โครงสร้างสาระวิทย์ป.5

10,310 views
10,002 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
132
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงสร้างสาระวิทย์ป.5

  1. 1. โครงสรางรายวิชา ว15101 วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง/ป จํานวน 2.0 หนวยกิต มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วด ั เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ คะแนน (ชั่วโมง) ว 1.1 ป. 5/1-ป.5/3 - ดอกโดยทั่วไปประกอบดวย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสร 1 ชีวิตพืช 1. สังเกตและระบุสวนประกอบ เพศผู และเกสรเพศเมีย ของดอกและโครงสร า งที่ - ส ว นประกอบของดอกที่ ทํ า หน า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ เกี่ย วของกั บการสืบพัน ธุของ สืบพันธุ ไดแก เกสรเพศเมีย ประกอบดวย รังไข ออวุล พืชดอก และเกสร เพศผู ประกอบดวยอับเรณูและละอองเรณู 2. อธิ บ ายการสื บ พั น ธุ ข องพื ช - พืชดอกมีการสืบพันธุทั้งแบบอาศัยเพศและการสืบพันธุแบบไม ดอก การขยายพันธุพืช และนํา อาศัยเพศ ความรูไปใชประโยชน - การขยายพันธุพืชเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ของพืช ทําไดหลายวิธี โดยการเพาะเมล็ด การปกชํา การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การ เสียบยอด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3. อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก - พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก ดอกไดรับการ บางชนิด ผสมพันธุกลายเปนผล ผลมี เมล็ด ซึ่งสามารถงอกเปนตนพืชตนใหมหมุนเวียนเปนวัฏ จักร
  2. 2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วด ั เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ คะแนน (ชั่วโมง) ว1.2 ป.5/3-4 3.จําแนกพืชออกเปนพืชดอก และพืช - พืชแบงออกเปนสองประเภทคือ พืชดอกกับพืชไมมีดอก ไมมีดอก 4.ระบุลักษณะของพืชดอกที่เปนพืชใบ - พื ช ดอกแบ ง ออกเป น พื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ย วกั บ พื ช ใบเลี้ ย งคู เลี้ ย งเดี่ ย ว และพื ช ใบเลี้ ย งคู โดยใช โดยสังเกตจาก ราก ลําตน และใบ ลักษณะภายนอกเปนเกณฑ ว.8.1 ป.5/1-ป5/8
  3. 3. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วด ั เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ คะแนน (ชั่วโมง) ว.1.1 ป.5/4-ป.5/5 - สัตวมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและการสืบพันธุแบบไมอาศัย 2 ชีวิตสัตว เพศ 4. อธิบายการสืบพันธุและการขยายพันธุ - การขยายพันธุสัตวโดยวิธีการคัดเลือกพันธุและการผสมเทียม ทํา ของสัตว ใหมนุษยไดสัตวที่มีปริมาณและคุณภาพตามที่ตองการ 5.อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตวบางชนิด - สัตวบางชนิด เชน ผีเสื้อ ยุง กบ เมื่อไขไดรับการผสมพันธุจะเจริญ และนําความรูไปใชประโยชน เปนตัวออน และตัวออน เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย จนกระทั่ง สามารถสืบพันธุได หมุนเวียนเปนวัฏจักร - มนุษยนําความรูเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว มาใชประโยชน มากมาย ทั้งทางดานการเกษตร การอุตสาหกรรม และการดูแล รักษาสิ่งแวดลอม ว.1.2 ป.5/5 - การจํ าแนกสัตวเ ปนกลุ ม โดยใช ลักษณะภายนอกและลั กษณะภายในบาง ลักษณะเปนเกณฑแบงออกไดเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูก จําแนกสัตวออกเปนกลุมโดยใชลักษณะ สันหลัง ภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอก - สัตวมีกระดูกสันหลังแบงเปนกลุมปลา สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก สัตวเลื้อยคลาน เปนเกณฑ สัตวปก และสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ว.8.1 ป.5/1-ป5/8
  4. 4. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วด ั เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ คะแนน (ชั่วโมง) ว.1.2 ป.5/1-2 - ลักษณะของตนเองจะคลายคลึงกับคนใน ครอบครัว 3. พันธุกรรม 1.สํารวจ เปรียบเทียบและระบุลักษณะ ของตนเองกับคนในครอบครัว 2.อธิ บ ายการถ า ยทอดลั ก ษณะทาง - การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนการถายทอดลักษณะบาง พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแตละรุน ลักษณะจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน ซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพอ หรือเหมือนแม หรืออาจมีลักษณะเหมือน ปู ยา ตา ยาย ว.8.1 ป.5/1-ป5/8 ว.3.1 ป.5/1-2 - ความยืดหยุน ความแข็ง ความเหนียว การนําความรอน 4 สมบัติวัสดุ 1.ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ตาง การนําไฟฟา และความหนาแนนเปนสมบัติตาง ๆ ของวัสดุ ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุน ความแข็ง ความ ซึ่งวัสดุตางชนิดกัน จะมีสมบัติบางประการแตกตางกัน เหนียวการนําความรอน การนําไฟฟา และ ความหนาแนน 2.สืบคนขอมูลและอภิปรายการนําวัสดุ - ในชี วิ ต ประจํ า วั น มี ก ารนํ า วั ส ดุ ต า ง ๆ มาใช ทํ า สิ่ ง ของ ไปใชในชีวิตประจําวัน เครื่องใชตามสมบัติของวัสดุนั้น ๆ ว.8.1 ป.5/1-ป5/8
  5. 5. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู คะแนน (ชั่วโมง) ว 4.1 ป.5/1-4 - แรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําตอวัตถุโดยแรงทั้งสอง 5 แรงและการเคลื่อนที่ 1.ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของแรง อยูในแนวเดียวกันเทากับผลรวมของแรงทั้งสองนั้น สองแรง ซึ่งอยูในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุ 2.ทดลองและอธิบายความดันอากาศ - อากาศมีแรงกระทําตอวัตถุ แรงที่อากาศกระทําตั้งฉากตอหนึ่ง หนวยพื้นที่ เรียกวาความดันอากาศ 3.ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว - ของเหลวมีแรงกระทําตอวัตถุทุกทิศทาง แรงที่ของเหลวกระทําตั้ง ฉากต อ หนึ่ งหน วยพื้ นที่ เรี ยกว า ความดั น ของของเหลว ซึ่ งมี ความสัมพันธกับความลึก 4.ทดลองและอธิ บ ายแรงพยุ ง ของ - ของเหลวมีแรงพยุงกระทําตอวัตถุที่ลอยหรือจมในของเหลว การ ของเหลว การลอยตั ว และการจมของ จมหรือการลอยตัวของวัตถุขึ้นอยูกับน้ําหนักของวัตถุ และแรง พยุงของของเหลวนั้น วัตถุ ว 4.2 ป.5/1 - แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียด ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและนํา ทานมีประโยชน เชนในการเดินตองอาศัยแรงเสียดทาน ความรูไปใชประโยชน ว.8.1 ป.5/1-ป5/8 -
  6. 6. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู คะแนน (ชั่วโมง) ว.5.1 ป.6/1-4 - เสี ย งเกิ ด จากการสั่ น ของแหล ง กํ า เนิ ด เสี ย งและเสี ย ง 6 เสียง 1.ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและ เคลื่ อ นที่ จ ากแหล ง กํ า เนิ ด เสี ย งทุ ก ทิ ศ ทางโดยอาศั ย การเคลื่อนที่ของเสียง ตัวกลาง 2.ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง - แหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยความถี่ต่ําจะเกิดเสียงต่ํา แตถา เสียงต่ํา สั่นดวยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง 3.ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงคอย - แหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยพลังงานมากจะทําใหเกิดเสียงดัง แตถาแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยพลังงานนอยจะเกิดเสียง คอย 4.สํารวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้น 1. เสี ยงดั งมาก ๆ จะเป นอั นตรายต อการได ยิ น และเสี ยงที่ เมื่อฟงเสียงดังมาก ๆ กอใหเกิดความรําคาญ เรียกวามลพิษทางเสียง ว.8.1 ป.5/1-ป5/8 1.
  7. 7. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วด ั สาระสําคัญ เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู คะแนน (ชั่วโมง) ว.6.1 ป.6/1-4 - ไอน้ําในอากาศที่ควบแนนเปนละอองน้ําเล็ก ๆ ทําใหเกิดหมอกและ 7 ปรากฏการณลมฟาอากาศ เมฆละอองน้ําเล็ก ๆที่รวมกันเปนหยดน้ําจะทําใหเกิดน้ําคางและฝน 1.สํารวจ ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ - หยดน้ําที่กลายเปนน้ําแข็งแลวถูกพายุพัดวนในเมฆระดับสูงจนเปน หมอก น้ําคาง ฝน และลูกเห็บ กอนน้ําแข็งขนาดใหญขึ้นแลวตกลงมาทําใหเกิดลูกเห็บ 2.ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ํา - วัฏจักรน้ําเกิดจากการหมุนเวียนอยางตอเนื่อง ระหวางน้ําบริเวณผิว โลกกับน้ําในบรรยากาศ 3.ออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงาย - อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถ ในการวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความ ตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงายได กดอากาศ 4. ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนํา - การเกิดลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศตามแนวพื้นราบ อากาศ ความรูไปใชประโยชนใน บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง มวลอากาศจะขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น สวน อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา มวลอากาศจะจมตัวลงและเคลื่อนที่ไป ชีวิตประจําวัน แทนที่ - พลังงานจากลมนําไปใชประโยชนไดมากมายในดานการผลิตกระแสไ กังหันลม ว.8.1 ป.5/1-ป5/8
  8. 8. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วด ั สาระสําคัญ เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู คะแนน (ชั่วโมง) ว.7.1 ป.6/1 - การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ทําใหเกิดการกําหนดทิศ โดย 8 ทิศและแผนที่ดาว สั ง เกตและอธิ บ ายการเกิ ด ทิ ศ และ โลกหมุนรอบตัวเอง ทวนเข็มนาฬิกาจากทิศตะวันตกไป ปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดย ยังทิศตะวันออกเมื่อสังเกตจากขั้วเหนือ จึงปรากฏใหเห็น ใชแผนที่ดาว ดวงอาทิตยและดวงดาวตางๆ ขึ้นทางทิศตะวันออก และ ตกทางทิศตะวันตก - แผนที่ดาวชวยในการสังเกตตําแหนงดาวบนทองฟา ว.8.1 ป.5/1-ป5/8
  9. 9. ว.8.1 ป.5/1-ป5/8 1. ตั้งคําถาม เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ ที่จะศึกษา ตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ 2. วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 3. เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจ ตรวจสอบใหไดขอมูลที่เชื่อถือได 4. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณไว นําเสนอผลและขอสรุป 5. สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 6. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได เรียนรู 7. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจ ตรวจสอบตามความเปนจริง มีการอางอิง 8. นําเสนอ จัดแสดง ผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงระบวนการและผลของงานใหผูอื่นเขาใจ

×