Successfully reported this slideshow.
STYRMEDLENS EFFEKT PÅÖVERFLYTTNING AV GODSTRANSPORTER   Presentation vid Transportforum   13 januari 2011   Nicla...
UPPLÄGGINTRODUKTION OCH RAPPORTENS SYFTEMETODBESKRIVNINGRESULTATSLUTSATSER                  Styrmedlens ...
INTRODUKTION       Totala utsläppen av växthusgaser relativt stabila sedan år 2000.       Utsläppen från trans...
INTRODUKTION         I Sverige står transportsektorn står för en större andel av               utsl...
RAPPORTENS SYFTE• Att analysera inverkan av olika ekonomiska klimatstyrmedel på överflyttningen mellan järnväg, väg och s...
UPPLÄGGINTRODUKTION OCH RAPPORTENS SYFTEMETODBESKRIVNINGRESULTATSLUTSATSER                  Styrmedlens ...
STUDERADE STYRMEDELSUTFORMNINGARUtformning 1: Införa vägtransporter i EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU-ETS) Lägg...
TÄNKBARA STYRMEDELSUTFORMNINGARUtformning 4: Höjning av dieselskatten med 5 kronor Flera utredningar har påpekat att det ...
METODFör att åskådliggöra skillnader mellan de olika utformningarna av styrmedlen studerasöverflyttningar av godstrafik me...
ANTAGANDEN• Inkluderandet av transporsektorn i utsläppsrättshandeln antas höja priset på utsläppsrätter med 10 euro/ton ...
UPPLÄGGINTRODUKTION OCH RAPPORTENS SYFTEMETODBESKRIVNINGRESULTATSLUTSATSER                  Styrmedlens ...
ÖVERFLYTTNING AV GODSTRAFIK Överflyttning av godstrafik i procent, tonkm                        St...
ÖVERFLYTTNINGSPOTENTIAL TILL JÄRNVÄG                               KAPACITETSBEGRÄNSNINGAR 2...
UTSLÄPPSMINSKNINGAR• För att bedöma kostnadseffektiviteten för att uppnå utsläppsminskningar krävs att vi vet hur mycket ...
UTSLÄPPSMINSKNINGAR• För att kunna bedöma kostnadseffektiviteten måste överflyttningen mellan transportslag kompletteras ...
JÄMFÖRELSE MED ANDRA STUDIER                 Utsläpps-     Styrmedel        minskning i    ...
JÄMFÖRELSE MED ANDRA STUDIER, FORTS• Våra resultat avseende minskningar av utsläpp är låga i förhållande till genomsnitt f...
SAMMANFATTANDE RESULTAT Styrmedel       Överflyttning       Total Koldioxideffektivitet          ...
UPPLÄGGINTRODUKTION OCH RAPPORTENS SYFTEMETODBESKRIVNINGRESULTATSLUTSATSER                  Styrmedlens ...
SLUTSATSER• Koldioxidskattehöjningen på 5 kronor per liter diesel ger den största fördyrningen för  vägtrafiken och därm...
SLUTSATSERTrots många oklarheter i hur ett europeiskt utsläppshandelssystem medvägtransporter ska utformas, framförallt gä...
KONTAKT:NICLAS DAMSGAARDDirector, Pöyry Management ConsultingE-mail: niclas.damsgaard@poyry.comTel: 08-52801208      ...
YTTERLIGARE ASPEKTER• Globala effekter av att inkludera vägtransport i EU:s handelssystem för utsläppsrätter• Pris och tek...
KOSTNADSHÖJNING I FÖRHÅLLANDE TILL OMSÄTTNING• Koldioxidskattehöjningen på 5 kronor innebär att kostnader för åkeriföretag...
KOSTNADSHÖJNING I FÖRHÅLLANDE TILL OMSÄTTNING• Hur kostnadsökningar påverkar åkerinäringen beror på möjligheten att överfö...
UPPLÄGGINTRODUKTION OCH RAPPORTENS SYFTETRANSPORTSEKTORN OCH DAGENS STYRMEDELMETODBESKRIVNINGRESULTATSLUTSATSER      ...
TRANSPORTSEKTORN OCH DAGENS STYRMEDEL• Koldioxidskatt  – Infördes 1991 och har ökat flera gånger sedan dess.      ...
SAMMANFATTANDE RESULTAT• Priset på diesel ökar i utformning minskar om vägtransporter läggs in i EU:s handelssystem och k...
SAMMANFATTANDE RESULTAT• Detta gäller inte för en koldioxidskatt, då det inte finns något tak, utan en högre skatt medför...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 33 Niclas Damsgaard

274 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 33 Niclas Damsgaard

 1. 1. STYRMEDLENS EFFEKT PÅÖVERFLYTTNING AV GODSTRANSPORTER Presentation vid Transportforum 13 januari 2011 Niclas Damsgaard Director, Pöyry Management Consulting
 2. 2. UPPLÄGGINTRODUKTION OCH RAPPORTENS SYFTEMETODBESKRIVNINGRESULTATSLUTSATSER Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 2 2010-01-13
 3. 3. INTRODUKTION Totala utsläppen av växthusgaser relativt stabila sedan år 2000. Utsläppen från transporter har ökat under samma period. Utsläpp från transportsektorn = ca 20 procent av totala utsläpp Totala utsläppen minskat sedan år 2000 Utsläppen från transportsektorn har ökat något under samma period Utsläpp från transportsektorn = ca 30 procent av totala utsläpp• Skillnaden i utsläppssammansättningen kan delvis förklaras med Sveriges relativt stora andel vattenkraft och kärnkraft. Därtill är Sverige ett glesbefolkat och vidsträckt land som är beroende av transporter. Kan medföra att svenskar har en högre betalningsvilja för transporter jämfört med andra varu- och tjänstegrupper. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 3 2010-01-13
 4. 4. INTRODUKTION I Sverige står transportsektorn står för en större andel av utsläppen än i Europa i genomsnitt POLITISKT TRYCK ATT VIDTA ÅTGÄRDER:• Flytta över vägtrafik till järnväg och sjöfart.• Kostnadseffektiv klimatpolitik för att kunna få ut så mycket utsläppsminskning som möjligt per nedlagd krona. Det är inte självklart att dessa två ambitioner överensstämmer Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 4 2010-01-13
 5. 5. RAPPORTENS SYFTE• Att analysera inverkan av olika ekonomiska klimatstyrmedel på överflyttningen mellan järnväg, väg och sjöfart gällande godstransporter samt bedöma deras kostnadseffektivitet.• De styrmedel vars effekter jämförs är: 1. Inkludering av vägtransportsektorn i EU:s handel med utsläppsrätter (EU-ETS) med koldioxidskatt 2. Inkludering av vägtransportsektorn i EU:s handel med utsläppsrätter (EU-ETS) samt borttagen koldioxidskatt 3. Höjning av dieselskatten med 40 öre 4. Höjning av dieselskatten med 5 kronor 5. En kilometerskatt.• Utöver styrmedlens kostnadseffektivitet diskuteras utformning av dem utifrån ett mer dynamiskt perspektiv gällande omställningar av hela samhället.• Rapporten är framtagen på uppdrag av TransportGruppen Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 5 2010-01-13
 6. 6. UPPLÄGGINTRODUKTION OCH RAPPORTENS SYFTEMETODBESKRIVNINGRESULTATSLUTSATSER Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 6 2010-01-13
 7. 7. STUDERADE STYRMEDELSUTFORMNINGARUtformning 1: Införa vägtransporter i EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU-ETS) Lägga in vägtransportsektorn i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Vägtrafiken betalar ett pris för sina utsläpp och taket för utsläppshandelssystemet avgör utsläppsminskningen. (Utgår från att hela transportsektorn i Europa, både gods- och persontransporter, inkluderas i utsläppsrättshandeln.) Inkluderar dock både en koldioxidskatt och en utsläppsrättshandel, vilket medför att koldioxidutsläppen betalas två gånger.Utformning 2: Införa vägtransporter i EU:s handelssystem för utsläppsrätter ochsamtidigt slopa koldioxidskatten på diesel i Sverige Transportsektorn förs in i EU:s handelssystem för utsläppsrätter samtidigt som den svenska koldioxidskatten på diesel slopas.Utformning 3: Höjning av dieselskatten med 40 öre Denna utformning överensstämmer med regeringens förslag i klimatpropositionen våren 2009. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 7 2010-01-13
 8. 8. TÄNKBARA STYRMEDELSUTFORMNINGARUtformning 4: Höjning av dieselskatten med 5 kronor Flera utredningar har påpekat att det krävs rejäla höjningar av koldioxidskatten för att få effekt på utsläppen. I en rapport från SIKA (2007a) räknar man med att koldioxidskatten för bensin (dvs. persontransporter) måste öka med nästan 5 kronor för att uppnå sänka utsläpp med 20 procent från 1990 till år 2020.Utformning 5: Införande av kilometerskatt på 1 kr per kilometer Sverige hade tidigare en kilometerskatt på godstransporter som slopades år 1992 inför inträdet i EU. Ett allt större fokus på klimatproblematiken har medfört att skatten kommit på tal igen. (Oppositionens vårbudget 2010 föreslog en kilometerskatt på 1,40 kronor per kilometer.) Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 8 2010-01-13
 9. 9. METODFör att åskådliggöra skillnader mellan de olika utformningarna av styrmedlen studerasöverflyttningar av godstrafik mellan transportslagen väg, järnväg och sjöfart genomföljande beräkningar:Skillnaden mellan de olika styrmedelsutformningarna beträffande prisförändringarna förvägtransporter resulterar i hur många antal tonkilometer transporterat gods fördelar sig påde skilda transportslagen. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 9 2010-01-13
 10. 10. ANTAGANDEN• Inkluderandet av transporsektorn i utsläppsrättshandeln antas höja priset på utsläppsrätter med 10 euro/ton , vilket i sin tur antas höja elpriset i Norden med 7 öre/kWh.• Data gällande 2008 års godstransporter i tonkm, antal transporterade kilometer och utsläppsnivåer för tunga lastbilar, tågtransporter och sjöfart, samt korspriselasticiteter som används för att beräkna överflyttningar mellan trafikslagen pga. olika kostnadsförändringar, kommer från SIKA. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 10 2010-01-13
 11. 11. UPPLÄGGINTRODUKTION OCH RAPPORTENS SYFTEMETODBESKRIVNINGRESULTATSLUTSATSER Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 11 2010-01-13
 12. 12. ÖVERFLYTTNING AV GODSTRAFIK Överflyttning av godstrafik i procent, tonkm Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 12 2010-01-13
 13. 13. ÖVERFLYTTNINGSPOTENTIAL TILL JÄRNVÄG KAPACITETSBEGRÄNSNINGAR 2009• Det råder med befintlig infrastruktur kapacitetsbrist på delar av det svenska järnvägsnätet enligt de flesta bedömare.• Ett optimalt kapacitetsutnyttjande utifrån innebär inte att spåren utnyttjas till maximal kapacitet. För en linje på stamnätet som ingår i ett nät med omgivande linjer rekommenderas 60 procent.• Ett flertal bansträckor av betydelse för godstrafiken har idag kapacitetsbrist (81-100 procent) eller på gränsen till kapacitetsbrist (61 - 80 procent).• Flaskhalsarna i trafiken medför en risk att infrastrukturen inte klarar av en ökning av tågtransporter• Bara en flaskhals kan ställa till stora problem, då alternativa sträckningar oftast inte finns att tillgå. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 13 2010-01-13
 14. 14. UTSLÄPPSMINSKNINGAR• För att bedöma kostnadseffektiviteten för att uppnå utsläppsminskningar krävs att vi vet hur mycket utsläppen påverkas av de olika styrmedlen.• Om vägtransporterna läggs in i EU:s handelssystem för utsläppsrätter bestäms utsläppsminskningen totalt sett av taket i utsläppsrättssystemet.• Poängen med utsläppsrättshandeln är dock att utsläppsminskningarna sker där de är som billigast. Därför är det av mindre intresse att studera utsläppsminskningarna från dessa sektorer separat.• Beträffande skattehöjningarna som behandlar transportsektorn separat är utsläppsminskning per sektor av större intresse. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 14 2010-01-13
 15. 15. UTSLÄPPSMINSKNINGAR• För att kunna bedöma kostnadseffektiviteten måste överflyttningen mellan transportslag kompletteras med hur mycket de olika styrmedlen minskar koldioxidutsläppen.• Även om tågtrafik släpper ut mindre koldioxid än vägtrafik är det inte nödvändigtvis så att de största överflyttningarna mot tåg kommer leda till de största utsläppsminskningarna totalt. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 15 2010-01-13
 16. 16. JÄMFÖRELSE MED ANDRA STUDIER Utsläpps- Styrmedel minskning i Inkluderar Källa Mton per årSkattehöjning på 40 öre/l 0,02 Godstransporter Pöyry, 2010dieselSkattehöjning på 70 öre/l Person- och 0,6 SOU 2008:24diesel godstransporterSkattehöjning på 70 öre/l Person- och Broberg et al, 0,4diesel godstransporter 2008Skattehöjning på 75 öre/l Person- och 0,3 STEM, 2007diesel godstransporterSkattehöjning på 2 kr/l diesel 2,7 Lätta fordon Vägverket, 2004Skattehöjning på 5 kr/l diesel 0,3 Godstransporter Pöyry, 2010 Broberg et al,Införd km-skatt på 1 kr 0,06 Godstransporter • fdsaf 2008Införd km-skatt på 1 kr 0,4 Godstransporter SIKA, 2007cInförd km-skatt på 1 kr 0,1 Godstransporter Pöyry, 2010 Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 16 2010-01-13
 17. 17. JÄMFÖRELSE MED ANDRA STUDIER, FORTS• Våra resultat avseende minskningar av utsläpp är låga i förhållande till genomsnitt för andra studier• Svårt att jämföra pga skillnader i fokus och beräkningsunderlag• För att undvika en undervärdering av utsläppsminskningarna använder vi framöver ett genomsnitt av resultaten från de redovisade studierna Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 17 2010-01-13
 18. 18. SAMMANFATTANDE RESULTAT Styrmedel Överflyttning Total Koldioxideffektivitet utsläpps- Last- Tåg Sjö Kostnad/ Pris/ton minskning bil ton (marginal (kton) (genom- kostnad) snitt)EU ETS -1% +2% +0,5% Sätts av - 1400 EU ETSEU ETS, +3% -6% -2% Sätts av - 300avskaffad EU ETSCO2-skatt”Dieselskatt” -0,6% 1% 0,3% 23,2 3700 1300+ 40 öre”Dieselskatt” -7% 13% 4% 290,3 Data 3100+ 5 kr saknasKm-skatt -3% +6% +2% 129,6 13500 - Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 18 2010-01-13
 19. 19. UPPLÄGGINTRODUKTION OCH RAPPORTENS SYFTEMETODBESKRIVNINGRESULTATSLUTSATSER Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 19 2010-01-13
 20. 20. SLUTSATSER• Koldioxidskattehöjningen på 5 kronor per liter diesel ger den största fördyrningen för vägtrafiken och därmed den största överflyttningen. De lägre skattehöjningarna medför också överflyttningar men inte i samma utsträckning.• Beräkningarna indikerar emellertid att störst utsläppsminskning per krona gällande transportsektorn uppnås genom att inkludera vägtransporter i den europeiska utsläppsrättshandeln.• Då transportsektorn bedöms bli nettoköpare av utsläppsrätter, kommer kostnaderna för andra sektorer att öka.• Ur ett politiskt och kommunikativt perspektiv kan det även vara svårt att vidta åtgärder som gör vägtrafiken billigare, även om det minskar utsläppen totalt mer än alternativen.• Andra ekonomiska styrmedel i form av kilometer- och koldioxidskatter är emellertid inte heller oproblematiska: – Kilometerskatten går inte att motivera ur ett klimatperspektiv, då den fokuserar på att fördyra transporterade kilometer och inte på att minska koldioxidutsläppen. – Även koldioxidskatten bedöms behöva höjas rejält för att få till ordentliga utsläppsminskningar. – De båda skatteutformningarna är, i likhet med EU:s handel med utsläppsrätter, inte heller befriade från problemen med koldioxidläckage och konkurrenssnedvridning. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 20 2010-01-13
 21. 21. SLUTSATSERTrots många oklarheter i hur ett europeiskt utsläppshandelssystem medvägtransporter ska utformas, framförallt gällande utsläppstakets nivå, framstårdetta alternativ ändå som det mest lämpade om utsläppen ska minska till lägstakostnad. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 21 2010-01-13
 22. 22. KONTAKT:NICLAS DAMSGAARDDirector, Pöyry Management ConsultingE-mail: niclas.damsgaard@poyry.comTel: 08-52801208 Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 22 2010-01-13
 23. 23. YTTERLIGARE ASPEKTER• Globala effekter av att inkludera vägtransport i EU:s handelssystem för utsläppsrätter• Pris och teknikomställning• Riktade åtgärder utöver ekonomiska styrmedel – Längre lastbilar – Bättre intermodalitet – Järnvägsinvesteringar• Åtgärder mot transporter ur en helhetsbedömning – Kilometerskatten – Koldioxidskatten – EU:s utsläppsrättshandel Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 23 2010-01-13
 24. 24. KOSTNADSHÖJNING I FÖRHÅLLANDE TILL OMSÄTTNING• Koldioxidskattehöjningen på 5 kronor innebär att kostnader för åkeriföretagen stiger med ca 10 procent i förhållande till omsättningen.• De ökade kostnaderna för tågtransportörerna i utformning 1 och 2 beror på att elpriset kommer att stiga, då högre priser på utsläppsrätter även påverkar kostnaden för att producera el.• I utformning 2 sänks kostnaden för vägtransporter, vilket har till följd att kostnadsförändringen är negativ.• Sjöfarten är befriad från koldioxidskatten och får därför inte en kostnadshöjning i utformning 3 och 4. I likhet med tågtransportörerna använder sjöfarten el, men konsumtionen bedöms vara av ringa omfattning. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 24 2010-01-13
 25. 25. KOSTNADSHÖJNING I FÖRHÅLLANDE TILL OMSÄTTNING• Hur kostnadsökningar påverkar åkerinäringen beror på möjligheten att överföra kostnaden till dess kunder, vilket är betingat av alternativen som står transportköparna till förfogande.• För åkeriföretagen är en integrering av vägtransporter i EU:s utsläppsrättshandel och kilometerskatten konkurrensneutrala i förhållande till konkurrensen inom EU.• Ur ett nationellt perspektiv finns en viktigt skillnad mellan styrmedlen, där kilometerskatten är landsspecifik konkurrensnackdel för svenska transportköpare och den nationella tillväxten.• Koldioxidskatten, som tas ut på dieselpriset, är också landsspecifik och har samma effekt gällande den svenska konkurrenskraften. Därutöver riskerar koldioxidskatten att snedvrida konkurrensen inom åkerinäringen inom EU ytterligare, då svenska åkare sannolikt har sämre möjligheter att tanka utomlands än sina utländska konkurrenter.• Handeln med utsläppsrätter med en slopad koldioxidskatt är konkurrensneutral inom EU, både gällande åkerinäringen och gällande tillväxten i allmänhet. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 25 2010-01-13
 26. 26. UPPLÄGGINTRODUKTION OCH RAPPORTENS SYFTETRANSPORTSEKTORN OCH DAGENS STYRMEDELMETODBESKRIVNINGRESULTATSLUTSATSER Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 26 2010-01-13
 27. 27. TRANSPORTSEKTORN OCH DAGENS STYRMEDEL• Koldioxidskatt – Infördes 1991 och har ökat flera gånger sedan dess. I praktiken samma – Syftar till minskad klimatpåverkan. effekt på• Energiskatt utsläppsminskningar – Har minskat i samband med att koldioxidskatten infördes. (högre pris lägre – Syftet huvudsakligen fiskalt. konsumtion av drivmedel) – Har betraktats som en internalisering av trafikens externa effekter (luftföroreningar, vägslitage, buller, tidskostnader, trafikolyckor) Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 27 2010-01-13
 28. 28. SAMMANFATTANDE RESULTAT• Priset på diesel ökar i utformning minskar om vägtransporter läggs in i EU:s handelssystem och koldioxidskatten samtidigt tas bort, men ökar i med höjd skatt eller införande i utsläppsrättssystemet utan att koldioxidskatten tas bort.• För att få till ordentliga minskningar av koldioxidutsläppen med skattealternativen behövs höga skatteökningar.• Koldioxidskatten har en lägre kostnad per ton minskad koldioxid än kilometerskatten. Införandet av vägtransporter i EU:s handelssystem för utsläppsrätter med en borttagen koldioxidskatt kan förväntas ha störst genomsnittlig kostnadseffektivitet.• Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är den mest effektiva utformningen att alla möter samma marginalkostnad för utsläppen. På så sätt minskas utsläppen där kostnaden är som lägst. Det gäller för både koldioxidskatter (som omfattar alla utsläpp) och handelssystem för utsläppsrätter. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 28 2010-01-13
 29. 29. SAMMANFATTANDE RESULTAT• Detta gäller inte för en koldioxidskatt, då det inte finns något tak, utan en högre skatt medför lägre utsläpp. Generellt uppskattas åtgärdskostnader för att minska utsläppen i transportsektorn som höga i jämförelse med andra sektorer. En hög skatt mot en sektor med höga åtgärdskostnader går emot logiken för en kostnadseffektiv klimatpolitik, som ska syfta till att minska utsläppen där det är som billigast. Om koldioxidskatten ska vara differentierad, bör den vara högst där åtgärdskostnaderna för att minska utsläppen är lägst.• Höga marginalkostnader innebär inte per automatik kostnadsineffektivitet men givet att utsläppen totalt kommer att minska mer om transporter läggs in i EU:s handelssystem för utsläppsrätter, så är den låga marginalkostnaden i utformning 2 att föredra ur ett effektivitetsperspektiv. Införa vägtransporter i EU:s handelssystem för utsläppsrätter och samtidigt slopa koldioxidskatten på diesel i Sverige ger mest utsläppsminskning och det lägsta priset på utsläpp för transportsektorn. Styrmedlens effekt på överflyttning av godstransporter 29 2010-01-13

×