SlideShare a Scribd company logo
พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงช่วยได ้
และเธอจะให ้กาเนิดบุตรชาย และเจ ้าจงเรียกนามของเขาว่าเยซู
เพราะว่าเขาจะกอบกู้ประชากรของเขาจากบาปของพวกเขา
มัทธิว 1:21
เพราะว่าพระเจ ้าทรงรักโลก จนได ้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิ
รันดร์ ยอห์น 3:16
พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได ้นอกจากจะมาทางเรา ยอห์น 14:6
ความรอดไม่มีในผู้อื่นใดเลย เพราะไม่มีนามอื่นใดที่ประทานให ้
มนุษย์ได ้รับความรอดภายใต ้สวรรค์ กิจการ 4:12
เพราะข ้าพเจ ้าได ้มอบเรื่องซึ่งข ้าพเจ ้ารับไว ้แล ้วแก่ท่านทั้งหลาย
ก่อนอื่น คือ พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราตามที่พระ
คัมภีร์กล่าวไว ้และทรงถูกฝัง แล ้วทรงคืนพระชนม์ในวันที่สาม
ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว ้1 โครินธ์ 15:3-4
ในพระองค์นั้น เราได ้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์
คือได ้รับการอภัยบาปตามความมั่งคั่งแห่งพระคุณของพระองค์
เอเฟซัส 1:7
มีความจริงสี่ประการที่เราต ้องเข ้าใจอย่างถ่องแท ้:
1. พระเจ้าทรงรักคุณมาก
พระองค์ต ้องการให ้คุณมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์กับพระองค์
เพราะว่าพระเจ ้าทรงรักโลก จนได ้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
ยอห์น 3:16
พระองค์ต ้องการให ้คุณมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีความหมายกับ
พระองค์
โจรมาเพื่อขโมย ฆ่า และทาลาย เรามาแล ้วเพื่อให ้พวกเขามีชีวิต และ
ให ้พวกเขามีอย่างเหลือเฟือ ยอห์น 10:10
แม ้กระนั้นก็ตาม หลายคนไม่ได ้สัมผัสชีวิตที่มีความหมายและไม่
แน่ใจว่าตนจะมีชีวิตนิรันดร์หรือไม่เพราะ...
2. มนุษย์เป็ นคนบาปโดยธรรมชาติ ดังนั้นเขาจึงถูกแยกจากพระ
เจ้า
ทุกคนทาบาป
เพราะทุกคนทาบาปและขาดความรุ่งโรจน์ของพระเจ ้า โรม 3:23
เพราะการรักเงินทองเป็นต ้นตอของความชั่วร ้ายทั้งหมด...
1 ทิโมธี 6:10
ค่าจ ้างของบาปคือความตาย
เพราะค่าจ ้างของบาปคือความตาย... โรม 6:23
พระคัมภีร์ระบุถึงความตายไว ้สองประเภท:
• ความตายทางกาย
และตามที่มนุษย์ถูกกาหนดให ้ตายครั้งเดียว แต่หลังจากนั้นจะมีการ
พิพากษา: ฮีบรู 9:27
• ความตายทางวิญญาณหรือการพลัดพรากจากพระเจ ้าชั่วนิรันดร์ใน
นรก
แต่คนขี้กลัว คนไม่เชื่อ คนน่ารังเกียจ คนฆ่าคน คนล่วงประเวณี คนใช ้
เวทมนตร์ คนบูชารูปเคารพ และคนโกหกทุกคน จะต ้องรับโทษใน
ทะเลสาบที่ลุกไหม ้ด ้วยไฟและกามะถัน ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง
วิวรณ์ 21:8
หากมนุษย์ถูกแยกจากพระเจ ้าเพราะบาปของเขา วิธีแก ้ปัญหาคือ
อะไร? เรามักคิดว่าวิธีแก ้ปัญหาคือ ศาสนา การทาความดี และ
มารยาทที่ดี
แต่พระเจ ้ามีทางแก ้เพียงทางเดียว
3. พระเยซูคริสต์ทรงเป็ นทางเดียวที่จะไปสวรรค์
นี่คือคาประกาศของพระเจ ้า
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่
มีใครมาถึงพระบิดาได ้นอกจากจะมาทางเรา” ยอห์น 14:6
พระองค์ทรงชดใช ้โทษบาปของเราให ้ครบถ ้วนแล ้ว
เพราะพระคริสต์เองก็ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อบาปเพียงครั้งเดียว คือผู้ชอบ
ธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได ้นาเราไปหาพระเจ ้า โดยถูกประหารชีวิต
ในเนื้อหนัง แต่ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในพระวิญญาณ 1 เปโตร 3:18
ในพระองค์นั้น เราได ้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือการอภัย
บาปตามความมั่งคั่งแห่งพระคุณของพระองค์ เอเฟซัส 1:7
พระองค์มีคาสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์
ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิต แต่
พระพิโรธของพระเจ ้าจะสถิตอยู่กับเขา ยอห์น 3:36
เพราะค่าจ ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ ้าคือชีวิตนิ
รันดร์โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ ้าของเรา โรม 6:23
4. เราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์จึงจะรอดได้
ความรอดของเราเกิดจากพระคุณของพระเจ ้าผ่านทางความเชื่อ
ในพระเยซูคริสต์
เพราะว่าท่านทั้งหลายได ้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความ
เชื่อ และมิใช่ด ้วยตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ ้า
มิใช่ด ้วยการกระทา เพื่อว่าผู้ใดจะอวดอ ้างได ้เอเฟซัส 2:8-9
เพราะว่าผู้ใดที่ร ้องเรียกพระนามของพระเจ ้าก็จะรอด โรม 10:13
คาอธิษฐานของคนบาป
อธิษฐานด ้วยศรัทธาดังนี้:
พระเยซูเจ ้า ขอบพระคุณพระองค์มากที่ทรงรักข ้าพระองค์ ข ้าพระองค์
สารภาพว่าข ้าพระองค์เป็นคนบาป และข ้าพระองค์ขอการอภัยจากพระองค์
ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม ้กางเขน ถูกฝัง และฟื้นคืน
พระชนม์เพื่อชดใช ้บาปของข ้าพระองค์ ข ้าพระองค์วางใจพระองค์เป็นพระ
เจ ้าและพระผู้ช่วยให ้รอดของข ้าพระองค์ ข ้าพระองค์ยอมรับของขวัญแห่ง
ชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ และข ้าพระองค์ยอมมอบชีวิตให ้พระองค์ โปรด
ช่วยให ้ข ้าพระองค์เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ทั้งหมด และเป็นที่พอ
พระทัยของพระองค์ อาเมน
หากคุณได ้วางใจในพระเยซูคริสต์แล ้ว สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับคุณ:
• ตอนนี้คุณมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ ้าแล ้ว
และนี่คือพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา คือให ้ทุกคนที่เห็น
พระบุตรและเชื่อในพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ และเราจะให ้พระองค์ลุกขึ้น
ในวันสุดท ้าย ยอห์น 6:40
• บาปทั้งหมดของคุณได ้รับการชดใช ้และได ้รับการอภัยแล ้ว
(อดีต ปัจจุบัน อนาคต)
แต่พระองค์ผู้นี้ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อบาปเพียงครั้งเดียวตลอดไป
แล ้ว เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ ้า ฮีบรู 10:12
• ท่านเป็นคนสร ้างใหม่ในสายพระเนตรของพระเจ ้า เป็นจุดเริ่มต ้นของชีวิตใหม่
ของท่าน
ดังนั้น ถ ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนสร ้างใหม่ สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป ดูเถิด ทุก
สิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่ 2 โครินธ์ 5:17
• ท่านกลายเป็นลูกของพระเจ ้าแล ้ว
แต่บรรดาผู้ที่รับพระองค์ไว ้พระองค์ก็ทรงประทานอานาจให ้เป็นบุตรของพระเจ ้า
คือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ ยอห์น 1:12
งานดีไม่ใช่หนทางที่เราจะรอดได ้แต่เป็นหลักฐานหรือผลแห่งความรอดของเรา
เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ สร ้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่องานดี ซึ่ง
พระเจ ้าทรงกาหนดไว ้ล่วงหน้าเพื่อให ้เราประพฤติตามนั้น เอเฟซัส 2:10
ขอพระเจ ้าอวยพรท่าน!

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdfTagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBaoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBaluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Afar (Qafar) - Gaalik tan Qiisah Masiic Qabala - The Precious Blood of Jesus ...
Afar (Qafar) - Gaalik tan Qiisah Masiic Qabala - The Precious Blood of Jesus ...Afar (Qafar) - Gaalik tan Qiisah Masiic Qabala - The Precious Blood of Jesus ...
Afar (Qafar) - Gaalik tan Qiisah Masiic Qabala - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Alur Child Discipline Training Tract.pdf
Alur Child Discipline Training Tract.pdfAlur Child Discipline Training Tract.pdf
Alur Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Breton Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Breton Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBreton Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Breton Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bodo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bodo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBodo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bodo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bicolano Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bicolano Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBicolano Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bicolano Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Betawi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Betawi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBetawi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Betawi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bemba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bemba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBemba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bemba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Acholi - Remo ma pire tek pa Yecu Kricito - The Precious Blood of Jesus Chris...
Acholi - Remo ma pire tek pa Yecu Kricito - The Precious Blood of Jesus Chris...Acholi - Remo ma pire tek pa Yecu Kricito - The Precious Blood of Jesus Chris...
Acholi - Remo ma pire tek pa Yecu Kricito - The Precious Blood of Jesus Chris...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Balinese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Balinese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBalinese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Balinese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Awadhi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Awadhi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAwadhi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Awadhi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Afar Child Discipline Training Tract.pdf
Afar Child Discipline Training Tract.pdfAfar Child Discipline Training Tract.pdf
Afar Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Avar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Avar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAvar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Avar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Alur - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Alur - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAlur - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Alur - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Acholi Child Discipline Training Tract.pdf
Acholi Child Discipline Training Tract.pdfAcholi Child Discipline Training Tract.pdf
Acholi Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Batak Toba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Batak Toba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBatak Toba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Batak Toba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Batak Simalungun Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Batak Simalungun Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBatak Simalungun Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Batak Simalungun Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
 
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdfTagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
 
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBaoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBaluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Afar (Qafar) - Gaalik tan Qiisah Masiic Qabala - The Precious Blood of Jesus ...
Afar (Qafar) - Gaalik tan Qiisah Masiic Qabala - The Precious Blood of Jesus ...Afar (Qafar) - Gaalik tan Qiisah Masiic Qabala - The Precious Blood of Jesus ...
Afar (Qafar) - Gaalik tan Qiisah Masiic Qabala - The Precious Blood of Jesus ...
 
Alur Child Discipline Training Tract.pdf
Alur Child Discipline Training Tract.pdfAlur Child Discipline Training Tract.pdf
Alur Child Discipline Training Tract.pdf
 
Breton Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Breton Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBreton Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Breton Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bodo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bodo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBodo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bodo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bicolano Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bicolano Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBicolano Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bicolano Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Betawi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Betawi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBetawi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Betawi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bemba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bemba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBemba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bemba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Acholi - Remo ma pire tek pa Yecu Kricito - The Precious Blood of Jesus Chris...
Acholi - Remo ma pire tek pa Yecu Kricito - The Precious Blood of Jesus Chris...Acholi - Remo ma pire tek pa Yecu Kricito - The Precious Blood of Jesus Chris...
Acholi - Remo ma pire tek pa Yecu Kricito - The Precious Blood of Jesus Chris...
 
Balinese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Balinese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBalinese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Balinese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Awadhi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Awadhi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAwadhi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Awadhi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Afar Child Discipline Training Tract.pdf
Afar Child Discipline Training Tract.pdfAfar Child Discipline Training Tract.pdf
Afar Child Discipline Training Tract.pdf
 
Avar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Avar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAvar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Avar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Alur - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Alur - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAlur - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Alur - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Acholi Child Discipline Training Tract.pdf
Acholi Child Discipline Training Tract.pdfAcholi Child Discipline Training Tract.pdf
Acholi Child Discipline Training Tract.pdf
 
Batak Toba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Batak Toba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBatak Toba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Batak Toba Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Batak Simalungun Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Batak Simalungun Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBatak Simalungun Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Batak Simalungun Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 

Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx

 • 2. และเธอจะให ้กาเนิดบุตรชาย และเจ ้าจงเรียกนามของเขาว่าเยซู เพราะว่าเขาจะกอบกู้ประชากรของเขาจากบาปของพวกเขา มัทธิว 1:21 เพราะว่าพระเจ ้าทรงรักโลก จนได ้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิ รันดร์ ยอห์น 3:16 พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได ้นอกจากจะมาทางเรา ยอห์น 14:6
 • 3. ความรอดไม่มีในผู้อื่นใดเลย เพราะไม่มีนามอื่นใดที่ประทานให ้ มนุษย์ได ้รับความรอดภายใต ้สวรรค์ กิจการ 4:12 เพราะข ้าพเจ ้าได ้มอบเรื่องซึ่งข ้าพเจ ้ารับไว ้แล ้วแก่ท่านทั้งหลาย ก่อนอื่น คือ พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราตามที่พระ คัมภีร์กล่าวไว ้และทรงถูกฝัง แล ้วทรงคืนพระชนม์ในวันที่สาม ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว ้1 โครินธ์ 15:3-4 ในพระองค์นั้น เราได ้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได ้รับการอภัยบาปตามความมั่งคั่งแห่งพระคุณของพระองค์ เอเฟซัส 1:7
 • 4. มีความจริงสี่ประการที่เราต ้องเข ้าใจอย่างถ่องแท ้: 1. พระเจ้าทรงรักคุณมาก พระองค์ต ้องการให ้คุณมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์กับพระองค์ เพราะว่าพระเจ ้าทรงรักโลก จนได ้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ยอห์น 3:16 พระองค์ต ้องการให ้คุณมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีความหมายกับ พระองค์ โจรมาเพื่อขโมย ฆ่า และทาลาย เรามาแล ้วเพื่อให ้พวกเขามีชีวิต และ ให ้พวกเขามีอย่างเหลือเฟือ ยอห์น 10:10
 • 5. แม ้กระนั้นก็ตาม หลายคนไม่ได ้สัมผัสชีวิตที่มีความหมายและไม่ แน่ใจว่าตนจะมีชีวิตนิรันดร์หรือไม่เพราะ... 2. มนุษย์เป็ นคนบาปโดยธรรมชาติ ดังนั้นเขาจึงถูกแยกจากพระ เจ้า ทุกคนทาบาป เพราะทุกคนทาบาปและขาดความรุ่งโรจน์ของพระเจ ้า โรม 3:23 เพราะการรักเงินทองเป็นต ้นตอของความชั่วร ้ายทั้งหมด... 1 ทิโมธี 6:10 ค่าจ ้างของบาปคือความตาย เพราะค่าจ ้างของบาปคือความตาย... โรม 6:23
 • 6. พระคัมภีร์ระบุถึงความตายไว ้สองประเภท: • ความตายทางกาย และตามที่มนุษย์ถูกกาหนดให ้ตายครั้งเดียว แต่หลังจากนั้นจะมีการ พิพากษา: ฮีบรู 9:27 • ความตายทางวิญญาณหรือการพลัดพรากจากพระเจ ้าชั่วนิรันดร์ใน นรก แต่คนขี้กลัว คนไม่เชื่อ คนน่ารังเกียจ คนฆ่าคน คนล่วงประเวณี คนใช ้ เวทมนตร์ คนบูชารูปเคารพ และคนโกหกทุกคน จะต ้องรับโทษใน ทะเลสาบที่ลุกไหม ้ด ้วยไฟและกามะถัน ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง วิวรณ์ 21:8
 • 7. หากมนุษย์ถูกแยกจากพระเจ ้าเพราะบาปของเขา วิธีแก ้ปัญหาคือ อะไร? เรามักคิดว่าวิธีแก ้ปัญหาคือ ศาสนา การทาความดี และ มารยาทที่ดี แต่พระเจ ้ามีทางแก ้เพียงทางเดียว 3. พระเยซูคริสต์ทรงเป็ นทางเดียวที่จะไปสวรรค์ นี่คือคาประกาศของพระเจ ้า พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่ มีใครมาถึงพระบิดาได ้นอกจากจะมาทางเรา” ยอห์น 14:6
 • 8. พระองค์ทรงชดใช ้โทษบาปของเราให ้ครบถ ้วนแล ้ว เพราะพระคริสต์เองก็ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อบาปเพียงครั้งเดียว คือผู้ชอบ ธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได ้นาเราไปหาพระเจ ้า โดยถูกประหารชีวิต ในเนื้อหนัง แต่ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในพระวิญญาณ 1 เปโตร 3:18 ในพระองค์นั้น เราได ้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือการอภัย บาปตามความมั่งคั่งแห่งพระคุณของพระองค์ เอเฟซัส 1:7 พระองค์มีคาสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิต แต่ พระพิโรธของพระเจ ้าจะสถิตอยู่กับเขา ยอห์น 3:36 เพราะค่าจ ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ ้าคือชีวิตนิ รันดร์โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ ้าของเรา โรม 6:23
 • 9. 4. เราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์จึงจะรอดได้ ความรอดของเราเกิดจากพระคุณของพระเจ ้าผ่านทางความเชื่อ ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าท่านทั้งหลายได ้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความ เชื่อ และมิใช่ด ้วยตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ ้า มิใช่ด ้วยการกระทา เพื่อว่าผู้ใดจะอวดอ ้างได ้เอเฟซัส 2:8-9 เพราะว่าผู้ใดที่ร ้องเรียกพระนามของพระเจ ้าก็จะรอด โรม 10:13
 • 10. คาอธิษฐานของคนบาป อธิษฐานด ้วยศรัทธาดังนี้: พระเยซูเจ ้า ขอบพระคุณพระองค์มากที่ทรงรักข ้าพระองค์ ข ้าพระองค์ สารภาพว่าข ้าพระองค์เป็นคนบาป และข ้าพระองค์ขอการอภัยจากพระองค์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม ้กางเขน ถูกฝัง และฟื้นคืน พระชนม์เพื่อชดใช ้บาปของข ้าพระองค์ ข ้าพระองค์วางใจพระองค์เป็นพระ เจ ้าและพระผู้ช่วยให ้รอดของข ้าพระองค์ ข ้าพระองค์ยอมรับของขวัญแห่ง ชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ และข ้าพระองค์ยอมมอบชีวิตให ้พระองค์ โปรด ช่วยให ้ข ้าพระองค์เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ทั้งหมด และเป็นที่พอ พระทัยของพระองค์ อาเมน
 • 11. หากคุณได ้วางใจในพระเยซูคริสต์แล ้ว สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับคุณ: • ตอนนี้คุณมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ ้าแล ้ว และนี่คือพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา คือให ้ทุกคนที่เห็น พระบุตรและเชื่อในพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ และเราจะให ้พระองค์ลุกขึ้น ในวันสุดท ้าย ยอห์น 6:40 • บาปทั้งหมดของคุณได ้รับการชดใช ้และได ้รับการอภัยแล ้ว (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) แต่พระองค์ผู้นี้ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อบาปเพียงครั้งเดียวตลอดไป แล ้ว เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ ้า ฮีบรู 10:12
 • 12. • ท่านเป็นคนสร ้างใหม่ในสายพระเนตรของพระเจ ้า เป็นจุดเริ่มต ้นของชีวิตใหม่ ของท่าน ดังนั้น ถ ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนสร ้างใหม่ สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป ดูเถิด ทุก สิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่ 2 โครินธ์ 5:17 • ท่านกลายเป็นลูกของพระเจ ้าแล ้ว แต่บรรดาผู้ที่รับพระองค์ไว ้พระองค์ก็ทรงประทานอานาจให ้เป็นบุตรของพระเจ ้า คือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ ยอห์น 1:12 งานดีไม่ใช่หนทางที่เราจะรอดได ้แต่เป็นหลักฐานหรือผลแห่งความรอดของเรา เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ สร ้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่องานดี ซึ่ง พระเจ ้าทรงกาหนดไว ้ล่วงหน้าเพื่อให ้เราประพฤติตามนั้น เอเฟซัส 2:10 ขอพระเจ ้าอวยพรท่าน!