เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒        โดย ครูนงคราญ เจริญพงษกลุมส...
ผลการเรียนรูที่คาดหวังอานกวีนิพนธประเภทกลอน โคลง กาพย และบทละคร แลวใชหลักการพินิจวรรณคดี และวรรณกรรม พิจารณาคุณคาทา...
จุดประสงคการเรียนรู๑. อธิบายที่มาของเรื่องรามเกียรติ์ได๒. อธิบายความหมายของคําศัพทสํานวนที่ปรากฏในเรื่องได๓. อธิบายลั...
ตํานานการแตงรามายณะนั้นมีหลายประเภท แตเสฐียร         โกเศศกลาวไวดังนี้พระวาลมิกิพรหมฤาษีไปสูสํานักพระนารทพรหม...
ตอมาพระวาลมิกิ หวนระลึกถึงเหตุการณนั้นก็เสียใจที่สาปพรานไป ดวยมิใชกิจอะไรของตน เมื่อไมสามารถบรรเทาความโทมนัสนั้นใหสง...
“ขาแตพระองคผูเปนที่ประทับแหงพระลักษมี ไดทรงถึงความมั่นคงแลวเปนเวลานานป เพราะไดพรากคูยักษลงตนหนึ่งซึ่งหลงเพลิน...
ที่มาของเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์ เปนบทละครที่มมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมีเคาเรื่องมาจาก              ีมห...
เนื้อเรื่องยอ ตอนนารายณปราบนนทก  นนทกนั่งประจําอยูที่บันไดของเชิงเขาไกรลาส โดยมีหนาที่ลางเทาใหแกเหลาเทวดาที่มาเ...
ไมนานนักนนทกก็มีใจกําเริบ เพียงแตถูกเทวดามาลูบศีรษะเลนเชนเคย นนทกก็ชี้ใหตายเปนจํานวนมาก พระอิศวรทรงทราบก็ทรงกริ้ว โป...
จากนั้นนนทกเห็นนางแปลงปรากฎรางเปนพระนารายณ จึงตอวาพระนารายณวาเอาเปรียบตนเพราะวาพระนารายณมีอํานาจ มีถึง ๔ กร แตตน...
ลักษณะคําประพันธ                 แตงดวยกลอนบทละคร  ลักษณะกลอนบทละคร  ลักษณะบังคับเหมือนกลอนสุภาพ แตว...
แผนผังกลอนบทละครบาทเอก  OOOOOO    OOOOOOบาทโท  OOOOOO    OOOOOO      สัมผัส                 ...
คุณคางานประพันธดานวรรณศิลป  รสทางวรรณคดี หมายถึง บทที่เปนสวนของเนื้อหาที่เนน  คุณคาทางดานอารมณ โดยการเลือกใช...
เสาวรจนีสัลปงคพิสัย   รสวรรณคดี        คลิกเพื่อดูรายละเอียด  นารีปราโมทย         พิโรธวาทัง     ...
๑. เสาวรจนี       ไดแก บทชมความงาม  ตัวอยาง ในตอนที่นนทกเห็นนางแปลงก็ตกตะลึงในความงาม ถึงกับพรรณนาออกมาวา   ...
๒. นารีปราโมทย ไดแก บทเกี้ยวพาราสีตัวอยาง ในตอนที่นนทกเกี้ยวพาราสีตอนางแปลง อันซึ่งธุระของเจา    หนักเบาจงแจงให...
๓. พิโรธวาทัง ไดแก บทโกรธ บทตัดพอตอวา  ตัวอยาง ในตอนที่นนทกแสดงอาการโกรธที่โดนเทวดาแกลง     บัดนั้น     นน...
๔. สัลลาปงคพิสัย ไดแก บทโศกเศราเสียใจ      ตัวอยาง ในตอนที่นนทกรําพึงรําพันเมื่อเขาเฝาพระอิศวร        ...
แงคิดจากเรื่อง  ความสัมพันธระหวางคนตางฐานะ ควรแสดงความมีน้ําใจตอบแทนใหแกกัน ไมถือศักดิ์วาตนเองมีฐานะเหนือกวา แล...
คําศัพท สํานวนที่ควรทราบ คลิกเพื่อคนหาความหมาย                  สุรัสวดีเกษียรวารี    อสุนี    ...
เทพนมปฐมพรหมสี่หนา  ทารําของนางรํา ที่เปนนารายณแปลงซึ่งไดแก  ๑. เทพนม            ๒. ปฐม  ๓. พรหมสี...
เทพอัปสร หมายถึง นางฟาธาตรี หมายถึง แผนดิน โลก                กลับหนา                คํ...
นนทก, นนทุก  ในรามเกียรติ์พระราชนิพนธรัชกาลที่ ๑ ตัว   ละครตัวนี้ชื่อวานนทก สวนพระราชนิพนธ   เบิกโรงในรัชกาลที่...
 บทบงสุ, บทศรี        ใชหมายถึง พระบาท ของเทวดา หรือกษัตริยเปนตนบังเหตุ หมายถึง ประมาท ทําใหเปนเหตุ    ...
กระเษียรวารี  หมายถึง เกษียรสมุทร หรือ ทะเลน้ํานม ขณะบรรทม  พระนารายณจะประทับอยูบนพญาอนันตนาคราชกลาง  เกษียรสมุทร ...
นาคี หมายถึง นาค คือ งูใหญมีหงอน     เปนสัตวในนิยายพระหริวงศ หมายถึง พระนารายณภักษผล หมายถึง ผลสําเร็จ     ...
พระองคทรงคทาธร เปนสี่กรก็รูประจักษใจ หมายถึงพระนารายณ ตามคติอินเดียวามีสี่กร ถือสังข จักร คทาและธรณี สวนในวรรณคดีไ...
ไพกาล คือ ไพกัลป หรือไฟบรรลัยกัลป ตามคติพราหมณเชื่อวาเปนไฟไหมลางโลกเมื่อสิ้นอายุของโลกครั้งหนึ่ง ๆซึ่งเรียกวากัป ห...
ลักษมี คือ พระชายาของพระนารายณวิทยา คือ วิทยาธร ชาวสวรรคพวกหนึ่งมีวิชาอาคมสําเร็จมโนรถ หมายถึง ไดตามที่ตองการ     ...
สิ้นทา หมายถึง ครบทุกทารําสุบรรณ หมายถึง ครุฑ คือ พญานกในเทพนิยายสุรัสวดี หมายถึง ชายาของพระพรหม โสมนัสา หมายถึง ยินดี ...
หัสนัยน หมายถึง สหัสนัยน คือ ผูมพันดา หมายถึง พระ                  ีอินทร เปนเทวราชผูเปนใหญในสวรร...
ไกรลาส ชื่อภูเขาที่เปนทีประทับของพระอิศวร          ่                      กลับหนา    ...
คนธรรพ       ชาวสวรรคพวกหนึ่ง     มีความชํานาญในวิชาดนตรี         และขับรอง             ...
จุไร  ผมที่เกลาเปนจุก และประดับอยาง         สวยงาม                กลับหนา          ...
ตรัยตรึงศา ตรัยตรึงศ หรือดาวดึงส แปลวา ๓๓ เปนชื่อ สวรรคที่มีเทพชั้นผูใหญ ๓๓ องค และมีพระ อินทรเปนหัวหนา เป...
ตรีคือ ตรีศูลเปนอาวุธสามงาม            ปกติเปน เทพอาวุธของพระอิศวร แตในที่นี้เปน เพทอาวุธของพระนารายณ ...
หนาถัดไป
กิตติกรรมประกาศกราบขอบพระคุณ  คุณครูคนงนาฏ รุณวุฒิ ที่ใหคําปรึกษาเนื้อหาการทําสื่อ  คณะครูคอมพิวเตอรโรงเรียนสา ใหคําป...
บรรณานุกรม  www.heritage.thaigov.net  กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึก...
ขอที่ ๑  ขอที่ ๖ขอที่ ๒  ขอที่ ๗ขอที่ ๓  ขอที่ ๘ขอที่ ๔  ขอที่ ๙ขอที่ ๕  ขอที่ ๑๐            กลั...
ขอที่ ๑ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนที่นักเรียนเรียนเปนบทพระราชนิพนธในสมัยใด สมเด็จพระนารายณมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา...
ขอที่ ๒ รามเกียรติ์เปนบทละครที่มีมาตั้งแตสมัยใด สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี      รัตนโกสินทร            ...
ขอที่ ๓ รามเกียรติ์ ฉบับใดที่ถือวาเปนฉบับที่สมบูรณที่สุด รัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓     สมเด็จพระนาราย...
ขอที่ ๔ เรื่องรามเกียรติ์ เปนเรื่องราวการอวตารของเทพเจาองคใด พระนารายณ พระพรหม พระอิศวร     พระอินทร     ...
ขอที่ ๕ นนทก คือใคร ศัตรูของพระนารายณ ผูที่ทําหนาที่ลางเทาใหเทวดาเชิงเขาไกรลาส          ผูทําหนาที่เฝาป...
ขอที่ ๖ ใครเปนผูประทานนิ้วเพชรใหแกนนทก   พระอินทร   พระอิศวร   พระพรหม      พระนารายณ          ...
ขอที่ ๗ นนทกไปเกิดเปนใครในชาติตอมา   พระลักษณ  พระราม   ทศกัณฐ       หนุมาน               ...
ขอที่ ๘ “ผมโกรนโลนเกลี้ยงถึงเพียงหู ดูเงาในน้ําแลวรองไห” ขอใด  เปนเหตุใหนนทกมีลักษณะเชนนั้นมากที่สุด    เห...
ขอที่ ๙ นักเรียนคิดวาขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหนนทกตองประสบ  เคราะหกรรมครั้งนี้    ความเคียดแคนพยาบาท    การละท...
ขอที่ ๑๐ นนทกหลงกลนางแปลงดวยทารําในขอใด   พรหมสี่หนา   นาคามวนหาง   กวางเดินดง      เมฆขลาโยนแกว    ...
คลิกที่นี่ ! เพื่อทําขอตอไป      เลยนะคะ
คลิกที่นี่ ! กลับไปยังกรอบแบบทดสอบ  กอนเรียนแลวทําขอตอไปเลยคะ  อยาลืมบันทึกคะแนนไวนะคะ
ขอที่ ๑   ขอที่ ๖   ขอที่ ๑๑  ขอที่ ๒   ขอที่ ๗   ขอที่ ๑๒  ขอที่ ๓   ขอที่ ๘   ขอที่ ๑๓  ข...
ขอที่ ๑ เรื่องรามเกียรติ์ เปนเรื่องราวการอวตารของเทพเจาองคใดพระพรหม        พระอินทรพระนารายณ      พระอิ...
ขอที่ ๒ นักเรียนคิดวาขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหนนทกตอง  ประสบเคราะหกรรมครั้งนี้ ความต่าตอยในหนาที่การงาน    ํ  ...
ขอที่ ๓ นนทกขอสิ่งใดจากพระอิศวร ขอพร ๗  ประการ      ขอพระตรีเพชร ขอนิ้วเพชรที่มีอํานาจ   ขอใหมีมือ ๒๐ มือ   ...
ขอที่ ๔ เรื่องรามเกียรติ์ไดเคาเรื่องมาจาก เรื่องอะไร รามายนะของอินเดีย    มหาภารตะของจีน กาพยมหาชาติของไทย   ...
ขอที่ ๕นนทกแคนใจเรื่องใดมากที่สุดจึงมา เขาเฝาพระอิศวร เรื่องถูกถอนผม    คิดวาตนถูกดูหมิ่น ตาของตนแดง     ...
ขอที่ ๖ พระอิศวรสงใครไปปราบนนทก พระอินทร       พระนารายณ พญาครุฑ       พระพรหม             ...
ขอที่ ๗ ถานักเรียนเปนนนทก จะถือคติในขอใด เปวแตพกในการดําเนินชีวิต แล   นหลั รหมลิขิต             ...
ขอที่ ๘ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด เหลือเห็นสตรีวิไลลักษณ พิศพักตรผองเพียงแขไขงามโอษฐงามแกวงามจุไร งามนัยน...
ขอที่ ๙ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด  ถึงโฉมองคอัครลักษมี  พระสุรัสวดีเสนหา สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไม...
ขอที่ ๑๐ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด ยิ้มแลวจึงกลาวสุนทร  ดูกอนนางฟาเฉลิมศรีเจาจักปรารมภไปไยมี    พี่เ...
ขอที่๑๑ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด  พระองคผูทรงศักดาเดช  ไมโปรดเกศแกขาบทศรี กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้  ทูลพลาง...
ขอที่๑๒ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด บัดนั้น        นนทกน้ําใจแกลวกลา กริ้วโกรธรองประกาศตวาดมา อนิจจาข...
ขอที่ ๑๓. “บัดนั้น นนทกผูใจแกลวกลา”จากขอความทําไมจึงตองใช “บัดนั้น”เพราะ “บัดนั้น” ใชสําหรับผูนอย   เพราะ “บั...
ขอที่ ๑๔ นนทกหลงกลนางแปลงดวยทารําใด กวางเดินดง     เมขลาโยนแกว         มัจฉาชมสาคร            ...
ขอที่ ๑๕ เหตุใดพระนารายณตองมาปราบนนทกเพราะ นนทกฆาเหลาเทวดา   เพราะ นนทกมีชูกับนางฟอนรําของพระอิศวร      เพร...
ขอที่ ๑๖ ทาวสหัสนัยน หมายถึงใครพระอิศวร   พระนารายณ      พระพรหม         พระอินทร          ...
ขอที่ ๑๗ “พระองคทรงสังขคทาธร” หมายถึงใครพระอิศวร   พระนารายณ      พระพรหม         พระอินทร      ...
ขอที่ ๑๘ รามเกียรติ์ตอนที่นักเรียนเรียนนี้ใหขอคิดในการดําเนินชีวิต ยกเวนขอใด กรรมใดใครกอ กรรมนั้นยอมตอบสนอง   ทํ...
ขอที่ ๑๙ สุดทายแลวพระนารายณอวตารไปเกิดเปนใครเพื่อปราบนนทกอีกชาติหนึ่ง   ทศกัณฐ        พระลักษมณ      ...
ขอที่ ๒๐ รามเกียรติ์ฉบับที่เรียนนี้เปนพระราชนิพนธในรัชสมัยใด   รัชกาลที่ ๑          รัชกาลที่ ๒       ...
บันทึกคะแนนไว แลวคลิกที่นี่ เพี่อทําขอตอไป      นะคะ
บันทึกคะแนนไว แลวคลิกที่นี่  เพี่อทําขอตอไปนะคะ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สื่อฯช่วยสอน เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก(ปรับ) [โหมดความเข้ากันได้]

48,264 views

Published on

สื่อฯช่วยสอน เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก(ปรับ) [โหมดความเข้ากันได้]

 1. 1. เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ โดย ครูนงคราญ เจริญพงษกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน หนาถัดไป
 2. 2. ผลการเรียนรูที่คาดหวังอานกวีนิพนธประเภทกลอน โคลง กาพย และบทละคร แลวใชหลักการพินิจวรรณคดี และวรรณกรรม พิจารณาคุณคาทางดานวรรณศิลป เนื้อเรือง สังคม และนําขอคิดไปใชในชีวิตจริงดวยการ ่อภิปราย หรือเขียนเปนบทความแสดงความคิดเห็น กลับเมนูหลัก
 3. 3. จุดประสงคการเรียนรู๑. อธิบายที่มาของเรื่องรามเกียรติ์ได๒. อธิบายความหมายของคําศัพทสํานวนที่ปรากฏในเรื่องได๓. อธิบายลักษณะคําประพันธของเรื่องได๔. อธิบายคุณคาของเรื่องตอนที่เรียนในดานวรรณศิลปได๕. บอกขอคิดที่ได จากเรื่อง แลวสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได กลับเมนูหลัก
 4. 4. ตํานานการแตงรามายณะนั้นมีหลายประเภท แตเสฐียร โกเศศกลาวไวดังนี้พระวาลมิกิพรหมฤาษีไปสูสํานักพระนารทพรหมฤษี สนทนาไตถามถึงบุคคลสําคัญในโลกนี้วามีใครเปนผูแกลวกลาสามารถ และมีคุณสมบัติดีเลิศ พระนารทฤษีจึงเลาประวัติพระรามใหฟง ครั้นกลับจากสํานักพระนารทฤาษี ไดเห็นพรานยิงนกกระเรียนตัวผูซึ่งกําลังรื่นรมยกับคูของมันตายพระวาลมิกิสลดใจสมเพชนกนักหนา ถึงกับทนนิ่งอยูไมได จึงกลาวสาปนายพราน (รัชกาลที่ ๖ ไดแปลมาเปนฉันท) ดังนี้ชะพรานกมลชั่ว จิตมัวมิรูอาย พรากนกกระเรียนตาย ขณะมันสราญรมยใจมึงบปรานี ก็จะมีอะไรสม แนมึงจะตกจม ณ นรกตลอดกาล หนาถัดไป
 5. 5. ตอมาพระวาลมิกิ หวนระลึกถึงเหตุการณนั้นก็เสียใจที่สาปพรานไป ดวยมิใชกิจอะไรของตน เมื่อไมสามารถบรรเทาความโทมนัสนั้นใหสงบได ทาวมหาพรหมกรุณามาปรากฏตัวใหเห็นชวยปลอบโยนวาไมควรเสียใจในการที่กลาวคําสาปนั้น เพราะแทจริงแลวคําสาปพรานนั้น กลายเปนความหมายในทางสรรเสริญพระนารายณเปนเจาเมื่อทรงปราบยักษทั้งนี้เพราะคําที่เปลงเปนโศลกภาษาสันสกฤตนั้นสามารถแปลจากนกกระเรียนเปนยักษไดดวย จึงอาจแปลความไดวา หนาถัดไป
 6. 6. “ขาแตพระองคผูเปนที่ประทับแหงพระลักษมี ไดทรงถึงความมั่นคงแลวเปนเวลานานป เพราะไดพรากคูยักษลงตนหนึ่งซึ่งหลงเพลินในกาม” และทาวมหาพรหมบอกอีกวา ถอยคําของพระวาลมิกินั้นกลาวดวยถอยคําที่สมเพชจึงใหเรียกวา โศลก และใหเปนบทแรกในเรื่องรามายณะของใหพระวาลมิกิฤาษี รจนาเรื่องตอไป พระฤาษีวาลมิกิจึงไดเขียนเรื่องรามายณะขึ้นไปจนจบ รวมเปนโศลกถึงสองหมื่นสี่พันโศลก สําหรับใหมนุษย อาน กลับเมนูหลัก
 7. 7. ที่มาของเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์ เปนบทละครที่มมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมีเคาเรื่องมาจาก ีมหากาพยรามายนะของอินเดีย แตตนฉบับสมัยกรุงศรีอยุธยาขาดสูญไมสมบูรณ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ ๑) พระองคทรงฟนฟูศิลปวัฒนธรรมขึ้นหลายอยาง รวมทั้งทรง พระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์บางตอนดวย และทรงโปรดฯ ใหนักปราชญรวมกันประพันธ จนถือไดวา รามเกียรติฉบับพระราชนิพนธใน ์รัชกาลที่ ๑ เปนฉบับที่สมบูรณที่สุด กลับเมนูหลัก
 8. 8. เนื้อเรื่องยอ ตอนนารายณปราบนนทก นนทกนั่งประจําอยูที่บันไดของเชิงเขาไกรลาส โดยมีหนาที่ลางเทาใหแกเหลาเทวดาที่มาเขาเฝาพระอิศวร เหลาเทวดาที่พากันมาเขาเฝาพระอิศวร ไดยื่นเทาใหลางแลวมักแหยเยาหยอกลอนนทกอยูเปนประจํา ดวยการลูบหัวบาง ตบหัวบาง ถอนผมบาง จนกระทั่งผมรวงลานทั้งศีรษะ นนทกแคนใจมากแตวาตนเองไมมีกําลังจะสูได จึงไปเขาเฝาพระอิศวร แลวกราบทูลวาตนไดทํางานรับใชพระองคมานานถึง ๑๐ ลานป ยังไมเคยไดรับสิ่งตอบแทนใดๆเลย จึงทูลขอใหนิ้วเปนเพชร มีฤทธิ์ชี้ผูใดก็ใหผูนั้นตายพระอิศวรเห็นวานนทกปฏิบัติหนาที่รับใชพระองคมานานจึงประทานพรใหตามที่ขอ หนาถัดไป
 9. 9. ไมนานนักนนทกก็มีใจกําเริบ เพียงแตถูกเทวดามาลูบศีรษะเลนเชนเคย นนทกก็ชี้ใหตายเปนจํานวนมาก พระอิศวรทรงทราบก็ทรงกริ้ว โปรดใหพระนารายณไปปราบ พระนารายณแปลงเปนนางฟามายั่วยวน นนทกนึกรักจึงเกี้ยวนาว นางแปลงจึงชวนใหนนทกรําตามนางกอนจึงจะรับรัก นนทกตกลงรําตามไปจนถึงทารําที่ใชนิ้วเพชรชี้ขาตนเองนนทกก็ลมลง หนาถัดไป
 10. 10. จากนั้นนนทกเห็นนางแปลงปรากฎรางเปนพระนารายณ จึงตอวาพระนารายณวาเอาเปรียบตนเพราะวาพระนารายณมีอํานาจ มีถึง ๔ กร แตตนมีแค ๒ มือและเหตุใดจึงมาทําอุบายหลอกลวงตนอีก พระนารายณจึงทาใหนนทกไปเกิดใหมใหมี ๒๐ มือ แลวพระองคจะตามไปเกิดเปนมนุษยที่มีเพียง ๒ มือลงไปสูดวย หลังจากที่พระนารายณพูดจบก็ใชพระแสงตรีตัดศีรษะนนทกแลวนนทกก็สิ้นใจตาย ชาติตอมานนทกจึงไดไปเกิดเปนทศกัณฐ สวนพระนารายณก็อวตารลงมาเกิดเปนพระราม กลับเมนูหลัก
 11. 11. ลักษณะคําประพันธ แตงดวยกลอนบทละคร ลักษณะกลอนบทละคร ลักษณะบังคับเหมือนกลอนสุภาพ แตวรรคแรกมักขึ้นตนดวย เมื่อนั้น บัดนั้น มาจะกลาวบทไป เมื่อนั้น ใชกับตัวละครเอกของเรื่อง หรือตัวละครที่เปนพระมหากษัตริย บัดนั้น ใชกับตัวละครสามัญ หรือตัวละครที่มีบทบาทรอง มาจะกลาวบทไป นิยมใชเมื่อขึ้นความใหม หรือเปลี่ยนเรื่องมาเลาเรื่องใหม หนาถัดไป
 12. 12. แผนผังกลอนบทละครบาทเอก OOOOOO OOOOOOบาทโท OOOOOO OOOOOO สัมผัส ระหวางบท OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO กลับเมนูหลัก
 13. 13. คุณคางานประพันธดานวรรณศิลป รสทางวรรณคดี หมายถึง บทที่เปนสวนของเนื้อหาที่เนน คุณคาทางดานอารมณ โดยการเลือกใช ถอยคําหรือสํานวนภาษาที่ทําใหเกิดภาพพจนและความงาม ทําใหผูอานรับรูถึงอารมณความรูสกตางๆ เชน สะเทือน ึ อารมณ ประทับใจ กินใจ เปนตน หนาถัดไป
 14. 14. เสาวรจนีสัลปงคพิสัย รสวรรณคดี คลิกเพื่อดูรายละเอียด นารีปราโมทย พิโรธวาทัง กลับเมนูหลัก
 15. 15. ๑. เสาวรจนี ไดแก บทชมความงาม ตัวอยาง ในตอนที่นนทกเห็นนางแปลงก็ตกตะลึงในความงาม ถึงกับพรรณนาออกมาวา ถึงโฉมองคอัครลักษมี พระสุรัสวดีเสนหา สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไมเทียบทัน ดูไหนก็เพลินจําเริญรัก ในองคเยาวลักษณสาวสวรรค ยิ่งพิศยิ่งคิดผูกพัน ก็เดินกระชั้นเขาไป กลับเมนูหลัก กลับหนาเดิม
 16. 16. ๒. นารีปราโมทย ไดแก บทเกี้ยวพาราสีตัวอยาง ในตอนที่นนทกเกี้ยวพาราสีตอนางแปลง อันซึ่งธุระของเจา หนักเบาจงแจงใหประจักษ ถาวาสนาเราเคยบํารุงรัก ก็จะเปนภักษผลสืบไป ตัวพี่มิไดลวนลาม จะถือความสิ่งนี้นี่ไมได สาวสวรรคขวัญฟายาใจ พี่ไรคูจะพึ่งแตไมตรี กลับเมนูหลัก กลับหนาเดิม
 17. 17. ๓. พิโรธวาทัง ไดแก บทโกรธ บทตัดพอตอวา ตัวอยาง ในตอนที่นนทกแสดงอาการโกรธที่โดนเทวดาแกลง บัดนั้น นนทกน้ําใจแกลวกลากริ้วโกรธรองประกาศตวาดมา อนิจจาขมเหงเลนทุกวันจนหัวไมมีผมติด สุดคิดที่เราจะอดกลั้นวันนี้จะไดเห็นดีกัน ฟนแลวชี้นิ้วไป กลับเมนูหลัก กลับหนาเดิม
 18. 18. ๔. สัลลาปงคพิสัย ไดแก บทโศกเศราเสียใจ ตัวอยาง ในตอนที่นนทกรําพึงรําพันเมื่อเขาเฝาพระอิศวร พระองคผูทรงศักดาเดช ไมโปรดเกศแกขาบทศรี กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้ ทูลพลางโศกีราพัน ํ กลับเมนูหลัก กลับหนาเดิม
 19. 19. แงคิดจากเรื่อง ความสัมพันธระหวางคนตางฐานะ ควรแสดงความมีน้ําใจตอบแทนใหแกกัน ไมถือศักดิ์วาตนเองมีฐานะเหนือกวา แลวขมเหงน้ําใจกันและกัน จะทําใหสังคมไมสงบสุข ความโกรธและความอาฆาตรุนแรง จะนําความเสียหายมาสูตนเองในที่สุด การจองเวรเปนเรื่องที่ไมดี เพราะจะกอใหเกิดการลางแคนไมมีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร กลับเมนูหลัก
 20. 20. คําศัพท สํานวนที่ควรทราบ คลิกเพื่อคนหาความหมาย สุรัสวดีเกษียรวารี อสุนี หัสนัยน อัฒจันทร นาคีไกรลาส ไฟกาล เทพนมปฐม สุบรรณตรัยตรึงศา ภักษผล พรหมสี่หนา บทบงสุ,บทศรีตรี ลักษมีคนธรรพ ธาตรี บังเหตุ พระหริวงศ วิทยาเทพอัปสร สําเร็จมโนรถ จุไร นนทก,นนทุก โสมนัสา พระองคทรงสังข คทาธร กลับเมนูหลัก
 21. 21. เทพนมปฐมพรหมสี่หนา ทารําของนางรํา ที่เปนนารายณแปลงซึ่งไดแก ๑. เทพนม ๒. ปฐม ๓. พรหมสี่หนา ๔. สอดสรอยมาลา ๕. กวางเดินดง ๖. หงสบิน ทานาคามวนหางเปนทารํา ๗. กินรินเลียบถ้ํา ๘. ชานางนอน ที่นางรําลวงใหนนทก ๙. ภมรเคลา ๑๐. แขกเตาเขารัง รําตอไปจนตองชี้ขาตัวเอง ๑๑. ผาลาเพียงไหล ๑๒. เมขลาลอแกว ลมลง ๑๓. มยุเรศฟอน ๑๔. ลมพัดยอดตอง ๑๕. พรหมนิมิต ๑๖. พิสมัยเรียงหมอน กลับหนา ๑๗. มัจฉาชมสาคร ๑๘. พระสี่กรขวางจักร คําศัพท ๑๙. นาคามวนหาง กลับเมนูหลัก
 22. 22. เทพอัปสร หมายถึง นางฟาธาตรี หมายถึง แผนดิน โลก กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 23. 23. นนทก, นนทุก ในรามเกียรติ์พระราชนิพนธรัชกาลที่ ๑ ตัว ละครตัวนี้ชื่อวานนทก สวนพระราชนิพนธ เบิกโรงในรัชกาลที่ ๔ ใชวา นนทุก ดังนี้ เรื่องนารายณกําราบปราบนนทุก ในตนไตรดายุคโบราณวา เปนเรื่องดึกดําบรรพสืบกันมา ครังศรีอยุธยาเอามาใช ้ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 24. 24.  บทบงสุ, บทศรี ใชหมายถึง พระบาท ของเทวดา หรือกษัตริยเปนตนบังเหตุ หมายถึง ประมาท ทําใหเปนเหตุ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 25. 25. กระเษียรวารี หมายถึง เกษียรสมุทร หรือ ทะเลน้ํานม ขณะบรรทม พระนารายณจะประทับอยูบนพญาอนันตนาคราชกลาง เกษียรสมุทร ซึ่งมักเรียกวา นารายณบรรทมสินธุ (เมื่อ เหาะเหินจึงจะทรงครุฑ ซึ่งมักเรียกวา นารายณทรง สุบรรณ) กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 26. 26. นาคี หมายถึง นาค คือ งูใหญมีหงอน เปนสัตวในนิยายพระหริวงศ หมายถึง พระนารายณภักษผล หมายถึง ผลสําเร็จ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 27. 27. พระองคทรงคทาธร เปนสี่กรก็รูประจักษใจ หมายถึงพระนารายณ ตามคติอินเดียวามีสี่กร ถือสังข จักร คทาและธรณี สวนในวรรณคดีไทย พระนารายณมักถือ ตรีแทนธรณี ดังปรากฏในรามเกียรติ์ตอน “กุมภกรรณลม” วา กอนจะตายกุมภกรรณเห็นพระรามเปนพระสี่กร ทรงเทพอาวุธจักรสังข ทั้งตรีคทาศิลปศร จึงรูวานารายณฤทธิรอน จากกระเษียรสาครเสด็จมา กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 28. 28. ไพกาล คือ ไพกัลป หรือไฟบรรลัยกัลป ตามคติพราหมณเชื่อวาเปนไฟไหมลางโลกเมื่อสิ้นอายุของโลกครั้งหนึ่ง ๆซึ่งเรียกวากัป หรือกัลป กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 29. 29. ลักษมี คือ พระชายาของพระนารายณวิทยา คือ วิทยาธร ชาวสวรรคพวกหนึ่งมีวิชาอาคมสําเร็จมโนรถ หมายถึง ไดตามที่ตองการ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 30. 30. สิ้นทา หมายถึง ครบทุกทารําสุบรรณ หมายถึง ครุฑ คือ พญานกในเทพนิยายสุรัสวดี หมายถึง ชายาของพระพรหม โสมนัสา หมายถึง ยินดี กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 31. 31. หัสนัยน หมายถึง สหัสนัยน คือ ผูมพันดา หมายถึง พระ ีอินทร เปนเทวราชผูเปนใหญในสวรรคชั้นดาวดึงสอสุนี หมายถึง ฟาผา อัฒจันทร หมายถึง ขั้นบันได กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 32. 32. ไกรลาส ชื่อภูเขาที่เปนทีประทับของพระอิศวร ่ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 33. 33. คนธรรพ ชาวสวรรคพวกหนึ่ง มีความชํานาญในวิชาดนตรี และขับรอง กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 34. 34. จุไร ผมที่เกลาเปนจุก และประดับอยาง สวยงาม กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 35. 35. ตรัยตรึงศา ตรัยตรึงศ หรือดาวดึงส แปลวา ๓๓ เปนชื่อ สวรรคที่มีเทพชั้นผูใหญ ๓๓ องค และมีพระ อินทรเปนหัวหนา เปนสวรรคชั้นที่ ๒ แหง ฉกามาพจร(สวรรค ๖ ชั้นฟา) กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 36. 36. ตรีคือ ตรีศูลเปนอาวุธสามงาม ปกติเปน เทพอาวุธของพระอิศวร แตในที่นี้เปน เพทอาวุธของพระนารายณ กลับหนา คําศัพท กลับเมนูหลัก
 37. 37. หนาถัดไป
 38. 38. กิตติกรรมประกาศกราบขอบพระคุณ คุณครูคนงนาฏ รุณวุฒิ ที่ใหคําปรึกษาเนื้อหาการทําสื่อ คณะครูคอมพิวเตอรโรงเรียนสา ใหคําปรึกษาเรื่องโปรแกรมการจัดทํา สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน คุณครูจํานง ปญญาดี ฝายโสตทัศนศึกษาโรงเรียน ที่ชวยตัดตอภาพยนตร ตัวอยาง และบันทึกเสียง บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวงไทย จํากัด ที่เอื้อเฟอภาพยนตรการตูนเรื่อง รามเกียรติ์ คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนทาวังผาพิทยาคมที่เอื้อเฟอ วีซีดีเสนสีลีลาวรรณกรรม เรื่อง นารายณอวตาร และทุกทานที่ใหกําลังใจเสมอ มา กลับเมนูหลัก
 39. 39. บรรณานุกรม www.heritage.thaigov.net กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.กรุงเทพมหานคร.๒๕๔๘ นาคะประทีป.สมญาภิธานรามเกียรติ์. พระนคร : แพรพิทยา, 2510. พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช , พระบาทสมเด็จพระ. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เลม 1-4. กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2515. มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. บอเกิดรามเกียรติ์. พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2509. วิพุธ โสภวงศ และคณะ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาไทย : ไทยวัฒนาพานิช. กรุงเทพมหานคร,๒๕๔๗. สมพร สิงหโต. “ความสัมพันธระหวางรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรติ์พระราชนิพนธใน รัชกาลที่ 1,” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516. เสนีย วิลาวรรณ.ประวัติวรรณคดี ๒ . กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช.มปป. กลับเมนูหลัก
 40. 40. ขอที่ ๑ ขอที่ ๖ขอที่ ๒ ขอที่ ๗ขอที่ ๓ ขอที่ ๘ขอที่ ๔ ขอที่ ๙ขอที่ ๕ ขอที่ ๑๐ กลับเมนูหลัก
 41. 41. ขอที่ ๑ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนที่นักเรียนเรียนเปนบทพระราชนิพนธในสมัยใด สมเด็จพระนารายณมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลับเมนูหลัก
 42. 42. ขอที่ ๒ รามเกียรติ์เปนบทละครที่มีมาตั้งแตสมัยใด สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร กลับเมนูหลัก
 43. 43. ขอที่ ๓ รามเกียรติ์ ฉบับใดที่ถือวาเปนฉบับที่สมบูรณที่สุด รัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระนารายณมหาราช กลับเมนูหลัก
 44. 44. ขอที่ ๔ เรื่องรามเกียรติ์ เปนเรื่องราวการอวตารของเทพเจาองคใด พระนารายณ พระพรหม พระอิศวร พระอินทร กลับเมนูหลัก
 45. 45. ขอที่ ๕ นนทก คือใคร ศัตรูของพระนารายณ ผูที่ทําหนาที่ลางเทาใหเทวดาเชิงเขาไกรลาส  ผูทําหนาที่เฝาประตูทั้งสี่ใหแกพระอิศวร ผูที่ทําหนาที่ฟอนรําใหกับเทวดาชม  กลับเมนูหลัก
 46. 46. ขอที่ ๖ ใครเปนผูประทานนิ้วเพชรใหแกนนทก พระอินทร พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ กลับเมนูหลัก
 47. 47. ขอที่ ๗ นนทกไปเกิดเปนใครในชาติตอมา พระลักษณ พระราม ทศกัณฐ หนุมาน กลับเมนูหลัก
 48. 48. ขอที่ ๘ “ผมโกรนโลนเกลี้ยงถึงเพียงหู ดูเงาในน้ําแลวรองไห” ขอใด เปนเหตุใหนนทกมีลักษณะเชนนั้นมากที่สุด เหลาเทวดาตบหัว เหลาเทวดาลูบหัว เหลาเทวดาถอนผม เหลาเทวดาลูบหนา กลับเมนูหลัก
 49. 49. ขอที่ ๙ นักเรียนคิดวาขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหนนทกตองประสบ เคราะหกรรมครั้งนี้ ความเคียดแคนพยาบาท การละทิงหนาที่การงาน ้ ความขลาดเขลาเบาปญญา ความใจรอน กลับเมนูหลัก
 50. 50. ขอที่ ๑๐ นนทกหลงกลนางแปลงดวยทารําในขอใด พรหมสี่หนา นาคามวนหาง กวางเดินดง เมฆขลาโยนแกว กลับเมนูหลัก
 51. 51. คลิกที่นี่ ! เพื่อทําขอตอไป เลยนะคะ
 52. 52. คลิกที่นี่ ! กลับไปยังกรอบแบบทดสอบ กอนเรียนแลวทําขอตอไปเลยคะ อยาลืมบันทึกคะแนนไวนะคะ
 53. 53. ขอที่ ๑ ขอที่ ๖ ขอที่ ๑๑ ขอที่ ๒ ขอที่ ๗ ขอที่ ๑๒ ขอที่ ๓ ขอที่ ๘ ขอที่ ๑๓ ขอที่ ๔ ขอที่ ๙ ขอที่ ๑๔ ขอที่ ๕ ขอที่ ๑๐ ขอที่ ๑๕ขอที่ ๑๖ ขอที่ ๑๗ ขอที่ ๑๘ ขอที่ ๑๙ ขอที่ ๒๐ กลับเมนูหลัก
 54. 54. ขอที่ ๑ เรื่องรามเกียรติ์ เปนเรื่องราวการอวตารของเทพเจาองคใดพระพรหม พระอินทรพระนารายณ พระอิศวร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 55. 55. ขอที่ ๒ นักเรียนคิดวาขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหนนทกตอง ประสบเคราะหกรรมครั้งนี้ ความต่าตอยในหนาที่การงาน ํ ความโงเขลาเบาปญญา ความอัปลักษณของตัวเอง ความพยาบาทจองเวร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 56. 56. ขอที่ ๓ นนทกขอสิ่งใดจากพระอิศวร ขอพร ๗ ประการ  ขอพระตรีเพชร ขอนิ้วเพชรที่มีอํานาจ  ขอใหมีมือ ๒๐ มือ กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 57. 57. ขอที่ ๔ เรื่องรามเกียรติ์ไดเคาเรื่องมาจาก เรื่องอะไร รามายนะของอินเดีย  มหาภารตะของจีน กาพยมหาชาติของไทย  ซูสีไทเฮา ของจีน กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 58. 58. ขอที่ ๕นนทกแคนใจเรื่องใดมากที่สุดจึงมา เขาเฝาพระอิศวร เรื่องถูกถอนผม  คิดวาตนถูกดูหมิ่น ตาของตนแดง  ภาระอันต่ําตอย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 59. 59. ขอที่ ๖ พระอิศวรสงใครไปปราบนนทก พระอินทร  พระนารายณ พญาครุฑ  พระพรหม กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 60. 60. ขอที่ ๗ ถานักเรียนเปนนนทก จะถือคติในขอใด เปวแตพกในการดําเนินชีวิต แล นหลั รหมลิขิต  ตาตอตา ฟนตอฟน เวรยอมระงับดวยการ  ธรรมะยอมชนะอธรรม ไมจองเวร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 61. 61. ขอที่ ๘ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด เหลือเห็นสตรีวิไลลักษณ พิศพักตรผองเพียงแขไขงามโอษฐงามแกวงามจุไร งามนัยนเนตรงามกร  เสาวรจนี  นารีปราโมช  พิโรธวาทัง  สัลปงคพิไสย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 62. 62. ขอที่ ๙ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด  ถึงโฉมองคอัครลักษมี พระสุรัสวดีเสนหา สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไมเทียบทัน  เสาวรจนี  นารีปราโมช  พิโรธวาทัง  สัลปงคพิไสย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 63. 63. ขอที่ ๑๐ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด ยิ้มแลวจึงกลาวสุนทร ดูกอนนางฟาเฉลิมศรีเจาจักปรารมภไปไยมี พี่เปนคนเกาพอเขาใจ เสาวรจนี  นารีปราโมช พิโรธวาทัง  สัลปงคพิไสย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 64. 64. ขอที่๑๑ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด  พระองคผูทรงศักดาเดช ไมโปรดเกศแกขาบทศรี กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้ ทูลพลางโศกีรําพัน  เสาวรจนี  นารีปราโมช  พิโรธวาทัง  สัลปงคพิไสย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 65. 65. ขอที่๑๒ คําประพันธตอไปนี้ คือรสวรรณคดีใด บัดนั้น นนทกน้ําใจแกลวกลา กริ้วโกรธรองประกาศตวาดมา อนิจจาขงเหงเลนทุกวัน  เสาวรจนี  นารีปราโมช  พิโรธวาทัง  สัลปงคพิไสย กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 66. 66. ขอที่ ๑๓. “บัดนั้น นนทกผูใจแกลวกลา”จากขอความทําไมจึงตองใช “บัดนั้น”เพราะ “บัดนั้น” ใชสําหรับผูนอย เพราะ “บัดนั้น” ใชกับตัวละครที่เปนยักษ เพราะ “บัดนั้น” ใชกับตัวละครเอก เพราะ “บัดนั้น” ใชกับผูเปนใหญในที่นั้น กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 67. 67. ขอที่ ๑๔ นนทกหลงกลนางแปลงดวยทารําใด กวางเดินดง เมขลาโยนแกว มัจฉาชมสาคร นาคามวนหาง กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 68. 68. ขอที่ ๑๕ เหตุใดพระนารายณตองมาปราบนนทกเพราะ นนทกฆาเหลาเทวดา เพราะ นนทกมีชูกับนางฟอนรําของพระอิศวร เพราะ พระนารายณแคนใจนนทกที่ไมลางเทาให เพราะ นนทกลักนางสีดาไป กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 69. 69. ขอที่ ๑๖ ทาวสหัสนัยน หมายถึงใครพระอิศวร พระนารายณ พระพรหม พระอินทร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 70. 70. ขอที่ ๑๗ “พระองคทรงสังขคทาธร” หมายถึงใครพระอิศวร พระนารายณ พระพรหม พระอินทร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 71. 71. ขอที่ ๑๘ รามเกียรติ์ตอนที่นักเรียนเรียนนี้ใหขอคิดในการดําเนินชีวิต ยกเวนขอใด กรรมใดใครกอ กรรมนั้นยอมตอบสนอง ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว อยาเห็นกงจักรเปนดอกบัว เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 72. 72. ขอที่ ๑๙ สุดทายแลวพระนารายณอวตารไปเกิดเปนใครเพื่อปราบนนทกอีกชาติหนึ่ง ทศกัณฐ พระลักษมณ พระราม หนุมาน กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 73. 73. ขอที่ ๒๐ รามเกียรติ์ฉบับที่เรียนนี้เปนพระราชนิพนธในรัชสมัยใด รัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ กลับหนาแบบทดสอบ หลังเรียน
 74. 74. บันทึกคะแนนไว แลวคลิกที่นี่ เพี่อทําขอตอไป นะคะ
 75. 75. บันทึกคะแนนไว แลวคลิกที่นี่ เพี่อทําขอตอไปนะคะ

×