Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
(สาเนา)                   ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเ...
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔    ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง   (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินวิ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สำเนาประกาศพนักงานราชการ

678 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สำเนาประกาศพนักงานราชการ

 1. 1. (สาเนา) ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตาแหน่งครูผู้สอน ................................................................. ตามที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ ๑๙ - -๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้นบัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จานวน ๑ ราย ได้แก่ ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัว หมายเหตุ ผู้สมัคร ๑ นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร ๐๐๓ ๒. ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จานวน ๕ ราย ได้แก่ ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัว หมายเหตุ ผู้สมัคร ๑ นางสาวนรพร ทองทิพย์ ๐๐๑ ขาดประสบการณ์ตามประกาศ ๒ นายสาราญ บุญประเสริฐ ๐๐๒ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ๓ นายภูวนาท แจ้งทอง ๐๐๔ ข้อ ๑ / ๑.๑ / (๘) ๔ นายสฤษดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ ๐๐๕ มีประสบการณ์ในการเป็น ๕ นายทศพร กานติมาอัศจรรย์ ๐๐๖ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ใน โรงเรียนขยายโอกาส เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน
 2. 2. ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

×