SlideShare a Scribd company logo
1 of 71
Download to read offline
รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ปีการศึกษา 2556
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
โดยสาระสาคัญของรายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานข้อมูลพื้นฐาน แผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา
2556 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี ทั้งในรูปกิจกรรม โครงการ ภารกิจงาน อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา มีการสรุปผลการพัฒนาและการนาผลไปใช้ ซึ่งเป็นการรายงานตามสภาพ
จริงของสถานศึกษา ทาให้ทราบระดับคุณภาพของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้เพื่อการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1
สารบัญสารบัญ
หน้าหน้า
คานาคานา
ตอนที่ตอนที่ ๑๑ ข้อมูลพื้นฐาน 11
ตอนที่ตอนที่ ๒๒ แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา 2020
ตอนที่ตอนที่ ๓๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2266
ตอนที่ตอนที่ ๔๔ สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้ 5599
ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาจนบุรี เปิด
สอนระดับ อนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตบริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
Email khaodin.kan.ed1@gmail.com
Website https://sites.google.com/site/khaodinvittayakan/
ประวัติโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2481 โดยขุนชาญวนิชกิจ (บุญ
รอด ชานนท์) ได้รับมอบที่ดินจานวน 14 ไร่ 44 ตารางวา ให้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยมี นาย
ประดิษฐ์ โพธิ์จีน เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน
แผนที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
2. ข้อมูลผู้บริหาร
ชื่อ นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง
วันเดือนปีเกิด 11 กุมภาพันธ์ 2511 อายุ 46 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0819424026
e-mail na112511@gmail.com
3 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ดาเนินการเปิดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปึการศึกษา 2556 มีนักเรียนจานวนทั้งสิ้น
ระดับชั้นที่เปิดสอน
จานวน
ห้อง จานวนผู้เรียน (คน)
รวมชาย หญิง
อนุบาล 1 2 16 23 39
อนุบาล 2 2 27 23 50
รวม 4 43 46 89
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 24 32 56
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 15 19 34
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 17 14 31
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 23 14 37
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 23 13 36
รวม 7 118 107 225
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 20 16 36
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 22 14 36
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 19 17 36
รวม 3 61 47 108
รวมทั้งสิ้น 14 222 200 422
4. ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูและรายวิชาที่สอน โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลจานวนครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา
 ข้าราชการครู 2 คน
 ครูจ้างสอน 2 คน
ชื่อ-สกุลครู ชั้นที่สอน
1. นางสาวลลิดา ระงับพิษ ชั้นอนุบาล 1/1
2. นางสาวดวงกมล ชูพลาย (ครูจ้าง) ชั้นอนุบาล 1/2
3. นางพรทิพย์ เจริญเกียรติวุฒิ (ครูจ้าง) ชั้นอนุบาล 2/1
4. นางนารีรัตน์ โชคบารุงศิลป์ ชั้นอนุบาล 2/2
ข้อมูลจานวนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
 ข้าราชการครู 16 คน
 พนักงานราชการ 1 คน(พลศึกษา)
 ครูจ้างสอน 1 คน
ชื่อ-สกุลครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ชั้น
1. นางสาวภัชรินทร์ ศรีดาคา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และชุมนุม
ประถมศึกษาปีที่ 1
2. นางฑศพรชนก วันทอง สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ดนตรี
นาฏศิลป์ สุขศึกษาพลศึกษา
ประถมศึกษาปี1-3
3. นางภรณี ทัด คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และชุมนุม
ประถมศึกษาปี 2
4. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และชุมนุม
ประถมศึกษาปี 3
ชื่อ-สกุลครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ชั้น
5. นายอรรถพล แดงเสม (ครูจ้าง) การงาน ป.4-6 การงานเพิ่มเติม ป.4-ม.3
ป.4- ม.3
6. นางสุกัญญา บุญน้อม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่
4กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
7. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ คณิตศาสตร์ ป.6-ม.3
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ป. 6
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
8. นางณัฐกมล สระทองอุ่น ภาษาไทย ป.6-ม.3
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ป.4-6
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
9. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาค สังคมศึกษาฯ ป.5 , ม.2-3
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ป. 6
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
10. นายประสิทธิ์ ยาทิพย์ สาระสุขศึกษา ป.4-ม.3
รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา ป.4-6
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
11. นางสุภามาส จันทร์มี การงานอาชีพฯ ป.4-ม.3
รายวิชาเพิ่มเติมการงานฯ ม.1-3
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
12. นายจารึก สงวนรัตน์ การงานฯ ป.4-6
รายวิชาเพิ่มเติมการงานฯ ม.1-3
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
13. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง ภาษาต่างประเทศ ป.4-ม.3
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ป.5-6
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
ชื่อ-สกุลครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ชั้น
14. นายธีรศักดิ์ ลิ้มวิรัตน์ ศิลปะดนตรีนาฎศิลป์ ป.1-2 , ม.1-3
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
15. นางเนตรดาว ทศพร วิทยาศาสตร์ ม.1-3
รายวิชาเพิ่มเติม เกษตร ม.1-3
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
16. นางศุภวรรณ ทักษิณ วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
คณิตศาสตร์ ป.5
รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ ม.1-3
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
17. นางสาวิตรี ไพศาล ภาษาไทย ป.5
กิจกรรมแนะแนว ป.4-ม.3
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3
กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3
18. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร
(พนักงานราชการ)
สาระพลศึกษา ป.4-ม.3
รายวิชาเพิ่มเติมพลศึกษา ป.4-ม.3
5. ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรียนเขาดินวิทยาคารมีห้องเรียนจานวนทั้งสิ้น 14 ห้อง ห้องพิเศษ 12 ห้อง รวม 26 ห้อง อาคาร
อเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 1 หลัง อาคารเรียน 4 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง ส้วม 3 หลัง จานวน 13 ที่นั่ง สนาม
บาสเกตบอล จานวน 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม ลานออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1 ลาน ห้องปฏิบัติการพิเศษ จานวน 12 ห้อง
6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมในชนบท ในเขตเทศบาลตาบลท่าล้อ
ประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างกระจัดกระจาย มี มีการประกอบอาชีพจาแนกตามสัดส่วนโดยประมาณ คืออาชีพทาง
การเกษตร อาชีพรับจ้าง และอาชีพอื่น เช่น รับราชการ ค้าขาย
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน มีจานวน 2 แห่ง คือ วัดสันติคิรีศรี
บรมธาตุ และวัดเทวธรรมสงฆ์ ในด้านประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชนนั้น ยังคงมีการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
ต่างๆทั้งทางด้านศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยมีวัดเป็นศูนย์ในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
กิจกรรมตักบาตรเทโว กิจกรรมถวายพระพรเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นต้น
7. แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง
3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา(ศูนย์ ERIC)จานวน 1 ห้อง
4. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จานวน 1 ห้อง
5. ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ จานวน 1 ห้อง
6. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ จานวน 1 ห้อง
7. ห้องปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรม จานวน 1 ห้อง
8. ห้องวิชาการ จานวน 1 ห้อง
9. ห้องโสตทัศนศึกษา/ห้องประชุม จานวน 1 ห้อง
10. ห้องสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน จานวน 1 ห้อง
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน
พุทธศักราช2551 กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม
เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
200 200 200 160 160 160
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
คณิตศาสตร์
200 200 200 160 160 160
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
วิทยาศาสตร์
80 80 80 80 80 80
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
120 120 120 120 120 120
160
(4 นก.)
160
(4 นก.)
160
(4 นก.)
สุขศึกษาและพลศึกษา
80 80 80 80 80 80
80
(2นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
ศิลปะ
80 80 80 80 80 80
80
(2นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
40 40 40 80 80 80
80
(2นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
ภาษาต่างประเทศ
40 40 40 80 80 80
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
840 840 840 840 840 840
880
(21
นก.)
880
(21
นก.)
880
(21
นก.)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120
รายวิชเพิ่มเติม 200 200 200
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,160 ชั่วโมง/ปี 1,200 ชั่วโมง/ปี
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ผลงานดีเด่น โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2556
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ระดับเหรียญ
เงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม
ด้านวิชาการ ประเภทโรงเรียนขยาย
โอกาสฯ
สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับครูผู้สอน
1. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ รางวัลหนึ่งแสนครูดี สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
2. นางสาวิตรี ไพศาล รางวัลหนึ่งแสนครูดี สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
3. นางศุภวรรณ ทักษิณ รางวัลหนึ่งแสนครูดี สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
4. นางเนตรดาว ทศพร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC
AWARDS) ระดับเหรียญเงิน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารหาร
การจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพฯ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก
สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
5. นางศุภวรรณ ทักษิณ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC
AWARDS) ระดับเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
(บูรณาการ) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับประเทศ
สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานดีเด่นของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึดษาประถมศึกษา กาญจนบุรี
เขต 1
ลาดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออก
เสียงและจับใจความสาคัญ
ป.1-ป.3
ทองแดง 1. เด็กหญิงกันติชา อินทรทัศน์ 1. นางสุกัญญา บุญน้อม
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอา
เรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
ทองแดง 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์ เสาสีสัวสดิ์ 1. นางณัฐกมล สระทองอุ่น
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ
ป.1-ป.3
เงิน 1. เด็กหญิงวัชรภรณ์ แดงหิรัญ 1. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ
ป.4-ป.6
เงิน 1. เด็กหญิงชุติมา ทองขาว 1. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ
ม.1-ม.3
เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวริศรา บุญทัน 1. นางณัฐกมล สระทองอุ่น
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่อง
อาขยานทานองเสนาะ ม.
1-ม.3
ทอง 1. เด็กหญิงชนาการ มูลคม 1. นางณัฐกมล สระทองอุ่น
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
ทองแดง 1. เด็กชายจักริน เจริญสุข
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทรัพย์ในโถ
ทอง
1. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
เงิน 1. เด็กชายดารงศักดิ์ ปรางทอง
2. เด็กชายนิรมิต ถึกจรูญ
1. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-
ป.6
เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิงโตงาม 1. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3
ทอง 1. เด็กหญิงนฤมล เทพวรรณ
2. เด็กหญิงนุจรีย์ ช่วงชัย
3. เด็กหญิงภัทรวดี ประชาฉาย
1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง
2. นางเนตรดาว ทศพร
12 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ป.4-ป.6
ทอง 1. เด็กหญิงอารียา หงษ์บัณฑิตกุล 1. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริ
โสภาค
13 สุขศึกษา และพล
ศึกษา
การประกวดโครงงานสุข
ศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.
6
ทอง 1. เด็กหญิงณภัทรณัฐกาญจน์ พิน
เสนาะ
2. เด็กหญิงธนพร -
3. เด็กหญิงศรินยา ศรีทนารัตน์
1. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร
2. นายประสิทธิ์ ยาทิพย์
14 สุขศึกษา และพล
ศึกษา
การประกวดโครงงานสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.
3
เงิน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีนวล
2. เด็กหญิงขวัญเก้า จันทร์เทียน
3. เด็กหญิงอรอนงค์ ลิโป้
1. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร
2. นายประสิทธิ์ ยาทิพย์
15 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ
ม.1-ม.3
ทอง 1. เด็กชายกิตติ ทับทิมศรี
2. เด็กชายธงชัย โพนเงิน
3. เด็กชายรัชนาท ทับทิมศรี
1. นางสุภามาส จันทร์มี
2. นางเนตรดาว ทศพร
16 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร
ม.1-ม.3
ทอง 1. เด็กชายภูวนาถ บุญมี
2. เด็กหญิงอรนุช -
3. เด็กหญิงเกษรา นารีรักษ์
1. นายจารึก สงวนรัตน์
2. นางสุภามาส จันทร์มี
17 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร
ป.4-ป.6
ทอง 1. เด็กชายมณฑล คุ้มครอง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา สุขสม
3. เด็กหญิงแหม่ม -
1. นายจารึก สงวนรัตน์
2. นางสุภามาส จันทร์มี
18 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การแข่งขันทาอาหารคาว
จานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนม
ไทย) ป.4-ป.6
ทอง 1. เด็กหญิงปิยรัตน์ สืบยิ้ม
2. เด็กหญิงฝน -
3. เด็กหญิงพรชิตา แก้วแตง
1. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร
2. นางสุภามาส จันทร์มี
19 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การแข่งขันทาอาหารคาว
จานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนม
ไทย) ม.1-ม.3
ทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ มั่งคั่ง ณ
รังษี
2. เด็กหญิงดาริน สมรภูมิ
3. เด็กชายประวิทย์ มินโกมิน
1. นางสุภามาส จันทร์มี
2. นางเนตรดาว ทศพร
20 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
เข้าร่วม 1. เด็กชายดุริยะ ชื่นสงวน
2. เด็กชายพงศกร จานิล
1. นางศุภวรรณ ทักษิณ
21 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-
ม.3
ทองแดง 1. เด็กหญิงนราวดี ลาภา
2. เด็กชายอดิศักดิ์ พันธ์เชื้อ
1. นางศุภวรรณ ทักษิณ
22 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ม.1-ม.3
เงิน 1. เด็กชายบัณฑิต ทองรองแก้ว
2. เด็กชายสุเมฆ แดงพันธ์โพ
1. นางศุภวรรณ ทักษิณ
23 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ป.
4-ป.6
เข้าร่วม 1. เด็กหญิง- -
2. เด็กชายชนพล กาญจนประเสริฐ
1. นางศุภวรรณ ทักษิณ
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม
Spelling Bee ป.4-ป.6
เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา มณี 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม
Spelling Bee ม.1-ม.3
เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์ แย้มจับ 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน
(Story Telling) ป.4-ป.6
ทองแดง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงศ์ธิรอด 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน
(Story Telling) ม.1-ม.3
ทองแดง 1. เด็กหญิงจัมโบ้ - 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills
Competition ป.4-ป.6
เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรรณา ธีระธรรมศิริ 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.1-ม.3
ทองแดง 1. นางสาวอุมาพร โพธิปิติ 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ
ปฐมวัย
เงิน 1. เด็กชายศรันย์ รอดโผน 1. นางสาวลลิดา ระงับพิษ
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ามัน ปฐมวัย ทอง 1. เด็กชายสุทธิกมล จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงหทัยชนก แจ่มต่าย
3. เด็กหญิงอัญชลี พาพิชัย
1. นางนารีรัตน์ โชคบารุง
ศิลป์
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก
ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
ทอง 1. เด็กหญิงชนกนันท์ กาญจน
ประเสริฐ
2. เด็กหญิงชนันธร สมรภูมิ
3. เด็กหญิงพิรนันท์ เวชสกุล
1. นางพรทิพย์ เจริญเกียรติ
วุฒิ
33 เรียนร่วม -
ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์ ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น
ทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์จันทร์ 1. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ
34 เรียนร่วม –
ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทา
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
ทอง 1. เด็กหญิงพลอยวรรณ ศรีเงิน
วิเชียร
2. เด็กชายวุฒิชัย ยิ้มใหญ่หลวง
3. เด็กหญิงศิรดา ส้มฉุน
1. นางสาวภัชรินทร์ ศรีดา
คา
2. นางสุกัญญา บุญน้อม
35 เรียนร่วม - สุข
ศึกษา และพล
ศึกษา
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กาหนดช่วงชั้น
ทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์จันทร์
2. เด็กชายธีรเดช ฤดีณัฐทรัพย์
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธ์ พัฒนมาศ
4. เด็กชายวิโรจน์ บุญชาติ
5. เด็กหญิงสุธิดา ครองสามศรี
6. เด็กชายอธิบดี เรือนเพชร
1. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร
2. นางสาวดวงกมล ชูพลาย
3. นายธีรศักดิ์ ลิ้มวิรัตน์
36 เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี
การแข่งขันการทาอาหาร
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กาหนดช่วงชั้น
ทอง 1. เด็กหญิงชลลดา แพนแก้ว
2. เด็กชายชิตพล รอดโผน
3. เด็กหญิงสุนันทา มะลิ
1. นางสุภามาส จันทร์มี
2. นางเนตรดาว ทศพร
37 เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์
ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กาหนดช่วงชั้น
ทอง 1. เด็กชายชยุตม์ ล้อประกานต์
สิทธิ์
2. เด็กชายศุภชัย ภุมรินทร์
3. เด็กชายสุทัศน์ ทานานอก
1. นางภรณี ทัด
2. นายอรรถพล แดงเสม
38 เรียนร่วม – การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์
ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น
ทอง 1. เด็กชายต้น ประทุมทอง
2. เด็กชายพีรพล พลอยเหลี่ยม
3. เด็กชายวรินทร อินทร์จันทร์
1. นางศรีเรือน พวงแก้ว
2. นายอรรถพล แดงเสม
39 เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไม่กาหนดช่วง
ชั้น
ทอง 1. เด็กชายนิพล แซ่เฮง
2. เด็กชายวิธวินทร์ พลอยเหลี่ยม
1. นางศุภวรรณ ทักษิณ
14
รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ผลงานดีเด่นของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัด
เพชรบุรี
ลาดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม -
ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์ ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น
ทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์
จันทร์
1. นางเอื้องเดือน ห้าว
หาญ
2 เรียนร่วม -
ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทา
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
เงิน 1. เด็กหญิงพลอยวรรณ ศรี
เงินวิเชียร
2. เด็กชายวุฒิชัย ยิ้มใหญ่
หลวง
3. เด็กหญิงศิรดา ส้มฉุน
1. นางสาวภัชรินทร์ ศรี
ดาคา
2. นางสุกัญญา บุญน้อม
3 เรียนร่วม -
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี
การแข่งขันการทาอาหาร
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กาหนดช่วงชั้น
เงิน 1. เด็กหญิงชลลดา แพน
แก้ว
2. เด็กชายชิตพล รอดโผน
3. เด็กหญิงสุนันทา มะลิ
1. นางสุภามาส จันทร์มี
2. นางเนตรดาว ทศพร
4 เรียนร่วม -
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์
ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กาหนดช่วงชั้น
ทองแดง 1. เด็กชายชยุตม์ ล้อประ
กานต์สิทธิ์
2. เด็กชายศุภชัย ภุมรินทร์
3. เด็กชายสุทัศน์ ทานา
นอก
1. นางภรณี ทัด
2. นายอรรถพล แดงเสม
5 เรียนร่วม -
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์
ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น
เงิน 1. เด็กชายต้น ประทุมทอง
2. เด็กชายพีรพล พลอย
เหลี่ยม
3. เด็กชายวรินทร อินทร์
จันทร์
1. นางศรีเรือน พวงแก้ว
2. นายอรรถพล แดงเสม
15
รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้ดาเนินการพัฒนาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
การศึกษา 2555โดยจัดแบ่งเป็นงานบริหารทั้ง 4 ฝ่าย สรุปได้ดังนี้
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริหารงานวิชาการ
1) โครงการเร่งรัดคุณภาพการศึกษา
2) โครงการจากหลักการสู่การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
4) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
5) โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
6) โครงการนิเทศภายใน
7) โครงการแนะแนวในโรงเรียน
8) โครงการส่งเสริมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
10) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
12) โครงการค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
16
รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
13) โครงการจิตอาสา พี่พาน้องอ่าน
14) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
15) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
16) โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18) โครงการส่งเสริม อย.น้อยในโรงเรียน
19) โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
20) โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเพื่อแปรรูป
21) โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาไทย ก้าวไปพร้อมอาเซียน
22) โครงการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน
23) โครงการค่ายคณิตศาสตร์แสนสนุก
24) โครงการ ONE MINUTE TALK
25) โครงการ ENJOY ENGLISH
26) โครงการค่ายลูกเสือสารอง
บริหารงานทั่วไป
27) โครงการประกันคุณภาพภายใน
28) โครงการวันสาคัญเกี่ยวกับชาติ พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมไทย
29) โครงการสัมพันธ์ชุมชนระหว่างโรงเรียนถึงบ้าน
30) โครงการอาหารเสริม(นม)
31) โครงการนักสืบน้อยเฝ้าระวังไข้เลือดออก
32) โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
33) โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียน
34) โครงการกีฬานักเรียน
35) โครงการป้องกันป้องปรามยาเสพติด
36) โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
37) โครงการอาหารกลางวัน
38) โครงการมือน้อยคอยหนูล้าง
39) โครงการกินผักดีมีประโยชน์
40) โครงการวัยใส ยิ้มสวย
41) โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
42) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
43) โครงการชีวิตพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
17
รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
44) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
บริหารงานบุคคล
45) โครงการบริหารงานบุคคล
46) โครงการพัฒนาบุคลากร
47) โครงการเงินสวัสดิการครู
บริหารงานการเงินและพัสดุ
48) โครงการบริหารงานงบประมาณ
49) โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน
2. ระดับปฐมวัย
บริหารงานวิชาการ
50) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
51) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย
52) โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้
53) โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
บริหารงานทั่วไป
54) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฐมวัย
55) โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมวัย
56) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมระดับปฐมวัย
57) โครงการส่งดวงใจสู่ดวงดาว
58) โครงการสายใยรักสู่ลูกน้อย
บริหารงานบุคลากร
59) โครงการพัฒนาบุคลากร
บริหารงานงบประมาณ
60) โครงการบริหารงานการเงินและพัสดุระดับปฐมวัย
ผลการประเมินโครงการ ปรากฏว่า โรงเรียนเขาดินวิทยาคารสามารถดาเนินโครงการเป็นไป
ตามแผนงานที่กาหนดไว้ และประสบความสาเร็จทุกโครงการ
18
รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
19
รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20
รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
12. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
21
รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
22
รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
18
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตอนที่ 2
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้านบริหารงานวิชาการ
บริหารบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบบูรณา
การผสมผสาน โดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ เช่น เทคนิคการมีส่วนร่วม การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์(MBO)
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (SOS) การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM)
หลักการบริหารตามวงจรบริหารงานคุณภาพ(PDCA) เป็นต้น
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
แผนภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
19
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ปรัชญาของโรงเรียน
คุณธรรม นาความรู้
วิสัยทัศน์โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
เป็นโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมสะอาด ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสามารถและทักษะในการ
เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใฝ่ดีใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
พันธกิจของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
พัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานวิถีชีวิตตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
4. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. โรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา
6. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
กลยุทธ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
20
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
4. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
4. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. โรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา
6. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
จุดเน้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้น
2. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี รักการ เรียนรู้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน และโครงการท่าเรือ
น้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
5. นักเรียนมีทักษะชีวิต ในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนเป็นผู้มีความรู้และคุณลักษณะความพอเพียง
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษาพอเพียง
21
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
5. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก
เพิ่มขึ้นทุกปี
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
วิชาหลักเพิ่มขึ้น
2 ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยต่า
กว่าเกณฑ์ลดลง
ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน
ภาษาไทยต่ากว่าเกณฑ์ลดลง
3 นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
4 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
สนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
สนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล้ต)ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
5 นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพใน
7 กลุ่มอาชีพ
ร้อยละของนักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาชีพใน 7 กลุ่มอาชีพ
22
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม
จิตสานึกความเป็นไทย
จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสานึกความเป็น
ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความ
สานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมความสานึกในความ
เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
จานวนนักเรียนที่มาเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ากว่า 300 คน
11 ผู้เรียนได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน
กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
12 นักเรียนเรียนรวมได้รับการพัฒนาทุกคน การมีหลักสูตรเรียนรวมและแผนพัฒนานักเรียนเรียน
รวมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
13 ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายสาหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จานวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายสาหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
23
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการทางาน
ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 บุคลกรของโรงเรียนได้รับการยกย่องและเข้าร่วม
การอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ
บุคลากรทุกคนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพทุกปีการศึกษา
2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจ
ในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ
พอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ
3 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตร ฐาน
หรือเกณฑ์ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนด
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ข้าราชการครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ตามความสามารถและความถนัด
ร้อยละของข้าราชการครูที่จัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ
และความถนัด
2 ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐาน และมีผล
การประกันคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป
ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษามีระดับดีขึ้นไป
2 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการ
ดาเนินงานให้มีคุณภาพ มากกว่าร้อยละ 80
ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
การดาเนินงานให้มีคุณภาพ
3 โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการศึกษาสามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล
โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
และ ธรรมาภิบาล
4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การทางาน
ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร น่าดู น่าอยู่
น่าเรียน
โรงเรียนมีความพร้อม ด้านกายภาพ มีภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีสื่อ อุปกรณ์
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร น่าดู น่าอยู่
น่าทางาน
โรงเรียนศึกษามีความพร้อมด้านกายภาพ มีภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทางาน
25
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตอนที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ตัวบ่งชี้
น้าหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
1.1 มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 0.99 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 1.5 1.5 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5 1.0 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย
และสิ่งเสพติด
1 1.0 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 5 4.4 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ตัวบ่งชี้
น้าหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 1 1.0 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 1 0.99 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1 0.96 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ
2 2.0

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 5 4.95 
26
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ตัวบ่งชี้
น้าหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์
2 1.88

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 1 1.0 
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ 1 1.0 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน
นับถือ
1 1.0

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 5 4.88 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ตัวบ่งชี้
น้าหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรัก
การเรียนรู้
1 0.98

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้
1 0.94

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 1 1.0 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
1 1.0

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1 0.93 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5 4.85 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
27
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล
ตัวบ่งชี้
น้าหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์
2 2.0

5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
2 2.0

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2 2.0 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก
2 2.0

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง
2 2.0

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
2 2.0

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 2.0 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 2 2.0 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย
2 2.0

5.10 ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
2 2.0

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 20 20.0 
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ น้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ
28
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
(คะแนน) ที่ได้ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
3 3.0

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3 3.0

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ
3 3.0

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3 3.0

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
3 3.0

6.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
3 3.0

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย
2 2.0

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20 20.0 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้
น้าหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
29
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
นาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 4.0

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
4 4.0

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
4 4.0

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
4 4.0

7.5 จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน
4 4.0

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 20 20.0 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้
น้าหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1 1.0 
8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ 1 1.0

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 1 0.5

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 0.5 0.5

8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
0.5 1.0

8.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
1 1.0

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8 5 5.0 
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ น้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ
30
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
(คะแนน) ที่ได้ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา
2.5 2.5

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2.5 2.5

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9 5 5.0 
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
น้าหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
3 3.0

10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 2.0 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10 5 5.0 
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้
น้าหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 3.0

11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 2.0 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11 5 5.0 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก
จ้านวนนักเรียน
ทั้งหมด
จ้านวนนักเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ
31
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
(5 คะแนน)
5
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกาย สม่าเสมอ
(0.5 คะแนน)
0.5 333 320 96.10
0.48
ดีเยียม
1.2 มีน่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน (0.5 คะแนน)
0.5 333 323 97.00
0.48
ดีเยียม
1.3 ป้องกันตนเองจากสิงเสพติดให้โทษและหลีกเลียง
ตนเองจากสภาวะ
1 333 333 100.00
ทีเสียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ (1 คะแนน)
1.00
ดีเยียม
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม (1 คะแนน)
1 333 329 98.80
0.99
ดีเยียม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีและให้เกียรติผู้อืน 1 333 333 100.00
(1 คะแนน) 1.00
ดีเยียม
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์
1 333 333 100.00
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ (1 คะแนน) 1.00
ดีเยียม
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คะแนนที่ได ้ 4.95
ระดับคุณภาพ 5
ความหมาย ดีเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
จ้านวน
นักเรียน
ทั้งหมด
จ้านวน
นักเรียนระดับ
3 ขึ้นไป ร้อยละ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 5
32
รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ที่พึงประสงค์ (5 คะแนน)
2.1 มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 2 333 299 89.79
1.80
(2 คะแนน) ดีเยียม
2.2 เอืออาทรผู้อืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1 333 333 100.00
1.00
(1 คะแนน) ดีเยียม
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแตกต่าง 1 333 333 100
1
(1 คะแนน) ดีเยียม
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม 1 333 333 100.00
1.00
(1 คะแนน) ดีเยียม
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 คะแนนที่ได ้ 4.80
ระดับคุณภาพ 5
ความหมาย ดีเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
จ้านวน
นักเรียน
ทั้งหมด
จ้านวน
นักเรียนระดับ
3 ขึ้นไป ร้อยละ
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และ
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555

More Related Content

What's hot

หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56krupornpana55
 
หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56docหลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56dockrupornpana55
 
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม IsSasiyada Promsuban
 
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์Ozzy Ozone
 
Is 2 เรื่องร้านค้าสหกรณ์
Is 2 เรื่องร้านค้าสหกรณ์Is 2 เรื่องร้านค้าสหกรณ์
Is 2 เรื่องร้านค้าสหกรณ์Ocean'Funny Haha
 
แผนอาเซียน ป.1
แผนอาเซียน ป.1แผนอาเซียน ป.1
แผนอาเซียน ป.1sompriaw aums
 
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002Thidarat Termphon
 
Sar ปีการศึกษา 2554
Sar ปีการศึกษา 2554Sar ปีการศึกษา 2554
Sar ปีการศึกษา 2554Wangtachuay
 
ระเบียบการรับนักเรียน57
ระเบียบการรับนักเรียน57ระเบียบการรับนักเรียน57
ระเบียบการรับนักเรียน57Vattana Lapanich
 
นำเสนอโรงเรียนวัดบ้านม่อน 2559
นำเสนอโรงเรียนวัดบ้านม่อน 2559นำเสนอโรงเรียนวัดบ้านม่อน 2559
นำเสนอโรงเรียนวัดบ้านม่อน 2559Nate Sadayu
 
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับรางวัล ครอบครัวครูดี ประจำปี
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับรางวัล ครอบครัวครูดี ประจำปีตัวอย่างการเขียนคำขอรับรางวัล ครอบครัวครูดี ประจำปี
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับรางวัล ครอบครัวครูดี ประจำปีนายจักราวุธ คำทวี
 
แผนอาเซียน ป.2
แผนอาเซียน ป.2แผนอาเซียน ป.2
แผนอาเซียน ป.2sompriaw aums
 

What's hot (20)

ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
 
ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
 
หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56
 
ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
 
หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56docหลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
 
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
 
อาเซียนศึกษา
อาเซียนศึกษาอาเซียนศึกษา
อาเซียนศึกษา
 
อาเซียนศึกษาสำเร็จ
อาเซียนศึกษาสำเร็จอาเซียนศึกษาสำเร็จ
อาเซียนศึกษาสำเร็จ
 
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
 
1 ตอน1 sar57
1 ตอน1 sar571 ตอน1 sar57
1 ตอน1 sar57
 
บทที่ 1 ใหม่
บทที่ 1 ใหม่บทที่ 1 ใหม่
บทที่ 1 ใหม่
 
Is 2 เรื่องร้านค้าสหกรณ์
Is 2 เรื่องร้านค้าสหกรณ์Is 2 เรื่องร้านค้าสหกรณ์
Is 2 เรื่องร้านค้าสหกรณ์
 
แผนอาเซียน ป.1
แผนอาเซียน ป.1แผนอาเซียน ป.1
แผนอาเซียน ป.1
 
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
 
Sar ปีการศึกษา 2554
Sar ปีการศึกษา 2554Sar ปีการศึกษา 2554
Sar ปีการศึกษา 2554
 
ระเบียบการรับนักเรียน57
ระเบียบการรับนักเรียน57ระเบียบการรับนักเรียน57
ระเบียบการรับนักเรียน57
 
นำเสนอโรงเรียนวัดบ้านม่อน 2559
นำเสนอโรงเรียนวัดบ้านม่อน 2559นำเสนอโรงเรียนวัดบ้านม่อน 2559
นำเสนอโรงเรียนวัดบ้านม่อน 2559
 
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับรางวัล ครอบครัวครูดี ประจำปี
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับรางวัล ครอบครัวครูดี ประจำปีตัวอย่างการเขียนคำขอรับรางวัล ครอบครัวครูดี ประจำปี
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับรางวัล ครอบครัวครูดี ประจำปี
 
แผนอาเซียน ป.2
แผนอาเซียน ป.2แผนอาเซียน ป.2
แผนอาเซียน ป.2
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 

Viewers also liked

โครงสร้างรายวิชา สาระการงานอาชีพ ม ต้น
โครงสร้างรายวิชา สาระการงานอาชีพ ม ต้นโครงสร้างรายวิชา สาระการงานอาชีพ ม ต้น
โครงสร้างรายวิชา สาระการงานอาชีพ ม ต้นAopja
 
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทศพล พรหมภักดี
 
Sar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
Sar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีSar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
Sar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีcomed
 
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรnang_phy29
 
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55krupornpana55
 
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54Montree Jareeyanuwat
 
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51oieseau1
 
Sarครูโต้
Sarครูโต้Sarครูโต้
Sarครูโต้wichsitb
 
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55krupornpana55
 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2557
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2557โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2557
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2557Pu Veravan
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศNattapon
 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 ม.3
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 ม.3กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 ม.3
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 ม.3ทศพล พรหมภักดี
 
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6singha_koy
 
โครงสร้างการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3โครงสร้างการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3Mam Chongruk
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑Rissa Byk
 
รวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13-ม
รวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13-มรวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13-ม
รวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13-มTophit Sampootong
 

Viewers also liked (20)

โครงสร้างรายวิชา สาระการงานอาชีพ ม ต้น
โครงสร้างรายวิชา สาระการงานอาชีพ ม ต้นโครงสร้างรายวิชา สาระการงานอาชีพ ม ต้น
โครงสร้างรายวิชา สาระการงานอาชีพ ม ต้น
 
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
Sar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
Sar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีSar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
Sar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
 
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
 
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
 
Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
 
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
 
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
 
Sarครูโต้
Sarครูโต้Sarครูโต้
Sarครูโต้
 
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55
 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2557
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2557โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2557
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2557
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Sar เจียมจิตร
Sar เจียมจิตรSar เจียมจิตร
Sar เจียมจิตร
 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 ม.3
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 ม.3กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 ม.3
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 ม.3
 
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
 
โครงสร้างการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3โครงสร้างการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
 
รวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13-ม
รวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13-มรวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13-ม
รวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13-ม
 
พรบ คนพิการ 2551 ย่อ
พรบ คนพิการ 2551 ย่อพรบ คนพิการ 2551 ย่อ
พรบ คนพิการ 2551 ย่อ
 

Similar to Ssr รร 2555

หลักสูตรwin win1
หลักสูตรwin win1หลักสูตรwin win1
หลักสูตรwin win1kruthailand
 
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยมนำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยมkrupawit
 
แผ่นพับรับนร56.doc
แผ่นพับรับนร56.doc แผ่นพับรับนร56.doc
แผ่นพับรับนร56.doc KruPor Sirirat Namthai
 
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญา
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญาแบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญา
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญาSophinyaDara
 
บทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯบทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯsupanyasaengpet
 
5.คู่มือนักเรียน60
5.คู่มือนักเรียน605.คู่มือนักเรียน60
5.คู่มือนักเรียน60kroodarunee samerpak
 
โครงสร้างรายวิชา.pdf
โครงสร้างรายวิชา.pdfโครงสร้างรายวิชา.pdf
โครงสร้างรายวิชา.pdfPawarit Phomma
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)wasan
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)wasan
 
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลคู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลphornphan1111
 
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลคู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลphornphan1111
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42ungpao
 
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาparinya poungchan
 
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะMontree Jareeyanuwat
 
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)Nattayaporn Dokbua
 
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1Bhayubhong
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน2
เอกสารประกอบการเรียนการสอน2เอกสารประกอบการเรียนการสอน2
เอกสารประกอบการเรียนการสอน2Pak Ubss
 

Similar to Ssr รร 2555 (20)

หลักสูตรwin win1
หลักสูตรwin win1หลักสูตรwin win1
หลักสูตรwin win1
 
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยมนำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
 
แผ่นพับรับนร56.doc
แผ่นพับรับนร56.doc แผ่นพับรับนร56.doc
แผ่นพับรับนร56.doc
 
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญา
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญาแบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญา
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญา
 
บทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯบทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯ
 
SAR 2560
SAR 2560SAR 2560
SAR 2560
 
5.คู่มือนักเรียน60
5.คู่มือนักเรียน605.คู่มือนักเรียน60
5.คู่มือนักเรียน60
 
โครงสร้างรายวิชา.pdf
โครงสร้างรายวิชา.pdfโครงสร้างรายวิชา.pdf
โครงสร้างรายวิชา.pdf
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
 
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลคู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
 
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลคู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
 
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
 
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
 
บทที่ 1 ใหม่
บทที่ 1 ใหม่บทที่ 1 ใหม่
บทที่ 1 ใหม่
 
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
 
Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
 
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน2
เอกสารประกอบการเรียนการสอน2เอกสารประกอบการเรียนการสอน2
เอกสารประกอบการเรียนการสอน2
 

More from supphawan

Ssr รร 2556
Ssr รร 2556Ssr รร 2556
Ssr รร 2556supphawan
 
Eng speaking year เขาดินวิทยาคาร
Eng speaking year เขาดินวิทยาคารEng speaking year เขาดินวิทยาคาร
Eng speaking year เขาดินวิทยาคารsupphawan
 
Ict และการบริหารงานวิชาการ
Ict และการบริหารงานวิชาการIct และการบริหารงานวิชาการ
Ict และการบริหารงานวิชาการsupphawan
 
ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 2554
ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 2554ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 2554
ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 2554supphawan
 
ผลงานดีเด่น 2553
ผลงานดีเด่น 2553ผลงานดีเด่น 2553
ผลงานดีเด่น 2553supphawan
 
คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554supphawan
 
ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาผู้ผ่านพนักงานราชการ54
ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาผู้ผ่านพนักงานราชการ54ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาผู้ผ่านพนักงานราชการ54
ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาผู้ผ่านพนักงานราชการ54supphawan
 
สำเนาประกาศพนักงานราชการ
สำเนาประกาศพนักงานราชการสำเนาประกาศพนักงานราชการ
สำเนาประกาศพนักงานราชการsupphawan
 
สำเนาประกาศพนักงานราชการ
สำเนาประกาศพนักงานราชการสำเนาประกาศพนักงานราชการ
สำเนาประกาศพนักงานราชการsupphawan
 
สำเนาประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคาร
สำเนาประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคารสำเนาประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคาร
สำเนาประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคารsupphawan
 
สมัครพนักงานราชการ
สมัครพนักงานราชการสมัครพนักงานราชการ
สมัครพนักงานราชการsupphawan
 
สำเนาประกาศสอบราคาซื้อ
สำเนาประกาศสอบราคาซื้อสำเนาประกาศสอบราคาซื้อ
สำเนาประกาศสอบราคาซื้อsupphawan
 
คุณภาพครู
คุณภาพครูคุณภาพครู
คุณภาพครูsupphawan
 
โรงเรียนในฝัน ศุภวรรณ
โรงเรียนในฝัน ศุภวรรณโรงเรียนในฝัน ศุภวรรณ
โรงเรียนในฝัน ศุภวรรณsupphawan
 
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้supphawan
 
ด้านผู้เรียน โรงเรียนในฝัน
ด้านผู้เรียน โรงเรียนในฝันด้านผู้เรียน โรงเรียนในฝัน
ด้านผู้เรียน โรงเรียนในฝันsupphawan
 
วนิดา
วนิดาวนิดา
วนิดาsupphawan
 
กิ๊ก อิน
กิ๊ก อินกิ๊ก อิน
กิ๊ก อินsupphawan
 
สุทธิดา วิชชุดา
สุทธิดา  วิชชุดาสุทธิดา  วิชชุดา
สุทธิดา วิชชุดาsupphawan
 
ขจรศักดิ์ จิรายุพูลผล
ขจรศักดิ์ จิรายุพูลผลขจรศักดิ์ จิรายุพูลผล
ขจรศักดิ์ จิรายุพูลผลsupphawan
 

More from supphawan (20)

Ssr รร 2556
Ssr รร 2556Ssr รร 2556
Ssr รร 2556
 
Eng speaking year เขาดินวิทยาคาร
Eng speaking year เขาดินวิทยาคารEng speaking year เขาดินวิทยาคาร
Eng speaking year เขาดินวิทยาคาร
 
Ict และการบริหารงานวิชาการ
Ict และการบริหารงานวิชาการIct และการบริหารงานวิชาการ
Ict และการบริหารงานวิชาการ
 
ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 2554
ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 2554ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 2554
ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 2554
 
ผลงานดีเด่น 2553
ผลงานดีเด่น 2553ผลงานดีเด่น 2553
ผลงานดีเด่น 2553
 
คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
 
ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาผู้ผ่านพนักงานราชการ54
ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาผู้ผ่านพนักงานราชการ54ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาผู้ผ่านพนักงานราชการ54
ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาผู้ผ่านพนักงานราชการ54
 
สำเนาประกาศพนักงานราชการ
สำเนาประกาศพนักงานราชการสำเนาประกาศพนักงานราชการ
สำเนาประกาศพนักงานราชการ
 
สำเนาประกาศพนักงานราชการ
สำเนาประกาศพนักงานราชการสำเนาประกาศพนักงานราชการ
สำเนาประกาศพนักงานราชการ
 
สำเนาประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคาร
สำเนาประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคารสำเนาประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคาร
สำเนาประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคาร
 
สมัครพนักงานราชการ
สมัครพนักงานราชการสมัครพนักงานราชการ
สมัครพนักงานราชการ
 
สำเนาประกาศสอบราคาซื้อ
สำเนาประกาศสอบราคาซื้อสำเนาประกาศสอบราคาซื้อ
สำเนาประกาศสอบราคาซื้อ
 
คุณภาพครู
คุณภาพครูคุณภาพครู
คุณภาพครู
 
โรงเรียนในฝัน ศุภวรรณ
โรงเรียนในฝัน ศุภวรรณโรงเรียนในฝัน ศุภวรรณ
โรงเรียนในฝัน ศุภวรรณ
 
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
 
ด้านผู้เรียน โรงเรียนในฝัน
ด้านผู้เรียน โรงเรียนในฝันด้านผู้เรียน โรงเรียนในฝัน
ด้านผู้เรียน โรงเรียนในฝัน
 
วนิดา
วนิดาวนิดา
วนิดา
 
กิ๊ก อิน
กิ๊ก อินกิ๊ก อิน
กิ๊ก อิน
 
สุทธิดา วิชชุดา
สุทธิดา  วิชชุดาสุทธิดา  วิชชุดา
สุทธิดา วิชชุดา
 
ขจรศักดิ์ จิรายุพูลผล
ขจรศักดิ์ จิรายุพูลผลขจรศักดิ์ จิรายุพูลผล
ขจรศักดิ์ จิรายุพูลผล
 

Ssr รร 2555

 • 2. คานา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โดยสาระสาคัญของรายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานข้อมูลพื้นฐาน แผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2556 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี ทั้งในรูปกิจกรรม โครงการ ภารกิจงาน อัตลักษณ์ของ สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา มีการสรุปผลการพัฒนาและการนาผลไปใช้ ซึ่งเป็นการรายงานตามสภาพ จริงของสถานศึกษา ทาให้ทราบระดับคุณภาพของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้เพื่อการ พัฒนาต่อไปในอนาคต โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1
 • 3. สารบัญสารบัญ หน้าหน้า คานาคานา ตอนที่ตอนที่ ๑๑ ข้อมูลพื้นฐาน 11 ตอนที่ตอนที่ ๒๒ แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา 2020 ตอนที่ตอนที่ ๓๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2266 ตอนที่ตอนที่ ๔๔ สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้ 5599
 • 4. ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1. ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาจนบุรี เปิด สอนระดับ อนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตบริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี Email khaodin.kan.ed1@gmail.com Website https://sites.google.com/site/khaodinvittayakan/ ประวัติโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2481 โดยขุนชาญวนิชกิจ (บุญ รอด ชานนท์) ได้รับมอบที่ดินจานวน 14 ไร่ 44 ตารางวา ให้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยมี นาย ประดิษฐ์ โพธิ์จีน เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน แผนที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 • 5. ชื่อ นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง วันเดือนปีเกิด 11 กุมภาพันธ์ 2511 อายุ 46 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0819424026 e-mail na112511@gmail.com 3 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ดาเนินการเปิดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปึการศึกษา 2556 มีนักเรียนจานวนทั้งสิ้น ระดับชั้นที่เปิดสอน จานวน ห้อง จานวนผู้เรียน (คน) รวมชาย หญิง อนุบาล 1 2 16 23 39 อนุบาล 2 2 27 23 50 รวม 4 43 46 89 ประถมศึกษาปีที่ 1 2 24 32 56 ประถมศึกษาปีที่ 2 1 15 19 34 ประถมศึกษาปีที่ 3 1 16 15 31 ประถมศึกษาปีที่ 4 1 17 14 31 ประถมศึกษาปีที่ 5 1 23 14 37 ประถมศึกษาปีที่ 6 1 23 13 36 รวม 7 118 107 225 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 20 16 36 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 22 14 36 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 19 17 36 รวม 3 61 47 108 รวมทั้งสิ้น 14 222 200 422 4. ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลครูและรายวิชาที่สอน โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ปีการศึกษา 2555
 • 6. ข้อมูลจานวนครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา  ข้าราชการครู 2 คน  ครูจ้างสอน 2 คน ชื่อ-สกุลครู ชั้นที่สอน 1. นางสาวลลิดา ระงับพิษ ชั้นอนุบาล 1/1 2. นางสาวดวงกมล ชูพลาย (ครูจ้าง) ชั้นอนุบาล 1/2 3. นางพรทิพย์ เจริญเกียรติวุฒิ (ครูจ้าง) ชั้นอนุบาล 2/1 4. นางนารีรัตน์ โชคบารุงศิลป์ ชั้นอนุบาล 2/2 ข้อมูลจานวนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  ข้าราชการครู 16 คน  พนักงานราชการ 1 คน(พลศึกษา)  ครูจ้างสอน 1 คน ชื่อ-สกุลครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ชั้น 1. นางสาวภัชรินทร์ ศรีดาคา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และชุมนุม ประถมศึกษาปีที่ 1 2. นางฑศพรชนก วันทอง สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ สุขศึกษาพลศึกษา ประถมศึกษาปี1-3 3. นางภรณี ทัด คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และชุมนุม ประถมศึกษาปี 2 4. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และชุมนุม ประถมศึกษาปี 3 ชื่อ-สกุลครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ชั้น 5. นายอรรถพล แดงเสม (ครูจ้าง) การงาน ป.4-6 การงานเพิ่มเติม ป.4-ม.3
 • 7. ป.4- ม.3 6. นางสุกัญญา บุญน้อม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 7. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ คณิตศาสตร์ ป.6-ม.3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ป. 6 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 8. นางณัฐกมล สระทองอุ่น ภาษาไทย ป.6-ม.3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 9. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาค สังคมศึกษาฯ ป.5 , ม.2-3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ป. 6 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 10. นายประสิทธิ์ ยาทิพย์ สาระสุขศึกษา ป.4-ม.3 รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา ป.4-6 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 11. นางสุภามาส จันทร์มี การงานอาชีพฯ ป.4-ม.3 รายวิชาเพิ่มเติมการงานฯ ม.1-3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 12. นายจารึก สงวนรัตน์ การงานฯ ป.4-6 รายวิชาเพิ่มเติมการงานฯ ม.1-3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 13. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง ภาษาต่างประเทศ ป.4-ม.3 รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ป.5-6 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 ชื่อ-สกุลครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ชั้น 14. นายธีรศักดิ์ ลิ้มวิรัตน์ ศิลปะดนตรีนาฎศิลป์ ป.1-2 , ม.1-3
 • 8. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 15. นางเนตรดาว ทศพร วิทยาศาสตร์ ม.1-3 รายวิชาเพิ่มเติม เกษตร ม.1-3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 16. นางศุภวรรณ ทักษิณ วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 คณิตศาสตร์ ป.5 รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ ม.1-3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 17. นางสาวิตรี ไพศาล ภาษาไทย ป.5 กิจกรรมแนะแนว ป.4-ม.3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 กิจกรรมชุมนุม ป.4-ม.3 18. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร (พนักงานราชการ) สาระพลศึกษา ป.4-ม.3 รายวิชาเพิ่มเติมพลศึกษา ป.4-ม.3 5. ข้อมูลอาคารสถานที่ โรงเรียนเขาดินวิทยาคารมีห้องเรียนจานวนทั้งสิ้น 14 ห้อง ห้องพิเศษ 12 ห้อง รวม 26 ห้อง อาคาร อเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 1 หลัง อาคารเรียน 4 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง ส้วม 3 หลัง จานวน 13 ที่นั่ง สนาม
 • 9. บาสเกตบอล จานวน 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม ลานออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1 ลาน ห้องปฏิบัติการพิเศษ จานวน 12 ห้อง 6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมในชนบท ในเขตเทศบาลตาบลท่าล้อ ประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างกระจัดกระจาย มี มีการประกอบอาชีพจาแนกตามสัดส่วนโดยประมาณ คืออาชีพทาง การเกษตร อาชีพรับจ้าง และอาชีพอื่น เช่น รับราชการ ค้าขาย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน มีจานวน 2 แห่ง คือ วัดสันติคิรีศรี บรมธาตุ และวัดเทวธรรมสงฆ์ ในด้านประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชนนั้น ยังคงมีการจัดกิจกรรมวันสาคัญ ต่างๆทั้งทางด้านศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยมีวัดเป็นศูนย์ในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา กิจกรรมตักบาตรเทโว กิจกรรมถวายพระพรเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นต้น 7. แหล่งเรียนรู้ 1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง 3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา(ศูนย์ ERIC)จานวน 1 ห้อง 4. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จานวน 1 ห้อง 5. ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ จานวน 1 ห้อง 6. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ จานวน 1 ห้อง 7. ห้องปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรม จานวน 1 ห้อง 8. ห้องวิชาการ จานวน 1 ห้อง 9. ห้องโสตทัศนศึกษา/ห้องประชุม จานวน 1 ห้อง 10. ห้องสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน จานวน 1 ห้อง
 • 10. 8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช2551 กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 880 (21 นก.) 880 (21 นก.) 880 (21 นก.)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 รายวิชเพิ่มเติม 200 200 200 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,160 ชั่วโมง/ปี 1,200 ชั่วโมง/ปี
 • 11. 10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ผลงานดีเด่น โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2556 ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล สถานศึกษา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญ เงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประเภทโรงเรียนขยาย โอกาสฯ สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ ระดับครูผู้สอน 1. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ รางวัลหนึ่งแสนครูดี สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 2. นางสาวิตรี ไพศาล รางวัลหนึ่งแสนครูดี สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 3. นางศุภวรรณ ทักษิณ รางวัลหนึ่งแสนครูดี สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 4. นางเนตรดาว ทศพร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารหาร การจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพฯ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับภาคกลางและภาค ตะวันออก สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
 • 12. ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 5. นางศุภวรรณ ทักษิณ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ (บูรณาการ) ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับประเทศ สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ ผลงานดีเด่นของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึดษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ลาดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออก เสียงและจับใจความสาคัญ ป.1-ป.3 ทองแดง 1. เด็กหญิงกันติชา อินทรทัศน์ 1. นางสุกัญญา บุญน้อม 2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอา เรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ทองแดง 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์ เสาสีสัวสดิ์ 1. นางณัฐกมล สระทองอุ่น 3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียน เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 เงิน 1. เด็กหญิงวัชรภรณ์ แดงหิรัญ 1. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ 4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียน เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 เงิน 1. เด็กหญิงชุติมา ทองขาว 1. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ 5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียน เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวริศรา บุญทัน 1. นางณัฐกมล สระทองอุ่น 6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่อง อาขยานทานองเสนาะ ม. 1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงชนาการ มูลคม 1. นางณัฐกมล สระทองอุ่น
 • 13. 8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ทองแดง 1. เด็กชายจักริน เจริญสุข 2. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทรัพย์ในโถ ทอง 1. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ 9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กชายดารงศักดิ์ ปรางทอง 2. เด็กชายนิรมิต ถึกจรูญ 1. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ 10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4- ป.6 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิงโตงาม 1. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ 11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงนฤมล เทพวรรณ 2. เด็กหญิงนุจรีย์ ช่วงชัย 3. เด็กหญิงภัทรวดี ประชาฉาย 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง 2. นางเนตรดาว ทศพร 12 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม การประกวดเล่านิทาน คุณธรรม ป.4-ป.6 ทอง 1. เด็กหญิงอารียา หงษ์บัณฑิตกุล 1. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริ โสภาค 13 สุขศึกษา และพล ศึกษา การประกวดโครงงานสุข ศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป. 6 ทอง 1. เด็กหญิงณภัทรณัฐกาญจน์ พิน เสนาะ 2. เด็กหญิงธนพร - 3. เด็กหญิงศรินยา ศรีทนารัตน์ 1. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร 2. นายประสิทธิ์ ยาทิพย์ 14 สุขศึกษา และพล ศึกษา การประกวดโครงงานสุข ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม. 3 เงิน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีนวล 2. เด็กหญิงขวัญเก้า จันทร์เทียน 3. เด็กหญิงอรอนงค์ ลิโป้ 1. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร 2. นายประสิทธิ์ ยาทิพย์ 15 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กชายกิตติ ทับทิมศรี 2. เด็กชายธงชัย โพนเงิน 3. เด็กชายรัชนาท ทับทิมศรี 1. นางสุภามาส จันทร์มี 2. นางเนตรดาว ทศพร 16 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กชายภูวนาถ บุญมี 2. เด็กหญิงอรนุช - 3. เด็กหญิงเกษรา นารีรักษ์ 1. นายจารึก สงวนรัตน์ 2. นางสุภามาส จันทร์มี
 • 14. 17 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ทอง 1. เด็กชายมณฑล คุ้มครอง 2. เด็กหญิงวรรณวิษา สุขสม 3. เด็กหญิงแหม่ม - 1. นายจารึก สงวนรัตน์ 2. นางสุภามาส จันทร์มี 18 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การแข่งขันทาอาหารคาว จานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนม ไทย) ป.4-ป.6 ทอง 1. เด็กหญิงปิยรัตน์ สืบยิ้ม 2. เด็กหญิงฝน - 3. เด็กหญิงพรชิตา แก้วแตง 1. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร 2. นางสุภามาส จันทร์มี 19 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การแข่งขันทาอาหารคาว จานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนม ไทย) ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ มั่งคั่ง ณ รังษี 2. เด็กหญิงดาริน สมรภูมิ 3. เด็กชายประวิทย์ มินโกมิน 1. นางสุภามาส จันทร์มี 2. นางเนตรดาว ทศพร 20 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์ จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 เข้าร่วม 1. เด็กชายดุริยะ ชื่นสงวน 2. เด็กชายพงศกร จานิล 1. นางศุภวรรณ ทักษิณ 21 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1- ม.3 ทองแดง 1. เด็กหญิงนราวดี ลาภา 2. เด็กชายอดิศักดิ์ พันธ์เชื้อ 1. นางศุภวรรณ ทักษิณ 22 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กชายบัณฑิต ทองรองแก้ว 2. เด็กชายสุเมฆ แดงพันธ์โพ 1. นางศุภวรรณ ทักษิณ 23 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-ป.6 เข้าร่วม 1. เด็กหญิง- - 2. เด็กชายชนพล กาญจนประเสริฐ 1. นางศุภวรรณ ทักษิณ 24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา มณี 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง 25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์ แย้มจับ 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง
 • 15. 26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ทองแดง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงศ์ธิรอด 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง 27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ทองแดง 1. เด็กหญิงจัมโบ้ - 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง 28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรรณา ธีระธรรมศิริ 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง 29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ทองแดง 1. นางสาวอุมาพร โพธิปิติ 1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง 30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย เงิน 1. เด็กชายศรันย์ รอดโผน 1. นางสาวลลิดา ระงับพิษ 31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ามัน ปฐมวัย ทอง 1. เด็กชายสุทธิกมล จันทร์แจ้ง 2. เด็กหญิงหทัยชนก แจ่มต่าย 3. เด็กหญิงอัญชลี พาพิชัย 1. นางนารีรัตน์ โชคบารุง ศิลป์ 32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ทอง 1. เด็กหญิงชนกนันท์ กาญจน ประเสริฐ 2. เด็กหญิงชนันธร สมรภูมิ 3. เด็กหญิงพิรนันท์ เวชสกุล 1. นางพรทิพย์ เจริญเกียรติ วุฒิ 33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น เยาว์ ประเภทนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการ เรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น ทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์จันทร์ 1. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ 34 เรียนร่วม – ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทา หนังสือเล่มเล็ก ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ทอง 1. เด็กหญิงพลอยวรรณ ศรีเงิน วิเชียร 2. เด็กชายวุฒิชัย ยิ้มใหญ่หลวง 3. เด็กหญิงศิรดา ส้มฉุน 1. นางสาวภัชรินทร์ ศรีดา คา 2. นางสุกัญญา บุญน้อม
 • 16. 35 เรียนร่วม - สุข ศึกษา และพล ศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ กาหนดช่วงชั้น ทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์จันทร์ 2. เด็กชายธีรเดช ฤดีณัฐทรัพย์ 3. เด็กชายพงศ์พิสุทธ์ พัฒนมาศ 4. เด็กชายวิโรจน์ บุญชาติ 5. เด็กหญิงสุธิดา ครองสามศรี 6. เด็กชายอธิบดี เรือนเพชร 1. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร 2. นางสาวดวงกมล ชูพลาย 3. นายธีรศักดิ์ ลิ้มวิรัตน์ 36 เรียนร่วม - การ งานอาชีพและ เทคโนโลยี การแข่งขันการทาอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ กาหนดช่วงชั้น ทอง 1. เด็กหญิงชลลดา แพนแก้ว 2. เด็กชายชิตพล รอดโผน 3. เด็กหญิงสุนันทา มะลิ 1. นางสุภามาส จันทร์มี 2. นางเนตรดาว ทศพร 37 เรียนร่วม - การ งานอาชีพและ เทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ กาหนดช่วงชั้น ทอง 1. เด็กชายชยุตม์ ล้อประกานต์ สิทธิ์ 2. เด็กชายศุภชัย ภุมรินทร์ 3. เด็กชายสุทัศน์ ทานานอก 1. นางภรณี ทัด 2. นายอรรถพล แดงเสม 38 เรียนร่วม – การ งานอาชีพและ เทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือ ใช้ ประเภทนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการ เรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น ทอง 1. เด็กชายต้น ประทุมทอง 2. เด็กชายพีรพล พลอยเหลี่ยม 3. เด็กชายวรินทร อินทร์จันทร์ 1. นางศรีเรือน พวงแก้ว 2. นายอรรถพล แดงเสม 39 เรียนร่วม - การ งานอาชีพและ เทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ไม่กาหนดช่วง ชั้น ทอง 1. เด็กชายนิพล แซ่เฮง 2. เด็กชายวิธวินทร์ พลอยเหลี่ยม 1. นางศุภวรรณ ทักษิณ
 • 17. 14 รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ผลงานดีเด่นของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัด เพชรบุรี ลาดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น เยาว์ ประเภทนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการ เรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น ทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์ จันทร์ 1. นางเอื้องเดือน ห้าว หาญ 2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทา หนังสือเล่มเล็ก ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 เงิน 1. เด็กหญิงพลอยวรรณ ศรี เงินวิเชียร 2. เด็กชายวุฒิชัย ยิ้มใหญ่ หลวง 3. เด็กหญิงศิรดา ส้มฉุน 1. นางสาวภัชรินทร์ ศรี ดาคา 2. นางสุกัญญา บุญน้อม 3 เรียนร่วม - การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี การแข่งขันการทาอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ กาหนดช่วงชั้น เงิน 1. เด็กหญิงชลลดา แพน แก้ว 2. เด็กชายชิตพล รอดโผน 3. เด็กหญิงสุนันทา มะลิ 1. นางสุภามาส จันทร์มี 2. นางเนตรดาว ทศพร 4 เรียนร่วม - การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ กาหนดช่วงชั้น ทองแดง 1. เด็กชายชยุตม์ ล้อประ กานต์สิทธิ์ 2. เด็กชายศุภชัย ภุมรินทร์ 3. เด็กชายสุทัศน์ ทานา นอก 1. นางภรณี ทัด 2. นายอรรถพล แดงเสม 5 เรียนร่วม - การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือ ใช้ ประเภทนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการ เรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น เงิน 1. เด็กชายต้น ประทุมทอง 2. เด็กชายพีรพล พลอย เหลี่ยม 3. เด็กชายวรินทร อินทร์ จันทร์ 1. นางศรีเรือน พวงแก้ว 2. นายอรรถพล แดงเสม
 • 18. 15 รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้ดาเนินการพัฒนาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี การศึกษา 2555โดยจัดแบ่งเป็นงานบริหารทั้ง 4 ฝ่าย สรุปได้ดังนี้ 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารงานวิชาการ 1) โครงการเร่งรัดคุณภาพการศึกษา 2) โครงการจากหลักการสู่การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 5) โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 6) โครงการนิเทศภายใน 7) โครงการแนะแนวในโรงเรียน 8) โครงการส่งเสริมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 10) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 11) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 12) โครงการค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
 • 19. 16 รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 13) โครงการจิตอาสา พี่พาน้องอ่าน 14) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 15) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 16) โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 17) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 18) โครงการส่งเสริม อย.น้อยในโรงเรียน 19) โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 20) โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเพื่อแปรรูป 21) โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาไทย ก้าวไปพร้อมอาเซียน 22) โครงการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน 23) โครงการค่ายคณิตศาสตร์แสนสนุก 24) โครงการ ONE MINUTE TALK 25) โครงการ ENJOY ENGLISH 26) โครงการค่ายลูกเสือสารอง บริหารงานทั่วไป 27) โครงการประกันคุณภาพภายใน 28) โครงการวันสาคัญเกี่ยวกับชาติ พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมไทย 29) โครงการสัมพันธ์ชุมชนระหว่างโรงเรียนถึงบ้าน 30) โครงการอาหารเสริม(นม) 31) โครงการนักสืบน้อยเฝ้าระวังไข้เลือดออก 32) โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 33) โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียน 34) โครงการกีฬานักเรียน 35) โครงการป้องกันป้องปรามยาเสพติด 36) โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 37) โครงการอาหารกลางวัน 38) โครงการมือน้อยคอยหนูล้าง 39) โครงการกินผักดีมีประโยชน์ 40) โครงการวัยใส ยิ้มสวย 41) โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 42) โครงการวันเด็กแห่งชาติ 43) โครงการชีวิตพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
 • 20. 17 รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 44) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ บริหารงานบุคคล 45) โครงการบริหารงานบุคคล 46) โครงการพัฒนาบุคลากร 47) โครงการเงินสวัสดิการครู บริหารงานการเงินและพัสดุ 48) โครงการบริหารงานงบประมาณ 49) โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน 2. ระดับปฐมวัย บริหารงานวิชาการ 50) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 51) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย 52) โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 53) โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง บริหารงานทั่วไป 54) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฐมวัย 55) โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมวัย 56) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมระดับปฐมวัย 57) โครงการส่งดวงใจสู่ดวงดาว 58) โครงการสายใยรักสู่ลูกน้อย บริหารงานบุคลากร 59) โครงการพัฒนาบุคลากร บริหารงานงบประมาณ 60) โครงการบริหารงานการเงินและพัสดุระดับปฐมวัย ผลการประเมินโครงการ ปรากฏว่า โรงเรียนเขาดินวิทยาคารสามารถดาเนินโครงการเป็นไป ตามแผนงานที่กาหนดไว้ และประสบความสาเร็จทุกโครงการ
 • 21. 18 รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
 • 23. 20 รายงานประจาปีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 12. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
 • 26. 18 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา 1. การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้านบริหารงานวิชาการ บริหารบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบบูรณา การผสมผสาน โดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ เช่น เทคนิคการมีส่วนร่วม การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์(MBO) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (SOS) การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) หลักการบริหารตามวงจรบริหารงานคุณภาพ(PDCA) เป็นต้น โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร แผนภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
 • 27. 19 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ปรัชญาของโรงเรียน คุณธรรม นาความรู้ วิสัยทัศน์โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เป็นโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมสะอาด ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสามารถและทักษะในการ เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใฝ่ดีใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง เตรียมพร้อมสู่อาเซียน พันธกิจของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร พัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานวิถีชีวิตตามหลักการ เศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์ 1. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 4. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 5. โรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 6. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย กลยุทธ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
 • 28. 20 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 4. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 5. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย เป้าประสงค์ 1. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 4. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 5. โรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 6. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย จุดเน้น 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้น 2. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อย่างมีคุณภาพ 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี รักการ เรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน และโครงการท่าเรือ น้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย 5. นักเรียนมีทักษะชีวิต ในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา นักเรียนเป็นผู้มีความรู้และคุณลักษณะความพอเพียง เอกลักษณ์ของสถานศึกษา สถานศึกษาพอเพียง
 • 29. 21 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 5. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นทุกปี ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ วิชาหลักเพิ่มขึ้น 2 ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยต่า กว่าเกณฑ์ลดลง ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน ภาษาไทยต่ากว่าเกณฑ์ลดลง 3 นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 4 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ สนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ สนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล้ต)ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ 5 นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพใน 7 กลุ่มอาชีพ ร้อยละของนักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ อาชีพใน 7 กลุ่มอาชีพ
 • 30. 22 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ 6 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จิตสานึกความเป็นไทย จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสานึกความเป็น ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 7 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความ สานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมความสานึกในความ เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 9 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตที่มี คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จานวนนักเรียนที่มาเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ากว่า 300 คน 11 ผู้เรียนได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่ หลักสูตรกาหนด 12 นักเรียนเรียนรวมได้รับการพัฒนาทุกคน การมีหลักสูตรเรียนรวมและแผนพัฒนานักเรียนเรียน รวมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายสาหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือ เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายสาหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • 31. 23 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการทางาน ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ 1 บุคลกรของโรงเรียนได้รับการยกย่องและเข้าร่วม การอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ บุคลากรทุกคนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา วิชาชีพทุกปีการศึกษา 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจ ในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ พอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ 3 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตร ฐาน หรือเกณฑ์ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ การพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนด กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ 1 ข้าราชการครูสามารถจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตามความสามารถและความถนัด ร้อยละของข้าราชการครูที่จัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ และความถนัด 2 ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ 1 สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐาน และมีผล การประกันคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษามีระดับดีขึ้นไป 2 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการ ดาเนินงานให้มีคุณภาพ มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ การดาเนินงานให้มีคุณภาพ 3 โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการ บริหารและการจัดการศึกษาสามารถยกระดับ คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และ ธรรมาภิบาล 4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 32. 24 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ การทางาน ที่ เป้าหมายความสาเร็จ ตัวชี้วัดความสาเร็จ 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โรงเรียนมีความพร้อม ด้านกายภาพ มีภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีสื่อ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร น่าดู น่าอยู่ น่าทางาน โรงเรียนศึกษามีความพร้อมด้านกายภาพ มีภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทางาน
 • 33. 25 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ตัวบ่งชี้ น้าหนัก (คะแนน) คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 1.1 มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 0.99  1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 1.5 1.5  1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5 1.0  1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 1 1.0  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 5 4.4  มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ตัวบ่งชี้ น้าหนัก (คะแนน) คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 1 1.0  2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 1 0.99  2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1 0.96  2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก ธรรมชาติ 2 2.0  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 5 4.95 
 • 34. 26 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ตัวบ่งชี้ น้าหนัก (คะแนน) คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ 2 1.88  3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 1 1.0  3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ 1 1.0  3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน นับถือ 1 1.0  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 5 4.88  มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ตัวบ่งชี้ น้าหนัก (คะแนน) คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรัก การเรียนรู้ 1 0.98  4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก ประสบการณ์การเรียนรู้ 1 0.94  4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 1 1.0  4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 1 1.0  4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1 0.93  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5 4.85  ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
 • 35. 27 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล ตัวบ่งชี้ น้าหนัก (คะแนน) คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด การศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ จัดประสบการณ์ 2 2.0  5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 2 2.0  5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2 2.0  5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ พัฒนาการของเด็ก 2 2.0  5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ เด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการ ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 2 2.0  5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 2 2.0  5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 2.0  5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 2 2.0  5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย 2 2.0  5.10 ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 2 2.0  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 20 20.0  มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวบ่งชี้ น้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ
 • 36. 28 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (คะแนน) ที่ได้ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา ปฐมวัย 3 3.0  6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 3.0  6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง ด้านวิชาการและการจัดการ 3 3.0  6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 3 3.0  6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ 3 3.0  6.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและ เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม ศักยภาพและเต็มเวลา 3 3.0  6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร จัดการศึกษาปฐมวัย 2 2.0  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20 20.0  มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ น้าหนัก (คะแนน) คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
 • 37. 29 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ นาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 4.0  7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 4.0  7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 4.0  7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 4 4.0  7.5 จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบ ด้าน 4 4.0  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 20 20.0  มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ตัวบ่งชี้ น้าหนัก (คะแนน) คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1 1.0  8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่ 1 1.0  8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการ 1 0.5  8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 0.5 0.5  8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 0.5 1.0  8.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน คุณภาพภายใน 1 1.0  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8 5 5.0  ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ น้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ
 • 38. 30 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (คะแนน) ที่ได้ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา 2.5 2.5  9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 2.5 2.5  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9 5 5.0  ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา ปฐมวัย ตัวบ่งชี้ น้าหนัก (คะแนน) คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 3 3.0  10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 2.0  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10 5 5.0  ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้ สูงขึ้น ตัวบ่งชี้ น้าหนัก (คะแนน) คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 3.0  11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 2.0  ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11 5 5.0  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก จ้านวนนักเรียน ทั้งหมด จ้านวนนักเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ
 • 39. 31 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน) 5 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกาย สม่าเสมอ (0.5 คะแนน) 0.5 333 320 96.10 0.48 ดีเยียม 1.2 มีน่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน (0.5 คะแนน) 0.5 333 323 97.00 0.48 ดีเยียม 1.3 ป้องกันตนเองจากสิงเสพติดให้โทษและหลีกเลียง ตนเองจากสภาวะ 1 333 333 100.00 ทีเสียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง เพศ (1 คะแนน) 1.00 ดีเยียม 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ กล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม (1 คะแนน) 1 333 329 98.80 0.99 ดีเยียม 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีและให้เกียรติผู้อืน 1 333 333 100.00 (1 คะแนน) 1.00 ดีเยียม 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ 1 333 333 100.00 กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ (1 คะแนน) 1.00 ดีเยียม ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คะแนนที่ได ้ 4.95 ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ้านวน นักเรียน ทั้งหมด จ้านวน นักเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 5
 • 40. 32 รายงานประจาปีของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่พึงประสงค์ (5 คะแนน) 2.1 มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 2 333 299 89.79 1.80 (2 คะแนน) ดีเยียม 2.2 เอืออาทรผู้อืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1 333 333 100.00 1.00 (1 คะแนน) ดีเยียม 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแตกต่าง 1 333 333 100 1 (1 คะแนน) ดีเยียม 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม 1 333 333 100.00 1.00 (1 คะแนน) ดีเยียม ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 คะแนนที่ได ้ 4.80 ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ้านวน นักเรียน ทั้งหมด จ้านวน นักเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย ตนเอง รักการเรียนรู้ และ