Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2006–2007 m.
sąvadas
     Comenius 1 projektų
     sąvadas
2006–2007 m.
                                     Comenius 1 projektų
        ...
Turinys
                                   7   Įvadas            ...
Naujoji Mokymosi visą gyvenimą programa      gramoje dalyvaujančių šalių. Veiklos tikslinė
             ...
Comenius 1.1
                                      Mokyklų projektai
 | 2006–200...
Vilniaus JUOZO Tallat-Kelpšos konservatorija

                        Adresas:          ...
Utenos rajono Užpalių gimnazija                                          Šiaulių ...
Kauno statybininkų rengimo centras                                        Šakių raj...
Kėdainių profesinio rengimo centras                              Kauno Palemono vidurinė mok...
Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinė mokykla                               Kretingos pranciškonų g...
Šiaulių rajono Voveriškių pagrindinė mokykla                                 Telšių „Saul...
Vilniaus „Saulės“ privati vidurinė mokykla                                   Biržų Rajon...
Kauno Veršvų vidurinė mokykla                                          Klaipėdos ...
Vilniaus Jono laužiko bendrojo lavinimo                                     Pakruojo „...
Šiaulių dainų vidurinė mokykla                                           Šiaulių...
Šiaulių dainų pradinė mokykla                                     lazdijų Motiejaus g...
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas

4,315 views

Published on

2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas

Published in: Education
 • Be the first to comment

2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas

 1. 1. 2006–2007 m. sąvadas Comenius 1 projektų sąvadas
 2. 2. 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2007
 3. 3. Turinys 7 Įvadas 11 Comenius 1.1 Mokyklų projektai 56 Comenius 1.2 Kalbų projektai 80 Comenius 1.3 Mokyklų tobulinimo projektai 90 Rodyklė | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 4. 4. Naujoji Mokymosi visą gyvenimą programa gramoje dalyvaujančių šalių. Veiklos tikslinė remia mokymosi galimybes nuo vaikystės iki grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir visų senatvės ir apima visas ugdymo pakopas. Ši tipų mokyklos, teikiančios išsilavinimą žemes- programa remiasi geriausia Socrates, Leonar- niu negu aukštųjų studijų lygiu. Šios veiklos do da Vinci ir e-mokymosi programų patirtimi tikslas yra stiprinti mokyklinio ugdymo euro- bei siūlo daug naujovių. pinę dimensiją, skatinant bendradarbiavimą Svarbiausias Mokymosi visą gyvenimą pro- tarp Europos mokyklų. Bendradarbiaudami su gramos prioritetas – didinti švietimo ir mokymo kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai indėlį, įgyvendinant Lisabonos strategijos iš- turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti keltus tikslus: siekiama, kad Europos Sąjungos užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patir- ekonomika taptų konkurencingiausia, žiniomis timi, naujoviškomis mokymo praktikomis. grįsta ekonomika, pasižyminti subalansuota Siekdamas užtikrinti Comenius projektų įgy- ekonomine plėtra, geresnių darbo vietų di- vendinimo patirties sklaidą, Švietimo mainų dėjančiu skaičiumi ir stipresne socialine san- paramos fondas leidžia įgyvendintų Comenius glauda. Kiekvienoje Mokymosi visą gyvenimą projektų sąvadus. Šiame sąvade apžvelgiami programos dalyje pirmenybė teikiama veiklai, 2006 ir 2007 metais baigti projektai. Leidinys remiančiai nacionalinių mokymosi visą gyve- parengtas pagal mokykloms pateiktų anketų nimą strategijų plėtrą šalyse, įvairių švietimo atsakymus, remiantis projektų paraiškų bei ir mokymo sistemos dalių bendradarbiavimo ataskaitų duomenimis. Sąvade supažindinama stiprinimą, mokymosi visą gyvenimą tęstinu- su Comenius 1 projektų ypatumais, partnerystės mo užtikrinimą, pagrindinių kompetencijų modeliais, temomis, tikslinėmis grupėmis bei įgijimą. galutiniais produktais. Įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą Bendrojo ugdymo institucijos, vykdžiusios programą, Comenius paprogramės tikslai yra Comenius 1 projektus, turėjo galimybę ne tik plėsti jaunų žmonių ir mokymo personalo ži- pagerinti mokyklinio ugdymo kokybę, bet ir nias apie Europos kultūrų bei kalbų įvairovę plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, tobuli- bei padėti jauniems žmonėms įgyti pagrin- nant mokyklų švietimo darbuotojų profesinį dinius gyvenimo įgūdžius ir kompetencijas, ugdymą, skatinant mokinių kalbų mokymąsi, būtinas jų asmeniniam tobulėjimui, ugdan- stiprinant tarpkultūrinį sąmoningumą. čias pilietiškumą ir padedančias įsitvirtinti Vienas Comenius tarptautinės partnerystės darbo rinkoje. veiklos uždavinių yra bendro produkto sukūri- Įgyvendinant Comenius paprogramėje nu- mas, atspindintis pasiektus projekto tikslus. matytus tikslus, siekiama: Mus džiugina tai, kad tobulėjant informaci- a) gerinti mokinių ir mokymo personalo nėms technologijoms, vis dažniau mokyklos mobilumo kokybę ir didinti jo mastą; pateikia galutinį produktą elektroninėse lai- b) gerinti skirtingų valstybių narių mo- kmenose (CD, DVD) – taip suteikiama gali- kyklų partnerystės susitarimų kokybę mybė šią informaciją paskleisti didesniam ir didinti jų skaičių, per programos suinteresuotų asmenų ratui. laikotarpį į bendrą ugdomąją veiklą Šiame leidinyje informacija apie Come- įtraukti bent 3 milijonus mokinių; nius 1 projektus pateikta pagal tipus ir juos c) skatinti užsienio kalbų mokymąsi; įgyvendinusias institucijas abėcėlės tvarka. Į d) skatinti IKT paremtų turinio, pas- kvietimą pateikti informaciją leidiniui atsiliepė laugų, pedagogikos ir praktikos 71 Comenius projektų įgyvendintojas iš 136. plėtojimą; Nuoširdžiai dėkojame visiems atsiliepusiems e) stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir ir suteikusiems informacijos bei tikimės, kad jo europinę dimensiją; leidinys bus naudingas, kuriant ir įgyvendinant f) remti pedagogikos metodų ir moky- naujus projektus. klos valdymo tobulinimą. Viena Comenius programos dalių yra par- Švietimo mainų paramos fondas tnerystė – tai mokyklų bendradarbiavimo pro- jektas, kuris jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą pro- 6 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 7 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 5. 5. Comenius 1.1 Mokyklų projektai | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 6. 6. Vilniaus JUOZO Tallat-Kelpšos konservatorija Adresas: Didžioji g. 36 Pašto indeksas, miestas: LT-0112 Vilnius Telefonas: (~) 262 732 Faksas: (~) 262 732 El. paštas: kristinuv@gmail.com Interneto adresas: www.vilniaus.konservatorija.lt Asmuo kontaktams: Kristina Tuinylienė Projekto pavadinimas Projekto veiklos metai Europietiški Pinokio nuotykiai 200–2007 m. Partnerystės struktūra Bendradarbiavimo kalba/-os Koordinuojanti institucija partnerystėje Lycée d’Enseignement Général, Technique et Profes- Anglų, prancūzų kalbos sionnel Louis Couffignal, Strasbūras, Prancūzija Partnerinės institucijos Projekto metu sukurti galutiniai 1. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatori- produktai ja, Vilnius, Lietuva 1. Šalyse partnerėse suvaidinti spektakliai 2. Istituto Istruzione Superiore Vasjli Kandins- 2. Libretas spektakliui ky, Milanas, Italija 3. Lėlės marionetės – 2 komplektai kiekvienai 3. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová mokyklai a Střední uměleckoprůmyslová škola, . Spektaklio muzikos CD Praha, Čekijos Respublika . Kostiumai lėlėms marionetėms Projekto temos Teatras, muzika, šokis Literatūra Amatai Projekte dalyvavusių mokinių amžius 1–1 metų Projekto aprašymas Tikslas – visoms mokykloms partnerėms kartu su- kurti spektaklį ir suvaidinti mokyklose. Kiekviena mokykla turėjo atskiras užduotis: italai kūrė scenari- jų, mūsų mokiniai – muziką spektakliui, čekai – sce- nografiją ir lėlių marionečių prototipus, prancūzai gamino lėles marionetes. Kartu mokiniai tobulino scenarijų, kostiumus ir pasiūlytus muzikinius intar- pus. Spektaklis kiekvienoje šalyje buvo suvaidintas nacionaline kalba. 10 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 11 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 7. 7. Utenos rajono Užpalių gimnazija Šiaulių „Juventos“ pagrindinė mokykla Adresas: Pilies g. 1, Užpaliai, Adresas: P. Višinskio g. 16 Pašto indeksas, miestas: LT-23 Utenos r. Pašto indeksas, miestas: LT-771 Šiauliai Telefonas: (~3) 31 160 Telefonas: (~1) 2 70 Faksas: (~3) 31 160 Faksas: (~1) 2 13 El. paštas: uzpaliai@yahoo.com El. paštas: juventa.mok.@splius.lt Interneto adresas: – Interneto adresas: http://siauliai.mok.lt/Juventa Asmuo kontaktams: Giedrius Indrašius Asmuo kontaktams: Rasa Aurilienė Projekto pavadinimas namai, gyventojų maitinimas – teikiamos visiems Projekto pavadinimas venimo būdas ir fizinis aktyvumas“, „Matematika Kaimo turizmas – agrokultūros dalis projekto partneriams. Informuojama apie tiesiogi- Sveikame kūne, sveika siela – integruotas ugdymas dailėje ir amatuose“. nius pardavimus ir pardavimus iš fermų. Lankomasi gamtoje Antrųjų metų temos: „Sveikata, gyvenimo bū- Partnerystės struktūra mokomosiose sodybose, mokomųjų sodybų aplinka das ir fizinis aktyvumas“, „Matematika menuose“, Koordinuojanti institucija kuriama mokyklose, kaupiamos žinios apie kaimo Partnerystės struktūra „Mūsų rajonas dabar ir anksčiau“. Nagrinėjant šias Centre de Formation d‘Armor, Pomerit – Jaudy, turizmo industriją ir sodybų reitingavimą. Buvo Koordinuojanti institucija temas, daug dėmesio skirta ir socialinių įgūdžių Prancūzija domėtasi agroturizmu, ekologiniais ūkiais ir jų Ulsmag Skole, Nesttun, Norvegija formavimui. Specialiųjų poreikių mokiniai turėjo Partnerinės institucijos galimybėmis priimant lankytojus, ekologinių ūkių Partnerinės institucijos galimybę dalyvauti projekto veikloje. Mokslo metų 1. Utenos rajono Užpalių gimnazija, Utenos vystymusi. Taip pat nuolat elektroniniu paštu vyko 1. Šiaulių „Juventos“ pagrindinė mokykla, pabaigoje vyko šventė prie Svilės šaltinių, kur vai- rajonas, Lietuva informacijos mainai. Į konsultacijas buvo kviečiami Šiauliai, Lietuva kai ne tik sportavo, stebėjo ir tyrinėjo gamtą, bet ir 2. Zespół Szkół Rolniczych w Karolewie, specialistai (Žemės ūkio rūmų ir kitų įstaigų atstovai, 3. Cullercoasts Primary School, Tynemouth, Anglija mokėsi suteikti pirmąją pagalbą. Karolewo, Lenkija gamintojai). Mokiniai, pasirinkę konkrečias temas, . Direzione Didattica Di carmagnola, Carma- Trečiųjų metų temos: „Fauna, flora“, „Menai“, „Ge- 3. Escola Profissional Agricola de Torres parengė mini ataskaitas, kurias susitikime pristatė gnola, Italija ografija“. Vaikai susipažino su Šiaulių miesto ir krašto Vedras, Runa, Portugalija anglų kalba. . Kanjonin koulu, Tampere, Suomija augalija ir gyvūnija, sudarinėjo įdomiausius turizmo . Issis I.T.G Nottolini-Ita Busdraghi-Lucca, 6. Publiczna Szkola Podstawowa 2, Bodze- maršrutus po miestą, organizavo švaros akcijas. Lucca, Italija Projekto veiklos metai chow, Lenkija . Grup scolar agricol Livada, Livada, Rumunija 200–2007 m. Projekto veiklos metai Projekto temos 200–2007 m. Projekto temos Bendradarbiavimo kalba/-os Kultūrinis paveldas Socialinė integracija / atskirtis partnerystėje Aplinka / ekologija Bendradarbiavimo kalba/-os Turizmas Anglų kalba Sveika gyvensena partnerystėje Anglų kalba Projekte dalyvavusių mokinių amžius Projekto metu sukurti galutiniai Projekte dalyvavusių mokinių amžius 1–1 metų produktai 7–10 metų Projekto interneto svetainės adresas 1. Stendiniai pranešimai visose mokyklose www.outdoorlearning.tk Projekto aprašymas partnerėse. Projekto aprašymas Įvykus pokyčiams Europos Sąjungoje, keitėsi ir 2. Spausdinti pranešimų rinkiniai kiekvienoje Pagrindinis projekto tikslas – skatinti mokinius Projekto metu sukurti galutiniai europiečių agrokultūra. Kaimo turizmas tapo gera mokykloje partnerėje. domėtis sveika gyvensena, aktyviai judėti, rūpintis produktai galimybe plėsti fermerių veiklą. Tai geras būdas 3. CD su mokinių parengta medžiaga. Agrotu- sveika mityba, tradicines pamokas klasėje keisti 1. DVD spektaklis / koncertas miestiečiams pailsėti ir susipažinti su žemės ūkio rizmo vietoves pristatantys lankstinukai. integruotomis pamokomis už mokyklos ribų. 2. CD darbais. Šio projekto metu mokiniai galėjo susipa- . Filmukai apie vizitus mokyklose partnerėse. Mokytojams buvo aktualu bendraujant su kitų ša- 3. Mokinių kūrybos produktai žinti su visomis kaimo turizmo organizavimo sritimis lių pedagogais tobulinti integruoto ugdymo gamtoje ir pagilinti savo žinias kultūrinėje ir ekonominėje metodą, kurti programas. sferose. Pasikeitimas informacija ir faktais tarp Pirmųjų metų temos: „Projekto dalyvių prisistaty- projekto partnerių leido susipažinti su socialiniais mas“, „Savo šalies geografinių ir istorinių ypatumų ekonominiais skirtumais tarp šalių. Žinios apie agro- apibūdinimas“, „Maistas, ugnis, energija – gamtos turizmo veiklas: apgyvendinimas sodyboje, svečių šaltiniai“, „Kalėdos mano šalyje“, „Sveikata, gy- 12 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 13 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 8. 8. Kauno statybininkų rengimo centras Šakių rajono kriūkų vidurinė mokykla Adresas: V. Krėvės pr. 11 Adresas: Mokyklos g. 2 Pašto indeksas, miestas: LT-031 Kaunas Pašto indeksas, miestas: LT-71216 Kriūkai, Šakių r. Telefonas: (~37) 31 10 Telefonas: (~3) 2 160 Faksas: (~37) 31 31 Faksas: (~3) 2 2 El. paštas: stanislovasjanukaitis@org.ktu.lt El. paštas: rastine@kriukai.sakiai.lm.lt Interneto adresas: http://www.src.kaunas.lm.lt Interneto adresas: www.kriukai.sakiai.lm.lt Asmuo kontaktams: Aida Ilona Gružinskienė Asmuo kontaktams: Vida Masteikienė Projekto pavadinimas subkultūrų pasui sukurti ir madų šou surengti. Ats- Projekto pavadinimas fizikos, chemijos, anglų ir vokiečių kalbų žinias, Aš, jie ir mes kiros mokinių komandos lygino muzikinius stilius Ekologiniai broliai darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžius. subkultūroms identifikuoti; kūrė tipišką kiekvienos Daug dėmesio projekto metu buvo skiriama savo Partnerystės struktūra subkultūros dainą ir jos įvaizdį kiekvienoje šalyje Partnerystės struktūra krašto kultūrai, papročiams ir tradicijoms išsaugoti, Koordinuojanti institucija partnerėje. Tuo tikslu sukurti klausimynai populia- Koordinuojanti institucija puoselėti ir pristatyti svečiams. Onze-Lieve-Vrouwinstituut, Bovenbouw – TSO-BSO, riausiai subkultūrai nustatyti, šių subkultūrų dainos Laitilan yläaste 200–200 m.m. Laitila, Suomija Visose mokyklose partnerėse išleisti projekto Boom, Belgija ir vaizdo klipai. Projekto rezultatai buvo talpinami (200–200 m.) sienlaikraščiai, projekto veikla buvo pristatoma Partnerinės institucijos bendroje projekto interneto ELOV platformoje, kuri Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawla II w Rejowcu Fa- vietinei bendruomenei, rašoma spaudoje. 1. Kauno statybininkų rengimo centras, Kau- tapo informacijos pasikeitimo ir projekto rezultatų bryczny, Rejowec Fabryczny, Lenkija (200–2007 m.) Projektas buvo integruotas į ugdymo planą ir tu- nas, Lietuva sklaidos svetaine. Projektas suvienijo skirtingų kul- Partnerinės institucijos rėjo didelės reikšmės visai mokyklos veiklai. 2. Sundsvalls Gymnasium, Hedbergska, tūrų, mentaliteto, požiūrių jaunimą. 1. Šakių rajono Kriūkų vidurinė mokykla, Åkersvik IV-programmet, Sundsvall, Šakių rajonas, Lietuva Projekto veiklos metai Švedija Projekto veiklos metai 2. Takev Özel İlköğretim Okulu 2, Izmir, 200–2007 m. 3. Zespół Szkół Nr. 7, Varšuva, Lenkija 200–2007 m. Turkija Bendradarbiavimo kalba/-os Projekto temos Bendradarbiavimo kalba/-os Projekto temos partnerystėje Socialinė integracija / atskirtis partnerystėje Istorija / tradicijos Anglų, vokiečių kalbos Užsienio kalbos Anglų kalba Aplinka / ekologija Tartpkultūrizacija / etninės mažumos Projekto interneto svetainės adresas Projekto interneto svetainės adresas Projekte dalyvavusių mokinių amžius www.geocities.com/ecobrothers Projekte dalyvavusių mokinių amžius https://elov.vvkso.be/webapps/portal/frameset.jsp 13–17 metų 1–1 metų http://www.src.kaunas. lm.lt/inf_projektams/ Projekto metu sukurti galutiniai projektas_0.htm Projekto aprašymas produktai Projekto aprašymas Projekto tikslas buvo padėti suvokti, kokią grėsmę 1. Lankstinukas, supažindinantis su svarbiau- Projekto idėja gimė kontaktinio seminaro Belgijoje Projekto metu sukurti galutiniai ateinančioms kartoms kelia neapdairus žmonių siais 200–2006 m. projekto įvykiais metu. Su projekto partneriais sutarėme sukurti pro- produktai elgesys su gamta, stiprinti atsakomybės jausmą, 2. Bukletas „Projekto „Ekologiniai broliai“ jektą, kuris būtų įdomus vykdyti tiek mokiniams, tiek 1. Išleistas laikraštis „Aš, jie ir mes“ mokyti jautrumo supančio pasaulio grožiui, formuoti veiklos apžvalga“ su penkiakalbiu pasikal- mokytojams. Tad mokinių ir mokytojų tikslai šiek tiek 2. Sukurtas nuotraukų albumas bei subkultū- saikingo gamtos išteklių naudojimo įgūdžius, sti- bėjimų žodynėliu skyrėsi. Mokiniams buvo svarbu lavinti komunikavimo, rų filosofijos klausimynas. printi įsitikinimą, kad tik švari aplinka teigiamai 3. Kompaktiniai diskai darbo grupėmis įgūdžius, sužinoti, kas yra tautiška ir 3. Sukurta bei įrašyta projekto daina, vaizdo veikia žmogaus psichiką ir fiziologinį vystymąsi. . Nuotraukų albumai su aprašais kas yra europietiška (bendra) jaunimo subkultūrose. klipas Buvo atliekami oro, vandens ir dirvožemio tyri- Mokytojams – padėti mokiniams pasirinkti teisin- . Sukurti subkultūrų pasai mai, rengiami piešinių ir plakatų konkursai visose gus kelius projekto veiklose; išvystyti bendravimo . Sukurta projekto interneto svetainė mokyklose partnerėse, lankomasi gamyklose, van- įgūdžius su savo mokyklos mokytojais ir už jos ribų; 6. Surengtas madų šou Kauno statybininkų denvalos įmonėse, atliekami įvairūs su ekologija tobulinti IT naudojimo įgūdžius. rengimo centre ir Boom, Belgijoje susiję kūrybiniai darbai. Mokiniai dirbo koman- Projekto metu visos veiklos buvo nukreiptos domis, gerino savarankiškų sprendimų priėmimo galutiniam projekto rezultatui pasiekti – Europos gebėjimus, gilino geografijos, istorijos, biologijos, 1 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 1 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 9. 9. Kėdainių profesinio rengimo centras Kauno Palemono vidurinė mokykla Adresas: Šėtos g. 10 Adresas: Marių g. 37 Pašto indeksas, miestas: LT-117 Kėdainiai Pašto indeksas, miestas: LT-22 Kaunas Telefonas: (~37) 6 302 Telefonas: (~37) 37 362 Faksas: (~37) 6 302 Faksas: (~37) 37 362 El. paštas: kedainiaipr@centras.lt El. paštas: palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt Interneto adresas: www.prc.kedainiai.lm.lt Interneto adresas: http://www.palemonas.kaunas.lm.lt/ Asmuo kontaktams: Vilija Bakutytė Asmuo kontaktams: Ramunė Baniulienė Projekto pavadinimas Projekto veiklos metai Projekto pavadinimas mokinių pasakojimus apie įdomias tų kraštų vietas. Eurokalendorius 200–2007 m. Ar mes labiau panašūs, ar skirtingi? Skatinti komunikavimą, naudojant IT. Skatinti kalbų mokymąsi. Dalintis ugdymo sistemų patirtimi bei Partnerystės struktūra Bendradarbiavimo kalba/-os Partnerystės struktūra skatinti bendradarbiavimą ir draugystę tarp įvairių Koordinuojanti institucija partnerystėje Koordinuojanti institucija tautų mokinių bei mokytojų. Projekto metu mokiniai Sint-Jan Berchmanscollege, Antwerpen, Belgija Anglų kalba Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, Ra- ir mokytojai aktyviai susirašinėjo su mokyklų par- Partnerinės institucijos dom, Lenkija tnerių bendraamžiais, mokytojais. Domėjosi savo 1. Kėdainių profesinio rengimo centras, Kė- Projekto interneto svetainės adresas Partnerinės institucijos tautos ir kitų tautų kultūromis, aplankė daug naujų dainiai, Lietuva http://eurocalendar.spsjm.sk/ 1. Kauno Palemono vidurinė mokykla, Kaunas, įdomių mūsų krašto lankytinų objektų, apie juos 2. Stredna priemyselna skola Jozefa Murgasa, Lietuva pasakojo draugams iš mokyklų partnerių. Projekto Banska Bystrica, Slovakija Projekto metu sukurti galutiniai 2. Musikhauptschule Hausmannstatten, vizitų metu mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę 3. Istituto Tecnico Commerciale Statale „C. produktai Hausmannstatten, Austrija dalyvauti pamokose bei jas organizuoti mokyklų Rosa“, Nereto, Italija 1. 200–200 metų kalendorius 3. Bajza Lenke Általanos Iskola, Zsambok, partnerių mokiniams. Parengėme projekto trejų 2. 200–2006 metų kalendorius Vengrija metų metraštį, kasmet leidome projekto laikraštį. Projekto temos 3. 2006–2007 metų kalendorius . Mef School, Stanbul, Turkija Parengėme CD su projekto mėnesio poteme susiju- Istorija / tradicijos . Receptų knyga, 2 dalys . Gisrtup Skole, Gistrup, Danija siais žodžiais, piešiniais, nuotraukomis. 6. 22nd Dimotiko Scholeio Peristeriou, Peris- Projekte dalyvavusių mokinių amžius teri, Graikija Projekto veiklos metai 1–1 metų 200–2007 m. Vyresni nei 1 metų Projekto temos Kultūrinis paveldas Bendradarbiavimo kalba/-os Projekto aprašymas Užsienio kalbos partnerystėje Projekto tikslas buvo sukurti Europos kalendorių, Žiniasklaida ir komunikacijos priemonės Anglų kalba kuriame būtų galima rasti informacijos apie visas šventines dienas ir šventes (tautines, regionines Projekte dalyvavusių mokinių amžius Projekto interneto svetainės adresas ir asmenines), supažindinti partnerius su savo 7–10 metų http://www.bitula.projektas.lt/socrates šalies švenčių tradicijomis, tobulinti užsienio kal- bos ir bendravimo įgūdžius, sužinoti daugiau apie Projekto aprašymas Projekto metu sukurti galutiniai ES regionus. Projekto metu atlikome šias veiklas: Pagrindine projekto idėja – suteikti galimybę įvairių produktai sukaupėme informacijos apie regiono šventes, valstybių mokyklų bendruomenėms geriau pažinti 1. Projekto tinklalapis jų tradicijas; pasikeitėme informacija su projekto viena kitą, atrasti bendrumus ir išskirti tik tai tautai 2. Detalus projekto metraštis partneriais, kiekviena projekte dalyvaujanti šalis būdingus bruožus. 3. Mokymosi bei darbo vizitų vaizdo kasetės parengė individualias projekto užduotis, taip pat Kėlėme įvairius tikslus: geriau pažinti savąjį kraš- . Fotografijų paroda visi projekto dalyviai aktyviai įsijungė ir dalyvavo tą ir skleisti informaciją apie jį visų amžiaus grupių . Piešinių paroda organizuojant įvairias šventes. Projekto produktai: vaikams prieinamomis formomis, papasakoti moky- 6. Bendras projekto laikraštis trejų metų kalendoriai, 2 dalių receptų knyga, inter- klų partnerių bendruomenėms. Pažinti kitus kraštus 7. CD su tautiniais šokiais neto svetainė, garso diskas su dainomis. per tautinį drabužį, šokį, dainą, nacionalinę virtuvę, 16 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 17 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 10. 10. Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinė mokykla Kretingos pranciškonų gimnazija Adresas: Kaminkelio g. 10 Adresas: J. Pabrėžos g. Pašto indeksas, miestas: LT-0212 Vilnius Pašto indeksas, miestas: LT-712 Kretinga Telefonas: (~) 26 22 Telefonas: (~) 7 Faksas: – Faksas: (~) 7 El. paštas: germena@sauletekio.vilnius.lm.lt El. paštas: pranciskonug@pranciskonai.kretinga.lm.lt Interneto adresas: – Interneto adresas: www.kpg.lt Asmuo kontaktams: Hermena Mikužienė Asmuo kontaktams: Albertas Jankus Projekto pavadinimas Projekto veiklos metai Kuriame geresnę Europą, pažindami įvairias kul- 200–2007 m. tūras ir aplinkas Bendradarbiavimo kalba/-os Partnerystės struktūra partnerystėje Koordinuojanti institucija Anglų kalba Ellwood primary school, Ellwood, UK Partnerinės institucijos Projekto metu sukurti galutiniai 1. Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinė mokykla, produktai Vilnius, Lietuva 1. Žymiausių istorinių vietų nuotraukų 2. St Briavels Parochial School, Ellwood, albumas Anglija 2. Rajono pramonės įmonių katalogas 3. Direzione Didattica Statale II, Osimo, Italija 3. Istorinis žaidimas Projekto pavadinimas Lieblingsspiel“) ir kartu kuria paveikslą „Žaidimai . Ecole Maternelle et Primaire Arzamael, Homo ludens – mokomės žaisdami 2007“ (projektas „Kinderspiele“ pagal Pieterio Plouarzel, Prancūzija Briugel paveikslą) bei renka medžiagą ir liustraci- . Grundschule in den Sieben stucken, Hano- Partnerystės struktūra jas tema „Antikos ir Egipto žaidimai“. Antraisiais veris, Vokietija Koordinuojanti institucija projekto vykdymo metais bus koncentruojamasi į Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Oberhausen, mokymą per žaidimus įvairių dalykų pamokose, Projekto temos Vokietija aktyviai integruojant ir internetinius mokomuosius Kultūrinis paveldas Partnerinės institucijos žaidimus, bei toliau domimasi pirmaisiais metais Istorija / tradicijos 1. Kretingos pranciškonų gimnazija, Kretinga, pasirinktomis temomis. Antrųjų metų darbo rezul- Socialinė integracija / atskirtis Lietuva tatas bus didaktinių mokomųjų žaidimų rinkinys, 2. College prive Saint Gille, Saint Gille Croix kurį bus galima naudoti mokymo procese. Susiti- Projekte dalyvavusių mokinių amžius de vie, Prancūzija kimo metu antraisiais metais bus vykdomas krašto 7–10 metų 3. Chr. Lyceum Veenendaal, Veenendaal, pažinimo projektas „Kūno kalba ir ženklai“, toliau Niederlandai bus plėtojama biologijos pamokų tema „Gyvūnų Projekto aprašymas . I.E.S. Villoslada Pamplona, Pamplona, žaidimai“, kuriai medžiagą pradėjome rinkti pir- Projekto tikslas – kuo plačiau supažindinti mokinius Ispanija maisiais metais. su kitų šalių kultūra, mokymo sistema, vaikų laisvalai- kiu, užimtumu. Projekto vykdymo metu mokiniai pasi- Projekto temos Projekto veiklos metai: dalino informacija apie aplinką, kurioje jie gyvenimą, Kultūrinis paveldas 2006–2007 m. apie vietas, kuriose vaikai leidžia savo laisvalaikį. Istorija / tradicijos Kitas projekto vykdymo etapas – mokiniai rinko ge- Teatras, muzika, šokis Bendradarbiavimo kalba/-os ografinius duomenis apie savo gyvenamąją vietovę, Užsienio kalbos partnerystėje lygino architektūrą, domėjosi žemės panaudojimu, Literatūra Vokiečių, anglų, ispanų, prancūzų kalbos istoriniais pastatais. Ši mokinių surinkta projekto me- džiaga buvo eksponuojama mokyklų bibliotekose. Projekte dalyvavusių mokinių amžius Projekto interneto svetainės adresas 11–1 metų www.juegos-favoritos.blogspot.com; www.college- saintgilles.fr/Comeniusliens.html Projekto aprašymas Projektas grindžiamas žaidimų kūrimu ir jų panau- Projekto metu sukurti galutiniai dojimu bendraujant ir bendradarbiaujant, Taip ben- produktai droje veikloje įvairių šalių mokiniai keičiasi savo 1. Didaktinis plakatas-žaidimas „Vaikų žaidi- žaidybine patirtimi. Veikla skaidoma į atskirus mai 2007“ mažesnius projektus, kuriuos vykdome mokymo 2. Didaktinių mokomųjų žaidimų knyga vokie- proceso metu. Pirmaisiais projekto vykdymo metais čių kalbos pamokoms pagrindinis dėmesys skiriamas gilesniam vienas . Stalo žaidimų rinkiniai mokyklai ir savo kito pažinimui per žaidimus. Kiekviena šalis prista- aplinkai pristatyti to savo mėgstamiausius žaidimus (projektas „Mein 1 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 1 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 11. 11. Šiaulių rajono Voveriškių pagrindinė mokykla Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla Adresas: Ringuvos g. Adresas: Lakštingalų g. 6 Pašto indeksas, miestas: LT-771 Voveriškiai, Šiaulių r. Pašto indeksas, miestas: LT-7107 Telšiai Telefonas: (~1) 37 72 Telefonas: (~) 60 271 Faksas: – Faksas: (~) 60 271 El. paštas: vmokykla@gmail.com El. paštas: sauletekis@andernetas.lt Interneto adresas: http://voveriskiu.p.mok.lt Interneto adresas: www.andernetas.lt/sauletekis/ Asmuo kontaktams: Laima Filomena Jonaitienė Asmuo kontaktams: Lina Zubavičienė Projekto pavadinimas tradicijas ir papročius. Mes norėjome parodyti, jog Projekto pavadinimas mūsų mokykloje. Mokiniai bendravo su kitų šalių Į XXI amžių per pasakas, legendas, padavimus ir esame atsakingi už paveldėtas kultūrines vertybes Mokslo metų pradžios diferencijuotų metodų lygi- mokytojais, jie dalyvavo pamokose, mokė vaikus žai- mitus bei privalome padėti jas išsaugoti. nimas įvairiose Europos šalyse dimų, dainelių. Vaikai svečiams parodė programė- lę, parengė dovanėles.Vėliau ruošėme kalendorių, Partnerystės struktūra Projekto veiklos metai Partnerystės struktūra piešėme piešinius, siuntėme į Vokietiją. Ten buvo Koordinuojanti institucija 200–2007 m. Koordinuojanti institucija išleistas bendras kalendorius, iliustruotas mokinių Publiczna Szkola Podstawowa nr 3 im. Lucjana Volksschule Florian Hedorfer Strasse, Viena, piešiniais. Šie kalendoriai buvo išplatinti mokyklose Szenwalda, Radom, Lenkija Bendradarbiavimo kalba/-os Austrija partnerėse. Projektiniai susitikimai kasmet vyko vis Partnerinės institucijos partnerystėje Partnerinės institucijos kitoje šalyje. Šių susitikimų metu mokytojai aptar- 1. Šiaulių rajono Voveriškių pagrindinė moky- Anglų kalba 1. Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla, Tel- davo projektinę veiklą, dalindavosi darbo patirtimi, kla, Šiaulių rajonas, Lietuva šiai, Lietuva metodais, lygindavo švietimo sistemas, ieškojo pa- 2. 6 General Secondary School, Sofija, Projekto interneto svetainės adresas 2. Ecole Elementaire, Gorze, Prancūzija našumų ir skirtumų. Bulgarija http://voveriskiu.p.mok.lt 3. Grundshule Petermoor, Basumas, Vokietija 3. Meniko Primary School, Meniko, Kipras Projekto veiklos metai Projekto metu sukurti galutiniai Projekto temos 200–2007 m. Projekto temos produktai Socialinė integracija / atskirtis Demokratija / regioninis identitetas 1. Nuotraukų galerija Švietimo sistemų lyginimas Bendradarbiavimo kalba/-os Istorija / tradicijos 2. Vėliava Mokyklos bendradarbiavimas su vietos bendruomene partnerystėje Kultūrinis paveldas Vokiečių kalba Projekte dalyvavusių mokinių amžius Projekte dalyvavusių mokinių amžius 7–10 metų Projekto interneto svetainės adresas 7–10 metų www.schulen.wien.at/schulen/1101 11–1 metų Projekto aprašymas Projekte dalyvavo pradinių klasių mokiniai ir moky- Projekto metu sukurti galutiniai Projekto aprašymas tojai. Pirmaisiais metais susipažinome, stengėmės produktai Pagrindinis projekto tikslas – padėti atskleisti kuo daugiau sužinoti vieni apie kitus. Fiksavome 1. Bukletas kiekvieno mokinio individualybę ir sąsajas tarp mokslo metų pradžios šventes, sudarėme šių šven- 2. Dainelių kompaktinis diskas kultūrų, Europos tautų. Visa mokyklos bendruo- čių nuotraukų bukletus, plakatus. Pristatėme vieni 3. Kalendorius menė buvo įtraukta į projekto veiklą įvairiomis for- kitiems tradicines šventes, vykstančias mokyklose. momis: rinko medžiagą, dirbo kartu, dalinosi įgyta Antraisiais metais įrašėme vaikiškų dainelių kom- patirtimi, nuomonėmis, žiniomis. Mūsų projekte paktinį diską. Visos mokyklos partnerės parengė buvo labai svarbu parodyti, kaip laikas pakeitė gir- ir įrašė 3 daineles savo kalba. Išleidus bendrą dėtus pasakojimus, legendas ir mitus. Pasidalinę diską, mokiniai turėjo galimybę pasimokyti kitų patirtimi, mokiniai turėjo galimybę stebėti, kad tautų vaikų dainelių. Mokiniai internetu bendravo ir jie yra europinės šeimos dalis. Bendravimas ir su bendraamžiais mokyklose partnerėse. Keitėsi bendradarbiavimas su bendraamžiais iš kitų šalių pačių pasigamintais rankdarbiais ir suvenyrais. padėjo pažinti gražias ir brangias kiekvienai šaliai Trečiaisiais metais įvyko projektinis susitikimas 20 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 21 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 12. 12. Vilniaus „Saulės“ privati vidurinė mokykla Biržų Rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla Adresas: Justiniškių g. Adresas: Pačeriaukštės kaimas Pašto indeksas, miestas: LT-2017 Vilnius Pašto indeksas, miestas: LT-116 Biržų r. Telefonas: (~) 230 30 Telefonas: (~0) 7 2 Faksas: (~) 230 30 Faksas: (~0) 7 2 El. paštas: saumok@takas.lt El. paštas: PPoskauspm@yahoo.com Interneto adresas: saule@vilnius.w3.lt Interneto adresas: www.poskus.ten.lt Asmuo kontaktams: Vida Sinkevičienė Asmuo kontaktams: Stefanija Vegienė Projekto pavadinimas tas originalus stendas apie projekto veiklą. Galu- Projekto pavadinimas sėmėsi patirties ir vykdė sklaidą, kaip organizuoti Pristatykime mūsų Europą kartu tinis projekto produktas – knyga apie metų laikus Draugystei nėra ribų savanoriškos pagalbos akcijas, kaip įtraukti, inte- Europoje, iliustruota mokinių piešiniais. gruoti į mokyklos gyvenimą neįgalius vaikus. Buvo Partnerystės struktūra Partnerystės struktūra vykdomos edukacinės pamokos, ekskursijos. Koordinuojanti institucija Projekto veiklos metai Koordinuojanti institucija Projektinių susitikimų metu mokiniai turėjo galimy- Grund-und Hauptschule Hessigheim, Hessigheim, 200–2007 m. I Liceum Ogolnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika, bę bendrauti su kitų kultūrų jaunimu, susipažino Vokietija Radom, Lenkija su tradicijomis, papročiais, mokėsi tų šalių kalbų. Partnerinės institucijos Bendradarbiavimo kalba/-os Partnerinės institucijos Projekto idėjos ir veikla nuolat buvo pristatomos 1. Vilniaus „Saulės“ privati vidurinė mokykla, partnerystėje 1. Biržų rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus vietinėje spaudoje. Projektiniai renginiai ir veikla Vilnius, Lietuva Anglų kalba pagrindinė mokykla, Biržų rajonas, Lietuva integruota į mokyklos ugdymo planą. Sukurti nuo- 2. Colegio Miramar, San Fernando, Ispanija 2. Anadolu Ogretmen Lisesi, Hakkari, Turkija traukų albumai, kalendorius, CD, vaizdo klipai. Kaip 3. De Grunslach, Oudega, Olandija Projekto metu sukurti galutiniai 3. Anadolu Ogretmen Lisesi, Kilis, Turkija galutinį produktą sukūrėme Socrates marškinėlius produktai . IX-to Sredno Obsoobpazovatelno Ucilisce su logotipu ir projekto pavadinimu. Apie projektinę Projekto temos 1. Kompaktinis diskas Ivan Peicev, Montana, Bulgarija veiklą nuolat buvo informuojami mokinių tėvai, me- Istorija / tradicijos 2. Kalendorius . Zespol Szkol Zawodowych im.J.Kilinskiego džiaga skelbiama muziejuje ir bibliotekoje. Europos pilietiškumas 3. Penkiakalbis žodynas w Radomu, Radom, Lenkija Užsienio kalbos . Knyga „Metų laikai Europoje“ 6. Nusaybin Mesleki ve Teknik Egtim Merkezi, Projekto veiklos metai Mardin, Turkija 200–2007 m. Projekte dalyvavusių mokinių amžius 7–10 metų Projekto temos Bendradarbiavimo kalba/-os Istorija / tradicijos partnerystėje Projekto aprašymas Žiniasklaida ir komunikacijos priemonės Anglų kalba Svarbiausias mūsų projekto tikslas ir idėja – sti- Negalia / spec. poreikiai printi europinę dimensiją švietimo srityje, ska- Projekto interneto svetainės adresas tinant bendradarbiavimą tarp Europos mokyklų. Projekte dalyvavusių mokinių amžius www.friendshipwithnolimits.com Mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę pažinti kitas 1–1 metų kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias. Projekto Projekto metu sukurti galutiniai metu projekto dalyviai keitėsi informacija su pro- Projekto aprašymas produktai jekto partneriais apie savo šalies įžymias vietas, Projekto ,,Draugystei nėra ribų“ tikslai yra padėti 1. CD domėjosi kraštui būdingais geografiniais, istori- socialiai remtiniems ir neįgaliems vaikams bei vai- 2. Kalendorius niais ir kultūriniais ypatumais. Visa projekto veikla kams iš patologinių, socialinės rizikos šeimų. Pro- 3. Vaizdo juosta buvo integruota į mokomųjų dalykų, tokių kaip an- jekto metu savanorių grupės, sudarytos iš mokinių . Marškinėliai glų kalba, muzika, dailė, informacinės technologi- ir mokytojų, organizavo labdaros akcijas (maisto, jos, programas. Projekto metu mokytojai apsilankė rūbų, knygų rinkimas socialiai remtiniems vaikams), Olandijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, kur įgijo įvairios koncertus, meno festivalius, piešinių konkursus, patirties ir susipažino su Europos mokyklų švietimo sportines varžybas, anglų kalbos pamokas. Projek- sistemomis. Mokyklos bendruomenei buvo pareng- tinių susitikimų metu mokiniai ir mokytojai mokėsi, 22 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 23 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 13. 13. Kauno Veršvų vidurinė mokykla Klaipėdos „gabijos“ pagrindinė mokykla Adresas: Mūšos g. 6 Adresas: Paryžiaus Komunos g. 1a Pašto indeksas, miestas: LT-7176 Kaunas Pašto indeksas, miestas: LT-1166 Klaipėda Telefonas: (~37) 36 2621 Telefonas: (~6) 30 016 Faksas: (~37) 36 2621 Faksas: (~6) 30 017 El. paštas: versvuvm@versvos.kaunas.lm.lt El. paštas: gabijai@takas.lt Interneto adresas: www.versvos.kaunas.lm.lt Interneto adresas: www.gabijos.klaipeda.lm.lt Asmuo kontaktams: Diana Murauskienė Asmuo kontaktams: Inga Pronkul Projekto pavadinimas • formuoti tautinę savimonę, laužyti kalbos, Projekto pavadinimas formacijos pasikeitimą užtikrino internetas, el. paš- Mūsų gyvenviečių gamtos ir kultūros turtai kaip Eu- tautinius, kultūrinius, religinius barjerus; Tolerancija kasdieniniame Europos piliečio gyvenime tas, susitikimai virtualioje erdvėje. Buvo sukurtas ropos kultūros paveldas • paįvairinti ugdymo procesą, diegiant meto- projekto logotipas, tinklalapis, kiekviena mokykla dines inovacijas; Partnerystės struktūra dalyvė išleido 2007 metų kalendorius. Kalendoriai Partnerystės struktūra • skatinti naudotis informacinėmis Koordinuojanti institucija buvo parduodami mugių mokyklose metu ir surinkti Koordinuojanti institucija technologijomis; Koninklijk Atheum Brasschaat, Antverpenas, pinigai pervesti vienai tarptautinei labdaros orga- CXII Liceum Ogolnoksztalcace im. Juliana Ursyna • skatinti grupinio darbo metodą tarptauti- Belgija nizacijai. Baigiamasis klausimynas atskleidė, kad Niemcewicza, Varšuva, Lenkija niu mastu; Partnerinės institucijos sužinoję daugiau apie save bei Europos Sąjungą, Partnerinės institucijos • skatinti mokinių saviugdą; 1. Klaipėdos „Gabijos“ pagrindinė mokykla, mokiniai atrado savo identitetą vietos bei Europos 1. Kauno Veršvų vidurinė mokykla, Kaunas, Lietuva • stiprinti ryšius su vietos bendruomene. Klaipėda, Lietuva kontekste. 2. Slezke Gymnazium Opava,Czech Republic, Kiekvienas mokinys, panašiai kaip ir tėvai, ben- 2. Zwack Jozsef Kereskedelmi es Vendeglatoi- Opava, Čekija druomenės nariai, vietos valdžios atstovai, mato pari, Bekescsaba, Vengrija Projekto veiklos metai 3. Kauno Milikonių vidurinė mokykla, Kaunas, Lietuva savo miestą skirtingai. Mes pabandėme atskleisti 3. Gimnazjum nr 3 im. Konstancji Markiewicz 200–2007 m. . Liceum Ogolnoksztalcace Im. S. Zeromskie- šių miestų panašumus ir skirtumus. w. Warszawie, Varšuva, Lenkija go, Kroscienko, Lenkija Susitikimų metu domėtasi istoriniais, gamtos, . Gesamtschule Buer-Mitte, Gelsenkirchen, Bendradarbiavimo kalba/-os kultūros paminklais ir išleistas leidinys. Projekto Vokietija partnerystėje Projekto temos metu susipažinome su tautine kulinarija, maitini- Anglų kalba Kultūrinis paveldas mosi ypatumais, parengėme kulinarinį kalendorių, Projekto temos Švietimo sistemų lyginimas išleidome upių aprašą ir CD. Europos pilietiškumas Projekto interneto svetainės adresas Istorija / tradicijos Socialinė integracija / atskirtis http://www.comenius.gbm-ge.de/ Aplinka / ekologija Projekto veiklos metai Tartpkultūrizacija / etninės mažumos 200–2007 m. Projekto metu sukurti galutiniai Projekte dalyvavusių mokinių amžius Projekte dalyvavusių mokinių amžius produktai 1–1 metų Bendradarbiavimo kalba/-os 11–1 metų 1. Brošiūros nacionaline kalba, kuriose ap- partnerystėje rašomas Comenius projektas ir siūlomi Projekto aprašymas Anglų kalba Projekto aprašymas būdai, kaip ugdyti toleranciją Mokyklinis projektas „Mūsų gyvenviečių gamtos Projekto „Tolerancija kasdieniniame Europos piliečio 2. Bendras projekto tinklalapis ir kultūros turtai kaip Europos kultūros paveldas“ Projekto interneto svetainės adresas gyvenime“ pagrindinė idėja yra ugdyti visų dalyvau- skirtas pažinti ir įvertinti įvairius kultūros elemen- www.loniemcewicz.waw.pl jančių institucijų mokinių suvokimą apie populiacijų tus (gamtinius, literatūrinius, istorinius, religinius, įvairovę jų aplinkose ir skatinti tų įvairovių suprati- kulinarinius ir pan.) miestuose – Opavoje (Čekija), Projekto metu sukurti galutiniai mą bei priėmimą. Mokiniai susipažino su partnerinė- Kaune (Lietuva), Kroscienko (Lenkija) ir Varšuvoje produktai mis institucijomis, jų ugdytiniais, supančia aplinka (Lenkija) – Europos kultūros kontekste. 1. Leidinys apie gyvenviečių gamtos ir kultū- bei suvokė, kad ir jų gyvenamosiose vietose, kaip Projekto tikslai: ros paminklus ir visoje Europos Sąjungoje, populiacijos įvairovė • pažinti ir įvertinti (gamtos, istoriniu, 2. Nacionalinių valgių kalendorius, tokia pat gausi. Mokiniai išmoko tolerantiškai gerbti geografiniu, ekonominiu ir kt. aspektais) 3. Leidinys apie upes ir jų aplinkosaugą kitas kultūras. Dauguma projekto veiklos renginių skirtingus Europos miestus; . CD buvo vykdomi visose institucijose vienu metu, in- 2 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 2 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 14. 14. Vilniaus Jono laužiko bendrojo lavinimo Pakruojo „Versmės“ pradinė mokykla konsultacinis centras Adresas: M. K. Čiurlionio g. 1 A Adresas: L. Giros g. Pašto indeksas, miestas: LT-0310 Vilnius Pašto indeksas, miestas: LT-310 Pakruojis Telefonas: (~) 233 277 Telefonas: (~21) 60 030 Faksas: (~) 233 277 Faksas: (~21) 60 030 El. paštas: rastine@lauzikocentras.vilnius.lm.lt El. paštas: versmep@takas.lt Interneto adresas: www.lauzikocentras.vilnius.lm.lt Interneto adresas: – Asmuo kontaktams: Genovaitė Petrauskienė Asmuo kontaktams: Nijolė Pupinienė Projekto pavadinimas Stavangeryje, Vilniuje ir Alkmaare. Bendravome an- Projekto pavadinimas lietuvių, baskų, lenkų, galų ir airių), iliustruota vai- Draugystė be sienų. Sveiki atvykę į mūsų mokyklą glų kalba el. paštu, mokytojų vizitų metu, pokalbių Kelionė po pasakas kų piešiniais. Knygą išleido Šiaulių leidykla „Šiau- svetainėse internete. rės Lietuva“. Visose mokyklose vyko šios pasakų Partnerystės struktūra Pedagogams atsivėrė galimybės susitikti su už- Partnerystės struktūra knygos pristatymai. Koordinuojanti institucija sienio šalių kolegomis, pamatyti gydymo įstaigas ir Koordinuojanti institucija Londono Chelsea vaikų ligoninių mokykla, Londo- jų mokyklas, materialinę bazę, susipažinti su darbo CP Zubialde, Zeberio, Ispanija Projekto veiklos metai nas, Didžioji Britanija metodais, pasidalinti gerąja patirtimi. Tai paskatino Partnerinės institucijos 200–2007 m. Partnerinės institucijos daugelį jų tobulinti anglų kalbos įgūdžius, kad ga- 1. Pakruojo „Versmės“ pradinė mokykla, 1. Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo lėtų dalyvauti projekto veikloje. Pakruojis, Lietuva Bendradarbiavimo kalba/-os konsultacinis centras, Vilnius, Lietuva 2. Ysgol Gynradd Dolwyddelan, Dolwyddelan, partnerystėje 2. Mollehagen skolesenter ligoninių mokyklų Projekto veiklos metai Didžioji Britanija Anglų kalba centras, Stavangeris, Norvegija 200–2007 m. 3. Gaelskoil Bharra, Dublinas, Airija 3. De Spinaker ligoninės mokykla, Alkmaar, . Zespol szkol im. Adama Mickiewicza, Jeze- Projekto metu sukurti galutiniai Nyderlandai Bendradarbiavimo kalba/-os wo, Lenkija produktai partnerystėje Pasakų knyga „Kelionė po pasakas“ Projekto temos Anglų kalba Projekto temos Istorija / radicijos Kultūrinis paveldas Socialinė integracija / atskirtis Projekto interneto svetainės adresas Užsienio kalbos Žiniasklaida ir komunikacijos priemonės www.friendshipwithoutborders.org Tartpkultūrizacija / etninės mažumos Projekte dalyvavusių mokinių amžius Projekto metu sukurti galutiniai Projekte dalyvavusių mokinių amžius 11–1 metų produktai 7–10 metų 1. Informacinis lankstinukas apie pirmųjų Projekto aprašymas metų projekto veiklą lietuvių ir anglų Projekto aprašymas Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsulta- kalbomis. Pasakos nėra vien tik malonus būdas dirbti su pra- cinis centras dalyvavo trejų metų (200–2007 m.) 2. Vaikų ir mokytojų sukurti animaciniai filmu- dinukais – jos yra kultūros klodų dalis. Kurdamas, Comenius 1 ligoninių mokyklų partnerystės projek- kai ekologinėmis temomis (CD). skaitydamas, vaidindamas, iliustruodamas pasa- te „Draugystė be sienų“, kurį koordinavo Londono 3. 10–160 metų istorinės akimirkos apie kas, kiekvienos tautos mokinys plačiau suvokė, Chelsea vaikų ligoninės mokykla. Projekte taip pat mados istoriją, papročius, žaidimų įvairovę išmoko vertinti savo ir kitų šalių kultūrą. Buvo įdo- dalyvavo Stavangerio Mollehagen mokyklų centras ir kt. mu susipažinti su kitų šalių mitologinėmis būtybė- (Norvegija) ir Alkmaaro De Spinaker specialiojo ug- mis, gaminti jų kaukes, piešti. Skaitant, vaidinant dymo ligoninės mokykla (Nyderlandai). pasakas angliškai, tobulėjo anglų kalbos žinios. Projekto tikslai: susipažinti su ligoninių mokyklų Mokyklos pasirinko po dvi savo tautos pasakas, darbo specifika ir metodais, informacinių techno- jas vertė į anglų kalbą. Projekto susitikimų metų logijų panaudojimo galimybėmis ugdymo procese. mokiniai pristatė savo šalių pasakas, mokyklos Įgyvendindami šiuos tikslus, ligoninių mokyklų pe- pasakas išsivertė į savo kalbą. Tokiu būdu buvo dagogai rengė ir dalyvavo seminaruose Londone, išleista pasakų knyga šešiomis kalbomis (anglų, 26 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 27 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 15. 15. Šiaulių dainų vidurinė mokykla Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla Adresas: Dainų g. Adresas: Ventos g. 17 Pašto indeksas, miestas: LT-7260 Šiauliai Pašto indeksas, miestas: LT-117 Kuršėnai, Šiaulių r. Telefonas: (~1) 271 Telefonas: (~1) 336 Faksas: (~1) 271 Faksas: (~1) 336 El. paštas: dainuvm@centras,lt El. paštas: pavenciuvid@takas.lt Interneto adresas: http://siauliai.mok.lt/dainai Interneto adresas: http://pavenciai.mok.lt Asmuo kontaktams: Gražina Mickuvienė Asmuo kontaktams: Stasė Riškienė Projekto pavadinimas būklę. Projekte dalyvaujančios mokyklos aktyviai Projekto pavadinimas bei pagarbą ekonominiams, socialiniams, kultū- Kūno ir sielos formavimas bendradarbiavo tarpusavyje, keitėsi sėkminga pa- Aplinka, kurioje gyvenu: šiandien, vakar, rytoj riniams bei aplinkos skirtumams, taip pat šeimos tirtimi kūno kultūros ir sveikos gyvensenos srityse. tradicijoms bei papročiams. Partnerystės struktūra Šis projektas atskleidė mokiniams, kad jie turi vie- Partnerystės struktūra Koordinuojanti institucija nodas galimybes ir teises integruotis į visuomenę. Koordinuojanti institucija Projekto veiklos metai Scoala Cu Clasele I-VIII „Ion Luca Caragiale“, Braila, Tai skatina jų socialinius, kinestetinius ir estetinius Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla, 200–2007 m. Rumunija įgūdžius bei tikėtina padės priimti svarbius spren- Šiaulių rajonas, Lietuva Partnerinės institucijos dimus ateityje. Partnerinės institucijos Bendradarbiavimo kalba/-os 1. Šiaulių Dainų vidurinė mokykla, Šiauliai, 1. Realschule am Jungbornpark, Moers, partnerystėje Lietuva Projekto veiklos meta Vokietija Anglų kalba 2. Scola Podstawowa Nr. 16 im.Wandy Zie- 200–2007 m. 2. Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, lencyk Lodz, Lenkija Kranj, Slovėnija Projekto interneto svetainės adresas 3. Colegio Marcote, S.L., Vigo, Ispanija Bendradarbiavimo kalba/-os 3. Liemers College locatie „Vestersbos“, http://ole.mok.lt . Osnovno Uchilishte David Todorov, Vratsa, partnerystėje Zevenaar, Nyderlandai Bulgarija Anglų kalba . Linneskolan, Almhult, Švedija Projekto metu sukurti galutiniai . Scuola Media „A. Fresa-Pascoli“, Nocera produktai Superiore, Italija Projekto interneto svetainės adresas Projekto temos 1. Projekto svetainė http://www.etwa.net/welton/comenius/index.htm Kultūrinis paveldas 2. Projekto leidinys „OLE – Our Living Envi- Projekto temos Europos pilietiškumas ronment: Today – Yesterday – Tomorrow“ Demokratija / regioninis identitetas Projekto metu sukurti galutiniai Užsienio kalbos 3. 3 filmai apie projekto veiklą kiekvienais Užsienio kalbos produktai metais Sveika gyvensena 1. Comenius laiškai: 200–200 m.; Projekte dalyvavusių mokinių amžius . Projekto drobė „Mūsų ateitis“ 200–2006 m.; 2006–2007 m. –17 metų Projekte dalyvavusių mokinių amžius 2. Knyga „Shaping your body and spirit“ 11–1 metų 3. Kalendorius Projekto aprašymas Mokiniai iš penkių šalių keitėsi informacija tema Projekto aprašymas „Aplinka, kurioje gyvenu: šiandien, vakar, rytoj“. Projekto idėja – darbas su viršsvorį turinčiais moki- Jie pristatė savo kambarius, namus, mokyklas, niais. Projekto tikslas – nagrinėti bei diegti naujus miestus bei rajonus dabar, praeityje ir ateityje. mokymo metodus, mokant kūno kultūros, didžiau- Naudodamiesi IKT, mokiniai sukūrė projekto sve- sią dėmesį kreipti į mokinius, turinčius viršsvorio. tainę (http://ole.mok.lt), kurioje pateikė visą in- Tokie mokiniai neturi būti ignoruojami, atvirkščiai, formaciją apie projektą. Veikla buvo integruota į turime padėti jiems spręsti fizines ir psichologines bendrą ugdymo turinį, taip pat buvo skatinamos problemas bei padėti integruotis į visuomenę. Mes tarpkultūrinės švietimo iniciatyvos ir kuriamos tikime, kad fizinis lavinimas bei požiūrio į tinkamą galimybės dalintis gerąja mokymo bei mokymosi mitybą formavimas yra pagrindinis dalykas, pade- patirtimi. Projektinė veikla padėjo mokiniams už- dantis išlaikyti gerą fizinės bei dvasinės sveikatos megzti tarpkultūrinį dialogą ir skatinti suvokimą 2 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 2 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 16. 16. Šiaulių dainų pradinė mokykla lazdijų Motiejaus gustaičio gimnazija Adresas: Dainų g. 3 Adresas: Vytauto g. 13 Pašto indeksas, miestas: LT-7262 Šiauliai Pašto indeksas, miestas: LT-67122 Lazdijai Telefonas: (~1) 20 Telefonas: (~31) 1 133 Faksas: (~1) 20 Faksas: (~31) 1 6 El. paštas: dainupm@splius.lt El. paštas: lazdijumok@omni.lt Interneto adresas: – Interneto adresas: htpp://lazdijaivm.w3.lt Asmuo kontaktams: Gitana Petronaitienė Asmuo kontaktams: Ilona Ragelienė Projekto pavadinimas • ruošdami medžiagą žurnalams, moki- Projekto pavadinimas se partnerėse. Susitikimų metu buvo pristatomos Mes – kaimynai! niai studijavo Lietuvos istoriją, kultūrą, Europa – mūsų iššūkis „europietiškos vaišės“ su įvairių šalių patiekalais, tradicijas; turiningos kultūrinės programos, sukurta keletas Partnerystės struktūra • vaikai piešė, fotografavo, rašė straipsnius. Partnerystės struktūra vaizdo filmų. Vietinėje spaudoje buvo publikuoti Koordinuojanti institucija Jų darbai buvo eksponuojami Comenius Koordinuojanti institucija straipsniai apie projektinę veiklą. Escuela P. Colegio San Juan Bautista, San Juan del stenduose, o geriausi – išspausdinti išleis- Risenga Ungdomskole, Asker, Norvegija Puerto (Huelva), Ispanija tame žurnale; Partnerinės institucijos Projekto veiklos metai Partnerinės institucijos • dalyvavome projektiniuose susitikimuose 1. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, 200–2007 m. 1. Šiaulių Dainų pradinė mokykla, Šiauliai, ir skleidėme gerąją patirtį. Lazdijai, Lietuva Lietuva 2. Sogneskolen Jaegerpris, Jeagerpris, Danija Bendradarbiavimo kalba/-os 2. Ecole Primaire Jean Moulin, Villenave Rezultatai: 3. Christelijke Scholengemeenschap Come- partnerystėje d’Ornon, Prancūzija • išleidome 3 daugiakalbius žurnalus; nius College, JD, Olandija Anglų kalba 3. Ludwig-Emil-Grimm-Schule, Fuldatal, • mokiniai daugiau sužinojo apie savo šalį; . IES Pau Cassesnoves, Inca, Ispanija. Vokietija • labai daug sužinojome apie šalis Projekto interneto svetainės adresas . Charlbury Primary School, Charlbury, partneres; Projekto temos http://lazdijaivm.w3.lt Anglija • tobulėjo mokinių bei mokytojų anglų kal- Kultūrinis paveldas bos įgūdžiai; Turizmas Projekto metu sukurti galutiniai Projekto temos • įgijome daug patirties, pasitikėjimo. Užsienio kalbos produktai Istorija / tradicijos 1. Vaizdo filmas Kultūrinis paveldas Projekto veiklos metai Projekte dalyvavusių mokinių amžius 2. Skaidrių komplektas 200–2007 m. 1–1 metų 3. Straipsnių rinkinys rajoninėje spaudoje Projekte dalyvavusių mokinių amžius 7–10 metų Bendradarbiavimo kalba/-os Projekto aprašymas partnerystėje Du anglų k. mokytojai ir 0 Lazdijų M. Gustaičio Projekto aprašymas Anglų kalba gimnazijos 1– klasių mokinių nuo 200 m. rug- Projekto tikslai: pjūčio 31 d. iki 2007 m. gegužės 31 d. dalyvavo • tobulinti mokytojų ir mokinių anglų kalbos Projekto metu sukurti galutiniai tarptautiniame projekte „Europa – tai iššūkis!“ žinias; produktai Mokiniai rinko medžiagą projekto dalyvių aptar- • suvokti tautų kultūrinių bei ugdymo siste- 1. I-asis žurnalas („Mano mokykla, miestas“). tomis ir patvirtintomis temomis. Specialiai šiam mų skirtumus ir panašumus. 2. II-asis žurnalas („Mano regionas“). projektui buvo sukurtas tinklalapis, kuriame mo- 3. III-asis žurnalas („Mano šalis“). kiniai talpino surinktą informaciją apie savo šalį Veikla: ir rajoną. Mokiniai dirbo ne tik per atskirų dalykų • mokiniai susirašinėjo su bendraamžiais; pamokas (anglų k., informacinių technologijų, • vaikai domėjosi kitomis šalimis, keitėsi geografijos, istorijos, tikybos), bet ir po pamokų. žurnalais, nuotraukomis, kalėdiniais Mokiniai ir mokytojai vieni su kitais bendravo ne tik atvirukais; forumuose, elektroniniu paštu, telefonu, „Skype“ programa, SMS, bet ir susitikimų metu mokyklo- 30 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas 31 | 2006–2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas

×