néi dung «n tËp tèt nghiÖp
m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh
(§èi víi hÖ ®µo t¹o kh«ng chÝnh quy)

I - néi dung «n tËp lý...
II - bµi tËp ®iÓn h×nh
1. Cã sè liÖu sau ®©y cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp:
§¬n vÞ: TriÖu ®ång
ChØ tiªu
N¨m 20...
6. Cã tµi liÖu sau ®©y cña mét doanh nghiÖp :
Khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt
Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm
Lo¹i
Thùc
(®¬n vÞ s¶n...
9. Cã sè liÖu sau cña mét doanh nghiÖp (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång):
1. Sè liÖu trÝch tõ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n:
ChØ tiªu
1. Tµ...
Tµi liÖu 1:
ChØ tiªu
1. Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n
2. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
3. Chi phÝ tµi chÝnh
4. Thu nhËp kh¸c
5....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De cuong on thi tn mon pthdkd phi cq

230 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De cuong on thi tn mon pthdkd phi cq

  1. 1. néi dung «n tËp tèt nghiÖp m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh (§èi víi hÖ ®µo t¹o kh«ng chÝnh quy) I - néi dung «n tËp lý thuyÕt I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh 1. T¸c dông, ®iÒu kiÖn ¸p dông vµ kü thuËt thùc hµnh cña ph−¬ng ph¸p “So s¸nh” sö dông trong ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. 2. T¸c dông, ®iÒu kiÖn ¸p dông vµ kü thuËt thùc hµnh cña ph−¬ng ph¸p “Thay thÕ liªn hoµn” sö dông trong ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. II: Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp 3. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh quy m« s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp vµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu ®ã. 4. ChØ tiªu ph©n tÝch vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng chÊt l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®èi víi s¶n phÈm kh«ng ph©n chia bËc chÊt l−îng 5. ChØ tiªu ph©n tÝch vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng chÊt l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®èi víi s¶n phÈm cã ph©n chia bËc chÊt l−îng. III: Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp 6. ChØ tiªu ph©n tÝch vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông sè l−îng c«ng nh©n s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kú ph©n tÝch so víi kú gèc. 7. Ph©n tÝch ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè thuéc vÒ lao ®éng tíi møc biÕn ®éng kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 8. Ph©n tÝch ¶nh h−ëng tæng hîp cña t×nh h×nh sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tíi møc biÕn ®éng kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. IV: Ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm 9. ChØ tiªu vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh cña toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt trong kú cña doanh nghiÖp. 10. Ph©n tÝch biÕn ®éng chØ tiªu "Chi phÝ trªn 1000 ®ång/1 TriÖu ®ång/... gi¸ trÞ s¶n l−îng hµng ho¸" cña mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kú ph©n tÝch so víi kú gèc. V: Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 11. C¸ch x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 12. Ph©n tÝch biÕn ®éng chØ tiªu “Lîi nhuËn gép” kú ph©n tÝch so víi kú gèc. VI: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp 13. Ph©n tÝch chung t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 14. ChØ tiªu vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tèc ®é lu©n chuyÓn hµng tån kho cña doanh nghiÖp. 15. ChØ tiªu ph©n tÝch vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp. 1
  2. 2. II - bµi tËp ®iÓn h×nh 1. Cã sè liÖu sau ®©y cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2009 N¨m 2010 1. Gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng 20000 25000 2. Gi¸ trÞ s¶n l−îng hµng ho¸ 15000 21500 3. Gi¸ trÞ s¶n l−îng hµng ho¸ thùc hiÖn 12300 15910 Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh sè chªnh lÖch "gi¸ trÞ s¶n l−îng hµng ho¸ thùc hiÖn" n¨m 2010 so víi n¨m 2009 cña doanh nghiÖp (chªnh lÖch tuyÖt ®èi vµ chªnh lÖch t−¬ng ®èi tÝnh b»ng %). 2. Ph©n tÝch ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè tíi sè chªnh lÖch "gi¸ trÞ s¶n l−îng hµng ho¸ thùc hiÖn" n¨m 2010 so víi n¨m 2009 cña doanh nghiÖp. 2. Cã sè liÖu sau ®©y cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: Tªn s¶n phÈm M N K Chi phÝ vÒ s¶n phÈm háng N¨m 2009 N¨m 2010 1 4 2 1,25 2,7 2,4 §¬n vÞ: TriÖu ®ång Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm N¨m 2009 N¨m 2010 100 200 400 500 900 1200 Yªu cÇu: Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng chÊt l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp n¨m 2010 so víi n¨m 2009. 3. Cã sè liÖu sau ®©y cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: BËc Khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt (®vsp) chÊt l−îng 2009 2010 Lo¹i I 800 1015 Lo¹i II 1000 1450 phÈm Gi¸ b¸n s¶n phÈm (Tr® / ®vsp) 2009 2010 1,512 1,426 1,050 0,990 Yªu cÇu: Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng chÊt l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp n¨m 2010 so víi n¨m 2009. 4. Cã sè liÖu sau ®©y cña mét doanh nghiÖp: ChØ tiªu §¬n vÞ Kú tr−íc Kú ph©n tÝch 1. Gi¸ trÞ s¶n l−îng s¶n xuÊt TriÖu ®ång 15000 18200 2. Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt b×nh qu©n Ng−êi 300 310 3. Tæng sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ Ngµy c«ng 60000 58900 4. Tæng sè giê c«ng lµm viÖc thùc tÕ Giê c«ng 360000 412300 Yªu cÇu: 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông sè l−îng c«ng nh©n s¶n xuÊt kú ph©n tÝch so víi kú tr−íc. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt kú ph©n tÝch so víi kú tr−íc. 3. Ph©n tÝch ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè thuéc vÒ lao ®éng tíi sù thay ®æi gi¸ trÞ s¶n l−îng cña doanh nghiÖp kú ph©n tÝch so víi kú tr−íc. 5. Cã tµi liÖu thèng kª sau ®©y cña mét doanh nghiÖp trong kú ph©n tÝch: ChØ tiªu §¬n vÞ KÕ ho¹ch Thùc hiÖn 1. Gi¸ trÞ s¶n l−îng s¶n xuÊt TriÖu ®ång 15000 18200 2. Tæng gi¸ trÞ vËt liÖu sö dông vµo s¶n xuÊt TriÖu ®ång 5000 9100 3. Tæng sè giê thiÕt bÞ tham gia s¶n xuÊt Giê thiÕt bÞ 720000 618450 4. Tæng sè giê c«ng lao ®éng tham gia s¶n xuÊt Giê c«ng 360000 412300 Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh møc t¨ng (gi¶m) gi¸ trÞ s¶n l−îng s¶n xuÊt thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch trong kú ph©n tÝch. 2. Dùa vµo tµi liÖu thèng kª trªn ®©y cña doanh nghiÖp ®Ó ph©n tÝch ¶nh h−ëng tæng hîp cña viÖc sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tíi sè chªnh lÖch gi¸ trÞ s¶n l−îng s¶n xuÊt gi÷a thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch. 2
  3. 3. 6. Cã tµi liÖu sau ®©y cña mét doanh nghiÖp : Khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm Lo¹i Thùc (®¬n vÞ s¶n phÈm) (TriÖu ®ång/®¬n vÞ s¶n phÈm) s¶n hiÖn kú KÕ ho¹ch Thùc hiÖn kú Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn phÈm tr−íc kú ph©n tÝch ph©n tÝch kú tr−íc kú ph©n tÝch kú ph©n tÝch A 1000 0,20 B 1800 2000 3000 0,50 0,45 0,40 C 980 1000 1500 0,10 0,08 0,09 D 3000 5000 0,95 0,92 Yªu cÇu: 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh cña toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt trong kú cña doanh nghiÖp trong kú ph©n tÝch. 2. X¸c ®Þnh møc h¹ gi¸ thµnh vµ tû lÖ h¹ gi¸ thµnh (chung cho c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm) kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch. 7. Cã tµi liÖu sau cña mét doanh nghiÖp trong kú ph©n tÝch : S¶n l−îng s¶n xuÊt Gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ trÞ s¶n l−îng hµng ho¸ Tªn (®vsp) (1000 ®ång) (1000 ®ång) s¶n phÈm KÕ ho¹ch Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn A 400 250 72000 50000 88000 52500 B 200 300 90000 120000 100000 147000 C 100 150 8000 13500 10000 15000 D 300 500 285000 445000 300000 550000 Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh chi phÝ trªn 1 TriÖu ®ång gi¸ trÞ s¶n l−îng hµng ho¸ (chung cho c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm) kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn cña doanh nghiÖp trong kú ph©n tÝch. 2. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi møc biÕn ®éng “chi phÝ trªn 1 TriÖu ®ång gi¸ trÞ s¶n l−îng hµng ho¸” (chung cho c¸c lo¹i s¶n phÈm) gi÷a thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch. 8. Cã tµi liÖu sau cña mét doanh nghiÖp trong kú ph©n tÝch : S¶n phÈm A ChØ tiªu KÕ Thùc ho¹ch hiÖn 1. Khèi l−îng s¶n phÈm tiªu thô (®¬n vÞ s¶n phÈm) 4000 2500 2. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (1000®/®vsp) 170 180 3. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu (1000®/®vsp) 10 20 4. Chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt (1000®/®vsp) 5 6 5. Gi¸ b¸n s¶n phÈm (1000®/®vsp) 220 200 S¶n phÈm B KÕ Thùc ho¹ch hiÖn S¶n phÈm C KÕ Thùc ho¹ch hiÖn S¶n phÈm D KÕ Thùc ho¹ch hiÖn 2000 430 3000 390 1000 75 1500 75 3000 800 5000 850 10 10 5 15 5 10 8 500 10 500 6 100 5 100 15 1100 10 1000 Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh “lîi nhuËn gép” vµ “lîi nhuËn thuÇn vÒ b¸n hµng” kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn cña doanh nghiÖp trong kú ph©n tÝch. 2. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi sè chªnh lÖch “lîi nhuËn gép” gi÷a thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp trong kú ph©n tÝch. 3
  4. 4. 9. Cã sè liÖu sau cña mét doanh nghiÖp (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång): 1. Sè liÖu trÝch tõ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: ChØ tiªu 1. Tµi s¶n ng¾n h¹n Trong ®ã: + C¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn + Hµng tån kho 2. Vèn chñ së h÷u 3. Nî ph¶i tr¶ Trong ®ã: Nî ng¾n h¹n 2. Sè liÖu trÝch tõ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh: ChØ tiªu 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. Chi phÝ b¸n hµng 4. Chi phÝ qu¶n lý DN 31/12/2008 1208,5 350,6 420,9 2010,8 760,2 497,4 N¨m 2009 15560 10040 56 146 31/12/ 2009 1281,5 384,5 480,4 2183,9 856,6 502,3 31/12/ 2010 1406,9 492,4 562,5 2319,5 951,0 596,5 N¨m 2010 20780 15670 90 220 Yªu cÇu: 1. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp n¨m 2010 theo c¸c khÝa c¹nh: (1) Kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, (2) Møc ®é ®éc lËp tµi chÝnh, (3) Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n. 2. Ph©n tÝch tèc ®é lu©n chuyÓn hµng tån kho n¨m 2010 so víi n¨m 2009. 10. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n¨m 200N dùa vµo tµi liÖu sau ®©y: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 200N Tµi s¶n M· sè 100 110 120 130 140 150 160 200 210 220 230 240 250 M· sè 300 310 320 330 400 410 420 430 A. Tµi s¶n ng¾n h¹n I. TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn II. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n III. C¸c kho¶n ph¶i thu IV. Hµng tån kho V. Tµi s¶n l−u ®éng kh¸c VI. Chi sù nghiÖp B. Tµi s¶n dµi h¹n I. Tµi s¶n cè ®Þnh II. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n III. Chi phÝ x©y dùng dë dang IV. C¸c kho¶n ký quü, ký c−îc dµi h¹n Tæng tµi s¶n Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n II. Nî dµi h¹n III. Nî kh¸c B. Vèn chñ së h÷u I. Nguån vèn - quü II. Nguån kinh phÝ Tæng nguån vèn 11. Cã c¸c tµi liÖu sau ®©y cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp : 4 §¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång §Çu n¨m Cuèi kú 3188 3178 910 1010 560 620 416 304 1242 1204 60 40 2330 2558 1780 1960 400 468 120 100 30 30 5518 5736 §Çu n¨m Cuèi kú 1530 2156 884 1116 566 980 80 60 3988 3580 3228 3320 760 260 5518 5736
  5. 5. Tµi liÖu 1: ChØ tiªu 1. Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n 2. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 3. Chi phÝ tµi chÝnh 4. Thu nhËp kh¸c 5. Chi phÝ kh¸c Kú tr−íc 5125 113 60 37 20 Tµi liÖu 2: ChØ tiªu Kú tr−íc 15560 579 10040 202 1. Doanh thu b¸n hµng 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 3. Gi¸ vèn hµng b¸n 4. Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §¬n vÞ : TriÖu ®ång Kú ph©n tÝch 7021 165 100 25 10 §¬n vÞ : TriÖu ®ång Kú ph©n tÝch 20780 780 15670 310 Yªu cÇu : 1. X¸c ®Þnh "HÖ sè doanh lîi vèn chñ së h÷u" kú ph©n tÝch vµ kú tr−íc cña doanh nghiÖp. 2. Ph©n tÝch ¶nh h−ëng cña hÖ sè quay vßng vèn chñ së h÷u vµ hÖ sè doanh lîi lu©n chuyÓn thuÇn tíi sù thay ®æi hÖ sè doanh lîi vèn chñ së h÷u kú ph©n tÝch so víi kú tr−íc. 5

×