Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkursas. 2008 m. geriausių projektų sąvadas

3,141 views

Published on

Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkursas. 2008 m. geriausių projektų sąvadas

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkursas. 2008 m. geriausių projektų sąvadas

 1. 1. Turinys Įžanga 4 Comenius programos partnerysčių projektai 6 Kėdainių Šviesioji gimnazija 6 Šiaulių Juventos mokykla 8 Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla 10 Grundtvig programos mokymosi partnerysčių projektai 12 Kėdainių r. Suaugusiųjų mokymo centras 12 Comenius programos kvalifikacijų tobulinimo kursų dalyviai 14 Ilona Šedienė 14 Jurgita Stankaitienė 15 Rūta Binkienė 16 Grundtvig programos kvalifikacijų tobulinimo kursų dalyviai 17 Berta Bertužytė 17 Irena Čeikauskaitė 18 Mikas Balkevičius 19 Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai 20 Vilniaus universitetas, Kartografijos centras 20 Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija 22 Utenos kolegija 24 Leonardo da Vinci programos bandomieji projektai 26 Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas 26 Vilniaus statybininkų rengimo centras 28 Kauno technologijos universiteto, Distancinio mokymo centras 30 Pažintinių vizitų dalyviai 32 Virgina Kerdokienė 32 Audronė Bukmanaitė 33 Renata Pavlavičienė 34 Erasmus programoje dalyvavusios institucijos 36 Kauno kolegija 36 Vytauto Didžiojo universitetas 38 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 40 Erasmus programoje dalyvavę dėstytojai 42 Petras Kunca 42 Aurelijus Gutauskas 43 Stefanija Ališauskienė 44 Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius tel.: (8 ~ 5) 261 05 92, 212 24 81, 212 33 64, 2498 189, 2497 134 faksas (8 ~ 5) 249 71 37 Profesinio informavimo specialistai 45 El. paštas: info@smpf.lt Kristina Jackevičienė 45 www.smpf.lt Vilma Paulauskienė 46 Švietimo mainų paramos fondas, © 2008 Edita Brasienė 47 Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
 2. 2. Jau dešimt metų kartu su kitais europiečiais galime Norėdami paskatinti projektų rengėjus rengti kokybiškus naudotis ES piliečiams siūlomomis galimybės mokytis, ir kūrybiškus projektus; įvertinti iniciatyvas, kurios padėjo dalyvauti projektinėje veikloje, gilinti profesines žinias. tobulinti institucijos veiklą, įvertinti profesinio informavimo Kasmet daugiau nei milijonas įvairaus amžiaus ES piliečių specialistų atsakingą darbą ir paskatinti juos profesinėje pasinaudoja ES finansuojamomis švietimo, profesinio mo- veikloje taikyti inovatyvius profesinio informavimo ir kon- kymo ir pilietiškumo skatinimo programomis. 1998 metais sultavimo metodus bei skleisti informaciją apie pasiektus Lietuvoje pradėjusios veiklą Socrates bei Leonardo da Vinci rezultatus, šių metų vasarą paskelbėme Švietimo mainų pa- švietimo programos turėjo skaičiais nepamatuojamą įtaką ramos fondo Kokybės konkursą. Gautos 65 institucijų ir 71 visai besikeičiančiai Lietuvos švietimo sistemai. Vidurinių ir asmens paraiškos, kurios varžėsi dešimtyje kategorijų: profesinių mokyklų mokytojai, moksleiviai, universitetų bei 2007 m. pasibaigę Comenius programos partnerysčių kolegijų dėstytojai ir studentai dalyvavo projektuose, vyko projektai; į stažuotes, bendravo su kolegomis ir bendraamžiais iš kitų 2007 m. pasibaigę Grundtvig programos mokymosi par- Europos valstybių. tnerysčių projektai; Europos Bendrijų komunikate „Mokymasis visą gyveni- 2004−2007 m. Comenius programos kvalifikacijų tobuli- mą – žinioms, kūrybiškumui ir naujovėms skatinti“ švietimas nimo kursų dalyviai; ir mokymas įvardijami kaip esminiai ekonominių ir socialinių 2004−2007 m. Grundtvig programos kvalifikacijų tobuli- pokyčių veiksniai. Lankstumo ir užimtumo garantijos, kurių nimo kursų dalyviai; reikia norint kurti daugiau ir geresnių darbo vietų, iš esmės 2006 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai; galimos tik užtikrinus, kad visi piliečiai įgytų bendruosius 2000−2005 m. Leonardo da Vinci programos bandomieji gebėjimus ir visą gyvenimą atnaujintų savo įgūdžius. Mo- projektai; kantis visą gyvenimą ugdomas kūrybiškumas, remiamos 2004−2007 m. pažintinių vizitų dalyviai; naujovės ir atsiranda galimybė dalyvauti ekonominiame 2007−2008 m. Erasmus programoje dalyvavusios insti- ir socialiniame gyvenime. tucijos; EK finansuojamoms švietimo programos nuo 2007 metų 2007−2008 m. Erasmus programoje dalyvavę dėstytojai; pradėjus naują etapą Lietuvoje įkurta nauja organizacija profesinio informavimo specialistai. – Švietimo mainų paramos fondas. Tai didžiausia Lietuvoje paramą švietimo srityje administruojanti institucija, įkurta Su malonumu pristatome Jums leidinį, kuriame patei- buvusių Socrates ir Leonardo da Vinci fondų pagrindu, pri- kiame 2008 metų Kokybės konkurso laureatų mokymo ir taikant geriausias praktikas ir diegiant naujoves. Mūsų tiks- mokymosi iniciatyvas. Projektų kūrėjai bei individualaus las – padėti Lietuvos gyventojams pasinaudoti tarptautinio mobilumo dalyviai gavo didžiausią „dotaciją“ – neįkainoja- bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, administruoti mą patirtį, žinias ir gebėjimus dirbti bei mokytis tarptauti- programas ir skleisti jų veiklos rezultatus. nėje aplinkoje. Tikiuosi, kad jų patirtis įkvėps ir kitus nau- Švietimo mainų paramos fondas – tarsi skėtis, po kuriuo joms idėjoms, paskatins inicijuoti projektus, diegti naujoves buriasi Mokymosi visą gyvenimą programa ir daug kitų tarp- savo veikloje. tautinį bendradarbiavimą skatinančių programų, projektų ir iniciatyvų. Daiva Šutinytė Per dešimtmetį finansuota daugybė projektų bei indi- vidualaus mobilumo veiklų, kurios turėjo didžiulę įtaką ne tik projektuose dalyvavusiems asmenims bei institucijoms.
 3. 3. Manau, kad dalyvavimas projekte davė labai daug Jaunimo Europa – jaunuomenės lyginamoji socioedukacinė naudos. Labai svarbi patirtis bendraujant su skirtingų kultūrų žmonėmis, siekiant susikalbėti, suprasti vie- analizė XXI amžiaus pradžioje niems kitus bei priimti bendrus sprendimus. Gimnazijos mokinys Paulius andriejevas Projekto numeris Projektas „Jaunimo Europa – jaunuomenės lyginamoji Labai didžiuojuosi savo dalyvavimu projekte ir pasiektais 06-LT-C1-SP-K-064 socioedukacinė analizė XXI amžiaus pradžioje“ buvo vykdo- tikslais. Projektas suteikė galimybę Europai pristatyti mūsų mas šešiose Europos Sąjungos šalyse, mokiniai bei mokyto- mažą šalį - Lietuvą, savo mokyklą ir savo, jaunimo, nuomonę Projekto rengėjas jai turėjo galimybę susipažinti su kiekvienos šalies kultūra, visiems svarbiais klausimais, susirasti draugų net penkiose Eu- Kėdainių šviesioji gimnazija tradicijomis, aplankyti mokyklas, pasisemti patirties, prista- ropos Sąjungos šalyse. Didžioji g. 62, LT- 57273 Kėdainiai tyti savo šalis, jų kultūrinį išskirtinumą. Galutinis projekto re- Buvusi gimnazijos mokinė Daumantė sinkevičiūtė zultatas – trejus metus leistas laikraštis “ComPro News“ bei Projekto kontaktinis asmuo virtualios mokyklų ekskursijos – labai išsami, inovatoriška Niekada nesigailėsiu, kad dalyvavau projekte ir tai bus įsi- Gitana Kaupienė medžiaga mokant anglų kalbos, geografijos, ekonomikos, mintiniausias įvykis mano gyvenime, nes jame patyriau daug + 370 685 78 700 etikos. Įgyvendindami projektą mokiniai naudojo infor- nuostabių akimirkų, o, svarbiausia, atradau daug draugų. gitanakaupiene@yahoo.com macines komunikacines technologijas: diskutavo interneto Gimnazijos mokinė inga ivanovaitė svetainėje, kūrė PowerPoint pristatymus, laikraščio kūrimui Dotacija eurais naudojo Microsoft Publisher programą, taip pat Movie Ma- Šis projektas – puiki priemonė tobulinti mokinių gebėjimus 20000,00 EUR ker programą. Tarptautinėse grupėse projektinių susitikimų bendrauti ir bendradarbiauti, skatinti siekti gilesnių žinių, įgyti metu mokiniai bendravo anglų kalba. kultūrinės patirties, stiprinti mokinių motyvaciją. Projekto Dalyvių skaičius Projekto tematika – tradicijos, laisvalaikis, nusikalstamu- Projekto koordinatorė gitana kaupienė. 95 mas, ekonominė situacija Europoje, tautiškumo praradimas, studijų ir darbo galimybės užsienio šalyse buvo išskirtinė ir Projekto Partneriai labai aktuali kiekvienam europiečiui. Net penkiolika moki- Projektas valdytas gerai, pasiekti numatyti rezultatai, - Belfast Boys Model School, Didžioji Britanija nių, dalyvavusių projekto įgyvendinimo grupėje, po apsilan- įvykdytas mobilumas, pagamintas geras ir kokybiškas pro- - De Nieuwe Veste, Olandija kymų užsienio šalyse išvyko studijuoti į Didžiąją Britaniją. duktas. Skirta dotacija visiškai įsisavinta. Projektinė veikla ir - Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych im. Jozefa Projekto sklaida per televiziją, laikraščius, internetines terminai buvo nuolatos peržiūrimi, kiekvienas projekto vizi- Nojego, Lenkija svetaines, bendradarbiaujant su vietinėmis valdžios institu- tas buvo užbaigiamas įvertinimu, aptariamas projekto pro- - Jakob-Friedrich-Schoellkopf-Schule, Vokietija cijomis užtikrino, kad visi mokyklų bei miestų bendruome- gresas. Vykdyta plati projekto rezultatų sklaida tiek projekto - Naantali lukio, Suomija nės nariai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su vykdomu metu, tiek jam pasibaigus. Projekto metu sukurta medžiaga projektu, jo veiklos rezultatais. yra integruojama į anglų kalbos pamokas ir į kitus moko- Projekto trukmė muosius dalykus. Sukurtos virtualios mokyklų ekskursijos 3 metai (2004−2007 m.) yra demonstruojamos lankantis svečiams ir šiuo metu. Projekto galutinis ProDuktas 1. Trejus metus leistas laikraštis “ComPro News” 2. DVD su virtualiomis mokyklų ekskursijomis Projekto tinklalaPis Diskusijų svetainė pasibaigus projektui buvo uždaryta 200 m. Comenius programos partnerysčių projektai
 4. 4. Praėjus keletui metų, aš su malonumu prisimenu projekto „Sveikame kūne – sveika siela” veiklą pradinėse klasėse. Šis pro- jektas man ir mano draugams davė labai daug: pamokos tapo Sveikame kūne – sveika siela. Integruotas ugdymas gamtoje įdomesnės, daug sužinojome apie sveiką gyvenseną, atlikome ne vieną tyrimą, buvome šiukšlių rinkimo akcijos prie Talkšos ežero organizatoriai, daug švenčių ir pamokų vyko gamtoje, Projekto numeris Projekto „Sveikame kūne – sveika siela. Integruotas ug- prie Svilės šaltinių, net klasės draugų soduose, muziejuose. 06-LT-C1-SP-P-056 dymas gamtoje“ tikslas – skatinti mokinius domėtis sveika Įgyvendinant projektą pirmą kartą mokykloje sėdome prie gyvensena, aktyviai judėti, rūpintis sveika mityba. Projek- kompiuterių, išmokome susikurti elektroninį paštą ir juo nau- Projekto rengėjas tinė veikla įgalino tradicines pamokas klasėje pakeisti į dotis, susirašinėjome su kitų šalių mokiniais, daug sužinojome Šiaulių „Juventos” vidurinė mokykla integruotas pamokas už mokyklos ribų, suteikė galimybę apie tai, kaip, kokiomis sąlygomis jie gyvena, net išmokome ne P.Višinskio 16, LT-77155 Šiauliai, tobulinti ugdymo įvairovę, naudotis kompiuterinėmis tech- vieną partnerinių šalių žodį bei frazę. nologijomis, koreguoti pamokų planus bei vesti integruo- Dabar aš esu septintokė ir man labai gaila, kad nedaly- Projekto kontaktinis asmuo tas pamokas ir projektui pasibaigus. Projekto veiklos, vyko vauju projekte. Rasa Dauliuvienė ir tebevyksta (net ir projektui pasibaigus) Šiaulių miesto Mokinė justė abalikštaitė. +370 652 14400 vaikų bibliotekoje „Šaltinėlis“, Šiaulių universiteto muzieju- darasa9@yahoo.com je, miesto muziejuose (tęstinei veiklai sudaryta sutartis su Projekte „Sveikame kūne – sveika siela“ dalyvaujančių „Aušros“ muziejumi), Jaunųjų gamtininkų centre, ant Sal- klasių veikla visus trejus metus traukė ir kitų klasių mokinių Dotacija eurais duvės kalno, Amfiteatre, prie Talkšos ežero, Jaunimo parke dėmesį, intrigavo kolegas. Nors projektas ir pasibaigė, tačiau 14834,35 EUR „Beržynėlis“, Kamanų raiste, Kurtuvėnų regioniniame parke, jo veikla tęsiama: pradinių klasių metodikos būrelyje nutarta ugdytinių soduose. integruotas pamokas vesti visose 16 pradinių klasių (tam su- Projekto Dalyvių skaičius Projektas buvo integruotas į mokyklos ugdymo planą, darytos sutartys ir su miesto muziejais, vaikų klinikomis ir kt). 95 mokiniai, 8 mokytojai vyko tarpdalykinė integracija. Projekto vykdymo eigoje atsi- Šiaulių „Juventos“ vidurinės mokyklos pradinių klasių rado tradicija mokslo metus projektinėms klasėms užbaigti metodikos būrelio sekretorė Daiva Dundulienė Projekto Partneriai gamtoje prie Svilės šaltinių, Bubių piliakalnio. Tradicija tęsia- - Direzione Didattica 3 Corcolo Di Carmagnola, ma ir projektui pasibaigus. Galime pasidžiaugti naujais pro- Carmagnola, Italija jektų partneriais – Šiaulių profesinio rengimo centru, Šiaulių Projektas įgyvendintas sėkmingai. Norvegijoje projektas - Ulsmag skole, Nesttun, Norvegija vaikų klinikomis, kur taip pat vykdomos įvairios veiklos. buvo pripažintas kaip vienas geriausių 2004−2005 m. šalies - Bergeno universitetas, Norvegija Šio projekto idėjos buvo integruotos į respublikinius ir projektų ir buvo pristatytas Vokietijoje Comenius savaitėje - Kanjonin Koulu, Tampere, Suomija miesto projektus: „Augu laimingas – nes sveikas“, „Klimato 2005 m. rugsėjo mėnesį. - Cullercoats Primary School, Tynemouth, Didžioji kaita ir aš“, „Vanduo mano gyvenime“. Projekto nauda bei reikšmė institucijai bei jos ugdymo Britanija proceso tobulinimui paraiškoje atskleista didžiulė. Projektas - Newcastlo universitetas, Didžioji Britanija visapusiškai buvo integruotas į mokyklos ugdymo planą, - Publiczna Szkola Podstawowa, Lenkija vykdyta ir tebevykdoma tarpdalykinė integracija. Projekto - Šiaulių universitetas, Lietuva rezultatus gali pajusti ir Šiaulių universiteto studentai, atlik- dami pedagoginę praktiką, stebėdami integruotas pamo- Projekto trukmė kas. Projekto rezultatais, atliktais tyrimais naudojasi (ir pro- 3 metai (2004−2007 m.) jektui pasibaigus) tiek mokiniai, tiek studentai. Projekto galutinis ProDuktas Spektaklis/koncertas „Aplankykime partnerines šalis” (“Let’s visit the Countries of our Partners“) Projekto tinklalaPis www.outdoorlearning.tk 200 m. Comenius programos partnerysčių projektai
 5. 5. Projektas davė daug naudos ne tik mokiniams, bet ir mums, mokytojams. Tai geografinių, istorinių ir etnografinių žinių apie valstybes, projekto dalyves, gilinimas, informacinių Aplinka, kurioje gyvenu: šiandien – vakar – rytoj technologijų įgūdžių tobulinimas, poreikio mokytis užsienio kalbų atsiradimas, anglų kalbos žodyno turtinimas. O kur dar patirtos emocijos, atsakomybės ir pareigos jausmų ugdymas, Projekto numeris Projekto dalyviai keitėsi informacija apie aplinką, kurio- bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmas! 06-LT-C1-SP-K-068/3 je gyvena patys, gyveno jų seneliai ir gyvens vaikai. Pradėję Pradinių klasių mokytoja rima klenauskienė nuo savo kambarių, namų, miestų pristatymų, priartėjome Projekto rengėjas prie idėjos, kad mūsų visų bendri namai – Europa, o mes – Šis projektas – tai puiki galimybė sulaužyti klaidingus ste- Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla bendros Europos ateities kūrėjai. Planuota paprasčiausia reotipus apie projekte dalyvaujančių šalių kultūrą, papročius, Ventos g. 17, LT-81157 Kuršėnai veikla (keitimasis nuotraukomis ir aprašymais) išaugo į vir- gyvenimą ir žmones, giliau pažinti ne tik savo, bet ir kitų šalių tualias parodas, vaizdo konferencijas, ateities vizijų prista- praeitį, šiandieną ir prisidėti prie rytdienos. Projekto kontaktinis asmuo tymus ir aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenės veikloje. Dalyvaudami veikloje mokėmės, tobulinome savo asmeni- Stasė Riškienė Organizuota įvairi kūrybinė veikla – meninių darbų, nuo- nius ir darbo įgūdžius, glaudžiau bendradarbiavome ir įtrau- +370 614 74406 traukų, idėjų bei rašinių konkursai, madų šou, senųjų tradi- kėme į veiklą tėvus. starisk@takas.lt cijų pristatymai, koncertai ir kiti renginiai – sudarė puikias Pradinių klasių mokytoja laimutė leskauskienė sąlygas projekto dalyvių saviraiškai bei idėjų įgyvendinimui. Dotacija eurais Projekto svetainėje http://ole.mok.lt penkių šalių aplinkos Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šiame 21331,40 EUR pristatymai susiliejo į vieną – sėkmingo Europinio bendra- projekte. Dalyvaudama jame susiradau daugybę draugų, su- darbiavimo, tolerancijos ekonominiams, socialiniams bei žinojau daug naujo, bet svarbiausia, jis man suteikė patirties ir Projekto Dalyvių skaičius kultūriniams skirtumams ir naujo požiūrio į mokymąsi ben- įkvėpimo kurti savo projektus ir aktyviai dalyvauti įvairių jau- 480 (visose šalyse kartu – apie 1200) dradarbiaujant pristatymą! nimo organizacijų veikloje. Mokinė Sandra Navickaitė, 16 metų Projekto Partneriai - Realschule am Jungbornpark Moers, Vokietija Aš niekada net nemaniau, kad galėčiau susidraugauti su - Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, Slovėnija paaugliais iš kitos šalies, kadangi galvojau, kad mes esame per - Liemers College locatie “Vestersbos”, Nyderlandai daug skirtingi. Šis projektas padėjo man juos pažinti – dabar - Linneskolan, Almhult, Švedija žinau, kad panašumų mes turime daugiau negu skirtumų! Mokinė rytė andriulevičiūtė, 17 metų. Projekto trukmė 3 metai (2004−2007 m.) Projektas yra įdomus bei inovatyvus tiek savo tema, tiek Projekto galutinis ProDuktas veiklų turiniu bei gausa, pasiektais rezultatais. Projektas Eu- 1. Projekto svetainė http://ole.mok.lt ropos Komisijos buvo atrinktas tarp dvidešimties geriausių 2. Projekto leidinys ir 3 DVD filmai „OLE“ apie kie- Comenius mokyklinių projektų Europoje ir pristatytas EK kvienų metų projekto veiklas leidinyje Comenius: Success Stories – Europe Creates Op- 3. Nutapyta drobė „Mūsų ateitis“ ir kt. portunities. Projektas yra pavyzdinis savo veiklų turiniu, pasiektais Projekto tinklalaPis rezultatais bei sukurtais produktais. Paraiškoje akcentuoja- http://ole.mok.lt mas geras projekto valdymas, kuris dalyvių nuomone ir pa- dėjo pasiekti gerų veiklos rezultatų. 10 200 m. Comenius programos partnerysčių projektai 11
 6. 6. Projekto dalyvis iš Švedijos Falkenbergo suaugusiųjų mo- Tęstinio mokymosi / motyvacijos reikmių įsisąmoninimas ir jų kymo centro Tommy Nilson teigė, kad tai pirmasis kartas, kai jo institucija dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame skatinimo priemonės. projekte. Tommy manymu, projektas suteikė puikią galimybę susipažinti ir dirbti ne tik su žmonėmis iš kitų šalių, bet ir geriau pažinti kolegas iš savo institucijos. Pristatydami situaciją žmo- Projekto numeris Projekto veikla sustiprino organizacijos įvaizdį: pastebi- nėms iš kitų šalių, dalyviai daugiau sužino apie jiems kylančias 06-LT-G2-LP-K-001 mas didesnis susidomėjimas suaugusiųjų mokymo centro problemas. veikla vietos bendruomenėje, gerėjo suaugusiųjų motyva- Projekto rengėjas cija, noras prisidėti prie Mokymosi visą gyvenimą koncepci- Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras jos įgyvendinimo bei siekti užsienio kalbų žinių. Pagal parengtą ir patvirtintą mokymo programą praves- S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, LT-57153 Kėdainiai Praplėsti organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo ti mokymai įvairioms tikslinėms grupėmis. Ateityje taip pat ryšiai: besimokantieji susipažino su kitų ES šalių patirtimi. planuojama tęsti mokymus ir konsultavimą. Projekto kontaktinis asmuo Institucijos darbuotojai užsienio kalbų įgūdžius tobulino Sukurtos trijų tipų anketos, kurios padeda išsiaiškinti Dangiras Kačinskas projektiniuose susitikimuose, bendraudami internetu, lan- besimokančiųjų poreikius ir darbdavių požiūrį į besimokan- +370 347 31 157 kydami suaugusiųjų mokymo centre organizuojamus kalbų čiuosius. Tai leidžia geriau suderinti šių dviejų grupių porei- direktorius@smc.kedainiai.lm.lt kursus. kius ir lanksčiau organizuoti mokymus. Projekto metu ieškota sąsajų su Lietuvos ir šalių partne- Projekto valdymą vykdė grupė žmonių: projekto koor- Dotacija eurais rių švietimo sistemomis. Mokymosi partnerystės projekto dinatorius, finansininkas ir administracijos atstovas. Toks 9410,00 EUR metu parengtos ir įdiegtos naujos neformalaus švietimo komandinis darbas pagerino projekto koordinavimą ir leido programos: meno studijos, kompiuterinio raštingumo, an- suderinti projektinę veiklą su įprasta įstaigos veikla. Projekto Dalyvių skaičius glų kalbos, vokiečių kalbos, lietuvių kalbos kitataučiams, Projekto partneriai atliko sistemingą projektinės vei- Iš viso dalyvavo apie 100 žmonių iš 4 šalių bendravimo įgūdžių, ateities karjeros planavimo kursų, klos (pažangos) vertinimą tarp savo institucijų darbuotojų. verslumo pagrindų. Vyko aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas nuotoliniu Projekto Partneriai būdu. - Pocking suaugusiųjų mokymo centras, Vokietija - Selb suaugusiųjų mokymo centras, Vokietija - Talsi vakarinė ir neakivaizdinė vidurinė mokykla, Latvija - Falkenberg suaugusiųjų mokymo centras, Švedija Projekto trukmė 2 metai (2005−2007 m.) Projekto galutinis ProDuktas 1. Anketos besimokantiems suaugusiems, andrago- gams, darbdaviams 2. Leidinys „Tęstinio mokymosi / motyvijos reikmių įsisamoninimas ir jų skatinimo priemonės. Projekto dienoraštis“ 3. Kompaktinė plokštelė su visa projekto medžiaga 4. Naujos neformalaus suaugusiųjų švietimo progra- mos 12 200 m. Grundtvig programos partnerysčių projektai 13
 7. 7. Ilona Šedienė Jurgita Stankaitienė informacija aPie asmenį informacija aPie asmenį Anglų k. mokytoja Ilona Šedienė savo pedagoginę Jurgita Stankaitienė Kauno Vaižganto vidurinėje karjerą pradėjo pradinio ugdymo srityje. Nusprendusi mokykloje dirba dvidešimt metų, kaip pradinių klasių pakeisti kvalifikaciją, baigė studijas Vilniaus universite- mokytoja – šešiolika metų. Mokytoja aktyviai dalyvau- to Užsienio kalbų institute. Paskatinta Šalčininkų rajono ja mokyklos ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo Dieveniškių „Ryto” vidurinės mokyklos direktoriaus ir turinio kaitos projektuose. Nuo 2003 m. dalyvauja mo- įvertinusi mokykloje anglų kalbos besimokančių mo- kyklos pradinių klasių moksleivių pastangų ir pasiekimų kinių poreikius, mokytoja pasirinko INTERACTING S.L. vertinimo knygelės kūrimo ir tobulinimo grupės darbe. siūlomus kursus Bangor’o mieste (Šiaurės Airija). 2006 2002−2005 m. dirbo prevencinio Vaikų dienos centro m. sausio mėnesį mokytoja pateikė paraišką ES Socrates „Vaižgantukas“ koordinatore. Jos ugdytiniai aktyvūs programos koordinavimo paramos fondui, siekdama įvairių konkursų dalyviai ir laureatai. Darbo patirtimi mo- dalyvauti Comenius 2.2 programoje ir gavo dotaciją. kytoja dalijasi su Kauno miesto, apskrities pedagogais. Nuo 2006 m. dalyvauja Kauno miesto pradinių klasių vertintojų komentarai mokytojų meninės raiškos kūrybinės grupės veikloje. Pagirtina kandidatės aktyvi skaidos veikla – prane- Mokytoja sistemingai domisi mokinių ugdymo nau- šimų skaitymas, autorinių seminarų vedimas, metodi- jovėmis ir mokymosi perspektyvomis. Žemas mokinių nės, didaktinės medžiagos rengimas, straipsnių publi- savęs vertinimas, nesugebėjimas valdyti emocijų, sil- kavimas. Mokytoja Ilona Šedienė ėmėsi ir projektinės pnėjanti mokymosi motyvacija paskatino mokytoją ieš- veiklos iniciatyvos dalyvaudama Comenius ir Grundtvig koti kursų šia tema. kontaktiniuose seminaruose. Kandidatės patirtis tapo įkvėpimo šaltiniu kitiems mokytojams rengiant rajono vertintojų komentarai ir respublikos mastu praktinį seminarą „Šv. Patrikas“ bei Kandidatė vertinama kaip iniciatyvi ir ieškanti nau- svarstant apie tokio seminaro rengimo galimybes ateity- jovių mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti: ji daly- je siekiant populiarinti aktyviuosius ugdymo metodus. vauja praktiniuose seminaruose, kur supažindina kole- gas bei kitų mokyklų mokytojus su aktyviais ugdymo asmens Pasisakymai metodais. Dviejų savaičių kursas – “Making Sense in Ireland: a Practical Course Bringing the Stage to thee Classroom” – asmens Pasisakymai su kaupu pateisino kursų dalyvės lūkesčius įgyti praktinių Pasirinkti kursai „Aktyvieji metodai, skatinantys mo- įgūdžių, pasitelkiant žaismingus būdus mokinių motyva- tyvaciją mokymosi situacijoje“ Maltoje pranoko visus lū- cijai kelti. Kursų organizatoriai mokymus grindė interak- kesčius. Kursuose buvo mokomasi įvairių aktyvių metodų cija, kuri vyko visur ir visada, t. y. privalomų užsiėmimų, (pvz.: kaip formuoti bendradarbiavimo įgūdžius, skatinti pažintinės veiklos metu, laisvalaikiu. Dėstytojams pavyko saugumo ir pasitikėjimo jausmą, taikyti kūrybos ir dramos sukurti energingą sąveiką tarp skirtingos kultūros ir am- metodus). Dalyvė džiaugiasi galėdama patirtimi pasidaly- žiaus kurso dalyvių. Mokytoja įgijo vertingos patirties pro- ti ne tik su savo mokyklos, bet ir miesto, šalies kolegomis. paguojant mokymosi visą gyvenimą nuostatą, todėl su Potencialiems kvalifikacijos tobulinimo veiklos daly- dideliu įkvėpimu skleidė ją tiek savo, tiek aplinkinių rajonų viams mokytoja pataria tobulinti užsienio kalbos žinias, mokyklose. atidžiai rinktis kvalifikacijos tobulinimo kursus, labiau pa- sitikėti savo jėgomis. 1 2004−2007 m. Comenius programos kvalifikacijų tobulinimo kursų dalyviai 2004−2007 m. Comenius programos kvalifikacijų tobulinimo kursų dalyviai 1
 8. 8. Rūta Binkienė Berta Bertužytė informacija aPie asmenį informacija aPie asmenį Rūta Binkienė anglų k. mokytoja dirba nuo 1999 m., Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgi- iš kurių paskutiniai penkeri metai praleisti Kauno hu- jo prancūzų kalbos mokytojos specialybę ir ilgą laiką manitarinėje pradinėje mokykloje. Pagrindinės dalyva- dėstė prancūzų kalbą vidurinėje mokykloje. vimo kursuose priežastys – noras tobulinti kvalifikaciją, Nuo 2001 m. dirba Klaipėdos kolegijoje. Čia įgijo lektoriaus kvalifikacinę kategoriją. Dalyvauja kolegijos įgyti naudingų trūkstamų naujų žinių, įgūdžių, patirties. ir fakulteto studijų programų savianalizės rengimo gru- Be to, mokytoja siekė tobulinti šnekamąją anglų kalbą, pėje, rengia bei tobulina studijų programas, yra rengia- susipažinti su kalbos vartojimo naujovėmis, užmegzti mo išleisti prancūzų kalbos vadovėlio bendraautorė. asmeninius ir profesinius kontaktus su mokytojais iš Nuo 2000 m. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje dės- įvairių Europos šalių. Taip pat kursų dalyvei nesvetimas to prancūzų kalbą. Dalyvauja miesto prancūzų kalbos buvo noras keliauti, pamatyti svečias šalis, susipažinti su mokytojų ratelio veikloje. vietinių gyventojų kasdienybe ir jų kultūros ypatumais. 2005 m. dalyvė dalyvavo kursuose “Motivation and Strategies of learning“ („Mokymosi motyvacija ir strategi- vertintojų komentarai jos“) Prancūzijoje (Vichy Cavilam). Šie kursai labiausiai atiti- Paraiška susijusi su dviem kvalifikacijos tobulinimo ko dalyvės asmeninius ir profesinius lūkesčius bei instituci- kursais, kuriuose kandidatė dalyvavo 2005 ir 2007 m. Pa- jos poreikius, sustiprino karjeros planus nuolat tobulinti ir girtina kandidatės veikla rengiant metodinio pobūdžio vertinti savo profesinę kvalifikaciją, efektyviai naudoti nau- leidinius, inicijuojant tarptautinius partnerystės projek- jausias dėstymo metodikas ir informacines technologijas. tus. Vykdyta plati išorinė ir vidinė informacijos sklaidos vertintojų komentarai veikla įrodo didelę mobilumo veiklos įtaką kandidatės Pagirtina tai, kad dalyvė vertina kvalifikacijos tobu- asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui, įtaką institu- linimo teikiamą naudą ne tik profesinės veiklos, bet ir cijai ir jos ugdytiniams. besimokančiųjų atžvilgiu. Tikėtina, jog kvalifikacijos to- bulinimo veiklos metu įgyta patirtis sėkmingai taikoma asmens Pasisakymai dalyvės profesinėje veikloje. Vertinama dalyvės inici- Mokytoja dalyvavo dviejuose kvalifikacijos tobulinimo atyva dalintis gerąja patirtimi bei noras toliau tobulėti kursuose Anglijoje – 2005 m. Bristolyje ir 2007 m. Llan- dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. gollene. Dalyvavimas šiuose kursuose buvo labai nau- dingas įvairiomis prasmėmis – įgytos profesinės žinios, asmens Pasisakymai patobulinta šnekamoji anglų kalba, užmegzti naudingi Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikloje įgytos kontaktai, kurie peraugo į ilgalaikius bendradarbiavimo žinios padeda siekti aukštesnės mokymo / mokymosi ko- ryšius. Kursų dalyvė turėjo galimybę pakeliauti po Angliją kybės. Dalyvavimas kursuose padėjo kritiškai pažvelgti ir Velsą, susipažinti su šalies kultūra, istorija, tradicijomis į naudojamus mokymo metodus ir paskatino naudoti ir vertybėmis. naujus. Pagilintos žinios apie kitas šalis / kultūras, įgytas supratimas apie naujus vertinimo metodus padeda mo- Vykstantiems į kursus dalyvė linki būti atviriems vi- tyvuoti besimokančius. Ši stažuotė patenkino dalyvės tęs- soms naujovėms, smalsiems ir aktyviems. Nors kartais tinio mokymosi poreikius bei motyvavo ateityje dalyvauti kursų metu gali iškilti tam tikrų nesusipratimų dėl kultū- kitose tobulinimosi veiklose. Pažintis su rumunų mokyto- rinių skirtumų, mokytoja linki būti tolerantiškiems ir gera- jomis paskatino rengti ir vykdyti tarptautinį dvišalį projek- noriškiems kitų atžvilgiu. tą su Rumunijos Timisoarės Carmen Sylva pedagoginiu licėjumi „Mokyklinio amžiaus vaikų muzika“. 1 2004−2007 m. Comenius programos kvalifikacijų tobulinimo kursų dalyviai 2004−2007 m. Grundtvig programos kvalifikacijų tobulinimo kursų dalyviai 1
 9. 9. Irena Čeikauskaitė Mikas Balkevičius informacija aPie asmenį informacija aPie asmenį 1962 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakul- 2004 m. baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą įgijo teto romanų-germanų kalbų specialybę, o šiuo metu edukologijos bakalauro laipsnį ir etikos mokytojo kvalifi- Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete dirba anglų kaciją, 2006 m. Mykolo Romerio universitete įgijo viešo- kalbos dėstytoja. Aktyviai dalyvauja Grundtvig ir Leonardo jo administravimo (Europos Sąjungos politikos ir admi- da Vinci projektuose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose. nistravimo), o 2008 m. ekonomikos (Regioninės plėtros Dalyvė yra išleidusi daug žodynų bei mokymo priemonių ekonomikos ir politikos) magistro laipsnius. Nuo 2005 m. specialybės ir šnekamosios anglų kalbos įgūdžiams ugdy- didžiausioje Lietuvos neuniversitetinėje aukštojoje mo- ti. Yra ne tik aktyvi respublikinių ir tarptautinių konferen- kykloje Vilniaus kolegijoje dirba projektų vadovu. cijų dalyvė, bet ir jų organizatorė, surengusi tarptautinę konferenciją „Tautų kultūrų įtaka ekonomikos plėtrai“. Grundtvig programos veikla susidomėjo pradėjęs Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikloje nuspren- dirbti Vilniaus kolegijoje. Žymaus danų edukologo F. S. dė dalyvauti todėl, kad yra įsitikinusi, jog viena iš pagrin- Grundtvig vardu pavadinta programa patraukė savo dinių dėstytojo pareigų – nuolat tobulėti. puoselėjamomis vertybėmis (atvirumu, lankstumu, tei- 2007 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. dalyvė tobulinosi kiamomis galimybėmis mokytis visą gyvenimą). kvalifikacijos tobulinimo kursuose Maltoje, Valetoje. Kur- Mokymasis visą gyvenimą – ypatingai svarbus Grund- sų tema – “English Language Methodology Cource for tvig programos akcentas, kuris skatina nuolat domėtis, Non-Native English Language Teachers“ („Anglų, kalbos ieškoti, atverti naujus mokslo ir kultūros žinių klodus bei metodologijos kursas anglų kalbos mokytojams, kuriems padeda juos pritaikyti kasdieninėje veikloje. 2006 m. spa- anglų k. nėra gimtoji kalba“). lio mėnesį dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vengrijoje. Kursų tema – “Quality management in educa- vertintojų komentarai tional institutions” („Kokybės vadyba švietimo įstaigose”). Vertintojų teigimu, ši individualaus mobilumo dalyvė verta būti apdovanota už kokybišką veiklos įgyvendini- vertintojų komentarai mą. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos metu įgytas žinias Dalyvis vertas būti apdovanotas už kokybišką kvali- ir metodinę medžiagą dalyvė sėkmingai taiko savo kas- dieniniame darbe tuo gerindama ne tik savo darbo, bet fikacijos tobulinimo veiklos įgyvendinimą. Dalyvio inici- ir atstovaujamos institucijos veiklos bei besimokančiųjų atyva dalintis gerąja patirtimi ir aktyviai įgyvendinama mokymosi kokybę. Dalyvė suinteresuota ne tik tobulėti sklaida laikoma pavyzdine. Vertinamas atsakingas da- profesinėje srityje, bet įgytą patirtį perduoti kolegoms ir lyvio požiūris į praktišką įgytos patirties taikymą profe- besimokantiesiems. Dalyvė ne tik atvira naujovėms, bet sinėje veikloje bei atstovaujamos institucijos įvaizdžio ir praktiniam jų įgyvendinimui, nes dėstydama specialy- gerinimą tarptautiniu lygmeniu. bės anglų kalbą taiko integruotą kalbos ir dalyko moky- mo (CLIL) metodą. asmens Pasisakymai Tobulinimosi veiklos metu buvo analizuojamos aktu- asmens Pasisakymai alios problemos, susijusios su nepakankamai kokybišku Anot dalyvės, kursai buvo atgaiva ne tik protui, bet ir sie- mokymo institucijų darbuotojų darbu bei žema jų moty- lai, nes juos vedė talentingas Kembridžo universiteto anglų vacija. Kursų metu meistriškai ir kūrybiškai perteikta me- kalbos andragogas Alan Marsh. Kursų metu ypatingas dė- džiaga pagerino kokybės vadybos principų įgyvendinimo mesys buvo skiriamas naujausiems anglų kalbos dėstymo švietimo institucijoje supratimą bei leido pagerinti ben- metodams ir naujausiam anglų šnekamosios kalbos žody- drąją projektinio darbo kokybę. nui. Taip pat kursų metu pagilintos žinios apie CLIL metodo taikymą dėstant specialybės anglų kalbą. Dalyvę žavi pro- Anot dalyvio, dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo gramos teikiamos galimybės tobulėti ne tik dalykiškai, bet ir veikloje praturtina asmenybę tiek profesiniu, tiek asmeniu praplėsti akiratį, pažinti kitas kultūras. atžvilgiu. 1 2004−2007 m. Grundtvig programos kvalifikacijų tobulinimo kursų dalyviai 2004−2007 m. Grundtvig programos kvalifikacijų tobulinimo kursų dalyviai 1
 10. 10. Kilo naujų idėjų, kaip būtų galima įgyvendinti įmonių ir Geografinės informacijos specialistų mokymo ir profesinio mokymo įstaigų abipusiai naudingą bendradarbiavimą. Par- sivežiau vertingos medžiagos (prezentacijų, institucijų veiklos tobulinimosi strategijos formavimas žinių visuomenės plėtrai ataskaitų ir kt.) kuri bus naudinga darbe. Diskusijų su priiman- čiųjų institucijų atstovais metu aptarėme ir lyginome Lietuvos ir Prancūzijos GI specialistų rengimą. Kartu pavyko patobulinti Projekto numeris Projektu siekta suformuoti bendrą geografinės informa- savo profesinės kalbos įgūdžius. Atsirado naujų galimybių da- LT/06/EX/1/0997 cijos (GI) valdymo specialistų rengimo Lietuvoje strategiją lyvauti bendruose projektuose su kitų šalių geografijos mokslo Projekto rengėjas bei parengti jų trijų lygių (bakalauro, magistro, daktaro) tar- specialistais. Vilniaus universitetas, Kartografijos centras pusavyje susietų mokymo programų projektus. miglė Šalkuvienė. Universiteto g. 3, Vizitų pas užsienio partnerius metu 34 projekto daly- LT-01028, Vilnius viai sukaupė gausią informaciją, kurią panaudojo numaty- Vizitas pasitarnaus mano profesiniam tobulėjimui, ypač Projekto kontaktinis asmuo tų studijų programų planams sudaryti ir kursų moduliams įstaigos plėtrai, mokymo proceso planavimui, bendradarbia- Giedrė Beconytė, 8 5 2398296 formuoti, atsižvelgiant į realų profesinių žinių poreikį įdar- vimui su mokymo institucijomis, formuluojant joms aiškius giedre.beconyte@gf.vu.lt binančiose institucijose. Bendradarbiaudami tarpusavyje tikslus, siūlant bendradarbiavimo būdus, mokymo kryptis bei Dotacija eurais pedagogai, mokymų bei projektų vadybos specialistai atli- metodus. 27 000 ko skirtingų GI specialistų rengimo programų struktūros ir mindaugas Pažemys Projekto Dalyvių skaičius turinio analizę bei numatė studijų programų vystymo gali- 34 mybes ir kryptis. Įgyvendinus Leonardo da Vinci programos Projekto Partneriai mobilumo projektą susiformavo vieningas geoinformatikos Vertintojų nuomone, projektas gali būti laikomas pa- - Kauno kolegija specialistų rengimo problemos ir bendradarbiavimo porei- vyzdiniu visais aspektais, jo metu visiškai pasiekti visi pla- - Nacionalinė Žemės tarnyba kio suvokimas; išryškėjo GI nuotolinio mokymo bendradar- nuoti tikslai, įgyvendinta labai intensyvi ir efektyvi projekto - UAB „Aerogeodezijos institutas” biaujant modelis; parengta nuotolinių GI studijų programa; sklaida. Projektas išsiskiria rezultatų daugiaplaniškumu ir - UAB „HNIT-Baltic Geoinfoservisas” suformuota vieningos GI srities darbuotojų kvalifikacijos - VĮ „GIS-Centras apimtimi, užtikrintas projekto rezultatų tolimesnis panau- kėlimo sistemos strategija, partnerių organizacijos pradėjo dojimas. Parsivežtos naujos specialistų rengimo idėjos, lei- - Vilniaus Gedimino technikos universitetas siūlyti kvalifikacijos kėlimo kursus GI srityje. džiančios šios srities specialistų rengimą pakelti į kokybiškai - Universität Salzburg, Austrija - Fachhochschule Technikum Kaernten, Austrija aukštesnį lygmenį. Projekte dalyvavo įvairaus lygmens mo- - Universität Münster (Institut für Geoinformatik), kymo įstaigos ir verslo institucijos bei įtraukta vyriausybinė Vokietija priežiūros organizacija, taip suvienijant šiam projektui visas - Fraunhofer Institut Autonome Intelligente Systeme aktyvias Lietuvos pajėgas. Pradėtas bendradarbiavimas pa- (FhG AIS), Vokietija sižymi neabejotinu tęstinumu. - Institut Géographique National, Prancūzija - Vrije Universiteit Amsterdam (Spatial Information Laboratory), Nyderlandai - Varšuvos universitetas, Lenkija - Södertörns högskola, Švedija - Ordnance Survey, Didžioji Britanija Projekto trukmė 17 mėn. Projekto galutinis ProDuktas Parengtas geografinės informacijos (GI) mokymo strategijos dokumentas; paruoštos naujos pratybų užduotys, patobulinta metodinė medžiaga išplėsti dėstomi kursai. Projekto tinklalaPis http://www.kc.gf.vu.lt/LdV.htm 20 200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai 21
 11. 11. Mano profesiniam gyvenimui vizitas turėjo didžiulę reikš- Verslo įmonių ir mokymo institucijų bendradarbiavimas ugdant mę: pagilinau profesines žinias, pasisėmiau naujų idėjų, surin- kau mokymui reikalingą medžiagą, užmezgiau naujus kon- visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą taktus, kurie yra naudingi mano įmonei. Vizito Italijoje metu labiausiai sužavėjo antrines žaliavas rūšiuojantis traukinukas, dažniausiai statomas prie pradinių mokyklų. Taip atliekas ska- Projekto numeris Projekto iniciatorius Lietuvos komunalininkų ir atliekų tinami rūšiuoti patys mažiausieji, kurie grįžę į namus mokys tai LT/06/EX/1/0980 tvarkytojų asociacija į bendrą mobilumo projektą subūrė daryti ir tėvelius. aštuonias Lietuvos atliekų verslo įmones. Jų atstovai, pro- Vilma Railaitė Projekto rengėjas fesinio mokymo specialistai, vyko į Italijos organizacijas Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asocia- susipažinti, perimti ir vėliau aktyviai naudoti įgytą patirtį Vizito Italijoje metu teko bendrauti ir apsikeisti informaci- cija, Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius visuomenės aplinkosauginio švietimo srityje. Dalyviai susi- ja su atliekų tvarkymo įmonių kokybės vadovais, iš kurių su- pažino su Italijoje vykdomais įdomiais ir naudingais aplin- žinojau apie tai, kaip vykdomas kokybės bei aplinkosaugos Projekto kontaktinis asmuo kosauginiais švietimo projektais, gavo žinių apie šios šalies valdymas šioje Europos Sąjungos valstybėje. Man asmeniškai Žydrūnė Markevičiūtė atliekų tvarkymo sistemas, stebėjo naują atliekų išvežimo ši kelionė atvėrė puikias galimybes pabendrauti bei pasidalinti 8 5 2619827, lkata@takas.lt technikos darbą. patirtimi aplinkosauginio švietimo bei aplinkosaugos srityje Grįžę dalyviai paruošė įmonių aplinkosauginio švietimo tiek su kolegomis iš atliekų tvarkymo įmonių Lietuvoje, tiek su Dotacija eurais strategijas ir veiksmų planus, kuriuos prisitaikyti ir naudo- panašių įmonių atstovais iš Italijos. 10 000 ti gali visos panašia veikla užsiimančios įmonės Lietuvoje. Evelina Steponaitytė Projektas Lietuvos partneriams padėjo aktyviau įsitraukti į Projekto Dalyvių skaičius mokymo ir švietimo renginių organizavimus, sukurti įmonių 11 aplinkosauginę politiką, papildyti informaciją apie mokymų Vertintojai pastebi, kad projekto rezultatai yra naujoviš- organizavimą, užmegzti naujus ryšius ir atnaujinti senus. ki, o jų sklaidos strategija pasižymi kūrybiškumu. Parengti Projekto Partneriai išties svarbūs dokumentai – aplinkosauginio švietimo stra- - AB „Panevėžio specialus autotransportas“ tegija ir veiksmų planai, kurie teigiamai įvertinti LR švieti- - AB „Rokiškio komunalininkas“ mo ir mokslo ministerijoje bei Vokietijos Veimaro Bauhaus - UAB „Ecoservice“ universitete. Vadovaujantis parengtais planais ir vykdant - UAB „Ekorivi“ projekto sklaidą be kitų veiksmų buvo organizuojami rengi- - UAB „Kauno švara“ niai mokymo įstaigose, kur naudotos kūrybinės priemonės - UAB „Kupiškio komunalininkas“ galinčios geriau perteikti norimą informaciją vaikams, mo- - UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ kytojams ir kitiems dalyviams. - UAB „VSA Holding“ - Euroform RFS, Italija Projekto trukmė 14 mėn. Projekto galutinis ProDuktas Remiantis vizitų metu įgytomis žiniomis ir gauta me- džiaga, buvo paruoštos projekte dalyvavusių organiza- cijų visuomenės aplinkosauginio švietimo programos ir planai, kurie įgyvendinami ir projektui pasibaigus. 22 200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai 23
 12. 12. Stažuotė užsienyje man davė daug naudos. Visų pirma įgi- jau daug patirties profesinėje srityje: dabar man nebesunku aptarnauti žmones, serviruoti stalus, pamačiau, kaip rengiami Darnusis turizmas – naujas požiūris į turizmo verslą Lietuvoje pobūviai, iškilmingos vakarienės. Patobulinau savo anglų kal- bos žinias, susiradau daug draugų. Visa ši patirtis leidžia man kitaip žvelgti į gyvenimą, turiu naujų idėjų ateičiai, man len- Projekto numeris Vienuolika Vilniaus, Kauno ir Utenos kolegijų turizmo gviau apsispręsti, ką noriu veikti tolesniame gyvenime. LT/06/PL/2/0996 ir viešbučių administravimo bei vadybos specialybės stu- vaida krasauskaitė dentų vyko į užsienio partnerių organizacijas tobulinti tu- Projekto rengėjas rizmo ir viešbučių administravimo profesinių įgūdžius ir Po stažuotės užsienyje dar labiau susidomėjau savo spe- Utenos kolegija kompetencijų. cialybe, iš naujo pradėjau ja žavėtis, atsirado didesnis noras Maironio g. 7 tobulintis, mokytis, kuo daugiau sužinoti apie svetingumo in- LT-28142 Utena Semdamiesi praktinių įgūdžių užsienio šalių viešbučiuo- dustriją. se, dalyviai kartu aiškinosi, kaip praktiškai įgyvendinami Božena Paškovska Projekto kontaktinis asmuo darniojo turizmo taikymo principai ne tik pačiuose vieš- Gitana Valukonienė bučiuose, bet ir jų aplinkoje (energijos šaltinių taupymas, 8 389 61500 aplinkos ir jos išteklių apsauga). Be to, visi dalyviai įgijo nau- Vertintojai teigia, kad šis projektas vertas būti apdova- nmc@utenos-kolegija.lt jų profesinių žinių, darbo viešbučiuose patirties, patobulino notas kaip kokybiškas, nes projekte sėkmingai įgyvendinti užsienio kalbų įgūdžius, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, visi iškelti tikslai, be to projekto rezultatai, dalyvių patirtis Dotacija eurais tapo ištvermingesni ir atkaklesni. buvo efektyviai panaudota tobulinant institucijos mokymo 31 400 programas; mąstant apie mokymo veiklos kryptis. Mokymo ir verslo organizacijoms sėkmingai bendradarbiaujant pa- Projekto Dalyvių skaičius gerintas viešbučių administravimo ir vadybos specialybės 11 studentų rengimas, atsižvelgiant į šiuolaikines tendencijas viešbučių versle, ypač į darniojo turizmo principus. Projekto Partneriai - Utenos kolegija - Vilniaus kolegija - Kauno kolegija - Viešbutis „Reval Inn Vilnius“ - Ayr College, Didžioji Britanija - Cyprus College, Kipras - Fethiye Anatolian Vocational High School of Hotel and Tourism Management, Turkija Projekto trukmė 12 mėn. Projekto galutinis ProDuktas Patobulintos turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos dalykų ir praktikų programos, įtrau- kiant darniojo turizmo principų taikymą turizmo įmo- nėse. 2 200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai 2
 13. 13. Praktinio mokymo vidinės kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas profesinio mokymo institucijose Projekto numeris Projekto metu sukurta metodinė medžiaga skirta atlik- Projektas gali būti laikomas pavyzdiniu dėl kokybiškų, Nr. LT/05/B/F/PP-171005 ti praktinio mokymo kokybės vertinimą pirminio ir tęstinio visoms tikslinėms grupės naudingų rezultatų pasiekimo, profesinio mokymo įstaigoje, numatant būdus, kaip reikėtų atsakingos projeto valdymo komandos ir jos pažiūrio į pro- Projekto rengėjas tobulinti būsimų specialistų praktinį mokymą, atitinkantį jekto naudą organizacijai. Projektas buvo neabejotinai nau- Vilniaus statybininkų rengimo centras Europos Sąjungos strategines nuostatas bei besikeičiančius dingas Lietuvos ir kitų Europos šalių profesinio rengimo ins- Laisvės pr. 53, šalies ūkio poreikius. titucijoms. Vertintojų nuomone, projekto rezultatai pasiekti 07191 Vilnius Atsižvelgiant į projekto partnerių šalyse pasirinktą koky- reikiamu laiku ir yra aktyviai naudojami praktikoje. Projekto bės užtikrinimo praktiniame mokyme įvairovę, buvo sukur- novatoriškumą atskleidžia tai, kad projekto įgyvendinimo Projekto kontaktinis asmuo ta metodika praktinio mokymo kokybės užtikrinimo gerini- metu partnerių šalyse nebuvo analogiškos praktinio moky- Ivaras Giniotis mui. suformuluota praktinio mokymo kokybės užtikrinimo mo vidinės kokybės sistemos, kurią būtų galima adaptuoti Tel. 8 5 242 3581 koncepcija ir modelis. ir pritaikyti profesinio mokymo organizacijose. Faks. 8 5 240 7079 Metodinės medžiagos dalyje „Praktinio mokymo ko- El. paštas Ivaras@vsrc.lt kybės vertinimo kriterijai ir rodikliai“ pateiktas praktinio mokymo kokybės vertinimo kriterijų ir rodiklių, informa- Dotacija eurais cijos šaltinių rekomendacinis sąrašas. Konkrečių praktinio 268 213,50 mokymo kokybės vertinimo kriterijų, rodiklių, informacijos šaltinių parinkimas kiekvienoje profesinio mokymo įstaigo- Projekto Partneriai je priklauso nuo nacionalinių profesinio mokymo sistemos - Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva ypatumų ir konkrečios mokymo institucijos patirties. - Panevėžio kolegija, Lietuva Ši metodinė medžiaga naudinga mokymo institucijoms, - Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva siekiant įvertinti tiek praktinio, tiek teorinio profesinio mo- - Boras Stad, Viskastrandsgymnasiet, Švedija kymo kokybę bei kuriant ir tobulinant vidinės kokybės užti- - Staatliche Berufsschule Waldkirchen, Vokietija krinimo sistemą organizacijoje. - Cumbernauld College, Škotija - DECroLy Centro Homologado de Formacion Profesional Concertado, Ispanija - Innovationstransfer- und Forschungsinstitut für berufliche Aus- und Weiterbildung Schwerin, Vokietija - Eurosportello - Unioncamere del Veneto, Italija Projekto trukmė 24 mėn. Projekto galutinis ProDuktas Metodinė medžiaga „Praktinio mokymo vidinės ko- kybės užtikrinimo sistemos kūrimas profesinėse mo- kyklose“ Projekto tinklalaPis http://www.diquas-pt.com 26 2000−2005 m. Leonardo da Vinci programos bandomieji projektai 27
 14. 14. Vertintojai teigia, kad projektas sėkmingai įgyvendin- Biomedicinos fizika įvairiuose profesinio mokymo lygiuose: tas – jo metu pasiekti kokybiški ir aktualūs rezultatai. 2004 m. ir 2006 m. Lr švietimo ir mokslo ministerija skyrė premi- nuotolinio mokymo link jas projekto įgyvendinimo laikotarpiu parengtiems vadovė- liams. Projekto naujoviškumas atsispindi sukurtoje projekto mokymo medžiagoje. Ji sudaro prielaidas ateityje pereiti Projekto numeris Projektas skirtas biomedicininės fizikos mokymo pro- prie nuotolinio mokymosi ir gali būti įsisavinama laisvai Nr. LT/00/B/F/PP-137.024 gramos ir mokymo priemonių paruošimui bei jų sklaidai pasirinktu metu. Svarbu tai, kad sukurti produktai tapo pa- visuose mokymo lygiuose. Projekto tikslas – suteikti medi- grindu, įgyvendinant kitą bandomąjį projektą – „Nauja nuo- Projekto rengėjas cininį išsilavinimą įgyti siekiančiam jaunimui ir dirbančiam tolinio mokymo forma: skaitmeninis kompendiumas“, kurio Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas medicinos personalui naujos kokybės žinias, būtinas nau- metu buvo realizuotas nuotolinio mokymo tikslas. Saulėtekio al. 9, III rūmai, jausių gydymo ir diagnostikos metodų bei biomedicininės 10222 Vilnius aparatūros įvaldymui, siekiant užtikrinti jų konkurencingu- mą darbo rinkoje. Projekto kontaktinis asmuo Projekto metu buvo surinkti ir testuojami biomedici- ričardas rotomskis ninės fizikos moduliai ir programos. Projekto partneriai iš Tel. 8 5 236 6022 Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos rinko medžiagą. Testavimas Faks. 8 5 236 6003 atliktas Vilniaus ir rygos universitetuose. Atsižvelgus į tes- El. paštas ricardas.rotomskis@ff.vu.lt tavimo rezultatus ir ekspertų pastabas parengti teorinių bei praktinių kursų aprašai. Dotacija eurais Nauji biomedicininės fizikos mokymo moduliai ir pake- 124 979,00 tai, sukurti, naudojant naujas informacines technologijas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtas biomedicininės Projekto Partneriai fizikos mokymo modulis studentams ir medicininiam per- - Latvijos universitetas, Latvija sonalui suteikia galimybę savarankiškai įsisavinti CD ir In- - Vroclavo Medicinos akademija, Lenkija ternete pateiktą medžiagą. Atskirais moduliais pateikiama - Miuncheno universitetinė klinika, Vokietija informacija lengvai integruojama į bet kurį bazinį studijų - Vilniaus universiteto onkologijos institutas, Lietuva kursą kaip papildoma ar iliustracinė medžiaga. Visa tai pa- - Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas, lengvino šioje srityje dirbančių dėstytojų darbą. Lietuva Projekto trukmė 24 mėn. Projekto galutinis ProDuktas 1. Biomedicinos fizikos mokymo modulis, skirtas kolegijų medicinos specialybės studentams. 2. Unifikuotas mokymo programų modulis, skirtas aukštųjų mokyklų medicinos studentams. Projekto tinklalaPis http://www.ff.vu.lt/leonardo 28 2000−2005 m. Leonardo da Vinci programos bandomieji projektai 29
 15. 15. Vertintojų nuomone, šis projektas yra vienas kokybiš- Profesinio švietimo ir mokymo įgalinimas gerinant dėstytojų ir kiausių projektų dėl neabejotino rezultatų naujoviškumo, pritaikomumo ir veiklų tęstinumo Europos mastu, atsakin- profesijos mokytojų e. mokymosi kompetencijas gos projekto valdymo komandos ir ypatingo dėmesio pro- jekto kokybės užtikrinimui, aktyvaus partnerių bendradar- biavimo ir stipraus tarpautiškumo akcento įvairiapusės ir Projekto numeris Projekto metu sukurti nauji inovatyvūs produktai, skir- tikslingos sklaidos tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek jo Nr. LT/05/B/F/PP-171010 ti dėstytojų ir profesijos mokytojų kompetencijų ugdymui veikloms pasibaigus. e. mokymosi srityje. Projekto metu parengtas kompetencijų Projekto metu pasiekti rezultatai pagrįsti mokymosi Projekto rengėjas Kauno technologijos universiteto Distancinio moky- vertinimo modelis kartu su vartotojo vadovu ir kompeten- vienetais, orientuojantis į individualius besimokančiojo mo centras cijų vertinimo įrankiai. Kompetencijų vertinimo įrankiai ir poreikius, ir parengti vadovaujantis LLL profesinio rengimo Studentų g. 48a-308, vartotojo vadovas prieinami projekto svetainėje registruo- 51367 Kaunas standartais. Sukurti produktai ir metodologija – tai nauja tiems vartotojams. galimybė dėstytojams ir profesijos mokytojams įsivertinti ir Projekto kontaktinis asmuo Nuotolinio mokymosi kursų paketas – šešeri nuotolinio ugdyti kompetencijas e. mokymo(-si) srityje. Danguolė rutkauskienė mokymosi kursai anglų ir partnerių nacionalinėmis kalbo- Tel. 8 37 300 611 mis – buvo parengtas individualizuoto mokymosi principu. Faks. 8 37 300 614 Šiame kursų pakete pateikiama besimokančiųjų kompeten- El. paštas danguole.rutkauskiene@ktu.lt cijų vertinimo ir modulinio mokymosi medžiaga, skirta spe- Dotacija eurais cifiniams ir individualiems mokymosi poreikiams. 274 903,50 Projekto idėja buvo perkelta į naujus kontekstus ir nau- jus sektorius – dotacija skirta dviems Leonardo da Vinci pro- Projekto Partneriai - University of Liège, Support Lab to Telematic gramos naujovių perkėlimo projektams – „EVETE 2“ ir „Tea- Learning, Belgija chers in Action“. - Dresden Technical University, Department of Business Management and Economics, Vokietija - Cultural and Educational Technology Institute CETI/ research and Innovation Centre in Information, Communication and Knowledge Technologies, Graikija - Continuing Education Centre at University of Laplandia, Suomija - Coedu e-Learning Ltd., Vengrija - CFLI Consorzio Formazione Logistica Intermodale, Italija - VšĮ „Baltijos edukacinių technologijų institutas“, Lietuva - Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Lietuva - Swedish TelePedagogic Knowledge Centre, Švedija Projekto trukmė 24 mėn. Projekto galutinis ProDuktas 1. Metodinės ir technologinės rekomendacijos nuo- tolinio mokymosi kursų autoriams 2. Kompetencijų vertinimo modelis bei vertinimo įrankiai 3. Šeši nuotolinio mokymosi kursai Projekto tinklaPis http://www.evete.org 30 2000−2005 m. Leonardo da Vinci programos bandomieji projektai 31

×