SlideShare a Scribd company logo
РОЗРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ДО 2025 РОКУ
Димань Т.М.
Інноваційний Університет - 2020
Структура стратегії
1. Хто ми є?
2. Місія
3. Бачення
4. Ключові цінності і принципи
5. SWOT-аналіз діяльності
6. Стратегічні пріоритети
6.1. Пріоритет 1
6.2. Пріоритет 2
6.3. Пріоритет 3
6.4. Пріоритет 4
7. Система індикаторів
8. Методологія
9. Ресурси
10. Коло відповідальних осіб
Хто ми є?
 Найстаріший аграрний університет України, розташований у регіоні з
розвинутим аграрним виробництвом
 6 факультетів
 6372 студенти
 4025 – денна форма навчання
 2347 – заочна форма навчання
 16 бакалаврських ОП
 18 магістерських ОП
 Навчально-виробничий центр (1700 га)
дослідне поле – 130 га
біостаціонар – 2 га
лісництво – 270 га
Місія університету
Підготовка висококваліфікованих
конкурентоспроможних фахівців нового
покоління для сфери аграрного
виробництва шляхом надання освітніх
послуг відмінної якості, дотримання
високих стандартів у викладанні, науковій і
професійній діяльності.
Бачення
БНАУ – провідний національний аграрний
навчально-науковий центр з розвинутою
інфраструктурою, який органічно
інтегрований у європейський освітній та
науковий простір, здійснює підготовку
конкурентоспроможних, інноваційно
орієнтованих фахівців.
Ключові цінності
Автономія університету
Якість
Рівноправність усіх учасників освітнього
процесу
Пріоритет командної цілі над особистою
Відповідальність і порядність
Відкритість і довіра
Компетентність
Доступність вищої освіти
Принципи
Партнерства
Студентоцентризму
Орієнтації на споживача
Лідерства та персональної відповідальності
керівників усіх рівнів
Професіоналізму та компетентності
працівників
Прозорості та логічності процесів прийняття
рішень
Корпоративної культури
Здоров'я та безпеки
SWOT-аналіз
Загрози
Скорочення чисельності
абітурієнтів
Зменшення державного
фінансування сфери ВО
Зміни у законодавстві
Низький рівень
загальноосвітньої
підготовки абітурієнтів
Перенасичення ринку
праці спеціалістами з ВО
Висока конкуренція на
ринку освітніх послуг
Зниження привабливості
ЗВО як місця роботи
молодих спеціалістів
Відтік найбільш
підготовлених абітурієнтів
у столичні та зарубіжні
ЗВО
SWOT-аналіз
Можливості
Зростання інтересу населення до дистанційних
форм навчання, скорочених програм підготовки
Зростання інтересу іноземних громадян до
навчання в Україні
Розроблення і впровадження практико-
орієнтованих програм інноваційного типу
Отримання додаткових ресурсів використовуючи
можливості міжнародного співробітництва
(Еразмус+, Горизонт 2020)
Підвищення значущості профільної освіти як
чинника успішної кар'єри
Формування освітньо-науково-виробничих
кластерів
SWOT-аналіз
Сильні сторони
Висока частка НПП з науковими ступенями
Прибутковий навчально-виробничий центр
Участь у реалізації міжнародних проектів
Контингент іноземних студентів
Наявність напрямів підготовки, запитуваних на
ринку праці
SWOT-аналіз
Слабкі сторони
Недостатній рівень академічної репутації у
вітчизняних і міжнародних рейтингах
Низький рівень публікаційної активності і
цитованості
Низький рівень володіння англійською мовою
НПП і студентів
Високе фізичне і моральне зношення
матеріально-технічної бази та інфраструктури
Низький рівень комерціалізації інтелектуальної
власності
Зниження інтересу студентів до процесу навчання
Застарілий зміст деяких ОП
Нерозуміння стратегічного цілепокладання
членами колективу
Стратегічна мета
створення привабливого освітнього
середовища для студентів, досягнення
лідерства у сфері аграрної освіти і науки
України, забезпечення гідної позиції у
державних та європейських рейтингах
закладів вищої освіти за якістю освітніх
послуг.
Стратегічні пріоритети
1. Практико-орієнтована освітня діяльність,
що відповідає європейським стандартам
якості
2. Прагматизація науково-дослідної
діяльності з метою перетворення наукових
розробок у джерело доходів університету
3. Інтернаціоналізація діяльності
університету
4. Сучасна інфраструктура, комфортні умови
діяльності для студентів і працівників
SWOT-аналіз_Освіта
Сильні сторони Слабкі сторони
Висока частка НПП з науковими ступенями Застарілий зміст деяких освітніх програм
Навчально-виробничий центр Відсутність БНАУ в міжнародних рейтингах
Контингент іноземних студентів Зниження інтересу студентів до процесу навчання
Ветеринарна клініка Низький рівень володіння англійською мовою в
НПП
Юридична клініка, акредитована Українською
асоціацією юридичних клінік
Високе фізичне і моральне зношення матеріально-
технічної бази та інфраструктури
Інститут післядипломної освіти
Реалізація міжнародних освітніх проєктів
Можливості Загрози
Зростання інтересу населення до дистанційних
форм навчання, скорочених програм підготовки
Скорочення чисельності абітурієнтів, відтік
найбільш підготовлених у столичні та зарубіжні ЗВО
Зростання інтересу іноземних громадян до
навчання в БНАУ
Перенасичення ринку праці спеціалістами з ВО
Значний майновий комплекс Зменшення державного фінансування сфери ВО
Розширення автономії ЗВО і можливості
оперативно реагувати на нові виклики, швидко
адаптувати ОП до зміни вимог ринку праці ібувачів
Зниження привабливості ЗВО як місця роботи для
молодих спеціалістів
Додаткові ресурси завдяки міжнародному
співробітництву (Еразмус+)
Низький рівень освітньої підготовки абітурієнтів
Розширення сервісних послуг Висока конкуренція на ринку освітніх послуг
Пріоритет 1. Практично-орієнтована освітня діяльність, що
відповідає європейським стандартам якості
загальне керівництво і контроль – проректор Новак В.П.
 «Культура якості», керівник – проректор Димань Т.М.
• розвиток системи внутрішнього забезпечення якості
• оптимізація кількості ОП, що реалізуються на факультетах
• національна акредитація ОП
• міжнародна акредитація ОП «Ветеринарна медицина»
• навчання проєктних груп ОП
• удосконалення внутрішньої нормативної бази з питань якості освіти
• удосконалення змісту анкет і процесу анкетування на факультетах
 «Брендинг», керівник – Балацький Ю.О.
• формування та реалізація системи заходів щодо ефективного
позиціювання Університету на ринку освітніх послуг в Україні
• визначення форм і каналів комунікацій з цільовими аудиторіями щодо
просування бренд-капіталу БНАУ
• формування нового конкурентоспроможного образу Університету за
використання вербальних ідентифікаторів
• розроблення паспорта корпоративних стандартів БНАУ
 «Практико-орієнтовані програми», керівник – Зубченко В.В.
• модернізація існуючих освітніх програм
• відкриття нових міждисциплінарних, практико-орієнтованих ОП
(органічне землеробство; технологія виробництва продукції тваринництва
з основами агрономії, ветеринарної медицини)
• удосконалення процедури вибору дисциплін
• ревізія навчальних планів факультетів
• актуалізація робочих програм дисциплін / силабусів
• розширення практичної підготовки на базі навчально-науково-виробничої
клініки
 «Освітній хаб», керівник – Дем’яненко О.О.
• навчання інноваційним освітнім технологіям
• запровадження т’юторства.
 «Абітурієнт», керівник – Скиба В.В.
• доуніверситетська робота з залученням студентського самоврядування
• вивчення і впровадження успішних практик профорієнтації інших ЗВО
• розроблення нових підходів популяризації університету.
 «Випускник», керівник – Ліскович В.А.
• розроблення системи відстеження кар'єри випускників
• моніторинг працевлаштування випускників закордоном
• запровадження загально університетської щорічної конференції
випускників
• розроблення і впровадження анкетування випускників.
 «Е-навчання», керівник – Зубченко В.В.
• ревізія та удосконалення контенту на платформі Moodle
• формування електронної бази кваліфікаційних робіт
• формування електронної бази освітніх програм, навчальних планів та
програм освітніх компонентів
 «Освітні і сервісні послуги», керівник – Мазур Т.Г.
• удосконалення існуючих курсів післядипломної освіти
• розроблення і запровадження нових короткотермінових, в т.ч.
дистанційних курсів і тренінгів
• ветеринарні послуги
• консалтинг, переклади тощо
• розміщення пропонованих сервісів на Порталі управління знаннями.
Індикатори_Освіта
Абсолютні показники
 Кількість студентів, зарахованих на 1 курс
 Кількість слухачів Інституту післядипломного навчання
 Кількість ОП, акредитованих НАЗЯВО
 Кількість укладених угод про співробітництво з
підприємствами і компаніями
 Кількість студентів-призерів предметних і фахових
олімпіад
 Сума зароблених коштів за додаткові освітні та сервісні
послуги
 Місце у вітчизняних і міжнародних рейтингах
Відносні показники
 Рівень працевлаштування випускників
 Відсоток звернень випускників до центру зайнятості
 Кількість студентів на 1 викладача
№ Заходи Очікувані
результати
Показники Прогнозні значення
показників
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1 Формування і
подальший
розвиток системи
внутрішнього
забезпечення якості
освіти
Забезпечення
ефективного
управління освітнім
процесом,
контролю його
якості
Сформована нормативна
база.
Дієві групи зі змісту і
якості освіти на
факультетах
+ + + + + +
2 Удосконалення
системи
внутрішнього
аудиту системи
управління якості в
університеті
Підвищення якості
освіти і освітнього
процесу
Середньорічна кількість
проведених внутрішніх
аудитів структурних
підрозділів
6 8 10 12 12 13
Середньорічна кількість
проведених анкетувань
учасників освітнього
процесу та ін.
стейкхолдерів
8 8 9 10 11 12
3 Участь у
національних
системах
визначення
рейтингів
університетів
Відповідність
системи освіти в
університеті
кращим
вітчизняним
зразкам
Кількість національних
систем рейтингування, в
яких університет бере
участь
2 2 2 2 2 3
4 Участь у
міжнародних
системах
рейтингування
університетів
Відповідність
системи освіти в
університеті
кращим
зарубіжним
зразкам
Кількість міжнародних
систем рейтингування, в
яких університет бере
участь
1 2 2 2 2 3
5 Міжнародна
акредитація
освітніх програм
Відповідність
університетських
стандартів освіти
міжнародним
вимогам
Кількість освітніх програм,
акредитованих
міжнародними
агентствами
1 2 3 4 4 5
6 Оперативне
реагування на
динаміку ринку
праці
Привабливість
університету як
місця навчання
Загальна кількість
студентів-громадян
України, які навчаються
8500
86000
8700
9000
9200
9500
Відсоток
працевлаштування
випускників, які навчалися
за державним
замовленням
50 53 55 58 60 63
7 Реалізація програми
освіти упродовж
життя
Привабливість
університету як
місця навчання.
Задоволення
потреб ринку праці
Коучинг персоналу,
мотивація НПП до
самоосвітньої
діяльності
Кількість здобувачів
вищої освіти заочної
форми навчання
193
4
200
0
205
0
210
0
220
0
230
0
Середньорічна кількість
слухачів Інституту
післядипломного
навчання
1000
1350
1100
1150
1150
1200
Кількість сертифікатних
курсів післядипломного
навчання
4 4 5 5 6 6
8 Перегляд і оновлення
освітніх програм,
програм навчальних
дисциплін на засадах
студентоцентрованого
підходу
Дидактична
система з чітко
визначеними
результатами
навчання,
релевантними
методами
викладання і
засобами
оцінювання
Відсоток авторських
інноваційних робочих
програм навчальних
дисциплін
35 40 45 50 55 60
Методична
забезпеченість
навчальних дисциплін, %
86 90 100 100 100 100
9 Розвиток
системи
навчально-
методичного
забезпечення
освітнього
процесу
Виконання
державних,
галузевих,
університетських
стандартів освіти.
Підвищення якості
освітнього процесу
Середньорічна кількість
виданих підручників,
навчальних посібників
10 10 12 12 13 14
Кількість електронних
навчальних курсів (на
платформі Moodle)
569 570 580 590 600 610
Кількість розміщених у
репозитарії університету
підручників і навчальних
посібників за авторством НПП
університету
101 121 133 145 168 182
Кількість розміщених у
репозитарії методичних
вказівок щодо виконання
індивідуальних, самостійних
робіт за авторством НПП
університету
152 165 180 195 220 250
10 Розширення переліку
освітніх та сервісних
послуг
(запровадження
короткотермінових
курсів і тренінгів,
ветеринарні послуги,
консультативні
послуги, переклади
тощо)
Врахування потреб
ринку. Підвищення
гнучкості
університетської
освіти. Збільшення
привабливості
університету як
місця навчання
Кількість підрозділів,
що надають додаткові
освітні послуги
3 3 4 5 5 6
11 Розвиток і створення
нових формальних і
неформальних
навчально-
виробничих,
навчально-наукових
центрів, комплексів з
науково-дослідними
організаціями,
підприємствами
Забезпечення
інтеграції
університетської
освіти з
виробництвом і
наукою. Підготовка
конкурентоспромо
жних фахівців.
Кількість навчально-
виробничих центрів в
університеті
1 1 2 2 2 2
Кількість
загальноосвітніх
навчальних закладів, що
входять до навчально-
наукового центру
університету
8 8 8 8 8 8
12 Соціально-
педагогічний
супровід
Забезпечення
сприятливих умов
навчання (зокрема
особам з особливими
потребами).
Адаптація
першокурсників до
навчання в
університеті
Середньорічна кількість
семінарів, тренінгів,
інших заходів
7 10 15 15 20 20
Середньорічна кількість
методичних семінарів
для кураторів
академічних груп
10 10 15 15 17 17
13 Робота з
обдарованою
учнівською
молоддю
Формування якісного
контингенту студентів
Кількість угод про
співпрацю із
загальноосвітніми
навчальними закладами
99 110 120 130 130 145
Кількість НПП, які
консультують роботи
членів МАН
37 40 40 45 45 50
Кількість НПП, яких
запрошують до
оцінювання робіт МАН
29 30 35 35 40 45
14 Стимулювання
успішності
студентів
Підвищення
мотивації студентів
до навчання
Кількість студентських
конкурсів
9 9 10 10 11 11
Кількість лекцій,
практичних занять, що
проводяться англійською
мовою
300 300 320 350 35
0
38
0
Кількість студентів-призерів
предметних і фахових
олімпіад, на рік
10 12 13 14 15 20
Кількість студентів-
стипендіатів ВР, ім.
Грушевського та ін., на рік
7 8 9 10 11 12
15 Профорієнтаційна
робота,
пропагування
університетської
освіти
Формування
мотивованого
контингенту студентів
Кількість
профорієнтаційних заходів
(Дні відкритих дверей,
ярмарки професій,
університетські олімпіади,
знайомства з факультетами)
9 9 9 9 9 10
16 Розширення бази
електронних
ресурсів
університету
Розширення доступу
студентів та НПП до
інформаційних
ресурсів.
Оптимізація
матеріальних
ресурсів університету.
Кількість джерел інформації
у базі репозитарію
3583
4000
4200
4400
4600
6000
SWOT-аналіз_Наука
Сильні сторони Слабкі сторони
Висока частка НПП з науковими ступенями Низький рівень публікаційної активності НПП
Досвід реалізації міжнародних наукових
проєктів
Низький рівень володіння англійською мовою в НПП
Досвід реалізації наукових проєктів з
державних фондів
Високе фізичне і моральне зношення матеріально-технічної бази
Наявність авторитетних наукових шкіл Низький рівень комерціалізації інтелектуальної власності
Наявність фахових видань Низька позиція університету у рейтингах (Топ 200, Webometrics)
Низький рівень залучення студентів до наукових досліджень
Низька активність студентів у написанні конкурсних студентських
наукових робіт
Можливості Загрози
Додаткові ресурси завдяки можливостям
міжнародного співробітництва (Горизонт
2020)
Зміна підходів до фінансування науки, перехід
на конкурсне грантове фінансування і фінансування за системою
уніфікованих показників
Доступ до комерційних інструментів
Scopus і WoS за кошти держбюджету
Прагматизм фінансових розрахунків провокує конфлікт інтересів
окремих факультетів та академічної спільноти в цілому і знижує
можливості взаємодії, зникнення синергії
Грантове фінансування науки через
Національний фонд досліджень
Зниження привабливості ЗВО як місця роботи молодих
спеціалістів
Конкурси наукових проєктів МОН
Пріоритет 2. Прагматизація науково-дослідної
діяльності з метою перетворення наукових
розробок у джерело доходів університету
загальне керівництво і контроль – проректор Варченко О.М.
 «Інтердисциплінарність», керівник – Варченко О.М.
• розвиток міждисциплінарних досліджень
• створення науково-освітніх кластерів
• забезпечення функціонування міжкафедральних наукових лабораторій
 «Світовий академічний простір», керівник – Бачинська Н.А.
• підвищення публікаційної активності НПП
• формування наукових видань, що індексуються наукометричними базами
даних Scopus, WoS
 «Трансфер технологій», керівник – Царенко Т.М.
• нарощування прикладних розробок та їх комерціалізація
• тренінги для розробників наукових проєктів на фінансування МОН та НФД
• створення наукового парку на базі НВЦ Александрійського коледжу
 «Інтеграція науки і освіти», керівник – Олешко О.Г.
• актуалізація діяльності наукових гуртків
• заохочення студентських публікацій
• розширення тематики дослідницьких кваліфікаційних робіт
Індикатори_Наука
Абсолютні показники
 Обсяг фінансування науки
 Кількість публікацій у виданнях, що індексуються базами даних Scopus, WoS
 Індекс Гірша Університету
 Кількість публікацій у виданнях вище 3 квартиля
 Кількість призерів конкурсів студентських наукових робіт
 Кількість захищених кандидатських / докторських дисертацій
 Кількість виданих наукових монографій
 Кількість отриманих патентів
 Кількість комерціалізованих розробок
 Кількість статей у фахових виданнях
 Обсяг надходжень від комерціалізації розробок
 Обсяг надходжень за міжнародними науковими проєктами
 Обсяг надходжень за проєктами МОН та НФД
 Кількість стартапів
Відносні показники
 % вчасно захищених дисертацій
 Кількість публікацій на 1 НПП
Науково-дослідна та інноваційна діяльність
№з
/п
Показники Прогнозні значення показників
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Обсяг фінансування науки 1624 2720 3644 5033 6500 8060
2 К-ть акредитованих науково-дослідних лабораторій 0 2 2 4 4 4
3 К-ть публікацій у виданнях бази Scopus 42 50 60 73 87 105
4 К-ть публікацій у виданнях бази WoS 43 52 62 75 90 107
5 Індекс Гірша Університету 10 11 12 13 14 15
6 Кількість публікацій у виданнях вище 3 квартиля 1 2 3 4 5 6
7 К-ть публікацій у вітчизняних фахових виданнях 410 410 410 410 410 410
8 К-ть публікацій у базах Scopus та WoS на 1 НПП 0,22 0,27 0,32 0,39 0,46 0,56
9 К-ть публікацій у вітчизняних фахових виданнях на 1 НПП 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
10 К-ть призерів конкурсів студентських наукових робіт 10 12 15 17 21 22
11 К-ть захищених кандидатських дисертацій 17 17 17 17 17 17
12 К-ть захищених докторських дисертацій 9 9 9 9 9 9
13 % вчасно захищених дисертацій 100 100 100 100 100 100
14 К-ть виданих наукових монографій 20 20 20 20 20 20
15 К-ть отриманих патентів 20 20 20 20 20 20
16 К-ть комерціалізованих розробок 1 2 3 4 5 6
17 Обсяг надходжень від комерціалізації розробок 10 20 30 40 50 60
18 Обсяг надходжень за міжнародними науковими проєктами 500 500 500 500 500 500
19 Обсяг надходжень за проєктами МОН та НФД 200 400 600 800 1000 1200
20 К-ть стартапів 0 2 2 2 2 2
21 К-ть розміщених у репозитарії монографій НПП БНАУ 20 20 20 20 20 20
22 К-ть розміщених у репозитарії наукових публікацій НПП 500 500 500 500 500 500
SWOT-аналіз_Інтернаціоналізація
Сильні сторони Слабкі сторони
Укладені угоди про співробітництво із
зарубіжними ЗВО
Низький рівень володіння англійською мовою в НПП
Досвід реалізації міжнародних освітніх і
наукових проектів
Мала кількість англомовних ОП
Зростання інтересу іноземних громадян до
навчання в БНАУ
Низька підготовка адміністрації щодо організації
навчання іноземців
Високий рівень мовної підготовки для
іноземних слухачів
Відсутність Університету в міжнародних рейтингах
Невисока плата за навчання Небажання НПП створювати спільні ОП
Можливості Загрози
Міжнародне співробітництво у рамках
програм «Еразмус +», «Горизонт 2020», ін.
Непрогнозована візова політика
Відсутність державної підтримки іноземних студентів
Пріоритет 3. Інтернаціоналізація
 «Міжнародний інвестиційний освітній центр», керівник – Шуст О.А.
• розширення контингенту іноземних студентів
• розроблення, оформлення, інформаційний супровід, імплементація та забезпечення сталості
реалізованих проєктів
• навчання з розроблення міжнародних проєктів (тренінги, семінари, практикуми тощо;
• поширення досвіду виконавців міжнародних проєктів
• створення міждисциплінарних проєктних груп
 «Англійська для всіх», керівник – Рудакова Т.М.
• удосконалення англомовної вебсторінки університету
• розроблення і удосконалення англомовних навчальних програм дисциплін / силабусів
• англомовний контент на платформі Moodle
• запровадження мовних курсів Кембриджського університету для студентів і НПП
• поширення практики викладання англійською на факультетах
 «Іноземний студент», керівник – Терещук М.М.
• розширення традиційних сегментів залучення іноземних студентів
• навчально-методичне забезпечення мовних курсів
• соціально-психологічна підтримка іноземних студентів
• інтеграція іноземних студентів в соціокультурний простір університету
 «Інтернаціоналізація ОП», керівник – Новікова В.В.
• розширення участі в програмах подвійного диплому
• розширення зарубіжного партнерства в рамках програми Еразмус+КА1
Індикатори_Інтернаціоналізація
Абсолютні показники
 Кількість іноземних громадян-слухачів курсів мовної підготовки
 Кількість іноземних студентів
 Кількість іноземних викладачів
 Кількість студентів, що взяли участь у програмах академічної мобільності
 Кількість НПП, що взяли участь у програмах академічної мобільності
 Кількість НПП що беруть участь у виконанні міжнародних освітніх проєктів
 Кількість НПП, що викладають англійською мовою
 Кількість НПП, що мають сертифікований рівень В2 і вище знання
англійської мови
 Кількість НПП, що беруть участь у міжнародних наукових проєктах
 Кількість публікацій НПП у співавторстві з зарубіжними колегами
 Обсяг надходжень за міжнародними проєктами
Відносні показники
 Частка іноземних студентів
 Частка дисциплін, які викладаються англійською мовою
 Частка публікацій з міжнародним співавторством
 Частка доходів від міжнародної діяльності
№з
/п
Заходи Очікувані
результати
Показники Прогнозні значення показників
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Організаційне
забезпечення
навчання
іноземців
Збільшення
кількості
студентів-
іноземців
Підвищення
якості освітніх
послуг.
Членство у міжнародних
асоціаціях
4 5 5 6 6 6
Контингент іноземних
студентів
250 300 350 400 450 500
Контингент іноземних
громадян, які пройшли
мовну підготовку
110 150 200 250 300 350
Контингент іноземних
громадян, які навчаються
за освітнім рівнем
бакалавра
112 150 200 250 300 350
Контингент іноземних
громадян, які навчаються
за 2 і3 рівнями ВО
7 15 20 25 40 50
Кількість ОП, за якими
навчаються іноземні
студенти
6 8 10 10 10 10
2 Розвиток
навчально-
методичного
забезпечення
навчання
іноземних
громадян
Збільшення
контингенту
іноземних
студентів.
Покращення їх
комунікативної
компетентності
Кількість навчальних
програм дисциплін
англійською мовою
240 320 400 420 450 480
3 Розроблення
інноваційних
методик та метод.
забезпечення для
викладання
української мови як
іноземної
Збільшення
контингенту
іноземних
студентів.
Покращення їх
комунікативної
компетентності
Кількість виданих підручників,
навчальних посібників з
української мови як іноземної н
2 2 2 2 2 2
4 Розвиток
академічної
мобільності
студентів і
викладачів
Наявність умов
для прийому
студентів, обміну
студентами і
викладачами.
Гармонізація ОП з
програмами
зарубіжних
партнерів.
Нові методики
викладання
К-ть угод про співробітництво із
зарубіжними партнерами
5 6 6 6 6 7
Середньорічна к-ть студентів і
аспірантів , які пройшли
навчання за програмою
Еразмус+КА1
6 7 8 10 15 20
Середньорічна к-ть НПП, які
пройшли стажування
закордоном
12 15 18 20 25 30
Середньорічна к-ть зарубіжних
викладачів, які проводили
заняття для студентів БНАУ
12 12 13 14 15 15
5 Поліпшення
кадрового
потенціалу НПП, які
працюють з
іноземними
студентами
Підвищення
якості навчання
іноземних
студентів
К-ть НПП, які підвищили
кваліфікацію на спец. курсах
4 8 10 12 14 15
К-ть НПП, які пройшли
сертифікатні тренінги з
викладання української мови як
іноземної
6 6 6 6 7 8
6 Розвиток
міжкультурної
комунікації
Поширення
інформації про
університет за
кордоном. Виховання
у студентів культури
міжнаціональних
стосунків
Кількість міжнародних
культурно-
просвітницьких заходів,
в яких брали участь
студенти університету,
на рік
2 2 3 3 3 4
К-ть культурно-
просвітницьких та
виховних заходів, в яких
брали участь іноземні
студенти
2 2 3 3 3 4
7 Розвиток
міжнародного
співробітництва
університету
Запровадження
кращих зарубіжних
практик у навчанні і
викладанні.
Залучення грантових
коштів для розвитку
освітнього процесу і
дослідницької
діяльності
К-ть НПП, що беруть
участь у виконанні
міжнародних освітніх
проектів
30 32 35 35 40 40
К-ть НПП, що беруть
участь у міжнародних
наукових проектах
3 3 3 5 5 5
Кількість НПП, що мають
сертифікований рівень
В2 і вище знання
англійської мови
40 43 45 47 49 50
Пріоритет 4. Сучасна інфраструктура, комфортні
умови діяльності для студентів і працівників
(загальне керівництво і контроль – проректор Карпенко А.М.)
 «Зелений університет», керівник – Карпенко А.М.
• створення ради програми «зелений університет» з енергозбереження
• проведення енергоаудиту навчальних корпусів та гуртожитків
• розроблення програми енергоефективності університету;
• розрахунок лімітів електро-, тепло-, водоспоживання
• постійний моніторинг витрат енергоносіїв
• здійснення покрокової заміни внутрішньоуніверситетських тепломереж
• розроблення проєкту модернізаціі електромережі і системи освітлення
аудиторій навчальних корпусів
• покрокова заміна електромережі на сучасну енергозберігаючу мережу
• розроблення рекомендацій підрозділам щодо покращення енергетичної
ефективності
• підвищення обізнаності спільноти університету з питань енергозбереження
• визначення рейтингу підрозділів з енергоефективності
• щорічне проведення тижня енергоефективності
• співпраця з міською громадою у галузі енергозбереження
 «Модернізація», керівник – Трофимчук М.І.
• ревізування архітектури існуючої інформаційної мережі університету
• аналіз сучасних вимог до інформаційної мережі університету
• інвентаризація комп’ютерного парку факультетів
• розроблення програми, плану, техніко-економічного обґрунтування та
кошторису виконання робіт з модернізації інформаційної мережі університету
• реалізація проєкту реінжинірингу інформаційної мережі університету
• оновлення матеріально-технічного та програмного забезпечення освітнього
процесу і наукової діяльності
 «Ветеринарна клініка», керівник – Петренко О.Ф.
• завершення реконструкції
• спорудження стаціонару для коней
• придбання нового обладнання для ультразвукового та рентгеноскопічного
аналізу
 «Майновий комплекс», керівник – Карпенко А.М.
• оптимізація майнового комплексу
• реконструкція гуртожитку №5 під сімейний
• ремонти гуртожитків №3, 4, 5
 «Електронний документообіг», керівник - Юрченко О.М.
• запровадження інтегрованої системи електронного управління освітньою,
науковою діяльністю, фінансовими та кадровими ресурсами
Індикатори_Інфраструктура
Абсолютні показники
 Обсяг видатків на комунальні послуги
 Кількість комп’ютерних класів
 Кількість аудиторій, обладнаних мультимедійним
обладнанням
 Загальна кількість робочих місць у комп’ютерних
класах
 Кількість відремонтованих кімнат у гуртожитках
 Кількість пунктів сортування сміття на території
 Відносні показники
1 Ревізування
архітектури
існуючої
інформаційної
мережі
університету
Об’єктивна
інформація про стан
інформаційної мережі
університету
Наявність об’єктивної
інформації про стан
інформаційної мережі
університету (специфікація
мережевого обладнання,
схема розведення кабелів,
мережеве та веб-програмне
забезпечення)
- + + + +
К-ть комп’ютерних класів 18 19 20 23 25
Загальна к-ть робочих місць у
комп’ютерних класах
236 260 272 308 320
К-ть аудиторій, обладнаних
мультимедійним обладнанням
47 50 55 60 65
2 Аналіз вимог до
інформаційної
мережі
університету
Затверджена
специфікація вимог до
інформаційної мережі
Наявність узгодженої та
затвердженої специфікації
вимог до інформаційної мережі
університету
- + + + +
3 Розроблення
програми, плану,
техніко-економічного
обґрунтування та
кошторису виконання
робіт з модернізації
інформаційної
мережі університету
Затверджені
програма, план,
кошторис робіт
Наявність
затверджених
програми, плану,
кошторису виконання
робіт з модернізації
інформаційної
мережі університету
- + + + +
4 Реалізація проєкту
реінжинірингу
інформаційної мережі
університету
Відповідність
інформаційної мережі
університету
сучасному стану
інформаційно-
комунікаційних
технологій
Наявність
інформаційно-
комунікаційної
системи, яка
відповідає
встановленим
вимогам
- - - - +
5 Удосконалення
інформаційної
системи для
забезпечення
проведення занять з
використанням
мережі Інтернет
Забезпечення
можливості
проведення лекцій,
практичних занять,
конференцій за
використання мережі
Інтернет
Відсоток задоволення
потреб щодо
проведення занять і
конференцій за
використання мережі
Інтернет
65 65 70 75 80
Методологія
Процесна модель управління якістю освіти в БНАУ
Цикл забезпечення якості вищої освіти в БНАУ
Ресурси
• Диверсифікація джерел залучення коштів через систему
грантів, благодійних фондів, державних, приватних та
інших джерел
• Підвищення ефективності використання матеріально-
технічної бази Університету

More Related Content

What's hot

Педагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школиПедагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школи
Svetlana Is
 
Управління навчальним закладом
Управління навчальним закладомУправління навчальним закладом
Управління навчальним закладом
Svetlana Is
 
Public administration bachelor_kneu_2021
Public administration bachelor_kneu_2021Public administration bachelor_kneu_2021
Public administration bachelor_kneu_2021
KNEPA KNEU
 
презентация ммк
презентация ммкпрезентация ммк
презентация ммк
svtovod
 
лекція №4
лекція №4лекція №4
лекція №4
galanet
 
New-pvsh-ua
New-pvsh-uaNew-pvsh-ua
New-pvsh-ua
Nataliya_
 
творчій потенціал кафедри сп
творчій потенціал кафедри сптворчій потенціал кафедри сп
творчій потенціал кафедри спOlena Hrebeshkova
 
лекція №4
лекція №4лекція №4
лекція №4
galanet
 
Methodical principles for the development of educational programs and their d...
Methodical principles for the development of educational programs and their d...Methodical principles for the development of educational programs and their d...
Methodical principles for the development of educational programs and their d...
Любовь Носонова
 
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
Svetlana Is
 
Моркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя Володимирівна
International Fund of Educational Policy Research
 
intel_artek_3
intel_artek_3intel_artek_3
intel_artek_3
galina_pr
 
Agenty zminpnu successful_case_12.04.21_newone
Agenty zminpnu successful_case_12.04.21_newoneAgenty zminpnu successful_case_12.04.21_newone
Agenty zminpnu successful_case_12.04.21_newone
Svitlana Kropelnytska
 
Гринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга СтепанівнаГринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга Степанівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Agenty zminpnu successful_case_30.03.21
Agenty zminpnu successful_case_30.03.21Agenty zminpnu successful_case_30.03.21
Agenty zminpnu successful_case_30.03.21
Svitlana Kropelnytska
 
intel_artek_2
intel_artek_2intel_artek_2
intel_artek_2
galina_pr
 
Аналіз моніторингу за 2021на сайт
Аналіз моніторингу за 2021на сайтАналіз моніторингу за 2021на сайт
Аналіз моніторингу за 2021на сайт
MarynaMatrosova
 
Професійне вдосконалення науково-педагогічних працівників: проблеми та шляхи ...
Професійне вдосконалення науково-педагогічних працівників: проблеми та шляхи ...Професійне вдосконалення науково-педагогічних працівників: проблеми та шляхи ...
Професійне вдосконалення науково-педагогічних працівників: проблеми та шляхи ...
Светлана Брюховецкая
 

What's hot (20)

Педагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школиПедагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школи
 
Управління навчальним закладом
Управління навчальним закладомУправління навчальним закладом
Управління навчальним закладом
 
Public administration bachelor_kneu_2021
Public administration bachelor_kneu_2021Public administration bachelor_kneu_2021
Public administration bachelor_kneu_2021
 
презентация ммк
презентация ммкпрезентация ммк
презентация ммк
 
Unz-ua
Unz-uaUnz-ua
Unz-ua
 
лекція №4
лекція №4лекція №4
лекція №4
 
New-pvsh-ua
New-pvsh-uaNew-pvsh-ua
New-pvsh-ua
 
творчій потенціал кафедри сп
творчій потенціал кафедри сптворчій потенціал кафедри сп
творчій потенціал кафедри сп
 
лекція №4
лекція №4лекція №4
лекція №4
 
Methodical principles for the development of educational programs and their d...
Methodical principles for the development of educational programs and their d...Methodical principles for the development of educational programs and their d...
Methodical principles for the development of educational programs and their d...
 
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
 
Моркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя Володимирівна
 
intel_artek_3
intel_artek_3intel_artek_3
intel_artek_3
 
Agenty zminpnu successful_case_12.04.21_newone
Agenty zminpnu successful_case_12.04.21_newoneAgenty zminpnu successful_case_12.04.21_newone
Agenty zminpnu successful_case_12.04.21_newone
 
Гринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга СтепанівнаГринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга Степанівна
 
Agenty zminpnu successful_case_30.03.21
Agenty zminpnu successful_case_30.03.21Agenty zminpnu successful_case_30.03.21
Agenty zminpnu successful_case_30.03.21
 
intel_artek_2
intel_artek_2intel_artek_2
intel_artek_2
 
дош № 53
дош № 53дош № 53
дош № 53
 
Аналіз моніторингу за 2021на сайт
Аналіз моніторингу за 2021на сайтАналіз моніторингу за 2021на сайт
Аналіз моніторингу за 2021на сайт
 
Професійне вдосконалення науково-педагогічних працівників: проблеми та шляхи ...
Професійне вдосконалення науково-педагогічних працівників: проблеми та шляхи ...Професійне вдосконалення науково-педагогічних працівників: проблеми та шляхи ...
Професійне вдосконалення науково-педагогічних працівників: проблеми та шляхи ...
 

Similar to Димань Тетяна Миколаївна

методичний супровід педагогів у міжатестаційний період
методичний супровід педагогів у міжатестаційний періодметодичний супровід педагогів у міжатестаційний період
методичний супровід педагогів у міжатестаційний періодАнна Денисенко
 
Програма Смаль В.
Програма Смаль В.Програма Смаль В.
Програма Смаль В.
mynizhyn
 
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
Kalachova
 
презентац я англомовн 2017.ppt
презентац я англомовн 2017.pptпрезентац я англомовн 2017.ppt
презентац я англомовн 2017.ppt
Olena Hrebeshkova
 
Strategic session koda higher education_25_06_2015
Strategic session  koda higher education_25_06_2015Strategic session  koda higher education_25_06_2015
Strategic session koda higher education_25_06_2015
Veronika Verba
 
якість дистанційного-навчання
якість дистанційного-навчанняякість дистанційного-навчання
якість дистанційного-навчанняVladimir Kukharenko
 
Олійник
ОлійникОлійник
Олійникlabmtdn
 
акредитація інноваційного типу
акредитація інноваційного типуакредитація інноваційного типу
акредитація інноваційного типуSilver_Hawk
 
методич.робота м оя.тулейбич педрадаV
методич.робота м оя.тулейбич педрадаVметодич.робота м оя.тулейбич педрадаV
методич.робота м оя.тулейбич педрадаVАлексей Тимошенко
 
Portfolio Ananiev
Portfolio AnanievPortfolio Ananiev
PM&C 2017 update
PM&C 2017 updatePM&C 2017 update
PM&C 2017 update
GannaSkytova
 
каптан т.м. досвід!останній варіант
каптан т.м. досвід!останній варіанткаптан т.м. досвід!останній варіант
каптан т.м. досвід!останній варіантverka1987
 
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.20112010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
Ганна Дацко
 
Педагогічний досвід Щербака А.В.
Педагогічний досвід Щербака А.В.Педагогічний досвід Щербака А.В.
Педагогічний досвід Щербака А.В.
Юля Пикар
 
Обгрунтування Антошук С.В.
Обгрунтування Антошук С.В.Обгрунтування Антошук С.В.
Обгрунтування Антошук С.В.
Kalachova
 
І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...
І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...
І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Yubiley2012
Yubiley2012Yubiley2012
Yubiley2012
Vladimir Kukharenko
 

Similar to Димань Тетяна Миколаївна (20)

методичний супровід педагогів у міжатестаційний період
методичний супровід педагогів у міжатестаційний періодметодичний супровід педагогів у міжатестаційний період
методичний супровід педагогів у міжатестаційний період
 
Програма Смаль В.
Програма Смаль В.Програма Смаль В.
Програма Смаль В.
 
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
Олійник В.В. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ Н...
 
презентац я англомовн 2017.ppt
презентац я англомовн 2017.pptпрезентац я англомовн 2017.ppt
презентац я англомовн 2017.ppt
 
Strategic session koda higher education_25_06_2015
Strategic session  koda higher education_25_06_2015Strategic session  koda higher education_25_06_2015
Strategic session koda higher education_25_06_2015
 
якість дистанційного-навчання
якість дистанційного-навчанняякість дистанційного-навчання
якість дистанційного-навчання
 
Олійник
ОлійникОлійник
Олійник
 
програма іркеп
програма іркеппрограма іркеп
програма іркеп
 
акредитація інноваційного типу
акредитація інноваційного типуакредитація інноваційного типу
акредитація інноваційного типу
 
методич.робота м оя.тулейбич педрадаV
методич.робота м оя.тулейбич педрадаVметодич.робота м оя.тулейбич педрадаV
методич.робота м оя.тулейбич педрадаV
 
Portfolio Ananiev
Portfolio AnanievPortfolio Ananiev
Portfolio Ananiev
 
PM&C 2017 update
PM&C 2017 updatePM&C 2017 update
PM&C 2017 update
 
каптан т.м. досвід!останній варіант
каптан т.м. досвід!останній варіанткаптан т.м. досвід!останній варіант
каптан т.м. досвід!останній варіант
 
3622 univ os
3622 univ os3622 univ os
3622 univ os
 
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.20112010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
 
Педагогічний досвід Щербака А.В.
Педагогічний досвід Щербака А.В.Педагогічний досвід Щербака А.В.
Педагогічний досвід Щербака А.В.
 
Обгрунтування Антошук С.В.
Обгрунтування Антошук С.В.Обгрунтування Антошук С.В.
Обгрунтування Антошук С.В.
 
презентація експерименту
презентація експериментупрезентація експерименту
презентація експерименту
 
І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...
І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...
І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...
 
Yubiley2012
Yubiley2012Yubiley2012
Yubiley2012
 

More from International Fund of Educational Policy Research

Прийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр Сергійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Пасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег Віталійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Пантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон Віталійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Миколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена Петрівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Меняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія ІванівнаМеняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Мельник Олена Сергіївна
Мельник Олена СергіївнаМельник Олена Сергіївна
Мельник Олена Сергіївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
International Fund of Educational Policy Research
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Краєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана АнатоліївнаКраєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана Анатоліївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Кравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія ЯрославівнаКравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія Ярославівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
International Fund of Educational Policy Research
 
Запорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна ВасилівнаЗапорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна Василівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
International Fund of Educational Policy Research
 
Гуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга ІванівнаГуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Гура Вікторія Леонідівна
Гура Вікторія ЛеонідівнаГура Вікторія Леонідівна
Гура Вікторія Леонідівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Губеладзе Ірина Гурамівна
Губеладзе Ірина ГурамівнаГубеладзе Ірина Гурамівна
Губеладзе Ірина Гурамівна
International Fund of Educational Policy Research
 

More from International Fund of Educational Policy Research (20)

Прийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр Сергійович
 
Пасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег Віталійович
 
Пантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон Віталійович
 
Миколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена Петрівна
 
Меняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія ІванівнаМеняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія Іванівна
 
Мельник Олена Сергіївна
Мельник Олена СергіївнаМельник Олена Сергіївна
Мельник Олена Сергіївна
 
Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
 
Краєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана АнатоліївнаКраєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана Анатоліївна
 
Кравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія ЯрославівнаКравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія Ярославівна
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
 
Запорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна ВасилівнаЗапорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна Василівна
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
 
Гуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга ІванівнаГуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга Іванівна
 
Гура Вікторія Леонідівна
Гура Вікторія ЛеонідівнаГура Вікторія Леонідівна
Гура Вікторія Леонідівна
 
Губеладзе Ірина Гурамівна
Губеладзе Ірина ГурамівнаГубеладзе Ірина Гурамівна
Губеладзе Ірина Гурамівна
 

Recently uploaded

курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
home
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
home
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Adriana Himinets
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
ssuserd8e4941
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 

Recently uploaded (20)

курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 

Димань Тетяна Миколаївна

 • 1. РОЗРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО 2025 РОКУ Димань Т.М. Інноваційний Університет - 2020
 • 2. Структура стратегії 1. Хто ми є? 2. Місія 3. Бачення 4. Ключові цінності і принципи 5. SWOT-аналіз діяльності 6. Стратегічні пріоритети 6.1. Пріоритет 1 6.2. Пріоритет 2 6.3. Пріоритет 3 6.4. Пріоритет 4 7. Система індикаторів 8. Методологія 9. Ресурси 10. Коло відповідальних осіб
 • 3. Хто ми є?  Найстаріший аграрний університет України, розташований у регіоні з розвинутим аграрним виробництвом  6 факультетів  6372 студенти  4025 – денна форма навчання  2347 – заочна форма навчання  16 бакалаврських ОП  18 магістерських ОП  Навчально-виробничий центр (1700 га) дослідне поле – 130 га біостаціонар – 2 га лісництво – 270 га
 • 4. Місія університету Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців нового покоління для сфери аграрного виробництва шляхом надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності.
 • 5. Бачення БНАУ – провідний національний аграрний навчально-науковий центр з розвинутою інфраструктурою, який органічно інтегрований у європейський освітній та науковий простір, здійснює підготовку конкурентоспроможних, інноваційно орієнтованих фахівців.
 • 6. Ключові цінності Автономія університету Якість Рівноправність усіх учасників освітнього процесу Пріоритет командної цілі над особистою Відповідальність і порядність Відкритість і довіра Компетентність Доступність вищої освіти
 • 7. Принципи Партнерства Студентоцентризму Орієнтації на споживача Лідерства та персональної відповідальності керівників усіх рівнів Професіоналізму та компетентності працівників Прозорості та логічності процесів прийняття рішень Корпоративної культури Здоров'я та безпеки
 • 8. SWOT-аналіз Загрози Скорочення чисельності абітурієнтів Зменшення державного фінансування сфери ВО Зміни у законодавстві Низький рівень загальноосвітньої підготовки абітурієнтів Перенасичення ринку праці спеціалістами з ВО Висока конкуренція на ринку освітніх послуг Зниження привабливості ЗВО як місця роботи молодих спеціалістів Відтік найбільш підготовлених абітурієнтів у столичні та зарубіжні ЗВО
 • 9. SWOT-аналіз Можливості Зростання інтересу населення до дистанційних форм навчання, скорочених програм підготовки Зростання інтересу іноземних громадян до навчання в Україні Розроблення і впровадження практико- орієнтованих програм інноваційного типу Отримання додаткових ресурсів використовуючи можливості міжнародного співробітництва (Еразмус+, Горизонт 2020) Підвищення значущості профільної освіти як чинника успішної кар'єри Формування освітньо-науково-виробничих кластерів
 • 10. SWOT-аналіз Сильні сторони Висока частка НПП з науковими ступенями Прибутковий навчально-виробничий центр Участь у реалізації міжнародних проектів Контингент іноземних студентів Наявність напрямів підготовки, запитуваних на ринку праці
 • 11. SWOT-аналіз Слабкі сторони Недостатній рівень академічної репутації у вітчизняних і міжнародних рейтингах Низький рівень публікаційної активності і цитованості Низький рівень володіння англійською мовою НПП і студентів Високе фізичне і моральне зношення матеріально-технічної бази та інфраструктури Низький рівень комерціалізації інтелектуальної власності Зниження інтересу студентів до процесу навчання Застарілий зміст деяких ОП Нерозуміння стратегічного цілепокладання членами колективу
 • 12. Стратегічна мета створення привабливого освітнього середовища для студентів, досягнення лідерства у сфері аграрної освіти і науки України, забезпечення гідної позиції у державних та європейських рейтингах закладів вищої освіти за якістю освітніх послуг.
 • 13. Стратегічні пріоритети 1. Практико-орієнтована освітня діяльність, що відповідає європейським стандартам якості 2. Прагматизація науково-дослідної діяльності з метою перетворення наукових розробок у джерело доходів університету 3. Інтернаціоналізація діяльності університету 4. Сучасна інфраструктура, комфортні умови діяльності для студентів і працівників
 • 14. SWOT-аналіз_Освіта Сильні сторони Слабкі сторони Висока частка НПП з науковими ступенями Застарілий зміст деяких освітніх програм Навчально-виробничий центр Відсутність БНАУ в міжнародних рейтингах Контингент іноземних студентів Зниження інтересу студентів до процесу навчання Ветеринарна клініка Низький рівень володіння англійською мовою в НПП Юридична клініка, акредитована Українською асоціацією юридичних клінік Високе фізичне і моральне зношення матеріально- технічної бази та інфраструктури Інститут післядипломної освіти Реалізація міжнародних освітніх проєктів Можливості Загрози Зростання інтересу населення до дистанційних форм навчання, скорочених програм підготовки Скорочення чисельності абітурієнтів, відтік найбільш підготовлених у столичні та зарубіжні ЗВО Зростання інтересу іноземних громадян до навчання в БНАУ Перенасичення ринку праці спеціалістами з ВО Значний майновий комплекс Зменшення державного фінансування сфери ВО Розширення автономії ЗВО і можливості оперативно реагувати на нові виклики, швидко адаптувати ОП до зміни вимог ринку праці ібувачів Зниження привабливості ЗВО як місця роботи для молодих спеціалістів Додаткові ресурси завдяки міжнародному співробітництву (Еразмус+) Низький рівень освітньої підготовки абітурієнтів Розширення сервісних послуг Висока конкуренція на ринку освітніх послуг
 • 15. Пріоритет 1. Практично-орієнтована освітня діяльність, що відповідає європейським стандартам якості загальне керівництво і контроль – проректор Новак В.П.  «Культура якості», керівник – проректор Димань Т.М. • розвиток системи внутрішнього забезпечення якості • оптимізація кількості ОП, що реалізуються на факультетах • національна акредитація ОП • міжнародна акредитація ОП «Ветеринарна медицина» • навчання проєктних груп ОП • удосконалення внутрішньої нормативної бази з питань якості освіти • удосконалення змісту анкет і процесу анкетування на факультетах  «Брендинг», керівник – Балацький Ю.О. • формування та реалізація системи заходів щодо ефективного позиціювання Університету на ринку освітніх послуг в Україні • визначення форм і каналів комунікацій з цільовими аудиторіями щодо просування бренд-капіталу БНАУ • формування нового конкурентоспроможного образу Університету за використання вербальних ідентифікаторів • розроблення паспорта корпоративних стандартів БНАУ
 • 16.  «Практико-орієнтовані програми», керівник – Зубченко В.В. • модернізація існуючих освітніх програм • відкриття нових міждисциплінарних, практико-орієнтованих ОП (органічне землеробство; технологія виробництва продукції тваринництва з основами агрономії, ветеринарної медицини) • удосконалення процедури вибору дисциплін • ревізія навчальних планів факультетів • актуалізація робочих програм дисциплін / силабусів • розширення практичної підготовки на базі навчально-науково-виробничої клініки  «Освітній хаб», керівник – Дем’яненко О.О. • навчання інноваційним освітнім технологіям • запровадження т’юторства.  «Абітурієнт», керівник – Скиба В.В. • доуніверситетська робота з залученням студентського самоврядування • вивчення і впровадження успішних практик профорієнтації інших ЗВО • розроблення нових підходів популяризації університету.
 • 17.  «Випускник», керівник – Ліскович В.А. • розроблення системи відстеження кар'єри випускників • моніторинг працевлаштування випускників закордоном • запровадження загально університетської щорічної конференції випускників • розроблення і впровадження анкетування випускників.  «Е-навчання», керівник – Зубченко В.В. • ревізія та удосконалення контенту на платформі Moodle • формування електронної бази кваліфікаційних робіт • формування електронної бази освітніх програм, навчальних планів та програм освітніх компонентів  «Освітні і сервісні послуги», керівник – Мазур Т.Г. • удосконалення існуючих курсів післядипломної освіти • розроблення і запровадження нових короткотермінових, в т.ч. дистанційних курсів і тренінгів • ветеринарні послуги • консалтинг, переклади тощо • розміщення пропонованих сервісів на Порталі управління знаннями.
 • 18. Індикатори_Освіта Абсолютні показники  Кількість студентів, зарахованих на 1 курс  Кількість слухачів Інституту післядипломного навчання  Кількість ОП, акредитованих НАЗЯВО  Кількість укладених угод про співробітництво з підприємствами і компаніями  Кількість студентів-призерів предметних і фахових олімпіад  Сума зароблених коштів за додаткові освітні та сервісні послуги  Місце у вітчизняних і міжнародних рейтингах Відносні показники  Рівень працевлаштування випускників  Відсоток звернень випускників до центру зайнятості  Кількість студентів на 1 викладача
 • 19. № Заходи Очікувані результати Показники Прогнозні значення показників 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Формування і подальший розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освіти Забезпечення ефективного управління освітнім процесом, контролю його якості Сформована нормативна база. Дієві групи зі змісту і якості освіти на факультетах + + + + + + 2 Удосконалення системи внутрішнього аудиту системи управління якості в університеті Підвищення якості освіти і освітнього процесу Середньорічна кількість проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів 6 8 10 12 12 13 Середньорічна кількість проведених анкетувань учасників освітнього процесу та ін. стейкхолдерів 8 8 9 10 11 12 3 Участь у національних системах визначення рейтингів університетів Відповідність системи освіти в університеті кращим вітчизняним зразкам Кількість національних систем рейтингування, в яких університет бере участь 2 2 2 2 2 3
 • 20. 4 Участь у міжнародних системах рейтингування університетів Відповідність системи освіти в університеті кращим зарубіжним зразкам Кількість міжнародних систем рейтингування, в яких університет бере участь 1 2 2 2 2 3 5 Міжнародна акредитація освітніх програм Відповідність університетських стандартів освіти міжнародним вимогам Кількість освітніх програм, акредитованих міжнародними агентствами 1 2 3 4 4 5 6 Оперативне реагування на динаміку ринку праці Привабливість університету як місця навчання Загальна кількість студентів-громадян України, які навчаються 8500 86000 8700 9000 9200 9500 Відсоток працевлаштування випускників, які навчалися за державним замовленням 50 53 55 58 60 63
 • 21. 7 Реалізація програми освіти упродовж життя Привабливість університету як місця навчання. Задоволення потреб ринку праці Коучинг персоналу, мотивація НПП до самоосвітньої діяльності Кількість здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 193 4 200 0 205 0 210 0 220 0 230 0 Середньорічна кількість слухачів Інституту післядипломного навчання 1000 1350 1100 1150 1150 1200 Кількість сертифікатних курсів післядипломного навчання 4 4 5 5 6 6 8 Перегляд і оновлення освітніх програм, програм навчальних дисциплін на засадах студентоцентрованого підходу Дидактична система з чітко визначеними результатами навчання, релевантними методами викладання і засобами оцінювання Відсоток авторських інноваційних робочих програм навчальних дисциплін 35 40 45 50 55 60 Методична забезпеченість навчальних дисциплін, % 86 90 100 100 100 100
 • 22. 9 Розвиток системи навчально- методичного забезпечення освітнього процесу Виконання державних, галузевих, університетських стандартів освіти. Підвищення якості освітнього процесу Середньорічна кількість виданих підручників, навчальних посібників 10 10 12 12 13 14 Кількість електронних навчальних курсів (на платформі Moodle) 569 570 580 590 600 610 Кількість розміщених у репозитарії університету підручників і навчальних посібників за авторством НПП університету 101 121 133 145 168 182 Кількість розміщених у репозитарії методичних вказівок щодо виконання індивідуальних, самостійних робіт за авторством НПП університету 152 165 180 195 220 250
 • 23. 10 Розширення переліку освітніх та сервісних послуг (запровадження короткотермінових курсів і тренінгів, ветеринарні послуги, консультативні послуги, переклади тощо) Врахування потреб ринку. Підвищення гнучкості університетської освіти. Збільшення привабливості університету як місця навчання Кількість підрозділів, що надають додаткові освітні послуги 3 3 4 5 5 6 11 Розвиток і створення нових формальних і неформальних навчально- виробничих, навчально-наукових центрів, комплексів з науково-дослідними організаціями, підприємствами Забезпечення інтеграції університетської освіти з виробництвом і наукою. Підготовка конкурентоспромо жних фахівців. Кількість навчально- виробничих центрів в університеті 1 1 2 2 2 2 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, що входять до навчально- наукового центру університету 8 8 8 8 8 8
 • 24. 12 Соціально- педагогічний супровід Забезпечення сприятливих умов навчання (зокрема особам з особливими потребами). Адаптація першокурсників до навчання в університеті Середньорічна кількість семінарів, тренінгів, інших заходів 7 10 15 15 20 20 Середньорічна кількість методичних семінарів для кураторів академічних груп 10 10 15 15 17 17 13 Робота з обдарованою учнівською молоддю Формування якісного контингенту студентів Кількість угод про співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами 99 110 120 130 130 145 Кількість НПП, які консультують роботи членів МАН 37 40 40 45 45 50 Кількість НПП, яких запрошують до оцінювання робіт МАН 29 30 35 35 40 45
 • 25. 14 Стимулювання успішності студентів Підвищення мотивації студентів до навчання Кількість студентських конкурсів 9 9 10 10 11 11 Кількість лекцій, практичних занять, що проводяться англійською мовою 300 300 320 350 35 0 38 0 Кількість студентів-призерів предметних і фахових олімпіад, на рік 10 12 13 14 15 20 Кількість студентів- стипендіатів ВР, ім. Грушевського та ін., на рік 7 8 9 10 11 12 15 Профорієнтаційна робота, пропагування університетської освіти Формування мотивованого контингенту студентів Кількість профорієнтаційних заходів (Дні відкритих дверей, ярмарки професій, університетські олімпіади, знайомства з факультетами) 9 9 9 9 9 10 16 Розширення бази електронних ресурсів університету Розширення доступу студентів та НПП до інформаційних ресурсів. Оптимізація матеріальних ресурсів університету. Кількість джерел інформації у базі репозитарію 3583 4000 4200 4400 4600 6000
 • 26. SWOT-аналіз_Наука Сильні сторони Слабкі сторони Висока частка НПП з науковими ступенями Низький рівень публікаційної активності НПП Досвід реалізації міжнародних наукових проєктів Низький рівень володіння англійською мовою в НПП Досвід реалізації наукових проєктів з державних фондів Високе фізичне і моральне зношення матеріально-технічної бази Наявність авторитетних наукових шкіл Низький рівень комерціалізації інтелектуальної власності Наявність фахових видань Низька позиція університету у рейтингах (Топ 200, Webometrics) Низький рівень залучення студентів до наукових досліджень Низька активність студентів у написанні конкурсних студентських наукових робіт Можливості Загрози Додаткові ресурси завдяки можливостям міжнародного співробітництва (Горизонт 2020) Зміна підходів до фінансування науки, перехід на конкурсне грантове фінансування і фінансування за системою уніфікованих показників Доступ до комерційних інструментів Scopus і WoS за кошти держбюджету Прагматизм фінансових розрахунків провокує конфлікт інтересів окремих факультетів та академічної спільноти в цілому і знижує можливості взаємодії, зникнення синергії Грантове фінансування науки через Національний фонд досліджень Зниження привабливості ЗВО як місця роботи молодих спеціалістів Конкурси наукових проєктів МОН
 • 27. Пріоритет 2. Прагматизація науково-дослідної діяльності з метою перетворення наукових розробок у джерело доходів університету загальне керівництво і контроль – проректор Варченко О.М.  «Інтердисциплінарність», керівник – Варченко О.М. • розвиток міждисциплінарних досліджень • створення науково-освітніх кластерів • забезпечення функціонування міжкафедральних наукових лабораторій  «Світовий академічний простір», керівник – Бачинська Н.А. • підвищення публікаційної активності НПП • формування наукових видань, що індексуються наукометричними базами даних Scopus, WoS  «Трансфер технологій», керівник – Царенко Т.М. • нарощування прикладних розробок та їх комерціалізація • тренінги для розробників наукових проєктів на фінансування МОН та НФД • створення наукового парку на базі НВЦ Александрійського коледжу  «Інтеграція науки і освіти», керівник – Олешко О.Г. • актуалізація діяльності наукових гуртків • заохочення студентських публікацій • розширення тематики дослідницьких кваліфікаційних робіт
 • 28. Індикатори_Наука Абсолютні показники  Обсяг фінансування науки  Кількість публікацій у виданнях, що індексуються базами даних Scopus, WoS  Індекс Гірша Університету  Кількість публікацій у виданнях вище 3 квартиля  Кількість призерів конкурсів студентських наукових робіт  Кількість захищених кандидатських / докторських дисертацій  Кількість виданих наукових монографій  Кількість отриманих патентів  Кількість комерціалізованих розробок  Кількість статей у фахових виданнях  Обсяг надходжень від комерціалізації розробок  Обсяг надходжень за міжнародними науковими проєктами  Обсяг надходжень за проєктами МОН та НФД  Кількість стартапів Відносні показники  % вчасно захищених дисертацій  Кількість публікацій на 1 НПП
 • 29. Науково-дослідна та інноваційна діяльність №з /п Показники Прогнозні значення показників 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Обсяг фінансування науки 1624 2720 3644 5033 6500 8060 2 К-ть акредитованих науково-дослідних лабораторій 0 2 2 4 4 4 3 К-ть публікацій у виданнях бази Scopus 42 50 60 73 87 105 4 К-ть публікацій у виданнях бази WoS 43 52 62 75 90 107 5 Індекс Гірша Університету 10 11 12 13 14 15 6 Кількість публікацій у виданнях вище 3 квартиля 1 2 3 4 5 6 7 К-ть публікацій у вітчизняних фахових виданнях 410 410 410 410 410 410 8 К-ть публікацій у базах Scopus та WoS на 1 НПП 0,22 0,27 0,32 0,39 0,46 0,56 9 К-ть публікацій у вітчизняних фахових виданнях на 1 НПП 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 10 К-ть призерів конкурсів студентських наукових робіт 10 12 15 17 21 22 11 К-ть захищених кандидатських дисертацій 17 17 17 17 17 17 12 К-ть захищених докторських дисертацій 9 9 9 9 9 9 13 % вчасно захищених дисертацій 100 100 100 100 100 100 14 К-ть виданих наукових монографій 20 20 20 20 20 20 15 К-ть отриманих патентів 20 20 20 20 20 20 16 К-ть комерціалізованих розробок 1 2 3 4 5 6 17 Обсяг надходжень від комерціалізації розробок 10 20 30 40 50 60 18 Обсяг надходжень за міжнародними науковими проєктами 500 500 500 500 500 500 19 Обсяг надходжень за проєктами МОН та НФД 200 400 600 800 1000 1200 20 К-ть стартапів 0 2 2 2 2 2 21 К-ть розміщених у репозитарії монографій НПП БНАУ 20 20 20 20 20 20 22 К-ть розміщених у репозитарії наукових публікацій НПП 500 500 500 500 500 500
 • 30. SWOT-аналіз_Інтернаціоналізація Сильні сторони Слабкі сторони Укладені угоди про співробітництво із зарубіжними ЗВО Низький рівень володіння англійською мовою в НПП Досвід реалізації міжнародних освітніх і наукових проектів Мала кількість англомовних ОП Зростання інтересу іноземних громадян до навчання в БНАУ Низька підготовка адміністрації щодо організації навчання іноземців Високий рівень мовної підготовки для іноземних слухачів Відсутність Університету в міжнародних рейтингах Невисока плата за навчання Небажання НПП створювати спільні ОП Можливості Загрози Міжнародне співробітництво у рамках програм «Еразмус +», «Горизонт 2020», ін. Непрогнозована візова політика Відсутність державної підтримки іноземних студентів
 • 31. Пріоритет 3. Інтернаціоналізація  «Міжнародний інвестиційний освітній центр», керівник – Шуст О.А. • розширення контингенту іноземних студентів • розроблення, оформлення, інформаційний супровід, імплементація та забезпечення сталості реалізованих проєктів • навчання з розроблення міжнародних проєктів (тренінги, семінари, практикуми тощо; • поширення досвіду виконавців міжнародних проєктів • створення міждисциплінарних проєктних груп  «Англійська для всіх», керівник – Рудакова Т.М. • удосконалення англомовної вебсторінки університету • розроблення і удосконалення англомовних навчальних програм дисциплін / силабусів • англомовний контент на платформі Moodle • запровадження мовних курсів Кембриджського університету для студентів і НПП • поширення практики викладання англійською на факультетах  «Іноземний студент», керівник – Терещук М.М. • розширення традиційних сегментів залучення іноземних студентів • навчально-методичне забезпечення мовних курсів • соціально-психологічна підтримка іноземних студентів • інтеграція іноземних студентів в соціокультурний простір університету  «Інтернаціоналізація ОП», керівник – Новікова В.В. • розширення участі в програмах подвійного диплому • розширення зарубіжного партнерства в рамках програми Еразмус+КА1
 • 32. Індикатори_Інтернаціоналізація Абсолютні показники  Кількість іноземних громадян-слухачів курсів мовної підготовки  Кількість іноземних студентів  Кількість іноземних викладачів  Кількість студентів, що взяли участь у програмах академічної мобільності  Кількість НПП, що взяли участь у програмах академічної мобільності  Кількість НПП що беруть участь у виконанні міжнародних освітніх проєктів  Кількість НПП, що викладають англійською мовою  Кількість НПП, що мають сертифікований рівень В2 і вище знання англійської мови  Кількість НПП, що беруть участь у міжнародних наукових проєктах  Кількість публікацій НПП у співавторстві з зарубіжними колегами  Обсяг надходжень за міжнародними проєктами Відносні показники  Частка іноземних студентів  Частка дисциплін, які викладаються англійською мовою  Частка публікацій з міжнародним співавторством  Частка доходів від міжнародної діяльності
 • 33. №з /п Заходи Очікувані результати Показники Прогнозні значення показників 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Організаційне забезпечення навчання іноземців Збільшення кількості студентів- іноземців Підвищення якості освітніх послуг. Членство у міжнародних асоціаціях 4 5 5 6 6 6 Контингент іноземних студентів 250 300 350 400 450 500 Контингент іноземних громадян, які пройшли мовну підготовку 110 150 200 250 300 350 Контингент іноземних громадян, які навчаються за освітнім рівнем бакалавра 112 150 200 250 300 350 Контингент іноземних громадян, які навчаються за 2 і3 рівнями ВО 7 15 20 25 40 50 Кількість ОП, за якими навчаються іноземні студенти 6 8 10 10 10 10 2 Розвиток навчально- методичного забезпечення навчання іноземних громадян Збільшення контингенту іноземних студентів. Покращення їх комунікативної компетентності Кількість навчальних програм дисциплін англійською мовою 240 320 400 420 450 480
 • 34. 3 Розроблення інноваційних методик та метод. забезпечення для викладання української мови як іноземної Збільшення контингенту іноземних студентів. Покращення їх комунікативної компетентності Кількість виданих підручників, навчальних посібників з української мови як іноземної н 2 2 2 2 2 2 4 Розвиток академічної мобільності студентів і викладачів Наявність умов для прийому студентів, обміну студентами і викладачами. Гармонізація ОП з програмами зарубіжних партнерів. Нові методики викладання К-ть угод про співробітництво із зарубіжними партнерами 5 6 6 6 6 7 Середньорічна к-ть студентів і аспірантів , які пройшли навчання за програмою Еразмус+КА1 6 7 8 10 15 20 Середньорічна к-ть НПП, які пройшли стажування закордоном 12 15 18 20 25 30 Середньорічна к-ть зарубіжних викладачів, які проводили заняття для студентів БНАУ 12 12 13 14 15 15 5 Поліпшення кадрового потенціалу НПП, які працюють з іноземними студентами Підвищення якості навчання іноземних студентів К-ть НПП, які підвищили кваліфікацію на спец. курсах 4 8 10 12 14 15 К-ть НПП, які пройшли сертифікатні тренінги з викладання української мови як іноземної 6 6 6 6 7 8
 • 35. 6 Розвиток міжкультурної комунікації Поширення інформації про університет за кордоном. Виховання у студентів культури міжнаціональних стосунків Кількість міжнародних культурно- просвітницьких заходів, в яких брали участь студенти університету, на рік 2 2 3 3 3 4 К-ть культурно- просвітницьких та виховних заходів, в яких брали участь іноземні студенти 2 2 3 3 3 4 7 Розвиток міжнародного співробітництва університету Запровадження кращих зарубіжних практик у навчанні і викладанні. Залучення грантових коштів для розвитку освітнього процесу і дослідницької діяльності К-ть НПП, що беруть участь у виконанні міжнародних освітніх проектів 30 32 35 35 40 40 К-ть НПП, що беруть участь у міжнародних наукових проектах 3 3 3 5 5 5 Кількість НПП, що мають сертифікований рівень В2 і вище знання англійської мови 40 43 45 47 49 50
 • 36. Пріоритет 4. Сучасна інфраструктура, комфортні умови діяльності для студентів і працівників (загальне керівництво і контроль – проректор Карпенко А.М.)  «Зелений університет», керівник – Карпенко А.М. • створення ради програми «зелений університет» з енергозбереження • проведення енергоаудиту навчальних корпусів та гуртожитків • розроблення програми енергоефективності університету; • розрахунок лімітів електро-, тепло-, водоспоживання • постійний моніторинг витрат енергоносіїв • здійснення покрокової заміни внутрішньоуніверситетських тепломереж • розроблення проєкту модернізаціі електромережі і системи освітлення аудиторій навчальних корпусів • покрокова заміна електромережі на сучасну енергозберігаючу мережу • розроблення рекомендацій підрозділам щодо покращення енергетичної ефективності • підвищення обізнаності спільноти університету з питань енергозбереження • визначення рейтингу підрозділів з енергоефективності • щорічне проведення тижня енергоефективності • співпраця з міською громадою у галузі енергозбереження
 • 37.  «Модернізація», керівник – Трофимчук М.І. • ревізування архітектури існуючої інформаційної мережі університету • аналіз сучасних вимог до інформаційної мережі університету • інвентаризація комп’ютерного парку факультетів • розроблення програми, плану, техніко-економічного обґрунтування та кошторису виконання робіт з модернізації інформаційної мережі університету • реалізація проєкту реінжинірингу інформаційної мережі університету • оновлення матеріально-технічного та програмного забезпечення освітнього процесу і наукової діяльності  «Ветеринарна клініка», керівник – Петренко О.Ф. • завершення реконструкції • спорудження стаціонару для коней • придбання нового обладнання для ультразвукового та рентгеноскопічного аналізу  «Майновий комплекс», керівник – Карпенко А.М. • оптимізація майнового комплексу • реконструкція гуртожитку №5 під сімейний • ремонти гуртожитків №3, 4, 5  «Електронний документообіг», керівник - Юрченко О.М. • запровадження інтегрованої системи електронного управління освітньою, науковою діяльністю, фінансовими та кадровими ресурсами
 • 38. Індикатори_Інфраструктура Абсолютні показники  Обсяг видатків на комунальні послуги  Кількість комп’ютерних класів  Кількість аудиторій, обладнаних мультимедійним обладнанням  Загальна кількість робочих місць у комп’ютерних класах  Кількість відремонтованих кімнат у гуртожитках  Кількість пунктів сортування сміття на території  Відносні показники
 • 39. 1 Ревізування архітектури існуючої інформаційної мережі університету Об’єктивна інформація про стан інформаційної мережі університету Наявність об’єктивної інформації про стан інформаційної мережі університету (специфікація мережевого обладнання, схема розведення кабелів, мережеве та веб-програмне забезпечення) - + + + + К-ть комп’ютерних класів 18 19 20 23 25 Загальна к-ть робочих місць у комп’ютерних класах 236 260 272 308 320 К-ть аудиторій, обладнаних мультимедійним обладнанням 47 50 55 60 65 2 Аналіз вимог до інформаційної мережі університету Затверджена специфікація вимог до інформаційної мережі Наявність узгодженої та затвердженої специфікації вимог до інформаційної мережі університету - + + + +
 • 40. 3 Розроблення програми, плану, техніко-економічного обґрунтування та кошторису виконання робіт з модернізації інформаційної мережі університету Затверджені програма, план, кошторис робіт Наявність затверджених програми, плану, кошторису виконання робіт з модернізації інформаційної мережі університету - + + + + 4 Реалізація проєкту реінжинірингу інформаційної мережі університету Відповідність інформаційної мережі університету сучасному стану інформаційно- комунікаційних технологій Наявність інформаційно- комунікаційної системи, яка відповідає встановленим вимогам - - - - + 5 Удосконалення інформаційної системи для забезпечення проведення занять з використанням мережі Інтернет Забезпечення можливості проведення лекцій, практичних занять, конференцій за використання мережі Інтернет Відсоток задоволення потреб щодо проведення занять і конференцій за використання мережі Інтернет 65 65 70 75 80
 • 42. Цикл забезпечення якості вищої освіти в БНАУ
 • 43. Ресурси • Диверсифікація джерел залучення коштів через систему грантів, благодійних фондів, державних, приватних та інших джерел • Підвищення ефективності використання матеріально- технічної бази Університету