SlideShare a Scribd company logo
Dzīves cikla analīze
Jūlija Doktorova, Olga Meļņičenko (ELLE; InCSR) 22.02.2017
Aplūkojamie jautājumi
• Kas ir dzīves cikla analīze?
• Kādi ir dzīves cikla analīzes mērķi un kāpēc tā ir
vajadzīga?
• Dzīves cikla analīzes piemērs – produkts
• Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors
• Dzīves cikla analīzes piemērs – pakalpojums
• Ko ņem vērā, veicot novērtējumu
Kas ir dzīves cikla analīze?
Kas ir videi draudzīgāk?
vai
Kas ir dzīves cikla analīze?
Kas ir videi draudzīgāk?
vai
Kas ir dzīves cikla analīze?
Kas ir videi draudzīgāk?
vai
Kas ir dzīves cikla analīze?
Rīks vadības lēmumu pieņemšanai
Kas ir dzīves cikla analīze?
Produkta (pakalpojuma)
ražošanai/sniegšanai izmantoto
resursu, radīto vielu (atkritumi,
emisijas) un potenciālās ietekmes
uz vidi
raksturojums/analīze/izvērtējums
visam dzīves ciklam
(no «šūpuļa līdz kapam»)
Avots: Gatis Bažbauers. Produktu
dzīves cikla novērtējums (analīze)
Kas ir dzīves cikla analīze?
Avots: altanova-energy.com Avots: ecodyger.com
Kas ir dzīves cikla analīze?
Dzīves cikla novērtējums var būt:
• Standartizēts: LVS EN ISO 14044:2006
• Brīvās pieejas/pašnovērtēšana
Kādi ir dzīves cikla analīzes mērķi un kāpēc tā ir vajadzīga?
Kvalitatīvi veikts dzīves cikla
novērtējums sniedz informāciju,
kas ļauj:
 pārdomāti samazināt jaunu
produktu ietekmi uz vidi vēl to
dizaina fāzē;
 identificēt jau esošu produktu
vājās vietas;
 izvairīties no problēmu
pārneses, kad, atrisinot vienu
problēmu, radām vai
pastiprinām citu;
 salīdzināt līdzīgu produktu
ietekmi uz apkārtējo vidi, dabas
resursu patēriņu un cilvēka
veselību.
Avoti: ekomarkejums.lv, Francesco Romagnoli «LCA»
Salīdzinošs
Virzīts uz izmaiņām
Individuāls -
apskata
vienu
produktu vai
pakalpojumu
Novērtējuma
Dzīves cikla analīzes ietvars
Tieši piemērojams:
• Izstrādājot un
uzlabojot produktu
• Stratēģiskajā
plānošanā
• Politikas izstrādē
• Mārketingā
• U.t.t.
Atbilstoši ISO 14040:2006
Dzīves cikla analīzes ietvars
Mērķa un apjoma
noteikšana
Inventarizācija
Ietekmes
novērtējums
Interpretācija
Piemērs – Recepšu grāmata
• Veselīgu sulu recepšu
grāmata
• Tirāža: 8000 eksemplāri
• Grāmata ir Norvēģu valodā
• Tipogrāfija: SIA «Livonia
Print», Latvija
• Ziemeļu ekomarķējums
(Northern Swan)
• Ceļā uz ES ekomarķējuma
ieviešanu
Dzīves cikla analīzes ietvars
Atbilstoši ISO 14040:2006
Dzīves cikla analīzes ietvars
Mērķa un apjoma
noteikšana
Inventarizācija
Ietekmes
novērtējums
Interpretācija
Funkcionālā vienība:
informācijas par 40 receptēm
attēlošana
PRODUKTA VISPARĪGS APRAKSTS
KRĀSA
PAPĪRS
vāks
iekšlapas
LĪME DIEGS
Izejmateriālu
iegūšana
Produkta
ražošana
Tirdzniecība Lietošana Izmešana
Koksnes
iegūšana
Naftas
produktu
Grāmatas
drukāšana
un
iesiešana
Grāmatas
uzglabāšana
un pārdošana
Grāmatas
lietošana
Atkritumu
pārstrāde
Atkritumu
apglabāšana
Resursi(input)Emisijas(output)
Materiālu
ražošana
Papīra
ražošana
Krāsu un
citu ķīmisko
vielu
ražošana
Enerģijas patēriņš Ūdens patēriņšIzejmateriālu patēriņš
Emisijas gaisā
Emisijas ūdenī
Atkritumi
Analīzes tvērums
PRODUKTA DZĪVES CIKLA ANALĪZE
Dzīves cikla analīzes ietvars
Atbilstoši ISO 14040:2006
Dzīves cikla analīzes ietvars
Mērķa un apjoma
noteikšana
Inventarizācija
Ietekmes
novērtējums
Interpretācija
PRODUKTA PROCESU KOKS
AtjaunotājsAttīstītājsLīmeKrāsaPapīrs DiegsPlates gumētājs
Papīra apdruka
Grāmatas iesiešana
Iepakošana
Transportēšana
Tirdzniecība
LietošanaPārstrāde Apglabāšana
Koku
audzēšana
Mežistrāde
Nātrija sulfātu
ieguve un
apstrāde
Sodas pelnu
ražošana
Kukurūzas
cietes
ražošana
Balināšanas
vielu ražošana
Māla vai talka
ieguve
Naftas
produktu
ieguve
Pigmentu
ražošana
Saistvielu
ražošana
Modifikatoru
ražošana
Koksnes sagatavošana
(mērcēšana, mizošana,
šķeldošana)
Papīra masas
sagatavošana
Balināšana
PAPĪRA RAŽOŠANA PROCESU KOKS
Attīrīšana
Enerģijas,ūdenspatēriņš,ķīmiskāsvielas
Emisijasgaisā,ūdenī,atkritumi
Lokšņu veidošana
Gruntēšana, žāvēšana,
kalenderēšana
Griešana un iepakošana
Papīra ražošanas procesā izmantotie resursi un radītās emisijas
Amber Graphic (Arctic
Paper)[17]
Incada Silk (Iggesund)
[21]
Izejvielas
Ūdens 10,84 m3/t
Celuloze 720,30 kg/t
Ciete 58,58 kg/t
„Pildvielas” 339,30 kg/t
Līme 1,54 kg/t
Cita piedevas 15,92 kg/t
Enerģijas patēriņš
Elektroenerģijas 628,0 kWh
Siltumenerģijas 8,16 GJ
Dabas gāze 470,4 m3
Emisijas ūdenī
Ķīmiskais skābekļa
patēriņš
0,29 kg/t 50 kg/t
Slāpeklis 0,06 kg/t 0,17 kg/t
Fosfors 0,006 kg/t 0,02 kg/t
Ražošanas notekūdeņu
apjoms
9,1 m3/t 38 m3/t
Emisijas gaisā
SOx 0,03 kg/t <0,05 kg/t
NOx 0,64 kg/t 1,42 kg/t
CO2 (no kurināmā
patēriņa)
545 kg/t 887 kg/t
Atkritumi
Apglabāto atkritumu
apjoms
0,16 kg 2,3 kg/t
Pārstrādāto atkritumu
apjoms
13,7 kg
Bīstamo atkritumu
apjoms
0,07 kg
Dzīves cikla analīzes ietvars
Atbilstoši ISO 14040:2006
Dzīves cikla analīzes ietvars
Mērķa un apjoma
noteikšana
Inventarizācija
Ietekmes
novērtējums
Interpretācija
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS: MET matrica
M – materiāla
lietošana
E – enerģijas
lietošana
T – toksiskie ieejošie
materiāli/emisijas
Kopā
Materiālu un komponenšu ražošana un piegāde
Papīra ražošana 3 3 2 8
Krāsu ražošana 2 1 1 4
Materiālu transportēšana 0 3 3 6
Produkta ražošana
Pirmsdruka (pārbaude) 0 1 0 1
Druka 3 2 2 7
Pēcdruka (griešana, locīšana,
iesiešana)
1 2 1 4
Izplatīšana
Iepakojums 2 0 0 2
Transportēšana 0 3 3 6
Lietošana vai
utilizēšana
Lietošana 0 0 0 0
Apkope - - -
Produkta mūža
beigas
Pārstrāde 2 2 2 6
Apglabāšana - - -
Kopā 11 17 14 42
+ FSC sertificēts
+ Viegls, neglancēts
+ Atbildīgie ražotāji
(piem. ISO14001)
- Balināts papīrs
- Nav ES eko sertificēts
icēts
+ nesatur minerāleļļas
+ CO2 neitrālā ražošana
+ Videi salīdzinoši nekaitīgs papīrs
+ Videi draudzīgās krāsas
+ Attīrīšanas līdzekļu atgūšana
+ Energoefektīvas iekārtas
+ GOS-nesaturošs mazgāšanas līdzeklis
- Papīra nelietderīgā izmantošana
- Ķīmisko vielu izmantošana
Dzīves cikla analīzes ietvars
Atbilstoši ISO 14040:2006
Dzīves cikla analīzes ietvars
Mērķa un apjoma
noteikšana
Inventarizācija
Ietekmes
novērtējums
Interpretācija
EKO INOVĀCIJA
Secinājumi:
 Ietekme uz vidi ir neliela vai vidēja, salīdzinot ar tradicionāli ražotām grāmatām
 Tajā pašā laikā pastāv iespējas vēl vairāk samazināt produkta ietekmi uz vidi.
Esošais stāvoklis:
 FSC papīrs
 Krāsas nesatur minerāleļļas, CO2-neitrālās
 Mazgāšanas līdzekļu un šķīdinātāju attīrīšana
 Nordic Ecolabel
Papildus iespējas:
Pārstrādājamība un pārstrādāto materiālu izmantošana
Vides pārvaldības sistēmas un ES ekomarķējums
Samazināt naftas saturošos produktus
CO2 neitrālas iekārtas
Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors
Vai pakalpojuma sektors arī ietekmē vidi?
JĀ, JĀ, JĀ
Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors
Piemērs: Ēdināšanas sektors
Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors
Piemērs: Pasta pakalpojumi
Avots: DHL Sustainability report 2015 Avots: UPS Sustainability report 2015
CO2 emisijas:
• 27,95 milj.t. DHL vs 28,56 milj.t. UPS
• Salīdzinājumam: Latvijā 2012. gadā –
10,97 milj.t.
Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors
Citi piemēri:
Lidojumu sadalījums pēc ceļošanas mērķa no Lielbritānijas
lidostām (Avots: statista.com)
Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors
Kopējais enerģijas patēriņš ES-28 2014. gadā (% no kopējā, oil
equivalent) (Avots: Eurostat)
Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors
Pakalpojumu
sektors
Teritorijas
degradācija
Troksnis
Gaisa
piesārņojums
Ūdens
piesārņojums
Augsnes un
grunts
piesārņojums
Dabas resursu
noplicināšana
SEG emisijas
Bioloģiskās
daudzveidības
samazināšana
• apkure
• autotransports
• ķīmisko vielu lietošana
• kondicionieri
• saldēšanas un
atdzesēšanas iekārtas
• darījuma braucieni
• datortehnikas
izmantošana,
informācijas uzglabāšana
• autotransports
• ventilēšanas sistēmas
• darījuma braucieni
• sadzīves notekūdeņi
• noplūdes
• atkritumi
• noplūdes
• autotransports
• apgaismojums
• kondicionieri
• apkure
• darījuma braucieni
• datortehnika,
informācijas uzglabāšana
• ēdināšana
• biroja preces (piem., papīrs)
• jaunās biroja telpas vai noliktavas
• ēdināšana
• pamestas ēkas
• būvlaukumi
• biroja preces (piem., papīrs)
• autotransports
Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors
Piemērs: Finanšu sektors
Piemērs – Pakalpojums
ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas ieviešana klienta uzņēmumā
• Vides pārvaldes sistēmas
izveidē atbilstoši ISO
14001:2016 standarta klienta
uzņēmumā
Dzīves cikla analīzes ietvars
Atbilstoši ISO 14040:2006
Dzīves cikla analīzes ietvars
Mērķa un apjoma
noteikšana
Inventarizācija
Ietekmes
novērtējums
Interpretācija
Izejmateriālu
iegūšana
Pakalpojuma sniegšana Pakalpojuma
izmantošana
Izmešana
Koksnes
iegūšana
Citu
izejmateriālu
iegūšana
Pakalpojums
ISO 14001 vides
pārvaldības
sistēmas
ieviešana
klienta
uzņēmumā
ISO 14001
vides
pārvaldības
sistēmas
uzturēšana
klienta
uzņēmumā
Atkritumu
pārstrāde
Atkritumu
apglabāšana
Resursi(input)Emisijas(output) Materiālu
ražošana
Papīra ražošana
un citas biroju
preces
Elektrisko un
elektronisko
iekārtu ražošana
Enerģijas patēriņš Ūdens patēriņšIzejmateriālu patēriņš
Emisijas gaisā, Emisijas ūdenī, Atkritumi
Analīzes tvērums
Elektro-
enerģijas
ražošana
Naftas
produktu
iegūšana
Siltum-
enerģijas
ražošana
Printeru
toneru
ražošana
Biroja mēbeles
Dzīves cikla analīzes ietvars
Atbilstoši ISO 14040:2006
Dzīves cikla analīzes ietvars
Mērķa un apjoma
noteikšana
Inventarizācija
Ietekmes
novērtējums
Interpretācija
Piemērs: inventarizācija – Pakalpojuma sniegšanas etaps
Pakalpojums
ISO 14001 vides
pārvaldības sistēmas
ieviešana klienta
uzņēmumā
Papīrs
Dabas resursu
noplicināšanās,
emisijas gaisā (iesk.
CO2), ķīmiskās
vielas
Elektroenerģija
Emisijas gaisā (iesk.
CO2)
u.c.
Degviela
Emisijas gaisā (iesk.
CO2)
Siltumenerģija Emisijas gaisā (iesk.
CO2)
Resursu patēriņš Ietekme uz vidi
Piemērs: inventarizācija – Pakalpojuma sniegšanas etaps
Pakalpojuma sniegšana
Resursu patēriņš
Darbinieku stundas 490 stundas
Ūdens 2,13 m3
Papīrs 150 lapas A4
Nobraukto km skaits 790 km
Enerģijas patēriņš
Elektroenerģijas 487,6 KWh
Gāzes patēriņš 92,5 m3
Emisijas gaisā
CO2 (autotransport) 102,7 kg
Atkritumi
Apglabāto atkritumu apjoms 14 kg
Pārstrādāto atkritumu apjoms 3,5 kg
Piemērs: ietekmes novērtējums – Pakalpojuma sniegšanas etaps
Piemērs: MET matrica – kvalitatīvas vai daļēji kvalitatīvas vides analīzes metode,
kas tiek izmantota, lai sniegtu vispārēju priekšstatu par izmantotajiem
resursiem un radītajām emisijām katrā produkta dzīves cikla posmā, noteiktu
būtiskākos vides aspektus un iespējamos vides uzlabošanas risinājumus
M – materiāla
lietošana
E –
enerģijas
lietošana
T – toksiskie
ieejošie
materiāli/emisijas
Kopā
Materiālu un resursu ražošana un piegāde
xxx 3 3 2 8
Produkta ražošana/Pakalpojuma sniegšana
xxx 0 1 0 1
Lietošana/
utilizēšana
Lietošana 0 0 0 0
Apkope - - -
Produkta
mūža beigas
Pārstrāde 2 2 2 6
Apglabāšana - - -
Kopā xx xx xx xx
Interpretācija
Interpretācijas posmā tiek analizēti iepriekšējo posmu rezultāti, sniedzot
skaidrus secinājumus un izstrādājot rekomendācijas.
Interpretācijas fāzē jāņem vērā, ka analīze izvērtē potenciālās ietekmes,
neidentificējot noteiktas/ modelētas ietekmes, risku robežas u.t.t.
Ko ņem vērā, veicot novērtējumu?
Vai Jūsu uzņēmums novērtē produktu/
pakalpojumu ietekmi uz vidi visā to dzīves cikla
laikā?
 Jā
 Nē
Kuros produkta/pakalpojuma dzīves cikla
posmos Jūsu uzņēmums novērtē produkcijas/
pakalpojumu ietekmi uz vidi?
 Resursu ieguves
 Produkcijas/pakalpojuma sniegšanas
 Produkta/pakalpojuma lietošanas
 Nolietotu produktu apsaimniekošana pēc dzīves cikla beigām
1. Vai tiešām VISĀ dzīves ciklā?
2. Formāls novērtējums
3. Pamatojumi/Pierādījumi
4. Mērķis ir stratēģiskā plānošana
(INTERPRETĀCIJA)
Noderīga informācija
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/
http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/02_gb_dzives_cikla_novertejums
_5jun_2013.pdf
https://www.bsr.org/reports/BSR_Financial_Sector_Supply_Chain_Sustainabilit
y_2015.pdf
https://www.cbd.int/financial/privatesector/several-privatebestpractices.pdf
http://www.cp.org.jo/ghdp/docs/Hospital%20Guide.pdf
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/Telecommunicatio
ns_and_ICTservices_Scope_and_Proposed_BEMPs.pdf
........
Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

More Related Content

What's hot

Kuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
THL
 
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Self-image & Lifestyle : Ch 10)
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Self-image & Lifestyle : Ch 10)วิถีชีวิตกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Self-image & Lifestyle : Ch 10)
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Self-image & Lifestyle : Ch 10)
Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
 
5 ประชากร,กลุ่มตัวอย่าง
5 ประชากร,กลุ่มตัวอย่าง5 ประชากร,กลุ่มตัวอย่าง
5 ประชากร,กลุ่มตัวอย่าง
Nitinop Tongwassanasong
 
Chapter 7 prototype
Chapter 7 prototypeChapter 7 prototype
Chapter 7 prototype
Teetut Tresirichod
 
ความรู้ทางกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
ความรู้ทางกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ความรู้ทางกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
ความรู้ทางกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
Utai Sukviwatsirikul
 
MI i ŽIVOTNA SREDINA
MI i ŽIVOTNA SREDINAMI i ŽIVOTNA SREDINA
MI i ŽIVOTNA SREDINA
5500397
 
Aseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassa
THL
 
2ภาคผนวก ข วิธีการเครื่องมือ
2ภาคผนวก ข วิธีการเครื่องมือ2ภาคผนวก ข วิธีการเครื่องมือ
2ภาคผนวก ข วิธีการเครื่องมือ
Sircom Smarnbua
 
Fonētika. Vēsturiskās skaņu pārmaiņās
Fonētika. Vēsturiskās skaņu pārmaiņāsFonētika. Vēsturiskās skaņu pārmaiņās
Fonētika. Vēsturiskās skaņu pārmaiņās
Uzdevumi.lv
 
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
THL
 
F 10 8_pld_paatrinajums_2014
F 10 8_pld_paatrinajums_2014F 10 8_pld_paatrinajums_2014
F 10 8_pld_paatrinajums_2014
Daina Birkenbauma
 
11 31 vairosanas
11 31 vairosanas11 31 vairosanas
11 31 vairosanas
Daina Birkenbauma
 
Johan Ludvig Runeberg
Johan Ludvig RunebergJohan Ludvig Runeberg
Johan Ludvig Runebergmikonoppilas
 
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
DuangdenSandee
 
Intelektuālais īpašums
Intelektuālais īpašumsIntelektuālais īpašums
Intelektuālais īpašums
Addiction SIA
 
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์Thida Noodaeng
 
Vizuālās mākslas veidi
Vizuālās mākslas veidiVizuālās mākslas veidi
Vizuālās mākslas veidi
l7sakumskola
 
แบบ ขย11 พิมพ์เอง
แบบ ขย11 พิมพ์เองแบบ ขย11 พิมพ์เอง
แบบ ขย11 พิมพ์เอง
Tanita
 

What's hot (20)

Kuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
 
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Self-image & Lifestyle : Ch 10)
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Self-image & Lifestyle : Ch 10)วิถีชีวิตกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Self-image & Lifestyle : Ch 10)
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Self-image & Lifestyle : Ch 10)
 
5 ประชากร,กลุ่มตัวอย่าง
5 ประชากร,กลุ่มตัวอย่าง5 ประชากร,กลุ่มตัวอย่าง
5 ประชากร,กลุ่มตัวอย่าง
 
Chapter 7 prototype
Chapter 7 prototypeChapter 7 prototype
Chapter 7 prototype
 
ความรู้ทางกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
ความรู้ทางกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ความรู้ทางกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
ความรู้ทางกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
 
MI i ŽIVOTNA SREDINA
MI i ŽIVOTNA SREDINAMI i ŽIVOTNA SREDINA
MI i ŽIVOTNA SREDINA
 
Aseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassa
 
รายงาน Project2
รายงาน Project2รายงาน Project2
รายงาน Project2
 
2ภาคผนวก ข วิธีการเครื่องมือ
2ภาคผนวก ข วิธีการเครื่องมือ2ภาคผนวก ข วิธีการเครื่องมือ
2ภาคผนวก ข วิธีการเครื่องมือ
 
Fonētika. Vēsturiskās skaņu pārmaiņās
Fonētika. Vēsturiskās skaņu pārmaiņāsFonētika. Vēsturiskās skaņu pārmaiņās
Fonētika. Vēsturiskās skaņu pārmaiņās
 
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
 
F 10 8_pld_paatrinajums_2014
F 10 8_pld_paatrinajums_2014F 10 8_pld_paatrinajums_2014
F 10 8_pld_paatrinajums_2014
 
11 31 vairosanas
11 31 vairosanas11 31 vairosanas
11 31 vairosanas
 
Johan Ludvig Runeberg
Johan Ludvig RunebergJohan Ludvig Runeberg
Johan Ludvig Runeberg
 
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
 
Intelektuālais īpašums
Intelektuālais īpašumsIntelektuālais īpašums
Intelektuālais īpašums
 
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
 
Vizuālās mākslas veidi
Vizuālās mākslas veidiVizuālās mākslas veidi
Vizuālās mākslas veidi
 
Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģijaPopulāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
 
แบบ ขย11 พิมพ์เอง
แบบ ขย11 พิมพ์เองแบบ ขย11 พิมพ์เอง
แบบ ขย11 พิมพ์เอง
 

Viewers also liked

Atbildīgu ideju katalogs 2016
Atbildīgu ideju katalogs 2016Atbildīgu ideju katalogs 2016
EY Pētījums korupcijas novēršanas jomā Latvijā
EY Pētījums korupcijas novēršanas jomā LatvijāEY Pētījums korupcijas novēršanas jomā Latvijā
EY Pētījums korupcijas novēršanas jomā Latvijā
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas veidi & atbalsts bērnu uzraudzībai
Darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas veidi & atbalsts bērnu uzraudzībaiDarba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas veidi & atbalsts bērnu uzraudzībai
Darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas veidi & atbalsts bērnu uzraudzībai
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
DHL Express atbilstības pārskats
DHL Express atbilstības pārskatsDHL Express atbilstības pārskats
Nodokļu aspekti: vai viegli būt labam darba devējam?
Nodokļu aspekti: vai viegli būt labam darba devējam?Nodokļu aspekti: vai viegli būt labam darba devējam?
Nodokļu aspekti: vai viegli būt labam darba devējam?
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Pretkorupcijas kontroles sistēma publiskas personas institūcijās
Pretkorupcijas kontroles sistēma publiskas personas institūcijāsPretkorupcijas kontroles sistēma publiskas personas institūcijās
Pretkorupcijas kontroles sistēma publiskas personas institūcijās
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Atbildīgs bizness 2015
Atbildīgs bizness 2015Atbildīgs bizness 2015
Latvijas Loto interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijas
Latvijas Loto interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijasLatvijas Loto interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijas
Latvijas Loto interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijas
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Nefinanšu ziņošana: Swedbank Latvia prakse
Nefinanšu ziņošana: Swedbank Latvia prakseNefinanšu ziņošana: Swedbank Latvia prakse
Nefinanšu ziņošana: Swedbank Latvia prakse
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Atbalsts bērnu uzraudzībai darbiniekiem ar nestandarta darba laiku
Atbalsts bērnu uzraudzībai darbiniekiem ar nestandarta darba laikuAtbalsts bērnu uzraudzībai darbiniekiem ar nestandarta darba laiku
Atbalsts bērnu uzraudzībai darbiniekiem ar nestandarta darba laiku
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Ābols, cepums vai šokolāde - kā darbiniekiem ēst veselīg
Ābols, cepums vai šokolāde - kā darbiniekiem ēst veselīgĀbols, cepums vai šokolāde - kā darbiniekiem ēst veselīg
Ābols, cepums vai šokolāde - kā darbiniekiem ēst veselīg
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Dabas katastrofas un to sekas
Dabas katastrofas un to sekasDabas katastrofas un to sekas
Dabas katastrofas un to sekasDarya Vasilyeva
 
Ilgtspējas indekss - Vide
Ilgtspējas indekss - VideIlgtspējas indekss - Vide
Bērnistaba bankā. Ārpus rāmjiem?
Bērnistaba bankā. Ārpus rāmjiem?Bērnistaba bankā. Ārpus rāmjiem?
Bērnistaba bankā. Ārpus rāmjiem?
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvijas darba tirgus tendences, izaicinājumi un risinājumi
Latvijas darba tirgus tendences, izaicinājumi un risinājumiLatvijas darba tirgus tendences, izaicinājumi un risinājumi
Latvijas darba tirgus tendences, izaicinājumi un risinājumi
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Darbinieki Latvijā - ar ko rēķināties darba devējiem
Darbinieki Latvijā - ar ko rēķināties darba devējiemDarbinieki Latvijā - ar ko rēķināties darba devējiem
Darbinieki Latvijā - ar ko rēķināties darba devējiem
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Transporta nodrošināšana darbiniekiem
Transporta nodrošināšana darbiniekiemTransporta nodrošināšana darbiniekiem
Transporta nodrošināšana darbiniekiem
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Katram savs jeb kā pielāgot labumu sistēmu darbinieku vajadzībām
Katram savs jeb kā pielāgot labumu sistēmu darbinieku vajadzībāmKatram savs jeb kā pielāgot labumu sistēmu darbinieku vajadzībām
Katram savs jeb kā pielāgot labumu sistēmu darbinieku vajadzībām
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem kā nelaimes gadījuma cēlonis
Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem kā nelaimes gadījuma cēlonisDarbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem kā nelaimes gadījuma cēlonis
Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem kā nelaimes gadījuma cēlonis
State Labour Inspectorate
 
Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas un droša uzvedība
Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas un droša uzvedībaIkdienā iespējamās bīstamās situācijas un droša uzvedība
Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas un droša uzvedība
Karlina Sutra
 

Viewers also liked (20)

Atbildīgu ideju katalogs 2016
Atbildīgu ideju katalogs 2016Atbildīgu ideju katalogs 2016
Atbildīgu ideju katalogs 2016
 
EY Pētījums korupcijas novēršanas jomā Latvijā
EY Pētījums korupcijas novēršanas jomā LatvijāEY Pētījums korupcijas novēršanas jomā Latvijā
EY Pētījums korupcijas novēršanas jomā Latvijā
 
Darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas veidi & atbalsts bērnu uzraudzībai
Darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas veidi & atbalsts bērnu uzraudzībaiDarba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas veidi & atbalsts bērnu uzraudzībai
Darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas veidi & atbalsts bērnu uzraudzībai
 
DHL Express atbilstības pārskats
DHL Express atbilstības pārskatsDHL Express atbilstības pārskats
DHL Express atbilstības pārskats
 
Nodokļu aspekti: vai viegli būt labam darba devējam?
Nodokļu aspekti: vai viegli būt labam darba devējam?Nodokļu aspekti: vai viegli būt labam darba devējam?
Nodokļu aspekti: vai viegli būt labam darba devējam?
 
Pretkorupcijas kontroles sistēma publiskas personas institūcijās
Pretkorupcijas kontroles sistēma publiskas personas institūcijāsPretkorupcijas kontroles sistēma publiskas personas institūcijās
Pretkorupcijas kontroles sistēma publiskas personas institūcijās
 
Atbildīgs bizness 2015
Atbildīgs bizness 2015Atbildīgs bizness 2015
Atbildīgs bizness 2015
 
Latvijas Loto interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijas
Latvijas Loto interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijasLatvijas Loto interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijas
Latvijas Loto interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijas
 
Nefinanšu ziņošana: Swedbank Latvia prakse
Nefinanšu ziņošana: Swedbank Latvia prakseNefinanšu ziņošana: Swedbank Latvia prakse
Nefinanšu ziņošana: Swedbank Latvia prakse
 
Atbalsts bērnu uzraudzībai darbiniekiem ar nestandarta darba laiku
Atbalsts bērnu uzraudzībai darbiniekiem ar nestandarta darba laikuAtbalsts bērnu uzraudzībai darbiniekiem ar nestandarta darba laiku
Atbalsts bērnu uzraudzībai darbiniekiem ar nestandarta darba laiku
 
Ābols, cepums vai šokolāde - kā darbiniekiem ēst veselīg
Ābols, cepums vai šokolāde - kā darbiniekiem ēst veselīgĀbols, cepums vai šokolāde - kā darbiniekiem ēst veselīg
Ābols, cepums vai šokolāde - kā darbiniekiem ēst veselīg
 
Dabas katastrofas un to sekas
Dabas katastrofas un to sekasDabas katastrofas un to sekas
Dabas katastrofas un to sekas
 
Ilgtspējas indekss - Vide
Ilgtspējas indekss - VideIlgtspējas indekss - Vide
Ilgtspējas indekss - Vide
 
Bērnistaba bankā. Ārpus rāmjiem?
Bērnistaba bankā. Ārpus rāmjiem?Bērnistaba bankā. Ārpus rāmjiem?
Bērnistaba bankā. Ārpus rāmjiem?
 
Latvijas darba tirgus tendences, izaicinājumi un risinājumi
Latvijas darba tirgus tendences, izaicinājumi un risinājumiLatvijas darba tirgus tendences, izaicinājumi un risinājumi
Latvijas darba tirgus tendences, izaicinājumi un risinājumi
 
Darbinieki Latvijā - ar ko rēķināties darba devējiem
Darbinieki Latvijā - ar ko rēķināties darba devējiemDarbinieki Latvijā - ar ko rēķināties darba devējiem
Darbinieki Latvijā - ar ko rēķināties darba devējiem
 
Transporta nodrošināšana darbiniekiem
Transporta nodrošināšana darbiniekiemTransporta nodrošināšana darbiniekiem
Transporta nodrošināšana darbiniekiem
 
Katram savs jeb kā pielāgot labumu sistēmu darbinieku vajadzībām
Katram savs jeb kā pielāgot labumu sistēmu darbinieku vajadzībāmKatram savs jeb kā pielāgot labumu sistēmu darbinieku vajadzībām
Katram savs jeb kā pielāgot labumu sistēmu darbinieku vajadzībām
 
Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem kā nelaimes gadījuma cēlonis
Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem kā nelaimes gadījuma cēlonisDarbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem kā nelaimes gadījuma cēlonis
Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem kā nelaimes gadījuma cēlonis
 
Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas un droša uzvedība
Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas un droša uzvedībaIkdienā iespējamās bīstamās situācijas un droša uzvedība
Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas un droša uzvedība
 

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Ceļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo birojuCeļā uz zaļo biroju
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvanaJēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
 
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
 
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
 
Ceļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo birojuCeļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo biroju
 
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
 
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvanaJēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
 
Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likums
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
 
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
 
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
 
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
 

Produktu un pakalpojumu dzīves cikla analīze

 • 1. Dzīves cikla analīze Jūlija Doktorova, Olga Meļņičenko (ELLE; InCSR) 22.02.2017
 • 2. Aplūkojamie jautājumi • Kas ir dzīves cikla analīze? • Kādi ir dzīves cikla analīzes mērķi un kāpēc tā ir vajadzīga? • Dzīves cikla analīzes piemērs – produkts • Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors • Dzīves cikla analīzes piemērs – pakalpojums • Ko ņem vērā, veicot novērtējumu
 • 3. Kas ir dzīves cikla analīze? Kas ir videi draudzīgāk? vai
 • 4. Kas ir dzīves cikla analīze? Kas ir videi draudzīgāk? vai
 • 5. Kas ir dzīves cikla analīze? Kas ir videi draudzīgāk? vai
 • 6. Kas ir dzīves cikla analīze? Rīks vadības lēmumu pieņemšanai
 • 7. Kas ir dzīves cikla analīze? Produkta (pakalpojuma) ražošanai/sniegšanai izmantoto resursu, radīto vielu (atkritumi, emisijas) un potenciālās ietekmes uz vidi raksturojums/analīze/izvērtējums visam dzīves ciklam (no «šūpuļa līdz kapam») Avots: Gatis Bažbauers. Produktu dzīves cikla novērtējums (analīze)
 • 8. Kas ir dzīves cikla analīze? Avots: altanova-energy.com Avots: ecodyger.com
 • 9. Kas ir dzīves cikla analīze? Dzīves cikla novērtējums var būt: • Standartizēts: LVS EN ISO 14044:2006 • Brīvās pieejas/pašnovērtēšana
 • 10. Kādi ir dzīves cikla analīzes mērķi un kāpēc tā ir vajadzīga? Kvalitatīvi veikts dzīves cikla novērtējums sniedz informāciju, kas ļauj:  pārdomāti samazināt jaunu produktu ietekmi uz vidi vēl to dizaina fāzē;  identificēt jau esošu produktu vājās vietas;  izvairīties no problēmu pārneses, kad, atrisinot vienu problēmu, radām vai pastiprinām citu;  salīdzināt līdzīgu produktu ietekmi uz apkārtējo vidi, dabas resursu patēriņu un cilvēka veselību. Avoti: ekomarkejums.lv, Francesco Romagnoli «LCA» Salīdzinošs Virzīts uz izmaiņām Individuāls - apskata vienu produktu vai pakalpojumu Novērtējuma
 • 11. Dzīves cikla analīzes ietvars Tieši piemērojams: • Izstrādājot un uzlabojot produktu • Stratēģiskajā plānošanā • Politikas izstrādē • Mārketingā • U.t.t. Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 • 12. Piemērs – Recepšu grāmata • Veselīgu sulu recepšu grāmata • Tirāža: 8000 eksemplāri • Grāmata ir Norvēģu valodā • Tipogrāfija: SIA «Livonia Print», Latvija • Ziemeļu ekomarķējums (Northern Swan) • Ceļā uz ES ekomarķējuma ieviešanu
 • 13. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 • 14. Funkcionālā vienība: informācijas par 40 receptēm attēlošana
 • 16. Izejmateriālu iegūšana Produkta ražošana Tirdzniecība Lietošana Izmešana Koksnes iegūšana Naftas produktu Grāmatas drukāšana un iesiešana Grāmatas uzglabāšana un pārdošana Grāmatas lietošana Atkritumu pārstrāde Atkritumu apglabāšana Resursi(input)Emisijas(output) Materiālu ražošana Papīra ražošana Krāsu un citu ķīmisko vielu ražošana Enerģijas patēriņš Ūdens patēriņšIzejmateriālu patēriņš Emisijas gaisā Emisijas ūdenī Atkritumi Analīzes tvērums PRODUKTA DZĪVES CIKLA ANALĪZE
 • 17. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 • 18. PRODUKTA PROCESU KOKS AtjaunotājsAttīstītājsLīmeKrāsaPapīrs DiegsPlates gumētājs Papīra apdruka Grāmatas iesiešana Iepakošana Transportēšana Tirdzniecība LietošanaPārstrāde Apglabāšana Koku audzēšana Mežistrāde Nātrija sulfātu ieguve un apstrāde Sodas pelnu ražošana Kukurūzas cietes ražošana Balināšanas vielu ražošana Māla vai talka ieguve Naftas produktu ieguve Pigmentu ražošana Saistvielu ražošana Modifikatoru ražošana
 • 19. Koksnes sagatavošana (mērcēšana, mizošana, šķeldošana) Papīra masas sagatavošana Balināšana PAPĪRA RAŽOŠANA PROCESU KOKS Attīrīšana Enerģijas,ūdenspatēriņš,ķīmiskāsvielas Emisijasgaisā,ūdenī,atkritumi Lokšņu veidošana Gruntēšana, žāvēšana, kalenderēšana Griešana un iepakošana
 • 20. Papīra ražošanas procesā izmantotie resursi un radītās emisijas Amber Graphic (Arctic Paper)[17] Incada Silk (Iggesund) [21] Izejvielas Ūdens 10,84 m3/t Celuloze 720,30 kg/t Ciete 58,58 kg/t „Pildvielas” 339,30 kg/t Līme 1,54 kg/t Cita piedevas 15,92 kg/t Enerģijas patēriņš Elektroenerģijas 628,0 kWh Siltumenerģijas 8,16 GJ Dabas gāze 470,4 m3 Emisijas ūdenī Ķīmiskais skābekļa patēriņš 0,29 kg/t 50 kg/t Slāpeklis 0,06 kg/t 0,17 kg/t Fosfors 0,006 kg/t 0,02 kg/t Ražošanas notekūdeņu apjoms 9,1 m3/t 38 m3/t Emisijas gaisā SOx 0,03 kg/t <0,05 kg/t NOx 0,64 kg/t 1,42 kg/t CO2 (no kurināmā patēriņa) 545 kg/t 887 kg/t Atkritumi Apglabāto atkritumu apjoms 0,16 kg 2,3 kg/t Pārstrādāto atkritumu apjoms 13,7 kg Bīstamo atkritumu apjoms 0,07 kg
 • 21. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 • 22. IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS: MET matrica M – materiāla lietošana E – enerģijas lietošana T – toksiskie ieejošie materiāli/emisijas Kopā Materiālu un komponenšu ražošana un piegāde Papīra ražošana 3 3 2 8 Krāsu ražošana 2 1 1 4 Materiālu transportēšana 0 3 3 6 Produkta ražošana Pirmsdruka (pārbaude) 0 1 0 1 Druka 3 2 2 7 Pēcdruka (griešana, locīšana, iesiešana) 1 2 1 4 Izplatīšana Iepakojums 2 0 0 2 Transportēšana 0 3 3 6 Lietošana vai utilizēšana Lietošana 0 0 0 0 Apkope - - - Produkta mūža beigas Pārstrāde 2 2 2 6 Apglabāšana - - - Kopā 11 17 14 42 + FSC sertificēts + Viegls, neglancēts + Atbildīgie ražotāji (piem. ISO14001) - Balināts papīrs - Nav ES eko sertificēts icēts + nesatur minerāleļļas + CO2 neitrālā ražošana + Videi salīdzinoši nekaitīgs papīrs + Videi draudzīgās krāsas + Attīrīšanas līdzekļu atgūšana + Energoefektīvas iekārtas + GOS-nesaturošs mazgāšanas līdzeklis - Papīra nelietderīgā izmantošana - Ķīmisko vielu izmantošana
 • 23. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 • 24. EKO INOVĀCIJA Secinājumi:  Ietekme uz vidi ir neliela vai vidēja, salīdzinot ar tradicionāli ražotām grāmatām  Tajā pašā laikā pastāv iespējas vēl vairāk samazināt produkta ietekmi uz vidi. Esošais stāvoklis:  FSC papīrs  Krāsas nesatur minerāleļļas, CO2-neitrālās  Mazgāšanas līdzekļu un šķīdinātāju attīrīšana  Nordic Ecolabel Papildus iespējas: Pārstrādājamība un pārstrādāto materiālu izmantošana Vides pārvaldības sistēmas un ES ekomarķējums Samazināt naftas saturošos produktus CO2 neitrālas iekārtas
 • 25. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Vai pakalpojuma sektors arī ietekmē vidi? JĀ, JĀ, JĀ
 • 26. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Piemērs: Ēdināšanas sektors
 • 27. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Piemērs: Pasta pakalpojumi Avots: DHL Sustainability report 2015 Avots: UPS Sustainability report 2015 CO2 emisijas: • 27,95 milj.t. DHL vs 28,56 milj.t. UPS • Salīdzinājumam: Latvijā 2012. gadā – 10,97 milj.t.
 • 28. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Citi piemēri: Lidojumu sadalījums pēc ceļošanas mērķa no Lielbritānijas lidostām (Avots: statista.com)
 • 29. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Kopējais enerģijas patēriņš ES-28 2014. gadā (% no kopējā, oil equivalent) (Avots: Eurostat)
 • 30. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Pakalpojumu sektors Teritorijas degradācija Troksnis Gaisa piesārņojums Ūdens piesārņojums Augsnes un grunts piesārņojums Dabas resursu noplicināšana SEG emisijas Bioloģiskās daudzveidības samazināšana • apkure • autotransports • ķīmisko vielu lietošana • kondicionieri • saldēšanas un atdzesēšanas iekārtas • darījuma braucieni • datortehnikas izmantošana, informācijas uzglabāšana • autotransports • ventilēšanas sistēmas • darījuma braucieni • sadzīves notekūdeņi • noplūdes • atkritumi • noplūdes • autotransports • apgaismojums • kondicionieri • apkure • darījuma braucieni • datortehnika, informācijas uzglabāšana • ēdināšana • biroja preces (piem., papīrs) • jaunās biroja telpas vai noliktavas • ēdināšana • pamestas ēkas • būvlaukumi • biroja preces (piem., papīrs) • autotransports
 • 31. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Piemērs: Finanšu sektors
 • 32. Piemērs – Pakalpojums ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas ieviešana klienta uzņēmumā • Vides pārvaldes sistēmas izveidē atbilstoši ISO 14001:2016 standarta klienta uzņēmumā
 • 33. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 • 34. Izejmateriālu iegūšana Pakalpojuma sniegšana Pakalpojuma izmantošana Izmešana Koksnes iegūšana Citu izejmateriālu iegūšana Pakalpojums ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas ieviešana klienta uzņēmumā ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas uzturēšana klienta uzņēmumā Atkritumu pārstrāde Atkritumu apglabāšana Resursi(input)Emisijas(output) Materiālu ražošana Papīra ražošana un citas biroju preces Elektrisko un elektronisko iekārtu ražošana Enerģijas patēriņš Ūdens patēriņšIzejmateriālu patēriņš Emisijas gaisā, Emisijas ūdenī, Atkritumi Analīzes tvērums Elektro- enerģijas ražošana Naftas produktu iegūšana Siltum- enerģijas ražošana Printeru toneru ražošana Biroja mēbeles
 • 35. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 • 36. Piemērs: inventarizācija – Pakalpojuma sniegšanas etaps Pakalpojums ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas ieviešana klienta uzņēmumā Papīrs Dabas resursu noplicināšanās, emisijas gaisā (iesk. CO2), ķīmiskās vielas Elektroenerģija Emisijas gaisā (iesk. CO2) u.c. Degviela Emisijas gaisā (iesk. CO2) Siltumenerģija Emisijas gaisā (iesk. CO2) Resursu patēriņš Ietekme uz vidi
 • 37. Piemērs: inventarizācija – Pakalpojuma sniegšanas etaps Pakalpojuma sniegšana Resursu patēriņš Darbinieku stundas 490 stundas Ūdens 2,13 m3 Papīrs 150 lapas A4 Nobraukto km skaits 790 km Enerģijas patēriņš Elektroenerģijas 487,6 KWh Gāzes patēriņš 92,5 m3 Emisijas gaisā CO2 (autotransport) 102,7 kg Atkritumi Apglabāto atkritumu apjoms 14 kg Pārstrādāto atkritumu apjoms 3,5 kg
 • 38. Piemērs: ietekmes novērtējums – Pakalpojuma sniegšanas etaps Piemērs: MET matrica – kvalitatīvas vai daļēji kvalitatīvas vides analīzes metode, kas tiek izmantota, lai sniegtu vispārēju priekšstatu par izmantotajiem resursiem un radītajām emisijām katrā produkta dzīves cikla posmā, noteiktu būtiskākos vides aspektus un iespējamos vides uzlabošanas risinājumus M – materiāla lietošana E – enerģijas lietošana T – toksiskie ieejošie materiāli/emisijas Kopā Materiālu un resursu ražošana un piegāde xxx 3 3 2 8 Produkta ražošana/Pakalpojuma sniegšana xxx 0 1 0 1 Lietošana/ utilizēšana Lietošana 0 0 0 0 Apkope - - - Produkta mūža beigas Pārstrāde 2 2 2 6 Apglabāšana - - - Kopā xx xx xx xx
 • 39. Interpretācija Interpretācijas posmā tiek analizēti iepriekšējo posmu rezultāti, sniedzot skaidrus secinājumus un izstrādājot rekomendācijas. Interpretācijas fāzē jāņem vērā, ka analīze izvērtē potenciālās ietekmes, neidentificējot noteiktas/ modelētas ietekmes, risku robežas u.t.t.
 • 40. Ko ņem vērā, veicot novērtējumu? Vai Jūsu uzņēmums novērtē produktu/ pakalpojumu ietekmi uz vidi visā to dzīves cikla laikā?  Jā  Nē Kuros produkta/pakalpojuma dzīves cikla posmos Jūsu uzņēmums novērtē produkcijas/ pakalpojumu ietekmi uz vidi?  Resursu ieguves  Produkcijas/pakalpojuma sniegšanas  Produkta/pakalpojuma lietošanas  Nolietotu produktu apsaimniekošana pēc dzīves cikla beigām 1. Vai tiešām VISĀ dzīves ciklā? 2. Formāls novērtējums 3. Pamatojumi/Pierādījumi 4. Mērķis ir stratēģiskā plānošana (INTERPRETĀCIJA)