Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng- Ch¬ng I: Vai trß vµ néi dung cña ho¹ t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu ëdoanh nghiÖp kinh doan...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng   2.3.1a - Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu:   2.3.1b - Tæ chøc hÖ thèng thu mua hµng ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng  3 - M«i trêng kinh tÕ vµ c«ng nghÖ:   4 - M«i trêng c¹ nh tranh:   5 - M«i trêng...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng  3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam    a. Chøc n®ng    b. NhiÖ ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng  3.2. ThÞ trêng trong níc.III. KÕt qu ¶ ho¹ t ® é ng kinh doanh cña Tæng c«ng ty ch Ì V...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng  1.2.1. VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp:    1.2.2. VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp:    1.2.3. VÒ ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng  2.3.1. ThuÕ :    2.3.2. TrÝch l p qu¸ :           Ë    2.4. ChÝnh s¸ch...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A0030

284 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A0030

 1. 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng- Ch¬ng I: Vai trß vµ néi dung cña ho¹ t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu ëdoanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu- Ch¬ng II: Thùc tr¹ ng xuÊt khÈu chÌ cña tæng c«ng ty chÌ viÖt nam tõ1998 - 2000- Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p c¬ b¶n thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña Tæng c«ng ty . Ch¬ng I vai trß vµ néi dung cña ho¹ t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu ë doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu I- XuÊt khÈu vµ vai trß cña xuÊt khÈu trong ho¹ t ®éng kinhdoanh cña doanh nghiÖp.1- Kh¸i niÖm vµ ®®c ®iÓm cña xuÊt khÈu ë doanh nghiÖp th¬ng m¹ i.1.1. Kh¸i niÖm1.2. §Æc ®iÓm2. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. 3. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh • II- Néi dung vµ h× nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu cña doanh nghiÖp. 1- C¸c h× nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu 1.1- XuÊt khÈu trùc tiÕp: 1.2. XuÊt khÈu qua trung gian: 1.3. Bu«n b¸n ®èi lu: 1.4. Gia c«ng quèc tÕ: 1.5. T¹m nhËp t¸i xuÊt: 2- Néi dung cña ho¹ t ®éng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. 2.1- Nghiªn cøu thÞ trêng: 2.2 - X©y dùng chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh: 2.3 - Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch xuÊt khÈu. 2.3.1 - T¹o nguån hµng xuÊt khÈu. 1
 2. 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng 2.3.1a - Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu: 2.3.1b - Tæ chøc hÖ thèng thu mua hµng xuÊt khÈu. 2.3.1c - Ký kÕt hîp ®ång thu mua. 2.3.1d - Sóc tiÕn khai th¸c nguån hµng xuÊt khÈu. 2.3.1e - TiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ xuÊt kho hµng xuÊt khÈu. 2.3.2 - §µm ph¸m, ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu.2.4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång: III - C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn ho¹ t ®éng xuÊt khÈu cñadoanh nghiÖp A - C¸c nh©n tè kh¸ch quan: 1. M«i trêng v¨n ho¸ vµ x· héi: 1.1. D©n sè: (Quy m« cña nhu cÇu vµ tÝnh ®a d¹ng cña nhu cÇu) 1.2. Xu híng vËn ®éng cña d©n sè: (D¹ng cña nhu cÇu vµ s¶n phÈm®¸p øng). 1.3. Hé gia ®×nh vµ xu híng vËn ®éng: (ChÊt lîng vµ quy c¸ch s¶nphÈm khi tho¶ m·m nhu cÇu cña c¶ gia ®×nh) 1.4. Sù dÞch chuyÓn d©n c vµ xu híng vËn ®éng: 1.5. Thu nhËp vµ ph©n bæ thu nhËp cña ngêi tiªu thô: (Yªu cÇu vÒsù tho¶ m·u nhu cÇu theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh). 1.6. NghÒ nghiÖp, tÇng líp x· héi: (Yªu cÇu vÒ sù tho¶ m·n nhu cÇutheo ®Þa vÞ x· héi). 1.7. D©n téc, chñng téc, s¾c téc, t«n gi¸o, nÒn v¨n ho¸. (Sù ®a d¹ngcña nhu cÇu vµ c¸ch thøc tho¶ m·n). 2. M«i trêng chÝ nh trÞ - luËt ph¸p: 2
 3. 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng 3 - M«i trêng kinh tÕ vµ c«ng nghÖ: 4 - M«i trêng c¹ nh tranh: 5 - M«i trêng ®Þ a lý - sinh th¸i: 2 - TiÒm n¨ng con ngêi: 3 - TiÒm lùc v« h× nh (tµi s¶n v« h× nh) a) H×nh ¶nh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng : b) Møc ®é næi tiÕng cña nh·n hiÖu hµng ho¸: c) Uy tÝn vµ mèi quan hÖ x· héi cña l· nh ® ¹o doanh nghiÖ p: 4 - Kh ¶ n ¨ng kiÓm so ¸t / chi ph èi / ®é tin c Ëy c ña ngu ån cung c Êp h µngho ¸ vµ d ù tr÷ h îp lý h µng ho ¸ c ña doanh nghiÖp. 5 - Tr × nh ®é tæ chøc - qu¶n lý : 6 - Tr × nh ®é tiªn tiÕn cña trang thiÕt b Þ , c«n g nghÖ, b Ý quyÕtc«n g nghÖ cña doanh nghiÖp: 7 - V Þ tr Ý ® Þ a lý , c¬ së vËt chÊt - k¸ thuËt cña doanh nghiÖp: ch¬ng II: thùc tr¹ ng xuÊt khÈu chÌ cña tæng c«ng ty chÌ viÖt nam tõ 1998 - 2000 I. Kh¸i qu¸t vÒ ngµnh chÌ vµ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. 1. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh chÌ ViÖt Nam. 2. LÞ ch sö h× nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. 2.1. Giai ®o¹n 1974-1978: 2.2. Giai ®o¹n 1978-1986: 2.3. Giai ®o¹n 1986-1995: 2.4. Tõ 1995 ®Õn nay: 3
 4. 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam a. Chøc n®ng b. NhiÖ m vô 4. Bé m¸ y tæ chøc qu¶n lý cña Tæ ng c« ngty chÌ ViÖ t nam a. M« h×nh tæ chøc b. M« h×nh qu¶n lý II. §Æc ® iÓ kinh doanh chÌ xuÊt khÈ cña Tæ c« g ty chÌ ViÖ m u ng n tNam. 1. C ©y chÌ vµ vÞ trÝ cña nã trong nÒ nkinh tÕ quèc d©n. 2. C hÊ t lî chÌ xuÊ t khÈ u cña Tæ ng c« ngty chÌ ViÖ t Nam . ng 2.1. ChÊt lîng chÌ bóp t¬i: 2.1.1. Gièng chÌ: 2.1.2. Quy tr×nh th©m canh: 2.1.3. Thu h¸i: 2.1.4. VËn chuyÓn: 2.2. ChÊt lîng s¶n phÈm xuÊt khÈu: 2.2.1. Vïng chÌ cã ®é cao trªn 500m: ( S¬n La, Lai Ch©u, T©y Nguyªn, vïng cao nguyªn Yªn B¸i, Hµ giang ) cãu thÕ vÒ khÝ hËu, gièng chÌ ( chñ yÕu lµ chÌ Shan ), nªn chÊt lîng nguyªn liÖurÊt cao. NÕu thu h¸i chÕ biÕn tèt cã thÓ cho s¶n phÈm chÊt lîng t¬ng ®¬ng víichÌ Darjeeling næi tiÕng cña Ên §é. Nhng trªn thùc tÕ, chÊt lîng chÌ ë c¸c ®¬nvÞ nµy cha cao vµ kh«ng ®ång ®Òu. V× nhiÒu lý do kh¸c nhau, s¶n phÈm cãnhiÒu khuyÕt tËt nh nhiÒu cÉng lÉn lo¹i, nhÑ c¸nh, «i ngèt. ë nhiÒu ®¬n vÞ,chÊt lîng chÌ cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng ®Êt ®ai vµ khÝ hËu. Tuy vËy, vïng nµy cã c«ng ty chÌ Méc Ch©u næi tiÕng kh«ng chØ trongvïng mµ cßn trong c¶ níc vÒ sù tiÕn bé vît bËc trong thêi gian gÇn ®©y. ChÊtlîng chÌ ®en xuÊt khÈu cña c«ng ty ®· ®îc n©ng lªn râ rÖt, tõ 63% mÆthµng cao cÊp n¨m 1994 lªn 86% n¨m1998, ®Æc biÖt chÌ ®en OP ( lo¹i1 ) tõ 1,9%n¨m 1994 lªn 31% n¨m 1998, t¨ng gÊp 16,31 lÇn. 2.2.2. Vïng chÌ cã ®é cao díi 500m: 3. ß®c ®iÓm vÒ thÞ trêng cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam 3.1. ThÞ trêng ngoµi níc. 4
 5. 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng 3.2. ThÞ trêng trong níc.III. KÕt qu ¶ ho¹ t ® é ng kinh doanh cña Tæng c«ng ty ch Ì ViÖt Nam tõ1998 – 2000. IV. Ph©n t Ých ho ¹t ® é ng xuÊt khÈu ch Ì cña Tæng c«ng ty ch Ì ViÖtNam. 1. Ph©n tÝ ch tæng qu¸t vÒ kÕt qu¶ xuÊt khÈu chÌ cña Tæng c«ng ty: 2. Ph©n tÝ ch kÕt qu¶ xuÊt khÈu chÌ theo chñng lo¹ i s¶n phÈm: 3. Ph©n tÝ ch kÕt qu¶ xuÊt khÈu chÌ trªn thÞ trêng: 4. Ph©n tÝ ch t× nh h× nh thùc hiÖn nghiÖp vô xuÊt khÈu chÌ cñaTæng c«ng ty. 4.1. nghiÖp vô t¹o nguån hµng: 4.2. NghiÖp vô giao hµng xuÊt khÈu: NghiÖp vô nµy bao gåm c¸c kh©u sau: 4.3. NghiÖp vô thanh to¸n: V. §¸nh gi¸ chung 1. Nh÷ng m®t tÝ ch cùc 2. Nh÷ng h¹ n chÕ cßn tån t¹ i 3. C¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan. Ch¬ ng III: Gi¶I ph¸p c¬ b ¶ n thóc ®Èy xuÊt khÈu ch Ì cña Tæng c«ng ty . I. m ô c ti ª u , ph¬ ng h íng trong thêi gian tíi. 1. ßÞ nh híng cña Nhµ níc cho s¶n xuÊt vµ XK chÌ ®Õn n¨m2010. 1.1. Mét sè môc tiªu: 1.2. Nh÷ng ph¬ng híng cô thÓ: 5
 6. 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng 1.2.1. VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: 1.2.2. VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: 1.2.3. VÒ xuÊt khÈu: 1.2.4. VÒ con ngêi: 1.2.5. Tr¸ch nhiÖm cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam: 2. Môc tiªu cña Tæng c«ng ty. 2.1. C¸c môc tiªu. 2.2. C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n. 2.2.1. VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: 2.2.2. VÒ s¶n suÊt c«ng nghiÖp: 2.2.3. VÒ xuÊ t khÈ u: II. Mét sè gi ¶i ph¸p thóc ®Èy XK ch Ì cña Tæng c«ng ty ch Ì ViÖtNam. 1. Nhã m c¸ cgi¶i ph¸ pvi m« . 1.1. VÒ qu¶n lý chÊt lîng. 1.2. VÒ c«ng t¸c thÞ trêng. 1.2.2. VÒ ph©n phèi: 1.2.3. VÒ chiÕn lîc xóc tiÕn yÓm trî 1.3. VÒ nguån hµng: 1.3.1. Liªn kÕt gi÷a c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanhtrªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi. 1.3.2. VÒ quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ víi nguån nhiªn liÖu. 1.3.3. VÒ quan hÖ gi÷a Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ. 2. Nhãm c¸c gi¶i ph¸p vÜ m«. 2.1. ChÝnh s¸ch ®Çu t. 2.2. ChÝnh s¸ch tÝn dông. 2.3. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh . 6
 7. 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpChu ThÞ H»ng 2.3.1. ThuÕ : 2.3.2. TrÝch l p qu¸ : Ë 2.4. ChÝnh s¸ch víi con ngêi : 2.5. Qu¶n lý chÊt lîng cÊp Nhµ níc. 2.6. Hoµn thiÖn vµ æn dÞnh c¸c c¬ chÕ ®iÒu hµnh xuÊt nhËpkhÈu . 2.6.1. T®ng cêng vai trß cña c¸c ®¹i diÖn th¬ng m¹i cña ViÖt Nam ëníc ngoµi 2.6.2. C¶i thiÖn vÒ c«ng t¸c h¶i quan: 2.6.3. Phèi h î p c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh, t Ý n d ô n g ®Ó h ç tr î XKnh : 7

×