200 m. Leonardo da Vinci
programos mobilumo projektų
kokybės konkurso laureatai

Winners of Quality awards for
200 Leonard...
LT/05/EX/1/0887                    LT/05/PL/3/0895                    LT/05/PL/2/092...
Turinys                                                   Contents


6	...
pratarmė                                                         ...
2005 m. Leonardo da Vinci programos                                            ...
P I r m I n I O P r O f es I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I            ...
P I r m I n I O P r O f es I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I            ...
st u d e n t ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I                                      ...
st u d e n t ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I                                      ...
a b s O LV e n t ų I r j au n ų da r b u OtO j ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I                     ...
2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai
2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai
2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai
2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai
2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai
2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai
2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai

1,290 views

Published on

konkurso apzvalga, lauriatai

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai

 1. 1. 200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai Winners of Quality awards for 200 Leonardo da Vinci programme mobility projects
 2. 2. LT/05/EX/1/0887 LT/05/PL/3/0895 LT/05/PL/2/0927 LT/05/EX/1/0848 LT/05/EX/1/0887 LT/05/EX/1/0848 LT/05/PL/2/0927 LT/05/PL/2/0964 LT/05/PL/2/0964 LT/05/pl/2/0964 LT/05/PL/1/0941 LT/05/EX/1/0873 LT/05/EX/1/0883 LT/05/EX/1/0873 LT/05/PL/1/0941
 3. 3. Turinys Contents 6 Pratarmė 7 Introduction 8 200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso apžvalga 9 Overview of quality contest results of Leonardo da Vinci programme mobility projects P I r m I n I O P r O f e s I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų s ta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a ce m e n ts O f P eO P L e u n d e r g O I n g I n I t I a L VO c at I O n a L t r a I n I n g 10 nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis 11 national cuisine – art of culinary tourism 12 kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika 13 Work placement of deaf and hearing impaired pupils in german enterprises st u d e n t ų s ta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a ce m e n ts O f st u d e n ts 14 Praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų restruktūrizavime 15 Improvement of practical skills in landscaping 16 tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje 17 International practice in the audiovisual sector a b s O LV e n t ų I r j a u n ų d a r b u Ot O j ų s ta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a ce m e n ts O f yO u n g WO r k e r s a n d r ece n t g r a d uat es 18 tarptautinių apskaitos standartų taikymo praktika jauniems finansistams 19 Practice in the application of international accounting standards for the young financiers d ė s ty t O j ų , m O ky m O s P ec I a L I s t ų , į m O n I ų P e r s O n a LO e xc h a n g es O f h u m a n r es O u r ces m a n a g e r s , VO c at I O n a L Va d OV ų m a I n ų P r O j e k ta I traInIng PrOgramme PLanners and managers, 20 Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtis užsienio šalių profesinio rengimo t r a I n e r s a n d O ccu Pat I O n a L g u I da n ce s P ec I a L I sts įstaigose ir siuvimo pramonės verslo įmonėse 21 Innovative and progressive vocational experience of the sewer in the overseas vocational 22 Lietuvos muzikinių teatrų techninių bei administracinių/vadybinių mokymo specialistų training institutions and sewing industry companies patirties mainų su europos muzikiniais teatrais bei festivaliais projektas 23 Project for exchange in experience of the technical and administrative/management teaching 24 tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotojų mokymas es šalyse ir mokymo specialists of the Lithuanian music theatres with the european music theatres and festivals programos rengimas Lietuvoje 25 training of international freight drivers in the eu countries and elaboration of the teaching program 26 neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimas, taikant 27 Professional skill advancement in vocational rehabilitation of the disabled by applying novatoriškas veiklas innovative activities 28 namas 29 house
 4. 4. pratarmė introduction Leonardo da Vinci programa – pirmoji es programa, skirta europos profesinio rengimo plėtrai, kuri remia tarptautinius the Leonardo da Vinci programme is the first eu programme designated to develop vocational education and training sys- bendradarbiavimo tarp įvairių profesinio rengimo dalyvių projektus, siekiančius didinti žmonių mobilumą, skatinti tems (Vet) in europe. this programme supports international cooperation projects among different Vet participants with novatoriškumą ir profesinio rengimo kokybę. Programos projektai prisideda prie verslo ir įvairių lygių mokymo įstaigų an aim of enhancing peoples’ mobility, promoting innovation and quality of vocational education and training system. bendradarbiavimo ir siekia užtikrinti, kad profesinis mokymas atitiktų darbo rinkos poreikius. the programme projects contribute to the cooperation of businesses and different level educational institutions and are įgyti naujų žinių ir įgūdžių kitoje kultūrinėje aplinkoje į europos šalis vykta vis daugiau Leonardo da Vinci progra- aimed at ensuring that vocational education and training meets the labour market demands. mos mobilumo projektų dalyvių: profesinio mokymo įstaigų moksleivių, įmonių darbuotojų, profesijos bei užsienio thanks to Leonardo da Vinci programme mobility projects, an ever greater number of students from vocational educa- kalbų dėstytojų, kitų profesinio rengimo ir profesinio konsultavimo specialistų. dalyvavimas mobilumo projektuose tion and training institutions, enterprise employees, vocation and foreign languages teachers, and other Vet and guid- leidžia tiesiogiai susipažinti su naujausiomis technologijomis, tobulinti savo asmenines ir profesines kompetencijas, ance specialists come to other european countries for work placement, acquisition of new knowledge, and skills in an- pažinti novatoriškus organizacijų valdymo sprendimus, atnaujinti užsienio kalbų žinias, užmegzti naudingų kontaktų. other cultural environment. Participation in these projects enable people to become directly familiarised with the newest kasmet apdovanojami kokybiškiausi mobilumo projektai, kurie sėkmingiausiai įgyvendino projekto tikslus, kurių technologies, improve their professional and vocational competencies, get to know management solutions of innovative rezultatai turėjo didžiausią naudą dalyviams bei institucijoms. apdovanojimas projektų rengėjams reiškia jų kruopš- organisations, renew foreign language skills, establish useful contacts, etc. taus darbo įvertinimą, organizacijai – gero vardo garsinimą, Švietimo mainų paramos fondui – kokybiškų, pavyzdinių each year the mobility projects that achieved the project goals most successfully and brought the biggest benefit to projektų sklaidą. its participants and institutions are given awards. an award for the contractors means acknowledgement of their diligent work, for an organisation – name recognition, and for the education exchanges support foundation - dissemination of high quality, exemplary projects.
 5. 5. 2005 m. Leonardo da Vinci programos overview of quality contest results mobilumo projektų kokybės of Leonardo da Vinci programme konkurso apžvalga mobility projects 200 metų gegužės mėnesį Švietimo mainų paramos fondas pakvietė visus 200 m. mobilumo projektų rengėjus aktyviai dalyvauti may 200 the education exchanges support foundation invited all promoters of 200 mobility projects to actively participate in the Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurse. svarbiausias konkurso tikslas – įvertinti įgyvendintų 200 m. quality contest of the Leonardo da Vinci programme mobility projects. the main goal of the contest was to assess the quality of 200 mobilumo projektų kokybę ir apdovanoti geriausių projektų rengėjus, skleisti informaciją apie geriausius mobilumo projektus Lietu- mobility projects as well as to award promoters of the best projects and disseminate information about the best mobility project in voje ir europoje. Lithuania and europe. mobilumo projektų kokybės konkursas organizuojamas jau ketvirtą kartą. nuo 2000 metų apdovanoti 32 kokybiški mobilumo the contest of mobility exchange projects has been organised four times now. since 2000, 32 good quality mobility projects that projektai, kurie nepriklausomų vertintojų pripažinti geriausiais. were recognised as the best by independent assessors have been awarded. Šiais metais mobilumo projektų kokybės konkurse galėjo dalyvauti visi įgyvendinti Leonardo da Vinci programos 200 m. mo- this year the quality contest of mobility projects could be attended by all implemented Leonardo da Vinci programme 200 mo- bilumo projektai. Švietimo mainų paramos fondui pateiktos 2 dalyvių anketos. kiekvieną konkurse dalyvaujantį projektą (projekto bility projects. twenty-seven participant questionnaires were submitted to the education exchanges support foundation. each project galutinę ataskaitą ir jos priedus) vertino 2 nepriklausomi vertintojai, kurie turėjo įvertinti keturis projekto kokybės aspektus: rezul- participating in the contest (the project final report and appendages thereto) was assessed by two independent assessors who had to tatus ir naudą projekto dalyviams bei organizacijoms, rezultatų sklaidos įgyvendinimą bei projekto valdymo kokybę. kiekvienam evaluate four aspects of the project quality: results and benefit to the project participants and organisations, implementation of the kokybės aspektų vertintojai suteikė nuo 1 iki 10 balų. galutinis projekto balas – dviejų vertintojų galutinių įvertinimų aritmetinis result dissemination and project management quality. each quality aspect was rated by the assessors within a 1-10 point scale. the vidurkis. final project score was an arithmetic average of the final assessments of the two assessors. Švietimo mainų paramos fondas, atsižvelgdamas į vertintojų skirtus balus ir Leonardo da Vinci programos atrankos komisijos In consideration of the points given by the assessors and suggestions of the Leonardo da Vinci programme screening commission, siūlymus, nusprendė apdovanoti 10 kokybiškiausių 200 m. mobilumo projektų, kurių galutinis įvertinimo vidurkis buvo aukštes- the education exchanges support foundation decided to award the 10 best quality 200 mobility projects, whose final assessment nis nei balai. konkurso nugalėtojais tapo projektai, kurie sėkmingai pasiekė planuotus rezultatus, efektyviai paskleidė apie tai average was higher than points. the contest winners became the projects which achieved the planned results most successfully, informaciją, gauti rezultatai turėjo įtakos dalyviams, organizacijų plėtrai ir pokyčiams. Šie projektai gali būti sėkmingos projekto efficiently disseminated information about it, and the results obtained had an effect on the participants, development of organisations vadybos ir dotacijos panaudojimo pavyzdžiai. and changes. these projects may be examples of successful project management and grant usage. Leonardo da Vinci programos atrankos komisija nusprendė skirti padėką Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai už projekto the screening commission of the Leonardo da Vinci programme decided to extend an acknowledgement to the Lithuanian associa- „dialogo tarp bendruomenių ir formalaus bei neformalaus mokymo institucijų stiprinimas neformalaus ir savaiminio mokymosi tion of adult education for relevance of the topic and results of the project “enhancement of dialogue between communities and formal kontekste“ temos ir rezultatų aktualumą. and non-formal educational institutions in the non-formal and spontaneous learning context.” Sveikiname laureatus ir pristatome kokybiškiausius 2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektus! We congratulate the laureates and introduce the best quality Leonardo da Vinci programme 2005 mobility projects!
 6. 6. P I r m I n I O P r O f es I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a c e m e n t s O f P eO P L e u n d e r g O I n g I n I t I a L VO c at I O n a L t r a I n I n g Nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis National cuisine – art of culinary tourism Projekto dalyvė natalija Venediktova: Nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis įgyvendindami projektą, 2 utenos apskrities profesinių nokyklų Project participant natalija Venediktova: National cuisine – art of culinary tourism during the project implementation 2 students of utena county voca- Lt/0/PL/1/01 moksleiviai, būsimieji maisto ruošimo specialistai bei viešbučių ir Lt/0/PL/1/01 tional schools, future food preparation specialists and hotel and tourism „Po stažuotės supratau, kad projekto rengėjas utenos regioninis profesinio mokymo centras turizmo kompleksų darbuotojai, vyko į stažuotes Latvijoje ir norvegijo- “After the placement I understood that Contractor complex workers were placed in Latvia and norway where they improved utena regional Vocational training centre je, kur tobulino profesines žinias ir darbo įgūdžius europos kulinarinio their vocational knowledge and work skills at enterprises of european aukštaičių g. , Lt-221 utena aukštaičių str. , Lt-221 utena, Lithuania studijuojama specialybė man patinka, projekto kontaktinis asmuo paveldo įmonėse. I like the speciality I am studying and project contact person culinary heritage. Projekto dalyviai gilino praktinius įgūdžius dirbdami su naujausia the project participants advanced their practical skills while working nijolė gailešienė nijolė gailešienė pradėjau labiau ja domėtis.“ tel. ( ~ 3) el. paštas nijole.projektai@utenosrpmc.lt virtuvės ir baro įranga, naujausiomis viešbučių priežiūros priemonėmis became more interested in it.” tel. +30 3 with the newest kitchen and bar equipment, modern hotel maintenance bei prietaisais, mokėsi gaminti nacionalinius latvių ir norvegų patieka- e-mail nijole.projektai@utenosrpmc.lt means and devices, learned how to cook Latvian and norwegian dishes, Dotacija eurais lus, susipažino su Latvijos ir norvegijos maisto ruošimo, serviravimo Grant in Euros became familiarised with food preparation and serving customs and tra- 2 3 papročiais bei tradicijomis, patobulino užsienio kalbų žinias. 2 3 ditions of Latvia and norway, and improved their foreign language skills. P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s Dalyvių skaičius Projekto iniciatoriai džiaugiasi užsimezgusiais stipriais bendradar- adVIce tO Other PartIcIPants the project initiators are happy about the strong relationships that Number of participants 2 biavimo ryšiais su užsienio partneriais: dalinamasi patirtimi, inicijuo- 2 were established with their overseas partners: they shared experiences „Jei yra galimybė ir noras – dalyvaukite partneriai jami nauji bendri projektai. “If you have the opportunity and willin- partners and new common projects were initiated. anykščių technologijos mokykla anyksciai Vocational school of technology, Lithuania stažuotėje. Tikrai nepasigailėsite. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Vertintojai teigia, kad šis projektas vertas būti apdovanotas kaip koky- gness, take part in the placement. You Visaginas technology and business Vocational The assessors claim that this project is worthy to be awarded as a good education and training centre, Lithuania Všį alantos technologijos mokykla biškas, nes projekte sėkmingai įgyvendinti visi iškelti tikslai. Stažuotė quality project since all goals raised in the project were implemented. Public Institution alanta Vocational school of Prieš važiuodami į kitą šalį, uab „abuva“ prisidėjo prie dalyvių socializacijos gebėjimų sustiprinimo ir konkuren- won’t be sorry. Before going to another technology and business, Lithuania The placement contributed to the strengthening of the participants’ so- uab „utenos mėsa“ cingumo darbo rinkoje didinimo, ypač atsižvelgiant į tai, kad nemaža uab “abuva”, Lithuania cialisation capabilities and enhancement of their competitiveness on the utenos apskrities viršininko administracija uab “utenos mėsa”, Lithuania pasidomėkite, koks ten oras, nes daugavpils tirdzniecibas skola, Latvija dalis stažuotojų buvo iš kaimiškų vietovių ir socialiai remtinų šeimų. Jie country, find out what the weather is like utena county governor’s administration, Lithuania labour market, in particular considering the fact that quite a few of the Luster vidaregaande skule, norvegija įgijo profesinių įgūdžių tarptautinėje aplinkoje, įgijo gyvenimo ir darbo trainees came from rural locations and socially supported families. They daugavpils tirdzniecibas skola, Latvia komandoje gebėjimų, sustiprino tarpkultūrinę kompetenciją. nebūtina prisikrauti daug rūbų.“ there, as it is not necessary to bring a lot Luster vidaregaande skule, norway acquired vocational skills in an international environment, mastered life and teamwork skills, and strengthened inter-cultural competence. rita kaminskaitė of clothes.” rita kaminskaitė 10 11
 7. 7. P I r m I n I O P r O f es I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a c e m e n t s O f P eO P L e u n d e r g O I n g I n I t I a L VO c at I O n a L t r a I n I n g Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika Work placement of deaf and hearing impaired pupils in German enterprises Projekto dalyvis andrej kirilov: Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika 12 klausos negalią turinčių jaunuolių 1 savaičių stažavosi įvairiose Project participant andrej kirilov: Work placement of deaf and hearing impaired pupils twelve hearing impaired young people went for a 1 week placement Vokietijos įmonėse Vokietijos įmonėse, kuriose gilino profesines žinias ir praktinius in German enterprises in different german enterprises where they advanced their vocational Lt/0/PL/1/0 Lt/0/PL/1/0 „Darbe labai daug bendravau su projekto rengėjas įgūdžius. “I communicated a lot at work with the Contractor knowledge and practical skills. staliaus ir apdailininko profesijas siekiantys įgyti moksleiviai turėjo students seeking to become professional joiners and carpenters uab „salo baltic International“ uab “salo baltic International” progą padirbėti naujais įrengimais ir medžiagomis, pasimokyti naujos were provided with an opportunity to work with modern equipment and kolektyvu ir neprigirdinčiais žmonėmis ir rinktinės g. , Lt-020 Vilnius gamybos kultūros. dvi viešbučio darbuotojo specialybės moksleivės staff members and hearing impaired rinktinės str. , Lt-020 Vilnius, Lithuania materials and to learn the new production culture. two students of the projekto kontaktinis asmuo project contact person naujų darbo metodų sėmėsi atlikdamos praktiką moderniuose Vokie- hotel management speciality studied new work methods by undergoing labai gerai juos suprasdavau. Išmokau tel. ( ~ ) 21 0 el. paštas ingasukaitiene@salo-baltic.lt tijos viešbučiuose. stažuotės metu dalyviai susipažino su užsienio people and understood them very well. Inga Šukaitienė tel. +30 210 a work placement in modern hotels in germany. during the placement šalies kultūra, išmoko geriau bendrauti, ėmė labiau pasitikėti savimi e-mail ingasukaitiene@salo-baltic.lt the trainees became familiarised with the overseas culture, learned dirbti su naujomis technologijomis.“ Dotacija eurais 2 ir savo profesiniais gebėjimais, sustiprėjo dalyvių motyvacija aktyviai I learned to work with new technologies.” Grant in Euros to communicate better, and boosted their self-confidence and trust in ieškotis darbo bei integruotis į visuomenę. 2 vocational skills. their motivation to actively seek work and become Dalyvių skaičius 12 užsienyje atliktą praktiką palankiai įvertino Vilniaus bei Šiaulių Number of participants integrated into society was enhanced. prekybos, pramonės ir amatų rūmai. tarptautinė darbo patirtis padėjo 12 the overseas placement was favourably assessed by Vilnius and partneriai adVIce tO Other PartIcIPants P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis visiems dalyviams sėkmingai įsidarbinti Lietuvoje. partners Šiauliai chamber of commerce, Industry and crafts. International experi- „Patariu klausyti ir labiau įsiklausyti profesinio mokymo centras Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras “I would recommend listening to and Vilnius Vocational rehabilitation centre for the deaf and the aurally Impaired, Lithuania ence helped all participates to successfully obtain a job in Lithuania. Didžiausias projekto privalumas – suteikta apčiuopiama nauda Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Lithuanian centre of Vocational rehabilitation, Lithuania į mokytojų duodamus patarimus. salo+Partner berufliche bildung gmbh, Vokietija stažuotės dalyviams, nes jie turėjo galimybę atlikti profesinę praktiką following the advice given by the Vilnius chamber of commerce, Industry and crafts, Lithuania The greatest advantage of the project is tangible benefits provided to moderniose įmonėse. Stažuotė buvo vertinga socialinės integracijos salo+Partner berufliche bildung gmbh, germany the placement participants since they were offered an opportunity to patirtis moksleiviams, kurių negalia dažnai verčia juos likti socialinėje undergo vocational placement in modern companies. The placement Dalyvaukite projektuose ir mokykitės izoliacijoje. Pagirtina vykdančiosios organizacijos iniciatyva suteikti teachers more attentively, participating was a valuable social integration experience for students whose dis- papildomą parengimą dalyviams – paruošti vaizdo siužetą kaip jų ability frequently makes them stay in social isolation. An initiative of the kalbų.“ prisistatymą darbdaviui. in the project and learning foreign implementing organisation to provide the participants with additional preparation – a video as their introduction to the employer is particularly languages.” commendable. Loreta simanynaitė Loreta simanynaitė 12 13
 8. 8. st u d e n t ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I PLacements Of students praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų Improvement of practical skills in landscaping restruktūrizavime Projekto dalyvė Lina remezaitė: praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų restruktūrizavime Projekto iniciatorius žemaitijos kolegija į 1 savaičių stažuotes užsie- Project participant Lina remezaitė: Improvement of practical skills in landscaping the project initiator žemaitijos college sent 12 students of the Lithua- Lt/0/PL/2/02 nio įmonėse siuntė 12 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Projektu Lt/0/PL/2/02 nian higher school for a 1 week placement in overseas companies. the „Grįžusi labiau domiuosi savo profesija. projekto rengėjas žemaitijos kolegija siekta tobulinti želdinių ir jų dizaino studijų programos studentų “Since coming back I am more interested Contractor žemaitijos college project was aimed at improving the practical skills of students attending praktinius įgūdžius želdynų projektavime, jų įrengimo ir priežiūros the planting and landscaping program in landscape design, organisa- L. Ivinskio g. , Lt-0311 rietavas L. Ivinskio str. , Lt-0311 rietavas, Lithuania organizavime. tion of landscape installation, and maintenance. Įgijau žinių ir daug patirties ir man labai projekto kontaktinis asmuo Projekto dalyviai turėjo puikias galimybes susipažinti su Ispanijos, in my vocation. I acquired knowledge project contact person the project participants had excellent opportunities to become famil- daiva jackūnienė daiva jackūnienė Lenkijos, Italijos želdynų ir jų kūrimo ypatumais, įgyti praktinio darbo iarized with plantings and landscape design in spain, Poland and Italy malonu savo patirtimi pasidalinti su tel. ( ~ ) 1 el. paštas zemko@zemko.lt įgūdžių realioje želdynų kūrimo aplinkoje. būsimieji želdinių ir jų and am very pleased to share my tel. +30 1 e-mail zemko@zemko.lt and acquire practical work skills in the landscape design environment. dizaino specialistai Italijoje darbavosi moderniose augalų dauginimo future planting and landscape design specialists worked in modern kitais žmonėmis.“ Dotacija eurais 3 laboratorijose, Ispanijoje restauravo martos mietelio senuosius rūmus experience with other people.” Grant in Euros 3 plant multiplication laboratories in Italy, restored an old mansion and Dalyvių skaičius ir jų sodus, Lenkijos Wroclavo miesto botanikos sode susipažino su Number of participants its gardens in the town of marta, became familiarised with a variety of 12 augalų įvairove bei jų priežiūra, parengė miesto savivaldybei detalų 12 plants and their maintenance in the botanical gardens of Wroclaw in P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s partneriai vaikų aikštelės apželdinimo projektą. adVIce tO Other PartIcIPants partners Poland, and prepared a detailed landscape design on the planting of the kauno kolegija dalyvių stažuotės metu rengtus projektus ir sukauptą informaciją, kaunas college, Lithuania children’s playground for the city municipality. „Imkite viską, ką duoda ši stažuotė, Vilniaus kolegija klaipėdos verslo ir technologijų kolegija išleistą mokslinės-praktinės studentų konferencijos „bendruomenių “Take everything that the placement Vilnius college, Lithuania klaipeda business and technology college, Lithuania Projects prepared by the participants during the placement, informa- želdinių ir sodybų teritorijų tvarkymo ir planavimo darbai“ medžiagą tion accumulated, and published materials of the scientific-practical ac tradustores, Ispanija ac tradustores, spain naudokitės proga pamatyti viską toje academia cordoba, Ispanija dėstytojai naudoja paskaitų metu. offers to you; use the opportunity to academia cordoba, spain student conference “territory arrangement and landscaping works in sistema turismo, Italija sistema turismo, Italy community plantings and homesteads” are used by the lecturers during futurum, Lenkija Vertintojų nuomone, projektas įgyvendintas kokybiškai dėl efektyvaus futurum, Poland the classes. šalyje, į kurią vykstate.“ administravimo, tinkamos nuolatinės projekto eigos priežiūros, plačios see everything in the country you are rezultatų sklaidos. Dalyviai įgijo vertingų profesinių įgūdžių (pvz., In the assessor’s opinion the project was implemented in good qual- Indrė budrytė stogų apželdinimo technologijos, miesto želdynų teritorijų ir parkų visiting.” ity because of efficient administration, proper supervision of the project priežiūros), kurie yra pakankamai nauji Lietuvos želdynų priežiūros course, and broad dissemination of the results. The participants acquired praktikoje, sukaupta kitų šalių unikali sektorinė patirtis. Indrė budrytė valuable vocational skills (e.g. in roof planting technology, maintenance of urban planting territories and parks) that are quite new in the Lithuanian maintenance practice of plantings, and unique sectoral experience of other countries was accumulated. 1 1
 9. 9. st u d e n t ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I PLacements Of students Tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje International practice in the audiovisual sector Projekto dalyvis dovydas Petravičius: Tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje Projektu siekta audiovizualinio sektoriaus studentams suteikti galimybę Project participant dovydas Petravičius: International practice in the audiovisual sector the project was aimed at providing students of the audiovisual sector Lt/0/PL/2/0 susipažinti su naujosiomis technologijomis, naudojamomis šiuolaikinėje Lt/0/PL/2/0 with an opportunity to become familiarized with the state of the art tech- „Šie keli mėnesiai, situacijų, įvykių projekto rengėjas Lietuvos muzikos ir teatro akademija audiovizualinių projektų gamyboje. jo metu 11 Lietuvos muzikos ir teatro “By the plenitude of events and situations Contractor Lithuanian academy of music and theatre nologies used in contemporary production of audio-visual projects. dur- bei Vilniaus dailės akademijų studentų pasisemti patirties vyko į Ispanijos ing the placement 11 students of the Lithuanian academy of music and gedimino pr. 2, Lt-01110 Vilnius gedimino av. 2, Lt-01110 Vilnius, Lithuania ir čekijos kino ir televizijos studijas bei reklamos agentūras. Vilnius academy of fine arts went to the movie and television studios gausumu prilygstantys vieneriems projekto kontaktinis asmuo dalyviai susipažino su kino, televizijos, reklamos agentūrų infrastruktū- these several months may be equated project contact person and advertisement agencies of spain and check republic. greta Zabukaitė greta Zabukaitė ra, darbo organizavimo metodais, išmoko dirbti su šiuolaikinėmis filma- the participants acquainted with the infrastructure of movie theatres, metams, prabėgo greitai, tačiau tai buvo tel. ( ~ ) 212 0 el. paštas studija@lmta.lt vimo, garso formavimo, montažo technologijomis, susipažino su audio- to a whole year. They passed quickly, tel. +30 2120 e-mail studija@lmta.lt advertisement agencies, and work organisation methods, mastered the vizualinių projektų biudžetų parengimo ypatumais, gamybinių santykių skills of contemporary shooting, montage technologies, familiarized nepakartojamas laikas, kai pažinau Dotacija eurais 3 3 specifika, užmezgė profesinių ryšių. yet we had an unforgettable time when Grant in Euros 3 3 with peculiarities for preparing the budgets of audiovisual projects, Dalyvių skaičius stažuočių čekijoje metu sukurti kino filmai – dienoraščiai pristatyti Number of participants specificity of production relations, established professional contacts. Ispanijos audiovizualinį sektorių ir pačią 11 visuomenei „skalvijos“ kino centre, surengta projekto dalyvių fotografijų I familiarized myself with the Spanish 11 movies – diaries created during placements in the check republic were partneriai paroda Ispanijos karalystės ambasadoje Vilniuje, stažuotės rezultatai partners introduced to the public in the “skalvija” movie theatre, and a photograph Ispaniją.“ Vilniaus dailės akademija pristatyti surengus Ispanijos festivalio „rec“ pristatymą Vilniuje. audiovisual sector and Spain itself.” Vilnius academy of fine arts, Lithuania exhibition of the project participants was arranged in the embassy of Všį Valstybės institucijų kalbų centras Public service Language centre, Lithuania spanish kingdom in Vilnius, whereas results of the placement were deliv- kino centras „skalvija“ “skalvija” movie theatre, Lithuania Geriausią įspūdį palieka individualūs stažuotės dalyvių pasiekimai. Sta- ered during the presentation of the spanish festival “rec” in Vilnius. north american Pictures, čekija north american Pictures, czech republic canal camp, Ispanija žuotės programos aprašymas liudija aktyvią praktiką, studentams pavyko canal camp, spain P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s adVIce tO Other PartIcIPants canal reus tV, Ispanija užmegzti asmeninių ryšių su Ispanijos ir Čekijos kino, televizijos, kultūros canal reus tV, spain The best impression is left by individual achievements of the placement eleven dreams bcn, Ispanija vadybos specialistais, dalyvaujama keliuose projektuose, kurie pratęsia šį eleven dreams bcn, spain participants. Description of the placement program witnesses an active „Pasisemkite visko, ką siūlo buvimas factotum barcelona s.L., Ispanija projektą. Be to, stažuotės dalyvių ataskaitos ir vaizdo filmai bei nuotraukos “Assimilate everything you are offered factotum barcelona s.L., spain practice. The students succeeded in establishing personal contacts with festival rec, Ispanija festival rec, spain taip pat liudija kūrybišką ir kartu praktišką požiūrį į stažuotę. Stažuotės the Spanish and Check specialists engaged in the movie, television, svečioje šalyje. Išnaudokite kiekvieną tarraco Visió, sL regional television, Ispanija dalyviams tai buvo svarbus etapas jų profesinėje karjeroje. Dar vienas in a host country. Use every day to get to tarraco Visió, sL regional television, spain culture management fields, and they participate in several projects projekto privalumas – plati ir tinkamai parinkta projekto rezultatų sklaida. where they continue this project. Besides, reports of the placement dieną kitai kultūrai ir žmonėms pažinti.“ know the culture and the people.” participants and video films and photographs also bespeak of a creative and at the same time pragmatic attitude towards the placement. For the giedrė simanauskaitė giedrė simanauskaitė placement participants it was a very important stage in their vocational career. Another advantage of the project is a broad and properly selected dissemination of the project results. 1 1
 10. 10. a b s O LV e n t ų I r j au n ų da r b u OtO j ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a c e m e n t s O f yO u n g W O r k e r s a n d r ec e n t g r a d u at e s Tarptautinių apskaitos standartų taikymo praktika practice in the application of international jauniems finansistams accounting standards for the young financiers Projekto dalyvis aleksandras bučys: Tarptautinių apskaitos standartų taikymo praktika siekdami kelti kvalifikaciją finansų srityje, įgyti patirties, tvarkant Project participant aleksandras bučys: practice in the application of international accounting seeking to advance qualification in the financial field, gain experience jauniems finansistams finansų apskaitą pagal tarptautinius apskaitos standartus (tas), į sta- standards for the young financiers how to handle financial accounting according to the International ac- Lt/0/PL/3/0 Lt/0/PL/3/0 „Manau, tokių projektų reikia jaunimui žuotes užsienyje vyko 11 kolegijų finansų srities absolventų bei įmonių “I think that the youth needs more such counting standards (Iac), 11 college graduates majoring in finance and projekto rengėjas Contractor jaunų darbuotojų. young company employees went for a placement overseas. Všį kolpingo kolegija kolping college kuo daugiau, nes tai geras įnašas į mūsų raguvos g. , Lt-2, kaunas dalyviai turėjo galimybę susipažinti su kitų europos šalių finansine projects since this is a good input into raguvos str. , Lt-2 kaunas, Lithuania the participants had an opportunity to become familiarized with apskaita, įmonių administravimui naudojamomis informacinėmis siste- financial accounting of other european countries, information systems projekto kontaktinis asmuo project contact person momis, įgijo tarptautinių apskaitos standartų (tas) taikymo praktinių the future of all of us, all the more that used by the company administration, acquired practical skills in applying visų ateitį, juolab, kad visi keliai jau atviri elena mickūnaitė tel. ( ~ 3) 22 0030 įgūdžių, pagilino profesinės užsienio kalbos žinias. grįžę stažuotės elena mickūnaitė tel. +30 3 220030 the International accounting standards, and extended their knowledge in el. paštas info@kolping.lt dalyviai pritaikė naujas žinias savo įmonių veikloje. Projekto rezultatų all roads are already open and you only e-mail info@kolping.lt foreign vocational phraseology. upon return the placement participants ir tereikia norėti mokytis, ir sugebėti Dotacija eurais pagrindu parengta medžiaga kolegijose naudojama finansų apskaitos Grant in Euros applied their knowledge in the activities of their companies. the materials 22 0 paskaitų metu, supažindinant studentus su tarptautiniais apskaitos need a wish to study and be able to 22 0 prepared on the basis of the project results were used in colleges during įsisavinti tokių projektų naudą.“ Dalyvių skaičius standartais ir jų taikymo praktika užsienio šalyse. Number of participants the lectures on financial accounting when familiarizing the students with 11 assimilate the benefit of such projects.” 11 the International accounting standards and practice of their application partneriai Projekto privalumas – lygiavertė rezultatų nauda dalyviams ir projekte partners overseas. marijampolės kolegija dalyvavusioms organizacijoms. Stažuotojai iš regioninių kolegijų įgijo marijampolė college, Lithuania P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s utenos kolegija utena college, Lithuania profesinių Tarptautinių apskaitos standartų taikymo įgūdžių tarptau- adVIce tO Other PartIcIPants An advantage of the project is equal benefit to the participants and žemaitijos kolegija žemaitijos college, Lithuania tinėje aplinkoje, kurie jiems suteikė daugiau pasitikėjimo ir savaran- organisations involved in the project. Trainees from the regional colleges „Visiems jauniems specialistams patariu V. Luotės firma „naujInta“ V. Luotė’s firm “naujInta”, Lithuania uab „juodasis gintaras“ kiškumo. Verslo įmonės pasirengė Tarptautinių apskaitos standartų “I would recommend that all young uab “juodasis gintaras”, Lithuania acquired skills in applying the international accounting standards in uab „kvistija“ įvedimui, kolegijos gavo vertingos medžiagos finansų apskaitos uab “kvistija”, Lithuania an international environment what boosted their self-confidence and važiuoti ir nebijoti! Pradžia visada sunki, kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmai paskaitoms. Projektas prisidėjo prie sėkmingo aukštųjų mokyklų specialists left the country and were not kaunas chamber of Industry, commerce and crafts, Lithuania independence. Business companies got prepared for the introduction of gesellschaft für europabildung e.V., Vokietija gesellschaft für europabildung e.V., germany hermes softLab, slovėnija ir verslo sektoriaus bei Lietuvos ir ES šalių įmonių ir organizacijų hermes softLab, slovenia the international accounting standards, and colleges received valuable tačiau patirtis ir įspūdžiai lieka visam dundee college, didžioji britanija bendradarbiavimo. afraid! The beginning is always difficult, dundee college, great britain materials for lectures on financial accounting. The project contributed Lancaster morecambe college, didžioji britanija Lancaster morecambe college, great britain to successful cooperation between the higher schools and the business gyvenimui.“ miller Insurance services Ltd, didžioji britanija yet experience and impressions stay for miller Insurance services Ltd, great britain sector, and Lithuanian and EU enterprises and organizations. natalija miller the whole life.” natalija miller 1 1

×