คำซ้อน (งานกลุ่ม)

3,857 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คำซ้อน (งานกลุ่ม)

 1. 1. ผังมโนทัศน์ความซ้อน ผูจดทา ้ ั แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ แหล่งอ้างอิง
 2. 2. ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยค ประโยคซ้อนที่ทีคณานุประโยค ุ ความซ้อน ประโยคที่มีวิเศษณานุประโยค
 3. 3. ประโยคความซ้อน หมายถึง ประโยคซึ่งประกอบด้วยประโยคหลักหรื อประโยคสาคัญและมีประโยคความเดียวซ้อนอยูประโยคย่อยที่ซอนอยูอาจทาหน้าที่เป็ นประธานบทขยาย ่ ้ ่ประธานส่วนเติมเต็มกรรมหรื อบทขยายกรรมของประโยคหลักนั้นเอง เดิมเรียกว่า สังกรประโยค(สังกร อ่าน สัง-กอ-ระ) แปลว่าแต่งปรุ งซึ่งแปลว่าประโยคที่แต่งหรื อปรุ งด้วยประโยคย่อยๆอีกชันหนึ่ งประโยคหลักซึ่งเป็ นประโยคสาคัญเรียกว่า มุขย ้ประโยค และประโยคย่อยที่เป็ นส่วนของประโยค เรียกว่า อนุประโยค
 4. 4. มานานุประโยคคืออนุ ประโยคที่ทาหน้าที่เป็ นนามวลีคือสามารถทาหน้าที่เป็ นประธานกรรมหน่วยเติมเต็มหรื อหน่วยเสริ มความซึ่งนามานุ ประโยคจะใช้คาว่า ที่ ที่วา ว่า ให้ ่เป็ นคาเชื่อมนามานุ ประโยค เช่น1.นักการเมืองที่ทุจริตและสามารถมีชื่อเสี ยงในสังคมเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดใี ห้แก่เยาวชน 2. สุ นัขกระดิกหางที่เห็นเจ้าของกลับมาถึงบ้าน
 5. 5. คุณานุประโยค เป็ นอนุ ประโยคทาหน้าที่ขยายนามที่อยู ่ หน้าอนุ ประโยค ซึ่งคุณานุ ประโยคจะใช้คาว่า ที่ ซึ่ง อัน เป็ นคาเชื่อมคุณานุ ประโยคและเป็ นประธานของอนุ ประโยค นั้น เช่น1. กางเกงที่พฒน์สวมอยู่ตดจากผ้าเนื้ อดี ั ั2. ดนุ ซ่ึงเป็ นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนได้รับโล่จาก ผูอานวยการ ้
 6. 6. ประโยคที่มีวิเศษณานุประโยค วิเศษณานุ ประโยค เป็ นอนุ ประโยคที่ทาหน้าที่เหมือนวิเศษณ์วลี คือ ทา หน้าที่ขยายกิริยาวลี ซึ่งวิเศษณ์ณานุ ประโยคสามารถ อยูได้ทงหลังและหน้าประโยคหลัก แต่เมื่ออยูหน้า ่ ั้ ่ ประโยคหลัก มักใช้คาว่า ก็ จึงเลย ถึง เป็ นคาเชื่อม เสริ มอยูไหนประโยคหลักนัน ด้วย ่ เช่ ้น1.จิตราอ่านหนังสื อหามรุ ่งหามค่ าจึงส่งผลเสียต่อสุ ขภาพ2.เศรษฐกิจตกต่ า เราจึงควรประหยัดกันมากขึ้น
 7. 7. คาเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคสามารถแบ่งได้หลายกลุมดังนี้ ่1.คาเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกเวลาได้แก่ เมื่อ ขณะที่ ก่อน หลัง หลังจากที่ตังแต่ แต่ ้2. คาเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกสาเหตุได้แก่ เพราะ เนื่ องจาก3. คาเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกผลได้แก่ จน กระทัง ่4. คาเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกความมุงหมายได้แก่ เพื่อ ่5. คาเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกเงื่อนไขได้แก่ ถ้า หาก หากว่า ถ้าหากว่า6. คาเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกความขัดแย้งได้แก่ ทังที่ แม้วา ้ ่
 8. 8. แบบทดสอบ1.วิเศษณานุ ประโยค บอกเวลาข้อใดถูกต้องก.ขณะที่มุนินทน์กาลังมาถึงวิกจก็กลับไปแล้ว ิข.กางเกงที่เจสสิกาสวมอยูตดจากผ้าเนื้ อดี ้ ่ัค.แม่ภูมิใจที่ลูกเป็นคนดีง.ที่คุณพูดเป็นเรื่ องเข้าใจผิด
 9. 9. 2.ประโยคที่ มคุณานุ ประโยคมีหน้าที่อย่างไร ีก.ทาหน้าที่เป็นนามวลีข.ทาหน้าที่เหมือนวิเศษณ์วลีค.ทาหน้าที่เป็นคาวิเศษณ์ง.ทาหน้าที่ขยายนามที่อยูหน้าประโยค ่
 10. 10. 3.ประโยคความซ้อนมีก่ ชนิ ด ีก. 2 ชนิ ดข. 3 ชนิ ดค. 4 ชนิ ดง. 5 ชนิ ด
 11. 11. 4.ข้อใดเป็นคาเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกเวลาถูกต้องก. ถ้าเขามาช้าฉันจะไปพะเยาคนเดียวข. คุณพ่อทางานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวค. แม่น่ังพักผ่อนขณะทางานบ้านเสร็จง. เขาขับรถเร็วจนเบรกไม่อยู ่
 12. 12. 5. ประโยคใดเป็นประโยคความซ้อนก. ผ้าที่คุณถืออยูสวยมาก ่ข. แม่ครัวปอกกระเทียม ซอยหัวหอมค. เจ้าหน้าที่ซ้ ือปลาจากแหล่งเพาะพันธุ ปลา ์ง. หลังจากที่ถูกขโมยขึ้นบ้านเขาก็ซ้ ือสุ นัขมาเลี้ยง
 13. 13. 6.ประโยคความซ้อนเรียกเป็นชื่อในภาษาบาลีสนสกฤต ัในข้อใด ?ก. เอกรรถประโยคข. อเนกรรถประโยคค. สังกรสังโยคง. มุขยประโยค
 14. 14. 7.ข้อใดเป็ นประโยตความซ้อนที่มประโยคย่อยทา ีหน้าที่คล้ายคาวิเศษณ์ขยายคานาม เชื่อมอยูดวย ่้ก. ฉันไม่ชอบคนเอาเปรียบผูอ่ ืน ้ข. ฉันเห็นภูเขาซึ่งมีน้าขังอยูขางใต้ ่ ้ค. คนป่ วยกินยาตามหมอสั่งง. ก้อยทางานเรียบร้อยกว่าเก่ง
 15. 15. 8. ข้อใดเป็นคาเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกความขัดแย้งก. ชมพูเ่ ป็นนางแบบและนักแสดงข. นักเรียนจะสอบได้คะแนนสู งหากตังใจเรียน ้ค. ใครหยิบหนังสือไปง. แม้วาการจราจรจะติดขัดเขาก็ยงมาโรงเรียนตรงเวลา ่ ั
 16. 16. 9. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อนก. เขาทาอย่างนี้เป็นการก่อนิ สยชัว ั ่ข. นครเป็นคนดีค. แม่ห่นหมูแล้วเอาไปทอด ัง. ฉันซื้อปลาจากแหล่งเพาะพันธุ ์
 17. 17. 10.ประโยคใดเป็นประโยคคุณานุ ประโยคก) คนก้าวร้าวซึ่งเป็นคนไม่ดีข) คนสุ ดท้ายกาลังเล่นกันอยู ่ค) คนที่ประพฤติดยอมมีความเจริ ญรุ ่งเรื อง ี่ง) คนรักความก้าวหน้ากาลังอ่านหนังสือสอบ
 18. 18. เฉลยแบบฝึ กหัดข้อ 1 ตอบ ก เพราะมีการบอกเวลาได้ถูกต้องมีคาว่า ขณะที่ อยูไหนประโยค ขณะที่มุนินทน์กาลัง ่มาถึงวีกจก็กลับไปแล้ว ิ
 19. 19. ข้อ 2 ตอบ ง เพราะ คุณานุ ประโยคเป็นอนุ ประโยคทาหน้าที่ขยายนามที่อยูหน้าอนุ ่ประโยค
 20. 20. ข้อ 3 ตอบ ข เพราะมี 3 ชนิ ด ได้แก่1. ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยค 2.ประโยคซ้อนที่ทีคณานุประโยค ุ3. ประโยคที่มีวิเศษณานุประโยค
 21. 21. ข้อ 4 ตอบ ค เพราะบอกเวลามีคาว่า ขณะที่อยูใ่ นประโยคแม่น่ังพักผ่อนขณะที่ทางานบ้านเสร็จเพราะข้อ ก เป็นการเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกเงื่อนไขข้อ ข เป็นคาเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกความมุงหมาย ่และข้อ ง เป็นการเชื่อมวิเศษณานุ ประโยคบอกผล
 22. 22. ข้อที่ 5เฉลย คาตอบที่ถก คือ ข้อ ก.ผ้าที่คุณถืออยูสวยมาก ู ่ประโยคหลัก(มุขยประโยค) - ผ้าสวยมากประโยคย่อย(อนุประโยค) - คุณถือผ้าอยู่(เป็ นอนุประโยคชนิ ดคุณานุประโยค) คาเชื่อม ที่ผ้าที่คุณถืออยูสวยมาก ่ข้อ ข และ ง เป็ นประโยคความรวมที่มีใจความคล้อยตามกัน ข้อ ค เป็ นประโยคความเดียว
 23. 23. ข้อ 6 ตอบ ค. สังกรสังโยค เพราะเดิมเรียกว่า สังกรประโยค(สังกร อ่านสัง-กอ-ระ) แปลว่า แต่งปรุงซึ่งแปลว่าประโบคที่แต่งหรือปรุงด้วยประโยคย่อยๆ
 24. 24. ข้อ 7 ตอบ ข.เพราะมีคาว่า ซึ่ง ขยายคานามอยู ่ ฉันเห็นภูเขาซึ่งมีน้าขังอยูขางใต้ ่ ้
 25. 25. ข้อ 8 ตอบ ง.แม้ว่าการจราจรจะติดขัดเขาก็ยังมาโรงเรียนตรงเวลาเพราะมีคาขัดแย้งอยูใ่ นประโยคคือคา แม้ว่า
 26. 26. ข้อ 9 คาตอบที่ถูก คือ ข้อ ก เขาทาอย่างนี้เป็นการก่อนิ สยชัว เพราะประกอบด้วยประโยค 2 ส่วน ั ่(ประโยคหลักและประโยคย่อย)และไม่มคาเชื่อม เขา ีทาอย่างนี้ (ประธาน) (เขา) เป็นการก่อนิ สยชัว ั ่ประโยคความซ้อน คือ ประโยคที่มตงแต่ 2 ประโยค ี ั้ขึ้นไปที่ซบซ้อนกันอยู ่ ั
 27. 27. ข้อ 10 ตอบ ก คนก้าวร้าวซึ่งเป็นคนไม่ดีเพราะคุณานุ ประโยคจะใช้คาว่า ที่ ซึ่ง อันเป็นคาเชื่อมคุณานุ ประโยคและเป็นประธานของอนุประโยคนั้น
 28. 28. สมาชิก 1.ด.ช.ชัยวัฒน์ ธรรมไชย เลขที่ 3 ชัน 2/5้ 2.ด.ช.สิทธานต์ ตนใจ เลขที่ 8 ชัน 2/5 ้ 3.ด.ญ.บาจรีย ์ ยาวิละ เลขที่ 16 ชัน 2/5 ้4.ด.ญ.จุฬาลักษณ์ เรื องฤทธิ์ เลขที่ 24 ชัน 2/5 ้ 5.ด.ญ.มนฤทัย ปั นมิตร เลขที่ 28 ชัน 2/5 ้ 6.ด.ญ.พรรษา อินทะเนตร์ เลขที่ 29 ชัน 2/5 ้ เสนอ ครู นงคราญ เจริ ญพงษ์
 29. 29. แหล่งอ้างอิ่งhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai04/34/workgroup/p28.htmหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษาไทย ม .2

×