[Strategy];[Qt chien luoc]

715 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

[Strategy];[Qt chien luoc]

 1. 1. PhÇn 2 Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong kinh doanh ng©n hµng
 2. 2. N ội dung phần 2 : Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong kinh doanh ng©n hµng <ul><li>Tæng quan vÒ qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong KDNH </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc trong KDNH </li></ul><ul><li>1.1. Kh¸i niÖm </li></ul><ul><li>1.2. Vai trß </li></ul><ul><li>2. Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong KDNH </li></ul><ul><li>2.1. Kh¸i niÖm </li></ul><ul><li>2.2. Vai trß </li></ul><ul><li>2.3. M« h×nh </li></ul><ul><li>II . Néi dung qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong KDNH </li></ul><ul><li>X©y dùng môc tiªu chiÕn l­îc kinh doanh </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh ng©n hµng </li></ul><ul><li>ThiÕt lËp vµ lùa chän chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>KIÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Tæng quan vÒ chiÕn l­îc KDNH 1. ChiÕn l­îc trong KDNH </li></ul><ul><li>1.1. Kh¸i niÖm </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc kinh doanh lµ mét kÕ ho¹ch dµ i h¹n m¹ng tÝnh tæng thÓ hay lµ mét ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng qu¸t nh»m triÓn khai c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra cña ng©n hµng ®¶m b¶o sù phï hîp víi sù thay ®æi cña m« i tr­êng. </li></ul>
 4. 4. I. Tæng quan vÒ chiÕn l­îc KDNH 1. ChiÕn l­îc trong KDNH <ul><li>1.2. Vai trß </li></ul><ul><ul><li>X¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng dµi h¹n cho ng©n hµng . </li></ul></ul><ul><ul><li>Cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng bé khung nh»m h­íng dÉn t­ duy vµ hµnh ®éng cña hä trong c¶ dµi h¹n vµ ng¾n h¹n (tiÒn ®Ò cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña mçi cÊp qu¶n trÞ). </li></ul></ul><ul><ul><li>T¹o ra nh÷ng c¨n cø v÷ng ch¾c cho viÖc ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, c¸c quyÕt ®Þnh trong kinh doanh </li></ul></ul>
 5. 5. I. Tæng quan vÒ chiÕn l­îc KDNH <ul><li>2. Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong kinh doanh NH </li></ul><ul><li>2.1. Kh¸i niÖm </li></ul><ul><ul><li>Qu¶n trÞ chiÕn l­îc lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch m« i tr­êng hiÖn t¹ i, dù b¸o m«i tr­êng t­¬ng lai, x¸c ®Þnh sø mÖnh, môc tiªu vµ ch­¬ng tr×nh chiÕn l­îc, tæ chøc triÓn khai, kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu, ch­¬ng tr×nh chiÕn l­îc trªn thùc tÕ. </li></ul></ul>
 6. 6. 2. Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong kinh doanh ng©n hµng 2.2. Vai trß cña qu¶n trÞ chiÕn l­îc @ h3 <ul><li>NH hiÓu ®­îc môc ®Ých vµ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh . </li></ul><ul><li>T¨ng tÝnh chñ ®éng, tÝnh thÝch nghi. </li></ul><ul><li>Thay ®æi ph­¬ng thøc vµ c¸ch thøc qu¶n trÞ. </li></ul><ul><li>NH dù ®o¸n vÞ trÝ cña NH trong t­¬ng lai. </li></ul><ul><li>N ¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi vµ ®èi phã ®­îc víi nh÷ng th¸ch thøc cã thÓ x¶y ra. </li></ul>
 7. 7. 2. Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong kinh doanh ng©n hµng 2.3. M« h×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc Xác đinh s ứ mệnh, MT của NH PT Mtr KD bên trong Điểm Mạnh/ yếu PT Mtr KD bên ngoài Cơ hôi/ Thách Thức Xét lại Các Mtiêu Hình Thành CL KD Triển khai Thực hiện KD Ktra & điều chỉnh KHCL Xây dựng TC & thực hiện Ktra & Điều chỉnh
 8. 8. II. Néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ chiÕn l­îc 1. X©y dùng môc tiªu chiÕn l­îc kinh doanh <ul><li>1.1. Sø mÖnh kinh doanh </li></ul><ul><li>Sø mÖnh kinh doanh cña mét NH chÝnh lµ môc ®Ých ho¹t ®éng kinh doanh cña nã, lµ lý do cho sù ra ®êi, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét NH. Sø mÖnh kinh doanh cña mét NH tr¶ lêi c©u hái : NH ra ®êi vµ tån t¹i ®Ó lµm g×? </li></ul>
 9. 9. <ul><li>X©y dùng môc tiªu chiÕn l­îc kinh doanh 1.2. Môc tiªu </li></ul><ul><li>1.2.1. Kh¸i niÖm </li></ul><ul><li>Môc tiªu lµ nh÷ng tr¹ng th¸i, nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ mµ ng©n hµng muèn ®¹t ®­îc trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh </li></ul><ul><li>1.2.2. Ph©n lo¹i môc tiªu </li></ul><ul><li>§Þnh tÝnh- ®Þnh l­îng </li></ul><ul><li>Lîi nhuËn, ROE,ROA… </li></ul><ul><li>Quy m«: nguån, TD, DV.. </li></ul><ul><li>ChiÕm lÜnh thÞ tr­êng </li></ul><ul><li>ChÊt l­¬ng ho¹t ®éng </li></ul>
 10. 10. 2. Ph©n tÝch m«I tr­êng kinh doanh 2.1. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi NHc¹nh tranh tiÒm tµng ¸ p lùc kh¸ch hµng göi tiÒn ¸ p lùc cña kh¸ch hµng sö dông DVNH S¶n phÈm thay thÕ Ng©n hµng M«i tr­êng kinh tÕ M«i tr­êng ph¸p luËt chÝnh trÞ M«i tr­êng v¨n ho¸-x· héi M«i tr­êng c«ng nghÖ
 11. 11. 2. Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh 2.1. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi 2.1.1. M«i tr­êng vÜ m« @Nh34 <ul><li>a. M«i tr­êng kinh tÕ </li></ul><ul><li>b. M«i tr­êng chÝnh trÞ-luËt ph¸p </li></ul><ul><li>c. M«i tr­êng v¨n ho¸-x· héi </li></ul><ul><li>d. M«i tr­êng c«ng nghÖ </li></ul><ul><li>e. M«i tr­êng quèc tÕ </li></ul>
 12. 12. 2. Ph©n tÝch m«I tr­êng kinh doanh 2.1. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi 2.1.2. M«i tr­êng vi m« Nh 35 <ul><li>a. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i </li></ul><ul><li>b. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn </li></ul><ul><li>c. Ph©n tÝch kh¸ch hµng </li></ul>
 13. 13. 2. Ph©n tÝch m«I tr­êng kinh doanh 2.1. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi 2.1.3. X¸c ®Þnh c¬ héi vµ th¸ch thøc <ul><li>C¬ héi </li></ul><ul><li>“ C¬ héi” muèn ®Ò cËp tíi nh÷ng t¸c ®éng cña kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ, c«ng nghÖ, xu h­íng c¹nh tranh vµ c¸c sù kiÖn cã thÓ ®em l¹i nh÷ng thuËn lîi to lín cho ng©n hµng. </li></ul><ul><li>Th¸ch thøc </li></ul><ul><li>Th¸ch thøc còng liªn quan ®Õn t¸c ®éng cña c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ , c«ng nghÖ nh­ng nã cã thÓ ®em l¹i cho ng©n hµng nh÷ng bÊt lîi , nh÷ng khã kh¨n vµ ®e do¹ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. </li></ul>
 14. 14. Nh÷ng thay ®æi trong quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nh÷ng chñ tr­¬ng míi cña ChÝnh phñ Nh÷ng c¬ héi trong quan hÖ th­¬ng m¹i khi ®ùoc gia nhËp vµo c¸c hiÖp héi vµ tæ chøc quèc tÕ, hoÆc nh÷ng ­u ®·i do quan hÖ song ph­¬ng ®em l¹i Sù thay ®æi cña kh¸ch hµng Sù xuÊt hiÖn nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng míi Th¸ch thøc kh¸c C¬ héi kh¸c Sù gia t¨ng cña thuÕ Xu h­íng tiÕt kiÖm cña ng­êi tiªu dïng t¨ng Sù bïng næ cña c«ng nhÖ míi vµ ¸p lùc trong vÊn ®Ò ®æi míi c«ng nghÖ Nh÷ng c¬ héi trong chuyÓn giao c«ng nghÖ Nguy c¬ l¹m ph¸t, nh÷ng biÕn ®éng bÊt lîi cña tû gi¸ hèi ®o¸i C¬ héi më réng thÞ tr­êng sang c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi NÒn kinh tÕ trong thßi kú suy tho¸i C¬ héi trong viÖc liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi Sù xuÊt hiÖn cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ Nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ Sù xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh víi tiÒm lùc m¹nh Nh÷ng quan t©m, ­u ®·i cña ChÝnh phñ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Th¸ch thøc C¬ héi
 15. 15. 2. Ph©n tÝch m«I tr­êng kinh doanh 2.2. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn trong <ul><li>Ph©n tÝch nguån lùc tµi chÝnh </li></ul><ul><li>Quy m« vèn chñ së h÷u cña ng©n hµng </li></ul><ul><li>Kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña ng©n hµng so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh </li></ul><ul><li>Chi phÝ ®Ó huy ®éng vèn </li></ul><ul><li>CÊu tróc nguån vèn vµ cÊu tróc tµi s¶n </li></ul><ul><li>ChØ sè vÒ møc t¨ng tr­ëng (t¨ng tr­ëng lîi nhuËn, t¨ng tr­ëng d­ nî, t¨ng tr­ëng huy ®éng…) </li></ul><ul><li>Lîi nhuËn vµ ChÝnh s¸ch ph©n phèi lîi nhuËn </li></ul><ul><li>Sù c©n ®èi gi÷a nguån vèn vµ sö dông vèn . </li></ul>
 16. 16. 2. Ph©n tÝch m«I tr­êng kinh doanh 2.2. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn trong <ul><li>b. Ph©n tÝch chÊt l­îng s¶n phÈm - dÞch vô </li></ul><ul><li>C¸c tÝnh n¨ng, lîi Ých mµ s¶n phÈm NH ®em l¹i </li></ul><ul><li>TÝnh kh¸c biÖt cña s¶n phÈm ng©n hµng so víi c¸c ng©n hµng kh¸c </li></ul><ul><li>Kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>C«ng nghÖ ¸p dông trong qu¸ tr×nh cung øng dÞch </li></ul><ul><li>vô cho kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Th¸i ®é, phong c¸ch phôc vô cña nh©n viªn ng©n hµng </li></ul>
 17. 17. 2. Ph©n tÝch m«I tr­êng kinh doanh 2.2. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn trong <ul><li>c. Ph©n tÝch nguån nh©n lùc </li></ul><ul><li>N¨ng lùc phÈm chÊt, tr¸ch nhiÖm cña ban l·nh ®¹o </li></ul><ul><li>Tr×nh ®é, kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña CBNV NH </li></ul><ul><li>Th¸i ®é lµm viÖc cña CBNV NH </li></ul><ul><li>M«i tr­êng lµm viÖc cña CBNV NH </li></ul><ul><li>Møc ®é ®éng viªn tho¶ m·n cña CBNV NH </li></ul><ul><li>C¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, tËp huÊn båi d­ìng kü n¨ng cho CBNV NH </li></ul><ul><li>Mèi quan hÖ gi÷a thñ tr­ëng vµ nh©n viªn trong ng©n hµng </li></ul>
 18. 18. 2. Ph©n tÝch m«I tr­êng kinh doanh 2.2. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn trong <ul><li>d. Ph©n tÝch tr×nh ®é tæ chøc </li></ul><ul><li>TÝnh quy m«, cÊu tróc hîp lý cña NH </li></ul><ul><li>TÝnh râ rµng trong viÖc ph©n chia tr¸ch nhiÖm cña c¸c phßng ban. </li></ul><ul><li>TÝnh linh ho¹t trong c¬ cÊu tæ chøc </li></ul><ul><li>Sù trao quyÒn vµ ph©n quyÒn trong viÖc ®iÒu hµnh vµ l·nh ®¹o cña ng©n hµng </li></ul><ul><li>Kh¶ n¨ng ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ </li></ul>
 19. 19. 2. Ph©n tÝch m«I tr­êng kinh doanh 2.2. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn trong <ul><li>e. Nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu </li></ul><ul><li>§iÓm m¹nh: lµ nh÷ng lîi thÕ cña ng©n hµng so víi c¸c ng©n hµng kh¸c th«ng qua søc m¹nh néi t¹i cña ng©n hµng. </li></ul><ul><li>§iÓm yÕu : lµ nh÷ng h¹n chÕ, nh÷ng nh­îc ®iÓm cña ng©n hµng so víi ng©n hµng kh¸c. </li></ul>
 20. 20. HÖ thèng th«ng tin ho¹t ®éng ch­ hiÖu qu¶, ch­a cung cÊp ®­îc th«ng tin cho c¸c c¸n bé ng©n hµng HÖ thèng th«ng tin hç trî cho ho¹t ®éng ng©n hµng cã hiÖu qu¶ M«i tr­êng lµm viÖc ch­a khuyÕn khÝch ®­îc sù s¸ng t¹o vµ ®æi míi §éi ngò c¸n bé nhiÖt t×nh, tr×nh ®é cao C«ng nghÖ l¹c h©u, bÊt cËp C«ng nghÖ cao Ch­a thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng Cã quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng Ng©n hµng tiÕp cËn ®­îc nhiÒu nguån vèn chi phÝ thÊp VÊn ®Ò nghiªn cøu thÞ tr­êng, nhu cÇu kh¸ch hµng ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc HÖ thèng chi nh¸nh réng lín Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cã hiÖu qu¶ ChÊt l­¬ng s¶n phÈm, dÞch vô cña ng©n hµng cßn thÊp, thiÕu tÝnh c¹nh tranh S¶n phÈm cã tÝnh kh¸c biÖt, ®éc ®¸o S¶n phÈm danh tiÕng HÖ thèng kiÓm so¸t chi phÝ kh«ng tèt, chi phÝ s¶n phÈm cßn cao S¶n phÈm cña ng©n hµng cã chi phÝ thÊp h¬n ®èi thñ c¹nh tranh §iÓm yÕu §iÓm m¹nh
 21. 21. 3. ThiÕt lËp vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.1. §Ò xuÊt chiÕn l­îc @Nh40 <ul><li>3.1.1. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng </li></ul><ul><li>T¨ng tr­ëng h­íng néi </li></ul>
 22. 22. 3. ThiÕt lËp vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.1. §Ò xuÊt chiÕn l­îc 3.1.1. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng <ul><li>b. ChiÕn l­îc h­íng ngo¹i </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc s¸p nhËp </li></ul><ul><li>Kh¸i niÖm : ChiÕn l­îc nµy ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch s¸t nhËp 2 hay nhiÒu ng©n hµng (còng cã thÓ lµ 2 hay nhiÒu chi nh¸nh) mét c¸ch tù nguyÖn </li></ul><ul><li>Môc ®Ých : nh»m t¨ng thªm søc m¹nh ®Ó ®èi mÆt víi c¸c th¸ch thøc vµ rñi ro cã thÓ x¶y ra. </li></ul><ul><li>¸ p dông: </li></ul><ul><ul><li>C¸c ng©n hµng cã cïng môc ®Ých trong kinh doanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Cã c¸c lîi thÕ c¹nh tranh bæ sung cho nhau </li></ul></ul>
 23. 23. 3. ThiÕt lËp vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.1. §Ò xuÊt chiÕn l­îc 3.1.1. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng b. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng h­íng ngo¹i <ul><li>ChiÕn l­îc th«n tÝnh </li></ul><ul><li>Qua c¹nh tranh c¸c ng©n hµng m¹nh, cã tiÒm lùc lín sÏ th«n tÝnh c¸c ng©n hµng nhá ®Ó ph¸t triÓn thµnh c¸c ng©n hµng cã quy m« lín h¬n, m¹nh h¬n. </li></ul>
 24. 24. 3. ThiÕt lËp vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.1. §Ò xuÊt chiÕn l­îc 3.1.1. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng b. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng h­íng ngo¹i <ul><li>ChiÕn l­îc liªn doanh </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îcliªn doanh lµ hîp t¸c gi÷a c¸c ng©n hµng nh»m thùc hiÖn nh÷ng chiÕn l­îc to lín mµ mçi ng©n hµng kh«ng tù m×nh ®ñ n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn </li></ul><ul><li>( Víi NHPT chñ yÕu lµ theo chiÕn l­îc nµy) </li></ul>
 25. 25. 3. ThiÕt lËp vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.1. §Ò xuÊt chiÕn l­îc 3.1.1. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng b. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng h­íng ngo¹i <ul><li>¦u ®iÓm </li></ul><ul><li>§¹t ®­îc lîi thÕ vÒ quy m« vµ kinh nghiÖm cao cña mçi ng©n hµng </li></ul><ul><li>Ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña mçi ng©n hµng, c¾t gi¶m ®­îc chi phÝ, tr¸nh ®­îc rñi ro trong qu¸ tr×nh ®æi míi </li></ul><ul><li>T¹o nªn søc m¹nh ­u viÖt trong c¹nh tranh </li></ul><ul><li>Nh­îc ®iÓm </li></ul><ul><li>QuyÒn lùc vµ lîi nhuËn bÞ chia sÎ </li></ul>
 26. 26. 3. ThiÕt lËp vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.1. §Ò xuÊt chiÕn l­îc 3.1.2. ChiÕn l­îc æn ®Þnh <ul><li>ChiÕn l­îc æn ®Þnh lµ chiÕn l­îc mµ ng©n hµng th­c hiÖn duy tr× quy m« kinh doanh hiÖn t¹i cña ng©n hµng trong thêi kú chiÕn l­îc. </li></ul><ul><li>¸ p dông chiÕn l­îc æn ®Þnh khi : </li></ul><ul><ul><li>Ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh bÞ ch÷ng l¹i hoÆc chËm ph¸t triÓn </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi phÝ më réng thÞ tr­êng cao qu¸ ph¹m vi cã hiÖu qu¶ </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c biÕn ®éng bÊt th­êng trªn thÞ tr­êng </li></ul></ul><ul><ul><li>TiÒm lùc cña ng©n hµng bÞ suy gi¶m </li></ul></ul>
 27. 27. 3. ThiÕt lËp vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.1. §Ò xuÊt chiÕn l­îc 3.1.3. ChiÕn l­îc thu hÑp (c¾t gi¶m) @Nh41-42 <ul><li>ChiÕn l­îc c¾t gi¶m chi phÝ </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc gi¶m quy m« ho¹t ®éng </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc gi¶i thÓ </li></ul>
 28. 28. 3. ThiÕt lËp vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.2. Ph©n tÝch vµ lùa chän chiÕn l­îc <ul><li>3.2.1. M« h×nh ph©n tÝch chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>M« hinh SWOT </li></ul><ul><li>3.2.2. Lùa chän chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>C¸c c¨n cø lùa chän chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>§¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc </li></ul>
 29. 29. 3. ThiÕt lËp vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.2. Ph©n tÝch vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.2.1. C¸c m« h×nh ph©n tÝch chiÕn l­îc <ul><li>Môhình SWOT : Strengths,Weaknesses, Opportunities, Threats. </li></ul>W-T : c¸c chiÕn l­îc kÕt hîp ®iÓm yÕu vµ nguy c¬ ®Ó kh¾c phôc hoÆc nÐ tr¸nh W-O : C¸c chiÕn l­îc kÕt hîp kh¾c phôc ®iÓm yÕu ®Ó tËn dông c¬ héi W : liÖt kª c¸c ®iÓm yÕu chñ yÕu S-T : C¸c chiÕn l­îc kÕt hîp ®iÓm m¹nh ®Ó h¹n chÕ nguy c¬ S-O : c¸c chiÕn l­îc kÕt hîp ®iÓm m¹nh ®Ó tËn dông c¬ héi S : liÖt kª nh÷ng ®iÓm m¹nh chñ yÕu T : liÖt c¬ nh÷ng nguy c¬ chñ yÕu O : LiÖt kª nh÷ng c¬ héi chñ yÕu Ma trËn SWOT
 30. 30. 3.2.2. Lùa chän chiÕn l­îc <ul><li>a. C¸c c¨n cø lùa chän chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>Søc m¹nh c¹nh tranh cña ng©n hµng so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh : </li></ul><ul><li>NhiÖm vô vµ môc tiªu cña ng©n hµng   </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm cña Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh </li></ul><ul><li>N¨ng lùc tµi chÝnh cña ng©n hµng </li></ul><ul><li>N¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña ®é ngò c¸n bé qu¶n trÞ kinh doanh cña ng©n hµng   </li></ul><ul><li>Sù ph¶n øng cña c¸c ®èi t­îng h÷u quan </li></ul><ul><li>YÕu tè thêi ®iÓm : </li></ul><ul><li>KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc hiÖn t¹i cña ng©n hµng . </li></ul><ul><li>KÕt qu¶ ph©n tÝch danh môc ®Çu t­ cña doanh nghiÖp </li></ul>
 31. 31. 3.2.2. Lùa chän chiÕn l­îc <ul><li>b. §¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh tiªu thøc ®¸nh gi¸ </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh møc ®iÓm cho tõng tiªu thøc ®¸nh gi¸. </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch vµ tÝnh ®iÓm cña tõng ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc. </li></ul><ul><li>TiÕn hµnh so s¸nh vµ lùa chän chiÕn l­îc kinh doanh </li></ul>
 32. 32. 3.2.2. Lùa chän chiÕn l­îc <ul><li>Nguyªn t¾c lùa chän </li></ul><ul><ul><li>VÒ nguyªn t¾c sÏ chän ph­¬ng ¸n nµo cã sè ®iÓm cao nhÊt. </li></ul></ul><ul><ul><li>§èi víi nh÷ng ph­¬ng ¸n d­íi ®iÓm trung b×nh  x©y dùng lai </li></ul></ul><ul><ul><li>Kh«ng cã ph­¬ng ¸n nµo ®¹t møc trung b×nh, chøng tá c¸c ph­¬ng ¸n ®­a ra, kh«ng ph­¬ng ¸n nµo ®¹t ®­îc môc tiªu, trong tr­êng hîp nµy ng©n hµng ph¶I b¾t ®Çu l¹i quy tr×nh x©y dùng hoÆc gi¶m bít c¸c chØ tiªu ®Ò ra. </li></ul></ul>
 33. 33. 4. Tæ chøc thùc hiÖn <ul><li>4.1. ThiÕt lËp môc tiªu hµng n¨m </li></ul><ul><li>Kh¸i niÖm: Môc tiªu hµng n¨m lµ kÕt qu¶ mµ ng©n hµng ph¶i phÊn ®Êu ®¹t ®­îc trong mçi n¨m vµ ®Ó ®¹t tíi môc tiªu dµI h¹n </li></ul><ul><li>§Æc ®iÓm : </li></ul><ul><ul><li>Môc tiªu hµng n¨m ph¶i ®o l­êng ®­îc, cã ®Þnh l­îng, cã tÝnh th¸ch thøc, thùc tÕ phï hîp vµ cã tÝnh ­u tiªn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Môc tiªu hµng n¨m ®­îc ph©n chia thµnh c¸c môc tiªu bé phËn, råi tõ ®ã lµm c¬ së giao cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn </li></ul></ul><ul><ul><li>Môc tiªu hµng n¨m th­êng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c chØ tiªu kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn, chØ tiªu t¨ng tr­ëng vµ thÞ phÇn cña tõng bé phËn kinh doanh theo khu vùc ®Þa lý, theo nhãm kh¸ch hµng </li></ul></ul>
 34. 34. 4. Tæ chøc thùc hiÖn 4.1. ThiÕt lËp muc tiªu hµng n¨m <ul><li>ý nghÜa </li></ul><ul><ul><li>Lµ c¬ së ®Ó ph©n phèi c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc </li></ul></ul><ul><ul><li>Lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña c¸c qu¶n trÞ viªn </li></ul></ul><ul><ul><li>Lµ c«ng cô quan träng ®Ó kiÓm so¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu dµi h¹n ®Æt ra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lµ c¨n cø ­u tiªn cña c¸c tæ chøc, phßng ban </li></ul></ul><ul><li>Môc ®Ých: x¸c ®Þnh môc tiªu hµng n¨m nh»m: </li></ul><ul><ul><li>H­íng dÉn vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn </li></ul></ul><ul><ul><li>X¸c ®Þnh nh÷ng tiªu chuÈn hiÖu qu¶ </li></ul></ul><ul><ul><li>Cung cÊp c¬ së cho viÖc thiÕt kÕ tæ chøc </li></ul></ul>
 35. 35. 4. Tæ chøc thùc hiÖn 4.2. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch <ul><li>Kh¸i niÖm: </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch lµ nguyªn t¾c chØ ®¹o, nh÷ng ph­¬ng ph¸p thñ tôc, quy t¾c, h×nh thøc vµ nh÷ng c«ng viÖc hµnh chÝnh ®­îc thiÕt lËp ®Ó hç trî vµ thóc ®Èy c«ng viÖc theo nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra. </li></ul><ul><li>Vai trß: </li></ul><ul><ul><li>Lµ c«ng cô thùc thi chiÕn l­îc </li></ul></ul><ul><ul><li>Lµ c¬ së cho kiÓm so¸t qu¶n trÞ </li></ul></ul><ul><ul><li>X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch nh»m cung cÊp nh÷ng quy ®Þnh chung nhÊt h­íng dÉn c¸ch suy nghÜ vµ hµnh ®éng cho c¸c cÊp qu¶n trÞ trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chiÕn l­îc ë mçi cÊp, mçi ®¬n vÞ hay lÜnh vùc ho¹t ®éng. </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c chÝnh s¸ch cßn gãp phÇn quan träng lµm cho c¸c môc tiªu trë nªn cô thÓ h¬n vµ dÔ hiÓu h¬n. </li></ul></ul>
 36. 36. 4. Tæ chøc thùc hiÖn 4.2. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch <ul><li>Nh÷ng chÝnh s¸ch chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng ®­îc sö dông lµ: </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch marketing </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch tÝn dông </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch ®Çu t­ </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch kinh doanh kh¸c </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch tµi chÝnh </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch c«ng nghÖ </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch qu¶n lý... </li></ul>
 37. 37. 4. Tæ chøc thùc hiÖn 4.3. §Ò ra c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng <ul><li>C h­¬ng tr×nh hµnh ®éng lµ phøc hÖ cña c¸c môc tiªu, c¸c chÝnh s¸ch, c¸c thñ tôc c¸c quy t¾c, c¸c nhiÖm vô ®­îc giao, c¸c b­íc ph¶i tiÕn hµnh, c¸c nguån lùc cÇn ®­îc sö dông vµ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt kh¸c ®Ó triÓn khai thùc hiÖn thµnh c«ng nh÷ng nhiÖm vô vµ ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra. </li></ul><ul><li>Trong c¸c ng©n hµng c¸c ch­¬ng tr×nh th­êng ®­îc ph©n thµnh c¸c lo¹i chñ yÕu sau: </li></ul><ul><li>C¸c ch­¬ng tr×nh tæng thÓ </li></ul><ul><li>C¸c ch­¬ng tr×nh chÝnh </li></ul><ul><li>C¸c ch­¬ng tr×nh con </li></ul>
 38. 38. 4. Tæ chøc thùc hiÖn 4.4. §¶m b¶o nguånlùc cho viÖc thùc thi chiÕn l­îc <ul><li>§¸nh gi¸ nguån lùc: </li></ul><ul><li>§iÒu chØnh nguån lùc </li></ul><ul><li>§¶m b¶o vµ ph©n bæ nguån lùc </li></ul>
 39. 39. 4. Tæ chøc thùc hiÖn 4.4. §¶m b¶o nguånlùc cho viÖc thùc thi chiÕn l­îc <ul><ul><li>Ph©n bæ nguån lùc trong ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng </li></ul></ul><ul><li>CÇn xem l¹i ®Þnh h­íng tæng qu¸t cña viÖc ph©n bæ nguån vèn. </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch c¬ cÊu tµI chÝnh cña ng©n hµng trong thùc thi chiÕn l­îc kinh doanh. C¬ cÊu tµI chÝnh cã ¶nh h­ëng ®Õn møc chi phÝ huy ®éng c¸c nguån vèn cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc vµ ®Õn viÖc thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch nhu cÇu vèn, lËp ng©n s¸ch vèn, ®©y lµ c«ng cô quan träng phôc vô cho viÖc thùc hiÖnvµ kiÓm tra qu¶n lý vèn </li></ul><ul><li>-Khi lùa chän nguån vèn cÇn xem xÐt cô thÓ cña môc ®Ých sö dông vèn, chi phÝ sö dông vèn, nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm cña nguån vèn ®ã. </li></ul>
 40. 40. 4. Tæ chøc thùc hiÖn 4.5. TriÓn khai thùc hiÖn chiÕn l­îc
 41. 41. 5. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc <ul><li>5.1. Môc ®Ých cña c«ng t¸c kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh c¸c sai lÖch vÒ môc tiªu, biÖn ph¸p, vÒ c¸ch thøc vµ kÕt qu¶ triÓn khai c¸c néi dung chiÕn l­îc so víi dù kiÕn ban ®Çu ®Ó x¸c lËp t×nh tr¹ng hiÖn t¹i </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh chiÒu h­íng vµ møc ®é cña c¸c sai lÖch </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n cña c¸c sai lÖch ®ã </li></ul><ul><li>Dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh ho¹t ®éng hoÆc ®iÒu chØnh chiÕn l­îc </li></ul>
 42. 42. 5. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc 5.2. Quy tr×nh ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc <ul><li>B­íc 1: X¸c ®Þnh ®èi t­îng, ph¹m vi vµ ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc. </li></ul><ul><li>B­íc 2 : X¸c ®Þnh néi dung kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc. </li></ul><ul><li>B­íc 3 : X©y dùng c¸c tiªu chuÈn kiÓm tra </li></ul><ul><li>B­íc 4: Thùc hiÖn kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc theo c¸c tiªu chuÈn ®· x©y dùng vµ lùa chän </li></ul>
 43. 43. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc Cã thay ®æi lín trong c¸c yÕu tè m«I tr­êng kh«ng Cã thay ®æi lín trong kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña ng©n hµng kh«ng Cã TriÓn khai theo chiÕn l­îc hiÖn t¹i §iÒu chØnh Môc tiªu ChiÕn l­îc ®iÒu chØnh Kh«ng Cã Kh«ng Gi¶i ph¸p ChÝnh s¸ch
 44. 44. 5. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc 5.2. Quy tr×nh ®iÒu chØnh chiÕn l­îc X¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶I ®iÒu chØnh chiÕn l­îc X¸c ®Þnh c¶n trë ®èi víi viÖc ®iÒu chØnh chiÕn l­îc Thùc hiÖn ®iÒu chØnh chiÕn l­îc §¸nh gi¸ l¹i sù ®iÒu chØnh chiÕn l­îc

×