saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg          saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg  esovePAENnaMGMBI eKalneya)ay...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgfvikarmUlFn GPivDÆn_ sMeNIfvikar nigfvikarRbtibtþiRbcaMqñaM karRKb;RKgTinñn½y nigviPaK...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg                  r)aykarN_TsSn³ vis½y ebskmµ nigtMél        ...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg                    CMBUkTI 2³ dMeNIrkarfvikardMeNIkarfvikarCaTUeTA...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgerobcMsMeNIrsmRsbCUnsakviTüaFIkar enA ExkumÖ³ KMeragkarcuHeQµaHsikSa nigTisedA RtUvkMn...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg                     TMngéndMeNIkarERbRbYl erobcM]bkrN_fvikar nig...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg                        vaytMélnigÉkPaBelIfvikarsaklviTüal½y  ...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg                         sMnuMÉksarhiBaØvtßúRtUv) ExkBaØa  ...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg       qñaMbc©úb,nñ       qñaMbnÞab;               karGPivD...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg                    CMBUkTI 3 niy½mn½y  1> fvikar³KWCaEpnkarhirBa...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgedIm,IeFVIEpnkar nig fvikardl;skmµPaBRbtibitþkarN_EdlKMeragTukkñúgkMLúgeBlevlasmrmü. ....
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg                    CMBUkTI 4 bøg;KNnIfvikar1>sMng;rcnasm<½n§KNnIfi...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgkñúgEpnkaryuT§sa®sþRtUvEtmankmµviFIEpnkarsMrab;karGnuvtþn_ ehIykmµviFIenaHsMrab;ed)a:t...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg      o  5000 - 5999 cMNayR)ak;ebovtS nig kBa©b;sar³RbeyaCn_ Salaries and Fring...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg PG       100 saklviTüaFikar QO       111          kariyal½yFan...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg DO       313          kariyal½yGPivDÆn_kmµviFIsikSa         ...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg                                           ...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg                      CMBUkTI 5 dMeNIrkarGPivDÆn_Epnkarfvikar1 dM...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg2-viPaKTMnak;TMngfvikar nig EpnkaryuT§sa®sþKWCadMeNIrkarviPaKskmµPaB nigkareRbIR)as;fv...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgkariyal½yfivikarsMrab;sMrYlGnuvtþn_fvikarnigCMnYyRbB½n§GaCIvkmµnigKMaRTkñúgbMeBjfvikar...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgEpnkareRbIR)as; sMrab;edIm,I kMNt;karvinieyaKkñúgsm,tþiEdlmanvtþvICiteRcInCagmYyqñaM d...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg  - kBa©b;vtßúFatuedIimsMrab;karRbLg  - cMNaykarkMsanþrbs;nisSit2>cMNay  k> GMBIb...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg  kMNt;pÞal;CamYylT§plénkmµviFI  - R)ak;eborvtS nigR)ak;QñÜl  - kBa©b;sar³RbeyaCn_ ...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg  -  karrMelaHénkareRbIR)as;zbnIP½NÑ)rUbmnþ                   T...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg GaRtakarR)ak;                3>3 rMelaHzbnIP½NÐ            ...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg  -  bnÞab;eBlRbKl;CUn tMNagRKb;EpñkCYbCamYybuKÁlikEpñkfivikar edIm,IvaytMél elIsMe...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgniFIGñkTTYl . vamanRbePTénkarepÞrGaNatþi nig mintamGaNtþi . karepÞrGaNatþi RtUveFVIeLI...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgl½yfvikarrbs;saklvTüal½ymantYnaTIcMbgsMrab;ral;kMhusqÁgénkarGnuvtþCamYyfvikarnigGnusas...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgx-karRtYtBinitüxageRkA  - r)aylT§plsvankmµelIEpñkhiBaØvtßú  - RksYgesdækic©nighiBaØv...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgkUdénsMnMukmµvtßúKYrEtRtUvrYmbBa¢ÚlelITMrg;cMNaysMeNIepÞr Pñak;garKYrEtrYmbBa¢ÚlkarEks...
saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgRKb;niy½tfvikarEdltMrUveGaymanÉkPaBKYrEtRtUv)ansMeNIsMuelITMrg;epÞrfvikar¬TMrg;epÞr¦.s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kutm draft budgeting policy

623 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
281
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kutm draft budgeting policy

 1. 1. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg esovePAENnaMGMBI eKalneya)ay nItiviFI dMeNIrkar énKMeragEpnkarfvikar BRgageKalneya)ayfvikar 1> esckþIepþImeKaledAéndMeNIkarénEpnkarfvikarnigCaGaCIvkmµrbs;s>x>b>K KWedIm,IsMerc)antulüPaBfvikar xN³EdlGtib,rimakmµelIFnFannigEbgEckFnFanedIm,IbnSIúCamYyebskmµyuT§sa®sþrbs;saklviTüal½y . eKaledAenHsaklviTüal½yRtUvTTYlxusRtUvRbKl;sMeNIrfvikarRbtibtþikarN_ RbcaMqñaMCUn dl;RkumRbwkSaPi)al .eKalkarN_enHKUsvas;dMeNIrkarfvikarRbcaMqñaM nigBirBrnaGMBIsmasFatufvikar nignitiviFIBak;B½n§epSg²eTot. - vaytMél viPaK nigbegáItGnusasn_elIeKalneya)ay nItiviFI nigdMeNIrkar - kMNt; viPaK nigbegáItGnusasn_sMrab;dMeNaHRsaycMeBaHbBaðafvikarnigEpñkhiBaØvtßú - sMrb;sMrYlkareKarB vaytMél nigGnuvtþn_karEksMrYleKalneya)ayminEmnsikSaFikarfµI nigdMeNIr kar nignItiviFI 2> tYnaTIrbs;saklviTüal½ycMeBaHkargarfvikar saklviTüal½yedIrtYnaTIelIkargarfvikardUcxageRkam³ - EpnkarskmµPaBénviTüasßan - kic©snüarbs;viTüasßan - ynþkarénkarRtYtBinitü nigtamdan - vaytMélhaniP½y - ynþkarénkarkMNt;ktþaGtßiPaB - meFüa)aysMrab;TMnak;TMng - ]bkrN_eKalneya)ay 3> ebskmµénkariyal½yfvikarKWedIm,IsMrb;sMrYlnigpþl;PaBCaGñkdwknaMsMrab;EpnkarFnFannighiBaØvtßúsMrab;saklviTüal½yTaMgmUlnigviPaKfivkar nig eKalneya)al . skmµPaBTaMgenHrYmmanviPaKnigeFVIEpnkarEpñkhiBaØvtßú nigFnFan Epnkarnig 1 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 2. 2. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgfvikarmUlFn GPivDÆn_ sMeNIfvikar nigfvikarRbtibtþiRbcaMqñaM karRKb;RKgTinñn½y nigviPaKRbB½n§fvikarnigeKal neya)ayeKalneya)ayenHGnuvtþsMrab;RKb;EpñkénsaklviTüal½y nigkmµviFIBak;B½n§kñúgkar erobcMnigRKb;RKgénRbtibtiþkarN_ fvikarmUlFn. k-karRtYtBinitü x-RbsiT§PaB K>bMENkEck b¤EpnkarFnFan X-ksagRkumkargar4> TMnak;TMngfvikar nigEpnkaryuT§sa®sþkmµviFIfvikarKWCadMeNIrkarénkarsMerccitþEdlCYyGgÁPaBedIm,IBicarNaGMBIrebobénCMerIsfvikarepSg²EdlKYrEtCHT§Bldl;karGnuvtþn_rbs;va . ehIyvaqøúHbBa©aMgelItYnaTIénRbsiT§PaB karEbgEckFnFan éndMeNIkarfvikar ehIyGacrYmcMENkelIkargarRtYtBinitü nigksagRkumkargar TMnak;TMngenHEckecjCabIEpñksMxan;EdlEpñkTaMgGs;manlkçN³CaRbB½n§kargarEdlcrwkKaMRT sMrbsMrYl nigsmahNkmµ . r)aykarN_ MKMnitEpnkar ebskmµ TsSn³vis½y yuT§sa®sþ tMél EpnkarkMNt;fvikar vaytMélEpnkar sMeNIEpnkar fvikarRbcaMqñaM fvikar ÉkPaBsMeNI fvikar 2 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 3. 3. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg r)aykarN_TsSn³ vis½y ebskmµ nigtMél KMnityuT§sa®sþ kMBugbnþGnuvtþn_ Epnkar fvikar vaytMélRbcaMqñaM RbtibtþikarN_bnþ kMBugbnþ BiBrnalMGitBIRbtibtþkarN_RbcaaMqñaM karekIneLIgénkarrMBwgTuk vaytMélEpñkhiBaØvtßú KMerageRCIserIsnisSit rUbmnþfvikarelImUldæanpøas; sMnMuÉksarhiBaØvtßú rUbmnþelImUldæanpøas;bþÚr bþÚr RKb;EpnkarÉkPaB Ebnsµak; KMnitEpnkaryuT§sa®sþ karGnuvtþn_l¥ BiBrnalMGit vaytMélkarBinitü dMeNIrkarEpnkar EpnkarfµI fvikarnigkalviPaK karEbgEckFnFanCafµI bc©úb,nñPaBEpnkarbc©úb,nñ 3 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 4. 4. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 2³ dMeNIrkarfvikardMeNIkarfvikarCaTUeTAcab;epþImBIExmkra énqñaMsareBIrBn§. enAeBldMbUgéndMeNIrkarRbcMaqñaM karrYmbBa¢ÚlKña Exmkraén ÉksarKWbMENkEckGgÁPaBedaykariyal½yfvikar.enHpþl;enABt’mancaM)ac;sMrab;karerobcMsMeNIsMu énzvikar ehIysMeNIrsMuzvikarKWmansmasFatudUcxageRkam³ - kMNt;sMKal;CUndMnwgGMBavnavGMBIfvikarBIsaklviTüaFikareTAkan;saklviTüaFikarrg RbFaned):atWmg RBwT§burs EdlrYmTaMgyuT§sa®sþ EpnkarmUldæan eKalkarENnaM nigkarBiBrnasegçb : nigTMrg; - éføedImnigr)aykarN_segçbtamEpñkEdlsegçbGMBIfvikarcrnþnigcMNaytamEpñk k_dUcCaTis edAmUldæan sMrab;qñaMbnÞab; nig - cMNayR)ak;ebovtSbuKÁliktamEpñksMrab;qñaMsareBIrBn§RbcaMqñaM . kMLúgeBldMeNIrkar ed)a:tW m:g; Gac man»kasedIm,IesñIsMuelIfvikarbMENkEckmUldæanrYmTaMgkarEbbEckCafµIenAmUlniFIEdlmanRsab; . EpnkarfvikarKYrEtKaMRTGtßiPaBsMxan;EdlKUsvas;enAEpnkaryuT§sa®sþrbs; s>x>b>K . enHGac eFVIs>x>b>KedIm,EfTaMkMeNInCabnþkñúgkarcuHeQµaHsikSa nigsRmb;sRmYl bMErbMrYlkmµviFIEdlCakar sMxan;edIm,IbMeBjenATsSn³rYmEdl)anbegáItsMrab;GnaKtrbs;s>x>b>K. - eKalkarN_mUldæanEdlRtUveRbIenAeBlGPivDÆn_nigRbtibtþkarfvikar - fvikarRbtibtþinwgRtUv)anGPivDÆn_kñúgTsSn³EvgnigCamYykareyageTAtamEpnkaryuTsa®sþ rbs; s>x>b>K - kmµviFIsikSaFikarsñÚl nigRtUv)ankarBaredIm,I KMaRTskmµPaBsMxan;énkarbeRgon nig RsavRCav - karEksMrYlénlMhUrkargarbMeBjkarGnuvtþn_KMerag nigbMeBjkarsgát;FJn;elItYnaTIsMxan;nwgCalT§pl kñúgRbsiT§PaBénkarsMrYl dUcenH karkat;bnßytMrUvkarsMrab;CMnYykar eRkAem:agnigpþl;»kascMeBaH buKÁleRkAem:ag . - karcMNayminEmnR)ak;ebovtSnwgRtUvRKb;RKgeGaymanRbsiT§PaB CamYykarsgát;FJn;elIkarFanafa skmµPaBCamYyGtßiPaBx<s;RtUv)anKaMRTy:agRKb;RKan; . - FnFanEdlmanRsab;KYrEtRtUv)aneFVIkarEbgEckeLIgvijedIm,IbMeBjGtßiPaBkMritx<s;kñúgEpñknImYy² 1> dMeNIrkarbegáItrUbmnþfvikardMeNIrkarGPivDÆn_ Gnuvtþn_edaytamkalviPaKénkarGPivDÆn_fvikar ¬BinitüemIltaragelx³>>>>>>>¦ cab;PøambnÞab;BIqñaMsareBIrBn§cab;epþIm . kariyal½yfvikarCaGñkTTYlxusRtUvsMrab;GPivDÆn_KMeragcMNay nig cMNUl 4 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 5. 5. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgerobcMsMeNIrsmRsbCUnsakviTüaFIkar enA ExkumÖ³ KMeragkarcuHeQµaHsikSa nigTisedA RtUvkMnt;CUn ExkuenAkñúgr)aykarN_yuT§sa®sþRKb;Bt’manKwRtUvRbmUlpþúMBikarsikSaTisedAkMeNInbc©úb,nñPaBenAkñúgvis½y]tþmsikSa Cati esdækic© tamPUmiPaK tMbn; nigkarCHT§BlcMeBaHmhaviTüal½y sMeNIsMufvikarrYmman lT§plCak;BIqñaMknøH fvikarEksMrYlsMrab;qñaMsareBIrBn§bc©úb,nñ nigKMeragbnÞab; ehIysMeNIenHrYmman³ - briyayr)aykarN_segçblMGitelIcMnucsMxan;rbs;saklviTüaFikarelIsMeNIenaH nigcg¥úlbgðajGMBIebskmµviTüasßan rYmTaMgÉksareyag nigbMErbMrYlsMxan; - r)aykarN_hiBaØvtßúsegçb - rcnasm<½n§GgÁPaB - KMeragéføsikSa - Bt’mankmµviFI karcuHeQµaHsikSa Tinñn½ycMnay nig - Bt’manR)ak;Ex 2> karTTYlxusRtUv kariyal½y b¤ Pñak;gar karTTYlxusRtUv dMNagfvikar - cUlrYmkarRbCMuBIfvikarRbcaMEx nigkarbNþúHbNþalGMBIfvikar - tMrUveGay karsRmb;sRmYlkarGPivDÆn_ nigbBa¢ÚlbMErbMrYlfvikarkñúgr)aykarN_GPivdÆn_fvikar - CYyRBWT§burs RbFaned):atWm:g;CamYykarGPivDÆn_KMnityuT§sa®sþ nigviPaKGaCIvkmµ nigbBa¢ÚleTAkñúgEpnkarfvikarRbcaMqñaM GnuKN³kmµkarEpnkarnigfvikar - bnþtYnaTIbc©úb,nñénbegáIt)a:ra:Em:Rt karsnµt;sMrab;saklviTüal½y - KWCaGñkTTYlxusRtUvelIkMhusqÁgénnItiviFIdMeNIrkarfvikar raykarpÞal;CUnsaklviTüaFikar . - begáItGnusasn_pþl;Gnusasn_cMeBaHRkumRbwkSaedIm,IÉkPaBelI KMeragfvikarqñaMsareBIrBn§RbcaMqñaM kariyal½yfvikarnigEpnkar - GPivDÆn_énKMrYBüakrN_sMrab;bgðajdl;RkumRbwkSaPi)al - sRmb;sRmYldMeNIfvikar bnþrkarGPivDÆn_ bNþúHbNþal TMnak 5 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 6. 6. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg TMngéndMeNIkarERbRbYl erobcM]bkrN_fvikar nigkalviPaK - bgÁúMfvikartamEpñkcUleTAfvikaremrbs; s>x>b>K - fvikarmankarTTYlxusRtUvsMrab;RtYtBinitükarGnuvtþCak;Esþg CamYynwgKMeragfvikar nig pþl;Gnusasn_elIkarEksMrYlfvikartam ry³qñaMsareBIrBn§nigraykarN_skmµPaBGaCIvkmµdl;smaCik PaKh‘un . kariyal½yfvikarsikSaFikar - sRmb;sRmYlkarGPiDÆn_énbgÁúMfvikarEpnkar nig begáItsnµt; edaysaklviTüaFikar nig rg - bNþúHbNþal nig bgðat;dMNagfvikarrbs;sikSaFikar RBwT§burs - GPivDÆn_ nigTMnak;TMng):ara:Em:RtcMNay nig karsnµt; sMrab; kMritGgÁPaBrbs;xøÜn - TTYlxusRtUvsMrab;karGPivDÆn_EpnkarRbcaMqñaM nigr)aykarN_ GPivDÆn_fvikar - viPaKkrNIGaCIvkmµkñúgkrNIcaM)a; RbFaned)a:tWm:g - GPivDÆ nigTMnak;TMng KMnityuT§sa®sþ viPaKGaCIvkmµ nigsMeNIbMErbMrYlfvikar dl;saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk saklviTüaFikarrgTTYl - TTUlxusRtUvsMrab;Gnusasn_elIfvikarqñaMsareBIBn§ bnÞúkrdæ)al nighiBaØvtßú - nigfvikarkarmUlFnsMrab;Gnuvtþn_CUnsaklviTüaFikarsMrab;kar vaytMélnigtamry³KN³kmµkarEpnkarnighiBaØvtßú - saklviTüaFikarrgTTUlEpñkenHTTYlxusRtUvsMrab;TMnak;TMng bBaðéncMNay nigGnusasn_EksMrYleGay)ansmrmücMeBaHPaKI EdlTTYlxusRtUv . saklviTüaFikar - vaytMél BiPakSa nigcrcarKMnitEdl)anGnusasn_kñúgr)aykarN_GPivDÆn_fvikar -vaytMél EksMrYl nig ÉkPaBelIfvikarrbs;saklviTüal½y RkumRbwkSaPi)al vaytMélnigÉkPaBelI)a:ra:Em:RtcugeRkay 6 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 7. 7. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg vaytMélnigÉkPaBelIfvikarsaklviTüal½y RKb;ed)atWm:gkariyal½ycMNuHsaklviTüal½yRtUvmankarTTYlxusRtU velIfivkarnigEfrkSasmtulü fvikaredayRtYtBinitücMNay nigkMNt;sMKal;CUnkariyal½yfvikarCamunelIbBaðcMNayelIKMerag ehIy bBaðaenHekIteLIged)a:tWm:genaHRtUvTTYlxusRtUvsMrab;kargarbnSIúfvika rCamYykariyal½yfivkaredIm,IedaHRsaysßanPaBenH .3> RbitiTinfvikarRbcaMqñaMsaklviTüaFikarrgTTYlbnÞúkGPivDÆn_ RbitiTinfvikarRbcaMqñaMsMrab;qñaMsareBIBn§ . RbitiTinfvikarRbcaMqñaMrYmmankarkalbriecäTRbCMu bTbgðaj r)ayrN_RbcaMRkumRbwkSaPi)al karRbKl;fvikarlMGitrbs;ed)a:tWm:gdl;kariyal½yfivkar ehIyenAGnum½tcugeRkayRtUvdak;enAelIeKhTMB½r . Epñk nig ed)a:tWm:g Epnkarnigfvikar PaBCaGñknaMfvikar RkumkargarRbwkSaPi)a l ExkumÖ³ karbBa¢k;eLIgv ijGMBI ebskmµ TsSn³vis½y nig Exmina tMél sßitiTinñn½y nigKMeragcuHeQµaH karbBa¢k;BIKMnityuT§sa®sþ Exemsa KMeragcMNUl KMeragcuHeQµaHcugeRkay Ex]sPa éføsikSayuT§sa®sþ nig EpnkarRtUvcab;epþIm rUbmnþfvikar CMnYyhiBaØvtßú *** Exmifuna mhaviTüa nigbuKÁlikbBa¢ÚlEpnkar *** )a:ra:Em:RtfviakrRtUv ÉkPaBelIsMeNI fvikareTAtamEpñk )anEbgEck éføsikSa Exkkþda *** EpnkarRtUvGnuelamnig EpnkarGtßiPaB *** *** EpnkarRtUv)anÉkPaBedayRBwT§burs vaytMéleday nigshRbtiibtþkarN_cUl kariyal½yfvikar kñúgfvikar karvaytMélnig ExsIha karbegáItnigvaytMélfvikar smtulüfvikar ExkBaØa smtulünigÉkPaBfvikar karÉkPaBfvikar sMnuMÉksarhiBaØvtßú sMnuMÉksarhiBaØvtßú 7 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 8. 8. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg sMnuMÉksarhiBaØvtßúRtUv) ExkBaØa aneFVICakalviPaK ÉkPaBelIkarEksMrYl Extula karEksMrYlfvikarCacaM)ac; fvikarGnuvtþn_edImqñaM *** fvikarCacaM)ac; *** Exvicäikar *** erobcMsMnuÉksarhiBaØ erobcMkarvaytMélRbtibtþikarRbcaM vtßú Ebnsµak;XIg nig Tinñn½ykarGnuvtþn_l¥ ExFñÚ vaytMélerobcMsMnuÉksarhiBaØvtßú CMnYydl;Epñkniged):atW Ebnsµak;XIg nigTinñn½ykarGnuvtþn_ m:gkñgkarvaytMélRbc l¥cUleTAkñgkarvaytMélRbcaMqñaM aMqñaM *** *** rUbmnþfvikar)anlT§pl EpnkarRtUv)anacab;epþImpþl;lT§plBI BIerobcMsMnuÉksarhiBaØ karvaytMélkarvaytMél rkarvaytMélRbcaMqñaM vtßú Ebnsµak;XIg nig RbcaMqñaM Tinñn½ykarGnuvtþn_l¥ 8 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 9. 9. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg qñaMbc©úb,nñ qñaMbnÞab; karGPivDÆn_fvikar fvikarecab;epþIm Gnusarn³fvikar Exkmra erobcMeKalneya)aysMrab;fvikar Exkum³Ö Gnuvtþn_ sMeNIerobcMfvikar karbBa¢k;eLIgv ijGMBI ebskmµ viPaKTMnak;TMngfvikar nig Exmina Gnuvtþn_ TsSn³vis½y nig tMél . EpnkaryuT§sa®sþ karbBa¢k;BIKMnityuT§sa®sþ Exemsa Gnuvtþn_ KMeragcuHeQµaHcugeRkay Ex]sPa Gnuvtþn_ KMeragcMNUl EpnkarRtUvcab;epþIm Exmifuna Gnuvtþn_ rUbmnþfvikar ksagEpnkarfvikar b¤ sMeNIsMufvikar éføsikSayuT§sa®sþ nig CMnYyhiBaØvtßú -EpnkarRtUv)anÉkPaBedayRBwT§burs -EpnkarRtUvGnuelamnigvaytMél Exkkþda Gnuvtþn_ edaykariyal½yfvikar bgÁMúfvikar karRbKl;CUnkariyal½½yfvikar -EpnkarGtßiPaB nigshRbtiibtþkarN_cUl kñúgfvikar smtulünigÉkPaBfvikar RtYtBinitü nig EksMrYlsMeNIeday ExsIha Gnuvtþn_ karÉkPaBfvikar GnuKN³kmµkarRtYtBinitü sMeNIrsMuÉkPaBedayKN³RKb;RKgesñIsMu ExkBaØa Gnuvtþn_ sMnuMÉksarhiBaØvtßúRtUv)aneFVICakalviPaK karÉkPaBfvikar Gnuvtþn_ karbiTbBa¢IbeNþaHGasnñedIm,IeFVIkar karÉkPaB b¤Gnum½tfvikar Extula karEksMrYlsMrab;qñaMeRkay RkumRbwkSaPi)al Exvicäikar Gnuvtþn_ niy½tfvikar savn³kmµ ExFñÚ biTbBa¢I biTbBa¢Ifivikar pSBVpSay nige)aHBum< 9 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 10. 10. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 3 niy½mn½y 1> fvikar³KWCaEpnkarhirBaØvtßúedIm,IRtUtBinitüRbtibtþikarN_ niglT§plGnaKt RbkbedayRbsiT§PaB ar³ nigkarsnSMsMécx<s; . 2> éføedImpÞal;;KWGacRtUv)ankMNt;Cak;lak;CamYykarCYy]btÖmCak;lak;elIKMerag skmµPaBbeRgon l skmµPaB rbs;ed)a:tWm:g; b¤CaéføEdlGackMNt;pÞal;dl;skmµPaBBak;B½n§TaMgenaH . 3> éføedImRbeyal CaéføedImzbnIP½NÐ nigrdæ)al EdlekIteLIgCaTUeTAb¤ TisedArYm nig RbeyalKW dUecñHvaminGackMNt; y:ag c,as;las; nig Cak;lak;CamYykar]btÖmdl;KMerag b¤ skmµPaBed)a:tWm:g. 4> esvamCÆmNÐlKWCaskmµPaBEdlGnuvtþn_bec©keTsCak;lak; b¤esvardæ)al CacaM)ac;sMrab; RbtibtþkarN_xagkñúgénsaklviTüal½y nig KitR)ak;dl;GñkeRbIR)as;sMrab;esvakmµenH . esvamCÆmNÐlRtUv)ankMNt;CabIRbePTdUcxageRkam³ -mNÐl eBlevla nig vtßúFatuedIm -mNÐlKitéføesvaRtLb; -esvazbnIP½NÐBiess 5> qñaMsikSa³ qñaMsikSarbs;saklviTüal½yRtUvyktamRbtiTinsikSa nigkalviPaKfañk;nImYy² Sa³ RbtiTinRbcaMqñaM³ KWRtUvkMNt;ry³ 12 Excab;BI TI1 Exmkra rhUtdl; 31 FñÚ . 6> mUlFn³ KWÉktaTijEdltMélcab;BI 2000 duløa b¤eRcInCagenH nigvtþCIvteRbIR)as;eRcInCag 1qñaMehIyvaRtUvkMNt; RtaCaRTBüsm,tþinigkat;rMelaHeyagtamkarkarENnaMéneKalneya)ayKNenyürbs;s>x>b>K 7> qñaMsareBIrBn§ : qñaMsareBIrBn§rbs;saklviTüal½yRtUv)ankMNt;ry³ 12Excab;BI Ex ]sPaTI 1bBa¢b;enAEx >>>>>énqñaMRbtiTinbnÞab;. vaKWCaPaBsMxan;edIm,IbegáInenAPaBxusEbøkKñaénqñaMsareBIrBn§ 10 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 11. 11. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgedIm,IeFVIEpnkar nig fvikardl;skmµPaBRbtibitþkarN_EdlKMeragTukkñúgkMLúgeBlevlasmrmü. .8> mUlniñFi³ KWCaEpñkCak;lak;énGgÁPaBkMNt;enAniy½mn½yKNenyünigsMrab;kMNt;RtaKNenyüepSg²KñaBIRTBü nigbMNul mUlniFcrnþ .9> mUniFcrnþKWCacMNUlbegáIteLIgedayRbtibtþikarN_rbs;saklviTüal½ynigcMNayBak;B½n§ BIrkarGnuvtþn_Tis edAsMxan;éns>x>b>K . enHnwgRtUv)aneRbIssMrab;bMNgRbtibtþkarN_TUeTA karKMaRTkarbeRgonnigRsavRCav esvaFarN³nigcMNaysMrab;GgÁPaB.10> skmµPaBRbtibtiþ Bak;B½n§karTTYlbMENkEck karRbmUlcMNUlsikSa karpÁt;pÁg TTYlTMnij b¤esvakñúgry³ eBl 12Ex EdlkMNt;énqñaMsaeBIrBn§ . skmµPaBmanepSg²BIkarvinieyaKTunnigskmµPaBhiBaØvtßú.) . 11 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 12. 12. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 4 bøg;KNnIfvikar1>sMng;rcnasm<½n§KNnIfivikarbøg;KNnI KWrcnasm<½n§Bt’man eRbIR)as;kñúgRbB½n§hiBaØvtßú edIm,IkMNt;sMnMuRbePTKNenyü ehIyKWCaeRKagq¥wgsm<½n§kUd eRbIcMeBaHEpnkafvikar kMNt;Rta nig r)aykarN_kñúgRbtibtþikarN_hiBaØvtßú nig tulüPaBKNnI .RKb;RbtibtþikarN_hiBaØvtßú RtUvkMNt;kUdKNnI nig elxtMNaged)a:tWm:g nig elxkUddMNag KMeragkmµviFICaedIm. sMNg;bøgKNnImanTMrg;dUcxageRkam³XXXX-AA-XXX-XXX -A-X-XXXXKNnI- ed)a:tWm:g;-kariyal½y-KMeragCMnYy /kmµviFIk-bøg;KNnIEpnkarfvikar rYmmansMNg;dUcxageRkam³ bø KNnIEpnkarfvibYnxÞg;dMbUg = KNnIsMrab;lWCW sMrab;RbtibtþikarN_KNnI]TahrN_ ³ 1001 ³ KNnIsac;R)ak;crnþx-bøg;kUdsMrab;;ed)a:tWm:g; kU abed) tW ed7x<g;bnÞab; =dMNageGayGgÁPaB ¬ 2xÞg;dMbUgdMNageGayGgÁPaB – 3xÞg;bnÞab;dMNageGayed)a:tWm:g;- 3xÞg;cugeRkaytMNageGayéfømNÐl-sMrab;kariyal½yb¤Epñk ¦]TahrN_ ³ PG-100-111mann½yfa ed)a:tWm:g;saklviTüaFikar-kariyal½yFanaKuNPaBGb;rMK-bøg;kUdsMrab;KMeM ragnigkmµviFI kU ab;KEckCabIEpñkrgS-E-1000mann½yfa KMerag RbePTesvakmµ-sMrab;EpñkGb;rMrMr-elxkUdkmµviFI ab;Epñ Gb;rMM]TahrN_³ 1001-PG-100-111-S-E-1000mann½yfa³sac;R)ak;-sMrab;ed)a:tWm:g;saklviTüaFikar-EpñkFanaKuNPaBGb;rM-sMrab;KMeragesvakmµ-Gb;rM-kmµviFIFanaKuNPaBGb;rM .karBnül;GM akTMkarBnül;GMBITMnak;;TMngrvagsMNg;;bøg;KNnI nig kmµviFIkñúgEpnkaryuT§sa®sþ gbø KNnI 12 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 13. 13. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgkñúgEpnkaryuT§sa®sþRtUvEtmankmµviFIEpnkarsMrab;karGnuvtþn_ ehIykmµviFIenaHsMrab;ed)a:tWm:g;Na EpñkNakmµviFImanGVIxøH dUcenHeKRtUvEtkMNt;elxkUdedIm,IgayRsYlkñúgkartamdan nigBinitükargarenaH.]TahrN_³ PG-100-111-S-E-1000mann½yfa³ KMeragkmµviFIesvakmµFanaKuNPaBGb;rM sMrab;bMerIkargarsikSaFikarEdlRKb;RKgedayed)a:tWm:g;saklviTüaFikarehIyGnuvtþne_ day kariyal½yFanaKuNPaBGb;rM XXXX X-XXX-XXX XXXXXX KNnI ed)a:tWm:g; KMeragCMnYy / kmµviFI XXXX AA-XXX-XXX AAA-XXX or AA-XXXX AdMNageQµaHGgÁPaBed)a:tWm:g; AAA dMNageQµaHéføedImmNÐl XXX dMNageQµaHed)a:tWm:g; XXX dMNagelxmUlniFICMnYy XXX dMNageQµaHéføedImmNÐl2>bøg;KNnI o 0001 - 0205 minTan;kMNt; sMrab;eRbIenAeBlGnaKt Unassigned, available for future use o 0206 - 0206 smtulüsMrab;EksMrYl Balance Forward Adjustments o 0207 - 0999 minTan;kMNt; sMrab;eRbIenAeBlGnaKt Unassigned, available for future use o 1000 - 1499 RTBüsm,tþicrnþ Current Assets o 1500 - 1999 RTBüsm,tþiry³eBlEvg –mUlFn Long-term Assets o 2000 - 2299 bMNulcrnþ Current Liabilities o 2300 - 2499 bMNulry³eBlEvg Long-term Liabilities o 2500 - 2999 tulüPaBmUlniFI Fund Balance o 3000 - 3299 bEnßmepSg² Miscellaneous Additions o 3300 - 3399 mUlFinicMNayelIzbnIP½NÐ nigrdæ)al-éføedImRbeyal F & A Recoveries o 3400 - 3499 karTTYlminEmncMNUl Non-Revenue Receipts o 3500 - 3599 KNnIepÞrcUl Transfer-in Accounts o 3600 - 3999 cMNUlminTan;kMNt; sMrab;eRbIGnaKt Revenue unassigned, available for future use o 4000 - 4019 mUlFiniCMnYyrbs;rdæ State & Other Appropriations o 4020 - 4034 cMNUléføsikSa Tuition and Fees o 4035 - 4099 cMNUlCaCMnYy b¤ GMeNay Grant & Gift Revenue o 4100 - 4199 cMnUlvinieyaKTun Investment Income o 4200 - 4999 cMNUllk; nigesvakmµ Sales and Services Revenue 13 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 14. 14. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg o 5000 - 5999 cMNayR)ak;ebovtS nig kBa©b;sar³RbeyaCn_ Salaries and Fringe Benefits o 6000 - 6024 cMNayepSg Other Expenditures o 6025 - 6064 cMNayeFVIdMeNIr nig erIsTItaMg Travel and Relocation Expenditures o 6065 - 6199 ÉktþapÁt;pÁg;nigcln³vtßúepSg² Supplies and Other Tangible Items o 6200 - 6299 esvakmµ nig karCYsCUl Services and Repairs o 6300 - 6399 éføedImGaharUbkarN_ Scholarship Costs o 6400 - 6499 éføesva CYl nig cMNayrdæ)al Fees, Leases and Overhead o 6500 - 6589 rMelaH Amortization and Depreciation o 6590 - 6699 karTijTMnijsMrab;lk;bnþ Goods Purchased for Resale & Credit o 6700 - 6999 cMNayelImUlFn Capital Expenditures o 7000 - 7299 karkat;bnßyepSg Miscellaneous Deductions o 7300 - 7399 cMNayKNenyü nig hiBaØvtßúF & A Costs o 7400 - 7499 bMENgEckminEmncMNay Non-Expense Disbursements o 7500 - 7599 KNnIepÞrecj Transfer-out Accounts o 7600 - 7999 bMENgOther Misc Disbursement (available for future use) o 8000 - 8001 RbtievTcMNUl-cMNaysegçbsMrab;karbiTbBa©IcugRbcaMqñaM cugExpÞal;edaykariyal½yKNnI Income/Expense Summary, Cash redistribution o 8002 - 8099 minTan;kMNt; TukeRbIenAeBlGnaKt Unassigned, available for future use o 8100 - 8100 sMrab;biTbBa¢IkargarmUlniFICMnYyrbs;raCrdæ)alPi)al nigGgÁkar Appropriation Close Out o 8101 - 8999 minTan;kMNt; sMrab;eRbIenAeBlGnaKt Unassigned, available for future use o 9000 - 9999 karBüÜkMhus Error Suspense3> elxkUded)a:tWm:g; • dMNagéfømNÐlkñúgsaklviTüal½ybøg;kUdsMrab;;ed)a:tWm:g; kU abed) tW ed7x<g;bnÞab; =dMNageGayGgÁPaB ¬ 2xÞg;dMbUgdMNageGayGgÁPaB – 3xÞg;bnÞab;dMNageGayed)a:tWm:g;- 3xÞg;cugeRkaytMNageGayéfømNÐl-sMrab;kariyal½yb¤Epñk ¦]TahrN_ ³ PG-100-111mann½yfa ed)a:tWm:g;saklviTüaFikar-kariyal½yFanaKuNPaBGb;rM Department Cost Center Sub ID department ID Sub Department Name 14 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 15. 15. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg PG 100 saklviTüaFikar QO 111 kariyal½yFanaKuNPaBGb;rM AIO 112 kariyal½ysankmµépÞkñúg IO 113 TMnak;TMngGnþrCati SO 114 karGPivDÆn_yuT§sa®sþ saklviTüaFikar rgTTYlbnÞúkEpñkrdæ PM 200 nighiBaØvtßú AO 211 rdæ)al nig FnFanmnusS SO 212 snþisux suvtßiPaB brisßan ITO 213 kariyal½y Bt’manviTüa kariyal½y RKb;RKgzbnIP½NÐ nig FA 214 GaKar HO 215 kariyal½yRKb;RKgFnFanmnusS MO 216 kariyal½yTIpSar FO 221 ed> Knenyünig hiBaØvtßú RE 222 kariiyal½ycMNUl-cMNay bMNul PO 223 kariyal½ylT§kmµ BO 224 kariyal½yEpnkar nig fvikar saklviTüaFikar PA sikSaFIkar RO 311 kariyal½ycuHeQµaH kariyal½yRKb;RKgkarRbLg nig EO 312 vaytMél 15 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 16. 16. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg DO 313 kariyal½yGPivDÆn_kmµviFIsikSa kariyal½yRKb;RKg karviPaK nig RO 314 bnÞb;sikSa FO 315 kariyal½yqñaMsikSamUldæan RD 316 kariyal½yRsavRCav nigGPivDÆn_ GO 317 karil½ysikSabnþ LO 318 kariyal½yRKb;RKgbNþal½y 150 FB 319 mhaviTüal½yRKb;RKgBaNiC¢kmµ 200 FE 320 mhaviTüal½yviTüasa®sþGb;rM 250 FF 321 mhaviTüal½yPasabreTs 300 FI 322 mhaviTüal½yBt’manviTüa mhaviTüal½ynItisa®sþ nig 500 FL 323 rdæ)alsarFarN³ 600 FE 324 mhaviTüal½yvisVkmµ 700 FA 325 mhaviTüal½ysßabükmµ 800 FM 326 mhaviTüal½ynavacrN_ 900 FAG 327 mhaviTüal½yksikmµ 1000 FT 328 mhaviTüal½y GPivDÆn_CnbT 1200 CL 411 mCÆmCMnajvKÁxøIPasa Gg;eKøs 1300 CC 412 mCÆmCMnajvKÁxøIPasa kMuBüÚT½r 1400 CB 413 mCÆmCMnajvKÁxøIRKb;RKg 15000 CE 414 mCÆmCMnajvisVkmµ 2000 EE 511 shRKassMNg; 16 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 17. 17. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg 2100 EI 512 shRKasBt’manviTüa 2200 ER 513 shRKasviTúüénkIþRslaj; saklviTüaFikarsikSaFikar SAO 600 bTTYlbnÞúkkic©karnisSit 611 karRKb;RKgBt’maniisSit 612 TMnak;TMngnisSIt4-bøg;kUdsMrab;;KMeragnigkmµviFI kU abKMEckCabIEpñkrgS-E-1000mann½yfa KMerag RbePTesvakmµ-sMrab;EpñkGb;rMrMr-elxkUdkmµviFI ab;Epñ Gb;rMM RbePTKMerag vis½y elxKMerag sMPar³ F RKb;RKg M cab;epþImBI 0001-9999 esvakmµ S RbtibtþikarN_ O b:uEnþRtUvGnuelamtamk,alelxkUdrb Gcn³RTBü A Epnkar P s;ed)a:tWm:g; EklMG nig CYsCUl I hiBaØvtßúnigvinieyaK F ]TahrN_³ GPivDÆn_ D FanaKuNPaBGb;rM Q KMeragkmµviFIFanKuNPaBGb;rM bNþúHbNþal T haniP½y R sßitenAeRkamed)a:tWm:gsaklviTüaFi vaytMél E Bt’manviTüa I karEdlmanelxkUd 100 RsavRCav R shRbtibtþikarN_ R dUcenHelxkUdkmµviFI EpnkaryuT§sa®sþ P FnFanmnusS H KYrEtepþImecjBI 1001 kmµviIFkMuBüÚT½r C cMNaM³ 0001-0999 sag;sg; B sMrab;eRbIR)as;KMeragepSg² CMnYy G 17 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 18. 18. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg CMBUkTI 5 dMeNIrkarGPivDÆn_Epnkarfvikar1 dMeNIrkarfvikardMeNIrkarfvikarxagkñúgCaTUeTAcab;enAedImExmkraénqñaMsareBIBn§ . Rtg;karcab;epþImdMeNIrkarRbcaMqñaMkarrYmbBa¢ÚlKñaénÉksarKWRtUv)anEbgEckdl;RKb;GgÁPaBrbs;s>x>b>K edaykariyal½yfvikar .Bt’manenHehAfa sMeNIrfvikar .dMeNIrkarfvikarKWCadMeNIrkarviPaK ksag begáIt TMnak;TMng vaytMél EksMrYl elIsMeNIsuMfvikar EdlpSaP¢ab;karcMNYl-cMNay edIm,IRTRTg;eKalKMnit nig eKaledAEpnkaryuT§sa®sþrbs; GgÁPaB ed)a:tWm:gnigRTRTg;dMeNIrkarRbtibtþirbs;GgÁPaB ehIydMeNIrkarenHrYmman³ 1-viPaKTMnak;TMngfvikar nig EpnkaryuT§sa®sþ 2-Gnusarn³fvikar 3>-ksagEpnkarfvikar b¤ sMeNIsMufvikar 4-bgÁMúfvikar karRbKl;CUnkariyal½½yfvikar 5-RtYtBinitü nig EksMrYlsMeNIeday GnuKN³kmµkarRtYtBinitü 6-sMeNIrsMuÉkPaBedayKN³RKb;RKgesñIsMukarÉkPaBfvikar 7-karÉkPaB b¤Gnum½tfvikar RkumRbwkSaPi)al KN³RKb;RKgÉkPaBfvikar RkumRbwkSaPi)al GNuKN³kmµkarBinitü RbKl;CUnkariyal½yfvikar ksagEpnkarfvikarRbtibtþiN_ EpnkaryuT§sa®sþs>x>b>K GnusarN_fvikar 18 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 19. 19. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg2-viPaKTMnak;TMngfvikar nig EpnkaryuT§sa®sþKWCadMeNIrkarviPaKskmµPaB nigkareRbIR)as;fvikarrbs; GgÁPaB ed)a:tWm:g kariyal½y edIm,IKMaRTTisedA b¤eKalbMNgyuT§sa®sþþ ehIydMeNIkarviPaKenHRtUvmansmasFatudUcxageRkam³ - erobcMcMbBa¢I¢skmµPaBGtßiPaB - bBa¢ÍeKaledA nigTisedA - karTTYlxusRtUv - cMNay-cMNUlCaedIm - rYmTaMgkarvaytMélhniP½y3> karENnaMGMBIGnusarN³fvikarTMnak;TMngeRbIedIm,Icab;epþImdMeNIrkarÉksarKWkarepJI GnusarN³fvikarpÞal;BIsaklviTüaFikardl;RKb;EpñkehIyÉksarenHrYmman ³ 1> KMnityuT§sa®sþ Edl)anÉkPaB nig mUlniFiTaMgGs; edIm,IKMaRTBYkeK k- bMErbMrYléføsikSa x-tMrUvkarFanFanmnusS K- tMrUvkarEbgEckFnFansarCafµI2> bMErbMrYléføsikSa nigesvaepSg² minBak;B½n§KMnityuT§sa®sþ k- karsnµt;Epnkar GaRtaénéføedImRbeyal x-éføedImbuKÁl K-KMerageRCIserIsnisSit4>kardak;sMeNIEpnkarfvikarRbtibitþRbcaMqñaMsaklviTüaFikarTTYlbnÞúkRbtibtþinigpþl;Bt’manfvikarcMNaysMrab;qñaMsareBIrBn§RbcaMqñaMbnÞab;edaysarEtfvikarsaeBIrBn§KWRtUvÉkPaBedayRkumRbwkSaRKb;EpñkTaMgGs;RtUvbegáItfvikarlMGitenAkñúgTisedAfivkarEdlÉkPaB . saklviTüaFikarrgsMercelIbMENkEckfvikarcMnaydl;Epñkrbs;BYkeKeyagtamRbtiTinfvikarRbcaM MqñaMnaykdæansaklviTüal½yRtUvTTYlxusRtUvsMrab;karRbKl;CUnfvikarRbtibtþiRbcaMqñaMlMGit nigCamYycMnYn buKÁlik nigBt’manfivikar dl; s>v>F rg TTYlbnÞúksMrab; karvay tMél . bnÞab;BIs>v>F>r ÉkPaBfvikarnigeq<aHeTAkan;kariyal½yfvikar . kariyal½yfvikar bnÞab;nigbgÁMúeLIg nigFanafakarfvikarlMGitnigbnül;bgðajeLIgenAkñúgsmtulü CamYyfvikarÉkPaB. 19 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 20. 20. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgkariyal½yfivikarsMrab;sMrYlGnuvtþn_fvikarnigCMnYyRbB½n§GaCIvkmµnigKMaRTkñúgbMeBjfvikarlMGitenARbB½n§hiBaØvtßú. kariyal½y enHKWTTUlxusRtUvsMrab;FanafasaklviTül½y rkSatulüPaBenAeBlEdlbMErbMrYlfvikarekIteLIg .k-fvikarRbitþibtþsMeNIsMufvikar rYmmansmasFatu nigrcnasm<½n§dUcxageRkam³1> GnusarN³énsMeNIsMufvikar BIRbFaneTAGnu RBwT§brus rYmyuT§sa®sþ EpnkarmUldæan karEnnaM BiBrnasegçb ¬BinitüemIltarag enA]bsm<½n§elx³¦2> fvikarEpnkarKYrEtRKaMRTkarkargarGtßiPaBsMxan;EdlbgðajEpnkaryuT§sa®sþ enHvaGaceFVIeGays>x>b>K edIm,IrkSakMenIn nig sMrb;sMrYlkarERbRbYledIm,IbMeBj enATsSn³rYmEdl)anbegáItsMrab;GnaKt . ¬BinitüemIltarag enA]bsm<½n§elx³¦ 3> taragéføedImmNÐl ¬fvikartamed)a:tWm:g¦ nig taragsegçbtamEpñkEdlbBa©k;cMNUl cMNaynigTisedA mUldæansMrab;qñaMbnÞab; ¬BinitüemIltarag enA]bsm<½n§elx³¦ ¬fvikartamed)a:tWm:g¦ ¬BinitüemIltarag enA]bsm<½n§elx³¦4> KMeragcMNaysMrab;FnFanmnusStamEpñksMrab;qñaMsaeBIrBn§ ¬BinitüemIltarag enA]bsm<½n§elx³¦ kñúgdMeNIrkarenH RKb;EpñkKYrEtman»kasedIm,IsMenIelIBIkarEbgEckCamUldæan rYmTaMg karEbgEfkfvikarsaCafµIEdlmanRsab;5> KMeragsMeNIsMusMPar³ vtßúFatuedIm b¤ ]bkrN_; ¬BinitüemIltarag enA]bsm<½n§elx³¦6> KMeragsMeNIsMrab; kareFVIdMeNIr kmµsikSa sikçasala snñi)aT¬BinitüemIltarag enA]bsm<½n§elx³¦7> KMeragsMeNImUlFnx> fvikarKMeragmUlFnxN³EdlfvikarRbtiRbtiKW12ExénqñaMsareBIrBn§cMENkmUlfnfvikar¬BinitüemIl]bsm<½n§>>>>>>>>>>>>>>¦KWCadMeNIr 20 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 21. 21. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgEpnkareRbIR)as; sMrab;edIm,I kMNt;karvinieyaKkñúgsm,tþiEdlmanvtþvICiteRcInCagmYyqñaM dUcCa³karEklMGrGaKar pøas;bþÚr nigCYsCulm:asIun RbB½n§ehdæarcnasm<½n§ bec©kviTüa nigrfynþ . fvikarmUlFnbegáInéndMeNIrkar fvikarRbtibtþikarN_ edaysarenHCHT§BlcMNayRbtibtþi karN_ tamry³cMNayelIrMelaHnigkarsMerccitþmUlFncaM)ac; .edImbegáItbBa¢IeFVIeGayRbesIénsMeNIcMNayelImUlFn RKb;saklviTüaFikarrg nigRtUv)anesñIedIm,I bMeBjTMrg;sMeNIrmUlFn nigRbKl;sMeNIrdl;KN³kmµkarfvikar . GñkesñIsMuKYrEterobcMbBa¢Úl karBiBrna énKMeragCamYykarkMNt;fañk;GtßiPaB BI 1 dl; 5.KMeragEdlmanry³eRcInqñaMKYrEtRtUv)ankMNt;elITMrg;CamYyéføedImKMeragénzbnIP½NÐ nigRbPBmUlFnesñIsMu .K>GMBIeRKagq¥wgrcnasm<½n§énEpnkarfvikar1> cMNUl-éføsikSa - éføsikSa nigRR)ak;beRgon )ak;beRgonRkumRbwkSaPi)alKWCasMercelIsMNuMéføsikSaRbcaMqñaM nigGaRtaR)ak;em:agbeRgon .GaRtaKYrEtÉkPaB sMrab;qñaMeBIrBn§.GaRtasMeNIrRtUvQrelImUldæankarviPaKktþaepSg²rYmTaMgkareRbobeFobviTüasßanRbhak;RbEhlKñakarcuHeQµaHkarrMBwgTukéncMNaysnÞsSn_esdækic©TisedAkñúgEpnkaryuT§sa®sþ ehIyéføsikSaRtUv)anvaytMél edaykariyal½y RKb;RKgzvikar mundak;CUnsaklviTüaFikar . - karENnaMGMBIéføsikSaéføkarsikSaKWRtUv)anTUTat;edaynisSitkñúgkmµviFIsikSaCak;lak; . éføsikSaRKb;dNþb;cMNaypÞal;Bak;B½n§CamYykarpÁt;pÁg;rUbIy nig]bkrN_eRbIR)as; CYledaynisSit nigcMNaysMrab;]bkrN_Edl eFVIeGayRbesIr .éføsikSaKYrEtsmehtupl nigsmFm’ nigminelIsBIéføTMnij nigesvakmµBiess EdlnisiSt nwgTTYl. - nItiviFIénkarÉkPaBsMeNIedIm,I bEnßm lubb¤EksMrYlelIéføsikSatMrUveGaymankarÉkPaBBIsaklviTüaFikar RBwT§burs nigkariyal½yfvikar . sMeNIrsMuKYrEtRbKl;CUnminyWtCagéf¶TI cugExkBaØa sMrab;qmasTImYy nigcugExkumÖH .bMeBjTMrg;sMeNIréføsikSaRtUvBnül;BIéfø nigkar)a:n;sµancMNUl nigcMnay . Cak;lak; eFVIbBa¢IGñkpÁt;pÁg;cMNayeFVIdMeNIrkmµsikSa CaedIm.kareRbIR)as;smRsbCamUldæansMrab;éføsikSa•bEnßmkarpÁt;pÁg; nig]bkrN_eRbIsMrab;EfrkSanisSit 21 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 22. 22. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - kBa©b;vtßúFatuedIimsMrab;karRbLg - cMNaykarkMsanþrbs;nisSit2>cMNay k> GMBIbuKÁlik GMBIbuKÁlikÉktaRtUv)antMrUvkaredIm,Ipþl;mUlniFIRKb;buKÁlikBIEkEbgEckfvikar enHrYmman ³ -buKÁlikfµI -karsMuc,ab;RbcaMqñaM -karTUTat;sMrab;buKÁl -dMENgkargarfµI fvikarRbtibtþRbcaMrYmmanéføedIm énR)ak;ebovtS nig sar³RbeyaCn_bEnßm. x> KMeragsMeNIsMrab;; kareFVIdMeNIr kmµsikSa sikçasala snñi)aT ab K> KMeragsMeNImUlFn X> KMeragsMeNIsMusMPar³ vtßúFatuedIm b¤ ]bkrN_; ar³ dI bkrN_ éføedImTaMgTaMg 9 sMrab;zbnIP½NÐ nig rdæ)almandUcxageRkam³ 1> karrMelaHGaKar 2> GaRtakarR)ak; 3> rMelaHzbnIP½NÐ 4> cMNayRbtibtþkarN_ nig karEfTaM 5> éføcMNayelIbNÑal½y 6> éføcMNayelIrdæ)alrbs;saklviTüal½y 7> cMNayrdæ)alrbs;kariyal½y 8> cMNayelI kmµviFIKaMRTkarRsavRCav 9> cMNayelIesvkmµrdæ)alnisiSt3-éføedIm 1> éføedImpÞal; éføedImsrub b¤kBa©b;fviikarkmµviFIrYmmanéføedImpÞal; nigRbeyal éføedImpÞal;KWCaéføedImTaMgGs;Edl 22 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 23. 23. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg kMNt;pÞal;CamYylT§plénkmµviFI - R)ak;eborvtS nigR)ak;QñÜl - kBa©b;sar³RbeyaCn_ - RbwkSaeyabl; - zbnIP½NÐ - kareFVIdMeNIr - karpÁt;pÁg;sMPar³eRbIR)as; - kmµviFIkMuBüÚT½r - karCYsCul nigEfrkSazbnIP½NÐ - e)aHBum<nigpSaypSay - ftcMlg - TUrs½BÞ - esvéRbynIy_ - snñi)at - CYlkEnøg - kic©snüa - Fanar:ab;r:g - kareRCIserIsbuKÁlik - GaharUbkrN_ 2> éføedImRbeyal - RbtibtþikarN_ nigEfrkSazbnIP½NÐ - snþisuxsuvtßPaB - esvakmµhiBaØvtßú nigKNenyü - esvalT§kmµ - karEfTaMTUeTAénzbnIP½NÐsaklviTüal½y - cMNayTUeTAsMrab;rdæ)al - bNÑal½y 23 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 24. 24. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - karrMelaHénkareRbIR)as;zbnIP½NÑ)rUbmnþ TFAC Proposed F&A Cost Rate = MTDCTFAC= Total amount of nine specific F&A cost Pool assign to organized , sponsored research cMnYnsrubénéføedImTaMgTaMg 9 sMrab;zbnIP½NÐ nig rdæ)alEdlkMNt;edImerobcM nigKMaRTKMeragMTDC= Direct Salaries and wages plus all other direct costs minus equipment renovation ,off campus building rental training tuition and portion of each subcontract R)ak;eborvtS nig R)ak;ExrYméføedImepSg²dk karécñRbDit sMrab;]bkrN_ nig CYyGaKar éføbNþúHbNþalnigbdiPaBsMrab;kic©snüargéføedImTaMgTaMg 9 sMrab;zbnIP½NÐ nig rdæ)almandUcxageRkam³ 1> karrMelaHénkareRbIR)as;zbnIP½NÑ 2> GaRtakarR)ak; 3> rMelaHzbnIP½NÐ 4> cMNayRbtibtþkarN_ nig karEfTaM 5> éføcMNayelIbNÑal½y 6> éføcMNayelIrdæ)alrbs;saklviTüal½y 7> cMNayrdæ)alrbs;kariyal½y 8> cMNayelI kmµviFIKaMRTkarRsavRCav 9> cMNayelIesvkmµrdæ)alnisiSt GaRtaPaBryéføedImRbeyal-zbnIP½NÐ nigrdæ)al GaRtasmaFatu PaKry³ zbnIP½NÐ karrMelaHGaKar 24 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 25. 25. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg GaRtakarR)ak; 3>3 rMelaHzbnIP½NÐ 3>4 cMNayRbtibtþkarN_ nig karEfTaM 15>8 éføcMNayelIbNÑal½y 1>5 srubEpñkzbnIP½NÐ 31PaBry 31PaBry rdæ)al éføcMNayelIrdæ)alrbs;saklviTüal½y 4>6 cMNayrdæ)alrbs;kariyal½y 17>2 cMNayelI kmµviFIKaMRTkarRsavRCav 4>2 cMNayelIesvkmµrdæ)alnisiSt srubrdæ)al 26PaKry 26PaKry srubzbnIP½NÐ nigrdæ)al 57PaKry 57PaKry4>1 eKalkarN_mUldæanRtUv)aneRbIR)as;;sMrM ab;karGPivDÆn_fvivikarRbtibtþiN_ eKalkarN_mU ass ab;karGPi DÆn_f - fvikarRbtibtþinwgRtUv)anGPivDÆn_TsSn³ry³eBlEvg nigGnuelamtamEpnkaryuT§sa®sþ - kmµviFIsikSasñÚlnwgRtUv)ankarBarkñugeKalbMNgrkSaskmµPaBsMxan;kñúgbeRgonnigRsavRCavExSlMhU kargar BnüaeBlGnuvtþn_ énKMerag nigCMnYsedaykarsgát;FJn;elImuxgar nwgbegáItlT§pl ExSbNþaj énRbsiT§PaBdUecñHkarkat;bnßytMrUvkarelICMnYykareRkAem:agniwgkarpþl;»kasdl;kareRCIserIsbuKÁl eRkA em:agsaCafµI . - karcMNayepSgEdlminsMrab;buKÁliknwgRtUvRKb;RKgy:agmanRbsiT§PaBCamYykarsgát;FJnCak;lak; elIkarFanafaskmµPaBGtßiPaBx<s;bMputRtUvKaMRTy:ageBjTMhwg . - FnFanEdlmanRsab;KYrRtUv)anEbgEcksarCafµIedIm,IeGayRsb;tamGtßiPaBx<s;bMputkñúgRKb;EpñkKW Etg EttMrUveGayRbKl;sMeNIsMufvikarrYmTaMg karBiBrnasegçbfvikar . 25 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 26. 26. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - bnÞab;eBlRbKl;CUn tMNagRKb;EpñkCYbCamYybuKÁlikEpñkfivikar edIm,IvaytMél elIsMeNIsMu . EpñkfvikarbMeBjkarviPaK - sMrab;karRbKl;CUnrbs;kariyal½ynimYy²nigerobcMr)aykarN_segçbdl;saklviTüFikar .4>2> karKitéføesvakmµRtLb;rbs;ed)a:tWm:g; tLb;rbs;ed) tW rbsedkarKitéføesvakmµRtLb;KWCaviFIsa®sþeRbIedayGgÁPaBesvakmµedIm,IKitesvaéføBIed)a:tWm:gepSg²sMrab;esvaCak;lak; . ehIyKitesvakmµenHKYrRtUv)anÉkPaBedaykariyal½yfvikarCamunsincMeBaHkarGnuvtþn_ehIyKittMélenHekIteLIgedaysV½yRbvtþiedaymincaM)ac;esñIsMu ³ esvaenHrYmman TwkePøIg TUrs½BÞ b:usþIRbIynIpSayBaniC¢kmµ kareRCIserIsbuKÁlik nig karCYsCulkMuBüÚT½rCaedIm.l.cMnYnTwkR)ak;énKitesvaRtLb;enHcMeBaHesvaCak;lak;dl;ed)a:tWm:g;cUlrYmsMrab;qñaMc,as;las; KWRtUveFVICafvikarsMrab; TUTat;cMnay. cMNay KwRtUv)anKitfaCacMNak;fñak;cMNaysmrmüénGñkeRbI . cMNayenHnigkarTUTat;Bak;B½n§ KYrEtesµI sUnü ¬minCMBak;TUTat;eGayesñIsUnü¦ .ed)a:tWm:gesvakmµKYrEtkMNt;sMKal;dl;GñkeRbIR)as;rbs;ed)a:tWm:g;kñúgkMLúgeBldMeNIrkarGPivDÆn_fvikarénbMErbMrYlfvikarEdl)anekIteLIgdl;cMNayesvaRtLb;kñúgqñaMbnÞab; .GñkeRbIR)as;éned):atWm:gKYrEtrYmcMENkkarpøas;bþÚrkñúgEpnkarcMnayEdlQrelImUldæanGtItkal b¤ k_bMEr bMrYlkñúgtMrUvkarGnaKt.4>3>karbegáItKNnIRbsinebIva RtUv)anKMnitfa bMErbMrYlcMeBaHcrwklkçN³éntMrUvKNnIEdlmanRsab;KWRtUv)aneFVIeLIg b¤ KNnIéføedImmNÐlRtUv)anbegáItBIeRBaHed)a:tWm:g;KWRtUv)anBRgIk b¤ bEnßmkmµviFIfµI TMrg;énsMeNIbegáItKNnIfµI¬BinitüemIltarag>>>>>>>>>>>>>>>¦KYrEtRtUv)anbMeBjedayed)a:tWm:g;enH. ed)a:tWmgKYrEtrYmbBa¢Úl cMNgeCIg :Pñak;gar naykdæan EpñkRbPBfivikar BiBrnasegçbénkmµviFI nig kMLúgeBl. bnÞab;BITMrg;RtUv)anÉkPaBedaysalkviTüaFIkarrg TMrg;KYrEtRbKl;dl;kariyal½yfvikaredIm,Ipþl;siT§ nigbBa¢Úldl;kariyal½yRtYtBinitüedIm,IdMeNIrkar.4>4 karepÞrmUlniFikarepÞrmUlniFIKWCakarEbgEcgFnFanrvagRkummUniFI dUcenHmUlniFIKYrEtRtUv)aneRbIsMrab;enAkñúgRkummUl 26 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 27. 27. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgniFIGñkTTYl . vamanRbePTénkarepÞrGaNatþi nig mintamGaNtþi . karepÞrGaNatþi RtUveFVIeLIgtamkarsMerccitþénkarRKb;RKg nig RtUv)aneRbIy:agcaM)ac;edIm,Ipþl;mUlniFIdl;skmµPaBénmUlniFId_éT dUcCaKMeragmUlFn CaedIm . elxkUdeKaledACakl;RtUv)ankMNt;RKb;RkummUlniFI ¬emIltaragelx> >>>>>> >>>>>>>>>>>>¦RKb;karepÞrKYrEt)anÉkPaBedaykariyal½yfvikar.4>5 sMeNIrmUlniFICMnYyRKb;sMeNIrmUlniFICMnYy EdlesñIreLIgRtUvbnSIúmUlniFi BI s>x>b>K KYrEtRutUv)anÉkPaBBIrkariyal½y fvikar. karÉkPaBTMrg;sMeNICMnYy b¤ sMeNIkic©snüa KYrEtbgðajGMBIcMnYnTwkluy RbPBTun >>>dl; kariyal½yfvikar .GMeNayGMeNayPaKeRcInRtUvdMeNIrkartamry³mUlFiniFI b¤ CMnYyrbs;rdæaPi)al edIm,IKMaRTKNnIcMNUlmNÐl ehIykariyal½yfvikarerobvaytMélnigerobcMkarepÞrenAcUleTAkñúgKNnIRtwmRtUv .4>6 cMNUlKaMRTpÞal;rbs; kariyal½y l;rbs; rbscMNUlrbs; kariyal½ypþl;enAsesvakmµ b¤eFVIeGayRbesIrdl; shKmn_ b¤ sarFarN³ nigCaTUeTAcMNUlRKb;dNþb;elIcMNay. cMnYnelIssuT§saT§BIqñaMknøgKWGacmansuBlPaBsMrab;niy½tfvikar RbsinebIkmµviFIminmankarKaMRTBIs>x>b>KeT nigRbsinebIsMeNIrRtUv)anÉkPaB . edIm,IbegáItsMeNI kareRbIR)as;sMrab;TMrg;epÞrfvikarRtUvEtBnül;BIebskmµTUeTAénkmµviFI nigehtuGVI)anniy½t fvikarRtUvkarcaM)ac; . epJIrTMrg;enAeTAkan;saklviTüaFikarTTYlbnÞúk nigbnÞab;mkeTAkan; kariyal½yfvikar nigEpnkar .5> karÉkPaBfivkarRbcaMqñaMRbFaned)a:tWm:gKNenyü nighiBaØvtßúRtUveFVIbTbgðajGMBIfvikarsaeBIrBn§RbcaMqñaM dl;saklviTüaFikarrgedIm,Ipþl;CaGnusasn_ EksMrYl nigÉkPaB munnwgdak;CUndl;RkumRbwkSaPi)al. GnuKNkmµkarRtUvvaytMélnigÉkPaBelIfvikarRbcaMqñaMmundak;RkumRbwkSapþl;karÉkPaB .5>1 KNenyüPaBfvikarTisedAKWsMrab;EfrkSatulüPaBfvikarRbcaMqñaM nigEfrkSacMNayenAkñúgRkbx½NÐtulüPaB mUlniFibMrug.karriya 27 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 28. 28. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgl½yfvikarrbs;saklvTüal½ymantYnaTIcMbgsMrab;ral;kMhusqÁgénkarGnuvtþCamYyfvikarnigGnusasn_ Edlpþl;eGayelIkarEksMrYlfvikarqøgtamqñaMeKal . kariyal½yEtgEtmankar TTYlxusRtuv sMrab;kareFVIesckþIraykarN_elIskmµPaBGaCIvkmµCak;Esþgdl;smaCikaPaKh‘un .ed):at;TWm:g;KNenyünighiBaØvtßúKWTTYlxusRtUvsMrab;fvikarrgkarTTYlxusRtUvsMrab;EfTaMfvikaredaykar tamdanRtYtBinitü elIéføedImcMNay nigCUndMNwgkariyal½yfvikarCamunenA eBlEdléføedImskanuBlepSg²ekIneLIg . aykarN_5>2 r)aykarN_kariyal½yfrikarKWTTYlxusRtUvelIkarpþl;r)aykarN_RbcaMqmasEdlkMnt;karGnuvtn_Cak;EsþgepÞogpÞat;CamYy fvikar Edldak;CUnsaklviTüaFikarrg. Rtg;smtulü»nPaBfvikarekIteLIg saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúksMrab;eFVIkarCamYyGñkRKb;RKgTTYlxusRtUv edIm,IedaHRsay»nPaB nigTMnak;TMngelIskmµPaBEdl)anGnusasn_ dl;saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk . 6> karRtYtBinitünigtamdanfvikarKNenyüPaBKWPaBsMxan;énRbB½n§hiBaØvtßú ehIyfviakrKWCaEpnkarhiBaØvtßúRbcaMqñaMvaKWcaM)ac;edIm,IeFVIkartamdankMenInCak;EsþgCamYyEpnkaredIm,IFanafalT§pltMrUvkarRbcaMqñaMEdlnwgRtUv)ansMerc . s>x>b>K manr)aykarN_RbcaMExnigkmµviFIRtYtBinitü edIm,IsMrb;sMrYlkargarenH .sUmRtYtBinitüeKalneya)aykarRtYtBinitünigtamdanénEpñkhiBaØvtßúk-karRtYtBinitüxagkñúg - RtYtBinitütYnaTI ³ RbB½n§RtYtBinitüCapøÚvkar KWRtUv)aneRbIR)as;edIm,IFanaelIkarÉkPaBRKb;skmµPaBFnFanmnusS - karepÞrmUlniFirvagRbtibtþikarN_ - karvaytMélRbcaMEx³ RKb;Exkariyal½yfvikarbegáItkarvaytMélelIfvikarnighiBaØvtßúrbs;ed)a:tWm:g; nigbegáItr)aykarN_sßanPaBhiBaØvtßú EdlbnÞab;RtUvRbKl;CUnrdæ)al- r)aykarN_hiBaØvtßúRbcaMRtImas ³-r)aykarN_vaytMélhaniP½y ³ karriyal½ysavnkmµépÞkñúg GnuvtþRbcaMqñaMkarvaytMélhaniP½y nigsvnkmµCaRbcaMelIRbtibtþkarN_ 28 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 29. 29. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgx-karRtYtBinitüxageRkA - r)aylT§plsvankmµelIEpñkhiBaØvtßú - RksYgesdækic©nighiBaØvtßú - KN³kmµaFikarFanKuNPaBGb;rMénkm<úCa - RksYgGb;rMyuvCnnigkILa7>dMeNIrbiTbBa¢IqñaMsareBIP½NÐenAcugRKa kMLúgeBlbiTbBa¢IRbcaMqñaM kariyal½yfrikareFVIkarBak;B½n§CamYykarriyal½ytamdan b¤ k_kariyal½yKNenyü edIm,IbBa©b;zvikarEpnkar edaybegáItkarepÞrNamYy nigFanafamUlniFIkñúgtulükar. enHrYmmanTinañnuRbevTcaM)ac;dUcxageRkam³ k-cMNUlcMNayRbtibtþkarN_ x-cMNayepSgsMrab;tMrUvkarcMNayCak;Esþgrbs;mhaviTüal½y K-EpnkarelIkTwkcitþhiBaØvtßúkarbiTbBa¢I b¤dMeNIeFVIsavnkmµ Epnkarfvikar mankarcUlrYmBak;B½n§ RKb;GgÁPaBBak;B½n§ edIm,IepÞogpÞat;Epnkar nig karGnuvtþn_Cak;Esþg nig karGnuelamelIkarRbtibtþinItiviFI ehIyr)aykarN_enHRtUvpSBVpSaynige)aHBum<CasarFaN³Caral;bMNac;qñaM .8> karEksMrYlfvikarRkumRbwkSaÉkPaBelIfvikarRbcaMqñaM>enAeBlRbCMu.qñaMsareBIrB½n§énsaklivTüal½ycab;epþImenAkñúgEx mkra .karEksMrYlcMeBaHfvikarKWkareFVIeTA)an TaMgkarekIneLIg b¤fycuH kñúgcMnUl b¤cMNayRbtibtþikarN_ .karEksMrYlenHtMrUvkarÉkPaBBIKN³kmµakarénRkumRbwkSa.ed)a:tWm:gKYrcg;edIm,IeFVIkarEksMrYlfvikarlMGit edIm,IeFIVkarEksMrYl TMrg;karsMrYlfvikar KYrEtRtUv)anbMeBj. karEksMrYlfvikarKWGaceFVIeLIgeBaHKNnIbYnCaFmµta ¬1¦ R)ak;ebovtS nig>>>>>¬2¦ GaharUbkrN_bEnßm nig¬3¦cMNayepSg² ¬4¦ nigbMENgEckFnFan .9> karepÞrfvikarkarepÞrmUlFinifvikarBIsMnMukmµvtßúmYyeTAepSgeTot TaMgxagkñúgéføedImmNÐldUcKña b¤ rvagéføedIm mNÐlepSg²Kña kñúgRbPBmUlFnEtmYy . sMeNIepÞrKYrEtbMeBj ¬emIl]bsm<½n§TI>>>>>>>>¦. 29 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 30. 30. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgkUdénsMnMukmµvtßúKYrEtRtUvrYmbBa¢ÚlelITMrg;cMNaysMeNIepÞr Pñak;garKYrEtrYmbBa¢ÚlkarEksMrUl segçbsMrab;bMErbMrYldl;fvikaredIm nig BiBrnacMNay . Pñak;enHKWTTYlxusRtUvsMrab;karEk sMrYlEdlmUlniFimankarRKb;dNþb;elIsMeNI .eBlbMeBjrYc TMrg;KWRtUv)ancuHhtßelxaedayGñkesñIsMu mankarÉkPaBBI RbFaned)a:tWm:g; RBwT§burbs saklviTüaFikarrgehIyTMrg;enHKYrEtRtUv)anRbKl;CUnkarriyal½yfivikaedIm,IdMeNIrkarbBa¢ÚleTAkñúgRbB½n§kMNt;RtahiBaØvtßú .10> sMeNIsMufvikarbEnßmsMeNIsMufvikarbEnßmGacRtUveFVIeLIgkMLúggeBlEdldMeNIrkarfvikarxagkñúgsMrab;KMeragesñIb¤karcab;epþImEpnkarfµI. sMeNIGaceFVIeLIgkñúgkMLúgeBlqñaMsareBIrBn§sMrab;KMerag b¤ cMNay minRBagTuk . eBlEdlmUlniFiEdlelIsRtUv)anesñIsMu kariyal½yRtUvesñIsMudl;kariyal½yfvikar edIm,I EksMrYlfvikar cMNayehIykarÉkPaBénsMeNIsMufvikarbEnßmKWCaRbFanbTcMeBaHfvikarEdlman.11> niy½tfvikarc,ab;TUeTA fvikarKYrCaKMeragCak;EsþgéncMNUl-cMNay nig mUlniFIfvikarsMrab;mYyqñaMsareBIrBn§ KYrEtRtUvEtcMNaykñúgqñaMdEdl . Cak;Esþg lWCWTI3 manlkçN³sMrab;eFVIniy½trYmmanéføedImRbeyal éføsikSa nigcMNUls½VyKaMRT ehIyBinitüemIlnItiviFIdUcxageRkam³eBlevlakñúgkMLúgEx bnÞab;BIsavnkmµhiBaØvvtßúénqñaMmun)anbMeBjbBa©b; kariyal½yfvikar nigEpnkar nwgRtUvbegáItbBa¢ÍéntulüPaBsuT§RtwmRtUvEdlbUksrubbBa¢ÚlKñaEdlmanRsab; sMrab;eFVIniy½tfvikar. kñúgkrNIBiessdUcCakarkat;bnßyRbPBfivikarbc©ú,nñ nwgsMeNIniy½tfivikarKYrEtRtUv BicarNaedaysar kareFVIsvnkmµ .karÉkPaBnwgRtUveFVIeLIgenAkñúgEx >>.dMeNIrÉkPaB 30 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar
 31. 31. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgRKb;niy½tfvikarEdltMrUveGaymanÉkPaBKYrEtRtUv)ansMeNIsMuelITMrg;epÞrfvikar¬TMrg;epÞr¦.sakl viTüaFikarrgnigvaytMélsMeNIniy½tfvikarbs;ed):atWm:g;sikSaFikar . kariyal½yfvikar nigEpnkar nwgbegáItkarbBa©b;cugeRkay nigerobcMsMrab;karepÞrenH bnÞab;BITTYl)ansMeNIsMuEdl mancuHhtßelxa .éføsikSaéføsikSaKYrEt)ancMnaykñúgqñaMdUcKñaEdlRtUv)anRbmUl . dUcenH sMeNIniy½tfivkarEdlminTan;cMNay elIcMNUlenHnwgminRtUv)anÉkPaBedaysV½yRbvtiþeT . RbsinebIGñkeCOfa GñkRtUvkarmUlniFIenH GñkKYr EteFVIsMeNIepÞrfvikar edaypþl;enAkarBnül;c,as;las; GMBIviFI nigrebobeFVIva Cak;Esþg . 31 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayEpnkarfvikar

×