Mokomės visą gyvenimą Nr. 3

2,987 views

Published on

Švietimo mainų paramos fondo informaciniame leidinyje "Mokomės visą gyvenimą" galite rasti informaciją apie ŠMPF administruojamų projektų aktualijas, įvairius renginius, naujausius leidinius. Taip pat čia yra pateikiamos kitų ES paramą administruojančių organizacijų naujienos.

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mokomės visą gyvenimą Nr. 3

 1. 1. Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s Mokomės visą gyvenimą 2008 m. lapkritis, nr. 3 Ar greitai bėga laikas?.. Ar spėjame suvokti, ką nuveikėm kitiems ir 2009-ieji Europos kūrybiškumo ir naujovių metai – 3 psl. sau?.. Sunku būtų suprasti, jei neturėtume ko prisiminti ar pamatuot, įvertinti, išmokti, nesustotume pasidžiaugt. Pristatome naujas Comenius ir Grundtvig veiklas – 4, 5 psl. Baigia suktis antrųjų Mokymosi visą gyvenimą programos metų – nau- jų veiklų ir žmonių, ambicingų tikslų, intensyvaus darbo, pasiekimų, ŠMPF ir VDA Dizaino inovacijų centro projektas – 6 psl. iššūkių, pasitenkinimo, tobulėjimo, mokymosi – karuselė. Stabtelėjom „Įkurtuvių džiaugsmo“ (2008 m. liepos 29 d. įsikėlėme į naujas patal- Lietuvos nacionalinis projektas pas), „Sodinam medį“ (mes – už gamtą), „Būkim drauge“ (Baltijos šalių nacionalinių agentūrų metinis susitikimas Druskininkuose ir Baltijos ša- Europos kultūrų dialogo metai (2008) – 7, 8 psl. lių projektų paroda EXPRO Taline) stotelėse ir sukamės toliau, pašėlusiu greičiu lėkdami pasitikti Europos kūrybiškumo ir naujovių metų ir nekan- traudami atsidėkoti visiems, kurie mokosi visą gyvenimą. Paraiškų 2 009 m. veikloms te ikimas 4 psl.
 2. 2. Baltijos šalių Nacionalinių Agentūrų susitikimas Šių metų rugsėjo 3–5 dienomis įvyko tapti patrauklesniais išorėje, nagrinėjimui. mėnesį konkursai vyko pačiose agentūrose, penktasis Baltijos šalių Nacionalinių agentūrų Kitą dieną vadovai aptarė tolesnio bendradar- prieš susitikimą keturi geriausi ženklai buvo susitikimas. Susitikime dalyvavo Švietimo mai- biavimo perspektyvas, pasiruošimą parodai atsiųsti organizatoriams, renginio metu vyko nų paramos fondo (LT), Akademinių programų EXPRO 2008 ir administruojamų veiklų anali- geriausiųjų pristatymas ir balsavimas už la- agentūros (LV), Valstybinės švietimo vystymo zei. Koordinatoriai, dirbantys su viena ar kita biausiai patikusį Baltijos šalių bendradarbia- agentūros (LV) bei Archimedes fondo (EE) dar- programa, turėjo galimybę pasidalinti patirtimi vimo logotipą. Nugalėtoju išrinktas Švietimo buotojai. Jo metu buvo siekiama pasikeisti ir padiskutuoti aktualiais projektų administra- mainų paramos fondo logotipas, vaizduojantis darbine patirtimi administruojant tiek projek- vimo klausimais. tris žmogeliukus, važiuojančius vienu dviračiu. tus, tiek pačias agentūras. Susitikimo dalyviai, Jubiliejinio susitikimo proga buvo kuria- susibūrę į mažesnes grupeles, sėkmingai ap- mas ir renkamas Baltijos šalių NA susitikimo tarė bendrus projektus ir bendradarbiavimo logotipas, kurį planuojame naudoti per ateity- galimybes ateityje. Viena susitikimo diena je vyksiančius susitikimus bei bendrus Baltijos buvo skirta bendrų klausimų, tokių kaip dar- šalių organizuojamus renginius. Svarbiausia buotojų motyvacijos didinimas ir naudojamos konkurso užduotis – kuriamas ženklas turėjo priemonės, pažintiniai vizitai kitose agentū- atspindėti trijų šalių bendradarbiavimą. Logo- rose, IT įrankiai kasdieninėje veikloje ir kaip tipo konkursas vyko keliais etapais: rugpjūčio 2 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 3. 3. 2009-ieji — Europos kūrybiškumo ir naujovių metai Kiekvienais metais skelbiami teminiai Eu- nizacijomis, visuomeninėmis ir regionų organi- ropos metai yra efektyvi priemonė, padedanti zacijomis, paskatinti įvairių renginių, susijusių pateikti iššūkius, su kuriais susiduria Europa, su kūrybiškumu ir naujovėmis, organizatorius kelti visuomenės sąmoningumą, skleisti infor- atkreipti visuomenės dėmesį į metų temą ir • išradingumas ir inovacijos – smulkaus ir maciją apie gerąją patirtį, skatinti nuomonių naudoti metų temos logotipą. Siekiamybė vidutinio verslo plėtros variklis. raišką, pateikti tyrimų duomenis ir skatinti to- sukurti sinergiją tarp įvairių švietimo, moks- lesnius tyrinėjimus. Europos Sąjungos Tarybos lo, profesinio mokymo, verslo ir meno srities Programos struktūra ir valdymas 2008 m. kovo 28 dienos oficialiame siūlyme veiklų grindžiama požiūriu, jog visi veiksmai Kūrybiškumo ir naujovių metams skirtos Europos Parlamentui rekomenduojama pritar- turi prisidėti įgyvendinant valstybės plėtros ir veiklos bus įgyvendintos per jau vykdomas ti, jog 2009-ieji metai būtų paskelbti Europos kitas strategines programas. Pasirengimą ben- iš ES ir nacionalinių biudžetų finansuojamas kūrybiškumo ir naujovių metais, šiam siūlymui dradarbiauti jau patvirtino Europos Komisijos veiklas ir programas, didžiąja dalimi – per pritarta 2008 m. rugsėjo 26 dieną. atstovybė Lietuvoje, LR Seimo Europos infor- Mokymosi visą gyvenimą programą. Europos 2009 m. tikslas – remti valstybių narių pa- macijos biuras, Švietimo informacinių techno- kūrybiškumo ir naujovių metų paskelbimas yra stangas per mokymąsi visą gyvenimą skatinti logijų centras, Tarptautinių kultūros programų veiksmingas būdas spręsti Europai kylančius kūrybiškumą. Nauji produktai, paslaugos, pro- centras, Jaunimo tarptautinio bendradarbia- uždavinius informuojant visuomenę, sklei- cesai bei verslai ir jų sinergija reikalauja iš šiuo- vimo agentūra, VšĮ PROFAT, Paramos fondas džiant informaciją apie gerąją patirtį, skatinant laikinio žmogaus gebėjimo priimti naujas idė- Europos socialinio fondo agentūra, Kauno mokslinius tyrimus ir politines diskusijas. jas ir pritaikyti jas savo reikmėms. Gebėjimas prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Žinių eko- Už programos įgyvendinimą Lietuvoje atsa- kūrybiškai mąstyti ir spręsti problemas šiuolai- nomikos forumas, Lietuvos inovacijų centras, kinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo kinėje visuomenėje savo svarba prilyginamas Lietuvos verslo paramos agentūra, Vilnius Eu- ministerija. Jos pagrindinės funkcijos: kitiems asmens gebėjimams – meniniams, ropos kultūros sostinė 2009, Lietuvos jaunimo • paskirti nacionalinį koordinatorių; technologiniams, socialiniams įgūdžiams. Tai organizacijų taryba, Lietuvos mokinių informa- • sudaryti priežiūros grupę; darnios plėtros pagrindas, suteikiantis galimy- vimo ir techninės kūrybos centras. • tvirtinti nacionalinę Europos kūrybiškumo bę asmenims ir visuomenei prisitaikyti globa- Be to, Švietimo mainų paramos fondo at- ir naujovių metų strategiją; liame žinių pasaulyje. stovas deleguotas į Švietimo ir mokslo ministe- • tvirtinti koordinuojančios institucijos tei- rijos sudarytą darbo grupę, kurios tikslas – pa- kiamas ataskaitas. Bendradarbiavimas rengti gabių vaikų ugdymo priemonių programą Nacionaline koordinuojančiąja institucija Švietimo mainų paramos fondas, kuris yra 2009—2012 m. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu paskir- atsakingas už Europos kūrybiškumo ir naujovių tas Švietimo mainų paramos fondas. metams skirtų renginių koordinavimą, pirmą Nacionaliniai prioritetai kartą ketina organizuoti renginius glaudžiai Įgyvendinant 2009 metų veiklas nacionali- Daugiau informacijos apie Europos kūry- bendradarbiaudamas su ES bei LRV finansuo- niu lygiu, numatomi tokie prioritetai: biškumo ir naujovių metus, nacionalinius bei jamas programas administruojančiomis insti- • sinergija tarp įvairias ES ir LRV finansuoja- partnerių organizuojamus renginius ir iniciaty- tucijomis, EK atstovybe, švietimo, inovacijų ir mas programas įgyvendinančių institucijų; vas Lietuvoje kviečiame skaityti interneto sve- profesinio mokymo srityje dirbančiomis orga- • vaikų kūrybiškumo skatinimas ir ugdymas; tainėje www.kurybiskumas2009.lt . MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 3
 4. 4. Renginių anonsas 2008 11 27—28 „Erasmus studentų / perso- nalo praktikos Baltijos šalyse: 2008 11 21 Leonardo da Vinci informa- 2008 11 18 Kokybės konkurso ir Europos pažymėjimo stiprinant universitetų bei cinis seminaras „Kvietimas laureatų apdovanojimų įmonių bendradarbiavimą“, teikti paraiškas 2009 m. renginys, Vilnius Vilnius konkursui“, Klaipėda 2008 11 20 Leonardo da Vinci informa- 2008 11 25 cinis seminaras „Kvietimas Leonardo da Vinci informa- teikti paraiškas 2009 m. 2008 11 25 cinis seminaras „Kvietimas 2008 11 28 konkursui“, Šiauliai Informacinis seminaras Nacionalinė valorizaci- teikti paraiškas 2009 m. Grundtvig ir Nordplus jos konferencija, konkursui“, Panevėžys 2008 11 21 Adult Learning programų Vilnius Comenius ir Nordplus dalyviams, Vilnius programų informacinis seminaras, Vilnius Datos Comenius ir Grundtvig Paraiškų teikimas 2009 metais programų naujovės Programos Projektai Artimiausios paraiškų teikimo 2009 metais paskutinės datos Comenius Daugiašalės partnerystės 2009 m. vasario 20 d. GRUNDVIG SENJORŲ SAVANORIŲ Dvišalės partnerystės 2009 m. vasario 20 d. PROJEKTAI Kvalifikacijos tobulinimas 2009 m. sausio 16 d./ 2009 m. balandžio 30 d./ 2009 m. rugsėjo 15 d. Veikla yra atvira visiems penkiasdešimties Mokyklos, norinčios priimti asistentus 2009 m. sausio 30 d. Asistentų praktika 2009 m. sausio 30 d. ar vyresnio amžiaus žmonėms, kurie yra regis- Parengiamieji vizitai 2 mėn. iki numatomo vizito truoti vienos iš šalių, įgyvendinančių Mokymo- Comenius Regio projektai 2009 m. vasario 20 d. Daugiašaliai projektai 2009 m. vasario 27 d. si visą gyvenimą programą, piliečiai. Ypatingas Teminių tinklų projektai 2009 m. vasario 27 d. Papildomų priemonių projektai 2009 m. vasario 27 d. dėmesys skiriamas socialiai remtinoms žmo- Leonardo da Vinci Mobilumo projektai 2009 m. vasario 6 d. nių grupėms ir tautinėms mažumoms. Naujovių perkėlimo projektai 2009 m. vasario 27 d. Partnerysčių projektai 2009 m. vasario 20 d. Savanorystės projektai remia nepelno sie- Parengiamieji vizitai 2 mėn. iki vizito kiančias organizacijas ar visuomeniniu pagrin- Naujovių kūrimo projektai 2009 m. vasario 27 d. Teminių tinklų projektai 2009 m. vasario 27 d. du kuriamas iniciatyvas, taip pat skatina ben- Papildomų priemonių projektai 2009 m. vasario 27 d. Erasmus universiteto chartija 2008 m. lapkričio 28 d. dradarbiavimą tarp savanorius deleguojančių Erasmus Intensyvūs kalbų kursai 2009 m. vasario 6 d. ir savanorius priimančių organizacijų. Sava- Intensyvios programos 2009 m. vasario 13 d. Daugiašaliai projektai 2009 m. vasario 27 d. norystės projektai jungia dvi organizacijas. Teminių tinklų projektai 2009 m. vasario 27 d. Papildomų priemonių projektai 2009 m. vasario 27 d. Deleguoti ir priimti savanorius gali bet kuri or- Mobilumo projektai 2009 m. kovo 13 d. ganizacija, jeigu yra nustatyta, kad ji yra pajėgi Mokymosi partnerystės 2009 m. vasario 20 d. Grundtvig Kvalifikacijos tobulinimas 2009 m. sausio 16 d./ 2009 m. tai daryti efektyviai. Tačiau turi būti pažymėta, balandžio 30 d./ 2009 m. rugsėjo 15 d. Parengiamieji vizitai 2 mėn. iki numatomo vizito kad veiklos, kurias savanoriai ketina vykdyti, Suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitai 2009 m. balandžio 30 d. , rugsėjo 15 d. bus nesusijusios su pelno siekimu ir savano- Asistentų praktika 2009 m. kovo 31 d. Seminarai 2009 m. vasario 20 d. riams teiks mokymosi galimybes. Savanorių Senjorų savanorių projektai 2009 m. kovo 31 d. atranką vykdo jų šalies Nacionalinė agentūra. Daugiašaliai projektai 2009 m. vasario 27 d. Teminių tinklų projektai 2009 m. vasario 27 d. Senjorų savanorystės projektų tikslai: Papildomų priemonių projektai 2009 m. vasario 27 d. Bendrosios Nordplus programos projektai: 2009 m. kovo 2 d. • padėti vyresnio amžiaus žmonėms len- Nordplus Nordplus Horizontal 2009 m. kovo 2 d. gviau įsitraukti į nepelno siekiančią veiklą, Nordplus Junior 2009 m. kovo 2 d. Nordplus Higher Education 2009 m. kovo 2 d. kitoje Europos šalyje; Nordplus Adult 2009 m. kovo 2 d. Konkursai studijoms, mokslinėms stažuotėms į: • savanoriams bendradarbiaujant, tarp pri- Akademiniai mainai Šveicariją 2008 spalis imančios ir deleguojančios organizacijų Japonistikos studijas Japonijoje 2009 vasaris Daniją 2009 vasaris sukurti ilgalaikio tipo bendradarbiavimą Baltarusiją 2009 vasaris tam tikro klausimo nagrinėjmui ar darbui Slovakiją 2009 kovas Islandiją 2009 kovas su tam tikra tiksline grupe; Lenkiją 2009 kovas Čekiją 2009 kovas • padėti savanorių mainų vietinių bendruo- Estiją 2009 kovas menių dalyviams atsiskleisti, leisti pasi- Belgiją (Flandrija) 2009 kovas Latviją 2009 kovas justi vertingais vyresnio amžiaus piliečiais, Vengriją 2009 balandis Kiniją 2009 balandis turinčiais žinių, kompetencijų ir patirties. Belgiją (Valonija) 2009 balandis Savanorystės periodas kitoje šalyje trunka Italiją 2009 gegužė Meksiką 2009 birželis nuo 3 iki 8 savaičių. Japoniją 2009 birželis Jean Monnet projektai 2009 m. vasario 13 d. Mėlyna spalva pažymėti decentralizuoti projektai, raudona - centralizuoti. 4 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 5. 5. 2008 m. lapkričio 18 d. Vilniuje vyks šventinė 2008 m. lapkričio 27—28 dienomis Vilniuje konferencija „Kūrybiškumas ir naujovės mokantis vyks kontaktinis Erasmus programos seminaras, visą gyvenimą“. Konferencijos metu bus pristato- kuriame dalyvaus Lietuvos įmonių bei Estijos, 2008 metų lapkričio 28 d. Lietuvos suau- mi Europos Komisijos paskelbtų 2009 teminių Latvijos, Lenkijos ir Suomijos aukštojo mokslo gusiųjų švietimo savaitės metu (kuri yra organi- „Europos kūrybiškumo ir naujovių“ metų tikslai, institucijų atstovai. Seminaro tema – „Baltijos zuojama pagal UNESCO iniciatyvą) Vilniuje vyks numatomi renginiai bei kitos veiklos Lietuvoje ir šalių įmonių ir aukštojo mokslo institucijų ben- valorizacijos konferencija „Informacinės komu- Europoje, bus apžvelgti besibaigiančių 2008 Eu- dradarbiavimas“. nikacinės technologijos tarpkultūriniam bendra- ropos kultūrų dialogo metų rezultatai. vimui“. Renginio tikslai – pristatyti Lietuvos įmo- Šiais metais Švietimo mainų paramos fondas nėms galimybę priimti naują Erasmus progra- Konferencijos tikslas – supažindinti Lietuvos pirmą kartą organizavo visų administruojamų pro- mos veiklą Erasmus studentų praktikos įmonėse visuomenę, suaugusiųjų švietėjus su Grundtvig ir gramų kokybės konkursą. Šventiniame renginyje bei užmegzti ryšius tarp Lietuvos darbdavių bei Leonardo da Vinci programų projektų produktais bus apdovanoti kokybiškiausi, kūrybiškiausi bei Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Suomijos aukštojo ir padiskutuoti, kaip ateityje racionaliai panau- naujoviškiausi Mokymosi visą gyvenimą progra- mokslo institucijų atstovų. Seminarą organizuoja doti sukurtus produktus, kad jais galėtų pasi- mos projektai bei individualios veiklos dalyviai. Švietimo mainų paramos fondas. naudoti kitos Lietuvos institucijos, dirbančios su suaugusiaisiais. 2009 pavasaris Informacinis seminaras „Kvietimas teikti paraiškas 2009 01 2009—2010 m. Pažintinių Leonardo da Vinci informaci- vizitų programos konkursui“, niai seminarai „Kaip užpildyti Vilnius paraiškos formą“ mobilumo, partnerysčių ir naujovių perkė- limo projektams, Vilnius COMENIUS REGIO PARTNERYSTĖS suinteresuotoms teikti tokio pobūdžio suau- Comenius Regio partnerystės veikla remia gusiųjų mokymo paslaugas. Organizatorių tarpregioninį bendradarbiavimą švietimo srity- GRUNDTVIG SEMINARAI paraiškos seminaro organizavimo finansavi- je Europoje. Ši veikla padeda regionams: dalin- Grundtvig Seminarų tikslas – leisti besimo- mui turi būti teikiamos tos šalies Nacionalinei tis gerąja praktika ir patirtimi, kurti priemones, kantiems suaugusiesiems dalyvauti mokymosi agentūrai. Seminaras vyksta toje šalyje. kurios užtikrintų ilgalaikį tarpregioninį ben- renginiuose, kurie vyksta kitoje Europos šalyje, dradarbiavimą, stiprinti mokyklinio mokymo Mokymosi visą gyvenimą programos narėje. Tai GRUNDTVIG ASISTENTŲ PRAKTIKA Europinę dimensiją, teikti Europinio mokymo yra nauja mobilumo forma, kurią besimokan- Grundtvig asistentų praktika suteikia gali- patirties pavyzdžius mokytojams, mokiniams, tiems suaugusiesiems siūlo Mokymosi visą gy- mybę formaliame, neformaliame ir savaiminia- kitiems subjektams, atsakingiems už mokyklų venimą programa / Grundtvig programa. me suaugusiųjų švietime dirbantiems ar atei- administravimą. Partnerystę sudaro du partne- Seminarų metu susitinka individualiai be- tyje dirbsiantiems žmonėms 12–45 savaitėms riai regionai. Kiekvienas partneris-regionas apima simokantys asmenys ar smulkios besimokan- išvykti dirbti Grundtvig asistentu suaugusiųjų vietos ar regioninės valdžios instituciją, susijusią čiųjų grupės iš keleto šalių, kad pasidalintų švietimo įstaigoje ar organizacijoje kitoje Euro- su mokykliniu mokymu, bent vieną mokyklą ir tarptautine mokymosi patirtimi, reikalinga pos valstybėje, Mokymosi visą gyvenimą pro- bent vieną kitą tiesiogiai su mokykliniu mokymu tolimesniems jų mokymosi poreikiams paten- gramos narėje. susijusią organizaciją ar instituciją (pvz.: jaunimo kinti ar asmeninam tobulėjimui. Seminaruo- Programos tikslas – suteikti dalyviams ga- ar sporto klubo, tėvų ir mokinių asociacija, mo- se besimokantieji yra skatinami tarpusavyje limybę geriau suprasti europinę suaugusiųjų kytojų tobulinimosi institutas, vietos darbdavių pasidalinti turima kompetencija ir suvokimu. švietimo dimensiją, patobulinti užsienio kalbų asociacijos, muziejai ir pan.). Kiekviename Seminare dalyvauja nuo 10 iki 20 žinias, pažinti kitas Europos šalis ir jų švietimo Comenius Regio partnerystėje dalyvauja besimokančiųjų. sistemas, pagerinti profesinę ir kultūrinę kom- partneriai-regionai iš dviejų šalių, dalyvaujan- Grundtvig Seminarai gali būti organizuoja- petenciją. čių Mokymosi visą gyvenimą programoje, viena mi įvairiomis temomis. Veikloje gali dalyvauti Grundtvig asistentų praktiką gali atlikti: iš kurių turi būti ES valstybė narė. Pagrindinis visi suaugę žmonės, kurie buvo atrinkti Semi- mokytojai ir kiti darbuotojai, dirbantys suaugu- Comenius Regio partnerystės tikslas – propa- naro organizatoriaus ir yra vienos iš šalių, ku- siųjų švietimo srityje, kvalifikacijos tobulinimo guoti tikslinį bendradarbiavimą tarp partneri- rioje įgyvendinama Mokymosi visą gyvenimą specialistai, buvę mokytojai (ar kiti asmenys nių institucijų. Bendradarbiavimas vyksta bet programa, piliečiai. Ypatingas dėmesys ski- seniau dirbę su suaugusiųjų švietimu), dar- kuria aiškiai apibrėžta, abiem partneriam-re- riamas socialiai remtinoms žmonių grupėms ir buotojai, dirbantys suaugusiųjų švietimo srity- gionam aktualia tema (pvz.: mokyklų vadybos tautinėms mažumoms. je ir grįžę į darbą po tam tikro nedarbingumo sunkumai, mokytojų mokymas, nuoseklus Norintys dalyvauti Seminare, kreipiasi (in- periodo, diplomuoti ar kvalifikuoti specialistai, tarptautinis bendradarbiavimas mokyklinio dividuliai arba mažomis grupėmis) tiesiogiai į kurių išsilavinimas tiesiogiai susijęs su suau- mokymo temomis, mokinių integracija, prie- Seminaro organizatorių ir savo šalies Naciona- gusiųjų švietimu / andragogika, suaugusiųjų varta mokykloje, rasizmas, ksenofobija, moki- linę agentūrą. švietėjo / andragogo kvalifikacijos siekiantys nių ankstyvas išėjimas iš mokyklos ir pan.). Grundtvig dotacija skiriama Seminarui studentai. Comenius Regio partnerystė finansuojama rengti ir besimokančiųjų dalyvavimo, įskaitant Asistentai gauna dotaciją, skirtą kelionės dvejus metus. Dotacija yra skiriama kelionių, jų kelionės bei pragyvenimo, išlaidoms pa- ir pragyvenimo išlaidoms padengti. Asistentų pragyvenimo išlaidų apmokėjimui ir kitoms iš- dengti. Veikla yra atvira visoms institucijoms, atranką vykdo jų šalies Nacionalinė agentūra. laidoms, susijusioms su projektine veikla. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 5
 6. 6. Bendradarbiavimo su Vilniaus dailės akademija rezultatas — ŠMPF kokybės apdovanojimo prizas 2008-aisiais minime dešimt metų, kai 2007 m. pasibaigę Comenius programos metodininkė Virgina Kerdokienė; kartu su kitais europiečiais galime naudotis ES partnerysčių projektai — Šiaulių rajono Kur- 2007—2008 m. Erasmus programoje daly- piliečiams siūlomomis galimybėmis mokytis, šėnų Pavenčių vidurinės mokyklos projektas vavusios institucijos — Kauno kolegija; dalyvauti projektinėje veikloje, gilinti profesi- „Aplinka, kurioje gyvenu: šiandien – vakar 2007—2008 m. Erasmus programoje da- nes žinias. 1998 metais Lietuvoje pradėjusios – rytoj“; lyvavę dėstytojai — Šiaulių universiteto So- veiklą Socrates bei Leonardo da Vinči švietimo 2007 m. pasibaigę Grundtvig programos cialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto programos turėjo skaičiais nepamatuojamą mokymosi partnerysčių projektai — Kėdainių docentė, mokslo ir meno prorektorė Stefanija įtaką visai besikeičiančiai Lietuvos švietimo suaugusiųjų mokymo centro projektas „Tęsti- Ališauskienė; sistemai. Vidurinių ir profesinių mokyklų mo- nio mokymosi / motyvacijos reikmių įsisąmo- Profesinio informavimo specialistai — Ku- kytojai, moksleiviai, universitetų bei kolegijų ninimas ir jų skatinimo priemonės“; piškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazi- dėstytojai ir studentai dalyvavo projektuose, 2004—2007 m. Comenius programos kva- jos psichologė Kristina Jackevičienė. vyko į stažuotes, bendravo su kolegomis ir lifikacijų tobulinimo kursų dalyviai — Kauno bendraamžiais iš kitų Europos valstybių. humanitarinės pradinės mokyklos anglų kal- Nugalėtojams šventinio renginio metu įteikti Per dešimtmetį finansuota daugybė pro- bos mokytoja Rūta Binkienė; Švietimo mainų paramos fondo prizai – origina- jektų bei individualaus mobilumo veiklų, ku- 2004—2007 m. Grundtvig programos kva- lios skulptūros. Tai naujo tipo bendradarbiavimo rios turėjo didžiulę įtaką ne tik projektuose lifikacijų tobulinimo kursų dalyviai — Vilniaus tarp Švietimo mainų paramos fondo ir Vilniaus dalyvavusiems asmenims bei institucijoms. kolegijos Agrotechnologijų fakulteto lektorė dailės akademijos Dizaino inovacijų centro re- Norėdami paskatinti projektų rengėjus rengti Irena Čeikauskaitė; zultatas. 2008 metų II semestrą 23 VDA dizaino kokybiškus ir kūrybiškus projektus, įvertinti 2006 m. Leonardo da Vinci programos mo- katedros antrakursiai, vadovaujami skulptūros iniciatyvas, kurios padėjo tobulinti institu- bilumo projektai — Vilniaus universiteto pro- dėstytojo Jono Gerulaičio, kūrė Švietimo mainų cijos veiklą, įvertinti profesinio informavimo jektas „Geografinės informacijos specialistų paramos fondo apdovanojimo statulėlių projek- specialistų atsakingą darbą ir paskatinti juos mokymo ir profesinio tobulinimosi strategijos tus. Švietimo mainų paramos Fondo ir Vilniaus profesinėje veikloje taikyti inovatyvius profesi- formavimas žinių visuomenės plėtrai“; dailės akademijos pasirašytos bendradarbia- nio informavimo ir konsultavimo metodus bei 2000—2005 m. Leonardo da Vinci pro- vimo sutarties pagrindu ŠMPF prizo kūrimas skleisti informaciją apie pasiektus rezultatus, gramos bandomieji projektai — Vilniaus sta- įtraukas į studijų programą, studentų darbus šių metų vasarą paskelbėme Švietimo mainų tybininkų rengimo centro projektas „Aplinka atrankos komisija vertino penkis kartus. Iš visų paramos fondo Kokybės konkursą. Gautos 65 Praktinio mokymo vidinės kokybės užtikrinimo pasiūlytų eskizų po peržiūrų buvo plėtojama institucijų ir 71 asmens paraiškos, kurios var- sistemos kūrimas profesinėse mokyklose“; dvylika idėjų, iš kurių geriausia tapo ŠMPF ko- žėsi dešimtyje kategorijų. Sveikiname nugalė- 2004—2007 m. Pažintinių vizitų dalyviai — Klai- kybės apdovanojimo prizu. Tai studentės Rober- tojus: pėdos „Berželio“ mokyklos-darželio mokytoja- tos Jablonskytės darbas. 6 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 7. 7. Europos kultūrų dialogo metai Europos kultūrų dialogo metai (2008) – tarpkultūrinis supratimas kasdieninėje aplinkoje Kultūrų įvairovė yra svarbus Europos Sąjun- visuomenę, skatinti viešas diskusijas apie že- Lietuvos jaunimo organizacijų taryba pro- gos ir šiandienio globalaus pasaulio bruožas, mynų ir regionų bendradarbiavimą, migracijos jektą „Keiskimės kartu!“ pradėjo kovo mėnesį kuris vis labiau ryškėja atveriant Bendrijos duris procesus ir kultūrų dialogą. Vilniuje įvykusiu tarptautiniu jaunimo forumu, naujoms narėms ir plėtojant tarptautinį ir tarp- Nacionaline 2008-ųjų Europos kultūrų dia- kuriame dalyviai turėjo galimybę išgirsti pra- žemyninį mokslo, švietimo, kultūros, ekonomi- logo metų koordinuojančia įstaiga Vyriausybės nešimus apie tai, kas yra kultūrų dialogas, kaip kos ir kitų sričių bendradarbiavimą. Bendravi- nutarimu paskirta Lietuvos Respublikos kultū- jis skatinamas Europos mastu ir kaip Europos mas su skirtingų kultūrinių tradicijų, religinių ros ministerija. Nacionalinį projektą įgyvendi- jaunimas ir jaunimo organizacijos įsitraukia į įsitikinimų, papročių, gyvensenos, mąstysenos nanti institucija Tarptautinių kultūros programų kultūrų dialogo skatinimą. Darbo grupių metu žmonėmis tampa kasdiene mūsų gyvenimo da- centras šį projektą vykdo kartu su 12 partnerių: dalyviai kalbėjo apie kultūrų dialogo proble- limi, todėl gebėjimas suprasti kitokių pažiūrų Vilniaus universitetu, Vilniaus jidiš institutu, lei- mas, netoleranciją ir ieškojo būdų, kaip jaunimo žmones ir su jais sugyventi tampa įvairių ben- dykla „Kitos knygos“, Lietuvos teatro, muzikos organizacijos galėtų prisidėti prie palankesnės druomenių, socialinių grupių ir individų dar- ir kino muziejumi, asociacija „Lietuvos – Vokie- erdvės įvairioms tautoms ir kultūroms egzis- naus gyvenimo ir konfliktų prevencijos garantu. tijos forumas“, galerija „Meno parkas“, medijų tuoti kartu. Grupių dalyviai savo patirtį skleidė 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamen- švietimo centru „Meno avilys“, kultūros centru regioniniuose mokymuose apie kultūrų dialogą, to ir Tarybos sprendimu 2008 metai paskelbti „Garsas“, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, diskriminacijos formą ir tolerantiškesnės bei Europos kultūrų dialogo metais. Tuo siekiama Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, Klaipėdos kul- atviresnės visuomenės kūrimą. Mokymai vyko pabrėžti kultūrų dialogo svarbą Bendrijos pi- tūrų komunikacijų centru ir Istorinės atminties Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, liečių, ypač jaunimo, gyvenime ir užtikrinti šios akademija. Paminėsime kelis sėkmingai įgyven- Alytuje, Panevėžyje, Visagine, Akmenėje. svarbios iniciatyvos tęstinumą. dinamų edukacinių projektų pavyzdžius. Medijų švietimo centro „Meno avilys“ ren- Lietuvos nacionalinis projektas Europos Įgyvendindamas projektą „XIX a. Vilniaus gia projektą ,,Šiaurės kinas mano mokykloje. kultūrų dialogo metai (2008) yra suplanuotas miesto afišos – Vilniaus kultūrinio gyvenimo Pažinti kitą“, kurio metu bendrojo lavinimo mo- kaip tarpdisciplininių renginių ciklas, kuriame veidrodis”, Lietuvos teatro, muzikos ir kino mu- kyklų mokytojai ir jaunimo ugdytojai kviečiami numatytas aktyvus lokalių bendruomenių daly- ziejus (LMTKM) skaitmenizavo 2400 vienetų XIX susipažinti su kino kalbos pagrindais ir kino vavimas. 2008-aisiais metais dešimtyje Lietuvos a. afišų, atspindinčių to meto Vilniuje vykusį panaudojimo pamokose galimybėmis bei ska- administracinių apskričių vyksta įvairios inicia- kultūrinį gyvenimą ir daugialypes tarpkultūri- tinami naudoti kiną mokymo procese. Kartu su tyvos, kuriomis, per dailę, kiną, scenos menus, nes sąsajas. Afišų turinys atspindi gausias Vil- Šiaurės šalių kino edukacijos specialistais su- kultūros paveldą, diskusijas, virtualią erdvę, yra niaus tarpkultūrines sąsajas, kurios skleidėsi darinėdami projekto filmų programą, organiza- skatinamas kultūrų dialogas visuomenėje. Šiais europinėje erdvėje. Rugsėjo mėnesį paroda toriai pasirinko projekto temą — „Pažinti kitą“. renginiais yra siekiama didinti Lietuvos visuo- buvo pristatyta visuomenei, surengta tarptau- Tokia tema pasirinkta įvertinus poreikį ugdyti menės domėjimąsi ir pagarbą kitų kultūrinių, tinė konferencija. Nuo 2008 m. lapkričio 28 d. jaunų žmonių toleranciją, pagarbą, smalsumą tautinių, religinių, socialinių grupių savitumu su šia unikalia medžiaga bus galima susipažinti ir kitas savybes, kurios ypatingai aktualios ir įvairove, kurti integruotą daugialypę pilietinę LTMKM tinklalapyje (http://teatras.mch.mii.lt). daugiakultūrinėje visuomenėje. Balandžio mė- MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 7
 8. 8. nesį vykusio seminaro metu jaunimo ugdytojai Atgarsiai buvo supažindinti su kino pritaikymo ugdyme metodais, jiems buvo įteiktas metodinis pake- tas, sudarytas iš leidinio ir filmų. Po seminaro Europos dienos eisena „EuroSkills2008“ var- mokytojai savo mokyklose pristatė šiuos filmus Gegužės 9 dieną Vilniuje vykusi Europos žybos Roterdame ir inicijavo diskusiją su moksleiviais. Rugsė- dienos šventė prasidėjo spalvinga Mokymosi 2008 m. rugsėjo 18—20 d. Lietuvos ko- jo–gruodžio mėnesiais seminarų metu metodi- visą gyvenimą programos projektų dalyvių ei- manda dalyvavo Roterdame vykusiose „EuroS- nė medžiaga ir filmai platinami visose Lietuvos sena. Daugiau kaip tūkstantis moksleivių, mo- kills2008“ profesinio meistriškumo varžybose. apskrityse. kytojų, studentų, suaugusiųjų švietėjų, lydimi orkestro, nuspalvino Vilniaus gatves ne tik Iškilmingo varžybų atidarymo metu dvidešimt Vilniaus universiteto projektas „Rytų ir Cen- Švietimo mainų paramos fondo balionais, bet devynių šalių dalyvius sveikino Europos Sąjun- trinės Europos miestų kaita: sociokultūriniai, urbanistiniai ir etiniai aspektai“ skirtas inici- ir savo pakilia nuotaika. Linksma eisena, paju- gos komisaras Janas Figelis, Nyderlandų kara- juoti tarpdisciplininę ir tarptautinę diskusiją dėjusi nuo Katedros aikštės, atvyko į Europos lystės princesė Maksima, įvairių šalių švietimo apie Rytų ir Centrinės Europos regiono miestų miestelį, įsikūrusį prie Baltojo tilto, kur buvo vadovai, varžybų organizatoriai ir verslo pa- urbanistines transformacijas. Surengtos ketu- sveikinami 4 pagrindinių programų — Grund- saulio dalyviai. rios teminės sesijos apie lokalinę architektūrą tvig, Comenius, Erasmus ir Leonardo da Vinci Varžybų metu Kauno miškų ir aplinkos in- globalizacijos sąlygomis, socialinę segregaci- mobilumo projektų dalyviai: žinerijos studentai, būsimieji želdinių tvarkyto- ją ir urbanistinius getus, kolektyvinę atmintį 1000-oji Grundtvig partnerystės mobilumo jai, Dovydas Jakubauskas ir Šarūnas Karūnaitis miestuose bei viešąsias socialines ir kultūrines dalyvė Eglė Ramanauskaitė; užėmė 4 vietą. Nugalėtojai buvo apdovanoti erdves, sukvietusios kultūros teoretikus ir ana- 4000-oji Comenius partnerystės mobilumo pažymėjimais ir pakviesti į 2008 m. lapkričio litikus, miesto sociologus, filosofus, urbanistus dalyvė Marina Korinevskaja; mėnesį Prancūzijos Bordo mieste vyksiantį ir miestų planuotojus. Projektą užbaigs gruodį 5555-oji Leonardo da Vinci mobilumo pro- Europos Sąjungos šalių švietimo ministrų su- vyksianti tarptautinė konferencija „Rytų ir Cen- jekto dalyvė Inga Minkevičiūtė; sitikimą, kurio metu bus pagerbti „EuroSkills trinės Europos miestų kaita: sociokultūriniai, 3000-asis atvykęs į Lietuvą Erasmus stu- dentas Helge Hasselmann. 2008“ profesinio meistriškumo varžybų nuga- urbanistiniai, etniniai aspektai“ bei ją lydinti lėtojai. speciali publikacija. Lietuvos komandos statybininkų komanda Aukščiau minimi kultūros projektai yra efek- Erasmus mentorių dienos užėmė 5, virėjas ir padavėjas — 7 ir 9 vietas, tyvi tarpkultūrinį dialogą visuomenėje skatinan- ti priemonė, motyvuojanti atskirus individus bei Švietimo mainų paramos fondas pirmą kar- floristai – 8, automobilių mechanikas — 13, skirtingų tautų, religijų, socialinių sluoksnių tą kvietė susitikti Erasmus studentų mentorius. kirpėjai – 21 vietą. Pagal bendrą surinktų taškų grupes dalintis bendromis vertybėmis kasdieni- Spalio 3—4 dienomis vykusių Erasmus mento- skaičių Lietuvos komanda užėmė 8 vietą tarp niame gyvenime. Šiomis iniciatyvomis ugdomas rių dienų metu Trakuose susitiko šimtas dešimt 29 „EuroSkills 2008“ varžybose dalyvavusių visuomenės gebėjimas suprasti kitokių pažiūrų Erasmus studentų mentorių iš dvidešimt šešių Europos valstybių. žmones ir gyventi kartu, taip prisidedant prie to- Lietuvos aukštojo mokslo institucijų. Renginio Profesinio meistriškumo varžybose buvo lerancijos ugdymo ir darnaus skirtingų kultūrų „Erasmus mentorių dienos” tikslas buvo su- vertinami dalyvių trijų dienų darbo komandi- koegzistavimo bendroje aplinkoje. teikti galimybę Lietuvos studentams mento- niai ir individualūs pasiekimai. Kitos „EuroS- riams susitikti ir kartu padiskutuoti aktualiais kills“ profesinio meistriškumo varžybos vyks DAUGIAU INFORMACIJOS apie Europos kultūrų mentoriavimo, savanorystės bei Erasmus tin- 2010 m. Londone. dialogo metų (2008) programą ieškokite Tarptautinių klo (Erasmus Student Network) Lietuvoje kūri- kultūros programų centro tinklalapyje www.durys.org mo klausimais. Renginys buvo organizuojamas Daugiau informacijos apie „EuroSkills 2008“ arba oficialiame programos tinklalapyje www.dialo- glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos Res- varžybas galite rasti http://www.euroskills2008. gue2008.eu . publikos švietimo ir mokslo ministerija. eu/en. 8 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 9. 9. Tarptautinis Comenius gų teikimą, savanorystę bei kitokio pobūdžio Daugiau informacijos apie projektą: http://www.feel.vdu.lt/ veiklas, kurios gerina kiekvieno piliečio gyve- kontaktinis seminaras nimą. „Aktyvus pilietiškumas: Remiantis minėtais principais, vienas iš Europos Mokymosi visą gyvenimą mobi- išmok, pajausk ir veik“ seminaro tikslų buvo populiarinti „aktyvaus lumo kokybės konkursą skelbė Europos Ko- misija. Mokymosi visą gyvenimą programoje pilietiškumo“ temą Comenius partnerystėse. dalyvaujančios šalys siūlė geriausius savo Šių metų spalio 8—12 dienomis Vilniuje Renginio metu buvo siekiama gerinti Comenius projektus dalyvauti konkurse. Europos Komi- vyko tarptautinis Comenius kontaktinis semi- partnerysčių kokybę, kuriant kokybišką aplin- sija atrinko po 15 kokybiškiausių Comenius, naras „Aktyvus pilietiškumas: išmok, pajausk ką, kurioje būtų galima laisvai ir nevaržomai Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig ir kalbų ir veik“. dalintis idėjomis, ieškoti partnerių Comenius mobilumo projektų, kuriuos pristatė sėkmės Seminare dalyvavo Austrijos, Vokietijos, partnerystėms. Dalyviai informuoti apie pa- istorijų leidiniuose bei specialiais prizais ap- Danijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Ispani- raiškų procedūras. Seminaro metu pasidalinta dovanojo po tris geriausius projektus atskirose jos, Rumunijos, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos bei gerosios praktikos pavyzdžiais. kategorijose. kitų šalių pagrindinių ir vidurinių mokyklų va- dovai bei mokytojai, norintys inicijuoti Come- Vytauto Didžiojo Be šio apdovanojimo dar keturi Lietuvos nius partnerystės projektą savo institucijoje su universitetas pelnė institucijų inicijuoti projektai įtraukti į Come- 10—15 metų mokiniais. Taip pat nacionalinių nius, Leonardo da Vinci, Erasmus ir kalbų pro- agentūrų, administruojančių Mokymosi visą Europos Mokymosi visą jektų sėkmės istorijų leidinius: gyvenimą programą, atstovai iš kitų Europos gyvenimą mobilumo ko- • Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo šalių. Kviestinis renginio svečias – ekspertas kybės apdovanojimą centro Comenius dvišalės mokyklų partne- iš Belgijos p. Yves Beernaert. rystės projektas „Bendraukime Europoje“; Renginyje nagrinėta „aktyvaus pilietiš- 2008 m. birželio 13 d. Liublianoje Slovė- • Vilniaus Gedimino technikos universitetas kumo“ tema vienodai aktuali kiekvienai šaliai, nijos prezidentavimo Europos Sąjungai proga už dėstytojų mobilumą; kurios visuomenės veikimo principai remiasi vykusios konferencijos „Quality in Mobility • Šiaulių universiteto Socialinės pedago- piliečių teisių ir pareigų vienove bei suderina- within the Lifelong Learning Programme“ metu gikos ir psichologijos katedros Leonardo mumu. Sąvoka „aktyvus pilietiškumas“ apibū- Vytauto Didžiojo universitetas buvo apdovano- da Vinci mobilumo projektas „Neįgaliųjų dina visuomenę, kurios piliečiai yra ne pasyvūs tas sidabriniu 2008 m. Europos Mokymosi visą profesinės reabilitacijos specialistų kvali- stebėtojai, o aktyvūs dalyviai, veikiantys juos gyvenimą mobilumo kokybės prizu už universi- fikacijos kėlimas taikant novatoriškas vei- supančioje aplinkoje ir ne tik. Minėtas proce- teto inicijuotą Socrates / Lingua 1 kalbų projek- klas“; sas lemia visos bendruomenės tobulėjimą per tą FEEL –„Linksmai, lengvai ir efektyviai moky- • Soros International House Socrates / Lin- ekonominį bendradarbiavimą, viešųjų paslau- kimės pažinti kitas šalis, kalbas ir kultūras“. gua 1 kalbų projektas „Mokykis kelyje“. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 9
 10. 10. Atgarsiai Lietuvos švietimo vimo NAFSA parodoje rezultatai. Sutarta glau- Erasmus intensyvūs lie- džiau bendradarbiauti skleidžiant informaciją sistema pristatyta JAV ir ambasadai tarpininkaujant užmegzti ryšius tuvių kalbos kursai (EILC) su kitomis institucijomis. 2008 m. gegužės 26—30 d. Vašingtone Kiekvieną vasarą Lietuvos aukštojo moks- JAV vyko kasmetinė NAFSA (Association of In- lo institucijos organizuoja Erasmus intensyvius ternational Educators) konferencija ir paroda, Kompetencijų vertinimas vasaros kursus (EILC) pagal Erasmus programą kurioje tarp 120 valstybių dalyvavo ir Lietuvos atvystantiems užsienio studentams ir pagal atstovai. profesinėje karjeroje. Comenius programą atvykstantiems Comenius Švietimo mainų paramos fondo darbuo- asistentams. Erasmus programa suteikia gali- tojai kartu su Vilniaus universiteto, Gedimino CH-Q metodas mybę atrinktiems studentams dalyvauti EILC technikos universiteto, Kauno medicinos uni- 2008 m. birželio 18—20 d. Lietuvos darbo kursuose ir 3—4 savaites mokytis šalies, į ku- versiteto ir Klaipėdos universiteto atstovais rinkos mokymo tarnybų specialistams buvo rią jie atvyko studijuoti, kalbą. parodoje buvusiame Lietuvos stende pristatė pristatytas CH-Q kompetencijų įvertinimo me- Klaipėdos universitete organizuotuose Lietuvos švietimo sistemą, teikė informaciją todas. Euroguidance centro Lietuvoje kvietimu Erasmus intensyviuose lietuvių kalbos kursuo- apie Lietuvos aukštųjų mokyklų programas už- se (EILC) dalyvavo 13 studentų: 4 iš Turkijos, 4 teorinius ir praktinius seminarus lietuviams sienio kalbomis, pristatė galimybes studijuoti iš Vokietijos, 3 Iš Lenkijos, 1 iš Prancūzijos ir vedė olandų specialistai Peter van Deursen Lietuvoje ir atvykti į Lietuvą trumpiems kur- 1 iš Austrijos. Po kursų pagal Erasmus mainų (Euroguidance the Netherlands, konsultantas) sams. Parodos metu užmegzti ryšiai su įvairių programą jie studijuos Klaipėdos universitete, ir Rena Punt (CINOP, vertintoja). Mokymuose Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino tech- pasaulio šalių institucijomis, suinteresuotomis dalyvavo dvylika dalyvių. nikos universitete, Lietuvos kūno kultūros aka- dėstytojų bei studentų mainų programomis, in- CH-Q yra integruota įgytų kompetencijų demijoje, Mykolo Romerio universitete. formacijos apie studijas užsienyje sklaida, kt. pripažinimo koncepcija Šveicarijoje. Ją suda- Lietuvių kalbos studentus pasikeisdamos Vizito Vašingtone metu sustiprinti ryšiai su ro didelis įvairių paslaugų, teikiamų visoje mokė dvi dėstytojos. Apie studentų pasieki- Lietuvos ambasados JAV atstovais, kurie akty- VPL (Validation of Prior Learning – ankstesnio mus ir pastangas studijuojant byloja jų baigia- viai tarpininkavo organizuojant susitikimus su mokymosi įvertinimas) grandinėje, paketas: mojo egzamino įvertinimai: didžioji studentų JAV – Baltijos fondo, JAV Valstybės departa- kompetencijų portfelis, įvertinimas, karjeros dalis buvo įvertinta puikiai, labai gerai ir gerai. mento bei Lietuvos išeivijos atstovais. formavimas, kokybės garantijos ir lydinčios Visi studentai gavo akademines pažymas su JAV – Baltijos fondo atstovai domėjosi lie- mokymo programos. egzamino įvertinimais ir 6 ECTS kreditais. tuvių susidomėjimu studijuoti JAV, šiuo metu Be paskaitų, studentams buvo organizuo- CH-Q tikslai apima plačią auditoriją: vai- JAV studijuojančių lietuvių skaičiumi. Juos taip jama ir kultūrinė bei pažintinė programa. Eks- kus ir paauglius, pradedančius mokymosi ir pat labai domino Europoje vykdoma Mokymosi kursijų metu studentai turėjo galimybę pažinti darbinę veiklą, suaugusiuosius, grįžtančius į visą gyvenimą programa. įvairius Lietuvos regionus. Buvo organizuotos Susitikime su Valstybės departamento at- švietimo ir darbo sistemas, kitaip tariant, vi- išvykos į Kuršių neriją, Palangą, Kretingą, Pla- stovais daugiausia kalbėta apie Fulbright pro- sus suinteresuotuosius nepriklausomai nuo telius, Šiaulius, Kauną, Vilnių, Trakus, Kerna- gramą, jos perspektyvas Lietuvos ir JAV dėsty- kilmės, išsilavinimo, profesijos ar socialinės vę, Aplankyta daug Lietuvos muziejų ir žymių tojams bei studentams. Departamento atstovai padėties. vietovių: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, domėjosi Mokymosi visą gyvenimą finansavi- CH-Q unikalumas yra skirtingų lygių serti- Tomo Mano namelis, Raganų kalnas, Kretingos mo mechanizmu, studijų JAV populiarinimu. fikavimas. Profesinio orientavimo specialistai botanikos sodas, Kretingos Bernardinų vie- Susitikimo su ambasadoriumi ir lietuvių mokymų metu įgiję pirmąjį lygį, gali efektyviai nuolynas, Orvidų sodyba, Dviračių muziejus bendruomenės atstovais metu aptarti dalyva- jį taikyti praktikoje ir siekti aukštesnių lygių. Šiauliuose, Žemaitijos nacionalinis parkas, 10 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 11. 11. Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškė- ga pažinti Lietuvos kultūrą, Tam jie turėjo daug Leonardo da Vinci ir Erasmus programų projek- se, Gedimino pilies bokšto muziejus, Šventos galimybių. tų dalyvių. Onos bažnyčia, Vytauto Didžiojo karo muzie- Vieną saulėtą pavakarę Klaipėdos etnokul- jus, Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiur- tūros centre studentai klausėsi paskaitos apie Parodoje dalyvavę lietuviški projektai: lionio dailės muziejus, Gintaro muziejus. lietuvių kultūrą ir papročius, drauge galėjo pa- Comenius Universitete vyko tarptautinis vakaras, ragauti įvairaus lietuviško maisto. Studentai 1. „Europietiški Pinokio nuotykiai”, Vilniaus kuriame buvo ragaujami lietuviški ir studentų vaišinosi varškės sūriu, juoda duona, agurkais Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. 2. „Vaikų žaidimai”, Kauno Panemunės pradinė pagaminti jų nacionaliniai patiekalai, žaidžia- su medumi, gėrė lietuvišką girą. Paskaita buvo mokykla. mi lietuvių liaudies žaidimai. Klaipėdos univer- įdomi net lietuviams, tad suprantama, kodėl http://utenti.lycos.it/comeniusgames/ siteto rektorius suteikė studentams galimybę ji sužavėjo ir užsienio studentus. Studentus 3. „SENSE: specialūs poreikiai — mokyklų patir- paplaukioti universitetui priklausančiu burlai- labai sudomino akmenų skulptūros Juodkran- tis”, Tauragės „Šaltinio” vidurinė mokykla, viu „Brabander“ Kuršių mariose ir Baltijos jū- tėje. Menininkų darbai buvo įamžinti turbūt http://www.karmoyped.no/sense/ roje. Girulių paplūdimyje buvo suorganizuota kiekvieno dalyvio fotoaparate ir atmintyje. Ko- Grundtvig sporto popietė. pos, jaukūs miesteliai, geras oras bei nuostabi 4. „MORGANA: „Suaugusiųjų švietimo organi- LCC Tarptautinis universitetas taip pat Neringos gamta suteikė galimybę studentams zacijų modeliai”, Kauno rajono švietimo cen- buvo išrinktas organizuoti Erasmus intensy- pailsėti po savaitės įvykių ir įkvėpė juos kitos tras. vius lietuvių kalbos kursus (EILC), kuriuose šią savaitės darbams. Projekto internetinis puslapis: http://www.krs- centras.puslapiai.lt/Morgana/index1.htm vasarą studijavo 24 studentai iš 8 šalių (Aus- 5. „Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo ugdy- trijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancū- mo procese”, Soros International House, zijos, Vengrijos, Vokietijos, Turkijos). Prieš ru- Baltic EXPRO 2008 Taline http://www.sih.lt/lt/naujasgrundtvig dens semestro pradžią studentai tris savaites 6. „Gydančios muzikos natų gijos”, Alytaus mu- mėgavosi jaukia LCC aplinka ir stengėsi pažinti Šiais metais visos trys Baltijos valstybės zikos mokykla. lietuvių kultūrą, išmokti vieną seniausių Euro- mini dešimties metų dalyvavimo Europos Ko- Leonardo da Vinci pos kalbų ir adaptuotis jiems ganėtinai keisto- misijos švietimo programose jubiliejų. Šia 7. „Profesinio švietimo ir mokymo įgalinimas ge- je aplinkoje. proga pirmą kartą visų trijų valstybių atsakin- rinant dėstytojų ir profesijos mokytojų e-mo- Visos trys savaitės buvo intensyvios ne tik gos institucijos — Švietimo mainų paramos kymosi kompetencijas”, Kauno technologijos dėl to, kad tris valandas per dieną studentai fondas, APA agentūra Latvijoje bei Archimedes universiteto Distancinio mokymo centras, mokėsi, bet ir dėl to, kad beveik kiekvieną die- agentūra Estijoje — rugsėjo 24 dieną Taline http://www.evete.org/ 8. „Praktinio mokymo vidinės kokybės užtikri- ną jiems buvo rengiama kultūrinė programa. organizavo bendrą geriausių administruoja- nimo sistemos kūrimas profesinio mokymo Paklausti, ar tai nebuvo pernelyg intensyvu ir mų programų dalyvių projektų parodą Baltic institucijose”, Vilniaus statybininkų rengimo ar nevargino, studentai teigė, jog tai buvusi EXPRO 2008. centras, http://www.diquas-pt.com/ įdomiausia kursų dalis, ir laisvomis dienoms Renginio metu pristatyta daugiau nei 60 9. „Žuvis ir jūros gėrybės Baltoskandijos ir Vidur- jie patys organizuodavosi ekskursijas po skirtingų Baltijos valstybių projektų iš mokykli- žemio šalių virtuvėse“, Vilniaus turizmo ir Klaipėdos muziejus, pasivaikščiojimus akme- nio ugdymo, užsienio kalbų ir profesinio mo- prekybos verslo mokykla. nuotomis senamiesčio gatvelėmis ar išvykas kymo, aukštojo ir suaugusiųjų švietimo sričių. Erasmus į mažesnius rajono miestelius. Visi studentai Lietuvos pasiekimus parodoje pristatė ŠMPF 10. „MuStuFe: muzikuok, studijuok ir džiaukis”, buvo labai smalsūs ir naudojosi kiekviena pro- atstovai ir 20 pavyzdinių Grundtvig, Comenius, Klaipėdos universitetas. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 11
 12. 12. Po darbų Kryžia žodis KRyžIAžODžIO NR. 2 ATSAKyMAI: 1. Sausį. 2. Spalį. 3. Lapkritį. 4. Žiemą. 5. Gruodį. 6. Kovo 7. Gruodį. 8. Lapkritį. 9. Rugsėjo 1-ąją. 10. Liepa. 11. Gegužę. 12. Birželis Mieli leidinio skaitytojai, džiaugiamės, kad jums patiko mūsų sumanymas spausdinti kryžiažodį. Sakome džiaugiamės, nes mato- me, kaip gavę leidinuką per renginius pildote tuščius laukelius. Taigi linkime sėkmės spren- džiant šio numerio užduotį, o dviejų pirmųjų, atsiuntusių teisingus atsakymus, laukia prizas – Švietimo mainų paramos fondo skėtis. Atsa- kymų laukiame el. paštu info@smpf.lt arba pa- prastu paštu, adresu: Švietimo mainų paramos 1. Naujas Comenius partnerystės projektų tipas, prasidėsiantis 2009 m. fondas, Geležinio Vilko g. 12, 01112, Vilnius. 2. Viena iš valstybių, kurioje studentai gali atlikti Comenius asistentų praktiką. 3. Kuri šalis 2008 m. birželio mėn. perdavė prezidentavimą Europos Sąjungai Sėkmės Prancūzijai? 4. Kaip vadinasi Lietuvos projektas, 2008 m. pelnęs Europos Mokymosi visą gyvenimą mobilumo kokybės apdovanojimą? 5. Eksperto vardas, kuris š. m. birželio 18-20 d. Lietuvoje vedė CHQ mokymus, inicijuotus Euroguidance projekto. 6. Kokiu metų laiku vyks Pažintinių vizitų programos informacinis seminaras „Kvietimas teikti paraiškas 2009-2010 m. Pažintinių vizitų programos konkursui“? 7. Žymaus 15 a. italų Renesanso laikotarpio išradėjo, filosofo, menininko vardas. 8. Kas perkeliama Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektuose? 9. Intensyvių Lietuvių kalbos kursų Erasmus programoje dalyvaujantiems studentams akronimas. 10. Kada vyksta intensyvūs Lietuvių kalbos kursai Erasmus programoje dalyvaujantiems studentams? 11. 2009 metais sukaks ...... metai kai Lietuva yra ES narė? 12. Kiek metų Lietuva dalyvauja ES švietimo programose? 13. Vienas iš Europass dokumentų – Europass ..... pasas. 14. Pabaikite sakinį „Mokomės visą ...“ NESĄMONIŲ KAMPELIS Šį kartą spausdiname keletą auksinių minčių iš Comenius programos archyvo. „Nepaslaptins, kad profesinėje mokykloje mokosi ne patys gabiausieji.“ (Patirtimi dalijasi mokytoja iš Kauno) „... noriu dalyvauti šiuose kursuose, kurie [...] padės mūsų mokiniams integruotis bei adaptuotis besikeičiančiomis europinio pasaulio sąlygomis.“ (Su naujai atrastais pasauliais supažindina mokytoja iš Vilniaus) „Kandidatė nurodo, kad nori iš arčiau prisiliesti prie kultūros, tačiau nėra įvardija- ma, kokių tarpkultūrinių patirčių tikisi.“ (Labai įdomiai paraišką vertina ekspertas) Autorė Roberta Čepulytė Leidėjas Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, 01112, Vilnius Tel. (8 5 ) 2610592, faksas (8 5 ) 2497137 Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s El. paštas info@smpf.lt, www.smpf.lt Mokomės visą gyvenimą Tiražas 1000 egz. © Švietimo mainų paramos fondas, 2008 Numerį rengė: Dovilė Kavaliauskaitė, Audronė Trinkytė, Martynas Šukys, Liutauras Ivoška, Donata Kavoliūnienė, Jurgita Budvilaitytė, Laura Naruševičiūtė. 2008 m. lapkritis, nr. 3 Maketavo UAB „Savas Takas“ ir ko, spausdino UAB „ARX Baltija“ Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

×