Š v i e t i m o      m a i n ų     p a r a m o s       f o n d o   i n f o r m a c i n i s    l e ...
Fondo veikla

Švietimo mainų paramos fondas 2007 metais

2007 metais Švietimo mainų paramos fondo     pendijos ir mok...
progai sukurtu „Erasmus 20 himnu“. Pla-     gyvenimą programos konferencija, kurioje     sultantams bei tiems, k...
Datos                                             Naujovės

Paraiškų teikimas ...
Skills Promotion Organisation (ESPO). Lietuva
                           Leonardo da Vinci progr...
Fondo kolegų veikla

eTwinning programa šiuolaikinei                                   ...
Pirmą kartą Lietuvoje mokymo
                          kursai „apetitui sužadinti“
ir šeši „Tvaru...
Atgarsiai

Druskininkuose tradicinis renginys                                Gruodį prista...
Comenius projektai – puiki galimybė
                           tobulinti mokyklą
teisingą šviet...
Atgarsiai

Išrinkti geriausi Leonardo da Vinci programos mobilumo
projektai ir Europos pažymėjimo konkurso laureatai
2007 ...
Leonardo da Vinci tarptautinis
                         kontaktinis seminaras
ja, skaitydama prane...
Apie MŪSŲ
Po darbų                                               9     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mokomės visą gyvenimą Nr.2

2,185 views

Published on

Švietimo mainų paramos fondo informaciniame leidinyje "Mokomės visą gyvenimą" galite rasti informaciją apie ŠMPF administruojamų projektų aktualijas, įvairius renginius, naujausius leidinius. Taip pat čia yra pateikiamos kitų ES paramą administruojančių organizacijų naujienos.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mokomės visą gyvenimą Nr.2

 1. 1. Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s Mokomės visą gyvenimą 2008 m. vasaris, nr. 2 2007-ieji – pirmi, tačiau ypač dinamiški Švietimo mainų paramos Švietimo mainų paramos fondui suteiktas fondo veiklos metai. Ar jie buvo sėkmingi, vertinkite Jūs: gautos 1627 paraiškos, pasirašytos 782 dotacijos sutartys. Administruodami dau- ISO 9001:2000 kokybės vadybos sertifikatas – 5 p. giau nei 1 050 įvairių projektų, per metus fondo darbuotojai suorgani- zavo 90 renginių paraiškų teikėjams ir projektų vykdytojams, išleido Nauja veikla Lietuvoje – profesinių įgūdžių beveik 100 pavadinimų reklaminių ir informacinio pobūdžio leidinių, maždaug 6 000 kartų konsultavo individualiai. Padėjome Jums atlikti varžybos Euroskills – 5 p. veiklų už daugiau nei 97 proc. projektams skirtų lėšų, patys dalyvavo- me 6 tarptautiniuose sklaidos projektuose, supažindinome su naujo- Sveikiname pirmojo kryžiažodžio laimėtojus – 14 p. mis iniciatyvomis – NordPlus programa ir kt. Vilties, kad visa tai atlikta kokybiškai ir efektyviai, suteikia įdiegta ir rudenį sertifikuota Kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2000 standartą, apklausų re- Paraiškų zultatai ir mūsų pasiryžimas mokytis kartu. teikimas 4 p.
 2. 2. Fondo veikla Švietimo mainų paramos fondas 2007 metais 2007 metais Švietimo mainų paramos fondo pendijos ir mokslinės stažuotės pagal dviša- ir kultūra“ skirtos lėšos numatytų veiklų įgy- darbuotojai aktyviai dalyvavo įvairiose vei- les sutartis. vendinimui panaudotos 100%. klose. Esame ESF 2.4-085 „mokslo ir studijų Išsamią Fondo administruojamų pro- institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifi- gramų statistiką bei visą “Švietimo mainų Informacijos sklaida kacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas paramos fondo 2007 m. veiklos ataskaitą” Svarbiausias 2007 metų informacinės ir plėtojimas“ projekto nariai, vykdome Da- skaitykite www.smpf.lt veiklos siekis ir didžiausia uždavinys – pri- bartinių Europos kalbų centro veiklos sklai- statyti naują fondą. metų pradžioje sukurtas dą Lietuvoje, dalyvavome penkiuose EK ini- Finansavimas logotipas bei matmenys naujam bendram cijuotuose Comenius, Grundtvig ir Erasmus 2007 metais mokymosi visą gyvenimą fondo stiliui. Liepos mėnesį parengėme ir programų sklaidos projektuose bei dviejose programų įgyvendinimui iš EK Direktorato patvirtinome „Komunikacijos strategiją“. Leonardo da Vinci teminio monitoringo dar- „Švietimas ir kultūra“ ir LR Švietimo ir moks- Tikimės, kad sistemingai ir koordinuotai in- bo grupėse. Svarbiausias mūsų uždavinys ir lo ministerijos skirta 46.701 mln.Lt. formuodami potencialius paramos gavėjus veikla – tarptautinių programų bei projektų bei visuomenę sustiprinsime susidomėjimą 2007 m. PROGRAmŲ ĮGYVENDINImUI administravimas. tarptautinės paramos švietimui teikiamomis SKIRTA, mln. Lt galimybėmis. Erasmus programa 28,6 ŠmPF administruojamos Leonardo da Vinci programa 8,5 Svarbi informacinės veiklos dalis yra programos ir projektai Comenius programa 6,4 informacinių ir reklaminių leidinių, viešinan- Mokymosi visą gyvenimą programa: čių programą leidyba ir gamyba. Publikuoja- Gruntvig programa 2,3 – Comenius – mokyklinis ugdymas mi projektų sąvadai, programų veiklos apž- Dvišalės sutartys 0,7 – Erasmus – aukštasis mokslas valgos, tyrimai, sklaidos projektų rezultatai, Pažintiniai vizitai 0,2 – Leonardo da Vinci – profesinis mo- informacinės brošiūros. Iš viso per 2007 me- kymas 2007 m. PROGRAmŲ ADmINSITRAVImUI tus išleista 30 pavadinimų leidinių bendru – Grundtvig – suaugusiųjų šveitimas SKIRTA, mln. Lt 44.650 tiražu bei pagaminta daugiau kaip 18 – Pažintiniai vizitai Veiklos administravimui 3,9 tūkstančių 20 rūšių reklaminių gaminių. – Europos pažymėjimas Projektai 1,1 Švietimo mainų paramos fondas paren- Euroguidance – profesinis informavimas Centralizuota veikla 0,1 gė ir išleido periodinį ledinį „Profesijos va- ir konsultavimas dovas 2007“ (knygą ir CD), kuris išplatintas Europass – vieningi Europoje gebėjimų Per 2007 metus išmokėta 80% skirtų lėšų vidurinių mokyklų bibliotekose, profesinio ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai potencialiems dotacijų gavėjams. 2007 metais rengimo centruose bei profesinio informavi- Erasmus Mundus – jungtinės magistro Fondo veiklų, centralizuotų programų admi- mo taškuose. programos ir mobilumas nistravimui, kitai projektinei veiklai iš LR Švie- Pradėjome leisti Švietimo mainų para- Tempus – švietimo reformų plėtra par- timo ir mokslo ministerijos ir EK Direktorato mos fondo laikraštį „Mokomės visą gyveni- tnerinėse šalyse „Švietimas ir kultūra“ skirta 5.016 mln.Lt mą“. Planuojame, kad šis leidinys pasirodys Bolonijos procesas – informacija apie Per 2007 metus baigti vykdyti penki kartą per pusmetį. Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimą sklaidos projektai. Iki metų pabaigos iš vals- Erasmus 20-mečio minėjimui pagami- Akademiniai mainai – valstybinės sti- tybės biudžeto ir EK Direktorato „Švietimas nome atvirukus ir plakatus su specialiai šiai mOKOmĖS VISĄ GYVENImĄ
 3. 3. progai sukurtu „Erasmus 20 himnu“. Pla- gyvenimą programos konferencija, kurioje sultantams bei tiems, kurie renkasi profesiją katuose panaudotos studentų nuotraukos dalyvavo ir pranešimą skaitė EK Švietimo arba nori ją keisti, www.europass.lt supa- siųstos konkursui „mano Erasmus draugai.“ ir kultūros direktorato generalinė direktorė žindina su ES dokumentų aplanku Europas. Kasmet apdovanojami Leonardo da Vinci Odille Quintin. Vizito Lietuvoje metu genera- Rugsėjo mėnesį pristatėme virtualią priemo- programos mobilumo projektai, kurie sėk- linė direktorė susitiko su Švietimo ir mokslo nę, skirta, visiems, kas rūpinasi savo karjera mingiausiai įgyvendino projekto tikslus, ministre, Kultūros ministru, Jaunimo tarptau- www.karjerosmokykla.europass.lt. kurių rezultatai turėjo didžiausią naudą daly- tinio bendradarbiavimo agentūra. Tai pirmas 2007 metais atnaujinome vieną svar- viams bei institucijoms. Išleistas 2005 metų tokio rango EK pareigūno švietimo srityje biausių mūsų bendravimo ir pagalbos para- kokybės konkurso laureatų sąvadas. vizitas Lietuvoje, sulaukęs didelio atgarsio. mos gavėjams priemonę – interneto svetai- 2007 metais išleisti 3 sąvadai: Europos Sveikindama konferencijų dalyvius ir prista- nę. Naujoji tinklavietė sukurta siekiant kuo pažymėjimo laureatų (2002–2007 m.), Co- tydama mokymosi visą gyvenimą programos aiškiau pristatyti visas paramos galimybes, menius projektų (2006–2007) Leonardo da pradžią kitose Europos šalyse generalinė di- įdiegtos ir ateityje bus naudojamos galimy- Vinci 2007 m. finansuotų projektų. rektorė Odille Quintin visuomet paminėdavo bės kurti teminius forumus ir diskusijų gru- Siekdami palengvinti norimos informa- Lietuvą ir teigiamus įspūdžius apie vizitą bei pes, jau dabar svetainės lankytojai gali už- cijos paiešką daugybėje galimybių kiekvie- konferenciją. Iš viso praėjusiais metais suor- siprenumeruoti svarbiausias naujienas arba nai iš Fondo administruojamų programų ganizuota 70 įvairių tipų nacionalinių ir tarp- skaityti jas, visų patogumui suskirstytas skyrėme spalvą. Jas naudojame interneto tautinių renginių: teminės konferencijos, pagal programas. Tokio informacijos šaltinio svetainėje, pristatydami programas, taip parodos-mugės, informaciniai seminarai, reikalingumą rodo tai, kad per metus fondo pat programų leidiniuose. Sukūrėme ir nuo monitoringo seminarai, rezultatų sklaidos svetainėje sulaukėme 192.000 lankytojų. 2008 metų visiems Fondo leidiniams naudo- renginiai, programą ar specializuotas vei- Svarbu ne tik gerai administruoti pro- sime bendrą stilių – tikimės, kad tai padės klas reklamuojantys renginiai. Juose iš viso gramas, tačiau ir parodyti kiek gerų rezul- jums rasti Fondo leidinius tarp kitų publika- dalyvavo 5010 žmonių. Svarbiausius pus- tatų sukurta naudojantis skiriamomis lėšo- cijų, o atpažinus norimos programos spalvą mečio renginius ir šiais metais pristatysime mis. Todėl žiniasklaidos atstovus kvietėme pasirinkti norimą leidinį. informacinio leidinio skyriuje „Atgarsiai“, į renginius, pranešimus apie svarbiausius Fondo darbuotojai organizavo informa- tikėdami, kad jums įdomu pažiūrėti kokia renginius ar įvykius platinome per BNS cinius renginius potencialiems ir esamiems įvairi Fondo veikla. naujienų sistemą. manome, jog šis darbas paramos gavėjams, taip pat dalyvavo kitų Švietimo mainų paramos fondas adminis- duoda rezultatą, kadangi remiantis moni- organizacijų rengtose konferencijose, semi- truoja tris interneto svetaines: www.smpf.lt, toringo įmonės „Cission Lietuva“ pateiktais naruose ir diskusijose taip skleisdami infor- skirtą fondo administruojamų programų pa- duomenimis nuo 2007 metų liepos mėnesio maciją apie ŠmPF remiamas veiklas. Vienas ramos gavėjams ir visiems besidomintiems nacionalinėje, tiek regioninėje žiniasklaido- svarbiausių 2007 metų įvykių – balandžio tarptautinio bendradarbiavimo galimybėmis, je publikuoti 180 straipsnių apie Fondą bei mėnesį įvykusi steigiamoji mokymosi visą www.euroguidance.lt, skirtą profesijos kon- administruojamas veiklas. mOKOmĖS VISĄ GYVENImĄ
 4. 4. Datos Naujovės Paraiškų teikimas Suteiktas ISO vadybos sertifikatas PROGRAmOS PARAIŠKŲ TEIKImO DATOS Comenius Daugiašalių partneryčių projektai 2008 m. vasario 15 d. Dvišalių partnerysčių projektai Parengiamieji vizitai 2 mėn. iki vizito Kvalifikacijos tobulinimas 2008 m. kovo 31 d. 2008 m. birželio 30 d. 2008 m. rugsėjo 30 d. Daugiašaliai projektai  2008 m. vasario 29 d. Teminių tinklų projektai  Papildomų priemonių projektai  Leonardo da Vinci mobilumo projektai 2008 m. vasario 8 d. Naujovių perkėlimo projektai 2008 m.kovo 14 d. Partnerysčių projektai 2008 m. vasario 15 d. Parengiamieji vizitai 2 mėn. iki vizito Naujovių kūrimo projektai  2008 m. vasario 29 d. 2007 m. lapkričio 20 d. Bureau Veritas Cer- Teminių tinklų projektai  tification suteikė Švietimo mainų paramos Papildomų priemonių projektai  fondui ISO 9001:2000 kokybės vadybos ser- Erasmus mobilumo projektai 2008 m. kovo 14 d. tifikatą, kuris patvirtina, kad fondo vadybos Intensyvūs kalbų kursai sistema atitinka vadybos sistemos standarto Intensyvios programos LST EN ISO 9001:2001 reikalavimus. Daugiašaliai projektai  2008 m. vasario 29 d. Teminių tinklų projektai  Papildomų priemonių projektai  EuroSkills profesinių Grundtvig mokymosi partnerysčių projektai 2008 m. vasario 15 d. įgūdžių varžybos Parengiamieji vizitai 2 mėn. iki vizito Kvalifikacijos tobulinimas 2008 m. kovo 31 d. EuroSkills profesinių įgūdžių varžybos – tai 2008 m. birželio 30 d. Europos lygiu kas 2 metai rengiamos indivi- 2008 m. rugsėjo 30 d. dualios ir komandinės varžybos, kuriose jau- Daugiašaliai projektai  2008 m. vasario 29 d. ni studentai, mokiniai bei darbuotojai atlieka Teminių tinklų projektai  įvairias praktines užduotis ir varžosi demons- Papildomų priemonių projektai  truodami savo profesinius įgūdžius. Europos metų kalbų projekto konkursas 2008 m. gegužės 23 d. Pirmosios EuroSkills varžybos vyks pažymėjimas metų kalbų mokytojo konkursas 2008 m. gegužės 23 d. 2008 m. spalio mėn. Roterdame, Olandijoje. metų kalbų mokinio konkursas 2008 m. gegužės 23 d. Š. m. kovo mėn. įsteigta EuroSkills veiklas Eu- Pažintiniai vizitai Buvę Arion ir Cedefop vizitai 2008 m. balandžio 30 d. ropoje koordinuosianti organizacija European  centralizuoti projektai 4 mOKOmĖS VISĄ GYVENImĄ
 5. 5. Skills Promotion Organisation (ESPO). Lietuva Leonardo da Vinci programos dalyviai gali 2007 m. rugsėjo mėn. tapo oficialia ESPO nare ir 2008 m. dalyvaus EuroSkills varžybose kartu vykti į Parengiamuosius vizitus su kitomis Europos šalimis. 2007 m. pabaigoje LR Švietimo ir mokslo ministerija organizavo Parengiamieji vizitai – tai galimybė organi- – organizacijoms, negavusioms do- nacionalines profesinių mokyklų mokinių – zacijoms, dalyvaujančioms profesinio rengi- tacijos Leonardo da Vinci projektui būsimųjų floristų, automobilių remontininkų, mo veikloje ir ketinančioms teikti Leonardo įgyvendinti; stalių, kirpėjų, virėjų ir konditerių, padavėjų ir da Vinci programos projektą, susipažinti su – smulkaus ir vidutinio verslo organi- barmenų – profesinio meistriškumo varžybas. potencialiais projekto partneriais ir aptarti zacijoms (tik individualiosioms įmo- 2007 m. gruodžio 7–9 d. moksleivių ir būsimo projekto veiklas. nėms ir UAB); jaunųjų floristų konkurse „Žiemos puokštė“ Parengiamųjų vizitų metu dalyviai gali: – jeigu planuojama teikti paraišką Vilniuje, Lietuvos parodų centre „Litexpo“, – susitarti dėl projekto tikslų ir pla- PLm tikslinės grupės projektui; savo gebėjimus demonstravo floristai. 2007 nuojamų rezultatų; – paraišką teikianti organizacija yra m. gruodžio 13–14 d. marijampolės profesi- – apibrėžti partnerių vaidmenis, atsa- ne iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, nio rengimo centre varžėsi būsimieji auto- komybes ir užduotis; Šiaulių apskrities. mobilių remontininkai, gruodžio 17 d. Kauno – suplanuoti darbų programą, įtrau- Dėmesio! Organizacija, gavusi finansa- statybininkų rengimo centre – staliai. 2007 kiant monitorinio, vertinimo ir sklai- vimą Leonardo da Vinci projektui 2007 m., m. gruodžio 18–19 d. Klaipėdos turizmo moky- dos veiklas; parengiamojo vizito paraiškos toms pačioms kloje savo meistriškumą demonstravo virėjai ir – užpildyti paraiškos formą. veikloms, t. y. tam pačiam projektui, teikti konditeriai bei padavėjai ir barmenai, o 2007 Parengiamieji vizitai apima: negali. Be to, tas pats asmuo gali gauti fi- m. gruodžio 19 d. Šiaulių profesinio rengimo – vizitus į potencialių partnerių ins- nansavimą tik vienam vizitui per metus. centre rungtyniavo kirpėjai. Šių varžybų nuga- titucijas (tik šalys, dalyvaujančios 2007 metais gautos 87 Leonardo da Vin- lėtojai bus ruošiami dalyvauti EuroSkills varžy- mokymosi visą gyvenimą programo- ci programos Parengiamųjų vizitų paraiškos. bose Roterdame, Olandijoje. je); Finansavimą skyrus 36 paraiškai 8 dalyviai Lietuvos profesinių mokyklų auklėtiniai jau – dalyvavimą kontaktiniame semina- išvyko į parengiamuosius vizitus, o 28 daly- turi panašių varžybų patirties. 1998 m. Lietuvos re, organizuojamame mokymosi visą vavo kontaktiniuose seminaruose. atstovai pirmą kartą dalyvaudami europinėse gyvenimą programos nacionalinių 2008 metais Leonardo da Vinci progra- varžybose iškovojo medalius: būsimasis siuvė- agentūrų. mos Parengiamiesiems vizitams bus skirta jas laimėjo aukso, kirpėjas – bronzos medalius. Svarbu, kad planuojamas įgyvendinti 44 000 eurų. projektas turi tenkinti Leonardo da Planuojama, kad šiais metais į parengia- Vinci programos reikalavimus bei muosius vizitus išvyks 40 dalyvių. Šiais me- atitikti kontaktinio seminaro temą. tais į Leonardo da Vinci programos Parengia- Vertinant parengiamųjų vizitų paraiškas, muosius vizitus ar kontaktinius seminarus DAUGIAU INFORmACIJOS www.euroskills2008.nl prioritetai Lietuvoje skiriami: bus galima vykti nuo balandžio mėnesio. mOKOmĖS VISĄ GYVENImĄ
 6. 6. Fondo kolegų veikla eTwinning programa šiuolaikinei „Europa piliečiams“ – mokyklai pilietiškumui skatinti Kaip mokykloje ugdyti naujuosius gebėjimus, bes bendradarbiauti internetu. Kiekvienam užsi- Programa „Europa piliečiams“ (2007–2013) kurie reikalingi XXI amžiaus žmonėms? Pasta- registravusiam dalyviui suteikiama prieiga prie skirta aktyviam Europos pilietiškumui ska- raisiais metais IKT vis labiau veikia mokymo ir asmeninio darbastalio, kuriame jis gali naudotis tinti, europietiškam identitetui ugdyti, ES mokymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo vidaus žinučių bei „Dvynių“ paieškos sistemo- piliečių tolerancijai ir tarpusavio supratimui turiniui, bet ir visam mokymo bei mokymosi mis, dalyvauti pokalbiuose internetu, pildyti pa- stiprinti. procesui. eTwinning tarptautinė programa – žangos kortelę ir naudotis kitomis priemonėmis. Programoje dalyvauti gali vietos val- tai galimybė jauniems žmonėms kartu su savo Taigi surasti partnerių tikrai nesudėtinga! džios institucijos ir organizacijos, Europos mokytojais bei jų kolegomis iš Europos daly- TwinSpace – tai unikali eTwinning ben- viešosios politikos tyrimų organizacijos vauti švietimo projektuose. eTwinning sutei- dradarbiavimo aplinka, kuria gali naudotis tik (moksliniai institutai), piliečių grupės ir vi- kia galimybę virtualioje erdvėje bendrauti ir partnerius suradusios ir projektą pradėjusios suomenės organizacijos, nevyriausybinės bendradarbiauti partneriams iš skirtingų Eu- mokyklos. Joje siūloma dar daugiau įvairių organizacijos, verslo asociacijos, švietimo ropos šalių. Šios programos svarbiausi tikslai bendradarbiavimo priemonių. įstaigos, organizacijos, aktyviai vykdančios ir uždaviniai yra skatinti mokyklų bendradar- Svarbiausia, kad čia mokiniai patys gali savanorišką veiklą, ir kitos pelno nesiekian- biavimą, naudojantis IKT, įtraukti kuo daugiau kurti naujus puslapius, nuotraukų galerijas, čios organizacijos. mokyklų į tarptautinę projektinę veiklą ir to- failų archyvus, dokumentų aplankus, pradėti Programa „Europa piliečiams“ remia su- bulinti mokytojų bei mokinių IKT ir kalbinius naujas forumų temas, dalyvauti pokalbiuo- sigiminiavusių miestų piliečių susitikimus, gebėjimus. se internetu, diskutuoti, kalendoriuje skelbti pilietinės visuomenės organizacijų iniciaty- Vienas didžiausių eTwinning programos svarbias projekto datas ir visą šią informaci- vas, nacizmo ir stalinizmo aukoms atminti privalumų – lankstumas. mokyklos renkasi ją viešai publikuoti, kad ji būtų prieinama ne skirtus projektus ir kitas veiklas. Svarbu, bendravimo ir bendradarbiavimo priemones tik užsiregistravusiems projekto dalyviams, kad siūlomos iniciatyvos būtų visuomeninio bei veiklos formas savo valia. Jas nuolat galima bet ir visiems portalo lankytojams.Šiuo metu pobūdžio, siekiančios neformaliai ugdyti tobulinti, o iškilus sunkumams – keisti ar grįžti Lietuvos mokyklos vykdo net 330 projektų. tarpasmeninius, tarpkultūrinius, socialinius prie ankstesnės veiklos. mokyklos dažniausiai ir pilietinius gebėjimus, paremtos piliečių pradeda bendradarbiauti nuo paprastų veiklos aktyvumu ir savanorišku darbu. Pateikiame formų – keitimosi informacija elektroniniais porą sėkmingai įgyvendintų edukacinių pro- laiškais. Jei ši veikla puikiai sekasi, pereinama jektų pavyzdžių. prie sudėtingesnės veiklos: projekto dalyviai Pasaulio skaučių organizacijos (WAG- DAUGIAU INFORmACIJOS: renka įvairią informaciją, fotografuoja, kuria GGS, Europos padalinys) projektas „mūsų Violeta Čiuplytė, Švietimo informacinių pristatymus ir keičiasi jais. Sudėtingesnės technologijų centro metodininkė, teisės, mūsų atsakomybės“ skirtas jauni- Suvalkų g. 1, Vilnius; veiklos formos – garso bei vaizdo konferencijų mo aktyvios pilietybės supratimui vystyti. tel. (8 5) 235 6152, faks. (8 5) 235 6155; organizavimas, elektroninių žurnalų, interneto el. paštas violeta.ciuplyte@itc.smm.lt. Jauniems vadovams skirtuose mokymuose dienoraščių ar bendrų svetainių kūrimas – rei- Gražina Rudienė, Vilniaus rajono Pagirių buvo analizuojama, kaip skatinti aktyvų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja kalauja gilesnių gebėjimų bei techninių žinių. papildomajam ugdymui, IT mokytoja metodininkė, Europos pilietiškumą, kaip neformalusis Džiugu, kad jau daug Lietuvos mokyklų yra iš- Šiltnamių g. 2, Pagirių k., ugdymas yra susijęs su kasdieniu jaunimo Pagirių sen., Vilniaus r. sav., bandžiusios ir šias veiklos formas. dalyvavimu visuomenės gyvenime. Projektą tel. 8 611 86 2527; faks. (8 5) 260 5546; eTwinning programa sudaro puikias galimy- el. paštas grazru@takas.lt. sudarė seminarų vedėjams skirti mokymai mOKOmĖS VISĄ GYVENImĄ
 7. 7. Pirmą kartą Lietuvoje mokymo kursai „apetitui sužadinti“ ir šeši „Tvarumo seminarai“ Portugalijoje, Š. m. lapkričio 22–26 dienomis Lietuvoje „Veiklus jaunimas“ galimybes, vieni kitiems Vengrijoje, Lietuvoje, Lenkijoje / Vokieti- pirmą kartą vyko mokymo kursai „Appeti- pristatė savo organizacijų veiklą. joje, Airijoje ir Švedijoje. Ispanijoje vyko ser“, skirti jaunimo darbuotojams, neturin- „Veiklus jaunimas“ – tai Europos Sąjun- „Priemonių mugė“, o viso projekto metu tiems patirties tarptautinėje veikloje. Rengi- gos programa, skirta visiems 13–30 metų buvo kuriamas aktyvios pilietybės žaidi- nyje dalyvavo 23 atstovai iš devynių Europos žmonėms iš ES valstybių narių, taip pat vals- mas, kurį galima rasti adresu http://www. valstybių. tybių, siekiančių narystės (Turkija), EEE šalių citizenshipgame.eu/. Klystate manydami, kad mokymo kursai (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija). Pro- Susigiminiavę miestai Lydsas (Leeds, „Appetiser“ yra kulinarijos kursai, tačiau gramoje taip pat gali dalyvauti jauni žmonės Jungtinė Karalystė) ir Brno (Čekija) įgyvendi- tiesa, kad po jų daugelis jaučiasi „išalkę“ iš ES kaimyninių šalių partnerių, kitų valsty- no projektą, skirtą partnerystėms švietimo naujos veiklos ir galimybių. Pavadinimas bių. Programa suteikia jauniems žmonėms srityje skatinti. 2004 m. Lydse partneriai atspindi programos idėją – motyvuoti („su- neformaliojo ugdymo(-si) galimybes bei sub- surengė keturių dienų trukmės susitikimą, žadinti apetitą“) dalyvius plėsti savo veiklą sidijas jų inicijuotiems bei įgyvendinamiems kuriame dalyvavo 43 šių miestų mokytojai ir tarptautiniu lygiu. projektams, skatina Europos šalių jaunimo savivaldybių švietimo skyrių atstovai. Buvo Nacionalinėms agentūroms mokymo kur- bendradarbiavimą. lankomos mokyklos, mokymo centrai ir kitos sų „Appetiser“ idėja kilo 2004 metais. Buvo Ypatingas dėmesys skiriamas jaunų žmo- įstaigos, vyko konferencija „mokymo ir mo- pagalvota apie jaunimo lyderius ir jaunimo nių, turinčių mažiau galimybių nei jų bendra- kymosi stiliai XXI amžiuje“. Projektu siekta darbuotojus visoje Europoje, kurie organi- amžiai, dalyvavimui bei iniciatyvoms. suteikti galimybes susitikimo dalyviams zuoja užsiėmimus jauniems žmonėms savo Europos Sąjungos programa „Veiklus užmegzti naujas partnerystes ir vystyti ben- miesteliuose ar regionuose, bet neskleidžia jaunimas“ tęsia ankstesnių Bendrijos pro- dros veiklos idėjas, dalintis sėkmingomis savo idėjų Europos mastu. Pasitelkus į pa- gramų jaunimui „Jaunimas Europai“ (1989– ugdymo metodų praktikomis. Po susitikimo galbą patyrusius mokymo vadovus, buvo su- 1999), Europos Savanorių Tarnybos bei „Jau- partnerystes užmezgė net keturiolika Lydso kurta „Appetiser“ kursų programa. Nuo tada nimas“ (2000–2006) patirtį. ir Brno mokyklų. Be to, trys susigiminiavu- skirtingose Europos šalyse įvyko net devyni Naujoji programa prasidėjo 2007 m. sios mokyklos nutarė rengti paraišką Come- tokie renginiai. sausį, jai įgyvendinti iki 2013 m skirta nius programai. 2007 m. lapkričio 22–26 d. „Appetiser“ 885 000 000 eurų. Taigi programa „Europa piliečiams“ su- kursai pirmą kartą surengti Lietuvoje. Jų metu daro ypač palankias sąlygas partnerystėms jaunimo darbuotojai iš Lietuvos, Latvijos, užmegzti ir didesnio masto projektams pa- Estijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Ny- rengti. derlandų, Norvegijos, Slovakijos ir Austrijos daugiau sužinojo apie jaunimo neformalųjį ugdymą, pajuto tarpkultūrinio bendravimo DAUGIAU INFORmACIJOS apie Jaunimo DAUGIAU INFORmACIJOS apie programos struktūrą tarptautinio bendradarbiavimo agentūrą ir mokymosi tarptautinėje komandoje žave- ir dalyvavimo sąlygas ieškokite Europos kultūros Pylimo g. 9-7, LT-01118 Vilnius, tel. (8 5) 249 7003, programų centro tinklalapyje www.durys.org. sį, išgirdo apie tarptautines ES programos el. paštas info@jtba.lt , www.jtba.lt mOKOmĖS VISĄ GYVENImĄ
 8. 8. Atgarsiai Druskininkuose tradicinis renginys Gruodį pristatyta nauja „Erasmus dienos –2007 ruduo“ Nordplus programa Gruodžio 10 dieną Vilniuje pristatyta nauja Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo programa Nordplus. Nuo 2008 metų praside- da naujas Šiaurės ir Baltijos šalių bendradar- biavimo švietimo srityje etapas. Steigiamojoje programos konferencijoje 2007 m. gruodžio 10 dieną Vilniuje, pramogų centre „Forum palace“, dalyvavo beveik 300 švietimo institucijų atstovų, kuriems progra- mos galimybes, patirtį ir naujoves pristatė Šiaurės ministrų tarybos atstovai, programos administratoriai iš Norvegijos, Suomijos ir Danijos, o bendradarbiavimo su Šiaurės ša- limis patirtimi dalinosi projektų vykdytojai iš Lietuvos institucijų. LR švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė sveikindama konferencijos daly- vius programos reikšmę ir svarbą į programą nuo 2008 m. įsijungiančioms Baltijos šalims. „Norėdami mūsų švietimo prioritetus išlaikyti Spalio 11-12 dienomis Druskininkuose vyko cinę studijų mugę Druskininkų mokiniams, aktualius pasaulyje, turime ieškoti būdų, kaip tradicinis renginys studentams „Erasmus die- abiturientams ir jų tėveliams, kurioje pristatė švietimo turinį pritaikyti prie kintančių sociali- nos - 2007 ruduo.“ aukštąsias mokyklas, studijų programas, atsa- nių, ekonominių ir kultūrinių sąlygų, kaip spar- Švietimo mainų paramos fondas jau aš- kė į būsimųjų studentų klausimus apie galimy- čiau diegti informacines technologijas ir inova- tuntą kartą kvietė susitikti Lietuvoje pagal bę studijuoti Lietuvoje ir užsienyje. cijas, kaip pakelti aukštojo mokslo prestižą ir Erasmus mainų programą studijuojančius už- mugėje savo veiklą pristatė ir Švietimo kurti tęstinę švietimo sistemą, užtikrinančią sienio studentus. Spalio 11-12 dienomis vyku- mainų paramos fondas, Jaunimo tarptautinio mokymosi visą gyvenimą galimybę. Žvelgiant į sių Erasmus dienų metu Druskininkų kurorte bendradarbiavimo agentūra, Eurodesk Lietuva šiuos iššūkius, Baltijos ir Šiaurės šalių bendra- susitiko apie 700 Erasmus studentų iš 31 Eu- atstovai, su būsimais renginiais supažindino darbiavimas, ir ypač Bendroji Nordplus progra- ropos valstybės. „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“. ma, galėtų prisidėti sprendžiant mūsų švieti- Šventės metu vyko ne tik studentams už- Studentus ir miestelėnus džiaugsmingai mo sistemai kylančius uždavinius. Nordplus sieniečiams skirti renginiai, bet ir pramogos nuteikė Erasmus studentų šventinė eisena, programos tikslai sutampa su svarbiausiais bei informacinė mugė druskininkiečiams. kuri per visą miestą atžygiavo į Druskininkų uždaviniais, numatytais Lietuvos Respubli- 25 Lietuvos aukštosios mokyklos, aktyvios pramogų aikštę smagiai praleisti laiką koncer- kos Valstybinėje švietimo strategijoje – kurti Erasmus programos dalyvės, surengė informa- te ir pasigrožėti įspūdingu ugnies reginiu. lanksčią, tęstinę, visiems prieinamą ir socialiai mOKOmĖS VISĄ GYVENImĄ
 9. 9. Comenius projektai – puiki galimybė tobulinti mokyklą teisingą švietimo sistemą, kuri užtikrintų gali- Comenius programos mokyklos tobulinimo mybę mokytis visą gyvenimą.“ – sakė ministrė. projektų pasiekimų sklaidos ir valorizacijos Susirinkusius dalyvius pasveikino Švedijos konferencija „Comenius projektai – puiki ga- ambasadorė malin Kärren bei Šiaurės ministrų limybė tobulinti mokyklą.“ tarybos Lietuvoje atstovas Teppo Heiskanen. Šių metų lapkričio 26 d. Švietimo mainų Pirmoje konferencijos dalyje Šiaurės mi- paramos fondas organizavo Comenius pro- nistrų tarybos Švietimo, mokslo ir darbo pa- gramos mokyklos tobulinimo projektų pa- dalinio vadovas Gard Titlestad supažindino siekimų sklaidos ir valorizacijos konferenciją su bendrąja Nordplus programos istorija ir „Comenius projektai – puiki galimybė tobu- perspektyvomis. Jo pranešimą papildė Alberts linti mokyklą“, kuri vyko Vilniuje, viešbutyje Prikulis, Latvijos nacionalinės agentūros direk- „Reval Hotel Lietuva“. torius, Nordplus programą pristatydamas kaip Renginyje dalyvavo 170 dalyvių iš 140 galimybę ir iššūkį Baltijos šalims. Baltijos ša- skirtingų Lietuvos švietimo institucijų, Švieti- lims atstovavo Estijos nacionalinės agentūros mo ir mokslo ministerijos, savivaldybių švieti- direktorius Rait Toompere ir Lietuvos Švietimo mo centrų, taip pat žiniasklaidos atstovai. kurtus bei pasiūtus drabužius. mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutiny- Konferencijos metu Comenius projektų – Alytaus Adolfo Ramanausko viduri- tė, kuri kalbėjo apie tarptautinių bendradar- poveikį mokymo procesui pristatė Švietimo nės mokyklos atstovai pristatė vyk- biavimo programų reikšmę Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir viduri- dytą Comenius mokyklos tobulino institucijoms. nio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Ža- projektą „Nauji geresnio mokymosi Visi šių programų administratoriai potenci- deikaitė. metodai“. Gerąja patirtimi dalinosi aliems 2008 metų Nordplus paraiškų teikėjams Konferencijos metu savo projektinės vei- Vilniaus Santariškių konsultacinis akcentavo programos prieinamumą, papras- klos rezultatus pristatė ir patirtimi dalinosi mokymo centras – pristatė vykdytą tumą bei patogumą vartotojui. Visi Nordplus mokyklų atstovai, kurių Comenius 1 mokyklos Comenius projektą „mokymo planai paprogrames pristatę užsienio pranešėjai yra tobulinimo projektų veiklos buvo susijusios ir individualūs pasiekimai“. vykdantieji administratoriai Šiaurės šalyse, o su specialiais ugdymo poreikiais ir naujų mo- – Gerąja patirtimi dalinosi ir Klaipėdos programos pagrindinė būstinė yra Norvegijoje. kymo bei mokymosi metodų ugdyme kūrimu: Sendvario pagrindinė mokykla – pri- Nuo 2007 metų jau ir Baltijos šalyse veikia naci- – Kelmės r. profesinės raidos centras statė projektą „Žaliojo rato moky- onaliniai informacijos biurai. Vienas jų – Vilniuje pristatė projektą „Ugdymo veiklos klos“, kurį įgyvendinti padėjo dar dvi įsikūręs Švietimo mainų paramos fondas. kokybiniai pokyčiai profesinėje sis- Klaipėdos mokyklos partnerės. temoje ir ugdyme, plėtojant tarptau- Comenius 1 mokyklų tobulinimo projektų DAUGIAU INFORmACIJOS apie Nordplus programą tinį bendradarbiavimą“. Šio centro metu sukurtus produktus mokyklos demons- galima rasti oficialiame bendrosios Nordplus programos tinklalapyje www.nordplusonline.org ugdytiniai demonstravo pačių su- travo surengtoje ekspozicijoje. mOKOmĖS VISĄ GYVENImĄ
 10. 10. Atgarsiai Išrinkti geriausi Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai ir Europos pažymėjimo konkurso laureatai 2007 metų gruodžio 14 dieną viešbutyje „Re- riamas projektų rezultatams, naudai, pro- metu pasidalino ir Europos pažymėjimo pro- val Hotel Lietuva“ vyko Leonardo da Vinci jekto sklaidai ir projekto valdymo kokybei. gramos laureatai. programos valorizacijos konferencija ir Eu- Dešimties geriausiai įvertintų projektų at- „metų kalbų mokinio“ nominacijos lau- ropos pažymėjimo programos laureatų ap- stovai buvo apdovanoti statulėlėmis, o At- reatė margarita Santos Cuesta pasakojo, kad dovanojimai. rankos komisijai nusprendus, Lietuvos su- mokantis lietuvių kalbos sunkiausia buvo Renginio metu apdovanojimai buvo augusiųjų švietimo asociacijai buvo įteikta išmokti taisyklingai kirčiuoti žodžius bei įteikti 2005 m. mobilumo projektų kokybės padėka už įgyvendinto projekto temos ir įtikinti lietuvius kalbėti su ja lietuvių, o ne konkurso nugalėtojams bei 2007 m. Euro- rezultatų aktualumą. anglų kalba. margarita šiuo metu dėsto is- pos pažymėjimo konkurso laureatams. Visi Renginio metu trys mobilumo konkurso panų kalbą Kauno technologijos universitete Europos pažymėjimo programos 2007 metų dalyviai iš Lietuvos nacionalinio operos ir ir gramatiką aiškina lietuvių kalba. Laureatė konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos baleto teatro, Šiaulių universiteto ir Kolpin- prisipažįsta, kad iš pradžių buvo labai sunku raštais bei prizais. go kolegijos pristatė įgyvendintus projek- ir studentai dažnai juokdavosi, kai ji savaip mobilumo projektų kokybės konkursui, tus, pasidalijo patirtimi. mobilumo projektų ištardavo lietuviškus žodžius, bet margarita kuris organizuojamas jau ketvirtus metus kokybės konkurso nugalėtojų sąrašą galite įgudo ir dabar laisvai dėsto lietuviškai. iš eilės, buvo pateikti 27 projektai. Kie- rasti fondo interneto svetainėje. „metų kalbų mokytojo“ titulas šiemet kvieną projektą vertino du nepriklausomi Patirtimi, įgyta besimokant ir mokantis suteiktas Lionei Galininei, marijampolės ekspertai, ypač didelis dėmesys buvo ski- kalbų, sunkumais ir džiaugsmais renginio kolegijos anglų kalbos dėstytojai. Dėstyto- 10 mOKOmĖS VISĄ GYVENImĄ
 11. 11. Leonardo da Vinci tarptautinis kontaktinis seminaras ja, skaitydama pranešimą, akcentavo, koks Švietimo mainų paramos fondas 2007 m. lapkri- naujovių perkėlimo ar partnerysčių projektus. svarbus yra pedagogo vaidmuo, motyvuo- čio 7–10 dienomis Vilniuje organizavo tarptauti- Kontaktiniai seminarai organizuojami viso- jant studentus mokytis kalbų, ir kad šian- nį kontaktinį seminarą „Tarptautinis profesinio se šalyse, kurios dalyvauja programoje moky- dien geras pedagogas ne tik moko kalbų, bet rengimo dalyvių bendradarbiavimas“. Pagrindi- masis visą gyvenimą. Į juos galima vykti pasi- ir moko jų mokytis. nė seminaro tema – glaudus bendradarbiavimo naudojus parengiamųjų vizitų dotacijomis. „metų kalbų projekto“ nominacija džiau- skatinimas profesinio rengimo srityje tarp Lietu- Seminare dalyvavo daugiau nei 30 at- gėsi Vilniaus universiteto Užsienio kalbų ins- vos ir kitų šalių institucijų, siekiant tenkinti dar- stovų iš Lietuvos, Latvijos, Čekijos, Švedijos, titutas. Socrates Lingua 1 projekto „Open to bo rinkos poreikius bei atsižvelgti į strateginių Lenkijos, Olandijos, Austrijos ir Vokietijos Every Citizen“ (liet. „Kalba – visiems“) 2004– dokumentų (tokių kaip Kopenhagos deklaracija, universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų, 2007 m. vadovė Loreta Chodzkienė sakė, mastrichto bei Helsinkio komunikatai ir pan.) mokymo centrų. Po sio galetu sekti kitas saki- kad šis apdovanojimas ne tik jos, bet visos siekius. Seminaro metu profesinio rengimo at- nys – „Renginio dalyviai, susibūrę į mažesnes projekto komandos nuopelnas, nes projektui stovai, socialiniai partneriai, verslo bei kitų or- grupeles, sėkmingai išnaudojo bendradarbia- įgyvendinti reikėjo daug darbo ir pastangų. ganizacijų atstovai bendravo profesinio rengimo vimui skirtą laiką ir aptarė bei pristatė ne vieną Renginio metu p. Loreta papasakojo apie tobulinimo tematika, užmezgė ryšius su planuo- naują Leonardo da Vinci programos projektą. patį projektą, rodė vizitų ir koncertų nuo- jamų projektų potencialiais partneriais. traukas bei filmuotą medžiagą. Pasak jos, Kontaktinis seminaras buvo organizuotas, DAUGIAU INFORmACIJOS apie parengiamuosius projektas turėjo didelį pasisekimą ir naudos, siekiant dalyvaujančioms organizacijoms su- vizitus ir kvietimus į kitų šalių organizuojamus kontaktinius seminarus galite rasti fondo interneto nes mokytis kalbų dainuojant yra ir smagu, ir teikti daugiau galimybių perkelti mintis ir idė- tinklalapyje www.smpf.lt. Leobardo da vinci malonu, ir paprasta! jas į Leonardo da Vinci programos mobilumo, programos skyriuje mOKOmĖS VISĄ GYVENImĄ 11
 12. 12. Apie MŪSŲ Po darbų 9 3 10 FONDĄ Kryžia žodis 2 KRYŽIAŽODŽIO NR. 1 ATSAKYMAI 8 11 1. Vilkas. 2. Projektas. 3. Visi. 4. moksleiviai. 5. Ects. 6. Paraiška. 7. Kiaulė. 8. Grundtvig. 9. 7 Parengiamieji. 10. Europass. 11. Nordplus. 12. Vytautas. 13. Socrates. 14. Erasmus. 15. Chartija. 16. Vetpro. 17. Valorizacija. 18. Co- menius. 19. Euroguidance. 20. Fondas. 4 1, 5 mieli leidinio skaitytojai. Viliamės, kad 12 jums patiko mūsų sumanymas spausdinti kryžiažodį, kadangi renginiuose matėme Raktas kaip entuziastingai gavę leidinuką imdavotės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jį spręsti. Pasigirti atsakymų gausa negali- 6 me, išsirinkome du nugalėtojus. Tai Justinas 6. Kurį mėnesį fondui įteiktas ISO 9001:2000 Danaitis ir Valdonė Giniotytė. Sveikiname ir kokybės vadybos sertifikatas? kviečiame atvykti į Švietimo mainų paramos 7. Kada Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai? fondą iki balandžio 1 d. atsiimti prizo – vienos 1. Kurį mėnesį įkurtas Švietimo mainų 8. Kurį mėnesį švenčiamas Lietuvos iš mūsų fondo administruojamų programų paramos fondas. įstojimas į ES? Euroguidance džemperio. 2. Kurį mėnesį vyko Nordplus steigiamoji 9. Kokį mėnesį įvyko EP laureatų Na, o kitiems linkime sėkmės spren- konferencija? apdovanojimai? džiant naują užduotį. Atsakymų laukiame 3. Kurį mėnesį vyko LdV tarptautinis kon- 10. Kuriuo metų laiku vyksta Studijų paroda? elektroniniu paštu info@smpf.lt arba pa- taktinis seminaras. 11. Kurį mėnesį vyks pirmosios EuroSkills prastu paštu, adresu Geležinio Vilko g. 12, 4. Vidurinis vasaros mėnuo. varžybos 2008 m.? 01112 Vilnius. 5. Kokio mėn. 1 dienai teikiamos Nordplus 12. Paskutinis I-ojo metų pusmečio NESĄMONIŲ KAMPELIS paraiškos? mėnuo. mes gauname daugybę jūsų raštų, laiškų ir ataskaitų. Ir žinote, kartais šis biurokratinis procesas būna labai linksmas. Keletas „auk- sinių minčių“ iš Leonardo da Vinci stažuočių dalyvių ataskaitų...:) Atsakymas į klausimą, ar dalyvis įgijo daugiau pasitikėjimo savimi: „Taip, žinoma. Išmokau save vertinti ne tik teorinėje, bet ir praktinėje dalyje“ (Kaunas, 2005) „Išmokau iš menkiausio daikto padaryti jį labai skaniu ir vertingu“ (būsima virėja iš Utenos, 2005) „Buvo labai įdomu bėgioti po parduotuvę iš vieno galo į kitą, ieškant, kur turėtų būti padėta vienokia ar kitokia prekė“ (2004, Ra- seiniai) „man stažuotės rengime dalyvauti neteko, stažuotės organizatoriai ir be manęs viską puikiai paruošė“ (būsimas statybinin- kas iš Vilniaus, 2005) „Apie stažuotę buvau išformatuota savo mokymo įstaigos“ (2005). Leidėjas ŠmPF, Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel. (8 5) 261 0592, faks. (8 5) 249 7137 El. paštas info@smpf.lt, www.smpf.lt Tiražas: 500 egz., © Švietimo mainų paramos fondas, 2007 maketavo UAB „InterSe“, redagavo UAB „magistrai“ 2008 m. vasris, nr. 2 Spausdino UAB „Sapnų sala“ Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

×