ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาผู้ผ่านพนักงานราชการ54

606 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาผู้ผ่านพนักงานราชการ54

  1. 1. - สําเนา - ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตําแหน่งครูผู้สอน) ……………………………………………… ตามที่ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้ดําเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 1 อัตรา คือ สาขาพลศึกษา ตามประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และได้ดําเนินการประเมินสมรรถนะที่ 1 , 2 (สอบข้อเขียน) และ ประเมินสมรรถนะที่ 3 ความเหมาะสมกับ ตําแหน่ง (การสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 นั้น บัดนี้การดําเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้ดังนี้ 1. บัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสินผลไป เมื่อครบ ้ กําหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และ ในอายุบัญชีถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 1.1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก 1.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด 1.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดวันเวลาที่โรงเรียนกําหนด 2. ผู้มีสิทธิ์ได้รบการจัดจ้างได้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ลําดับที่ 1 ั 3. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่รายงานตัว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 2 มารายงานตัว เพื่อทําสัญญาจ้างในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อําเภอท่าม่วง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หากไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ ทีกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธ์ใด ๆ มิได้ ่ 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันรายงานตัวจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 4.1 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสําเนาภาพถ่าย 4.2 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่ กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดําถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 แผ่น 4.4 ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสําเนาภาพถ่าย
  2. 2. 4.5 บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาภาพถ่าย -2- 4.6 ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธิ์ฉบับจริงพร้อมสําเนาภาพถ่าย 4.7 อากรแสตมป์ราคา 10 บาท 4.8 หลักฐานอืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อม ่สําเนาภาพถ่าย 5. การทําสัญญา 5.1 บุคคลค้ําประกัน เป็นข้าราชการตั้งแต่ ระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 5.2 หลักฐานผูค้ําประกัน บัตรประจําตัวข้าราชการ สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน พร้อม ้สําเนาภาพถ่าย และหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
  3. 3. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1แนบท้ายประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 1. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

×