โคลนติดล้อ (สอน Ppt)[1]

46,436 views

Published on

5 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
46,436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,038
Actions
Shares
0
Downloads
490
Comments
5
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โคลนติดล้อ (สอน Ppt)[1]

 1. 1. TH โคลนติดล้อA ตอน ความนิยมเป็นเสมียนI พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหว ่ั รัชกาลที่ ๖ ทรงใช้พระนามแฝงว่า อัศวพาหุ
 2. 2. ข้อปฏิบัติการใช้ห้องเรียนภายในห้องสมุด• ห้ามมิให้นาอาหาร และเครืองดืมทุกชนิดเข้ามารับประทาน ่ ่• ร้องเท้า และอุปกรณ์ต่างๆ เก็บรักษาของตนเองให้เรียบร้อย• ห้ามใส่รองเท้าเข้ามาภายในห้องสมุด ้• ห้ามขีดเขียนข้อ ความต่ างๆบนอุ ปกรณ์ ท่ีไม่ใช่ของตนเอง เด็ดขาด• ตังใจเรียนด้วยความมุงมันเท่านัน ้ ่ ่ ้
 3. 3. ลักษณะคำประพันธ์ : บทควำม (เนื้อหำแสดงควำมคิดเห็น) ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมของคนไทยทีทา ่ให้บา้ นเมืองไม่พฒนาไปเท่าทีควร ั ่
 4. 4. ยุคสมัยในเนื้อเรื่อง• ช่วงพุทธศักราช ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘ (รัชกาลที่ ๖)• รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก• คนหนุม - สาวเริ่ มเรี ยนแพร่หลาย ่
 5. 5. TH ที่มาของเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หว ทรง ัA พระราชนิ พ นธ์ เรื่อ ง โคลนติดล้อ ซึ่งมีท ง หมด ั้I ๑๒ ตอน ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทย ระหว่าง วัน ที่ ๒๘ เมษายน ถึง ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ (๑๔ วัน)
 6. 6. ตอน ความนิ ย มเป็ น เสมี ย น เป็ นตอนที่ ๔จาก ๑๒ ตอน บทความเรื่องนี้ทรงพระราชนิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษด้วยในชื่อว่า Clogs on Our Wheelsลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยาม (สยามออบเซอร์เวอร์Siam observer)ฉบับวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๘
 7. 7. ลักษณะกำรตั้งชื่อเรื่อง เป็ นการตังชื่อโดยใช้ ภาพพจน์ ้แบบ อุปลักษณ์
 8. 8. อปมา ุ• การเปรี ยบเทียบสิ่งหนึ่งว่ าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง• คล้าย เท่า เหมื อน เฉก เช่น พ่าง ดุจ ดัง ดัง ประดุจ ่ ราว ราวกับ เสมื อน อปลักษณ์ ุ• การเปรี ยบว่ าสิ่งหนึ่งเป็ นอีกสิ่งหนึ่ง• คือ เป็ น
 9. 9. ควำมหมำยแฝงในกำรตั้งชื่อเรื่อง โคลน คือ ... (Clogs)ปั ญหาและอุปสรรคที่กีดขวางความเจริญของชาติ ล้อ คือ ... (Wheels) ชาติสยาม/บ้ านเมือง (ประเทศไทย)
 10. 10. TH ตัวเนื้อเรื่อง พระราชนิ พ นธ์ ประเภทบทความ มีA ทั ง หมด ๑๒ บท และบทที่ ๑๒ จบด้ ว ยกาพย์ ้I ยานี ๑๑ จานวน ๔ บท เพื่ อปลุกใจให้ คนไทยรั ก ช า ติ รั ก ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย ชี ใ ห้ ค น ไ ท ย ไ ด้ เ ห็ น ้ ข้ อบกพร่ องของ ตนเองที่ทาให้ ประเทศไทยเจริ ญ ก้ าวหน้ าช้ ากว่าที่ควร เป็ นตอนจบของบทที่ ๑๒ ของเรื่ อง "โคลนติดล้ อ " ที่เตือนจิตสานึกของ คนไทยให้ ภมใจในประเทศของตน ู ิ
 11. 11. สหายเอยจงเงยหน้ า และเปิ ดตาพินิจดูเผยม่านพะพานอยู่ กาบังเนตรบ่เห็นไกล เปิ ดม่านแลมองเถิด จะเกิดความประโมทย์ใจเห็นแคว้ นและแดนไทย ประเสริ ฐแสนดังแดนสรวง หวังใดจะได้ สม เสวยรมยะแดดวงเพ็ญอิสสะโรปวง ประชาเปรมเกษมสานต์ ซื่อตรงและจงรัก ผดุงศักดิภบาล ูเพื่อทรงดารงนาน อิศเรศร์ ประเทศสยาม ๕/๔๕/๒
 12. 12. ใจความของเรื่อง เรื่ องนี ชีใ้ ห้ เห็นถึงข้ อบกพร่ องของคนไทย ๑๒ ้ประการ ที่ เปรี ยบเป็ นโคลนติดล้ อหรื อปั ญหาที่ทาให้ ประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริ ญได้ ช้าลงได้ แก่ เรื่ องโคลนติดล้ อมีทังหมด ๑๒ ตอน ซึ่งเปรี ยบ ้ เป็ นโคลน ๑๒ ก้ อน ดังนี ้
 13. 13. เรื่ อง “โคลนติดล้อ” มีทงหมด ๑๒ ตอน ั้ซึงเปรี ยบเป็ นโคลน ๑๒ ก้ อน ่ ดังนี ้
 14. 14. ๑. การเอาอย่างโดยไม่ตริตรอง ทัง ๑๒ เรื่อง ได้ลง ้ Unreasoning Imitation ตี พิม พ์ ใ นหนั ง สือ พิม พ์๒. การทาตนให้ ต่าต้ อย ไทย Self-Abasement ส่วนตอนที่ ๔ ได้ลง๓. การบูชาหนังสือจนเกินเหตุ ตีพมพ์ในหนังสือพิมพ์ ิ Exaggerated Veneration for “Letter” Siam observer ด้วย๔. ความนิยมเป็ นเสมียน ClerKism๕. ความเห็นผิด False Ideas๖. ถือเกียรติยศไม่มีมล ู False Dignity
 15. 15. ๗. ความจนไม่จริง ทั ง ๑๒ เรื่ อ ง ได้ ล ง ้ False Poverty ตี พิ ม พ์ ใ นหนั ง สื อ พิ ม พ์๘. แต่งงานชัวคราว ่ ไทย Temporary Marriages ส่วนตอนที่ ๔ ได้ ลง๙. ความไม่รับผิดชอบของบิดามารดา ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Parental Irresponsibility Siam observer ด้ วย๑๐. การค้ าหญิงสาว The traffic in Yong Woman๑๑. ความหยุมหยิม Pettiness๑๒. หลักฐานไม่มนคง ั่ Imperfect Stability
 16. 16. เนื้อเรื่อง ผลแห่งการบูชาหนังสือจนเกินเหตุ (บทความตอนที่ ๓) มี อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ ความนิ ย มเป็ นเสมี ย น การตัง ้โรงเรี ยนขึนทั่วประเทศเพื่อให้ ชายหญิงทุกชันได้ มีโอกาส ้ ้ศึ ก ษาหาความรู้ ได้ อ่ า นได้ เ ขี ย นนัน กลายเป็ นสิ่ ง ที่ น่ า ้ราคาญ กล่าวคือ ทุกคนเมื่อเรี ยนจบออกมาจากโรงเรี ยนแล้ ว ก็มีแต่อยากเป็ นเสมียนหรื อเลขานุการ เพื่อจะได้ เลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งสูงขึ ้นเร็วๆ
 17. 17. เนื้อเรื่อง พวกเขาไม่เห็นว่างานอื่นจะมีเกียรตินอกจากการเป็ นเสมี ย น จึ ง เป็ นการยากที่ จ ะบอกให้ พวกเขากลับไปช่วยบิดามารดาทาการเกษตร
 18. 18. เพราะการท าการเกษตรอาจท าให้ ลื มความรู้ ที่ได้ ศึกษาเล่าเรี ยนมา เพราะเหตุนี ้เขาจึ ง สู้ สมั ค รใจหางานท าในกรุ ง เทพฯถึงแม้ จะได้ เงินเดือนน้ อยก็ตาม
 19. 19. เนื้อเรื่อง การทางานกรุ งเทพฯ แม้ จะได้เงิ น เพี ย งเดื อ นละ ๑๕ หรื อ ๒๐บาทนั น พวกเขาก็ ยั ง อุ ต สาห์ ้กระเบี ย ดกระเสี ย รใช้ จ่ า ยซื อ ้ผ้ าม่ วงสี เสื ้อขาว หมวกสักหลาดก า ง เ ก ง แ พ ร จี น แ ล ะ ไ ป ช มภาพยนตร์ อาทิ ต ย์ ล ะ ๒ ครั ้งไปกินข้ าวตามภัตตาคาร บางคนก็อาจจะเสียค่าเช่าห้ องอีกด้ วย
 20. 20. เนื้อเรื่อง แต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะด ารงชี วิ ต เช่ น นี ดี ก ว่ า ้กลับ ไปถิ่ น ฐานบ้ านเกิ ดตามบ้ านนอกความคิ ดเช่นนี ้เป็ นสิงเหลวไหลมาก ่
 21. 21. เนื้อเรื่อง เพราะประเทศไทยของเราเป็ นประเทศเกษตรกรรม การเป็ นชาวนา ชาวสวนนันมีเกียรติยศ ้ไม่น้อยไปกว่าผู้ที่ทางานด้ วยปากกา ที่ร้ายไปกว่านันคืออาชีพเสมียนนัน ้ ้ ต้ องการเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว เท่านัน ้
 22. 22. เนื้อเรื่อง เพราะฉะนันจึงต้ องมีการจาหน่ายถ่ายเทพวกที่ ้เกินออกเสียบ้ างเป็ นครั งคราว เพื่อจะได้ รับคนใหม่ ้ต่อไป พวกที่ถกคัดออกก็เป็ นที่น่าสังเวชยิ่งนัก เพราะ ูจะไปท างานอื่ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ครั น จะกลับ ไปเป็ นชาวไร่ ้ชาวนาก็ไม่ได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ป ระการส าคัญ คื อ ความหยิ่ ง อัน หาเหตุผ ลไม่ได้ นนเอง ๕/๓ ั้
 23. 23. เนื้อเรื่อง ผลสุด ท้ า ยถ้ า ความยากจนข้ น แค้ น ท าให้ เ ขา กระทาการทุจริ ต ก็อาจต้ องได้ รับโทษถึงขันติดคุก ้ ซึ่ ง เป็ นที่ น่ า สัง เวชมาก ดัง นั น จึ ง สมควรเปลี่ ย น ้ ค่า นิ ยมเสียใหม่ ให้ เห็น ว่า อาชี พชาวนา ชาวสวน พ่อค้ า และช่างต่างๆมีเกียรติยศเท่ากับอาชีพเสมียน เช่นกัน ท่ านทั้งหลายจะไม่ ช่วยกันเปลี่ยนค่ านิยมบ้ างหรื อ
 24. 24. ข้อควำมชวนคิดในเรื่อง• “เพราะฉะนันท่ านจะไม่ ช่วยกันในทางนีบ้างหรื อ” ้ ้กระตุ้นความคิดของผู้อาน ่เพื่อให้ ผ้ อานตระหนักถึงปั ญหาและร่วมกันแก้ ปัญหา ู่
 25. 25. ควำมโดดเด่นของงำนเขียนเรื่อง “โคลนติดล้อ ตอนควำมนิยมเป็นเสมียน”• มีสานวนคมคาย อ่ านเข้ าใจง่ าย ซึ่งมีดในการเขียน ี ๓ ประการ ได้ แก่ ๑. เอกภาพ (Unity) ๒. สัมพันธภาพ (Relation) ๓. สารัตถภาพ (นาหนักของเรื่อง Essentiality) ๕/๖ ้
 26. 26. คุณค่ำและข้อคิดของเรื่อง๑. เป็ นตัว อย่ า งบทความที่ ท รงคุ ณ ค่ า เหนื อ กาลเวลา (ทันสมัย)๒. การตังชื่ อบทความนี มี ความหมายคมคายโดยการใช้ ้ ้ ภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ์๓.เสนอข้ อคิดเกี่ยวกับปั ญหาบ้ านเมืองในเรื่ องค่านิยม(การ รับราชการ)ที่เป็ นอุปสรรคทาให้ ประเทศเจริ ญ ได้ ช้า๔.ให้ แนวคิดว่าอาชีพอื่นก็สามารถ ทาประโยชน์ให้ แก่ประเทศชาติได้
 27. 27. คุณค่ำและข้อคิดของเรื่อง (ต่อ)๕. วิธีการแต่งบทความ คือ มี การกระตุ้นความคิดของผู้อ่าน โดยใช้ ประโยคคาถาม๖. ข้ อคิดที่ได้ คือ ทุกอาชีพล้ วนมีประโยชน์ ต่อบ้ านเมืองไม่ เฉพาะอาชีพเสมียนเท่านัน ้๗. ผู้ที่เข้ ามาทางานในเมืองมักลืมถิ่นฐานบ้ านเกิด๘. คนทั่ว ไปมัก นิ ย มยกย่ อ งข้ า ราชการและผู้ ที่ ท างานใน สานักงาน ทังๆที่เป็ นค่านิยมไม่ถกต้ อง ้ ู
 28. 28. คุณค่ำและข้อคิดของเรื่อง (ต่อ)๙. อาชี พ เกษตรกรรมเป็ นผู้ ผลิ ต อาหารการกิ น มีความสาคัญยิ่งต่อการเลี ้ยงมนุษย์โลกให้ มีชีวิต อยู่๑๐. ผู้ที่ออกจากอาชีพการงานของตน เมื่อหมด หนทางไปมักถูกชักจูงให้ ประพฤติในทางที่ทจริ ตได้ ุ
 29. 29. งำนประจำหน่วย๑. หำควำมหมำยของบทควำม ๓ ควำมหมำย๒. หำตัวอย่ำงบทควำมจำกที่ต่ำงๆ ๒ บทควำม - วิเครำะห์บทควำมนั้น ว่ำ ๑. เขียนถึงประเด็นใด ๒. ผู้เขียนต้องกำรเสนอแนวคิดใด๓. ค่ำนิยมที่เข้ำมำในเมืองไทยปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อชีวิตนักเรียน (๓ ตัวอย่ำง)
 30. 30. พวกเขา
 31. 31. เขาเหล่านี้
 32. 32. การบ้าน• หาความหมายของบทความ ๓ ความหมาย (๕/๖ ๒๘ กพ.)• หาบทความ (เนือหาใดก็ได้ ) ๑ บทความ ้• วิเคราะห์ แต่ ละย่ อหน้ าว่ ากล่ าวถึงประเด็นใด• วิเคราะห์ รูปแบบการเขียน ประเด็นต่ อไปนี ้ - เอกภาพ - สัมพันธภาพ และ - สารั ตถภาพ ว่ าสมบูรณ์ พร้ อมตามหลักการเขียนที่ดหรื อไม่ อย่ างไร ี
 33. 33. และไอ่..ย่ะ น่ารักอ่ะ
 34. 34. บทความ หมายถึง งานเขียนที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ข่าวสาร ผลการวิจัย เผยแพร่ความรู้ การวิเคราะห์ทางการศึกษา การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น โดยปกติบทความหนึ่งบทความจะพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นหลักเพียงเรื่องเดียว เนื้อหามีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย
 35. 35. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

×