โรคทางพันธุกรรม
     จัดทําโดย
  ด.ญ. สุทธิดา แซ่ล้อ
 ด.ญ. วิชชุดา บุญเชิด
  ชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3
   ้
 โรงเรี ...
โรคพาร์กินสัน
• โรคพาร์ กินสันเป็ นโรคทางสมองและระบบประสาทชนิดหนึงที่พบได้ ค่อนข้ างบ่อย โดยเฉพาะใน
           ...
อาการ มีหลายอย่ างทีสําคัญคือ
                       ่
1. อาการสัน พบได้ คอนข้ างบ่อย มักพบที่บริ เ...
อาการอืนๆ ทีพบได้ ในโรคพาร์ กนสั น
          ่ ่          ิ
•  1. การแสดงสีหน้ า ผู้ป่วยมีใบหน้ าเฉยเม...
การรักษา
• การรักษา โรคพาร์ กินสัน เป็ นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ หายขาดได้ การให้ ยาเป็ นการช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ผู้ป่วย
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สุทธิดา วิชชุดา

607 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สุทธิดา วิชชุดา

 1. 1. โรคทางพันธุกรรม จัดทําโดย ด.ญ. สุทธิดา แซ่ล้อ ด.ญ. วิชชุดา บุญเชิด ชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ้ โรงเรี ยน เขาดินวิทยาคาร
 2. 2. โรคพาร์กินสัน • โรคพาร์ กินสันเป็ นโรคทางสมองและระบบประสาทชนิดหนึงที่พบได้ ค่อนข้ างบ่อย โดยเฉพาะใน ่ ผู้สงอายุ ู สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชด แต่พบว่าในผู้ป่วย โรคพาร์ กินสันจะมีการเสือม ของเซลล์ประสาท ั ่ บริ เวณก้ านสมอง จนส่งผลให้ สารเคมีชนิดหนึง ในสมอง ที่ชื่อว่า โดปามีน มีปริ มาณลดลง ซึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ่ ่ ํ ในการส่งผล ให้ ผ้ ป่วย เกิดอาการของโรค ู
 3. 3. อาการ มีหลายอย่ างทีสําคัญคือ ่ 1. อาการสัน พบได้ คอนข้ างบ่อย มักพบที่บริ เวณแขน มือ และอาจพบ บริ เวณคาง ลําตัว และขาได้ ซึงอาการ ่ ่ ่ สันในโรคนี ้มีลกษณะสําคัญคือ มักจะสัน มากเวลาอยูนิ่งๆ แต่เวลามีการเคลื่อนไหว อาการสันจะลดลงหรื อ ่ ั ่ ่ ่ หายไป อาการที่สนใช้ เวลาประมาณ 4-6 ครัง/วินาที และมักจะเริ่ มที่ซีกใด ซีกหนึง ก่อน แล้ วต่อมาเมื่อเป็ น ั่ ้ ่ มากขึ ้นจะสันทังสองข้ าง ่ ้ 2. อาการกล้ ามเนื ้อแข็งเกร็ ง มักเป็ นกับกล้ ามเนื ้อบริ เวณคอ ลําตัว และส่วนโคนแขน โคนขา ซึงจะทําให้ ผ้ ป่วย ่ ู มีอาการ ปวดเมื่อยกล้ ามเนื ้อ บริเวณดัง กล่าวได้ ทําให้ ผ้ ป่วยบางราย ต้ องรับประทาน ยาแก้ ปวด หรื อต้ อง นวดอยูเ่ ป็ นประจํา ู 3. อาการเคลื่อนไหวช้ า ระยะแรกผู้ป่วยอาจรู้สกทําอะไรช้ าลง เคลื่อนไหวไม่กระฉับกระเฉงว่องไวเหมือนเดิม ึ โดยเฉพาะระยะเริ่ มต้ น ของการเคลือน ไหว ถ้ าเป็ นมากขึ ้นอาจจะเดินเองไม่ได้ ต้ องใช้ ไม้ เท้ า หรื อต้ องมีคน ่ พยุงเดิน 4. อาการทรงตัวลําบาก ทําให้ ผ้ ป่วยมีอาการหกล้ มได้ บอยๆ จนใน บางราย โดยเฉพาะ ผู้สงอายุ อาจมีกระดูก ู ่ ู ต้ นขาหัก สะโพกหัก ศีรษะแตก ฯลฯ ได้
 4. 4. อาการอืนๆ ทีพบได้ ในโรคพาร์ กนสั น ่ ่ ิ • 1. การแสดงสีหน้ า ผู้ป่วยมีใบหน้ าเฉยเมย ไม่คอยยิ ้มหรื อหัวเราะ แล ดูเหมือน ไม่มีอารมณ์ความรู้สกใดๆ ่ ึ 2. เสียงพูด มักจะเสียงเบา และไม่คอยมีเสียงสูงเสียงตํ่า ่ 3. ลายมือ ผู้ป่วยจะเขียนหนังสือลําบาก และมักจะค่อยๆ เขียนตัวเล็กลง ตามลําดับ จนอ่านไม่ออก 4. ท่าเดินผิดปกติ ก้ าวเดินในช่วงแรกๆ ลําบาก และเวลาเดิน จะก้ าวเท้ า สันๆ ต่อมาจะก้ าวยาวขึ ้นเรื่ อยๆ และ ้ อาจจะหยุดทันทีทนใดไม่ได้ ซึงเป็ นสาเหตุ ให้ หกล้ มศีรษะคะมํา ไปข้ างหน้ าได้ ผู้ป่วยมักจะมีอาการหลัง ั ่ ค่อม ตัวงอโค้ ง แขนไม่คอยแกว่งเวลาเดินร่วมด้ วย ่ 5. ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการท้ อแท้ สิ ้นหวัง ซึมเศร้ าได้ ซึงบางเวลา อาจเป็ นมากถึงขึ ้นทําร้ ายตัวเอง การดูแล ่ เอาใจใส่ ความเข้ าอกเข้ าใจ ของญาติจะช่วย ลดปั ญหานี ้ ถ้ ามีอาการมากควรปรึกษาแพทย์ 6. อาการท้ องผูก มักพบได้ เสมอในผู้ป่วยโรคนี ้ ดังนันผู้ป่วย ควรดื่มนํ ้า ประมาณ 8 แก้ ว/วัน รับประทานผัก ้ ผลไม้ ให้ เพียงพอ และการออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ โดยไม่หนักหรื อหักโหม เกินไป จะช่วยได้ บางรายอาจต้ อง ให้ ยาระบายอ่อนๆ ช่วยเป็ นครังคราว ้
 5. 5. การรักษา • การรักษา โรคพาร์ กินสัน เป็ นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ หายขาดได้ การให้ ยาเป็ นการช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ผู้ป่วย จําเป็ นที่จะต้ องออกกําลังกาย และทํากายภาพบําบัด • การออกกําลังกาย และการทํากายภาพบําบัด จะช่วยเพิ่มความแข็งแรง ของกล้ ามเนื ้อและกระดูก ฝึ กการทรงตัว และช่วยให้ ขบถ่ายดีขึ ้น ซึงสิงเหล่านี ้ จะช่วยให้ ผ้ ป่วยรู้สกสบาย แข็งแรง มีคณภาพชีวิตที่ดี และช่วยตนเองได้ มาก ั ่ ่ ู ึ ุ ขึ ้น นักกายภาพบําบัดที่ร.พ.โกลเด้ นเยียส์ กําลังฝึ กผู้ป่วยพาร์ กินสัน ให้ ทรงตัว เคลื่อนไหว และฝึ กให้ กล้ ามเนื ้อทํางานประสานกันดีขึ ้น • หากผู้ป่วยโรคพาร์ กินสันไม่ได้ รับการรักษา อาการของโรคพาร์ กินสัน จะทําให้ ผ้ ป่วยใช้ ชีวิตประจําวัน ด้ วยความ ู ยากลําบาก ผู้ป่วยจะมีอาการสัน และเกร็ งมาก และมีโอกาสหกล้ มมากขึ ้น หรื อกลืนลําบาก สําลักอาหารง่ายขึ ้น ่

×