SlideShare a Scribd company logo
Зернобобові культури в Україні:
сучасний стан та перспективи
використання
Віртуальна виставка
Нинішній етап розвитку економіки країни вимагає підвищеного попиту на
сільськогосподарську продукцію, виробництво якої неможливе без розвинутого
агропромислового комплексу. Тому вплив наукових розробок на сферу виробництва
сільськогосподарської продукції набуває все більшої уваги, розцінюється як визначальний
фактор інноваційного розвитку в розбудові продовольчого ринку України.
У сучасних умовах сільськогосподарського виробництва пріоритетним напрямком наукових
досліджень є обґрунтування та удосконалення сучасних агротехнологій вирощування
зернобобових культур на засадах енерго- і ресурсозбереження та екологічної безпечності.
Зернобобові культури належать до цінних у продовольчому, кормовому та агроекологічному
значенні рослин сільського господарства України.
За посівними площами та валовими зборами товарного насіння група зернобобових культур
у світовому землеробстві займає друге місце після зернових. Така їхня позиція зумовлена
тим, що вони є найдешевшим джерелом високоякісного білка для харчування людей і годівлі
тварин та птиці. Крім цього, насіння бобових вирізняється позитивним впливом на здоров’я
людей та тварин завдяки оптимально поєднаному в ньому амінокислотному складу,
комплексу вітамінів, мінеральних елементів, інших біологічно активних сполук.
Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим ознайомитися з
матеріалами віртуальної виставки «Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та
перспективи використання».
633.367 А 26 Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів
вирощування зернобобових культур : монографія / В. А. Мазур [та ін.] ;
Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 192 с.
Монографія є суттєвим внеском у
вирішення актуальної проблематики
перспективного стратегічного напрямку
розвитку АПК України. Наукова праця
орієнтована на досягнення
комплексного ефекту в забезпеченні
сталого агропромислового виробництва
за одночасного гарантування необхідних
рівнів продовольчої та біоенергетичної
безпеки держави, за збереження та
відтворення потенціалу родючості
ґрунтів та поліпшення життєвих умов та
здоров’я населення завдяки підвищенню
доступності до виробництва та
споживання органічної
сільськогосподарської продукції.
633 І-66 Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і
переробки зернобобових культур : монографія / В. А. Мазур [та ін.] ;
Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 180 с.
У монографії представлені науково-
експериментальні дослідження, які
розкривають теоретичні та практичні
питання виробництва зернобобових
культур, здатних розв’язати проблему
дефіциту білка й поповнити світові
продовольчі та кормові ресурси.
Наукове обґрунтування інноваційних
аспектів вирощування, зберігання та
переробки зернобобових культур
дозволяє модернізувати систему
підготовки майбутніх фахівців у галузі
агротехнологій та підвищити
виробничу і практичну направленість
такої фахової підготовки.
63 І-90 Мишак, А. Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН –
один з наукових центрів зі створення сортів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) / А. Мишак
// Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали XVII Всеукр. конф. молодих учених та
спеціалістів, присвяч. 180-річниці від дня народж. Анастасія Єгоровича Зайкевича (1842–1931), м. Київ,
19–20 трав. 2022 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і
техніки. – Вінниця ; Київ, 2022. – С. 344–347. – Електрон. вид. – Режим доступу:
https://dnsgb.com.ua/assets/files/konf-2022-05-20.pdf (дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з
екрана.
Історичне минуле України тісно пов’язане зі
здобутками видатних науковців у галузі
сільськогосподарського виробництва та
діяльності науково-дослідних інституцій для
забезпечення продовольчої безпеки України
шляхом безперервного виробництва та
покращення якості сільськогосподарської
продукції.
Квaсoля звичaйнa (Phaseolus vulgaris L.) –
oднa з вaжливих прoдoвoльчих бoбoвих
культур. Зa дaними FAO, у свiтi плoщi пiд її
пoсiвaми щoрiчнo збiльшуються i становлять
19–20 млн гa. Oснoвними вирoбникaми є тaкi
крaїни, як Iндiя, Брaзилiя, Мeксикa, Китaй,
СШA.
631 Н 31 Насіння: золотий фонд урожаю – 2017 : спецвипуск. Вип. 4 /
Всеукр. наук. ін-т селекції ; ред. І. Корчагіна. – Київ : Аграр Медієн
Україна, 2017. – 184 с.
Спецвипуск журналу «Agroexpert»
наповнений практичними
матеріалами українських та
вітчизняних практиків щодо
вирощування та догляду за
посівами озимої пшениці та ріпаку,
соняшнику, кукурудзи й сої.
Спеціальний додаток «Зберігання»
подає матеріали стосовно
підготовки зерна та сховищ до
сезону, контролювання вологості
зернової маси.
Основні напрямки селекції зернобобових культур в Інституті кормів та сільського
господарства Поділля НААН / Н. В. Коханюк [та ін.] // Корми та
кормовиробництво : зб. наук. пр. – 2022. – № 93. – С. 31–42. – Електрон. вид. –
Режим доступу: https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202293-04 (дата
звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана.
Важливу роль у підвищенні адаптивного
потенціалу сої, бобів кормових, квасолі
звичайної та горошку посівного відіграє
селекція за конкретним напрямом.
Дослідження з селекції зернобобових культур
в Інституті кормів та сільського господарства
Поділля НААН проводяться за напрямками:
продуктивність, скоростиглість, адаптивність
до несприятливих факторів довкілля, стійкість
до основних хвороб, технологічність та
покращення показників якості насіння. В
основу селекційної роботи слід покласти як
традиційні методи гібридизації та мутагенезу,
так і сучасні методи біотехнології для
отримання різноманітного вихідного
матеріалу для селекції цих культур.
635 О-75 Особливості технології вирощування малопоширених
зернобобових культур : монографія / В. А. Мазур [та ін.] ; Вінниц. нац.
аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 172 с.
У монографії представлені дослідження,
які розкривають теоретичні та практичні
питання особливостей вирощування
малопоширених зернобобових культур,
зокрема нуту, сочевиці, чини, люпину та
кормових бобів. Призначено для науковців,
викладачів, аспірантів, студентів,
керівників і спеціалістів аграрних
формувань, працівників органів
державного управління АПК різних рівнів
і всіх, хто цікавиться проблематикою
ефективного аграрного виробництва.
633 П Петриченко, В. Ф. Рослинництво. Нові технології вирощування
польових культур : підручник / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор. – 5-те
вид., випр., допов. – Львів : НВФ «Українські технології», 2020. – 806 с.
Розглянуто стан і тенденції розвитку
рослинництва. Висвітлено
народногосподарське значення, біологічні
та ботанічні особливості польових культур.
Детально подано сучасні технології
вирощування сільськогосподарських
культур, зокрема підбір попередників,
обробіток ґрунту, підготовка насіння,
система удобрення, особливості сівби,
використання засобів захисту рослин. Для
студентів і викладачів аграрних закладів
вищої освіти, агрономів, керівників
господарств, фермерів, фахівців дорадчих
служб, менеджерів з агробізнесу.
633 С 65 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан
і перспективи використання : монографія / В. Мазур [та ін.] ; Вінниц. нац.
аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 196 с.
У монографії представлені дослідження, які
розкривають параметри агроекологічної стійкості
та продуктивності сортів основних видів
зернобобових культур. Приведено біолого-
господарські характеристики найпоширеніших
сортів зернобобових культур, зокрема гороху,
люпину, нуту, сочевиці, чини, квасолі та кормових
бобів. Наукові дослідження колективу авторів
спрямовані на вирішення актуальних завдань
вибору оптимальних сортів зернобобових культур
в умовах змін клімату, які характеризуються не
лише високою урожайністю, але й стійкістю до
посухи, хвороб та шкідників. Призначено для
науковців, викладачів, аспірантів, студентів,
керівників і спеціалістів аграрних формувань,
працівників органів державного управління АПК
різних рівнів і всіх, хто цікавиться проблематикою
ефективного аграрного виробництва.
42.113 С 70 Соя: культура унікальних можливостей / В. Ф.
Петриченко [та ін.]. – Київ : Юнівест Медіа, 2016. – 224 с.
Розглянуто науково-практичні основи
вирощування сої. Подано значення,
поширення, біологічні особливості
культури. Викладено технологію
вирощування – попередники, обробіток
ґрунту, удобрення, сорти, підготовка
насіння, способи, строки та норми висіву.
Розглянуто особливості догляду за посівами
сої: боротьба з бур’янами, захист від
шкідників та хвороб. Висвітлено збирання
врожаю, варіанти переробки зерна.
Для агрономів, фермерів, керівників та
власників господарств, викладачів та
студентів закладів освіти, слухачів курсів
підвищення кваліфікації, менеджерів з
агробізнесу.
Вожегова, Р. Коли з кліматом нуар, може, взятись за гуар? [Електронний ресурс] /
Р. Вожегова, В. Боровик, О. Мальцева // Зерно : Всеукраїнський журнал сучасного
агропромисловця : сайт. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.zerno-
ua.com/journals/2024/sichen-2024/koly-z-klimatom-nuar-mozhe-vzyatys-za-guar/
(дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана.
В Індії пшеничні поля замінилися на гуарові.
Чи можливе таке в нас? За швидких змін
клімату структура польових сівозмін
неодмінно зазнаватиме змін. Звісно, це
відбуватиметься не так швидко. Однак до
цього слід готуватися. На лани мають прийти
сорти рослин нового типу, досконаліші волого-
та ресурсоощадні технології вирощування
культур, нові (зокрема й біологічні) засоби
захисту від шкідників і хвороб тощо. Одним
із таких кроків є впровадження в польових
сівозмінах нових зернобобових культур.
Останнім часом усе популярнішими стають так
звані нішеві культури. Ідеться про гуар, або
гуаровий біб (Cyamopsis tetragonoloba L.) –
зернобобову культуру родом з Індії, джерело
гуарової камеді.
Гончаренко, С. Горох – і смачний, і корисний, і чудовий сидерат [Електронний
ресурс] / С. Гончаренко // СонцеСад. – 2023. – № 4. – С. 8. – Електрон. вид. –
Режим доступу: https://soncesad.com/statti/ovochi/bobovi/chomu-varto-viroshhuvati-
gorox-(zhurnal-%C2%ABsonczesad%C2%BB-4/2023).html (дата звернення:
03.06.2024), вільний. – Назва з екрана.
Багато хто любить насолоджуватись
різноманітними стравами із зеленим
горошком. Але не всі знають, що горох
багатий на вітаміни А, С і групи В та
рідкісні мікроелементи, такі як залізо,
йод, селен, нікель, марганець, молібден,
мідь, хром, кобальт, кремній, титан,
цирконій, ванадій, олово. Ця рослина
насичує організм енергією, яка сприяє
фізичній і мозковій активності. Також не
всі знають, що горох збагачує землю
азотом та фосфором. Окрім того, якщо
висадити на ділянці, де росла ця бобова
культура, овочеві, злакові та ягідні, то
вони виростуть набагато якіснішими та
смачнішими.
Січкар, В. І. Аграрний ринок сочевиці [Електронний ресурс] / В. І. Січкар //
Агробізнес Сьогодні : журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон.
вид. – Режим доступу: https://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-
sohodni/item/25189-ahrarnyi-rynok-sochevytsi.html (дата звернення: 03.06.2024),
вільний. – Назва з екрана.
Сьогодні сочевиця у виробничих умовах
нашої країни трапляється мало, хоча в
найближчій перспективі посяде своє
достойне місце. Ґрунтові й кліматичні
умови України повністю підходять для її
вирощування у великих масштабах. Посівні
площі та валові збори сочевиці у світі
постійно зростають. За площею посіву та
урожайністю сочевиця посідає серед
зернобобових культур 5-те місце. Але за
динамікою нарощування виробництва
насіння у ХХІ сторіччі вона вийшла на
третє місце після вігни та нуту, а за
розширенням посівних площ її випередив
лише нут.
Січкар, В. І. Зернобобові культури – подвійна вигода у господарстві
[Електронний ресурс] / В. І. Січкар // Агробізнес Сьогодні : журнал та
мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agro-
business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/16468-zernobobovi-kultury-podviina-
vyhoda-u-hospodarstvi.html (дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з
екрана.
Вирощування зернобобових культур у
значних об’ємах дає змогу суттєво
скоротити використання мінеральних
азотних добрив у сівозмінах без падіння
урожайності, причому за такої ситуації
одночасно зростає родючість ґрунту.
У світовому землеробстві група
зернобобових культур за посівними
площами та валовими зборами займає
друге місце після зернових. Така їх позиція
обумовлена рядом позитивних показників.
По-перше, вони є важливим джерелом
високоякісного білка як для харчування
людей, так і годівлі сільськогосподарських
тварин.
Січкар, В. Світова практика вирощування зернобобових культур [Електронний
ресурс] / В. Січкар // Агрономія сьогодні : журнал практичних порад для агрономів :
сайт. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agronomy.com.ua/statti/bobovi/1141-
svitova-praktyka-vyroshchuvannia-zernobobovykh-kultur.html (дата звернення:
03.06.2024), вільний. – Назва з екрана.
Головним аргументом, що
характеризує необхідність
збільшення посівів гороху, є його
цінність як найкращого
попередника для зернових культур,
особливо для одержання високої
якості зерна пшениці. Така
практика інтенсивно
впроваджується в останні роки в
США та Канаді.
Струбіцька, І. Нут – зелене м’ясо на городі / І. Струбіцька // СонцеСад. –
2023. – № 4. – С. 8. – Електрон. вид. – Режим доступу:
https://soncesad.com/elektronni-zhurnali/zhurnal-%E2%84%964-2023.html (дата
звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана.
Полюбляєте здорову, вітамінну їжу з
невеликою кількістю жирів і таку, щоб
набратися сил, тоді збагатіть свій раціон
стравами з нуту. Це – однорічна культура
родини бобових, відома як турецький або
баранячий горох. Насіння нуту містить
фосфор, калій, магній, вітаміни групи В,
залізо, мінерали. Турецький горох сіють на
полі, на присадибній ділянці чи дачній
ділянці. Про особливості вирощування
нуту розповідає Василь Бугайов, кандидат
сільськогосподарських наук, завідувач
відділу селекції кормових культур
Інституту кормів і сільського господарства
Поділля.
Дякую за увагу!
Чекаємо Вас за адресою:
м. Вінниця, вул. Соборна, 73,
ВОУНБ ім. В. Отамановського,
сектор аграрних наук (ІІІ поверх)
Підготувала провідний бібліограф
сектору аграрних наук Оксана Шпичак

More Related Content

Similar to Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання

тзппр лекція 1
тзппр лекція 1тзппр лекція 1
тзппр лекція 1
galushko29
 
Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»
Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»
Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Технологія хлібопекарських і кондитерських виробів
Технологія хлібопекарських і кондитерських виробівТехнологія хлібопекарських і кондитерських виробів
Технологія хлібопекарських і кондитерських виробів
Науково-технічна бібліотека НУХТ
 
Vol 1-no-50-2020
Vol 1-no-50-2020Vol 1-no-50-2020
Vol 1-no-50-2020
Sciences of Europe
 
VOL 1, No 60 (2020)
VOL 1, No 60 (2020)VOL 1, No 60 (2020)
VOL 1, No 60 (2020)
Sciences of Europe
 
Науково-популярна книга аграрію
Науково-популярна книга аграріюНауково-популярна книга аграрію
Науково-популярна книга аграрію
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Сучасне тваринництво: тенденції розвитку
Сучасне тваринництво: тенденції розвиткуСучасне тваринництво: тенденції розвитку
Сучасне тваринництво: тенденції розвитку
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
VOL-3-No-45-45-2020
VOL-3-No-45-45-2020VOL-3-No-45-45-2020
VOL-3-No-45-45-2020
The scientific heritage
 
Food_technology.pdf
Food_technology.pdfFood_technology.pdf
Vol 2-no-49-2020
Vol 2-no-49-2020Vol 2-no-49-2020
Vol 2-no-49-2020
Sciences of Europe
 
Ми Вас пам’ятатимемо, Учителю!
Ми Вас пам’ятатимемо, Учителю!Ми Вас пам’ятатимемо, Учителю!
Ми Вас пам’ятатимемо, Учителю!
udau_admin
 
Нікітенко С
Нікітенко СНікітенко С
Нікітенко С
njhujdbwz
 
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Аграрна галузь національної економіки
Аграрна галузь національної економікиАграрна галузь національної економіки
Аграрна галузь національної економіки
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
The scientific heritage No 117 (117) (2023)
The scientific heritage No 117 (117) (2023)The scientific heritage No 117 (117) (2023)
The scientific heritage No 117 (117) (2023)
The scientific heritage
 
Рибництво: стан і перспективи розвитку
Рибництво: стан і перспективи розвиткуРибництво: стан і перспективи розвитку
Рибництво: стан і перспективи розвитку
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Sciences of Europe No 109 (2023)
Sciences of Europe No 109 (2023)Sciences of Europe No 109 (2023)
Sciences of Europe No 109 (2023)
Sciences of Europe
 
курсовая1.0
курсовая1.0курсовая1.0
курсовая1.0
Bucchus_
 
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №63 (2023)
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №63 (2023)POLISH JOURNAL OF SCIENCE №63 (2023)
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №63 (2023)
POLISH JOURNAL OF SCIENCE
 
Агроекологія: концептуальні засади розвитку
Агроекологія: концептуальні засади розвиткуАгроекологія: концептуальні засади розвитку
Агроекологія: концептуальні засади розвитку
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Similar to Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання (20)

тзппр лекція 1
тзппр лекція 1тзппр лекція 1
тзппр лекція 1
 
Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»
Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»
Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»
 
Технологія хлібопекарських і кондитерських виробів
Технологія хлібопекарських і кондитерських виробівТехнологія хлібопекарських і кондитерських виробів
Технологія хлібопекарських і кондитерських виробів
 
Vol 1-no-50-2020
Vol 1-no-50-2020Vol 1-no-50-2020
Vol 1-no-50-2020
 
VOL 1, No 60 (2020)
VOL 1, No 60 (2020)VOL 1, No 60 (2020)
VOL 1, No 60 (2020)
 
Науково-популярна книга аграрію
Науково-популярна книга аграріюНауково-популярна книга аграрію
Науково-популярна книга аграрію
 
Сучасне тваринництво: тенденції розвитку
Сучасне тваринництво: тенденції розвиткуСучасне тваринництво: тенденції розвитку
Сучасне тваринництво: тенденції розвитку
 
VOL-3-No-45-45-2020
VOL-3-No-45-45-2020VOL-3-No-45-45-2020
VOL-3-No-45-45-2020
 
Food_technology.pdf
Food_technology.pdfFood_technology.pdf
Food_technology.pdf
 
Vol 2-no-49-2020
Vol 2-no-49-2020Vol 2-no-49-2020
Vol 2-no-49-2020
 
Ми Вас пам’ятатимемо, Учителю!
Ми Вас пам’ятатимемо, Учителю!Ми Вас пам’ятатимемо, Учителю!
Ми Вас пам’ятатимемо, Учителю!
 
Нікітенко С
Нікітенко СНікітенко С
Нікітенко С
 
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
 
Аграрна галузь національної економіки
Аграрна галузь національної економікиАграрна галузь національної економіки
Аграрна галузь національної економіки
 
The scientific heritage No 117 (117) (2023)
The scientific heritage No 117 (117) (2023)The scientific heritage No 117 (117) (2023)
The scientific heritage No 117 (117) (2023)
 
Рибництво: стан і перспективи розвитку
Рибництво: стан і перспективи розвиткуРибництво: стан і перспективи розвитку
Рибництво: стан і перспективи розвитку
 
Sciences of Europe No 109 (2023)
Sciences of Europe No 109 (2023)Sciences of Europe No 109 (2023)
Sciences of Europe No 109 (2023)
 
курсовая1.0
курсовая1.0курсовая1.0
курсовая1.0
 
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №63 (2023)
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №63 (2023)POLISH JOURNAL OF SCIENCE №63 (2023)
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №63 (2023)
 
Агроекологія: концептуальні засади розвитку
Агроекологія: концептуальні засади розвиткуАгроекологія: концептуальні засади розвитку
Агроекологія: концептуальні засади розвитку
 

More from Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky

Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Ювілей дебиту і кредиту. Перша книга з бухгалтерського о...
Віртуальна виставка «Ювілей дебиту і кредиту. Перша книга з бухгалтерського о...Віртуальна виставка «Ювілей дебиту і кредиту. Перша книга з бухгалтерського о...
Віртуальна виставка «Ювілей дебиту і кредиту. Перша книга з бухгалтерського о...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Бібліотечна статистика 2023 в оновленому вимірі: факти і казуси
Бібліотечна статистика 2023 в оновленому вимірі: факти і казусиБібліотечна статистика 2023 в оновленому вимірі: факти і казуси
Бібліотечна статистика 2023 в оновленому вимірі: факти і казуси
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Виставка «Мій акваріум. Акваріумістика»
Виставка «Мій акваріум. Акваріумістика»Виставка «Мій акваріум. Акваріумістика»
Виставка «Мій акваріум. Акваріумістика»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Допомога НАТО Україні»
Віртуальна виставка «Допомога НАТО Україні»Віртуальна виставка «Допомога НАТО Україні»
Віртуальна виставка «Допомога НАТО Україні»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежністьСимон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Екологічна інформація: права та можливості
Екологічна інформація: права та можливостіЕкологічна інформація: права та можливості
Екологічна інформація: права та можливості
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
ezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptx
ezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptxezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptx
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народу
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народуТарас Шевченко – геній і пророк українського народу
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народу
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptxЧеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходженьПольська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв» Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

More from Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky (20)

Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
Віртуальна виставка «Ювілей дебиту і кредиту. Перша книга з бухгалтерського о...
Віртуальна виставка «Ювілей дебиту і кредиту. Перша книга з бухгалтерського о...Віртуальна виставка «Ювілей дебиту і кредиту. Перша книга з бухгалтерського о...
Віртуальна виставка «Ювілей дебиту і кредиту. Перша книга з бухгалтерського о...
 
Бібліотечна статистика 2023 в оновленому вимірі: факти і казуси
Бібліотечна статистика 2023 в оновленому вимірі: факти і казусиБібліотечна статистика 2023 в оновленому вимірі: факти і казуси
Бібліотечна статистика 2023 в оновленому вимірі: факти і казуси
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Виставка «Мій акваріум. Акваріумістика»
Виставка «Мій акваріум. Акваріумістика»Виставка «Мій акваріум. Акваріумістика»
Виставка «Мій акваріум. Акваріумістика»
 
Віртуальна виставка «Допомога НАТО Україні»
Віртуальна виставка «Допомога НАТО Україні»Віртуальна виставка «Допомога НАТО Україні»
Віртуальна виставка «Допомога НАТО Україні»
 
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежністьСимон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
 
Екологічна інформація: права та можливості
Екологічна інформація: права та можливостіЕкологічна інформація: права та можливості
Екологічна інформація: права та можливості
 
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
 
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
 
ezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptx
ezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptxezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptx
ezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptx
 
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народу
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народуТарас Шевченко – геній і пророк українського народу
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народу
 
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
 
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptxЧеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
 
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходженьПольська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
 
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
 
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв» Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
 
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
 

Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання

 • 1. Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання Віртуальна виставка
 • 2. Нинішній етап розвитку економіки країни вимагає підвищеного попиту на сільськогосподарську продукцію, виробництво якої неможливе без розвинутого агропромислового комплексу. Тому вплив наукових розробок на сферу виробництва сільськогосподарської продукції набуває все більшої уваги, розцінюється як визначальний фактор інноваційного розвитку в розбудові продовольчого ринку України. У сучасних умовах сільськогосподарського виробництва пріоритетним напрямком наукових досліджень є обґрунтування та удосконалення сучасних агротехнологій вирощування зернобобових культур на засадах енерго- і ресурсозбереження та екологічної безпечності. Зернобобові культури належать до цінних у продовольчому, кормовому та агроекологічному значенні рослин сільського господарства України. За посівними площами та валовими зборами товарного насіння група зернобобових культур у світовому землеробстві займає друге місце після зернових. Така їхня позиція зумовлена тим, що вони є найдешевшим джерелом високоякісного білка для харчування людей і годівлі тварин та птиці. Крім цього, насіння бобових вирізняється позитивним впливом на здоров’я людей та тварин завдяки оптимально поєднаному в ньому амінокислотному складу, комплексу вітамінів, мінеральних елементів, інших біологічно активних сполук. Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки «Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання».
 • 3. 633.367 А 26 Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур : монографія / В. А. Мазур [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 192 с. Монографія є суттєвим внеском у вирішення актуальної проблематики перспективного стратегічного напрямку розвитку АПК України. Наукова праця орієнтована на досягнення комплексного ефекту в забезпеченні сталого агропромислового виробництва за одночасного гарантування необхідних рівнів продовольчої та біоенергетичної безпеки держави, за збереження та відтворення потенціалу родючості ґрунтів та поліпшення життєвих умов та здоров’я населення завдяки підвищенню доступності до виробництва та споживання органічної сільськогосподарської продукції.
 • 4. 633 І-66 Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур : монографія / В. А. Мазур [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 180 с. У монографії представлені науково- експериментальні дослідження, які розкривають теоретичні та практичні питання виробництва зернобобових культур, здатних розв’язати проблему дефіциту білка й поповнити світові продовольчі та кормові ресурси. Наукове обґрунтування інноваційних аспектів вирощування, зберігання та переробки зернобобових культур дозволяє модернізувати систему підготовки майбутніх фахівців у галузі агротехнологій та підвищити виробничу і практичну направленість такої фахової підготовки.
 • 5. 63 І-90 Мишак, А. Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН – один з наукових центрів зі створення сортів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) / А. Мишак // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали XVII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. 180-річниці від дня народж. Анастасія Єгоровича Зайкевича (1842–1931), м. Київ, 19–20 трав. 2022 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки. – Вінниця ; Київ, 2022. – С. 344–347. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://dnsgb.com.ua/assets/files/konf-2022-05-20.pdf (дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана. Історичне минуле України тісно пов’язане зі здобутками видатних науковців у галузі сільськогосподарського виробництва та діяльності науково-дослідних інституцій для забезпечення продовольчої безпеки України шляхом безперервного виробництва та покращення якості сільськогосподарської продукції. Квaсoля звичaйнa (Phaseolus vulgaris L.) – oднa з вaжливих прoдoвoльчих бoбoвих культур. Зa дaними FAO, у свiтi плoщi пiд її пoсiвaми щoрiчнo збiльшуються i становлять 19–20 млн гa. Oснoвними вирoбникaми є тaкi крaїни, як Iндiя, Брaзилiя, Мeксикa, Китaй, СШA.
 • 6. 631 Н 31 Насіння: золотий фонд урожаю – 2017 : спецвипуск. Вип. 4 / Всеукр. наук. ін-т селекції ; ред. І. Корчагіна. – Київ : Аграр Медієн Україна, 2017. – 184 с. Спецвипуск журналу «Agroexpert» наповнений практичними матеріалами українських та вітчизняних практиків щодо вирощування та догляду за посівами озимої пшениці та ріпаку, соняшнику, кукурудзи й сої. Спеціальний додаток «Зберігання» подає матеріали стосовно підготовки зерна та сховищ до сезону, контролювання вологості зернової маси.
 • 7. Основні напрямки селекції зернобобових культур в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН / Н. В. Коханюк [та ін.] // Корми та кормовиробництво : зб. наук. пр. – 2022. – № 93. – С. 31–42. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202293-04 (дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана. Важливу роль у підвищенні адаптивного потенціалу сої, бобів кормових, квасолі звичайної та горошку посівного відіграє селекція за конкретним напрямом. Дослідження з селекції зернобобових культур в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН проводяться за напрямками: продуктивність, скоростиглість, адаптивність до несприятливих факторів довкілля, стійкість до основних хвороб, технологічність та покращення показників якості насіння. В основу селекційної роботи слід покласти як традиційні методи гібридизації та мутагенезу, так і сучасні методи біотехнології для отримання різноманітного вихідного матеріалу для селекції цих культур.
 • 8. 635 О-75 Особливості технології вирощування малопоширених зернобобових культур : монографія / В. А. Мазур [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 172 с. У монографії представлені дослідження, які розкривають теоретичні та практичні питання особливостей вирощування малопоширених зернобобових культур, зокрема нуту, сочевиці, чини, люпину та кормових бобів. Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань, працівників органів державного управління АПК різних рівнів і всіх, хто цікавиться проблематикою ефективного аграрного виробництва.
 • 9. 633 П Петриченко, В. Ф. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур : підручник / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор. – 5-те вид., випр., допов. – Львів : НВФ «Українські технології», 2020. – 806 с. Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні та ботанічні особливості польових культур. Детально подано сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема підбір попередників, обробіток ґрунту, підготовка насіння, система удобрення, особливості сівби, використання засобів захисту рослин. Для студентів і викладачів аграрних закладів вищої освіти, агрономів, керівників господарств, фермерів, фахівців дорадчих служб, менеджерів з агробізнесу.
 • 10. 633 С 65 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан і перспективи використання : монографія / В. Мазур [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 196 с. У монографії представлені дослідження, які розкривають параметри агроекологічної стійкості та продуктивності сортів основних видів зернобобових культур. Приведено біолого- господарські характеристики найпоширеніших сортів зернобобових культур, зокрема гороху, люпину, нуту, сочевиці, чини, квасолі та кормових бобів. Наукові дослідження колективу авторів спрямовані на вирішення актуальних завдань вибору оптимальних сортів зернобобових культур в умовах змін клімату, які характеризуються не лише високою урожайністю, але й стійкістю до посухи, хвороб та шкідників. Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань, працівників органів державного управління АПК різних рівнів і всіх, хто цікавиться проблематикою ефективного аграрного виробництва.
 • 11. 42.113 С 70 Соя: культура унікальних можливостей / В. Ф. Петриченко [та ін.]. – Київ : Юнівест Медіа, 2016. – 224 с. Розглянуто науково-практичні основи вирощування сої. Подано значення, поширення, біологічні особливості культури. Викладено технологію вирощування – попередники, обробіток ґрунту, удобрення, сорти, підготовка насіння, способи, строки та норми висіву. Розглянуто особливості догляду за посівами сої: боротьба з бур’янами, захист від шкідників та хвороб. Висвітлено збирання врожаю, варіанти переробки зерна. Для агрономів, фермерів, керівників та власників господарств, викладачів та студентів закладів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, менеджерів з агробізнесу.
 • 12. Вожегова, Р. Коли з кліматом нуар, може, взятись за гуар? [Електронний ресурс] / Р. Вожегова, В. Боровик, О. Мальцева // Зерно : Всеукраїнський журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.zerno- ua.com/journals/2024/sichen-2024/koly-z-klimatom-nuar-mozhe-vzyatys-za-guar/ (дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана. В Індії пшеничні поля замінилися на гуарові. Чи можливе таке в нас? За швидких змін клімату структура польових сівозмін неодмінно зазнаватиме змін. Звісно, це відбуватиметься не так швидко. Однак до цього слід готуватися. На лани мають прийти сорти рослин нового типу, досконаліші волого- та ресурсоощадні технології вирощування культур, нові (зокрема й біологічні) засоби захисту від шкідників і хвороб тощо. Одним із таких кроків є впровадження в польових сівозмінах нових зернобобових культур. Останнім часом усе популярнішими стають так звані нішеві культури. Ідеться про гуар, або гуаровий біб (Cyamopsis tetragonoloba L.) – зернобобову культуру родом з Індії, джерело гуарової камеді.
 • 13. Гончаренко, С. Горох – і смачний, і корисний, і чудовий сидерат [Електронний ресурс] / С. Гончаренко // СонцеСад. – 2023. – № 4. – С. 8. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://soncesad.com/statti/ovochi/bobovi/chomu-varto-viroshhuvati- gorox-(zhurnal-%C2%ABsonczesad%C2%BB-4/2023).html (дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана. Багато хто любить насолоджуватись різноманітними стравами із зеленим горошком. Але не всі знають, що горох багатий на вітаміни А, С і групи В та рідкісні мікроелементи, такі як залізо, йод, селен, нікель, марганець, молібден, мідь, хром, кобальт, кремній, титан, цирконій, ванадій, олово. Ця рослина насичує організм енергією, яка сприяє фізичній і мозковій активності. Також не всі знають, що горох збагачує землю азотом та фосфором. Окрім того, якщо висадити на ділянці, де росла ця бобова культура, овочеві, злакові та ягідні, то вони виростуть набагато якіснішими та смачнішими.
 • 14. Січкар, В. І. Аграрний ринок сочевиці [Електронний ресурс] / В. І. Січкар // Агробізнес Сьогодні : журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia- sohodni/item/25189-ahrarnyi-rynok-sochevytsi.html (дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана. Сьогодні сочевиця у виробничих умовах нашої країни трапляється мало, хоча в найближчій перспективі посяде своє достойне місце. Ґрунтові й кліматичні умови України повністю підходять для її вирощування у великих масштабах. Посівні площі та валові збори сочевиці у світі постійно зростають. За площею посіву та урожайністю сочевиця посідає серед зернобобових культур 5-те місце. Але за динамікою нарощування виробництва насіння у ХХІ сторіччі вона вийшла на третє місце після вігни та нуту, а за розширенням посівних площ її випередив лише нут.
 • 15. Січкар, В. І. Зернобобові культури – подвійна вигода у господарстві [Електронний ресурс] / В. І. Січкар // Агробізнес Сьогодні : журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agro- business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/16468-zernobobovi-kultury-podviina- vyhoda-u-hospodarstvi.html (дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана. Вирощування зернобобових культур у значних об’ємах дає змогу суттєво скоротити використання мінеральних азотних добрив у сівозмінах без падіння урожайності, причому за такої ситуації одночасно зростає родючість ґрунту. У світовому землеробстві група зернобобових культур за посівними площами та валовими зборами займає друге місце після зернових. Така їх позиція обумовлена рядом позитивних показників. По-перше, вони є важливим джерелом високоякісного білка як для харчування людей, так і годівлі сільськогосподарських тварин.
 • 16. Січкар, В. Світова практика вирощування зернобобових культур [Електронний ресурс] / В. Січкар // Агрономія сьогодні : журнал практичних порад для агрономів : сайт. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agronomy.com.ua/statti/bobovi/1141- svitova-praktyka-vyroshchuvannia-zernobobovykh-kultur.html (дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана. Головним аргументом, що характеризує необхідність збільшення посівів гороху, є його цінність як найкращого попередника для зернових культур, особливо для одержання високої якості зерна пшениці. Така практика інтенсивно впроваджується в останні роки в США та Канаді.
 • 17. Струбіцька, І. Нут – зелене м’ясо на городі / І. Струбіцька // СонцеСад. – 2023. – № 4. – С. 8. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://soncesad.com/elektronni-zhurnali/zhurnal-%E2%84%964-2023.html (дата звернення: 03.06.2024), вільний. – Назва з екрана. Полюбляєте здорову, вітамінну їжу з невеликою кількістю жирів і таку, щоб набратися сил, тоді збагатіть свій раціон стравами з нуту. Це – однорічна культура родини бобових, відома як турецький або баранячий горох. Насіння нуту містить фосфор, калій, магній, вітаміни групи В, залізо, мінерали. Турецький горох сіють на полі, на присадибній ділянці чи дачній ділянці. Про особливості вирощування нуту розповідає Василь Бугайов, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу селекції кормових культур Інституту кормів і сільського господарства Поділля.
 • 18. Дякую за увагу! Чекаємо Вас за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 73, ВОУНБ ім. В. Отамановського, сектор аграрних наук (ІІІ поверх) Підготувала провідний бібліограф сектору аграрних наук Оксана Шпичак