SlideShare a Scribd company logo
кРИВоРIЗЬКА ГlМнАЗUl Ла72
криворIзькоТ мIськоi рАди
Коd €lРПОУ 331]б102
ву.п, KctпlepulliBcbKa , 8а, "yt. Крtкluй Piz,
Крuв clр i з ь Kuit р а ito н, lн i пр о пе mр о в с ька о (l л ctc tпь, 5 а 0 7 ]
meч. 3 8 ( 0 9 7) 5 5 5 - 3 5 - 0 2, е -mail ks с ol а7 2 (@,gmail. с оm
нАкАз
вiд 03.06.2024 Jф 204 -од
Про зарахування учнiв до l-x кпасiв
у 2а24-2025 н.р.
Вiдповiдно до Законiв УкраТни <Про ocBiTy). (Про повну заг,lJтьну середню ocBiry>. наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 16.04.2018 poKi, ЛЪ З67 кПро затвердження Порядку
зарахування, вiдрахування та переведення учнiв до державних та комун€шьних закладiв освiти для
здобуття повноТ загальноТ середньоТ освiти>, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни вiд
05 травня 201В року за JФ 564/З2016. листа-роз'яснення MiHicTepcTBa освiти i науки Украlни вiд
08.05.2018 року J'{Ъ 119-292 <Щодо застосування окремик поло}t(ень нового Порядку зарахування,
вiдрахування та переведення учнiв до державних та комунальних заклацiв освiти для здобуття
повноТ загальноi середньоТ освiти>. на пiдставi заяв батькiв, з метою забезпечення rrpaBa на ocBiTy
та нiLпежноТ органiзацiТ i проведення прийому дiтей дсl l класiв,
НАКАЗУЮ:
1. Зарахувати до 1-А класу наступних гiмназистiв:
l
2
J
4
5
6
7
8
9
l0
l1
12
]з
L4
l5
lб
1
18
l9
Балацiя Андрiя Iвановича
Баранов1 Злац PoMaHiBHy
Б,чтильського Артема Олексiйовича
Васил ьченка fiмитра Вiталiйовича
Гучок Сву ВiтапiТвну
flобровольську Злаry !митрi вну
Жован iK Соф iю Олексанлрiвну
IcaKoBa Артема Максимовича
Казмiрук В iкторiю ВiталiТвну
Ковердюк Kipy Владиславi вну
Колесникова Артема Вячеславовича
KocTiHa Артема ffмитровича
ltравець Алiну Ярославiвну
Кузьп,riна Марка Антоновича
Ласкова Владислава Сергiйовича
Лаутенка Макара Bi кторовича
Лисенко Милану Владиславi вну
Op-troBa Костя нти на Антоновича
Романюка Кирила Андрi йовича
20 Садаltчука Артема Сергiйовича
21 Стефанюк Мирос.lrаву flмитрiвну
22 Фiсiна €гора Володилtировича
2З l]BiHry Тимофiя fiмитровича
21 I{ибiковаКири;lа Володилtировича
25 Шевченка Богдана fiмитровича
26 Щербаня Максилtа €вгенiйовича
21 IJ_{ербань Сололliю €вгенiТвну
28 Юр'сва Марка fiенисовича
2. Зарахувати до l-Б кrасч наступних гiмназистiв:
i. Бабича Ярослава Олександровича
2. Балуту Арте;uа Павловича
З. Всlсt{ького Льва Сергiйовича
4. Вторичну Лiку ВiталiТвну
5. Гезь !митра !енисовича
6. Герасiмюка PoMraHa Iгоровича
7. Гончара Максима fiмитровича
8. Завзяту- fiiaHy f,митрiвну
9. Закритного Святослава Олександровича
l0. Землянiкiна Тимофiя Миколайовича
l l. Kapic Лiзу Свгенiвн5
12. Кiсiль Анастасiю Свгенiвну
13. MixccBy Марiю АнатолiТвну
14. Набоченка Артепtа Ростиславовича
15. Некрасову Вiкторiю Щенисiвну
l6. Нiлогова HiKiry Сергiйовича
11. Палюгу Анну- АнлрiiЪну
lB. Петрову В:rадиславу Максимiвну
l9. Сеп,lенець МаргарrлтуСвгенiвну
20. Семенько Bipy Павлiвну
21. Старову Уляну Максимiвну
22. Тарасову Сву Володимирiвну
2З. Трусову Bipy АндрiТвну
24. Туз Iгора Сергiйовича
25. Феденко Bipy СергiiЪну
26. Челишева Анлрiя Володимировича
27. Чуприну Орину !митрiвну
28. Шавiш Соф'ю Луай Зухер
29. Шевченко Слизавету .Щмитрiвн5,
з. Зарахувати до 1-в класу насryпних гiмназистiв:
l. Алексесву ApiHy Андрiiвнlz
2. Алексеснко Софiю СергiТвну
З. Булаву Сву Олександрiвну
4. Василенко Софiю Олександрiвну
5. Вiвчаренко Злату Iгорiвr;у
6. Власюка €гора Щмитровича
7. Голубця Олександра fiмитровича
8. Зiнченко Полiну ОлексiiЪну
9. Iвченко Карину Сергiiвну
l0.
l l.
12.
lJ.
14.
15.
l6.
11.
l8.
l9.
20.
21.
22.
./.э.
24.
25.
26.
2"7.
28.
Кова,тенка Мирослава Олександрбgц.12
Ko.TecHiKoBy Аплап iю PoMaHiBH5,
Кохович Олександру [BaHiBHy
Кчзьплiнову Kipy СергiТвну
Маслюк Катерину МиколаjЪнч
N4iHxacoBy Марiю BiKTopiBHy
Морш А нну O-reKcaH:piBH1
Назарову Надiю Валерiiвн1,
Ланкратьсва fiанила Олександровича
Панкратьеву KpicTiHy СаверiiЪнi,
Пирожен ко BepoHi ку Вiта-ч iTBHy
Пол iщука Микиту Олександровича
Положка IBaHa Олександровича
С кроцькоl,о Тишrура Володи м ировича
Спиридонова Артешtа Андрi йовича
Ткаченка {авида fi митровича
Ткаченко liaH1 Ва-пентинiвну
Черних Софiю Костянтинiвну
Шаповал Карину Сергiiвн1,
,4. Секретарю закладу Козак Ю.Л.:
4.1. Внести ПIБ гiмназистiв до алфавiтноТ книги за вiдповiдною лiтерою.
03.0б.20217эоку
4,2, Завести номер на особовiй справi коя(ного гiмназиста, виходячи з номера, присво€ного в
алфавiтнiй книзi.
03.0б.2021року
5
5.1.
6.1
Класним керiвникам 1-х класiв Азаровiй I.B., Бойко О.С., Вдовиченко Н.Л,
надати медичнiй cecTpi списки гiмназистiв класу.
5.2. Оформити особовi слрави вiдповiдно до вимог
03.0б,.2021рок1,
5.з
dо l5.06.2021poKy
Сюlасти особовi справи та список зарахованих учнiв до папки з зазначенняшл вiдповiдного
клас},.
6. Учителю iнформатики Соловйовiй О.С.:
Внести rilБ гiмназистiв 1 класiв до ejleKTpoHHoT бази <Ку-рс школа)
do ] 5,0(1.2021 року
I5.06.2021 року
7 ' УчителЮ iнформатиКи СафоновУ О.В. оприЛюднитИ даниЙ наказ на офiцiйному сайтi заклад1,.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
flирекr,ор КГЛГ972 Вiкторiя НИtlИПОРУК
З наказо,л,t ознайом:t ен i ;
Бс;rовu о.С.
Азqlова. I.B.
Боitко о.С.
Вdовчченксt Н.Л.
Наказ оп1pl,tllан{);
Белслва о,С.
криворlзькjl
гlмнАзlя ils72.
криворlзh!tсi
мlсЬкоIi,lди
hентифir, '.ний
код3j!,,.:")2
рА
Ф
s]
н
{.
.(
*
J
ф
о
9 е
{)
J

More Related Content

More from AleksSaf

Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullyingNakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
 
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullyingNakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
 

Recently uploaded

Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdfПроєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
olha1koval
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ssuser59c0a2
 
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdfMonitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
olha1koval
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
olha1koval
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptxChildrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Irka Sizaya
 

Recently uploaded (12)

Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdfПроєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
 
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdfMonitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptxChildrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
 

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf

 • 1. кРИВоРIЗЬКА ГlМнАЗUl Ла72 криворIзькоТ мIськоi рАди Коd €lРПОУ 331]б102 ву.п, KctпlepulliBcbKa , 8а, "yt. Крtкluй Piz, Крuв clр i з ь Kuit р а ito н, lн i пр о пе mр о в с ька о (l л ctc tпь, 5 а 0 7 ] meч. 3 8 ( 0 9 7) 5 5 5 - 3 5 - 0 2, е -mail ks с ol а7 2 (@,gmail. с оm нАкАз вiд 03.06.2024 Jф 204 -од Про зарахування учнiв до l-x кпасiв у 2а24-2025 н.р. Вiдповiдно до Законiв УкраТни <Про ocBiTy). (Про повну заг,lJтьну середню ocBiry>. наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 16.04.2018 poKi, ЛЪ З67 кПро затвердження Порядку зарахування, вiдрахування та переведення учнiв до державних та комун€шьних закладiв освiти для здобуття повноТ загальноТ середньоТ освiти>, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни вiд 05 травня 201В року за JФ 564/З2016. листа-роз'яснення MiHicTepcTBa освiти i науки Украlни вiд 08.05.2018 року J'{Ъ 119-292 <Щодо застосування окремик поло}t(ень нового Порядку зарахування, вiдрахування та переведення учнiв до державних та комунальних заклацiв освiти для здобуття повноТ загальноi середньоТ освiти>. на пiдставi заяв батькiв, з метою забезпечення rrpaBa на ocBiTy та нiLпежноТ органiзацiТ i проведення прийому дiтей дсl l класiв, НАКАЗУЮ: 1. Зарахувати до 1-А класу наступних гiмназистiв: l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 ]з L4 l5 lб 1 18 l9 Балацiя Андрiя Iвановича Баранов1 Злац PoMaHiBHy Б,чтильського Артема Олексiйовича Васил ьченка fiмитра Вiталiйовича Гучок Сву ВiтапiТвну flобровольську Злаry !митрi вну Жован iK Соф iю Олексанлрiвну IcaKoBa Артема Максимовича Казмiрук В iкторiю ВiталiТвну Ковердюк Kipy Владиславi вну Колесникова Артема Вячеславовича KocTiHa Артема ffмитровича ltравець Алiну Ярославiвну Кузьп,riна Марка Антоновича Ласкова Владислава Сергiйовича Лаутенка Макара Bi кторовича Лисенко Милану Владиславi вну Op-troBa Костя нти на Антоновича Романюка Кирила Андрi йовича
 • 2. 20 Садаltчука Артема Сергiйовича 21 Стефанюк Мирос.lrаву flмитрiвну 22 Фiсiна €гора Володилtировича 2З l]BiHry Тимофiя fiмитровича 21 I{ибiковаКири;lа Володилtировича 25 Шевченка Богдана fiмитровича 26 Щербаня Максилtа €вгенiйовича 21 IJ_{ербань Сололliю €вгенiТвну 28 Юр'сва Марка fiенисовича 2. Зарахувати до l-Б кrасч наступних гiмназистiв: i. Бабича Ярослава Олександровича 2. Балуту Арте;uа Павловича З. Всlсt{ького Льва Сергiйовича 4. Вторичну Лiку ВiталiТвну 5. Гезь !митра !енисовича 6. Герасiмюка PoMraHa Iгоровича 7. Гончара Максима fiмитровича 8. Завзяту- fiiaHy f,митрiвну 9. Закритного Святослава Олександровича l0. Землянiкiна Тимофiя Миколайовича l l. Kapic Лiзу Свгенiвн5 12. Кiсiль Анастасiю Свгенiвну 13. MixccBy Марiю АнатолiТвну 14. Набоченка Артепtа Ростиславовича 15. Некрасову Вiкторiю Щенисiвну l6. Нiлогова HiKiry Сергiйовича 11. Палюгу Анну- АнлрiiЪну lB. Петрову В:rадиславу Максимiвну l9. Сеп,lенець МаргарrлтуСвгенiвну 20. Семенько Bipy Павлiвну 21. Старову Уляну Максимiвну 22. Тарасову Сву Володимирiвну 2З. Трусову Bipy АндрiТвну 24. Туз Iгора Сергiйовича 25. Феденко Bipy СергiiЪну 26. Челишева Анлрiя Володимировича 27. Чуприну Орину !митрiвну 28. Шавiш Соф'ю Луай Зухер 29. Шевченко Слизавету .Щмитрiвн5, з. Зарахувати до 1-в класу насryпних гiмназистiв: l. Алексесву ApiHy Андрiiвнlz 2. Алексеснко Софiю СергiТвну З. Булаву Сву Олександрiвну 4. Василенко Софiю Олександрiвну 5. Вiвчаренко Злату Iгорiвr;у 6. Власюка €гора Щмитровича 7. Голубця Олександра fiмитровича 8. Зiнченко Полiну ОлексiiЪну 9. Iвченко Карину Сергiiвну
 • 3. l0. l l. 12. lJ. 14. 15. l6. 11. l8. l9. 20. 21. 22. ./.э. 24. 25. 26. 2"7. 28. Кова,тенка Мирослава Олександрбgц.12 Ko.TecHiKoBy Аплап iю PoMaHiBH5, Кохович Олександру [BaHiBHy Кчзьплiнову Kipy СергiТвну Маслюк Катерину МиколаjЪнч N4iHxacoBy Марiю BiKTopiBHy Морш А нну O-reKcaH:piBH1 Назарову Надiю Валерiiвн1, Ланкратьсва fiанила Олександровича Панкратьеву KpicTiHy СаверiiЪнi, Пирожен ко BepoHi ку Вiта-ч iTBHy Пол iщука Микиту Олександровича Положка IBaHa Олександровича С кроцькоl,о Тишrура Володи м ировича Спиридонова Артешtа Андрi йовича Ткаченка {авида fi митровича Ткаченко liaH1 Ва-пентинiвну Черних Софiю Костянтинiвну Шаповал Карину Сергiiвн1, ,4. Секретарю закладу Козак Ю.Л.: 4.1. Внести ПIБ гiмназистiв до алфавiтноТ книги за вiдповiдною лiтерою. 03.0б.20217эоку 4,2, Завести номер на особовiй справi коя(ного гiмназиста, виходячи з номера, присво€ного в алфавiтнiй книзi. 03.0б.2021року 5 5.1. 6.1 Класним керiвникам 1-х класiв Азаровiй I.B., Бойко О.С., Вдовиченко Н.Л, надати медичнiй cecTpi списки гiмназистiв класу. 5.2. Оформити особовi слрави вiдповiдно до вимог 03.0б,.2021рок1, 5.з dо l5.06.2021poKy Сюlасти особовi справи та список зарахованих учнiв до папки з зазначенняшл вiдповiдного клас},. 6. Учителю iнформатики Соловйовiй О.С.: Внести rilБ гiмназистiв 1 класiв до ejleKTpoHHoT бази <Ку-рс школа) do ] 5,0(1.2021 року I5.06.2021 року 7 ' УчителЮ iнформатиКи СафоновУ О.В. оприЛюднитИ даниЙ наказ на офiцiйному сайтi заклад1,. 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. flирекr,ор КГЛГ972 Вiкторiя НИtlИПОРУК З наказо,л,t ознайом:t ен i ; Бс;rовu о.С. Азqlова. I.B. Боitко о.С. Вdовчченксt Н.Л. Наказ оп1pl,tllан{); Белслва о,С. криворlзькjl гlмнАзlя ils72. криворlзh!tсi мlсЬкоIi,lди hентифir, '.ний код3j!,,.:")2 рА Ф s] н {. .( * J ф о 9 е {) J