แผนพอเพียงอ21101

33,401 views

Published on

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

11 Comments
27 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
33,401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
1,216
Comments
11
Likes
27
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนพอเพียงอ21101

  1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑หน่วยการเรียนรู้ Plants จานวน ๘ ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง Herbs เวลา ๓ ชั่วโมง ------------------------------------------------------------------------------๑. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในการพูดและการเขียน มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก๒. ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ต ๑.๑ ม.๑/๒ อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ตัวชี้วัด ต ๑.๑ ม.๑/๔ ระบุหัวเรื่อง (topic) ใจความสาคัญ(main idea)และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น ตัวชี้วัด ต ๑.๓ ม. ๑/๑ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ตัวชี้วัด ต ๔.๑ ม.๑/๑ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ จริง/ สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ตัวชี้วัด ต ๔.๒ ม.๑/๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นค้นคว้าความรู้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ๓. สาระสาคัญ พืชสมุนไพร ( Herbs) เป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ประโยชน์มากมายแก่มนุษย์เรา หากเราไม่อนุรักษ์ไว้พืชสมุนไพรอาจสูญพันธ์ได้ ปัจจุบันนี้ได้มีการรวบรวมสมุนไพรชนิดต่างๆมาปลูกเป็นสวนเพื่อให้รู้จักและเรียนรู้ สวนสมุนไพรเปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่ให้ความรู้ทางวิชาการและยังช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูสวยงามร่มรื่นและเพลิดเพลิน
  2. 2. ๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. อ่านบทความสั้นๆ แล้วเลือกคาศัพท์เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ๒. อ่านและเขียนชื่อพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ อย่างน้อย ๑๐ ชื่อ ๓. วาดภาพเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและเขียนชื่อส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง คนละ ๑ ชนิด ๔. ศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรจากแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร ห้องสมุด หรือจากInternet และรวบรวมข้อมูลเป็นสมุดภาพสมุนไพรได้ ๕. ปฏิบัติงานกลุ่มได้๕. สาระการเรียนรู้ - คาศัพท์เกี่ยวกับชื่อต่างๆของพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรโรงเรียน - คาศัพท์และบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชสมุนไพร (Parts of the herbs ) - สารวจแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรของโรงเรียน - สรรพคุณของพืชสมุนไพร๖. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๑. ความสามารถในการสื่อสาร๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑. มีวินัย ๒. ใฝ่เรียนรู้ ๓. อยู่อย่างพอเพียง ๔. มีความสามัคคี๘. ชิ้นงาน / ภาระงาน ชิ้นงาน - สมุดภาพสมุนไพร (งานกลุ่ม) ภาระงาน - เกมจับคู่คาศัพท์กับภาพ - ใบงานที่ ๑. เรื่อง Parts of the herbs (รายบุคคล) (อ่านบทความสั้นๆ แล้วเลือกคาศัพท์เติมลงในช่องว่าง) - ใบงานที่ ๒. เรื่อง Survey the herbs in the herbs garden at school(รายบุคคล) (สารวจพืชสมุนในสวนสมุนไพรที่โรงเรียน) - ใบงานที่ ๓. เรื่อง Parts of the herbs (รายบุคคล) (วาดภาพและเขียนคาศัพท์บอกส่วนต่างๆของพืชสมุนไพร) - ใบงานที่ ๔. เรื่อง จัดทาสมุดภาพสมุนไพร (โดยศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรจากแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร ห้องสมุด หรือจาก Internet และรวบรวมข้อมูลเป็นสมุดภาพสมุนไพร) (งานกลุ่ม)
  3. 3. - ใบงานที่ ๕. เรื่อง Check yourself (สรุปความรู้ที่ได้รับและสรุปการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทากิจกรรมการเรียนรู้)๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมงที่ ๑. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Presentation) ๑. ให้นักเรียนดูตัวอย่างพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนที่นักเรียนเตรียมมา (ครูสั่งให้นักเรียนเตรียมมาคนละ ๑ ชนิด) และร่วมกันบอกชื่อและสรรพคุณทางยา ๒. ครูสอนคาศัพท์พืชสมุนไพร โดยให้นักเรียนนาตัวอักษรและพยัญชนะที่กาหนดให้มาเรียง เป็นคาศัพท์ที่ถูกต้องใครเขียนคาได้ถูกต้องได้รางวัล Teacher : Can you take these letters to be the words that means “ พืชสมุนไพร” SS : _________________________________________________ ๓. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน นักเรียนซักถามข้อมูลขากรูปภาพ ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Practice) ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนทราบแนวทางการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด (เป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีของนักเรียน) ๒. ครูสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชสมุนไพร โดยให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่คาศัพท์กับภาพ ครูเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง ครูฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์พร้อมกันทั้งห้องและฝึกอ่านออกเสียงทีละคน ๓. นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่ ๑. เรื่อง Parts of the herbs (รายบุคคล) โดยให้นักเรียนอ่านบทความสั้นๆ แล้วเลือกคาศัพท์เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง ๔. ครูฝึกให้นักเรียนอ่านบทความตามใบงานที่ ๑. โดยนักเรียนอ่านตามครู และให้นักเรียนช่วยกันแปลความหมายของบทความพร้อมๆกันทั้งห้องชั่วโมงที่ ๒. ๕. ครูผู้สอนให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสวนสมุนไพร องค์ประกอบของสวนสมุนไพรเหตุผลในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร และวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมไป ๖. ครูพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรของโรงเรียนโดยให้นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่ ๒ เรื่อง Parts of the herbs (รายบุคคล) อ่านและเขียนชื่อพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ อย่างน้อย ๑๐ ชื่อ ๗. ให้นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่ ๓ เรื่อง Parts of the herbs (รายบุคคล) วาดภาพเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและเขียนชื่อส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง คนละ ๑ ชนิด ๘. ให้ผู้เรียนนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรจากกิจกรรมใบงานที่ ๒
  4. 4. และกิจกรรมใบงานที่ ๓ มารายงานผลในห้องเรียน ครูสุ่มนักเรียนจานวน ๒ คน เป็นผู้นาเสนองาน ๙. ให้ตัวแทนนักเรียนจานวน ๒-๓ คน สรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นชั่วโมงที่ ๓. ๑๐. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๖ กลุ่มๆ ละ ๖ คน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๗ คน ๑ กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถคละกันระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อ่อน(พอประมาณ) โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือพึ่งพากันภายในกลุ่ม (เรียกว่ากลุ่มบ้านเรา)(เรียนรู้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม) ครูแนะนาให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ และวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมอย่างรอบคอบ (มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีของนักเรียน) โดยแบ่งหน้าที่การทางานให้สมาชิกภายในกลุ่ม ตามความสามารถของแต่ละบุคคล(พอประมาณ) เพื่อความสาเร็จของการทางานกลุ่ม (มีเหตุผล) ๑๐. นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่ ๔. เรื่อง จัดทาสมุดภาพสมุนไพร โดยศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรจากแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร ห้องสมุด หรือจาก Internet และรวบรวมข้อมูลเป็นสมุดภาพสมุนไพร (งานกลุ่ม) นักเรียนส่งงานนอกเวลาเรียน ขั้นสรุปการเรียนรู้ (Production) ๑๑. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรในโรงเรียน ตลอดจนการนาหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่ ๕ เรื่อง Check yourself๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้ สือ ๑. สื่อจริงเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ่ ๒. รูปภาพพืชสมุนไพร ๓. เกมจับคู่คาศัพท์กับภาพ ๔. ใบงานที่ ๑. เรื่อง Parts of the herbs (อ่านบทความสั้นๆแล้วเขียนเติมคาศัพท์) (รายบุคคล) ๕. ใบงานที่ ๒. เรื่อง Survey the herbs in the herbs garden at school (รายบุคคล) ๖. ใบงานที่ ๓. เรื่อง Parts of the herbs (วาดภาพและเขียนคาศัพท์ บอกส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพร) (รายบุคคล) ๗. ใบงานที่ ๔. เรื่อง จัดทาสมุดภาพสมุนไพร (งานกลุ่ม) ๘. ใบงานที่ ๕. เรื่อง Check yourself (รายบุคคล) แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพรโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม (ใช้เวลาในการสารวจแหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร ๖๐ นาที)
  5. 5. ๑๒. การวัดผลและประเมินผล ๑๓. รายการวัดและประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน๑. อ่านบทความสั้นๆ แล้ว - ตรวจใบงาน - ใบงาน เรื่อง ผ่านเกณฑ์เลือกคาศัพท์เติมลงใน Parts of the herbs -คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปช่องว่างให้ถูกต้อง -ระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป๒. อ่านและเขียนชื่อพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรของ - ตรวจใบงาน -ใบงานเรื่องโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ Survey the herbs inอย่างน้อย ๑๐ ชื่อ the herbs garden at๓. วาดภาพเกี่ยวกับพืช schoolสมุนไพรและเขียนชื่อส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรเป็น - ตรวจใบงานภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง คนละ -ใบงานที่เรื่อง๑ ชนิด Parts of the herbs๔. ศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรจากแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร ห้องสมุด หรือจาก - ตรวจชิ้นงานInternet และรวบรวมข้อมูล ใบงานที่ ๔. เรื่อง จัดทาเป็นสมุดภาพสมุนไพรได้ สมุดภาพสมุนไพร๕. ปฏิบัติงานกลุ่มได้ สังเกตและประเมิน พฤติกรรมการ แบบประเมินงานกลุ่ม ทางานกลุ่ม
  6. 6. เกณฑ์การประเมินการทางานกลุ่ม องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมิน / น้าหนักคะแนน คะแนนการประเมิน ๔ ๓ ๒ ๑ รวมการวางแผน - กาหนดขั้นตอน กาหนดขั้นตอน ขาดการ ๓การทางาน กิจกรรม และ กิจกรรม ไว้ วางแผนงานกลุ่ม มอบหมายงานไว้ ล่วงหน้า แต่ ร่วมกันไว้ ล่วงหน้าอย่าง ขาดการ ล่วงหน้า เป็นระบบ มอบหมายงาน เหมาะสมกับเวลา ให้สมาชิก และบุคคล ภายในกลุ่มการปฏิบัติ ปฏิบัติงานกลุ่ม ปฏิบัติงานกลุ่ม ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ๔งานกลุ่ม ตามขั้นตอน และ ตามขั้นตอน และ ร่วมกันภายใน ร่วมกันภายใน ภาระงานที่ได้รับ ภาระงานที่ได้รับ กลุ่ม ผลงาน กลุ่ม มี มอบหมาย อย่าง มอบหมาย เสร็จ โดยใช้ ผลงานส่งแต่ เป็นระบบ ผลงานเสร็จ เวลามากกว่าที่ ส่งล่าช้า ผลงานเสร็จ สมบูรณ์ โดยใช้ กาหนด (นอกเวลา สมบูรณ์ตาม เวลามากกว่าที่ เรียน) กาหนดเวลา กาหนด รับผิดชอบ - ร่วมคิดวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วม ๓ในการปฏิบัติ และปฏิบัติงาน กลุ่มทุกขั้นตอน ปฏิบัติงานงานกลุ่ม กลุ่มอย่างเป็น กลุ่มโดยครู ระบบ ทุก ต้องตักเตือน ขั้นตอน รวม ๑๐เกณฑ์การตัดสินผลคะแนนการประเมินผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ โดยกาหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๐ เป็นดังนี้ ผ่านเกณฑ์ คือ คะแนนรวมตั้งแต่ ๖ - ๑๐ คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ คะแนนรวมตั้งแต่ ๐ - ๕.๙๐ คะแนนการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ช่วงคะแนน ผลการประเมิน ๘-๑๐ มีพฤติกรรมการทางานกลุ่มอยู่ในระดับดีเยี่ยม ๖-๗.๙๐ มีพฤติกรรมการทางานกลุ่มอยู่ในระดับดี ๐-๕.๙๐ มีพฤติกรรมการทางานกลุ่มอยู่ในระดับต้องพัฒนา
  7. 7. เอกสารประกอบ แนวทางการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๑. ผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ หลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีประเด็น เนื้อหา กาหนดเนื้อหาได้ -เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตรง -ลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหา สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและ ยาก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย ตัวชี้วัด และเหมาะสมกับ ครบถ้วนตามกระบวนการ อยากเรียนรู้ -เตรียมเนื้อหาในการเรียนรู้ เวลา วัย ความสามารถ ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน ของนักเรียน และบริบท และตัวชี้วัด ของท้องถิ่น เวลา กาหนดเวลาได้เหมาะสม -เพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ -มีการจัดสรรเวลาเพิ่ม กับเนื้อหา และกิจกรรม ได้ครบถ้วนตามที่กาหนด สาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ การเรียนรู้ -ส่งเสริมให้นักเรียนทา ปฏิบัติกิจกรรมได้ตาม กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน วิธี ออกแบบกิจกรรมการ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม -เตรียมตัดทอนกิจกรรมในการจัดกิจกรรม เรียนรู้ได้เหมะสมสาหรับ มาตรฐานและตัวชี้วัด กรณีที่ใช้เวลานานเกินไป การนาพาผู้เรียนไปสู่ และนักเรียนเบื่อหน่าย เป้าหมาย และเหมาะสม กับสภาพผู้เรียนแหล่งเรียนรู้ เลือกแหล่งเรียนรู้ได้ -ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ใน -เตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้า เหมาะสมกับกิจกรรม โรงเรียน เนื้อหา และความสนใจ -เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น ของนักเรียน
  8. 8. ๑. ผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้(ต่อ) หลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีประเด็น สื่อ/อุปกรณ์ -เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ -เพื่อกระตุ้นความสนใจของ -เตรียมสื่อ/อุปกรณ์สารอง เป้าหมาย เนื้อหา นักเรียน -การศึกษาลักษณะของ กิจกรรมการเรียนรู้ และ -เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ ผู้เรียนก่อน จะช่วยให้ครู ความสนใจของนักเรียน ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น เตรียมสื่อ/อุปกรณ์ได้ -ครูเตรียมสื่อให้เพียงพอกับ เหมาะสมกับนักเรียน จานวนนักเรียน -ลดภาระการอธิบายของครูการประเมินผล -ออกแบบการวัดและ -เพื่อประเมินผู้เรียนให้ได้รู้ -ศึกษาและสร้างเครื่องมือ ประเมินผลได้เหมาะสมกับ ผลตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด วัดผลให้ตรงตามตัวชี้วัดและ ตัวชี้วัด กิจกรรม และ หรือเป้าหมายที่ต้องการรู้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ -ชี้แจงวิธีการใช้เครื่องมือให้ ผู้เรียน ชัดเจน ความรู้ที่ครู ครูมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด เทคนิคการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การวัด จาเป็นต้องมี และประเมินผล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. บริบทโรงเรียน การรักษา สิ่งแวดล้อม และการใช้ภาษาอังกฤษคุณธรรมของครู มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม มีความอดทน
  9. 9. ๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๒.๑ ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังนี้ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี -ผู้เรียนใช้เวลาปฏิบัติ -ปฏิบัติกิจกรรมได้ -รู้จักการวางแผน การ กิจกรรมได้เหมาะสม ครบถ้วน ตามขั้นตอนและ ทางานอย่างเป็นระบบให้ ตามลาดับขั้นตอน สาเร็จตามเป้าหมาย ประสบความสาเร็จหลักพอเพียง -แก้ปัญหาในการทางานให้ -ปรับตัวในการทางานกับ -ผู้เรียนแบ่งหน้าที่การ สาเร็จตามเป้าหมาย เพื่อนพร้อมรับการ ทางานภายในกลุ่มได้ เปลี่ยนแปลงในสังคม เหมาะสมกับความสามารถ -ประหยัดงบประมาณ ของแต่ละคน -ปลูกฝังคุณลักษณะ -ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และ ประหยัดและออม งบประมาณที่มีอยู่อย่าง ประหยัด และคุ้มค่าความรู้ นักเรียนมีความรู้ เรื่อง การวางแผนการทางาน วิธีการทางานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับขยะในโรงเรียนคุณธรรม นักเรียนมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีในหมู่คณะ๒.๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ ด้าน สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆองค์ประกอบ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความรู้ มีความรู้ในการ มีความรู้ในการ มีความรู้ในการ - เลือกใช้วัสดุ วางแผนงานและ รักษาสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ให้คุ้มค่า การทางาน ใกล้ตัว และประหยัด ร่วมกันเป็นกลุ่ม ทักษะ -มีทักษะในการ -มีทักษะในการ -มีทักษะในการ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ทางานร่วมกับ รักษาสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัด ผู้อื่น ใกล้ตัว และคุ้มค่า -มีทักษะในการ นาเสนอและ แลกเปลี่ยน เรียนรู้
  10. 10. ด้าน สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆองค์ประกอบ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ค่านิยม -มีความตระหนัก -ตระหนักถึง ตระหนักถึง - ในการนาวัสดุ ความรับผิดชอบ ความสาคัญของ อุปกรณ์มาใช้ใน ต่อหน้าที่การ สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงาน ทางานในกลุ่ม ให้คุ้มค่า -ยอมรับความ คิดเห็นซึ่งกัน

×