Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kutm hr strategic plan

334 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kutm hr strategic plan

 1. 1. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 1 EpnkaryuT§sa®sþEpñkFnFanmnusS EpñkTI 1 rMlwkBIEpnkar1>0 esckþIepþIm ebskmµCacm,grbs;saklviTüal½yKW: saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg nwgkaøyeTACamCÄmNÐlcMeNHdwgÉkeTs nigRsavRCavEdlpþl;CUnnUvtMélkarGb;rMd_manRbsiT§PaBx<s;Rbkbeday]tþmPaBénkarRbkY tRbECgkñúgbribTCaskl eday qøúHbBa©aMgelIviFIsa®sþénkarepÞrCaGnþrskmµ PaBéncMeNH dwg cMeNHeFVI nigbTBiesaFn_kMritx<s; dl;sisS-nisiSt EdlenHtMNageGay nimitþsBaØa énPaB eCOCak; nigTukcitþx<s;. edIm,IseRmcekrþIeQµaHsMrab;karGb;rMRbkbedayKuNPaBcaM)ac;tRmUveGaykarRKb;RKgFnFan mnusSd_RbesIr Edlpþl;saklviTüalenA]tþmPaBénkarRbkYtRbECg . ÉksaryuT§sa®sþsMrab;FnFanmnusS )anBiBrnaGMBI TisedA eKaledA sMrab;EpñkFn FanmnusS enAkñúgbribTrbs;vtþCIvténfvikar nigEpnkarsMrab;s>x>b>K2.0 kariyal½yRKb;RKgFnFanmnusS kariyal½yRKb;RKgFnFanmnusSKMaRTebskmµsaklviTüal½ytamry³sMnuMyuT§sa®sþsMxan;³ - pþl;enAkarKaMRTyuT§sa®sþPaBCaGñkdwknaM éns>x>b>K - BaMnakarGPivDÆn_GgÁPaB esvakmµKaMRTdl;buKÁlik - eFVIeGayR)akdRbCaelIkarFanaKuNPaB kariyal½yRKb;RKgFnFanmnusSRtUvTTYlGnuvtþR)aMmYyEpñkénmuxgarrbs;karRKb;RKgFnFa nmnusS ehIyRtUvraykarN_pÞal;CUnsaklviTüargTTYlbnÞÚk ehIy R)aMmYyEpñkénmuxgar rbs;kar RKb;RKgFnFanmnusSsegçbdUnxageRkam³ esvakmµFnFanmnusS 1 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 2. 2. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 2 esvakmµRKb;RKgnigTMnak;TMngbuKÁl esvakmµGPivDÆn_GgÁPaBnigFnFanmnusS esvakmµsuvtßPaB nigsnþisux esvakmµsmPaB nigBhucMruH eKalneya)ay nigEpnkar2 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 3. 3. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 3 EpñkTI 2 ³ebskmµ TsSn³vis½y TisedA nigkmµvtßú s>x>b>k)ankMNt;faTisedACacm,gens>x>b>KeTAkñúgsaklviTüal½yelx mYyenARkugRBH sIhnu kñúgry³ eBl 5 qñaMxagmuxeTot dUcenH KuNPaBénFnFanmnusSKWCa sñÚlsMxan;sMrab; s>x>b>K1> )aykarN_ebskmµ “bBaðFnFanmnusS People Matter” edIm,IelIkTwkcitþenAkñúgkarGnuvtþn_karRKb;RKgFnFanmnusSd_l¥EdleFVIs>x>b>KTTYl)an PaB RbesIr .2> TsSn³vis½y s>x>b>K KWRtUvTTYlsÁal;fñak;Cati CaCeRmIsrbs;GñkRKb;RKg nigCaKMrUGnuvtþn_d_l¥EpñkRKb; R KgFnFanmnusS. TsSn³vis½yenHnwgseRmc)antamry³karRbwkSaeyabl;nigTMnak;TMngCamYyGtifiCneday ³ - pþl;enAFnFanmnusSRbkbedayCMnajviC¢aCIv³lkçN³GaCIB - cab;epþImshkar RbwkSa nigKaMRT - GPivDÆn_ nigeCPaBénTMnak;TMng - eFVICaKMrUénriyabTCaBiessenARKb;esvakmµrbs;eyIg - ebnsµatXIgesvakmµrbs;eyIgfñak;CatiedIm,IGPivDÆn_eFVIeGayRbesIreLIgCanic¢ - tRmwmesvakmµrbs;eyIgeTAkñúgGaCIvkmµsñÚlrbs; s>x>b>K - sRmb;sRmYlenAkarpøas;bþÚvb,Fm’ - eRbIR)as;RbB½n§RbkbedaytmøaPaB nigvaytémøRbcaM nig - kMNt; nigkareqøIytamCaviC¢mancMeBaHkarRbQmmuxfµ² I 3 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 4. 4. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 43> TisedAyuT§sa®sþsMrab;karFnFanmnusS saklviTüal½yEdlmanKuNPaBx<s;KWGas½yelIKuNPaB ekrþ_eQµaH nigplitPaBénbuKÁlik KwFnFanmnusS . kariyal½yRKb;RKgFnFanmnusSnwgbnþelIkTwkcitþkñúgviPaK nigeFVIEpn karCaRbcaMedIm,IeFVIeGayR)akdfaesvakmµrbs;vabgðajGMBItRmUvkarry³eBlEvgéns>x>b>K ehIykñúgry³eBlelIsBIR)aMqñaM yuT§sa®sþBak;B½n§nwg³ pþl;rgVan;elIkTwkcitþbUKÁliknigGgÁPaB Gnuvtþn_kargarRbkbedayPaBbt;Ebn tmøaPaBénkarGnuvtþn_ karsikSabnþ begáItkEnøgkargarEdllkçN³esñIPaBnigeFVIeGaymanPaBBiessepSg²Kña begáItvb,Fm’kEnøgkargarEdllkçN³suvtßPaB nigKaMRT yuT§sa®sþbgðajGMBIEpnkarGtßiPaBnigtMnak;TMngEpnkarRbtibtþikarénFnFanmnusS ³ pþl;rgVan;elIkTwkcitþbUKÁliknigGgÁPaB Gnuvtþn_kargarRbkbedayPaBbt;Ebn tmøaPaBénkarGnuvtþn_ karsikSabnþ begáItkEnøgkargarEdllkçN³esñIPaBnigeFVIeGaymanPaBBiessepSg²Kña begáItvb,Fm’kEnøgkargarEdllkçN³suvtßPaB nigKaMRT4> témø témøsñÚlsRmab;saklviTüal½yKWCakarebþCJacMeBaH vb,Fm’karGnuvtþkargarRbesIr sßabnaeLIgedIm,IseRmcPaBRbesIr esrIPaBénkarsikSaedIm,IelIkTwkcitþbuKÁlik nignisSitedIm,ICab;Bak;B½n§kñúgebIkcMhénkarpøas;bþÜrKMnit nigkarBicarNa 4 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 5. 5. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 5 kareFVIeGayRbesIrCabnþrbnÞab;tamry³karvaytémøxøÜnÉnig karvaytémøxageRkA CRmujelIkTwkcitþcMeBaHtémøénkarebIkcMhr esµaHRtg; kareyaKyl; smPaB karTukcitü karTTYlxusRtUvEpñksgÁm sIlFm’ nigdMeNaHRsaysikSa tmøaPaBkñúgkarseRmccitþ nigKNenyüPaB smPaB nig KuNsm,tþIKWCamUldæansMrab;kareCaKC½yénskþanuBleBjeljén buKÁlik nignisSit FnFanmnusSKWCakarkMNt;edIm,Ipþl;enAesvakmµrYmCakBa©b;EdlmanKuNPaBedaybegáItenA suvtßiPaB sumalPaB brisßanKaMRTEdlKWCakEnøgEdlbuKÁlikRtUv)anpþl;témø kareKarB nigGacedim,ITTYlsÁal;enAsktþanuBld_eBjeljrbs;BYkeK .5> eKalbMNgnigTisedA k> EpñkGb;rM 1>0 edIm,Ipþl;esvakmµEdlbMENgEckdl;kareFVIeGayRbesIreLigénkarbeRgon nigsikSarbs; s>x>b>K 2>0 edIm,IKMaRTTTYl)ankargarénnisSit 3>0 edIm,IrYmcMENkdl;TsSn³smPaBnigeFVIlkçN³BiessepSg²Kña x> karbNþúHbNþalEpñkRsavRCav nigkarRsavRCav 1>0 edIm,Ipþl;CUnesvakmµEdlrYmcMEnkeFVIeGayRbesIreLIg dl; karbNþúHbNþalEpñk RsavRCav nigkarRsavRCavrbs;s>x>b>K 1>1 edIm,IKaMRT GñkdwknaMkarbNþúHbNþalEpñkRsavRCav nigkarRsavRCav K> TMnak;TMngépÞkñúg 1>0 edIm,IbgðajPaBl¥tex©aHkñúgkarRKb;RKgFnFanmnusSEdlbgðajCMhrfa s>x>b>KCaCeRmIsd_l¥rbs;GñkRKb;RKg 1>1 edIm,IBRgIkTMnak;TMngCamYyGgÁPaBxageRkA nigsKmn_epSg² 1>2 dak;bgðajkarseRmceCaKC½yénFnFanmnusS nigkarGnuvtþn_ nigrYmcMEnkdl;rebobvar³énFnFanmnusSrbs;RbeTsCati 5 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 6. 6. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 6 X>FnFan 1>0 sRmb;sRmYlbMENkEckFnFanmnusSCamYyyuT§sa®sþrbs;s>x>b>K nigkenSamGtßiPaBénRbtibtþkarN_ g> karerobcMGgÁPaBkargar 1>0 edIm,IKaMRTkarGPivDÆn_rbs;s>x>b>K eGaydUcCaGgÁPaBsikSaEdleqøIytbnigtRmUvkarGgÁPaB nigbuKÁl 1>1 pþl;enA»kasGPivDÆn_énPaBCaGñkdwknaMd_smRsbmYy 1>2 GPivDÆ nigEfrkSanItiviFIENnaM nigcg¥úlbgðaj 1>3 KaMRTTwkcitþ nigkþIsgÄwmkargarrbs;buKÁl 2>0 pþl;enAesvakmµFnFanmnusSRbkbedayKuNPaBx<s; dl;shKmn_rbs;saklviTüal½y 2>1 edIm,IRKb;RKgkarENnaMbMerIkaréns>x>b>K 2>2 edIm,IeRCIserIsrbuKÁlikEdlmanKuNPaBx<s; nigKaMRT karEfTaMBYkeK3> 0 edIm,IFanafas>x>b>K bMeBjenAlkçtik³ nigtRmUvkarsvkmµrbs; 3>1 edIm,IFanfa GnuvtþkMlaMgkargarFnFanmnusSGnuelamtamc,ab;caFrman 4>0 edIm,ItamdankarGnuvtþn_rbs;GgÁPaB nigbuKÁl 4>1 edIm,IKaMRTtMeNIrkarRKb;RKgkarGnuvtþn_ 4>2 edIm,IKaMRTsvnkmµépÞkñúg nigdMeNIkarFanaKuNPaB 5>0 edIm,IkMNt; EtgtaMg nigGnuvtþ eKalneya)ayeFVIeGayRbesIreLIg nigkarGnuvtþn_EdlbgðakarTTYlxusRtUvEpñksgÁmnigesdækic© 5>1 eFVIkareq<aHeTAtMNagsmPaB nigbMEnkEckFnFanmkBIRbPBepSg² 5>2 edIm,ICRmujsuvtßiPaB suxPaB nigkEnøgeFVIkarBiessEdlelIkTwkcitþdl; kargar nigCIvitsMrab;buKÁlik 5>3 bdisNæakic©cMeBaHkarKaMRTzbnIP½NÐ nigesvakmµedIMm,IbegáItkargargayRsYl nigbriyakassikSa c-karRKb;RKg 1>0 edIm,IeqøIytbnigTisedA nig»kasénTIkEnøgkargar 6 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 7. 7. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 7 1>1 edIm,IsßabnadMeNIrkartémø nigkarGPivDÆn_eKalneya)ayeGay)an RbesIr 1>2 GPivDÆkareqøIyeKalneya)ayCayuT§sa®sþcMeBaHdMeNaHRsayFnFanmnu sS 1>3 bdisNæakic©cmeBaHbERmbRmYlvb,Fm’ n 2>0 KaMRTRbB½n§énkarRKb;RKg rcnasm<½n§ nigdMeNIrkard_manRbsiT§PaB 2>1 eFVICaédKUrCamYyGñkRKb;RkgkñúgkarbgðajkenSamGtiPaBFnFanmnusSEd lekIneLIg 2>2 GPivDÆn_nigBaMnaMRbB½n§Bt’manviTüaEdlmanKuNPaBx<s; nigsmtßPaBRKb;RKg 2>3 eFVIeGayRbesIreLigelIkarsRmb;sRmYlrvag nigkñúgmCÄwm nigGPivDÆn_ GgÁPaB enAkñúgrcnasm<½n§RKb;Rkgtamry³karGnuvtþn_d_l¥ 2>4 begáItRbB½n§edIm,IFanafakarEfTaMcMeNHdwgénnItiviFIsMxan;rbs;RbPBFn FanmnusS 2>5 pþl;enATinñn½yc,as;las;nigTukcitþtamry³r)aykarN_RKb;RKgCaRbcaMedI m,IsRmb;sRmYl elIkarsMerccitþ7 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 8. 8. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 8 EpñkTI 3 ³ enSamEpnkarRbtibtþkarsMxan; CMha‘nCak;EsþgenAkñúgdMeNIrEpnkarKWkarbkRsayGMBITisedACayuT§sa®sþeTAkñúgsMnMuCak;lak; énkenSamGtßiPaB ehIyTaMgenHKWRtUvseRmc)antamkarGPivDÆn_Epn karkenSam GtßiPaB Operational Priorities Plan (OPP) Edlpþl;karP¢ab;TMnak;TMngrvagEpnkar yuT§sa®sþFnFanmnusS nigEpnkar GaCIvkmµlMGiténRKb;kariyal½y . EpnkarkenSamGtßiPaBeFVIeGaymanPaBCak;lak;GMBITisedAEdlvaeFVIeGaymanGtßiPaBx<s;bM putkñúgkMLúgeBl 3 qñaMBI 2012 dl; 2015 nigenAkñúgeRKagq¥wgkargarEdlCab;Bak;B½n§eTA sUcnkr énkarGnuvtþn_nig karGnuvtþn_yuT§sa®sþ vaEtgEtkMNt;enAkarTTYlxusRtUv nigtmøaPaBsMrab;TisedA Cak;lak; . EpnkarkenSamGtßiPaBvivDÆn³cMeBaHeKaledAtamry³kmµviFIénTisedA GtßiPaB nigyuT§sa®sþ karvaytMélCabzm)anRtUveFVIeLIgeday tRmUvkarFnFan(WER= Within Existing Resources; ARR = Additional Resources Required). müa:gvijeTA vaminGacRtUv)an sgÇwmfa yuT§sa®sþTaMgenaHtRmUvFnFanbEnßm nwgRtUv)aneCaKC½yedayKµanva .8 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 9. 9. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 9 k-EpñkGb;rM1>0 edIm,Ipþl;esvakmµEdlbMENgEckdl;kareFVIeGayRbesIreLigénkarbeRgon nigsikSarbs; s>x>b>K TisedA sYcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYlxusRtUv 1>0 edIm,Ipþl;esvakmµEdlbMENgEckdl;kareFVIeGayRbesIreLigénkarbeRgon nigsikSarbs; s>x>b>K 1>1 edIm,IKMaRTTTYl)ankargarénnisSit -cMnYnénsikçasalanigkmµviFIEdlesñIeLIg -shkarCamYyfñak;eRkay]tþmedIm,IGPivDÆn_ RbFanEpñkesvaGPivDÆn_GgÁPaB -nisSitmanvtþmanenAmuxviC¢a -kmµviIFsmrmüsMrab;nisSitbriBaØb½RtEdlCitbBa©b; nigbuKÁlik - kareqøIytbrbs;RBwT§burs -esñIeLIgcMeBaHkarKaMRTdl;kargarEpñksikSaFikarfµIenAkñúgkar RKb;RKgkEnøgkargarnigkarRKb;RKgkargar nigRsavRCav edIm,IrYmcMENkdl;TsSn³smPaB -kareqøIytbrbs;shKmn_beRgonnigsikSa -pþl;enAkarRbwkSaeyabl; nigeFVIlkçN³BiessepSg²Kña -cMnYnniglkçN³énkarRbwkSaeyabl;pþl;CUn nigTisedAesvakmµedIMm,IKaMRTkaryl;dwgTUlayénbBaðasmPaB nigBhucMruH x> karbNþúHbNþalEpñkRsavRCav nigkarRsavRCav 1>0 edIm,Ipþl;CUnesvakmµEdlrYmcMEnkeFVIeGayRbesIreLIg dl; karbNþúHbNþalEpñkRsavRCav nigkarRsavRCavrbs;s>x>b>K TisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYlxusRtUv 1>0 edIm,Ipþl;CUnesvakmµEdlrYmcMEnkeFVIeGayRbesIreLIg dl; karbNþúHbNþalEpñkRsavRCav nigkarRsavRCavrbs;s>x>b>K 1>2 edIm,IKaMRT -karcUlrYmenAkñúgkmµviFI FnFanmanRsab; GñkdwknaMkarbNþúHbNþalEpñkRsavRCav -cMnYnénkarRbwkSaeyablEdlpþl;CUn -GPivDÆn_ nigBaMnaMkmµviFIedIm,IKaMRTkarRsavR Cav nigkarRKb; RbFanEpñkesvaGPivDÆn_GgÁPaB nigkarRsavRCav -kareqøIytbvtþmanbuKÁlik RKgkarRsavRCav enAkñúgkarRKb;RKgKMeragRsavRCav nigbuKÁlik 9 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 10. 10. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 10TisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYlxusRtUv 1>0 edIm,Ipþl;CUnesvakmµEdlrYmcMEnkeFVIeGayRbesIreLIg dl; karbNþúHbNþalEpñkRsavRCav nigkarRsavRCavrbs;s>x>b>K -cMnYnRBwtiþkarN_ ÉksarBiPakSa -pþl;enAkarENnaMdl;RBwT§burs nigRkumRsavRCavelIRkumkargar nigPaBCaGñkdwknaM eday ³ - EfTaM nigCMrujTMnak;TMngshCivikelIkarRsavRCav nigRKb ;RKgedayqøgelIshKmn_Gb;rM - GPivDÆn_karevTikarRsavRCavedIm,Ibnþkaryl;dwg nigkarGnuvtþ karsikSa -GPivDÆn_yuT§sa®sþedIm,IKaMRTkargarsikSaFikar - RbwkSaeyablGñkRsavelIrcnabTénsuvtßiPaBkargar K> TMnak;TMngépÞkñúg 1>0 edIm,IbgðajPaBl¥tex©aHkñúgkarRKb;RKgFnFanmnusSEdlbgðajCMhrfa s>x>b>KCaCeRmIsd_l¥rbs;GñkRKb;RKgTisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYlxusRtUv 1>0 edIm,IbgðajPaBl¥tex©aHkñúgkarRKb;RKgFnFanmnusSEdlbgðajCMhrfa s>x>b>KCaCeRmIsd_l¥rbs;GñkRKb;RKg 1>1 edIm,IBRgIkTMnak;TMngCamYyGgÁPaBxageRkA karekIneLIgéncMnYyKeRmagshkarN_ -pþl;enAkarRbwkSaeyabledIm,KMaRTshKmn_xageRkA FnFanmanRsab; RbFaned)a:tWm:gRKb;RKgFnFanmnusS nigsKmn_epSg² karekIneLIgcMnYnGñkRbwkSaxageRkA enAEpñkEdltMélyuT§sa®sþ)ankMNt; -rYmcMENkdl;GgÁPaBGaCIBrYmTaMgkareFVIBiFIkarnigEpn kar sMrab;snñi)atedIm,IbegáIncMnYnGñkTsSnacUlrYmevTkar PaBCaGñkdwknaMrbs>s>x>b>K10 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 11. 11. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 11 1>2 dak;bgðajkarseRmceCaKC½yénFnFanmnu -cMnYnrgVan;EdlTTYl)annigkarTTYlsÁal;Ca -karshkarCamYysaklviTüal½yCaGgÁPaBepSg²edIm,I FnFanmanRsab; RbFaned)a:tWm:gRKb;RKgFnFanmnusS sS nigkarGnuvtþn_ nigrYmcMEnkdl;rebob sarFarN³ CMrujkarGnuvtþn_l¥rbs;s>x>b>K var³énFnFanmnusSrbs;RbeTsCati -karbegáInkMritånkarcab;GarmµN_ -cUlrYm enAkñúg nigrYmcMENkdl;snñi)atEpñkFnFanmnusS kñúgyuT§sa®sþFnFanmnusSrbs;s>x>b>K nigsikçasala -cMnYnénkare)aHBum<nigsin)atEpñkFnFan ñ - elIkTwkcitþbuKÁlikFnFanmnusSdl;karRsavRCav mnusS e)aHBum< nigbTbgðajsnñi)at - cUlrYmkñúgeFVIEbnsµatXIg skmµPaBRsavRCav nig kareFVIsvnkmµ nigvaytémøCaRbcaM - bBa©ÚlrgVan;RbkYtRbECgsMrab;karGnuvtþn_EpñkFnFan mnusSX>FnFan 1>0 sRmb;sRmYlbMENkEckFnFanmnusSCamYyyuT§sa®sþrbs;s>x>b>K nigkenSamGtßiPaBénRbtibtþkarN TisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYlxusRtUv 1>0 sRmb;sRmYlbMENkEckFnFanmnusSCamYyyuT§sa®sþrbs;s>x>b>K nigkenSamGtßiPaBénRbtibtþkarN_ 1>1 shkarkñúgGtibrimaTunxageRkA TTYlTun - FanafaGnuelamtamc,ab; FnFanmanRsab; -kMNt;nigGnuvtþn_sMrab;RbPBFnFanepSgénTun rYmTaMgesvaéføedIm,ITb;Tl; FnFanRtUvbEnßm RbFaned)a:tWm:gRKb;RKgFnFanmnusSg> karerobcMGgÁPaBkargar 11 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 12. 12. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 121>0 edIm,IKaMRTkarGPivDÆn_rbs;s>x>b>K2>0 pþl;enAesvakmµFnFanmnusSRbkbedayKuNPaBx<s;3>0 edIm,IFanafas>x>b>K bMeBjenAlkçtik³ nigtRmUvkarsvkmµrbs;4>0 edIm,ItamdankarGnuvtþn_rbs;GgÁPaB nigbuKÁl5>0 edIm,IkMNt; EtgtaMg nigGnuvtþ eKalneya)ayeFVIeGayRbesIreLIg nigkarGnuvtþn_EdlbgðajkarTTYlxusRtUvEpñksgÁmnigesdækic© TisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYulxusRtUv edIm,IKaMRTkarGPivDÆn_rbs;s>x>b>K eGaydUcCaGgÁPaBsikSaEdleqøIytbnigtRmUvkarGgÁPaB nigbuKÁl pþl;enA»kasGPivDÆn_énPaBCaGñkdwknaMd_smRsbmYy begáInGaRtaGñkcUlrYm Gnuvtþn_eRKagq¥wgPaBCaGñkdwknaMdUcCaviFI FnFanRtuvEfm RbFanEpñkesvaGPivDÆn_G edIm,IksagsmtßáPaB gÁPaB nigbuKÁlik kareBjcitþCaviC¢manénsMrg;mitiGñkcUlrYm kñúgcMeNamGñkRKb;RKgnigGñkRtYtBinitücMeBaH karpøas;bþÚCaviC¢manenAsUcNkrGakab,kirya - edaHRsaybBaðmnusS karKb;RKghiBaØvtßú esvaRsavRCav nigvb,Fm’PaBCaGñkdwknaM RKb;kMrittamry³KMeragRKb;RKghiBaØvtßú RbFanEpñkesvaGPivDÆn_G - kEnøgkargarl¥ nigGPivDÆn_rebobRKb;RKgman gÁPaB nigbuKÁlik begáInPaKryénbuKÁlikEdlqøúHbBa©aMgelIsMrg;mitiCivi tmøaPaB nigkarKMaRT EfrkSa nigBaMnaM FnFanmanRsab; tkargar EdleBjcitþ - kmµviFIRKb;RKgFnFanmnusS - kmµviFIPaBCaGñkdwknaM -GPivDÆ nigGnuvtþ kmµviFIPaBCaGñkdwknaMsMrab; RkumepSg² -eFVIeGayRbesIreLIgCMnajkarRKb;RKgmnusS nighiBaØ vtßúsM rab;karTTYlxusRtUvénbuKÁlik RKb;RKg nigGñkRtYtBinitü -pþl;enAkarKaMRTcMeBaHGñkdwknaMkñúgcUlrYmkñúg 12 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 13. 13. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 13TisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYulxusRtUvedIm,IKaMRTkarGPivDÆn_rbs;s>x>b>K eGaydUcCaGgÁPaBsikSaEdleqøIytbnigtRmUvkarGgÁPaB nigbuKÁl seRmcKMeragGPivDÆn_GgÁPaB -GPiDÆn_CMnajkarRKb;RKgmUlniFIRsavRCav -pþl;enACMnajnigkarKaMRTcMeBaHPaBCaGñkdwknaM RbcaMqñaM -GPivDÆn_ nigBaMnaMenAkarbNþúHbNþalPaBCaGñk dwk naMtam - tMrUvkarenARKb;kMrit -EfrkSa BRgIk nigCMrujskmµPaBtameKhTMB½rGPivDÆn_ nigEfrkSanItiviFIENnaM nigcg¥úlbgðaj -eFVIeGayRbesIeLIgvtþmanrbs;buKÁlik -GPivDÆn_ nigENnaMkareFVIbTbgðajEbbCManj FnFanmanRsab; RbFanEpñkesvaGPivDÆn_G karcg¥úlbgðaj nigkmµviFIENnaM nigkmµviFIrYmTaMgesvakmµGtifiCn gÁPaB nigbuKÁlik -begáItcMnYnGñkTsSnaeKhTMB½r nigbec©kviTüaBt’manviTüa begáIncMnYnénEpnkarENnaMkñúgEpñkRbtibtþi -eFVIeGayR)akdfa kargarCak;laktamnItiviFI kareqøIytbCaviC¢manBIbuKÁlikfµIelItMeNIrkarEnnaM nigpþl;enAkarENnaM -CMnYymhaviTüal½yedIm,eFVIeGayRbesIreLIg cMeBaH karENnaMepSg² FnFanmanRsab; -eFIVeGayR)akdfanItiviFIENnaMsMrab;buKÁlikfµI RbFanEpñkesvaGPivDÆn_G nigRKb;Gñkpþl;esvakmµCMrujkaryl;dwgGMBI gÁPaB nigbuKÁlik - eKalbMNgénsmPaB nigeFVIeGaymanBhucMruH -eKalneya)aysuvtßiPaB nigsumalPaBnigtMrUvkar13 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 14. 14. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 14TisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYulxusRtUvedIm,IKaMRTkarGPivDÆn_rbs;s>x>b>K eGaydUcCaGgÁPaBsikSaEdleqøIytbnigtRmUvkarGgÁPaB nigbuKÁlKaMRTTwkcitþ nigkþIsgÄwmkargarrbs;buKÁl -begáInGaRtaEdlCMerIsénkareRbIR)as; BRgIkkarvaytémøcMeBaH»kaskargarsMrab;buKÁlik FnFanmanRsab; RbFanEpñkesvaGPivDÆn_G eFVIeGayRbesIrGaRtaelIkTwkcitüsMrab;karBYkeKEd ³ gÁPaB nigbuKÁlik lBak;B½n§kmµviFIelIkTwkcitþ - GPivDÆCMnajviC¢aCIv³nigcMe NHdwgrbs;buKÁl FnFanRtUvEfm RbFanEpñkesvaGPivDÆn_G - eFVIeGayRbesIreLIg»kas gÁPaB nigbuKÁlik/ -begáInkñúgbdiPaBénbuKÁlikbgðajelIsMrg;mitiénCIvit kargarsMrab;buKÁlik FnFanmanRsab; esvaRsavRCav kargar CamYy»kasGPivDÆn_xøÜnÉg -eFVIRbesIreLIgsMrab;karKaMRTEpnkarkMlaMg kargar -eFVIeGayRbesIreLItTMnak;TMngenAkñúgEpnkar edIm,KaMRT -eFVIeGayRbesIreLIgsmtßPaBedIm,IKMaRTEpnkar kMlaMgkargar -pþl;enAbuKÁlikCamYykarCMnYyRKb;RKgkargar -eFVIeGayRbesIrGaRtakarcUlrYmkñúgsikçasala - kMNt;tMrUvkarGPivDÆn_rbs;buKÁlik nigpþl;enA FnFanmanRsab; RbFanEpñkesvaGPivDÆn_G GPivDÆn_buKÁlik kmµviFIsmrmüEdlKaMRTEpñkéntMrUvkaryuT§sa®sþ gÁPaB nigbuKÁlik EdlkMnt; FnFanmanRsab; -kare)aHBum< nigsnñi)aTFnFanmnusS - begáInkarcUlrYmrbs;buKÁlikenAkñúgkmµviFI GPivDÆn_ EdltRmg;enAeFVIeGayRbesIreLIgén CMnajnigcMeNHdwg14 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 15. 15. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 15TisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYulxusRtUvedIm,IKaMRTkarGPivDÆn_rbs;s>x>b>K eGaydUcCaGgÁPaBsikSaEdleqøIytbnigtRmUvkarGgÁPaB nigbuKÁl -viPaKeFVIEpnkar nigkarerobcMyuT§sa®sþedIm,I KMaRTkar GPivDÆn_tMrUvkarén³ - buKÁlikbec©keTs -buKÁlikfµI -buKÁlikmkBIEpñkGtßiPaBEdlkMNt; - pþl;enAkarbNþúHbNþalCMnajBt’manviTüamUl dæanbnþ -GPivDÆn_ nigGnuvtþn_kmµviFIbNþúHbNþaltamGIun FWeNt - pþl;enAkarbNþúHbNþalCMnajkarRKb;RKgKMeragTisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYulxusRtUv. pþl;enAesvakmµFnFanmnusSRbkbedayKuNPaBx<s; dl;shKmn_rbs;saklviTüal½yedIm,IRKb;RKgkarENnaMbMerIkaréns>x>b>K viBaØab½NÑb½RtRBmeRBog -crcarkic©RBmeRBogshkar FnFanmanRsab; rgVan;énkarbBa©b;karsikSa -rgVan;cMeBaHkarvaytMélkic©snüaTUeTA TMenIbkmµelIdMeNIrkar -karsikSa nigpþl;Bt‘manbuKÁlikelItRmUvkarTIpSa -P¢ab;CamYyrgVan;sMrab;TMenIbvUbnIkmµ -eFVIeGaymanbTdæanénlkçx½NÐsMrab;buKÁl cMeBaHkEnøgEdl eKal neya)ay nigdMeNIrkar smrmüsMrab;kareRCIserIs nigEttaMg tamry³15 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 16. 16. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 16edIm,IeRCIserIsrbuKÁlikEdlmanKuNPaBx<s; begáInPaKry³énbuKÁliksikSafµIEdlmans -vaytMéleKalneya)ay nignItiviFIeRCIserIs rYmTaMgkarGPivDÆn_ FnFanmanRsab; RbFaned)a:tWm:gRKb;RKgFnFanmnusSnigKaMRT karEfTaMBYkeK BaØab½RtbNÐit nItiviFI eFVIeGayRbesIrsMrab;EsVgrk -ksagCMnajnigcMeNHdwgénbuKÁlikkñúgcUl rYmdMeNIrkareRCIserIs -Gnuvtþn_dMeNIreRCIserIsd_manRbsiT§PaBsMrab;kar eRCIserIsfµITaMgGs; -GPivDÆn_meFüa)ayedIm,Ikat;bnßyeBlevlakñúgGnuvtþn_kargar -vaytMélsmaPaBénKNkmµkareRCIserIs nigkalviPaK - RbmUl nigviPaKTinñn½ykarRCIserIs karEfTaM rbs;buKÁlik - begáItkMlaMgkargarnigEpnkarbnþbnÞab;rYm EpnkarcUlnivtþn_ RKb; kMrit -ENnaMGnusasn_énkarvaytMélFnFanmnusSkñúgTMnak;TMng cMeBaH karRCIserIs -pþl; nigCMrujelIkTwkcitþlkçx½NÐkarbMerIkareGaymankarTak;Taj FnFanRtUvEfm RbFaned)a:tWm:gRKb;RKgFnFanmnusS rYmTaMgkBa©b;R)ak;ebovtS FnFanmanRsab; -bnþbegáInCMerIskargarEdlbn;EbnsMrab;buKÁlikedIm,ICMnYyBUkeK kñúgkareFVIeGayeLIgeTotenAKuNPaBkargar - sßabnabrisßankargarviC¢man GPivDÆn_nigelIkTwkcitþmUldæanpþl;rgVan; -eFVIeGayRbesIreLIglkçx½NÐRsavRCavbuKÁlik dUcGtþsBaØaN r)aykarN_ kareRbIR)as;karsikSaepSg³ -vaytMél eKalneya)ay nignItiviFIkarsakl,gkargar kar Etg taMg16 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 17. 17. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 17 - edIm,IeFIVeGayRbesIreLig»kaskargar ; - vaytMélrcnasm<½n§bNþúMRbePTbuKÁlikTUeTA nigkarGnuvtþn_TisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYulxusRtUv3>0 edIm,IFanafas>x>b>K bMeBjenAlkçtik³ nigtRmUvkarsvkmµrbs;edIm,IFanfaGnuvtþkMlaMgkargarFnFanmnusSGnuelamtamc,ab; -cMnYnnigRbePTénkarbþwgpþl; - bNþúHbNþalbuKÁlikelItMrUvkarEpñkc,ab; nigeKalneya FnFanmanRsab; RKb;EpñkcaFrman -begáInRbsiT§PaBéndMeNaHRsay )ay nignItiviFIBak;B½n§ FnFanRtUvEfm RbFaned)a:tWm:gRKb;RKgFn -kat;bnßyeBlevlasMrab;kdMeNaHRsayCMelaH -begáItdMeNIredIm,IFanafakarbMErbMrYlcMeBaH FanmnusSsaklviTüal½y nIy½tkmµRtUv)anGnuvtþn_y:agsmrmü -karGnuvtþRbB½n§RKb;RKgbnþwgrbs;buKÁlik TisedA SUcnkrénkarGnuvtþn_ KarGnuvtþn_yuT§sa®sþ TRmUvkarFnFan KarTTYulxusRtUv 4>0 edIm,ItamdankarGnuvtþn_rbs;GgÁPaB nigbuKÁl 4>0 edIm,IKaMRTtMeNIrkarRKb;RKgkarGnuvtþn_ kMritx<s;énkarvaytMélbu FanafaRKb;karGnuvtþn_eBjeljénkarGPivDÆdMeNIr RbFaned)a:tWm:gRKb;R KÁlikkarbNþúHbNþalka karvaytMélviC¢aCIv³sMrab;buKÁlik KgFnFanmnusS rvaytMélkarGPivDÆn_bu KÁl Gnuvtþn_Gnusasn_sMrab;karvaytMél kareqøIytbCaviC¢manGMBI elIdMeNIrkarvaytMélka rGPivDÆn_buKÁl 17 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 18. 18. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 18TisedA SUcnkrénkarGnuvtþn_ KarGnuvtþn_yuT§sa®sþ TRmUvkarFnFan KarTTYulxusRtUv4>0 edIm,ItamdankarGnuvtþn_rbs;GgÁPaB nigbuKÁl lT§plviC¢manBIkarvay tMélkarGPivDÆn_buKÁl lT§plviC¢manBIkareRbIR )as;BhusikSaelIkarelIk Twkcitþ nig EfrkSaedIm,IKaMRTsvnkmµépÞkñúg nigdMeNIkarFanaKuNPaB begáIncMnYnnigkarBRgIgén bnþkarcUlrYmkñúgkaryl;dwgGMBIkareFVIEbnsµak;XIgelIEpñkFnFanmnusS FnFanmanRsab; RbFaned)a:tWm:gRKb;R karerobcMénkareFVIEb:nsµ nigbegáItEpnkaryuTsa®sþbMNgeFVIeGaymankarGnuvtþn_]tþmPaBénkarRbkYtRbECg KgFnFanmnusS ak;XIgxageRkA rbs; s>x>b>K. begáIteRbkg;sIunigBRgIk esIubGegátnigGPivDÆn_kareFVIEbnqµat;elIFnFanmnusSEpñkxagkñúg TMhMsvnkmµxagkñúg esIubGegátkarÉkPaBén]bkrN_énEbnqµat;elIFnFanmnusS RbFaned)a:tWm:gRKb;R lT§plviC¢manénkmµvay erobcMr)aykarN_RbcaMqñaMedIm,IbgðajGMBIKNenyüPaB KgFnFanmnusS tMél begáItkmµviFIvaytMél pþl;enAkareqøIytbénkarGnuvtþsmPaBcMeBaHRKb;Epñk18 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 19. 19. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 19TisedA SUcnkrénkarGnuvtþn_ KarGnuvtþn_yuT§sa®sþ TRmUvkarFnFan KarTTYulxusRtUv4>0 edIm,ItamdankarGnuvtþn_rbs;GgÁPaB nigbuKÁlTisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYulxusRtUv5edIm,IkMNt; EtgtaMg nigGnuvtþ eKalneya)ayeFVIeGayRbesIreLIg nigkarGnuvtþn_EdlbgðakarTTYlxusRtUvEpñksgÁmnigesdækic© 5>4 eFVIkareq<aHeTAtMNagsmPaBnigbMEnk kat;bnßycMnYnbþwgpþl; eFVIeGayRbesIrkaryl;GMBIsaklviTüal½yy:agTUlMTUlay EckFnFanmkBIRbPBepSg² EbgEckFnFnnigCMrujtmøaPaBsMrab;karENnMay:agsmrmú kat;bnßyeBlevaladMeNHR GPivDÆn_ nigKaMBar vb,Fm’RbkYtRbECgsmtßPaBsMrab;buKÁlik nignisSit saykarbþwgpl; pSBVpSaykaryl;dGMBIECndW nigkarbMBarbMBanpøÚvePB begáIncMnYnnigFmµCaticMeNaH dwgBuhkMlaMgCMnajkargar eFVIeGayRbesIreLIgcMeNHdw FnFanRtUvEfm grbs;buKÁlikénPaBEdlma EbgEcgFnFannigGPivDÆn_yuTsa®sþsmtulüyuTsa®sþnigFnFan nnigkargarRsYlénkarerob cMPaBTn;Pønénkargar begáInsmtßPaBénkarRKb;RKgedIm,Ipþl;]tþmPaBdl;rebobvar³éntulüPaBCIvit FnFanmanRsab;19 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 20. 20. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 20 BRgIkTMhMénCMerIssMrab;buKÁlikCamYykarTTYlxusRtUvénRKYsar karEnnaMénsUcNkrvaytMé lCIvitkargar kat;bnßycMnYneRKaHfñak;karg begáItcMeNHdwgénsuvtßPaBnigsuxPaBeday³ FnFanmanRsab; ar EfTaM nigGPivDÆn_sumalPaBbuKÁl nigbNþaj GPivDÆn_karyl;dwgGMBIcMeNHdwgEpñksuxPaB begáItyuTsa®sþCMrujsumalPaBsMrab;buKÁlik sMrg;mitiGMBIcrwklkçN³nigtMrUvkarénkarGPivDÆn_énsuvtßPaBbuKÁl FnFanmanRsab; FnFanmanRsab; FnFanmanRsab;20 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 21. 21. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 21 FnFanmanRsab; FnFanmanRsab; FnFanmanRsab;edIm,ICRmujsuvtßiPaB suxPaB begáIncMnYnebkçCnén bnþedIm,IGnuvtþn_nigvaytMélBhucMruHkMlaMgkargarnigkEnøgeFVIkarBiessEdlelIkTwkcitþdl;kargar BIRbPBepSg vaytMélsmPaBeCndWnigCIvitsMrab;buKÁlik begáIncMnYnGnu)aténeebkçCn kMNt;kareFVIeGayRbesIrénsUcnkrénkarGnuvtþn_sMrab;BhucMruHkMlaMgkargar BIRbPBepSgbdisNæakic©cMeBaHkarKaMRTzbnIP½NÐ cMnYnBakSbnþwg -ksagsmtßPaBbuKÁliksaklviTüal½yedIm,IeqøIytby:agman FnFanmanRsab; ;nigesvakmµedIMm,IbegáItkargargayRsYl eKalkarN_EnNaM RbsiT§PaBcMeBaHtMrUvkarrbs;buKÁlik nignisSitnigbriyakassikSa -EfrkSanigGPivDÆn_kEnøgRtUvkarynþkarN_sMrab;karFanafa saklviTüal½yEfTaMRbkarTukCamunsMrab;bBðaCnBikar FnFanRtUvEfm21 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 22. 22. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 22 FnFanRtUvEfm RbFanEpñkesvaGPi vDÆn_GgÁPaB FnFanRtUvEfm nigbuKÁlik FnFanmanRsab;c-karRKb;RKg1>0 edIm,IeqøIytMTisedAkEnøgkargarnig»kas2>0 edIm,IKaMRTRbB½n§RKb;RKg rcnasm<½n§ nig karGnuvtþn_d 0973186063 TisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYulxusRtUv 1.0 edIm,IeqøIytbnigTisedA nig»kasénTIkEnøgkargar edIm,IsßabnadMeNIrkartémø kareRbIR)as;y:agRbesIrEfménRbPBTinñn½yxagkñúg Bak;B½n§kñúgkarvaytMélCaRbcaMelIeKal FnFanmanRsab; RKb;Epñk nigkarGPivDÆn_eKalneya)ayeGay)anRbesIr neya)ayFnFanmnusS begáInkMriténkarBak;B½n§kñúgeKalneya)ayBak;B½n§Epñkxagkñúg RKb;Epñk 22 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 23. 23. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 23 RbmUl viPaK nigpSBVpSaykareqøIytbrbs;buKÁlik elIkmUldæanCaRbcaMedIm,ICYykñúgbegáIt RKb;Epñk eKalneya)ay RKb;Epñk CMrujkarBak;B½nEpñkFnFanmnusSkñúgvay FnFanmanRsab; tMélGgÁPaB Rkumkargar nigKN³kmµkar RKb;Epñk -vaytMél bc©úb,nñPaB nigGPivDÆn_eKalneya)ay nignItiviFICakarFanafa FnFanmanRsab; meFüa)ayxagelIqøúHbBa©aMgBIbMErbMrYlCalTplmk nIy½tkmµ nigdMeNaHRsayrbs;GgÁPaB GPivDÆkareqøIyeKalneya)ayCayuT§sa®s viC¢manénEbnsµat;XIg CamYykarRbkYtRbECgrbs;s>x>b>K vivDÆkargarénKMeragEkERbGgÁPaB FnFanRtUvEfm RbFaned)a:tWm:gRKb;RKgFnFanmnusSþcMeBaHdMeNaHRsayFnFanmnusS -GPivDÆeKalneya)ayvb,Fm’smtßPaB - GPivDÆviFankarN_sMrab;RtYtBinitükarbeRgon RbFaned)a:tWm:gRKb;RKgFnFanmnusS RbsiT§PaB nigkarsnSMsMécRbB½n§ nigdMeNIkarFnFanmnusS begáItkareFVIsMrg;mitiCivitkargarkñúgrgVg;bIqñaM begáItkargarENnaMGMBIsMrg;miti -vaytMélnigEksMrYleKalneya)ayRtg;Epñk³ FnFanRtUvEfm karsñak;enA rgVan;nigkarTTYlsÁal; cUlrYmRKb;kmµviFI23 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 24. 24. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 24 FnFanmanRsab; eFIVeGayRbesIrdMeNIrbMeBjkargarrYmman³ kareFVIcMNat;fñak; karENnaM karBiBN’nabTdæankargar kareRCIserIs kMhusqÁgrbs;buKÁlikTUeTAbdisNæakic©cmeBaHbERmbRmYlvb,Fm’ KaMRTekrþi_eQµaHxagkñúgrbs;s>x>b>K sßabnaTMnak;TMngGaCIBd_ RbsiT§PaB nigmankarshkar CamYYyPaKIBak;B½n§TaMgGs;eday³ GPivDÆn_karENnaMGMBIdMeNIrkarRbwkSaeyabl CMrujkarBak;B½n§nigFnFanmnusSkñúgkarvaytMélG gÁPaB PaKIkargar nigKN³kmµkars>x>b>K begáItkarTsSnakic©rbs;GtifiCnCaRbcaM elIkTwkcitþkarbegáInkarkic©shkarN_EpñkFnFn mnusSkñúgKMeragRKb;RKgFnFanmnusS pSBVpSaykarGnuvtþn_l¥dl;shKmn_saklviTüal pþl;karKaMRTdl;GñkRKb;RKgkñúgkarCMrujkarerobcMkar garEdlbt;Ebn -GPivDÆn_karGnuvtþn_ TMnak;TMngd_manRbsiT§PaB nigyuT§sa®sþtamviFIsa®sþepSg eGay)ansmrmü24 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 25. 25. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 25TisedA sUcnkrénkarGnuvtþn_ karGnuvtþn_yuT§sa®sþ tRmUvkarFnFan karTTYlxusRtUv2>0 KaMRTRbB½n§énkarRKb;RKg rcnasm<½n§ nigdMeNIrkard_manRbsiT§PaBeFVICaédKUrCamYyGñkRKb;RkgkñúgkarbgðajkenSamGtiPaBFn begáIncMnYnsMeNIrsMrab;CMnYy pþl;karRbwkSaeyabl;KMRTdl;salaFanmnusSEdlekIneLIg nigRbwkSaeyabl pþl;CMnaj nigBt’mandl;RbFanEpnkaredIm,IEksMrYl cMeBaHtMrUvkarGnaKt kareqøIytbrbs;GtifiCNCaviC¢man sikSaKMrURbwkSaeyablEpñkFnFanmnusS sikSaesvaeRCIserIsbuKÁlikxageRkA BicarNaGnusasn_énkarvaytMélFnFanmnusS pþl;karRbwkSaeyablEdlbgðajGMBIdMeNaH RsayFnFanmnusSGPivDÆn_nigBaMnaMRbB½n§Bt’manviTüaEdlmanKuNPaBx<s; cMnYnsMeNirsMrab;Bt’mannigeBlev Bak;B½n§karGnuvtþn_EpñkFnFanmnusSkñúgskmµPaBEdlGPiv FnFanmanRsab; RbFaned)a:tWm:gRKb;RnigsmtßPaBRKb;RKg laeqøIytb DÆn_RbsiT§PaBkñúgkarRKb;RKgTinñn½y KgFnFanmnusS; karEbgEcgGñkeRbIR)asFnFanmnu GPivDÆn_bTdæanr)aykarN_FnFanmnusS nigr)aykarN_RKb;RKg RbFaned)a:tWm:gRKb;R sS bc©úb,nñPaBelIRbB½nRKb;RKgFnFanmnusS KgFnFanmnusS EnNaMGMBIesvaeRCIserIsEbbeGLicRtUnicnigkarcuHeQµaH FnFanmanRsab;25 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 26. 26. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 26 kMritsmahrNkmµFnFanmnsuS FnFanmanRsab; RbFaned)a:tWm:gRKb;R KgFnFanmnusS kMriténkarBak;B½n§énskmµPaBshk -BicarNatMrUvkarsMrab;karGnuvtþn_tamGWunfWeNtsMrab;karRbw arN_ kSaGb;rM nigtMrUvkarr)aykarN_Bak;B½n§ FnFanRtUvEfm RbFaned)a:tWm:gRKb;R KgFnFanmnusS esIubGegátdMeNIkarpSBVpSaytamGuInfWeNt eFVIeGayR)akdfabuKÁlikgayRsYleRbIR)as;eKalneya)ay FnFanRtUvEfm RbFaned)a:tWm:gRKb;R FnFanmnusStamkarrcnamU:deKhTMB½rEdlpþl;CUnkarGPivDÆ KgFnFanmnusS/ n_CaRbcaMelIskmµPaBFnFanmnusSfµI FnFanRtUvEfm RbFaned)a:tWm:gRKb;R KgFnFanmnusS FnFanRtUvEfm26 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 27. 27. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 27 FnFanRtUvEfmeFVIeGayRbesIreLigelIkarsRmb;sRmYlrvag nigkñúgmCÄwm GPivDÆn_kalviPaKénkarbNþúHbNþalnigGPivDÆn_ RbFanEpñkesvaGPivDnigGPivDÆn_GgÁPaBenAkñúgrcnasm<½n§RKb;Rkgtamry³karGnuv sMrab;buKÁlikedIm,IeRbIR)as;CaRbPBBt’manEtmYy Æn_GgÁPaB nigbuKÁliktþn_d_l -BicarNabTdæanéndMeNIrkarTMrg;kñúgkarvaytMélR)ak;ebovtS ENnaMkarsMrb;sMrYl rYaykarN_ nigRKb;RKg sikçasala tam GWunfWeNt GPivDÆn_emeronCMnYysMrab;nItiviFIrdæ)al)ankMNt; RbFaned)a:tWm:gRKb;R KgFnFanmnusSbegáItRbB½n§edIm,IFanafakarEfTaMcMeNHdwgénnItiviFIsMxan;rbs;RbPBFnFanmnusS vaytMélRKb;nItiviFInigÉksarFnFanmnusSpþl;enATinñn½yc,as;las; Gb,brmaeBlevlaeqøIytbelIsMNU bc©úb,nñPaBelICMnan;énRbB½n§RKb;RKgBt’manFnFanmnusS FnFanmanRsab; RbFaned)a:tWm:gRKb;nigTukcitþtamry³r)aykarN_RKb;RKgCaRbcaMedIm,IsRmb;sR mBt’man -CMrujr)aykarN_RsavRCavnigvisalPaBénkareRbIR)as; RKgFnFanmnusSmYlelIkarsMerccitþ27 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 28. 28. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 28kMNt;TisedA sßabnaTMnak;TMngnigGPivDÆn_FnFanmnusS GPivDÆn_GgÁPaB dwknaMkmµviFIsikSa rkSaenAKNenyüPaBeKalkarN_sßabnaTsSn³vis½yrYm CRmujsMnuTisedA nigTMnak; eKalkarN_CRmujedIm,IBRgwgTMnak;TMngl¥ nigTMnukcitþCamYynisSit eKalkarN_sßabnavb,Fm’shkar eKalkarN_enHbegáItkarrMBwgTukx<s;sMrab;lT§plsikSanigRtYtBinitü eKalkarN_enHKwTTYlxusRtUvsMrab;karbegáItlkçx½NÐsMrab;kareCaKC½yrbs;nisSitnigTMngEdlmankarkþIrMBwgénkarGnuvtþn_x<s; . buKÁlikRKYsar nigshKmn_ edaybgðajGMBIkareKarB. GgÁPaBnigrcnasm<½n§sMrab;kareCaKC½y nigvaytMélRbsiT§PaBénkarbeRgon . eKalkarN_enHRKb;RKg KWkarTTYlxusRtUvcMeBaHnisSit GaNaBüa )al shKmn_ GñkRKb;RKgGnuvtþn_eKalkarN_³ eKalkarN_³ nigTMnak;TMngsaklviTüal½yCa mYybrisßanTUlMTUlay salay:agmanRbsiT§PaBdUecñHGñkRKb;KñaGacykcitþTukdak;elIkar nigRkumRbwkSaPi)alsMrab;kar Fana fanisSitmansar³RbeyaCn_BIkar Gb;rMEdlmanKuN beRgonnigkarsikSa . PaBx<s;.-R)akdfaTsSn³vis½yKWc,as;las; rYmKña yl;dwg nig -rab;GanbuKÁlikesñIPaB smPaB nigkareKarBedIm,IbegáITnigEfrTaM eKalkarN_³ eKalkarN_enHKWCakTTYlxusRtUvCak;lak;sMrab;eKalbMNgEdlkMNt;ecjenAEpnkarGnuvtþn_)anRKb;Kña vb,Fm’viC¢manrbs;sala karGnuvtþn_ -begáItvb,Fm’karsikSaEdlshkarKñaenAmhaviTüal½y GPivDÆn_sala-eFVIkarenAshKmn_salaedIm,IbkERbTsSvis½yeTA -GPivDÆn_yuT§sa®sþy:agmanRbsiT§PaBsMrab;karEnnaMbuKÁlik eKalkarN_ nigskmµPaBCasalaepSgedIm,IbegáItshKmn_sikSa karGnuvtþn_kñúgTisedAEdlÉkPaBnigEpnkarRbtibtþiEdleFVIeGaysaklvi karsikSaGaBIC nigvaytMélkarGnuvtþn_ R)akdfaykcitþTukdak;rbs;salaCabnþTüal½yrIkcMerInRbkbedayeCrPaB -CRmujbuKÁlkñúgkarsikSaGMBIlkçN³GaCIB EdlmanRbsiT§PaB nigmanesßPaBelIkarseRmceCaKC½yrbs;nisSit nigeRbIR)as;RbB½n§ eKalkarN_ ³-bgðajTsSn³vis½ynigtémøenAkargarnigkarGnuvtþn_ RbcaMéf¶ - elIkeLIg nigpþl;GMNacBhucMruHkMlaMgkargar nigTinñn½yrbs;saledIm,IRtYtBinitükMeNIn -FanaKNenyüPaBrbs;buKÁlikCabuKÁlKWkMnt;ya: gc,as; -GPivDÆ nigGnuvtþn_yuT§sa®sþEdlmanRbsiT§PaBsMrab;karGPivDÆn_ las;gayyl;nigÉkPaBnigCaRbFanbTsMrab;karvaytMél-elIkTwkcitþnigeFVIkarCaGñkepSg²edIMm,IbegáItvb,Fm’ -pþl;CUnsmPaBénkarvaytémøcMeBaH»kasnig -R)akdfakarsikSaenARtg;cMNucsñÚlénkarRKb;RKgEpnkarnigFnFan PaBCaGñkdwgnaM -vas;EvgnigRtYtBinitüRKUbeRgonnigGkñdwknaMenARbsiT§PaBtamEckrMElk nigbrisßanviC¢man karseRmceCaKC½y -GPivDÆshKmn_sikSaGaCIBedIm,IKMaRTkarrIkcMerInrbs;s>x>b>K - RbtiPUkmµedIm,Ipþl;»kassMrab;buKÁlik ry³karsMerceCaKC½yrbs;nisSit-R)akdfaEpnkaryuT§sa®sþBiBrnaGMBItélnigbTBiesa -CMnYydl;buKÁly:agmanRbsiT§PaB - cUlrYmkñúgeRCIserIs EfrkSabuKÁlikCamYyplRbeyaCn_ nig smtßPaBFn_shKmn_ -dwgKuNnigGbGsarT cMeBaHkarseRmcsñaédCabuKÁl nigRkum cMeBaHTisedArbs;s>x>b>K -tMErgtMrg;eKaledAsalaCamYyTisedAy:agTUlay -eRbIR)as;karvaytémøsmtßPaBedIm,ICMrujkarrIk-R)akdfakaréqñRbDitfµInigkareRbIR)as;bec©kviTüa -dwknaMedayCa]TarN_ begáItTMrg;éntMélsñÚl - pþl;enAFnFankñúgKaMBarkmµsikSalMGitGnuvtþyuT§sa®sþEdl Fana -KaMRTRkumRbwkSarbs;mhaviTüal½ydUceKGaccUlrYmy:agskmµ cMerInviC¢aCIv³ nigtamc,ab;kñúgtYnaTIRbwkSaeyabl;edIm,IsMerc]tþmPaB -bgðajBItmøaPaBénkarsMerccitþ nigeFVIsmPaBrvagBakSnigkar bTdæanx<s;énGakab,kirya nigvtþman Gnuvtþn_ -RbLgRbECgkarKit -GPivDÆnigBiBrnaGMBIkaryl;dwg PaBRtwmRtUv tmøaPaBEdlGac Bnül;-pþl;enATMnak;TMngCabnþnigmanRbsiT§PaBCamYy -CRmujkarebþCJacMeBaHlT§plsmPaB nigxitCitcenøaHeCaKC½y nigsikSarbs;buKÁlikedIm,IGPivDÆkarGnuvtþn_viC¢aCIv³GaCIB GMBIkarGnuvtþrbs;saladl;GñkBak;B½n§shKmn_s>x>b>K -EfrkSaPaBEdlGaceFVImanenAsala smtßPaB nigGnþrKuNPaBCamYybuKÁlik nignisSit -GPivDÆvb,Fm’salaEdlCRmujkarEckrMElkcMeNHdwg -qøúHbBa©aMgkarrYmcMENkbuKÁldl;kareCaKC½yrbs;salasmtßPaBCMnaj CMnaj nigkarTTYlxusRtUvrYmcMeBaHlT§pleKalkarN_KWGac³ smtßPaB -cUlrYmy:agskmµkñúgkarvaytMélxageRkAelIbuKÁliknigeFVIkarEkrsMrYledIm,IkarlT§ smtßPaB eKalkarN_KWGac³ pl)anl¥RbesIr-KitCayuT§sa®sþnigsßabnanigTMnak;TMngTsSn³Rtwm RtUvkñúg CMnaj -bgðajBIeKalkarN_ nigkarGnuvtþn_énRbsiT§beRgon nigsikSa CMnaj -begáItrcnasm<½n§EdlqøúHbBa©aMgBItMélsalanigGaceFVIeGay RbB½n§ RKb;RKgrcnasm<½n§TMhMénkarGnuvtþn)an eKalkarN_KWGac³ eKalkarN_KWGac³ - vaytMél viPaK nigbkRsayTinñn½y nignItiviFIdMeNIrkar)ankñúgtMrUvkarc,ab; .-elIkTwkcitþ RbkYtRbECgnigpþl;siT§GMNacedIm,IGnuvtþ -CMruj vb,Fm’ smPaB nigyutþiFm’ nigTUlayTsSn³Cabnþ - begáItkarGnuvtþn_karRKb;RKgmanRbsiT§PaBedIm,Ikat;bnßy - begáIt nigEfrkSaGMBIrcnasm<½n§ nigRbB½n§smrmüsMrab;karRKb;RKg -begáItTMnak;TMngCamYyeKaledArbs;RksYgedIm,IeFVImanrwgmaMu -GPivDÆ pþl;GMNac nigeCPaBelIRkum nigbuKÁl salaRbkbedayRbsiT§PaB elIkarebþCJacMeBaHkarRbwgERbgGPivDÆn_sala-bNþM ú KMrU nigtMélnigTsSn³ karRbwgERbgskmµPaBekIteLIgdEdl. -pþl; nigTTYlkareqøIytby:agmanRbsiT§PaB -begáItkarsMerccitþelImUldæankarsniñdæanminpøÚvkar -GPivDÆn_nigeRbIR)as;karGnuvtþn_elIkarRKb;RKgskmµPaBcMeBaHTisedAniglT§plcMeNHdwg -shkarnigeFVICabNþajCamYyxagkñúgxageRkA EdlkMNt; enAkñúgEpñkGPivDÆn_sala - -RKb;RKgeBlevla)anl¥KaMBayuT§sa®sþGPivDÆn_carwklkçN³rbs; nisSiteKalkarN_mancMeNHdwgnigyl;dwgGMBI³ RbkYtRbECgCHT§BlnigelIkTwkcitþbuKÁledIm,IcUlrYmenAeKaledA karTTYlykGMBIPaBsMbUrEbbnigBhucMruHén smtßPaB x<s; cMeNHdwg-TMenATisedArbs;Rsuk tMbn; Cati nigCasakl shKmn_sala CMnaj -RKb;RKgCMelaH eKalkarN_mancMeNHdwgnigyl;dwgGMBI³- viFIsßabnaTMnak;TMng nigGnuvtþTsSn³rYm - CMrujvb,Fm’RbkYtRbECg eKalkarN_KWGac³ -sþab;edayGt;Fµt; nigskmµx<s; - yuT§sa®sþeFVIeGaysMerceCaKC½y-dMeNIEpnkaryuT§sa®sþ - sþab;nigGnuvtþn_kareqøIytbrbs;shKmn_ -CMrujshKmn_salakñúgkavaytMélCaRbB½n§ nigRtwmRtUvénRbsiT§PaBsala -CMrujGnuvtþn_ nigeKalkarN_én karBarPaBrerIuseGIg -RbsiT§PaBénKruekaslü nigkavaytMél-vIFITMnak;TMngenAkñúgnigxageRkAsala cMeNHdwg -RbmUlnigeRbIR)as;Tinñn½yedIm,Iyl;nigvaytMélPaBxøaMg nigPaBexSayrbs;sala cMeNHdwg -eRbIR)as;bec©kviTüafµIKaMRTdl;karsikSanigbeRgon-bec©kviTüafµIEdleRbI nigCHT§Bldl;karERbRbYlkardwknaM eKalkarN_mancMeNHdwgnigyl;dwgGMBI³ -sMeyaKlT§plénkarvaytMélCaRbcaMkñúgextþkarbegáItfµI -begáItKMeragRKb;RKgcarwk nigvtþman 28 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 29. 29. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 29 eKalkarN_mancMeNHdwgnigyl;dwgGMBI³ -sßabna nigeFVIeGaymaneCrPaBshKmn_sikSaGaCIB -yuT§sa®sþFaa eGaymanPaBBiess BhucMruH niggayRsYl nigkarvaytMélxageRkAsMrab;kareFVIeGayrIkcMerInsalacarwklkçN³ -PaBsMxan;énGnþrTMnak;TMngbuKÁl; karsikSanigTMrg;énkarGPivDÆn_ -pøas;bþÚyuT§sa®sþRKb;RKg - begáItnigRKb;RKgkmµviFIsikSa cMeNHdwgeKalkarN_bgðajGMBI³ CMnaj -KMrUPaBCaédKUrRbkbedayRbsiT§PaB -]bkarN_sMrab;RbmUlTinñn½y nigviPaK eKalkarN_mancMeNHdwgnigyl;dwgGMBI - yuT§sa®sþCMnujelItTwkcitþCabuKÁl nigRkum -yuT§sa®sþCMrujeGaymankarBak;B½n§CamYyGaNaBüa)al -karvaytEmøxøÜn -eRKagq¥wgKNenyürYm bBa¢ÚlkarvaytMélxøÜnÉgkarebþCJacMeBaHkarbegáItTisedA Edlminmanmhicäita - TMnak;TMngrvagkarRKb;RKgGnuvtþn_nigkareFVIeGayRbesIreLIg -nitiviFInigeKalneya)ayrbs;RksYg -yuT§sa®sþsMrab;karGPivDÆn_RKUbeRgon nigGñkRKb;RKgd_manRbsiT§PaB -viPaKTanEdlkarGb;rMbegáItkarGPivDÆn_ CMruj nigKaMRTyutiþFm’ nigsmPaBsgÁmnigkarRbkYtRbECgx<s; b:uEnþCakarBitnigGacsMerc)an rbs ;sala -eRbIR)as;P½sþútagedIm,IKMaRT tamdan vaytMél nigEktMrUvkar Gnuvtþnr_ bs;sala . begáItTMrg;énkarRKb;RKgriyabT nigvtþman -RKb;RKgKMeragsMrab;bMlas;bþÚrEpnkar nigkarGnuvtþn_-CMenOfaRKb;nisSitGacsikSa)an -karCHT§iBlénkarbMErbMrYlelIGgÁPaB nigbuKÁl - eKalkarN_ nigBiesaFn_énkarRKb;RKgkarGnuvtþ -dMeNaHRsayc,ab; carwklkçN³ carwklkçN³karebþCJacMeBaHvb,Fm’l¥ kareKarB smFm’rbs;sala carwklkçN³ carwklkçN³ eKalkarN_bgðajGMBI³ eKalkarN_bgðajGMBI³ eKalkarN_bgðajGMBI³ eKalkarN_bgðajGMBI³ -karebþCJacMeBaHTMnak;TMngkargarRbkbedayRbsiT§PaB -ebþCJacMeBaHtmøaPaBrbs;buKÁl Rkum nigsalaTaMgmUlsMrab;lT§plnisSit -karTTYlykénTTYlxusRtUvsMrab;bribTsala -ebþCJacMeBaHekarelIkdMekInbTdæansMrab;RKb;nisSit -karebþCJacMeBaHPaBCaGñkdwknaMrYmKñasMrab;eFVIeGayrIkcMerIn niglT§plnisSit -ebþCJacMeBaHeKalkarN_ nigkarGnuvtþn_sMrab;karvaytMélxøÜnÉg -ebþCJacMeBaHlT§plsmPaB -karebþCJacMeBaHRbsiT§PaBRkumkargar -Gakab,kiryaRbkbedayRkmsIlFm’ -ebþCJacMeBaH karvaytMélxøÜnÉgCabuKÁl -ebþCJaedIm,IeFVImaneCrPaB snþisux suvtßPaB nigbrisßansalaeronRbkbeday -cMenOcitþ suTidæniym sgÄwm nigPaBTn;Pøn; nigbrUN³PaBkargar sumalPaB -ebþCJacMeBaHkareKarBsiT§mnusS 29 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 30. 30. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 30GPivDÆn_sala nigRKb;RKg CRmujvb,Fm’énviC¢aCIv³ GPivDÆn_PaBCaGñkdwknaM rcnasm<½n§RKb;RKg karKaMRTBIGaNaBüa)ay nigshKmn_ EpnkarbnþbnÞab;kñúgeRCIserIskarebþCJaénkarbgðajrbs;RkumRbwkSaedIm,IelIkdMekIn nItiviFIEdlRkumRbwkSaeRbIedIm,IFanfavamanTMnak;TMng viFIsa®sþnigskmµPaBEdlRkumRbwkSaGnuvtþenAkEnøgedIm,Ipþl; nItiviFIEdlRkumRbwkSaGnuvtþtamnigCarcnasm<½n§RK begáItsmtßPaBnigrkSaGñkRKb;RKgEdlmanRbsiT§PaBkarsMerceCaKC½yrbs;nisSitnigedIm,ITMnak;TMngmnusS kargarviC¢manCamYyGñkdwknaMmhaviTüal½y karbNþúHbNþalCasMxan;nig»kassMrab;GñkRKb;RKgedIm,Isßab b;RKgEdlvamanenAkEnøgkargarBIrgVak;kargarBIedI nItiviFiEdlRkumRbwkSa Gnuvtþn_edIm,ICMnYy nigKaMRTsala nItiviFIEdlRkumRbwkSaGnuvtþedIm,IFanaGMBIebkçCnmanKuRbkbedayRkmsIlFm’nigcMeBaHpþl;siT§GMNacdl;Rku dUecñHCaeKalkarN_manGarmµN_faBYkeKKWCaGñkdwk nasmtßPaBcMeBaHTsSn³CaGñkdwknaMkarbgðat;nigGkñRKb;RKg mrbs;bBa¢b; enAkarTMnak;TMngeTAGaBüa)alnigshKmn_enAkñúgsala NPaBx<s;RtUv)aneRtomrYmral;nigKWCaqnÞ³edIm,IbMeBjmRbwkSa ³ naMKYreGayeKarB nigTukcitþ enAkñúgRbB½n§kargar. énvb,Fm’pøas;bþÚrenAkñúgmhaviTüal½y sUncNkr³ TYnaTIPaBCaGñkdwknaMrbs;mhaviTüal½ynigBYkRtUv)an sUncNkr³sUncNkr³ sUncNkr³ sUncNkr³ -RkumRbwkSamanRbB½n§sMrab;sMrb;sMrYltMrUvkarEdl -RkumRbwkSapþl;karbNþúHbNþalsMrab;RbFanRkumRbwkSa eKarBeKalkarN_kñúgepÞrGñkdwknaM-RkumRbwkSapþl;karKaMBarsMrab;karbegáItTsSn³vis½y -RkumRbwkSamaneKalneya)aynignItivIFIEdleFVI eFVIeLIgelIsalnigsMrab;CaRckrkSasMeNIrxagkñúg mhaviTüal sUncNkr³nigebskmµrYmsMrab;sala eGay RbesIreLIgTMnak;Tnak;kargarCaviC¢man -KMrUkarGPivDÆn_PaBCaGñkdwknaMrbs;RkumRbwkSaKWCamUldæan -;RkumRbwkSapþl;CUnkarKaMRTsMrab;GñkdwknaMsala -RkumRbwkSaeFVIkarGPivDÆn_ nigTMnak;TMngl¥nigEnNaM-RKb;smaCikénRbB½n§salaeFVIkarrYmKñaedIm,ITTYlxus - RkumRbwkSaKaMRTkarGPivDÆn_brisßanEdlKaMRTnigviC¢ kMnt;nigyl;dwgrYménRbsiT§PaBénPaBCaGñkdwknaMEdlKWCakar edIm,IGnuvtþeKalneya)ay;RkumRbwkSa nignItiviFi -RkumRbwkSa)anGPivDÆnItiviFIsMrab;TMnak;TMngsalaCa GMBI GtþsBaØaN rwgmaMuCamYyP½sþútagénkarGnuvtþn_l¥ mYyPañk;garshKmn_RtUvsMrab;karsikSarbs;RKb;nisSit man ;RkumRbwkSapþl;karKMRTbec©ksMrab;karGnuvtþn_bec©k -RkumRbwkSapþl;CUnbTBiesaFn_TMnak;TMngCasarFarN³ -RkumRbwkSapþl;karbNþúHbNþalnigkarPivDÆn_sMrab;-RkumRbwkSaTTYlsÁal;BIPaBsMxan;énshKmn_sikSa - RkumRbwkSaTTYlsÁal;PaBl¥RKb;kMriténGgÁPaB -KMrUGPivDÆn_PaBCaGñkdwknaMKWCaPaBrwgmaMuén viTüaenAkñúgsalasMrab;karsMerccitþelImUldæanTinñ elIkTwkcitþGñRKb;RKgCaGaCIBnigshKmn_énkarGnuvtþn_EdlCaviFIKaMRTkarrI - rcnasm<½n§Edlbt;EbnRKb;kMriténRbB½n§TMnak;TMng P½sþútagénkarGnuvtþn_l¥ karRKb;RKgnigTMnak;TMngdl;RKb; n½y -TaMgenHKWCanItiviFIsMrab;TMnak;TMngrvagRkumRbwkSakcMerInrbs;sala buKÁl nigGñkdwknaMmhaviTüal½yGMBIkarBak;B½n§GnaBüa)al vb,Fm’énkareKarB ;RkumRbwkSamanExSbnÞat;TMnak;TMngedIm,IKMaRTtYnaTI nigkarbþwgpþl;-RkumRbwkSaKMaBakarksagsmtßPaBEdlCaviFIeFVI -dMeNIrkarGPivDÆn_PaBCaGñkdwknaMqøúHbBa©aMgBIrkaryl;dwgfµI² GñkdwknaMmhaviTüal½yeGaymankareCaKC½ydl;nisSit énPaBCaGñkdwknaMnigkarsikSa -RkumRbwkSapþl;karKaMRTsMrab;kareRbIR)as;Gñksµ½RKcitþ ;RkumRbwkSapþl;CUnFnFnmnusSedIm,IKaMRTeKalkar bMerImhaviTüal½y-RkumRbwkSabgðajGMBIvb,Fm’EdlKMaRTkarénRbDit -EpnkarPaBCaGkñdwknaMrbs;RkumRbwkSaKWRtUvvaytMélelImUl N_ KWGñkdwknaMbgðat;jaNenATsSn³rYmrbs;RkumRbwkSa dæanCabnþ-RkumRbwkSaKMaBaRbPBFnFanhiBaØvtßúedIm,IKaMRTEpnkarGPivDÆn_sala 30 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014
 31. 31. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 3131 EpnkaryuT§sa®sþFnFanmnusS nigRbtibtþikarGFiPaB 2012-2014

×