NÐeGLicRtUnictExSr . RKb;buKÁlEdlcUlsikSaenAsaklviTüa l½yKYrbg;esvabec©kviTüaCaerogral;qñaM . 3>éføesvakmµnisSit (Student Services Levy) KWCacMENkkñúgesvaRTRTg;nisSitnigkarbg;bEnßmKYrEtmansMrab;eRbIR)as;]bkrN_b¤esvakmµmYycM nYnRKb;nisSit EdlcuHeQµaHsikSaenATIenHRtUvEtbg;esvaerobcMÉksarnana (Prescribed Student Services levy) Caerogral;qñaM . 4> éføsmaKmn_nisSit (University Students’ Association Fee) smaKmn_ni smaKmn saklviTüal½yedIrtYnaTICaGñkRbmUlviPaKTantMNageGaysmaKmn_nisiSt . xagsaklviTüa l½yminkMNt; tMél nigminTTYlxusRtUvcMeBaHeKalkarN_enHEdr . nisSitEdlCabuKÁlikeBjsiT§Ri tUvelIkElg . 5> éføénkarécñRbDit (Amenities Levy) KWCaéføEdlrYmcMENkénéføesvakmµ nigskmµPaBdl;shKmn_nisSit nigkEnøgkMsanþnana . RKb;nisSit EdlsikSaenAsaklviTüal½yRtUvbg;éføsMrab;esvakmµ ]bkrN_nanaCaerogral;qñaM . 6> éførdæ)al saklviTüal½ymansiT§iTaréføesvardæ)alcMeBaHnisSitTaMgLayEdlesñIsMu . 7> éføsMPar³sikSaepSg² sM ar³ SaepSg² kmµviFIsikSaxøH rYmmanmuxviC¢acaM)ac;tMrUveGaykarbg;éføelIsMPar³sikSa ]bkrN_ kareFVIdMeNIr .RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 17 eKalneya)aysikSaFikar
 18. 18. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgmaRta4³karbg;éføsikSa³ ral;nisSitRKb;rUbcaM)ac;RtUvEtbg;éføsikSatamkalkMnt;rbs;saklviTüal½y mux eBlkarsikSamkdl;edayPa¢b;BaküsMucUlsikSaedayenAkariyal½ycuHeQµaHnigGnuBaØati sakl viTüa Fikar¼rg nigbg; éføsikSa tamvik½yb½Rtc,as;las; EdlmancuHhtßelxaeday buKÁlik CMnaj . karxkxanmi anbg;éfømaRta 5³karxkxanmin)anbg;éføsikSa RKb;nisSitEdlxkxanmin)anbg;éføsikSa nig esvaepSg² nwg)at;bg;siT§CapøÚvkardUcxageRkam³ - minRtUv)anecjb½NÑsMKal;xøÜnCUn . - minGnuBaØatieGaycUlsikSa TIBiesaFn_ bNþal½y eRbIR)as;GuInFWeNt . - minbBa¢ak;GMBI sBaaØab½Rt lixit b¤ ÉksarpøÚvkar NamYyeLIy . - minGnuBaØatieGaycUlsikSamhaviTüal½yepSgeLIy . - saklviTüal½yrkSasiT§ei dIm,IkMNt;karsnüabg;éføbMNuléføsikSaedayrYmbBa©ÚlGMBIéføedIm epSg ²EdlBak;B½n§énkarRbmUlbMNulenH . - saklviTüal½yrkSasiT§ei dIm,I lubecalkarcuHeQµaHsikSaecal RbsinebInisSitmin)an TUTat;sg bMNul . - saklviTüal½yrkSasiT§ei dIm,IbdiesF cMeBaHkarsuMcuHeQµaHsikSaCafµI b¤bnþqñaMsikSasMrab; nisSitEdlxkxan;bg;éføsikSaeTaHbICabMNulTUTat;rYck_eday .maRta 6³ esñIdkxøÜnBIkarsikSa (Withdraw) k- nisSitEdlbMeBjenATMrg;lixitesñIsMubþÚrCMnaj b¤ GñkEdlpþl;karCUndMNwgéndkBakSedIm,I bþÚrCMnaj munkal briecäTsikSa. x-RbsinéføsikSaminTan;TUTats>x>b>KnwgbBaÄb;karcUlrYmb¤karBieRKaHeyabl;dUckarCUndMNwg . K-RKan;EtenAkñúgsßankarN_xusRbktInwgeFVIeGaykarBicarNaénéføsikSaRtUv)aneFVIeLIgRbsin ebIkarCUndMNwgdl;kariyal½yrbs;mhaviTüal½yNamYysmrmübnÞab;BIkalbriecäT. dUckñúg krNIenHBaküesñIsMunwgtMrUveGay mankarKaMRTedayÉksarP½sþútagRtwmRtUv. siT§iGMNackñúgkar sMerccitþGnuBaØatiRtUvkMNt;edayRBwT§burs nigbnÞab; mkRKan;EtcuHhtßelxabEnßmedayrdæ)alRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 18 eKalneya)aysikSaFikar
 19. 19. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg nisSit.RBwT§bursRtUvpþl;siT§ei dIm,IeFVIRbtiPUkmµdl;GñkRKb;RKgEdlBak;B½n§.ehIyRbFankariya l½ynisSitnwgpþl;eyabl;cMeBaHlT§plénkarsMercrbs;mhaviTüal½yeTAelIkarBicarNarsarCa fµIelIéføsikSa . X-nisSitEdlpþl;karCUndMNwgCalayl½kçGkSrénkardkBaküBIGñkpþl;eyalbl; (Advisor) sMrab;kar RsavRCav sarNar sikçasala b¤kmµvIFIRbhak;RbEhlenH kñúgry³eBlbYns)aþh_ .maRta 7³ esñIdkéføsikSavij (Refund and Tranferable) - minGacdkR)ak;éføsikSavij)aneLIy - minGacbþÚrebkçCn - minGacepÞrR)ak;Edlbg;rYc eGayeTAebkçCnd¾éTeLIymaRta 8 ³ lkçnþik³enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 9 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 19 eKalneya)aysikSaFikar
 20. 20. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg bTbBaØatiTUeTAsMrab;nisSit General Regulation of Student Conduct Student Policy Group elxkUd³ 007>K>s>GmaRta 1 nisSitTaMgBIrePTRtUvesøókBak;ÉksNæan tambTbBa¢arbs;saklviTüal½y Edl)an kMNt; ³ k- cMeBaHnisSitRbus exaeCIgEvgBN’Twkb‘íc nigGavBN’épÞemX b¤BN’TwksmuRT Es,keCIgXøúb x-cMeBaHnisSitRsI sMBt;BN’exovTwkb‘íc GavBN’épÞemXnigEs,keCIgRkvat;Ekg.Rbkar 2³ nisSitsikSa RBwk éf¶ nig yb; RtUvBak;bN½ÑsMKal;xøÚn ral;eBlecj cUl kñúgbrievN nig kñúgfñak;eronén saklviTüal½y .Rbkar 3³ nisSitRtUvGnuvtþtamkalviPaK nig kmµviFIsikSaEdl)ankMNt;edaysaklviTüa l½y .Rbkar 4³ nisiStTaMgGs;RtUveFVIkarEsánRmamédCamYy nwgma:sIunEsánRmamédmuneBlcUleron nig eRkayeBlecj edIm,IbBa¢ak;vtþmansikSa . RbsinebIsisS-nisiStmk sikSaedayminEsán Rmamédcat;TukfaGvtþmankñúg ema:gsikSa .Rbkar 5³ karsMubþÚreBlsikSa¬ RBwk resol yb; ¦RtUvmankarGnuBaØatiCaBiessBIKN³RKb;RKgsakl viTüal½y.maRta 6 ³ bTbBaØatienHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 7 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 20 eKalneya)aysikSaFikar
 21. 21. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalkarN_GvtþmannigsMuBüÜrkarsikSa Attendence and Suspending Policy elxkUd³ 008>K>s>GmaRta 1 ³ nisSitEdl)ansMercral;lkçx½NÐsikSakñúgmuxviC¢animYy²ehIyGnuvtþn¾)anRtwmRtUvtambT bBaØtiþ rbs;saklviTüal½yRtUv)anGnuBaØatieGaycUlRblgqmas.maRta 2 ³ nisSitRtUvmkeroneGayTan;eBlevla tamkalviPaKrbs;salkviTüal½y. nisSitEdl cUlfñak;eroneRkay sa®sþacarü RtUvcat;TukfaGvtþman.maRta 3 ³ Gvtþmanmanc,ab;KWGvtþmanEdlmankarGnuBaØatiBIsaklviTüal½ytamry³kariyal½y sikSa. antc,ab;maRta 4³ Gvtþmantc,ab; ³ k- karQb;tc,ab;BI 3 eTA 6 dg kñúgmuxviC¢aEtmYy nwgRtUvTTYl karRBmanCaelIkTI 1 edayRkum RbwkSavin½y nigCUndMNwgdl;GaNaBüa)al . x- karQb;tc,ab;elIsBI 6dg eLIgeTAkñúgmuxviC¢aEtmYy nwgRtUvTTYlkarRBmanCaelIkTI 2 eday RkumRbwkSavin½y nigGeBa¢IjGaNaBüa)al mkTTYldMNwgCaelIkcugeRkay . K- karQb;tc,ab;cMnYn 30° eLIgeTAkñúgmuxviC¢aEtmYy RtUvFøak;elImuxviC¢aenaH edaysV½yRbvtþi ehIyrg;caMRblgsgeLIgvij tamkarkMNt;rbs;saklviTüal½y . X- karQb;tc,ab;srubkñúgmYyqmascab;BI40° eLIgeTARtUvFøak;edaysV½yRbvtþi nigRtUvRtYtfñak; . anmanc,maRta 5³ Gvtþmanmanc,ab; ³ k- nisSitRtUvsMuc,ab;Camun enAkariyal½ysikSa tamry³GñkRKb;RKgCMnan; edaybBa¢ak; BImUlehtu eGay)anc,as;las; ¬lixiteBTü/ebskmµ¦ . x- karQb;manc,ab;cMnYn 30° eLIgkñúgmuxviC¢aNamYy kariyal½ysikSa nwg CUndMNwgeTA GaNa Büa)alRBmTaMgekaHehAnisSit enaHmkCUndMNwg . K-karQb;manc,ab;elIsBI 40° kñúgmuxviC¢aNamYyRtUvkMNt;faFaøk;elImuxviC¢aenaH edaysV½yRbvtþi ehIyRtUvrg;caMkarRblgsgeLIgvij tamkarkMNt;rbs;saklviTüal½y .maRta 6³karBüÜrkarsikSa ³ k- nisSitGacsMuBüÜrkarsikSa)anry³eBl 1qñaM . x- kñúgGMLúgeBlBüÜrkarsikSa nisSitKµansiTi§Rblgqmas b¤ GaceLIgfñak;)aneLIy .RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 21 eKalneya)aysikSaFikar
 22. 22. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg K-eBlsMucUleronnisSit RtUvmkdak;BaküsMucUleron nigbg;éføsikSatamkar kMNt;rbs;sakl viTüal½y eGay)an 1 Ex muneBlputkMNt;énry³eBlBüÜrkarsikSa . X-ebInisSitBMu)anmkdak;BaküsMucUleron tamkalkMNt;saklviTüal½y cat;TukfanisSit rUbenaH )ane)aHbg;karsikSarbs;xøÚn . g-nisSitGacBüÜrkarsikSa)anluHRtaEt ³ - )anbg;éføsikSarYc - kñúgry³eBlmYyExy:agyUr bnÞab;BIbevsn³kal - minGacdkR)ak;éføsikSavij)aneLIy - minGacbþÚrebkçCn - minGacepÞrR)ak;Edlbg;rYc eGayeTAebkçCnd¾éTeLIy - eRkaybevsnkal)an 1 Ex - nisSitminGacBüÜrkarsikSakñúgry³eBl 2qñaM Cab;Kña)aneTkñúgry³eBlsikSaBIqñaMTI 1 rhUtdl;qñaMbBa©b;.maRta 12 ³ eKalkarN_enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 13 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 22 eKalneya)aysikSaFikar
 23. 23. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalkarN_riyabTkñúgfañk;sikSa Behaviour In class Policy elxkUd³ 009>K>s>GmaRta 1³ k- nisSitRtUveKarBeBlevlatamkalviPaK rbs;saklviTüal½yeGay)anmWugma:t; . krNImkyWt 15 naTI minGnuBaØateGaycUleroneLIy . x- nisSitRtUvykcitþTukdak;eronsURt rkSavin½y sNþab;Fñab; reboberobry nig mineFVIGVIeGayrMxan dl;mitþPkþi . K- eBlsa®sþacarü b¤ ePJóvGeBa¢IjcUlkñúgfñak;eron nisSitTaMgGs;RtUvrkSaPaBes¶óms¶at; nigsEmþgGakb,kiriya éføfñÚr . X- eBlsa®sþacarüGvtþman b¤ mkyWtry³eBl 15 naTI nisSitRtUvrkSaPaBes¶óms¶at; ehIyRtYveGaytMNag nisSitmañk;mkTMnak;TMng nig TTYlB½t’manBIkariyal½ysikSa . g- eBlecjelg nisSitRtUvRbkan;Gakb,kiriyasmrmü ehIyminRtUvRbElgKña ERskLÚLab¤ eQøaHRbEkk KñaeLIy . c- eBlecjeRkAfñak; b¤ ecjeTApÞHmunema:gedaymanFur³caM)ac; b¤ manCMgWpÞal;xøÜnnisSit RtUvsMukar GnuBaØati BIsa®sþacarü EdlkMBugbeRgon . q- nisSitminRtUvnaMmitþPkþirbs;xøÜn BIxageRkAmkkñúgbnÞb;sikSaeLIy C- hameRbIR)as;TUrs½BÞéd nig viTüúTak;TgkñúgeBlsikSamaRta 2 ³ eKalkarN_enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 3 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 23 eKalneya)aysikSaFikar
 24. 24. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalkarN_kardak;kMhit nigbMramnana kúñgbrievNsaklviTüal½y Restriction and prohibition Policy elxkUd³ 010>K>s>GmaRta 1³ kñúgbrievNsaklviTüal½y nisSitTaMgGs;minRtUv ³ • Ck;)arI briePaKeRKÓgRsvwg nig eRbIR)as; b¤ CYjdUreRKÓgejoneLIy . • ykGavuF CatipÞúH RKb;RbePT eRKÓgejon eRKÓgRsvwg b¤ naMmitþPkþiBIxageRkAcUlmkkñúgbrievN saklviTüal½yeLIy . • elgEl,gsIusg b¤ RbRBwtþGMeBIBala EdlxusBIRbéBNICati . • eFVIskmµPaBEdlb:HBal;dl;kitþiys nig plRbeyaCn_rbs;saklviTüal½y nig sgÁmCati . • ERskLÚLa b¤ eRbIBaküsMdIGasGaPas nig Gakb,kiriyaminsmrmü . • eFVIeGay)at;bg;esaP½NPaB nigxUcbrisßan dUcCa³ sresr b¤ KUsvaselICBa¢aMg elItu TVar bg¥Üc nig sárekAs‘U énbnÞb;eron ecalsMram xakesþaHelICeNþIr elIkMraldæ CaedIm. • benÞabg;;eRkAbnÞb;Twk. • ebIkePøIg nig Twkecal.l.maRta 2³ral;)atuPaBGskmµRtUvraykarN_mkkariyal½yrdæ)al b¤ Pñak;garsnþisux CabnÞan;dUcCa³ manGKÁIP½y • nisSitmanCMgWEdlRtUvse®gÁaHbnÞan; • nisSiteQøaHRbEkkKña b¤ vaytb; • manGMeBIecarkmµ • maRta 3³ saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKgnwgminTTYlxusRtUvCadac;xatcMeBaH ral;nisSitTaMg NaEdlRbRBwtiþpÞúyBIc,ab;rbs;RBHraCaNacRkkm<úCa ehIynwgminbBaa¢k; ÉksarsikSaCUn buKÁlenaHeLWy . maRta 4³ ral;nisSitTaMgLayNa Edl rkSaTuk kUBI e)aHBum< Eckcay tambøÚFUs rUbPaBGasGaPas enA RbB½n§kuMBüÚT½rrbs;saklviTüal½y b¤kñúgbrievNsaklviTüal½yRtUvTTYlTNÐkmµ bBaÄb;kar sikSa ry³ eBl 1qmas b¤RtUvlubeQµaHecalCasV½yRbvtþi . maRta 5 ³ ral;kMhusqÁgxagelIRtUvrab;bBa¢ÚlnUvkñúgkarvaytMél lkçnþik³sikSaBUEk .RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 24 eKalneya)aysikSaFikar
 25. 25. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg maRta 6 ³ eKalkarN_enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA . maRta 7 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 25 eKalneya)aysikSaFikar
 26. 26. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg RkumRbwkSavin½y Discipline Council Student Policy Group elxkUd³ 011>K>s>G RkumRbwkSavin½y nig karBin½ymaRta 1 ³ RkumRbwkSavin½y 1- RkumRbwkSavin½ymYy nig RtUv)anbegáIteLIg ehIyekaHRbCMueTAtamsPaBkarN_EdlekItmaneLIg. 2- smasPaBénRkumRbwkSavin½yrUmman³ - nayksaklviTüal½y nig naykrg - RbFankariyal½y nig Gasn³EdlBak;B½n§ - tMNagsa®sþacarü - tMNagnisSit - kñúgkarRbCMurbs;RkumRbwkSavin½y esckþIsMercrbs;GgÁRbCMu RtUvyktammtiPaKeRcIn. - kñúgkrNIEdlmansMelgesµIKña RbFanGgÁRbCMuCaGñksMerc.maRta 2³ Gakb,kiriya nigkareKarBvin½y 1- nisSitTaMgLayRtUvmanGakb,kiriyaéføfñÚr suPaBrabsar mancriyal¥ nigsIlFm’ RtwmRtUvRBmTaMEfrkSavb,Fm’ nigRbéBNICati. 2- nisSitRtUvmanPaBesµaHRtg;kñúgkareronsURt kñúgkareFVIkic©kar nigeBlRbLg. 3- nisSitRtUvmkeroneGayTan;eBlevla eKarBtambTdæan nigbTbBaØtiepSg²rbs;saklviTüal½y. 4- nisSitRtUvesøókBak;ÉksNæan tamkarkMNt;rbs;saklviTüal½y.maRta 3³ bMram 1- karCk;)arI karrMxan nigkarbgár]bsKÁ dl;kareronsURtrbs;Gñkd¾éT RtUvhamXat;. 2- kalYcbnøMRTBüsm,tiþ nigkareFVIeGayxUcxatRTBüsm,tþirbs;saklviTüal½y RtUvhamXat;. 3- El,gsIusg nigkareRbIR)as;e®KÓgejonkñúgbrievNsaklviTüal½y RtUvhamXat;. 4- karykGavuF b¤ eRKÓgpÞúHcUlkñúgbrievNsaklviTüal½½y RtUvhamXat;. 5- kareRbIR)as;TUrs½BÞédkñúgbnÞb;eron b¤ bnÞb;Rblg ¬enAeBlRblg¦ RtUvhamXat;. 6- karykxitb½NÑKN³bkS b¤ rUbGasGaPascUlkñúgbrievNsaklviTüal½y RtUvhamXat;. 7- ral;GMeBIhwgSa eTaHbIxagpøÚvcitþkþI b¤ pøÚvkaykþI RtUvhamXat;dac;xat enAkñúgbrievNsaklviTüal½y.RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 26 eKalneya)aysikSaFikar
 27. 27. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg 8- kareRbIR)as;ÉksarepSg² kñúgkarlYcbnøMcMlgBIGñkd¾éT kareFVIeGayxUcsNþab;Fñab; karRblgCMnYsGñk d¾éT b¤ GMeBIGskmµepSg²kñúgeBlRblg RtUvhamXat;.maRta 4³ nisSitEdlRbRBwtþpÞúyBIbTbBaØtiþenH nig RtUvTTYlBin½yBIRkumRbwkSavin½y.maRta 5³ karBin½y k- kMriténkardak;Bin½ymandUcteTA ³ - karRBman - karsþIbenÞasedaymankt;RtakñúgsMNMulixit - karbeNþjecjCabeNþaHGasnñ - karlubeQµaHecjBIsaklviTüal½y CasßaBr x- karlubeQµaH - karlubeQµaHnisSitecjBIsaklviTüal½y RtUvsMercedayRkumRbwkSavin½y.maRta 4 ³ c,ab;enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 5 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 27 eKalneya)aysikSaFikar
 28. 28. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg skmµPaBmnusSFm’ nigTMnak;TMngsgÁm Social Charity and Comminication Student Policy Group elxkUd³ 012>K>s>GkarcUlrYmrbs;nisSitrbs;saklviTüal½y elImnusSFm’ sgÁmkic© minEmnCakatBVkic©bu:EnþCaeKalkarN_sµ½RKcitþ edIm,I cUlrYm ksagsgÁmnItirdæ mansnþiPaB GhwgSa manbridæan rs;enAl¥ .maRta 1³ nisSitRtUvcUlrYmeFVIemTiÞj sikçasala snñisiT§ nigcUlrYmskmµPaBepSg²kñúgsgÁm ¬kargarsgÁm¦Edl)an erobcMeLIgedaysaklviTüal½y b¤ sßab½nCMnajepSg . - cUlrYmkic©karmnusSFm’CamYyGgÁkarmnusSFm’nana tamry³saklviTüal½y - cUlrYmEfrkSabridæan Gnuvtþn_c,ab;sgÁm cracrN_ - cUlrYmTb;sáat;kargareRbIR)as;eRKOgejOn eRKOgRsvwg - cUlrYmTb;sáat;GMeBIhwgSa elIRsþI nigkumar - cUlrYmEsVgyl;BIsasnaRBHBuT§maRta 2³nisSitminGnuBaØati eGayeFVIskmµPaBneya)aykñúgbrievN rbs;saklviTüal½yeLIy .maRta 4 ³ eKalkarN_enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþicab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 5 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 28 eKalneya)aysikSaFikar
 29. 29. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg bTbBa¢aépÞkñúgsMrab;dMeNIkarRbLg Statute of examination procedure Student Policy Group elxkUd³ 013>K>s>GmaRta 1³ TUeTA -GvtþmanedayKµanc,ab;elIsBI 25% b¤ manc,ab;elIsBI 25% éncMnYneBlsikSa muxviC¢aNamYy nigmineGayRbLgqmaselImuxviC¢aenaHeLIy. - Gvtþman ¬manc,ab; b¤ Kµanc,ab;¦enAeBlRblgmuxviC¢aNamYy RtUv)anBinÞúsUnü ¬00¦ enAelImuxviC¢aenaH. - GvtþmanEdlmanc,ab;enAeBlRbLgqmaselIkTI 1 RtUv)anGnuBaØatieGayRbLg BIelIk eRkayeTotÉBin)anBIkarRbLgeRkayenHminRtUvbUkbBa©ÚleTAkñúgcMNat;fñak;rkC½ylaPIeT. Þú - cMeBaHnisSitGvtþmanedayKµanmUlehtuenAeBlRbLgqmaselI 50% éncMnYnmuxviC¢a Edl )aneronkñúgmYy qmas minRtUv)anGnuBaØatieGayRblgeLIgvijeLIy. - kñúgkrNIEdlnisSitGvtþmanelIRKb;muxviC¢a RtUvcat;Tukfa nisSitenaH)ane)aHbg;ecalkar sikSa. - cMeBaHnisSitEdlGvtþmanedayKµanc,ab; cMnYn 4 s)þah¾Cab;Kña kñúgeBlsikSaénqmas nimYy ² RtUvcat;TukfanisSitenaHe)aHbg;ecalkarsikSa nig RtUvlubeQµaHecjBIbBa¢InisSit énsaklviTüal½y.maRta 2 ³ enAeBlRbLg nisSitRtUveKarBbTbBa¢aépÞkñúg nigesckþIENnaMrbs;saklviTüal½y. kñúgkrNImankar RbRBwtþpÞúyBIbTbBa¢aépÞkñúg nisSitRtUvTTYlBin½ytamkMritEdlxøÜn)aneFVI.maRta 3³ nisSitGacRbLgeLIgvij elImuxviC¢aEdlxøÜnRblgFøak;)anEtmþgKt; lT§plFøak; CasßaBr rbs; nisSitRtUv)anRtYtBinitüedayKN³kmµkaremRbeyaKrbs;saklviTüal½y.BinÞúenaHminbUkbBa©Úl kñúgcMNat;fñak;eT.maRta 4³ nisSitTaMgGs;RtUvmkRbLgeGayTan;eBlevla.minGnuBaØatieGaycUlRbLgkñúgkrNIdUc xageRkam ³ • mkyWtelIs 15 naTI • Kµanb½NÑsMKal;xøÜn b¤ lixitbBa¢ak;BIkariyal½ysikSa • KµanÉksNæandUc)ankMNt;kñúgRbkar 1RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 29 eKalneya)aysikSaFikar
 30. 30. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgmaRta 5 enAeBlRbLgnisSitTaMgBIrePTRtUveKarBtamlkçx½NÐdUcxageRkam³ • GgÁúytamtuEdlkMNt;Tuk • bMeBjk,alsnøwkkic©kareGayRKb;cMnuctamkarENnaMrbs;GnurkSkrNInisSitmin)anbMeBj k,al snøwk kic©kar RtUv)anBinÞúsUnü. • cuHhtßelxaelIbBa¢IvtþmanRblg • eRbIR)as;Twkb‘ícEtmYyBN’ krNIpÞúyRtUvmankarGnuBaØatiBIGnurkS • rkSaPaBes¶óms¶at; GgÁúyeGay)ansmrmü • hamgaksYrGñkCitxag • hameRbITwklub¬ Correction Pen ¦ • hamecjeRkAbnÞb;kñúgeBlRblg • hamyksMeNAepSg² cUlkñúgbnÞb;Rblg • hameRbITUrs½BÞéd nig viTüúTak;Tg • RtUveKarB nig GnuvtþtamkarENnaMrbs;KNkmµkarRtYtBinitü nig GnurkS . • enAeBlcb;ema:g nisSitRtUvRbKl;snøwkkic©kareTAeGayGnurkS eTaHCasnøwkkic©karenaHKµan sresr cMelIyk¾edayedIm,IbþÚrykb½NÑsMKal;xøÜnBIGnurkS .maRta 6 krNInisSitKµanb½NÑsMKal;xøÜn ¬ ePøc b¤ )at; ¦RtUvmanlixitGnuBaØatiBIKN³kmµakarRblg .maRta 7 minGnuBaØatieGaycUlRblgeLIy kñúgkrNInisSitKµanÉksNæan dUc)ankMNt;kñúgRbkar 1 .maRta 8 minGnuBaØatieGaycUlRblgeLIy kñúgkrNInisSitmkyWtelIsBI 15 naTI .maRta 9 manÉksar b¤ sMeNAepSg²eRkABIkarGnuBaØatienAeBlRblg ³ k- RtUvTTYlkarRBmanedaydkyk 5 BinÞú kñúgkrNIcab;)anenAelIkTI 1 x- bBaÄb;karRblgelImuxviC¢aenaHkñúgkrNIcab;)anelIkTI 2maRta 10 dk 5 BinÞú kñúgkrNI GgÁúyxuselxturbs;xøÜn nig bBaÄb;karRblg mineKarBkar ENnaM rbs;GnurkS.maRta 11 RtUv)anBinÞúsUnü kñúgkrNInisSitmin)anRbKl;snøwkkic©kardl;GnurkSenAeBlcb;ema:g .maRta 12 RtUvbBaÄb;karRblgCabnÞan; nig bBa¢ÚneTARkumRbwkSavin½y edIm,Ivinicä½ykrNInisSitsMEdg Gakb,kiriya minsmrmü eRbIBaküsMdIminéføfñÚr ERskLÚLa b¤ bgásMelgEdl rMxankñúgeBlRblg.RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 30 eKalneya)aysikSaFikar
 31. 31. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgmaRta 13 krNIbgáTMnas;CamYyKN³kmµakarRblgRtUvTTYlBin½ycab;taMgBIbBaÄb;karRblgrhUtdl; beNþj ecjBI saklviTüal½yCasßaBr edayEp¥keTAelITMhMénGMeBICak;Esþg .maRta 14 krNIEhksnøwkkic©karRblgecal ³ k- bBaÄb;karRblgRKb;muxviC¢aTaMgGs; kñúgsm½yRblg EdlkMBugRbRBwtþeTA x- GeBa¢Ij«Bukmaþy b¤ GaNaBüa)al mkTTYldMNwgCaelIkcugeRkay K- karRbRBwtþikrNIdEdlCaelIkTI2 eTotRtUvlubeQµaHecjBIbBa¢InisSit rbs;saklviTüal½y CasßarB edayKµanlkçx½NÐ .maRta 15 kñúgkrNInisSitRblgCMnYsb¤¤ RblgCYynisSitmñak;eTot nisSitTaMgBIrnak;RtUvTTYlTNÐkmµ BIRkumRbwkSa vin½ycab;BIbBaÄb;karRblgRKb;muxviC¢aTaMgGs;kñúgsm½yRblgEdlkMBug RbRBwtþ eTAkñúg eBl Rblg ehIy nisiStTaMgBIrnak;RtUvFøak;edaysV½yRbvtþi .maRta 16 ³ bTbBa¢aenHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyuT§cab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 17 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 31 eKalneya)aysikSaFikar
 32. 32. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalkarN_RbLgbBa©b; Final State Exam Policy Student Policy Group elxkUd³ 014>K>s>G karRblgbBa©b;karsikSamaRta 1³ ral;karRblgbBa©b;karsikSa RtUv)anRtYtBinitünigvaytMéledayKN³kmµkarmYy begáIteLIgedaysaklviTüal½y nigmankarÉkPaBBIRksYgGb;rM yuvCn nigkILa.maRta 2³ karRblgbBa©b;karsikSaCakarvaytMéllT§plcugeRkayénkarbNþúHbNþalrbs;sakl viTüal½y. karRblgbBa©b;karsikSarYmman ³ - karRblgbBa©b; ( State Exam ) - karsresr nigkarBarsarNa sMrab;fñak;briBaØab½Rt - karsresr nigkarBarKMeragbBa©b;karsikSasMrab;fñak; briBaØab½Rtrg.maRta 3³ karRblgbBa©b; RtUveFVIeLIgtammuxCMnajÉkeTs (Specialization) énmhaviTüal½ynimYy². - nisSitmansiT§icUlRblgbBa©b;)anluHRtaEtRblgCab;RKb;muxviC¢aTaMgGs;tamkmµviFIrbs;sakl viTüal½y. - kñúgkrNInisSitEdlRblgbBa©b; ( State exam ) Føak;nisSitenaHGacRblgeLIgvij)anEtmYydg Kt;tamkarkMNt;rbs;saklviTüal½y.maRta 4³ sarNa - nisSitmansiT§karBarsarNa b¤ KMeragbB©ab;karsikSa)anluHRtaEt)anRblgbBa©b; karsikSa Cab;CasßaBr.kñúgkarsresrsarNa nisSitGaceRCIserIs b¤ begáItRbFanbTedayxøÜnÉg sm RsbtammuxCMnajÉkeTs rbs;xøÜn nigeRCIserIssa®sþacarümµak;edIm,IdwknaM nigBieRKaH eyabl;. - sarNaEdlGacGnuBaØatieGaykarBar)anluHRtaEt)anqøgkat;karRtYtBinitürbs;KN³kmµakarR tYt Binitü nigvaytMélsarNaEdlbegáIteLIgedaysaklviTüal½y. - cMeBaHnisSitGvtþman ¬manc,ab; b¤ Gt;c,ab; ¦ kñúgeBlRblg b¤ nisSitminTTYleCaKC½y kñúgkar RblgbBa©b; GacRblgeLIgvij)an enAqñaMbnÞab;cMnYn 2 elIk.maRta 5 ³ nisSitEdlmksuMRblgbBa©b;karsikSa karBarsarNa b¤ KMeragbBa©b;karsikSaeLIgvijRtUvman³ - BaküsMuRblgeLIgvij 1 snøwk edaymankarGnuBaØatiBIsaklviTüal½y. - BaküsMuenH RtUv)andak;CUnBinitü enAedImqñaMsikSa. - bg;R)ak; 30%éntMélsikSakñúgmYyqñaM.maRta 6 ³ c,ab;enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyuT§cab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 32 eKalneya)aysikSaFikar
 33. 33. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgmaRta 7 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 33 eKalneya)aysikSaFikar
 34. 34. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalkarN_énkarvaytMél Assessment Statute Academic Policy elxkUd³ 015>K>s>GmaRta 1³ enAkñúgqmasnImYy²RtUvman ³ k- karRblgRtYtBinitü 3 dgya:gtic kñúgmuxviC¢anImYy² . x- kic©karRsavRCav¬Assignment¦mYyya:gtickñúgmuxviC¢anImYy² . K- RblgbBa©b;qmasmYydgkñúgmuxviC¢anImYy² .maRta 2³ rUbmnþénkarKNnamFümPaK tamqmasénmuxviC¢anImYy² KW ³ k- elIGvtþman vin½y nig sIlFm’ 10 ° x- RblgelIkTI1 15 ° K- kic©karRsavRCav 15 ° g- Rblgqmas 60 ° srub 100° 100° lT§plénkarRblgmaRta 3³ kardak;BinÞúelIviBaØasarRblg CaPar³kic©rbs;sa®sþacarüeRkamkarENnaMrbs;saklviTüal½y nigRtUv)anRtYtBinitülT§pledayKN³kmµkaremRbeyaKrbs;saklviTüal½y.maRta 4³ lT§plénkarRblgRtUvkMNt;edaydak;BinÞú BIsUnü ¬00¦dl;mYyry ¬100¦. - BinÞúcab;BIhasib ¬50¦eLIgeTAcat;TukfaCab; - BinÞúeRkamhasib ¬50¦ cat;TukfaFøak; nieTÞsRtUvkMNt;dUcxageRkam ³ Gtßn½ynieTÞs nieTÞsCaGkSr BinÞúCanieTÞs BinÞúCaPaKry- l¥RbesIr Exellent (A) 4/00 85 dl; 100- l¥Nas; Very good ( B+ ) 3/50 80 dl; 84- l¥ Good (B) 3/00 70 dl; 79- l¥bgÁÜr Fairly good ( C+ ) 2/50 65 dl; 69- mFüm Fair (C) 2/00 50 dl; 54- exSay Poor (D) 1/50 45 dl; 49RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 34 eKalneya)aysikSaFikar
 35. 35. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg- exSayNas; Very Poor (E) 1/00 40 dl; 44- Føak; Failure (F) 0/00 00 dl; 40maRta 5³ BinÞúRblgCalT§plénkarvaytMélkarsikSarbs;nisSitRbcaMqñaMnimYy² ehIyBinÞúenHRtUvRbkasCa saFarN³.maRta 6³ Ep¥kelIlT§plénkarRblg KN³kmµkaremRbeyaK eFVIesckþIsMerceGaynisSiteLIgfñak; b¤ eGay eronRtYtfñak;esckþIsMercnanarbs;KN³kmµkaremRbeyaK KWCaesckþIsMercd¾manGaTiPaB x<s;bMput.maRta 7³ kñúgkrNImankarbþwgtv:a Calaylkç½GkSr eTAkariyal½ysikSa bnÞab;BIRbkaslT§plcugeRkay edayKµankarbþwgtv:a mþgeToteLIy.maRta 8³ nisSitEdlRtUv)anGnuBaØatieGayeLIgfñak; luHRtaEtRblgCab;RKb;muxviC¢a kñúgqñaMsikSanimYy² nigeKarBtamlkçx½NÐdUcmanEcgkñúglkçN³bnþkarsikSa .maRta 9 ³ eKalkarN_enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyuT§cab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 10 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 35 eKalneya)aysikSaFikar
 36. 36. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalkarN_tMélénsikSaGb;rM Academic Honestry elxkUd³ 016>K>s>GmaRta 1³TUeTA edIm,IbnþkarsikSaRbkbedayKuNPaB nigeFVIeGaynirnþPaB ekrþ×eQµaHCaRKwHsaßnnaMmuxeK saklviTüal½yKYrEt manbTdæanénkitþiyskarsikSax<s; . tMélénkarsikSamann½yfa RKb;buKÁlikTaMgGs;rbs; saklviTüal½ynwg begáItriyabTd_mankitþiys nigKYreCOCak;RKb; TidæPaBénkarGb;rMsikSaFikar . RKb;mhaviTüal½yTaMgGs; rbs;s>x>b>KRtUvEtrkSakitþiys rbs;KNkmµkarénkic©karbNÐitsPaGb;rMnwgsþab;ral;RKb;)atuPaBénkarrMelaP bMBanelItMél Gb;rM .Tak;TgniwgTMrg;énrMelaPbMBanelItMélGb;rM (Academic dishonesty) vanwgminRtUv TTYlykedaysaklviTüal½y.maRta 2³karrMelaPbMBantMélénkarsikSa karrM laPbM antM lénkarsi karrMelaPbMBan enAkñúgeRkameKalkarN_enHbBa©ÚlrYmmandUcxageRkam³ -karlYccMlg (Cheating) -sBÞecar (Plagiarism) -karbkERbxussMeNAedIm karEkøgbnøM (impersonation) -kaéLXøaRbeyaK eLIgvij (falsification) -e)akbeBaäat (misrepresentation) -sMuCMnYy (Procurement) kñúgeKalkarN_enHkarrMelaPbMBanelItMélénsikSaminTTYlykdac;xat;edaysaklviTüal½y BI eRBaHEtsarTegVIr CakarbMpøajtMélénkarxitxMRbwgERbg b:HBal;dl;eKalneya)ay KuNPaB Gb;rM R)akcakBIRkmsIlFm’vIC¢aCIv³ nig GtþsBaØaNénsaklviTüal½y . ral;nisSitEdlBak;B½n§skmµPaBxageRkamnwgkøayCaRbFanbTsMrab;dak;TNÐkmµkñúgeKalkarN_tM élsikSa ³ - pþl;cemøIycMeBaHsMnYrRbLgkñúgeBlRbLg b¤ xN³eBlEdlcakecjBIsalRbLg b¤ R)ab;nisSit epSgeBlRbLgelIkeRkay . (Cheating) - mansMPar³hamXat; b¤ ]bkrN_eGLicRtUnic kñúgeBlRbLg .(Cheating)RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 36 eKalneya)aysikSaFikar
 37. 37. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg -cMlgBIGñkd_éTkñúgeBlRbLg / TMnak;TMngsMu cemøIyBI Gñkd_éTkñúgeBlRbLg RbLgCMnYs Gñk d_éT/ eGayGñkd_éTcMlgcMeLwyBIxøÜn / lYccMlgBI RBWy:g RkdascMelIyEdl erobcMTuk CaeRsc u b¤k_Éksar CMnYy BiessepSg² nig GnuBaØatieGayGñkd_éT edIm,IcMlgkargarRsavRCavrbs;xøÜn . (Cheating) - kñúgkic©karrbs;xøÜn EdlEpñkTaMgmUl b¤EpñkxøHEdlcMlgecjBIkargarGñkd_éT (Plagiarism) . -RbKl;kic©karrbs;xøÜn EdlEpñkTaMgmUl b¤EpñkxøHEdleRbIR)as;ÉksarRbPBecjBI esovePA GIunFWeNt karEst GtßbTGb;rMepSg² edaymineRbIBt’manÉksareyagRtwmRtUv . (Plagiarism) - GnuBaØatieGayGñkd¾éT eRbIR)as;kic©kargar EtgesckþI GtßbT nig r)aykarN_ b¤ÉksareG Lic RtUnic EdlxøÜneFVIenaH faCakargarrbs;BYkeK . (Plagiarism) - GnuBaØatieGaynisSitd¾éTeFVIkargarBiesaFn_ nig kargarkardæan kmµsikSaCMnYsGñk . - karRbKl;kargarCamYyÉksareyag b¤Tinñn½yxus Edlmin)anqøúHbBa©aMBIRbPBedIm EdlGñk )aneRbI BitR)akd .(Plagiarism) - karkaréLBinÞú b¤cemøIyelI kic©karkñúgeKalbMNgEkBinÞú . (Falsification) - karéL bMP½NÐ b¤ cMLgedayxusc,ab; enAr)aykarN_ b¤k_ÉksarRKaMRTepSg² enAkñúgeKal bMNg begáInenAKuNsm,tþiénkarsikSa . (Falsification) - karbnøMhtßelxa elI b¤k_pøas;bþÚrEkERbelIkarvaytMélkarsikSa b¤ )aykarN_nana edaymanectna bþÚr b¤ bMpøaj kic©karsikSa rbs;nisSitd_éT . (Falsification) - karRbLg b¤karvaytMélepSgsMrab;nisSitd_éT b¤ eGayGñkd_éTmankarRbLg b¤vaytMélCMnYsGñk . (Impersonation) -karTTYl)ankarRbLg b¤sakl,g enAEpñkTMagmUl b¤EpñkxøH muneBlkMNt; b¤ Gnuvtþn_edayKµan karGnuvBaØatiBIsa®sþacarü . (Procurement) - karTij b¤k_pÞúyBIeRcInCagenH kñúgkarTTYl)anr)aykarN_ EtgesckþI GtßbT kic©kar b¤kic©kargar sikSasMrab;Carbs;pÞal;xøÜnedIm,IRbKl;CUnsaklviTüal½y. (Procurement) - karlk; b¤k_pÞúyBIeRcInCagenHedIm,I CYyTij niglk; niekçbT r)aykarN_ kic©kar b¤ kic©kargar sikSaepSg²edIm,IRbKl;CUn. (Procurement) kardak;BimaRta 3³eTasTNÐnigkardak;Bin½y kardak;Bin½ydMbUgsMrab;karrkSa nigkarBartMélénkarsikSaKWRtUvpþl;BinÞú sUnü 0 cMeBaH kic©karEdlmanrMelaPbMBanenaHekIteLIg . kardak;Bin½yelIkTI 2 sMrab;karrMelaPbMBanRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 37 eKalneya)aysikSaFikar
 38. 38. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg elItMélénkarsikSa enaHKW kMNt;fa :Føak; : b¤ : F : cMeBaHmuxviC¢aNa Edlman karrMelaP bMBanelItMél énkarsikSaekIteLIg nignaMeGaymanlT§pleFIVmUlvacarN_elIRBwtiþbR½tBinÞú nigBüÜrkarsikSatamkalkMNt; eday KN³kmµakaréntMélGb;rMya:gticmYyqmas . cMeBaH karrMelaPbMBanepSg²én eKalneya)aytMél énkarGb;rMnwgliT§pleFIVeGay saklviTüal½y pþÚcepþImeFVIbTbBaØatiedIm,IedaHRsay kñúgeKalbMNgGb;rM .maRta 4³ cMeBaHnisSitTaMgLayNaEdlrMelaPbMBanelIeKalkarN_tMélsikSa saklviTüal½ynwgminbBa¢k; CUnÉksarsikSaCUnbuKÁlenaHeLIy rhUtdl;mankarpþl;TMnukcitþCafµI edayKN³kmµkar b¤man karFanaBIRBwT§burs énmhaviTüal½yEdlnisSitenHsikSa .maRta 5 ³ eKalkarN_enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyuT§cab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 6 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 38 eKalneya)aysikSaFikar
 39. 39. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg bTbBa¢aépÞkñúgbNþal½y Library Regulation Academic Policy Group elxkUd³ 017>K>s>G edIm,IrkSa)annUvKuNRbeyaCn_énkareRbIR)as;bNÑal½y nigplviC¢manRbkbedayRbsiTi§PaB sMrab; smaCik bNÑal½yrbs; saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg RtUveKarBtamxwømsarbTbBa¢a épÞkñúgEdl )anEcgkñúg RbkardUcxageRkam³maRta 1³ RKb;eBlcUlbNÑal½y minRtUv)anGnuBaØati[uykva:n; rW sMPar³epSg²tamCab;xøÜneLIy. krNImanva:n; rWsMPar³Cab;mkCamYyenaHRtUvrkSaTukenAkEnøg Edl)ankMnt;[dak;epJI.maRta 2³ ral;]bkrN_ rW sMPar³mantMélepSg²minRtUv)anGnuBaØati[epJITukCamYybNÑarkSeLIy. müa:g eTotral;kar)at;bg;sMPar³TaMgLay edaymin)anbgðajPsþútag[bNÑarkS)aneXIjmuneBl )at;bg;enaHbNÑal½yminTTYlxusRtUveLIy.maRta 3³ RtUvRbtibtþi skmµPaB riyabT suCIvFm’epSg²eTAtameKalkarN_ENnaMedayELk b¤kar ENnaMbEnßmepSgeTotrbs;bNÑarkS.maRta 4³ RKb;eBlcUlbNÑal½y RtUvEtbgðajb½NÑbNÑal½yRBmTaMgRbKl;siTi§[bNÑarkS eFIVkarRtYtBinitü nigepÞúógpÞat;tamtYnaTIsmtßkic© kargarrYcral; eTIbcakecjBI bNÑal½y)an.maRta 5³ RtUvrkSaPaBes¶óms¶at;Canic©kñúgbNÑal½y. minRtUvGanesovePA Éksar lWsMelg xøaMg rWbgá sMelgepSg² EdlnaM[mankarrMxandl;Gñkd_éTenAkñúgbNÑal½yeLIy.maRta 6³ rkSasNþab;Fñab; Gnam½ys¥atCanic©enAkúñgbNÑal½yminRtUvxakesþaH Ck;)arI sárekAs‘U rWGahar epSg²kñúgbNÑal½yeLIy.maRta 7³ RtUvecHCYyEfrkSasMPar³bNÑal½ydUcCa esovePA ]bkrN_kuMBüÚT½r vcnanuRkmCMnYy nig Éksar epSg²eTot Edl)andak;[eRbIR)as; edaysµartI nigskmµPaB RbugRby½tñ Canic© ecosvagkar ebIk b¤kareRbIR)as;EdlnaMeGayxVHreboberobry nig bNþal[qab;rEhk rWxUcsMeNAÉksar b¤ esovePAsikSa.maRta 8³ ral;Éksar nigsMPar³TaMgGs;RtUvrkSaTukenAkEnøgedImCanic. müa:geTotskmµPaB eRbIR)as; bnþ © rWbNþak;KñaRtUv)anhamCadac;xat ecosvagGñkeRbIbnþ minTukdak;RtwmRtUv tamkEnøgedIm rbs;esovePA rWsMPar³TaMgenaH.maRta 9³ hameFIVsBaØa rW sMeNAepSg²dUcCa KUssBaØasMKal; KUsbnÞat;BIeRkam KUsB½T§Ca rgVg; rMelcBN’ rWrUbsBaØaepSg²eTot>>>.l. enAelIesovePA rWÉksarRsavRCavCa dac;xat.RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 39 eKalneya)aysikSaFikar
 40. 40. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgmaRta 10³ hambt;Ecg snwøkesovePARsavRCav EdlnaM[mansñampñt; rWbNþal[xUc nig)at;bg; esaP½NÐPaBrbs;esovePAsikSa rWÉksar.maRta 11³ minGnuBaØati[eRbIR)as;bNÑal½y eFIVCaevTikarepSg²dUcCa RbCMuBiPakSakargar rW eFIVkic©kar epSg²>>>.l. eRkABIRkbxNÐkargarsikSaRsavRCaveLIy.maRta 12³ GñkcUlbNÑal½yRsavRCavTaMgLay kñúgkrNImankarlM)akkñúgkarEsVgrk esovePA Éksar b¤kic©karepSg² RtUvTMnak;TMngsYreTAbNÑarkSRbcaMbNÑal½y GMBITItaMgÉksarepSg² .maRta 13³ edIm,IeFVIkarx©IesovePAenAkñúgbNÑal½y b¤k¾eFIVkarRsavRCavtamRbB½n§RKb;RKgbNÑal½y nisiSt TaMgGs;RtUvEtcuHeQµaHCasmaCikrbs;bNÑal½y ehIyeFVIkartMkl;R)ak;cMnYn 5 duløa .maRta 14³ cMeBaHnisSitTaMgLayEdl minEmnCanisiStrbs;saklviTüal½y nigBMuGnuBaØatieGayxI©esovePABI bNÑal½y eyIg´eLIy.maRta 15³ smaCikbNÑal½yénsaklviTüal½y mansiT§iGacx©IesovePA)ancMnYn 5 k,alkñúgeBlEtmYy ehIyry³eBlénkarx©IKW 1 s)þah_ . esovePAEdlx©IehIyGaceFVIkarBnüa)ancMnYnBIrdgEdl kñúgmYydg)an 1 s)þah_ kñúgkrNIEdlGñkx©IenAEtcg;x©IesovePAdEdl enaHbNÑarkSnig sMnUmBreGayykesovePAenaHmkbgðaj munnigGnuBaØatieGayeFVIkarx©IbnþeTot .maRta 16³ kñúgkrNIyWtya:vsmaCikénbNÑal½yRtUvBin½ybg;CaR)ak; 500 erolkñúgmYyéf¶sMrab;esovePA mYyk,al . kñúgkrNI)at;bg;esovePAenaHGñkx©IRtUvbg;R)ak;Bin½ytamtMélrbs;esovePA b¤Tij esovePAfµImkRbKl;CUnbNÑal½yvij .maRta 17³kñúgkrNIEdlsmaCikx©IesovePAehIyminRBmRbKl;CUnbNÑal½yvijenaH saklviTüal½ynig careQµaHenaHcUleTAkñúgesovePAsikSa b¤biTpSayCasaFarN³ .maRta 18³ sMrab;kareRbIR)as;esva Internet enAkñúgbNÑal½y sisS nisiStTaMgGs;RtUv)anGnuBaØatieGay eRbIR)as;)anEt mYyema:gknøH Etb:ueNÑaHkñúgmYyéf¶ .maRta 19³ nisiSt buKÁlik saRsþacarü nigGñkeRbIR)as;esvakmµbNÑal½y TaMgGs;RtUvEt Rbtibtiþtam xwømsarénbTbBa¢aTaMgenH[manRbsiT§iPaBerog²xøÜnRKb;eBlevla .maRta 20 ³ bTbBa¢aenHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 21 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 40 eKalneya)aysikSaFikar
 41. 41. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg bTbBa¢aépÞkñúgsMrab;saRsþacarü Lecturer Regulation Academic Policy Group elxkUd³ 018>K>s>GTsSn³TUeTA³ edIm,IBRgIkkarbe®gónrbs;sa®sþacarükñúgsaklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKgRbkbeTAedaysmtßPaB elIkkMBs;KuNPaB nigmanKruekaslükñúgkarbe®gón sa®sþacarümñak;² RtUvbMeBjlkçxNÐdUcteTAenH ³maRta 1³ sa®sþacarüRtUv ³ - mankMritvb,Fm’x<s;CagEdlxøÜnbe®gón manCMnajÉkeTsc,as;las; manKruekaslü nigmanbTBiesaFn_be®góny:agtic2qñaM. - mankaysm,TaRKb;RKan; nigsIlFm’l¥. - qøgkat;karvaytMél BIKN³kmµkarvaytMélrbs;KN³kmµkarbec©keTssaklviTüal½yExµr bec©kviTüa nigRKb;RKg. - )aneFVIkic©snüabe®gónCamYysaklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg.maRta 2³ ÉksNæansa®sþacarükñúgeBlbe®gón sa®sþacarüRtUvesøókBak; ³ - sMrab;sa®sþacarüburs RtUvtWnuy Gavkñúgexa nigcgRkv:at;keGay)anRtwmRtUv. - sMrab;sa®sþacarünarI RtUvesøóksMelokbMBak;smrmü ¬sMrab;CnCatiExµr hamesøókexa¦.maRta 3³ vin½y nig Par³kic©sa®sþacarü k- kargarbe®gón - RtUvpþl;Éksaremeron nigRbPBÉksarénmuxviC¢aeGay)anc,as;las;dl;nisSit - RKb;RKgnisSitenAkñúgem:agbe®gón eGaymansNþab;Fñab; nigvin½y - eKarBem:ageBlbe®góntamkarkMNt;rbs; saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg - RtUveKarBtamRkmsIlFm’viCa¢CIv³ - RtUvBnül;GMBIeKalbMNgénmuxviC¢a nigviFIsa®sþvaytMél - RtUvbe®góntameKalbMNg nigmatikaemeron - minRtUvelIkykbBaðaneya)aymkBiPakSakñúgem:agbe®gón - minRtUvelIkykbBaðadUcCa sa®sþacarü nigsa®sþacarü sa®sþacarünigRKwHsßand_éT nig sa®sþacarü nig naykmkBiPakSakñúgem:agsikSa - minRtUvjúHjg;nisSitkñúgeKalbMNgbgáPaBGskmµNamYy. x- kargareRkAem:agbe®gón kargareRkAem:agbe®gónRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 41 eKalneya)aysikSaFikar
 42. 42. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - RtUvRbKl;matikaemeron nigemerondl;Gasn³CMnajBak;B½n§ muneBlcab;epþIm be®gón - RbKl;viBaØasa kMENviBaØasa nigBinÞúRbcaMqmasnImYy²tamkarkMNt;rbs; saklviTüal½y - CUndMNwgdl;kariyal½ysikSaeGay)anmunéf¶ kñúgkrNImanFur³kic©minGac be®gón)an - pþl;karRbwkSadl;nisSitedIm,IelIkkMBs;smtßPaBénkarsikSa - RtUvcUlrYmRbCuMtamkarekaHGeBa¢Ijrbs; saklviTüal½y - sMNUmBrCYycUlrYmkñúgKN³kmµkarGnurkSeBlRblgqmasmaRta 4³ karvaytMélelIkarsikSa nigkarRbLgrbs;nisSit - sa®sþacarüRKb;rUbRtUveFVIkarRblgRtYtBinitü vaytMélkarsikSarbs;nisSit ehIypþl;BinÞúmk kariyal½ysikSaelIkic©karTaMgenaHeGay)anmun dMNac;qmasnImYy². - sa®sþacarüTaMgGs;RtUverobcMviBaØasaRblgtamcMnYneBlénkarbe®gónrbs;xøÜn . sMrab;mYyeBlRtUv erobcMy:agtic bIviBaØasa ehIyRtUvRbKl;CUnkariyal½ysikSa eGay)any:agtic 5 éf¶muneBlRblg. - sa®sþacarüRtUverobcM viBaØasareGay)anRtwmRtUv tamkarENnaMrbs;saklviTüal½y. - sa®sþacarüEdlTTYlPar³kic© CaGñkecjviBaØasakarsMgat;kñúgkarecjviBaØasaRtUverobcMGRta kMENeGay)anRtwmRtUvnigRbKl;CUnsaklviTüal½yeGay)anmunéf¶Ek. - sa®sþacarüRtUvEkkic©karRblg rbs;nisSitkñúgbrievNsaklviTüal½y edayPaBmuwgm:at; nigrkSakarsMgat; RBmTaMgRbKl;snøwkkic©Edl)anEkrYcmkkariyal½ybriecäTEdl)ankMNt;.maRta 5³ saklviTüal½½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg tMrUveGaysa®sþacarüTaMgGs;eKarBtameKalkarN¾ dak;BinÞúdl;nisSitdUcxageRkam ³ - RbLgRbcaMEx 15 PaKry - vtþman 10 PaKry - kic©karRsavRCav 15 PaKry - RbLgqmas 60 PaKry srub 100 PaKrymaRta 6³ BinÞúTaMgLayNa Edlsa®sþacarüénmuxviC¢a)anRbKl;mkkariyal½ysikSarYcehIysa®sþacarüminGacGnuBaØateGayEkbEnßmb¤bnßyBinÞúenaH)aneLIyelIkElgEtmankarGnuBaØatiBIKNkmµkarRbLg.maRta 7³ kardwknaMsarNa b¤ niekçbTeKalkarN¾sþIGMBIkarEtgtaMgsa®sþacarüdwknaMsarNa b¤ niekçbbT - karEtgtaMgsa®sþacarüsMrab;dwknaMsarNa b¤ niekçbbT rbs;nisSitfñak;briBaØab½Rt RtUveFVI eLIgtamsMeNIrrbs;kariyal½ysikSa nigRBwT§bursedaymankaryl;RBm nigÉkPaBBIsakl viTüal½y.RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 42 eKalneya)aysikSaFikar
 43. 43. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - sa®sþacarüRtUvTTYlxusRtUvelIkardwknaMnisSitrhUtdl;eBlkarBarbBa©b;eTIbsnµt;fa)an bBa©b;Parkic©rbs;xøÚn . - GacEtgtaMgCasa®sþacarüdwknaMsarNab¤niekçbbT)anluHRtaEt)anbMeBjlkçxNÐdUcxag eRkam³ k- mansBaØab½Rtcab;BIfñak;GnubNÐiteLIgeTaRtUvmanbTBiesaFn¾l¥kñúgkargarbe®gón nigdwknaM. x- RtUveKarBtameKalkarN¾dwknaMsarNarbs;saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nig RKb;RKg. K- Casa®sþacarübe®gónenAsaklviTüal½yExµrbec©kviTüa nig RKb;RKg.maRta 8³ Par³kic©rbs;sa®sþacarüdwknaMsarNa b¤ niekçbbT - ENnaM nigtamdankarRsavRCav nigkarsresrGtßbTrbs;nisSitCaRbcaMrhUtdl; karBarbBa©b;nig karlMGsMrab;tMkl;TukenAkñúgbNÑal½y. - eKarBtamkarENnaMrbs;KN³kmµkarsresrsarNaénsaklviTüal½yExµrbec©kviTüa nig RKb;RKg. - cUlrYmvaytMélsñaniBnæ nigkarkarBarsarNa b¤ niekçbbTrbs;nisiStRKb;dMnak;kal . krNIminbM eBjParkic©xagelIedayRbkarNamYysa®sþacarüdwknaMsarNa b¤ niekçbbTRtUvrksa®sþacarüQb; edIm,IerobcMkarepÞrParkic©.maRta 9³ sa®sþacarüdwknaMsarNa b¤ niekçbbTRtUvCMrujnisSiteRkamkardwknaMrbs;xøÜn eGayeKarBtameKal karN¾ sresrsarNa b¤ niekçbbTtamkarENnaMrbs;saklviTüal½y nigRbKl;sñaédniBnæenHmk KN³kmµkar sresrsarNa tamkalbriecäTEdl)ankMNt;.maRta 10³ sa®sþacarüdwknaMsarNab¤niekçbbTRtUvcUlrYmshkarCamYysa®sþacarüdwknaMd¾éTeTotkñúgkarCYY yrkkEnøgcuHeTARsavRCavrbs;nisSit.maRta 11³ R)ak;]btßmÖsa®sþacarü - sa®sþacarüeFVIkareBjem:agTaMgGs; RtUvTTYlR)ak;ebovtSRbcaMExeTAkic©snüarvagsamuIxøÜn nigsaklviTüal½y. - sa®sþacarüeFVIkarmineBjem:ag RtUvTTYlR)ak;]btßmÖtamem:agbe®gónEdlkMNt;edaysakl viTüal½y. - R)ak;]btßmÖelIkardwknaMsarNa b¤ niekçbbnigRtUvkMNt;kñúgkic©snüarvagsa®sþacarüdwknaMnig saklviTüal½y.maRta 12³ karelIkTwkcitþ nigviFankarrdæ)al³RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 43 eKalneya)aysikSaFikar
 44. 44. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg k- GMBIkarelITwkcitþsa®sþacarüTaMGs;GacRtUv)ansaklviTüal½yelIkTwkcitþ eTAkMritsmtßPaB nigsñaédrbs;xøÜneday³ - CUnb½NÑsresIr - CUnrgVan;elITwkcitþ - tMelIgzan³kñúgRkbx½NÐsa®sþacarüépÞkñúgrbs;saklviTüal½y - tMelIgR)ak;ebovtS b¤ R)ak;]btßmÖ x- GMBIviFankarrdæ)al ³ sa®sþacarüEdl)anRbRBwtþxusqÁgGacRtUv)ansaklviTüal½ydak;viFan karrdæ)aleTAtamkMritrbs;xøÜnEdl)anRbRBwtþeday³ - eFVIkarENnaMedayBaküsMdI - eFVIkarRBmanCalaylkçN_GkSr - eFVIkarBin½yCaR)ak; - eFVIkarbBaÄb;kargarCasßaBrmaRta 13 ³ bTbBa¢aenHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 14 ³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 44 eKalneya)aysikSaFikar
 45. 45. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg RkmsIlFm’viC¢aCIv³rbs;sa®sþacarü Educator Ethical Code Academic Policy Group elxkUd³ 019>K>s>GCMBUkTI 1³ niymn½y RkmsIlFm’viC¢aCIv³rbs;sa®sþcarümankMNt;niymn½yfa CaGakb,kiriya b¤ criyaénsa®sþacarü enAkñúg s>x>b>K nig Gnuvtþn¾tameKalkarN¾énRkmsIlFm’viC¢aCIv³. KN³kmµkarénRkmbTdæan viC¢aCIv³¬ The Professional Standards Commission (PSC)¦)anerobcMcgRkgehIyGnum½teday RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM EdlRkm enHkarBarnigKaMRTenAEpñk suxPaB suvtþiPaB nig suxmalPaBTUeTA énnisSitnigsa®sþcarü / eFVIeGayR)akdfa kMriténkarsikSaRbkbedaytmøaPaB x<s;enAkarbNþúHbNþalviC¢aCIv³ nigkMNt;enAGsIlFm’ edIm,IeFVIkarEksMrYlbTbBa¢a nigvin½y epSg² . KN³kmµkarénRkmbTdæanviC¢aCIv³mansiT§GMNacminRKan;EtecjviBaØabnb½Rt b:uEnþGacBüÜr lub ecal nigbdiesF viBaØabnb½Rt GaCJab½NÑ karGnuBaØati b¤ k_GacsresrlixitsþIbenÞasbnÞab; BIkaresIubGegátRtUv)anGnuvtþn¾ nig CUndMNwg . KN³kmµkarénRkmbTdæanviC¢aCIv³ nig KN³kmµkarRbtþibtþiviC¢aCIv³¬Professional Practices Section -PPS)TTYlxusRtUvkñúgkarRbtibtþiskmµPaBCMTas; b¤RbqaMgCamYynwg GaCJab½NÑbeRgon nigkarbegáItnUvkMNt;bgðaj smrmü dl;shKmn¾Gb;rMcMeBaHTegVIrTaMgenH . kMNt;bgðaj GMBIskmµPaB vin½y RtUveFVIeLIgcMeBaHRbB½n§sakl viTüal½½yb:ueNÑaH . RkmsIlFm’enHrYmmaneKalkarN_EdlmanqnÞHedIm,IbMerIdl;sa®sþacarüCakarENnaMGMBIRkmsIl Fm’ edaypþl;enHmUldæan y:agsMxan;sMrab;dMeNaHRsayénbBaðaCaeRcIn EdlekIteLIgkñúgTMnak; TMng rvagsa®sþacarü nig nisSit nigsarFarN³.CMBUkTI 2³ RkmsIlFm’maRta 1³ Rkm]Rkidæ ³ sa®sþcarü KYrEtRtUveKarBc,ab; rdæ . Rkm] GsIlFm’rYmman³ KN³kmµkar)anbBa¢k;fa ³ c,ab;]Rkidæ b¤ TegIVrGaRkk; bBa¢ÚlkarebIkbr eBlRsvwg nigeRkamT§BlGaRkk;NamYy elIkElgeRKaHfñak;cracrtUctac dUckarebIrbhYs el,On b¤kekok eBk b¤xusbnÞat; mineKaBrePøIgcracr .l. karbBa¢ak;rYmmankarEsVgrk b¤ karsMercelIkarrMelaPc,ab; nig mUlehtuc,as;las; .maRta 2³ kareFVITaruNkmµelInisSit³ sa®sþacarü KYrrkSaTMnak;TMngCalkçN³viC¢aCIv³CamYynisSit TaMgkñúgfñak; nigeRkAfñak; .RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 45 eKalneya)aysikSaFikar
 46. 46. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg GsIlFm’rUmman³ k> ectnaeFVITaruNkmµelInisSit rYmTaMgBakSsMdI nig Gakb,kiriya x>ectnaeFVIGMeBIhwgSa K> ectnaKaMRT TegVIgpøÚvePTxusc,ab; X>Tak;TgniwgRbqaMgsiT§imnusS g> ectnaKaMRT Tak;Tg bgçM sesrsMbuRt niyay b¤TMnak;TMngragkaymYyCanisSit c karpþl;CUn nisSit enA )arI nigRsa eRKOgRsvwg b¤fñaMEdlhamXat; dl;nisiSt b¤GnuBaØatieGaynisSiteRbI)as; eRKOgRsvwg b¤ fñaMEdlhamxat; .maRta 3³ eRKOgRsvwg nigeRKOgejÓn³ sa®sþacarüKYrEtbBaÄb;kareRbIR)as;vakñúgkareBlEdlGnuvtþn_viC¢aCIv³ eRKOgejÓn³ ejÓn .maRta 4³ karbnøM nigkaréL acarüKYrEtTmøab;Gnuvtþn¾enAtMél nigsucarwtPaBkúñugCMnaj karéL³sa®sþ viC¢aCIv³dUcEdlman Ecgkñúglkçnþik³tMélsikSa .maRta 5³ mUlniFi nigRTBüsm,tþisarFarN³ sa®sþacarüTTYlxusRtUvcMeBaH mUlniFi nigRTBüsm,tþi RTBüsm arFarN³ üsm, sarFarN³ KYrEtmankitþiys EdlmankarTukcitþkMritx<s; tmøaPaB nigTTYlxusRtUv .maRta 6³ karTTYlrgVan;minsmrmü³sa®sþacarüKYrEtrkSasucarwteTogRtg;CamYynisSit shCIvik GaNa n;mi smrmü³ Büa)al GñkRTRTg; b¤CamYyGgÁPaBenAeBlEdlTTYlrgVan; GMeNayR)ak;]btþmÖkarTUTat; bEnßm .maRta 7³karrkSaBt’mansMgat; ³ sa®sþacarüKYrEtGnuelamtamc,ab; nigeKalkarN_rbs;s>x>b>K cMeBaH karrkSaBt’ ansM at; kar Bt’mansMgat;rbs;nisSit nigsaklviTüal½yelIkElgEtmankarGnuBaØatiedayc,ab; b¤edaysakl viTüal½y .maRta 8³kare)aHbg;kic©snüa ³ sa®sþacarü KYrEtbMeBjenARKb;lkçx½NÐ nigkatBVkic©EdlmanlMGit kare)aHbgki nüa bg; kúñugkic©snüa nigeKaBreKalkarN¾ bTbBaØati vin½y tYnaTI nigPar³kic©kargar kúñugkMLúgeBlkic©snüa .maRta 9³RkmviC¢aCIv³ sa®sþacarüKYrbgðaj nigGnuvtþRkmsIlFm’EdlTTYlsÁal;TUeTAtambTdæanviC¢aCIv³. Rkmvi Rkm aCI RkmGsIlFm’KWCaRkmEdlbMpøajF¶n;F¶rdl;smtßPaBGñkEdlkan;GaCJab½NÐkñúgbeRgon kñúgkarbMeBj tYnaTIviC¢aCIv³ enAkñúgtMENg b¤ RkmsIlFm’enHRtUvKWCakarrMelaPbMBancMeBaH suxPaB suxmalPaB vin½y sIlFm’nisSit nigc,ab;sgÁm.maRta 10 ³ RkmsIlFm’enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 11³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; .RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 46 eKalneya)aysikSaFikar
 47. 47. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 47 eKalneya)aysikSaFikar
 48. 48. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalkareRCIserIsRbFanfñak; Class Representative Policy eKalneya)ayGb;rMsikSaFikar elxkUd³ 020>K>s>GmaRta 1³ bMNg karbNþúHbNþal karsikSa nigsumalPaBCacMNuckNþalénsaklviTüal½y nigsmaKmn_nisSit saklviTüal½y Exµrbec©kviTüa nigRKb;RKg ¬Khmer University of Technology and Management Students Association K-UTMSA ¦ . RbFanfñak;edIrtYnaTIy:agsMxan; enAkñúgshKmn¾Gb;rM TMnak;TMngrvagbuKÁlik nignisSitedIm,IeqøIy tbplRbeyaCn¾rvag sa®sþa carünig nisSitelIlBIenHTMnak; TMngrvagsmaKmn¾ nigfñak;sikSa. saklviTüal½y ebþCJafa kñúg eFVIkarCasmaKmn¾edIm,IeFVIeGayR)akdfa plRbeyaCn¾rbs;nisSitRtUv)anpþl;CUnedayRbB½n§tMNag nisSit. bMNgéneKalkarN¾enH KWedIm,Ipþl;dMeNIrkarmYysMrab;eFVIeGayelc ecjCarUbrag eLIgfaRKb; nisSitenA kñúg saklviTüal½ymantMNagfñak; .maRta 2³niymn½y RbFanfñak; CanisiStcUlsikSaenACMnajNamYyEdlRtUveRCIstaMgedIm,ICYyTMnak;TMngrvagbuKÁlik nignisSitkñúg TMnak;TMngbBaðasikSa nigpþl;enAcMNucsMxan;énTMnak;TMngsMrab;nisSit .maRta 3³xøwmsar nigkarENnaM RKb;nisSitTaMgGs;KYrEtmanRbFanfñak;EdleRCIserIsedayBiPakSaCamYynisSitenAkñuúgfñak;sikSakñúg qmasTI1. Gñkkan;CMnan;CaGñkTTYlxusRtUvRtUvcMeBaHkareRCIserIsenH . dMeNIrkarenHKYrRtUv)an RKb;RKgedayGñkkan;CMnan; b¤sa®sþacarüEdleKcat;taMg b¤ cMeBaHsMeNIeTA kariyal½yGb;rMenA smaKmn¾ edaysmaKmn¾. mhaviTüal½yKYr EtBiPakSaCa mYysmaKmn¾kñúgkareRCIserIstMNag RbcaMqñaM CaCagRbcaMfñak; . dMeNIrkarRtUvGnuvtþkñúgkareRCIserIstMNagfñak;KWfaGñkkan;CMnan; b¤tMNagsa®sþcarü b¤dMNag smaKmn¾ kñúgkar RKb;RKgdMeNIkarenH vaKYrEtesñIsMudl;nisSitsMrab;eFVIkarsµ½RKcitþ cMeBaHdMENgenaH. Rbsin dMeNIrmanebçCnEtmYy KWCab;edaysV½yRbvtþi RbsinebI manebkçCn eRcInCagBIr enaHebkçCnKYrEtEnnaMxøÜnÉgCasegçb nigPaBsmrmü cMeBaHdMENgenHmunnwgnisSite )aHeqñatCUn b:uEnþRbsinebIKµanebkçPaBenaHTI GñksMrb;sMrYlnwgraykarCUntMNag Gb;rMenAsmaKmn¾Ca bnÞan; . k-Gñkkan;CMnan; b¤tMNagsa®sþacarü b¤tMNagsmaKmn¾KWTTYlxusRtuvRbKl; RtLb;vijenABt’man lMGiteTA kariyal½y Gb;rMkñúgsmaKmn¾.RtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 48 eKalneya)aysikSaFikar
 49. 49. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg x-tYnaTIsMxan;énRbFanfñak;KWCMnYydl;TMnak;TMng nigpþl;Bt’manCaBiesssMrab;nisSit . K-smaKmn¾KWTTYlxusRtUvsMrbsMrYl bNþúHbNþal eRbIR)as;FnFan nigEfrkSaRbB½n§tMNagnisSit . X-vaKWCakarTTYlxusRtUvtMNageGaynisSit edIm,Ipþl;dMNwgdl;smaKmn¾ RbsinebIBYkeKdkxøÜnBImuxviC¢asikSa b¤manGarmµN¾fa BYkeKminGacbnþenAkñúgdMENgenH)aneTot dUcenHtMNagfµIKYrRtUv)ancat;taMg ehIysmaKmn¾ manTYnaTIeRCIserIsdMNagfµI . g-ebInisiStmaneRcIn vamankarGnuBaØatieGaymanGnuRbFanfñak; .maRta 4³tYnaTIrbs;RbFanfñak; k-eFVIkarrYmKñaCamYysaklviTüal½yelIdMeNaHRsaybBaðasikSa x-cUlrYmpSBVpSayBt’man c,ab; vin½y eKalkarN_nana K-sMrbsMrYlkargarBak;B½n§ nignisSit suxmalPaB kILa kic©karsgÁmkic© Gb;rM X-CatMNageGaynisSit g-TTYl)anGtßRbeyaCn_epSg²BIsaklviTüal½y c-cUlrYmenAkñúgsmaKmn_nisSit q-tMNagTMnak;TMng nigTTYlbdisNæakic© CamYynisSitmkBImhaviTüal½yepSg² C-eFVIr)aykarN_RbcaM Ex b¤ qmas mkCUnkariyal½ykic©karnisSiteGay)aneTogTat;maRta 5 ³ eKalkarN_enHmanRbsiT§PaB nig CaKtiyutþicab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTA .maRta 6³ RKb;EpñkTaMgGs;énsaklviTüal½y RtUvshkarN_KñaGnuvtþn¾eGaymanRbsiT§PaBx<s; . eFVIenARkugRBHsIhnu/éf¶TI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>>>> saklviTüaFikarRtYtBinitünigGnum½tedayRkumRbwkSakic©bNÐitsPaGb;rM 49 eKalneya)aysikSaFikar

×