SlideShare a Scribd company logo
Оксана Краєвська
Інституційний координатор
програми Еразмус+,
Керівник секторів
супроводу проєктів та
академічної мобільності
Відділ міжнародних зв'язків
erasmus.coordinator@lnu.edu.ua
“Internationalisation @ Home”: “Інтернаціоналізація в дії”
(імплементація стратегії інтернаціоналізації у Львівському
національному університеті імені Івана Франка)
Мета і завдання проєкту
Мета: Створення ефективної системи реалізації стратегії інтернаціоналізації у Львівському
національному університеті імені Івана Франка
Завдання:
- проаналізувати Стратегію розвитку Університету та Стратегію інтернаціоналізації;
- визначити сильні та слабкі сторони Стратегій;
- з'ясувати проблеми реалізації Стратегії інтернаціоналізації та шляхи їх вирішення;
- напрацювати ефективну систему реалізації та супроводу інтернаціоналізації в Університеті ;
- підготувати та подати пропозиції щодо створення та/чи модернізації/реорганізації
структурних підрозділів, які забезпечать реалізацію стратегії інтернаціоналізації та її супровід.
Інтернаціоналізація вдома
Інтернаціоналізація вищої освіти це процес систематичної інтеграції міжнародного
компонента в освітньо-виховну, науково-дослідницьку та громадську діяльність ЗВО.
Окрім міжнародної співпраці ЗВО потрібні інституційні стратегічні зміни, що дало
поштовх активній розробці питання «інтернаціоналізації вдома».
Складові інтернаціоналізації вдома :
 Інтернаціоналізація освітнього процесу
 Інтернаціоналізація наукової діяльності
 Інтернаціоналізація управління ЗВО /
Адміністративне забезпечення інтернаціоналізації
(guidance and сommitment)
Університет сьогодні
19 Факультетів
144 Кафедри
20 Громадських організацій
17 Дослідницьких лабораторій
9 Інститутів
6 Європейських мовних та культурних центрів
6 Музеїв
3 Коледжі
Наукова бібліотека
Ботанічний сад
Наукові лабораторії
Сучасний комп'ютерний центр
Університетські дослідницькі центри
Астрономічна обсерваторія
Можливість вивчати 23 іноземні мови
Заснований у 1661 р.
Академічна спільнота ЛНУ
• Прибл. 20 000 студентів
• Прибл. 4 000 працівників
• 2056 науково-педагогічних
працівників
• 1119 PhD
• 220 Докторів
• 203 Професорів
• 794 Доцентів
Міжнародна співпраця
183 двосторонніх угоди з 46
країнами світу
64 Еразмус+ Міжінституційних
угод
USAID
DAAD
OEAD
Visegrad
Mevlana
Leopolis for Future
www.international.lnu.edu.ua
Основні документи та Положення
2016 – Стратегія 2020
2016 – Тимчасове положення про
організацію академічної мобільності
2017 – Наказ Ректора щодо процедури
організації та проведення конкурсу за
програмою Еразмус+
2018 – Положення про реалізацію
міжнародних проектів, грантів та угод
2019 – Положення про визнання
результатів навчання
2019 - Стратегічний план розвитку
Львівського університету 2019-2026
2007-2016 – 6 проєктів Еразмус Мундус
(координатори: Університет Деусто та Університет
Турку), 7 проєктів Темпус
2014 – 2 Модулі Жана Моне
2015 - 28 Еразмус+ KA1 угод (1 місце в Україні) та 1
проект Еразмус+ КА2
2016 - 42 Еразмус + KA1 угоди, 1 Жан Моне модуль,
1 проект Еразмус+ КА2
2017 – 49 Еразмус + KA1 угод and 1 проект
Еразмус+ КА2
2018 - 61 Еразмус + KA1 угода, 1 Центр
досконалості Жана Моне та 2 проекти Еразмус+ КА2
2019 – 64 Еразмус + KA1 угод та 1 Мережа Жан Моне
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/
Проєкти Еразмус+
www.international.lnu.edu.ua
Відділ міжнародних зв'язків (2019)
• Проректор з міжнародних зв'язків (до вересня 2019 р) –
тепер Проректор з наукової роботи
• Начальник Відділу міжнародних зв'язків – Менеджмент
двосторонніх угод (співпраця та мобільність), звітування
МОН
• Інституційний координатор Програми Еразмус+
• Координатор по роботі зі студентами та викладачами, які
приїжджають до Університету
• Координатор по роботі зі студентами та викладачами, які
виїжджають з Університету
• Позаштатний працівник – підтримка веб-сторінки та
соціальних мереж
• 19 Координаторів академічної мобільності на факультетах
Стратегічний план розвитку
Львівського університету 2019-2026
Наголошено на важливості ініціювання спільних міжнародних освітніх проєктів із залученням
фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундацій, а також реалізації
інноваційних проєктів.
Зазначено про необхідність:
розроблення програми пошуку альтернативних джерел фінансування освітніх, наукових та
інфраструктурних проєктів Університету;
розроблення нової моделі співпраці з випускниками Університету з метою ефективної
координації роботи із залучення коштів для реалізації освітніх і наукових проєктів;
залучення фінансових ресурсів за рахунок міжнародних проєктів і ґрантів;
створення проєктного офісу для підтримки підготовки працівниками Університету аплікацій
міжнародних проєктів і ґрантових програм.
Адміністративне забезпечення інтернаціоналізації
Необхідно визначити підрозділи, відповідальні за реалізацію окремих положень стратегії інтернаціоналізації, та
за реалізацію Стратегії в цілому. Оптимізувати адміністративну діяльність університету з метою сприяння
міжнародному співробітництву.
Розписати виконавців та терміни по кожному пункту Стратегії , а також призначити відповідальних осіб.
Відділ міжнародних зв'язків (ВМЗ) - структурний підрозділ ЛНУ для розробки та впровадження стратегії
міжнародної діяльності та інтернаціоналізації Університету, розширення та поглиблення закордонних контактів,
сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.
Діяльність відділу виконується за основними напрямками:
 академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями;
участь у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів;
організація мобільності професорсько-викладацького складу та студентів;
 прийом закордонних делегацій та спеціалістів;
встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав;
Стратегічне управління Інтернаціоналізацією вдома / імплементація / реалізація стратегії
інтернаціоналізації Університету
Структура відділу міжнародних зв'язків
(пропозиція, листопад 2019 р.)
Група загально-організаційного забезпечення – 2-3 особи
Група міжнародної академічної мобільності – 2-3 особи.
Група по роботі з іноземними студентами – 2-3 особи
Група рекламно-інформаційного забезпечення міжнародної діяльності – 2
особи
Група міжнародних освітніх проєктів та програм (або окремий відділ) – 3-4
особи
Рівні інтернаціоналізації вдома
Інтернаціоналізація має відбуватися у двох напрямах – назовні (міжнародна
діяльність) і всередину (@Home) та має охопити усіх учасників освітнього та
наукового процесу
Інтернаціоналізація освіти шляхом підвищення якості освіти, розробки та
викладання курсів англійською мовою та підвищення мовної компетентності
викладачів і студентів, розвиток міжкультурних, глобальних компетентностей в
освітніх програмах (відповідальні : здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні
працівники, деканати та навчально-методичний відділ).
Інтернаціоналізація наукових досліджень шляхом розробки та впровадження
інтегрованої, всеосяжної інституційної системи, спрямованої на заохочення та
сприяння проведення наукових досліджень, участі науковців у міжнародних
дослідницьких проектах (відповідальні : здобувачі вищої освіти, науково-
педагогічні працівники, деканати та науково-методичний відділ).
Інтернаціоналізація управління :
Інтернаціоналізація управління в контексті створення належної інфраструктури
/забезпечення/ відповідних передумов для різноманітної міжнародної освітньої та
дослідницької діяльності (відповідальні : ректорат, відділ міжнародних зв'язків та
адміністративні служби Університету).
- формування і розвиток міжнародного бренду Університету (рейтинги, маркетинг,
залучення іноземних студентів та викладачів)
- робота з іноземними студентами (до, під час та після навчання) – створення
належних умов для навчання та проживання, англомовні курси, англомовні
адміністративні працівники, buddy system, організація дозвілля
- взаємодія з факультетами та структурними підрозділами Університету задля
посилення міжнародного співробітництва / інтернаціоналізцаії у різних сферах
Відділ міжнародних зв'язків (2020)
У лютому 2020 року було реорганізовано Відділ
міжнародних зв’язків та затверджено Положення про
Відділ, яким передбачається створення секторів :
Сектор організаційного забезпечення
Сектор роботи з іноземцями
Сектор академічної мобільності
Сектор супроводу проєктів
Положення про Відділ міжнародних зв'язків Львівського
національного університету, введений в дію наказом ректора від
10.03.2020 р. https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/ifnul_international_office_2020.pdf
Сектор організаційного забезпечення
Функціональними обов’язками сектору організаційного забезпечення є:
оформлення угод про міжнародне співробітництво, облік і моніторинг їхньої реалізації;
організація прийому іноземних делегацій і фахівців;
оформлення закордонних відряджень учасникам освітнього процесу (спільно з Відділом
кадрів);
моніторинг і звітність щодо результатів міжнародної діяльності Університету та його
структурних підрозділів;
офіційне листування із закордонними установами і представництвами іноземних країн;
організаційний супровід та регулярне оновлення інтернет-сторінки ВМЗ;
забезпечення участі Університету у національних і міжнародних рейтингах (спільно з
Науково-дослідною частиною Університету).
Сектор роботи з іноземцями
Функціональними обов’язками сектору роботи з іноземцями є:
організація прийому іноземців у рамках угод і програм академічної мобільності;
видача запрошень та інформування іноземних наукових, науково-педагогічних, педагогічних та
інших категорій працівників, а також осіб, які навчаються, про правила перебування на території
України;
перевірка документів іноземних абітурієнтів на відповідність законодавству України до моменту
зарахування на навчання;
підготовка документів для оформлення посвідок на тимчасове перебування на території України
(спільно з Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки);
супровід іноземців у Державній міграційній службі України у Львівській області для подання
документів, підготовка документів для реєстрації та зняття з реєстрації, реєстрація та зняття з
реєстрації в Центрі надання адміністративних послуг;
внесення усіх даних про іноземних студентів в електронний журнал Міністерства освіти і науки
України;
подання інформації до звітів, які стосуються іноземців, відповіді на запити Служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, посольств.
Сектор академічної мобільності
Функціональними обов’язками сектору академічної мобільності є:
координаційна робота щодо налагодження зв’язків з іноземними закладами освіти,
науковими інституціями та установами з метою організації програм міжнародної
академічної мобільності;
оформлення документів та угод щодо міжнародної академічної мобільності, надання
інформації для подачі заявок, підготовка звітів;
облік наявних угод та учасників міжнародних програм академічного обміну;
формування бази даних програм міжнародної академічної мобільності, потенційних
партнерів;
організація проведення конкурсів на участь в програмах академічної мобільності;
організація семінарів, тренінгів з оформлення документів та інших заходів для підготовки
осіб, які навчаються, і працівників Університету до участі у програмах обміну;
проведення презентацій актуальних міжнародних програм академічного обміну.
www.international.lnu.edu.ua
Сектор супроводу проєктів
Основні завдання Сектору супроводу проєктів :
 сприяння пошуку міжнародних освітніх і наукових ґрантових програм,
 координація співпраці Університету із закордонними організаціями-ґрантодавцями,
 адміністративний супровід формування проєктних пропозицій та заявок,
 допомога в реалізації вже отриманих проєктів та ґрантів.
Робота Сектору сприятиме:
 збільшенню кількості успішних проєктних заявок,
 залученню наукових та науково-педагогічних працівників Університету до їхнього
написання,
 ефективній реалізації проєктів відповідно до умов ґрантодавця та законодавства України.
Нові проєкти
Підготовлено спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська
академія») та подано на конкурс
проєкт Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти на тему
«Інтернаціоналізація вдома : на шляху до інклюзивної та всебічної
інтернаціоналізації / Erasmus+ KA2 ”Internationalization at Home: On the Way
to Inclusive and Comprehensive Internationalization, IntHome”,
номер заявки - 618847-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-SP.
Результати очікуються в серпні 2020 р.
Висновки
Проведена робота дає можливість оцінити проблеми та перспективи інтернаціоналізація
освітнього процесу, наукової діяльності та управління ЗВО / адміністративне забезпечення
інтернаціоналізації (guidance and сommitment) в Україні та за кордоном та необхідність
модернізації роботи усіх залучених служб та імплементації положень інтернаціоналізації в
їхню щоденну роботу.
Адже раніше вважалося, що важливо рахувати показники зовнішньої інтернаціоналізації,
не задумуючись над необхідністю застосування принципів інтернаціоналізації в роботі усіх
служб Університету (від деканату та викладача до їдальні та гуртожитку).
Це дає підстави замислитися над необхідністю інтеграції усіх цих принципів та підходів до
нових методів роботи задля покращення внутрішнього середовища та реалізації стратегії
інтернаціоналізації Університету у повному обсязі.
Дякую за увагу!
Контакти
lnu.edu.ua – сторінка ЛНУ імені Франка
international.lnu.edu.ua – Відділ міжнародних зв'язків
Ifnul.international - Відділ міжнародних зв'язків у Фейсбук
@Ifnul.international - Відділ міжнародних зв'язків в Інстаграм
ifnul.erasmusplus@gmail.com - Відділ міжнародних зв'язків
erasmus.coordinator@lnu.edu.ua – Інституційний координатор програми
Еразмус+ в Університеті (Оксана Краєвська)

More Related Content

Similar to Краєвська Оксана Анатоліївна

Oblikova kartka nddkr 0221_u104620
Oblikova kartka nddkr 0221_u104620Oblikova kartka nddkr 0221_u104620
Oblikova kartka nddkr 0221_u104620
Svitlana Kropelnytska
 
Педагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школиПедагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школи
Svetlana Is
 
Стратегічний план розвитку Донецького державного університету управління
Стратегічний план розвитку Донецького державного університету управлінняСтратегічний план розвитку Донецького державного університету управління
Стратегічний план розвитку Донецького державного університету управління
Dmitriy Thomas
 
Guidelines for professional development
Guidelines for professional developmentGuidelines for professional development
Guidelines for professional development
Nikolay Shaygorodskiy
 
Bezp ser
Bezp serBezp ser
Bezp ser
kzsh22
 
New-pvsh-ua
New-pvsh-uaNew-pvsh-ua
New-pvsh-ua
Nataliya_
 
міксіке20 10 15
міксіке20 10 15міксіке20 10 15
міксіке20 10 15
Ирина Слуцкая
 
Lr4_petrichenko
Lr4_petrichenkoLr4_petrichenko
дистанційне навчання
дистанційне навчаннядистанційне навчання
дистанційне навчання
metodist_selid
 
Tour Main Presentation
Tour Main PresentationTour Main Presentation
Tour Main Presentation
UNISTUDY - international education
 
Active kyiv
Active kyivActive kyiv
Active kyiv
Anastasia Serhienko
 
інформаційній портал кафедри 25 02 2014
інформаційній портал кафедри 25 02 2014інформаційній портал кафедри 25 02 2014
інформаційній портал кафедри 25 02 2014Olena Hrebeshkova
 
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
IvanArtjomov
 
Лабораторна робота LR4-5_4-5.1_kozachenko
Лабораторна робота LR4-5_4-5.1_kozachenkoЛабораторна робота LR4-5_4-5.1_kozachenko
Лабораторна робота LR4-5_4-5.1_kozachenko
kozachenko2019
 
innovpoektparnterstvo
innovpoektparnterstvoinnovpoektparnterstvo
innovpoektparnterstvotank1975
 
Звіт Луганського ОІППО-2013
Звіт Луганського ОІППО-2013Звіт Луганського ОІППО-2013
Звіт Луганського ОІППО-2013
Светлана Брюховецкая
 
проектуємо імідж школи
проектуємо імідж школипроектуємо імідж школи
проектуємо імідж школи
Артем Левицкий
 

Similar to Краєвська Оксана Анатоліївна (20)

Oblikova kartka nddkr 0221_u104620
Oblikova kartka nddkr 0221_u104620Oblikova kartka nddkr 0221_u104620
Oblikova kartka nddkr 0221_u104620
 
Педагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школиПедагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школи
 
айорн
айорнайорн
айорн
 
Стратегічний план розвитку Донецького державного університету управління
Стратегічний план розвитку Донецького державного університету управлінняСтратегічний план розвитку Донецького державного університету управління
Стратегічний план розвитку Донецького державного університету управління
 
Guidelines for professional development
Guidelines for professional developmentGuidelines for professional development
Guidelines for professional development
 
Bezp ser
Bezp serBezp ser
Bezp ser
 
New-pvsh-ua
New-pvsh-uaNew-pvsh-ua
New-pvsh-ua
 
міксіке20 10 15
міксіке20 10 15міксіке20 10 15
міксіке20 10 15
 
Lr4_petrichenko
Lr4_petrichenkoLr4_petrichenko
Lr4_petrichenko
 
дистанційне навчання
дистанційне навчаннядистанційне навчання
дистанційне навчання
 
Tour Main Presentation
Tour Main PresentationTour Main Presentation
Tour Main Presentation
 
ід грудень 2016
ід грудень 2016ід грудень 2016
ід грудень 2016
 
Active kyiv
Active kyivActive kyiv
Active kyiv
 
інформаційній портал кафедри 25 02 2014
інформаційній портал кафедри 25 02 2014інформаційній портал кафедри 25 02 2014
інформаційній портал кафедри 25 02 2014
 
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
 
Лабораторна робота LR4-5_4-5.1_kozachenko
Лабораторна робота LR4-5_4-5.1_kozachenkoЛабораторна робота LR4-5_4-5.1_kozachenko
Лабораторна робота LR4-5_4-5.1_kozachenko
 
innovpoektparnterstvo
innovpoektparnterstvoinnovpoektparnterstvo
innovpoektparnterstvo
 
Звіт Луганського ОІППО-2013
Звіт Луганського ОІППО-2013Звіт Луганського ОІППО-2013
Звіт Луганського ОІППО-2013
 
проектуємо імідж школи
проектуємо імідж школипроектуємо імідж школи
проектуємо імідж школи
 
О.М.Крот. Вимоги та методичні рекомендації до розробки навчальних програм з п...
О.М.Крот. Вимоги та методичні рекомендації до розробки навчальних програм з п...О.М.Крот. Вимоги та методичні рекомендації до розробки навчальних програм з п...
О.М.Крот. Вимоги та методичні рекомендації до розробки навчальних програм з п...
 

More from International Fund of Educational Policy Research

Прийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр Сергійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Пасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег Віталійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Пантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон Віталійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна ЛеонтіївнаНагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Моркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя Володимирівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Миколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена Петрівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Меняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія ІванівнаМеняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Мельник Олена Сергіївна
Мельник Олена СергіївнаМельник Олена Сергіївна
Мельник Олена Сергіївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
International Fund of Educational Policy Research
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Кравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія ЯрославівнаКравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія Ярославівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
International Fund of Educational Policy Research
 
Запорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна ВасилівнаЗапорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна Василівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
International Fund of Educational Policy Research
 
Димань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна МиколаївнаДимань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна Миколаївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Гуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга ІванівнаГуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 

More from International Fund of Educational Policy Research (20)

Прийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр Сергійович
 
Пасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег Віталійович
 
Пантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон Віталійович
 
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна ЛеонтіївнаНагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
 
Моркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя Володимирівна
 
Миколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена Петрівна
 
Меняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія ІванівнаМеняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія Іванівна
 
Мельник Олена Сергіївна
Мельник Олена СергіївнаМельник Олена Сергіївна
Мельник Олена Сергіївна
 
Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
 
Кравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія ЯрославівнаКравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія Ярославівна
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
 
Запорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна ВасилівнаЗапорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна Василівна
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
 
Димань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна МиколаївнаДимань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна Миколаївна
 
Гуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга ІванівнаГуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга Іванівна
 

Recently uploaded

курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
home
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
ssuserd8e4941
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
ssuserce4e97
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Adriana Himinets
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
home
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 

Recently uploaded (20)

курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
 

Краєвська Оксана Анатоліївна

 • 1. Оксана Краєвська Інституційний координатор програми Еразмус+, Керівник секторів супроводу проєктів та академічної мобільності Відділ міжнародних зв'язків erasmus.coordinator@lnu.edu.ua “Internationalisation @ Home”: “Інтернаціоналізація в дії” (імплементація стратегії інтернаціоналізації у Львівському національному університеті імені Івана Франка)
 • 2. Мета і завдання проєкту Мета: Створення ефективної системи реалізації стратегії інтернаціоналізації у Львівському національному університеті імені Івана Франка Завдання: - проаналізувати Стратегію розвитку Університету та Стратегію інтернаціоналізації; - визначити сильні та слабкі сторони Стратегій; - з'ясувати проблеми реалізації Стратегії інтернаціоналізації та шляхи їх вирішення; - напрацювати ефективну систему реалізації та супроводу інтернаціоналізації в Університеті ; - підготувати та подати пропозиції щодо створення та/чи модернізації/реорганізації структурних підрозділів, які забезпечать реалізацію стратегії інтернаціоналізації та її супровід.
 • 3. Інтернаціоналізація вдома Інтернаціоналізація вищої освіти це процес систематичної інтеграції міжнародного компонента в освітньо-виховну, науково-дослідницьку та громадську діяльність ЗВО. Окрім міжнародної співпраці ЗВО потрібні інституційні стратегічні зміни, що дало поштовх активній розробці питання «інтернаціоналізації вдома». Складові інтернаціоналізації вдома :  Інтернаціоналізація освітнього процесу  Інтернаціоналізація наукової діяльності  Інтернаціоналізація управління ЗВО / Адміністративне забезпечення інтернаціоналізації (guidance and сommitment)
 • 4. Університет сьогодні 19 Факультетів 144 Кафедри 20 Громадських організацій 17 Дослідницьких лабораторій 9 Інститутів 6 Європейських мовних та культурних центрів 6 Музеїв 3 Коледжі Наукова бібліотека Ботанічний сад Наукові лабораторії Сучасний комп'ютерний центр Університетські дослідницькі центри Астрономічна обсерваторія Можливість вивчати 23 іноземні мови Заснований у 1661 р.
 • 5. Академічна спільнота ЛНУ • Прибл. 20 000 студентів • Прибл. 4 000 працівників • 2056 науково-педагогічних працівників • 1119 PhD • 220 Докторів • 203 Професорів • 794 Доцентів
 • 6. Міжнародна співпраця 183 двосторонніх угоди з 46 країнами світу 64 Еразмус+ Міжінституційних угод USAID DAAD OEAD Visegrad Mevlana Leopolis for Future www.international.lnu.edu.ua Основні документи та Положення 2016 – Стратегія 2020 2016 – Тимчасове положення про організацію академічної мобільності 2017 – Наказ Ректора щодо процедури організації та проведення конкурсу за програмою Еразмус+ 2018 – Положення про реалізацію міжнародних проектів, грантів та угод 2019 – Положення про визнання результатів навчання 2019 - Стратегічний план розвитку Львівського університету 2019-2026
 • 7. 2007-2016 – 6 проєктів Еразмус Мундус (координатори: Університет Деусто та Університет Турку), 7 проєктів Темпус 2014 – 2 Модулі Жана Моне 2015 - 28 Еразмус+ KA1 угод (1 місце в Україні) та 1 проект Еразмус+ КА2 2016 - 42 Еразмус + KA1 угоди, 1 Жан Моне модуль, 1 проект Еразмус+ КА2 2017 – 49 Еразмус + KA1 угод and 1 проект Еразмус+ КА2 2018 - 61 Еразмус + KA1 угода, 1 Центр досконалості Жана Моне та 2 проекти Еразмус+ КА2 2019 – 64 Еразмус + KA1 угод та 1 Мережа Жан Моне http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/ Проєкти Еразмус+
 • 8. www.international.lnu.edu.ua Відділ міжнародних зв'язків (2019) • Проректор з міжнародних зв'язків (до вересня 2019 р) – тепер Проректор з наукової роботи • Начальник Відділу міжнародних зв'язків – Менеджмент двосторонніх угод (співпраця та мобільність), звітування МОН • Інституційний координатор Програми Еразмус+ • Координатор по роботі зі студентами та викладачами, які приїжджають до Університету • Координатор по роботі зі студентами та викладачами, які виїжджають з Університету • Позаштатний працівник – підтримка веб-сторінки та соціальних мереж • 19 Координаторів академічної мобільності на факультетах
 • 9. Стратегічний план розвитку Львівського університету 2019-2026 Наголошено на важливості ініціювання спільних міжнародних освітніх проєктів із залученням фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундацій, а також реалізації інноваційних проєктів. Зазначено про необхідність: розроблення програми пошуку альтернативних джерел фінансування освітніх, наукових та інфраструктурних проєктів Університету; розроблення нової моделі співпраці з випускниками Університету з метою ефективної координації роботи із залучення коштів для реалізації освітніх і наукових проєктів; залучення фінансових ресурсів за рахунок міжнародних проєктів і ґрантів; створення проєктного офісу для підтримки підготовки працівниками Університету аплікацій міжнародних проєктів і ґрантових програм.
 • 10. Адміністративне забезпечення інтернаціоналізації Необхідно визначити підрозділи, відповідальні за реалізацію окремих положень стратегії інтернаціоналізації, та за реалізацію Стратегії в цілому. Оптимізувати адміністративну діяльність університету з метою сприяння міжнародному співробітництву. Розписати виконавців та терміни по кожному пункту Стратегії , а також призначити відповідальних осіб. Відділ міжнародних зв'язків (ВМЗ) - структурний підрозділ ЛНУ для розробки та впровадження стратегії міжнародної діяльності та інтернаціоналізації Університету, розширення та поглиблення закордонних контактів, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки. Діяльність відділу виконується за основними напрямками:  академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями; участь у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів; організація мобільності професорсько-викладацького складу та студентів;  прийом закордонних делегацій та спеціалістів; встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав; Стратегічне управління Інтернаціоналізацією вдома / імплементація / реалізація стратегії інтернаціоналізації Університету
 • 11. Структура відділу міжнародних зв'язків (пропозиція, листопад 2019 р.) Група загально-організаційного забезпечення – 2-3 особи Група міжнародної академічної мобільності – 2-3 особи. Група по роботі з іноземними студентами – 2-3 особи Група рекламно-інформаційного забезпечення міжнародної діяльності – 2 особи Група міжнародних освітніх проєктів та програм (або окремий відділ) – 3-4 особи
 • 12. Рівні інтернаціоналізації вдома Інтернаціоналізація має відбуватися у двох напрямах – назовні (міжнародна діяльність) і всередину (@Home) та має охопити усіх учасників освітнього та наукового процесу Інтернаціоналізація освіти шляхом підвищення якості освіти, розробки та викладання курсів англійською мовою та підвищення мовної компетентності викладачів і студентів, розвиток міжкультурних, глобальних компетентностей в освітніх програмах (відповідальні : здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, деканати та навчально-методичний відділ). Інтернаціоналізація наукових досліджень шляхом розробки та впровадження інтегрованої, всеосяжної інституційної системи, спрямованої на заохочення та сприяння проведення наукових досліджень, участі науковців у міжнародних дослідницьких проектах (відповідальні : здобувачі вищої освіти, науково- педагогічні працівники, деканати та науково-методичний відділ).
 • 13. Інтернаціоналізація управління : Інтернаціоналізація управління в контексті створення належної інфраструктури /забезпечення/ відповідних передумов для різноманітної міжнародної освітньої та дослідницької діяльності (відповідальні : ректорат, відділ міжнародних зв'язків та адміністративні служби Університету). - формування і розвиток міжнародного бренду Університету (рейтинги, маркетинг, залучення іноземних студентів та викладачів) - робота з іноземними студентами (до, під час та після навчання) – створення належних умов для навчання та проживання, англомовні курси, англомовні адміністративні працівники, buddy system, організація дозвілля - взаємодія з факультетами та структурними підрозділами Університету задля посилення міжнародного співробітництва / інтернаціоналізцаії у різних сферах
 • 14. Відділ міжнародних зв'язків (2020) У лютому 2020 року було реорганізовано Відділ міжнародних зв’язків та затверджено Положення про Відділ, яким передбачається створення секторів : Сектор організаційного забезпечення Сектор роботи з іноземцями Сектор академічної мобільності Сектор супроводу проєктів Положення про Відділ міжнародних зв'язків Львівського національного університету, введений в дію наказом ректора від 10.03.2020 р. https://international.lnu.edu.ua/wp- content/uploads/2020/03/ifnul_international_office_2020.pdf
 • 15. Сектор організаційного забезпечення Функціональними обов’язками сектору організаційного забезпечення є: оформлення угод про міжнародне співробітництво, облік і моніторинг їхньої реалізації; організація прийому іноземних делегацій і фахівців; оформлення закордонних відряджень учасникам освітнього процесу (спільно з Відділом кадрів); моніторинг і звітність щодо результатів міжнародної діяльності Університету та його структурних підрозділів; офіційне листування із закордонними установами і представництвами іноземних країн; організаційний супровід та регулярне оновлення інтернет-сторінки ВМЗ; забезпечення участі Університету у національних і міжнародних рейтингах (спільно з Науково-дослідною частиною Університету).
 • 16. Сектор роботи з іноземцями Функціональними обов’язками сектору роботи з іноземцями є: організація прийому іноземців у рамках угод і програм академічної мобільності; видача запрошень та інформування іноземних наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших категорій працівників, а також осіб, які навчаються, про правила перебування на території України; перевірка документів іноземних абітурієнтів на відповідність законодавству України до моменту зарахування на навчання; підготовка документів для оформлення посвідок на тимчасове перебування на території України (спільно з Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки); супровід іноземців у Державній міграційній службі України у Львівській області для подання документів, підготовка документів для реєстрації та зняття з реєстрації, реєстрація та зняття з реєстрації в Центрі надання адміністративних послуг; внесення усіх даних про іноземних студентів в електронний журнал Міністерства освіти і науки України; подання інформації до звітів, які стосуються іноземців, відповіді на запити Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, посольств.
 • 17. Сектор академічної мобільності Функціональними обов’язками сектору академічної мобільності є: координаційна робота щодо налагодження зв’язків з іноземними закладами освіти, науковими інституціями та установами з метою організації програм міжнародної академічної мобільності; оформлення документів та угод щодо міжнародної академічної мобільності, надання інформації для подачі заявок, підготовка звітів; облік наявних угод та учасників міжнародних програм академічного обміну; формування бази даних програм міжнародної академічної мобільності, потенційних партнерів; організація проведення конкурсів на участь в програмах академічної мобільності; організація семінарів, тренінгів з оформлення документів та інших заходів для підготовки осіб, які навчаються, і працівників Університету до участі у програмах обміну; проведення презентацій актуальних міжнародних програм академічного обміну.
 • 18. www.international.lnu.edu.ua Сектор супроводу проєктів Основні завдання Сектору супроводу проєктів :  сприяння пошуку міжнародних освітніх і наукових ґрантових програм,  координація співпраці Університету із закордонними організаціями-ґрантодавцями,  адміністративний супровід формування проєктних пропозицій та заявок,  допомога в реалізації вже отриманих проєктів та ґрантів. Робота Сектору сприятиме:  збільшенню кількості успішних проєктних заявок,  залученню наукових та науково-педагогічних працівників Університету до їхнього написання,  ефективній реалізації проєктів відповідно до умов ґрантодавця та законодавства України.
 • 19. Нові проєкти Підготовлено спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська академія») та подано на конкурс проєкт Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти на тему «Інтернаціоналізація вдома : на шляху до інклюзивної та всебічної інтернаціоналізації / Erasmus+ KA2 ”Internationalization at Home: On the Way to Inclusive and Comprehensive Internationalization, IntHome”, номер заявки - 618847-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-SP. Результати очікуються в серпні 2020 р.
 • 20. Висновки Проведена робота дає можливість оцінити проблеми та перспективи інтернаціоналізація освітнього процесу, наукової діяльності та управління ЗВО / адміністративне забезпечення інтернаціоналізації (guidance and сommitment) в Україні та за кордоном та необхідність модернізації роботи усіх залучених служб та імплементації положень інтернаціоналізації в їхню щоденну роботу. Адже раніше вважалося, що важливо рахувати показники зовнішньої інтернаціоналізації, не задумуючись над необхідністю застосування принципів інтернаціоналізації в роботі усіх служб Університету (від деканату та викладача до їдальні та гуртожитку). Це дає підстави замислитися над необхідністю інтеграції усіх цих принципів та підходів до нових методів роботи задля покращення внутрішнього середовища та реалізації стратегії інтернаціоналізації Університету у повному обсязі.
 • 21. Дякую за увагу! Контакти lnu.edu.ua – сторінка ЛНУ імені Франка international.lnu.edu.ua – Відділ міжнародних зв'язків Ifnul.international - Відділ міжнародних зв'язків у Фейсбук @Ifnul.international - Відділ міжнародних зв'язків в Інстаграм ifnul.erasmusplus@gmail.com - Відділ міжнародних зв'язків erasmus.coordinator@lnu.edu.ua – Інституційний координатор програми Еразмус+ в Університеті (Оксана Краєвська)