Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PažIntiniai Vizitai

796 views

Published on

Apžvelgiamos pažintinių kelionių galimybės

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PažIntiniai Vizitai

  1. 1. Pažintiniai vizitai
  2. 2. Pažintiniai vizitai – tai švietimo ir įvairaus rango profesinio mokymo specialistų bei sprendimus švietimo srityje priimančių asmenų vizitai, skirti palengvinti tarptautinius informacijos ir patirties mainus. Šie vizitai ne tik padeda įgyti naujos profesinės patirties, bet ir geriau pažinti aplinką, kurioje ji buvo kaupiama. Pažintinių vizitų tikslai: • suteikti galimybę asmenims, vykdantiems svarbias su švietimu susijusias pareigas vietos, regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu, susipažinti su kitų valstybių švietimo struktūromis, jose vykdomomis reformomis; • prisidėti prie europinės dimensijos kūrimo, dalintis patirtimi, užmegzti kontaktus tolimesniam bendradarbiavimui; • pritaikyti gerąją įgytą patirtį švietimo sistemos tobulinimui Lietuvoje; • skatinti profesinio mokymo plėtros specialistų mainus bei samprotavimus apie bendrąsias Europos konteksto temas; • stengtis tobulinti visokeriopos profesinio mokymo sistemų ir priemonių plėtros mechanizmą Europos šalyse, aiškinant vėlesnių politinių sprendimų svarbą.
  3. 3. kas YRa Pažintinis vizitas? Europos Komisijos parama skiriama pažintiniam vizitui, trunkančiam vidutiniškai 3–5 dienas. Į vizitą paprastai vyksta 10–15 dalyvių iš kelių skirtingų Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Kiekvienais metais pažintinių vizitų programa skiriama tam tikroms numatytoms temoms, kurios skirstomos pagal pagrindines sritis: • švietimo sistemos ir jų vertybės; • švietimo dalyviai: mokiniai, mokytojai ir tėvai; • švietimas ir jo priemonės; • mokykla ir jos aplinka; • profesinis rengimas; • kitos priemonės. Šiais metais Švietimo ir mokslo ministerija pateikia šias pažintinių vizitų prioritetines temas: 1. Priemonės, užkertančios kelią nesėkmėms mokykloje (8 tema), neraštingumo mažinimas (3 tema); 2. Švietimo ir profesinio mokymo kokybės užtikrinimas (20 tema); 3. Specialių poreikių vaikų integracija (5 tema); 4. Pedagogo profesija ir galimi sunkumai (10 tema); 5. Smurtas ir vaikų apsauga (19 tema); 6. Inspektoriai (23 tema); 7. Profesinio mokymo patrauklumas (26 tema);
  4. 4. 8. Konsultavimas ir orientavimas mokymosi visą gyvenimą kontekste (27 tema); 9. Formalaus, neformalaus ir savarankiško mokymosi pripažinimas (29 tema); 10. Aukštojo mokslo vaidmuo profesiniame mokyme (28 tema); 11. Jaunimo verslumo ugdymas (31 tema). kaM skiRiaMa Ši PROGRaMa? Pažintinių vizitų dalyviai – tai Švietimo ir mokslo ministerijos, miestų ir rajonų savivaldybių švietimo skyrių darbuotojai, profesinio mokymo plėtros proceso specialistai bei kiti švietimo sistemoje dirbantys asmenys, kurių patirtis gali būti naudojama didinti kitų suvokimą apie užsienio valstybių narių švietimo politiką ir praktiką. Pažintinių vizitų tikslinė grupė: • administracijos pareigūnas; • inspektorius; • mokyklos direktorius; • skyriaus viršininkas; • mokytojų instruktorius; • patarėjas; • švietimo paslaugų darbuotojas; • administracijos personalas; • darbininkų profesinių sąjungų atstovai; • darbdavių organizacijų atstovai; • įmonių atstovai, besirūpinantys profesiniu rengimu ir kvalifikacijos kėlimu;
  5. 5. • personalo skyriaus direktoriai; • mažų ir vidutinio dydžio įmonių savininkai; • prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai; • profesinio mokymo centrų ir kt. tokio profilio institucijų atstovai, profesinio mokymo specialistų rengėjai; • regionų plėtros agentūros, • šalies ir regiono (vietos) valdžia; • sprendimų priėmėjai; • tyrinėtojai. • sprendimų priėmėjai; • tyrinėtojai. FinansaviMas Dotacija skiriama apmokėti: • kelionės išlaidoms (vykstant į ir grįžtant iš vizitą organizuojančios šalies); • pragyvenimo išlaidoms (viešbutis ir dienpinigiai). kaiP DalYvaUti kOnkURsE? norint dalyvauti pažintinių vizitų konkurse, reikia: 1. išsirinkti tinkamus (pagal temą, šalį ir datas) vizitus iš pažintinių vizitų katalogo; 2. tinkamai užpildyti paraišką; 3. iki nurodytos datos paraišką atsiųsti Švietimo mainų paramos fondui; 4. laukti atrankos rezultatų.
  6. 6. kalBiniai ĮGŪDžiai Pažintinių vizitų dalyviai privalo ne tik suprasti, bet ir sugebėti laisvai reikšti mintis ta Europos Sąjungos kalba, kuria vyks pasirinktas vizitas. Pažintinių vizitų PROGRaMOJE DalYvaUJanČiOs ŠalYs 27 Europos sąjungos šalys: Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Prancūzija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Bulgarija, Rumunija. kitos šalys: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija. DaUGiaU inFORMaCIJOs: www.smpf.lt www.studyvisits.net http://studyvisits.cedefop.eu.int/
  7. 7. Švietimo ir kultūros GD Geležinio Vilko g.12, 01112 Vilnius Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364 Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma Faksas: (8 5) 249 7137 atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. El. paštas: europass@smpf.lt, © Švietimo mainų paramos fondas, 2007 www.smpf.lt

×