Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 20 Björn Wendle

392 views

Published on

MaxLupo SE - integrating mobility management and land use planning

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 20 Björn Wendle

 1. 1. MaxLupoSE– mobility management i planeringen © Trivector Traffic AB Björn Wendle, Trivector Transportforum , Linköping 11 januari 2012
 2. 2. MaxLupo ”Guidelines for the integration of mobility management with Land Use Planning”• Konkreta råd och verktyg för planerings- respektive bygglovsprocessen• Baserat på konkreta exempel © Trivector Traffic AB• Del av MAX-projektet, se www.epomm.eu
 3. 3. Svensk kunskapssammanställning © Trivector Traffic AB
 4. 4. Den kommunala Transportpolitiska målen, miljömål m mfysiska planeringen: Översiktlig/strategisk planering Översiktsplanen Fördjupning av översiktsplanen Planprogram Detaljplan © Trivector Traffic AB Markanvisning Bygglov Byggande och drift
 5. 5. 10 MaxLupo-principer1. Hållbar lokalisering och planering Bild: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket2. Tydliga kriterier för MKB3. Funktionell och organisatorisk integrering4. Mobility management-rådgivning till byggherrar5. MM-planer som krav eller förhandlingsfråga6. Främja bilfria bostadsområden/områden med lågt bilinnehav © Trivector Traffic AB7. Flexibla parkeringsnormer8. Parkeringsutköp9. Max antal parkeringsplatser10. Maxtak för biltrafik till besöksintensiva anläggningar
 6. 6. När använda principerna? ÖP fÖp PP DP Markanvisning Bygglov• Hållbar lokalisering och planering• Kriterier för MKB• Funktionell & organisatorisk integrering• Mobility management-rådgivning• MM-planer som krav eller förhandling• Främja bilfria bostadsområden• Flexibla parkeringsnormer• Parkeringsutköp © Trivector Traffic AB• Max antal parkeringsplatser• Maxtak för biltrafik till besöksintensiva anläggningar
 7. 7. Anställda om förbättringsåtgärder SATSA-enkät (Sickla & Nacka Strand, Stockholm) © Trivector Traffic AB
 8. 8. 3 Tydliga kriterier för MKB (& TKB)• Ta fram kriterier inom kommunen eller ännu hellre regionalt!Exempel:• Fler än 300-p-platser• Utan konkurrenskraftig © Trivector Traffic AB kollektivtrafik
 9. 9. 4 MM-rådgivning• Broschyr• Info på webbsidan om bygglov• Personlig kontakt med MM- specialist• Policy om när MM-rådgiving bör finnas (exempel Argovia, Schweiz) © Trivector Traffic AB
 10. 10. Information tillbyggherrar © Trivector Traffic AB
 11. 11. 5 MM som krav eller förhandling• Förhandling: godkänna högre täthet och färre p-platser om MM-plan tas fram• Krav i samband med markanvisning• Nationell policy önskvärt…• Utveckling av ”Miljöbygg- © Trivector Traffic AB program” eller hållbarhetscertifiering?• Exempel: Hampshire City Council och sjukhuset
 12. 12. 6 Främja bilfria bostadsområden © Trivector Traffic AB
 13. 13. 7 Flexibla p-normerExempel på avsteg från ”normal” norm:• närhet till högvärdig kollektivtrafik,• att fastighetsägaren förbinder sig att införa parkeringsavgifter,• bilpool under vissa former• eller andra MM-åtgärder i en MM- plan. © Trivector Traffic AB• Exempel: Parkeringsregler i kommunen Cham, Schweiz• Fullriggaren i Malmö
 14. 14. Kvarteret Fullriggaren i Malmö• P-norm 1,1 bpl/lgh -> 0,8• Motkrav: – marknadsföring av bilfri livsstil © Trivector Traffic AB – bilpool (5 år) Beräknad besparing: – Cykelparkering -230 p-pl – Cykelpool -25-57 milj. kr
 15. 15. 8 Parkeringsutköp• Friköp eller avlösen (Sverige)• Parkeringsutköpsbelopp öronmärkt för p-platser eller cykel-& kollektivtrafikåtgärder (Parkeringspolicy North Rhine Westphalia, Tyskland) © Trivector Traffic AB• Exempel: Företagsområdet Phoenix-West i Dortmund, Tyskland
 16. 16. 10 Maxtak för biltrafik till besöksintensiva anläggningar • Osäker trafiktillväxt? E4 • Maxtak för trafikmängden på Solbacksvägen Före: 2 500 f/d omgivande vägar Efter: 9 500 f/d • Istället för max-tak p-platser Solbacksväge n • Viten, sanktioner, åtgärdskrav.. © Trivector Traffic AB • Exempel: Sihlcity i Zürich och outletverksamhet i Grenchen (Schweiz) E4:an Före: 13 500 f/d Efter: 20 000 f/d Trafik vid externhandel, Solbacken, Skellefteå
 17. 17. MaxLupo SE – framtiden…• Ökat fokus på hållbar planering i ”tidiga skeden”• Byggherrar allt mer intresserade av transporter som del av hållbar stadsutveckling• ”Mobility Management vid planering” © Trivector Traffic AB – Kommunkluster inom Uthållig kommun etapp 3 (Energimyndigheten) – På gång: kommunala delprojekt för att pröva MaxLupo SE – Förväntat resultat: svenska exempel, kanske en handbok
 18. 18. (preliminärt)© Trivector Traffic AB
 19. 19. www.mmoresund.nu© Trivector Traffic AB

×