SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Nēhumi
VAHE 1
1 Ko e kavenga ʻo Ninive. Ko e tohi ʻ o e vīsone ʻ a Nēhumi ko e
Elkoshite.
2 ʻOku meheka ʻa e ʻOtuá, pea ʻoku sauni ʻa e ʻEikí; ʻoku sauni ʻa e ʻEiki,
pea ʻoku ne ʻita lahi; ʻe tauteaʻi ʻe he ʻEikí ʻa hono ngaahi filí, pea ʻokú
ne tuku fakatatali ʻa e houhaú ki hono ngaahi filí.
3 ʻOku fakatuotuai ʻa e ʻEikí ki he houhau, pea lahi ʻi he mālohi, pea ʻe
ʻikai te ne fakaʻauha kotoa ʻa e angahalá: ʻoku hāʻele ʻa e ʻEikí ʻi he
ʻahiohió mo e afaá, pea ko e ngaahi ʻaó ko e efu ʻo hono vaʻé.
4 ʻOkú ne valokiʻi ʻa e tahí, mo ngaohi ia ke mōmoa, pea ʻokú ne holoki
ʻa e ngaahi vaitafé kotoa pē: ʻOku mae ʻa Pēsani, mo Kāmeli, pea ʻoku
mae ʻa e matalaʻi ʻakau ʻo Lepanoní.
5 ʻOku tetetete ʻa e ngaahi moʻungá ʻiate ia, pea vaia mo e ngaahi
tafungofungá, pea vela ʻa e kelekelé ʻi hono ʻaó, ʻio, ʻa e māmaní, mo
kinautolu kotoa pē ʻoku nofo aí.
6 Ko hai ʻ e lava ke tuʻu ʻ i he ʻ ao ʻ o ʻ ene ʻ itá? pea ko hai ʻe lava ʻo
nofo ʻi he anga-fītaʻa ʻo hono houhaú? kuo lilingi hifo hono houhaú ʻo
hangē ha afí, pea ʻoku lī hifo ʻa e ngaahi maká ʻe ia.
7 ʻOku lelei ʻa e ʻEikí, ʻoku mālohi ʻa e mālohi ʻi he ʻaho ʻo e faingataʻá;
pea ʻokú ne ʻafioʻi ʻa kinautolu ʻoku falala kiate iá.
8 Ka ʻi he fuʻu tōtuʻa ʻa e lōmakí te ne fakangata ʻa hono tuʻunga totonú,
pea ʻe tuli ʻa e fakapoʻulí ki hono ngaahi filí.
9 Ko e hā hoʻomou fakakaukau ki he ʻEikí? te ne fakangata fakaʻaufuli ia:
ʻe ʻikai toe tuʻu hake ʻa e faingataʻá ko hono tuʻo ua.
10 He neongo ʻe pelu fakataha ʻa kinautolu ʻo hangē ko e ʻakau talatala,
pea lolotonga ʻenau konā ʻo hangē ko e kau konā, ʻe keina ʻa kinautolu ʻo
hangē ko e veve ʻoku mōmoa kakato.
11 ʻOku haʻu ha taha meiate koe, ʻokú ne mahalo ʻoku kovi ki he ʻEikí,
ko ha akonaki kovi.
12 ʻOku folofola peheni ʻe he ʻEikí; Neongo ʻoku nau fakalongolongo,
pea pehē foki mo e tokolahi, ka ʻe pehē hono tuʻusi hifo ʻa kinautolu, ʻo
ka ne ka hāʻu atu. Neongo kuó u fakamamahiʻi koe, ka ʻe ʻikai te u toe
fakamamahiʻi koe.
13 He ko ʻeni te u toʻo ʻene haʻamongá meiate koe, pea te u motuhi ʻa ho
ngaahi haʻí ʻi he ongo haʻi.
14 Pea kuo fai ʻe he ʻEikí ha fekau ʻo kau kiate koe, ke ʻoua naʻa toe
tūtuuʻi ho hingoá: te u tuʻusi mei he fale ʻo ho ngaahi ʻotuá ʻa e ʻīmisi
kuo tohi tongi mo e ʻīmisi naʻe haká: Te u ngaohi ho faʻitoká; he ʻoku
fakalielia ʻa e thou.
15 Vakai ki he ngaahi moʻungá, ʻa e vaʻe ʻo ia ʻokú ne ʻomi ʻa e
ongoongo leleí, ʻa ia ʻokú ne fakahā ʻa e melinó! ʻE Siuta, tauhi hoʻo
ngaahi kātoanga molumalu, fai hoʻo ngaahi fuakavá: he ʻe ʻikai toe fou
ʻiate koe ʻa e kau angahalá; ʻoku tuʻusi fakaʻaufuli ia.
VAHE 2
1 Ko ia ia ʻoku lele fakakongokonga, ʻoku haʻu ia ki muʻa ʻi ho ʻao: tauhi
ʻa e ʻuʻulu, tokanga ʻi he hala, ʻai ke malohi ʻa ho kongaloto,
fakamalohia ʻa ho malohi.
2 He kuo fakatafoki ʻe he ʻEikí ʻa e lelei taha ʻo Sēkopé, ʻo hangē ko e
lelei taha ʻi ʻIsilelí: he kuo ʻave ʻa kinautolu ʻe he kau ngāue taʻeʻofá, ʻo
fakameleʻi honau ngaahi vaʻa vainé.
3 ʻOku kulakula ʻa e pā ʻo ʻene kau tangata mālohí, pea ʻoku kula
ʻahoʻaho ʻa e kau tangata loto-toʻá: ʻe ʻi he ngaahi salioté ʻa e tūhulu ulo
ʻi he ʻaho ʻo ʻene teuteú, pea ʻe lulululuʻi lahi ʻaupito ʻa e ngaahi ʻakau
ko e feá.
4 ʻE tekelili ʻa e ngaahi salioté ʻi he ngaahi halá, te nau fefaikoviʻaki ʻiate
kinautolu ʻi he ngaahi hala lahi: te nau hangē ha tūhulú, te nau lele ʻo
hangē ko e ʻuhilá.
5 Te ne fakahā ʻa hono ngaahi mahuʻingá: te nau tūkia ʻi heʻenau
ʻeveʻevá; te nau fakavavevave ki hono ʻaá, pea ʻe teuteu ʻa e maluʻí.
6 ʻE fakaava ʻa e ngaahi matapā ʻo e ngaahi vaitafé, pea ʻe veteki ʻa e
palasí.
7 Pea ʻe taki pōpula atu ʻa Hūsa, ʻe ʻohake ia, pea ʻe tataki ia ʻe heʻene
kaunanga ʻo hangē ko e leʻo ʻo e fanga kulukulu, ʻo tāpanekale ʻi honau
lotó.
8 Ka ʻoku tatau ʻa Ninive motuʻa mo e ano vai: ka te nau hola mei ai.
Tuʻu, tuʻu, te nau kalanga; ka he ʻikai sio ki mui ha taha.
9 Mou toʻo ʻa e meʻa kuo maumauʻi ʻaki ʻa e silivá, toʻo ʻa e meʻa kuo
maumauʻi ʻaki ʻa e koulá: he ʻoku ʻikai ha ngataʻanga ʻe taha ʻo e fale
koloá mo e nāunaú mei he ngaahi nāunau lelei kotoa pē.
10 ʻOku maha ia, mo fakataʻeʻaongaʻi, mo fakaʻauha: pea ʻoku vaia ʻa e
lotó, pea taaʻi fakataha ʻa e ngaahi tuí, pea ʻoku ʻi he kongaloto kotoa pē
ʻa e mamahi lahi, pea ʻoku tānaki ʻe honau fofongá ʻa e fakapoʻuli kotoa
pē.
11 ʻOku ʻi fē ʻa e nofoʻanga ʻo e fanga laioné, mo e fale fafanga ʻo e
fanga laione mui, ʻa ia naʻe ʻeveʻeva ai ʻa e laioné, ʻa ia naʻe ʻeveʻeva ai
ʻa e laioné mo e laione laioné, pea naʻe ʻikai fakailifiaʻi kinautolu ʻe ha
taha?
12 Naʻe hanga ʻe he laioné ʻo haeʻi ʻa e ngaahi kongokonga ʻo ʻene
ʻuluʻakauʻiá, ʻo noʻo ki heʻene lionesses, ʻo fakafonu hono ngaahi luó
ʻaki ʻa e meʻa naʻá ne maʻu, pea mo hono ngaahi ʻana ʻaki ʻa e ravin.
13 Vakai, ʻoku ou angatuʻu kiate koe, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e
ngaahi kau taú, pea te u tutu ʻene ngaahi salioté ʻi he ʻohu afí, pea ʻe
keina ʻe he heletaá ʻa hoʻo fanga laione mui;
VAHE 3
1 malaʻia ki he kolo naʻe ʻikai ke ʻi ai ha meʻa! ʻoku fonu kotoa ia ʻi he
ngaahi loi mo e kaihaʻa; ʻoku ʻikai mavahe ʻa e moʻulaloa;
2 Ko e longoaʻa ʻo e uipi, mo e longoaʻa ʻa e rattling ʻo e ngaahi veʻeteka,
mo e fanga hoosi pransing, pea mo e ngaahi saliote puna.
3 ʻOku hiki hake ʻe he tangata heka hōsí ʻa e heletā ngingilá mo e tao
matamatalelei fakatouʻosi: pea ʻoku tokolahi ʻa e kakai kuo tāmateʻi, mo
e ngaahi kaa lahi ʻaupito; pea ʻoku ʻikai hano ngataʻanga ʻo honau sinó;
ʻoku nau tūkia ʻi honau ʻangaʻangá:
4 Koeʻuhi ko e lahi ʻo e ngaahi feʻauaki ʻo e kau feʻauaki, ko e fineʻeiki
ʻo e ngaue fakafaʻahikehe, ʻa ia ʻoku ne fakatau atu ʻa e ngaahi puleʻanga
ʻi heʻene ngaahi feʻauaki, mo e ngaahi famili ʻi heʻene ngaue
fakafaʻahikehe.
5 Vakai, ʻoku ou angatuʻu kiate koe, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e ngaahi
kau taú; pea te u ʻiloʻi ʻa ho ngaahi piva ʻi ho mata, pea te u fakahā ʻa e
ngaahi puleʻanga ʻokú ke telefuá, pea mo e ngaahi puleʻangá ʻa hoʻo maá.
6 Pea te u lī ʻa e ʻuli fakalieliá kiate koe, peá u ngaohi koe ke ke
fakalielia, pea te u fokotuʻu koe ʻo hangē ha fanga monumanu ʻoku sio
fakamamaʻu ki aí.
7 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ko kinautolu kotoa pē ʻoku sio kiate koé, te nau
hola meiate koe, ʻo pehē, Kuo fakaʻauha ʻa Ninive: ko hai te ne fakaʻitaʻi
iá? te u kumi ki fē ha fakafiemālie maʻau?
8 ʻOku lelei ange ʻa e meʻa naʻe ʻi he kakai, ʻa ia naʻe tuʻu ʻi he
lotolotonga ʻo e ngaahi vaitafe, ʻa ia naʻe takatakai ai ʻa e ngaahi vai, ʻa
ia ko hono rampart ko e tahi, pea naʻe mei tahi ʻa hono holisi?
9 Naʻe mālohi ʻa ʻItiopea mo ʻIsipite, pea naʻe taʻe fakangatangata ia;
Naʻe ʻai mo Lubim ʻa e kau tokoni.
10 Ka naʻe ʻave pōpula ia, ka naʻá ne ʻalu pōpula: naʻe movete ʻene
fānau īkí ʻi he tumutumu ʻo e ngaahi halá kotoa pē: pea naʻa nau talotalo
ki heʻene kau tangata anga fakaʻeiʻeké, pea naʻe haʻi ʻa ʻene kau tangata
maʻongoʻongá kotoa pē ʻi he ngaahi sēini.
11 Thou shalt kona foki: te ke fufuuʻi, te ke kumi foki ki he malohi
koeʻuhi ko e fili.
12 ʻE tatau ʻa hoʻo mālohi kotoa pē mo e ʻakau ko e fiki ʻoku ʻi ai ʻa e
ʻuluaki fikí: kapau ʻe lulululuʻi kinautolu, ʻe aʻu ʻo nau tō ki he ngutu ʻo
e tokotaha ʻaiʻanga meʻakaí.
13 Vakai, ko ho kakai ʻi homou lotolotongá ko e kakai fefine: pea ʻe
fakaava ʻa e ngaahi matapā ʻo ho fonuá ki homou ngaahi filí: ʻe keina ʻe
he afí ʻa hoʻo ngaahi poá.
14 Tā ʻa e vai ke ʻākoloʻi, fakamālohiʻi ʻa e ngaahi vai ʻokú ke mālohí:
ʻalu ki he ʻumeá, pea molomoloki ʻa e tokotaha ʻokú ne moké, ngaohi ke
mālohi ʻa e pilikí.
15 ʻE keina koe ʻe he afí; ʻe tuʻusi koe ʻe he heletaa, ʻe kai koe ʻo hange
ko e cankerworm: ngaohi ʻa e tokolahi ʻo hange ko e cankerworm, ʻo
ngaohi ʻa e tokolahi ʻo hange ko e fanga heʻe.
16 Kuo ke fakatokolahi ʻa e kau fefakatauʻaki ʻi ʻolunga ʻi he ngaahi
fetuʻu ʻo e langi: ko e cankerworm spoileth, mo e flieth mamaʻo.
17 ʻOku hangē ʻa e fakakalauni ʻo Konitonú ko e fanga heʻe, pea mo
hoʻo kau ʻeikitau ʻo hangē ko e ngaahi heʻe lalahí, ʻa ia ko e nofoʻanga ʻi
he ngaahi ʻaá ʻi he ʻaho momokó, ka ʻo ka hopo hake ʻa e laʻaá ʻoku nau
hola mei ai, pea ʻoku ʻikai ʻiloʻi honau tuʻungá ʻi he feituʻu ʻoku nau ʻi aí.
18 ʻE tuʻi ʻo ʻAsiliaʻ e tuʻi ʻo ʻAsilia: ʻe nofo ʻa hoʻo houʻeiki ʻi he efu:
kuo fakamoveteveteʻi ʻa ho kakai ʻi he ngaahi moʻunga, pea ʻoku ʻikai
tanaki ʻa kinautolu ʻe ha tangata.
19 ʻOku ʻikai ha fakamoʻui ʻo ho fakavolu; ʻOku fakamamahi ho kafó:
ko kinautolu kotoa pē ʻoku fanongo ki he tala kiate koé, te nau pasipasi ʻa
e nimá kiate koe: he ko hai ʻoku ʻikai te ne tukuʻau mai kiate ia ʻa hoʻo
fai angahalá maʻu ai pē?

More Related Content

Similar to TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf

Similar to TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf (20)

Tongan - Testament of Dan.pdf
Tongan - Testament of Dan.pdfTongan - Testament of Dan.pdf
Tongan - Testament of Dan.pdf
 
TONGAN - JUDE.pdf
TONGAN - JUDE.pdfTONGAN - JUDE.pdf
TONGAN - JUDE.pdf
 
Tongan - Testament of Judah.pdf
Tongan - Testament of Judah.pdfTongan - Testament of Judah.pdf
Tongan - Testament of Judah.pdf
 
Tongan - Book of Baruch.pdf
Tongan - Book of Baruch.pdfTongan - Book of Baruch.pdf
Tongan - Book of Baruch.pdf
 
Tongan - Testament of Issachar.pdf
Tongan - Testament of Issachar.pdfTongan - Testament of Issachar.pdf
Tongan - Testament of Issachar.pdf
 
Tongan - 2nd Maccabees.pdf
Tongan - 2nd Maccabees.pdfTongan - 2nd Maccabees.pdf
Tongan - 2nd Maccabees.pdf
 
Tongan - Testament of Asher.pdf
Tongan - Testament of Asher.pdfTongan - Testament of Asher.pdf
Tongan - Testament of Asher.pdf
 
Tongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Tongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfTongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Tongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
Tongan - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Tongan - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfTongan - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Tongan - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
 
Tongan - Testament of Benjamin.pdf
Tongan - Testament of Benjamin.pdfTongan - Testament of Benjamin.pdf
Tongan - Testament of Benjamin.pdf
 
Tongan - Letter of Jeremiah.pdf
Tongan - Letter of Jeremiah.pdfTongan - Letter of Jeremiah.pdf
Tongan - Letter of Jeremiah.pdf
 
Tongan - Testament of Zebulun.pdf
Tongan - Testament of Zebulun.pdfTongan - Testament of Zebulun.pdf
Tongan - Testament of Zebulun.pdf
 
Tongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Tongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfTongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Tongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
 
Tongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Tongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfTongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Tongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
 
Tongan - Testament of Gad.pdf
Tongan - Testament of Gad.pdfTongan - Testament of Gad.pdf
Tongan - Testament of Gad.pdf
 
Tongan - Prayer of Azariah.pdf
Tongan - Prayer of Azariah.pdfTongan - Prayer of Azariah.pdf
Tongan - Prayer of Azariah.pdf
 
Mizo - Tobit.pdf
Mizo - Tobit.pdfMizo - Tobit.pdf
Mizo - Tobit.pdf
 
Tongan - 1st Maccabees.pdf
Tongan - 1st Maccabees.pdfTongan - 1st Maccabees.pdf
Tongan - 1st Maccabees.pdf
 
Tongan - Philemon.pdf
Tongan - Philemon.pdfTongan - Philemon.pdf
Tongan - Philemon.pdf
 
Tongan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Tongan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfTongan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Tongan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfLower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
 
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfJavanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfJapanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfItalian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIrish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptxTagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
 
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTurkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdfEnglish - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

Recently uploaded

Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubai
Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls DubaiDubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubai
Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubaikojalkojal131
 
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)Darul Amal Chishtia
 
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malikAmil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malikamil baba kala jadu
 
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canada
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canadaAmil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canada
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canadaamil baba kala jadu
 
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahir
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahirAsli amil baba near you 100%kala ilm ka mahir
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahirAmil Baba Mangal Maseeh
 
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdfUnity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdfRebeccaSealfon
 
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptx
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptxCulture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptx
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptxStephen Palm
 
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证jdkhjh
 
Do You Think it is a Small Matter- David’s Men.pptx
Do You Think it is a Small Matter- David’s Men.pptxDo You Think it is a Small Matter- David’s Men.pptx
Do You Think it is a Small Matter- David’s Men.pptxRick Peterson
 
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in LahoreAsli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahoreamil baba kala jadu
 
No 1 astrologer amil baba in Canada Usa astrologer in Canada
No 1 astrologer amil baba in Canada Usa astrologer in CanadaNo 1 astrologer amil baba in Canada Usa astrologer in Canada
No 1 astrologer amil baba in Canada Usa astrologer in CanadaAmil Baba Mangal Maseeh
 
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialist
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialistAsli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialist
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialistAmil Baba Mangal Maseeh
 
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wanderean
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wandereanStudy of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wanderean
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wandereanmaricelcanoynuay
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24deerfootcoc
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiAmil Baba Mangal Maseeh
 
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - BlessedA Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - BlessedVintage Church
 
Understanding Jainism Beliefs and Information.pptx
Understanding Jainism Beliefs and Information.pptxUnderstanding Jainism Beliefs and Information.pptx
Understanding Jainism Beliefs and Information.pptxjainismworldseo
 

Recently uploaded (20)

Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubai
Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls DubaiDubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubai
Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubai
 
young Whatsapp Call Girls in Adarsh Nagar🔝 9953056974 🔝 escort service
young Whatsapp Call Girls in Adarsh Nagar🔝 9953056974 🔝 escort serviceyoung Whatsapp Call Girls in Adarsh Nagar🔝 9953056974 🔝 escort service
young Whatsapp Call Girls in Adarsh Nagar🔝 9953056974 🔝 escort service
 
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
 
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malikAmil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
 
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canada
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canadaAmil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canada
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canada
 
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahir
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahirAsli amil baba near you 100%kala ilm ka mahir
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahir
 
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdfUnity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
 
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptx
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptxCulture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptx
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptx
 
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证
 
Do You Think it is a Small Matter- David’s Men.pptx
Do You Think it is a Small Matter- David’s Men.pptxDo You Think it is a Small Matter- David’s Men.pptx
Do You Think it is a Small Matter- David’s Men.pptx
 
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in LahoreAsli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
 
🔝9953056974 🔝young Delhi Escort service Vinay Nagar
🔝9953056974 🔝young Delhi Escort service Vinay Nagar🔝9953056974 🔝young Delhi Escort service Vinay Nagar
🔝9953056974 🔝young Delhi Escort service Vinay Nagar
 
No 1 astrologer amil baba in Canada Usa astrologer in Canada
No 1 astrologer amil baba in Canada Usa astrologer in CanadaNo 1 astrologer amil baba in Canada Usa astrologer in Canada
No 1 astrologer amil baba in Canada Usa astrologer in Canada
 
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialist
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialistAsli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialist
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialist
 
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wanderean
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wandereanStudy of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wanderean
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wanderean
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
 
young Call girls in Dwarka sector 3🔝 9953056974 🔝 Delhi escort Service
young Call girls in Dwarka sector 3🔝 9953056974 🔝 Delhi escort Serviceyoung Call girls in Dwarka sector 3🔝 9953056974 🔝 Delhi escort Service
young Call girls in Dwarka sector 3🔝 9953056974 🔝 Delhi escort Service
 
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - BlessedA Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
 
Understanding Jainism Beliefs and Information.pptx
Understanding Jainism Beliefs and Information.pptxUnderstanding Jainism Beliefs and Information.pptx
Understanding Jainism Beliefs and Information.pptx
 

TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf

  • 1. Nēhumi VAHE 1 1 Ko e kavenga ʻo Ninive. Ko e tohi ʻ o e vīsone ʻ a Nēhumi ko e Elkoshite. 2 ʻOku meheka ʻa e ʻOtuá, pea ʻoku sauni ʻa e ʻEikí; ʻoku sauni ʻa e ʻEiki, pea ʻoku ne ʻita lahi; ʻe tauteaʻi ʻe he ʻEikí ʻa hono ngaahi filí, pea ʻokú ne tuku fakatatali ʻa e houhaú ki hono ngaahi filí. 3 ʻOku fakatuotuai ʻa e ʻEikí ki he houhau, pea lahi ʻi he mālohi, pea ʻe ʻikai te ne fakaʻauha kotoa ʻa e angahalá: ʻoku hāʻele ʻa e ʻEikí ʻi he ʻahiohió mo e afaá, pea ko e ngaahi ʻaó ko e efu ʻo hono vaʻé. 4 ʻOkú ne valokiʻi ʻa e tahí, mo ngaohi ia ke mōmoa, pea ʻokú ne holoki ʻa e ngaahi vaitafé kotoa pē: ʻOku mae ʻa Pēsani, mo Kāmeli, pea ʻoku mae ʻa e matalaʻi ʻakau ʻo Lepanoní. 5 ʻOku tetetete ʻa e ngaahi moʻungá ʻiate ia, pea vaia mo e ngaahi tafungofungá, pea vela ʻa e kelekelé ʻi hono ʻaó, ʻio, ʻa e māmaní, mo kinautolu kotoa pē ʻoku nofo aí. 6 Ko hai ʻ e lava ke tuʻu ʻ i he ʻ ao ʻ o ʻ ene ʻ itá? pea ko hai ʻe lava ʻo nofo ʻi he anga-fītaʻa ʻo hono houhaú? kuo lilingi hifo hono houhaú ʻo hangē ha afí, pea ʻoku lī hifo ʻa e ngaahi maká ʻe ia. 7 ʻOku lelei ʻa e ʻEikí, ʻoku mālohi ʻa e mālohi ʻi he ʻaho ʻo e faingataʻá; pea ʻokú ne ʻafioʻi ʻa kinautolu ʻoku falala kiate iá. 8 Ka ʻi he fuʻu tōtuʻa ʻa e lōmakí te ne fakangata ʻa hono tuʻunga totonú, pea ʻe tuli ʻa e fakapoʻulí ki hono ngaahi filí. 9 Ko e hā hoʻomou fakakaukau ki he ʻEikí? te ne fakangata fakaʻaufuli ia: ʻe ʻikai toe tuʻu hake ʻa e faingataʻá ko hono tuʻo ua. 10 He neongo ʻe pelu fakataha ʻa kinautolu ʻo hangē ko e ʻakau talatala, pea lolotonga ʻenau konā ʻo hangē ko e kau konā, ʻe keina ʻa kinautolu ʻo hangē ko e veve ʻoku mōmoa kakato. 11 ʻOku haʻu ha taha meiate koe, ʻokú ne mahalo ʻoku kovi ki he ʻEikí, ko ha akonaki kovi. 12 ʻOku folofola peheni ʻe he ʻEikí; Neongo ʻoku nau fakalongolongo, pea pehē foki mo e tokolahi, ka ʻe pehē hono tuʻusi hifo ʻa kinautolu, ʻo ka ne ka hāʻu atu. Neongo kuó u fakamamahiʻi koe, ka ʻe ʻikai te u toe fakamamahiʻi koe. 13 He ko ʻeni te u toʻo ʻene haʻamongá meiate koe, pea te u motuhi ʻa ho ngaahi haʻí ʻi he ongo haʻi. 14 Pea kuo fai ʻe he ʻEikí ha fekau ʻo kau kiate koe, ke ʻoua naʻa toe tūtuuʻi ho hingoá: te u tuʻusi mei he fale ʻo ho ngaahi ʻotuá ʻa e ʻīmisi kuo tohi tongi mo e ʻīmisi naʻe haká: Te u ngaohi ho faʻitoká; he ʻoku fakalielia ʻa e thou. 15 Vakai ki he ngaahi moʻungá, ʻa e vaʻe ʻo ia ʻokú ne ʻomi ʻa e ongoongo leleí, ʻa ia ʻokú ne fakahā ʻa e melinó! ʻE Siuta, tauhi hoʻo ngaahi kātoanga molumalu, fai hoʻo ngaahi fuakavá: he ʻe ʻikai toe fou ʻiate koe ʻa e kau angahalá; ʻoku tuʻusi fakaʻaufuli ia. VAHE 2 1 Ko ia ia ʻoku lele fakakongokonga, ʻoku haʻu ia ki muʻa ʻi ho ʻao: tauhi ʻa e ʻuʻulu, tokanga ʻi he hala, ʻai ke malohi ʻa ho kongaloto, fakamalohia ʻa ho malohi. 2 He kuo fakatafoki ʻe he ʻEikí ʻa e lelei taha ʻo Sēkopé, ʻo hangē ko e lelei taha ʻi ʻIsilelí: he kuo ʻave ʻa kinautolu ʻe he kau ngāue taʻeʻofá, ʻo fakameleʻi honau ngaahi vaʻa vainé. 3 ʻOku kulakula ʻa e pā ʻo ʻene kau tangata mālohí, pea ʻoku kula ʻahoʻaho ʻa e kau tangata loto-toʻá: ʻe ʻi he ngaahi salioté ʻa e tūhulu ulo ʻi he ʻaho ʻo ʻene teuteú, pea ʻe lulululuʻi lahi ʻaupito ʻa e ngaahi ʻakau ko e feá. 4 ʻE tekelili ʻa e ngaahi salioté ʻi he ngaahi halá, te nau fefaikoviʻaki ʻiate kinautolu ʻi he ngaahi hala lahi: te nau hangē ha tūhulú, te nau lele ʻo hangē ko e ʻuhilá. 5 Te ne fakahā ʻa hono ngaahi mahuʻingá: te nau tūkia ʻi heʻenau ʻeveʻevá; te nau fakavavevave ki hono ʻaá, pea ʻe teuteu ʻa e maluʻí. 6 ʻE fakaava ʻa e ngaahi matapā ʻo e ngaahi vaitafé, pea ʻe veteki ʻa e palasí. 7 Pea ʻe taki pōpula atu ʻa Hūsa, ʻe ʻohake ia, pea ʻe tataki ia ʻe heʻene kaunanga ʻo hangē ko e leʻo ʻo e fanga kulukulu, ʻo tāpanekale ʻi honau lotó. 8 Ka ʻoku tatau ʻa Ninive motuʻa mo e ano vai: ka te nau hola mei ai. Tuʻu, tuʻu, te nau kalanga; ka he ʻikai sio ki mui ha taha. 9 Mou toʻo ʻa e meʻa kuo maumauʻi ʻaki ʻa e silivá, toʻo ʻa e meʻa kuo maumauʻi ʻaki ʻa e koulá: he ʻoku ʻikai ha ngataʻanga ʻe taha ʻo e fale koloá mo e nāunaú mei he ngaahi nāunau lelei kotoa pē. 10 ʻOku maha ia, mo fakataʻeʻaongaʻi, mo fakaʻauha: pea ʻoku vaia ʻa e lotó, pea taaʻi fakataha ʻa e ngaahi tuí, pea ʻoku ʻi he kongaloto kotoa pē ʻa e mamahi lahi, pea ʻoku tānaki ʻe honau fofongá ʻa e fakapoʻuli kotoa pē. 11 ʻOku ʻi fē ʻa e nofoʻanga ʻo e fanga laioné, mo e fale fafanga ʻo e fanga laione mui, ʻa ia naʻe ʻeveʻeva ai ʻa e laioné, ʻa ia naʻe ʻeveʻeva ai ʻa e laioné mo e laione laioné, pea naʻe ʻikai fakailifiaʻi kinautolu ʻe ha taha? 12 Naʻe hanga ʻe he laioné ʻo haeʻi ʻa e ngaahi kongokonga ʻo ʻene ʻuluʻakauʻiá, ʻo noʻo ki heʻene lionesses, ʻo fakafonu hono ngaahi luó ʻaki ʻa e meʻa naʻá ne maʻu, pea mo hono ngaahi ʻana ʻaki ʻa e ravin. 13 Vakai, ʻoku ou angatuʻu kiate koe, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e ngaahi kau taú, pea te u tutu ʻene ngaahi salioté ʻi he ʻohu afí, pea ʻe keina ʻe he heletaá ʻa hoʻo fanga laione mui; VAHE 3 1 malaʻia ki he kolo naʻe ʻikai ke ʻi ai ha meʻa! ʻoku fonu kotoa ia ʻi he ngaahi loi mo e kaihaʻa; ʻoku ʻikai mavahe ʻa e moʻulaloa; 2 Ko e longoaʻa ʻo e uipi, mo e longoaʻa ʻa e rattling ʻo e ngaahi veʻeteka, mo e fanga hoosi pransing, pea mo e ngaahi saliote puna. 3 ʻOku hiki hake ʻe he tangata heka hōsí ʻa e heletā ngingilá mo e tao matamatalelei fakatouʻosi: pea ʻoku tokolahi ʻa e kakai kuo tāmateʻi, mo e ngaahi kaa lahi ʻaupito; pea ʻoku ʻikai hano ngataʻanga ʻo honau sinó; ʻoku nau tūkia ʻi honau ʻangaʻangá: 4 Koeʻuhi ko e lahi ʻo e ngaahi feʻauaki ʻo e kau feʻauaki, ko e fineʻeiki ʻo e ngaue fakafaʻahikehe, ʻa ia ʻoku ne fakatau atu ʻa e ngaahi puleʻanga ʻi heʻene ngaahi feʻauaki, mo e ngaahi famili ʻi heʻene ngaue fakafaʻahikehe. 5 Vakai, ʻoku ou angatuʻu kiate koe, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e ngaahi kau taú; pea te u ʻiloʻi ʻa ho ngaahi piva ʻi ho mata, pea te u fakahā ʻa e ngaahi puleʻanga ʻokú ke telefuá, pea mo e ngaahi puleʻangá ʻa hoʻo maá. 6 Pea te u lī ʻa e ʻuli fakalieliá kiate koe, peá u ngaohi koe ke ke fakalielia, pea te u fokotuʻu koe ʻo hangē ha fanga monumanu ʻoku sio fakamamaʻu ki aí. 7 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ko kinautolu kotoa pē ʻoku sio kiate koé, te nau hola meiate koe, ʻo pehē, Kuo fakaʻauha ʻa Ninive: ko hai te ne fakaʻitaʻi iá? te u kumi ki fē ha fakafiemālie maʻau? 8 ʻOku lelei ange ʻa e meʻa naʻe ʻi he kakai, ʻa ia naʻe tuʻu ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi vaitafe, ʻa ia naʻe takatakai ai ʻa e ngaahi vai, ʻa ia ko hono rampart ko e tahi, pea naʻe mei tahi ʻa hono holisi? 9 Naʻe mālohi ʻa ʻItiopea mo ʻIsipite, pea naʻe taʻe fakangatangata ia; Naʻe ʻai mo Lubim ʻa e kau tokoni. 10 Ka naʻe ʻave pōpula ia, ka naʻá ne ʻalu pōpula: naʻe movete ʻene fānau īkí ʻi he tumutumu ʻo e ngaahi halá kotoa pē: pea naʻa nau talotalo ki heʻene kau tangata anga fakaʻeiʻeké, pea naʻe haʻi ʻa ʻene kau tangata maʻongoʻongá kotoa pē ʻi he ngaahi sēini. 11 Thou shalt kona foki: te ke fufuuʻi, te ke kumi foki ki he malohi koeʻuhi ko e fili. 12 ʻE tatau ʻa hoʻo mālohi kotoa pē mo e ʻakau ko e fiki ʻoku ʻi ai ʻa e ʻuluaki fikí: kapau ʻe lulululuʻi kinautolu, ʻe aʻu ʻo nau tō ki he ngutu ʻo e tokotaha ʻaiʻanga meʻakaí. 13 Vakai, ko ho kakai ʻi homou lotolotongá ko e kakai fefine: pea ʻe fakaava ʻa e ngaahi matapā ʻo ho fonuá ki homou ngaahi filí: ʻe keina ʻe he afí ʻa hoʻo ngaahi poá. 14 Tā ʻa e vai ke ʻākoloʻi, fakamālohiʻi ʻa e ngaahi vai ʻokú ke mālohí: ʻalu ki he ʻumeá, pea molomoloki ʻa e tokotaha ʻokú ne moké, ngaohi ke mālohi ʻa e pilikí. 15 ʻE keina koe ʻe he afí; ʻe tuʻusi koe ʻe he heletaa, ʻe kai koe ʻo hange ko e cankerworm: ngaohi ʻa e tokolahi ʻo hange ko e cankerworm, ʻo ngaohi ʻa e tokolahi ʻo hange ko e fanga heʻe. 16 Kuo ke fakatokolahi ʻa e kau fefakatauʻaki ʻi ʻolunga ʻi he ngaahi fetuʻu ʻo e langi: ko e cankerworm spoileth, mo e flieth mamaʻo. 17 ʻOku hangē ʻa e fakakalauni ʻo Konitonú ko e fanga heʻe, pea mo hoʻo kau ʻeikitau ʻo hangē ko e ngaahi heʻe lalahí, ʻa ia ko e nofoʻanga ʻi he ngaahi ʻaá ʻi he ʻaho momokó, ka ʻo ka hopo hake ʻa e laʻaá ʻoku nau hola mei ai, pea ʻoku ʻikai ʻiloʻi honau tuʻungá ʻi he feituʻu ʻoku nau ʻi aí. 18 ʻE tuʻi ʻo ʻAsiliaʻ e tuʻi ʻo ʻAsilia: ʻe nofo ʻa hoʻo houʻeiki ʻi he efu: kuo fakamoveteveteʻi ʻa ho kakai ʻi he ngaahi moʻunga, pea ʻoku ʻikai tanaki ʻa kinautolu ʻe ha tangata. 19 ʻOku ʻikai ha fakamoʻui ʻo ho fakavolu; ʻOku fakamamahi ho kafó: ko kinautolu kotoa pē ʻoku fanongo ki he tala kiate koé, te nau pasipasi ʻa e nimá kiate koe: he ko hai ʻoku ʻikai te ne tukuʻau mai kiate ia ʻa hoʻo fai angahalá maʻu ai pē?