2009 m. finansuotų Grundtvig mokymosi partnerysčių sąvadas

2,999 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,999
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2009 m. finansuotų Grundtvig mokymosi partnerysčių sąvadas

 1. 1. 2009 M. FINANSUOTŲ GRUNDTVIG MOKYMOSI PATNERYSČIŲ Grundtvig SĄVADAS
 2. 2. TURINYS Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija ····························································································· 4 Vilniaus dailiųjų amatų asociacija··········································································································26 Plungės suaugusiųjų švietimo centras ·································································································· 5 Viešoji įstaiga „Menas sau“ ·······················································································································27 Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga ·································································································· 6 Utenos švietimo centras ···························································································································28 Utenos Dauniškio gimnazija······················································································································ 7 Šiaulių miesto savivaldybės Dienos socialinės globos centras „Goda“ ····································29 Šiaulių universitetas ····································································································································· 8 Šiaulių kolegija ·············································································································································30 Matematikos ir informatikos institutas ·································································································· 9 Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių viltis“ ······························································31 Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas ················································································10 UAB „Globalios idėjos“ ·································································································································32 Viešoji įstaiga Kompiuterinių programų mokymo centras ··························································11 Joniškio rajono švietimo centras ··············································································································33 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras ································································································12 VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras······························································································34 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras ······································································35 teisingumo ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcija ················································13 Kauno statybininkų mokykla ·····················································································································36 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Akmenės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras ·························································37 teisingumo ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcija ················································14 Telšių rajono Nevarėnų vidurinė mokykla······························································································38 Utenos apskrities viršininko administracija ·······················································································15 Telšių suaugusiųjų vidurinė mokykla ······································································································39 Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija ·····················································································16 Kauno apskrities viešoji biblioteka···········································································································40 UAB „Greičio kontrolė“ ·······························································································································17 UAB „Studijų ir verslo sistemos“·················································································································41 Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugija ···································································18 Vilniaus universitetas ···································································································································42 Vilniaus pedagoginis universitetas ·······································································································19 Fokoliarų judėjimas Lietuvoje····················································································································43 Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų Kauno rajono švietimo centras ·················································································································45 profesinio rengimo centras······················································································································20 Psichosocialinės ir darbo integracijos centras (PDIC)··········································································46 Viešoji įstaiga Alytaus jaunimo centras ·······························································································21 Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras··································································································47 Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras ······························ 22 Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras ·····································································48 Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga··································································23 Anykščių švietimo centras ··································································································································49 Lieporių mokyklos bendruomenės asociacija ··················································································24 Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų Psichosocialinės ir darbo integracijos centras (PDIC)························································································25 centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius ·························································50 2 KONTAKTAI Tekstai užsienio kalbomis gauti iš projektų rengėjų. Švietimo mainų paramos fondas už jų turinį neatsako.
 3. 3. Mokymosi visą gyvenimą programos prioritetas – didinti Viena iš Grundtvig programos dalių yra mokymosi part- švietimo ir mokymo indėlį įgyvendinant Lisabonos stra- nerysčių projektai, kurių tikslas – tobulinti suaugusiųjų tegijos iškeltus tikslus: siekti, kad Europos Sąjungos eko- švietimą pagal Europos Sąjungos kokybės standartus. Tai nomika taptų konkurencingiausia žiniomis grįsta ekono- nedideli dvejų metų trukmės suaugusiųjų švietimo (pla- mika, pasižyminti darnia plėtra, didėjančiu darbo vietų čiąja prasme) organizacijų bendradarbiavimo projektai. skaičiumi ir stipresne socialine sanglauda. Kiekvienoje Grundtvig mokymosi partnerystės projektuose dalyvauja Mokymosi visą gyvenimą programos dalyje pirmenybė dėstytojai ir besimokantieji, atstovaujantys suaugusiųjų teikiama veiklai, remiančiai nacionalinių mokymosi visą švietimo įstaigoms iš ne mažiau kaip trijų Mokymosi visą gyvenimą strategijų plėtrą, įvairių švietimo ir mokymo gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Projektuose sistemos pakopų bendradarbiavimo stiprinimą, moky- dalijamasi patirtimi, gerąja praktika ir metodais, susipažįs- mosi visą gyvenimą tęstinumo užtikrinimą ir pagrindinių tama su įvairių Europos šalių kultūra, socialiniu ir ekonomi- kompetencijų įgijimą. niu gyvenimu. Projekte dalyvaujančios institucijos skatina- Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig papro- mos bendradarbiauti su vietos ir nacionalinio lygio valdžia, gramėje numatoma tinkamai reaguoti į senėjančios užtikrinti plačią projektų idėjų ir veiklos sklaidą. Mokymosi Europos visuomenės reikmes švietimo srityje ir padėti partnerysčių projektuose didelis dėmesys skiriamas suau- suaugusiems žmonėms rasti būdų, kaip tobulinti savo ži- gusiųjų švietimo vadybai. Suaugusiųjų švietėjai ir vadybi- nias ir gebėjimus. Įgyvendinant Grundtvig paprogramėje ninkai supažindinami su mokymo metodais, informuojami numatytus tikslus, siekiama: apie drauge išplėtotą naują požiūrį ir metodus. Viena iš institucijų projekte atlieka koordinatoriaus funkcijas, kitos a) gerinti suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų yra partneriai. Partnerystės projekto paraišką bendrai ren- mobilumo kokybę ir didinti jo užmojus; gia visos institucijos, kiekviena teikia paraišką savo šalyje ir b) skatinti organizacijų, susijusių su suaugusiųjų švieti- gauna dotaciją iš savo nacionalinės agentūros. mu, bendradarbiavimą ir gerinti jo kokybę; Švietimo mainų paramos fondo šiais metais leidžiamame c) padėti pagrindinių kvalifikacijų neįgijusiems ir pa- sąvade apžvelgiami 2009 m. finansuoti projektai. Leidinys žeidžiamų socialinių grupių žmonėms, suteikti jiems parengtas pagal institucijų atsiųstas įgyvendinamų pro- alternatyvaus mokymosi galimybę; jektų santraukas. d) sudaryti sąlygas plėtoti ir perduoti naujovišką suau- 2009 m. Fondas gavo 118 paraiškų Grundtvig mokymosi gusiųjų švietimo praktiką; partnerysčių projektams vykdyti, 2008 m. buvo pateiktos e) remti naujovišką, informacinėmis komunikacijos tech- 105 paraiškos. Aktyviausios ir toliau išlieka Vilniaus (pa- nologijomis pagrįstą mokymosi visą gyvenimą turinio, teiktos 45 paraiškos) ir Kauno (pateiktos 27 paraiškos) paslaugų, pedagogikos ir praktikos plėtojimą; apskritys. Švietimo mainų paramos fondas pasirašė sutar- tis su 46 institucijomis. 2009 m. Europos Komisija šioms f ) gerinti pedagogikos metodus ir suaugusiųjų švietimo veikloms įgyvendinti skyrė 760 tūkst. eurų. organizacijų valdymą. Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems rengti šį sąvadą, ir tikimės, kad leidinys bus naudingas besido- mintiems tarptautiniu bendradarbiavimu suaugusiųjų švietimo srityje. Rengėjai, 2009 3 TurINys
 4. 4. VIEšOjI įSTAIgA SOcIAlINIŲ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba MOKSlŲ KOlEgIjA Ši partnerystė spręs aktyvaus pilietiškumo Europoje problemą. This partnership will address the issue of Active Citizenship of Projektas „AMBIANCE“ skirtas visų amžiaus grupių (16 metų ir Europe, and the project is called “AMBIANCE” it will be aimed at PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA vyresnių) besimokantiems suaugusiems žmonėms, kurie nebe- adult learners of all ages from 16 years old upwards, who are no Ambicingas iššūkis: aktyvūs Europos piliečiai patenka į pradinę švietimo sistemą savo šalyje. longer in the initial education system of their country. Institucijos partnerės kartu dirbs dvejus metus ir parengs ban- The partner institutions will work together over a two year period PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA domąjį „Aktyvaus Europos pilietiškumo“ kursą, kuris, kaip rodo to develop and pilot a course in “Active European Citizenship” Ambitious Challenge: Active Citizens Of Europe tyrimai, bus vienas pirmųjų tokio pobūdžio kursų Europoje. which research indicates may be one of the first of its kind in Partneriai pradės nuo kelių pagrindinių idėjų iš Jungtinės Kara- Europe. PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA lystės patirties. Kursą rengs kartu visi partneriai. Jie įvertins siūlo- The partners will begin with some basic ideas from a UK mą turinį, kontekstą, atsižvelgs į besimokančių asmenų išsakytas perspective, originally generated by the UK partner institution, Zeuxis innovations LTD pastabas ir nacionalinius savo šalies prioritetus. and then jointly work on developing, amending and testing the Nicosia, Kipras structure and content suggested, drawing on national priorities Į projektą įtraukus besimokančius asmenis bus išgirstas „besi- mokančiojo balsas“ ir tai padės užtikrinti, kad „aktyvaus besimo- and input from learners in each participating institution. kančiojo“ tema būtų aktuali visą projektą iki galutinio produkto The positive involvement of learners will bring the ‘learner voice’ PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS sukūrimo. to the fore and ensure that there is always an ‘active learner’ Northumberland College Pasibaigus dvejų metų projektui pagrindinis konkretus pasiek- theme to the project and to the ultimate product. Ashington, Didžioji Britanija tas tikslas – parengtas kursas, kuris kiekvienoje projekte dalyva- At the end of the two year project the principal concrete Društvo mladinski ceh vusioje šalyje gali būti sėkmingai taikomas ir jos gyventojams, objective would be to have produced a course that could be ir migrantams. Taip pat šis kursas galėtų būti išverstas į įvairias used profitably with both residents and migrants in each of the Ljubljana, Slovėnija Europos kalbas. Jei dvejų metų partnerystė bus sėkminga, keti- countries of the partnership, and could then be translated into Grup Scolar industrial Stefan Procopiu nama kurti platesnį panašaus pobūdžio projektą, tikėtina, kaip the various European languages. If the partnership is successful Vaslui, Rumunija vieną Grundtvig daugiašalių projektų, skirtą plėtoti kursus ir ieš- over the initial two year period, the intention would be to koti akreditavimo kiekvienoje ES šalyje. develop a much larger subsequent project, perhaps a Grundtvig EURO-NET Partnerių siūlomi 6 bandomojo kurso modeliai: Multilateral Project, to develop and seek accreditation for the Potenza, Italija course in each country across the entire EU.  aktyvaus Europos pilietiškumo vertybės; Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA The 6 modules initially proposed to the partnership for  Europos istorija ir jos įtaka šalyse ir pasaulyje; consideration are: Kraków, Lenkija  etinis vartotojas gelbsti (saugo) planetą;  Values of Active European citizenship; College of Social Sciences  Europos Sąjungos faktai ir skaičiai, ekonomika ir prekyba;  European history and its impact on member countries and Klaipėda, Lietuva  žmogaus teisės ir įgalinimas; the world; Borderlands Leader Ngo  kiekvienos Europos tautos menas, muzika, kultūra, maistas ir  The Ethical Consumer saves the planet; Räpina, Estija humoras.  The European Union – facts and figures, economy and trade; ONECO – Organizacióón de Educación Comunitaria Kurso tikslai – plėtoti supratimą, ką reiškia būti Europos dalimi,  Human Rights and Empowerment; Sevilla, Ispanija dalytis kultūra, bendruomenėje prižiūrėti ir rūpintis imigran- tais, jaustis brolijos nariu, tapti etišku vartotoju ir rūpintis savo  Art, music, culture, food and humour of each EU nation. sukuriamu anglies dioksido kiekiu aplinkoje, aplankyti Briuselį ir The objectives of the course will be to develop an understanding Strasbūrą. of what it means to be part of Europe, sharing each other’s cultures, mentoring immigrants in the community, feeling a sense of brotherhood, becoming an ethical consumer and checking 4 TurINys one’s carbon footprint and visiting Brussels and Strasbourg.
 5. 5. PlUNgėS SUAUgUSIŲjŲ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba šVIETIMO cENTRAS Projekto tikslas – ugdyti pilietiškumo ir kultūrines suaugusiųjų The project aim is to develop civic and cultural competences of klausytojų kompetencijas mokantis anglų kalbos. adult learners through foreign language learning. PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA Projektas skirtas suaugusiems žmonėms, kurie nedalyvauja for- The project focuses on adult learners who are out of formal Kalba vienija Europą maliajame ugdymo procese, bet nori būti kūrybiški ir aktyvūs, education and willing to be active EU citizens, learn more about plačių pažiūrų Europos piliečiai, daugiau sužinoti apie kitas ša- other countries and share experiences with colleagues. Lear- PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA lis ir pasidalyti patirtimi su kolegomis. Tokiais Europos piliečiais ning a foreign language is the way which helps them to become Language Unites Europe tapti jiems padės užsienio kalbos mokymasis. creative, active, open-minded European citizens. Projekto metu visos dalyvaujančios šalys sukurs ir praves du During the project all participating countries will create and PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA šnekamosios anglų kalbos ugdymo modulius (kiekvienas po conduct 2 Modules (50 hours each) for developing English lan- Plungės suaugusiųjų švietimo centras 50 val.), parengtus remiantis dalyvių pasiūlytomis temomis. guage speaking skills based on topics suggested by learners Įgydami anglų kalbos kalbėjimo įgūdžių dalyviai užmegs tar- from all participating organizations. Plungė, Lietuva pusavio ryšius ir susipažins su kitų šalių kultūra. Šis bendradar- Acquiring English language speaking skills the participants will biavimas stiprins mokymosi visą gyvenimą reikšmę ir ugdys make contacts with each other and explore other cultures. This dalyvių Europos pilietiškumo suvokimą. Partnerystė skatins jų cooperation will strengthen the role of the life long learning PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS kūrybiškumą ir motyvaciją būti aktyviais ir plačių pažiūrų pilie- and develop the feeling of European citizenship of learners and Escuela Oficial de Idiomas Las Palmas de Gran Canaria čiais. Užsienio kalbos kompetencijų įgijimas padės suaugusie- teachers. The partnership will support their creativity and moti- Las Palmas de Gran Canaria, Ispanija siems būti mobiliems ir padidins įsidarbinimo galimybes darbo vation to be active open-minded European citizens. The acqui- rinkoje. sition of speaking a foreign language competences will support Bilsek Bilgi Iletisim, Sanat, Egitim ve Kultur Kulubu Dernegi adults’ employability and mobility in the labor market. Kahramanmaras, Turkija Anglų kalbos mokytojai pasikeis patirtimi mokant suaugusiuo- sius užsienio kalbos, susipažins su mokymo metodais ir medžia- The English language teachers will exchange experiences in fo- Groupe scolaire Tézenas du Montcel ga, užmegs ryšius. Ši veikla praplės jų, kaip Europos mokytojų, reign language teaching methodology for adults, materials and St. Etienne, Prancūzija kompetencijas ir skatins bendradarbiauti kituose europiniuose make contacts with each other which will enrich their European projektuose. Teacher competences and will lead to further cooperation in ot- Casa Corpului Didactic Dolj her European projects. Projekto tikslų sieksime neformalioje ugdymo aplinkoje, nau- Craiova, Rumunija dodamiesi informacinėmis technologijomis ir taikydami naujus The goals of the project will be achieved through non-formal Centro sociale anziani “Villa Gordiani” viso gyvenimo mokymo (-si) veiklos metodus. education by using innovative methods and ICT. Roma, Italija Schulungszentrum Fohnsdorf Fohnsdorf, Austrija Multinational Educational Center of Birmingham Ltd. Birmingham, Didžioji Britanija 5 TurINys
 6. 6. lIETUVOS jAUNŲjŲ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba MOKSlININKŲ SĄjUNgA Projekto „Let’s Mix up: Creativity and Innovation in Adult Edu- The idea of the project “Let’s Mix up: Creativity and Innovation cation“ („Sujunkime kūrybiškumą ir inovatyvumą suaugusiųjų in Adult Education” is to share knowledge and to exchange ex- PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA mokymo procese“) idėja – pasidalyti žiniomis ir pasikeisti patir- periences about how to educate in attractive and creative ways. Sujunkime kūrybiškumą ir inovatyvumą suaugusiųjų timi apie tai, kaip mokyti patraukliais ir kūrybiškais būdais. Pro- The project aims to improve the European creativity and inno- mokymo procese jekto tikslas yra skatinti Europos kūrybiškumą ir inovatyvumą vation in adult education. mokant suaugusius žmones. The project involves partners from Austria, Italy, Lithuania, Po- PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA Projekte dalyvaus partneriai iš Austrijos, Italijos, Lietuvos, Len- land and Spain, who aim to: Let’s Mix up: Creativity and Innovation in Adult Education kijos ir Ispanijos. Keliami tokie tikslai: 1. Promote innovative practices in adult education; 1. Skatinti inovatyvias suaugusiųjų mokymo praktikas; 2. Motivate people to learn by using attractive ways; PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA 2. Naudojant patrauklius būdus motyvuoti žmones mokytis; 3. Exchange creative ideas in various areas of knowledge; Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich “Twierdza Gdansk” 3. Pasidalyti patirtimi ir kūrybiškomis įvairių sričių idėjomis; 4. Develop creative and innovative skills with a specific focus on Gdańsk, Lenkija 4. Ugdyti kūrybiškumo įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant su- the transfer to adult education; augusiųjų mokymui; 5. Improve and increase local and international activities. 5. Gerinti ir aktyvinti vietos ir tarptautines veiklas. We will produce an European Creativity e-Handbook, compri- PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS Vykdant projektą bus išleistas Europos kūrybiškumo el. vado- sing contributions from learners, tutors and managers who stu- Culture Circle Kulturbüro Wien vas, apibendrinantis besimokančiųjų, mokytojų ir vadovų, ku- dy or work in different educational contexts. Wien, Austrija rie mokosi ar dirba, patirtį. Activities will include presentations and exhibitions at local le- Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga Projekto veikla apims pristatymus ir parodas vietos lygiu plati- vel to promote innovative techniques in creative training deli- Vilnius, Lietuva nant informaciją apie inovatyvias kūrybinio mokymo proceso very and to disseminate information about the European crea- technikas, taip pat skleidžiant informaciją apie Europos kūry- tivity and innovation. E.Ri.Fo. Ente Per La Ricerca E Formazione biškumą ir inovacijas. Finally the project will pay particular attention to the dissemi- Roma, Italija Projekto metu ypatingas dėmesys bus skiriamas Europos kū- nation of the European Creativity e-Handbook to participating Escuela Oficial De Idiomas María Moliner rybiškumo el. vadovui platinti partnerystėje dalyvaujančiose organisations and more widely through the utilisation of exis- Almansa, Ispanija organizacijose ir platesnėje erdvėje per egzistuojančius profe- ting professional networks at regional and national level and sinius tinklus regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu bei panaudo- the exploitation of web-based technology. jant interneto technologijas. 6 TurINys
 7. 7. UTENOS DAUNIšKIO Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba gIMNAZIjA Žaidimai palengvina mūsų gyvenimą. Todėl projekto tikslas – Games helps us to lighten the everyday matters. Thus the goal besimokančius asmenis įtraukti į renginių organizavimą, siekti of this project is to get the students organise games events, PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA gerinti naudojimosi informacinėmis komunikacijos technologi- through the analysis of games in all their aspects. The students Įtraukime suaugusiuosius į renginių organizavimą jomis (IKT) įgūdžius ir tobulinti užsienio kalbos žinias. involved are adults attending the Adult Education Provider. We Besimokančiųjų dauguma – socialinės atskirties žmonės, are concerned that many of them are socially excluded people PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA kuriems reikalinga dar viena galimybė siekti darbo. Šiuos besi- who need another chance in life to get better opportunities mokančius žmones kviesime lankytis švietimo centruose (mo- with their work aspirations. There also are people who want to Get Adults Make Events improve their ICT and language skills. Students will analyse a G.A.M.E kyklose ir pan.). wide range of popular games and pastimes: Besimokantieji analizuos populiarius žaidimus ir laisvalaikio lei- dimo formas. Tai:  toys (antique wooden toys, trains, Click Clacks etc.); PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA  seni žaislai (antikiniai mediniai žaislai, traukiniai ir pan.);  traditional card games (French, Spanish, German, Italian, Ja- Centro Territoriale Permanente-Istruzione In Eta’ Adulta panese cards and ways of playing); “Niccolo’ Andria”  tradiciniai kortų žaidimai (prancūzų, ispanų, italų, vokiečių, Massafra, Italija japonų kortų ir žaidimo būdai);  boardgames (Chess, Draughts, Snakes and Ladders);  stalo žaidimai (šachmatai, šaškės) ir užeigos žaidimai (domi-  pub games (Dominoes, Cribbavge, Quoits, Shove Ha’penny, no, biliardas ir pan.); Billiards and Snooker, Skittles, Darts, Ringing the Bull and PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS Aunt Sally);  nauji kompiuteriniai žaidimai; St. Albans Road Infant School  computer games;  intelektiniai žaidimai (Rubiko kubas); Dartford, Didžioji Britanija  intelligence games (like Rubik’s Cube);  „gatvės“ žaidimai („Vagys ir plėšikai“, slėpynės, „Tūzas“, „Kara- Colegiul Economic “Hermes” Petroşani lius“, „Karalienė“ ir kt.).  street games (Cops and Robbers, Hide and Seek, Ace, King, Queen, Bocce, Boxball, Clap and Rhyme, Fivebox, Halfball, Petroşani, Rumunija Besimokantys asmenys galės patys organizuoti žaidimus: šach- Handball, Hit the Stick). matų ar kortų varžybas, dailės parodas ir pan. Jie bus atsakingi Utenos Dauniškio gimnazija The students will be given the opportunity to become organi- už visą renginio organizavimą: nuo svečių sąrašo sudarymo, Utena, Lietuva zers of events: chess or cards competitions, pub game Quizzes kvietimų ir t. t. and art exhibitions. They will deal with the management of the Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi event in all its aspects: planning, making the list of participants, Adana, Turkija writing invitations, hosting the event. Second Chance School of Tripolis Tripolis, Graikija Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Białystok, Lenkija Centro Territoriale Permanente-Istruzione In Eta’ Adulta “Niccolo’ Andria” L. Pirandello Taranto, Italija 7 TurINys
 8. 8. šIAUlIŲ UNIVERSITETAS Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA Esminis projekto ProSkills tikslas – partnerystės veiklos, skirtos The project ProSkills is focused on the partnership’s creation of Socialinės atskirties grupei priklausančių suaugusiųjų bendro struktūrinio modelio, pagrįsto menu ir menine terapija a common framework-model related to the application of crea- pagrindinių ir taikomųjų įgūdžių ugdymas menu (muzika, tapyba, kino filmai, drama), sukūrimas, siekiant plėtoti tive and active training methods, based on the arts and the art- socialinę atskirtį patiriančių žmonių kūrybinį mąstymą, akty- therapy (music, painting, movies, drama etc.) with the aim to PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA vaus elgesio modelius, savivokos ir aktyvios saviraiškos poreikį. develop in the socially disadvantaged people a creative mind, The arts as a means of developing key and soft skills in Tai skatins naujas tikslinės grupės savirealizacijos galimybes, proactive attitudes and behaviour, ability of learning to learn kreatyvius problemų sprendimo būdus, pozityvius pokyčius and to self-develop themselves. This means promoting in the disadvantaged adults visuomenėje, neįgaliųjų nuostatas dalyvauti mokymosi visą target group autonomy, initiative spirit, creativity, capacity of gyvenimą veikloje. Ši veikla padės tikslinės grupės asmenims innovation and self-improvement, problem solving. Consequ- PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA pagerinti savo asmeninio ir profesinio gyvenimo kokybę, pra- ently to this promotion, the learners can improve the quality Tecnopras S.A.S. turtinti jų socialinį dalyvavimą skirtingose visuomeninės aplin- of their private and professional life, enrich their relations on Passo Corese, Italija kos dimensijose, kels pilietinio sąmoningumo lygmenį. Plėtosis different dimensions, increase the level of social participation pagrindiniai ir taikomieji jų įgūdžiai, kurie skatins mokymąsi, and civil engagement. This means also increase of key/soft skills darbo ar darbo sąlygų gerinimo būdų paieškas. Projekto veik- that can foster opportunities of starting again to study, finding los aktyvumas sudarys sąlygas keisti gyvenimo būdą, dėl kurio a job or ameliorating the work status of these people, who very PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS dažnai ši visuomenės grupė ir patiria socialinę atskirtį. often are in a situation of social exclusion because of their disa- Sislu Anadolu Teknik, Teknik Ve Endustri Meslek Lisesi Šiuo projektu taip pat siekiama propaguoti mokymosi visą gy- dvantaged condition. Istanbul, Turkija venimą sampratą, skatinti užsienio kalbų mokymąsi, kaip ga- With this kind of project we intend also to spread among social- Šiaulių universitetas limybę įveikti tarpkultūrinius ir rasinius skirtumus, bendrauti ly disadvantaged adults the culture of life-long training and of su kitų šalių žmonėmis, naudojant šiuolaikines komunikacijos learning foreign languages as a channel to overcome cultural Šiauliai, Lietuva technologijas. and racial barriers and to communicate with people from other Ekpaideftiria Kaloskami S.A. Dirbti su socialinę atskirtį patiriančiais suaugusiaisiais bus countries, face-to-face or using the web technologies. Keratsini, Graikija parengti darbuotojai, projekto veikla padės gerinti profesi- As to the training staff, the project will improve the qualification nes kompetencijas rengiant mokomąją medžiagą, efektyviau of the course designers, the trainers and the tutors that work Federacion Progresista De Asociaciones De Mujeres Y spręsti kasdienes tikslinės projekto grupės problemas, paren- with socially disadvantaged people, so to have professionals Consumidores De Guadalajara kant tikslingus ugdymo ir mokymo metodus. Taip pat bus di- that are more prepared to face life problems and consequent Guadalajara, Ispanija dinami ugdytojų koordinavimo ir veiklos skatinimo gebėjimai education difficulties proper of the target group. They will also Aidlearn, Consultoria Em Recursos Humanos, Lda neformaliojo ugdymo srityje, taikant netradicines ugdymo for- improve their competence in managing and promoting events mas (teatras, kinas, muzika, vaizduojamoji veikla). of non-formal and informal learning, by means of methods like Lisboa, Portugalija theatre, cinema, music, arts. 8 TurINys
 9. 9. MATEMATIKOS IR Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba INFORMATIKOS INSTITUTAS Pagrindinis partnerystės tikslas – didinti ir stiprinti tarpusavio The general aim of this partnership is to increase and empo- supratimą ir skirtingų kultūrų dialogą, gerinant žmonių žinias wer the mutual understanding and dialogue among different PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA apie kultūros paveldą, padedant jiems rasti inovatyvius kultū- cultures by improving the knowledge of people about cultural Įsisavinkime savo paveldą ros paveldo supratimo ir žinojimo būdus, nes būtent kultūros heritages and helping them find innovative ways to access to paveldas yra kiekvienos šalies identiteto pagrindas ir ypatingas knowledge of cultural heritages since it is an essential factor in PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA būdas, lengvinantis šalių tarpusavio supratimą. the identity of each country and a privileged means of facilita- Partnerystė apima ir instruktorių-dėstytojų, atsižvelgiančių ting mutual comprehension among countries. Adopt Your Heritage (Adher) į materialaus ir nematerialaus paveldo kultūrinius aspektus, This partnership includes the international mobility of the trai- PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA tarptautinį mobilumą, ir besimokančiuosius, siekiant: ners working on tangible and intangible cultural issues and le-  stebėti suaugusiųjų mokytojų užduotis ir vaidmenis: kaip arners in order to: Atakum Halk Egitim Merkezi Ve Aksam Sanat Okulu kultūros šaltiniai panaudojami kuriant įsidarbinimo galimy-  observe the role and task of the adult education providers Samsun, Turkija bes ir pajamas, mažinant skurdą, siekiant saugoti kultūrą ir on how cultural resources are used to generate employment aplinką ir skatinant ekonominę pažangą; opportunities and income, to reduce poverty, and to achieve  stebėti inovatyvius būdus, skirtus materialiajam ir nemateria- cultural and environmental conservation by contributing the PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS economical development; liajam paveldui saugoti, konservuoti ir skleisti; Asociatia Bridge Language Study House  observe innovative approaches aiming at preservation,  gerinti tarpkultūrinį dialogą; Cluj-Napoca, Rumunija conservation and introduction of tangible and intangible  keistis ir dalytis patirtimi savo kompetencijos srityje; heritages; Milos Educational Women’s Collaboration For Activities In  stebėti strategijas ir metodus, naudojamus skirtingose mo-  enhance intercultural dialogue; Tourism kymo institucijose stiprinant viešąjį žinojimą; Milos, Graikija  exchange and share experiences in the field;  lyginti nacionalinius ir vietos įstatymus, nuostatas; CPZ-International, Center Za Promocijo Znanja, D.O.O.  observe the methods and strategies used in different educa-  plėtoti ir keistis priemonėmis, kurios gali būti naudojamos tional institutions to raise public awareness; Ljubljana, Slovėnija mokymo kursuose;  compare the national and local regulations; Centro Studi E Formazione Villa Montesca  skleisti rezultatus ir pasiekimus vietiniu, regioniniu ir Europos lygmeniu organizuojant susitikimus, rengiant leidinius ir in-  develop and share common instruments that can be used in Città di Castello, Italija training courses; terneto svetaines. Matematikos ir informatikos institutas  disseminate the results and outputs at local, regional, natio- Vilnius, Lietuva nal and European level by organizing meetings, publications and a webpage. 9 TurINys
 10. 10. VIlNIAUS KOlEgIjOS Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba AgROTEchNOlOgIjŲ FAKUlTETAS Etinė kompetencija – viena iš Europos kvalifikacijos sistemos kompetencijų, kuria siekiama plėtoti bendrąsias (asmenines, The ethical competence in adult education is meant to promote a life long learning policy and is mentioned as one of the main socialines) suaugusių asmenų kompetencijas. Šio projek- instruments in the European Qualification Framework. The es- to esmė – sukurti metodines priemones, kuriomis remiantis sence of this project is to produce a number of enriching instru- PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA būtų galima ugdyti ir vertinti etines asmenų kompetencijas. ments for training and evaluating adults’ ethical competences. Etinė kompetencija kaip ugdymo komponentas suaugusiųjų Nepaisant dviprasmės etinės kompetencijos definicijos įvai- Despite the present variety of definitions of ethical competen- mokyme riose Europos šalių švietimo sistemose, daugelis švietėjų su- ces in education, one thing is clear: those social competences tinka – etinės asmens kompetencijos daro didelę įtaką asmens have a major influence on people’s professionalism on the one profesiniame ir asmeniniame gyvenime. Projekte suaugusiųjų hand and people’s private success on the other hand. All the PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA mokytojai ir patys suaugę asmenys bus įtraukti į metodinių gai- partners and learners involved will benefit from clear guide- Ethical Competence as Educational Component in Adult rių kūrimą, siekiant išplėtoti ir atskleisti, kaip turi būti ugdomos lines on how to train and assess adult’s ethical competences, Education ir vertinamos tokios kompetencijos. Projekto metu bus anali- which is why this is the major goal of the project. In order to zuojamos tokių kompetencijų ugdymo, vertinimo mechanizmų create instruments and guidelines the partners will explore PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA užuomazgos įvairiose Europos šalyse, pasinaudojant sukaupta and try out existing tools in their respective countries, identify patirtimi bus kuriamas bendras Europos etinių kompetencijų common European values, share them among the partners and Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas ugdymo ir vertinimo modelis. Metodinė priemonė bus keletą learners involved to compose a unique common model drawn Vilnius, Lietuva kartų testuojama, siekiant jos teorinio pagrįstumo ir praktinio from the different European experiences and perspectives. By pritaikomumo suaugusiųjų ugdymo procese. Galutinis projek- experimentation within the partnership this model will be “fi- to produktas – išleistas metodinis leidinys (gidas) apie etinių ne-tuned”. PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS kompetencijų ugdymą ir pripažinimą. Leidinys bus prieinamas All the work will lead to a booklet and website with tools and European Center for Quality Ltd ir internete. Metodinė priemonė bus naudojama dirbant su su- methodical guidelines about how to train for and evaluate ethi- augusiais asmenimis įvairiose mokslo ir švietimo įstaigose. cal competences in adult education. Sofia, Bulgarija Riga managers school Rīga, Latvija Hogeschool Rotterdam Rotterdam, Nyderlandai Aydincik Halk Egtim Merkezi Yozgat, Turkija Casa Corpului Didactic Galati Galati, Rumunija Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolciâ” Palermo, Italija 10 TurINys
 11. 11. VIEšOjI įSTAIgA Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba KOMPIUTERINIŲ PROgRAMŲ Kopenhagos 2002 m. deklaracijoje akcentuojama, kad labai svarbu užtik- The Copenhagen Declaration 2002 highlights that it is important to ensu- MOKYMO cENTRAS rinti, jog Europos darbo rinka būtų atvira ir visiems prieinama. re that the European labour market is open and accessible to all. Mokymosi partnerystės projektu „Greitkelis į Europos verslumą“ skatina- “European Highway to Entrepreneurship” is a Learning Partnership focus- mas keitimasis informacija ir gerąja praktika tarp organizacijų, kurios vyk- sed on information/best practice exchange between organisations that PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA do formalųjį ir neformalųjį asmenų, pageidaujančių pradėti savo verslą, offer formal and non-formal education and training to those who want to mokymą. start their own business. Greitkelis į Europos verslumą Dalyvaujančios šalys: Estija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lietuva, Nyderlan- Participating countries: Estonia, France, Germany, Italy, Lithuania, Nether- dai, Portugalija, Jungtinė Karalystė. lands, Portugal, United Kingdom. PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA Besimokantieji bus įtraukti į visą projekto veiklą. Learners will be included in all project activity: Highway to European Entrepreneurship Kiekvienas partneris atrinks 10–15 besimokančių asmenų, planuojančių Each partner will identify 10-15 learners who are planning to start a bu- kurti savo verslą, siekdamas numatyti kliūtis, su kuriomis jie susiduria, ir siness to identify barriers/obstacles and the information and knowledge PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA tai, kokios informacijos ir žinių jiems trūksta. Surinkti duomenys bus nau- they need. They will also comment on the help they have received so far dingi, teikiant informaciją apie verslumą ir skelbiant ją žinyne. and identify best practice. The data collated will be collated into a manual VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras to be used as a learning and teaching resource. Žinynu naudosis ir pastabų apie jį pateiks partnerių atrinktos tikslinės Vilnius, Lietuva grupės, kurios padės suformuoti grįžtamąjį ryšį dėl mokymo medžiagos The manual will then be reviewed by the focus group of learners, who can efektyvumo, jos skleidimo tarp dėstytojų ir konsultantų. feed back on the effectiveness of teaching materials and delivery by tea- Kiekvienas partneris išrinks sėkmingiausią naująjį verslininką, kuris galėtų chers, councillors and mentors. PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS būti pavyzdys besimokantiems asmenims, kaip pradėti verslą. Jie daly- Each partner will select a successful new entrepreneur who can be “showca- vaus sklaidos konferencijoje, kur galės pasidalyti savo patirtimi ir bus pre- sed” as an example to learners at the start of their journey. They will take part Majanduse ja Juhtimise Instituut ECOMEN tendentai gauti „Europos sėkmės apdovanojimą“. in the dissemination conference, where they can share their experiences Tallinn, Estija Projekto rezultatai bus naudingi tiems, kurių galimybes įsilieti į darbo rinką and will be presented with a “European Success Award”. riboja įvairios priežastys – nedarbas, liga, ekonominis regiono atsilikimas, The beneficiaries are those who experience lack of opportunity through Frauencomputerschule ItF e.V. lytis. Šioms grupėms įsidarbinimas ir verslumas gali būti kelias į nepriklau- gender, regional economic downturn (especially rural areas) and unem- Kassel, Vokietija somumą nuo socialinės paramos ir būdas tapti visaverčiu visuomenės ir ployment, or disability. For these groups, self-employment and entrepre- bendruomenės nariu. neurship can be a way to become independent from social welfare and Stichting Christelijk ROC voor Noord- en Oost- Nederland take full part in society and their local community. Visų partnerių institucijos turi patirties vykdydamos įvairių socialinės at- Alfa-colllege skirties grupių mokymus, panaudodamos įvairius mokymo būdus, meto- All partner institutions have experience of offering training to a variety of Groningen, Nyderlandai dus ir patarimus. socially excluded groups, using different approaches and methods to trai- Dėstytojų, konsultantų ir besimokančiųjų keitimasis patirtimi naudingas: ning delivery and personal mentoring/support. Leonard Cheshire Disability a) praplės dėstytojų, konsultantų žinias ir įgūdžius, įskaitant ir besimokan- The benefits of sharing diverse experiences of both tutors/mentors and London, Didžioji Britanija learners would be: čiųjų įnašą; Iis-Istituto D’istruzione Superiore “Antonello” – Messina b) vyks pasikeitimas gerąja praktika ir jos skleidimas; a) to enhance the knowledge and skills set of tutors/mentors, including input from learners themselves; Con Indirizzi Commerciale Turistico Grafico Pubblicitario c) bus suteikta galimybė besimokantiems asmenims, kurių skirtingas pradinių žinių lygis, pasidalyti patirtimi ir paremti vieniems kitus; b) to share and spread best practice and ideas; Alberghiero Della Ristorazione Messina, Italija d) spausdintas ir internetinis žinynas (vadovėlis, diskusijų forumas) bus c) to allow learners from different backgrounds to share their experiences išverstas ir pritaikytas prie kiekvienos šalies verslo reikalavimų. and give support to each other; EPLEFPA De Perigueux Nauda tikslinėms grupėms: d) printed and on-line resources (handbooks/manuals/discussion forum) Coulounieix-Chamiers, Prancūzija translated and adapted to each partner country’s requirements.  padidins suaugusiųjų finansinę nepriklausomybę ir sumažins socialinę atskirtį; The benefits for the target group:  padės šalinti kliūtis tobulinant įgūdžius;  Marginalised Adults in regaining financial independence and social inclusion (citizenship). This project targets marginalised groups;  didins mobilumą ir keitimąsi patirtimi.  Remove barriers/obstacles to skills improvement; Mes sieksime numatytų tikslų, rengdami susitikimus ir vizitus, fiksuodami besimokančiųjų ir dėstytojų požiūrius ir patirtį.  Encourage mobility and exchange of experience. 11 TurINys We aim to achieve these goals through a series of meetings and study vi- sits, recording the views and experiences of learners and tutors across the spectrum.
 12. 12. VIlNIAUS SUAUgUSIŲjŲ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba MOKYMO cENTRAS Šios mokymosi partnerystės tikslas – plėtoti naujus metodus, The Goal of this Learning partnership is to develop new ways/ priemones ir padėti suaugusiems besimokantiems asmenims tools to help adult learners achieve the competences, which are PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA pasiekti kompetencijas, reikalingas sparčiai kintančioje visuo- needed in fast-changing society. To be competent in the Euro- Atrasti Europą per kalbą ir kultūrą, naudojant IKT menėje. Svarbu būti kompetentingam ES darbo rinkoje, su- pean labour market and having the knowledge about travel- vokti daugiakultūrę Europą, išsaugant savo tautos papročius ir ling, different viewpoints and customs as well as languages. PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA kalbą. The main idea of this project is using the basic skills of ICT pa- Discovering Europe through language and culture using ICT Pagrindinė šio projekto idėja – pradinių IKT naudojimosi įgū- ralleled with English language. Doing so we can integrate these džių pritaikymas kartu mokantis anglų kalbos. Ši naudinga useful actions and experiences into everyday learning in every PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA veikla bus integruota į kasdienį kiekvienos dalyvaujančios ša- participating countries local/regional adult learning community. lies mokymosi procesą, plečiant suaugusiųjų bendruomenių Teaching and learning basic ICT in English is just one of the few Pernu suaugusiųjų gimnazija mokymosi kompetenciją. Vienas svarbių bendrojo projekto steps in our common project. Pärnu, Estija žingsnių – mokymas ir mokymasis pagrindinių IKT įgūdžių an- glų kalba. Developing a sense of art using common web environments for the learners to comment the same piece of art will lead to Meniškumo ugdymas naudojant bendruosius tinklalapio iš- the sense on toleration and understanding between different PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS teklius suteiks mokiniams galimybę pažinti ir suvokti įvairias cultures, which are the basics for communicating with diffe- VUCFYN & FYNS Hfkursus – Department: VYCFYN Ringen, kultūras, būti tolerantiškiems, bendradarbiauti. Tokių veiksmų rent countries. In result of these actions the English language is Glamsbjerg rezultatas – anglų kalbos ir IKT naudojimo įgūdžių stiprinimas. strengthened as well as the knowledge of using ICT. One of the Glamsbjerg, Danija Vienas projekto rezultatų – bendras interneto tinklalapis, priei- results will be a common web page, which will stay reachable to namas suaugusiųjų mokymo įstaigoms. Šiame tinklalapyje bus adult education providing institutions after the project is finis- Cyprus Scientific Educators Association For The Utilization Of skelbiami įvairūs rašiniai, koliažai, mokomoji medžiaga, taip pat hed. This web page will be equipped with different essays, colla- Information Communication Technologies (K.E.S.E.A. – T.P.E.) informacija apie projekte dalyvaujančios institucijos šalį ir jos ges, and number different learning materials as well as rectified Episkopi, Kipras kultūrą. Tai gali būti panaudota kaip papildoma mokomoji me- introductions about each participating country and its culture. džiaga, skirta įvairaus amžiaus besimokantiems žmonėms. Everything uploaded to this web page can be used as an extra Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras learning material educating learners and adult learners. Vilnius, Lietuva Center for Adult Education of Castuera Castuera, Ispanija Directorate of Regional Education Center Coimbra, Portugalija Talentus – National Association of Trainers and Technical Training Coimbra, Portugalija 12 TurINys
 13. 13. KAlėjIMŲ DEPARTAMENTO Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba PRIE lIETUVOS RESPUblIKOS TEISINgUMO MINISTERIjOS Žiniomis grindžiamoje rinkos ekonomikos visuomenėje naujos kompetencijos ir įgūdžiai yra būtini nuolat besikeičiančiame In a knowledge-based society with market economy new competences and skills are required to keep up with this ever pasaulyje. Nė vienas priverstinis mokymas ir specializacija ne- changing world. Neither compulsory education nor can specia- KlAIPėDOS REgIONO gali visiškai garantuoti profesionalios karjeros. Visą gyvenimą lisation got through initial training assure a professional career. besitęsiantis mokymasis kartu su naujomis metodologijomis ir Lifelong learning with new methodologies and new solutions PATAISOS INSPEKcIjA naujais sprendimais padeda mažai raštingiems kaliniams ma- provided for prisoners with poor literacy, exposed to social žinti jų socialinę atskirtį. exclusion should bring a change. Šis projektas „Efektyvūs švietimo pasiūlymai kalėjimuose“ (ESin- The project “Effective Solutions in Prison Education” (ESinPE) is PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA PE) skirtas patikimiems ir ekonomiškai efektyviems modernaus meant to address such issues as reliable approaches and met- Efektyvūs švietimo sprendimai kalėjimuose švietimo būdams ir metodams, skirtiems kaliniams ir kitoms hods in modern education, prisoners (and other disadvantaged sunkumų patiriančioms žmonių grupėms, kaip kitokiam besi- groups) as a different type of learners, economically effective PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA mokančiųjų tipui, nustatyti. Pagrindinis klausimas: „Kokia švie- measures taken for educational purposes in different context. timo (ugdymo) pagalba gali būti sėkmingai taikoma kalėjimo Main question “What sort of educational care / provision can Effective Solutions in Prison Education sektoriuje?“ Dažnai kaliniai paleidžiami iš įkalinimo įstaigų ir be successfully applied to prison sector?” Frequently prisoners atlieka alternatyviąsias bausmes, kur švietimas yra viena svar- are released and kept on their alternative sentence, where edu- PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA biausių jų socialinės reabilitacijos proceso dalių. cation as one of the most important parts of social rehabilita- Christian Leadership College ESinPE partnerystė sukurta siekiant skatinti visą gyvenimą be- tion process should not cease just because their imprisonment Rīga, Latvija sitęsiančio mokymosi idėją kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje ends. per tokias veiklas (rezultatus): mokymosi mobilumas dalyvau- ESinPE partnership is built up by educators to promote Lifelong jančiose organizacijose, mokymo ir besimokančiųjų poreikių Learning idea in each participating country through such activi- PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS klausimyno sudarymas, projekto tinklalapio sukūrimas, moky- ties / results as learning mobilities to participating organizations, masis virtualioje mokymosi aplinkoje, tokioje kaip MOODLE, learning and learner needs questionnaire design, web-page cre- ISC projektu susidomėjusių organizacijų įtraukimas, ESinPE plėtra ir ation, learning to use virtual learning environment (VLE) such as Angers, Prancūzija rezultatų sklaida nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. MOODLE, involving organizations interested in the field, ESinPE progress / results dissemination and continual use nationally Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos and internationally. teisingumo ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcija Klaipėda, Lietuva Mersin Adult Education Center And Evening Vocational School Mersin, Turkija Inspectoratul Scolar Judetean Gorj Targu Jiu, Rumunija Centro Territoriale permanente per l’educazione degli adulti Frosinone, Italija 13 TurINys
 14. 14. KAlėjIMŲ DEPARTAMENTO PRIE lIETUVOS RESPUblIKOS Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba TEISINgUMO MINISTERIjOS KlAIPėDOS Pasitelkę septynis naujus partnerius norėtume toliau plėtoti Having successfully completed the Project “New Chance”, we REgIONO PATAISOS INSPEKcIjA sėkmingai baigiamą įgyvendinti projektą „Nauja galimybė“. Numatomas projektas turi aštuonis partnerius iš Lietuvos (ko- would like to extent this project with seven new partners. The project has eight different partners. They are from Lithu- ordinatorius), Graikijos, Kipro, Italijos, Ispanijos, Slovėnijos, Tur- anian, Greece, Cyprus, Italy, Spain, Slovenia, Turkey, Latvia and kijos, Latvijos ir Lenkijos. Visi jie dirba su skirtingomis tikslinė- Poland. They all work with various target groups who have di- PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA mis grupėmis, kurios turi įvairių specifinių poreikių, susijusių su verse and specific needs concerning the adaptation of learning Besiugdanti karta mokomųjų metodų adaptacija. methods. Pagrindinė projekto idėja – keistis gerąja patirtimi suaugusiųjų The main idea of the project is to share and exchange practi- PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA mokymo naudotis naujomis informacinėmis technologijomis ces in the field of teaching new information technologies (like Educate Generation (tokiomis kaip „Skype“, „MSN Messenger“, el. paštas) srityje. skype, messenger, email) to adults. The current partnership will Numatoma partnerystė suteiks galimybę visiems partneriams enable all the partners to share their experiences and reach PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA dalytis patirtimi ir teikti šios srities pasiūlymų. Projekte ketina- further conclusions on the approached of teaching ICT to adult Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ma taikyti tarpdalykinį mokymo būdą, mokant suaugusiuosius learners. The attempt is to have an interdisciplinary approach of ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcija naudotis naujomis informacinėmis technologijomis. Laukiami teaching ICT to adults. Klaipėda, Lietuva projekto rezultatai (produktai) – projekto tinklalapis ir elektro- The expected results of the Project are a Web Page and an e- ninė knyga. Tikimasi, kad elektroninė knyga (joje bus sukaupta book. Both of these products are going to be jointly produced. ir aprašyta geroji patirtis suaugusiųjų mokymo naudotis nau- This book is expected to help teachers and learners to acquire PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS jomis informacinėmis technologijomis srityje) padės mokyto- more easily the basis of digital literacy and to develop their li- Epimorfotika Kentra Leykosias jams ir besimokantiesiems plėtoti savo įgūdžius skaitmeninio teracy skills. Nicosia, Kipras raštingumo srityje. The evaluation of the project will be a theme at all the mee- Projekte pasiektus rezultatus numatoma vertinti kiekvieno pro- tings. Stowarzyszenie Oswiatowe “Scyna” jektinio susitikimo metu. Projekto sklaida bus vykdoma semi- Sycyna, Lenkija We intend to use different ways of disseminating the results of narų ir konferencijų metu, taip pat internete. State Probation Service Daugavpils district the project like seminars, conference and through internet. Daugavpils, Latvija Regional Chamber of Craft and small business Sežana Sežana, Slovėnija Lifelong Learning Coordinating Committee of Serres Prefecture Serres, Graikija Regional Development Support centre “Ritums” Liepāja, Latvija Konya Prof. Dr. Erol Gungor Sosyal Bilimler Lisesi Okul Aile Birligi Konya, Turkija European Pole of Knowledge Verona, Italija Centre of Lifelong Learning TRIANA Sevilla, Ispanija 14 TurINys
 15. 15. UTENOS APSKRITIES Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba VIRšININKO ADMINISTRAcIjA Moterų inovacinis tinklų kūrimas (Women Innovating Networ- “Women Innovating Networking” (WIN) is about “NETWORKING king, WIN) – tai tinklų kūrimas kaip priemonė verslumui mo- AS A MEANS FOR MOTIVATING ENTREPRENEURSHIP” with un- tyvuoti paslaugų sektoriuje. Projekte dalyvaus organizacijos derprivileged groups in the services sector. PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA iš Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos, Turkijos, Italijos, The project involves organisations from Spain, Poland, Lithu- Moterų inovacinis tinklų kūrimas Jungtinės Karalystės ir Latvijos. Partneriai kartu panaudos savo ania, Germany, Turkey, Italy, United Kingdom and Latvia. They patirtį apie verslumo tinklų kūrimą, šeimos švietimą, ankstes- combine expertise on entrepreneurial networking, family lear- PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA niųjų žinių pripažinimą siekdami projekto tikslų, t. y. padėti ning, recognition of prior knowledge with a purpose to reach nepalankioje socialinėje situacijoje esančioms grupėms įveikti the project objectives, i.e, to help disadvantages groups over- Women Innovating Networking socialinius ir ekonominius barjerus, kurti WIN tinklus vietiniu, come social and economic barriers, develop WIN networks at šalies ir ES lygmeniu, suteikti moterims asmeninio tobulėjimo a local, country and EU level, empower women for self deve- PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA paskatų, gerinti mokymosi sąlygas šeimos verslui, skatinti ša- lopment, encourage the learning climate for family business, Fundación Paideia Galiza lutinius verslus (kultūra ir paveldas) remiantis projektu ir rengti approach new ancillary trades in the context of the project as A Coruña, Ispanija strategijas verslo iniciatyvų pradžios rizikai mažinti. well as develop strategies to reduce the start up risk to business Moterys, jaunimas ir etninės mažumos iš kaimo vietovių ir skur- initiatives. džių miesto rajonų, taip pat ir darbuotojai bus įtraukti į projek- Women, young people and ethnic minorities, in rural and poorer PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS to veiklas, tokias kaip informacinės kampanijos, įgūdžių ir žinių, urban areas as well as staff will be involved in project activities, įvairių kartų patirties keitimosi seminarai, mobilumas, formuo- from awareness campaigns, skills and knowledge transfer works- TRAINING 2000 jantis švietimas, buvusios patirties peržiūra, viską orientuojant į hops, intergenerational experience exchange, mobilities, forma- Mondavio, Italija tinklų, kuriais remiantis bus organizuojami veiksmai pasibaigus tive evaluation, reviewing past experience, all drawing on net- projektui, kūrimą. working to build sustainable networks for post project action. Powiatowy Urzad Pracy Siemianowice Śląskie, Lenkija Projekto produktai: WIN tinklai, konsultaciniai WIN mechaniz- The project will produce WIN networks, a WIN mentoring mecha- mai verslininkėms moterims ir šeimoms, WIN instruktorių ište- nism for entrepreneur women and families, WIN trainers’ resour- Utenos apskrities viršininko administracija klių paketai, WIN gairės apie verslumo motyvavimą, WIN tarp- ce packages, WIN guidelines on entrepreneurship motivation, a Utena, Lietuva kultūrinio verslumo patirčių rinkinys, WIN kultūrinio paveldo collection of WIN intercultural entrepreneurship memories, a WIN albumas, asmeninio tobulėjimo planai. cultural heritage album, individual development plans. ZIB – Zentrum für Integration und Bildung Solingen, Vokietija Daugavpils District Municipal Council Center of Folk Education and Culture Daugavpils, Latvija West Midlands Tomorrow Ltd. Rugeley, Didžioji Britanija 15 TurINys
 16. 16. VIlNIAUS jUOZO TAllAT- Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka anglų kalba KElPšOS KONSERVATORIjA „Muzikuokime kartu!“ “Let’s play together” PROjEKTO PAVADINIMAS lIETUVIŲ KAlbA Grundtvig mokymosi partnerystė Partnership within LLP Grundtvig Programme Muzikuokime kartu! 2009 m. rugpjūtis – 2011 m. liepa August 2009 – July 2011 Tarptautinis Grundtvig simfoninis orkestras Tarptautinis Grundtvig simfoninis orkestras International Grundtvig Symphony Orchestra Suomija, Lenkija, Lietuva ir Ispanija Finland – Poland – Lithuania – Spain PROjEKTO PAVADINIMAS PROjEKTO DARbO KAlbA Let´s play together! Projekto tikslas – pasidalyti patirtimi ir sukurti naujus mokymo The aim of the project is to exchange and research methods of International Grundtvig Symphony Orchestra metodus, kaip skatinti ir motyvuoti suaugusiuosius neprofe- motivating and stimulating non-professional adults in playing sionalius muzikus groti instrumentu. Tarptautinis Grundtvig instruments. International Grundtvig Symphony Orchestra will PARTNERYSTėS PROjEKTĄ KOORDINUOjANTI INSTITUcIjA simfoninis orkestras sustiprins motyvaciją ir pritrauks vyresnius strengthen motivation and attract older learners to continue Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu besimokančiuosius tęsti muzikavimą pasirinktu instrumentu ir playing and use their skills in practice. Poznań, Lenkija praktiškai panaudoti savo gebėjimus. There is a general problem that people stop playing and de- Pagrindinė problema: žmonės nustoja groti ir gilintis į muziką, aling with music when they become an “adult” or when their kai tampa „suaugusiaisiais“, baigia muzikinį išsilavinimą music education is finished and their professional career is not PARTNERYSTėS PROjEKTE DAlYVAUjANČIOS INSTITUcIjOS teikiančias įstaigas (pvz., muzikos mokyklas) ir kai jų profesinė connected to music. karjera nesusijusi su muzika. During the project the partners will exchange experiences and Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” Cáceres, Ispanija Projekto metu partneriai pasidalins patirtimi, žiniomis, moky- knowledge as well as teaching methods. This will be made mo metodais. Tai vyks projektinių susitikimų, repeticijų ir tarp- through meetings, rehearsals and concerts with International Riihimäen musiikkiopisto tautinio Grundtvig simfoninio orkestro koncertų metu. Grundtvig Symphony Orchestra. Riihimäki, Suomija Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija Vilnius, Lietuva 16 TurINys

×