a^i-             à FEOGB. AM (lEMBA)    .ft    ¥:nA    z^         ^i i?         ...
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)  ChiTtfng trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc téLUÀN VAN TÒT NGHIÉP   ...
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)   Chirang trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quoc té      BÀN LUÀN VÀN ...
Phé duyét cùa Chiromg trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quóc té                              ...
CAMKET    Tòi xin cam két ràng nói dung cùa bàn luàn vàn này chua duac nòp cho bàt ky motchuong trình càp bang cao hoc...
LOI CAM ON       De làm duac Lugn vàn này, Tèi xin chàn thành cdm an:  •  Tién sTTa Ngoc Càu - Giàng vién Khoa qu...
DANH MUC CÀC TÌT VIÉT TATDNNN        Doanh nghiép nhà nuócSXKD        San xuàt kinh doanhTCDN        ...
MUC LUC                   CHirONG 1: PHÀN M Ò D À U 1.1.  Su càn thiét va y nghTa cùa de tài nghién c...
2.4.5.  Dành già ve phuong dién tò chuc, quàn ly thuc hién du àn          20 2.4.6.  Thàm djnh tòng vòn dàu tu...
3.3.1.  Ho sa phàp ly cùa du àn                          383.3.2.  Phàn tich su càn thiét phài ...
DANH MUC BANG BIÉUCHUONG III:                           Trang3.1-Bang càn dòi ké toàn      ...
CHUONG I                  PHÀN MÒ DÀULL Sy càn thìet va y nghìa cùa de tài nghién ciru: Trai qua 20 nàm t...
nghé va trình dò quàn li con lac hàu, chua theo kip vói trình dò chung cùa khu virc va thègioì.Ngàn hàng DT&PT Viét Nam (B...
trong boat dòng kinh doanh ngàn hàng. Rùi ro trong boat dòng tin dung ngàn hàng conhièu nguyén nhàn va yéu tó tàc dòng, tr...
•  De xuàt mot so kién nghi ^àì vói càc ca quan quàn li Nhà nuóc, vói Ngàn      hàng DT&PT Viet Nam va vói doanh ng...
tich tài chinh doanh nghiép va phàn tinh thàm dinh dir àn dàu tu vào viéc phàn tich dànhgià mot du àn dàu tu cùa Còng ty T...
CHUONG II                  CO SO LY LUÀN Phàn tich tài chinh doanh nghiép va phàn tich thàm dinh du àn d...
Mòi dói tugng khàc nhau (nhà dàu tu, nhà ngàn hàng, nhà cung càp, khàch bang...) quantàm dén tình hình tài chinh cùa doanh...
- Phàn tich tình hình tài chinh phài cung càp nhùng thòng tin ve nguòn vòn chù so hùu,càc khoàn ng, két qua cùa qua trình ...
2.L2.    Càc nguyén tàc co" bàn cùa he thóng chi tiéu phàn tich tình hình tài chinhdoanh nghiép: Trong diéu kién boat ...
-  Noi dung, phuong phàp tinh toàn, hình thùc trình bay càc chi tiéu phài co su thòng  nhàt, lién he va bò sung cho nha...
-  Càc chi tiéu phàn ành chat lugng: Càc chi tiéu phàn ành hiéu qua su dung vòn, càc    chi tiéu phàn ành hiéu suàt k...
thòi diém, dong thòi phàn ành khà nàng huy dòng nguòn vòn vào qua trình SXKD cùa doanhnghiép. Nhìn vào bang càn dói ké toà...
- Ti trong càc khoàn phài thu chiém trong tóng so TSLD va dàu tu tài chinh ngàn han = Càc khoàn phài thu/(chia cbo)TSLD va...
- Ti trong nguèn vón chù so hùu chiém trong tóng nguòn vón = Nguèn vòn chù sa hùu/ (chiacho) Tòng so nguòn vòn.Chi tiéu nà...
càc chi tiéu phàn tich nhu càu va khà nàng thanh toàn cùa DN. Khà nàng thanh toàn cùa DN dugc biéu hien ó so tièn va tài s...
Chi tiéu này càng gàn 1 thì DN co thè thanh toàn dugc toàn bò càc khoàn ng dén ban, khòngde càc khoàn ng khé dong, tình hì...
Két qua dàu ra bao gom: Khói lugng san phàm bang hòa tinh bang don vi hién vat, tòng giàtri san lugng, già tri san lugng b...
2.2.2. Khài niem ve tham dinh du* àn dau tv: Viéc thàm dinh mot Dir àn dàu tu dòi vói mòi mot co quan thì tuy theo chùc nà...
2.4. Càc noi dung phàn tich tham dinh dv àn dau tu*:Càc noi dung chinh phài thàm dinh bao gòm :2.4.1 Dành già sa bo theo c...
- Qui mò, giài phàp xày dung.- Vàn de mòi truòng, phòng chày chùa chày.2.4.5. Dành già ve phuong dién tó chù-c, quàn ly th...
Trén ca so nhùng càn cu trén, phài xàc dinh dugc càc chi tiéu phàn ành hiéu qua tài chinhcùa dir àn dàu tu, tàp trung vào ...
Khi su dung chi tiéu NPV de dành già phuong àn trong truòng hgp co nhièu phuong àn loaibò nhau thì càn phài dàp ùng mot dò...
NFV = f^^~^                      ro(^+rrTrong dò:            + Bi là lgi ich nàm thù i.  ...
t^il + rjChi tiéu IRR nói lén ti le lai vay tói da ma du àn co thè chiù dung dugc, néu vugt qua ti le laivay dò, dir àn sé...
Trong dò:           + K là vòn dàu tu.           + Fi là lgi nhuan thu dugc ó nàm thù i.      ...
Trong dò: X - Là so san phàm càn san xuàt de hoà vòn.                   p - Là già bàn mot don vi san p...
Trong dò:Xni - Là so san phàm càn san xuàt trong nàm i de hoà vón co tinh dén dàm bào khà nàng trang.TNi - Là so ng gòc ph...
* Càch 1: Phàn tich dò nhay cùa tùng chi tiéu biéu qua tài chinh vói tùng yéu tó co liénquan nhàm tìm ra yéu tó gay nén su...
tich tình hình cùa mot doanh nghiép cùng nhu khà nàng phàn tich thàm dinh mot du àn dàutu.Trong thuc té, vói viec su dung ...
CHirONG III          ÀP DUNG VÀO TÌNH HUÓNG CÒNG TY TNHH         XÀY LÀP VA VÀT LIÉU CÒNG NGHIÉP (CIMCO)T...
Tài khoàn giao dich tai CN Ngàn hàng DT&PT Bàc Ha Noi:    - SÓ TKTG VND: 15010.00000.6445.    - SÓ TKTG USD: 150.1...
3  Hàng tòn kho        69,795  5 ] .87%  108,210    69.70%   74,694    38.39%3.1  Nguyén vat liéu...
11.  Lgi nhuàn tu boat dòng kinh doanh/ Doanh thu  thuàn                         1.573%    ...
doanh thu va lgi nhuàn truóc thué da tàng tró lai (33%.) do co su khói sàc cùa thj truòngthép.Hoat dòng kinh doanh cùa Còn...
nhành Hai Phòng, vói uu thè ve dia ly chi nhành Hai Phòng là noi thuàn lgi cho viéc quàn lycùng nhu tiéu thu nhùng lo hàng...
2005 so vói nàm 2004 vói khoàn muc Phài thu khàch hàng (tu 50 ty dong lén 75 ty dòng,tàng 1.5 làn) va Hàng tòn kho (69.7 t...
tu viéc vay thuong mai va chiém dung khàc. Do vày, thè hién còng ty su dung khà tot còngcu ng trong boat dòng kinh doanh.T...
3.3. Phàn tich thàm dinh du* àn dàu tu* xày dung Nhà mày co* khi Tam bào còng suàt5.000T/nàm.3.3.1. Ho so* phàp ly cùa dv ...
- Bién bàn hgp bòi dong thành vién cùa Còng ty TNHH Xày làp va Vat liéu Còng nghiépngày OI/l 1/2004 vè viec dièu chinh quy...
- Phàt huy lgi thè dòi vói ITnh vuc san xuàt két càu kim loai trong xày dung va càc du àncòng nghiép, tàp trung che tao cà...
T/T        Khoàn muc        2000-2005      2005-2010    2010-2020   I      Thi triràng tr...
Két càu thép Phi 2   Còng ty HANVINCO     15.000              Hai Phòng   Lién doanh        ...
xày dung va thiét bj phi tiéu chuàn trong nuóc (khòng tinh san phàm ngành giao thòng, diénva xuàt khàu) chua dàp ùng dugc ...
Nguon vón dàu tu              Su dung nguòn vòn dàu tu   Nguòn tài trg    So tién    %       H...
- Két càu thép xày dung (Khung nhà tièn che, xà, dàm...)    - Thép òng, thép hgp phuc vu xày dung, san xuàt còng nghiép...
chuàn. Tuy vày, san phàm cùa càc don vj này chi chiém chua dén 50%. thi phàn san phàmkét càu thép còng nghiép. Do vày thj ...
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf

1,252 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TRINH MINH TAM_AP DUNG MOT SO NGUYEN TAC.pdf

 1. 1. a^i- à FEOGB. AM (lEMBA) .ft ¥:nA z^ ^i i? =^- t-,^ .-^^ M * l^: ^ 1^-^ n ^^^^1^=,^ *^ ^ ^^ ^ 1 ^JiL.:
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChiTtfng trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc téLUÀN VAN TÒT NGHIÉP AP DUNG MOT SO NGUYEN TÀC PHAN TICH • • THÀM DINH DlTÀN VÀO VIÉC PHAN TICH DÀNH GIÀ • • • Dir ÀN DÀU Tir CÙA DOANH NGHIÉP • • NGHIÉN C i r u TÌNH HUÓNG GÒNG TY TNHH XAY LAP VÀT LIEU GÒNG NGHIÉP (CIMCO) TRINH MINH TAM IEMBA#3 THANG 05, 2007
 3. 3. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quoc té BÀN LUÀN VÀN NÀY DI/OC NÓP CHO TRU^ÒNG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRl/ÒNG DAI HOC QUÓC GIÀ HA NÓI)BÀN LUÀN VÀN LÀ MOT PHÀN BÀT BUÓC TRONO CHLTONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRI KINH DOANH QUÓC TÉ THANG 05, 2007
 4. 4. Phé duyét cùa Chiromg trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quóc té Chù nhiém chuong trìnhTòi xàc nhàn ràng luàn vàn này da dàp ùrng dirgc càc yéu càu cùa mot luàn vàn tòt nghiépthuoc chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Chù Tjch Hpi dòngChùng tòi, ky tén duci day xàc nhàn ràng chùng tòi dà dpc toàn bò luàn vàn này va còngnhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ùng càc tiéu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinhdoanh. TS. Ta Ngoc Càu Giào vién huóng danCàc thành vién Hòi dòng(Xép thù tir tén theo bang chù cài) t : o<TS. Ta Ngoc Càu ^ ^ ,TS. Tran Doàn KimNCS. Dàng Ngoc Su"PGS-TS. Ngò Kim Thanh
 5. 5. CAMKET Tòi xin cam két ràng nói dung cùa bàn luàn vàn này chua duac nòp cho bàt ky motchuong trình càp bang cao hoc nào cung nhu bàt ky mot chuong trình dào tao càp bang nàokhàc. Tòi cung xin cam két thém ràng bàn luàn vàn này là nò lue cà nhàn cùa tòi. Càc kétqua, phàn tich, két luàn trong luàn vàn này (ngoài càc phàn duac trich dàn) déu là két qualàm viéc cùa cà nhàn tòi. Hoc vién Trinh Minh Tàm
 6. 6. LOI CAM ON De làm duac Lugn vàn này, Tèi xin chàn thành cdm an: • Tién sTTa Ngoc Càu - Giàng vién Khoa quàn tri kinh doanh Dai hoc Quòc già Ha Nói dà dành nhiéu thòi gian, còng sue va tan tình giùp dò tòi trong suòt qua trình thirc hien Luàn vàn này. • Càc Qui Thày, Qui Co va toàn thè càn bò giàng vién Khoa quàn trj kinh doanh Dai hoc Quòc già Ha Noi da truyén dat cho chùng tòi nhiéu kién thùc va kinh nghiém trong suòt thòi gian hoc tàp va tao diéu kién cho tòi hoàn thành bàn Luàn vàn này.Cam on càc dòng chi trong Ban Giàm dòc va Lành dao càc phòng, ban Chi nhành Ngànhàng Dàu tu va Phàt trién Bàc Ha noi, Còng ty TNHH xày làp va vat liéu còng nghiép dàcung càp so liéu, dòng góp càc y kién thirc tien cho tòi trong qua trình thuc hien Luàn vànnày. Hoc vién Trinh Minh Tàm
 7. 7. DANH MUC CÀC TÌT VIÉT TATDNNN Doanh nghiép nhà nuócSXKD San xuàt kinh doanhTCDN Tài chinh doanh nghiépDN Doanh nghiépTNHH Tràch nhiém hùu hanCIMCO Còng ty tràch nhiém hùu han xày làp va vat liéu còng nghiépWTO World Trade Organization (Tò chùc thuong mai thè gioì)DT&PT Dàu tu va phàt trién
 8. 8. MUC LUC CHirONG 1: PHÀN M Ò D À U 1.1. Su càn thiét va y nghTa cùa de tài nghién cùu 1 1.2. Mue tiéu 3 1.3. Phuong phàp nghién cùu 4 1.4. Két càu cùa Luàn vàn 4 CHUONG 2: CO SO LY LUÀN2.1. Mot so vàn de li luàn ve Phàn tich tài chinh DN 62.1.1. Vai trò va muc tiéu cùa Phàn tich tài chinh Doanh nghiép 6 Càc nguyén tàc co bàn cùa he thòng chi tiéu phàn tich tình hình tài2.1.2. 9 chinh DN2.1.3. Phàn loai he thòng càc chi tiéu thòng tin ké toàn phàn tich tài chinh DN 102.1.4. He thòng chi tiéu thòng tin ké toàn phàn tich tài chinh doanh nghiép 112.2. Mot so vàn de co bàn ve phàn tich thàm dinh dir àn dàu tu 172.2.1. Khài niem ve dir àn dàu tu 172.2.2. Khài niem ve thàm djnh dir àn dàu tu 182.3. Y nghla va vai trò cùa còng tàc Thàm dinh du àn dàu tu 182.4. Càc noi dung phàn tich thàm dinh dir àn dàu tu 192.4.1. Dành già so bò theo càc noi dung chinh cùa dir àn 19 Phàn tich ve thì truòng va khà nàng tiéu thu san phàm, djch vu cùa du2.4.2. 19 àn Dành già khà nàng cung càp nguyén vat liéu va càc yéu tò dàu vào cùa2.4.3. 19 DA2.4.4. Dành già, nhàn xét càc noi dung ve phuong dien ky thuat 19
 9. 9. 2.4.5. Dành già ve phuong dién tò chuc, quàn ly thuc hién du àn 20 2.4.6. Thàm djnh tòng vòn dàu tu va tinh khà thi phuong àn nguòn vòn 20 2.4.7. Dành già hieu qua ve mat tài chinh cùa dir àn 20 2.5. Mot so chi tiéu dành già hieu qua kinh té trong phàn tich thàm dinh DA 202.5.1. Chi tiéu già tri hien tai thuàn (NPV) 212.5.2. Chi tiéu già tri hien tai hàng nàm (AV) 222.5.3. 22 Già tri tuong lai thuàn (NFV)2.5.4. Ti le hoàn vòn noi bò (IRR) 232.5.5. Chi tiéu thòi han thu hòi vòn dàu tu 242.5.6. Diém hoà vòn 252.6. Càc phuong phàp dành già, lira chon Dir àn dàu tu 27 So sành truc tiép càc chi tiéu dành già két qua va hiéu qua tài chinh cùa2.6.1. 27 DA2.6.2. Phàn tich dò nhay cùa Dir àn dàu tu 27 CHirONG 3: ÀP DUNG VÀO TÌNH HUÓNG CÒNG TY TNHH XÀY LÀP VA VAT LIÉU CÒNG NGHIÉP (CIMCO)3.1. Tòng quan ve Còng ty TNHH Xày làp va Vat liéu Còng nghiép 303.2. Phàn tich tình hình boat dòng cùa Doanh nghiép 313.2.1. Phàn tich tình hình boat dòng SXKD cùa doanh nghiép 333.2.2. Phàn tich tình hình tài chinh cùa doanh nghiép 35 Phàn tich thàm dinh du DA DT xày dung NM co khi Tam bào cs3-3. 38 5.000T/nàm
 10. 10. 3.3.1. Ho sa phàp ly cùa du àn 383.3.2. Phàn tich su càn thiét phài dàu tu 393.3.3 Tòng vòn dàu tu TSCD va phuong àn su dung vòn 433.3.4. Tién dò thuc hien va su dung vòn dàu tu 443.3.5. Thi truòng tiéu thu, nàng lue canh tranh cùa san phàm 44 Dành già ve khà nàng cung càp nguyén vat liéu va càc yéu tò dàu vào cùa3.3.6. 46 DA3.3.7. Két qua dành già, nhàn xét càc noi dung ve phuong dién ky thuat 473.3.8. Phàn tich hieu qua va khà nàng dàm bào ve tra no vay 493.3.9 Phàn tich nhung thuàn lai, khó khan cùa Du àn 49 CHUONG 4: KÉT LUÀN VA KIÉN NGHI4.1. Mot so ton tai, han che 514.1.1. Ve vàn de phàn tich tài chinh doanh nghiép 514.1.2. Ve viéc phàn tich thàm dinh du àn dàu tu 524.2. Mot so de xuàt, kién nghi 534.3. Két luàn 55 TÀI LIÉU THAM KHÀO 57 PHU LUC
 11. 11. DANH MUC BANG BIÉUCHUONG III: Trang3.1-Bang càn dòi ké toàn 363.2. Càc chi tiéu phàn tich tài chinh 363.3. Bang két qua boat dòng san xuàt kinh doanh 373.4. Du bào nhu càu két càu thép giai doan 2005- 2010 403.5. Thòng ké còng suàt càc nhà mày két càu thép tai Viet Nam 423.6. Bang nguòn vòn dàu tu va co càu su dung vòn 453.7. Bang thòng so Du àn dàu tu 48
 12. 12. CHUONG I PHÀN MÒ DÀULL Sy càn thìet va y nghìa cùa de tài nghién ciru: Trai qua 20 nàm thuc hien duòng lòi dòi mai do Dàng lành dao, nén kinh té Viet Namdà dat dugc nhiing thành tiru hét sue àn tugng, dò là: Nén kinh té dat muc tàng truòngcao, lién tue, òn dinh trong nhièu nàm; Chuyén bàn tu co che quàn li tàp trung quan liéubao càp sang co che thi truòng co su quàn li cùa Nhà nuóc XHCN; Dòi ngù Doanhnghiép, Doanh nhàn dà co su phàt trién vuot bàc cà ve so lugng làn chat lucmg. Chinhphù dà thuc hien nhiéu bién phàp dòng bò nhàm sàp xép lai càc doanh nghiép nhà nuóc,thành làp nhiéu tàp doàn kinh té chù lue, co dù sue canh tranh trong giai doan hòi nhàpvói nén kinh té thè gioì, dong thòi quyét liét tién hành viéc co phàn bòa càc doanhnghiép nhà nuóc, tao ra dòng lue lón cho nén kinh té, thè hien su quyét tàm manh mecùa Nhà nuóc trong còng cuòc dòi mói va phàt trién nén kinh té.Ben canh dò, kinh té tu nhàn da dugc Nhà nuóc khuyén khich va tao nhiing diéu kiénthuàn lai de phàt trién, vi vày hien nay cà nuóc co tói hàng tram ngàn doanh nghiép vùava nhò, còng ty co phàn, còng ty TNHH thuòc thành phàn kinh té tu nhàn, dac biet, thòigian qua da xuàt hien hàng loat càc tàp doàn kinh té thuòc thành phàn kinh té tu nhànnhu: Hòa phàt, Tan tao, Bitexco...dà góp phàn quan trong vào còng cuòc phàt trién kinhté cùa dàt nuóc.Tuy nhién, càc doanh nghiép vùa va nhò cùa Viet Nam nói chung va càc doanh nghiépthuòc thành kinh té tu nhàn nói riéng, phàn lón vàn là nhijng DN qui mò nhò bé, khànàng tài chinh con han hep, sue canh tranh thàp, trình dò còng nghe va trình do còng
 13. 13. nghé va trình dò quàn li con lac hàu, chua theo kip vói trình dò chung cùa khu virc va thègioì.Ngàn hàng DT&PT Viét Nam (BIDV) vói beh su 50 nàm xày dung va phàt trìén dà conhiéu dòng góp to lón cho su phàt trién chung cùa nén kinh té dàt nuóc. Bàt dàu chuyénsang boat dòng kinh doanh nhu mot ngàn hàng thuong mai tir nàm 1995, vói so vòn tuco ban dàu hét sue khiém tón (gàn 500 ti VND), sau 10 nàm BIDV dà co su phàt triénvugt bàc: VÓn tu co dat gàn 1 ti USD; Tòng tài san co sinh lai dat hon 10 ti USD; luelugng lao dòng hon 1 van nguòi; Lgi nhuan hàng nàm dat hàng ngàn ti dòng; Là mottrong nhùng ngàn hàng thuong mai nhà nuóc lón nhàt tai Viet Nam, vói he thóng 120 chinhành trén khàp dat nuóc, co quan he vói hàng tram ngàn hàng va càc tò chùc tài chinhtrén thè gioì cùng vói hàng chuc ngàn khàch hàng truyén thóng tu nhùng Tàp doàn, Tongcòng ty lón hàng dàu cho dén nhùng doanh nghiép vùa va nhò, càc còng ty co phàn, càccòng ty tu nhàn... Tu qua khu dén hien tai, BIDV luòn dòng vai trò chù lue trong sunghiép phàt trién kinh té, xày dung dàt nuóc, luòn là nguòi ban ducmg tin cày dòi vóimgi dòi tugng khàch hàng cùa BIDV, Chi nhành Ngàn hàng DT&PT Bàc Ha noi là mottrong nhùng chi nhành lón cùa BIDV, vói tong tài san trén 3.500 ti VND, phuc vu hàngtram khàch hàng là càc Tòng còng ty, doanh nghiép nhà nuóc, doanh nghiép ngoài quócdoanh tàp trung vào càc ITnh vuc: Còng nghiép dòng tàu, còng nghiép vat liéu xày dung,còng nghiép dién tu, còng nghiép sai, kinh doanh bàt dòng san, kinh doanh thuong maixuàt nhap khàu... dà dòng góp mot phàn vào su phàt trìén cùa kinh té Thù dò Ha Noi.Trong boat dòng kinh doanh cùa BIDV nói chung va Chi nhành Bàc Ha Noi nói riéng,nghiép vu tin dung, bào lành dang là màng nghiép vu trong yéu, mang lai nguèn thu lónnhàt cho ngàn hàng nhung dòng thòi cQng là màng nghiép vu tiém àn nhièu rùi ro nhàt
 14. 14. trong boat dòng kinh doanh ngàn hàng. Rùi ro trong boat dòng tin dung ngàn hàng conhièu nguyén nhàn va yéu tó tàc dòng, trong dò co nguyén nhàn rat quan trong dò là suyéu kém cùa ngàn hàng trong viéc phàn tich, dành già tình hình tài chinh, tình hình boatdòng SXKD cùa doanh nghiép (khàch hàng vay vón) cùng nhu su yéu kém trong viécphàn tich thàm dinh du àn dàu tu cùa khàch hàng vay vòn gùi dén ngàn hàng. Vi vay,nàng cao nàng lue phàn tich dành già tình tình tài chinh DN va nàng lue phàn tich thàmdinh dir àn dàu tu là mot trong nhùng giài phàp giùp ngàn hàng han che, kiém soàt dugcrùi ro trong boat dòng tin dung.Là nguòi truc tiép làm còng tàc tin dung tai mot Chi nhành Ngàn hàng thuong mai, vóinhùng kién thùc dugc hoc qua chuong trình dào tao Thac sT quàn tri kinh doanh quòc técùa HSB, cùng vói nhùng kinh nghiém thuc té trong qua trình còng tàc, tòi quyét dinhchgn de tài: Ap dung mot so nguyén tàc phàn tich tham dinh dir àn vào viec phàntich dành già du àn dàu tu cùa doanh nghiép - nghién ciru tình huong Còng tyTNHH xày lap - vat liéu còng nghiép (CIMCO)" làm Luàn vàn tot nghiép vói mongmuòn góp phàn vào viéc nàng cao chat lugng còng tàc tin dung trong boat dòng kinhdoanh ngàn hàng tai Chi nhành Ngàn hàng DT&PT Bàc Ha Noi.L2. Muc tiéu: • Nghién cùu co sa li luàn ve Phàn tich tài chinh DN va Phàn tich thàm dinh dir àn dàu tu. • Àp dung ly thuyét ve Phàn tich tài chinh DN va Phàn tich thàm dinh du àn dàu tu vào mot doanh nghiép cu thè - Còng ty TNHH Xày làp va Vat liéu Còng nghiép (CIMCO).
 15. 15. • De xuàt mot so kién nghi ^àì vói càc ca quan quàn li Nhà nuóc, vói Ngàn hàng DT&PT Viet Nam va vói doanh nghiép ve mot so vàn de nhàm nàng cao chat lugng phàn tich tình hình tài chinh DN va phàn tich thàm dinh du àn dàu tu.L3. Phirang phàp nghién cùu • Phuong phàp dinh tinh: Su dung phuong phàp phàn tich thòng ké.. • Phuong phàp dinh lugng: Xàc dinh càc chi tiéu phàn tich, so sành, dành già co su trg giùp cùa phàn mém Crystal Ball. • Thu thàp, xù ly va phàn tich dù liéu • So liéu: Thù càp va so càp • Phuong phàp thu thàp: Tòng hgp tu càc nguòn dù liéu cùa doanh nghiép, cùa càc bò, ngành lién quan (trong va ngoài nuóc) va cùa càc ca quan quàn li nhà nuóc. • Còng cu xù ly: Phàn tich, so sành va tóng hgp vói su trg giùp cùa phàn mém Crystalball.1.4. Ket cau cùa Luàn vànLuàn vàn bao gòm 4 chuong: Chu-o-ng I: Phàn mò* dàu - Chuong này néu lén su càn thiét va y nghTa cùade tài nghién cùu; Pham vi, muc tiéu cùa de tài nghién cùu va phuong phàp nghién cùu. Chu-o-ng II: Ctf so lì luàn - Chuong này trình bay mot so vàn de ve co so liluàn trong viéc phàn tich tình hình tài chinh DN va phàn tich thàm dinh dir àn dàu tu. Chu-o-ng III: Àp dung vào tình huóng Còng ty TNHH Xày làp va Vat lieuCòng nghiép (CIMCO) - Chuong này trình bay viec àp dung mot so nguyén tàc phàn
 16. 16. tich tài chinh doanh nghiép va phàn tinh thàm dinh dir àn dàu tu vào viéc phàn tich dànhgià mot du àn dàu tu cùa Còng ty TNHH xày làp - vat liéu còng nghiép. ChuOng IV: Kien nghj va két luàn - Chuong này néu lén mot so tòn tai,han che trong viéc thuc hien phàn tich tình hình tài chinh DN va phàn tich thàm dinh diràn dàu tu, dòng thòi néu lén mot so kién nghi, < è suàt dòi vói càc ca quan quàn li Nhà ^nuóc, vói Ngàn hàng DT&PT Viet Nam va vói doanh nghiép ve mot so vàn de nhàmnàng cao chat lugng phàn tich tình hình tài chinh DN va phàn tich thàm dinh du àn dàutu.
 17. 17. CHUONG II CO SO LY LUÀN Phàn tich tài chinh doanh nghiép va phàn tich thàm dinh du àn dàu tu là nhùng vàn de co pham vi nghién cùu phàn tich rat ròng, co tinh chat bao trùm lén toàn bò boat dòng SXKD cùa mot doanh nghiép, de trành dàn trai, trong chuong này chùng tòi tàp trung trình bay nhùng vàn de li luàn hét sue co bàn phuc vu truc tiép cho pham vi nghién cùu cùa de tài, dò là: Néu lén y nghTa vai trò, muc tiéu cùa viéc phàn tich tài chinh doanh nghiép; Mot so nguyén tàc co bàn cùa he thóng chi tiéu phàn tich tình tình tài chinh doanh nghiép; Phàn loai he thóng chi tiéu phàn tich va phuong phàp xày dung he thóngcàc chi tiéu phàn tich tình hình tài chinh doanh nghiép.DÓi vói vàn de phàn tich thàm dinh du àn dàu tu, chuong này néu lén mot so khài niemve dir àn dàu tu, phàn tich thàm dinh dir àn dàu tu; càc noi dung ca bàn cùa viéc phàntich thàm dinh mot du àn dàu tu va mot so phuong phàp tinh toàn hieu qua kinh té du àndàu tu.2.L Mot so vàn de li luàn ve Phàn tich tài chinh DN:2.L1 Vai trò va muc tiéu cùa Phàn tich tài chinh Doanh nghiép.Phàn tich tình hình tài chinh doanh nghiép là mot he thóng càc phuong phàp nhàm dànhgià tình hình tài chinh cùa doanh nghiép trong mot thòi gian nhàt dinh. Trén co so dò,giùp cho càc nhà quàn tri doanh nghiép, càc nhà dàu tu, càc nhà ngàn hàng dua ra càcquyét dinh chuàn xàc trong quàn li boat dòng kinh doanh cùng nhu trong viec quyét dinhcho vay, dàu tu dói vói doanh nghiép.
 18. 18. Mòi dói tugng khàc nhau (nhà dàu tu, nhà ngàn hàng, nhà cung càp, khàch bang...) quantàm dén tình hình tài chinh cùa doanh nghiép duói nhùng góc dò khàc nhau, co thè chiacàc dói tugng thành 2 nhóm: Nhóm co quyèn lgi truc tiép va nhóm co quyén lgi giàntiep.Nhóm co quyèn lgi truc tiép:- Càc co dòng tuong lai.- Càc chù ngàn hàng va nhà cung càp tin dung.- Càc nhà quàn li cùa doanh nghiép. Co quan thué. Càc nhà cung càp.Nhóm co quyén lgi giàn tiép: Càc ca quan quàn li nhà nuóc.- Dòi thù canh tranh.- Nguòi lao dòng.- Càc nhà nghién cùu, phàn tich kinh té.Phàn tich tình hình tài chinh doanh nghiép phài dat dugc càc muc tiéu chù yéu sau:- Phàn tich tài chinh doanh nghiép phài cung càp day dù càc thòng tin hùu ich cho càcnhà dàu tu, càc nhà cho vay va nhùng nguói su dung thòng tin tài chinh khàc de giùp hoco quyét dinh dùng dàn khi ra càc quyét dinh dàu tu, quyét dinh cho vay...- Phàn tich tình hình tài chinh phài cung càp cho càc chù còng ty, càc nhà dàu tu, càc nhàcho vay va nhùng nguói su dung thòng tin khàc trong viéc dành già khà nàng va tinhchàc chàn cùa dòng tién mat vào, ra va tình hình su dung co hiéu qua nhàt vón kinhdoanh, tình hình va khà nàng thanh toàn cùa còng ty.
 19. 19. - Phàn tich tình hình tài chinh phài cung càp nhùng thòng tin ve nguòn vòn chù so hùu,càc khoàn ng, két qua cùa qua trình boat dòng san xuàt kinh doanh, su kién va càc tìnhhuóng làm bién dòi càc nguòn vòn va càc khoàn ng cùa càc còng ty.Càc muc tiéu phàn tich a trén co mòi lién he màt thiét vói nhau, nò góp phàn cung càpnhùng thòng tin nén tàng dac biet quan trong cho quàn tri doanh nghiép.Tom lai: Phàn tich tình hình tài chinh doanh nghiép là còng viéc co y nghTa ciré ky quantrong trong còng tàc quàn trì doanh nghiép. Nò kbòng chi co y nghTa dòi vói bàn thàncòng ty ma con càn thiét cho càc chù thè quàn ly khàc co lién quan. Phàn tich tình hìnhtài chinh doanh nghiép giùp dugc doanh nghiép khàc phuc nhùng thiéu sót, phàt huynhùng màt tich circ va dir doàn dugc tình hình phàt trién cùa còng ty trong tuong lai.Trén co sa dò, quàn tri còng ty de ra dugc nhùng giài phàp hùu hiéu nhàm lira chgnquyét dinh phuong àn tòi uu cho boat dòng kinh doanh cùa còng ty.Phàn tich tình hình tài chinh cùa còng ty sé giùp cho càc nhà quàn tri còng ty thày dugcnhùng net sinh dòng trén "bue tranh tài chinh" cùa còng ty thè hién qua càc khia canh:- Cung càp kip thói, day dù va trung thuc càc thòng tin tài chinh càn thiét cho chù còngty va càc nhà dàu tu, càc nhà cho vay, càc khàch hàng, càc co dòng...- Cung càp thòng tin ve tình hình su dung vòn, khà nàng huy dòng càc nguèn vón, khànàng sinh lgi va hiéu qua san xuàt kinh doanh.- Cung càp thòng tin ve tình hình còng ng, khà nàng thu hòi càc khoàn phài thu, khànàng thanh toàn càc khoàn phài tra cùng nhu càc nhàn tò khàc ành huóng tói boat dòngsan xuàt kinh doanh cùa doanh nghiép.
 20. 20. 2.L2. Càc nguyén tàc co" bàn cùa he thóng chi tiéu phàn tich tình hình tài chinhdoanh nghiép: Trong diéu kién boat dòng SXKD theo ca che thi truòng, càc nhà quàn hcùa càc doanh nghiép phài thuong xuyén, lién tue quyét dinh nhùng vàn de phài làm, làmnhu thè nào, bang càch gì va càn dat dugc nhùng muc tiéu va két qua ra sao. Càc nhàquàn li doanh nghiép chi co thè thòng qua va dira vào he thóng thòng tin ké toàn dà thuthàp, xù li va cung càp mói co day dù luàn chùng de nhàn thùc mot càch dùng dàn,khàch quan, chinh xàc, kip thòi va co he thóng de co dugc nhùng lua chgn dùng huóngva nhùng quyét dinh hgp li nhàt.De dat dugc muc tiéu trén, viec xày dung he thòng chi tiéu thòng tin ké toàn dành giàtình hình tài chinh doanh nghiép càn phài tuàn theo nhùng nguyén tàc ca bàn sau: He thòng chi tiéu thòng tin ké toàn phài phàn ành mot càch tòng hgp va dugc trìnhbay mot càch tòng quàt, toàn dién tinh hình tài san, còng ng, nguòn vòn, tình hình va kétqua boat dòng SXKD cùa doanh nghiép trong mot kì nhàt dinh.- He thòng chi tiéu phài cung càp nhùng thòng tin kinh té tài chinh chù yéu, giùp choviéc dành già tình hình va két qua cùa mgi boat dòng SXKD, thuc trang tình hình tàichinh cùa doanh nghiép trong càc kì boat dòng dà qua va dua ra nhùng du doàn trongtuong lai.- He thóng chi tiéu thòng tin ké toàn phài là nhijng thòng tin cùa bào cào tài chinh. Dòlà nhùng càn cu quan trong cho viéc ra càc quyét dinh quàn li, diéu hành boat dòngSXKD, boàc dàu tu vào còng ty cùa càc chù so hùu, càc nhà dàu tu, càc chù ng hién taiva tuang lai.
 21. 21. - Noi dung, phuong phàp tinh toàn, hình thùc trình bay càc chi tiéu phài co su thòng nhàt, lién he va bò sung cho nhau nhàm phàn ành dùng thuc trang tình hình tài chinh cùa doanh nghiép. - He thóng chi tiéu thòng tin ké toàn phài dàp ùng dugc day dù nói dung phàn tich tài chinh trong càc doanh nghiép, phài phù hgp vói che dò ké toàn hién hành. - He thòng chi tiéu thòng tin ké toàn phàn tich tình hình tài chinh phài bao gòm cà chi tiéu so lugng va càc chi tiéu chat lugng, diéu dò cho phép dành già sàu sàc va toàn dién boat dòng tài chinh cùa doanh nghiép. 2.L3 Phàn loai he thong càc chi tiéu thòng tin ke toàn phàn tich tài chinh doanh nghiép: Co rat nhiéu chi tiéu thòng tin ké toàn de phàn tich tình hình tài chinh cùa doanhnghiép, co thè phàn loai theo nhiéu tiéu thùc khàc nhau:Theo noi dung kinh té cùa càc chi tiéu:- Càc chi tiéu phàn ành qui mò tài san va nguòn vón cùa doanh nghiép. Càc chi tiéu phàn ành ca càu tài san va nguòn vòn cùa doanh nghiép.- Càc chi tiéu phàn ành tình hình va khà nàng thanh toàn cùa doanh nghiép.- Càc chi tiéu phàn ành tình hình dàu tu cùa doanh nghiép.- Càc chi tiéu phàn ành tình hình dàm bào vón cho SXKD cùa doanh nghiép.- Càc chi tiéu phàn ành tình hình rùi ro ve tài chinh cùa doanh nghiép.- Càc chi tiéu phàn ành hiéu qua su dung vón SXKD cùa doanh nghiép.Theo tinh chat cùa càc chi tiéu:- Càc chi tiéu phàn ành ve so lugng: Càc chi tiéu phàn ành qui mò ve tài san, nguòn vòn cùa doanh nghiép. 10
 22. 22. - Càc chi tiéu phàn ành chat lugng: Càc chi tiéu phàn ành hiéu qua su dung vòn, càc chi tiéu phàn ành hiéu suàt kinh doanh, càc chi tiéu phàn ành mùc doanh lgi cùa doanh nghiép ... Theo kT thuat tinh toàn cùa càc chi tiéu: - Càc chi tiéu ve so tuyét dói: Phàn ành qui mò ve tài san va nguòn vòn cùa doanh nghiép, phàn ành két qua kinh doanh cùa doanh nghiép tai mot thói diém nhàt dinh. - Càc chi tiéu ve so tuong dói: Gòm càc chi tiéu phàn ành ve két càu, mòi quan he, toc dò phàt trién, nhu: Chi tiéu phàn ành toc dò tàng truòng ve qui mò tài san, nguèn vón, doanh thu, san lugng... so vói kì gòc; ti trong cùa tùng loai tài san va nguòn vòn hình thành tài san, càc chi tiéu hiéu qua su dung vòn cùa doanh nghiép ...2.L4 He thóng chi tiéu thòng tin ké toàn phàn tich tài chinh doanh nghiép:2.L4.L Nhóm càc chi tiéu phàn tich tinh hình bién dong ve qui mo tài san va nguònvón: De phàn tich chi tiéu này, ta càn làp bang so sành giùa so dàu nàm va so cuòi nàm giùatoàn bò càc danh muc tài san va nguòn vòn trén bang càn dòi ké toàn cùa doanh nghiép.Tu bang trén, so sành so tòng còng ve tài san boàc nguòn vòn giùa so cuòi kì vói so dàu nàmhoac nhiéu nàm truóc ké cà so tuyét dòi va so tuong dòi nhàm xàc dinh su bién dòng (sutàng truòng) ve qui mò tài san hoac nguòn vòn cùa doanh nghiép.- So tuyét dòi = Tòng so tài san (hoac nguòn vòn) hien co tai thói diém cuòi kì - (trù di)Tòng so tài san (hoac nguòn vòn) hién co tai thòi diém dàu nàm.- So tuang dòi = Tòng so tài san (hoac nguòn vòn) hién co tai thòi diém cuòi kì / (chia cho)Tòng so tài san (boàc nguòn vón) hien co tai thòi diém dàu nàm * (nhàn vói) 100Tu càc chi tiéu phàn ành qui mò ve tài san va nguòn vòn cùa doanh nghiép cho thày: So tòngcòng trén bang càn dòi ké toàn phàn ành qui mò ve tài san ma doanh nghiép hién co tai mot 11
 23. 23. thòi diém, dong thòi phàn ành khà nàng huy dòng nguòn vòn vào qua trình SXKD cùa doanhnghiép. Nhìn vào bang càn dói ké toàn cùa doanh nghiép, chùng ta co thè dành già dugcdoanh nghiép dang trén dà phàt trién bay suy thoài, vi du nhu: Tòng so tài san co dinh va dàutu tài chinh ngày càng tàng lén, chùng tó co so vat chat kT thuat cùa doanh nghiép ngày càngdugc tàng cuòng, qui mò nàng lue san suàt ngày càng dugc mó ròng.Néu vòn chù so hùucùa doanh nghiép ngày càng tàng lén, diéu dò chùng tò rùi ro ve tài chinh cùa doanh nghiép ngày càng giàm...2.L4.2. Nhóm càc chi tiéu phàn ành su* hien dong ve co* cau tài san cùa doanh nghiép.Phàn tich ca càu ve tài san cùa doanh nghiép co y nghTa hét sue quan trong, néu doanhnghiép co ca càu vòn hgp li, co nghTa là doanh nghiép khòng chi su dung vòn co hiéu quama con tiét kiém dugc vòn trong qua trình SXKD va nguge lai.- Chi tiéu ti trong cùa TSLD va dàu tu tài chinh ngàn han trong tòng tài san cùa doanhnghiép dugc xàc dinh bang ti so giùa: Tòng tài san luu dòng va dàu tu tài chinh ngàn hantrén (chia cho) Tòng còng tài san cùa doanh nghiép tai mot thòi diém.Chi tiéu này càng lón, chùng tò tài san luu dòng va dàu ngàn han cùa doanh nghiép càngcao. Tùy theo tùng loai hình va dac thù kinh doanh cùa tùng loai doanh nghiép ma ti trongbop li cùa chi tiéu này cùng khàc nhau. Vi du, dòi vói doanh nghiép boat dòng trong ITnh vucsan xuàt còng nghiép hoac kinh doanh thuong mai thì ti trong này thuong lón, con dói vóicàc doanh nghiép boat dòng trong ITnh vuc dich vu van tài, khàch san thì ti trong này thuongnhò...De co thè dành già viéc su dung hiéu qua va hgp li vón luu dòng cùa doanh nghiép, chùng tacàn di sàu phàn tich mot so càc chi tiéu khàc sau: 12
 24. 24. - Ti trong càc khoàn phài thu chiém trong tóng so TSLD va dàu tu tài chinh ngàn han = Càc khoàn phài thu/(chia cbo)TSLD va dàu tu tài chinh ngàn han. Chi tiéu này càng cao, chùng tò khoàn ng phài thu cùa DN càng lón, DN bi khàch hàng chiém dung vòn vói so lugng lón, vi vay DN càn co càc bién phàp thùc day viéc thu hòi còng ng. - Ti trong hàng ton kho chiém trong TSLD va dàu tu tài chinh ngàn han = Hàng tòn kho /(chia cho) TSLD va dàu tu tài chinh ngàn han . Chi tiéu này càng cao, chùng tò DN co so lugng hàng bòa, thành phàm tòn kho lón, DN càn chi tiét tùng loai mat hàng tòn kho, xàc dinh ro nhijng nguyén nhàn va tìm mgi bién phàpgiài quyét dùt diém càc mat hàng tòn dong nhàm thu hòi vòn, góp phàn su dung vòn co hiéuqua.- Ti trong TSCD va dàu tu tài chinh dai ban chiém trong tóng tài san = TSCD va dàu tu tàichinh dai han/ (chia cho) Tòng tài san.Ti trong này càng lón, chùng tò co so vat chat kT thuat cùa DN càng lón, thè bién qui mònàng lire san xuàt kinh doanh cùa DN càng cao.2.L4.3. Nhóm chi tiéu phàn ành ca càu nguòn vón cùa doanh nghiép.Bao gòm càc chi tiéu:- Ti trong nguèn vón ng phài tra chiém trong tong so nguòn vón = Ng phài trà/(chia cho)Tòng còng nguòn vòn.Chi tiéu này phàn ành toàn bò so tièn vay ng cùa DN chiém trong tòng so nguèn vón. Chitiéu này càng lón chùng tò ràng: trong tóng so vón ma DN dang quàn li va su dung thì chùyéu là do vón vay ng ma co, dièu dò chùng tò nàng lue tài chinh cùa DN yéu kém, DN séphài chiù àp lue tra ng lón va rùi ro ve tài chinh cùa DN sé tàng cao. 13
 25. 25. - Ti trong nguèn vón chù so hùu chiém trong tóng nguòn vón = Nguèn vòn chù sa hùu/ (chiacho) Tòng so nguòn vòn.Chi tiéu này con dugc ggi là He so tu tài trg cùa DN, chi tiéu này càng cao, chùng tò nànglue tài chinh cùa DN càng cao, tình tình tài chinh cùa DN ón dinh va ben vùng, DN co thèchù dòng trong viéc dàm bào vón cho nhu càu boat dòng SXKD va rùi ro ve tài chinh cùaDN sé giàm.2.L4.4. Nhóm chi tiéu phàn ành tình hình dàu tu cùa Doanh nghiép.Trén co so càc chi tiéu ve co càu tài san va ca càu nguèn vón cùa DN, chùng ta co thè xàydung mot so chi tiéu de dành già tình hình dàu tu cùa DN.- Chi tiéu ti suàt dàu tu tòng quàt = (Càc khoàn dàu tu tài chinh ngàn han + Tài san co dinh +Càc khoàn dàu tu tài chinh dai han)/(chia cho) Tòng tài san.Chi tiéu trén phàn ành mot dèng tài san cùa DN thì co bao nhièu dòng ve già tri tài san dàutu (ké cà càc khoàn dàu tu tài chinh dai han va ngàn han). Chi tiéu này càng cao phàn ànhqui mò ve ca sa vat chat kT thuat cùa DN càng dugc tàng cuòng, nàng lue san xuàt cùa DNcàng dugc mó ròng, dàu tu tài chinh cùa DN càng cao, phàn ành xu huóng mó ròng qui mòSXKD cùng nhu tình hình tài chinh cùa DN ngày càng tòt hon.De phàn tich ro han xu huóng tình hình dàu tu cùa DN, ta càn xem xét càc chi tiéu xàc dinhti suàt dàu tu tài chinh ngàn ban, ti suàt dàu tu tài chinh dai han, ti suàt dàu tu tài san codinh... qua dò co thè dành già viéc dàu tu cùa DN dugc tàp trung vào ITnh vuc nào, co hgp liva phàt huy hiéu qua bay khòng.2.L4.5. Nhóm chi tiéu phàn ành khà nàng thanh toàn cùa doanh nghiép.Tình hình tài chinh cùa DN chiù ành huóng va tàc dòng truc tiép dén tình hình va khà nàngthanh toàn cùa DN. De thày ro tình hình tài chinh cùa DN hien tai va tuong lai, càn xàc dinh 14
 26. 26. càc chi tiéu phàn tich nhu càu va khà nàng thanh toàn cùa DN. Khà nàng thanh toàn cùa DN dugc biéu hien ó so tièn va tài san ma DN co thè dùng de trang trai càc khoàn còng ng cùa DN ó thói diém bién tai. - He so khà nàng thanh toàn tóng hgp (K) = So tièn co thè dùng de thanh toàn (khà nàng thanh toàn)/Sò tièn phài thanh toàn (nhu càu thanh tóan). He so khà nàng thanh tóan (K) phàn ành mói quan he giùa khà nàng va nhu càu thanh toàn cùa DN, nò là ca so de dành già tình hình tài chinh cùa DN tòt bay xàu, khà quan bay khòng khà quan.Néu K >1 - Dièu dò chùng tò DN co khà nàng thanh toàn, trang trai hét còng ng va tình hìnhtài chinh cùa DN là ón dinh va khà quan.Néu K <1 - Diéu này chùng tò DN khòng co khà nàng trang trai hét còng ng, thuc trang tàichinh cùa DN là khòng bìnb thuong va dang gap nhièu khó khan.Néu K càng nhò hon 1 - Dièu dò phàn ành thuc trang tài chinh cùa DN càng gap nhièu khókhan, màt dàn khà nàng thanh toàn va DN co nguy co phà san.Ngoài ra, con co thè xàc dinh mot so càc chi tiéu khàc phàn ành rò hon khà nàng thanh toàncùa DN nhu sau:- He so thanh tóan nhanh = (VÓn bang tièn + Dàu tu ngàn han + Càc khoàn phài thu)/Tóngcàc khoàn ng ngàn han.Néu he so thanh toàn nhanh > 1, dièu dò chùng tò tình hình tài chinh cùa DN rat tòt, DN cothè thanh tóan bàt cu khoàn ng ngàn han nào trong thói gian ngàn.Néu he so thanh tóan nhanh càng nhò hon 1, dièu dò cho thày DN càng gap khó khan trongviéc thanh toàn càc khoàn ng ngàn han.- Ti le thanh toàn tue thói = VÓn bang tièn /Ng dén ban 15
 27. 27. Chi tiéu này càng gàn 1 thì DN co thè thanh toàn dugc toàn bò càc khoàn ng dén ban, khòngde càc khoàn ng khé dong, tình hình tài chinh cùa DN là hét sue khà quan.- He so dàm bào ng dai ban = (Già tri TSCD + Dàu tu tài chinh dai han)/Ng dai hanHe so trén càng lón, phàn ành DN co day dù khà nàng thanh toàn càc khoàn ng dai han, boatdòng tài chinh cùa DN là khà quan va lành manh.2.L4.6. Nhóm chi tiéu phàn ành thuc trang tài chinh cùa doanh nghiép.- Ti le sinh lai trén doanh thu = Tòng lgi nhuan sau thué / Tòng doanh thu * 100Chi tiéu trén càng cao, chùng tò hiéu qua kinh doanh cùa DN càng lón.- Ti le hoàn vón dàu tu = (Tòng lgi nhuan sau thué +Trà lai vay)/Tòng so vòn dàu tu * 100Chi tiéu này càng cao thì khà nàng hoàn vòn dàu tu càng nhanh, dièu dò chùng tò hiéu quasu dung vòn dàu tu càng cao.- He so vòng quay bang tòn kho = Già vón hàng bàn/Già tri hàng ton kho bình quànChi tiéu này càng cao, chùng tò doanh thu bàn hàng cùa DN trong kì phàn tich càng lón vanguge lai.- Ti trong doanh thu trén tòng tài san = Tòng doanh thu bàn bàng/Tòng tài sanChi tiéu này càng cao, chùng tò hieu qua su dung tài san cùa DN càng lón.- He so thu hòi ng = Doanh thu thuàn (già vòn - bàn hàng tra cbam)/TÓng so càc khoàn ngphài thuNéu DN càng ban che bàn bang tra cbam bao nhiéu thì so du ng phài thu càng nhò baynhiéu. Con néu he so thu hòi ng càng tàng thì khi dò khà nàng rùi ro ve tài chinh càng giàmva nguge lai.2.L4.7. Nhóm chi tiéu phàn ành hieu qua su dung vón SXKD cùa doanh nghiép- Hiéu qua su dung VLD = Kétquà dàu ra/VÓn luu dòng bình quàn 16
 28. 28. Két qua dàu ra bao gom: Khói lugng san phàm bang hòa tinh bang don vi hién vat, tòng giàtri san lugng, già tri san lugng bang bòa san xuàt, doanh thu va lgi nhuan cùa DN.Chi tiéu này càng cao, hieu qua su dung VLD cùa doanh nghiép càng lón. De nàng cao chitiéu này, mot mat DN phài tàng nhanh qui mò cùa két qua dàu ra, mat khàc phài su dung tiétkiém va hgp li ve co càu VLD.- Hiéu qua su dung VCD = Kétquà dàu ra/VÓn co djnh bình quànChi tiéu này càng cao, hiéu qua su dung VCD cùa doanh nghiép càng lón. De nàng cao chitiéu này, mot mat DN phài nàng cao qui mò cùa két qua dàu ra, mat khàc phài su dung tiétkiém va hgp li ve co càu TSCD.- Ti suàt lgi nhuan trén vón chù so hùu = Tòng LN truóc thué/VÓn chù so hùu.Chi tiéu này càng cao, chùng tò hiéu qua su dung vòn chù so hùu càng lón, tuy nhién cànchù y là khi vón chù so hùu càng lón thì ti suàt lgi nhuan trén vòn chù sa hùu càng nhò di.2.2. Mot so vàn de ca bàn ve phàn tich thàm djnh du àn dàu tu*.2.2.L Khài niem ve du* àn dàu tv:Theo y nghià thòng thuong, dir àn dàu tu là mot tàp bò sa tài liéu trình bay mot càch chi tiétva co he thòng càc boat dòng va chi phi theo mot ké boach cùa mot còng cuòc dàu tu phàttrién kinh té - xà bòi hoac phàt trién san xuàt kinh doanh nhàm dat dugc nhùng két qua nhàtdinh va thuc hién dugc nhùng muc tiéu xàc dinh trong tuong lai làu dai trong gioì han venguòn vòn va ky han da dugc xàc lap truóc.Tu khài niem trén ta thày dir àn dàu tu mói chi là nhùng de xuàt cho tuong lai, chua phài dàdugc thuc hién trong thuc té. Nhiém vu chù yéu cùa du àn là dua ra dugc càc de xuàt sàtdùng, phù hgp vói luat phàp, co hiéu qua cao. Nhùng de xuàt này nhàm giài quyét càc vànde quan trong cùa du àn ma trong qua trình thàm dinh du àn dàu tu càn phài làm rò. 17
 29. 29. 2.2.2. Khài niem ve tham dinh du* àn dau tv: Viéc thàm dinh mot Dir àn dàu tu dòi vói mòi mot co quan thì tuy theo chùc nàng, nhiém vu ma co thè de ra nhùng yéu càu khàc nhau de di sàu thàm dinh theo nhùng ITnh vuc lién quan dén Dir àn nhu: Vàn de qui boach; Vàn de mòi truòng; Vàn de còng nghé... Dòi vói co quan ngàn hàng, vói chùc nàng là tò chùc cho vay thì: Thàm dinh dir àn dàu tu là viéc tò chùc xem xét mot càch khàch quan, toàn dién càc nói dung co bàn lién quan dén du àn dàu tu, co ành huóng truc tiép tói tinh khà thi va khà nàng hoàn tra vòn dàu tu cùa du àn de phuc vu cho viéc xem xét, quyét dinh cho khàch hàng vay vòn dàu tu du àn.2.3. Y nghìa va vai trò cùa còng tàc Thàm dinh du* àn dàu tu:- y nghTa cùa còng tàc Thàm dinh dir àn dàu tu: Viec thàm dinh du àn dàu tu co mot y nghTacuc ky quan trong dòi vói viec dua ra quyét dinh dàu tu, nò góp phàn quan trong dói vóihiéu qua cùa boat dòng dàu tu.Còng tàc thàm dinh dir àn dàu tu co y nghTa quan trong dói vói viec su dung hieu qua baylàng phi nguòn tài chinh dành cho dàu tu phàt trìén, làm tòt còng tàc Thàm dinh du àn dàu tuco nghTa là dà ngàn ngùa dugc su thàt thoàt trong boat dòng dàu tu ngay tu khàu xàc djnhchù truòng dàu tu - Day là khàu càn phài dugc coi trong, néu làm tòt sé trành dugc su thàtthoàt, làng phi lón nhàt.- Vai trò cùa còng tàc Thàm dinh dir àn dàu tu: Còng tàc Thàm dinh dir àn dàu tu dòng vaitrò là nguói thàm tra va kiém dinh chat lugng dói vói càc Du àn dàu tu, nò cho phép nguóira quyét dinh dàu tu lira chgn dugc nhùng Dir àn tòt, co hieu qua de ra quyét dinh dàu tu.Còng tàc Thàm dinh dàu tu co vai trò tham muu, tu vàn giùp cho càc càp lành dao co nhùngquyét dinh dàu tu dùng dàn, trành dugc nhùng quyét dinh sai làm, gay thàt thoàt, làng phinguòn lue tài chinh cùa xa bòi dành cho dàu tu phàt trién. 18
 30. 30. 2.4. Càc noi dung phàn tich tham dinh dv àn dau tu*:Càc noi dung chinh phài thàm dinh bao gòm :2.4.1 Dành già sa bo theo càc noi dung chinh cùa du* àn:- Muc tiéu dàu tu cùa dir àn.- Su càn thiét dàu tu dir àn.- Qui mò dàu tu.- Qui mò vòn dàu tu.- Dir kién tién dò trién khai thuc hién dir àn.2.4.2. Phàn tich ve thj truòng va khà nàng tiéu thu san phàm, dich vu cùa du àn:- Dành già tòng quan ve nhu càu san phàm cùa Du àn.- Dành già ve càc nguòn cung càp san phàm.- Thi truòng muc tiéu va khà nàng canh tranh cùa san phàm dir àn.- Phuong thùc tiéu thu va mang luói phàn phòi.- Dành già, dir kién khà nàng tiéu thu san phàm cùa du àn.2.4.3. Dành già khà nàng cung cap nguyén vat liéu va càc yeu tò dàu vào cùa du* àn:- Xàc dinh khà nàng cung càp nguyén, vat liéu va càc yéu tò dàu vào cho Dir àn cùa nhàcung càp trong nuóc ciing nhu ngoài nuóc.- Xàc dinh phuong thùc cung càp càc yéu tò dàu vào va khà nàng bién dòng ành huóng dénqua trình van hành cùa Dir àn.2.4.4. Dành già, nhàn xét càc noi dung ve phuang dién ky thuat:- Dia diém xày dung.- Qui mò san xuàt va san phàm cùa dir àn.- Còng nghé, thiét bi. 19
 31. 31. - Qui mò, giài phàp xày dung.- Vàn de mòi truòng, phòng chày chùa chày.2.4.5. Dành già ve phuong dién tó chù-c, quàn ly th^c hien du àn:- Xem xét kinh nghiém, trình dò tó chùc vàn hành cùa chù dàu tu dir àn. Dành già su hiéubiét, kinh nghiém cùa khàch hàng dói vói viéc tiép càn, diéu hành còng nghé, thiét bi móicùa dir àn.- Xem xét nàng lue, uy tin cùa càc nhà thàu.- Dành già ve nguòn nhàn lue cùa du àn.2.4.6. Thàm djnh tong von dau tu va tinh khà thi phuong àn nguòn von:Bàt cu mot Dir àn dàu tu nào muòn tra thành hien thuc thì déu cung càn co nguòn vòn dethuc hién Dir àn dò, néu khòng thì nò cùng chi là nhùng Dir àn trén giày ma thòi, vi vay viécxàc dinh tinh khà thi cùa phuong àn nguòn vòn de thuc hién Dir àn là rat quan trong dòi vóisu thành còng bay thàt bai cùa mot Du àn dàu tu.Viec xàc dinh Tòng vòn dàu tu con cho phép xàc dinh dugc suàt dàu tu cùa Dir àn de co thèso sành dugc vói càc Dir àn cùng loai khàc làm co sa trong viec so sành, lira chgn Du àn.2.4.7. Dành già hieu qua ve mat tài chinh cùa du- àn:Viéc dành già hiéu qua ve mat tài chinh cùa Du àn trong viéc phàn tich thàm dinh du àn dàutu cùa tò chùc tin dung là cuc ky quan trong vi qua dò xàc dinh dugc càc chi tiéu: Khà nàng mang lai lgi nhuàn cùa Dir àn. Khà nàng thu hòi vòn va tra ng vòn vay cùa Dir àn. Xàc dinh su luu chuyén cùa dòng tièn té trong qua trình vàn hành Dir àn.2.5. Mot so chi tiéu dành già hieu qua kinh té trong phàn tich thàm djnh Du- àn dàu tu: 20
 32. 32. Trén ca so nhùng càn cu trén, phài xàc dinh dugc càc chi tiéu phàn ành hiéu qua tài chinhcùa dir àn dàu tu, tàp trung vào càc chi tiéu sau:2.5.L Chi tiéu già tri hien tai thuàn (NPV):NPV là tòng lai ròng cùa cà dói dir àn dugc chiét khàu ve nàm dàu tién (nàm 0) theo ty lechiét khàu dà dinh (r). iVPF = Xf"^Trong dò: + Bi là lgi ich cùa du àn ó nàm thù i + Ci là chi phi cùa dir àn ó nàm thù i, gòm tàt cà nhùng gì dir àn chi raó nàm thù i: chi dàu tu, chi ve bào duòng, chi sua chùa lón, sua chù nhò, chi nòp thué, chitra lai vay. + r là ti le chiét khàu: thuong dùng lai suàt pbò bién trén thi truòngvòn. + n là so nàm boat dòng cùa dir àn.Dành già chi tiéu NPV:- Dir àn co NPV > 0 là du àn dàng già ve mat tài chinh.- Trong truòng hgp dir àn co nhièu phuong àn loai bò nhau thì phuong àn nào co NPV lónhon, phuong àn dò dàng già ve mat tài chinh.- Néu hai phuong àn co lgi ich nhu nhau, phuong àn nào co già tri chi phi hién tai nhò hon,phuong àn dò dàng già han. 21
 33. 33. Khi su dung chi tiéu NPV de dành già phuong àn trong truòng hgp co nhièu phuong àn loaibò nhau thì càn phài dàp ùng mot dòi hòi là tuoi thg cùa càc phuong àn dem so sành phàibang nhau. Néu tuoi thg khàc nhau thì phài dua càc phuong àn ve cùng thói gian.2.5.2. Chi tiéu già tri hien tai hàng nàm (AV):Già tri hién tai hàng nàm (AV) là già tri hien tai thuàn dugc phàn phói dèu trong thói kyphàn tich tu 1 ^ n nàm. AV = NPV ^ ^ (l + r ) " - lDành già chi tiéu AV:- Phuong àn nào co AV > 0 là phuong àn dàng già ve màt tài chinh.- Trong truòng hgp dir àn co nhièu phuong àn loai bò nhau thì phuong àn nào co AV lónhon thì phuong àn dò tòt han.- Néu càc phuong àn co lgi ich bang nhau thì phuong àn nào co chi phi bién tai hàng nàmnhò hon thì phuong àn dò tòt hon.2.5.3. Già trj tu-o-ng lai thuàn (NFV):Già tri tuong lai thuàn là hiéu so giùa càc dòng tién thu va chi dà dugc tich luy ve mot thòidiém nào dò trong tuong lai theo mot ty le chiét khàu r. 22
 34. 34. NFV = f^^~^ ro(^+rrTrong dò: + Bi là lgi ich nàm thù i. + Ci là chi phi nàm thù i. + n là so nàm boat dòng cùa du àn. + r là ti le chiét khàu.Dành già chi tiéu NFV:- NFV > 0, dir àn dàng già ve mat tài chinh.- Trong truòng hgp dir àn co nhiéu phuong àn loai bò nhau thì phuong àn nào co NFV lónhon thì phuong àn dò dàng già hon.- Néu co càc phuong àn co càc thu nhàp bang nhau thì phuong àn nào co già tri chi phituong lai nhò hon thì phuong àn dò tòt hon.Khi dùng chi tiéu NFV de dành già du àn thì càc phuong àn cùa dir àn cung phài cùng tuoithg. Truòng hgp càc phuong àn cùng du àn, khàc nhau ve tuoi thg phài qui càc phuong àn vecùng tuoi thg theo già dinh dàu tu gòi dàu.2.5.4. Ti le hoàn vón noi bo (IRR):Ti le hoàn vón noi bò dugc biéu hien bang mùc lai suàt ma néu dùng mùc lai suàt dò de quidói dòng tièn té cùa du àn thì già tri hién tai thuàn cùa dòng lgi ich bang già tri hién tai thuàncùa dòng chi phi. 23
 35. 35. t^il + rjChi tiéu IRR nói lén ti le lai vay tói da ma du àn co thè chiù dung dugc, néu vugt qua ti le laivay dò, dir àn sé bi thua lo.Còng thùc tinh: NPV,{i,-i,) . IRR = i, + NPK-NPKTrong dò: + ri là lai suàt nhò de tao ra NPVi là so duong nhung gàn 0. + r2 là lai suàt lón hon de tao ra NPV2 là so àm nhung gàn 0.Dành già chi tiéu IRR:- Dir àn co IRR lón hon r dùng de tinh toàn dir àn co hiéu qua.- Trong truòng hgp co nhiéu phuong àn thì phuong àn nào co IRR lón ban thì phuong àn dòco khà nàng sinh lai cao hon.2.5.5. Chi tiéu tbói han thu hoì von dàu tu:Thói han thu hòi vòn là so nàm càn boat dòng cùa du àn de tòng lgi nhuan va khàu bao thuduac vùa dù de hoàn tra vón dàu tu ban dàu. ^=Z^+A /-l 24
 36. 36. Trong dò: + K là vòn dàu tu. + Fi là lgi nhuan thu dugc ó nàm thù i. + Di là khàu bao ó nàm thù i. + T là thói han thu hòi vòn.Co hai loai thói han thu bòi vón dàu tu:- Thói han thu hòi vòn dàu tu giàn don: tue là thói han khòng tinh dén già trì dòng tién theothói gian. {F + D) ^ ^B/q nam- Thói han thu hòi vòn dòng: là thói han thu hòi vòn co tinh dén già tri dòng tièn theo thòigian. Tue là phài qui dòi vòn dàu tu, lgi nhuan va khàu bao ve mot thói diém nào dò de tinhtoàn.2.5.6. Diém hoà vón: Là diém ma tai dò tòng doanh thu do bàn bàngtù dàu dòi Dir àn bangtóng chi phi khà bién tu dàu dói du àn dén diém dò va tóng dinh phi cà dai dir àn. Diém hoàvòn dugc biéu thi bang tòng so san phàm dugc san xuàt ggi là San lugng hoà vòn, diém hoàvón dugc biéu thi bang doanh thu do bàn so san phàm dugc san xuàt ra ggi là Doanh thu hoàvòn.a- Diém hoà vón ly thuyét:Còng thùc xàc dinh diém hoà vón: p-v 25
 37. 37. Trong dò: X - Là so san phàm càn san xuàt de hoà vòn. p - Là già bàn mot don vi san phàm san xuàt. V - Là bién phi cùa mot don vi san phàm. f - Là tòng dinh phi cà dói dir àn. Còng thùc xàc dinh Doanh thu hoà vòn: O = X.pb- Diém hoà vón tién te: Dugc tinh toàn khi lira chgn qui mò san xuàthàng nàm cùa du àn. Khi dò càc già tri tinh toàn dugc tinh cho mot nàm thù i cùa cà dói duàn.Còng thùc xàc dinh diém hoà vòn tièn té nàm i: fi-Di Xti= p-vTrong dò:Xti - Là so san phàm càn san xuàt trong nàm i de hoà vòn.fi - Là dinh phi cùa nàm i.Di - Là già tri khàu bao cùa nàm i.p - Là già bàn mot don vi san phàm san xuàt.V - Là bién phi cùa mot don vi san phàm.Khi Du àn dugc dàu tu bang nguèn vón di vay, còng thùc xàc dinh diém hoà vòn cùa nàm ico tinh dén dàm bào khà nàng tra ng cùa Dir àn là: fi + TNi - DiXni= p-v 26
 38. 38. Trong dò:Xni - Là so san phàm càn san xuàt trong nàm i de hoà vón co tinh dén dàm bào khà nàng trang.TNi - Là so ng gòc phài tra trong nàm i.2.6- Càc phuang phàp dành già, lya chon Du àn dàu tu:Phàn tich thàm dinh du àn khòng chi nhàm khàng dinh tinh khà thi cùa Dir àn, ma diéu quantrong nùa là lira chgn dugc phuong àn tòi uu trong càc phuong àn co thè co.De so sành lira chgn phuong àn dàu tu tòi uu co thè àp dung 2 phuong phàp sau:2.6.1- So sành truc tiép càc chi tiéu dành già két qua va hiéu qua tài chinh cùa Dy àn:Chùng ta bièt ràng muc tiéu cu thè cùa càc Du àn rat da dang nhu: Tao viec làm, san xuàthàng xuàt khàu, tàng nàng suàt lao dòng, tàng lgi nhuan va ty suàt lgi nhuan...Trén giàc dòxem xét tinh hieu qua ve màt tài chinh de lira chgn càc phuong àn dàu tu tói uu, thuong sudung càc dò do hiéu qua tài chinh nhu: Chi phi nhò nhàt; Thói han thu hòi vòn ngàn nhàt;Diém hoà vòn thàp nhàt; IRR, RR...Phuong phàp so sành: Trong qua trình thàm dinh du àn dàu tu, phài xàc dinh dugc càc chitiéu do luòng hieu qua theo càc tiéu chi ké trén, sau dò so sành lira chgn. Phuong àn, Du àndàu tu dugc lira chgn là phuong àn, du àn co: Chi phi dàu tu nhò nhàt; Thói han thu hòi vónngàn nhàt; NPV >0 va lón nhàt; IRR> IRR dinh mùc va lón nhàt.2.6.2: Phàn tich do nhay cùa Du àn dàu tu:Phàn tich dò nhay cùa Du àn tue là xem xét su thay dòi cùa càc chi tiéu phàn ành màt tàichinh cùa Du àn khi càc yéu tó co lién quan dén chi tiéu dò thay dói. Co 2 càch phàn tich dònhay cùa Dir àn: 27
 39. 39. * Càch 1: Phàn tich dò nhay cùa tùng chi tiéu biéu qua tài chinh vói tùng yéu tó co liénquan nhàm tìm ra yéu tó gay nén su thay dèi lón cùa chi tiéu, tu dò co thè de ra bién phàpquàn ly càc yéu tò dò trong qua trình thuc hién va boat dòng cùa Du àn. Càc buóc phàn tichdò nhay nhu sau:- Xàc djnh nhùng yéu tò lién quan (Ggi là bién) chù yéu cùa chi tiéu hiéu qua tài chinh cùaDuàn.- Tàng hoac giàm mòi yéu tò cùng mot ty le % nào dò.- Do luòng ty le % thay dòi cùa chi tiéu hiéu qua tài chinh do su thay dèi cùa càc yéu tò.- Chia ty le % thay dòi cùa chi tiéu hiéu qua tài chinh cho ty le thay dòi cùa mòi yéu tò ta cochi so dò nhay càm cùa yéu tò dò.Chi so dò nhay càm cùa yéu tò nào lón tue là Dir àn nhay càm vói yéu tò dò. Yéu tò này càndugc nghién cùu va quàn ly nhàm han che càc tàc dòng xàu, phàt huy càc tàc dòng tich cucdén qua trình boat dòng cùa Dir àn.* Càch 2: Cho càc yéu tò chù yéu co lién quan dén chi tiéu hiéu qua tài chinh nhu: Lai suàt;Còng suàt va san lugng tiéu thu, doanh thu tiéu thu; Chi phi dàu vào; Khàu hao...thay dòitrong gioì han thi truòng ma nguói dàu tu va quàn ly Du àn co thè chàp nhàn dugc. Mòi motsu thay dèi càc yéu tó dò ta co mot phuong àn dàu tu. Càn cu vào diéu kién cu thè cùa thitruòng, cùa nguòi dàu tu hoac quàn ly Du àn de lira chgn phuong àn dàu tu co lgi nhàt.Qua nhùng nói dung dugc trình bay ó trén, cho phép ta co dugc mot cài nhìn tòng quàt ve coso li luàn dói vói viec phàn tich tình hình tài chinh doanh nghiép va phàn tich thàm dinh duàn dàu tu, vói nhùng vàn de li luàn co bàn néu trén, cho phép nguòi quàn tri doanh nghiéphoac nguòi cho vay (ngàn hàng) co nhùng kién thùc co bàn de co thè thuc hién viec phàn 28
 40. 40. tich tình hình cùa mot doanh nghiép cùng nhu khà nàng phàn tich thàm dinh mot du àn dàutu.Trong thuc té, vói viec su dung càc còng cu trg giùp cùa mày tinh nhu: su dung bang tinhEXCEL, chuong trình CRYSTAL BALL... dà trg giùp rat nhièu trong viéc thiét lap nhùngbang tinh toàn, phàn tich càc chi so dà néu ó trén, diéu này sé dugc thè hién trong viéc phàntich mot tình huóng cu thè dugc trình bay ó chuong sau. 29
 41. 41. CHirONG III ÀP DUNG VÀO TÌNH HUÓNG CÒNG TY TNHH XÀY LÀP VA VÀT LIÉU CÒNG NGHIÉP (CIMCO)Trong chuong này, chùng ta su dung nhùng kién thùc li luàn co bàn ve phàn tich tài chinhdoanh nghiép va phàn tich thàm dinh du àn dàu tu dà néu ó chuong II, àp dung vào tìnhhuóng cùa Còng ty TNHH xày làp va vat liéu còng nghiép (CIMCO) de phàn tich tình hìnhtài chinh cùa CIMCO va phàn tich thàm dinh dir àn dàu tu xày dung nhà mày co khi Tambào còng suàt 5.000T/nàm cùa CIMCO.3.1. Tòng quan ve Còng ty TNHH Xày làp va Vat lieu Còng nghiép:Tén doanh nghiép: Còng ty TNHH Xày làp va Vat lieu Gòng nghiép.Dai dién doanh nghiép: Òng Chu Quang Tàm: Sang lap vién - Chù tich HDTV, Giàm dòcCòng ty.Tru sa: SÓ 02 Lo BI khu Dàm Tràu Phuong Bach Dàng Quàn Hai Bà Trung TP Ha Nói.Dién thoai: 04.9842043 Fax: 04.9.842049vón dièu le: 16.000.000.000 dongGiày chùng nhàn DKKD so 0102006301 do So KH&DT TP Ha Noi càp ngày 09/09/2002 (dàng ky thay dòi làn thù 2 vào ngày 29/12/2003).Ngành kinh doanh: Buon bdn tu lieu san xuàt, tu liéu tiéu dùng; San xuàt, buon bàn bao bì;San xudt, buon bàn vat tu ngành in; Kinh doanh bàt dòng san; San xuàt, che tgo càc sanphàm ca kh;i Xày dung cóng trình dàn dung, còng nghiép, hg tàng ky thuat khu dò thi vdcòng nghiép; Xày dung càc còng trình giao thòng vùa vd nhò; Trang tri noi, ngogi thàt; ... 30
 42. 42. Tài khoàn giao dich tai CN Ngàn hàng DT&PT Bàc Ha Noi: - SÓ TKTG VND: 15010.00000.6445. - SÓ TKTG USD: 150.10.37000.6458Nhàn xét chung ve doanh nghiép: Còng ty TNHH xày làp va vat liéu còng nghiép (CIMCO)dugc thành lap nàm 2002, do òng Chu Quang Tàm là sàng làp vién va là Chù tich HDQTkiém Giàm dòc Còng ty. Òng Chu Quang Tàm là kT su co khi, truóc day dà co thòi gian dailàm Chù tich HDQT kiém Tong Giàm dèe Tong còng ty xày làp còng nghiép Viet Nam(VINAINCON), do dò òng Chu Quang Tàm là nguòi rat co nhièu kinh nghiém trong viecdièu hành còng ty CIMCO, mat khàc, do òng Chu Quang Tàm co rat nhièu mòi quan he banbè kinh doanh cu tu khi òng con làm Chù tich HDQT kiém Tòng Giàm dòc VINAINCON,vi vay rat thuàn lgi cho viéc tìm kiém ban hàng trong boat dòng kinh doanh dòi vói CIMCO,va thuc té là tu khi thành lap dén nay, boat dòng kinh doanh cùa CIMCO tàng truòng vói tocdò rat cao.3.2. Phàn tich tình hình boat dong cùa Doanh nghiép:SÓ liéu theo bào cào tài chinh doanh nghiép gùi ngàn hàng nhu sau:Bang 3.L Bang bào cào tài chinh: Don vi: triéu dòng Nàm 2004 Nàm 2005 Nàm 2006STT Chi tiéu So tuy^t So tuyét So tuyét %/TS %/TS %/TS dòi dòi dòi I Tóng tài san 134,556 100.00% 193,556 100.00% 194,583 100.00%A TSLD&DTNH 124,624 92.62% 186,781 96.66% 168,667 86.68%1 Tién 2,854 2.12% 2,854 1.30% 8,299 4.27% 2 Càc khoàn phài thu 50,155 37.27% 74,998 25.48% 85,673 44.03%2.1 Phài thu khàch hàng 42,568 31.64% 65,611 20.87% 74,469 38.27%2.2 Phài thu nói bó 1,980 1.47% 73 0.48% 6,145 3.16%2.3 VA T duac khàu trù 3,499 0 5,607 0 5,060 2.60% 31
 43. 43. 3 Hàng tòn kho 69,795 5 ] .87% 108,210 69.70% 74,694 38.39%3.1 Nguyén vat liéu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.2 Chi phi KD dà dang 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 TSLD khàc 1,819 1.35% 870 0.18% 0.00 0.00%4.1 Tgm ùng 170 0.13% 600 0.00% 0 0.00%4.2 Chi phi chò két chuyén 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% B TSCD&DTDH 9,932 7.38% 6,775 3.34% 25,916 13.32% 1 TSCD 5,251 3.90% 4,731 2.15% 3,572 1.84% II Tòng nguòn vòn 134,556 100% 193,556 100% 194,583 100.00% 1 Ng ngàn han 113,754 84.54% 167,610 89.74% 141,704 72.82% 23,039 71,6821.1 Vay ngàn han 27,039 20.09% 39,407 17.95% 101,980 52.41%1.2 Phài tra nguòi bàn 84,913 63.11% 156,892 71.46% 38,639 19.86%1.3 Nguói mua tra truóc 0 0.00% 0 0.00% 475 0.24%1.4 Phài tra don vi noi bò 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.5 Ptrà, Pnòp khàc 0 0.00% 0 0.00% 609 0.31% 2 Ngdài han 0 0.00% 0 0.00% 20,000 10.28% 3 Nguèn vòn CSH 20,801 15.46% 22,523 10.26% 32,879 16.90%Nguòn: Bào cào tài chinh do doanh nghiép cung càpBang 3,2. Bang càc chi tiéu phàn tich tài chinh Chi tiéu Nàm 2004 Nàm 2005 Nàm 2006Chi tiéu thanh khoàn1. Khà nàng thanh toàn hién hành 1.096 1.114 1.1902. Khà nàng thanh toàn nhanh 0.482 0.469 0.6633. Khà nàng thanh toàn tue thói 0.025 0.016 0.059Chi tiéu hoat dong4. Vòng quay vòn luu dòng (vòng/nàm) 7. 1.931 2.2365. Vòng quay hàng tòn kho (vòng/nàm) 13.3 3.301 4.2496. Vòng quay càc khoàn phài thu (vòng/nàm) 16.8 4.805 5.2997. Hiéu suàt su dung TSCD 106.489 63.302 101.647Chi tiéu càn ng8. Tòng ng phài tra/ Tòng tài san 84.5% 88.3% 83.1%9. Ngdàihan/VònCSH 0.000% 15% 60.8%Chi tiéu thu nhap10.Lgi nhuan gòp/ Doanh thu thuàn 2.775% 2.301% 2.225% 32
 44. 44. 11. Lgi nhuàn tu boat dòng kinh doanh/ Doanh thu thuàn 1.573% 1.783% 1.605% 12. Lgi nhuan sau thué/ Von CSH binh quàn 29.5% 8.2% 5.7% 13. Lgi nhuàn sau thué/Tòng tài san binh quàn 6.070% 1.075% 0.819% 14. EBIT/Cbiphilaivay 3.944 1.439 1.322 Nguon: Tòng hgp tu Bào cào tài chinh do doanh nghiép cung càp. Bang 3,3. Ket qua hoat dòng san xudt kinh doanh. Don vj: triéu dòng Nà m2004 Nà m2005 Nàm 2006 So %/ So %/ So %/ tuyét tuyét tuyét Doanh STT Chi tiéu dòi Doanh thu dòi Doanh thu dòi thu 1 GTSL thuc hién 510,188 100.00% 300,686 100.00% 397,441 100.00%) 2 Doanh thu 510,188 100.00% 300,686 100.00% 397,441 100.00%) 3 Già vòn hàng bàn 496,028 97.22% 293,766 97.70% 388,596 97.77%) 4 Lgi nhuàn gòp 14,160 2.78% 6,919 2.30%. 8,843 2.22%. 5 CP bàn hàng 2,073 0.41% 474 0.16%. 1,037 0.26% 6 CP QLDN 4,061 0.80% 1,083 0.36%) 1,427 0.36%) 7 LN truóc thué 6,668 1.31% 1,764 0.59% 1,589 0.40%)Nguòn: Bào cào két qua kin 1 doanh de) doanh nghièf) cung càp3.2.1.Phàn tich tình hình hoat dòng SXKD cùa doanh nghiép:Còng ty TNHH Xày làp va Vat liéu Còng nghiép boat dòng kinh doanh thuong mai tu nàm2003 vói ngành nghè kinh doanh chù là thép thành phàm, là doanh nghiép mai thành làpnhung két qua boat dòng kinh doanh va thuong hieu còng ty dà dàn dugc khàng djnh qua 04nàm boat dòng. Vói dac thù kinh doanh san phàm co già tri lón nén Doanh thu 02 nàm 2003,2004 déu dat rat cao va lgi nhuàn qua 02 nàm dèu co su tàng truòng, tuy nhién nàm 2005doanh thu co suy giàm do co su bién dòng cùa thj truòng thép trong nuóc. Sang nàm 2006 33
 45. 45. doanh thu va lgi nhuàn truóc thué da tàng tró lai (33%.) do co su khói sàc cùa thj truòngthép.Hoat dòng kinh doanh cùa Còng ty luòn phu thuòc vào su bién dòng cùa thi truòng théptrong nuóc va trén thè giói, màc dù nàm 2006 co nhièu bién dòng nhung két qua kinh doanhcùa Còng ty dat dugc là dàng ghi nhàn the hién qua doanh thu dat 397.441 triéu dòng manglai lgi nhuan truóc thué là 1.589 triéu dòng, day cung là nhùng két qua cho thày màc dù thitruòng thép co su bién dòng nhung két qua kinh doanh cùa Còng ty vàn òn dinh, co dugc kétqua dò là do: Nguòn hàng nhap khàu cùa Còng ty òn djnh, thi truòng tiéu thu hàng bòa dugcmó ròng va kinh nghiém cùa Ban Lành dao Còng ty trong viec quàn ly va diéu hành Còngty.Tuy nhién biéu qua boat dòng san xuàt kinh doanh cùa còng ty co chiéu huóng suy giàm, thèhién ó chi tiéu Ty suàt lgi nhuàn truóc thué trén Tòng doanh thu giàm qua càc nàm: nàm2004 dat 1.31%; nàm 2005 dat 0.59%., nàm 2006 dat 0.40%..Nguòn hàng nhap khàu: Hàng hòa nhap khàu cùa Còng ty so vói càc dói thù canh tranhluòn co su khàc biet, nguòn hàng nhap khàu luòn òn djnh tai Hàn Quòc, Trung Quòc, Nga.Còng ty dà ky dugc Hgp dòng truc tiép vói càc còng ty, nhà mày san xuàt thép tai TrungQuóc, hàn quòc nhu: TIANJIN SINO METALLURGY INTERNATIONAL TRADECOMPANY LIMITED(Trung Quóc), NIPPON STEEL TRADING( THAILAND)CO.,LTD, ASTRA CORPORATION (Hàn Quóc);... Do Còng ty dà co thòi gian quan he ratlàu va co uy tin vói càc dòi tàc trén nén già dàu vào cùa nhùng lo hàng nhap khàu cùa Còngty luòn co uu thè han so vói nhùng nguòn hàng khàc bòi già dàu vào luòn co su canh tranh..Thi tru-óng bàn hàng cùa Doanh nghiép: Thi truòng bàn bang cùa Còng ty dang dugctrién khai mó ròng trén nhùng thành pbò lón, tai Mién Bàc Còng ty dà thành lap mói Chi 34
 46. 46. nhành Hai Phòng, vói uu thè ve dia ly chi nhành Hai Phòng là noi thuàn lgi cho viéc quàn lycùng nhu tiéu thu nhùng lo hàng nhàp khàu dugc luu kho tai càng. Hién tai thj truòng MiènNam dang dugc còng ty trién khai mó ròng bàn hàng, dòi ngù nhàn vién cùa Vàn phòng daidién dà dugc Còng ty tuyén chgn va dang là nhùng nhàn tó chinh phàt huy tòt trong viéc tìmkiém thi truòng bàn hàng tai thi truòng này trong thòi gian qua. Doanh thu bàn hàng 06tbàng dàu nàm 2005 tai thj truòng Mién Nam chiém ty trong lón trong tòng Doanh thu cùaCòng ty, Còng ty dà co dugc nhùng ban hàng lón co uy tin trong thanh toàn nhu Còng tyTNHH Nguyén Minh, Nhà mày óng thép Viet Due, Còng ty Óng thép Viét Nam, Còng tyTNHH San xuat va Thuong mai Viet Thành, Còng ty TNHH Van Due...là nhùng khàchhàng thuong xuyén tiéu thu hàng nhap khàu cùa Còng ty va luòn dàm bào thanh toàn tiènhàng dùng han,.Phuong thirc dieu hành va quàn ly cùa Còng ty:Phuong thùc diéu hành va quàn ly cùa Còng ty luòn dugc còng ty thuc bién tòt, hàu hét càcHgp dòng kinh tè déu dugc Ban Giàm dòc thòng qua va co su dàm phàn vói khàch hàng, vivay ma vói nhùng dòi tàc mua hàng mói thi khà nàng tbóa thuàn va ky két dugc Hgp dòngkinh té là khà quan, ngoài ra phuong thùc quàn ly bang tòn kho cùa Còng ty tai Càng luòndàm bào ve so lugng nhap, xuàt, va tòn kho, khà nàng thàt thoàt hàng tòn kho là khòng co.3.2.2. Phàn tich tình hình tài chinh cùa doanh nghiép:Qua so lieu tai Bang 3.1. ótrèn cho thày:* Quy mò doanh nghiép lién tue tàng truòng, nàm 2006 tàng 25%. so vói nàm 2004, thè hiénó chi tiéu Tong Tài san cùa Còng ty tàng qua càc nàm, dac biet nàm 2004, tòng tài san là134.5 ty dòng, tàng gap 5.5 làn so vói nàm 2003, nàm 2005 tòng tài san là 193.5 ty va nàm2006 tàng lén dat 194.5 ty dòng. Tong tài san tàng chù yéu ó phàn tài san luu dòng vói nàm 35
 47. 47. 2005 so vói nàm 2004 vói khoàn muc Phài thu khàch hàng (tu 50 ty dong lén 75 ty dòng,tàng 1.5 làn) va Hàng tòn kho (69.7 tyd lén 108 ty dòng).* Ve co càu tài san: trong ca càu tòng tài san cùa doanh nghiép, TSLD luòn chiém trén 90%otòng tài san. Nàm 2006, ty le này giàm xuóng con 86%o, ly do còng ty dà tàng tài san co dinhtu viec dua nhà mày co khi Tam Bào vào boat dòng làm tàng tài san co djnh. Co càu tài sannày là khà hgp ly dòi vói doanh nghiép hoat dòng kinh doanh thuong mai. Ca càu này contiép tue thay dòi khi dua càc tài san dò dang dang dàu tu vào boat dòng.* Ve còng ng, hàng tòn kho:Hàng tòn kho còng ty nàm 2005 tàng so vói nàm 2004 (tu 52%. lén 70%o), nhung nàm 2006ty le hàng tòn kho so vói tòng tài san giàm xuóng con 38%o. Nguyén nhàn do thòi ky 2004-2005 còng ty gap khó khan trong viéc tiéu thu san phàm. Tuy nhién nàm 2006, viéc tiéu thusan phàm thuàn lgi han, tình hình thu hòi còng ng khà tòt nén ty le hàng tòn kho giàmxuòng.Theo bào cào còng ng phài thu cùa Còng ty, hién Còng ty co 27 khàch hàng co du ng phàithu tinh dén thòi diém cuòi tbàng 12/2006 dat 74.469 triéu dòng, trong dò già tri phài thunày chù yéu ó nhùng khàch hàng lón Còng ty TNHH Thép An Khành (11.6 tyd), Cùa hàngNhàn Phuc (trén 4 tyd), Nhà mày óng thép Viét Due (4.2 tyd), Trung tàm XNK&DVVT Kythuat (11.2 tyd)...màc dù theo nhàn dinh cùa Còng ty day dèu là nhùng khoàn phài thu cokhà nàng thu hòi dói vói nhùng ban hàng quen thuòc, tuy nhién Còng ty vàn càn luu y kiémsoàt dugc khoàn muc phài thu, qua dò dàm bào dugc hiéu qua san xuàt kinh doanh.* Vè co càu nguon vón, VÓn chù sa hùu chiém ty trgng trén 10%» so vói tóng nguèn vón,trong 06 thàng dàu nàm 2005 Còng ty dà trich mot phàn lgi nhuàn de bo sung nguèn vònkinh doanh de dàu tu Dir àn nhà mày co khi. Diéu này cho thày còng ty su dung nhièu vón 36
 48. 48. tu viéc vay thuong mai va chiém dung khàc. Do vày, thè hién còng ty su dung khà tot còngcu ng trong boat dòng kinh doanh.Ty trgng vón ngàn han trén tóng nguòn vòn luòn chiém trén 85%), riéng nàm 2006 là 73%).Diéu này cùng cho thày co càu nguòn vón doanh nghiép phù hgp vói co càu tài san còng tyqua càc nàm.* Vè co càu ng , hien Còng ty khòng co khoàn ng dai han. Tài san luu dòng chiém chù yéutrong tòng tài san ( trén 90%) va dugc tài trg bòi ng ngàn han va mot phàn vòn chù so hùuTu bang 3.2. cho ta thày mot so nhàn xét sau:- vè khà nàng thanh toàn: Khà nàng thanh toàn chung cùa doanh nghiép luòn > 1 cho thàydoanh nghiép luòn dàm bào khà nàng thanh toàn. Tuy nhién, khà nàng thanh toàn nhanh vakhà nàng thanh toàn tue thòi cùa doanh nghiép luòn ò mùc thàp cho thày còng ty su dungcòng cu ng ó mùc dò lón, ành huóng dén khà nàng thanh toàn nhanh.- Càc chi tiéu dành già boat dòng cùa còng ty thòng qua càc chi tiéu Vòng quay vòn luudòng, vòng quay càc khoàn phài thu, vòng quay hàng tòn kho dèu suy giàm so vói nàm2004. Dièu này cho thày còng tàc thu hòi còng ng cùa còng ty co chiéu huóng suy giàm ànhhuóng tói hiéu qua kinh doanh cùa còng ty.Tu nhùng phàn tich a trén cho thày tình hình boat dòng san xuàt kinh doanh cùa Còng tyCIMCO trong thòi gian vùa qua co su tàng truòng nhanh vè quy mò. Còng ty dà ngày càngchiém ITnh dugc thj truòng va boat dòng kinh doanh ngày càng òn djnh. Tuy nhién, hiéu quaboat dòng kinh doanh lai co chiém huóng giàm sùt ò mot so chi tiéu, vi vày còng ty càn phàico nhùng bién phàp giài phàp nhàm khàc phuc tình trang này, cu thè còng ty càn phài tichcuc thu boi còng ng, tàng biéu qua su dung vòn kinh doanh, góp phàn nàng cao biéu quakinh doanh. 37
 49. 49. 3.3. Phàn tich thàm dinh du* àn dàu tu* xày dung Nhà mày co* khi Tam bào còng suàt5.000T/nàm.3.3.1. Ho so* phàp ly cùa dv àn:- Quyét djnh so 3422/QD-UB ngày 16/12/2004 cùa Ùy ban nhàn dàn thành phó Hai Phòngvè viec "cho phép Còng ty TNHH Xày làp va Vat liéu Còng nghiép thué dàt de xày dungNhà mày co khi Tam Bào".- Còng vàn so 2713/CV-UB ngày 31/05/2005 cùa Uy ban nhàn dàn thành pbò Hai Phòng vèviéc bòi thuong giài phòng mat bang du àn Còng ty TTMHH Xày làp va Vat lieu Còngnghiép.- Bién bàn bàn giao mòc chi giói khu dàt thué cho Còng ty TTsIHH Xày làp va Vat lieu Còngnghiép ngày 11/07/2005 tai xà An Hong, buyen An Ducmg, thành pbò Hai Phòng giùa SoTài nguyén va Mòi truòng, Ùy ban nhàn dàn huyen An Duang, Ùy ban nhàn dàn xà AnHong, Còng ty Tu vàn va Thiét ké CTXD Hai Phòng vói Còng ty TNHH Xày làp va Vat liéuCòng nghiép.- Hgp dòng thué dàt ngày 05/08/2005 giùa Ùy ban nhàn dàn thành pbò Hai Phòng vói Còngty TNHH Xày làp va Vat lieu Còng nghiép.- Bién bàn hgp bòi dòng thành vién cùa Còng ty TNHH Xày làp va Vat lieu Còng nghiépngày 19/08/2003 vè viéc phé duyét chù truòng dàu tu Xày dung nhà mày ca khi Tam Bàocòng suàt 5000 tàn/nàm.- Bién bàn bop bòi dòng thành vién cùa Còng ty TNHH Xày làp va Vat liéu Còng nghiépngày 22/10/2003 ve viéc phé duyét noi dung Nghj quyét phé duyét chù truòng dàu tu Xàydung nhà mày ca khi Tam Bào còng suàt 5000 tàn/nàm. 38
 50. 50. - Bién bàn hgp bòi dong thành vién cùa Còng ty TNHH Xày làp va Vat liéu Còng nghiépngày OI/l 1/2004 vè viec dièu chinh quy mò du àn xày dung Nhà mày Ca khi Tam Bào còngsuàt 5.000 tàn/nàm.- Bién bàn hgp bòi dòng thành vién cùa Còng ty TNHH Xày làp va Vat lieu Còng nghiépngày 24/12/2004 vè viéc su dung lgi nhuan nàm 2004 bó sung vòn kinh doanh nàm 2005.- Bién bàn hgp bòi dong thành vién cùa Còng ty TNHH Xày làp va Vat lieu Còng nghiépngày 04/07/2005 vè viéc diéu chinh mùc vòn vay Ngàn hàng va phé duyét du toàn dàu tuxày dung nhà mày Ca kbi Tam Bào.- Còng vàn so 85/Cimco/CV ngày 26/04/2005 cùa Còng ty TNHH Xày làp va Vat liéu Còngnghiép gùi Còng ty càp nuóc thành pbò Hai Phòng vè viéc "xin tbóa thuàn dàu nói nguòncàp nuóc" va dà dugc Còng ty càp nuóc Hai Phòng chàp thuàn phé duyét.- Hgp dong cung càp dién ngày 21/06/2005 giùa Còng ty TNHH Xày làp va Vat liéu Còngnghiép vói Còng ty dién lue Hai Phòng.- Dir toàn dàu tu Xày dung nhà mày Co Khi.3.3.2. Phàn tich sy càn thiét phài dàu tu:3.3.2.1. Djnh huóng phàt trién cùa dat nuóc:Theo djnh huóng phàt trién tòng quàt chién lugc giai doan 2000-2010 cùa dàt nuóc, ngoàinhùng Djnh huóng phàt trién mot so chuyén ngành, chuyén ngành Co* khi Xày dyng dugcdinh huóng cu thè nhu sau:- Dàu tu chiéu sàu, dàu tu mói càc co so che tao mày xày dung vói thiét bj va còng nghéhién dai, dàp ùng ca bàn nhu càu san xuàt: vat liéu xày dung, thi còng xày làp càc còng trìnhlón, xày dung dò thi va nóng thòn. 39
 51. 51. - Phàt huy lgi thè dòi vói ITnh vuc san xuàt két càu kim loai trong xày dung va càc du àncòng nghiép, tàp trung che tao càc thiét bi mày xày dung co dò phuc tap cao, hién dai ma thitruòng trong nuóc va nuóc ngoài co nhu càu.Nhu vày muc tiéu chién lugc phàt trìén kinh té giai doan 2001-2010 là tàng truòng kinh ténhanh va ben vùng, chuyén djch co càu kinh té va co càu lao dòng theo huóng còng nghiépbòa, hién dai bòa, giàm ty le lao dòng nòng nghiép xuóng con 50%, tao viec làm mói cho 1,4triéu lao dòng, nàng cao rò rèt chat lugng, sue canh tranh va hiéu qua phàt trién kinh té.3.2.3.2. Nhu càu thj tru-óng:Càc san phàm cùa xuóng co khi két càu thép, thiét bi phi tiéu chuàn nhàm dàp ùng mot phànnhu càu phàt trién manh me cùa Còng nghiép Viét Nam. Vói nbfrng djnh huóng chién lugcphàt trién kinh té do Dai bòi dàng X vach ra, chinh sàch mó cùa dà thu bùt càc nhà dàu tunuóc ngoài xày dung, ma ròng càc nhà mày xi màng, dién duòng day, tram càu, càng bién,song...tao thi truòng lón cho càc san phàm két càu thép.3.2.3.3. Du" bào thj tru-óng càc san phàm két càu thép cho Còng nghiépTheo tién trình tàng truòng kinh té, khói lugng xày dung mói càc Xi nghiép còng nghiéptrén cà nuóc dugc du bào nhu sau: - Nàm 2000 xày dung mói kboàng 400 Xi nghiép - Nàm 2005 xày dung mói kboàng 600 Xi nghiép.Theo thóng ké cùa ngành Xày dung, nhu càu càu kién thép kboàng 450 tàn cho mot xinghiép loai vùa.Dir bào cho ITnh vuc Còng nghiép va dàn dung tu nàm 2000-2005 càn kboàng 180.000 tàn -270.000 tàn/nàmBang 3.4. Du* bào nhu càu ket càu thép giai doan 2005- 2010 40
 52. 52. T/T Khoàn muc 2000-2005 2005-2010 2010-2020 I Thi triràng trong nuàc 1. Xày dung dàn dung va Còng 180.000 207.000 240.000 nghiép 2 Ngành Dàu khi 110.000 115.000 125.000 3 Giao thòng, thòng tin 45.000 50.000 80.000 4 Ngành dién 167.000 200.000 280.000 5 Ngành khàc 80.000 100.000 180.000 Còng 582.000 672.000 905.000 II Thi trwàng xuat khàu Lào 20.000 24.000 29.000 Campuchia 15.000 17.000 20.000 Myanma 7.000 8.000 9.000 Còng 42.000 49.000 58.000 Tòng nhu càu du* kién 624.000 721.000 963.000 Nguòn: Hièp bòi thép VN3.2.3.4. Khà nàng cung irng san phàm trong nuóc:Do su phàt trién cùa nhu càu thi truòng, ó nuóc ta trong vài nàm gàn day dà co rat nhièu caSÓ san xuàt co khi dugc xày dung de cung càp san phàm két càu thép va thiét bi phi tiéuchuàn. Theo thòng ké khòng thàt day dù, hién tai càc co sa san xuàt két càu thép va thiét biphi tiéu chuàn bao gòm:Biéu 3.5. Thong ké còng suat càc nhà mày ket cau thép tai Viet Nam Còng suàtT/T Don vi San phàm chinh Dja diém Ghi chù tan/nàm Két càu thép Bòn1 CòngtyPOSLILAMA 15.000 Dòng Nai Lién doanh chùa 41
 53. 53. Két càu thép Phi 2 Còng ty HANVINCO 15.000 Hai Phòng Lién doanh tiéu chuàn 3 Còng ty KEC 10.000 Két càu thép Càm Phà Lién doanh CòngtyHUYNDAI- 4 20.000 Còt dien cao thè Ha Noi Lién doanh DA Còng ty còp pha thép 5 2.000 Còp pha thép Tbài Nguyén Lién doanh Viet Trung Còng ty ZAMIL- KCN Noi 100% nuóc 6 60.000 Két càu thép nhe STEEL Bài ngoài Còng ty XLSX Còng7 18.000 Két càu thép nhe Ha Noi Trong nuóc nghiép Nhà mày két càu thép8 6.000 Két càu thép nhe Dòng Anh Trong nuóc Dòng Anh Két càu thép Bòn9 Còng ty XL Hòa Chat 3.000 Ha Nói Trong nuóc chùa Ha Nòi&TP10 Còng tyXL dién 1,2,4 4.000 Còt dien phu trg Trong nuóc HCM Xi nghiép C a d i é n - Két càu thép cho11 1.000 Dà Nàng Trong nuóc Còng ty Dién lue 3 ngành dien Còng ty dién chiéu Còt dién chiéu12 1.000 Dà Nàng Trong nuóc sàng Dà Nàng sàng Còng ty Ca khi Quang Két càu thép Bòn13 1.000 Ha Noi Trong nuóc Trung chùa Két càu thép Bòn,14 Còng tyCa khi Ha Nói 2.400 Ha Noi Trong nuóc phi tiéu chuàn Nguòn: Hièp hòi thép VN Tòng còng suàt kboàng 150.000 dén 200.000 tàn/nàmVói quy mò va toc dò tàng truòng 8% nàm thì tinh dén nàm 2010 toàn quòc se dat 380.000tàn/nàm (So liéu tham kbào cùa thòi bào kinh té). Nhu vay thj phàn san phàm két càu thép 42
 54. 54. xày dung va thiét bj phi tiéu chuàn trong nuóc (khòng tinh san phàm ngành giao thòng, diénva xuàt khàu) chua dàp ùng dugc 50% nhu càu.Day là thi truòng tièm nàng cho càc Doanh nghiép da dang va sé kinh doanh ITnh vuc nàyNgoài ra hién tai càc nhà mày, Xi nghiép dang boat dòng trong noi thành dang co xu huóngdi dòi nhà mày vào khu Còng nghiép de trành ò nhiém dò thj dang va khu còng nghiép danglà xu thè tàt yéu. Cùng vói viéc di dòi càc Xi nghiép nhà mày, thì nhu càu dàu tu xày dungmói nhà xuòng, nàng càp trang thiét bi, dòi mói còng nghé cùng tàng theo góp phàn daymanh su phàt trién cùa thj truòng càc san phàm Co khi.3.3.3. Tòng von dàu tu* TSCD va phvong àn su* dung vónCòng ty du kién xày dung nhà mày Co khi Tam Bào theo tién dò sau: 1. Dén bù giài phòng va san làp màt bang thòi gian thuc hién tu thàng 03/2006 dénthàng 09/2006. 2. Xày dung va làp dàt thiét bj: Thòi gian thuc hién tu thàng 10/2006 dén thàng03/2007. 3. Mua sàm mày móc trang thiét bj thòi gian thuc hién tu thàng 12/2006 dén thàng03/2007. 4. Chi phi kién thiét ca bàn khàc: thòi gian thuc hién tu thàng 03/2006 dén thàng12/2006.De thuc hien tién dò dir àn theo ké boach, Còng ty du kién huy dòng nguon vón dàu tu va sudung vòn dàu tu nhu sau:Bang 3.6. Bang nguòn vón dàu tu* va co* càu sir dung vón Dan vi: quy dói triéu dòng 43
 55. 55. Nguon vón dàu tu Su dung nguòn vòn dàu tu Nguòn tài trg So tién % Hang muc tài trg So tién % 1- Vòn cùa Còng ty 6.087 18,62%. 1 - Xày dung va làp dat thiét bj. 15.400 47,11% 2- Vòn vay NH 10.000 30,59% 2- Mua sàm thiét bj 10.070 30,80% 3- Vòn vay Co dòng 10.000 30,59% 3- Kién thiét co bàn khàc. 3.100 9,48%4- Vòn huy dòng 6.600 20.2% 4- Chi phi du phòng 1.400 4,28%khàc 5- Vòn luu dòng ban dàu 1.710 5,23% 7- Lai trong thòi gian XD 920 3,1%. Tòng còng 32.687 100% Tòng còng 32.687 100% Nguòn: Du àn dàu tu3.3.4. Tién do thyc hien va sv dung vòn dàu tu:Còng ty dùng 6.087 triéu dòng vòn tu co de tham già vào thuc hién dir àn dàu tu, phàn conlai Doanh nghiép huy dòng bang hình thùc: De nghj vay ngàn hàng DT&PT Bàc Ha Nói 10ty dòng, con lai Doanh nghiép dùng hình thùc vay dai han co dòng va tu nhàn de thuc hiendu àn dàu tu.Vòn tu co cùa Doanh nghiép tham già du àn là 6.087 triéu dòng, hién tai Doanh nghiép dà sudung de dén bù giài phòng màt bang vói so tién là 2.036 triéu dòng, so tièn con lai Doanhnghiép sé dùng lgi nhuàn kinh doanh nàm 2006 de thuc hién dàu tu dir àn.3.3.5. Thj truòng tiéu thu, nàng lue canh tranh cùa san phàmTrén co so phàn tich nhu càu cùa thj truòng va nàng lue hién co, Doanh nghiép dà xàcdjnh San phàm cùa Du àn bao gòm nhùng san phàm chinh nhu sau: 44
 56. 56. - Két càu thép xày dung (Khung nhà tièn che, xà, dàm...) - Thép òng, thép hgp phuc vu xày dung, san xuàt còng nghiép, dò noi thàt già dung - D|ch vu già còng thép (càt xà bang, càt xà tàm, ép thàng, dòng gòi thép tàm, théplà)3.3.5.1. Thi truòng tiéu thu cùa san phàm:Còng ty xàc dinh thi truòng tiéu thu san phàm cùa dir àn trong giai doan dàu khi nhà màymói di vào hoat dòng là thi truòng tai nhùng thành phé : Ha Noi, Hai Phòng, Dà Nàng,Ho Chi Minh, va càc tinh thành khàc trong cà nuóc. Hién, ó nhùng thj truòng này boatdòng kinh doanh thuong mai cùa Còng ty dà co dugc nhùng ban hàng co uy tin va Còngty dà chiém dugc thj phàn lón tai day, vi vày viéc tiéu thu san phàm dir àn tai nhùng thjtruòng này co rat nhiéu thuàn lgi.Sau khi san phàm dir àn da co dugc chò dùng trén thj truòng Viét Nam thì chién huóngtói viéc xuàt khàu sang thi truòng Campuchia, Lào, Myanma.... sé dugc Còng ty huóngtói.3.3.5.2. Nàng lue canh tranh cùa san phàm:Hién nay san phàm két càu thép, thiét bi phi tiéu chuàn két hgp xày làp va che tao dàdugc càc don vj lón manh trén cà nuóc dàu tu xày dung nhà mày de san xuàt, tai khu vucmièn bàc co càc Dan vi: Còng ty Hanvico, Còng ty che tao két càu thép-dóng Tàu BachDàng Hai Phòng, Còng ty noi hai Dòng Anh, Còng ty Co Khf Ha Nói, Còng ty COMA,Tòng Còng ty Tbàng Long....Khu vuc phia nam co: Còng ty 45-1, Còng ty Co Khi ThùyLgi, Còng ty Ca rie Càc tòng còng ty va còng ty trén hàu hét là càc Doanh nghiép nhànuóc co dièu kién dàu tu tuang dòi dòng bò va hoàn chinh vói muc dich tham già vàocàc du àn lón vói càc san phàm chù dao là két càu thép xày dung va thiét bj phi tiéu 45
 57. 57. chuàn. Tuy vày, san phàm cùa càc don vj này chi chiém chua dén 50%. thi phàn san phàmkét càu thép còng nghiép. Do vày thj truòng cho san phàm Dir àn nhà mày Co Khi TamBào cùa Doanh nghiép nói riéng va càc san phàm két càu thép cùa càc Doanh nghiépngoài quòc doanh khàc nói chung vàn co cho dùng trén thj truòng (nhàt là dòi vói càc duàn xày dung nhà xuóng san xuàt co quy mò vùa va nhò).Ve màt già thành, Hién tai co càu tò chùc nhàn su tai Còng ty dugc dành già là ggn nhe,Còng ty dang boat dòng co hiéu qua trong ITnh vuc kinh doanh thép cQng nhu càc sanphàm két càu thép, dòi ngù càn bò Còng ty co su két hgp giùa nhùng càn bò trong banlành dao còng ty da co nhiéu nàm kinh nghiém trong ngành xày dung còng nghiép va dòingu bàn hàng nàng dòng va co nàng lue nén trong qua trình quàn ly, van hành va khaitbàc san phàm cùa dir àn sé giàm dugc nhièu chi phi. Diéu dò dòng nghTa vói viec sanphàm cùa dir àn san xuàt ra là co chat lugng va già thành san phàm là co su canh tranhcao trén thj truòng tiéu thu.3.3.6. Dành già ve khà nàng cung cap nguyén vat lieu va càc yeu to dàu vào cùa Du àn.San phàm chinh cùa du àn là thép cuòn pha bang, thép trón, thép hgp phi tiéu chuàn phuc vuxày dung, thép két càu..do vay nguòn nguyén vat liéu dàu vào de san xuàt ra nhùng sanphàm này là : bang phòi thép, tòn, thép tàm ...nguòn nguyén liéu này Còng ty hoàn toàn cothè chù dòng dugc trong viéc lira chgn dugc nhùng san phàm co chat lugng va già thành hgply tu nhùng nhà mày, Còng ty trén thj truòng nuóc ngoài nhu: TIANJIN SINOMETALLURGY INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED(Trung Quòc),NIPPON STEEL TRADING( THAILAND) CO.,LTD, ASTRA CORPORATION (HànQuóc);...Day là nhùng dòi tàc dà cung càp nguòn hàng nhàp khàu dàm bào chat lugng cungnhu già thành san phàm hgp ly cho Còng ty kè tu khi Còng ty thành lap va boat dòng tu nàm 46

×