SlideShare a Scribd company logo
Stockholm
                   2009
Fokusområde Trafikledning
Göran Erskérs/Mats Lindqvist
Banverket
9e januari 2009
Överblick Trafikledning
• Trafikledningens betydelse och nytta för 
 transportsystemet

• Trafikledning är oerhört viktigt, 
 ‐ men den syns inte
Smartare trafikledning via ITS innebär 
   att transportsystemet……
  • Blir:
   – Säkrare
   – Energieffektivare
   – Kostnadseffektivt
   – Miljövänligare

  Möjliggör:
   – Kombinationer av transportmedel
   – Tillgänglighet för alla överallt
Exempel på smartare ITS stöd som ger 
       ökad miljönytta
• Två exempel
 – Gröna flygningar
 – CATO (Computer Aided Train Operation)
Syfte & Mål med Gröna Flygningar
    • Samordna miljörelaterade projekt inom ATM 
     området som påverkar genomförandet av en 
     flygning i Svenskt luftrum. 

    • Säkerställa en hållbar reduktion av miljöpåverkan i 
     form av utsläpp och buller från flygoperationer i 
     svenskt luftrum

    • Etablera ett mätbart och kommunicerbart koncept 
     för en flygnings miljöpåverkan. 
                         Håkan Jonforsen
                         LFV
Hur vi åstadkommer Gröna Flygningar
• Gröna starter
  – Med hjälp av ”Departure Manager” verktyg minimeras antal flygplan som 
   väntar på taxibanan på att få starta. Besparing upp till 1500 ton bränsle/år.

• Gröna flygvägar
  – Genom att etablera svenskt luftrum som ”Free Route Airspace” kan flygbolag 
   planera och flyga den absolut kortaste sträckan mellan olika punkter (idag så
   följer de ”ATS router”). Besparing  upp till 3000 ton bränsle/år.

• Gröna inflygningar 
  – Planering och genomförande av en inflygning i enlighet med en miljömässigt 
   optimal sjunkprofil (CDA)”. Flygplanet drar av till tomgång på marchhöjd och 
   ”glidflyger” till landning. Besparingspotential upp till 13500 ton bränsle/år när 
   det är färdigutvecklat, (4000 ton i närtid) 
Free Route Airspace Sweden
    • Syftar till att över vissa höjder kunna genomföra 
     flygningar från exempelvis en punkt på västkusten till en 
     på östkusten utan att behöva svänga.
FRAS

     Effekter:
     • Minskad tid i luften:           ca 2000 h/år
     • Ekonomisk besparing för luftrumsbrukare:  ca 100 MSEK/år
     • Minskad bränsleförbrukning:        ca 3000 ton/år
     • Minskade CO2-utsläpp:           ca 9500 ton/år
CATO (Computer Aided Train Operation)
Ett system för optimal körning av tåg
• avseende bl.a.:
 energi, effekt, slitage, bankapacitet, punktlighet, resursutnyttjande
• baserat på:
 modern avancerad optimeringsteknik och IT i samspel med modern
 kommunikationsteknik (GSM‐R)
• Ett i huvudsak slutfört utvecklingsprojekt 
  (Genomfört av Transrail. Finansierat av BV, LKAB och Transrail.)
• En preliminär standard (drivs nu på EU‐nivå med stöd av BV) 
• En latent produkt


                                    Per Leander
                                    Transrail
CATO systemets huvudprincip
‐ kom inte fram innan signal slår om till kör
‐ utnyttja tillgänglig körtid till optimal körning

• Tåg till trafikledning               Trafikledningscentral
  ‐ position, hastighet               beräknar optimal tågföring

  ‐ tågdata, körprestanda
• Trafikledning till tåg
  ‐ målpunkter                Tåg beräknar optimal körning
   (position, tid, hastighet)        mht mål satta av trafikledningen

  ‐ bandata
Möjliga besparingar
              0%
                 0%    5%   10%    15%  20%   25%    30%      35%
             -5%
Reduction of net energy
             -10%

             -15%
                                 Torneträsk - Björkliden

             -20%

             -25%

             -30%
                                     Increase of running time
             -35%

                 Maximum motion profile (MMP)    Optimal (CMP) - UAD_L
                 Optimal (CMP) - F040_L      Typiska förbättringar (dock i viss mån beroende av trafiksituation
      och bana):

      • Energiförbrukning minskad med 15‐25% 
      • Bankapacitet ökad med 5‐10%
Utan Trafikledning

• Ingen trafik‐ eller trafikantinformation
• Ingen information vart gods befinner sig
• Ingen möjlighet till Co‐modalitet
Exempel på parter vid en transport
                                               GODS-
             RESENÄR                             TRANSPORT-
  ÅKERI,                                         KÖPARENS
  REDERI,                                          KUND
TÅGOPERATÖR,
 FLYGBOLAG
  MFL

                       INFORMATION                         GODS-
                                                   TRANSPORT-
                                                    KÖPARE
 SPEDITÖR


                                              LEVERAN-
                        Rikstrafiken,                 TÖRER
                        Vägverket,                   TILL
      RESEBYRÅ             Luftfartsverket,               BV, VV, LFV,
                        Sjöfartsverket                SjFV, RT
                         Banverket

    ”Referens, projekt Kombinerade transporter, elektronisk informationsförsörjning, 2003”
Ett sätt att beskriva ITS 
                   Trafikantinformationstjänster riktas till den enskilde kundens
                   (individualiserade tjänster) eller kundkategorins behov.
       TRAFI-         Tillämpningarna bygger på grundläggande uppgifter i Digital
      KANTINFORM        infrastruktur och Trafikledning men även på annan
       ATION         information som behövs för att kunna tillhandahålla en
              Bero   förädlad tjänst.
              ende
Beroe   TRAFIK-
nde    LEDNING          I Trafikledning ingår funktioner och tillämpningar som till stor
                   del myndigheter och kommuner tillhandahåller. Tjänsterna
              Bero   avser i princip att stödja trafikkollektivet dvs. flera nyttjare av
              ende
       DIGITAL         transportsystemet. Tjänsterna omfattar planering, styrning,
       INFRA-         trafikövervakning, störningshantering, information, avgifter
      STRUKTUR         etc.

                   Digital infrastruktur innehåller grundläggande data och
                   kommunikationssystem som är viktiga förutsättningar för att
                   kunna utveckla och förvalta många ITS-tjänster.
 Med vissa skillnader mellan transportslagen kan generellt sett sägas att myndigheter och kommuner
 har ett stort ansvar för den digitala infrastrukturen och trafikledning och ett mindre ansvar för
 trafikantinformation (järnvägen undantagen). Motsvarande har kommersiella aktörer större
 möjligheter att skapa tjänster inom trafikantinformation och mindre ansvar inom trafikledning och
 digital infrastruktur.
Flera lager av aktörer, en kombinerad 
       transport med två transportslag
Slutkund =
resenär/godstransportköpare             SP      TP      PP      Pro     PPr

                          SP=Strat. Plan, TP=Takt. Plan, PP=Prod.Plan, Pro=Prod., PPr=PostProd.


Rese/transportplanerare             SP  TP  PP  Pro  PPr
                          SP  TP  PP  Pro  PPrOperatörer
         SP      TP      PP      Pro     PPr          SP      TP  PP  Pro  PPr
Infrastruktur-  SP      TP      PP      Pro     PPr          SP      TP  PP  Pro  PPr
hållare
          Infrastrukturinformation                           Infrastrukturinformation

         ”Referens, projekt Kombinerade transporter, elektronisk informationsförsörjning, 2003”
Welcome to Stockholm
21 – 25 September 2009!

More Related Content

What's hot

Session 35 Dag Hersle
Session 35 Dag HersleSession 35 Dag Hersle
Session 35 Dag HersleDagHersle
 
Emission calculation
Emission calculationEmission calculation
Emission calculation
Per Olof Arnäs
 
Session 75 Magnus Sundling
Session 75 Magnus SundlingSession 75 Magnus Sundling
Session 75 Magnus Sundlingsunmag
 
Session 21 Simon Tschirner
Session 21 Simon TschirnerSession 21 Simon Tschirner
Session 21 Simon Tschirner
SimonTsch
 
Behov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
Behov enligt kapacitetsutredningen, TrafikverketBehov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
Behov enligt kapacitetsutredningen, TrafikverketNaturskyddsföreningen
 
Session 70 Per-Olof Svensk presentation
Session 70 Per-Olof Svensk presentationSession 70 Per-Olof Svensk presentation
Session 70 Per-Olof Svensk presentationpeosvensk
 
Session 43. Sandberg, Att följa upp tillgänglighetens påverkan på näringslive...
Session 43. Sandberg, Att följa upp tillgänglighetens påverkan på näringslive...Session 43. Sandberg, Att följa upp tillgänglighetens påverkan på näringslive...
Session 43. Sandberg, Att följa upp tillgänglighetens påverkan på näringslive...KristerSandberg
 
Session 42 2012 magdalena grimm
Session 42 2012 magdalena grimmSession 42 2012 magdalena grimm
Session 42 2012 magdalena grimmMagdalenaGrimm
 
Koll trast ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivector
Koll trast  ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivectorKoll trast  ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivector
Koll trast ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivectorMalin Gibrand
 

What's hot (19)

Session 7 Jan Persson
Session 7 Jan PerssonSession 7 Jan Persson
Session 7 Jan Persson
 
Session 69 Christian Udin
Session 69 Christian UdinSession 69 Christian Udin
Session 69 Christian Udin
 
Session 35 Dag Hersle
Session 35 Dag HersleSession 35 Dag Hersle
Session 35 Dag Hersle
 
Emission calculation
Emission calculationEmission calculation
Emission calculation
 
Session 16 Sören Belin
Session 16 Sören BelinSession 16 Sören Belin
Session 16 Sören Belin
 
Session 18 Paulina Eriksson
Session 18 Paulina ErikssonSession 18 Paulina Eriksson
Session 18 Paulina Eriksson
 
Session 12 Thomas Johansson
Session 12 Thomas JohanssonSession 12 Thomas Johansson
Session 12 Thomas Johansson
 
Session 75 Magnus Sundling
Session 75 Magnus SundlingSession 75 Magnus Sundling
Session 75 Magnus Sundling
 
Session 21 Simon Tschirner
Session 21 Simon TschirnerSession 21 Simon Tschirner
Session 21 Simon Tschirner
 
Session 13 Alan Schürer
Session 13 Alan SchürerSession 13 Alan Schürer
Session 13 Alan Schürer
 
Session 33 Niclas Damsgaard
Session 33 Niclas DamsgaardSession 33 Niclas Damsgaard
Session 33 Niclas Damsgaard
 
Session 13 Klas Nydahl
Session 13 Klas NydahlSession 13 Klas Nydahl
Session 13 Klas Nydahl
 
Session 51 Pehr-Ola Persson
Session 51 Pehr-Ola PerssonSession 51 Pehr-Ola Persson
Session 51 Pehr-Ola Persson
 
Behov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
Behov enligt kapacitetsutredningen, TrafikverketBehov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
Behov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
 
Session 70 Per-Olof Svensk presentation
Session 70 Per-Olof Svensk presentationSession 70 Per-Olof Svensk presentation
Session 70 Per-Olof Svensk presentation
 
Session 43. Sandberg, Att följa upp tillgänglighetens påverkan på näringslive...
Session 43. Sandberg, Att följa upp tillgänglighetens påverkan på näringslive...Session 43. Sandberg, Att följa upp tillgänglighetens påverkan på näringslive...
Session 43. Sandberg, Att följa upp tillgänglighetens påverkan på näringslive...
 
Session 42 2012 magdalena grimm
Session 42 2012 magdalena grimmSession 42 2012 magdalena grimm
Session 42 2012 magdalena grimm
 
Session 52 Bengt Stålner
Session 52 Bengt StålnerSession 52 Bengt Stålner
Session 52 Bengt Stålner
 
Koll trast ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivector
Koll trast  ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivectorKoll trast  ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivector
Koll trast ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivector
 

Viewers also liked

Session 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de WijsSession 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de Wijs
Transportforum (VTI)
 
Session 69 Jana Sochor
Session 69 Jana SochorSession 69 Jana Sochor
Session 69 Jana Sochor
Transportforum (VTI)
 
Opening session José Viegas
Opening session José ViegasOpening session José Viegas
Opening session José Viegas
Transportforum (VTI)
 

Viewers also liked (7)

Session 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de WijsSession 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de Wijs
 
Session 69 Marika Jenstav
Session 69 Marika JenstavSession 69 Marika Jenstav
Session 69 Marika Jenstav
 
Session 69 Björn Dramsvik
Session 69 Björn DramsvikSession 69 Björn Dramsvik
Session 69 Björn Dramsvik
 
Session 69 Marie-Louise Lundgren
Session 69 Marie-Louise LundgrenSession 69 Marie-Louise Lundgren
Session 69 Marie-Louise Lundgren
 
Session 69 Isak Jarlebring
Session 69 Isak JarlebringSession 69 Isak Jarlebring
Session 69 Isak Jarlebring
 
Session 69 Jana Sochor
Session 69 Jana SochorSession 69 Jana Sochor
Session 69 Jana Sochor
 
Opening session José Viegas
Opening session José ViegasOpening session José Viegas
Opening session José Viegas
 

Similar to Session 69 Göran Erskérs

MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
Jesper Johansson
 
Session 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
Session 12_Björn Dramsvik & Urban EricssonSession 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
Session 12_Björn Dramsvik & Urban Ericssonurbanericsson
 
Session 18 Stefan Knutsson
Session 18 Stefan KnutssonSession 18 Stefan Knutsson
Session 18 Stefan Knutsson
Sgk650609
 
2 session 14 its handlingsplan alf peterson
2 session 14 its handlingsplan alf peterson2 session 14 its handlingsplan alf peterson
2 session 14 its handlingsplan alf petersonAlfpeterson1
 
Session 9 Martin Joborn
Session 9 Martin JobornSession 9 Martin Joborn
Session 9 Martin Joborn
Martin Joborn
 
Session 46 Anders Gullberg
Session 46 Anders GullbergSession 46 Anders Gullberg
Session 46 Anders Gullberg
Anders Gullberg
 
Session 34 Carina R Nilsson, WSP
Session 34 Carina R Nilsson, WSPSession 34 Carina R Nilsson, WSP
Session 34 Carina R Nilsson, WSPCarinaRNilsson
 
Session 20 Björn Wendle
Session 20 Björn WendleSession 20 Björn Wendle
Session 20 Björn Wendle
Björn Wendle
 
Session 8 Michael Forss
Session 8 Michael ForssSession 8 Michael Forss
Session 8 Michael ForssMichael Forss
 
Session 66 petter hill
Session 66 petter hillSession 66 petter hill
Session 66 petter hill
Samgods
 
åTgäRdsföRslag I Korthet
åTgäRdsföRslag I KorthetåTgäRdsföRslag I Korthet
åTgäRdsföRslag I KorthetMattias Larsson
 

Similar to Session 69 Göran Erskérs (20)

Session 22 Mari-Louise lundgren
Session 22 Mari-Louise lundgrenSession 22 Mari-Louise lundgren
Session 22 Mari-Louise lundgren
 
Session 4 Stefan Aldborg
Session 4 Stefan AldborgSession 4 Stefan Aldborg
Session 4 Stefan Aldborg
 
Session 11 Staffan Algers
Session 11 Staffan AlgersSession 11 Staffan Algers
Session 11 Staffan Algers
 
Session 22 Mats Lindqvist
Session 22 Mats LindqvistSession 22 Mats Lindqvist
Session 22 Mats Lindqvist
 
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
 
Session 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
Session 12_Björn Dramsvik & Urban EricssonSession 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
Session 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
 
Session 18 Stefan Knutsson
Session 18 Stefan KnutssonSession 18 Stefan Knutsson
Session 18 Stefan Knutsson
 
2 session 14 its handlingsplan alf peterson
2 session 14 its handlingsplan alf peterson2 session 14 its handlingsplan alf peterson
2 session 14 its handlingsplan alf peterson
 
Session 9 Martin Joborn
Session 9 Martin JobornSession 9 Martin Joborn
Session 9 Martin Joborn
 
Session 46 Anders Gullberg
Session 46 Anders GullbergSession 46 Anders Gullberg
Session 46 Anders Gullberg
 
Session 36 Cecilia Mårtensson
Session 36 Cecilia MårtenssonSession 36 Cecilia Mårtensson
Session 36 Cecilia Mårtensson
 
Session 34 Carina R Nilsson, WSP
Session 34 Carina R Nilsson, WSPSession 34 Carina R Nilsson, WSP
Session 34 Carina R Nilsson, WSP
 
Session 20 Björn Wendle
Session 20 Björn WendleSession 20 Björn Wendle
Session 20 Björn Wendle
 
Session 23 Christian Udin
Session 23 Christian UdinSession 23 Christian Udin
Session 23 Christian Udin
 
Session 8 Michael Forss
Session 8 Michael ForssSession 8 Michael Forss
Session 8 Michael Forss
 
Session 22 Mari Louise Lundgren
Session 22 Mari Louise LundgrenSession 22 Mari Louise Lundgren
Session 22 Mari Louise Lundgren
 
Session 52 Fredrik Jaresved
Session 52 Fredrik JaresvedSession 52 Fredrik Jaresved
Session 52 Fredrik Jaresved
 
Session 66 petter hill
Session 66 petter hillSession 66 petter hill
Session 66 petter hill
 
åTgäRdsföRslag I Korthet
åTgäRdsföRslag I KorthetåTgäRdsföRslag I Korthet
åTgäRdsföRslag I Korthet
 
Session 50 Stefan Myhrberg
Session 50 Stefan MyhrbergSession 50 Stefan Myhrberg
Session 50 Stefan Myhrberg
 

More from Transportforum (VTI)

Session 37 Bo Olofsson
Session 37 Bo OlofssonSession 37 Bo Olofsson
Session 37 Bo Olofsson
Transportforum (VTI)
 
Session 28 Irene Isaksson-Hellman
Session 28 Irene Isaksson-HellmanSession 28 Irene Isaksson-Hellman
Session 28 Irene Isaksson-Hellman
Transportforum (VTI)
 
Abstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof BylundAbstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof BylundTransportforum (VTI)
 
Session 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt AnderssonSession 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt Andersson
Transportforum (VTI)
 
Session 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur ErlingssonSession 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur Erlingsson
Transportforum (VTI)
 
Session 68 Björn Birgisson
Session 68 Björn BirgissonSession 68 Björn Birgisson
Session 68 Björn Birgisson
Transportforum (VTI)
 
Session 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_2 Bengt-Åke HultqvistSession 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Transportforum (VTI)
 

More from Transportforum (VTI) (20)

Session 26 2010 johan granlund
Session 26 2010 johan granlundSession 26 2010 johan granlund
Session 26 2010 johan granlund
 
Session 37 Bo Olofsson
Session 37 Bo OlofssonSession 37 Bo Olofsson
Session 37 Bo Olofsson
 
Session 28 Irene Isaksson-Hellman
Session 28 Irene Isaksson-HellmanSession 28 Irene Isaksson-Hellman
Session 28 Irene Isaksson-Hellman
 
Session 40 simon gripner
Session 40 simon gripnerSession 40 simon gripner
Session 40 simon gripner
 
Abstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof BylundAbstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof Bylund
 
Session 64 Per Olof Bylund
Session 64 Per Olof BylundSession 64 Per Olof Bylund
Session 64 Per Olof Bylund
 
Session 7 Leif Blomqvist
Session 7 Leif BlomqvistSession 7 Leif Blomqvist
Session 7 Leif Blomqvist
 
Session 7 Leif Blomqvist.ppt
Session 7 Leif Blomqvist.pptSession 7 Leif Blomqvist.ppt
Session 7 Leif Blomqvist.ppt
 
Session 28 Per Tyllgren
Session 28 Per TyllgrenSession 28 Per Tyllgren
Session 28 Per Tyllgren
 
Session 69 Tor Skoglund
Session 69 Tor SkoglundSession 69 Tor Skoglund
Session 69 Tor Skoglund
 
Session 69 Peter von Heidenstam
Session 69 Peter von HeidenstamSession 69 Peter von Heidenstam
Session 69 Peter von Heidenstam
 
Session 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt AnderssonSession 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt Andersson
 
Session 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur ErlingssonSession 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur Erlingsson
 
Session 68 Klas Hansson
Session 68 Klas HanssonSession 68 Klas Hansson
Session 68 Klas Hansson
 
Session 68 Jonas Ekblad
Session 68 Jonas EkbladSession 68 Jonas Ekblad
Session 68 Jonas Ekblad
 
Session 68 Johan Ullberg
Session 68 Johan UllbergSession 68 Johan Ullberg
Session 68 Johan Ullberg
 
Session 68 Björn Birgisson
Session 68 Björn BirgissonSession 68 Björn Birgisson
Session 68 Björn Birgisson
 
Session 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_2 Bengt-Åke HultqvistSession 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
 
Session 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_1 Bengt-Åke HultqvistSession 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
 
Session 67 Ylva Edwards
Session 67 Ylva EdwardsSession 67 Ylva Edwards
Session 67 Ylva Edwards
 

Session 69 Göran Erskérs

 • 1. Stockholm 2009 Fokusområde Trafikledning Göran Erskérs/Mats Lindqvist Banverket 9e januari 2009
 • 2. Överblick Trafikledning • Trafikledningens betydelse och nytta för  transportsystemet • Trafikledning är oerhört viktigt,  ‐ men den syns inte
 • 3. Smartare trafikledning via ITS innebär  att transportsystemet…… • Blir: – Säkrare – Energieffektivare – Kostnadseffektivt – Miljövänligare Möjliggör: – Kombinationer av transportmedel – Tillgänglighet för alla överallt
 • 4. Exempel på smartare ITS stöd som ger  ökad miljönytta • Två exempel – Gröna flygningar – CATO (Computer Aided Train Operation)
 • 5. Syfte & Mål med Gröna Flygningar • Samordna miljörelaterade projekt inom ATM  området som påverkar genomförandet av en  flygning i Svenskt luftrum.  • Säkerställa en hållbar reduktion av miljöpåverkan i  form av utsläpp och buller från flygoperationer i  svenskt luftrum • Etablera ett mätbart och kommunicerbart koncept  för en flygnings miljöpåverkan.  Håkan Jonforsen LFV
 • 6. Hur vi åstadkommer Gröna Flygningar • Gröna starter – Med hjälp av ”Departure Manager” verktyg minimeras antal flygplan som  väntar på taxibanan på att få starta. Besparing upp till 1500 ton bränsle/år. • Gröna flygvägar – Genom att etablera svenskt luftrum som ”Free Route Airspace” kan flygbolag  planera och flyga den absolut kortaste sträckan mellan olika punkter (idag så följer de ”ATS router”). Besparing  upp till 3000 ton bränsle/år. • Gröna inflygningar  – Planering och genomförande av en inflygning i enlighet med en miljömässigt  optimal sjunkprofil (CDA)”. Flygplanet drar av till tomgång på marchhöjd och  ”glidflyger” till landning. Besparingspotential upp till 13500 ton bränsle/år när  det är färdigutvecklat, (4000 ton i närtid) 
 • 7. Free Route Airspace Sweden • Syftar till att över vissa höjder kunna genomföra  flygningar från exempelvis en punkt på västkusten till en  på östkusten utan att behöva svänga. FRAS Effekter: • Minskad tid i luften: ca 2000 h/år • Ekonomisk besparing för luftrumsbrukare: ca 100 MSEK/år • Minskad bränsleförbrukning: ca 3000 ton/år • Minskade CO2-utsläpp: ca 9500 ton/år
 • 8. CATO (Computer Aided Train Operation) Ett system för optimal körning av tåg • avseende bl.a.: energi, effekt, slitage, bankapacitet, punktlighet, resursutnyttjande • baserat på: modern avancerad optimeringsteknik och IT i samspel med modern kommunikationsteknik (GSM‐R) • Ett i huvudsak slutfört utvecklingsprojekt  (Genomfört av Transrail. Finansierat av BV, LKAB och Transrail.) • En preliminär standard (drivs nu på EU‐nivå med stöd av BV)  • En latent produkt Per Leander Transrail
 • 9. CATO systemets huvudprincip ‐ kom inte fram innan signal slår om till kör ‐ utnyttja tillgänglig körtid till optimal körning • Tåg till trafikledning Trafikledningscentral ‐ position, hastighet beräknar optimal tågföring ‐ tågdata, körprestanda • Trafikledning till tåg ‐ målpunkter Tåg beräknar optimal körning (position, tid, hastighet) mht mål satta av trafikledningen ‐ bandata
 • 10. Möjliga besparingar 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% -5% Reduction of net energy -10% -15% Torneträsk - Björkliden -20% -25% -30% Increase of running time -35% Maximum motion profile (MMP) Optimal (CMP) - UAD_L Optimal (CMP) - F040_L Typiska förbättringar (dock i viss mån beroende av trafiksituation och bana): • Energiförbrukning minskad med 15‐25%  • Bankapacitet ökad med 5‐10%
 • 11. Utan Trafikledning • Ingen trafik‐ eller trafikantinformation • Ingen information vart gods befinner sig • Ingen möjlighet till Co‐modalitet
 • 12. Exempel på parter vid en transport GODS- RESENÄR TRANSPORT- ÅKERI, KÖPARENS REDERI, KUND TÅGOPERATÖR, FLYGBOLAG MFL INFORMATION GODS- TRANSPORT- KÖPARE SPEDITÖR LEVERAN- Rikstrafiken, TÖRER Vägverket, TILL RESEBYRÅ Luftfartsverket, BV, VV, LFV, Sjöfartsverket SjFV, RT Banverket ”Referens, projekt Kombinerade transporter, elektronisk informationsförsörjning, 2003”
 • 13. Ett sätt att beskriva ITS  Trafikantinformationstjänster riktas till den enskilde kundens (individualiserade tjänster) eller kundkategorins behov. TRAFI- Tillämpningarna bygger på grundläggande uppgifter i Digital KANTINFORM infrastruktur och Trafikledning men även på annan ATION information som behövs för att kunna tillhandahålla en Bero förädlad tjänst. ende Beroe TRAFIK- nde LEDNING I Trafikledning ingår funktioner och tillämpningar som till stor del myndigheter och kommuner tillhandahåller. Tjänsterna Bero avser i princip att stödja trafikkollektivet dvs. flera nyttjare av ende DIGITAL transportsystemet. Tjänsterna omfattar planering, styrning, INFRA- trafikövervakning, störningshantering, information, avgifter STRUKTUR etc. Digital infrastruktur innehåller grundläggande data och kommunikationssystem som är viktiga förutsättningar för att kunna utveckla och förvalta många ITS-tjänster. Med vissa skillnader mellan transportslagen kan generellt sett sägas att myndigheter och kommuner har ett stort ansvar för den digitala infrastrukturen och trafikledning och ett mindre ansvar för trafikantinformation (järnvägen undantagen). Motsvarande har kommersiella aktörer större möjligheter att skapa tjänster inom trafikantinformation och mindre ansvar inom trafikledning och digital infrastruktur.
 • 14. Flera lager av aktörer, en kombinerad  transport med två transportslag Slutkund = resenär/godstransportköpare SP TP PP Pro PPr SP=Strat. Plan, TP=Takt. Plan, PP=Prod.Plan, Pro=Prod., PPr=PostProd. Rese/transportplanerare SP TP PP Pro PPr SP TP PP Pro PPr Operatörer SP TP PP Pro PPr SP TP PP Pro PPr Infrastruktur- SP TP PP Pro PPr SP TP PP Pro PPr hållare Infrastrukturinformation Infrastrukturinformation ”Referens, projekt Kombinerade transporter, elektronisk informationsförsörjning, 2003”
 • 15. Welcome to Stockholm 21 – 25 September 2009!