Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mokomės visą gyvenimą Nr. 4

2,690 views

Published on

Švietimo mainų paramos fondo informaciniame leidinyje "Mokomės visą gyvenimą" galite rasti informaciją apie ŠMPF administruojamų projektų aktualijas, įvairius renginius, naujausius leidinius. Taip pat čia yra pateikiamos kitų ES paramą administruojančių organizacijų naujienos.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Mokomės visą gyvenimą Nr. 4

 1. 1. Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s Mokomės visą gyvenimą 2009 m. birželis, Nr. 4 Europos kūrybiškumo ir naujovių metais sumanėme kūrybiškai pa- Euroguidance – karjeros kelrodis – 2 psl. žvelgti į fondo administruojamas programas. Tikime, kad prieš metus pasiūlę programas sieti su spalvomis, jau pripratinome jus ieškoti tam Europos kūrybiškumo ir naujovių metai Europoje ir Lietuvoje – 4 psl. tikro kolorito leidinukų visame leidžiamos informacinės medžiagos margumyne. Comenius savaitės renginiai Lietuvoje – 8 psl. Administruodami net 16 programų ir projektų sugalvojome pažaisti ir spalvoms suteikti skonio. Taip keturios pagrindinės Mokymosi visą Baltijos šalių bendradarbiavimas aukštojo mokslo srityje – 10 psl. gyvenimą programos įgavo vaisių skonį: Comenius tapo apelsinu, Erasmus – aviete, Leonardo da Vinci – mėlyne, o Grundtvig – vynuogė- Pristatome naujus fondo informacinius leidinius – 10 psl. mis. Naująjį programų stilių pristatėme vasario mėnesį vykusioje paro- doje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2009“ ir sulaukėme daugybės kom- plimentų. Sustoti neketiname, taigi laukite naujų skonių ir receptų...
 2. 2. Pristatome 2009 metų Švietimo mainų pa- pos kūrybiškumo ir naujovių metams. Šiame Švietimo mainų para- ramos fondo komunikacinius prioritetus: numeryje pasakojame apie metų ambasado- • Europos kūrybiškumo ir naujovių metai rius, šventę Prahoje, pristatome keletą, mūsų mos fondui teiktų • Švietimo paramos galimybės verslui manymu, įdomių renginių ir konkursų, skirtų paraiškų 2008 m. ir • Euroguidance Europos kūrybiškumo ir naujovių metams. 2009 m. statistinė Europos kūrybiškumo ir naujovių metai Švietimo paramos galimybės verslui Švietimo mainų paramos fondas yra šio Pagrindinis tikslas – supažindinti verslo apžvalga teminio Europos Komisijos projekto koordina- sferos atstovus su galimybe dalyvauti ES švie- torius Lietuvoje. Pagrindinė veikla – informa- timo programose. Verslininkai gali dalyvauti 2008 m. Švietimo mainų paramos fondas cijos apie kūrybiškumą ir naujoves sklaida, tam tikrose Erasmus ir Leonardo da Vinci pro- (toliau – fondas) gavo 1473 paraiškas daly- bendradarbiavimas su įvairiomis institucijo- gramų veiklose, todėl svarbu bendradarbiauti vauti Mokymosi visą gyvenimą programos mis (partnerių tinklas) bei skatinimas visas su verslo informacijos centrų koordinatoriais, veiklose. 2009 m. vien per pirmąjį ketvirtį, dar organizacijas įsitraukti į idėjos apie EKNM ŽEF atstovais, kitomis verslininkus jungian- nepasibaigus visiems paraiškų teikimo ter- sklaidą. Sukurta lietuviška interneto svetai- čiomis bei jiems informaciją teikiančiomis minams, ŠMPF jau gavo 1462 paraiškas. Pa- nė www.kurybiskumas2009.lt yra pagrindinė institucijomis, pirmiausia juos sudominant ir teikiame 2008 m. ir 2009 m. gautų paraiškų platforma informacijos dalijimuisi, sklaidai, pristatant tokias galimybes. Daugiau informa- statistinę lyginamąją analizę. renginių anonsams, partnerių pranešimams cijos apie verslo galimybes dalyvauti švietimo etc. 2009 metų leidiniuose „Mokomės visą programose pateiksime kitame leidinio „Mo- Comenius programa gyvenimą“ bus specialus skyrius, skirtas Euro- komės visą gyvenimą“ numeryje. Iš visų 2008 m. teiktų paraiškų dalyvauti Mokymosi visą gyvenimą programoje dau- giausia buvo pateikta Comenius programos Euroguidance – karjeros kelrodis veikloms vykdyti (852 paraiškos). Daugiausia dėmesio sulaukė Comenius kvalifikacijos tobu- Euroguidance pro- vimo politikos tinklo veiklose, nacionalinėse linimo veikla – 425 paraiškos. Viena iš priežas- jekto siekis – profesinio profesinio informavimo ir konsultavimo plė- čių, galėjusių lemti tokį gausų paraiškų teikimą informavimo ir konsulta- tros darbo grupėse. – net keturi kvietimai teikti paraiškas 2008 vimo plėtra Lietuvoje ir Kita Euroguidance tikslinė grupė – jauni- m. Tikėtina, kad šiai veiklai teikiamų paraiškų Europoje. Projektas yra mas, kuris domisi karjeros planavimu ir ren- skaičius 2009 m. taip pat išliks didelis. Jau vien ir europinio Euroguidan­ kasi profesiją. Šiai tikslinei grupei teikiama per pirmąjį ir antrąjį kvietimus teikti paraiškas ce tinklo, vienijančio 65 informacija apie profesijas, studijų bei moky- Comenius kvalifikacijos tobulinimo veiklai plė- Euroguidance centrus 31 mosi galimybes, tarptautinių mainų ir stažuo- toti pateiktos 225 paraiškos. Gautų Comenius Europos erdvės šalyje, čių programas, leidžiami karjeros planavimui daugiašalių ir dvišalių partnerysčių projektų narys. Nacionalinio ir tarptautinio pobūdžio skirti leidiniai bei elektroninės priemonės. Jau paraiškų 2009 m., palyginti su 2008 m., šiek veiklų derinys leidžia Euroguidance pasiekti tradicija tampa mažosios konferencijos moks- tiek sumažėjo. Paraiškų teikimo aktyvumas išskirtinių rezultatų plėtojant profesinio in- leiviams „Žingsnis po žingsnio planuok savo sumažėjo ir Comenius programos veikloms, formavimo ir konsultavimo sistemą, paslaugų karjerą“, kuriose aktyviai ir entuziastingai da- susijusioms su asistentų praktika. 2009 m. kokybę ir prieinamumą bei kartu skatinant mo- lyvauja tiek moksleiviai, tiek mokytojai. startavusiai naujai Comenius programos veiklai kymąsi visą gyvenimą. Euroguidance projekto kasmetinis leidinys – Regio projektams pateikta 14 paraiškų. Euroguidance projektas skirtas dviem – „Profesijos vadovas“ yra vienas populiariau- tikslinėms grupėms. Visų pirma, šis projektas sių žinynų apie profesijas, karjeros planavimą, Grundtvig programa yra informacinių ir metodinių išteklių centras mokymosi ir studijų galimybes. Profesinio 2008 m. Grundtvig programos veikloms Lietuvos profesinio informavimo ir konsulta- informavimo ir konsultavimo specialistai, mo- plėtoti buvo pateiktos 239 paraiškos. Susi- vimo specialistams, Euroguidance lėšomis iš- kytojai, bibliotekininkai „Profesijos vadovą“ domėjimo sulaukė 2009 m. Grundtvig pro- leistos naujausios informacinės ir metodinės naudoja kaip vieną pagrindinių metodinių gramos keturios naujos veiklos: suaugusiųjų karjeros planavimo priemonės, nuolat organi- priemonių savo darbe, o jaunimas noriai lan- švietimo darbuotojų vizitai ir mainai, asisten- zuojami mokymo bei informaciniai seminarai kosi „Profesijos vadovo“ interneto svetainėje tų praktika, seminarų organizavimas, senjorų specialistams. Kartu dalyvaujama ir svarstant www.euroguidance.lt/profesijosvadovas. Kar- savanorystės projektai. Grundtvig mokymo- bei formuojant profesinio informavimo politi- jeros planavimo specialistai ir jaunimas tei- si partnerysčių projektų paraiškų skaičius ką – Europos Komisijos inicijuoto Europinio giamai vertina ir filmus apie profesijas, kurie 2009 m., palyginti su 2008 m., išaugo. Per visą gyvenimą trunkančio profesinio orienta- Nukelta į 9 psl. ↘ pirmąjį kvietimą teikti paraiškas Grundtvig MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 3. 3. Programa Projektų tipas 2008 m. 2009 m. Daugiašalių partnerysčių projektai 233 224 Dvišalių partnerysčių projektai 32 25 I etapas – 64 I etapas – 136 II etapas – 237 II etapas – 119 Kvalifikacijos tobulinimas III etapas – 69 III etapas – paraiškų Comenius IV etapas – 55 teikimas iki rugsėjo Iš viso 425 15 d. Mokyklos, norinčios priimti asistentus 44 11 Asistentų (būsimų mokytojų) praktika 21 15 Paraiškos teikiamos Parengiamieji vizitai 97 visus kalendorinius metus. Comenius Regio projektai (nauja veikla 2009 m.) 14 kvalifikacijos tobulinimo veiklai 2009 m. pa- Programa Projektų tipas 2008 m. 2009 m. teikta 70 paraiškų, tai sudaro ¾ 2008 m. visų gautų paraiškų šiai veiklai plėtoti. Mokymosi partnerysčių projektai 105 118 I etapas – 23 I etapas – 70 II etapas – 23 II etapas – 80 Leonardo da Vinci programa Kvalifikacijos tobulinimas III etapas – 25 III etapas – paraiškų 2008 m. Švietimo mainų paramos fondui IV etapas – 19 teikimas iki rugsėjo Iš viso 90 15 d. buvo pateiktos 105 paraiškos Leonardo da Paraiškos teikiamos Vinci programos mobilumo projektų konkur- Grundtvig Parengiamieji vizitai 44 visus kalendorinius sui. 2009 m. šio tipo projektų paraiškų buvo metus. gauta beveik ¼ daugiau nei 2008 m. Leonar­ I etapas – 3 II etapas – 9 do da Vinci programos partnerysčių projektų Suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitai ir mai- III etapas – paraiškų konkursui 2009 m. buvo pateiktos 53 pro- nai (nauja veikla 2009 m.) teikimas iki rugsėjo jektų paraiškos, t. y. 23 paraiškomis mažiau 15 d. nei 2008 m. Viena iš galimų paraiškų teikimo Asistentų praktika (nauja veikla 2009 m.) 5 sumažėjimo priežasčių – į 2009 m. kvietimą Seminarų organizavimas (nauja veikla 2009 m.) 13 teikti paraiškas įtrauktas reikalavimas, kad Senjorų savanorystės projektai (nauja veikla 8 2009 m.) dalyvauti naujuose Leonardo da Vinci pro- gramos partnerysčių projektuose galima tik pasibaigus administruojamam Mokymosi visą Programa Projektų tipas 2008 m. 2009 m. gyvenimą programos partnerysčių projektui. Mobilumo projektai 105 130 Leonardo da Pastebimai išaugo 2009 m. Leonardo da Vinci Partnerysčių projektai 76 53 Vinci programos naujovių perkėlimo projektų kon- Naujovių perkėlimo projektai 18 36 kursui teiktų paraiškų skaičius – gauta net Paraiškos teikiamos dukart daugiau paraiškų nei 2008 m. Parengiamieji vizitai 73 visus kalendorinius metus. Erasmus programa Erasmus programai pateikiamų paraiškų Programa Projektų tipas 2008 m. 2009 m. kasmet daugėja. Erasmus intensyviems kalbos Erasmus mobilumo paraiškos 45 42 Erasmus kursams, kurie skirti mažiau žinomų ir rečiau Erasmus intensyvūs kalbų kursai atvykstantiems 6 10 vartojamų šalių, dalyvaujančių programoje, studentams (EILC) kalboms mokytis, bei Erasmus intensyviai Erasmus intensyvios programos (IP) 10 14 programai, sudarančiai sąlygas studentams ir dėstytojams dirbti kartu tarptautinėse grupėse, Programa Projektų tipas 2008 m. 2009 m. 2009 m. Švietimo mainų paramos fondui pa- Lietuvos Respublikos piliečių individualus mo- 88 181 Akade- mainai teikta 4 paraiškomis daugiau (kiekvienai veiklai miniai bilumas atskirai) nei 2008 m. Užsienio šalių piliečių individualus mobilumas 129 121 Erasmus mobilumo projektams teiktų pa- raiškų skaičius 2009 m. sumažėjo – pateikta 3 paraiškomis mažiau nei 2008 m. Programa Projektų tipas 2008 m. 2009 m. Nordplus Junior 20 10 Akademinių mainų programa Nordplus Pagal Akademinių mainų programą Lietu- Nordplus Adult 10 6 vos Respublikos mokslo ir studijų institucijų Nordplus Higher Education 10 5 atstovams skiriamos valstybinės stipendijos Nordplus Horizontal 9 3 Nukelta į 5 psl. ↘ MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 4. 4. 2009-ieji – Europos kūrybiškumo ir naujovių metai Steigiamoji konferencija Prahoje JCI skelbia kūrybiškiausio verslinin- Europos Sąjungos jaunųjų moksli- Steigiamoji Europos kūrybiškumo ir naujovių ko paiešką ninkų konkursas metų konferencija sutapo su Čekijos prezi- JCI (Junior Chamber International) – Pasaulinis Organizatoriai: Lietuvos mokinių informavimo dentavimo Europos Sąjungai pradžia. 2009 jaunų lyderių ir verslininkų tinklas nuo 2005 ir techninės kūrybos centras (LMITKC) m. sausio 7 d. Prahoje šūkiu „Įsivaizduoti. metų vykdo „Kūrybiškiausio verslininko ap- Renginio data: 2009 04 28–30 Kurti. Išrasti“ Europos Komisijos pirmininkas dovanojimų“ programą (angl. CYEA – Creative Vieta: Vilnius Jose Manuelis Barroso kartu su Čekijos mi- Young Entrepreneurs Award). Konkurso tikslai: nistru pirmininku Mirek Topolanek paskelbė Tai tarptautinis konkursas, kurio metu 1. Skatinti jaunimą kurti, padėti atskleisti 2009 metus Europos kūrybiškumo ir naujovių pripažįstami, pagerbiami ir apdovanojami iš- prigimtines galias, stebėti jų raišką. metais. skirtiniai jauni verslininkai bei pabrėžiamas jų 2. Skleisti gamtos, technikos, humanitarinių Šių metų tikslas – atkreipti dėmesį į kū- kūrybiškumo vaidmuo siekiant sėkmės. ir socialinių mokslų žinias. rybiškumą ir naujoves kaip esmines asmeni- Projekte gali dalyvauti visi verslininkai nuo 3. Formuoti mokslinio mąstymo ir tiriamojo niam, socialiniam ir ekonominiam tobulėjimui 18 iki 40 metų. JCI ieško jaunų vadovų, kurie darbo įgūdžius. būtinas kompetencijas. pradėjo savo verslą pasitelkę kūrybiškumą ir Geriausi 38 Lietuvos mokiniai jaunieji Renginyje dalyvavo ES šalių valdžios ins- tobulino naujus produktus bei paslaugas, per- tyrėjai varžėsi dėl konkurso laureato vardo. titucijų, Europos Komisijos atstovai, Čekijos ėmė jau gyvuojantį verslą ir kūrybiškai spren- Vertinimo komisijos sprendimu konkurso Vyriausybės nariai bei keli šių metų ambasa- dė specifines problemas, pozityviai keisdami geriausių darbų autoriais pripažinti Einoras doriai. veiklos procesus ar verslo operacijas, padėju- Ramonas, Vilniaus Radvilų gimnazijos 12 kla- Europos Komisija 2009 metų ambasado- sias įmonei suklestėti. sės mokinys, Džiugas Meškelevičius, Vilniaus riais patvirtino garsius 27 įvairių ES šalių vei- 2009 m. „Kūrybiškiausio verslininko ap- Užupio gimnazijos 12 klasės mokinys, Dovilė kėjus: menininkus, mokslininkus, verslo pa- dovanojimas“ vyks trimis etapais: Bundzinskaitė, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos saulio atstovus bei kitų sričių profesionalus, • Iki kovo 25 d. surinktos sutrumpintos da- 10 klasės mokinė, Kamilė Plėšnytė ir Vilgailė kurių tikslas – skleisti kūrybiškumo ir naujo- lyvių anketos iš visos Lietuvos. Į kitą etapą Vaitkutė iš Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, Kami- vių metų idėją. Šių metų ambasadoriais tapo pateks 7 geriausiai įvertintos įmonės. lė Banevičiūtė ir Asta Zaveckaitė iš Ukmergės buvęs Suomijos ministras, dabartinis „Nokia“ • Antrame etape komisija vertins išsamiai „Šilo“ vidurinės mokyklos bei Aistė Baleišytė viceprezidentas Esko Tapani Aho, žymus tarp- užpildytas išrinktų įmonių anketas. Pa- iš KTU gimnazijos. tautinis kūrybiškumo ekspertas Edvardas de gal nustatytus vertinimo kriterijus bus Europos Sąjungos jaunųjų mokslinin- Bono, vienas didžiausių kūrybiškumo ir švie- išrinktos 3 kūrybiškiausios įmonės, kurių kų konkursas šių metų rugsėjo mėnesį vyks timo srities autoritetų pasaulyje seras Kenas savininkai bus paskelbti JCI Lietuva Na- Paryžiuje. Lietuvai atstovaus Einoro darbas Robinsonas, amerikiečių ekonomistas, pro- cionaliniame kongrese ir išrinktas vienas „Belaidis povandeninių tyrimų aparatas“, fesorius, skaitomiausios knygos „Kūrybinės nugalėtojas. Džiugo ir Dovilės „Žolinės kilmės preparato klasės iškilimas“ autorius Ričardas Florida, • Išrinkti trys nominantai toliau patenka į tyrimas“(dardo vadovė dr. Virginija Bukels- vyriausiasis „Apple“ dizaineris Jonathanas tarptautinį konkursą, kuriame dalyvaus kienė) bei Kamilės ir Vilgailės darbas „Šeimos Paul Ive, dėstytojas bei žymiojo Rubiko kubo kūrybiškiausios kompanijos iš viso pa- genealoginis genetinis medis pagal MMP-3 kūrėjas profesorius Ernő Rubikas, „Microsoft saulio. Įvertinus šių kompanijų užpildytas geno promotorinės srities -1171 mutaciją ir jos International“ prezidentas Jean-Philippe Cour- anketas bus išrinkti trys finalininkai, kurie klinikinė reikšmė“ (darbo vadovė Giedrė Šin- tois, rumunų kilmės prancūzų kino režisierius keliaus i JCI Pasaulio kongresą Tunise. Jo kūnaitė). bei scenaristas Radu Mihăileanu bei kiti. metu bus apdovanotas kūrybiškiausias Kamilės Banevičiūtės ir Astos Zaveckaitės jaunasis verslininkas. Visas tarptautinių darbo „Ukmergės krašto laidotuvių giesmės“ Daugiau informacijos apie 2009 m. amba- finalininkų kelionių išlaidas ir apgyvendi- vadovė – Janė Juzėnienė, Aistės Baleišytės sadorius galite rasti internete adresu http:// nimą apmoka JCI organizacija. tiriamajam darbui „Elektroporacijos ir vaisto create2009.europa.eu/ambassadors.html. Daugiau informacijos apie JCI CYEA programą bleomicino sinergetinio poveikio pelių hepa- Nuotraukos paimtos iš http://www.eu2009.cz galite rasti internete adresu www.jci.lt arba tomos bei pelių gliomos ląstelėms tyrimai in www.kurybiškumas2009.lt/ Įvykių kalendorius www.jci.cc vitro“ vadovavo prof. dr. Gintautas Saulis. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 5. 5. Ketvirtasis baldo dizaino konkursas atų bei nugalėtojo darbai bus eksponuo- Atkelta iš 3 psl. ↘ [neformate] jami designers.lt galerijoje, publikuojami _tema: visuomeninis baldas – kaip ži- žurnale „Centras“ bei interneto portaluose Švietimo mainų paramos fon- noma, būtent visuomeninės erdvės veiks- www.neformate.lt, www.interjeras.lt, www. dui teiktų paraiškų 2008 m. ir dizainoforumas.lt. mingiausiai gydo žmogų dizainu, nepaisant 2009 m. statistinė apžvalga amžiaus, ūgio ir piniginės talpos. Atėjo laikas _vertinimo kriterijai: kūrinio idėjos ori- sukurti pavyzdinį baldą ne namams. Bet ne- ginalumas, visuomeniškumas (pirmiausia – būtinai vien direktoriaus poilsio kampeliui. idėja); kūrinio funkcijos bei estetikos harmo- dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms, Pamąstykime apie darželius, ligonines, mo- nija (dizainas); kūrinio pritaikymo gamybai vasaros kalbos ir kultūros kursams. Valsty- kyklas, kalėjimus... Pamąstykime apie di- galimybės (pageidautina, kad daiktai būtų binės stipendijos skiriamos vadovaujantis zaino terapiją, dizaino edukaciją ar dizaino pagaminti naudojant realiai egzistuojančias Lietuvos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ekologiją. Tegu „dizainas liaudžiai“ padeda technologijas bei gamybinę bazę). švietimo ir mokslo ministerijos pasirašytomis mums visiems suprasti – kas mes, kur mes ir _svarbios datos: konkursas vykdomas tarptautinėmis bendradarbiavimo sutartimis kodėl mes? dviem etapais: kultūros, švietimo, mokslo ir sporto srityse. _vieta ir laikas: 2009 05 15–2009 05 23 I etapas. Idėjos, eskizai, prototipų fotografijos Šiuo metu tokios sutartys pasirašytos su 31 „Dizaino savaitės“ metu bus eksponuojami pateikiami iki 2009 03 16. Vertinimo komisija užsienio valstybe. geriausi konkurso darbai, paskelbti ir apdova- atrenka darbus, kurie bus demonstruojami 2008 m. Švietimo mainų paramos fondui noti laureatai bei nugalėtojai. parodoje „Dizaino savaitė“, ir praneša apie pateiktos 88 LR piliečių individualaus mobi- _dalyviai: kviečiame dalyvauti visas vi- rezultatus dalyviams iki 2009 03 23. lumo paraiškos. 2009 m. tokio tipo paraiškų suomeniškai mąstančias kūrybines asme- II etapas. Atrinktų darbų prototipai turi būti gauta du kartus daugiau nei 2008 m. Užsienio nybes, neatsižvelgiant į profesiją, amžių bei pagaminti iki 2009 05 10. šalių piliečių individualaus mobilumo paraiškų politines pažiūras. _ konkurso laureatus ir nugalėtojus iš- skaičius 2009 m. sumažėjo – pateikta 8 paraiš- _ prizinis fondas: konkurso nugalėtojas rinks tarptautinė vertinimo komisija. komis mažiau nei 2008 m. apdovanojamas konkurso [neformate] prizu, _autorinės teisės: darbai, pateikti kon- 3000 Lt pinigine premija ir gausiomis rėmėjų kursui, turi būti originalūs kūriniai ir neturi Nordplus programa dovanomis. Nugalėjęs kūrinys (prototipas) to- pažeisti trečiųjų šalių autorinių teisių. Visos Bendroji Nordplus programa skirta ben- bulinamas ir realizuojamas dizaino namuose autorinės teisės turi priklausyti autoriui. Visi dradarbiavimui tarp Šiaurės ir Baltijos šalių „Contraforma“ bei eksponuojamas vienoje iš autorių lėšomis pagaminti prototipai priklau- švietimo institucijų. Pagrindiniai programos tarptautinių parodų. so autoriams; organizatoriai turi teisę naudoti tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas Antrosios vietos laimėtojas apdovanoja- laureatų kūrinius rengiant parodų ekspozicijas bei inovacijų diegimas. Šia programa siekiama mas konkurso [neformate] prizu, 2000 Lt pi- bei spaudoje. skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradar- nigine premija, rėmėjų dovanomis bei žurnalo biavimą, akcentuojant pasikeitimą patirtimi, „Centras“ metine prenumerata. Visą informaciją taip pat galite rasti inter- gerąja praktika bei pasiektų rezultatų svarbą. Trečiosios vietos laimėtojas apdovanoja- nete adresu: www.dizainoforumas.lt, www. 2008 m. Lietuvos švietimo institucijos pirmą mas konkurso [neformate] prizu, 1000 Lt pi- designers.lt, www.neformate.lt. kartą turėjo galimybę dalyvauti Šiaurės ir Balti- nigine premija bei žurnalo „Centras“ metine jos šalių bendradarbiavimui skirtoje Bendrojoje prenumerata. Organizatoriai: Lietuvos dizaino forumas. Nordplus programoje. Bendroji Nordplus prog- Trijų kitų vietų laimėtojai apdovanojami Daugiau informacijos ieškokite internete: rama apima keturias paprogrames, orientuotas konkurso [neformate] diplomais ir žurnalo info@dizainoforumas.lt, www.dizainoforu- į skirtingas mokyklinio, aukštojo mokslo ir su- „Centras“ metine prenumerata; visų laure- mas.lt augusiųjų švietimo tikslines grupes. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 6. 6. Mūsų draugai Nieko nėr pasaulyje sitiktinai patekęs į programos projektą sužino, jog vesti ar tekėti galima neskubėti, galima tai iki Maskvos, nuo Barselonos iki Reikjaviko. Asmeniniai ir profesiniai kontaktai. Europa geriau... padaryti sulaukus 30-ies ar 40-ies. Galima ir tapo ištisa komforto zona. Keliaudamas po ją išvis nevesti ir netekėti. Mokytis jis gali kur žinai, kad visur yra žmonės, pas kuriuos gali Mokymai jaunimo darbuotojams nori ir ką nori. Jaunimo veikloje įgytas kompe- bet kada užsukti, kurie visada tavęs laukia ir Programa „Jaunimas“ tuo užsiima siste- tencijas jis gali panaudoti bet kokiam darbe. džiaugiasi tavo atvykimu. mingai ir nuosekliai jau 10 metų. Svarbiausia Žinoma, viskas turi savą kainą, ir mūsų jau- Bet asmeniniais kontaktais viskas nesi- tai, kad ši programa supranta ne tik mokymų nuolis tą kainą sumoka – draugai ir tėvai jo ne- baigia. Bendravimas ir bendradarbiavimas struktūrą (net ilgalaikių mokymų), bet ir tu- supranta ir dažnai smerkia (nes nesupranta). persikelia į organizacijų lygmenį. Pavyzdžiui, rinį. Negana to, programa supranta jaunimo Bet užtat jis – laisvas. Mąsto kritiškai ir yra lai­ programos „Jaunimas“ mokymuose ir mainuo- neformalaus ugdymo turinį, jį sukuria, tobu- mingas. Laimingas, nes yra laisvas apsispręsti se yra dalyvavę visi mūsų organizacijoje dir- lina ir visokeriopai plėtoja, be to, rūpinasi ir turi begalę galimybių rinktis. Laimingas, nes bantys žmonės. Tą patį galima pasakyti ir apie jo kokybe. Ar dar bent vieną tokią programą gali daryti daug ką kitaip. Kitaip gyventi, kitaip partneres organizacijas, nesvarbu, kur jos yra žinote? Taip ir norisi užtraukti: „Nieko nėr mokytis, kitaip mylėti, kitaip bendrauti, kitaip – Belgijoje ar Baltarusijoje. Norime dirbti vieni pasaulyje geriau...“ dirbti. Būti kitokiam. Būti savimi. su kitais, mums smagu, mes susikalbame. Programa „Jaunimas“, pasitelkusi Europos Projektai išaugo ir sėkmingai persikėlė į Sąjungos pinigus, padarė neįkainojamą povei- Galimybės profesinę veiklą. Projektų metu sukurti pro- kį darbui su jaunimu mūsų šalyje. Finansinė in- Kad ir su kuo kalbėtum apie programą duktai toliau plėtojami, tobulinami, dauguma jekcija buvo padaryta tinkamu laiku tinkamoje „Jaunimas“, visi be išimties pamini galimybes. jų išaugo į neformalaus suaugusiųjų švietimo vietoje. Kalbama ne tik apie piniginę paramą, Ar bent vieną tokią programą žinote, kuri teik- programas, pavyzdžiui, „International Acade- bet ir apie darbo su jaunimu turinį. Iš esmės tų jauniems žmonėms tiek daug galimybių? my of Experiential Learning“. Darbo metodai, – tai neformalaus ugdymo turinys ir viskas, Galimybių visada yra. Didžiausias pro- formos, metodikos, kokybės kriterijai, verty- kas su juo susiję: jaunimo darbuotojų kompe- gramos „Jaunimas“ nuopelnas tas, kad su- bės – viskas paimta iš tarptautinio darbo su tencijos (žinios, įgūdžiai, požiūriai ir vertybės), gebėta maksimaliai priartinti galimybes prie jaunimu. Viskas dėl programos „Jaunimas“. neformalaus ugdymo metodikos, darbo su gru- jaunų žmonių, padaryti jas prieinamas. Ši pėmis patirtis ir metodologijos, neformalaus programa pirmą kartą Lietuvos istorijoje su- O Lietuvai kas iš to? ugdymo pripažinimas. gebėjo nepykti ant jaunų žmonių ir nesmerkti Dažnai susiduriu su klausimu – o ką pro- jų, o juos suprasti ir padėti. Padėti išsilais- grama „Jaunimas“ davė Lietuvai? Atsakau Prašviesėjimo projektai vinti iš daugelio kompleksų, iš nepatyrimo, – Lietuvai davė jaunimo lyderių – apie 200, Daugelį programos „Jaunimas“ projektų iš provincialumo, iš internalizuotų autoritetų kompetentingų jaunimo darbuotojų – apie galima pavadinti prašviesėjimo projektais. ir introjektuotų vertybių. Ji sudarė realias ga- 60 ir aukštos kvalifikacijos mokymų vadovų Dauguma projektų dalyvių ir organizatorių pra- limybes išvažiuoti kitur ir daug ką pamatyti. – apie 20. Sakysite, mažai? Bet pasidžiaugsite, šviesėjo dalyvaudami šios programos projek- O išvažiavę pamatė save. Susitiko su savo jei siekiate kokybės. Šie skaičiai nėra pagrįsti tuose, neformaliuoju būdu besimokydami iš džiaugsmais (pamatę, kad turime kuo di- faktais, tačiau yra reikšmingi Lietuvos istorijai. savo patirties. Tam padėjo ir jaunimo mainai, džiuotis, turime kuo pasigirti) ir su savo liū- Apibendrinant galima drąsiai teigti, kad ir iniciatyvos, ir Europos savanorių tarnyba, ir desiu (nes apmaudu, kad pas mus to ar taip programa „Jaunimas“ padėjo KGB. Taip taip mokymai. Daugelis žmonių šių projektų metu nėra). Be to, programa paskatino domėtis ki- – Kad Geriau Būtų (Vytauto V. Landsbergio suprato, su kuo nori gyventi ir kuo nori gyve- tomis šalimis, savimi, savo situacija, Lietuvos terminas) Lietuvai. nime užsiimti. Daugelis projekto dalyvių yra ir europiniu kontekstu. Išmokyta gerbti kitus Dirbsime dar atkakliau! patenkinti, nes dabar dirba mėgstamą darbą, ir save. Sustiprėjo tikėjimas ir pasitikėjimas kurį pasirinko paskatinti programos „Jauni- savimi. Čia ypač padėjo jaunimo iniciatyvos, Žilvinas Gailius, 2008 mas“. Du dalykai, kuriais labiausiai programa ypač mažesnių miestelių jaunimui. praturtino, tai patirtis ir sąmoningumas. Galima pajuokauti, kaip vis dėlto progra- Draugai, kontaktai, profesinė Daugiau apie programą ma „Jaunimas“ „gadina“ žmonių gyvenimus. veikla „Veiklus jaunimas“ interneto Gyvena sau jaunas žmogus nemąstydamas, Pats vertingiausias turtas, kurį padovano- svetainėje be didelių rūpesčių. Gyvenimo schema gana jo programa „Jaunimas“ – tai žmonės. Ištisas www.veiklusjaunimas.lt paprasta – mokslai, darbas, šeima. Ir visai at- žmonių tinklas visoje Europoje. Nuo Stambulo MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 7. 7. Daugiau informacijos apie projektą: Neringa Sendžikienė, projekto vadovė Trakų r. savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų vyriausioji specialistė Vytauto g. 33, Trakai Tel. 8 528 58 323; faks. 8 528 55 524 El. paštas n.sendzikiene@trakai.lt www.art-trakai.eu Menas – bendra Europos piliečių kalba! Menas yra bendra, visiems suprantama Belmonto vandens malūnų kompleksą. Išplėstas bendradarbiavimo tinklas. Už- kalba, nežinanti nei politinių, nei socialinių, Vykdant projektą pristatyta novatoriškų megzti ryšiai su Švedijos Treleborgo mies- nei tautų kalbinių barjerų, todėl Trakų r. sa- meno visuomenei pateikimo netradicinėje to bendruomene. Pasirašyti partnerystės ir vivaldybės administracija inicijavo projektą aplinkoje pavydžių. Aplankytas muziejus po bendradarbiavimo susitarimai tarp Trakų r. „Menas – bendra Europos piliečių kalba“, atviru dangumi – Europos parkas, kuriame savivaldybės ir Lydos miesto (Baltarusija), kuris buvo įgyvendinamas pagal programą organizuotas vizualinio meno netradicinėje Trakų r. savivaldybės Aukštadvario seniūnijos „Europa piliečiams“. Pagrindinis šio projek- erdvėje pristatymas bei pravesta edukaci- ir Gižycko seniūnijos (Lenkija), tarp Trakų r. sa- to tikslas – naujų klasikinio meno pateikimo nė pamokėlė „Menininko namas“. Projekto vivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos ir Farinovo formų netradicinėje erdvėje paieška, siekiant dalyviai diskutavo tema „Sprendimų netra- seniūnijos (Baltarusija). populiarinti klasikinį meną visuomenėje bei dicinių formų paieškos muziejuje po atviru Organizuotas susitikimas su projekto da- skatinti įvairų šalių tarpkultūrinį dialogą ir dangumi“. lyvių šalių ambasadų Lietuvos Respublikoje bendradarbiavimą. Projekte dalyvavo dau- Garso menas: projekto dalyviams prista- atstovais. Susitikimas vyko Trakų salos pilies giau kaip 100 dalyvių iš ES šalių (Lenkijos, tytas naujausias projektas – džiazo koncertų reprezentacinėje menėje. Renginyje pristatyti Lietuvos, Vokietijos ir Švedijos), 4 svečiai iš laivuose ant vandens ciklas „Galvės džiazo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės XV–XVIII a. ES šalies kandidatės Turkijos bei 12 asmenų fiesta“. Tai originalus renginys ir puikus netra- šokiai ir muzika, vyko diskusijos ir aptarimai. iš trečiųjų šalių – Baltarusijos ir Ukrainos. dicinės erdvės naudojimo pavyzdys, nes pro- Pristatytas Lietuvos kulinarinis paveldas. Projektas tiesiogiai prisidėjo prie Euro- fesionalūs džiazo atlikėjai groja, o klausytojai Projekto dalyviai galėjo paragauti senovinių pos Komisijos programos „Europa piliečiams“ klauso ir stebi koncertą nuostabios gamtos lietuviškų valgių, paskanauti mūsų krašto gė- tikslų: subūrė įvairių šalių, skirtingų tautybių, fone, Galvės ežeru plaukiojančiuose laivuose. rimų. Dalyvius sužavėjo Trakų r. etninių gyven- religijų, tradicijų, lyčių, amžiaus, skirtingomis Projekto dalyviams buvo sudarytos sąlygos po tojų karaimų ir totorių patiekalai. kalbomis kalbančius piliečius ir suteikė jiems koncerto susitikti ir betarpiškai bendrauti su Skatinama daugiakalbystė ir tautinė tole- progą dalyvauti bendroje veikloje. Lietuvos džiazo virtuozais. rancija. Renginiuose skambėjo anglų, baltaru- Projekto metu dalyviams organizuotas ne Pristatyta Trakų r. savivaldybės teritorijo- sių, lenkų, lietuvių, rusų, švedų, turkų, ukrai- vienas renginys. Surengta diskusija, kurios je esanti savita netradicinė erdvė – Užutrakio niečių ir vokiečių kalbos. Sukurta interneto tema – „Naujų meno pateikimo formų netra- dvaras ir prancūzų kraštovaizdžio architekto svetainė www.art-trakai.eu, išleisti ir išpla- dicinėje erdvėje paieška, siekiant populiarinti ir biologo E. F. Andre suprojektuotas parkas, tinti informaciniai DVD leidiniai bei brošiūros tarpkultūrinį dialogą Europoje“. Diskusijos kuriame kiekvieną vasaros sekmadienį rūmų lietuvių ir anglų kalbomis. metu perskaityta įvairių delegacijų prane- baliustradoje vyksta kamerinės muzikos kon- Projekto vadovė Neringa Sendžikienė kal- šimų, pasidalinta patirtimi ir naujomis idė- certai „Užutrakio vakarai“. Projekto dalyviai bėjo: „Menas – tai bendra kalba, suvokiama jomis, pristatyta originalių meno pateikimo liko sužavėti gamtos ir muzikos harmonijos įvairių tautų ir kultūrų žmonėms. Tai – tiltas, pavyzdžių, demonstruoti informaciniai filmai, – nuo baliustrados atsiveriančiu vaizdu bei padedantis bendrauti, geriau suprasti vieniems organizuoti aptarimai. skambančia muzika. kitus, skatinantis toleranciją ir tarpusavio pa- Pristatytas kultūrinis paveldas ekskursi- Pristatytas Trakuose vykstantis edukacinis garbą, padedantis įvairių kultūrų ir tautų žmo- jos metu į Trakų salos pilį, vienintelę vandens projektas „Vasaros meistriškumo mokykla“, nėms bendromis pastangomis saugoti pasauli- supamą pilį Rytų Europoje, ir jos teritorijoje kurio metu vyko meniniai edukaciniai rengi- nį kultūrinį paveldą, drauge kurti naują ateitį, esantį istorinį nacionalinį parką. Dalyviai su- niai „Trakų fanfarinė savaitė“ ir V muzikos fes- todėl kviečiame visus aplankyti projekto metu pažindinti su Lietuvos Respublikos sostine tivalis „Mes sveikiname Trakus“. Šio projekto sukurtą interneto svetainę www.art-trakai.eu, Vilniumi, kurio senamiestis 1994 m. buvo esmė – tarptautiniai vasaros meistriškumo užmegzti naujus kontaktus ir bendradarbiauti įtrauktas į UNESCO pasaulio kultūros pavel- kursai vaikams ir dėstytojams, grojantiems kuriant aktyvią pilietinę visuomenę!“. dą, aplankė svarbiausias istorines ir kultūri- pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais, Daugiau informacijos apie ES programą nes vietas, apžiūrėjo vertingiausius kultūros ir tuo pačiu metu vykstantis festivalis – vaka- „Europa piliečiams“ ieškokite internete adre- paveldo objektus ir aplankė rekonstruojamą riniai profesionalių muzikantų koncertai. su www.pilieciams.eu MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 8. 8. Renginiai Švietimo mainų paramos fondo stendas tarptautinėje parodoje – spalvingas sulčių baras Didžiausia Baltijos šalyse tarptautinė pa- tobulinimą ar įsidarbinimo galimybes. Ypač dance projekto leidžiamo leidinio „Profesi- roda „Mokymasis. Studijos. Karjera 2009“, vy- daug dėmesio buvo skirta „gyvam“ profesijų jos vadovo 2009“ pristatymas. ŠMPF stende kusi „Litexpo“ parodų centre vasario 19–21 d., pristatymui, demonstruojant profesijas ir ama- lankytojai labiausiai domėjosi tarptautiniais sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo. Nors tus. bendradarbiavimo projektais ir profesijos pa- paroda pirmą kartą buvo organizuota atskirai Švietimo mainų paramos fondas šiais me- sirinkimo klausimais. Kaip ir kiekvienais me- nuo „Knygų mugės“, susidomėjusiųjų šia paro- tais parodos lankytojus nustebino spalvinga tais, dėmesio nestokojo Erasmus, Comenius, da skaičius nesumažėjo – per tris parodos dar- ir netikėta stendo koncepcija „Sulčių baras“. Grundtvig ir Leonardo da Vinci programos. bo dienas sulaukta 36 700 lankytojų iš visos Kviesdami atsigaivinti įvairių rūšių vaisių sul- Šiais metais ŠMPF stende visas tris paro- Lietuvos. Šiemet parodoje pristatyta 117 moky- timis, simbolizuojančiomis tam tikrą fondo dos darbo dienas buvo organizuojama viktori- mo organizacijų iš 16 šalių: Lietuvos, Latvijos, administruojamos programos spalvą, ŠMPF na, kurios metu dalyviai turėjo atsakyti į klau- Estijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, atstovai aktyviai konsultavo visus, norinčius simus, susijusius su Mokymosi visą gyvenimą Lenkijos, Olandijos, JAV, Kanados, Prancūzijos, sužinoti daugiau apie programų siūlomas programa, fondo administruojamomis progra- Rusijos, Škotijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokie- galimybes. Per tris parodos dienas išdalijo- momis. Viktorinoje, kurioje laimėta vertingų ir tijos. Parodos lankytojai galėjo susipažinti su me beveik 13 660 reklaminių ir informacinių originalių prizų su ŠMPF simbolika, aktyviai naujausia informacija apie studijas, profesijos leidinių bei gaminių. Ypač didelio moksleivių varžėsi ne tik studentai, mokiniai, bet ir paro- pasirinkimą, karjeros planavimą, kvalifikacijos ir studentų susidomėjimo susilaukė Eurogui­ dą aplankę mokytojai ir dėstytojai. Dėkojame Lietuvos mokykloms, aktyviai dalyvavusioms Comenius savaitėje 2009 ! Kiekvienais metais mokiniai ir mokytojai iš Lietuvoje Comenius savaitės metu 38 vieną geriausią ir jį siųsti Čekijos Respublikos daugiau kaip 10 tūkstančių Europos mokyklų mokyklos organizavo įvairius renginius, ren- MVGP nacionalinei agentūrai. Kitus atvirukus susipažįsta, draugauja, dalinasi mokymo ir mo- gė vykdomų projektų parodas bei pristatė kvietėme siųsti į artimiausią Europos infor- kymosi patirtimi dalyvaudami Comenius par- mokyklų vykdomų projektų rezultatus ne tik macijos centrą, kuriuose iki gegužės 7 d. vyko tnerysčių projektuose. Europos Komisija, siek- mokiniams, mokytojams, tėvams, bet ir vietos Europos dienai skirti renginiai. Bendra visų į dama parodyti vienos populiariausių Mokymosi bendruomenei. regioninius Europos informacijos centrus at- visą gyvenimą veiklos Comenius pasiekimus, Švietimo mainų paramos fondas taip pat siųstų atvirukų paroda organizuota gegužės nuo balandžio 20 iki gegužės 8 d kvietė visas kvietė organizuoti mokyklose Comenius atvi- 9 d. Panevėžyje „Kuriančio Europos miesto“ mokyklas dalyvauti Comenius savaitėje 009. rukų konkursą „Atvirukas Comenius“, išrinkti šventėje. Švietimo mainų paramos fondas mokinius kvietė dalyvauti Comenius esė konkurse „Aš atviras ir kūrybingas su Comenius“, gavome 45 esė, kurių nugalėtojai bus apdovanoti Kokybės apdovanojimų renginio metu šį rudenį. Pagrin- dinį konkurso prizą – dviratį – įsteigė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Comenius savaitė 2009 baigėsi. Lauksi- me kitų metų Comenius savaitės ir nuoširdžiai dėkojame mokykloms, aktyviai dalyvavusioms renginiuose ir konkursuose. Sėkmės įgyvendi- nant projektus! MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 9. 9. 2009 06 Monitoringo seminaras Renginių anonsas Comenius ir Grundtvig asis- tentų praktikos ir Comenius 2009 06 asistentus priimančių mokyk- lų veiklų dalyviams Nacionalinė konferencija 2009 06 „Doktorantūros studijos ir Erasmus institucinių Bolonijos procesas: iššūkiai, koordinatorių susirin- 2009 06 2009 06 problemos ir perspektyvos“ kimas Monitoringo seminaras Monitoringo seminaras Grundtvig Comenius kvalifikacijos kvalifikacijos tobulinimo ir tobulinimo veiklos dotacijų Grundtvig suaugusiųjų švietimo gavėjams darbuotojų vizitų ir mainų veiklos dotacijų gavėjams 2009 06 Seminaras 2009 metų finansuotų Leonardo da Vinci mobilumo projektų darbo grupių atstovams Euroguidance – karjeros Pažintinis vizitas Projekte „Europos visą gyvenimą trunkančio kelrodis „Profesinio orientavimo profesinio orientavimo politikos tinklas“ Lietu- vai atstovauja Švietimo ir mokslo ministerija, Atkelta iš 2 psl. ↘ sistema Lietuvoje“ šalies delegacijoje taip pat dalyvauja Sociali- nės apsaugos ir darbo ministerijos bei Švieti- yra Euroguidance ir Lietuvos darbo biržos ben- 2009 m. gegužės 19–22 d. Švietimo mainų mo mainų paramos fondo atstovai. dradarbiavimo rezultatas. Kiekviename filme paramos fondas organizavo pažintinį vizitą, vaizdžiai ir išsamiai parodomas tos profesijos kasdienis darbas, darbinė aplinka, žmonės, kurio pagrindinis tikslas – supažindinti vizi- to dalyvius su Lietuvos švietimo ir profesinio Skelbiamas 2009 m. su kuriais tenka bendrauti. Šiuose filmuose orientavimo sistemomis, profesinio orienta- kokybės konkursas taip pat stengiamasi atskleisti profesijos pras- vimo paslaugas teikiančiomis institucijomis, mę, naudą visuomenei, tokiu būdu padedant gerąja praktika profesinio orientavimo srity- Fondas skelbia 2009 m. kokybės konkur- besirenkančiajam profesiją apsispręsti. Euro­ je. Vizito metu dalyviai aplankė LR švietimo są, kurio tikslas – atrinkti ir apdovanoti ko- guidance pastangomis Lietuvos darbo rinkos ir mokslo ministeriją, Vilniaus darbo rinkos kybiškiausius Mokymosi visą gyvenimą pro- mokymo tarnybų, darbo biržų ir mokyklinių mokymo tarnybą, Kauno darbo biržos Jaunimo gramos projektus, individualaus mobilumo profesinio informavimo vietų darbuotojai buvo darbo centrą, Profesinio informavimo tašką, dalyvius bei kokybiškiausiai veikiančią Lietu- aprūpinti ir kitais turiningais bei patraukliais įsikūrusį Kauno Maironio gimnazijoje, Vilniaus vos profesinio informavimo vietą. Nugalėtojai metodiniais leidiniais, pvz., „Aš renkuosi pro- Gedimino technikos universiteto Karjeros cen- bus pagerbti ir apdovanoti 2009 m. rudenį. fesiją“, „Siek planuok, veik!“. trą. Dalyviai ne tik susipažino su Lietuvos švie- Konkurso nominacijos: Svarbu pažymėti, jog Euroguidance pro- timo ir profesinio orientavimo sistemomis, bet • kokybiškiausias 2008 m. veiklą baigęs jekto lėšomis sukurti produktai yra platinami ir turėjo galimybę pristatyti savo šalies švieti- Comenius partnerysčių projektas; nemokamai. Visų jau minėtų ir kitų išleistų lei- mo bei profesinio konsultavimo sistemas. • kokybiškiausias 2008 m. veiklą baigęs dinių elektroninės versijos, virtualios karjeros Grundtvig mokymosi partnerysčių projek- planavimo priemonės, filmai apie profesijas yra prieinami Euroguidance interneto svetai- „Karjeros valdymo kom- tas; • 2008 m. Comenius kvalifikacijų tobulini- nėje http://www.euroguidance.lt. Šiame nuo- petencijų integravimas mo kursų dalyvis; lat atnaujinamame tinklalapyje sau naudingos informacijos ras ir apie būsimą profesiją ar to- į bendrąjį ugdymą ir • 2008 m. Grundtvig kvalifikacijų tobulini- mo kursų dalyvis; lesnio mokymosi galimybes svarstantis moks- aukštąjį mokslą“ • kokybiškiausias 2007 m. Leonardo da leivis, ir karjeros specialistas. Vinci mobilumo projektas; Aktyvia veikla sprendimų priėmimo lygme- 2009 m. gegužės 5–7 d. Švietimo mainų • kokybiškiausias 2006 m. Leonardo da niu, profesinio informavimo ir konsultavimo paramos fondas, bendradarbiaudamas su Vinci bandomasis projektas; specialistų metodinio aprūpinimo srityje bei Švietimo ir mokslo ministerija bei projekto • Erasmus institucija, kokybiškiausiai orga- darbe su profesinei karjerai besiruošiančiais „Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio nizavusi atvykstančių studentų studijas jaunais žmonėmis Euroguidance ne tik daro orientavimo politikos tinklas“ darbo grupės Lietuvoje 2007–2008 m.; apčiuopiamą įtaką profesinio informavimo ir Karjeros valdymo kompetencijos koordinato- • 2008 m. pažintinių vizitų dalyvis; konsultavimo politikos ir praktikos tobulėji- riumi iš Čekijos, organizavo tarptautinį teminį • 2008 m. kokybiškiausiai veikusi profesi- mui, bet kartu išreiškia ir įgyvendina šiuolai- renginį „Karjeros valdymo kompetencijų inte- nio informavimo vieta. kinę karjeros planavimo filosofiją, paremtą gravimas į bendrąjį ugdymą ir aukštąjį mokslą“. Specialus prizas, skirtas 2010 m. Euro- nuolatiniu savęs pažinimu, nenutrūkstama Šis renginys – tai viena iš Europos Komisijos fi- pos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi savirealizacijos ir mėgstamos profesinės vei- nansuojamo projekto „Europos visą gyvenimą metams, bus įteiktas 2007–2008 m. pasibai- klos paieškomis bei, svarbiausia, mokymusi trunkančio profesinio orientavimo politikos gusiems Mokymosi visą gyvenimą programos visą gyvenimą. tinklas“ (angl. European Lifelong Guidance Po­ projektams, susijusiems su skurdo bei socia- licy Network) veiklų, numatytų 2009-2010 m. linės atskirties mažinimu. Daugiau informacijos apie konkursą bei paraiš- kos formas rasite adresu www.spmf.lt/konkursas. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 9
 10. 10. Fondo veikla Pristatome naujus Švie- Brošiūros ir knygos: Valstybinės stipendijos studijoms ir moksli- Baltijos šalių bendra- timo mainų paramos nėms stažuotėms užsienyje – Leidinyje pri- darbiavimas įgyvendi- fondo leidinius statoma „Akademinių mainų“ programa, kuria remiantis finansuojamos LR mokslo ir studi- nant ES aukštojo Šiuos leidinius pdf formatu rasite: jų institucijų atstovų – studentų, dėstytojų, mokslo programas http://www.smpf.lt/leidiniai mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų, dalinės stu- dijos, mokslinės stažuotės ar vasaros kalbos 2007 metais visos trys Baltijos šalių Naciona- Sąvadai: ir kultūros kursai užsienio šalyse, su kuriomis linės Agentūros pritarė idėjai glaudžiau ben- 00 m. Bendrosios Nordplus programos pasirašytos tarptautinės bendradarbiavimo dradarbiauti įgyvendinant ES švietimo progra- Lietuvos institucijų koordinuojamų projek- sutartys kultūros, švietimo, mokslo ir sporto mas. Praeitais ir šiais metais buvo organizuota tų sąvadas – Nordplus programa yra Šiaurės srityse. Šiame leidinyje taip pat rasite išsamią keletas bendrų renginių bei įgyvendinta kitų ministrų tarybos švietimo programa. Šią pro- informaciją apie užsienio šalis, dalyvaujančias bendrų idėjų. gramą jungia keletas paprogramių, orientuotų „Akademinių mainų“ programoje, valstybinių į skirtingas mokyklinio, aukštojo mokslo ir stipendijų skyrimą reglamentuojančius teisės Erasmus Baltijos šalių seminaras Vilniuje suaugusiųjų švietimo tikslines grupes. Šiame aktus ir konkursams pateikiamų bendrųjų do- 2008 m. lapkričio 27-28 dienomis Vilniaus leidinyje aprašyti 2008 metų visų paprogramių kumentų formas. Gedimino technikos universiteto Architektū- projektai, koordinuojamų Lietuvos institucijų. Švietimo mainų paramos fondo 00 m. vei- ros fakultete įvyko Švietimo mainų paramos 00–00 m. Comenius 1 projektų sąvadas. klos apžvalga. Tai leidinys, skirtas pristatyti fondo organizuotas tarptautinis seminaras Šiame leidinyje pristatyti Comenius 1 projek- 2008 m. fondo nuveiktus darbus ir pasiektus “Erasmus studentų / personalo praktikos ir tai, kurie programoje dalyvavo 2006–2007 m. rezultatus. stažuotės Baltijos šalyse: stiprinant universi- Projektai pateikti pagal tipus ir juos įgyvendi- Guide for incoming students. Šis leidinys tetų bei įmonių bendradarbiavimą”. Tai pir- nusias institucijas abėcėlės tvarka. Į kvietimą skirtas užsienio studentams, atvykstantiems masis teminis seminaras iš trijų planuojamų pateikti informaciją atsiliepė 71 Comenius pro- studijuoti Lietuvoje. Tai spalvingas, kupinas tarptautinių seminarų Baltijos šalyse. 2009 jektų įgyvendintojas iš 136. nuotraukų ir įvairios informacijos leidinys, pri- metais antrasis seminaras vyks Estijoje, 2010 00 m. finansuotų Grundtvig mokymosi par- statantis mūsų šalį. metais - Latvijoje. tnerysčių sąvadas. Šiame leidžiamame sąva- „Profesijos vadovas 009“ Pagrindiniai seminaro tikslai: skatinti tarp- de apžvelgiami 2008 m. finansuoti projektai. „Profesijos vadovas 2009“ – tai Euroguidance tautinį bendradarbiavimą tarp Baltijos šalių Leidinys parengtas pagal institucijų atsiųstas projekto Lietuvoje leidinys, kuriame pateikia- įmonių ir universitetų, padėti aukštojo moks- įgyvendinamų projektų santraukas. 2008 m. ma naujausia informacija apie profesijas, jų lo institucijoms ir įmonėms susirasti partne- fondas gavo 105 paraiškas Grundtvig moky- paklausumą, galimus jų įgijimo būdus Lietu- rių, pasidalinti studentų/personalo praktikų mosi partnerysčių projektams, 2007 m. buvo vos mokymo įstaigose, pristatomos studijų ir stažuočių organizavimo gerąja patirtimi. pateiktos 132 paraiškos. Aktyviausios ir toliau užsienyje sąlygos ir galimybės. Atskiruose Seminare dalyvavo Latvijos, Estijos, Lenkijos išlieka Vilniaus (pateiktos 34 paraiškos) ir skyreliuose pateikiama patarimų, kaip tinka- bei Suomijos aukštojo mokslo institucijų bei Kauno (pateiktos 23 paraiškos) apskritys. mai pasirinkti profesiją, nurodoma, kur galima Lietuvos įmonių, asociacijų ir nevyriausybinių Leonardo da Vinci programos 00 m. finan- gauti konsultacijų ir profesionalią pagalbą organizacijų atstovai. Į renginį užsiregistravo suotų projektų sąvadas. Šiame leidinyje ap- renkantis profesiją ir planuojant karjerą. apie 80 dalyvių, iš jų 40 užsienio aukštųjų rašyti ir pristatyti 2008 m. Leonardo da Vinci „Profesijos vadovas“ skirtas plačiai audi- atstovų, kiti - Lietuvos įmonių ir kitų organi- programos finansuoti projektai. torijai: moksleiviams jis padės susipažinti su zacijų atstovai. profesijomis, pasirinkti mokymosi programą Antrąją renginio dieną buvo organizuoti vi- Lankstinukai: ir mokymo įstaigą; tėvams, mokytojams, pro- zitai į keturias Lietuvos verslo įmones, kurių Comenius programos galimybės. Tai lanksti- fesijų patarėjams ir konsultantams profesijos metu užsienio aukštųjų mokyklų atstovai nukas, kuriame pristatomos visos Comenius vadovas bus puiki informacinė ir darbo prie- susipažino su įmonių vykdoma veikla bei programos veiklos ir teikiamos galimybės. monė, padedant planuoti karjerą; o visiems, galimybėmis organizuoti studentų praktikas Grundtvig programos galimybės. Tai lanksti- kurie planuoja pradėti naują arba pakeisti bei personalo mainus. Užmegzti kontaktai nukas, kuriame pristatoma Grundtvig progra- esamą karjerą, „Profesijos vadovas“ bus len- pasitarnaus ateityje plėtojant bendradarbia- ma bei aprašomos visos jos veiklos ir jų teikia- gvai suprantamas gidas profesijų ir jų įgijimo vimo ryšius. mos galimybės. galimybių pasaulyje. 10 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 11. 11. Baltijos seminaras – Erasmus Mundus ir Tempus informacinės dienos Taline Benas veža 2009 02 26-27 Estijoje, Taline vyko Jungtinės Leonardo da Vinci programos projektas „Stop Baltijos šalių informacinės dienos skirtos pri- karui keliuose“ remia Lietuvos Respublikos statyti Erasmus Mundus ir Tempus programas. Vyriausybės bei visuomeninių organizacijų Renginį organizavo Estijos Archimedes fondas pastangas saugumui mūsų šalies keliuose administruojantis Erasmus Mundus ir Tempus užtikrinti. Projektas skirtas trijų Lietuvos pro- programas Estijoje. fesinio rengimo įstaigų vairavimo teorijos ir išleistuvių, Joninių ar kitokių švenčių... Todėl Pirmoji renginio diena skirta pristatyti Erasmus praktikos mokytojams. Vairavimo mokymas iniciatyvinė grupė sako: jauni žmonės gražūs Mundus programą, kvietimas teikti paraiškas – tai ne tik kelių eismo taisyklių reikalavimai, GYVI. Todėl ir siūlome, kad kiekviename jau- šios programos veikloms įgyvendinti 2009- vairavimo įgūdžių pradmenys; tai – didžiulė nimo susibūrime, kiekvienoje grupėje (ir ne 2010 metais, pristatyti estų, suomių ir slovakų vairuotojo atsakomybė už save ir kitus, pa- tik jaunimo) būtų žmogus (BENAS), kuris tą- gerosios praktikos pavyzdžiai jungtinėse ma- garba kitam eismo dalyviui, o tai išplaukia iš dien nevartotų alkoholio, kuris išvežiotų savo gistrantūros programose. išorinio bendradar- pilietiškumo bei sąmoningumo. Jei norime, draugus namo. Nemanome, kad tai visada tu- biavimo programos EU-US Atlantis ir EU-Cana- kad žmogus, kuris mokosi vairuoti, būtų są- rėtų būti tas pats asmuo, jie keistųsi, tuo įpa- da, Erasmus Mundus (2004-2008) 4 veiklos moningas, drausmingas, kad taptų atsakingu reigodami visus grupės narius būti atsakingus projektų įgyvendinimas, pristatyta Erasmus eismo dalyviu, jo mokytojas turi būti pasiren- už kitus. Mundus Alumni asociacijos (EMA) veikla. gęs įdiegti jam šias savybes. Juk nuo to, kaip Pirmu judėjimo kūrimo etapu MPRC tin- Antroji renginio diena buvo skirta Tempus IV mokytojas bendrauja su būsimuoju eismo klalapyje buvo paprašyta mokinių ir miesto programos rezultatų ir kvietimo teikti paraiš- dalyviu, kokias vertybes jam diegia, priklauso bendruomenės balsuoti, renkant judėjimo kas pristatymui. Uzbekistano Tempus biuro naujo vairuotojo požiūris į kitus eismo daly- pavadinimą. Po trijų savaičių balsavimo buvo atstovė pristatė programos rėmuose vykdo- vius, jo atsakomybė keliuose. Vairavimo spe- išrinktas pavadinimas „Benas veža“. Tai aliu- mus projektus su Uzbekistano AM institucijo- cialistai turi suvokti, kokią svarbią misiją jie zija į visų mėgstamą lietuvišką filmą „Mažoji mis, įmonėmis. Kaip geros praktikos pavyzdys atlieka mokydami ir formuodami būsimąjį eis- išpažintis“, į visų gerai žinomą posakį „Benai, buvo pristatyti Vilniaus universiteto įgyvendi- mo dalyvį, naują vairuotoją. Daugeliui mūsų plaukiam į Nidą“. Jau pagamintas judėjimo nami projektai pagal Išorinio bendradarbiavi- protingas vairavimo mokytojo patarimas iš- lipdukas– logotipas, o norint tapti judėjimo mo lango programą. lieka visam gyvenimui, praverčia sudėtingose dalyviu, reikia užsiregistruoti tinklalapyje situacijose. www.mprc.lt, paspaudus ant judėjimo logo- Bendras leidinys anglų kalba ”Discover Baltic Vykdant projektą „Stop karui keliuose“, tipo. Kiekvienam Lietuvoje, norinčiam tapti States for Studies” Marijampolės profesinio rengimo centre susi- judėjimo dalyviu, judėjimo logotipas bus iš- 2008 metų pabaigoje buvo parengtas ir iš- būrė grupė, kuri pradeda įgyvendinti pilietinę siųstas paštu. leistas leidinys ”Discover Baltic States for iniciatyvą, judėjimą „Benas veža“, siekian- Tikimės, kad taip auklėdami visuomenę, Studies”, kuriame yra pristatoma Baltijos čią prisidėti, užtikrinant saugumą keliuose. po kelerių metų sulauksime rezultatų – ne- regionas ir kiekvienos iš trijų Baltijos šalių Pagrindinė šio judėjimo idėja – saugumas ir pakantumo neblaiviems už vairo. Jei mažas – Estijos, Latvijos ir Lietuvos- aukštojo mokslo pilietiškumas. Ne paslaptis, kad jauni žmonės sūnus matys tėvelio automobilyje lipduką, sistemos, studijų organizavimo tvarka, stipen- mėgsta vakarėlius, pasilinksminimus, kuriuo- primenantį, kad negalima vairuoti išgėrus, dijos užsieniečiams bei šalių aukštojo moks- se neretai vartojamas alkoholis. Didžiausia tai bus geriausias pavyzdys jo gyvenime. Tik lo institucijos. Leidinys yra skirtas pristatyti bėda, kad išgėrę jie sėda už automobilio sąmoningoje visuomenėje saugu bus mums Baltijos šalių aukštąjį mokslą užsienyje bei vairo, o tada – ne tik alkoholis, bet ir adre- visiems. besidomintiems studijų galimybėmis Baltijos nalinas kaitina kraują, didžiulis greitis, noras šalyse. pasirodyti prieš draugus... ir dygsta vainikų Rasa Zygmantaitė Leidinio elektroninę versiją galite rasti ŠMPF bei žvakių kompozicijos pakelėse... Juk visi ži- Marijampolės profesinio rengimo centro puslapyje: www.smpf.lt/leidiniai. nome, kiek jaunų žmonių žūsta po abiturientų Vystymo skyriaus vedėja MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 11
 12. 12. Po darbų 6 10 1 Kryžia žodis 14 8 13 1 KRyžIažODžIO NR. 3 aTSaKyMaI: 2 1. Regio. 2. Prancūzija. 3. Slovėnija. 4. FEEL 11 9 4 5. Peter. 6. Pavasaris. 7. Leonardo. 8. Naujovės. 9. EILC. 10. Vasarą. 11. Penki. 12. Dešimt. 2 7 13. Kalbų. 14. Gyvenimą. 5 3 Mieli leidinio skaitytojai, linkime sėkmės sprendžiant šio numerio užduotį, o dviejų pir- 12 8 mųjų teisingai atsiuntusiųjų atsakymus laukia 5 6 4 vasariškas prizas – Švietimo mainų paramos fondo rankšluostis. Atsakymų laukiame el. 3 paštu info@smpf.lt arba paprastu paštu adre- su Švietimo mainų paramos fondas, Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius. Sėkmės 7 Raktas: LINKSMaSIS KaMPELIS 1 2 3 4 5 6 7 8 kalba netaisyta Būsimųjų statybininkų profesijos atstovų 1. Optinis ir meteorologinis reiškinys, kai, Saulei apšvietus atmosferoje esančius vandens laše- patarimai vykstantiems į stažuotę užsienyje: lius, danguje atsiranda ištisinė spalvų spektro juosta » Turėti pinigų maistui, nes iš fondo skirtų 2. Spalva, matoma vaivorykštėje ir esanti tarp oranžinės ir žalios pinigų neužtenka normaliai prasimaitinti. 3. Euroguidance projekto spalva » issidekit daugiau pinigu nes ju ti labai reike jai nori su kitais susipažinti 4. Uogos, kuriomis parodoje „Studijos 2009“ buvo pristatoma Erasmus programa » pasiruošti gyventi savarankiškai kitoje 5. Programa, pristatoma Švietimo mainų paramos fondo violetine spalva šalyje, bei būti pasiruošusiam kalbėti tos ša- 6. Citrinmedžio vaisius lies nacionaline kalba 7. Uogakrūmis, kurio stiebai ir ūgliai gali būti dygliuoti arba be dyglių, o vaisiai būna apvalūs Būsimųjų aptarnavimo srities profesijos arba pailgi, pliki arba plaukuoti; geltoni, žali, raudoni arba purpuriniai atstovų patarimai vykstantiems į stažuotę už- 8. „Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas...“ sienyje: 9. Stendhalio romanas „Raudona ir ...“ » Jei kada nors laime nusisypsos ir jums tai 10. Su vandeniu ir dangumi siejama spalva butinai nepraleiskite tokios progos,tikrai ne- pasigailesit. Pasiimkite seimos nuotrauka,nes 11. Spalva, sudaryta iš visų spektro spalvų ju tikrai labai pasiilgsti ir neprisikraukite tokiu 12. „...nuo obels netoli rieda“ pilnu lagaminu,puse daiktu tikrai neprireike... 13. I. Bergmano filmas „...pievelė“ » Jeigu yra tokia galimybė, butinai ja pasi- 14. Mėlynos spalvos miško uogos naudokite, nors ir bijote palikti namus, bet ve- liau įprasite. Stažuotė Vokietijoje man patiko, nes pamačiau užsienį, jos kultūrą, papročius. Būsimųjų padavėjų-barmenų profesijos atstovų patarimai vykstantiems į stažuotę už- sienyje: » reikia domėtis orais išanksto ir neprisi- krauti daug rūbų... atidžaiu žiūrėti i anglų kal- bos žinias prieš važiuojant... » vezkites valgyt, nes norisi lietuvisko maisto, mokykites anglu kalbos, nesivezkit daug rubu, visokiu rusiu vaistu... Būsimojo aptarnavimo srities profesijos atstovo mintys apie Švedijos organizaciją, ku- rioje teko atlikti praktiką: » Norėtūsi iš švedų pusės, daugiau savi- tarpio pagalbos. Tikėjausi kažkokio oficialaus sutikimo atvykstant, bet tik įėjus į tą mokyklą, gavome darbą. Išvykstant, taipogi nebuvo nie- ko oficialaus. Čia manau mandagumo reika- las. Todėl iš šios pusės švedai atrodė nelabai mandagūs... Bet visa kita, esu patenkintas. Leidėjas: Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel. (8 5 ) 2610592, faksas (8 5 ) 2497137 Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s El. paštas info@smpf.lt, www.smpf.lt Mokomės visą gyvenimą Tiražas 2000 egz. © Švietimo mainų paramos fondas, 2009 Numerį rengė: Dovilė Rudzenskė, Dovilė Kavaliauskaitė, Ilona Kazlauskaitė, Liutauras Ivoška, Donata Pečiukėnienė, Jurgita Budvilaitytė, Indrė Baltraitytė. 2009 m. balandis, Nr. 4 Maketavo UAB „Sapnų sala“, spausdino UAB „Sapnų sala“ Šį leidinį finansavo Europos Komisija. Leidinyje išreiškiamas tik autorių požiūris, todėl Komisija nėra atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

×