Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)   Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc teLUÀN VAN TÒT NGHIÉP XAY D...
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)   Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc te      BÀN LUÀN VÀN ...
Phé duyét cùa Chu-ong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc te                              ...
CAMKET    Tdi xin cam két ràng noi dung cùa bàn luàn vàn này chua dugc ndp cho bàt ky motchuang trình càp bang cao hpc...
MUC LUC                Chtfffngl:MÒDÀU     11.1-Dat vàndè:                     11.2...
2.1.6- Xày dung càc phuong àn chién lugc                15  2.1.7- Lira chpn phuang àn chièn lugc    ...
3.3.1- Su mang va dinh hudng phàt trièn cùa cdng ty.         38  3.3.2- Phàn tich mdi truòng vT md.       ...
Chtftfng 5: KÉT LUÀN VA KIÉN NGHI1 - Kèt luan.                         702- Nhùng han che cùa lua...
CHU^ONG 1                    MODÀUTén de tài: Nghièn cuu xày dung chien luac kinh doanh san pham ggch c...
1.2. Muc tiéu, muc dich.1.2.1 Muc tiéu,- Dành già kèt qua kinh doanh san phàm gach cotto tai còng ty co phàn Viglacera HaL...
- Sd liéu cùa Hièp boi gdm su Viét Nam.1.6. Y nghla- Ve mat ly thuyét: àp dung dugc ly thuyét xày dung chièn lugc kinh doa...
cotto cùa cdng ty ce phàn Viglacera Ha Long là ly thuyét ve chién lugc va ly thuyét vècanh tranh.Chuang 3: Dành già hien t...
CHU^ONG 2                    CO SO LY LUÀN2.1. Ly thuyét vè chién lu*o*c kinh doanh2.1.1, Chien luac k...
. Chién lugc Cdng ty là nhàm dàm bào su thành cdng cùa Cdng ty boat dòng trongnhùng ngành, ITnb virc khàc nhau trong pham ...
Vai trò cùa chien luac kinh doanhCd thè nói, chièn lugc kinh doanh ed vai trò dàc biet quan trpng, nd quyét dinh su thành ...
Phàn tich mdi truòng ben       Phàn tich mdi truòng ben trong       ngoài dành già co hdi va        do...
nàng lue cót loi cùa mình so vdi càc dèi thù canh tranh.Xàc dinh chùc nàng nhiém vu cùa doanh nghiép dò là nhùng gì ma doa...
Trong ngành san xuàt vàt liéu xày dung thi xu hudng su dung kién trùc kièu gì, quan niemvè d nhu thè nào là dàc biet quan ...
Mòi trudng ngànhPhàn tich mdi trudng ngành là viéc làm hèt sue quan trpng trong viéc xày dung chién lugckinh doanh cùa mot...
sau mot chu ky kinh doanh (thudng là 1 nàm) thi thu dugc bao nhièu Igi nhuàn. Chi tiéu nàychinh là co sd de dành già hieu ...
dành già càc ngudn nguyèn vàt liéu khàc nhu: khà nàng cung ùng cùa nhà cung càp, quyènnàng nhà cung càp...Viéc phàn tich d...
chuyèn mòn ra sao? Nhièu kinh nghiem hay it kinh nghiem? Càc che dò thu hùt va dào taonguón nhàn lue? Dpi ngù lành dao, ph...
Càc nguyèn tàc xàc djnh muc tiéuViéc xàc dinh muc tièu càn dàm bào càc nguyèn tàc sau:- Tinh cu thè: De càp dèn muc tiéu c...
Kèt qua cùa qua trình phàn tich tong hgp chinh là co sd de càc nhà xày dung chién lugc dera bdn phuang àn chièn lugc chù y...
- Tdng hgp va kièm tra lai toàn bd càc càn cu lira chpn chièn lugc va he thdng muc tiéu dàde ra: Dò chinh là vièc xem xét ...
phàn doan thi truòng dàc bièt.Bàn chat cùa vièc xày dung mot chién lugc canh tranh là lièn he mot còng ty vói mòi truòngcù...
nghiép trong ngành, va càc "dói thù" này ed thè manh han hoàc yèu hon phu thuòc vàonhùng truòng hgp cu thè.- Moi de dpa cù...
Tiép càn vói càc kénh phàn phoL Mot rào càn già nhap co thè dugc tao nèn do nhu càu cùacàc còng ty mdi già nhap de dàm bào...
Dàc tinh cùa càc rào càn già nhap: Cd bai dàc tinh khàc cùa càc rào càn già nhap ma ratquan trpng nèu nhìn tu gdc do chién...
tàng doanh thu va lgi nhuàn cho riéng mình ma khóng làm ành hudng dén dói thù va làmcho àp lue canh tranh sé giàm di.Ngugc...
Xàc dinh nhùng màt hàng tbay thè là mot vàn de cùa viéc tìm kiém nhùng san phàm khàc cochùc nàng giòng vói chùc nàng san p...
Khà nàng dàm phàn cùa nhà cung capNhà cung càp ed thè nàng cao khà nàng thuang lugng cùa mình dèi vói càc còng ty trongmot...
thi            Chièn lugc trpng tàm trèn   Chién lugc trpng tàm trèn           Phàn doan    tru...
Chién luac khàc biét hóa san phàmChièn lugc khàc bièt boa nghTa là cung càp cho kbàch hàng mot thù già tri ma dòi thù canh...
Chién luOc trong tàmDoanh nghiép theo duèi chién lugc trpng tàm nhàm tàc dòng vào mot phàn doan thi trudngnhàt dinh ma d d...
CHUONG 3 DÀNH GIÀ HIÉN TRANG VIÉC KINH DOANH SAN PHÀM GACH COTTO TAI          CÒNG TY CO PHÀN VIGLACERA HA LONG3...
29
Lièn tue tu nàm 1995 dèn nàm 2005, cdng ty trìén khai dàu tu chièu sàu nàng cao nàng luesan xuàt cùng nhu dàu tu md rdng q...
Viglacera Ha Long. Tai thdi diém này, vón dièu le cùa cdng ty là 70 ty ddng, trong dà Tónjcòng ty Thuy tinh va góm xày dun...
chinh vàn phòng, y tè , bào ve cdng ty.* Phòng Kè hogch ky thuat: Co chùc nàng tham muu giùp vièc cho TÓng giàm ddc xày du...
Vdn chù sd 3           13.959    13.5  97%   13.33   99%    30    225%   hùu   Thu nhap ...
Gach cotto, theo khài niem cùangudi Y dd là san phàm dp, làt bangdàt set nung, ddng chat, khdng dùngbàt ky loai men bay và...
Cd nhièu phuang phàp san xuàt gach cotto: - Phuang phàp tao hình dang khdi bop bang dùn déo, pboi sày sau dd nung dot tron...
tiéu co ly nhu cudng dd khàng uèn, dò hùt nude, do ben cao hon bàn so vdi càc san phàmcùng loai.- Kich thudc cùa san phàm ...
Sa dò còng nghe san xuàt gach cotto.                  Dàt set phong                  bo...
Day do Ba Lan giùp dò xày dung tu nàm 1978 vi còng nghè da lac bau. Thay vào dò còng tydàu tu nhà mày gach cotto còng suàt...
nhàt, thàn thien vdi mdi truòng, phù hgp vdi nhièu loai kién trùc.- Ludn duy trì vi tri dùng dàu Vièt Nam trong ITnh vuc s...
Nguòn : Hièp hòi góm su Vièt NamSo liéu trén cho thày nhu càu dòi vdi gach dp làt vàn cdn d mùc cao trong khi mùc tiéu thu...
ngdi dàt set nung ed ca boi phàt trièn vi Idi kién trùc này ddi hdi càc vàt liéu ed tinh tu nhiénnhu gach dò, góm, dà.Tuy ...
Indonesia, 38.94%                         ,.,--rr7f77777777777777T7yT^              ...
3.3.3- Phàn tich mòi trudng ngành.Dành già doi thù hien tgi,Gach cotto là mot san phàm mdi trèn thi truòng nhung khdng phà...
phàm gach làt nèn dàt set nung cùng là mot thè manh cùa còng ty. Hièn tai nàng lue san xuàtcùa còng ty mói d mùc 350.000mV...
cùng nhu quàng bà thuang hiéu.Dành già hàng rào già nhap ngành,Suàt dàu tu cho mot nhà mày san xuàt gach cotto cdng suàt I...
- Ddi tugng là càc chù cdng trình lón: Dòi tugng này khi thuang lugng thuòng mua vdi solugng rat lón. Thóng qua ngudi mua ...
Vi vày, màc dù co nhùng thdi diém khd khan vè tài chinh nhung cdng ty vàn duy trì dugcddng tièn dàm bào cho boat ddng san ...
San phàm thay thè.Là mot loai gach óp làt dùng trong càc còng trình dàn dung va còng nghiép, san phàm gachcotto chiù su ca...
Già bàn  (1000 d/m^)  100          ^85         ..T7:^^rrrrr.   7^   80   60          ...
r  T       1    Xuàt khàu               320.141     340.003      472.025 Già bàn bìnb q...
CP Ha Long Viglacera  472.000 m2. 6 6 %                                     Gach ngó...
Gach ngói Dong Nai.                 220.000 m2. 11%                            ...
dpi ngù CBCNV dà vàn hành thành thuc. Dèn nay, qua han 4 nàm, khdng nhùng khà nànglàm chù cdng nghè dugc khàng dinh ma còn...
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf

0 views

Published on

NGUYEN HOAI SON_ XAY DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc teLUÀN VAN TÒT NGHIÉP XAY DlTNG CHIÉN LlTOC KINH DOANH SAN PHÀMGACH COTTO TAI GÒNG TY CPVIGLACERA HA LONG • • • GIAIDOAN 2007-2012 NGUYEN HOAI SON IEMBA#3 THANG 05, 2007
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc te BÀN LUÀN VÀN NÀY DLTOC NQP CHO TRUÒNG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUÀN TRI KINH DOANH (TRLTÒNG DAI HOC QUOC GIÀ HA NOI)BAN LUÀN VAN LA MOT PHAN BÀT BUÒC TRONO CHLfONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRI KINH DOANH QUOC TÉ THANG 05, 2007
 3. 3. Phé duyét cùa Chu-ong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc te Chù nhiém chuang trìnhTói xàc nhàn ràng luàn vàn này dà dàp ùng dupc càc yèu càu cùa mot luàn vàn tdt nghiépthupc chuang trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. PGS-TS. Vù Cdng Ty Chù tich Hdi ddngChùng tdi, ky tèn dudi day xàc nhàn ràng chùng tòi dà dpc toàn bò luàn vàn này va cdngnhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ùng càc tièu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinhdoanh. TS. Vù Xuàn Quang Giào vién hudng dànCàc thành vién Hdi ddng(Xèp thù tu tèn theo bang chù cài)PGS-TS. VQ Tri DùngTS. Pham Quang NgpcNCS. HàNguyénTS. Vù Xuàn Quang
 4. 4. CAMKET Tdi xin cam két ràng noi dung cùa bàn luàn vàn này chua dugc ndp cho bàt ky motchuang trình càp bang cao hpc nào cùng nhu bàt ky mot chuang trình dào tao càp bang nàokhàc. Tdi cùng xin cam két thèm ràng bàn luàn vàn này là nd lue cà nhàn cùa tdi. Càc kétqua, phàn tich, kèt luàn trong luan vàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) dèu là két qualàm vièc Cùa cà nhàn tdi. Hoc vién Nguyèn Hoài San
 5. 5. MUC LUC Chtfffngl:MÒDÀU 11.1-Dat vàndè: 11.2- Muc tièu, muc dich. 21.3- Pham vi, gidi han 21.4- Phuang phàp nghièn cùu 21.5-Ngudn sdlieu. 21.6- YnghTa 31.7-Han che. 31.8- Két qua dir kién 31.9- Két càu cùa luan vàn 3 Chu^ong 2: CO SO LY LUÀN 52.1. Ly thuyét ve chien it<yc kinh doanh 5 2.1.1 - Chièn lugc kinh doanh trong doanh nghiép. 5 2.1.2- Quy trình xày dung chièn lugc kinh doanh. 7 2.1.3- Phàn tich mdi truòng ben ngoài 9 2.1.4- Phàn tich mdi truòng ben trong 11 2.1.5- Xàc dinh muc tièu chièn lugc 14
 6. 6. 2.1.6- Xày dung càc phuong àn chién lugc 15 2.1.7- Lira chpn phuang àn chièn lugc 16 2.1.8- Tò chùc thirc hien chièn lugc 162.2. Ly thuyét ve chién luOc canh tranh. 17 2.2.1- Khài niem ve chièn lugc canh tranh 17 2.2.2- Phàn tich mdi truòng ngành 18 2.2.3. Càc loai bìnb chièn lugc canh tranh 24 Chu^otig 3: DÀNH GIÀ HIEN TRANG VIÈC KINH DOANH SAN 28 PHÀM GACH COTTO TAI GÒNG TY CO PHÀN VIGLACERA HA LONG3.1. Tòng quan ve còng ty co phan Viglacera Ha Long 28 3.1.1- Qua trình bìnb thành va phàt trièn 28 3.1.2- Co càu bd mày quàn ly cùa cdng ty 31 3.1.3- Két qua boat ddng san xuàt kinh doanh. 323.2. Gioì thiéu ve san pham gach cotto 33 3.2.1- Gioì thieu ve san pham gach cotto va cdng nghe san xuàt. 33 3.2.2- Qua trinh dàu tu san xuàt gach cotto tai Cdng ty. 373.3. Phàn tich mòi trtfdng kinh doanh san pham cotto cùa cdng ty co phàn 38Viglacera Ha Long.
 7. 7. 3.3.1- Su mang va dinh hudng phàt trièn cùa cdng ty. 38 3.3.2- Phàn tich mdi truòng vT md. 39 3.3.3- Phàn tich mdi truòng ngành. 43 3.3.4- Phàn tich mdi truòng ben trong 493.4. Tong hop diém manh, diém yeu, ctf hoi va thàch thirc 62 ChirOTig 4: XÀY DlTNG CHIÉN LU^OC VA LLTA C H O N CHIÉN 65 LUOfC KINH DOANH SAN PHÀM GACH COTTO TAI CÓNG TY CO PHÀN VIGLACERA HA LONG GIAI DOAN 2007 - 2012 4.1- Su càn thièt pbài xày dung chién lugc kinh doanh san pham cotto. 65 4.2- Muc tièu chièn lugc 65 4.2.1- Muc tièu dai han 65 4.2.2- Muc tièu ngàn han 2007 66 4.3- Càc phuang àn chièn lugc 66 4.3.1- Xàc dinh nàng lue cdt Idi 66 4.3.2- Càc phuang àn chièn lugc 66 4.4- Lira chgn chièn lugc 67 4,4.1- Phàn tich uu nhugc diém cùa càc phuang àn chién lugc. 67 4.4.2- Lira chpn phuang àn chièn lugc 69 70
 8. 8. Chtftfng 5: KÉT LUÀN VA KIÉN NGHI1 - Kèt luan. 702- Nhùng han che cùa luan vàn va hudng nghièn cùu tièp theo. 70 TÀI LIÉU THAM KHÀO 72
 9. 9. CHU^ONG 1 MODÀUTén de tài: Nghièn cuu xày dung chien luac kinh doanh san pham ggch cotto còngty co phàn Viglacera Hg Long giai dogn 2007 - 2012",1.1. Dat vàn de:Cdng ty co phàn Viglacera Ha Long là thành vién cùa Tòng còng ty Thuy tinh va gómxày dung (Viglacera). Còng ty là mot trong nhùng nhà san xuàt gach ngói dàt set nungbang dàu Viét Nam. Vói Igi thè ed nguón nguyèn liéu dàt set Giéng Day tòt nhàt ViètNam, dpi ngù càn bò còng nhàn vién nàng dòng, giàu kinh nghiem, su di dàu trong còngnghe, còng ty cung càp cho thi truòng nhùng san phàm chat lugng cao. Tình hình sanxuàt kinh doanh cùa cdng ty trong càc nàm gàn day dat két qua rat tdt, toc dò tàng trudngcà ve doanh thu làn Igi nhuan trèn 120%/nàm.San phàm cùa cdng ty ed tinh khàc biet rat Idn so vói càc nhà san xuàt cùng ngành.Trong càc san phàm do cdng ty san xuàt, gach làt (bay cdn gpi là gach cotto) là san phàmmdi vói nhùng tinh nàng ndi trdi nhu phàng, màu sàc dòng dèu, chi tièu co ly cao. Còngty xàc dinh day là san phàm mùi nhpn, dem lai hieu qua kinh té cao, ed tinh canh tranhmanh trèn thi truòng.Vice dm ra mot chién lugc kinh doanh ddi vdi mot san phàm mdi nhu gach cotto dói vóicòng ty là mot viéc làm hèt sue càn thièt.Là mot trong nhùng càn bò chù chót còng ty, bang nhùng kién thùc hpc dugc cùachuang trinh dào tao Thac sy Quàn tri K.inh doanh Quóc tè, tói rat muón dóng góp suelue vào su phàt trièn cùa doanh nghiép. Dò chinh là ly do tòi chpn de tài nèu trèn.
 10. 10. 1.2. Muc tiéu, muc dich.1.2.1 Muc tiéu,- Dành già kèt qua kinh doanh san phàm gach cotto tai còng ty co phàn Viglacera HaLong trong giai doan 2004 dèn 2006.- Dành già mòi truòng kinh doanh san phàm gach cotto trong giai doan 2004 dèn nàm2006 va dir bào xu hudng cùa thi trudng ddi vdi san phàm này.- Dành già tinh canh tranh cùa san phàm gach cotto trèn thi trudng- Nghièn cùu co sd xày dung chién lugc, quy trình xày dung chièn lugc va càch thùc luachpn chièn lugc tdi uu nhàm giùp doanh nghiép lira chpn chièn lugc kinh doanh phù hgpnhàt dói vói mot san phàm cu thè.1.2.2 Muc dichPhàt trièn thi trudng, tang tinh canh tranh cùa san phàm trèn thi truòng. Qua dò nàng caomot bude vi thè cùa cdng ty, tàng tinh hieu qua ve san xuàt kinh doanh cùa cdng ty.1.3. Pham vi, gidi hanTrong luan vàn này, chi de càp dèn san phàm gach cotto trong giai doan 2004 - 2006 vaxày dung chién lugc kinh doanh cho san phàm dèn nàm 2012.1.4. Phuang phàp nghièn cùuSu dung phuang phàp là:Phuang phàp phàn tich thóng kè va nghièn cùu trudng hgp mot san phàm cu thè cùacdng ty co phàn Viglacera Ha Long1.5. Nguòn so liéu.- Sd liéu cùa cdng ty ed phàn Viglacera Ha Long- Sè liéu cùa Tdng cdng ty Viglacera.
 11. 11. - Sd liéu cùa Hièp boi gdm su Viét Nam.1.6. Y nghla- Ve mat ly thuyét: àp dung dugc ly thuyét xày dung chièn lugc kinh doanh va ly thuyétcanh tranh cho trudng hgp san phàm cu thè cùa mot doanh nghiép.- Vè mat thuc tien: Làm co sd cho vièc phàt trièn kinh doanh, tàng tinh canh tranh cùasan phàm gach cotto tai Cdng ty ed phàn Viglacera Ha Long.- Luan vàn này ed thè dùng làm tài liéu tham khào cho viéc xày dung chièn lugc kinhdoanh cùa càc doanh nghiép khàc trong cùng ITnh virc.1.7. Han che.- Vàn de nghièn cùu chi tap trung vào san phàm gach cotto va pham vi gidi han tai Cdngty co phàn Viglacera Ha Long.1.8. Két qua dy kien- Dành già dugc diém manh, diém yèu cùa Cdng ty ed phàn Viglacera Ha Long cung nhudòi vdi san phàm gach cotto cùa cdng ty. Dành già dugc mdi trudng kinh doanh sanphàm gach làt trong dd ed tinh dén yèu td canh tranh.- Xày dung dugc chién lugc kinh doanh san phàm gach cotto tai Cdng ty co phànViglacera Ha Long giai doan 2006-2012, càc giài phàp tàng tinh canh tranh cùa sanphàm.1.9. Két càu cùa luan vànLuan vàn sau day góm 5 chuang.Chuong 1: Md dàu: Tom tàt su càn thièt cùa vièc xày dung chién lugc kinh doanh sanphàm cotto cùa Cdng ty ed phàn Viglacera Ha Long trong giai doan 2007-2012.Chu-o-ng 2: Co" sd ly thuyétLy thuyét dugc àp dung de nghièn cùu xày dung chién lugc kinh doanh san phàm gach
 12. 12. cotto cùa cdng ty ce phàn Viglacera Ha Long là ly thuyét ve chién lugc va ly thuyét vècanh tranh.Chuang 3: Dành già hien trang viéc kinh doanh san phàm gach cotto cùa còng ty cophàn Viglacera Ha Long.Trong phàn này sé gidi thiéu tdng vè còng ty co phàn Viglacera Ha Long, san phàm gachcotto. Tièn hành phàn tich mòi trudng san xuàt kinh doanh san phàm cotto cùa còng tyco phàn Viglacera Ha Long. Dành già tinh canh tranh cùa san phàm gach cotto.Chuong 4: Xày dung va lira chon chién luOc kinh doanh san phàm gach cotto cùacòng ty co phàn Viglacera Ha Long giai doan 2007 - 2012.Trong chuang này sé xàc dinh muc tièu cùa còng ty va tu dò xày dung càc chién lugc valira chpn chién lugc kinh doanh ddi vdi san phàm gach cotto trong giai doan 2007 -2012.Chuong 5: Kién nghj va két luàn
 13. 13. CHU^ONG 2 CO SO LY LUÀN2.1. Ly thuyét vè chién lu*o*c kinh doanh2.1.1, Chien luac kinh doanh trong doanh nghiép:Khài niemMot doanh nghiép mudn tdn tai va phàt trièn khdng chi quan tàm dèn nhùng ké hoach tàcnghiép ngàn han ma cdn càn quan tàm dèn nhùng vàn de dai han nhàm tan dung nhùng thdico, giàm thiéu nhùng tàc dòng xàu tu mòi trudng ben ngoài, phàt buy nhùng diém manh vakhàc phuc nhùng diém yéu cùa bàn thàn doanh nghiép. Nhùng tu duy dai han nhu vày dugcgpi là tu duy chién lugc. Chièn lugc dò chinh là mot bàn ké hoach cho tucmg lai, trong dòmd tà md hình boat ddng cùa doanh nghiép cùng nhu ve ra vién cành tòt dep cho doanhnghiép. Chièn lugc hàm chùa càc muc tièu, chinh sàcb va bang Ioat càc hành dòng. Chiènlugc giài quyét nhùng vàn de khóng thè dir bào va khòng bièt trudc.Trong nèn kinh té thi truòng, mdi doanh nghiép gàn lièn vdi su tdn tai cùa mình vdi nhièumuc tiéu nhàm thuc hièn su mènh va khàng dinh vi thè trèn thi trudng. Nhung ndi chung làdèu hudng tdi thuc hièn ba muc tiéu co bàn sau: - Muc tièu lai nhuan. - Muc tiéu tgo dung thè lue trèn thi truòng. - Muc tièu an toàn.De thuc hièn tòt ba muc tiéu trèn thi dòi hdi Doanh nghiép phài xày dung va thuc hièn chiénlugc kinh doanh mot càch phù hgp. Chién lugc cùa doanh nghiép ed ba càp do, dd là chiénlugc Cdng ty, chién lugc kinh doanh va chién lugc càp chùc nàng.
 14. 14. . Chién lugc Cdng ty là nhàm dàm bào su thành cdng cùa Cdng ty boat dòng trongnhùng ngành, ITnb virc khàc nhau trong pham vi boat dòng cùa Còng ty. Nói dèn chièn lugcCòng ty là nói dèn muc tiéu tòng thè cùa Còng ty trèn tàt cà càc mat boat dòng. . Chièn lugc kinh doanh là chièn lugc nhàm dàm bào su thành còng cùa Còng ty(hoàc chi nhành cùa Còng ty lón) ma Còng ty dò (hoàc chi nhành dò) chi boat dòng trongmot ngành, mot khu virc nào dd. . Chién lugc chùc nàng là càc chién lugc xàc dinh cho tùng ITnh vuc boat dòng, càcchién lugc càp chùc nàng co vai trò là càc chién lugc giài phàp de thuc hièn muc tièu chiènlugc tòng quàt cùa Doanh nghiép.Càc dgc trung ca bàn cùa chien luac kinh doanh : Chién lugc xàc dinh càc muc tièu va phuang hudng phàt trièn cùa Doanh nghiéptrong thdi ky tuong dèi dai tu 3 dèn 5 nàm. Chièn lugc kinh doanh chi phàc thào càc phuang hudng dai han ed tinh dinh hudng,cdn trong thuc hành kinh doanh pbài kèt hgp muc tièu chièn lugc vói muc tièu tình thè. Mpi quyét dinh quan trpng trong qua trình xày dung, quyét dinh, td chùc thuc biénva kièm tra, dành già, diéu chinh chién lugc dèu phài tap trung vào ngudi lành dao cao nhàtcùa Doanh nghiép. Chién lugc kinh doanh luón xày dung, lira chpn va thuc thi dua trèn co sd Igi thè sosành cùa Doanh nghiép. Diéu này ddi hdi Doanh nghiép phài dành già dùng thuc trang boatddng san xuàt kinh doanh cùa mình khi xày dung chièn lugc. Chièn lugc kinh doanh trudc hèt va chù yéu dugc xày dung cho càc ngành nghèkinh doanh, càc ITnh vuc kinh doanh chuyèn mòn boa, truyèn thóng, thè manh cùa Doanhnghiép. Diéu dò dat Doanh nghiép vào tình thè phài xày dung chién lugc kinh doanh vdinhùng chuàn hi chu dào.
 15. 15. Vai trò cùa chien luac kinh doanhCd thè nói, chièn lugc kinh doanh ed vai trò dàc biet quan trpng, nd quyét dinh su thành baicùa doanh nghiép:Nd giùp cho càc nhà quàn trj doanh nghiép ed mot cài nhìn dai han .Là co sd de nhà quàn tri dua ra nhùng quyét dinh chinh xàc kip thdi.Giùp doanh nghiép tan dung diém manh san ed, co boi trong tuang lai de duong dàu, hanche thàch thùc, khàc phuc diém yèu, giù vùng va nàng cao vi thè cùa doanh nghiép.2.1.2- Quy trình xày dung chién luac kinh doanh.Quy trình ed thè tdm tàt dudi dang sa dd sau:
 16. 16. Phàn tich mdi truòng ben Phàn tich mdi truòng ben trong ngoài dành già co hdi va doanh nghiép dành già diém thàch thùc manh va diém yèu Xàc dinh muc tièu va nhiém vu chién lugc cùa doanh nghiép Xày dung càc phuang àn chién luac Lira chpn chièn lugc phù hgp nhàt Tò chùc thuc hièn chièn luacPhàn tich mòi truòng ben ngoài bao góm mòi truòng vT mó nhu he thóng chinh tri phàpluàt, mòi truòng kinh té xà bòi, mòi truòng quóc tè, mòi truòng còng nghe co ành hudng trirctièp dèn doanh nghiép. Ben canh dd phài phàn tich mòi truòng ngành bao gèm càc dói thùcanh tranh hien tai, ddi thù canh tranh tièm nàng, bang rào già nhap ngành, quyèn lue cùangudi mua, quyèn lue nhà cung càp. Vièc phàn tich mdi truòng ben ngoài giùp doanh nghiépnhìn nhàn thày ca bòi va thàch thùc ành hudng tdi mình.Phàn tich mòi truòng ben trong bao gdm co càu tè chùc, he thóng quàn ly, càc nguèn luegiùp cho doanh nghiép nhìn thày nhùng diém manh, diém yéu cùa mình va tu dò cho thày
 17. 17. nàng lue cót loi cùa mình so vdi càc dèi thù canh tranh.Xàc dinh chùc nàng nhiém vu cùa doanh nghiép dò là nhùng gì ma doanh nghiép mong mudn dat dugc, nd bao gdm càc muc tiéu ngàn han va dai han. Chùc nàng nhiém vu là nèn tàng cho su uu tièn cho nhùng chièn lugc, kè hoach va càc bude cdng vièc.Xày dung càc phuang àn chién luac dira trèn viéc tranh thù càc ca boi, né trành càc thàch thùc, phàt buy càc diém manh va khàc phuc càc diém yèu. Thdng thudng doanh nghiép phàixày dung mot vài phuang àn, tbàm chi nhièu phuang àn chièn lugc.Lua chon chien luac phù hgp nhàt trong so càc phuang àn chièn lugc dà xày dung. Day là bude quan trpng nhàt cùa quy trình xày dung chién lugc, quyét dinh tinh hieu qua nhàt cùadoanh nghiép. Tò chùc thuc hien chién luac dd là vièc phàn bd càc ngudn lue, co càu lai tè chùc va làpcàc kè hoach hành ddng cu thè dàm bào cho su thành cdng cùa chién lugc dà lira chpn.2.1.3- Phàn tich mòi trudng ben ngoàiMòi trudng vi mò * Mòi truòng kinh teMòi trudng này ed ành rat Idn tdi tàt cà càc doanh nghiép trong nèn kinh tè dò, càc yéu tècùa nèn kinh tè bao góm toc do tàng trudng cùa nèn kinh té, ty le lam phàt, thu nhap bìnbquàn dàu ngudi, ty le lai suàt ...Trong qua trinh nghièn cùu xày dung chién lugc, mdi doanhnghiép phài dành già nhùng yéu td tàc ddng trirc tièp nhàt. Nhùng yèu tè khdng ed tàc ddnghoàc tàc ddng khdng dàng kè ed thè bd qua. Khi nghièn cùu mdi trudng kinh té phài nghièncùu cà hièn tai cùng nhu xu thè phàt trièn chung trong tuong lai.* Yéu té xà hoiCàc yéu tè xà boi nhu xu hudng tièu dùng, phong càch tiéu dùng, càc vàn de vè sue khoé,tàm ly sinh boat.. .dèu ed thè tàc ddng dén boat ddng cùa càc doanh nghiép.
 18. 18. Trong ngành san xuàt vàt liéu xày dung thi xu hudng su dung kién trùc kièu gì, quan niemvè d nhu thè nào là dàc biet quan trpng.Khi phàn tich phài dành già cà xu hudng cùa xa boi trong tuang lai.*Yeu to chinh tri va phàp luàtNhùng co che chinh sàcb cùa nhà nude ed thè ành hudng truc tièp hoàc giàn tièp dén su phàttrièn mot ngành nghè nào dd. Trong thdi diém hien nay, nhùng chinh sàcb thuè, chinh sàchvè su dung lao dòng, chinh sàch vè viéc khai tbàc va su dung tài nguyèn, nàng lugng, chinhsàch bào ve mòi truòng...ed thè là ca boi hoàc cùng co thè là mdi de dpa ddi vói boat dòngcùa càc doanh nghiép.*Quan he quoc teDà ed nhùng khài niem vè mdt thè gidi phàng, dò là thè gidi ma co boi va thàch thùc giùanhùng vùng mién là nhu nhau, khdng con gidi han vè dia ly. Vi vày khi phàn tich mòitrudng xày dung chièn lugc càn nghièn cùu ky xu hudng này de tan dung càc co boi cùngnhu trành né càc thàch thùc.* Yeu to còng ngheSu phàt trièn nhanh chdng cùa khoa hpc còng nghè dà dièn ra xu hudng xuàt hièn ngày càngnhièu san phàm mai co khà nàng tbay thè mot phàn hoàc toàn bò nhùng san phàm hièn edtrèn thi truòng, làm cho chu ky sdng cùa san phàm dàn bi ngàn lai, càc doanh nghiép phàidèi mat vdi nhièu thàch thùc tièm àn cùng nhu ed dugc nhièu co boi han md ra trong tuanglai.Ben canh ùò viéc tbay dèi cdng nghè cùng ed thè làm cho phuang thùc san xuàt cùa motdoanh nghiép nhanh chdng bi lac bau. Do dd, doanh nghiép phài càn nbàc, lira chpn motchièn lugc phù hgp. 10
 19. 19. Mòi trudng ngànhPhàn tich mdi trudng ngành là viéc làm hèt sue quan trpng trong viéc xày dung chién lugckinh doanh cùa mot doanh nghiép hoàc kinh doanh cùa mot loai san phàm. Viéc phàn tichnhàm tìm ra nhùng ca bòi thàch thùc trong ngành, khà nàng canh tranh trong ngành cùa motdoanh nghiép bay cùa mot loai san phàm. De tìm hieu sau vàn de này nhàm ùng dung choviéc xày dung chièn lugc kinh doanh cùa mot loai san phàm, chùng ta sé nghièn cùu viècphàn tich mòi truòng ngành trong phàn ly thuyét vè chièn lugc canh tranh.2.1.4 Phàn tich mòi trudng ben trongPhàn tich mòi truòng ben trong trong vièc xày dung chièn lugc kinh doanh san phàm giùpcho nhà quàn tri "bàn bièt dugc nhirng diém manh cùng nhu diém yéu hien tai cùa doanhnghiép, cùa san phàm ma doanh nghiép dang kinh doanh so vdi càc ddi thù trong ngành bayso vdi càc san phàm tbay thè khàc.Qua trình phàn tich bao gdm két qua kinh doanh va phàn tich càc Nguòn lyc cùa doanhnghiép.Phàn tich két qua kinh doanh* Phàn tich doanh so va thi phàn: Viéc phàn tich nhàm cho nhà quàn tri thày dugc san phàmcùa mình ed dugc thi trudng chàp nhàn bay khdng, thi phàn tàng lén bay giàm xudng, vièckinh doanh san phàm dang di dùng hudng bay trech hudng.* Khà nàng sinh lai: Day là muc tièu bang dàu cùa mdi doanh nghiép khi tham già vào boatddng san xuàt kinh doanh chinh là khà nàng thu dugc Igi nhuan tu qua trình boat dòng kinhdoanh san phàm dò. De dành già, càc nhà kinh té tbuòng su dung mot sé chi tiéu sau:- Ty suat lai nhuàn: Chi tièu này phàn ành cu 100 dòng doanh thu thi co bao nhièu dèng Iginhuan.- Ty suàt lai nhuàn trèn vón: Chi tièu này cho thày cu mot tram dèng vòn bò vào dàu tu thi 11
 20. 20. sau mot chu ky kinh doanh (thudng là 1 nàm) thi thu dugc bao nhièu Igi nhuàn. Chi tiéu nàychinh là co sd de dành già hieu qua kinh doanh cùa càc doanh nghiép ed quy md san xuàtkhàc nhau.- Ty suàt lai nhuàn trèn già thành: Phàn ành hieu qua kinh té tinh theo lai nhuàn va chi phisan xuàt.- Ty suàt lai nhuàn san phàm: Cho bièt ty le Igi nhuan ma doanh nghiép co thè thu dugc khisan xuàt ra mot don vi san phàm.Phàn tich càc nguòn lycCàc nguón lue tàc dòng dèn viéc xày dung chièn lugc kinh doanh san phàm cùa doanhnghiép bao góm: Co sd ha tàng, nguón nhàn lue, nguón lue vè nguyèn vàt liéu, quàn ly sanxuàt, he thóng phàn phói, còng tàc marketing, quàn ly nghièn cùu va phàt trièn.Ca so hg tàng: bao góm viéc phàn tich dành già thuc trang he thóng mày móc thièt bi, nhàxudng phuc vu cho qua trình san xuàt, cdng nghè san xuàt, tinh ddng bd, dd ben, khà nàngphàt buy cdng suàt...San xuàt: Phàn tich boat ddng san xuàt san phàm trong doanh nghiép là vièc dành già càcyéu td cùa qua trình san xuàt san phàm, dièn bién qua càc giai doan va du doàn trong thdigian tói nhu: chi phi san xuàt, chat lugng san phàm...Càc yèu td này càn dugc so sành vdicàc chi tiéu trong ngành hoàc cùa càc ddi thù.Mot yéu td rat quan trpng trong quàn ly san xuàt chinh là dudng cong kinh nghiem. Phàntich kinh nghiem san xuàt cho thày doanh nghiép co Igi thè bay yèu thè han dói thù.Nguyèn vàt liéu: Ddi vói ITnh vuc san xuàt vàt liéu xày dung, vièc quàn ly nguèn nguyènliéu ed vai trò hèt sue quan trpng. Viéc phàn tich vè ngudn nguyèn liéu càn tìm hièu, dànhgià ràng ngudn nguyèn liéu dd ed Igi thè canh tranh nhu thè nào? cdng tàc khai tbàc va quànly ra sao? Tinh ben vùng cùa nguèn nguyèn liéu. Ben canh nguèn nguyèn liéu chinh càn 12
 21. 21. dành già càc ngudn nguyèn vàt liéu khàc nhu: khà nàng cung ùng cùa nhà cung càp, quyènnàng nhà cung càp...Viéc phàn tich dành già này cho bièt khà nàng phàt trièn ben vùng cùadoanh nghiép cùng nhu tinh chù ddng trong diéu tiét chi phi san xuàt.He thong phàn phoi^ còng tàc marketingQua trinh phàn tich sé tìm hièu, dành già mang ludi phàn phdi, boat ddng cùa he thdng phànphdi san phàm, càc quy che bàn bang dang dugc àp dung, chinh sàch già, cdng tàc tièp thiquàng cào. Qua dd dành già vè hình ành cùa san phàm, thuang hièu cùa san phàm dói vdingudi tièu dùng. Nèu hình ành cùa san phàm dugc nhièu kbàch bang bièt dèn va dugc khàngdinh, thi dd là mot diém manh ma doanh nghiép co thè khai tbàc nhàm già tàng Igi nhuan.Ngugc lai, nèu hình ành cùa san phàm dugc it ngudi bièt dén thi dd là mot diém yèu yèu càudoanh nghiép phài ed nhùng chién lugc phù hgp de tao dung hình ành tòt lén.Mang ludi phàn phdi ed y nghTa ciré ky quan trpng, nghièn cùu mang ludi phàn phdi de chothày mang ludi nhu vày dà dù rdng chua? mang ludi dd boat ddng co hieu qua khòng? Cdcàn md rdng bay thu bep mang ludi? Khà nàng kièm soàt mang ludiGià san phàm cùng là mot cdng cu ed thè tao dugc Igi thè trong canh tranh cho moi doanhnghiép. Nèu già bàn tbàp han càc ddi thù trong khi san phàm ed nhùng dàc tinh nói trdi tbìday dugc coi là mot diém manh de doanh nghiép khai thac.Nghièn cùu va phàt trién (R&D)Trong càc boat ddng dàu tu, dàu tu vào nghièn cùu va phàt trièn thudng dem lai Igi nhuanrat lón. Dàu tu vào nghièn cùu va phàt trièn giùp cho doanh nghiép ed thè cài tièn dugc quytrinh cdng nghè nhàm giàm chi phi trong san xuàt hoàc tao nèn su khàc bièt trong san phàmvdi dói thù canh tranh, tu dd xày dung nèn thè manh riéng cho mình.Nguon nhàn lueDay là qua trình phàn tich tìm hièu doanh nghiép ed dpi ngù nhàn su thè nàoémTinh dò 13
 22. 22. chuyèn mòn ra sao? Nhièu kinh nghiem hay it kinh nghiem? Càc che dò thu hùt va dào taonguón nhàn lue? Dpi ngù lành dao, phong càch lành dao? Càc yéu tò này nhièu khi là vàn decót Idi trong viéc canh tranh vói càc dèi thù trong ngành. Dàc bièt là dòi vói nhùng ngànhcòng nghe cao.2.1.5. Xàc dinh muc tiéu chién lirgcTàm quan trong cùa viéc xàc djnh muc tiéuMuc tièu cùa doanh nghiép là két qua ma doanh nghiép phàn dàu va co khà nàng dat dugctrong mot khoàng thdi gian xàc dinh. Càc muc tièu ludn phài dugc xàc dinh mot càch rd ràngva cu thè mdi dàm bào cho doanh nghiép dat dugc thành cdng.Càc muc tièu giùp cho nhà quàn tri doanh nghiép thày dugc doanh nghiép cùa hp trongtuong lai va hieu qua dàu tu. Càc muc tièu là co sd cho vièc thièt kè, td chùc càc boat dòngva quàn ly càc boat dòng dò. Nò cùng cung càp cho càc nhà quàn trì ca sd de dua ra càcquyét dinh phù hgp. Muc tièu se dinh hudng va phàt trièn tinh thàn làm viéc cùa doanhnghiép, khdng ed muc tièu doanh nghiép sé bi trdi ndi vò dinh, khó co thè dat dugc thànhcòng trong kinh doanh.Càc loai muc tiéu cùa doanh nghiépThóng thudng ve mat thdi gian doanh nghiép ed hai loai muc tiéu: Ngàn han va dai han.Muc tièu ngàn han tbuòng trong pham vi mot nàm, ed khi chi là mot mùa vu. Nhung vènguyèn tàc càc muc tiéu ngàn han va dai han phài ed mdi quan he chat che vói nhau, muctièu ngàn han tbuòng là co sd de thuc hien càc muc tièu dai han.Càc doanh nghiép thudng theo dudi nhièu muc tièu, tuy nhién bau hèt càc doanh nghiép dèutheo duoi nhùng muc tiéu chinh: doanh thu, Igi nhuan Ben canh dò con ed mot sé muctièu khàc nhu su bièt dén vè thuang hièu, vi thè canh tranh, thi phàn cùa doanh nghiép.. 14
 23. 23. Càc nguyèn tàc xàc djnh muc tiéuViéc xàc dinh muc tièu càn dàm bào càc nguyèn tàc sau:- Tinh cu thè: De càp dèn muc tiéu càn làm rd lièn quan dén vàn de gì, tièn dò thuc hièn nhuthè nào va kèt qua cuòi cùng càn dat dugc- Tinh khà thi: Muc tièu dat ra khóng phài dua trèn su mong muón cùa càc nhà quàn tridoanh nghiép ma con càn cu vào khà nàng cùa doanh nghiép.- Thong nhat: Càc muc tiéu de ra phài phù hgp vdi nhau de viéc thuc bién mot muc tièu nàodd khdng càn trd dèn viéc thuc hièn muc tièu khàc.- Linh hogt: Nhùng muc tièu de ra càn phài dugc xem xét thudng xuyén de ed thè diéuchinh kip thdi cho phù hgp vdi nhùng su tbay ddi cùa mdi truòng nhàm tan dung dugcnhùng ca boi va trành nhùng nguy co ed thè xày ra.2.1.6- Xày dyng càc phu-ang àn chién luOcMudn xày dung càc phuang àn chièn lugc trudc hèt ngudi làp chién lugc phài tdng két dugccàc diém manh, diém yèu, co boi cùng nhu nhùng thàch thùc cùa doanh nghiép. Sau dd dùngma tran SWOT de phàn tich mot càch tdng hgp càc yéu td trèn:Bang: Ma tran SWOT Noi bd doanh nghiép Phàn tich Diém manh (S) Diém yéu (W) Co boi (0) Phdi hgp S/O Phói hgp S/TMòi trudng ben ngoài Nguy co (T) Phói hgp W/O Phói hgp W/T 15
 24. 24. Kèt qua cùa qua trình phàn tich tong hgp chinh là co sd de càc nhà xày dung chién lugc dera bdn phuang àn chièn lugc chù yéu sau:* Phdi hgp S/O: Thu dugc tu su két hgp giùa càc mat manh chù yèu vdi càc ca bòi.* Phòi hgp W/O: Là su két hgp giùa càc mat yéu cùa còng ty vdi càc ca hdi. Su kèt hgp nàymd ra cho cdng ty khà nàng vugt qua mat yéu bang tranh thù càc co hoi.* Phòi hgp S/T: Thu dugc tu su két hgp giùa càc mat manh vói nguy co cùa doanh nghiép.Su kèt hgp này giùp cho cdng ty vugt qua dugc nhùng nguy co bang càch tan dung nhùngdiém manh cùa mình.* Phdi hgp W/T: Là su két hgp giùa càc mat yèu va nguy co cùa cdng ty. Su két hgp này datra yèu càu cdng ty càn phài tìm càc bién phàp de giàm bdt màt yéu va trành dugc nguy cabang càch de ra càc chièn lugc phdng thù.Ngoài bdn nhdm chièn lugc trèn, chùng ta hoàn toàn ed thè xày dung nhùng phuang ànchièn lugc mang tinh tdng hgp cà càc mat manh, yéu, co bòi va nguy co giùp de co thè tandung tàt cà nhùng diém manh va ca hoi cùa doanh nghiép de khàc phuc diém yéu, duongdàu vói nhùng thàch thùc.2.1.7- Lya chon phu-ang àn chién lu-acThdng qua viéc tdng hgp càc càn cu xày dung chièn lugc, chuyèn già xày dung chièn lugcsé su dung ma tran SWOT de phàn tich va dua ra càc phuang àn chièn lugc thich hgp duatrén su phói hgp giùa tùng diém manh, diém yèu vói co boi va thàch thùc.2.1.8 To chùc thirc hien chién lutfcDe dàm bào cho su thành cdng cùa chièn lugc, chi vdi viéc xày dung nèn mot bàn chiénlugc khdng thdi là chua dù ma diéu quan trpng là doanh nghiép td chùc thuc hien chién lugcày nhu thè nào. De ed thè td chùc thuc hien tdt dugc chièn lugc kinh doanh dà lira chpn, càcdoanh nghiép thudng thuc bién càc boat ddng sau: 16
 25. 25. - Tdng hgp va kièm tra lai toàn bd càc càn cu lira chpn chièn lugc va he thdng muc tiéu dàde ra: Dò chinh là vièc xem xét lai tàt cà càc co boi, thàch thùc, diém manh cùng nhu diémyèu cùa doanh nghiép, nhùng thành còng va thàt bai ma doanh nghiép dà dat dugc va gappbài trong thdi gian qua. Màt khàc cùng càn phài xem xét he thdng muc tièu ma doanhnghiép dat ra co phù hgp, co mang tinh khà thi bay khóng hay chi thè hièn su mong muóncùa nhà lành dao doanh nghiép.- Dành già, diéu chinh lai va làp ra càc kè hoach hành dòng nhàm dàm bào mot càch day dùnhàt càc yèu tò nguón lue cho vièc thuc hièn chièn lugc.- Dành già lai co càu tò chùc cùa doanh nghiép vè so lugng, chat lugng, chùc nàng va nhiémvu cùa càc phòng ban, cùa tùng càn bò còng nhàn vién va tièn hành diéu chinh hoàc tbay dóitoàn bò nèu nhà quàn tri thày thuc su càn thièt de dàm cho chièn lugc thành còng.2.2. Ly thuyét ve chién luOc canh tranh.2.2.1- Khài niem ve chién luac canh tranhSan phàm de co thè tón tai va ed dugc vi thè trèn thi trudng thi dd phài ed nhùng diém nóitrói hon so vdi ddi thù. Nhùng dàc diém ndi tròi dò dugc gpi là Igi thè canh tranh. De taodugc Igi thè canh tranh, càc doanh nghiép co thè thuc hien theo càc phuang phàp sau:- Cung càp nhùng san phàm, dich vu tuong duong nhung ed mùc già tbàp han de chiém ITnhva md rdng thi trudng hoàc tàng Igi nhuan cùa mình nhò su chènh lèch vè chi phi so vdi càcdoanh nghiép cùng ngành.- Cung càp càc san phàm, dich vu khàc so vói dèi thù canh tranh. Tu dò doanh nghiép co thètàng già bàn nhd su khàc biet hda nhàm già tàng Igi nhuan.Theo Michael Porter, doanh nghiép ed thè nhàm tdi toàn bd thi trudng va chàp nhàn dèi dàuvdi càc dói thù canh tranh, trong truòng hgp này tham vpng duong nhién cùa doanh nghiéplà sé trò thành nguòi dàn dàu thi truòng. Hoàc là, doanh nghiép lira chpn chi nhàm vào mot 17
 26. 26. phàn doan thi truòng dàc bièt.Bàn chat cùa vièc xày dung mot chién lugc canh tranh là lièn he mot còng ty vói mòi truòngcùa còng ty dò. Mac dù càc mòi trudng lièn quan rat rdng, bao gdm cà càc yéu tò ve kinh tèva xà bòi, nhung yéu tò chinh cùa mot mòi trudng doanh nghiép là ngành hoàc càc ngànhma cdng ty canh tranh d trong dd.2.2.2- Phàn tich mòi trudng ngànhDay chinh là mot trong nhùng viéc phàn tich cót yèu nhàt cùa qua trình xày dung chién lugckinh doanh cùa san phàm.Michael Porter, nhà kinh té hpc cùa Dai hpc Harvard, dà dua ra nhùng vàn de cót lòi nhàt desu dung cho viéc phàn tich mòi trudng ngành. Dò là md hình 5 lue lugng : Còng ty sàp thành làp Mòi de dpa tu càc còng ty mdi thành làp Khà nàng dàm phàn già cùa nhà cung càp Ngành Ngudi mua Nhà cung càp Khà nàng Canh tranh giùa càc dàm phàn cdng ty bién tai già cùa ngudi mua Mdi de dpa cùa càc san phàm hoàc bang hda tbay thè Hàng hda tbay thèKbàch hàng, nhà cung càp va càc cdng ty sàp già nhap dèu là nhùng "ddi thù" cùa càc doanh 18
 27. 27. nghiép trong ngành, va càc "dói thù" này ed thè manh han hoàc yèu hon phu thuòc vàonhùng truòng hgp cu thè.- Moi de dpa cùa viéc già nhapCàc còng ty mdi già nhap trong mot ngành tbuòng co nhùng khà nàng mdi, co tham vpng degiành thj phàn va thudng ed dù càc nguèn lue. Già thudng bi giàm xudng hoàc càc chi phi sétàng lén va kèt qua là giàm Igi nhuàn.Mòi de dpa cùa vièc già nhap vào mot ngành phu thuòc vào càc rào càn già nhap, cùng vóiphàn ùng tu nhùng ddi thù hien tai ma càc cdng ty mdi già nhap phàn doàn.Càc rào càn dòi vdi vice già nhap: Cd sau rào càn chinh ddi vdi viéc già nhap:Tinh kinh té cùa quy mò: nói dén viéc giàm chi phi don vi cùa mot san phàm khi ma solugng tuyèt dói dugc san xuàt trong mot thòi ky tàng lén. Tinh kinh tè cùa quy mó càn trdvièc già nhap vi nd bàt bude càc cdng ty mdi già nhap pbài san xuàt vói so lugng Idn va chiùsu rùi ro tu nhùng phàn ùng manh me cùa càc doanh nghiép hièn tai hoàc chàp nhàn su bàtIgi vè chi phi.Su khàc biet ve san phàm: co nghTa là càc còng ty làu ddi ed nhùng dàc diém nhàn dangrièng vè thuang hieu va su trung thành cùa khàch hàng. Nhùng diéu này bàt nguèn tu càcboat ddng quàng cào trudc dd, dich vu khàch hàng, su khàc biet vè san phàm, hoàc don giànchi là còng ty dàu tièn trong ngành. Su khàc bièt tao ra mot rào càn già nhap bang càch épcàc còng ty mdi già nhap tiéu tón rat nhièu de lày dugc su trung thành cùa nhùng khàchhàng bién ed.Nhùng yèu càu ve von. Nhu càu dàu tu vào nhùng ngudn lue tài chinh Idn de canh tranh taora mot rào càn già nhap. Vdn khòng nhùng càn thièt cho càc phuang tièn san xuàt ma concàn thièt cho mot so vièc nhu càc boat dòng nghièn cùu va phàt trìén, tin dung khàch hàng,hàng tèn kho hoàc chi tra cho nhùng thua lo ban dàu. 19
 28. 28. Tiép càn vói càc kénh phàn phoL Mot rào càn già nhap co thè dugc tao nèn do nhu càu cùacàc còng ty mdi già nhap de dàm bào vièc phàn phói càc san phàm cùa còng ty này. Dói khirào càn già nhap này cao dén noi ma de vugt qua nò thi mot còng ty mòi phài tao nèn motkénh phàn phòi hoàn toàn mói de co thè già nhap dugc vào ngành.Bàt lai vè chi phi dgc làp vói quy mò: Bao góm nhùng yéu tò quan trpng sau:- Còng nghe hàng bòa dpc quyèn: bi quyét hoàc càc ky thuat dugc giù dpc quyèn.- Tièp càn nguón nguyèn liéu dàc biet là nguèn nguyèn liéu co thè tao ra su khàc biet cùa sanphàm.- Vi tri thuàn Igi: Càc còng ty dà thành làp ed thè ed nhùng dia diém tbuan Igi trudc khi càcyèu td thi trudng làm tàng già de mua lai dugc toàn bd già tri cùa nhùng dia diém này.- Trg càp chinh phù: Nhùng trg càp uu dai tu chinh phù ed thè tao ra mot sd thuàn lgi làu daicho càc doanh nghiép làu ddi trong mot sd ITnh vuc kinh doanh.- Duòng kinh nghiem va duòng kién thùc: Nguòi ta quan sàt thày ed mot xu hudng là chi phidon vi sé giàm khi ma doanh nghiép tich lùy dugc nhièu kinh nghiem trong khi san xuàt rasan phàm. Dd là vi cdng nhàn cùa hp nàng cao dugc càc phuang phàp, dat dugc hièu qua caohon (duòng kién thùc co dièn), cài tbién càch bd tri, su dung càc thièt bi chuyèn dung, phàttrién càc quy trình, hieu qua làm vièc cao hon nhd vào nhùng thièt bi, su tbay dèi trong thiètké san phàm làm cho viéc san xuàt de dàng han, càc ky thuat de do ludng va kièm soàt suboat dòng dugc hoàn tbién, va nhièu yèu tò khàc nùa.Chinh sàch cùa chinh phù: Chinh phù co thè gidi han hoàc tham chi ngàn càm viéc giànhap vào mot sè ngành ma chinh phù kièm soàt bang càc chinh sàch. Diéu này khdng nhùnglàm tàng chi phi de già nhap ma cdn bào cho càc cdng ty làu dòi bièt ed mot còng ty sàp giànhap. 20
 29. 29. Dàc tinh cùa càc rào càn già nhap: Cd bai dàc tinh khàc cùa càc rào càn già nhap ma ratquan trpng nèu nhìn tu gdc do chién lugc:- Thù nhàt, càc rào càn già nhap ed thè hoàc chàc chàn thay ddi khi càc dièu kién thay dòi.- Thù hai, rào càn già nhap chiù su ành hudng bòi quyét dinh chièn lugc cùa doanh nghiép.Mùc dò canh tranh giùa càc doi thù hien taiSu canh tranh giùa càc dèi thù hien tai nhu canh tranh vè già, càc cupe chièn quàng cào, gidithiéu san phàm, va tàng dich vu chàm sdc khàch hàng hoàc dich vu bào hành. Trong hàu hètcàc ngành, càc dòng thài canh tranh cùa mot doanh nghiép co nhùng tàc dóng dàng ké dènnhùng ddi thù cùa nd va do dd kich dóng su tra dùa hoàc nhùng nò lue de cbòng lai nhùngdòng thài này.Mot vài hình thùc canh tranh giùa càc doanh nghiép trong ngành, bao gdm tàc dòng tònghgp cùa 3 yéu tò chinh: Co càu canh tranh ngành, xu hudng tièu dùng va nhùng rào càn rùtlui.+ Ca càu canh tranh ngành: Là su phàn bd vè sd lugng va quy md cùa càc doanh nghiéptrong ngành. Cd thè phàn biet hai loai ca càu chinh:- Ngành phàn tàn: Bao gdm càc doanh nghiép ed quy md vùa va nhd, khdng ed doanhnghiép nào ed vai trd chi phdi toàn ngành. Mdi doanh nghiép ludn phài canh tranh quyét liètde tèn tai va phàt trièn, cho nèn sue ép canh tranh là rat lón.- Ngành tap trung: Bao gdm mot so it càc doanh nghiép ed quy md Idn hoàc chi ed mot cdngty dpc quyèn. Chinh vi vày ma sue ép canh tranh cùa càc doanh nghiép trong ngành là khdngIdn.+ Xu hudng tiéu dùng cùa khàch bang cùng dugc coi là mot trong nhùng yéu tò tàc dóng dénmùc dò canh tranh cùa càc doanh nghiép trong ngành. Nèu nguòi tièu dùng ed xu hudng tièudùng càc san phàm cùa ngành tàng lén trong tuong lai, khi dd càc doanh nghiép co co hoi de 21
 30. 30. tàng doanh thu va lgi nhuàn cho riéng mình ma khóng làm ành hudng dén dói thù va làmcho àp lue canh tranh sé giàm di.Ngugc lai, nèu xu hudng tiéu dùng giàm sé dàn dén mot doanh nghiép muón tàng doanh sdbàn cùa mình tàt yèu phài chiém dugc thi phàn cùa dói thù canh tranh, dièu dò làm cho mditrudng canh tranh càng gay gàt hon.+ Rào càn rùt lui khdi ngành: Dd chinh là nhùng ràng bude cbinh khi doanh nghiép quyétdinh rùt ra khdi ngành bao gèm:- Càc mày mdc thièt bi khd ed thè su dung vào càc ngành khàc, nèu cdng ty muòn ra khòingành buòc phài bò di va nhu vày sé rat tón kém.- Nhùng rào càn cùa nhà nude, xa boi nhu nhùng quy dinh ràng bude cùa nhà nude, hoàc doy thùc tràch nhiém ddi vdi ngudi lao ddng.Nèu nhùng rào càn rùt lui khdi ngành ed ành hudng lón dèn doanh nghiép, Doanh nghiép sévàn phài tiép tue kinh doanh màc dù khdng ed Igi nhuan hoàc tham chi là thua Id. Khi dd càcdoanh nghiép trong ngành sé tìm mpi càch de cài thien vi thè canh tranh cùa mình. Dièu ddsé tao nèn mot sue ép canh tranh vd cùng Idn va mot mdi trudng canh tranh vd cùng quyétlièt.Cdn nèu nhùng rào càn này khdng ành hudng qua nhièu dèn doanh nghiép, khi dò doanhnghiép ed thè rùt lui khdi ngành va tham già dàu tu sang mot ITnh vuc khàc. Sd lugng càcdoanh nghiép trong ngành sé giàm do dd àp lue canh tranh tàc dòng dén doanh nghiép cùngnhddd ma giàm di.Àp lue tu nbùng san phàm thay theTheo nghTa rdng, tàt cà càc cdng ty trong mot ngành déu dang canh tranh vdi nhùng ngànhkhàc ma dang san xuàt nhùng san phàm thay thè. 22
 31. 31. Xàc dinh nhùng màt hàng tbay thè là mot vàn de cùa viéc tìm kiém nhùng san phàm khàc cochùc nàng giòng vói chùc nàng san phàm cùa ngành dò.Nhùng san phàm thay thè dàng chù y nhàt là nhùng san phàm co nhùng dàc diém sau (l)cdxu hudng cài thien vè mùc già hàp din so vdi già san phàm cùa ngành.(2)dugc san xuàt bdinhùng ngành ed lgi nhuan cao. Khi dd, nhùng màt hàng thay thè thudng nhanh chdng xuàthièn nèu su canh tranh tàng trong nhùng ngành cùa hp va gay ra su giàm già hoàc cài tiènsan phàm.Khà nàng dàm phàn già cùa ngudi muaNguòi mua ed thè canh tranh vdi ngành bang càch tìm càch day già giàm xudng. Mot nhdmngudi mua se co sue manh nèu: • Mua tap trung hoàc mua vai so luang lòn trong tuang quan vói doanh so bàn hàng cùa nguòi bàn. • Nhihig san phàm ma nhóm nguòi mua mua tu ngành chiém mot ty trong lan ve màt chi phi hay luang mua cùa nhóm: • Nhùng san phàm ma nhóm nguòi mua mua tu ngành là san phàm chuàn hoàc khóng co su khàc biet. • Khi chi phi chuyèn dói cùa nhóm nguòi mua là qua it. • Khi nguòi mua co lai nhuàn thdp. • Nhùng nguòi mua de dog già nhap ngành. • San phàm cùa mot ngành thi khóng quan trong dói vói chat luang san phàm hoàc dich vu cùa nguòi mua. li
 32. 32. Khà nàng dàm phàn cùa nhà cung capNhà cung càp ed thè nàng cao khà nàng thuang lugng cùa mình dèi vói càc còng ty trongmot ngành bang càch tàng già hoàc giàm chat lugng san phàm va dich vu hàng mua. Motnhóm nhùng nhà cung càp sé co sue manh nèu: • Trèn thi truòng chi co mot vài còng ty va tap trung han ngành ma nhóm này bàn san phàm cho. • Khòng bi ép buóc canh tranh vói nhihig san phàm thay thè khàc. • Ngành khóng phài là mot khàch hàng quan trong cùa nhóm nhà cung càp. • San phàm cùa nhóm nguòi mua thi khàc biét hoàc nò dà gay dung lén duac chi phi chuyèn dói. • Nhóm nhùng nhà cung càp de dog là se già nhap ngành.2.2.3. Càc loai hình chién luoc canh tranhDe canh tranh, doanh nghiép co thè lira chpn ba kièu chièn lugc tòng quàt: Chien luac chiphi thap, chien luac khàc biet hóa va chien luac trong tàm. Ba kièu chién lugc này xuàtphàt tu muc tièu kièm soàt thj truòng cùa doanh nghiép cùng nhu mong muón kièm soàt Igithè canh tranh, dugc thè hièn thóng qua bang sau: Lgi thè canh tranh Chién lugc canh tranh Chi phi Khàc bièt Muc Toàn ngành Chièn lugc chi phi thàp Chién lugc khàc bièt boa Tiéu 24
 33. 33. thi Chièn lugc trpng tàm trèn Chién lugc trpng tàm trèn Phàn doan truòng co so chi phi thàp ca sa khàc bièt hóaChien luac chi phi thàp thuòng dugc àp dung dói vói càc san phàm ma doanh nghiép cungcàp trèn thi truòng co quy mò thuc su lón va co thè dugc chuàn hóa, khi nhu càu tièu dùngcàc san phàm cùng loai khóng qua khàc bièt hoàc nhu càu tièu dùng cùa xà hòi co xu hudngco giàn theo già bàn san phàm.Chièn lugc chi phi tbàp dugc dàt co sd trèn Igi thè làu dai vè chi phi, ed thè do doanh nghiéped dugc thi phàn cao, do mua dugc già nguyèn liéu ré, do thièt bi san xuàt hièn dai. Muc tiéucùa doanh nghiép theo chièn lugc chi phi thàp là phàt trièn nhùng nàng lue ma cho phépdoanh nghiép tàng hieu qua va giàm chi phi so vdi càc ddi thù canh tranh. Phàt trièn nànglue khàc bièt trong quàn ly san xuàt va nguyèn liéu là vàn de cdt Idi de dat dugc muc tièunày,Lfu diém cùa doanh nghiép theo chièn lugc chi phi thàp ed thè canh tranh vdi càc dòi thùtrong ngành vi co Igi thè vè chi phi. Doanh nghiép it bi tàc dòng khi càc nhà cung càp tànggià va khi khàch hàng yèu càu giàm già. Hon nùa doanh nghiép co chi phi tbàp thuòng co thiphàn Idn, mua vói sd lugng nhièu nèn hp ed quyèn màc cà già vdi nhà cung càp; Nèu sanphàm thay thè vào thi truòng, doanh nghiép co chi phi thàp sé giàm già de duy trì thi truòng.Cuòi cùng là doanh nghiép ed chi phi thàp tao ra su càn trd già nhap ngành vdi càc dòi thùtièm àn.Nhuac diém cùa doanh nghiép theo chién lugc chi phi tbàp là chi tuong dói an toàn cho tóikhi nào nò vàn duy trì dugc Igi thè chi phi cùa mình - va già cà là chìa khóa de thu hùt motcàch dàng ké so lugng kbàch hàng. 25
 34. 34. Chién luac khàc biét hóa san phàmChièn lugc khàc bièt boa nghTa là cung càp cho kbàch hàng mot thù già tri ma dòi thù canhtranh khóng cung càp. Doanh nghiép sé giành dugc Igi thè canh tranh trèn thuang trudngbang càch tao ra san phàm - hàng bòa hoàc dich vu - ma khàch hàng cho ràng ed nhùng diémdàc bièt. Chién lugc khàc biét boa su dung khi doanh nghiép nhàn thày nhùng tin hiéu sau:- Khi thi truòng it nhgy càm vói già.- Nhu càu cùa nguòi tièu dùng co su khàc biét.- San phàm de tgo nèn su khàc biét so vai càc san phàm khàc trén thi truòng.- Khi doanh nghiép muón trành khòi mot cuóc chién tranh già cà.Vdi chién lugc khàc bièt hda, khàch hàng sé khòng con quan tàm nhièu dèn già cà, do ddkhà nàng tàng thu nhap bang càch dàt già cao cho phép doanh nghiép theo chièn lugc khàcbiét hda ed dugc lgi thè han càc dòi thù va co dugc lgi nhuàn cao hon nhièu doanh nghiépkhàc trong ngành. Tuy nhién doanh nghiép co thè khòng tàng già bàn ma chi cót chiém dugcsu trung thành cùa kbàch hàng vdi san phàm cùa mình.I/u diém dòi vdi doanh nghiép thuc hièn chièn lugc khàc bièt hda, chàc chàn se tao dugc lgithè hon so vdi càc ddi thù canh tranh, do dd àp lue canh tranh tu phia kbàch hàng, dói thùtièm àn, nhà cung càp bay càc doanh nghiép trong ngành khdng thuc su Idn. Dd chinh lànhùng uu diém lón cùa chièn lugc.Nhuac diém cùa chièn lugc khàc biét là khdng phài doanh nghiép nào cùng ed khà nàngthuc hien dugc va nd cùng chi duy trì dugc trong mot thdi gian nhàt dinh. Càc dói thù canhtranh cùa doanh nghiép ed thè nhanh chdng bàt chuóc san phàm tuong tu nhu cùa doanhnghiép. 26
 35. 35. Chién luOc trong tàmDoanh nghiép theo duèi chién lugc trpng tàm nhàm tàc dòng vào mot phàn doan thi trudngnhàt dinh ma d dò doanh nghiép sé trành dugc mot phàn nào sue ép canh tranh cùa càcdoanh nghiép dang cùng boat ddng trong ngành vi day ed thè là lo hèng cùa thj truòng macàc doanh nghiép trong ngành chua chù y tdi hoàc khdng muón khai thàc do han che venguón lue hoàc tièm nàng cùa phàn doan này dugc dành già chua thuc su Idn. Khi dà lirachpn dugc cho mình mot phàn doan thi trudng, doanh nghiép co thè thuc hien chièn lugctrpng tàm theo bai con duòng: Khàc bièt hóa san phàm hoàc chi phi thàp. Màt khàc vi quymó nhò nèn rat it doanh nghiép theo duèi chién lugc trpng tàm co thè co dugc su khàc biètva chi phi thàp cùng mot lue. Do dò doanh nghiép chi co thè lira chpn theo mot trong haichièn lugc trpng tàm: Trpng tàm trèn ca sa khàc biét hóa hoàc trpng tàm trén co so chi phithàp.Lfu diém Còng ty theo chièn lugc trpng tàm co thè canh tranh vói càc dói thù vi nò cung càpsan phàm va dich vu ma càc ddi thù khdng thè ed. Khà nàng này giùp doanh nghiép co lgithè hon so vói khàch hàng vi hp là nhà cung càp gàn nhu duy nhàt, khàch hàng khó co thèmua dugc san phàm tuong tu tu càc doanh nghiép khàc trong ngành.Nhùng dói thù tièm àn cùng nhu nhùng san phàm thay thè gap phài rat nhièu khó khan vidoanh nghiép dà co dugc long trung thành cùa khàch bang. Mat khàc, chién lugc này cùngcho phép doanh nghiép gàn gùi vói kbàch hàng va phàn ùng nhanh vói nhùng nhu càu thaydèi cùa phàn doan thi truòng ma doanh nghiép dà lira chpn.Nhuac diém cùa chièn lugc trpng tàm là khi nhu càu khàch hàng thay dèi, do su phàt trièncùa còng nghè làm cho thi truòng hep cùa doanh nghiép dot ngòt bién màt va khi dò doanhnghiép cùng khòng con co sd de tdn tai va phàt trìén. 27
 36. 36. CHUONG 3 DÀNH GIÀ HIÉN TRANG VIÉC KINH DOANH SAN PHÀM GACH COTTO TAI CÒNG TY CO PHÀN VIGLACERA HA LONG3.1. Tòng quan ve còng ty co phàn Viglacera Ha Long3.1.1- Qua trình hình thành va phàt triénCdng ty ed phàn Viglacera Ha Long tièn thàn là nhà mày gach Ha Long dugc thành lap nàm1978 vói quy md ban dàu là 2 nhà mày chuyèn san xuàt gach xày do Ba Lan va Bun ga rigiùp dò xày dung. Cdng suàt ban dàu là 70 trieu vién quy tiéu chuàn (QTC)/nàm. Ngày24/03/1993, Nhà mày gach Ha Long truc tiép truc thupc lièn hièp càc xi nghiép thuy tinh vagdm xày dung - Bd xày dung.Ngày 30/07/1997 Bd trudng Bd xày dung ky quyét dinh sè 482/BXD-TCLD dèi tén Nhàmày gach Ha Long thành Cdng ty gdm xày dung Ha Long. 28
 37. 37. 29
 38. 38. Lièn tue tu nàm 1995 dèn nàm 2005, cdng ty trìén khai dàu tu chièu sàu nàng cao nàng luesan xuàt cùng nhu dàu tu md rdng quy md. Trong dd dàng chù y là:- Dàu tu cài tièn cdng nghè tu nung dot bang than sang nung dot bang dàu FO nàng cao chatlugng san phàm gach tuy nel.- Dàu tu càc thièt bi san xuàt ngdi Igp tièn tièn hièn dai cùa Itali cùng càc thièt bi già còngkhuòn màu tao bude dot pbà vè san phàm ngói 22v/m2 trèn thi truòng.- Dàu tu xày dung nhà mày gach Hoành Bè còng suàt 80 trièu vién san phàm QTC/nàm.- Dàu tu xày dung nhà mày gach cotto Giéng Day còng suàt 2 trieu m2/nàm. Dèn nay nhàmày dà dugc mò ròng nàng còng suàt lén 5,2 triéu m2/nàm.Tinh dèn thòi diém bién tai còng ty góm càc nhà mày vói quy mó san xuàt sau:- Nhà mày gach Tièu Giao dóng trèn dia bàn phuòng Ha Khàu - Thành phó Ha Long -Quàng Ninb. Nhà mày co còng suàt 120 trieu vién QTC/nàm chuyèn san xuàt càc san phàmgach xày va ngói Igp. Cdng nghè san xuàt là he Id nung tuy nel- Nhà mày gach Hoành Bd ddng trèn dia bàn xa Le Lgi buyen Hoành Bd - Quàng Ninh. Nhàmày ed cdng nghè san xuàt vói co càu san phàm gidng nhà mày gach Tièu Giao nhung còngsuàt là 80 trìeu vién QTC/nàm.- Nhà mày gach cotto Giéng Day dóng tai phuòng Giéng Day - Thành phó Ha Long - QuàngNinh. Nhà mày chuyèn san xuàt càc san phàm gach óp làt dàt set nung, còng suàt 5,2 trieum2 QTC/nàm.- Ben canh 3 nhà mày san xuàt còng ty con co 1 xi nghiép kinh doanh thuc bién chùc nàngtiéu thu san phàm cùa tàt cà càc nhà mày.Cuoi nàm 2005, Còng ty dà tièn hành càc thù tue de ce phàn boa. Ngày 20 tbàng 01 nàm2006, Bò xày dimg dà co quyét djnh so 141/QD-BXD, chuyèn Còng ty gèm xày dung Halong thành Còng ty ce phàn Ha long Viglacera, sau này dèi tèn lai thành Còng ty co phàn 30
 39. 39. Viglacera Ha Long. Tai thdi diém này, vón dièu le cùa cdng ty là 70 ty ddng, trong dà Tónjcòng ty Thuy tinh va góm xày dung (Viglacera) nàm giù 45%. Tòng tài san cùa còng ty 400 ty dòng.3.1.2- Ca càu bò mày quàn ly cùa còng tySa dò tò chùc Còng ty co phàn Viglacera Hg Long. Dai bòi dóng co dòng Ban kièm soàt Hòi dóng quàn tri Tòng giàm dòc Càc phó tòng giàm dóc Phòng tài Phòng Ké Phòng Tò chùc Phòng xuàt chinh ké toàn hoach ky thuat hành chinh khàu Nhà mày gach Nhà mày gach Nhà mày gach Xi nghiép Tiéu Giao Hoành Bò cotto Giéng Day kinh doanhChùc nàng nhiém vu cùa càc phòng ban, dan vi* Phòng To chùc hành chinh: Chùc nàng tham muu giùp viéc cho TÓng giàm dóc trong ITnhvuc tuyén dung, quàn ly nhàn lue, che dò chinh sàch cùa ngudi lao ddng, cdng tàc hành 31
 40. 40. chinh vàn phòng, y tè , bào ve cdng ty.* Phòng Kè hogch ky thuat: Co chùc nàng tham muu giùp vièc cho TÓng giàm ddc xày dungké hoach san xuàt, cung ùng nguyèn nhién liéu phuc vu san xuàt cùa Còng ty, quàn ly chatlugng san phàm, nghièn cùu phàt trièn san phàm, còng tàc dàu tu, xày dung ca bàn....* Phòng Tài chinh ké toàn: Cd chùc nàng tham muu giùp viéc cho TÓng giàm dóc trong càcITnh vuc, vón luu ddng phuc vu san xuàt, cdng tàc hoach toàn kè toàn, bào cào tài chinh phàntich lo, lai toàn Cdng ty* Phòng xuàt khàu: Co chùc nàng tiép thi va xày dung he thóng mang ludi bàn hàng ra thitruòng nude ngoài.* Xi nghiép kinh doanh: Cd chùc quàn ly kho thành phàm va tièu thu san phàm, xày dungchinh sàch già cà va càc chinh sàch bàn hàng, md ròng mang ludi tièu thu trong nude.* Càc nhà mày san xuàt ed chùc nàng tè chùc quàn ly tài san thièt bi, vàn hành tò chùc sanxuàt theo kè hoach cùa Còng ty dàm bào càc chi tièu kinh té ky thuat va chat lugng sanphàm.3.1.3- Két qua boat dòng san xuàt kinh doanh.Càc chi tieu boat dòng san xuat kinh doanh: Dan vi tinh: Triéu dóng Nàm 2004 Nàm 2005 Nàm 2006 Nàm TT Chi tiéu Tàng Tàng Tàng 2003 Già tri Già tri Già tri trudng truòng truòng l Doanh thu 146.083 190.014 130% 275.267 145% 366.78 133% Lgi nhuàn sau 2 1.156 2.45 212% 3.15 129% 12.52 397% thuè 32
 41. 41. Vdn chù sd 3 13.959 13.5 97% 13.33 99% 30 225% hùu Thu nhap 4 bình quàn 1,354 1,314 97% 1,450 110% 1,650 114% ngudi/tbàngNguón: Còng ty co phàn Viglacera Hg LongNhìn chung càc chi tièu cùa cdng ty dèu dat mùc tàng trudng dèu qua càc nàm, doanh thu.lgi nhuàn nàm sau dèu cao hon nàm trudc.3.2. Gidi thiéu ve san phàm gach cotto3.2.1. Qua trình dàu tir va phàt trién san phàm gach cotto va còng nghe san xuàt.Giói thieu vè san phàm ggch cotto va còng nghe san xuàt 33
 42. 42. Gach cotto, theo khài niem cùangudi Y dd là san phàm dp, làt bangdàt set nung, ddng chat, khdng dùngbàt ky loai men bay vàt liéu nàokhàc bao phù. Do dd càn phàn biétgach cotto là mdt loai san phàm,khàc vdi thuang hiéu COTTO, motnhà san xuàt càc san phàm su vesinh. 34
 43. 43. Cd nhièu phuang phàp san xuàt gach cotto: - Phuang phàp tao hình dang khdi bop bang dùn déo, pboi sày sau dd nung dot trong lo nungtunel. San phàm sau khi ra Id dugc bdc tàch thành càc vién don. Phuang phàp này gpi là sanxuàt gach che. San phàm san xuàt theo phuong phàp này cùng gpi là gach che. Chu ky sanxuàt theo cdng nghe này thudng kéo dai trèn 30h.- Phuang phàp tao hình dang dùn tàm don sau dò sày nung ngay trong Id nung thanh làn(dang lo nung ma san phàm chuyèn ddng trong lo bang càc thanh làn góm). Chu ky sày nungkhoàng 2 dèn 3b. Cdng nghe san xuàt theo phuang phàp này gpi là cdng nghe nung nhanh.Thuc chat cdng nghe này phàt trién tu cdng nghè san xuàt gach óp làt ceramic hay granite.Còng nghè này do hàng SACMI - ITALY phàt trièn va chuyèn giao cho mot sè nuóc gèmTày Ban Nha, Bò Dào Nha, Braxin va Viét Nam là nuóc thù 4.De phàn bièt san phàm san xuàt theo còng nghè cùa SACMI va còng nghè gach che, ngudita thuòng gpi san phàm là gach cotto.Tuy nhién càc yèu càu vè màt cdng nghe cùng ddi hdi khàt khe hcm nhièu va chi phi san xuàtcùng Idn hon.Tinh khàc biét cùa ggch cotto so vói càc logi vàt liéu khàc.So vdi càc san phàm granite, ceramic, dà thi san phàm cotto ed mot dàc trung là san phàmdòng chat, khòng bi dò mò hòi khi thdi tiét àm udt (ndm), khà nàng truyèn nhièt thàp nèn taocho cdng trình thàn thien vdi mdi truòng hcm nhu àm vè mùa dóng, màt vè mùa he. Bencanh dò san phàm co màu sàc tu nhién rat phù hgp vdi càc cdng trình kién trùc kièu Phàphay kién trùc kiéu À Ddng. Ddng thdi theo quan niem cùa ngudi Vièt va ngudi Trung Hoa,san phàm gach dàt set nung de tao kién trùc hgp vdi phong thuy hon cà.Tinh khàc biét vói càc san phàm cùng ngành- Do dugc san xuàt bang nguòn nguyèn liéu tòt nèn san phàm cotto Ha Long luón co càc chi 35
 44. 44. tiéu co ly nhu cudng dd khàng uèn, dò hùt nude, do ben cao hon bàn so vdi càc san phàmcùng loai.- Kich thudc cùa san phàm gach cotto ludn chinh xàc hon so vdi san phàm khàc.- Bè màt san phàm dep hon.Càc chi tièu co ly cùa san phàm gach cotto so vdi san phàm cùng ngành: Chi tiéu San phàm gach cotto San phàm gach thong thudng Khà nàng chiù lue udn Trèn 20N/mm2 <l4N/mm2 Do cùng bé mat theo thang Mod >6 <4 Khà nàng chiù mài mdn Nhd ban 393 mm3 Tdi 500mm3 Dò hùt nude 3% < E < 6% Trén 6% Do cong vénh <0,5% Trén 5% Sai so vè kich thudc dai, ròng <1% Trèn 1% Sai so góc <0,5% Trén 1% Dò ben vdi thòi tiét Rat ben BenNguón: Còng ty co phàn Viglacera Hg Long- San phàm luón co su dèng dèu vè màu sàc trong mot lo san phàm. Day là mot chi tièu machua don vi san xuàt gach dàt set nung khàc dat dugc.- Ngoài san phàm kich co 300x300mm trd xuóng gióng nhu càc loai san phàm cùa càc nhàsan xuàt khàc, thi vdi kich ed Idn han là uu thè tuyèt dói cùa san phàm gach cotto, dàc biét làtrong xu thè su dung san phàm tàm Idn trong càc cdng trình. 36
 45. 45. Sa dò còng nghe san xuàt gach cotto. Dàt set phong boa trèn 6 thàng dd àm 9% Sa mot phu ^ già Càn dinh lugng 1 He mày nghièn sàng 1 He mày nhào, dùn, càt tao bình Ld sày 4 tàng dang thanh làn Ld nung thanh làn 1 r He thóng phàn loai 1r Dóng gói, nhap khoNguón: Còng ty co phàn Viglacera Hg Long.3,2,2 Qua trình dàu tu san xuàt ggch cotto tgi Còng ty co phàn Viglacera Hg LongNàm 2002, Còng ty ce phàn Viglacera Ha Long khi dò là còng ty góm xày dung Ha Longdugc TÓng còng ty thuy tinh va góm xày dung dóng y cho phép dò bò nhà mày gach Giéng 37
 46. 46. Day do Ba Lan giùp dò xày dung tu nàm 1978 vi còng nghè da lac bau. Thay vào dò còng tydàu tu nhà mày gach cotto còng suàt ban dàu là 1 triéu m2/nàm. Thàng 11/2002, san phàmchinh thùc dugc dua ra thi trudng.Cudi nàm 2003, còng ty tièp tue dàu tu nàng còng suàt nhà mày lén 2 trìeu m2/nàm.Di dói vdi Cdng ty ce phàn Viglacera Ha Long trong vièc dàu tu xày dung nhà mày gachcotto là cdng ty gdm xày dung Xuàn Hoà, mot dem vi thành vién cùa Tong còng tyViglacera. Còng ty này dà dàu tu 1 nhà mày gach cotto tai huyén DT An - tinh Bình Duangvdi cdng suàt 2 giai doan là 2 trieu m2/nàm. Tuy nhién, do cdng tàc san xuàt kinh doanhkhdng dugc tdt va thiéu kinh nghiem trong quàn ly nèn chat lugng san phàm gach cotto cùacdng ty gdm xày dung Xuàn Hoà khóng dat yèu càu, dóng thdi viéc md thi trudng khdng tdtdàn dén ld kéo dai. Thàng 6/2004, Tdng cdng ty Viglacera dà quyét dinh sàp nhap nhà màygach cotto Bình Duang vè Cdng ty ed phàn Viglacera Ha Long. Cdng ty da di dòi toàn bòday truyèn san xuàt ra nhà mày gach cotto Giéng Day de san xuàt ed tinh tap trung han, gànngudn nguyèn liéu tdt hon.Ben canh vièc dàu tu md rdng cdng ty lièn tue ùng dung càc tièn bd khoa hpc nhàm giàm chiphi san xuàt, tàng cdng suàt nhà mày. Vdi cdng suàt thièt kè là 4 triéu m2/nàm, dèn nay cdngsuàt thuc tè cùa nhà mày dà dugc nàng gap 1,3 làn, dat 5,2 triéu m2/nàm.3.3. Phàn tich mòi trudng kinh doanh san phàm cotto cùa còng ty co phàn ViglaceraHa Long.3.3.1- Su mang va djnh hudng phàt trién cùa còng ty.Còng ty co phàn Viglacera Ha Long, vói Igi thè co nguèn nguyèn liéu dàt set Giéng Day tòtnhàt Dòng Nam À, su di dàu trong vièc dàu tu va dèi mói còng nghè san xuàt gach ngói dàtset nung tai Vièt Nam, vói kinh nghiem trèn 30 nàm cam két:- Cung càp cho nguòi tiéu dùng nhùng san phàm gach ngói dàt set nung co chat lugng cao 38
 47. 47. nhàt, thàn thien vdi mdi truòng, phù hgp vdi nhièu loai kién trùc.- Ludn duy trì vi tri dùng dàu Vièt Nam trong ITnh vuc san xuàt va phàn phói san phàm gachngdi dàt set nung, dàc bièt là san phàm gach cotto chat lugng cao.- Là mdi truòng tòt nhàt de mpi càn bò còng nhàn vién co thè phàt buy hèt khà nàng sàng taocùa mình.- Là mói trudng tét cho càc nhà dàu tu, dàm bào mùc Igi nhuàn rdng hàng nàm trèn 20%.- Cdng ty sé nàm trong sè doanh nghiép ed doanh so trén l.OOO ty vào nàm 2012, dèng thòidóng góp tich cuc vào su phàt trièn cùa ngành xày dung cùng nhu nèn kinh tè Viét Nam.3.3.2- Phàn tich mòi trudng vT mò.Mòi truòng kinh téTrong càc nàm gàn day, nude ta ed toc do tàng GDP tu 7,5 -H 8% nàm. Nèn kinh tè phàt triènnhanh dà tao cho nhu càu dàu tu xày dung co sd ha tàng, nhà d tàng dàng ké. Vi vày, mditruòng kinh té dà tao ra nhu càu mua càc san phàm vàt liéu xày dung trong dd co càc sanphàm gach cotto.Ta ed thè thày nhu càu thuc tè qua tình hình tièu thu noi dia dèi vdi san phàm gach óp làttrong 6 nàm gàn day (bào cào cùa hièp bòi góm su Viét nam, tbàng 3/2006). 2000 2001 2002 2003 2004 2005Gach óp làt tràng men vagach granite (triéu 65 75 86 95 115 115m2/nàm)Gach óp làt dàt set nung 0,5 0,5 0,5 1,5 2,8 3,5(triéu m2/nàm) 39
 48. 48. Nguòn : Hièp hòi góm su Vièt NamSo liéu trén cho thày nhu càu dòi vdi gach dp làt vàn cdn d mùc cao trong khi mùc tiéu thucùa san phàm gach dp làt dàt set nung con qua thàp.Trong thòi gian gàn day, thi truòng chùng khoàn bùng né dà tao ra mot kénh buy dòng càcnguòn lue tài chinh de doanh nghiép co co hòi phàt trièn mò ròng san xuàt cùng nhu co thètàng thèm vón de san xuàt kinh doanh, dàc bièt là khi còng ty àp dung chién lugc san xuàtdu thùa san phàm de tao dung hàng rào già nhap ngành cùa càc doanh nghiép mdi.Ben canh nhùng tàc ddng tich cuc, mdi trudng kinh tè phàt trién nhanh dà kéo theo tinhtrang thiéu nguyèn nhién vàt liéu, nàng lugng. Già nguyèn nhién vàt liéu dàu vào cùa ngànhsan xuàt gach cotto gèm than, dièn, phu tùng ca khi lièn tue tàng làm chi phi san xuàt, vàntài tàng cao, già thành san phàm cùng vi thè ma tàng theo.Mòi truòng chinh tri, phàp luàt,Tàc dóng Idn nhàt dèi vdi san phàm gach dp làt ndi chung dd chinh là càc ca che cùa nhànuóc nhàm ha che càc san phàm ceramic va granite nhap tu Trung Quóc. Day ed thè coi nhumot hình thùc bào ho cùa nhà nuóc vdi ngành san xuàt này. Tuy nhién theo cam két cùa ViétNam khi già nhap WTO là mùc thuè nhap khàu ddi vdi san phàm gach dp làt sé càt giàm dàntdi bang 0. Day là mot trong nhùng nguy co de doa dèn boat ddng san xuàt kinh doanh cùacà ngành nói chung va Còng ty ce phàn Viglacera Ha Long ndi rìèng.Mòi truòng xà hòiSu chuyèn dich tu nèn kinh tè ndng nghiép sang nèn kinh tè cdng nghiép, dich vu dà tao rasu chuyèn dich mot bd phàn dàn cu tu ndng thdn ra thành thi. Day là dói tuong co nhu càunhà d cao va cùng là dèi tugng ed nhu càu mua càc san phàm cùa cdng ty.Tu làu, ngudi dàn Vièt Nam dà quen vdi Idi kién trùc kiéu Phàp trong càc bièt thu, nhàvuòn Xu thè này, gàn day lai ràm rd hon. Day chinh là dièu kién de càc doanh nghiép gach 40
 49. 49. ngdi dàt set nung ed ca boi phàt trièn vi Idi kién trùc này ddi hdi càc vàt liéu ed tinh tu nhiénnhu gach dò, góm, dà.Tuy nhién, bau hèt ngudi tièu dùng Viét Nam cdn khà xa la khi nói dén san phàm cotto. Daychinh là mot thàch thùc ddi bdi cdng ty phài dua ra chién lugc kinh doanh phù hgp.Mói truòng còng nghe,Trudc khi ed cdng nghè san xuàt gach cotto thi vièc san xuàt càc san phàm gach làt chù yèulà theo cdng nghè gach che. Cdng nghe này cho ra nhùng san phàm khdng thuc su ed chatlugng cao. Cdng nghe cotto ra ddi dà dàp ùng dugc càc yèu càu khàt khe vè chat lugng sanphàm, dàc biét là càc san phàm tàm Idn. Day thuc su là cdng nghe cùa tuong lai va tièn tdisé xoà bd cdng nghè truyèn thdng.Tuy nhién, cdng nghe cotto ddi hdi nhùng yèu td san xuàt cuc ky nghiem ngàt nhu: chatlugng nguyèn liéu pbài dèng nhàt cao, day truyèn phài ddng bd, trình do vàn hành phàichuyèn nghiép. Qua thuc tè chùng mình, vdi còng nghè cotto suàt dàu tu cao han nhièu sovói còng nghè truyèn thóng cùng nhu yèu càu ve trinh dò chuyèn mòn cùa còng nhàn vànhành cùng phài cao han.Còng nghè san xuàt gach cotto do hàng SACMI - Itali phàt minh va thuc tè vàn là hàng duynhàt bién nay. Vdi còng nghè cùa hàng, san phàm phài nung dot bang khi gas boa long LPG.Song Còng ty ce phàn Viglacera Ha Long dà chuyèn dói thành còng sang su dung nhién liéulà than là giàm dèn 55% chi phi nhién liéu. Day thuc su là rào càn ma càc dói thù khàc khigià nhap khó bàt chudc dugc.Mòi truòng quoc té.Theo so liéu thóng kè cùa hièp boi góm su Asean - CICA, ty trpng kim ngach xuàt khàugach óp làt cùa càc nuóc trong khòi Asean nàm 2004 dugc dành già nhu sau: 41
 50. 50. Indonesia, 38.94% ,.,--rr7f77777777777777T7yT^ Thailand, 28.29% Càc nu-dc khàc, 1.86% Vièt Nam, 4.95% Malaysia, 25.96%Nhu vày, ty trpng san phàm xuàt khàu cùa Vièt Nam so vói càc nuóc trong khu vuc con ratkhièm tòn. Dành già day là ca bòi de Viét Nam co thè thùc day canh tranh vdi càc nuóctrong khu vuc de xuàt khàu gach làt.Ddi thù Idn vè màt bang vàt liéu xày dung là Trung Quóc, mot quóc già ed tèng cdng suàtsan xuàt gach óp làt: 2,3 ty m2. Nhu càu su dung noi dia cùa Trung Quóc qua càc nàm 2000dèn 2005 dèu duy trì d mùc èn dinh là 85%. Bình quàn mdi nàm Trung Quóc xuàt khàu gachdp làt 345 trieu m2. Tuy nhién chù yèu là gach ceramic va granite. Trung Quóc chua ed còngnghè san xuàt gach cotto. Hon thè nùa, thòi quen tièu dùng cùa ngudi Trung Quóc là sudung nhièu càc san phàm ceramic va granite nèn ngành san xuàt gach làt dàt set nung it phàttrièn. Nhu vày, Viét Nam co thè trành dugc nguy ca canh tranh san phàm này tu phia TrungQuóc. 42
 51. 51. 3.3.3- Phàn tich mòi trudng ngành.Dành già doi thù hien tgi,Gach cotto là mot san phàm mdi trèn thi truòng nhung khdng phài vi thè ma khdng co càcdòi thù canh tranh. Càc san phàm canh tranh cùng loai chinh là càc san phàm gach che nungdot trong lo nung tuynel. Mot so còng ty Idn co khà nàng canh tranh vdi Còng ty co phànViglacera Ha Long trong ITnh vuc gach làt dàt set nung dò là:(1) Còng ty gach ngói DÒng nai, dia chi tai 119- Dièn Bién Phù - TP Ho Chi Minh. Day làmot còng ty co thuang hiéu manh vè san xuàt gach ngói dàt set nung tai khu vuc mién Nam.Gach làt d day là san phàm gach che kich thudc 300x300mm. Chat lugng san phàm khà tdt,già bàn phù hgp vdi dai da sè ngudi tiéu dùng. He thdng phàn phdi rdng kbàp càc tinh Nambò. vè nàng lue san xuàt, doanh nghiép này co thè dàp ùng khoàng l.OOO.OOOm^ san phàmgach làt mot nàm va viéc dièu tiét co càu san phàm san xuàt rat linh boat.Qua tìm hiéu, trong nhùng nàm gàn day, toc dò tàng trudng vè san lugng san xuàt cùa doanhnghiép này duy trì d mùc tu 15 dén 20%/nàm va san phàm san xuàt ra dèn dàu dugc tiéu thuhèt dèn dd.Cd mot diém thuàn lgi cho Cdng ty ce phàn Viglacera Ha Long là cdng ty gach ngdi DÓngNai khdng ed he thóng phàn phói tai thi trudng mién Trung va mién Bàc, va hièn tai cdng tynày cùng chua ed chién lugc phàt trièn thi trudng tai hai khu vuc này.(2) Cdng ty gach Xuàn Hoà ddng tai huyén Sdc San - Ha Noi. Tuy khdng cdn san xuàt gachcotto nhung cdng ty ed truyèn thóng va kinh nghiem san xuàt gach che 300x300mm va càcloai gach làt ed kich thudc nhd hon. Nàng lue san xuàt cùa cdng ty ed thè dàp ùng khoàng500.000mVnàm. Chat lugng san phàm tuong dói tòt, he thdng tièu thu tap trung xung quanhdia bàn Ha Noi. Day cùng là thi trudng ed sue mua Idn nhàt.(3) Cdng ty ce phàn gach ngói Tàn Giéng Day dóng tai huyén Qué Vò - Bàc Ninh. San 43
 52. 52. phàm gach làt nèn dàt set nung cùng là mot thè manh cùa còng ty. Hièn tai nàng lue san xuàtcùa còng ty mói d mùc 350.000mVnàm, song hoàn toàn ed khà nàng nàng cdng suàt lén gap 1,5 làn. Chat lugng san phàm tot dugc thi trudng dành già cao. Tuy nhién, do cdng ty nàymdi thành làp nèn he thóng phàn phói cdn mòng va chù yèu bàn san phàm tai chò cho khàchhàng dia phuong va càc vùng làn càn.(4) Càc dòi thù khàc. Hièn nay, ngoài mot so dèi thù tàm ed nèu trén tbì con rat nhièu doanhnghiép san xuàt gach ngói dàt set nung san xuàt dugc san phàm gach làt. Tuy nhién, quakhào sàt thi trudng, càc doanh nghiép này chi san xuàt dugc càc san phàm ed kich thudcnhd, chat lugng thàp va khdi lugng cùng khdng Idn. Ben canh dd càc san phàm chi tiéu thucho nhùng dia bàn xung quanh doanh nghiép va dòi vdi nguòi tièu dùng khdng ed yèu càuchat lugng san phàm cao.Dành già doi thù tiem nàng,Hièn tai, Cdng ty ed phàn Viglacera Ha Long ed mot Igi thè là nhà san xuàt gach dp làt theocdng nghè cotto duy nhàt. Tuy nhién, qua dièu tra cho thày nhièu doanh nghiép trong nudedang trién khai cdng viéc chuàn bi dàu tu nhùng nhà mày tucmg tu. Cu thè dòi vdi tap doànPrime, mot tap doàn chuyèn san xuàt gach ceramic tai VTnh Phùc dà xùc tièn dàu tu tai DòngTrìèu - Quàng Ninh mot nhà mày san xuàt gach ngói dàt set nung, trong dd co san phàmgach cotto vói còng suàt dir kién là 1.000.000m2/nàm. Qua dành già day là mot dói thù lónvi hp da khà thành thuc trong còng nghe ceramic va quen vói càc thièt bi cùng nhu quan hetot vói hàng SACMI - Itali. Nguòn nguyèn liéu ma dèi thù này dang sd hùu cùng ed nhùngdàc diém gàn gióng vói dàt set Giéng Day va phù hgp vdi viéc san xuàt gach cotto. Tap doànPrime ed mdt Igi thè cuc ky Idn là bè thdng phàn phdi san phàm ceramic ròng khàp cà nudeva mot sè nude trong khèi ASEAN, thuang hièu Prime là mot thuang hiéu manh. Do dd khisan xuàt san phàm gach cotto, tàp doàn này khdng phài xày dung thèm mang ludi phàn phói 44
 53. 53. cùng nhu quàng bà thuang hiéu.Dành già hàng rào già nhap ngành,Suàt dàu tu cho mot nhà mày san xuàt gach cotto cdng suàt I trieu m2/nàm tai thdi diémhien tai là 8 triéu USD. Trong khi dd doanh thu trung bình hàng nàm sé vào khoàng 3,5 triéuUSD. So sành ty le doanh thu/suàt dàu tu trong ITnh vuc gach ngdi dàt set nung thi ty le nàylà khà thàp va khòng thuc su hàp dàn.Dòi vói càc còng ty co dir dinh dàu tu day truyèn gach cotto sé rat khó khan khi xày dungthuang hiéu san phàm va quàng bà hình ành san phàm vi day là mot loai san phàm mai trénthi truòng vàt liéu.Vè màt còng nghè tbì san xuàt gach cotto dòi bòi trình dò cao, co kinh nghiem trong ITnh vucsan xuàt gach ngói dàt set nung. Va thóng thuòng, theo kinh nghiem cùa mot sd hàng Idntrèn thè giói, viéc vàn hành thù trudc khi nhà mày boat ddng dn dinh kéo dai tu l - l ,5 nàm.Viéc ùng dung cdng nghè khi hoà than trong san xuàt gach cotto là mot viéc hèt sue khókhan dòi bòi màt nhièu thòi gian cùng nhu chi phi dàu tu.vè nguyèn liéu, day cùng là rào càn khà lón de già nhap ngành vi dòi hòi tinh dóng nhàt cao.Ty le thành phàn òxit sàt tu nhién chiém cao tói 5-7%, trong khi hàu hèt dàt set cùa nuóc taty le này chiém duói 5%. Hien chi co khu vuc Giéng Day, Hoành BÒ, Dòng Trièu thuòc tinhQuàng Ninh mói co loai dàt set này.Mot khia canh hèt sue quan trpng trong viéc già nhap ngành san xuàt gach cotto dò là kinhnghiem san xuàt gach dàt set nung. Thuòng tbì mot doanh nghiép phài co tói thiéu 5 nàmkinh nghiem san xuàt gach ngói theo còng nghe truyèn thóng mai thuc su co dù khà nàngtiép càn tòt vdi cdng nghè cotto.Quyén nàng cùa khàch hàng.Hièn tai, khàch hàng cùa cdng ty ed 3 nhdm dói tugng chinh sau: 45
 54. 54. - Ddi tugng là càc chù cdng trình lón: Dòi tugng này khi thuang lugng thuòng mua vdi solugng rat lón. Thóng qua ngudi mua này, san phàm cùa cdng ty dugc dua vào cdng trình vasé là mot bién phàp khuèch truòng hùu hiéu. Tuy nhién, dói tugng khàch hàng này thudnged càc yéu càu khàc ngoài san phàm dò là hình thùc thanh cham sau khi còng trình dugcquyét toàn hoàc dòi hòi che dò bào hành dai...Co thè nói day là mot dói tugng khàch hàngco quyèn nàng Idn. Mac dù vay, cdng ty tièu thu san phàm cotto thdng qua ddi tugng nàykhdng nhièu, va trong thdi gian qua cdng ty cùng chua chù trpng dén ddi tugng khàch hàngnày.- Dèi tugng khàch hàng là càc cà nhàn, don vi mua le truc tiép tai noi san xuàt hoàc thdngqua càc chi nhành, dai ly. Dèi tugng này thuòng tàp trung tai thành phó, thi xa. Dàc diémcùa nhdm dèi tugng này là nhu càu dén dàu tbì mua dén dd. Mùc do ành hudng cùa nhdmdói tugng này dèn cdng ty khdng lón.- Dói tugng là càc nhà phàn phói Idn tai càc tinh, thành phó. Dò là càc dai ly càp I cùa còngty, do truc tièp còng ty khào sàt thi truòng va quyét dinh hgp tàc xày dung lén. Day chinh làkénh phàn phói chinh cùa còng ty, dèng thòi là dàu mói de còng ty nàm bàt dugc càc thóngtin tu thj truòng. Tu càc dai ly càp I này ma càc chàn rèt dai ly càp 2, càc diém bàn le khàcdugc hình thành. Mèi quan he giùa nhóm dèi tugng này vdi cdng ty bét sue khàng khit va edtàc ddng qua lai làn nhau. Cdng ty ludn gay sue ép già tang doanh sè, san lugng tièu thu vdidai ly con dai ly luón dòi hòi càc che dò hoa hèng cùng nhu càc quy dinh vè già bàn, dièukién thanh toàn va càc dièu kién bò trg vè co sd vàt chat. Cd thè ndi, day chinh là dói tugngkhàch hàng ed sue ép manh nhàt dói vdi cdng ty.Dành già mot càch tèng quàt, quyèn nàng cùa khàch hàng mua san phàm cùa cdng ty con ratthàp Chinh vi ly do này nèn trong mot thòi gian dai, cdng ty dèu thuc hien dugc vièc muahàng tra tièn trudc, cdng ng cùa khàch hàng d ty le rat thàp so vdi doanh thu (khoàng 3%). 46
 55. 55. Vi vày, màc dù co nhùng thdi diém khd khan vè tài chinh nhung cdng ty vàn duy trì dugcddng tièn dàm bào cho boat ddng san xuàt kinh doanh bìnb tbuòng.Quyèn nàng cùa nhà cung cap,Cdng nghè san xuàt gach cotto ddi bài tinh òn dinh cao vè nguyèn liéu, nhién liéu cùng nhucàc vàt tu phu tùng thay thè.Vè nguyèn liéu là dàt set chat lugng cao, trong khi nguón nguyèn liéu ngày mot can kiet thisue ép cùa nhà cung càp lén còng ty ngày mot lón, già cà nguyèn liéu ngày mot tàng. Degiàm hot àp lue, còng ty pbài chù dòng trong vièc quy hoach xin càp, thuè càc mò nguyènliéu.Vè nhién liéu chinh là than cuc tièu chuàn. Do dièu kién còng ty nàm ngay trèn vùng thancùa dàt nuóc nèn co nhièu nhà vung càp, tinh canh tranh tuang dòi Idn do dd sue ép tu nhàcung càp khdng cao. Nhung ben canh dd, già than là già do nhà nude kièm soàt do dd cdngty chiù sue ép khà Idn vè già ddi vdi ngudn nhièu liéu này.Ngudn nàng lugng dièn do nhà nuóc kièm soàt. Mac dù luàt dièn lue dà co hiéu lue va còngty là mot ho tiéu thu dien lón nhung Tòng còng ty dièn lue vàn là don vi dpc quyèn bàn dièn.Do dò day là nhà cung càp co quyèn nàng lón dòi vdi cdng ty.Chi phi than, dièn, xàng dàu là nhùng màt hàng cdng ty su dung vdi khdi lugng lón songkhdng ed khà nàng dàm phàn vdi nhà cung càp va phài chàp nhàn vièc thanh toàn ngay hàngthàng. Do vày nèu chièn lugc kinh doanh san phàm cotto khdng dàm bào ed Igi nhuan haydòng tièn dèu dan tbì sé xày ra màt càn dòi vè tài chinh.vè càc vàt tu phu tùng thóng thudng tbì khà san ed trén thi truòng. Tuy nhién mot sè vàt tumang tinh dàc thù nhu bò phàn còng tàc cùa càc mày dùn ép tao hình, lo nung, hàm sày vamot so phàn mèm dièu khièn dèu phài nhap tu nhà cung càp nèn sue ép cùa nhà cung càp làkhà lón. 47
 56. 56. San phàm thay thè.Là mot loai gach óp làt dùng trong càc còng trình dàn dung va còng nghiép, san phàm gachcotto chiù su canh tranh tu càc san phàm thay thè khàc nhu dà, gò, gach block nhung Idnnhàt là càc san phàm ceramic va granite. Trèn thi trudng hai san phàm ceramic va granite,qua dièu tra 2 nàm trd lai day, nàng lue san xuàt dà vugt qua nhu càu, rat de xày ra su canhtranh vdi san phàm cotto vè già, day thuc su là mot nguy co con cao hon so vdi su canhtranh trong ngành. Tinh hình cung càu ddi vdi san phàm gach óp làt theo khào sàt cùa Hiépboi vàt liéu xày dung thè hien trong bièu de dudi day: San lugng (trieu m ) Nàm 2003 2004 2005 2006 B Phàn du thùa so vdi nàng lue SX ^ San lugng xuàt khàu • Tiéu thu nói diaBen canh dò già bàn san phàm lièn tue giàm qua càc thdi ky, thè hièn d bièu dò sau: 48
 57. 57. Già bàn (1000 d/m^) 100 ^85 ..T7:^^rrrrr. 7^ 80 60 ~~—t 63 40 ; 20 1 2003 2004 2005 2006 NamCd thè ndi thàch thùc cùa gach cotto là khà nàng canh tranh gay gàt cùa san phàm thay thèdang trong giai doan bào hoà trén thi trudng, ddi hdi doanh nghiép phài ed chièn lugc kinhdoanh san phàm phù hgp de giàm thiéu tàc ddng cùa nguy co này.3.3.4- Phàn tich mòi trudng ben trongPhàn tich két qua kinh doanh san phàm gach cotto giai doan 2004-2006.San phàm cotto là mot san phàm mdi trèn thi truòng khdng nhùng tai Vièt Nam ma cdn càtrèn thè giói. Két qua san xuàt va tiéu thu san phàm qua càc nàm 2004- 2006 nhu sau: Chi tiéu DVT Nàm 2004 Nàm 2005 Nàm 2006 San lugng san xuàt m2 1.294.000 2.091.900 2.733.791 San lugng tièu thu m2 1.077.708 1.824.187 2.747.795 Trong dò: Tiéu thu nói dia 757.567 1.484.184 2.275.770 49
 58. 58. r T 1 Xuàt khàu 320.141 340.003 472.025 Già bàn bìnb quàn. d/m2 52.045 51.803 50.074 Trong dò: Già tiéu thu nói dia 47.765 48.724 47.450 Già xuàt khàu 62.176 65.270 62.722 Doanh thu tr.ddng 56.090 94.499 137.592 Trong dò: - Tièu thu nói dia 36.185 72.307 107.987 - Xuàt khàu 19.905 22.192 29.605 Lgi nhuan tr.ddng -28.768 312 5.161Nguón: Còng ty co phàn Viglacera Hg LongNhìn chung, san lugng tiéu thu san phàm cotto déu tàng qua càc nàm, xong dành già là vànthàp hon nàng lue san xuàt cùa nhà mày. Dành già vè co boi xuàt khàu cho thày ro mùc dpphàt trién cùa thi trudng ngoài nude ngày mot tàng.vè mat Igi nhuan chùng ta ed thè nhàn thày ro là kèt qua san xuàt kinh doanh tu nàm 2004dèn nàm 2006 ed bude tàng trudng rd rèt, tu chd thua lo dén chò co lai, màc dù ty le lginhuan trèn doanh thu chua cao (4,2%)Mot diém dàng chù y ma trong bang trèn chua nèu lén dò là càc san phàm xuàt khàu dà dàntuang thich vói chùng loai san phàm tièu thu trong nuóc trành dugc nguy co san phàm lòimot.Dành già vè thi phàn cùa san phàm ggch cotto.Qua dièu tra cùa bò phàn phàt trién thi truòng - xi nghiép kinh doanh Còng ty co phànViglacera Ha Long, thi phàn gach làt dàt set nung nàm 2006 cùa tùng doanh nghiép nhu sau: 50
 59. 59. CP Ha Long Viglacera 472.000 m2. 6 6 % Gach ngói Dòng Nai. 135.000 m2. 19% Càc cdng ty khàc. 110.000 m2. 15% Thj phàn xuàt khàu gach cotto nàm 2006 CP GXD Xuàn Hoà. 147.000 m2. 5%CP Ha Long Viglacera. 1.715.000 m2. 59% Gach ngói DÒng Nai. 409.000 ni2. 14% CPTàn Giéng Day. 115.000 m2. 4% Càc cóng ty khàc. 520.000 m2. 18% Thj phàn gach cotto khu vuc thành thi nàm 2006 51
 60. 60. Gach ngói Dong Nai. 220.000 m2. 11% CP Tan Giéng Day. 97.000 m2. 10% CPGXDXuanHoà. 252.000 m2. 13% CP Ha Long Viglacera. ^•—^^^£££1/^^/////^/^^/^:, Càc còng ty khàc. 560.000 ni2. 28% 750.000 m2. 38% Thj phan gach cotto khu vuc nòng thòn nàm 2006.(Nguón: Bào cào khào sàt thi truòng thàng 3/2007 cùa Cóng ty co phàn Viglacera Hg Long)Phàn tich càc nguòn lireNàng lue mày móc thiet bi, ca sa hg tang.Thièt bi san xuàt gach cotto cùa cóng ty dugc nhap dòng bó cùa bang SACMI- Itali. Day làmot day truyèn hien dai, tinh tu dòng hoà cao trong tàt cà càc khàu san xuàt. Còng suàt thiètkè cùa toàn bò day truyèn là 4 tdèu m2 Quy tièu chuàn (QTC)/nàm. Nhà mày dugc dàt trénmat bang ròng 13ha tai phuòng Giéng Day - Thành phó Ha Long - Quàng Ninh. Ben canhthièt bi san xuàt ddng bd tièn tièn, cdng ty cdn dàu tu mot he thdng phdng thi nghiem hièndai dàp ùng phù hgp cho còng tàc kièm tra càc chi tièu ky thuat ca ly cùng nhu thi nghiemtrudc khi san xuàt trèn quy md cdng nghiép ddi vdi mdi loai san phàm gach cotto.Kinh nghiem vàn hành va làm chù còng ngheDay truyèn san xuàt gach cotto dugc cdng ty dàu tu làn dàu tièn vào nàm 2001. Trong quatrình trièn khai dàu tu, cdng ty dà td chùc dào tao cà d trong nude làn nude ngoài dói vói tàtcà càn bd cdng nhàn vàn hành, càn bd ky thuat. Tai thòi diém chuyèn giao cdng nghe (2003), 52
 61. 61. dpi ngù CBCNV dà vàn hành thành thuc. Dèn nay, qua han 4 nàm, khdng nhùng khà nànglàm chù cdng nghè dugc khàng dinh ma còng ty con co nhièu cài tièn, ùng dung nàng còngsuàt vàn hành lén trén 1,3 làn cóng suàt thièt ké. Tiéu bao chi phi giàm tói 30% so vói bandàu. Ben canh dò còng ty dà dàu tu thay dèi chùng loai nhién liéu tu nung dot bang gas hoàlong LPG sang nung dot bang khi hoà than (khi sinh ra trong qua trinh phàn ùng hoà hpc dotchày than trong mòi trudng yém khi), vói phuang phàp này dà giàm chi phi nhién liéu trèn55%.Khà nàng làm chù cóng nghè cdn dugc thè hién bang vièc ed thè san xuàt dugc gach tàm Idndèn 500mm. So vdi viéc chuyèn giao cùa SACMI là gach 300x300mm. Chu ky nung dot sanphàm dugc rùt giàm dèn 30%. Cdng ty ed khà nàng phàn ùng linh boat ddi vdi càc don hànged san lugng tuang duong nhd bang 2 ngày san xuàt.Vè chi phi san xuatDo dàc diém cdng nghè san xuàt gach cotto, qua trình san xuàt thù cho dèn khi òn dinhthudng kéo dai va vièc dièu chinh dén khi vàn hành thành thuc va làm chù dugc hoàn toàncòng nghè sé làm già thành san xuàt cùa san phàm trong nhùng giai doan dàu rat cao.Tu nàm 2004 dèn nàm 2006, do vièc dàu tu ùng dung nhièu tièn bò khoa hpc dèng thdi khànàng làm chù cdng nghe dà thuc su thành thuc nèn chi phi truc tiép cho Im2 san phàm gachcotto dà tùng bude dugc tiét giàm. Cd thè dành già qua do thi sau: 53

×