• Like
สื่อฯช่วยสอน เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก(ปรับ) [โหมดความเข้ากันได้]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

สื่อฯช่วยสอน เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก(ปรับ) [โหมดความเข้ากันได้]

 • 24,421 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
24,421
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7

Actions

Shares
Downloads
169
Comments
1
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ โดย ครูนงคราญ เจริญพงษกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน หนาถัดไป
 • 2. ผลการเรียนรูที่คาดหวังอานกวีนิพนธประเภทกลอน โคลง กาพย และบทละคร แลวใชหลักการพินิจวรรณคดี และวรรณกรรม พิจารณาคุณคาทางดานวรรณศิลป เนื้อเรือง สังคม และนําขอคิดไปใชในชีวิตจริงดวยการ ่อภิปราย หรือเขียนเปนบทความแสดงความคิดเห็น กลับเมนูหลัก
 • 3. จุดประสงคการเรียนรู๑. อธิบายที่มาของเรื่องรามเกียรติ์ได๒. อธิบายความหมายของคําศัพทสํานวนที่ปรากฏในเรื่องได๓. อธิบายลักษณะคําประพันธของเรื่องได๔. อธิบายคุณคาของเรื่องตอนที่เรียนในดานวรรณศิลปได๕. บอกขอคิดที่ได จากเรื่อง แลวสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได กลับเมนูหลัก
 • 4. ตํานานการแตงรามายณะนั้นมีหลายประเภท แตเสฐียร โกเศศกลาวไวดังนี้พระวาลมิกิพรหมฤาษีไปสูสํานักพระนารทพรหมฤษี สนทนาไตถามถึงบุคคลสําคัญในโลกนี้วามีใครเปนผูแกลวกลาสามารถ และมีคุณสมบัติดีเลิศ พระนารทฤษีจึงเลาประวัติพระรามใหฟง ครั้นกลับจากสํานักพระนารทฤาษี ไดเห็นพรานยิงนกกระเรียนตัวผูซึ่งกําลังรื่นรมยกับคูของมันตายพระวาลมิกิสลดใจสมเพชนกนักหนา ถึงกับทนนิ่งอยูไมได จึงกลาวสาปนายพราน (รัชกาลที่ ๖ ไดแปลมาเปนฉันท) ดังนี้ชะพรานกมลชั่ว จิตมัวมิรูอาย พรากนกกระเรียนตาย ขณะมันสราญรมยใจมึงบปรานี ก็จะมีอะไรสม แนมึงจะตกจม ณ นรกตลอดกาล หนาถัดไป
 • 5. ตอมาพระวาลมิกิ หวนระลึกถึงเหตุการณนั้นก็เสียใจที่สาปพรานไป ดวยมิใชกิจอะไรของตน เมื่อไมสามารถบรรเทาความโทมนัสนั้นใหสงบได ทาวมหาพรหมกรุณามาปรากฏตัวใหเห็นชวยปลอบโยนวาไมควรเสียใจในการที่กลาวคําสาปนั้น เพราะแทจริงแลวคําสาปพรานนั้น กลายเปนความหมายในทางสรรเสริญพระนารายณเปนเจาเมื่อทรงปราบยักษทั้งนี้เพราะคําที่เปลงเปนโศลกภาษาสันสกฤตนั้นสามารถแปลจากนกกระเรียนเปนยักษไดดวย จึงอาจแปลความไดวา หนาถัดไป
 • 6. “ขาแตพระองคผูเปนที่ประทับแหงพระลักษมี ไดทรงถึงความมั่นคงแลวเปนเวลานานป เพราะไดพรากคูยักษลงตนหนึ่งซึ่งหลงเพลินในกาม” และทาวมหาพรหมบอกอีกวา ถอยคําของพระวาลมิกินั้นกลาวดวยถอยคําที่สมเพชจึงใหเรียกวา โศลก และใหเปนบทแรกในเรื่องรามายณะของใหพระวาลมิกิฤาษี รจนาเรื่องตอไป พระฤาษีวาลมิกิจึงไดเขียนเรื่องรามายณะขึ้นไปจนจบ รวมเปนโศลกถึงสองหมื่นสี่พันโศลก สําหรับใหมนุษย อาน กลับเมนูหลัก
 • 7. ที่มาของเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์ เปนบทละครที่มมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมีเคาเรื่องมาจาก ีมหากาพยรามายนะของอินเดีย แตตนฉบับสมัยกรุงศรีอยุธยาขาดสูญไมสมบูรณ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ ๑) พระองคทรงฟนฟูศิลปวัฒนธรรมขึ้นหลายอยาง รวมทั้งทรง พระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์บางตอนดวย และทรงโปรดฯ ใหนักปราชญรวมกันประพันธ จนถือไดวา รามเกียรติฉบับพระราชนิพนธใน ์รัชกาลที่ ๑ เปนฉบับที่สมบูรณที่สุด กลับเมนูหลัก
 • 8. เนื้อเรื่องยอ ตอนนารายณปราบนนทก นนทกนั่งประจําอยูที่บันไดของเชิงเขาไกรลาส โดยมีหนาที่ลางเทาใหแกเหลาเทวดาที่มาเขาเฝาพระอิศวร เหลาเทวดาที่พากันมาเขาเฝาพระอิศวร ไดยื่นเทาใหลางแลวมักแหยเยาหยอกลอนนทกอยูเปนประจํา ดวยการลูบหัวบาง ตบหัวบาง ถอนผมบาง จนกระทั่งผมรวงลานทั้งศีรษะ นนทกแคนใจมากแตวาตนเองไมมีกําลังจะสูได จึงไปเขาเฝาพระอิศวร แลวกราบทูลวาตนไดทํางานรับใชพระองคมานานถึง ๑๐ ลานป ยังไมเคยไดรับสิ่งตอบแทนใดๆเลย จึงทูลขอใหนิ้วเปนเพชร มีฤทธิ์ชี้ผูใดก็ใหผูนั้นตายพระอิศวรเห็นวานนทกปฏิบัติหนาที่รับใชพระองคมานานจึงประทานพรใหตามที่ขอ หนาถัดไป
 • 9. ไมนานนักนนทกก็มีใจกําเริบ เพียงแตถูกเทวดามาลูบศีรษะเลนเชนเคย นนทกก็ชี้ใหตายเปนจํานวนมาก พระอิศวรทรงทราบก็ทรงกริ้ว โปรดใหพระนารายณไปปราบ พระนารายณแปลงเปนนางฟามายั่วยวน นนทกนึกรักจึงเกี้ยวนาว นางแปลงจึงชวนใหนนทกรําตามนางกอนจึงจะรับรัก นนทกตกลงรําตามไปจนถึงทารําที่ใชนิ้วเพชรชี้ขาตนเองนนทกก็ลมลง หนาถัดไป
 • 10. จากนั้นนนทกเห็นนางแปลงปรากฎรางเปนพระนารายณ จึงตอวาพระนารายณวาเอาเปรียบตนเพราะวาพระนารายณมีอํานาจ มีถึง ๔ กร แตตนมีแค ๒ มือและเหตุใดจึงมาทําอุบายหลอกลวงตนอีก พระนารายณจึงทาใหนนทกไปเกิดใหมใหมี ๒๐ มือ แลวพระองคจะตามไปเกิดเปนมนุษยที่มีเพียง ๒ มือลงไปสูดวย หลังจากที่พระนารายณพูดจบก็ใชพระแสงตรีตัดศีรษะนนทกแลวนนทกก็สิ้นใจตาย ชาติตอมานนทกจึงไดไปเกิดเปนทศกัณฐ สวนพระนารายณก็อวตารลงมาเกิดเปนพระราม กลับเมนูหลัก
 • 11. ลักษณะคําประพันธ แตงดวยกลอนบทละคร ลักษณะกลอนบทละคร ลักษณะบังคับเหมือนกลอนสุภาพ แตวรรคแรกมักขึ้นตนดวย เมื่อนั้น บัดนั้น มาจะกลาวบทไป เมื่อนั้น ใชกับตัวละครเอกของเรื่อง หรือตัวละครที่เปนพระมหากษัตริย บัดนั้น ใชกับตัวละครสามัญ หรือตัวละครที่มีบทบาทรอง มาจะกลาวบทไป นิยมใชเมื่อขึ้นความใหม หรือเปลี่ยนเรื่องมาเลาเรื่องใหม หนาถัดไป
 • 12. แผนผังกลอนบทละครบาทเอก OOOOOO OOOOOOบาทโท OOOOOO OOOOOO สัมผัส ระหวางบท OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO กลับเมนูหลัก
 • 13. คุณคางานประพันธดานวรรณศิลป รสทางวรรณคดี หมายถึง บทที่เปนสวนของเนื้อหาที่เนน คุณคาทางดานอารมณ โดยการเลือกใช ถอยคําหรือสํานวนภาษาที่ทําใหเกิดภาพพจนและความงาม ทําใหผูอานรับรูถึงอารมณความรูสกตางๆ เชน สะเทือน ึ อารมณ ประทับใจ กินใจ เปนตน หนาถัดไป
 • 14. เสาวรจนีสัลปงคพิสัย รสวรรณคดี คลิกเพื่อดูรายละเอียด นารีปราโมทย พิโรธวาทัง กลับเมนูหลัก
 • 15. ๑. เสาวรจนี ไดแก บทชมความงาม ตัวอยาง ในตอนที่นนทกเห็นนางแปลงก็ตกตะลึงในความงาม ถึงกับพรรณนาออกมาวา ถึงโฉมองคอัครลักษมี พระสุรัสวดีเสนหา สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไมเทียบทัน ดูไหนก็เพลินจําเริญรัก ในองคเยาวลักษณสาวสวรรค ยิ่งพิศยิ่งคิดผูกพัน ก็เดินกระชั้นเขาไป กลับเมนูหลัก กลับหนาเดิม
 • 16. ๒. นารีปราโมทย ไดแก บทเกี้ยวพาราสีตัวอยาง ในตอนที่นนทกเกี้ยวพาราสีตอนางแปลง อันซึ่งธุระของเจา หนักเบาจงแจงใหประจักษ ถาวาสนาเราเคยบํารุงรัก ก็จะเปนภักษผลสืบไป ตัวพี่มิไดลวนลาม จะถือความสิ่งนี้นี่ไมได สาวสวรรคขวัญฟายาใจ พี่ไรคูจะพึ่งแตไมตรี กลับเมนูหลัก กลับหนาเดิม
 • 17. ๓. พิโรธวาทัง ไดแก บทโกรธ บทตัดพอตอวา ตัวอยาง ในตอนที่นนทกแสดงอาการโกรธที่โดนเทวดาแกลง บัดนั้น นนทกน้ําใจแกลวกลากริ้วโกรธรองประกาศตวาดมา อนิจจาขมเหงเลนทุกวันจนหัวไมมีผมติด สุดคิดที่เราจะอดกลั้นวันนี้จะไดเห็นดีกัน ฟนแลวชี้นิ้วไป กลับเมนูหลัก กลับหนาเดิม
 • 18. ๔. สัลลาปงคพิสัย ไดแก บทโศกเศราเสียใจ ตัวอยาง ในตอนที่นนทกรําพึงรําพันเมื่อเขาเฝาพระอิศวร พระองคผูทรงศักดาเดช ไมโปรดเกศแกขาบทศรี กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้ ทูลพลางโศกีราพัน ํ กลับเมนูหลัก กลับหนาเดิม
 • 19. แงคิดจากเรื่อง ความสัมพันธระหวางคนตางฐานะ ควรแสดงความมีน้ําใจตอบแทนใหแกกัน ไมถือศักดิ์วาตนเองมีฐานะเหนือกวา แลวขมเหงน้ําใจกันและกัน จะทําใหสังคมไมสงบสุข ความโกรธและความอาฆาตรุนแรง จะนําความเสียหายมาสูตนเองในที่สุด การจองเวรเปนเรื่องที่ไมดี เพราะจะกอใหเกิดการลางแคนไมมีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร กลับเมนูหลัก
 • 20. คําศัพท สํานวนที่ควรทราบ คลิกเพื่อคนหาความหมาย สุรัสวดีเกษียรวารี อสุนี หัสนัยน อัฒจันทร นาคีไกรลาส ไฟกาล เทพนมปฐม สุบรรณตรัยตรึงศา ภักษผล พรหมสี่หนา บทบงสุ,บทศรีตรี ลักษมีคนธรรพ ธาตรี บังเหตุ พระหริวงศ วิทยาเทพอัปสร สําเร็จมโนรถ จุไร นนทก,นนทุก โสมนัสา พระองคทรงสังข คทาธร กลับเมนูหลัก
 • 21. เทพนมปฐมพรหมสี่หนา ทารําของนางรํา ที่เปนนารายณแปลงซึ่งไดแก ๑. เทพนม ๒. ปฐม ๓. พรหมสี่หนา ๔. สอดสรอยมาลา ๕. กวางเดินดง ๖. หงสบิน ทานาคามวนหางเปนทารํา ๗. กินรินเลียบถ้ํา ๘. ชานางนอน ที่นางรําลวงใหนนทก ๙. ภมรเคลา ๑๐. แขกเตาเขารัง รําตอไปจนตองชี้ขาตัวเอง ๑๑. ผาลาเพียงไหล ๑๒. เมขลาลอแกว ลมลง ๑๓. มยุเรศฟอน ๑๔. ลมพัดยอดตอง ๑๕. พรหมนิมิต ๑๖. พิสมัยเรียงหมอน กลับหนา ๑๗. มัจฉาชมสาคร ๑๘. พระสี่กรขวางจักร คําศัพท ๑๙. นาคามวนหาง กลับเมนูหลัก
 • 22. เทพอัปสร หมายถึง นางฟาธาตรี หมายถึง แผนดิน โลก กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 23. นนทก, นนทุก ในรามเกียรติ์พระราชนิพนธรัชกาลที่ ๑ ตัว ละครตัวนี้ชื่อวานนทก สวนพระราชนิพนธ เบิกโรงในรัชกาลที่ ๔ ใชวา นนทุก ดังนี้ เรื่องนารายณกําราบปราบนนทุก ในตนไตรดายุคโบราณวา เปนเรื่องดึกดําบรรพสืบกันมา ครังศรีอยุธยาเอามาใช ้ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 24.  บทบงสุ, บทศรี ใชหมายถึง พระบาท ของเทวดา หรือกษัตริยเปนตนบังเหตุ หมายถึง ประมาท ทําใหเปนเหตุ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 25. กระเษียรวารี หมายถึง เกษียรสมุทร หรือ ทะเลน้ํานม ขณะบรรทม พระนารายณจะประทับอยูบนพญาอนันตนาคราชกลาง เกษียรสมุทร ซึ่งมักเรียกวา นารายณบรรทมสินธุ (เมื่อ เหาะเหินจึงจะทรงครุฑ ซึ่งมักเรียกวา นารายณทรง สุบรรณ) กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 26. นาคี หมายถึง นาค คือ งูใหญมีหงอน เปนสัตวในนิยายพระหริวงศ หมายถึง พระนารายณภักษผล หมายถึง ผลสําเร็จ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 27. พระองคทรงคทาธร เปนสี่กรก็รูประจักษใจ หมายถึงพระนารายณ ตามคติอินเดียวามีสี่กร ถือสังข จักร คทาและธรณี สวนในวรรณคดีไทย พระนารายณมักถือ ตรีแทนธรณี ดังปรากฏในรามเกียรติ์ตอน “กุมภกรรณลม” วา กอนจะตายกุมภกรรณเห็นพระรามเปนพระสี่กร ทรงเทพอาวุธจักรสังข ทั้งตรีคทาศิลปศร จึงรูวานารายณฤทธิรอน จากกระเษียรสาครเสด็จมา กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 28. ไพกาล คือ ไพกัลป หรือไฟบรรลัยกัลป ตามคติพราหมณเชื่อวาเปนไฟไหมลางโลกเมื่อสิ้นอายุของโลกครั้งหนึ่ง ๆซึ่งเรียกวากัป หรือกัลป กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 29. ลักษมี คือ พระชายาของพระนารายณวิทยา คือ วิทยาธร ชาวสวรรคพวกหนึ่งมีวิชาอาคมสําเร็จมโนรถ หมายถึง ไดตามที่ตองการ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 30. สิ้นทา หมายถึง ครบทุกทารําสุบรรณ หมายถึง ครุฑ คือ พญานกในเทพนิยายสุรัสวดี หมายถึง ชายาของพระพรหม โสมนัสา หมายถึง ยินดี กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 31. หัสนัยน หมายถึง สหัสนัยน คือ ผูมพันดา หมายถึง พระ ีอินทร เปนเทวราชผูเปนใหญในสวรรคชั้นดาวดึงสอสุนี หมายถึง ฟาผา อัฒจันทร หมายถึง ขั้นบันได กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 32. ไกรลาส ชื่อภูเขาที่เปนทีประทับของพระอิศวร ่ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 33. คนธรรพ ชาวสวรรคพวกหนึ่ง มีความชํานาญในวิชาดนตรี และขับรอง กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 34. จุไร ผมที่เกลาเปนจุก และประดับอยาง สวยงาม กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 35. ตรัยตรึงศา ตรัยตรึงศ หรือดาวดึงส แปลวา ๓๓ เปนชื่อ สวรรคที่มีเทพชั้นผูใหญ ๓๓ องค และมีพระ อินทรเปนหัวหนา เปนสวรรคชั้นที่ ๒ แหง ฉกามาพจร(สวรรค ๖ ชั้นฟา) กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 36. ตรีคือ ตรีศูลเปนอาวุธสามงาม ปกติเปน เทพอาวุธของพระอิศวร แตในที่นี้เปน เพทอาวุธของพระนารายณ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 • 37. หนาถัดไป
 • 38. กิตติกรรมประกาศกราบขอบพระคุณ คุณครูคนงนาฏ รุณวุฒิ ที่ใหคําปรึกษาเนื้อหาการทําสื่อ คณะครูคอมพิวเตอรโรงเรียนสา ใหคําปรึกษาเรื่องโปรแกรมการจัดทํา สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน คุณครูจํานง ปญญาดี ฝายโสตทัศนศึกษาโรงเรียน ที่ชวยตัดตอภาพยนตร ตัวอยาง และบันทึกเสียง บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวงไทย จํากัด ที่เอื้อเฟอภาพยนตรการตูนเรื่อง รามเกียรติ์ คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนทาวังผาพิทยาคมที่เอื้อเฟอ วีซีดีเสนสีลีลาวรรณกรรม เรื่อง นารายณอวตาร และทุกทานที่ใหกําลังใจเสมอ มา กลับเมนูหลัก
 • 39. บรรณานุกรม www.heritage.thaigov.net กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.กรุงเทพมหานคร.๒๕๔๘ นาคะประทีป.สมญาภิธานรามเกียรติ์. พระนคร : แพรพิทยา, 2510. พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช , พระบาทสมเด็จพระ. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เลม 1-4. กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2515. มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. บอเกิดรามเกียรติ์. พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2509. วิพุธ โสภวงศ และคณะ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาไทย : ไทยวัฒนาพานิช. กรุงเทพมหานคร,๒๕๔๗. สมพร สิงหโต. “ความสัมพันธระหวางรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรติ์พระราชนิพนธใน รัชกาลที่ 1,” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516. เสนีย วิลาวรรณ.ประวัติวรรณคดี ๒ . กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช.มปป. กลับเมนูหลัก
 • 40. ขอที่ ๑ ขอที่ ๖ขอที่ ๒ ขอที่ ๗ขอที่ ๓ ขอที่ ๘ขอที่ ๔ ขอที่ ๙ขอที่ ๕ ขอที่ ๑๐ กลับเมนูหลัก
 • 41. ขอที่ ๑ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนที่นักเรียนเรียนเปนบทพระราชนิพนธในสมัยใด สมเด็จพระนารายณมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลับเมนูหลัก
 • 42. ขอที่ ๒ รามเกียรติ์เปนบทละครที่มีมาตั้งแตสมัยใด สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร กลับเมนูหลัก
 • 43. ขอที่ ๓ รามเกียรติ์ ฉบับใดที่ถือวาเปนฉบับที่สมบูรณที่สุด รัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระนารายณมหาราช กลับเมนูหลัก
 • 44. ขอที่ ๔ เรื่องรามเกียรติ์ เปนเรื่องราวการอวตารของเทพเจาองคใด พระนารายณ พระพรหม พระอิศวร พระอินทร กลับเมนูหลัก
 • 45. ขอที่ ๕ นนทก คือใคร ศัตรูของพระนารายณ ผูที่ทําหนาที่ลางเทาใหเทวดาเชิงเขาไกรลาส  ผูทําหนาที่เฝาประตูทั้งสี่ใหแกพระอิศวร ผูที่ทําหนาที่ฟอนรําใหกับเทวดาชม  กลับเมนูหลัก
 • 46. ขอที่ ๖ ใครเปนผูประทานนิ้วเพชรใหแกนนทก พระอินทร พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ กลับเมนูหลัก
 • 47. ขอที่ ๗ นนทกไปเกิดเปนใครในชาติตอมา พระลักษณ พระราม ทศกัณฐ หนุมาน กลับเมนูหลัก
 • 48. ขอที่ ๘ “ผมโกรนโลนเกลี้ยงถึงเพียงหู ดูเงาในน้ําแลวรองไห” ขอใด เปนเหตุใหนนทกมีลักษณะเชนนั้นมากที่สุด เหลาเทวดาตบหัว เหลาเทวดาลูบหัว เหลาเทวดาถอนผม เหลาเทวดาลูบหนา กลับเมนูหลัก
 • 49. ขอที่ ๙ นักเรียนคิดวาขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหนนทกตองประสบ เคราะหกรรมครั้งนี้ ความเคียดแคนพยาบาท การละทิงหนาที่การงาน ้ ความขลาดเขลาเบาปญญา ความใจรอน กลับเมนูหลัก
 • 50. ขอที่ ๑๐ นนทกหลงกลนางแปลงดวยทารําในขอใด พรหมสี่หนา นาคามวนหาง กวางเดินดง เมฆขลาโยนแกว กลับเมนูหลัก
 • 51. คลิกที่นี่ ! เพื่อทําขอตอไป เลยนะคะ
 • 52. คลิกที่นี่ ! กลับไปยังกรอบแบบทดสอบ กอนเรียนแลวทําขอตอไปเลยคะ อยาลืมบันทึกคะแนนไวนะคะ
 • 53. ขอที่ ๑ ขอที่ ๖ ขอที่ ๑๑ ขอที่ ๒ ขอที่ ๗ ขอที่ ๑๒ ขอที่ ๓ ขอที่ ๘ ขอที่ ๑๓ ขอที่ ๔ ขอที่ ๙ ขอที่ ๑๔ ขอที่ ๕ ขอที่ ๑๐ ขอที่ ๑๕ขอที่ ๑๖ ขอที่ ๑๗ ขอที่ ๑๘ ขอที่ ๑๙ ขอที่ ๒๐ กลับเมนูหลัก
 • 54. ขอที่ ๑ เรื่องรามเกียรติ์ เปนเรื่องราวการอวตารของเทพเจาองคใดพระพรหม พระอินทรพระนารายณ พระอิศวร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 55. ขอที่ ๒ นักเรียนคิดวาขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหนนทกตอง ประสบเคราะหกรรมครั้งนี้ ความต่าตอยในหนาที่การงาน ํ ความโงเขลาเบาปญญา ความอัปลักษณของตัวเอง ความพยาบาทจองเวร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 56. ขอที่ ๓ นนทกขอสิ่งใดจากพระอิศวร ขอพร ๗ ประการ  ขอพระตรีเพชร ขอนิ้วเพชรที่มีอํานาจ  ขอใหมีมือ ๒๐ มือ กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 57. ขอที่ ๔ เรื่องรามเกียรติ์ไดเคาเรื่องมาจาก เรื่องอะไร รามายนะของอินเดีย  มหาภารตะของจีน กาพยมหาชาติของไทย  ซูสีไทเฮา ของจีน กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 58. ขอที่ ๕นนทกแคนใจเรื่องใดมากที่สุดจึงมา เขาเฝาพระอิศวร เรื่องถูกถอนผม  คิดวาตนถูกดูหมิ่น ตาของตนแดง  ภาระอันต่ําตอย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 59. ขอที่ ๖ พระอิศวรสงใครไปปราบนนทก พระอินทร  พระนารายณ พญาครุฑ  พระพรหม กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 60. ขอที่ ๗ ถานักเรียนเปนนนทก จะถือคติในขอใด เปวแตพกในการดําเนินชีวิต แล นหลั รหมลิขิต  ตาตอตา ฟนตอฟน เวรยอมระงับดวยการ  ธรรมะยอมชนะอธรรม ไมจองเวร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 61. ขอที่ ๘ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด เหลือเห็นสตรีวิไลลักษณ พิศพักตรผองเพียงแขไขงามโอษฐงามแกวงามจุไร งามนัยนเนตรงามกร  เสาวรจนี  นารีปราโมช  พิโรธวาทัง  สัลปงคพิไสย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 62. ขอที่ ๙ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด  ถึงโฉมองคอัครลักษมี พระสุรัสวดีเสนหา สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไมเทียบทัน  เสาวรจนี  นารีปราโมช  พิโรธวาทัง  สัลปงคพิไสย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 63. ขอที่ ๑๐ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด ยิ้มแลวจึงกลาวสุนทร ดูกอนนางฟาเฉลิมศรีเจาจักปรารมภไปไยมี พี่เปนคนเกาพอเขาใจ เสาวรจนี  นารีปราโมช พิโรธวาทัง  สัลปงคพิไสย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 64. ขอที่๑๑ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด  พระองคผูทรงศักดาเดช ไมโปรดเกศแกขาบทศรี กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้ ทูลพลางโศกีรําพัน  เสาวรจนี  นารีปราโมช  พิโรธวาทัง  สัลปงคพิไสย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 65. ขอที่๑๒ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด บัดนั้น นนทกน้ําใจแกลวกลา กริ้วโกรธรองประกาศตวาดมา อนิจจาขงเหงเลนทุกวัน  เสาวรจนี  นารีปราโมช  พิโรธวาทัง  สัลปงคพิไสย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 66. ขอที่ ๑๓. “บัดนั้น นนทกผูใจแกลวกลา”จากขอความทําไมจึงตองใช “บัดนั้น”เพราะ “บัดนั้น” ใชสําหรับผูนอย เพราะ “บัดนั้น” ใชกับตัวละครที่เปนยักษ เพราะ “บัดนั้น” ใชกับตัวละครเอก เพราะ “บัดนั้น” ใชกับผูเปนใหญในที่นั้น กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 67. ขอที่ ๑๔ นนทกหลงกลนางแปลงดวยทารําใด กวางเดินดง เมขลาโยนแกว มัจฉาชมสาคร นาคามวนหาง กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 68. ขอที่ ๑๕ เหตุใดพระนารายณตองมาปราบนนทกเพราะ นนทกฆาเหลาเทวดา เพราะ นนทกมีชูกับนางฟอนรําของพระอิศวร เพราะ พระนารายณแคนใจนนทกที่ไมลางเทาให เพราะ นนทกลักนางสีดาไป กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 69. ขอที่ ๑๖ ทาวสหัสนัยน หมายถึงใครพระอิศวร พระนารายณ พระพรหม พระอินทร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 70. ขอที่ ๑๗ “พระองคทรงสังขคทาธร” หมายถึงใครพระอิศวร พระนารายณ พระพรหม พระอินทร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 71. ขอที่ ๑๘ รามเกียรติ์ตอนที่นักเรียนเรียนนี้ใหขอคิดในการดําเนินชีวิต ยกเวนขอใด กรรมใดใครกอ กรรมนั้นยอมตอบสนอง ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว อยาเห็นกงจักรเปนดอกบัว เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 72. ขอที่ ๑๙ สุดทายแลวพระนารายณอวตารไปเกิดเปนใครเพื่อปราบนนทกอีกชาติหนึ่ง ทศกัณฐ พระลักษมณ พระราม หนุมาน กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 73. ขอที่ ๒๐ รามเกียรติ์ฉบับที่เรียนนี้เปนพระราชนิพนธในรัชสมัยใด รัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 • 74. บันทึกคะแนนไว แลวคลิกที่นี่ เพี่อทําขอตอไป นะคะ
 • 75. บันทึกคะแนนไว แลวคลิกที่นี่ เพี่อทําขอตอไปนะคะ