แบบฝึกหัด

30,409 views

Published on

0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
30,409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
381
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกหัด

  1. 1. แบบฝึกหัด 1. กาพย์เห่เรือ เป็นบทนิพนธ์ของใคร ก. สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ค. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ง. หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร2. เรือพยุหยาตราทางชลมารคมีการแกะสลักโขนเรือเป็นรูปอะไร ก. สัตว์ต่างๆ ข. ดอกไม้นานาพันธุ์ ค.ครุฑ ง.ต้นแพร้ว 3. สุวรรณหงส์ทรงภู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม บทความดังกล่าว มีการเปรียบเทียบของสิ่งใด ก. เปรียบเทียบเรือสุวรรณหงส์กับหงส์พาหนะของพระพรหม ข. เปรียบเทียบเรือสุวรรณหงส์กับความงามของพระหรหม ค. เปรียบเทียบหงส์ของพระพรหม์กับนางรา ง. เปรียบเทียบหงส์กับพระพรหม 4. “ไม่เทียมทัน” เป็นคาเปรียบเทียบที่ให้ความรู้สึกอย่างไร ก. เสมอตน ข. เจียมตัว ค. มีค่าสูงกว่าสิ่งอื่นๆ ง. น้อยเกินไป 5. “เรือชายชมมิ่งไม้ ริมท่าไสวหลากหลายพรรณ เพล็ดดอกออกแกมกัน ส่งกลิ่นเกลี้ยงเพียงกลิ่นสมร” บทความดังกล่าว คาใดเป็นคาที่กวี ใช้แทน นางงามซึ่งเป็นที่รัก ก.มิ่งไม้ ข.ดอก ค.กลิ่นเกลี้ยง ง.สมร6. “มลิวันพันจิกจวง ดอกเป็นพวงร่วงเรณู หอมมาน่าเอ็นดู ชูชื่นจิตคิดวนิดา” ข้อความที่ขีดเส้นใต้ เป็นการใช้คาอย่างไร ก. การใช้คาที่ก่อให้เกิดภาพหรือความรู้สึก ข. การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งหรืออุปลักษณ์ ค. การกล่าวเกินจริง ง. การใช้ถ้อยคาที่มีความหมายกว้างออกไป
  2. 2. 7. “เรียมทนทุกข์แต่เช้า ถึงเย็น มาสู่สมคืนเข็ญ หม่นไหม้ ชายใดจากสมรเป็น ทุกข์เท่า เรียมเลย จักคู่วันเดียวได้ ทุกข์ปิ้มปานปี” ก. การใช้คาที่ก่อให้เกิดภาพหรือความรู้สึก ข. การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งหรืออุปลักษณ์ ค. การกล่าวเกินจริง ง. การใช้ถ้อยคาที่มีความหมายกว้างออกไป8. สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าลักษณะการเห่ของไทยนั้นแต่เดิมมามีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง ก. เห่เนื่องในงานพระราชพิธี และ เห่สาหรับเรือเที่ยวเตร่กันในพื้นเมือง ข. เห่เนื่องในงานพระราชพิธี และ เห่สาหรับงานรื่นเริง ค. เห่เนื่องในโอกาสต้อนรับแขกบบ้านแขกเมือง และ เห่สาหรับเรือเที่ยวเตร่กันในพื้นเมือง ง. เห่เนื่องในโอกาสต้อนรับแขกบบ้านแขกเมือง และ เห่สาหรับงานรื่นเริง 9. บทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรนี้เป็นบทเห่เรือประเภทใด ก. เห่เนื่องในงานพระราชพิธี ข. เห่สาหรับงานรื่นเริง ค. เห่สาหรับเรือเที่ยวเตร่กันในพื้นเมือง ง. เห่เนื่องในโอกาสต้อนรับแขกบบ้านแขกเมือง 10. “เห่เรือเล่น” เป็นอีกชื่อหนึ่งของการเห่เรือแบบใด ก. เห่เนื่องในงานพระราชพิธี ข. เห่สาหรับงานรื่นเริง ค. เห่สาหรับเรือเที่ยวเตร่กันในพื้นเมือง ง. เห่เนื่องในโอกาสต้อนรับแขกบบ้านแขกเมือง 11. กาพย์เห่เรือใช้รูปแบบคาประพันธ์แบบใด ก. โคลงสี่สุภาพ และ กาพย์ยานี ๑๑ ข. โคลงสี่สุภาพ และ กลอน ๔ ค. กาพย์ยานี ๑๑ และ กลอน ๔ ง. ร่ายยาว 1 บท และ โครงสี่สุภาพ 12. ดุเหว่าเจ่าจับร้อง สนั่นก้องซ้องเสียงหวาน ไพเราะเพราะกังวาน ปานเสียงน้องร้องสั่งชาย ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีความหมายว่าอย่างไร ก. เป็นกริยาของนกดุเหว่าที่บินล่อง แต่ปากก็ร้องด้วยเสียงไพเราะ ข. เป็นกริยาของนกดุเหว่าที่เกาะนิ่งๆทีท่าซบเซา แต่ปากก็ร้องด้วยเสียงไพเราะ ค. เป็นกริยาของนกดุเหว่าที่เกาะนิ่งๆด้วยทีท่าครื้นเครง แต่ปากก็ร้องด้วยเสียงไพเราะ ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
  3. 3. 13. การใช้ถ้อยคาของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรข้อใดไม่ถูกต้อง ก. ทรงใช้คาไทยง่ายๆ มีความหมายแจ่มแจ้ง แสดงความรูสึก และอารมณ์ได้ชัดเจน ข. ทรงใช้คากริยาที่แสดงกริยาเด่นชัด ค. ทรงสามารถใช้ถ้อยคาหลากหลาย สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนในการบรรยายสิ่ง เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ง. ทรงสามารถใส่สัมผัสในทุกๆบทได้อย่างเป็นเลิศ 14. ข้อใดมีการพรรณนาต่างจากข้ออื่น ก. เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง พลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มา ข. เรือม้าหน้ามุ่งน้า แล่นเฉื่อยฉ่าลาระหง เพียงม้าอาชาทรง องค์พระพายผายผันผยอง ค. สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม ง. พระเสด็จโดยแดนชล ทรงถือต้นงามเฉิดฉาย กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย พายอ่อนหยับจับงามงอน ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 15-17 (1) ประยงค์ทรงพวงห้วย ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง เหมือนอุบะนวลละออง เจ้าแขวนไว้ให้เรียมชม (2) สาวหยุดพุทธชาด บานเกลื่อนกลาดดาษดาไป นึกน้องกรองมาลัย วางให้พี่ข้างที่นอน (3) เต็งแต้วแก้วกาหลง บานบุษบงส่งกลิ่นอาย หอมอยู่ไม่รู้หาย คล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตรู (4) ลาดวนหวนหอมตรลบ กลิ่นอายอบสบนาสา นึกถวิลกลิ่นบุหงา ราไปเจ้าเศร้าถึงนาง 15. ข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างกวีและนางอันเป็นที่รัก ก. ข้อ (1) ข. ข้อ (2) ค.. ข้อ (3) ง. ข้อ (4) 16. ข้อใดแสดงประเภทของงานฝีมือกุลสตรีไทยต่างจากข้ออื่น ก. ข้อ (1) ข. ข้อ (2) ค.. ข้อ (3) ง. ข้อ (4) 17. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมโลก ก. ข้อ (1) ข. ข้อ (2) ค.. ข้อ (3) ง. ข้อ (4)
  4. 4. 18 คาประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด “ฉันมองคลื่นรื่นเร่เข้าเห่ฝั่ง พร่าฝากฝังภักดีไม่มีสอง มองดาวเฟี้ยมเยี่ยมพักตร์ลักษณ์ลายอง จากคันฉ่องชลาลัยใสสะอาง ก. บุคคลวัตและอุปลักษณ์ ข. สัญลักษณ์และอติพจน์ ค. บุคคลวัตและสัญลักษณ์ ง. อุปลักษณ์และอติพจน์19. ข้อใดใช้ภาพพจน์ ก. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง เรียงจับไม้ไซ้ปีกหาง เรียมคะนึงถึงเอวบาง เคยแนบข้างร้างแรมนอน ข. ปักษีมีหลายพรรณ บ้างชมกันขันเพรียกไพร ยิ่งฟังวังเวงใจ ล้วนหลายลากมากภาษา ค. ลมชวยรวยกลิ่นน้อง หอมเรื่อยต้องคลองนาสา เคลือบเคล้นเห็นคล้ายมา เหลียวหาเจ้าเปล่าวังเวง ง. พิกุลบุนนาคบาน กลิ่นหอมหวานซ่านขจร แม้นนุชสุดสายสมร เห็นจะวอนอ้อน ใช้คาประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ ๒๐-๒๑ นาวาแน่นเป็นขนัด ล้วนรูปสัตว์แสนยากร เรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นคลั่นครื้นฟอง เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง พลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มา 20. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคาประพันธ์ข้างต้น ก. ภาพ ข. เสียง ค. แสงสี ง. อารมณ์ 21. ภาพสะท้อนในด้านใดไม่ได้ปรากฏอยู่ในคาประพันธ์ข้างต้น ก. วัฒนธรรมพื้นบ้าน ข. ศิลปะ ค. ประเพณี ง. วรรณกรรม
  5. 5. เฉลย แบบฝึกหัด ๑. ค ๒. ก ๓. ก ๔. ค ๕. ง ๖. ง ๗. ค ๘. ก ๙. ค ๑๐. ค ๑๑. ก ๑๒. ข ๑๓. ง ๑๔. ก ๑๕. ข ๑๖. ค ๑๗. ง ๑๘. ก ๑๙. ก ๒๐. ค ๒๑. ก

×