Atbildīgs bizness 2015

Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
Institute for Corporate Sustainability and ResponsibilityInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility

Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros izdotais žurnāla IR pielikums.

PIELIKUMS
KāLatvijānopelnītmiljardu?Drošākāsunērtākāsdarbavietās!
TrīsplatīnalietussargiIlgtspējasindeksasestajāsezonā
Kasveidouzticēšanosuzņēmumam
Atbildīgs
bizness2015
2 ILGTSPĒJAS INDEKSS
3ILGTSPĒJAS INDEKSS
Žurnāla Ir speciālizdevums
Izdevējs: a/s Cits medijs
Reģistrācijas apliecība: nr.000703359
Iespiests Poligrāfijas grupā Mūkusala
Galvenā redaktore: Nellija Ločmele
Vāks: Frank&Stein
— Nellija Ločmele, Ir galvenā redaktore
IZPRATNI PAR ATBILDĪGU BIZNESU PALĪDZ VEICINĀT
Pēteris Krīgers,
Latvijas Brīvo
arodbiedrību
savienības
priekšsēdētājs
Uzņēmuma korporatīvā atbildība sākas ar
darba vides sakārtošanu. Vislabāk to vei­
dot dialogā — darba devējam un ņēmējam
vienojoties par uzlabojumiem. Pēdējos
gados abu pušu attiecības ir kļuvušas
elastīgākas, līdz ar to palielinās arodbied­
rību loma, un pozitīvi piemēri rāda — tās
spēj aizstāvēt biedru intereses. Ticu, ka
aizvien vairāk uzņēmumu iesaistīsies
sociālajā dialogā un uzlabojumi darba
vidē būs jūtami.
Līga Meņģelsone,
Latvijas Darba
devēju
konfederācijas
ģenerāldirektore
Viens no uzņēmumu konkurētspējas rī­
kiem ir sakārtota darba vide. Zinātniskie
pētījumi ir pierādījuši, ka šādā vidē
cilvēki mazāk slimo, uzlabojas darbaspē­
jas. Līdz ar to uzņēmumi var rēķināties
ar lielākiem ienākumiem. To ir sapratuši
arī Latvijas uzņēmumi — arvien vairāk
nostiprinās apziņa, ka korporatīvā atbil­
dība ir investēšana ilgtermiņa attīstībā,
nevis papildu pienākums vai ziedošana.
Dace Helmane,
Korporatīvās
ilgtspējas un
atbildības institūta
vadītāja
Atbildīgs uzņēmums ir pelnošs uzņēmums
— ir būtiski, ka finansiālie panākumi tiek
gūti uz atbildīgiem pamatiem. Darbinieki ir
uzņēmuma vērtīgākais resurss un investīci­
jas tajā atmaksājas. Latvijā demogrāfiskās
prognozes ir biedējošas — jau tuvākajos
piecos gados prognozēta darbinieku skaita
samazināšanās, vietējā tirgus sarukšana.
Šādā situācijā kļūst vēl svarīgāk ieguldīt
zināšanas, laiku un finanses, lai nākotnes
izaicinājumus novērstu jau šodien.
S
vinot Latvijas neatkarības atjaunošanas 25.gadskārtu,
nesen žurnālā Ir aptaujājām vecāko klašu vidusskolē­
nus par dažādām padomju laika reālijām, lai sapras­
tu, cik daudz viņi zina un saprot neseno vēsturi, kas
dažādos veidos turpina ietekmēt šodienu. Izrādījās,
ka Marksa sejā daudzi drīzāk atpazīst Harija Potera burvju skolas
profesoru un aptuveni puse nezina, kas ir čeka, tomēr cita starpā
atklājās — mūsdienu jauniešu prātos lielākoties nefigurē arī tādi
padomju jēdzieni kā «haltūra» vai «blats». Tā ir laba ziņa, jo va­
loda skaidro pasauli un vienlaikus to arī veido. Jo retāk «haltūra»
skan valodā, jo retāk tā sastopama arī dzīvē.
Arī ilgtspējīgas attīstības jēdziens ir piemērs tam, kā valoda
un dzīve mijiedarbojas — pirms nepilniem 30 gadiem formulē­
tais koncepts pamazām kļuvis par savējo ne tikai valstu līderu,
politikas veidotāju vai ekspertu leksikā, bet arī biznesa pasaulē.
Un vārdi ved pie darbiem. Patiesībā ilgtspējas koncepta jēga ir
intuitīvi saprotama, jo rūpes un atbildība ir katram pazīstami dzī­
ves principi, bez kuriem nav iespējams izaugt ne cilvēkam, ne
uzņēmumam.
Šogad ilgtspējas indekss jau sesto sezonu Latvijā palīdz dažā­
du biznesa jomu spēlētājiem novērtēt savas stiprās un vājās puses,
mācīties pašiem un dalīties ar pieredzi. Ceru, ka šajā izdevumā
atrodamās idejas, veiksmīgi risinājumi un arī pārvarētās kļūdas
kalpos kā praktisks padoms un iedvesmas avots. Piemēram, vai
zināt, kā iespējams gada laikā Latvijas ekonomikā atrast papildu
miljardu eiro? Ticu, ka šajās lappusēs atrodamā atbilde pārlieci­
nās — rūpes un atbildīgums ir īstā stratēģija. l
ATBILDĪGA BIZNESA INICIATĪVAS PARTNERI
SATURS
Rūpes un
atbildīgums
Cēlmetālu lietussargi. Kā veicies uzņēmumiem
ilgtspējas indeksa sestajā sezonā, kādas ir
tendences tirgū?
Ceļamies augšā! Lidosta Rīga ir viens no
uzņēmumiem, kas pēdējos gados kļūst saudzīgāks
pret vidi, drošāks un konkurētspējīgāks
Ilgtspējas injekcija. Lielveikalu tīkls Rimi un
Swedbank izvirza sociālās atbildības kritērijus
sadarbības partneriem un klientiem
Ārpus rāmjiem.Paaudžu maiņa ietekmē uzņēmuma
komunikāciju — kā uzrunāt jaunos, vienlaikus
nezaudējot saikni arpieredzējušiem senioriem?
Strādāt gudri, nevis smagi. Kā ērtākas, drošākas
un efektīvākas darba vides veidošana var palīdzēt
kāpināt uzņēmumu produktivitāti?
Sargā vidi, ietaupa naudu. Zaļā domāšana mudina pat
baņķierus lepnos uzvalkos sēsties uz velosipēdiem,
birojos šķirot atkritumus un nomainīt spuldzes
4
6
10
14
18
22
4 ILGTSPĒJAS INDEKSS
Indekss 2015
ZELTA GRUPA
Šogad sveiksim jau sestā ilgtspējas in­
deksa dalībniekus. Virkne no tiem savu
pašvērtējumu ir uzcītīgi veikuši katru
gadu, daži ir jaunpienācēji, vēl citi pēc
vairāku gadu pārtraukuma ir atgriezu­
šies, lai noskaidrotu savu pašreizējo
sniegumu.
Neraugoties uz uzņēmumu nozari,
izmēru vai pašreizējo sniegumu, visi
klusībā cer uz augstākajiem rezultātiem
— platīna kategoriju. Tomēr sasniegt
virsotni nav vienkārši, un šogad pēc
vairāku gadu pārtraukuma platīna kate­
gorijai pievienojies jauns uzņēmums.
Iepriekš dalībnieku sniegums
uzlabojās par 5—7% gadā, bet šogad tas
pirmoreiz ir krities, turklāt par 10%.
Visticamāk, tas saistīts ar lielu skaitu
jaunu dalībnieku, no kuriem daudzi
diemžēl nespēja sasniegt minimālos
rādītājus, lai iekļūtu bronzas kategorijā.
Tas vēlreiz apliecina pieņēmumu, ka
pastāv ievērojama plaisa starp uzņēmu­
miem, kuri dara krietni vairāk, nekā tiek
prasīts tiesību aktos, un tiem, kuri labā­
kajā gadījumā ievēro likumā noteikto.
Ceram, ka nākotnē ilgtspējas indek­
sa augstākajās kategorijās redzēsim vai­
rāk valsts un pašvaldību kapitālsabied­
rību, kas demonstrētu paraugu citiem
un darbotos kā virzītājspēks atbildīga
biznesa attīstībai Latvijā! l
Dace Helmane,
Korporatīvās ilgtspējas un
atbildības institūta vadītāja
Kāpuši un
krituši
EKSPERTA VIEDOKLIS
PLATĪNA GRUPA
Labāk Zemāk Nemainīgs Jaunpienācējs Atgriezies
Aldaris
Latvenergo
Ventspils nafta termināls
I
L
G
T S P Ē
J
A
S
I
N
D
E K
S
S
I
L
G
T S P Ē
J
A
S
I
N
D
E K
S
S
I
I
L
G
T S P Ē
J
A
S
I
N
D
E K
S
S
I
L
G
T S P Ē
J
A
S
I
N
D
E K
S
S
Platīna grupā iekļauti uzņēmumi, kuru ilgtspējas
indekss pārsniedz 90%. Zelta grupā indekss irno
80 līdz 89,9%, sudraba grupā — no 60 līdz 79,9%,
bronzas — no 40 līdz 59,9%. Indeksa dalībnieki, kuri
iegūst zemāku vērtējumu par40%, netiek publicēti.
Platīns.Kompānijas, kuras sasniedz ilgtspējas
indeksa platīna līmeni, korporatīvo atbildību
irpilnībā integrējušas savā darbībā. Šajos
uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana
un ietekmes novērtēšana, kas norāda uz 3—4
gadu stabilu snieguma uzlabojumu visās jomās.
Uzņēmumi darbojas un atskaitās parsavu darbību
araugstu caurskatāmības līmeni, un to publiskotos
datus irapstiprinājis ārējs auditors.
Zelts.Uzņēmumi arzelta statusu demonstrē
atklātību un caurskatāmību, visus būtiskākos
ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Tie
tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības
procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās
atbildības aspektus. Uzņēmumu korporatīvās
atbildības stratēģija ietverskaidrus un izmērāmus
mērķus.
Sudrabs. Sudraba līmeņa uzņēmumi mērķtiecīgi
darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju
ABB
Cemex
Cēsu alus
Grifs AG
Latvijas loto
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
RIMI Latvia
Rīgas siltums
SEB banka
Swedbank
Ventspils reiss
iesaisti un ieviestu procesus, arkuriem identificēt
un vadīt riskus. Uzņēmumiem irapkopoti dati, kuri
uzrāda snieguma uzlabojumus galvenajās jomās
pēdējā gada vai divu laikā.
Bronza.Uzņēmumi, kuri iekļauti bronzas grupā, ir
spēruši pirmos soļus, lai publiski komunicētu par
savu praksi, tomērrezultāti nav viendabīgi augsti
visos rādītājos. Šie uzņēmumi irnoteikuši savu
vīziju, misiju un vērtības, kā arī publiskojuši savus
korporatīvās atbildības principus, kuru īstenošanā
iesaistīts viss uzņēmums.
5ILGTSPĒJAS INDEKSS
SUDRABA GRUPA BRONZAS GRUPA
INDEKSA
VIDĒJAIS
KOPVĒRTĒJUMS 63,5%
Stratēģiskā plānošana — kā uzņēmums
analizē un plāno savu darbu ilgtermiņā, cik lielā
mērā būtisku lēmumu pieņemšanā iesaista
darbiniekus, klientus un citas «ietekmes
puses» un kā informē sabiedrību pardarbības
rezultātiem. Ietekme indeksa kopvērtējumā:
15%.
Vietējā kopiena — vai un cik tālredzīgi
uzņēmums sekmē vietējās kopienas izaugsmi:
demogrāfijas un infrastruktūras attīstību,
sabiedrības labklājības paaugstināšanu,
veselības veicināšanu un citus līdzīgus
mērķus. Ietekme indeksa kopvērtējumā: 15%.
Darba vide — kā uzņēmumi novērtē un attīsta
personālu, kādā mērā sekmē darbinieku
drošību un labsajūtu darbavietā. Ietekme
indeksa kopvērtējumā: 25%.
Tirgus attiecības — cik uzņēmumi iratklāti un
atbildīgi pret saviem klientiem, piegādātājiem
un uzņēmējdarbības vidi kopumā. Ietekme
indeksa kopvērtējumā: 20%.
Vide — vai un kā uzņēmums novērtē savas
darbības ietekmi uz apkārtējo vidi un kādus
pasākumus veic, lai samazinātu izejvielu
patēriņu un atkritumu apjomu.Ietekme
indeksa kopvērtējumā: 25%.
I
L
G
T S P Ē
J
A
S
I
N
D
E K
S
S
I
L
G
T S P Ē
J
A
S
I
N
D
E K
S
S
S
I
L
G
T S P Ē
J
A
S
I
N
D
E K
S
S
I
L
G
T S P Ē
J
A
S
I
N
D
E K
S
S
Darba vide	 61,8%
Vietējā kopiena	 67,5%
Tirgus attiecības	 61,7%
Stratēģiskā plānošana	 70,7%
Vide	 59,9%
Privātie uzņēmumi 	 70,8%
Valsts kapitālsabiedrības	 68,7%
Pašvaldību kapitālsabiedrības	 64,7%
Augstsprieguma tīkls
Baltic International Bank
GlaxoSmithKline Latvia
Latvijas televīzija
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa vadības augstskola
Rīgas Tehniskā universitāte
Vidzemes slimnīca
4Finance
Coca-Cola HBC Latvia
Danske Bank A/S filiāle Latvijā
Daugavpils siltumtīkli
DHL Latvia
Exigen Services
Konekesko Latvija
LatRosTrans
Latvijas dzelzceļš
LatvijasJūras administrācija
Latvijas kuģniecība
Liepājas RAS
Putnu fabrika Ķekava
Rīgas satiksme
Roche Latvija
Siguldas būvmeistars
Starptautiskā lidosta Rīga
ZAAO
VĒRTĒJUMA SADAĻAS
KOPVĒRTĒJUMS
ATSEVIŠĶĀS SADAĻĀS
6 ILGTSPĒJAS INDEKSS
ILGTSPĒJAS
PIEMĒRS
Ilgtspējīgu uzņēmumu raksturo ne tik daudz tā sasniegumi,
cik nemitīga tiekšanās pilnveidoties. Lidosta Rīga ir viens no
Latvijas uzņēmumiem, kas pēdējos gados daudz strādājis, lai kļūtu
saudzīgāks pret vidi, drošāks un konkurētspējīgāks
Ceļamies augšā!
L
idostā Rīga pasažieris jūtas ne
sliktāk, ne citādi kā daudzās citās
Eiropas lidostās. Reģistrēšanās
lidojumam iespējama internetā,
tādēļ lidostā atliek tikai nodot
bagāžu un doties uz drošības
kontroles punktiem. Ja nav rindu, drošī­
bas pārbaude ilgst tikai dažas minūtes.
Tad, gaidot lidmašīnas izlidošanu, bērni
var kavēt laiku rotaļu stūrī, vecāki — kafej­
nīcās, veikalos. Pasažieru acīm palicis ne­
redzams tas, kas pēdējos gados izdarīts, lai
lidostā pavadītais laiks būtu pēc iespējas
īsāks un mierīgāks, lai lidostā būtu droši
un līdz minimumam samazināts kaitējums
apkārtējai videi. Izbūvēts moderns uguns­
dzēsēju depo, izveidotas tvertnes lidmašī­
nu pretapledošanas šķidruma savākšanai
un atsevišķs angārs atkritumu šķirošanai.
Lidostas Rīga ikdienas darbs ir intere­
sants tādēļ, ka tajā nevalda apmierinātība
ar sasniegto, drīzāk otrādi — kņud nemiers
par darāmā daudzumu, apzinoties, ka ilgt­
spējas kritēriju izpilde nav iegriba, bet kon­
kurētspējīga uzņēmuma nepieciešamība.
«MUMS JĀBŪT VISLABĀKAJIEM»
2010.gadā, pirmajā ilgtspējas indeksa no­
vērtējumā, lidosta Rīga bija bronzas kate­
gorijā, kas nozīmē — spēra pirmos soļus,
lai pierādītu sev un citiem, ka tās darbinie­
kiem svarīgi ir labi darba apstākļi, lidostas
darbības ietekme uz vidi, korporatīvās
atbildības principi. Nākamajos trijos ga­
dos tā iekļuva sudraba kategorijā, un tas
nozīmē aktīvu darbu. Lidostas Rīga valdes
priekšsēdētājs Andris Liepiņš uzsver, ka
lidostas tiekšanās uzlabot darbu svarīga
katram Latvijas iedzīvotājam — pat ja ne­
esat ne reizi lidojis, aviācijas attīstība ir ļoti
cieši saistīta ar Latvijas kopējo ekonomis­
ko izaugsmi.
Piemēram, 51% tūristu Latvijā ierodas
ar gaisa transportu. Visbiežāk viņu mērķis
ir pavadīt mūsu zemē atvaļinājumu (40%)
vai atpūsties nedēļas nogalē (14%), lieci­
na pērn veikts ārvalstu tūristu pētījums.
Tomēr vairāk nekā desmitā daļa (13%) ie­
lido darījumu dēļ, un tieši šī grupa atstāj
Latvijā vairāk naudas nekā atpūtnieki, tā­
pēc nolūks ir palielināt konferenču tūris­
ma īpatsvaru, bet tam ļoti svarīga ir labi
attīstīta gaisa satiksme.
Pašlaik no lidostas Rīga tiešie reisi sa­
vieno ar 87 pasaules vietām. Pasažieru
pārvadājumos Rīgas lidosta ir Baltijas val­
stu līderis, kas apkalpo gandrīz pusi no
visiem pasažieriem (46%), atlikušos savā
starpā dalot Viļņas (28%), Tallinas (19%)
un Kauņas (7%) lidostām. Pērn lidostas ter­
minālim cauri izgāja 4,8 miljoni pasažieru,
bet lidostas vadības mērķis ir panākt, lai
gada laikā tajā būtu pabijuši vismaz pieci
miljoni cilvēku. Izaugsme noteikti ir iespē­
jama, jo visu Baltijas jūras reģiona pasažie­
ru kopskaitā (ņemot vērā arī Helsinku un
Stokholmas lidostas), Rīga pašlaik aptver
tikai 9%.
Lidosta Rīga
2014.gadā pasažieru
un lidmašīnu
apkalpošanā
sasniedza 99,73%
punktualitāti.
Aviācijas industrijā
tas tiek uzskatīts par
izcilu rādītāju
— Gunita Nagle
FOTO—LAURISVĪKSNE,F64
7ILGTSPĒJAS INDEKSS
Lidostā Rīga viens no populārākajiem
pakalpojumiem ir skolēnu ekskursijas.
Lidostas vadītājs Andris Liepiņš
cer, ka iepazīšanās ar lidostu
radīs interesi tajā strādāt. Viņš
aicina jauniešus kļūt par aviācijas
tehniķiem. «Labs darbs, bet trūkst
meistaru.Ja būtu vairāk aviācijas
tehniķu, varētu veidot lidmašīnu
remonta biznesu Rīgā»
8 ILGTSPĒJAS INDEKSS
Aviācijas nozare veido 2% no Latvijas iekš­
zemes kopprodukta un nodrošina ar dar­
bu 3% valsts darbaspēka, liecina Airports
Council International pētījums. «Ja neat­
tīstīsim aviāciju, mūsu ekonomika zaudēs
konkurētspēju,» uzsver Andris Liepiņš.
Viņš pievērš uzmanību tam, ka aviācijas
nozare ir ļoti svarīga investīciju piesaistei
un eksporta nodrošināšanai. 65% starp­
tautisko uzņēmumu, izvēloties ražošanas
un pārstāvniecības vietu citās valstīs, kā
galveno izvēles kritēriju izvirza tiešo li­
dojumu pieejamību. Lidostas kapacitāte
svarīga arī kravu pārvadājumos, vairāk
nekā puse visu Baltijas valstu kravu pār­
vadājumu, kas veikti ar gaisa transportu,
notiek tieši caur lidostu Rīga, tādēļ pieaug
arī interese par lidostas zemes nomu, lai
te veidotu noliktavas. Lai pasaulslaveni
uzņēmumi būtu ieinteresēti būvēt nolikta­
vas Rīgā, svarīga lidostas labā slava, uzsver
Liepiņš.
Tikpat svarīga ir uzņēmuma reputāci­
ja, konkurējot darba tirgū par labākajiem
speciālistiem. Pašlaik lidostā strādā 1181
darbinieks, lielākā daļa nodarbināti dro­
šības jomā: aviācijas drošība, apsardze,
ugunsdzēsība un glābšana. Pārējie apkal­
po pasažierus, gādā par lidmašīnām, rūpē­
jas par lidostu. Ir jomas, kur lidostai darba
tirgū nav konkurentu, piemēram, lidlauka
apkalpošanas speciālistus, kas nosaka gai­
sa kuģu ceļus atkarībā no lidmašīnas tipa
vai svara izvietojuma, vajag tikai lidostā.
Taču vienlaikus lidosta nedrīkst atslābt
mēģinājumos piesaistīt vislabākos drošī­
bas speciālistus. «Mums ir svarīgi, lai viņi
gribētu strādāt šeit,» saka Liepiņš.
Viens no spēcīgākajiem satricināju­
miem lidostas reputācijai pēdējos gados
ir pusotru gadu ilgā tiesvedība ar trim
bijušajiem drošības departamenta dar­
biniekiem, kas atstādināti no darba par
prettiesisku telefonsarunu noklausīšanos.
Tiesa noraidīja lidostas prasību par dar­
ba tiesisko attiecību izbeigšanu ar šiem
darbiniekiem. Jautāts, kā tas ietekmējis
darba vidi, Liepiņš atbild ar retoriskiem
jautājumiem: «Vai darba videi tas ir po­
zitīvi, ja kāds pat cēlu mērķu vārdā sāk
interesēties par savu kolēģu darba vai pri­
vātajām sarunām? Tas ir normāli? Nav! Kā
tas var uzlabot darba vidi, ja cilvēki zina,
ka viņus kāds pieskata?» No šīs pieredzes
uzņēmuma vadība guvusi rūgtu mācību
par to, cik svarīga darbinieku vidū ir sav­
starpēja uzticība.
Otra īpašība, kas ļoti nepieciešama
lidostas darbiniekiem, ir stresa noturība,
saka Liepiņš. Visupirms tādēļ, ka lidostā ik
pēc trim četrām minūtēm ielido kāda lid­
mašīna un tās apkalpošanā būtiska ir katra
sekunde. Lai nezaudētu laiku, jāievēro lie­
la precizitāte. Piemēram, zemo cenu avio­
kompāniju lidmašīnas lidostā pavada tikai
40—45 minūtes, šajā laikā jāpaspēj izkāpt
visiem atlidojušajiem, jāiztīra lidmašīnas
salons, bieži vien jāuzpilda arī degviela,
kvalificējušies starptautiski nozīmīgās mā­
cību organizācijās. Lidmašīnu un pasažie­
ru apkalpošanā iesaistītajiem cilvēkiem
darbs ir fiziski grūts, saistīts ar smagumu
pārvietošanu vai ilgu atrašanos vienā
pozā, tāpēc šogad viņiem noorganizētas
fizioterapeita nodarbības un konsultāci­
jas, kurās parādīti piemērotākie atslodzes
vingrinājumi.
«Kādreiz uzņēmumā nebija labi ar zā­
dzībām,» Liepiņš atklāj, ka pirms aptuve­
ni desmit gadiem darbinieku ģērbtuvēs un
kabinetos mēdza pazust telefoni un citas
mantas. «Izrādās — videi ir ļoti būtiska no­
zīme. Arī telpām, kur cilvēks pārģērbjas
un atstāj savas mantas,» saka Liepiņš.
2010.gadā tika rekonstruēts 2006.gada
NATO samitam būvētais angārs un tika
iegūtas 15 telpas virszemes apkalpošanas
departamenta 260 darbiniekiem, kuri ap­
kalpo pasažierus un gaisa kuģus. «Ja darba
vide skaisti izskatās, ir savas atpūtas, vir­
tuves un dušas telpas, tad arī darba kultū­
ra uzlabojas — tehnika mazāk lūst, darbs
kļūst efektīvāks. Tas, kā izskatās darba
vidē, ietekmē attieksmi pret darbu,» se­
cinājis Liepiņš. Izmantojot ES Kohēzijas
fonda finansējumu divu miljonu eiro ap­
mērā, lidostas 56 ugunsdzēsējiem uzbū­
vēts jauns depo, ko Liepiņš uzskata par
modernāko Baltijā.
Pirmajos gados, kad lidosta sāka pie­
dalīties ilgtspējas novērtējumā, tās dar­
binieki saņēma aizrādījumus, ka par maz
jāiekrauj bagāža un jāieaicina lidmašīnā
pasažieri. «Atbildības līmenis ir fantas­
tisks!» saka Liepiņš. Tādēļ katra darbinieka
spēja strādāt paaugstināta stresa apstākļos
esot svarīga ne tikai personāla atlasē — to
svarīgi noturēt, nodrošinot mācības un la­
bus darba apstākļus.
ZAĻĀK UN KLUSĀK
Lielāko daļu lidostai vajadzīgo speciālis­
tu neviena skola vai augstskola Latvijā
nesagatavo, to dara 2000.gadā izveidotā
lidostas mācību centra instruktori, kuri
Tā kā lidosta ir ieguvusi ģimenei draudzīga komersanta statusu, tajā ieplānots ierīkot vēl lielāku un
krāšņāku bērnu rotaļu laukumu
LIDOSTAS RĪGA PĀRVADĀJUMI
2004 20042014 2014
PASAŽIERU SKAITS
(MILJONOS)
KRAVAS
(TONNAS)
1,06
8751
4,81 32 984
INFORMĀCIJA: LIDOSTA RĪGA
9ILGTSPĒJAS INDEKSS
uzmanības pievērsts tam, lai lidostas
darbība sagādātu pēc iespējas mazāku
kaitējumu videi. No 2013.gada līdz pat šī
gada beigām lidostā notiek 94 miljonus
vērti rekonstrukcijas darbi, tajos izbūvēti
divi pretapledošanas apstrādes laukumi,
kur lidmašīnu apstrādē izmantotais kaitī­
gais līdzeklis tiek savākts īpašās tvertnēs.
Izbūvēts arī angārs, kurā mazgāt lidostas
apkalpošanā izmantotos transportlīdzek­
ļus — tajā nodrošināts, ka no transportlī­
dzekļiem notecējušie netīrumi, ķīmiskās
vielas un naftas produkti tiek savākti un
nodalīti no ūdens, kas tiek novadīts kana­
lizācijā. Vēl viens angārs lidostā izbūvēts
šķiroto atkritumu savākšanai. «Nesen vi­
sur salikām LED lampas, kas elektrību
patērē mazāk nekā iepriekšējās,» saka
Liepiņš, norādot uz griestiem virs galvas.
Testi darba drošības
izpratnei
Ventspils nafta
termināls teritorijā
ikdienā strādā ap
80 apakšuzņēmēju
darbinieki no
dažādiem uzņēmumiem. VNT ieviesis
programmu, lai iepazīstinātu uzņēmējus
ar savām drošības prasībam — katrs iziet
videoinstruktāžu un nokārto testu pie
speciālām darba stacijām. Veiksmīgas
pārbaudes rezultātā darbinieks uz savas
aizsargķiveres saņem trīs uzlīmes. Par
katru pārkāpumu atbildīgie VNT darbinieki
ir tiesīgi noņemt vienu uzlīmi. Pēc trešās
zaudēšanas apakšuzņēmēja strādnieks
tiek izraidīts no VNT teritorijas. Šāda
kārtība nodrošina, ka darbinieki patiesi
zina drošības noteikumus un ikdienā
cenšas tos ievērot, jo pretējā gadījumā
riskē zaudēt darbu.
Atklāti iepirkuma
konkursi
LatRosTrans, naftas
un naftas produktu
transportēšanas
uzņēmums, regulāri
izsludina iepirkuma
konkursus, kuru summas varsasniegt
pat dažus miljonus eiro. Kopš 2012.gada
jūlija visi iepirkumi irpubliski un ikviens var
sekot atklātā konkursa norisei uzņēmuma
mājaslapā.Saviem darbiniekiem uzņēmums
ik gadu rīko sporta mēnesi, kurā tiek
nodrošinātas visplašākās iespējas nodoties
dažādiem sporta veidiem. Vienlaikus
šajā laikā tiek mēģināts saprast, kuriem
darbiniekiem patiešām vajadzīga veselības
apdrošināšanas polise.
Uz darbu ar riteni!
Starptautiskā
kurjerpasta uzņēmuma
DHL Latvia birojs
atrodas Mārupē,
savukārt vairums no
100 biroja darbiniekiem
dzīvo Rīgā. Rīdziniekiem ir iespēja
izmantot darbinieku autobusu, kas kursē
no Purvciema līdz Mārupei, bet vairums
no mājām uz darbu brauc ar personīgo
auto. Diemžēl šāds pārvietošanās veids
ir pretrunā ar DHL mērķi samazināt
CO2
emisiju. Kad 2007.gadā darbinieki
tika mudināti braukt uz darbu ar riteni,
neatsaucās neviens. Taču kopš 2010.
gada atsaucība ir aizvien lielāka, un nu jau
vasaras mēnešos katrs ceturtais biroja
darbinieks uz darbu brauc ar velosipēdu.
IEDVESMOJOŠAS IDEJAS
CITOS ILGTSPĒJAS
INDEKSA UZŅĒMUMOS
Apkalpojot gandrīz
66 tūkstošus
lidmašīnu un
33 tūkstošus tonnu
kravu, lidosta Rīga
ir lielākais gaisa
transporta
mezgls Baltijā. Caur
Rīgu tiek pārvadāti
46% Baltijas valstu
aviopasažieru
nekas neliecina par to, ka lidosta mēģina
strādāt videi draudzīgā veidā. Tagad ir
plāns, sadarbojoties ar Energoefektivitātes
centru, terminālī novietot riteni, kuru mi­
not, pasažieri varētu uzlādēt mobilā te­
lefona bateriju. Tādā veidā būtu ne tikai
iespēja taupīt elektroenerģiju, bet arī po­
pularizēt veselīgu dzīvesveidu. Ir arī ide­
ja terminālī veidot vietu, kurā augstskolu
jaunie zinātnieki un biznesa inkubatoru
uzņēmēji varētu prezentēt atklājumus,
izgudrojumus, jaunās tehnoloģijas vai biz­
nesa idejas. «Nekur citur Latvijā nav tik
liela cilvēku plūsma kā lidostā, turklāt tas
būtu lielisks veids, kā parādīt, ka Latvija ir
inovāciju valsts,» spriež Liepiņš.
Domājot par iespējamiem uzlaboju­
miem lidostā, viņš pievērš uzmanību fak­
tam, ka vairumam klientu svarīgākais ir
ātrums, ar kādu viņi var novietot mašīnu
ilgtermiņa autostāvvietā, reģistrēties li­
dojumam, iziet cauri drošības kontrolei
un nokļūt līdz lidmašīnai. «Visiem svarī­
gi, lai šis laika patēriņš būtu pēc iespējas
mazāks,» uzsver Liepiņš. «Šobrīd pasažie­
riem pieejama viena drošības kontrole ar
vairākām līnijām — mērām, cik ilgi vienam
pasažierim jāgaida rindā pie drošības kon­
troles, ir izrēķināts, ka garākais gaidīšanas
laiks bija 17 minūtes.» Starptautiskās Gaisa
transporta asociācijas pētījums liecina, ka
laiks, ko ceļotāji gatavi pavadīt drošības
kontrolēs, ir 10 minūtes. Vīnes lidosta iz­
virzījusi ambiciozu mērķi šo laika posmu
saīsināt līdz četrām minūtēm. Lai sekotu
pasažieru gaidīšanas laikam, šogad Rīgā
plānots ierīkot datorizētas iekārtas, kas
fiksētu katra pasažiera gaidīšanas laiku
reģistrācijas zālē un drošības kontrolē, un
meklētu risinājumus tā samazināšanai.
Vēl ir plāns ieviest pakalpojumu novēr­
tēšanas sistēmu — tajā pasažieri, ar pirkstu
skārienjutīgā ekrānā uzspiežot smaidīgai
vai bēdīgai sejai, varētu ātri un ērti novēr­
tēt drošības darbinieku apkalpošanu, dato­
rizēto servisu bagāžu nodošanai un iekāp­
šanas karšu reģistrācijai pirms izlidošanas.
Latvijas iedzīvotāji biežāk nekā vai­
rums Eiropas iedzīvotāju izvēlas ceļot ar
lidmašīnu, jo mūsu valsts atrodas uz ES
ārējās robežas, ir salīdzinošu mazattīstīts
dzelzceļa un autotransporta tīkla savieno­
jums ar citām ES valstīm. Tādēļ ir izredzes
palielināt gan pasažieru, gan kravu apjo­
mu. Tā kā Rīgas lidosta ir līdere Baltijas
valstīs pēc pārvadāto kravu apjoma (52%),
lidostas vadības mērķis ir piesaistīt kra­
vu operatorus, integrējot Rīgas lidostu
Baltijas valstu un Ziemeļeiropas apgādes
sistēmā. Tāpat ir mērķis izveidot Rīgā aviā­
cijas klasteri, kur aviācijas tehniķi spētu re­
montēt lidmašīnas un tās būtu iespējams
apgādāt ar visu vajadzīgo. Lielie plāni ir
iemesls, kādēļ Liepiņš priecājas par sko­
lēnu ekskursijām lidostā. Lai jaunie redz,
cik aviācija ir interesanta — ja bērni sapņos
par darbu aviācijā, šai nozarei Latvijā ir
lielas attīstības izredzes. l
Gaismekļu nomaiņa administrācijas ēkā
un terminālī izmaksāja 892 tūkstošus eiro,
taču tas ir svarīgi ne tikai patērētās elektrī­
bas un naudas taupīšanai, bet arī siltumnīc­
efekta gāzu emisijas samazināšanai.
Kopš pagājušā gada septembra lidosta
Rīga ir vienīgā Baltijas valstīs, kur darbojas
vides trokšņa laboratorija un ir izstrādāts
rīcības plāns trokšņa samazināšanai. Kad
atklājās, ka vides trokšņa pārsniegumiem
pakļauti apmēram 5000 lidostas apkaimes
iedzīvotāju, tika nolemts mainīt lidmašīnu
pacelšanās virzienus un augstumus, tur­
klāt aviokompānija airBaltic apņēmās pa­
pildināt savu floti ar lidmašīnām, kas spēj
strauji uzņemt augstumu, tādēļ trokšņa
ilgums ir samazināts.
SKAITĪS MINŪTES UN SMAIDUS
Lielākā daļa šo uzlabojumu lidostas Rīga
pasažieriem ir nemanāmi. Viņu ikdienā
10 ILGTSPĒJAS INDEKSS
TIRGUS
ATTIECĪBAS
Latvijā ir vairāki uzņēmumi, kas, strādājot pēc ilgtspējīga
uzņēmuma kritērijiem, mēģina ar tiem «aplipināt» arī citas kompānijas:
sadarbības partnerus, piegādātājus un klientus. Ieguvums ir
pārliecība, ka partneri ir godīgi un sociāli atbildīgi
Ilgtspējas
injekcija
T
ās ir tikai dažas A4 formāta
lapas anketas veidā, kuras kopā
ar iepirkuma līgumiem kopš šī
gada janvāra saņem mazum­
tirdzniecības uzņēmuma Rimi
Baltic piegādātāji visās trijās
Baltijas valstīs. Vairums to uztvēruši mie­
rīgi, apgalvojot — nav nekādu problēmu at­
bildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem
par attieksmi pret darbiniekiem, dažādu
vielu izmantošanu ražošanā, dzīvnieku tu­
rēšanas apstākļiem, vides politiku. Taču ir
piegādātāji, kuri pielikuma dēļ saminstinā­
jušies un nesteidzas to parakstīt. Cik tieši,
Rimi Baltic vadība neprecizē. Taču uzsver,
ka, reiz sākusi šo ceļu, turpinās to iet un
aicinās sev līdzi arī piegādātājus.
Arī cits liels uzņēmums — Swedbank
— apņēmies ņemt vērā kritērijus, kas at­
bilst uzņēmuma ilgtspējas attīstības fakto­
riem, vērtējot finansējuma pieprasījuma
pieteikumus. Pēc Korporatīvās ilgtspējas
un atbildības institūta vadītājas Daces
Helmanes vārdiem, arvien vairāk uzņē­
mumu sadarbības partneru, piegādātāju
vai klientu izvēlē izvirza tās prasības, pēc
kurām strādā paši. Tādējādi paši uzņēmēji
veicina, ka ilgtermiņā spēs darboties tikai
tās kompānijas, kurās valda godīgums un
strādā motivēti darbinieki.
PIRCĒJI KĻŪST PRASĪGĀKI
Pievienot sadarbības līgumiem ilgtspējas
pielikumu pamudināja vēlme paaugstināt
preču kvalitāti, saka Rimi Baltic kvalitātes
nodrošināšanas un korporatīvās atbildības
vadītāja Genute Voveriene. Ja uzņēmējs ar
parakstu apliecina, ka viņa firma maksā
visus nodokļus, nenostrādina darbinieku
virsstundās un nenodarbina bērnus, pro­
duktu ražošanā un apstrādē neizmanto ne­
atļautas ķimikālijas un citas veselībai kaitī­
gas vielas, dzīvnieki tiek aprūpēti saskaņā
ar labturības noteikumiem, tad Rimi Baltic
vadība tic, ka saņem no piegādātājiem la­
bas kvalitātes produktus. Rimi nepārbau­
da, vai, parakstot pielikumu, piegādātājs
nemelo. «Sadarbošanās ar piegādātājiem
notiek, pamatojoties uz savstarpēju uzti­
cību. Līgumus slēdzam ar piegādātājiem,
kuriem uzticamies,» saka Voveriene.
Rimi nepārbauda,
vai piegādātājs
nemelo.
«Sadarbošanās
notiek,
pamatojoties uz
savstarpēju uzticību»
— Gunita Nagle
FOTO—LAURISVĪKSNE,F64
11ILGTSPĒJAS INDEKSS
Rimi Baltic kvalitātes
nodrošināšanas un
korporatīvās atbildības
vadītāja Genute Voveriene
12 ILGTSPĒJAS INDEKSS
Rimi pārstāvji regulāri apciemojot uzņē­
mumus, kuros notiek viņu veikalos pār­
dotās produkcijas ražošana, bet īpaša
pārbaude ir tikai tiem produktiem, kas
pārdošanā nokļūst ar Rimi zīmolu. Tiem
ir izpētīts viss ražošanas un piegādes pro­
cess: piegādātāji ir auditēti, produkti no­
garšoti un laboratorijās testēsti.
Jautāta, vai ir piegādātāji, kuriem ilgt­
spējas pielikums ir pārāk smags slogs un
kuri tādēļ būtu atteikušies no sadarbības,
Voveriene atbild tēlaini: «Lielākā daļa pie­
gādātāju ir gatavi piedalīties ceļojumā ar
mums.» Viņa konkrēti nenosauc, vai un
cik piegādātāju Rimi Baltic zaudējis jau­
no prasību dēļ, jo tās vēl esot «ieviešanas
procesā». Iespējams, nevienam nav bijusi
dūša kategoriski atteikties no sadarbības
ar vienu no lielākajiem mazumtirgotā­
jiem, kuram ir 250 veikalu Baltijas valstīs.
Latvijā jauno līgumu ar ilgtspējas pieliku­
mu noslēguši aptuveni 300 piegādātāju.
«Šķiet, ikviens saprot, cik tas ir svarīgi
uzņēmuma darbībai. Apliecinājumā ir ie­
kļauta vides prasību ievērošana, lai mēs
būtu pārliecināti, ka uzņēmums jūtas at­
bildīgs par klimata pārmaiņām un par to,
ka mūsu klienti saņems augstas kvalitātes
produktus. Tas ir veids, kā mēs varam būt
pārliecināti, ka līdz minimumam samazi­
nāta dažādu ķīmisku vielu izmantošana
pārtikas produktu apstrādē. Tāpat mēs
prasām apliecinājumu, ka preču pagata­
vošanā netiek izmantots bērnu darbs. Daļa
mūsu piegādātāju ved preces no jaunattīs­
tības valstīm, kur mēdz būt bērnu nodar­
bināšanas gadījumi. Ir arī prasība, lai bo­
jātus produktus var atdot atpakaļ un par
tiem atgūt naudu. Turklāt tiek ņemts vērā,
vai produkts un iepakojums ir otrreiz pār­
strādājams,» stāsta Voveriene.
Tātad, no vienas puses, jaunās prasības
piegādātājiem Rimi izvirzījis, gādājot par
preču kvalitāti. Taču, no otras puses, tās
ietekmē arī klientu vērtības. «Pircēji ir kļu­
vuši zinoši un prasīgi. Sociāli atbildīga biz­
nesa noteikumu ievērošana tiešām svarīga
daudziem klientiem,» saka Voveriene. Viņa
stāsta, ka tagad zemākā cena nepavisam
Swedbank ir
izveidojusi
uzņēmumu tīklu
Business Network,
kura platformā ir
atbildīga biznesa
novērtējums
AR ILGTSPĒJU SAISTĪTAS VĒRTĪBAS, KAS BŪTISKAS UZŅĒMUMU VADĪTĀJIEM
UN EKONOMISKI AKTĪVIEM IEDZĪVOTĀJIEM (CIK PROCENTU APTAUJĀTO TĀS
ATZĪMĒJUŠI KĀ SVARĪGAS)
CIK LIELĀ MĒRĀ JŪS PIEKRĪTAT APGALVOJUMAM: «IR SVARĪGI,
LAI UZŅĒMUMS DARBOTOS ATBILSTOŠI ĒTIKAS PRINCIPIEM»?
DATI: TNS, APTAUJĀTI 1748 LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI VECUMĀ NO 15 LĪDZ 74 GADIEM
DATI: TNS 2013.GADA APTAUJA, KURĀ APTAUJĀTI 369 AUGSTĀKĀ LĪMEŅA VADĪTĀJI UN
VAIRĀK NEKĀ 700 EKONOMISKI AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU
58%
Pilnībā piekrītu
2%
Pilnībā nepiekrītu
1%
Daļēji nepiekrītu
26%
Daļēji piekrītu
2%
Nav atbildes
11%
Ne piekrītu,
ne nepiekrītu
Uzņēmums nodrošina labu darba
vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem
Uzņēmumam ir ilgtermiņa
stratēģija
Uzņēmums strādā
ar peļņu
Uzņēmums godīgi
maksā nodokļus
Uzņēmums ievēro
pircēja/patērētāja intereses
Uzņēmums ievēro godīgas
konkurences principus
Uzņēmums darbojas saskaņā ar
starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO
Uzņēmums ir atbildīgs
pret apkārtējo vidi
Uzņēmums atbalsta sabiedrībai
nozīmīgus pasākumus
Uzņēmums regulāri informē
sabiedrību par savu darbību
Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji
ievēro likuma un ētikas normas
VADĪTĀJI IEDZĪVOTĀJI
62%
61%
54%
51%
46%
45%
49%
39%
20%
26%
17%
15%
9%
10%
6%
11%
4%
5%
4%
6%
3%
4%
13ILGTSPĒJAS INDEKSS
nav noteicošais kritērijs preču izvēlē.
Arvien vairāk pircēju grib bioloģisku, vese­
līgu pārtiku, pievērš uzmanību izcelsmes
valstij un dod priekšroku vietējai produkci­
jai, izvēlas Fairtrade (godīgas tirdzniecības
zīme) preces. 82% Latvijas iedzīvotāju ir
svarīgi, lai uzņēmums darbotos saskaņā ar
ētikas principiem, liecina 2013.gadā veikts
TNS patēriņa pētījums. 48% patīk iegādā­
ties sociāli atbildīgu uzņēmumu ražotas
preces, 39% iedzīvotāju pēdējā gada laikā
bija pārtraukuši iegādāties to uzņēmumu
ražojumus, kuru rīcību viņi neatbalsta.
«Ilgtspēja ir viena no prasībām, ar ko
mums jārēķinās tieši klientu prasīguma
dēļ. Daudzi uzņēmumi kļūst atvērtāki
sabiedrībai, godīgāki, jo viņi saprot, ka
tā kļūst daudz interesantāki klientiem.
Atbildīgi uzņēmumi ir arī daudz atraktī­
vāki darba ņēmējiem,» saka Voveriene.
«Mūsu klienti ietekmēja mūsu prasības
ražotājiem un norādīja virzienu, pa kuru
vajadzētu iet.»
ATBILDĪGA BIZNESA NOVĒRTĒJUMS
Līdzīgas prasības sadarbības partneriem
un uzņēmumiem, kuri pretendē uz finan­
sējuma saņemšanu, izvirza arī Swedbank.
Banka pati savā darbībā cenšas ievērot
ilgtspējīgas darbības pamatprincipus un
mudina arī partnerus tos ņemt vērā, stāsta
Jānis Paiders, Swedbank mazo uzņēmumu
apkalpošanas daļas vadītājs. Viņš uzsver,
ka Swedbank korporatīvo klientu vidū
ir vairāk nekā 85 000 uzņēmumu, tādēļ
svarīgi klientiem piedāvāt ne tikai bankas
pakalpojumus, bet arī vidi uzņēmumu ilgt­
spējīgai attīstībai.
«Tāpēc esam izveidojuši Swedbank
uzņēmumu tīklu Business Network, kura
platformā ir atbildīga biznesa novērtē­
jums. Tas katram no uzņēmumiem ļaus
skaidrāk atspoguļot esošo situāciju, pie­
vērst uzmanību ilgtspējai kā uzņēmuma
attīstības pamata faktoram un likt uzņē­
mējiem aizdomāties par to, ko darīt, lai
uzlabotu savus rezultātus,» stāsta Paiders.
Novērtējumā uzņēmējiem jāatbild uz jau­
tājumiem, kas saistīti ar spēju racionāli
izmantot resursus un radīt peļņu, ņemot
vērā tādus faktorus kā kompetenti darbi­
nieki, sakārtota biznesa vide, stabilas at­
tiecības ar piegādātājiem un partneriem,
arī darba vides sakārtotība un ārējā finan­
sējuma pieejamība.
Interesants ir Swedbank secinājums,
ka gandrīz katram piektajam uzņēmējam
nav attīstības plāna — tas vai nu ir tapšanas
stadijā vai arī uzņēmēji tam neredz jēgu,
jo biznesa vide ir ļoti mainīga. «Taču, lai
arī biznesa vide patiešām ir mainīga, uzņē­
mējiem ir nepieciešams plānot un domāt
vienu soli uz priekšu,» aizrāda Paiders.
«Mazajiem un vidējiem uzņēmējiem tas
ir tikpat svarīgi cik lielajiem, jo cīņā par
klientu ir iesaistīts ikviens.»
Arī vērtējot finansējuma pieteikumus,
tiek ņemti vērā kritēriji, kas lielā mērā ir
Indriķis Liepa,
zvērināts
advokāts,
biroja
Borenius
partneris
J
au vismaz desmit gadus, rēķi­
noties ar klimata pārmaiņām,
piesārņojumu un resursu izsī­
kumu, ekonomisti spriež par
jauniem ilgtspējīgas attīstības
risinājumiem. Viena no dzī­
votspējīgām idejām resursu racionālai
izmantošanai ir nodrošināt patērētāju
vajadzības, iznomājot preces un pakal­
pojumus — koplietojot, nevis katram ie­
gādājoties individuālas preces. To sauc
par dalīšanās ekonomiku, kas Latvijā
jau ļoti labi darbojas.
Labs piemērs ir interneta resursi
dzīvokļu iznomāšanai (AirBnb.com)
vai cilvēku pārvadāšanai (Uber.com).
Latvijā darbojas savstarpējo aizdevu­
mu platforma Mintos, kas saved kopā
cilvēkus, kuriem vajag līdzekļus savu
mērķu īstenošanai, ar cilvēkiem, kuri
savus neizmantotos līdzekļus ir gatavi
investēt. Koplietošanas principi tiek
īstenoti arī Andele Mandele, Otrā elpa,
iBook.lv veikalos. Ja cilvēki vienojas ik
dienu braukt uz darbavietu ar vienu,
nevis divām vai trim mašīnām, arī tas
ir dalīšanās ekonomikas piemērs. Visos
gadījumos svarīgākais princips ir resur­
su racionāla izmantošana — pārdod vai
dalās ar to, kas pašam lieks. Tas nav
nekas jauns, princips ir tikpat sen pa­
zīstams kā tirgus laukumi.
Taču pēdējos gados šis ekonomi­
kas veids ir īpaši uzplaucis. Tas saistīts
ne tikai ar ideju par racionālu resursu
izmantošanu, bet arī ar informācijas
tehnoloģiju pieejamību — pasaulē ir ne­
skaitāmi daudz vietņu, kur var vieno­
ties, piemēram, par dzīvokļu, mašīnu,
citu īpašumu vai pakalpojumu koplie­
tošanu. Viena no šo vietņu galvenajām
funkcijām ir uzticības veidošana un
pastāvīga uzturēšana starp dalīšanās
ekonomikas dažādajiem partneriem.
Idejas ilgtermiņā nevar izdzīvot, ja ne­
pastāv uzticība starp iesaistītajām per­
sonām. Dalīšanās ekonomikas ideja var
būt arī atspēriens mazajam biznesam.
Piemēram, sākumā kāds tikai kolēģus
vadā ar mašīnu no mājām uz darbu un
atpakaļ, bet pēcāk izveido pasažieru
pārvadājumu firmu. l
EKSPERTA VIEDOKLIS
Jauna atbildības forma
— dalīšanās ekonomika
uzņēmuma ilgtspējas attīstības faktori:
pietiekams uzņēmuma paša kapitāls, spēja
veikt ieguldījumus, pamatota biznesa ide­
ja, caurskatāma, saprotama un pietiekama
finanšu plūsma, pozitīvs pašu kapitāls un
pozitīvi peļņas rādītāji, pozitīva kredītvēs­
ture. «Izskatot finansēšanas pieteikumus,
banka raugās uz klienta līdzšinējo sniegu­
mu, kas atspoguļojas finanšu datos, un to,
kā jaunais finansējums ietekmēs klienta
uzņēmējdarbību. Jo vairāk uzņēmēji plā­
nos un domās par attīstību, jo vienkāršāk
tiem būs pieņemt lēmumus par to, kas
pašlaik uzņēmumam nepieciešams. Mums
savukārt arī būs daudz saprotamāki argu­
menti, kādēļ tieši šis attīstības scenārijs ir
klientam piemērotāks,» stāsta Paiders.
INTERESĒ GODĪGS BIZNESS
Gan Rimi, gan Swedbank prasības piegādā­
tājiem un klientiem ir saistītas ar viņu pašu
vēlmi nodrošināties pret neveiksmīgu sa­
darbību, kas radītu zaudējumus, un iegūt
uzticamus partnerus. Tomēr vienlaikus
abi lielie uzņēmumi ietekmē uzņēmējdar­
bības vidi, veicinot tajā godīgumu un atbil­
dību darbinieku un klientu priekšā.
Piecu gadu laikā ilgtspējas indeksa no­
vērtējumā piedalījušies ap 70—80 lielo uz­
ņēmumu. Tas ir maz, zinot, ka valstī ir ap
200 lielo uzņēmumu, saka Dace Helmane
no Korporatīvās ilgtspējas un atbildības
institūta. Piedāvājot atbildīgā biznesa no­
vērtējumu, Swedbank palīdz plašāk popu­
larizēt ilgtspējas politiku uzņēmumu vidū.
Tāpat arī Rimi ilgtspējas pielikums līgu­
miem ar piegādātājiem paceļ augšup pra­
sību latiņu uzņēmējdarbības vidē. Turklāt
Swedbank sadarbībā ar Korporatīvās ilgt­
spējas un atbildības institūtu izstrādā atbil­
dīga biznesa novērtējumu, kas paredzēts
visiem uzņēmumiem, kuros darbinieku
skaits nepārsniedz 50. Vienlaikus Swedbank
Business Network un Korporatīvās ilgtspējas
un atbildības institūta vietnēs tas būs pie­
ejams ikvienam uzņēmumam, kura vadītā­
ji un darbinieki grib zināt, vai un cik lielā
mērā tā darbība atbilst ilgtspējas politikai.
«Arvien vairāk uzņēmumu sadarbībā
ar citiem uzņēmumiem izvirza prasības,
kas pēc būtības atbilst ilgtspējas politikai,»
saka Helmane un nosauc tikai dažus no sev
zināmajiem: Aldaris, Cemex, LatRosTrans.
«Kritēriji ir dažādi, bet būtība ir viena: ir in­
terese sadarboties ar uzņēmumiem, kuros
ir atvērta un godīga biznesa politika, atbil­
dīga attieksme pret darbiniekiem un vidi.
Protams, ir jāievēro visas valsts likumu nor­
mas un vispārpieņemtie ētikas standarti. Ja
iedziļinās, šādas prasības ir vēl stingrākas
par tām, ko izvirza valsts ar likumiem un
dažādiem normatīvajiem aktiem.»
Tas vairo cerības, ka pēc kāda laika
nevienam vairs nevajadzēs īpaši skaidrot,
kādēļ ir izdevīgi būt godīgam un sociāli
atbildīgam. Uzņēmēji paši būs panākuši,
ka šīs vērtības ir tikpat pašsaprotamas kā
pieklājība vai ētikas standarti. l
14 ILGTSPĒJAS INDEKSS
CILVĒKI
Ir izveidojusies jauna darbinieku paaudze, kuru garlaiko nīkšana
viena amata, darbavietas un noteiktu darba stundu rāmjos.
Viņus interesē daudzveidīga iesaistīšanās uzņēmuma dzīvē, nemitīga
sevis pilnveidošana. Kā uzņēmumam uzrunāt jaunos darbiniekus,
vienlaikus nezaudējot saikni ar pieredzējušiem senioriem?
Ārpus rāmjiem
I
kdienas darbs Cēsu alus ražošanas
tehnologam Ērikam Velceram–
Jonītim nav saistīts ar alus recep­
tūru izstrādi. Taču, strādājot alus
darītavā, viņš bija nogaršojis ne­
filtrētu, biezu alu, kas atgādina
mājās brūvēto, un tas viņam šķita spē­
cīgs un gards. Tādēļ, kad pirms dažiem
gadiem alus ražotne sarīkoja inovāciju
nedēļu ar aicinājumu ikvienam darbi­
niekam nākt klajā ar kādu ideju darba
uzlabošanai vai uzņēmuma attīstībai,
Ēriks ieteica šādu alu un pat bija izdomā­
jis tam nosaukumu Pagraba nefiltrētais.
Izrādījās, ka šādam alum Latvijā ir gana
daudz cienītāju — Pagraba nefiltrētais ta­
gad ir viens no veiksmīgākajiem jauna­
jiem Cēsu alus produktiem. «Tā bija ideja,
kas mūsu produktu attīstības komandā
nebija radusies, bet kolēģi izdomāja, pa­
mēģināja un radīja veiksmīgu produktu,»
darbinieku iesaisti komentē Cēsu alus va­
dītāja Eva Sietiņsone–Zatlere.
Pagājušajā gadsimtā tā būtu neparasta
situācija — darbinieks iesaistās procesos,
kas nav saistīti ar viņa tiešajiem pienāku­
miem. Bet tagad, 21.gadsimtā, tā būs aiz­
vien biežāk un biežāk. Jauno darbinieku
paaudzi interesē izaicinājumi. Aiz mugu­
ras tie laiki, kad galvenais bija jautājums:
cik maksā? Tagad ir svarīgāk, vai darba
devējiem un ņēmējiem ir kopīga vērtību
izpratne, vai uzņēmums ir godprātīgs un
maksā visus nodokļus, vai tas ir sociāli at­
bildīgs. Īsāk sakot, tā dēvēto millennium
jeb tūkstošgades paaudzi interesē, vai uz­
ņēmums, kurā viņi strādā, ir ilgtspējīgs un
piedāvā attīstības iespējas.
CILVĒKUS VIENO VĒRTĪBAS
Pirms pieciem gadiem reti kurš Cēsu alus
darbinieks zināja, kādas ir viņa uzņēmuma
vērtības, daudziem bija priekšstats, ka nav
dižu iespēju ar priekšlikumiem mainīt dar­
ba vidi vai produkciju, blāvs bija arī skatī­
jums par kompānijas attīstības izredzēm.
Uzņēmums no mazas alus darītavas bija
kļuvis par vienu no lielākajām alus ražot­
nēm Latvijā, bet 2010.gadā veiktajā dar­
binieku apmierinātības pētījumā nekāda
priecīga aina nepavērās — it kā faktam par
straujo izaugsmi nebūtu nekāda sakara ar
darbinieku dzīvi.
«Inovāciju kastītes
nedarbojas.» Cēsu
alus izšķīrās par
vienkāršu risināju­
mu — ik gadu rīkot
inovāciju nedēļu,
kurā cilvēki strādā
grupās, piedāvā ide­
jas un tās aizstāv
— Gunita Nagle
ILUSTRĀCIJA—FREEPIK
15ILGTSPĒJAS INDEKSS
Wunderkraut Rīgas biroja
vadītājs Ernests Gabrāns.
KĀ ĒRTĀK
SAZINĀTIES
AR DAŽĀDU
PAAUDŽU
PĀRSTĀVJIEM
UZŅĒMUMĀ?
AVOTS: ANO
VETERĀNI
VECUMĀ VIRS 56 GADIEM
SARUNAS KLĀTIENĒ
X PAAUDZE
VECUMĀ NO 36 LĪDZ 45 GADIEM
ELEKTRONISKAIS PASTS
TŪKSTOŠGADES PAAUDZE
VECUMĀ NO 26 LĪDZ 35 GADIEM
TELEFONA ĪSZIŅAS
PĒCKARA PAAUDZE
VECUMĀ NO 46 LĪDZ 55 GADIEM
TELEFONZVANI
DIGITĀLIE BĒRNI
VECUMĀ NO 18 LĪDZ 25 GADIEM
FACEBOOK UN TWITTER
16 ILGTSPĒJAS INDEKSS
Tādēļ jau nākamajā gadā tika izveidota ko­
manda, kas ķērās pie uzņēmuma vērtību
iedzīvināšanas projekta.
Pēdējo piecu gadu laikā uzņēmums
ir būtiski reorganizējies, uzlabojusies
komunikācija un kolēģu attiecības, kas
darbinieku mainību samazinājis par as­
toņiem procentiem. Uzņēmuma vadītāja
Eva Sietiņsone–Zatlere to gan uzskata par
mazsvarīgu progresa rādītāju. Par daudz
lielāku ieguvumu viņa uzskata darbinie­
ku iesaisti dažādu risinājumu meklēšanā
un visiem kopīgu izpratni par uzņēmuma
vērtībām.
«Tas ir galvenais, kas mums ir — vēr­
tības satur kopā mūsu kompāniju,» saka
Sietiņsone–Zatlere. Viņa tās nosauc: po­
zitīva attieksme, orientēšanās uz klientu,
Latvijas tirgus izpratne, komandas darbs
un atbildība. Šķiet, nav lielas atšķirības no
vērtībām, ko augstā vērtē tur lielākā daļa
uz klientiem vērsto uzņēmumu. Taču pē­
dējos gados Cēsu alus daudz strādājis, lai
šo vērtību izpratne būtu līdzīga visiem
220 uzņēmuma darbiniekiem. Piemēram,
pērn bija 60—70 dažādu veidu tikšanos,
kurās strādājošie pārsprieda uzņēmuma
vērtību izpratni. Katrs no darbiniekiem ir
uzrakstījis savu misiju jeb mērķi, kas sva­
rīgs viņa paša pilnveidei un uzņēmuma at­
tīstībai. Tas ir viens iedvesmojošs teikums,
taču devis pārliecību, ka katrs cilvēks ir
svarīgs Cēsu alum, katrs ir sava amata lie­
lākais meistars.
Kopš 2011.gada ik pēc diviem gadiem
tiek organizēts darbinieku apmierinātī­
bas mērījums, kurā ir jautājumi arī par
uzņēmuma vērtībām un kolēģiem, kuri
ar savu darbu tās pārstāv vislabāk. Tagad
vairāk nekā 90% Cēsu alus darbinieku ne
tikai zina, kādas ir kompānijas vērtības,
bet labprāt izsaka priekšlikumus, iesaistās
dažādos projektos, pozitīvi vērtē izmai­
ņas, viņiem ir pārliecība par uzņēmuma
izaug­smi. «Tas ir mūsu veiksmes pamatā.
Cilvēki ir labās domās par kompāniju,» se­
cina vadītāja.
Ja darbinieks strādā saskaņā ar uzņē­
muma vērtībām, viņš jūtas piederīgs uzņē­
mumam, un tas ir ļoti svarīgi — tas pasargā
no lielas darbinieku mainības, secinājusi
Aiva Eiduka, komunikācijas vadības kon­
sultāciju uzņēmuma McCann Consulting
projektu vadītāja. Viņa ievērojusi, ka div­
desmitgadnieki un trīsdesmitgadnieki jau
darba intervijās pirms pievienošanās uz­
ņēmumam nekautrējas painteresēties, kā­
das ir tā vērtības. Viņiem svarīgi, lai tās sa­
skan ar viņu personisko pārliecību. Ja viņi
ikdienas dzīvē cenšas būt godīgi, tad iztin­
cina, vai uzņēmums maksā nodokļus. Ja
atbalsta zaļo dzīvesveidu, tad grib strādāt
organizācijā, kas ir saudzīga pret vidi un
piedomā par resursu taupīšanu. «Ja vēr­
tību izpratne ir līdzīga, darbinieki arī sev
uzticētos pienākumus spēj labāk izprast.
Piemēram, ja uzņēmuma vērtība ir
attīstība, tad katrs zina: viņam ir svarīgi
attīstīties kā individualitātei, tas vajadzīgs
gan viņa personības, gan uzņēmuma attīs­
tībai,» skaidro Eiduka.
KOMANDĀ IZGARŠO PROCESU
Pēdējo piecu gadu laikā Cēsu alū būtiski
ir mainīta darba organizācija — nav vairs
priekšnieku, kas vienpersonīgi pieņem lē­
mumus, un padoto, kas paklausīgi pilda rī­
kojumus. Tagad visi strādā pēc komandas
principa: dažādu mērķu sasniegšanai iz­
veidotas komandas, katrai no tām ir cits
vadītājs un mērķi. Piemēram, ir ilgtspē­
jas komanda, produktu attīstības koman­
da. Šāda darba organizācija atbilst mūs­
dienu darba ņēmēju prasībām — daudzi
vairs negrib būt izpildītāji, bet iesaistīties
gan risinājumu meklēšanas, gan lēmu­
mu pieņemšanas procesos, saka Eiduka.
Uzņēmumiem, kas domā par ilgtspējīgu
attīstību, noteikti jāieklausās darbiniekos.
«Inovāciju kastītes nedarbojas, to uz­
reiz varu pateikt citu uzņēmumu vadītā­
jiem,» Sietiņsone–Zatlere saka par vienu no
agrāko laiku idejām, ka darbinieku iesaisti
var panākt, ļaujot savu inovāciju priekšli­
kumu iesniegt īpaši šim nolūkam izveidotā
«pastkastē». Lasījusi daudzus pētījumus,
cik uzņēmuma ilgtspējai svarīga darbinie­
ku līdzdalība, viņa izšķīrās par vienkāršu
un nesamākslotu risinājumu — nolēma ik
gadu rīkot inovāciju nedēļu, kurā cilvēki
strādā grupās, piedāvā idejas un tās aiz­
stāv. Šādā nedēļā izjūk visu departamentu
un amatu robežas — vienā komandā strā­
dā pārtikas tehnologi, loģistikas speciālisti
un grāmatveži, priekšnieki un padotie. Ja
kāda ideja tiek veiksmīgi īstenota, tās au­
tori saņem balvas. «Ik gadu līdz pat 30%
sortimenta ir jauna produkcija, tādēļ dar­
binieku idejas ir ļoti nozīmīgas. Piemēram,
Pagraba nefiltrēto alu, kas bija kolēģa ideja,
labi pērk,» stāsta Sietiņsone–Zatlere.
Tagad katru gadu pēc inovāciju ne­
dēļas rodas vairākas idejas, ko apsvērt.
Turklāt tie Cēsu alus darbinieki, kas ierau­
ga savu ierosinājumu realizētu, to uzska­
ta par lielāko balvu, daudz vērtīgāku par
naudas prēmiju. «Viņi par to stāsta radiem
un draugiem, un tas lepnums, ar kādu viņi
klāsta par jauno produktu, nav salīdzi­
nāms ne ar kādu reklāmu,» piebilst Cēsu
alus sabiedrisko attiecību vadītāja Agita
Baltbārde.
Iespējams, iedrošinājumu šķilt jaunas
idejas deva projekts Meistarklases. Savulaik
uzņēmumā valdīja pieņēmums — ja cilvēki
strādā alus darītavā, tad jau visi zina alus
brūvēšanas tehnoloģijas. Taču, runājot ar
kolēģiem, atklājās, ka daudzi šaubās, vai
viņu priekšstati atbilst realitātei. «Sākām
rīkot darbiniekiem alus meistarklases, ku­
rās notiek alus degustācija un iepazīstina
ar alus darīšanas procesu. Tagad visi mūsu
220 darbinieki, ne tikai mārketinga speciā­
listi, zina, ar ko un kāpēc atšķiras dažādu
alus veidu garšas, krāsas un smaržas,»
saka Sietiņsone–Zatlere.
KĀ PIESAISTĪT?
Cēsu alū daudzi darbinieki ir gados jauni:
39% vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu,
46% ir vecumā no 30 līdz 50 gadiem.
Vadītāja pieļauj — fakts, ka Cēsu alus kopš
2013.gada ilgtspējas indeksa novērtējumā
atbilst zelta kategorijai, piesaista gados
jaunos. Viņiem tā ir zīme, ka uzņēmums ir
sociāli atbildīgs, tajā ir labi un droši darba
Vispirms jādefinē, kas ir ietekmes
puses: klienti, darbinieki, sabiedrība,
piegādātāji, investori.
Jāaptaujā ietekmes puses, uzzinot,
kādas ir viņu personīgās vērtības.
Visbiežāk minētās vērtības var izvirzīt
uzņēmumam.
Tiek veidotas komandas vai darba
grupas, kas aptver visus uzņēmuma
darbiniekus un kuru mērķis ir definēt,
skaidrot un iedzīvināt vērtību izpratni.
Parasti šis darbs ilgst vismaz vienu gadu.
Vērtību iedzīvināšanā svarīgi neatslābt un
būt radošiem. Jo radošāka pieeja, jo labāks
rezultāts.
Jābūt skaidram plānam, kā izpratni par
uzņēmuma vērtībām nodot jaunajiem
darbiniekiem.
Regulāri jārīko darbinieku
apmierinātības mērījumi, kuros tiek
monitorēta arī vērtību izpratne.
PIECI SOĻI, KĀ UZŅĒMUMĀ
VIENOTIES PAR VĒRTĪBĀM
INFORMĀCIJA: AIVA EIDUKA, KOMUNIKĀCIJAS VADĪBAS
KONSULTĀCIJU UZŅĒMUMA MCCANN CONSULTING
PROJEKTU VADĪTĀJA
1
2
3
4
5
Uzņēmuma vadībai jārēķinās, ka daudzi darba
ņēmēji vairs negrib būt izpildītāji, bet iesaistīties
risinājumu meklēšanā un lēmumu pieņemšanā,
secina Aiva Eiduka, komunikācijas vadības
konsultāciju uzņēmuma McCann Consulting
projektu vadītāja
FOTO—RITVARSSKUJA/CĒSUALUSARHĪVS
17ILGTSPĒJAS INDEKSS
apstākļi, videi draudzīga ražošana un ie­
spējas izglītoties. «Jauniešiem ir svarīgi,
lai uzņēmumu mērķi sniedzas tālāk par
biznesu un peļņu,» apgalvo Sietiņsone–
Zatlere, kura darba pārrunās ievērojusi, ka
jaunieši nopietni iztincina, vai tiek maksāti
visi nodokļi un kā izpaužas rūpes par dažā­
dām darbinieku grupām.
«Vislielākos izaicinājumus darba de­
vējiem pašlaik sagādā tā dēvētā tūkstoš­
gades paaudze,» saka Eiduka no McCann
Consulting. Viņa stāsta, ka vairums jaunie­
šu, izvēloties darbavietu, pievērš uzmanī­
bu tā reputācijai. «Tas nozīmē, ka sociālā
atbildīguma loma nākotnē pieaugs — jaunā
paaudze to sāk pieprasīt. Uzņēmumiem
vajadzēs vairāk domāt par darbības caur­
skatāmību, par atbildību pret vidi un sa­
biedrību,» paredz Eiduka.
2014.gadā personāla atlases kompā­
nijas Amrop pētījumā Employer Branding
Index secināts, ka 91% no tā dēvētās
tūkstošgades paaudzes neplāno palikt
vienā darbavietā ilgāk par trim gadiem.
«Viņiem vienkārši kļūst garlaicīgi. Viņu
dzīves ritms ir daudz aktīvāks par rutīnu
darbavietā. Tādēļ jāņem vērā jauniešu
vēlme izglītoties. Atalgojumam, protams,
ir nozīme, bet, ja darba devējs piedāvā
mācības, rotāciju pa dažādiem amatiem,
elastīgu darba laiku, iespējas strādāt no
mājām, jaunajiem tas nozīmē izraušanos
no rutīnas,» iespējamos risinājumus ko­
mentē Eiduka.
Cēsu alū secināts — gan ražotnē, gan
birojā strādājošajiem jauniešiem līdzās
atbalstam mācībās svarīgi, lai viņu rīcībā
būtu mūsdienīgas tehnoloģijas. Ja Cēsu alū
ir jaunas, no Vācijas atvestas iekārtas, tas
jaunos profesionāļus piesaista tikpat ļoti
kā planšetdatori. «Viņi ir auguši digitālā
vidē, viņu spējas apstrādāt lielu informāci­
jas daudzumu ir lielākas nekā citām paau­
dzēm,» jauno darbinieku paaudzi raksturo
Eiduka. Viņa zina stāstīt par gadījumiem,
kad darba devēji ir lieguši darbiniekiem
izmantot sociālos tīklus, domādami — tie
traucē darbam. Taču pieredze liecina, ka
tā ir kļūda: gados jaunie speciālisti ar so­
ciālo tīklu palīdzību iegūst arī profesionāli
svarīgu informāciju, un tas ceļ viņu darba
efektivitāti. Turklāt viņiem sociālie tīkli un
tīmeklis ir svarīgi arī komunikācijai.
Tikpat liels izaicinājums uzņēmumiem
ir piesaistīt arī seniorus. Sabiedrība nove­
co. 2030.gadā vairums Latvijas iedzīvotāju
būs vecāki par 45 gadiem. Jau pēc pieciem
gadiem pensijas vecuma cilvēku būs vai­
rāk nekā bērnu un jauniešu vecumā līdz 18
gadiem, brīdina tirgus un sociālo pētījumu
kompānija GfK Baltic.
Līdz šim Cēsu alus nav īpaši piedomā­
jis, kā noturēt uzņēmumā gados vecos spe­
ciālistus. No visiem darbiniekiem 15% ir
vecāki par 50 gadiem, vecākajam Cēsu alus
darbiniekam ir 67 gadi. Taču, kad Cēsu
alus darbinieki redzēja, cik ļoti ieinteresēti
uzņēmuma sekmēs ir tā bijušie darbinie­
ki, viņi nolēma atbalstīt viņu kluba izveidi.
Pašlaik senioru klubā ir ap 30 biedru, kas
rīko ekskursijas pa alus darītavām Latvijā
un ārpus tās, vērtē jaunos produktus, re­
gulāri tiekas.
Vairums Latvijas uzņēmumu vēl nedo­
mā par to, vai un kā ieinteresēt pieredzēju­
šos, arī pensijas vecuma speciālistus, seci­
nājusi Eiduka. «Par to būtu svarīgi domāt,
jo vecākās paaudzes darbinieki ir ļoti uzti­
cīgi savai darbavietai. Viņi ir daudz lojālāki
darba devējam nekā jaunieši. Vecākiem
cilvēkiem ir arī liela zināšanu bāze, kas jau­
niešiem vēl ilgi nebūs, varbūt pat nekad,»
viņa saka. Viens no veidiem, kā viņa iesa­
ka piesaistīt seniorus ikdienas darbam, ir
mentoru programmu veidošana, lai vei­
cinātu pieredzes apmaiņu paaudžu vidū.
Jaunajiem parasti patīk, ja kāds viņiem
palīdz iejusties darba vidē, savukārt piere­
dzējušajiem ir svarīgi just, ka viņu zināša­
nas tiek novērtētas.
LAIKS INVESTĒT DARBINIEKOS
Viens no ilgtspējīga uzņēmuma kritērijiem
ir arī dzimumu līdztiesības ievērošana.
Abu dzimumu iesaiste lēmumu pieņem­
šanā nodrošina viedokļu dažādību un to,
ka tiek ņemtas vērā gan sieviešu, gan vīrie­
šu vajadzības. Bet, cik novērojusi Eiduka,
Latvijā tam uzņēmumos nepievērš nekādu
uzmanību. Lielajos uzņēmumos struktūr­
vienību vadītāju līmenī valda dzimumu
līdztiesība, taču šo uzņēmumu valdēs tikai
21% locekļu ir sievietes, secināts 2014.gada
pētījumā Sieviešu un vīriešu situācijas izpē-
te Latvijas lielajos uzņēmumos. Tikai 12%
uzņēmumu valdē ir dzimumu līdzsvars.
Cēsu alū 64% uzņēmuma darbinieku ir
vīrieši, bet valdē puse ir sievietes, gandrīz
puse sieviešu ir arī otrā līmeņa vadībā.
«Bet tas nav izveidojies mērķtiecīgas po­
litikas rezultātā, drīzāk tādēļ, ka nav bijis
negatīvas diskriminācijas — ne apzinātas,
ne neapzinātas,» saka Sietiņsone–Zatlere.
«Iespējams, tas saistīts ar mani, jo vadu
uzņēmumu jau vairāk nekā desmit gadu.
Nekad dzīvē neesmu diskriminējusi sie­
vietes, mūsu uzņēmumā sievietēm un vī­
riešiem ir bijušas vienlīdz lielas iespējas
veidot karjeru.»
Sporto darbā
Desmit gadu laikā,
kopš Swedbank
darbojas sporta
klubs, mainījies gan
aktīvistu skaits, gan
vidējais vecums
— tagad vairums ir trīsdesmit un
četrdesmitgadnieki, kuri grib ikdienas
fiziskās aktivitātes, bet pēc darba dod
priekšroku ģimenei un bērniem. Tādēļ
bankā izstrādāta dzīvesveida programma
Aktīvs. Vesels. Iedvesmots, kuras mērķis ir
iesaistīt darbiniekus fiziskajās aktivitātēs
darba laikā. Swedbank darbinieki tiek
mudināti kabinetos pavingrot, pusdienas
pārtraukumā izbraukt ar riteni vai paskriet
pa darbavietas apkaimi, bankas galvenajā
ēkā ir sporta zāle un velotrenažieri.
Virtuālie apskāvieni
vislabākajam kolēģim
Web pakalpojumu
sniedzējs Wunderkraut
Latvia darbinieki
ar virtuālajiem
apskāvieniem nosaka
katra mēneša labāko kolēģi, kurš saņem
naudas balvu un var izlemt, kā to likt
lietā. Taču ir viens nosacījums — nauda
jāizmanto visa kolektīva noskaņojuma vai
apkārtējās vides uzlabošanai.
Katram darbiniekam
īpaši labumi
Izpētot Lattelecom
darbiniekiem sniegtos
labumus, uzņēmuma
personāla attīstības
un motivācijas nodaļa
secināja, ka tie pilnībā netiek izmantoti,
jo darbinieku vajadzības atšķiras. Tādēļ
tika izveidota darbinieku lojalitātes
programma Lattelecom Plus ar mērķi
nodrošināt ikvienam noderīgus labumus.
Tagad katram ir iespēja izvēlēties sev
visvajadzīgāko: veselības un uzkrājošās
apdrošināšanas produkus, brīvdienas,
apmaksātu degvielu un autostāvvietu,
izglītību sev vai bērniem.
IDEJAS DARBINIEKU
LOJALITĀTES
PROGRAMMĀM
Ik pēc diviem
gadiem Cēsu alus
organizē
darbinieku
apmierinātības
mērījumus
Iepriekšējos gados uzņēmumu izmisī­
gā tiekšanās pēc peļņas noveda pie tā, ka
vairums gādāja par klientu apmierinātību,
mazāk — par darbiniekiem. Taču ilgtspē­
jīgā uzņēmumā rūpēm par klientiem un
darbiniekiem jābūt vienlīdz svarīgām. Pēc
Eidukas vārdiem, tā ir joma, kur darba de­
vēji var sevi pilnveidot. «Jāsāk domāt par
investīcijām darbiniekos,» viņa iesaka. l
18 ILGTSPĒJAS INDEKSS
DARBA
VIDE
Mūsu Baltijas jūras kaimiņi somi aplēsuši — ik mēnesi tautsaimniecība zaudē
aptuveni divus miljardus eiro, jo nepietiekami efektīvi iekārtotā darba vidē
notiek negadījumi vai darbinieki vienkārši nevar strādāt ar pilnu jaudu.
Kā darba aizsardzība var palīdzēt kāpināt uzņēmumu produktivitāti arī Latvijā?
Strādāt gudri,
nevis smagi
S
limnīcu diktofonu centrā,
kur darbinieki datorā ievada
mediķu rakstiskas vai ierunā­
tas piezīmes pacientu slimī­
bu vēsturēs, darba efektivi­
tāte bija vāja — daudz kļūdu,
zaudēts laiks, tās labojot, pārslodzes dēļ
pārguruši darbinieki, nespēja tikt galā ar
pienākumiem. Pie darba efektivitātes uzla­
bošanas ķērās centra jaunā vadītāja. Viņas
risinājums bija vienkāršs — iemācīt teksta
ievades operatoriem pareizi rakstīt ar da­
toru un ērti iekārtot darbavietu. Divu die­
nu mācībās, uzņēmumam tērējot līdzekļus
aptuveni 10 mācību stundām, darbinieki
apguva jaunās prasmes. Rezultāts bija gan­
drīz vai taustāms — ievērojami palielinājās
tekstu ievades ātrums, jo saruka kļūdu
skaits, kuru labošanai agrāk tika patērētas
vismaz divas sekundes uz katru pārrak­
stīšanos. Paskaitiet, cik tas sanāk darba
dienas beigās! Samazinājās arī darbinieku
sūdzības par pārgurumu un pārslodzi.
Šo piemēru Rīgas Stradiņa universi­
tātes Darba drošības un vides veselības
institūta direktors Ivars Vanadziņš min kā
paraugu tam, ka darba aizsardzībā daudz
var izdarīt, apstājoties ikdienas skrējienā
un padomājot.
Vanadziņš, sekojot līdzi pasaules ten­
dencēm, redz — daudzas valstis jau ir sa­
pratušas, ka darba aizsardzība ir ne tikai
humāns jautājums, bet arī ekonomisks.
Eiropas Savienības valstīs aplēsts, ka slik­
ta darba vide rada zaudējumus vidēji
2,6—3,8% apmērā no iekšzemes koppro­
dukta. Viens no lielākajiem rādītājiem par
darba aizsardzības neīstenošanas radītiem
zaudējumiem ir Austrālijas ekonomikai —
pat 4,8% no IKP. Ja šo Austrālijas procentu
attiecinātu uz Latviju, zaudējumi būtu mil­
zīga summa, kas netiek nopelnīta ik gadu,
— 1,1 miljards eiro.
Bet nav pat jāskatās uz Austrāliju —
Baltijas jūras otrā krastā Somija savā zi­
ņojumā par 2012.gadu aplēsusi, ka valsts
tautsaimniecības zaudējumi sliktas darba
vides dēļ gadā pārsniedz 24 miljardus eiro,
tātad vairāk nekā divus miljardus eiro mē­
nesī. Par to, kā šo naudu nezaudēt, sāk do­
māt arvien vairāk uzņēmumu, kas cenšas
padarīt savu darba vidi efektīvāku, saudzē­
jot darbinieku veselību, laiku un uzlabojot
finanšu rezultātus.
SLIŅĶU SAPŅA ĪSTENOŠANA
Darba aizsardzība nenozīmē tikai darbinie­
ku drošību, pasargājot no nelaimes gadīju­
miem, bet arī pareizu darba organizāciju.
Tā savukārt uzlabo produktivitāti. Tieši
zema produktivitāte ir būtiska problēma
Latvijā — salīdzinot ar skandināviem, mēs
strādājam divreiz sliktāk un divreiz ilgāk,
komentē Vanadziņš. Nemaz nerunājot par
ES valstīs aplēsts,
ka slikta darba vide
rada zaudējumus
vidēji 2,6—3,8%
apmērā no IKP
— Māra Miķelsone
19ILGTSPĒJAS INDEKSS
PROGRAMMĒTĀJA KRŪŠU KURVJA MUSKULATŪRAS NOSLODZE
RSU Darba drošības un vides veselības institūta pētījums
PIRMS
ERGONOMIKAS
UZLABOŠANAS
PĒC
ERGONOMIKAS
UZLABOŠANAS
DARBA NEDĒĻAS SĀKUMĀ NO RĪTA DARBA NEDĒĻAS BEIGĀS VAKARĀ
DARBA NEDĒĻAS SĀKUMĀ NO RĪTA DARBA NEDĒĻAS BEIGĀS VAKARĀ
Jo košāks
sarkanums,
jo augstāka
temperatūra
vāciešiem, kuru profesionālās izglītības sis­
tēma tiek uzskatīta par labāko.
«Daļa no produktivitātes ir saistīta ar to,
kā uzņēmumā ir organizēts darbs. Būtībā
tas ir sliņķu sapnis — strādāt mazāk, saņemt
vairāk,» smejas eksperts. Viņš studentiem
minot piemēru ar sniega lāpstu — no pa­
domju laikiem daudzi atceras lielās finiera
sniega lāpstas, ar kurām bija grūti notīrīt
sniegu no ietves. Tagad lāpstas ir uzlabotas
— ar ieliekumiem, ērtākiem rokturiem, no
vieglāka materiāla. Katrs, kas pamēģinājis
strādāt ar tām, saskata atšķirību, ka darbs
rit ātrāk un vieglāk. Jā, tāda lāpsta maksā
dārgāk. Vai to pirkt, un ko darīs sētnieks,
kurš par stundu ātrāk būs notīrījis sniegu?
«Tā mēs varam rēķināt, kā samazināt darba
slodzi, un ar to kaut ko iegūt,» uzņēmējiem
dod padomu Vanadziņš. Darba aizsardzībā,
rēķinot vidējo ekonomisko izdevīgumu,
pamata atziņa ir tāda: katrs ieguldītais eiro
darba devējam ienes vidēji 2—5 eiro.
Kāpēc Latvijas uzņēmumi un darbi­
nieki ir mazāk efektīvi? Pēc Vanadziņa
domām, tas skaidrojams ar to, ka pārsva­
rā uzņēmēji Latvijā nav mācījušies pareizi
domāt par darba organizāciju un aizsar­
dzību. Pat tie, kam kabatā ir augstskolas
diploms uzņēmējdarbībā, Vanadziņa se­
mināros brīnās, kā darba aizsardzība ir
saistīta ar produktivitāti. To, kāpēc jādo­
mā par darbinieku labsajūtu un veselību,
Vanadziņš atgādina ar pazīstamu teicienu:
tu vari ieguldīt 10 miljonus «dzelžos», bet,
ja nav cilvēku, kas ar tiem strādā, tad tie
ir tikai dzelži. Un te nav atšķirības, vai šie
«dzelži» ir datori vai konservu ražošanas lī­
nija. «Angļiem ir teiciens: nestrādā smagi,
bet gudri. Tas tiešām ir spēkā. Jāstrādā ir
gudrāk,» saka eksperts.
«Mums ir maz tādu uzņēmēju, kas
pirms rūpnīcas atvēršanas padomā, lai
izveidotu pareizu darba plūsmu, saliktu
procesu pareizā secībā. Paraugs pasaulē
šajā ziņā ir autorūpniecība — tā ir visefektī­
vākā, kur katrs strādnieka solis un kustība
ir pārdomāta. Ja Malaizijā ražo kaut kādas
detaļas, tad tām paciņā jābūt saliktām tieši
šitā, nevis citādi, jo kaut kur Vācijā kāds to
paciņu noliks pie konveijera līnijas, stieps
roku un paņems.
20 ILGTSPĒJAS INDEKSS
Ja paciņa būs nepareizi salikta, Vācijā
strādnieks lieki tērēs laiku, nogurs, samo­
cīs savu roku. Nevienam nebūs vajadzīgs
strādnieks ar sabojātu roku, kura mācībās
ieguldīti 50 000. Bet Latvijā mēs tādā vei­
dā ļoti maz domājam,» saka Vanadziņš.
Runājot par produktivitāti, 80% no
problēmām darbavietās ir viegli novērša­
mas. Piemēram, rūpnīcā strādnieka darba­
vietā lampas uzreiz var uzlikt pareizajā vietā
un augstumā. Var nevis diskutēt par to, vai
nomainīt gaisa filtrus ventilācijai, bet apsēs­
ties un parēķināt, cik daudz elektrībā būs
jāsamaksā ar aizsērējušiem filtriem — ven­
tilācijas sistēma patērē četras reizes vairāk
elektrības. Mūsu uzņēmēji reti tā domā, jo
nav mācīti rēķināt visu ražošanas ciklu ko­
pumā, saka Vanadziņš. Turklāt bieži neiz­
pratne sākas jau ar ēkas projektu, kas var
saņemt pat gada balvu arhitektūrā, bet no
funkcionālā viedokļa būs vēlāk jāpārtaisa.
Pētījums par darba apstākļiem un ris­
kiem Latvijā par 2012.—2013.gadu liecina,
ka pagaidām mazāk par pusi — tikai 45%
Latvijas uzņēmumu — iegulda finanšu lī­
dzekļus darba vides uzlabošanā.
PALĪGS — KALKULATORS
Pagājušajā gadā nelaimes gadījumu darba­
vietā kopējais skaits, pēc Valsts Darba in­
spekcijas ziņām, bija 1761. No tiem 40 bija
nāvējoši, 212 — smagi. Vidēji Latvijā, pielī­
dzinot CSDD izmantoto metodiku aprēķi­
nos par cilvēka dzīvības cenu (2010.gada
dati), viens letāls gadījums darbā valstij iz­
maksā aptuveni 325 000 eiro, aplēsis darba
aizsardzības eksperts.
Vanadziņš teic, ka Latvijā oficiālā sta­
tistika patiesībā parāda tikai trešo daļu
arodslimību un kādus 10—15% no nelaimes
gadījumiem. Visprecīzākie ir letālās sta­
tistikas dati. Tā iemesli ir dažādi, atzīst arī
Valsts Darba inspekcija. Ne visas saslimša­
nas Latvijā uzskaita pie arodslimībām, kaut
arī, piemēram, ādas slimības var attīstīties
darba dēļ.
VERTIKĀLĀ ERGONOMISKĀ PELE BEZ PALIKTŅA
SĀKUMĀ
PĒC 3 STUNDĀM
No darba drošības viedokļa bīstamā­
kās nozares Latvijā ir tās pašas, kas citur
pasaulē, — lauksaimniecība, būvniecība,
kokapstrāde, mežsaimniecība. Taču Latvijā
statistika atšķiras no pasaules tendences.
RSU pilotprojektā ar Austrumu slimnīcu
pētīti cilvēki, kas mikroķirurģijas centrā
nonākuši ar amputācijām. Pasaulē 40% no
šiem negadījumiem ir notikuši darbavietā.
Latvijā tādu ir tikai 12%, kas nonākuši VDI
uzskaitē — tas liek domāt, ka Latvijā visi šie
negadījumi netiek reģistrēti, tāpēc statistika
nav precīza, jo tai vajadzētu atbilst pasaules
tendencēm, saka Vanadziņš.
Kāpēc nelaimes gadījumu statistika ir
nepilnīga? Tikai viens no iemesliem ir ēnu
ekonomika jeb nelegālā nodarbinātība. Vēl
viens — darba ņēmēji baidās no darba devē­
ja, tāpēc neziņo VDI, lai uzņēmumam nebū­
tu problēmu.
Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības
un vides veselības institūta direktors Ivars
Vanadziņš: «Mumsirmaztāduuzņēmēju,kaspirms
rūpnīcasatvēršanaspadomā,laiizveidotupareizu
darbaplūsmu,saliktuprocesupareizāsecībā»
Ilgstoši strādājot ar datoru, plaukstā pasliktinās asinsrite, un temperatūra var kristies pat par 10
grādiem — termogrāfijas attēlā pirksti iekrāsojas zili. Taču ergonomiskā datorpele nodrošina mazāku
noslodzi, temperatūra plaukstā krītas uz pusi mazāk
21ILGTSPĒJAS INDEKSS
Cemex drošības skola
Cementa ražotājs
Cemex nodarbina vairāk
nekā 43 tūkstošus
darbinieku 50 valstīs.Lai
veidotu vienotus darba
drošības principus,
uzņēmumā izstrādāta īpaša mācību
programma E–legacy (saīsinājums no
Everyone’s Legacy jeb Ikviena mantojums),
kas sākās 2014.gada novembrī, un tā
jāapgūst ikvienam darbiniekam visās
valstīs.Programma sadalīta sešos moduļos,
aptverot veselību un drošību, risku
izvērtēšanu, uzvedību darbā, komunikāciju,
dzīvesveidu un ikviena personīgo
ieguldījumu darba drošībā.Uzsvars likts uz
personīgo vērtību un atbildības apzināšanos
— programma aicina aizdomāties, cik svarīga
irģimene gan katram pašam, gan kolēģiem,
un kā smagas traumas varizmainīt
turpmāko dzīvi.
ABB kalkulators
Viena no pasaules
lielākajām
inženiertehnoloģiju
kompānijām ABB kopš
2012.gada ieviesusi
negadījumu zaudējumu
kalkulatoru, kas palīdz ne tikai aprēķināt
jau nodarīto skādi, bet arī prognozēt riskus
un kalpo kā izglītojošs instruments. Līdz ar
kalkulatora ieviešanu tiek organizētas arī
mācības par darba drošības ievērošanu.
Aprēķini liecina, ka darbinieku izglītošanā
un risku samazināšanas preventīvajos
pasākumos ieguldītie līdzekļi atmaksājas
ilgtermiņā. ABB aprēķini liecina, ka viens
negadījums ar cietušo uzņēmumam
var radīt vairāk nekā 9000 eiro tiešus
zaudējumus.
Riska spēle
Interneta vietnē
Stradavesels.lv
pieejami ne tikai
ekspertu padomi
un mācību materiāli
par dažādiem darba
drošības jautājumiem, un nelaimes
gadījumu izmaksu kalkulators, bet arī
interaktīva Riska spēle. Tajā ikviens var
pārbaudīt savu acīgumu un atpazīt
potenciāli bīstamas situācijas vai darba
drošības noteikumu pārkāpumus,
apskatot attēlus no dažādiem ražošanas
objektiem, celtniecības vai remonta
vietām. Spēlē iekļauti 84 attēli, katrā no
tiem norādīts, cik kļūdu jums jāmeklē. Ja
nevarat kļūdas atpazīt, noderēs funkcija
«Pateikt priekšā».
IEDVESMOJOŠAS IDEJAS
CITOS ILGTSPĒJAS
INDEKSA UZŅĒMUMOS
iekārtojumā un aprīkojumā. Tas noteikti
atmaksāsies.
Vanadziņš aizrāda, ka Latvijā darba
devēji maz zaudējumos rēķina arī slimības
lapu izmaksas. Vidēji Eiropā darbinieks «uz
slimības lapas» ir 12—13 dienas gadā. «Jūs
būsit pārsteigta, ka daudzi uzņēmēji nezi­
na, cik izmaksā viena slimības lapas diena
— darba devējam Latvijā tas izmaksā vidēji
55 eiro dienā,» saka Vanadziņš.
Savukārt «prezenteisms», pēc eksper­
tu aprēķiniem, rada pat trīs reizes lielākas
izmaksas par slimības lapām, jo sasirgušais
darbavietā gan atrodas, bet darbu paveikt
nespēj, taču alga ir jāmaksā, un varbūt pat
nākas labot brāķi.
Mācīties, mācīties un rēķināt izmaksas
— to uzņēmējiem iesaka gan Vanadziņš, gan
VDI pārstāve Linda Matisāne. Viņa stāsta, ka
populāras garlaicīgo darba drošības instruk­
ciju vietā kļūst videofilmas ar padomiem,
emocionāliem stāstiem, kā jutās cilvēki, kad
notika nelaimes gadījums darbavietā. Tas
liek aizdomāties un izmainīt attieksmi.
Vēl viens palīgs uzņēmējam ir negadī­
jumu zaudējumu interaktīvais kalkulators,
kas atrodas Valsts Darba inspekcijas uztu­
rētajā interneta lapā http://stradavesels.lv/
kalkulators. Kalkulatora vēsture sākusies
2005.—2006.gadā, sākotnēji Eiropas projek­
ta ietvaros to izveidojis Nīderlandes Darba
aizsardzības institūts, kas ir viens no spēcī­
gākajiem pasaulē. Tagad kalkulators ir vien­
kāršots. Ievadot datus, tas izrēķina nelaimes
gadījumu un slimību izmaksas uzņēmu­
mam. «Es to saucu par acu atvērēju darba
devējam,» saka Vanadziņš.
Viens no uzņēmumiem, kas jau kopš
2012.gada izmanto līdzīgu negadījumu zau­
dējumu aprēķināšanas kalkulatoru, tikai tas
izstrādāts māteskompānijā, ir inženierteh­
noloģiju firma ABB. Uzņēmums vēlējās lai­
kus aprēķināt riskus darbā un tos samazināt
līdz minimumam. Tas aplēsis, ka viens ne­
gadījums ar cietušo uzņēmumam var radīt
zaudējumus vairāk nekā 9000 eiro apjomā,
norāda ABB arodeksperte Jeļena Mihailova.
Viņa zaudējumu aprēķināšanas kalkulatoru
iesaka izmantot visiem.
Darbinieku mācības ir svarīgas, lai ne
tikai samazinātu negadījumu skaitu, bet
arī uzlabotu uzņēmuma darba kvalitāti.
Piemēram, kokapstrādes milzis Stora Enso
savus strādniekus ilgi māca, jo saprot, cik
uzņēmumam izmaksātu brāķētu dēļu kon­
teinera sūtīšana atpakaļ no Japānas, stāsta
Vanadziņš. Viņš labprāt nosauc arī citus uz­
ņēmumus, kuri domā par darba aizsardzī­
bu, piemēram, Cemex, Hanzas elektronika
Ogrē, Schneider Electric, guļbūvju ražotne
Dores fabrika, kas tika projektēta jau ar
pareizu darba plūsmu organizāciju. Tiem
uzņēmumiem, kam sakārtot darba organi­
zāciju un aizsardzību šķiet pārāk grūti pašu
spēkiem, var palīdzēt arī šajā jomā īpaši
specializējušies profesionāļi — Latvijā dar­
bojas ap pussimt firmu, kas palīdz izanali­
zēt darba riskus un tos novērst. l
SECINĀJUMI PAR DARBA VIDI LATVIJĀ
DATI: PĒTĪJUMS DARBA APSTĀKĻI UN RISKI LATVIJĀ,
2012—2013
Latvijas uzņēmumi, kas iegulda finanšu
līdzekļus darba vides uzlabošanā
Uzņēmumu īpatsvars, kuros tiek aprēķinātas
notikušo nelaimes gadījumu izmaksas
Darbinieki, kuri savam darba devējam
iesaka, kā uzlabot darbavietu
Norādījuši, ka darba devējs neveic
nekādas darbības, lai novērstu
nelaimes gadījuma atkārtošanos
Darbinieku īpatsvars, kuriem ir darba
vides izraisīti veselības traucējumi
45%
27%
25%
27%
21%
Kur darba devējam atmaksājas iegul­
dīt, lai palielinātu produktivitāti? Atbilde
ir vienkārša — visā, kas samazina strād­
nieka nogurumu un arodslimību risku,
slimības lapu skaitu un tā sauktos «pre­
zenteisma» riskus (cilvēks ir faktiski slims
un nevar pilnvērtīgi strādāt, bet atrodas
darbavietā). Visā, kas veicina produk­
tivitāti plašākā nozīmē — pareizā darba
organizācijā, tehnoloģijās, darbavietas
22 ILGTSPĒJAS INDEKSS
VIDE
Tas ir mīts, ka negatīvu ietekmi uz vidi atstāj tikai lielās fabrikas,
pa kuru skursteņiem kūp melni kā piķis dūmi. Mazo un vidējo uzņēmumu,
kuri ikdienā nodarbojas ar šķietami nekaitīgām papīra lietām vai
pakalpojumiem, ir tik daudz, ka to ietekme uz vidi arī ir jūtama
Sargā vidi,
ietaupa naudu
— Zane Mače
FOTO—GINTSIVUŠKĀNS,F64
23ILGTSPĒJAS INDEKSS
Jādodas pie klienta?
Nordea izmanto dienesta velosipēdus!
No kreisās: bankas darbinieki Artūrs Ieviņš,
Signe Lonerte, bankas valdes priekšsēdētājs
Ivars Šmits un Agate Tautiete
24 ILGTSPĒJAS INDEKSS
I
lgtspējas indeksā starp sudraba
uzņēmumiem iekļuvušās Nordea
valdes priekšsēdētājs Ivars Šmits
stāsta par gadījumu pirms diviem
gadiem. Pēkšņs zvans no Opel dī­
leriem Skanstes ielā aicināja tikties
ar autokompānijas finanšu direktoru no
Vācijas, kurš vēlējies runāt par sadarbī­
bas iespēju Baltijā. Laika maz, tikai divas
stundas. Diena bija skaista, un Šmits ar
kolēģi, ģērbušies uzvalkos un nospodri­
nātās kurpēs, kāpa uz Nordea baltajiem
korporatīvajiem velosipēdiem un pusstun­
das laikā jau bija autosalonā. «Iestūmām
velosipēdus iekšā un nolikām blakus ma­
šīnām,» smejas baņķieris. Vācu kungs bijis
pārsteigts par šādu ierašanos, Šmits saka —
parādījām, ka esam ātri, elastīgi un citādi.
Satikšanās rezultatīva, banka ar vāciešiem
līgumu noslēdza. Šmits spriež, ka netra­
dicionālā ierašanās pie klienta ir labs ice
breaker jeb veids, kā pārvarēt iepazīšanās
stīvumu.
Attieksme pret vidi ir viens no kritē­
rijiem ilgtspējas indeksā, kurā lūko — cik
lielā mērā kompānijas atbilst sociāli un
ekonomiski atbildīga uzņēmuma stan­
dartiem. Estonian, Latvian&Lithuanian
Environment vides speciāliste Olga
Meļņičenko, kura vērtē dalībniekus, šogad
priecājas: tās nepieciešamās lietas, kuras
prasa dalība indeksā — gada mērķu sa­
raksts, vides politika, atkritumu šķirošana,
dabas resursu taupīšana, papīra nodošana
pārstrādei —, cenšas ieviest visi dalībnieki.
Mērķiem nav uzreiz jābūt lieliem, svarīgi,
lai tie ir pārbaudāmi, piemēram, grāmat­
vedības pārskatos. Interesanti, ka arī pa­
kalpojumu sektors sāk izvērtēt savu ietek­
mi uz vidi. Jaunās tendences rāda, ka ne
tikai lielie uzņēmumi spēj pildīt prasības.
Meļņičenko slavē mazos kantorīšus —
Latvijas Loto, kur strādā tikai pāris cilvēku,
ieviesuši visas prasības, gan šķiro atkritu­
mus, gan taupa dabas resursus, gan raksta
vides politiku. Ar ļoti maziem resursiem
var izdarīt daudz, saka vides speciāliste.
Apsveicami ir centieni vides aktivitātēs ie­
saistīt visus uzņēmuma darbiniekus, pie­
mēram, atalgojot kolēģi par inovatīvāko
ideju dabas saudzēšanai. Tā uzņēmumi arī
izglīto savus darbiniekus, un cilvēki savā ik­
dienā sāk piedomāt par vides saudzēšanu.
VELO TĪRĀKAM GAISAM
Korporatīvie velosipēdi Nordea bankai ir
jau ceturto gadu — pērn 14, bet šogad skaits
palielināts līdz 21. Ieviest šādu pārvietoša­
nās līdzekli pamudinājusi bankas galvenās
ēkas atrašanās vieta Rīgā, K.Valdemāra
ielā, — blakus ir velosipēdu celiņš, pilsētā
attīstās velokultūra. Kārtība ir tāda: zinot,
ka būs jādodas uz kādu tikšanos, darbi­
nieki var rezervēt velosipēdu ar visu aiz­
sargķiveri, izvēloties ar vai bez groziņa.
Mīties var piecu kilometru rādiusā darba
vajadzībām, bet baņķieri mēdz braukt ar
velo arī pusdienās un doties mājās, no rīta
atgādājot riteni atpakaļ. Pieradināt kolē­
ģus pie šādas pārvietošanās palīdzējusi
bankas infrastruktūra. Ēkā ir vairāk nekā
40 velonovietņu — gan pie bankas ārpusē,
gan pazemes autostāvvietā, kur izveido­
tas speciālas slēdzamas kastes, tādas kā
nelielas mājiņas, kurās ar velosipēdu var
iebraukt. Nekad nav bijis mēģinājumu
kādu no velosipēdiem nozagt! Katrā stāvā
ir duša, atbraucējam nav jāsēžas pie darba
galda sasvīdušam. «Daudzi brauc pietie­
kami lielus gabalus no mājām uz darbu,»
saka bankas sabiedrisko attiecību vadītāja
Signe Lonerte. Kāds kolēģis minas pat no
Babītes! Liels ieguvums ir arī videi. Banka
sarēķinājusi — ja velo vietā būtu izmantotas
automašīnas, tad gaisā būtu nonākušas 8,7
tonnas ogļskābās gāzes izmešu! Ilgtspējas
indeksā šo iniciatīvu slavē, Rīgā ir prob­
lēmas ar gaisa kvalitāti, un automašīnu
aizstāšana ar videi draudzīgāku braucamo
to uzlabotu. Savukārt Šmits uzskata, ka tā­
dējādi pielikuši savu roku arī velokultūras
attīstībā. Redzot, kā baņķieri uzvalkos un
kostīmos minas uz glītiem velosipēdiem,
cilvēki mēdz atskatīties. «Arī grib — ja jau
Pie galdiem tikai
papīram domāti
papīrgrozi, pārējās
lietas jāiet mest citur.
Pērn pārstrādei
banka nodevusi
1200 kg papīra
pat baņķieri brauc.» Banka savu veloparku
turpinās palielināt.
SĀK TAUPĪBAS DĒĻ
Visu kolēģu iesaistīšana ir svarīga,
Latvenergo Energoefektivitātes centra va­
dītāja Biruta Ģine saka — mainot cilvēku
CO2
SAMAZINĀJUMS, JA BIROJĀ IZMANTO LED SPULDZES
(100 spuldzes darbina 20 darba dienas, katru dienu 8 h)
KVĒLSPULDZE HALOGĒNSPULDZE
768
DATI: LATVENERGO ENERGOEFEKTIVITĀTES CENTRS
Cik ietaupa,
ja nomaina uz LED
(kWh/mēn.)
CO2
samazinājums
(kg/mēn.)
Cik ietaupa,
ja nomaina uz LED
(kWh/mēn.)
CO2
samazinājums
(kg/mēn.)
480
92,16 75,6
25ILGTSPĒJAS INDEKSS
paradumus, resursus var ietaupīt pat par
10 procentiem! Piemēram, no rīta elektris­
kajā tējkannā ielejot tik daudz ūdens, cik
vajadzīgs vienai kafijas vai tējas tasei, nevis
pielejot kannu pilnu un ūdeni karsējot vai­
rākkārt. Tā samazinās gan ūdens kvalitāte,
gan lieki tērējas elektrība. Prātīgāk ir izvē­
lēties LED, nevis kompaktās fluorescentās
spuldzes. Latvenergo eksperimentā seci­
nāts — LED un kompaktās fluorescentās
spuldzes nepārtraukti gadu no vietas de­
dzinot, pirmās nosvilina 63 kilovatstun­
das, otrās — par simtu vairāk. LED ir arī
videi draudzīgākas, kompaktās fluorescen­
tās spuldzes satur kaitīgo dzīvsudrabu un
vieglāk plīst.
Sākotnēji dažādus taupīšanas proce­
sus uzņēmumi ievieš, domājot par nau­
das maku, vide ir pakārtots jautājums.
Populāra ir tieši elektrības taupīšana, mo­
tivācija — mazāki rēķini, bet vides speciā­
liste Meļņičenko skaidro: tā gaisā nonāk
mazāk izmešu, jo elektrības ražošana pie­
sārņo vidi.
Mazāk dedzinot elektrību, mazāk
vajag to saražot, un tā samazinās siltum­
nīcas efekts un gaiss ir tīrāks. Elektrība
tiek taupīta, gan pārejot uz modernajām
spuldzītēm, gan ieviešot automātiskos
gaismas sensorus palīgtelpās un vienkārši
atgādinot par slēdžu izslēgšanu, pametot
darbavietu. «Sākumā liekas — ir dārgi pirkt
šādu spuldzīti, bet ar laiku atmaksājas un
liecina arī par ilgtermiņa domāšanu,» saka
Meļņičenko. Piemēram, Nordea pērn tādē­
jādi ietaupīti 46 000 kWh, tas ir uz pusi
lielāks ietaupījums nekā gadu iepriekš.
Uzņēmumi taupīt sāk arī ūdeni, uzstādot,
piemēram, automātiskos krānus. Taču var
vienkārši pielīmēt lapiņas ar atgādinājumu
netecināt lieki citās valstīs zelta cenā esošo
ūdeni.
Populāra ir atkritumu šķirošana.
Visbiežāk šķiro papīru, baterijas, daži arī
spuldzītes. Atšķirībā no pasākumiem, kas
ietaupa uzņēmuma resursus, pie atkritu­
mu šķirošanas ir jāpiedomā, jāizglīto dar­
binieki, lai viņi saprot, kur kas liekams.
Nordea tādam nolūkam pie darbinieku gal­
diem novietojuši tikai papīram domātus
papīrgrozus, pārējās lietas jāiet mest citur.
Pērn pārstrādei banka nodevusi 1200 kilo­
gramus papīra.
Mazs korķītis gāž lielu
vezumu
Coca–Cola HBC
Baltijā pērn īstenoja
iniciatīvu Short neck —
dzērieniem sāka
izmantot jaunas, videi
draudzīgas PET pudeles ar samazinātu
svaru un īsāku pudeles kaklu.
To izmēri samazinājušies par 4 mm,
savukārt svars saruka vidēji par 8—9%.
Tiek lēsts, ka šīs iniciatīvas rezultātā
tiks izmantots par aptuveni 290
tonnām mazāk PET materiāla jauna
iepakojuma ražošanai. Tas nozīmē, ka
par 290 tonnām mazāk būs plastmasas
atkritumu un samazināsies arī CO2
izmešu daudzums.
Viedtālrunim
atkritumos nav
vietas
Tehnoloģijām ātri
attīstoties, nolietotās
elektropreces
cilvēki nepiedomājot
vienkārši izmet atkritumu urnās. Lai
pievērstu uzmanību problēmai un
aicinātu Liepājas iedzīvotājus nemest
vecos mobilos telefonus, radioaparātus
un citas elektropreces piemājas
miskastēs, SIA Liepājas RAS organizē
dažādas izglītošanas akcijas. Šogad
notika elektropreču vākšanas akcija
Štepseles ceļojums, kurā iesaistīti
jaunieši.
Banka soļo
apkārt
pasaulei
SEB banka jau divus
gadus īsteno kampaņu
Soļo apkārt pasaulei —
vairāk nekā 10 tūkstoši
darbinieku 20 valstīs iesaistījās projektā,
kura dalībniekiem katru dienu jāveic
vismaz 10 000 soļu (tik daudz nostaigāt
iesaka veselības eksperti). Katrs saņēma
soļu skaitītāju, ik dienu rezultātus
reģistrēja īpašā sistēmā, savā starpā
sacentās 1010 komandu. Visiem kopā
izdevās nosoļot 3,5 miljonus kilometru
— tas nozīmē apiet apkārt zemeslodei
gandrīz 88 reizes. Vēlāk izlozē noteica
trīs uzvarētājus, starp tiem bija arī
Latvijas komanda. Balvā bija iespēja
izvēlēties sociālo organizāciju, kura
saņems SEB bankas ziedojumu — tas
tika SOS bērnu ciematu asociācijai.
IEDVESMOJOŠAS IDEJAS
CITOS ILGTSPĒJAS
INDEKSA UZŅĒMUMOS
Korporatīvie velosipēdi Nordea bankai ir jau
ceturto gadu — pērn 14, bet šogad skaits
palielināts līdz 21
26 ILGTSPĒJAS INDEKSS
Papīra patēriņu varētu palīdzēt sama­
zināt pāreja uz elektronisko saziņu, bet
traucē elektroniskā paraksta nepopulari­
tāte. Meļņičenko saka — izcils piemērs ir
Igaunija, kur valsts rāda piemēru, daudzas
lietas darot elektroniski, pat vēlējot parla­
mentu. Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrā gan norāda, ka e–paraksta popula­
ritāte aug — 2006.gadā bija parakstīti pieci
miljoni elektronisko dokumentu, savukārt
šī gada aprīlī — jau astoņi miljoni. Līderi ir
tieši banku sektors.
KLIENTU IZGLĪTOŠANA
Novērots, ka pakalpojumu sniedzēji cenas
paaugstināšanu izmanto kā preventīvu lī­
dzekli, piemēram, ja klients vēlas rēķinu
saņemt pastkastē, par to ir jāpiemaksā.
Eirobarometra dati rāda, ka 78% no Latvijas
iedzīvotājiem ir gatavi nedaudz vairāk pie­
maksāt par videi draudzīgu produktu vai
pakalpojumu. Cilvēki uzskata, ka valsts sek­
tors nedara pietiekami daudz, lai veicinātu
videi draudzīgu dzīvesveidu un uzņēmumu
darbību, saka vides speciāliste. Piemēram,
69% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka, izslu­
dinot publiskos iepirkumus valsts sektorā,
jādod priekšroka zaļajiem piedāvājumiem,
nevis tiem, kam zemākā cena. Ilgtspējas in­
deksā zaļais iepirkums ir būtisks, valsts tādā
veidā rāda labu piemēru. Taču zaļais iepir­
kums pie mums vēl ir bērna autiņos, tiek
īstenots atsevišķos gadījumos. Piemēram,
iegādājoties tehniku, ledusskapjus, printe­
rus, tējkannas, datorus, bet, kad runa ir par
mazgāšanas līdzekļiem un pakalpojumiem,
tad uzvar cena.
BIROJA VIRTUVĒ
Elektriskajā kannā vāriet nepieciešamo,
nevis maksimāli iespējamo ūdens daudzumu.
Efektīvāka būs kanna ar diskveida sildelementu,
kas iestrādāts kannas pamatnē.
Kannas sildelements regulāri jāatkaļķo,
jo 1 mm biezs apkaļķojuma slānis palielina elektroenerģijas
patēriņu par 10%.
Mikroviļņu krāsns ar konvekcijas funkciju mazāk
patērē elektroenerģiju.
GAISMA
Telpās, kurās gaismekļi deg ilgstoši, vēlams izmantot
kompaktās luminiscences vai gaismas diožu spuldzes ar
energoefektivitātes klasi A.
Telpās, kurās nav nepieciešams nepārtraukts apgaismojums,
gaismekļus aprīko ar kustību sensoriem.
100 W kvēlspuldzi, kura darbojas 1000 stundu, var aizvietot
ar 23 W energoefektīvo spuldzi, kura darbosies pat 15 000 stundu.
Tā elektrību var ietaupīt par 78% un nezaudēt apgaismes kvalitāti.
Nodrošiniet nelielu fona apgaismojumu visā telpā un
spilgtāk izgaismojiet nepieciešamās zonas.
Maksimāli izmantojiet dabisko gaismu.
MIKROKLIMATS BIROJĀ U.C.
Vismaz vienu reizi gadā jātīra kondicionētāja filtri,
lai nemazinātos ierīces energoefektivitāte.
Taupīt palīdz sildierīču regulēšana, var ietaupīt līdz pat 30%
elektroenerģijas. Vēlamā temperatūra, kad cilvēki uzturas telpās,
ir 20—22 °C, pārējā laikā 16—18 °C.
Samazinot telpu apsildes temperatūru par 1 °C,
izdevumi apsildei samazināsies par 5%.
Maksimāli jāizmanto saules siltums — atveriet žalūzijas,
biezus aizkarus.
Nomainot stacionāro datoru pret portatīvo, var ieekonomēt
līdz 50% elektroenerģijas. Stacionārais dators ar vecā tipa
kineskopa monitoru patērē pat par 90% vairāk elektroenerģijas
nekā moderns portatīvais dators.
LATVENERGO TAUPĪBAS IETEIKUMI UZŅĒMUMIEM
Vides speciāliste
slavē mazos —
Latvijas Loto, kur
strādā tikai pāris
cilvēku, ieviesuši
visas prasības,
gan šķiro atkritumus,
gan taupa dabas
resursus, gan raksta
vides politiku.
Ar ļoti maziem
resursiem var izdarīt
daudz
Daudzi cilvēki Latvijā joprojām uzskata
— lielais rūpniecības sektors nedara gana
daudz, lai saudzētu vidi. Latvijā tā domā
70% Eirobarometra aptaujāto, Eiropas
Savienībā — pat 77%. Nordea banka pērn
ieviesusi jaunu iniciatīvu — sasniedzot no­
teiktu darījuma apjomu, klientam no kon­
krētām, dabai nedraudzīgākām industrijām
jāaizpilda anketa par ietekmi uz sabiedrību
un vidi. Piemēram, transporta nozarē
bankai ir klienti, kuriem ir savas degvielas
uzpildes stacijas, Nordea viņiem prasa do­
kumentāciju, kas pierādītu DUS atbilstību
vides prasībām. «Savu korporatīvo atbildī­
bu aiznesam līdz klientam un liekam domāt
— redz, finanšu iestādes sāk prasīt tādas lie­
tas,» skaidro Šmits. Nav bijis gadījumu, kad
šī prasība aizbaidītu klientus. l
27ILGTSPĒJAS INDEKSS
28 ILGTSPĒJAS INDEKSS

More Related Content

What's hot(15)

Similar to Atbildīgs bizness 2015

Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? by
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? Swedbank Latvia
2K views14 slides
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? by
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?Swedbank Latvia
338 views15 slides
Iekļaujoša darba vIde — organIzācIjas panākumu atslēga by
Iekļaujoša darba vIde — organIzācIjas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organIzācIjas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organIzācIjas panākumu atslēgaInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
153 views38 slides
Iekļaujoša darba vide - organizācijas panākumu atslēga by
Iekļaujoša darba vide - organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vide - organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vide - organizācijas panākumu atslēgaInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
321 views38 slides
Iekļaujoša darba vide — organizācijas panākumu atslēga by
Iekļaujoša darba vide — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vide — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vide — organizācijas panākumu atslēgaPeteris Jurcenko
19.8K views38 slides
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga by
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
441 views38 slides

Similar to Atbildīgs bizness 2015(20)

Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? by Swedbank Latvia
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Swedbank Latvia2K views
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? by Swedbank Latvia
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Swedbank Latvia338 views
Iekļaujoša darba vide — organizācijas panākumu atslēga by Peteris Jurcenko
Iekļaujoša darba vide — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vide — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vide — organizācijas panākumu atslēga
Peteris Jurcenko19.8K views
Ksa meža nozare 2014 lv by Dace Helmane
Ksa meža nozare 2014 lvKsa meža nozare 2014 lv
Ksa meža nozare 2014 lv
Dace Helmane387 views
Recruit module 6_inclusiveness_in_workplace_online_lv_edit by caniceconsulting
Recruit module 6_inclusiveness_in_workplace_online_lv_editRecruit module 6_inclusiveness_in_workplace_online_lv_edit
Recruit module 6_inclusiveness_in_workplace_online_lv_edit
caniceconsulting83 views
LV. Recruit Potential Module 6 - IEKĻAUŠANA DARBAVIETĀ by caniceconsulting
LV. Recruit Potential Module 6 - IEKĻAUŠANA DARBAVIETĀLV. Recruit Potential Module 6 - IEKĻAUŠANA DARBAVIETĀ
LV. Recruit Potential Module 6 - IEKĻAUŠANA DARBAVIETĀ
caniceconsulting74 views
PR Stils un Versus Grey uzsāk apvienošanos by PR Stils
PR Stils un Versus Grey uzsāk apvienošanosPR Stils un Versus Grey uzsāk apvienošanos
PR Stils un Versus Grey uzsāk apvienošanos
PR Stils159 views
Jēgpilna zīmolvedība – kā pelnīt un glābt pasauli vienlaicīgi by Edgars Petersons
Jēgpilna zīmolvedība – kā pelnīt un glābt pasauli vienlaicīgiJēgpilna zīmolvedība – kā pelnīt un glābt pasauli vienlaicīgi
Jēgpilna zīmolvedība – kā pelnīt un glābt pasauli vienlaicīgi
Edgars Petersons1.8K views
Latvijas eksporta uzņēmumu konkurētspējas pētījums parāda – izdošanās pašu rokās by Swedbank Latvia
Latvijas eksporta uzņēmumu konkurētspējas pētījums parāda – izdošanās pašu rokāsLatvijas eksporta uzņēmumu konkurētspējas pētījums parāda – izdošanās pašu rokās
Latvijas eksporta uzņēmumu konkurētspējas pētījums parāda – izdošanās pašu rokās
Swedbank Latvia942 views

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana by
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
830 views13 slides
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa... by
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
488 views6 slides

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility(20)

Atbildīgs bizness 2015

 • 3. 3ILGTSPĒJAS INDEKSS Žurnāla Ir speciālizdevums Izdevējs: a/s Cits medijs Reģistrācijas apliecība: nr.000703359 Iespiests Poligrāfijas grupā Mūkusala Galvenā redaktore: Nellija Ločmele Vāks: Frank&Stein — Nellija Ločmele, Ir galvenā redaktore IZPRATNI PAR ATBILDĪGU BIZNESU PALĪDZ VEICINĀT Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Uzņēmuma korporatīvā atbildība sākas ar darba vides sakārtošanu. Vislabāk to vei­ dot dialogā — darba devējam un ņēmējam vienojoties par uzlabojumiem. Pēdējos gados abu pušu attiecības ir kļuvušas elastīgākas, līdz ar to palielinās arodbied­ rību loma, un pozitīvi piemēri rāda — tās spēj aizstāvēt biedru intereses. Ticu, ka aizvien vairāk uzņēmumu iesaistīsies sociālajā dialogā un uzlabojumi darba vidē būs jūtami. Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Viens no uzņēmumu konkurētspējas rī­ kiem ir sakārtota darba vide. Zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, ka šādā vidē cilvēki mazāk slimo, uzlabojas darbaspē­ jas. Līdz ar to uzņēmumi var rēķināties ar lielākiem ienākumiem. To ir sapratuši arī Latvijas uzņēmumi — arvien vairāk nostiprinās apziņa, ka korporatīvā atbil­ dība ir investēšana ilgtermiņa attīstībā, nevis papildu pienākums vai ziedošana. Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Atbildīgs uzņēmums ir pelnošs uzņēmums — ir būtiski, ka finansiālie panākumi tiek gūti uz atbildīgiem pamatiem. Darbinieki ir uzņēmuma vērtīgākais resurss un investīci­ jas tajā atmaksājas. Latvijā demogrāfiskās prognozes ir biedējošas — jau tuvākajos piecos gados prognozēta darbinieku skaita samazināšanās, vietējā tirgus sarukšana. Šādā situācijā kļūst vēl svarīgāk ieguldīt zināšanas, laiku un finanses, lai nākotnes izaicinājumus novērstu jau šodien. S vinot Latvijas neatkarības atjaunošanas 25.gadskārtu, nesen žurnālā Ir aptaujājām vecāko klašu vidusskolē­ nus par dažādām padomju laika reālijām, lai sapras­ tu, cik daudz viņi zina un saprot neseno vēsturi, kas dažādos veidos turpina ietekmēt šodienu. Izrādījās, ka Marksa sejā daudzi drīzāk atpazīst Harija Potera burvju skolas profesoru un aptuveni puse nezina, kas ir čeka, tomēr cita starpā atklājās — mūsdienu jauniešu prātos lielākoties nefigurē arī tādi padomju jēdzieni kā «haltūra» vai «blats». Tā ir laba ziņa, jo va­ loda skaidro pasauli un vienlaikus to arī veido. Jo retāk «haltūra» skan valodā, jo retāk tā sastopama arī dzīvē. Arī ilgtspējīgas attīstības jēdziens ir piemērs tam, kā valoda un dzīve mijiedarbojas — pirms nepilniem 30 gadiem formulē­ tais koncepts pamazām kļuvis par savējo ne tikai valstu līderu, politikas veidotāju vai ekspertu leksikā, bet arī biznesa pasaulē. Un vārdi ved pie darbiem. Patiesībā ilgtspējas koncepta jēga ir intuitīvi saprotama, jo rūpes un atbildība ir katram pazīstami dzī­ ves principi, bez kuriem nav iespējams izaugt ne cilvēkam, ne uzņēmumam. Šogad ilgtspējas indekss jau sesto sezonu Latvijā palīdz dažā­ du biznesa jomu spēlētājiem novērtēt savas stiprās un vājās puses, mācīties pašiem un dalīties ar pieredzi. Ceru, ka šajā izdevumā atrodamās idejas, veiksmīgi risinājumi un arī pārvarētās kļūdas kalpos kā praktisks padoms un iedvesmas avots. Piemēram, vai zināt, kā iespējams gada laikā Latvijas ekonomikā atrast papildu miljardu eiro? Ticu, ka šajās lappusēs atrodamā atbilde pārlieci­ nās — rūpes un atbildīgums ir īstā stratēģija. l ATBILDĪGA BIZNESA INICIATĪVAS PARTNERI SATURS Rūpes un atbildīgums Cēlmetālu lietussargi. Kā veicies uzņēmumiem ilgtspējas indeksa sestajā sezonā, kādas ir tendences tirgū? Ceļamies augšā! Lidosta Rīga ir viens no uzņēmumiem, kas pēdējos gados kļūst saudzīgāks pret vidi, drošāks un konkurētspējīgāks Ilgtspējas injekcija. Lielveikalu tīkls Rimi un Swedbank izvirza sociālās atbildības kritērijus sadarbības partneriem un klientiem Ārpus rāmjiem.Paaudžu maiņa ietekmē uzņēmuma komunikāciju — kā uzrunāt jaunos, vienlaikus nezaudējot saikni arpieredzējušiem senioriem? Strādāt gudri, nevis smagi. Kā ērtākas, drošākas un efektīvākas darba vides veidošana var palīdzēt kāpināt uzņēmumu produktivitāti? Sargā vidi, ietaupa naudu. Zaļā domāšana mudina pat baņķierus lepnos uzvalkos sēsties uz velosipēdiem, birojos šķirot atkritumus un nomainīt spuldzes 4 6 10 14 18 22
 • 4. 4 ILGTSPĒJAS INDEKSS Indekss 2015 ZELTA GRUPA Šogad sveiksim jau sestā ilgtspējas in­ deksa dalībniekus. Virkne no tiem savu pašvērtējumu ir uzcītīgi veikuši katru gadu, daži ir jaunpienācēji, vēl citi pēc vairāku gadu pārtraukuma ir atgriezu­ šies, lai noskaidrotu savu pašreizējo sniegumu. Neraugoties uz uzņēmumu nozari, izmēru vai pašreizējo sniegumu, visi klusībā cer uz augstākajiem rezultātiem — platīna kategoriju. Tomēr sasniegt virsotni nav vienkārši, un šogad pēc vairāku gadu pārtraukuma platīna kate­ gorijai pievienojies jauns uzņēmums. Iepriekš dalībnieku sniegums uzlabojās par 5—7% gadā, bet šogad tas pirmoreiz ir krities, turklāt par 10%. Visticamāk, tas saistīts ar lielu skaitu jaunu dalībnieku, no kuriem daudzi diemžēl nespēja sasniegt minimālos rādītājus, lai iekļūtu bronzas kategorijā. Tas vēlreiz apliecina pieņēmumu, ka pastāv ievērojama plaisa starp uzņēmu­ miem, kuri dara krietni vairāk, nekā tiek prasīts tiesību aktos, un tiem, kuri labā­ kajā gadījumā ievēro likumā noteikto. Ceram, ka nākotnē ilgtspējas indek­ sa augstākajās kategorijās redzēsim vai­ rāk valsts un pašvaldību kapitālsabied­ rību, kas demonstrētu paraugu citiem un darbotos kā virzītājspēks atbildīga biznesa attīstībai Latvijā! l Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Kāpuši un krituši EKSPERTA VIEDOKLIS PLATĪNA GRUPA Labāk Zemāk Nemainīgs Jaunpienācējs Atgriezies Aldaris Latvenergo Ventspils nafta termināls I L G T S P Ē J A S I N D E K S S I L G T S P Ē J A S I N D E K S S I I L G T S P Ē J A S I N D E K S S I L G T S P Ē J A S I N D E K S S Platīna grupā iekļauti uzņēmumi, kuru ilgtspējas indekss pārsniedz 90%. Zelta grupā indekss irno 80 līdz 89,9%, sudraba grupā — no 60 līdz 79,9%, bronzas — no 40 līdz 59,9%. Indeksa dalībnieki, kuri iegūst zemāku vērtējumu par40%, netiek publicēti. Platīns.Kompānijas, kuras sasniedz ilgtspējas indeksa platīna līmeni, korporatīvo atbildību irpilnībā integrējušas savā darbībā. Šajos uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana, kas norāda uz 3—4 gadu stabilu snieguma uzlabojumu visās jomās. Uzņēmumi darbojas un atskaitās parsavu darbību araugstu caurskatāmības līmeni, un to publiskotos datus irapstiprinājis ārējs auditors. Zelts.Uzņēmumi arzelta statusu demonstrē atklātību un caurskatāmību, visus būtiskākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Tie tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietverskaidrus un izmērāmus mērķus. Sudrabs. Sudraba līmeņa uzņēmumi mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju ABB Cemex Cēsu alus Grifs AG Latvijas loto Nordea Bank AB Latvijas filiāle RIMI Latvia Rīgas siltums SEB banka Swedbank Ventspils reiss iesaisti un ieviestu procesus, arkuriem identificēt un vadīt riskus. Uzņēmumiem irapkopoti dati, kuri uzrāda snieguma uzlabojumus galvenajās jomās pēdējā gada vai divu laikā. Bronza.Uzņēmumi, kuri iekļauti bronzas grupā, ir spēruši pirmos soļus, lai publiski komunicētu par savu praksi, tomērrezultāti nav viendabīgi augsti visos rādītājos. Šie uzņēmumi irnoteikuši savu vīziju, misiju un vērtības, kā arī publiskojuši savus korporatīvās atbildības principus, kuru īstenošanā iesaistīts viss uzņēmums.
 • 5. 5ILGTSPĒJAS INDEKSS SUDRABA GRUPA BRONZAS GRUPA INDEKSA VIDĒJAIS KOPVĒRTĒJUMS 63,5% Stratēģiskā plānošana — kā uzņēmums analizē un plāno savu darbu ilgtermiņā, cik lielā mērā būtisku lēmumu pieņemšanā iesaista darbiniekus, klientus un citas «ietekmes puses» un kā informē sabiedrību pardarbības rezultātiem. Ietekme indeksa kopvērtējumā: 15%. Vietējā kopiena — vai un cik tālredzīgi uzņēmums sekmē vietējās kopienas izaugsmi: demogrāfijas un infrastruktūras attīstību, sabiedrības labklājības paaugstināšanu, veselības veicināšanu un citus līdzīgus mērķus. Ietekme indeksa kopvērtējumā: 15%. Darba vide — kā uzņēmumi novērtē un attīsta personālu, kādā mērā sekmē darbinieku drošību un labsajūtu darbavietā. Ietekme indeksa kopvērtējumā: 25%. Tirgus attiecības — cik uzņēmumi iratklāti un atbildīgi pret saviem klientiem, piegādātājiem un uzņēmējdarbības vidi kopumā. Ietekme indeksa kopvērtējumā: 20%. Vide — vai un kā uzņēmums novērtē savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi un kādus pasākumus veic, lai samazinātu izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu.Ietekme indeksa kopvērtējumā: 25%. I L G T S P Ē J A S I N D E K S S I L G T S P Ē J A S I N D E K S S S I L G T S P Ē J A S I N D E K S S I L G T S P Ē J A S I N D E K S S Darba vide 61,8% Vietējā kopiena 67,5% Tirgus attiecības 61,7% Stratēģiskā plānošana 70,7% Vide 59,9% Privātie uzņēmumi 70,8% Valsts kapitālsabiedrības 68,7% Pašvaldību kapitālsabiedrības 64,7% Augstsprieguma tīkls Baltic International Bank GlaxoSmithKline Latvia Latvijas televīzija Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa vadības augstskola Rīgas Tehniskā universitāte Vidzemes slimnīca 4Finance Coca-Cola HBC Latvia Danske Bank A/S filiāle Latvijā Daugavpils siltumtīkli DHL Latvia Exigen Services Konekesko Latvija LatRosTrans Latvijas dzelzceļš LatvijasJūras administrācija Latvijas kuģniecība Liepājas RAS Putnu fabrika Ķekava Rīgas satiksme Roche Latvija Siguldas būvmeistars Starptautiskā lidosta Rīga ZAAO VĒRTĒJUMA SADAĻAS KOPVĒRTĒJUMS ATSEVIŠĶĀS SADAĻĀS
 • 6. 6 ILGTSPĒJAS INDEKSS ILGTSPĒJAS PIEMĒRS Ilgtspējīgu uzņēmumu raksturo ne tik daudz tā sasniegumi, cik nemitīga tiekšanās pilnveidoties. Lidosta Rīga ir viens no Latvijas uzņēmumiem, kas pēdējos gados daudz strādājis, lai kļūtu saudzīgāks pret vidi, drošāks un konkurētspējīgāks Ceļamies augšā! L idostā Rīga pasažieris jūtas ne sliktāk, ne citādi kā daudzās citās Eiropas lidostās. Reģistrēšanās lidojumam iespējama internetā, tādēļ lidostā atliek tikai nodot bagāžu un doties uz drošības kontroles punktiem. Ja nav rindu, drošī­ bas pārbaude ilgst tikai dažas minūtes. Tad, gaidot lidmašīnas izlidošanu, bērni var kavēt laiku rotaļu stūrī, vecāki — kafej­ nīcās, veikalos. Pasažieru acīm palicis ne­ redzams tas, kas pēdējos gados izdarīts, lai lidostā pavadītais laiks būtu pēc iespējas īsāks un mierīgāks, lai lidostā būtu droši un līdz minimumam samazināts kaitējums apkārtējai videi. Izbūvēts moderns uguns­ dzēsēju depo, izveidotas tvertnes lidmašī­ nu pretapledošanas šķidruma savākšanai un atsevišķs angārs atkritumu šķirošanai. Lidostas Rīga ikdienas darbs ir intere­ sants tādēļ, ka tajā nevalda apmierinātība ar sasniegto, drīzāk otrādi — kņud nemiers par darāmā daudzumu, apzinoties, ka ilgt­ spējas kritēriju izpilde nav iegriba, bet kon­ kurētspējīga uzņēmuma nepieciešamība. «MUMS JĀBŪT VISLABĀKAJIEM» 2010.gadā, pirmajā ilgtspējas indeksa no­ vērtējumā, lidosta Rīga bija bronzas kate­ gorijā, kas nozīmē — spēra pirmos soļus, lai pierādītu sev un citiem, ka tās darbinie­ kiem svarīgi ir labi darba apstākļi, lidostas darbības ietekme uz vidi, korporatīvās atbildības principi. Nākamajos trijos ga­ dos tā iekļuva sudraba kategorijā, un tas nozīmē aktīvu darbu. Lidostas Rīga valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš uzsver, ka lidostas tiekšanās uzlabot darbu svarīga katram Latvijas iedzīvotājam — pat ja ne­ esat ne reizi lidojis, aviācijas attīstība ir ļoti cieši saistīta ar Latvijas kopējo ekonomis­ ko izaugsmi. Piemēram, 51% tūristu Latvijā ierodas ar gaisa transportu. Visbiežāk viņu mērķis ir pavadīt mūsu zemē atvaļinājumu (40%) vai atpūsties nedēļas nogalē (14%), lieci­ na pērn veikts ārvalstu tūristu pētījums. Tomēr vairāk nekā desmitā daļa (13%) ie­ lido darījumu dēļ, un tieši šī grupa atstāj Latvijā vairāk naudas nekā atpūtnieki, tā­ pēc nolūks ir palielināt konferenču tūris­ ma īpatsvaru, bet tam ļoti svarīga ir labi attīstīta gaisa satiksme. Pašlaik no lidostas Rīga tiešie reisi sa­ vieno ar 87 pasaules vietām. Pasažieru pārvadājumos Rīgas lidosta ir Baltijas val­ stu līderis, kas apkalpo gandrīz pusi no visiem pasažieriem (46%), atlikušos savā starpā dalot Viļņas (28%), Tallinas (19%) un Kauņas (7%) lidostām. Pērn lidostas ter­ minālim cauri izgāja 4,8 miljoni pasažieru, bet lidostas vadības mērķis ir panākt, lai gada laikā tajā būtu pabijuši vismaz pieci miljoni cilvēku. Izaugsme noteikti ir iespē­ jama, jo visu Baltijas jūras reģiona pasažie­ ru kopskaitā (ņemot vērā arī Helsinku un Stokholmas lidostas), Rīga pašlaik aptver tikai 9%. Lidosta Rīga 2014.gadā pasažieru un lidmašīnu apkalpošanā sasniedza 99,73% punktualitāti. Aviācijas industrijā tas tiek uzskatīts par izcilu rādītāju — Gunita Nagle FOTO—LAURISVĪKSNE,F64
 • 7. 7ILGTSPĒJAS INDEKSS Lidostā Rīga viens no populārākajiem pakalpojumiem ir skolēnu ekskursijas. Lidostas vadītājs Andris Liepiņš cer, ka iepazīšanās ar lidostu radīs interesi tajā strādāt. Viņš aicina jauniešus kļūt par aviācijas tehniķiem. «Labs darbs, bet trūkst meistaru.Ja būtu vairāk aviācijas tehniķu, varētu veidot lidmašīnu remonta biznesu Rīgā»
 • 8. 8 ILGTSPĒJAS INDEKSS Aviācijas nozare veido 2% no Latvijas iekš­ zemes kopprodukta un nodrošina ar dar­ bu 3% valsts darbaspēka, liecina Airports Council International pētījums. «Ja neat­ tīstīsim aviāciju, mūsu ekonomika zaudēs konkurētspēju,» uzsver Andris Liepiņš. Viņš pievērš uzmanību tam, ka aviācijas nozare ir ļoti svarīga investīciju piesaistei un eksporta nodrošināšanai. 65% starp­ tautisko uzņēmumu, izvēloties ražošanas un pārstāvniecības vietu citās valstīs, kā galveno izvēles kritēriju izvirza tiešo li­ dojumu pieejamību. Lidostas kapacitāte svarīga arī kravu pārvadājumos, vairāk nekā puse visu Baltijas valstu kravu pār­ vadājumu, kas veikti ar gaisa transportu, notiek tieši caur lidostu Rīga, tādēļ pieaug arī interese par lidostas zemes nomu, lai te veidotu noliktavas. Lai pasaulslaveni uzņēmumi būtu ieinteresēti būvēt nolikta­ vas Rīgā, svarīga lidostas labā slava, uzsver Liepiņš. Tikpat svarīga ir uzņēmuma reputāci­ ja, konkurējot darba tirgū par labākajiem speciālistiem. Pašlaik lidostā strādā 1181 darbinieks, lielākā daļa nodarbināti dro­ šības jomā: aviācijas drošība, apsardze, ugunsdzēsība un glābšana. Pārējie apkal­ po pasažierus, gādā par lidmašīnām, rūpē­ jas par lidostu. Ir jomas, kur lidostai darba tirgū nav konkurentu, piemēram, lidlauka apkalpošanas speciālistus, kas nosaka gai­ sa kuģu ceļus atkarībā no lidmašīnas tipa vai svara izvietojuma, vajag tikai lidostā. Taču vienlaikus lidosta nedrīkst atslābt mēģinājumos piesaistīt vislabākos drošī­ bas speciālistus. «Mums ir svarīgi, lai viņi gribētu strādāt šeit,» saka Liepiņš. Viens no spēcīgākajiem satricināju­ miem lidostas reputācijai pēdējos gados ir pusotru gadu ilgā tiesvedība ar trim bijušajiem drošības departamenta dar­ biniekiem, kas atstādināti no darba par prettiesisku telefonsarunu noklausīšanos. Tiesa noraidīja lidostas prasību par dar­ ba tiesisko attiecību izbeigšanu ar šiem darbiniekiem. Jautāts, kā tas ietekmējis darba vidi, Liepiņš atbild ar retoriskiem jautājumiem: «Vai darba videi tas ir po­ zitīvi, ja kāds pat cēlu mērķu vārdā sāk interesēties par savu kolēģu darba vai pri­ vātajām sarunām? Tas ir normāli? Nav! Kā tas var uzlabot darba vidi, ja cilvēki zina, ka viņus kāds pieskata?» No šīs pieredzes uzņēmuma vadība guvusi rūgtu mācību par to, cik svarīga darbinieku vidū ir sav­ starpēja uzticība. Otra īpašība, kas ļoti nepieciešama lidostas darbiniekiem, ir stresa noturība, saka Liepiņš. Visupirms tādēļ, ka lidostā ik pēc trim četrām minūtēm ielido kāda lid­ mašīna un tās apkalpošanā būtiska ir katra sekunde. Lai nezaudētu laiku, jāievēro lie­ la precizitāte. Piemēram, zemo cenu avio­ kompāniju lidmašīnas lidostā pavada tikai 40—45 minūtes, šajā laikā jāpaspēj izkāpt visiem atlidojušajiem, jāiztīra lidmašīnas salons, bieži vien jāuzpilda arī degviela, kvalificējušies starptautiski nozīmīgās mā­ cību organizācijās. Lidmašīnu un pasažie­ ru apkalpošanā iesaistītajiem cilvēkiem darbs ir fiziski grūts, saistīts ar smagumu pārvietošanu vai ilgu atrašanos vienā pozā, tāpēc šogad viņiem noorganizētas fizioterapeita nodarbības un konsultāci­ jas, kurās parādīti piemērotākie atslodzes vingrinājumi. «Kādreiz uzņēmumā nebija labi ar zā­ dzībām,» Liepiņš atklāj, ka pirms aptuve­ ni desmit gadiem darbinieku ģērbtuvēs un kabinetos mēdza pazust telefoni un citas mantas. «Izrādās — videi ir ļoti būtiska no­ zīme. Arī telpām, kur cilvēks pārģērbjas un atstāj savas mantas,» saka Liepiņš. 2010.gadā tika rekonstruēts 2006.gada NATO samitam būvētais angārs un tika iegūtas 15 telpas virszemes apkalpošanas departamenta 260 darbiniekiem, kuri ap­ kalpo pasažierus un gaisa kuģus. «Ja darba vide skaisti izskatās, ir savas atpūtas, vir­ tuves un dušas telpas, tad arī darba kultū­ ra uzlabojas — tehnika mazāk lūst, darbs kļūst efektīvāks. Tas, kā izskatās darba vidē, ietekmē attieksmi pret darbu,» se­ cinājis Liepiņš. Izmantojot ES Kohēzijas fonda finansējumu divu miljonu eiro ap­ mērā, lidostas 56 ugunsdzēsējiem uzbū­ vēts jauns depo, ko Liepiņš uzskata par modernāko Baltijā. Pirmajos gados, kad lidosta sāka pie­ dalīties ilgtspējas novērtējumā, tās dar­ binieki saņēma aizrādījumus, ka par maz jāiekrauj bagāža un jāieaicina lidmašīnā pasažieri. «Atbildības līmenis ir fantas­ tisks!» saka Liepiņš. Tādēļ katra darbinieka spēja strādāt paaugstināta stresa apstākļos esot svarīga ne tikai personāla atlasē — to svarīgi noturēt, nodrošinot mācības un la­ bus darba apstākļus. ZAĻĀK UN KLUSĀK Lielāko daļu lidostai vajadzīgo speciālis­ tu neviena skola vai augstskola Latvijā nesagatavo, to dara 2000.gadā izveidotā lidostas mācību centra instruktori, kuri Tā kā lidosta ir ieguvusi ģimenei draudzīga komersanta statusu, tajā ieplānots ierīkot vēl lielāku un krāšņāku bērnu rotaļu laukumu LIDOSTAS RĪGA PĀRVADĀJUMI 2004 20042014 2014 PASAŽIERU SKAITS (MILJONOS) KRAVAS (TONNAS) 1,06 8751 4,81 32 984 INFORMĀCIJA: LIDOSTA RĪGA
 • 9. 9ILGTSPĒJAS INDEKSS uzmanības pievērsts tam, lai lidostas darbība sagādātu pēc iespējas mazāku kaitējumu videi. No 2013.gada līdz pat šī gada beigām lidostā notiek 94 miljonus vērti rekonstrukcijas darbi, tajos izbūvēti divi pretapledošanas apstrādes laukumi, kur lidmašīnu apstrādē izmantotais kaitī­ gais līdzeklis tiek savākts īpašās tvertnēs. Izbūvēts arī angārs, kurā mazgāt lidostas apkalpošanā izmantotos transportlīdzek­ ļus — tajā nodrošināts, ka no transportlī­ dzekļiem notecējušie netīrumi, ķīmiskās vielas un naftas produkti tiek savākti un nodalīti no ūdens, kas tiek novadīts kana­ lizācijā. Vēl viens angārs lidostā izbūvēts šķiroto atkritumu savākšanai. «Nesen vi­ sur salikām LED lampas, kas elektrību patērē mazāk nekā iepriekšējās,» saka Liepiņš, norādot uz griestiem virs galvas. Testi darba drošības izpratnei Ventspils nafta termināls teritorijā ikdienā strādā ap 80 apakšuzņēmēju darbinieki no dažādiem uzņēmumiem. VNT ieviesis programmu, lai iepazīstinātu uzņēmējus ar savām drošības prasībam — katrs iziet videoinstruktāžu un nokārto testu pie speciālām darba stacijām. Veiksmīgas pārbaudes rezultātā darbinieks uz savas aizsargķiveres saņem trīs uzlīmes. Par katru pārkāpumu atbildīgie VNT darbinieki ir tiesīgi noņemt vienu uzlīmi. Pēc trešās zaudēšanas apakšuzņēmēja strādnieks tiek izraidīts no VNT teritorijas. Šāda kārtība nodrošina, ka darbinieki patiesi zina drošības noteikumus un ikdienā cenšas tos ievērot, jo pretējā gadījumā riskē zaudēt darbu. Atklāti iepirkuma konkursi LatRosTrans, naftas un naftas produktu transportēšanas uzņēmums, regulāri izsludina iepirkuma konkursus, kuru summas varsasniegt pat dažus miljonus eiro. Kopš 2012.gada jūlija visi iepirkumi irpubliski un ikviens var sekot atklātā konkursa norisei uzņēmuma mājaslapā.Saviem darbiniekiem uzņēmums ik gadu rīko sporta mēnesi, kurā tiek nodrošinātas visplašākās iespējas nodoties dažādiem sporta veidiem. Vienlaikus šajā laikā tiek mēģināts saprast, kuriem darbiniekiem patiešām vajadzīga veselības apdrošināšanas polise. Uz darbu ar riteni! Starptautiskā kurjerpasta uzņēmuma DHL Latvia birojs atrodas Mārupē, savukārt vairums no 100 biroja darbiniekiem dzīvo Rīgā. Rīdziniekiem ir iespēja izmantot darbinieku autobusu, kas kursē no Purvciema līdz Mārupei, bet vairums no mājām uz darbu brauc ar personīgo auto. Diemžēl šāds pārvietošanās veids ir pretrunā ar DHL mērķi samazināt CO2 emisiju. Kad 2007.gadā darbinieki tika mudināti braukt uz darbu ar riteni, neatsaucās neviens. Taču kopš 2010. gada atsaucība ir aizvien lielāka, un nu jau vasaras mēnešos katrs ceturtais biroja darbinieks uz darbu brauc ar velosipēdu. IEDVESMOJOŠAS IDEJAS CITOS ILGTSPĒJAS INDEKSA UZŅĒMUMOS Apkalpojot gandrīz 66 tūkstošus lidmašīnu un 33 tūkstošus tonnu kravu, lidosta Rīga ir lielākais gaisa transporta mezgls Baltijā. Caur Rīgu tiek pārvadāti 46% Baltijas valstu aviopasažieru nekas neliecina par to, ka lidosta mēģina strādāt videi draudzīgā veidā. Tagad ir plāns, sadarbojoties ar Energoefektivitātes centru, terminālī novietot riteni, kuru mi­ not, pasažieri varētu uzlādēt mobilā te­ lefona bateriju. Tādā veidā būtu ne tikai iespēja taupīt elektroenerģiju, bet arī po­ pularizēt veselīgu dzīvesveidu. Ir arī ide­ ja terminālī veidot vietu, kurā augstskolu jaunie zinātnieki un biznesa inkubatoru uzņēmēji varētu prezentēt atklājumus, izgudrojumus, jaunās tehnoloģijas vai biz­ nesa idejas. «Nekur citur Latvijā nav tik liela cilvēku plūsma kā lidostā, turklāt tas būtu lielisks veids, kā parādīt, ka Latvija ir inovāciju valsts,» spriež Liepiņš. Domājot par iespējamiem uzlaboju­ miem lidostā, viņš pievērš uzmanību fak­ tam, ka vairumam klientu svarīgākais ir ātrums, ar kādu viņi var novietot mašīnu ilgtermiņa autostāvvietā, reģistrēties li­ dojumam, iziet cauri drošības kontrolei un nokļūt līdz lidmašīnai. «Visiem svarī­ gi, lai šis laika patēriņš būtu pēc iespējas mazāks,» uzsver Liepiņš. «Šobrīd pasažie­ riem pieejama viena drošības kontrole ar vairākām līnijām — mērām, cik ilgi vienam pasažierim jāgaida rindā pie drošības kon­ troles, ir izrēķināts, ka garākais gaidīšanas laiks bija 17 minūtes.» Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas pētījums liecina, ka laiks, ko ceļotāji gatavi pavadīt drošības kontrolēs, ir 10 minūtes. Vīnes lidosta iz­ virzījusi ambiciozu mērķi šo laika posmu saīsināt līdz četrām minūtēm. Lai sekotu pasažieru gaidīšanas laikam, šogad Rīgā plānots ierīkot datorizētas iekārtas, kas fiksētu katra pasažiera gaidīšanas laiku reģistrācijas zālē un drošības kontrolē, un meklētu risinājumus tā samazināšanai. Vēl ir plāns ieviest pakalpojumu novēr­ tēšanas sistēmu — tajā pasažieri, ar pirkstu skārienjutīgā ekrānā uzspiežot smaidīgai vai bēdīgai sejai, varētu ātri un ērti novēr­ tēt drošības darbinieku apkalpošanu, dato­ rizēto servisu bagāžu nodošanai un iekāp­ šanas karšu reģistrācijai pirms izlidošanas. Latvijas iedzīvotāji biežāk nekā vai­ rums Eiropas iedzīvotāju izvēlas ceļot ar lidmašīnu, jo mūsu valsts atrodas uz ES ārējās robežas, ir salīdzinošu mazattīstīts dzelzceļa un autotransporta tīkla savieno­ jums ar citām ES valstīm. Tādēļ ir izredzes palielināt gan pasažieru, gan kravu apjo­ mu. Tā kā Rīgas lidosta ir līdere Baltijas valstīs pēc pārvadāto kravu apjoma (52%), lidostas vadības mērķis ir piesaistīt kra­ vu operatorus, integrējot Rīgas lidostu Baltijas valstu un Ziemeļeiropas apgādes sistēmā. Tāpat ir mērķis izveidot Rīgā aviā­ cijas klasteri, kur aviācijas tehniķi spētu re­ montēt lidmašīnas un tās būtu iespējams apgādāt ar visu vajadzīgo. Lielie plāni ir iemesls, kādēļ Liepiņš priecājas par sko­ lēnu ekskursijām lidostā. Lai jaunie redz, cik aviācija ir interesanta — ja bērni sapņos par darbu aviācijā, šai nozarei Latvijā ir lielas attīstības izredzes. l Gaismekļu nomaiņa administrācijas ēkā un terminālī izmaksāja 892 tūkstošus eiro, taču tas ir svarīgi ne tikai patērētās elektrī­ bas un naudas taupīšanai, bet arī siltumnīc­ efekta gāzu emisijas samazināšanai. Kopš pagājušā gada septembra lidosta Rīga ir vienīgā Baltijas valstīs, kur darbojas vides trokšņa laboratorija un ir izstrādāts rīcības plāns trokšņa samazināšanai. Kad atklājās, ka vides trokšņa pārsniegumiem pakļauti apmēram 5000 lidostas apkaimes iedzīvotāju, tika nolemts mainīt lidmašīnu pacelšanās virzienus un augstumus, tur­ klāt aviokompānija airBaltic apņēmās pa­ pildināt savu floti ar lidmašīnām, kas spēj strauji uzņemt augstumu, tādēļ trokšņa ilgums ir samazināts. SKAITĪS MINŪTES UN SMAIDUS Lielākā daļa šo uzlabojumu lidostas Rīga pasažieriem ir nemanāmi. Viņu ikdienā
 • 10. 10 ILGTSPĒJAS INDEKSS TIRGUS ATTIECĪBAS Latvijā ir vairāki uzņēmumi, kas, strādājot pēc ilgtspējīga uzņēmuma kritērijiem, mēģina ar tiem «aplipināt» arī citas kompānijas: sadarbības partnerus, piegādātājus un klientus. Ieguvums ir pārliecība, ka partneri ir godīgi un sociāli atbildīgi Ilgtspējas injekcija T ās ir tikai dažas A4 formāta lapas anketas veidā, kuras kopā ar iepirkuma līgumiem kopš šī gada janvāra saņem mazum­ tirdzniecības uzņēmuma Rimi Baltic piegādātāji visās trijās Baltijas valstīs. Vairums to uztvēruši mie­ rīgi, apgalvojot — nav nekādu problēmu at­ bildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem par attieksmi pret darbiniekiem, dažādu vielu izmantošanu ražošanā, dzīvnieku tu­ rēšanas apstākļiem, vides politiku. Taču ir piegādātāji, kuri pielikuma dēļ saminstinā­ jušies un nesteidzas to parakstīt. Cik tieši, Rimi Baltic vadība neprecizē. Taču uzsver, ka, reiz sākusi šo ceļu, turpinās to iet un aicinās sev līdzi arī piegādātājus. Arī cits liels uzņēmums — Swedbank — apņēmies ņemt vērā kritērijus, kas at­ bilst uzņēmuma ilgtspējas attīstības fakto­ riem, vērtējot finansējuma pieprasījuma pieteikumus. Pēc Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītājas Daces Helmanes vārdiem, arvien vairāk uzņē­ mumu sadarbības partneru, piegādātāju vai klientu izvēlē izvirza tās prasības, pēc kurām strādā paši. Tādējādi paši uzņēmēji veicina, ka ilgtermiņā spēs darboties tikai tās kompānijas, kurās valda godīgums un strādā motivēti darbinieki. PIRCĒJI KĻŪST PRASĪGĀKI Pievienot sadarbības līgumiem ilgtspējas pielikumu pamudināja vēlme paaugstināt preču kvalitāti, saka Rimi Baltic kvalitātes nodrošināšanas un korporatīvās atbildības vadītāja Genute Voveriene. Ja uzņēmējs ar parakstu apliecina, ka viņa firma maksā visus nodokļus, nenostrādina darbinieku virsstundās un nenodarbina bērnus, pro­ duktu ražošanā un apstrādē neizmanto ne­ atļautas ķimikālijas un citas veselībai kaitī­ gas vielas, dzīvnieki tiek aprūpēti saskaņā ar labturības noteikumiem, tad Rimi Baltic vadība tic, ka saņem no piegādātājiem la­ bas kvalitātes produktus. Rimi nepārbau­ da, vai, parakstot pielikumu, piegādātājs nemelo. «Sadarbošanās ar piegādātājiem notiek, pamatojoties uz savstarpēju uzti­ cību. Līgumus slēdzam ar piegādātājiem, kuriem uzticamies,» saka Voveriene. Rimi nepārbauda, vai piegādātājs nemelo. «Sadarbošanās notiek, pamatojoties uz savstarpēju uzticību» — Gunita Nagle FOTO—LAURISVĪKSNE,F64
 • 11. 11ILGTSPĒJAS INDEKSS Rimi Baltic kvalitātes nodrošināšanas un korporatīvās atbildības vadītāja Genute Voveriene
 • 12. 12 ILGTSPĒJAS INDEKSS Rimi pārstāvji regulāri apciemojot uzņē­ mumus, kuros notiek viņu veikalos pār­ dotās produkcijas ražošana, bet īpaša pārbaude ir tikai tiem produktiem, kas pārdošanā nokļūst ar Rimi zīmolu. Tiem ir izpētīts viss ražošanas un piegādes pro­ cess: piegādātāji ir auditēti, produkti no­ garšoti un laboratorijās testēsti. Jautāta, vai ir piegādātāji, kuriem ilgt­ spējas pielikums ir pārāk smags slogs un kuri tādēļ būtu atteikušies no sadarbības, Voveriene atbild tēlaini: «Lielākā daļa pie­ gādātāju ir gatavi piedalīties ceļojumā ar mums.» Viņa konkrēti nenosauc, vai un cik piegādātāju Rimi Baltic zaudējis jau­ no prasību dēļ, jo tās vēl esot «ieviešanas procesā». Iespējams, nevienam nav bijusi dūša kategoriski atteikties no sadarbības ar vienu no lielākajiem mazumtirgotā­ jiem, kuram ir 250 veikalu Baltijas valstīs. Latvijā jauno līgumu ar ilgtspējas pieliku­ mu noslēguši aptuveni 300 piegādātāju. «Šķiet, ikviens saprot, cik tas ir svarīgi uzņēmuma darbībai. Apliecinājumā ir ie­ kļauta vides prasību ievērošana, lai mēs būtu pārliecināti, ka uzņēmums jūtas at­ bildīgs par klimata pārmaiņām un par to, ka mūsu klienti saņems augstas kvalitātes produktus. Tas ir veids, kā mēs varam būt pārliecināti, ka līdz minimumam samazi­ nāta dažādu ķīmisku vielu izmantošana pārtikas produktu apstrādē. Tāpat mēs prasām apliecinājumu, ka preču pagata­ vošanā netiek izmantots bērnu darbs. Daļa mūsu piegādātāju ved preces no jaunattīs­ tības valstīm, kur mēdz būt bērnu nodar­ bināšanas gadījumi. Ir arī prasība, lai bo­ jātus produktus var atdot atpakaļ un par tiem atgūt naudu. Turklāt tiek ņemts vērā, vai produkts un iepakojums ir otrreiz pār­ strādājams,» stāsta Voveriene. Tātad, no vienas puses, jaunās prasības piegādātājiem Rimi izvirzījis, gādājot par preču kvalitāti. Taču, no otras puses, tās ietekmē arī klientu vērtības. «Pircēji ir kļu­ vuši zinoši un prasīgi. Sociāli atbildīga biz­ nesa noteikumu ievērošana tiešām svarīga daudziem klientiem,» saka Voveriene. Viņa stāsta, ka tagad zemākā cena nepavisam Swedbank ir izveidojusi uzņēmumu tīklu Business Network, kura platformā ir atbildīga biznesa novērtējums AR ILGTSPĒJU SAISTĪTAS VĒRTĪBAS, KAS BŪTISKAS UZŅĒMUMU VADĪTĀJIEM UN EKONOMISKI AKTĪVIEM IEDZĪVOTĀJIEM (CIK PROCENTU APTAUJĀTO TĀS ATZĪMĒJUŠI KĀ SVARĪGAS) CIK LIELĀ MĒRĀ JŪS PIEKRĪTAT APGALVOJUMAM: «IR SVARĪGI, LAI UZŅĒMUMS DARBOTOS ATBILSTOŠI ĒTIKAS PRINCIPIEM»? DATI: TNS, APTAUJĀTI 1748 LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI VECUMĀ NO 15 LĪDZ 74 GADIEM DATI: TNS 2013.GADA APTAUJA, KURĀ APTAUJĀTI 369 AUGSTĀKĀ LĪMEŅA VADĪTĀJI UN VAIRĀK NEKĀ 700 EKONOMISKI AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU 58% Pilnībā piekrītu 2% Pilnībā nepiekrītu 1% Daļēji nepiekrītu 26% Daļēji piekrītu 2% Nav atbildes 11% Ne piekrītu, ne nepiekrītu Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija Uzņēmums strādā ar peļņu Uzņēmums godīgi maksā nodokļus Uzņēmums ievēro pircēja/patērētāja intereses Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO Uzņēmums ir atbildīgs pret apkārtējo vidi Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus Uzņēmums regulāri informē sabiedrību par savu darbību Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas VADĪTĀJI IEDZĪVOTĀJI 62% 61% 54% 51% 46% 45% 49% 39% 20% 26% 17% 15% 9% 10% 6% 11% 4% 5% 4% 6% 3% 4%
 • 13. 13ILGTSPĒJAS INDEKSS nav noteicošais kritērijs preču izvēlē. Arvien vairāk pircēju grib bioloģisku, vese­ līgu pārtiku, pievērš uzmanību izcelsmes valstij un dod priekšroku vietējai produkci­ jai, izvēlas Fairtrade (godīgas tirdzniecības zīme) preces. 82% Latvijas iedzīvotāju ir svarīgi, lai uzņēmums darbotos saskaņā ar ētikas principiem, liecina 2013.gadā veikts TNS patēriņa pētījums. 48% patīk iegādā­ ties sociāli atbildīgu uzņēmumu ražotas preces, 39% iedzīvotāju pēdējā gada laikā bija pārtraukuši iegādāties to uzņēmumu ražojumus, kuru rīcību viņi neatbalsta. «Ilgtspēja ir viena no prasībām, ar ko mums jārēķinās tieši klientu prasīguma dēļ. Daudzi uzņēmumi kļūst atvērtāki sabiedrībai, godīgāki, jo viņi saprot, ka tā kļūst daudz interesantāki klientiem. Atbildīgi uzņēmumi ir arī daudz atraktī­ vāki darba ņēmējiem,» saka Voveriene. «Mūsu klienti ietekmēja mūsu prasības ražotājiem un norādīja virzienu, pa kuru vajadzētu iet.» ATBILDĪGA BIZNESA NOVĒRTĒJUMS Līdzīgas prasības sadarbības partneriem un uzņēmumiem, kuri pretendē uz finan­ sējuma saņemšanu, izvirza arī Swedbank. Banka pati savā darbībā cenšas ievērot ilgtspējīgas darbības pamatprincipus un mudina arī partnerus tos ņemt vērā, stāsta Jānis Paiders, Swedbank mazo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs. Viņš uzsver, ka Swedbank korporatīvo klientu vidū ir vairāk nekā 85 000 uzņēmumu, tādēļ svarīgi klientiem piedāvāt ne tikai bankas pakalpojumus, bet arī vidi uzņēmumu ilgt­ spējīgai attīstībai. «Tāpēc esam izveidojuši Swedbank uzņēmumu tīklu Business Network, kura platformā ir atbildīga biznesa novērtē­ jums. Tas katram no uzņēmumiem ļaus skaidrāk atspoguļot esošo situāciju, pie­ vērst uzmanību ilgtspējai kā uzņēmuma attīstības pamata faktoram un likt uzņē­ mējiem aizdomāties par to, ko darīt, lai uzlabotu savus rezultātus,» stāsta Paiders. Novērtējumā uzņēmējiem jāatbild uz jau­ tājumiem, kas saistīti ar spēju racionāli izmantot resursus un radīt peļņu, ņemot vērā tādus faktorus kā kompetenti darbi­ nieki, sakārtota biznesa vide, stabilas at­ tiecības ar piegādātājiem un partneriem, arī darba vides sakārtotība un ārējā finan­ sējuma pieejamība. Interesants ir Swedbank secinājums, ka gandrīz katram piektajam uzņēmējam nav attīstības plāna — tas vai nu ir tapšanas stadijā vai arī uzņēmēji tam neredz jēgu, jo biznesa vide ir ļoti mainīga. «Taču, lai arī biznesa vide patiešām ir mainīga, uzņē­ mējiem ir nepieciešams plānot un domāt vienu soli uz priekšu,» aizrāda Paiders. «Mazajiem un vidējiem uzņēmējiem tas ir tikpat svarīgi cik lielajiem, jo cīņā par klientu ir iesaistīts ikviens.» Arī vērtējot finansējuma pieteikumus, tiek ņemti vērā kritēriji, kas lielā mērā ir Indriķis Liepa, zvērināts advokāts, biroja Borenius partneris J au vismaz desmit gadus, rēķi­ noties ar klimata pārmaiņām, piesārņojumu un resursu izsī­ kumu, ekonomisti spriež par jauniem ilgtspējīgas attīstības risinājumiem. Viena no dzī­ votspējīgām idejām resursu racionālai izmantošanai ir nodrošināt patērētāju vajadzības, iznomājot preces un pakal­ pojumus — koplietojot, nevis katram ie­ gādājoties individuālas preces. To sauc par dalīšanās ekonomiku, kas Latvijā jau ļoti labi darbojas. Labs piemērs ir interneta resursi dzīvokļu iznomāšanai (AirBnb.com) vai cilvēku pārvadāšanai (Uber.com). Latvijā darbojas savstarpējo aizdevu­ mu platforma Mintos, kas saved kopā cilvēkus, kuriem vajag līdzekļus savu mērķu īstenošanai, ar cilvēkiem, kuri savus neizmantotos līdzekļus ir gatavi investēt. Koplietošanas principi tiek īstenoti arī Andele Mandele, Otrā elpa, iBook.lv veikalos. Ja cilvēki vienojas ik dienu braukt uz darbavietu ar vienu, nevis divām vai trim mašīnām, arī tas ir dalīšanās ekonomikas piemērs. Visos gadījumos svarīgākais princips ir resur­ su racionāla izmantošana — pārdod vai dalās ar to, kas pašam lieks. Tas nav nekas jauns, princips ir tikpat sen pa­ zīstams kā tirgus laukumi. Taču pēdējos gados šis ekonomi­ kas veids ir īpaši uzplaucis. Tas saistīts ne tikai ar ideju par racionālu resursu izmantošanu, bet arī ar informācijas tehnoloģiju pieejamību — pasaulē ir ne­ skaitāmi daudz vietņu, kur var vieno­ ties, piemēram, par dzīvokļu, mašīnu, citu īpašumu vai pakalpojumu koplie­ tošanu. Viena no šo vietņu galvenajām funkcijām ir uzticības veidošana un pastāvīga uzturēšana starp dalīšanās ekonomikas dažādajiem partneriem. Idejas ilgtermiņā nevar izdzīvot, ja ne­ pastāv uzticība starp iesaistītajām per­ sonām. Dalīšanās ekonomikas ideja var būt arī atspēriens mazajam biznesam. Piemēram, sākumā kāds tikai kolēģus vadā ar mašīnu no mājām uz darbu un atpakaļ, bet pēcāk izveido pasažieru pārvadājumu firmu. l EKSPERTA VIEDOKLIS Jauna atbildības forma — dalīšanās ekonomika uzņēmuma ilgtspējas attīstības faktori: pietiekams uzņēmuma paša kapitāls, spēja veikt ieguldījumus, pamatota biznesa ide­ ja, caurskatāma, saprotama un pietiekama finanšu plūsma, pozitīvs pašu kapitāls un pozitīvi peļņas rādītāji, pozitīva kredītvēs­ ture. «Izskatot finansēšanas pieteikumus, banka raugās uz klienta līdzšinējo sniegu­ mu, kas atspoguļojas finanšu datos, un to, kā jaunais finansējums ietekmēs klienta uzņēmējdarbību. Jo vairāk uzņēmēji plā­ nos un domās par attīstību, jo vienkāršāk tiem būs pieņemt lēmumus par to, kas pašlaik uzņēmumam nepieciešams. Mums savukārt arī būs daudz saprotamāki argu­ menti, kādēļ tieši šis attīstības scenārijs ir klientam piemērotāks,» stāsta Paiders. INTERESĒ GODĪGS BIZNESS Gan Rimi, gan Swedbank prasības piegādā­ tājiem un klientiem ir saistītas ar viņu pašu vēlmi nodrošināties pret neveiksmīgu sa­ darbību, kas radītu zaudējumus, un iegūt uzticamus partnerus. Tomēr vienlaikus abi lielie uzņēmumi ietekmē uzņēmējdar­ bības vidi, veicinot tajā godīgumu un atbil­ dību darbinieku un klientu priekšā. Piecu gadu laikā ilgtspējas indeksa no­ vērtējumā piedalījušies ap 70—80 lielo uz­ ņēmumu. Tas ir maz, zinot, ka valstī ir ap 200 lielo uzņēmumu, saka Dace Helmane no Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta. Piedāvājot atbildīgā biznesa no­ vērtējumu, Swedbank palīdz plašāk popu­ larizēt ilgtspējas politiku uzņēmumu vidū. Tāpat arī Rimi ilgtspējas pielikums līgu­ miem ar piegādātājiem paceļ augšup pra­ sību latiņu uzņēmējdarbības vidē. Turklāt Swedbank sadarbībā ar Korporatīvās ilgt­ spējas un atbildības institūtu izstrādā atbil­ dīga biznesa novērtējumu, kas paredzēts visiem uzņēmumiem, kuros darbinieku skaits nepārsniedz 50. Vienlaikus Swedbank Business Network un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vietnēs tas būs pie­ ejams ikvienam uzņēmumam, kura vadītā­ ji un darbinieki grib zināt, vai un cik lielā mērā tā darbība atbilst ilgtspējas politikai. «Arvien vairāk uzņēmumu sadarbībā ar citiem uzņēmumiem izvirza prasības, kas pēc būtības atbilst ilgtspējas politikai,» saka Helmane un nosauc tikai dažus no sev zināmajiem: Aldaris, Cemex, LatRosTrans. «Kritēriji ir dažādi, bet būtība ir viena: ir in­ terese sadarboties ar uzņēmumiem, kuros ir atvērta un godīga biznesa politika, atbil­ dīga attieksme pret darbiniekiem un vidi. Protams, ir jāievēro visas valsts likumu nor­ mas un vispārpieņemtie ētikas standarti. Ja iedziļinās, šādas prasības ir vēl stingrākas par tām, ko izvirza valsts ar likumiem un dažādiem normatīvajiem aktiem.» Tas vairo cerības, ka pēc kāda laika nevienam vairs nevajadzēs īpaši skaidrot, kādēļ ir izdevīgi būt godīgam un sociāli atbildīgam. Uzņēmēji paši būs panākuši, ka šīs vērtības ir tikpat pašsaprotamas kā pieklājība vai ētikas standarti. l
 • 14. 14 ILGTSPĒJAS INDEKSS CILVĒKI Ir izveidojusies jauna darbinieku paaudze, kuru garlaiko nīkšana viena amata, darbavietas un noteiktu darba stundu rāmjos. Viņus interesē daudzveidīga iesaistīšanās uzņēmuma dzīvē, nemitīga sevis pilnveidošana. Kā uzņēmumam uzrunāt jaunos darbiniekus, vienlaikus nezaudējot saikni ar pieredzējušiem senioriem? Ārpus rāmjiem I kdienas darbs Cēsu alus ražošanas tehnologam Ērikam Velceram– Jonītim nav saistīts ar alus recep­ tūru izstrādi. Taču, strādājot alus darītavā, viņš bija nogaršojis ne­ filtrētu, biezu alu, kas atgādina mājās brūvēto, un tas viņam šķita spē­ cīgs un gards. Tādēļ, kad pirms dažiem gadiem alus ražotne sarīkoja inovāciju nedēļu ar aicinājumu ikvienam darbi­ niekam nākt klajā ar kādu ideju darba uzlabošanai vai uzņēmuma attīstībai, Ēriks ieteica šādu alu un pat bija izdomā­ jis tam nosaukumu Pagraba nefiltrētais. Izrādījās, ka šādam alum Latvijā ir gana daudz cienītāju — Pagraba nefiltrētais ta­ gad ir viens no veiksmīgākajiem jauna­ jiem Cēsu alus produktiem. «Tā bija ideja, kas mūsu produktu attīstības komandā nebija radusies, bet kolēģi izdomāja, pa­ mēģināja un radīja veiksmīgu produktu,» darbinieku iesaisti komentē Cēsu alus va­ dītāja Eva Sietiņsone–Zatlere. Pagājušajā gadsimtā tā būtu neparasta situācija — darbinieks iesaistās procesos, kas nav saistīti ar viņa tiešajiem pienāku­ miem. Bet tagad, 21.gadsimtā, tā būs aiz­ vien biežāk un biežāk. Jauno darbinieku paaudzi interesē izaicinājumi. Aiz mugu­ ras tie laiki, kad galvenais bija jautājums: cik maksā? Tagad ir svarīgāk, vai darba devējiem un ņēmējiem ir kopīga vērtību izpratne, vai uzņēmums ir godprātīgs un maksā visus nodokļus, vai tas ir sociāli at­ bildīgs. Īsāk sakot, tā dēvēto millennium jeb tūkstošgades paaudzi interesē, vai uz­ ņēmums, kurā viņi strādā, ir ilgtspējīgs un piedāvā attīstības iespējas. CILVĒKUS VIENO VĒRTĪBAS Pirms pieciem gadiem reti kurš Cēsu alus darbinieks zināja, kādas ir viņa uzņēmuma vērtības, daudziem bija priekšstats, ka nav dižu iespēju ar priekšlikumiem mainīt dar­ ba vidi vai produkciju, blāvs bija arī skatī­ jums par kompānijas attīstības izredzēm. Uzņēmums no mazas alus darītavas bija kļuvis par vienu no lielākajām alus ražot­ nēm Latvijā, bet 2010.gadā veiktajā dar­ binieku apmierinātības pētījumā nekāda priecīga aina nepavērās — it kā faktam par straujo izaugsmi nebūtu nekāda sakara ar darbinieku dzīvi. «Inovāciju kastītes nedarbojas.» Cēsu alus izšķīrās par vienkāršu risināju­ mu — ik gadu rīkot inovāciju nedēļu, kurā cilvēki strādā grupās, piedāvā ide­ jas un tās aizstāv — Gunita Nagle ILUSTRĀCIJA—FREEPIK
 • 15. 15ILGTSPĒJAS INDEKSS Wunderkraut Rīgas biroja vadītājs Ernests Gabrāns. KĀ ĒRTĀK SAZINĀTIES AR DAŽĀDU PAAUDŽU PĀRSTĀVJIEM UZŅĒMUMĀ? AVOTS: ANO VETERĀNI VECUMĀ VIRS 56 GADIEM SARUNAS KLĀTIENĒ X PAAUDZE VECUMĀ NO 36 LĪDZ 45 GADIEM ELEKTRONISKAIS PASTS TŪKSTOŠGADES PAAUDZE VECUMĀ NO 26 LĪDZ 35 GADIEM TELEFONA ĪSZIŅAS PĒCKARA PAAUDZE VECUMĀ NO 46 LĪDZ 55 GADIEM TELEFONZVANI DIGITĀLIE BĒRNI VECUMĀ NO 18 LĪDZ 25 GADIEM FACEBOOK UN TWITTER
 • 16. 16 ILGTSPĒJAS INDEKSS Tādēļ jau nākamajā gadā tika izveidota ko­ manda, kas ķērās pie uzņēmuma vērtību iedzīvināšanas projekta. Pēdējo piecu gadu laikā uzņēmums ir būtiski reorganizējies, uzlabojusies komunikācija un kolēģu attiecības, kas darbinieku mainību samazinājis par as­ toņiem procentiem. Uzņēmuma vadītāja Eva Sietiņsone–Zatlere to gan uzskata par mazsvarīgu progresa rādītāju. Par daudz lielāku ieguvumu viņa uzskata darbinie­ ku iesaisti dažādu risinājumu meklēšanā un visiem kopīgu izpratni par uzņēmuma vērtībām. «Tas ir galvenais, kas mums ir — vēr­ tības satur kopā mūsu kompāniju,» saka Sietiņsone–Zatlere. Viņa tās nosauc: po­ zitīva attieksme, orientēšanās uz klientu, Latvijas tirgus izpratne, komandas darbs un atbildība. Šķiet, nav lielas atšķirības no vērtībām, ko augstā vērtē tur lielākā daļa uz klientiem vērsto uzņēmumu. Taču pē­ dējos gados Cēsu alus daudz strādājis, lai šo vērtību izpratne būtu līdzīga visiem 220 uzņēmuma darbiniekiem. Piemēram, pērn bija 60—70 dažādu veidu tikšanos, kurās strādājošie pārsprieda uzņēmuma vērtību izpratni. Katrs no darbiniekiem ir uzrakstījis savu misiju jeb mērķi, kas sva­ rīgs viņa paša pilnveidei un uzņēmuma at­ tīstībai. Tas ir viens iedvesmojošs teikums, taču devis pārliecību, ka katrs cilvēks ir svarīgs Cēsu alum, katrs ir sava amata lie­ lākais meistars. Kopš 2011.gada ik pēc diviem gadiem tiek organizēts darbinieku apmierinātī­ bas mērījums, kurā ir jautājumi arī par uzņēmuma vērtībām un kolēģiem, kuri ar savu darbu tās pārstāv vislabāk. Tagad vairāk nekā 90% Cēsu alus darbinieku ne tikai zina, kādas ir kompānijas vērtības, bet labprāt izsaka priekšlikumus, iesaistās dažādos projektos, pozitīvi vērtē izmai­ ņas, viņiem ir pārliecība par uzņēmuma izaug­smi. «Tas ir mūsu veiksmes pamatā. Cilvēki ir labās domās par kompāniju,» se­ cina vadītāja. Ja darbinieks strādā saskaņā ar uzņē­ muma vērtībām, viņš jūtas piederīgs uzņē­ mumam, un tas ir ļoti svarīgi — tas pasargā no lielas darbinieku mainības, secinājusi Aiva Eiduka, komunikācijas vadības kon­ sultāciju uzņēmuma McCann Consulting projektu vadītāja. Viņa ievērojusi, ka div­ desmitgadnieki un trīsdesmitgadnieki jau darba intervijās pirms pievienošanās uz­ ņēmumam nekautrējas painteresēties, kā­ das ir tā vērtības. Viņiem svarīgi, lai tās sa­ skan ar viņu personisko pārliecību. Ja viņi ikdienas dzīvē cenšas būt godīgi, tad iztin­ cina, vai uzņēmums maksā nodokļus. Ja atbalsta zaļo dzīvesveidu, tad grib strādāt organizācijā, kas ir saudzīga pret vidi un piedomā par resursu taupīšanu. «Ja vēr­ tību izpratne ir līdzīga, darbinieki arī sev uzticētos pienākumus spēj labāk izprast. Piemēram, ja uzņēmuma vērtība ir attīstība, tad katrs zina: viņam ir svarīgi attīstīties kā individualitātei, tas vajadzīgs gan viņa personības, gan uzņēmuma attīs­ tībai,» skaidro Eiduka. KOMANDĀ IZGARŠO PROCESU Pēdējo piecu gadu laikā Cēsu alū būtiski ir mainīta darba organizācija — nav vairs priekšnieku, kas vienpersonīgi pieņem lē­ mumus, un padoto, kas paklausīgi pilda rī­ kojumus. Tagad visi strādā pēc komandas principa: dažādu mērķu sasniegšanai iz­ veidotas komandas, katrai no tām ir cits vadītājs un mērķi. Piemēram, ir ilgtspē­ jas komanda, produktu attīstības koman­ da. Šāda darba organizācija atbilst mūs­ dienu darba ņēmēju prasībām — daudzi vairs negrib būt izpildītāji, bet iesaistīties gan risinājumu meklēšanas, gan lēmu­ mu pieņemšanas procesos, saka Eiduka. Uzņēmumiem, kas domā par ilgtspējīgu attīstību, noteikti jāieklausās darbiniekos. «Inovāciju kastītes nedarbojas, to uz­ reiz varu pateikt citu uzņēmumu vadītā­ jiem,» Sietiņsone–Zatlere saka par vienu no agrāko laiku idejām, ka darbinieku iesaisti var panākt, ļaujot savu inovāciju priekšli­ kumu iesniegt īpaši šim nolūkam izveidotā «pastkastē». Lasījusi daudzus pētījumus, cik uzņēmuma ilgtspējai svarīga darbinie­ ku līdzdalība, viņa izšķīrās par vienkāršu un nesamākslotu risinājumu — nolēma ik gadu rīkot inovāciju nedēļu, kurā cilvēki strādā grupās, piedāvā idejas un tās aiz­ stāv. Šādā nedēļā izjūk visu departamentu un amatu robežas — vienā komandā strā­ dā pārtikas tehnologi, loģistikas speciālisti un grāmatveži, priekšnieki un padotie. Ja kāda ideja tiek veiksmīgi īstenota, tās au­ tori saņem balvas. «Ik gadu līdz pat 30% sortimenta ir jauna produkcija, tādēļ dar­ binieku idejas ir ļoti nozīmīgas. Piemēram, Pagraba nefiltrēto alu, kas bija kolēģa ideja, labi pērk,» stāsta Sietiņsone–Zatlere. Tagad katru gadu pēc inovāciju ne­ dēļas rodas vairākas idejas, ko apsvērt. Turklāt tie Cēsu alus darbinieki, kas ierau­ ga savu ierosinājumu realizētu, to uzska­ ta par lielāko balvu, daudz vērtīgāku par naudas prēmiju. «Viņi par to stāsta radiem un draugiem, un tas lepnums, ar kādu viņi klāsta par jauno produktu, nav salīdzi­ nāms ne ar kādu reklāmu,» piebilst Cēsu alus sabiedrisko attiecību vadītāja Agita Baltbārde. Iespējams, iedrošinājumu šķilt jaunas idejas deva projekts Meistarklases. Savulaik uzņēmumā valdīja pieņēmums — ja cilvēki strādā alus darītavā, tad jau visi zina alus brūvēšanas tehnoloģijas. Taču, runājot ar kolēģiem, atklājās, ka daudzi šaubās, vai viņu priekšstati atbilst realitātei. «Sākām rīkot darbiniekiem alus meistarklases, ku­ rās notiek alus degustācija un iepazīstina ar alus darīšanas procesu. Tagad visi mūsu 220 darbinieki, ne tikai mārketinga speciā­ listi, zina, ar ko un kāpēc atšķiras dažādu alus veidu garšas, krāsas un smaržas,» saka Sietiņsone–Zatlere. KĀ PIESAISTĪT? Cēsu alū daudzi darbinieki ir gados jauni: 39% vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu, 46% ir vecumā no 30 līdz 50 gadiem. Vadītāja pieļauj — fakts, ka Cēsu alus kopš 2013.gada ilgtspējas indeksa novērtējumā atbilst zelta kategorijai, piesaista gados jaunos. Viņiem tā ir zīme, ka uzņēmums ir sociāli atbildīgs, tajā ir labi un droši darba Vispirms jādefinē, kas ir ietekmes puses: klienti, darbinieki, sabiedrība, piegādātāji, investori. Jāaptaujā ietekmes puses, uzzinot, kādas ir viņu personīgās vērtības. Visbiežāk minētās vērtības var izvirzīt uzņēmumam. Tiek veidotas komandas vai darba grupas, kas aptver visus uzņēmuma darbiniekus un kuru mērķis ir definēt, skaidrot un iedzīvināt vērtību izpratni. Parasti šis darbs ilgst vismaz vienu gadu. Vērtību iedzīvināšanā svarīgi neatslābt un būt radošiem. Jo radošāka pieeja, jo labāks rezultāts. Jābūt skaidram plānam, kā izpratni par uzņēmuma vērtībām nodot jaunajiem darbiniekiem. Regulāri jārīko darbinieku apmierinātības mērījumi, kuros tiek monitorēta arī vērtību izpratne. PIECI SOĻI, KĀ UZŅĒMUMĀ VIENOTIES PAR VĒRTĪBĀM INFORMĀCIJA: AIVA EIDUKA, KOMUNIKĀCIJAS VADĪBAS KONSULTĀCIJU UZŅĒMUMA MCCANN CONSULTING PROJEKTU VADĪTĀJA 1 2 3 4 5 Uzņēmuma vadībai jārēķinās, ka daudzi darba ņēmēji vairs negrib būt izpildītāji, bet iesaistīties risinājumu meklēšanā un lēmumu pieņemšanā, secina Aiva Eiduka, komunikācijas vadības konsultāciju uzņēmuma McCann Consulting projektu vadītāja FOTO—RITVARSSKUJA/CĒSUALUSARHĪVS
 • 17. 17ILGTSPĒJAS INDEKSS apstākļi, videi draudzīga ražošana un ie­ spējas izglītoties. «Jauniešiem ir svarīgi, lai uzņēmumu mērķi sniedzas tālāk par biznesu un peļņu,» apgalvo Sietiņsone– Zatlere, kura darba pārrunās ievērojusi, ka jaunieši nopietni iztincina, vai tiek maksāti visi nodokļi un kā izpaužas rūpes par dažā­ dām darbinieku grupām. «Vislielākos izaicinājumus darba de­ vējiem pašlaik sagādā tā dēvētā tūkstoš­ gades paaudze,» saka Eiduka no McCann Consulting. Viņa stāsta, ka vairums jaunie­ šu, izvēloties darbavietu, pievērš uzmanī­ bu tā reputācijai. «Tas nozīmē, ka sociālā atbildīguma loma nākotnē pieaugs — jaunā paaudze to sāk pieprasīt. Uzņēmumiem vajadzēs vairāk domāt par darbības caur­ skatāmību, par atbildību pret vidi un sa­ biedrību,» paredz Eiduka. 2014.gadā personāla atlases kompā­ nijas Amrop pētījumā Employer Branding Index secināts, ka 91% no tā dēvētās tūkstošgades paaudzes neplāno palikt vienā darbavietā ilgāk par trim gadiem. «Viņiem vienkārši kļūst garlaicīgi. Viņu dzīves ritms ir daudz aktīvāks par rutīnu darbavietā. Tādēļ jāņem vērā jauniešu vēlme izglītoties. Atalgojumam, protams, ir nozīme, bet, ja darba devējs piedāvā mācības, rotāciju pa dažādiem amatiem, elastīgu darba laiku, iespējas strādāt no mājām, jaunajiem tas nozīmē izraušanos no rutīnas,» iespējamos risinājumus ko­ mentē Eiduka. Cēsu alū secināts — gan ražotnē, gan birojā strādājošajiem jauniešiem līdzās atbalstam mācībās svarīgi, lai viņu rīcībā būtu mūsdienīgas tehnoloģijas. Ja Cēsu alū ir jaunas, no Vācijas atvestas iekārtas, tas jaunos profesionāļus piesaista tikpat ļoti kā planšetdatori. «Viņi ir auguši digitālā vidē, viņu spējas apstrādāt lielu informāci­ jas daudzumu ir lielākas nekā citām paau­ dzēm,» jauno darbinieku paaudzi raksturo Eiduka. Viņa zina stāstīt par gadījumiem, kad darba devēji ir lieguši darbiniekiem izmantot sociālos tīklus, domādami — tie traucē darbam. Taču pieredze liecina, ka tā ir kļūda: gados jaunie speciālisti ar so­ ciālo tīklu palīdzību iegūst arī profesionāli svarīgu informāciju, un tas ceļ viņu darba efektivitāti. Turklāt viņiem sociālie tīkli un tīmeklis ir svarīgi arī komunikācijai. Tikpat liels izaicinājums uzņēmumiem ir piesaistīt arī seniorus. Sabiedrība nove­ co. 2030.gadā vairums Latvijas iedzīvotāju būs vecāki par 45 gadiem. Jau pēc pieciem gadiem pensijas vecuma cilvēku būs vai­ rāk nekā bērnu un jauniešu vecumā līdz 18 gadiem, brīdina tirgus un sociālo pētījumu kompānija GfK Baltic. Līdz šim Cēsu alus nav īpaši piedomā­ jis, kā noturēt uzņēmumā gados vecos spe­ ciālistus. No visiem darbiniekiem 15% ir vecāki par 50 gadiem, vecākajam Cēsu alus darbiniekam ir 67 gadi. Taču, kad Cēsu alus darbinieki redzēja, cik ļoti ieinteresēti uzņēmuma sekmēs ir tā bijušie darbinie­ ki, viņi nolēma atbalstīt viņu kluba izveidi. Pašlaik senioru klubā ir ap 30 biedru, kas rīko ekskursijas pa alus darītavām Latvijā un ārpus tās, vērtē jaunos produktus, re­ gulāri tiekas. Vairums Latvijas uzņēmumu vēl nedo­ mā par to, vai un kā ieinteresēt pieredzēju­ šos, arī pensijas vecuma speciālistus, seci­ nājusi Eiduka. «Par to būtu svarīgi domāt, jo vecākās paaudzes darbinieki ir ļoti uzti­ cīgi savai darbavietai. Viņi ir daudz lojālāki darba devējam nekā jaunieši. Vecākiem cilvēkiem ir arī liela zināšanu bāze, kas jau­ niešiem vēl ilgi nebūs, varbūt pat nekad,» viņa saka. Viens no veidiem, kā viņa iesa­ ka piesaistīt seniorus ikdienas darbam, ir mentoru programmu veidošana, lai vei­ cinātu pieredzes apmaiņu paaudžu vidū. Jaunajiem parasti patīk, ja kāds viņiem palīdz iejusties darba vidē, savukārt piere­ dzējušajiem ir svarīgi just, ka viņu zināša­ nas tiek novērtētas. LAIKS INVESTĒT DARBINIEKOS Viens no ilgtspējīga uzņēmuma kritērijiem ir arī dzimumu līdztiesības ievērošana. Abu dzimumu iesaiste lēmumu pieņem­ šanā nodrošina viedokļu dažādību un to, ka tiek ņemtas vērā gan sieviešu, gan vīrie­ šu vajadzības. Bet, cik novērojusi Eiduka, Latvijā tam uzņēmumos nepievērš nekādu uzmanību. Lielajos uzņēmumos struktūr­ vienību vadītāju līmenī valda dzimumu līdztiesība, taču šo uzņēmumu valdēs tikai 21% locekļu ir sievietes, secināts 2014.gada pētījumā Sieviešu un vīriešu situācijas izpē- te Latvijas lielajos uzņēmumos. Tikai 12% uzņēmumu valdē ir dzimumu līdzsvars. Cēsu alū 64% uzņēmuma darbinieku ir vīrieši, bet valdē puse ir sievietes, gandrīz puse sieviešu ir arī otrā līmeņa vadībā. «Bet tas nav izveidojies mērķtiecīgas po­ litikas rezultātā, drīzāk tādēļ, ka nav bijis negatīvas diskriminācijas — ne apzinātas, ne neapzinātas,» saka Sietiņsone–Zatlere. «Iespējams, tas saistīts ar mani, jo vadu uzņēmumu jau vairāk nekā desmit gadu. Nekad dzīvē neesmu diskriminējusi sie­ vietes, mūsu uzņēmumā sievietēm un vī­ riešiem ir bijušas vienlīdz lielas iespējas veidot karjeru.» Sporto darbā Desmit gadu laikā, kopš Swedbank darbojas sporta klubs, mainījies gan aktīvistu skaits, gan vidējais vecums — tagad vairums ir trīsdesmit un četrdesmitgadnieki, kuri grib ikdienas fiziskās aktivitātes, bet pēc darba dod priekšroku ģimenei un bērniem. Tādēļ bankā izstrādāta dzīvesveida programma Aktīvs. Vesels. Iedvesmots, kuras mērķis ir iesaistīt darbiniekus fiziskajās aktivitātēs darba laikā. Swedbank darbinieki tiek mudināti kabinetos pavingrot, pusdienas pārtraukumā izbraukt ar riteni vai paskriet pa darbavietas apkaimi, bankas galvenajā ēkā ir sporta zāle un velotrenažieri. Virtuālie apskāvieni vislabākajam kolēģim Web pakalpojumu sniedzējs Wunderkraut Latvia darbinieki ar virtuālajiem apskāvieniem nosaka katra mēneša labāko kolēģi, kurš saņem naudas balvu un var izlemt, kā to likt lietā. Taču ir viens nosacījums — nauda jāizmanto visa kolektīva noskaņojuma vai apkārtējās vides uzlabošanai. Katram darbiniekam īpaši labumi Izpētot Lattelecom darbiniekiem sniegtos labumus, uzņēmuma personāla attīstības un motivācijas nodaļa secināja, ka tie pilnībā netiek izmantoti, jo darbinieku vajadzības atšķiras. Tādēļ tika izveidota darbinieku lojalitātes programma Lattelecom Plus ar mērķi nodrošināt ikvienam noderīgus labumus. Tagad katram ir iespēja izvēlēties sev visvajadzīgāko: veselības un uzkrājošās apdrošināšanas produkus, brīvdienas, apmaksātu degvielu un autostāvvietu, izglītību sev vai bērniem. IDEJAS DARBINIEKU LOJALITĀTES PROGRAMMĀM Ik pēc diviem gadiem Cēsu alus organizē darbinieku apmierinātības mērījumus Iepriekšējos gados uzņēmumu izmisī­ gā tiekšanās pēc peļņas noveda pie tā, ka vairums gādāja par klientu apmierinātību, mazāk — par darbiniekiem. Taču ilgtspē­ jīgā uzņēmumā rūpēm par klientiem un darbiniekiem jābūt vienlīdz svarīgām. Pēc Eidukas vārdiem, tā ir joma, kur darba de­ vēji var sevi pilnveidot. «Jāsāk domāt par investīcijām darbiniekos,» viņa iesaka. l
 • 18. 18 ILGTSPĒJAS INDEKSS DARBA VIDE Mūsu Baltijas jūras kaimiņi somi aplēsuši — ik mēnesi tautsaimniecība zaudē aptuveni divus miljardus eiro, jo nepietiekami efektīvi iekārtotā darba vidē notiek negadījumi vai darbinieki vienkārši nevar strādāt ar pilnu jaudu. Kā darba aizsardzība var palīdzēt kāpināt uzņēmumu produktivitāti arī Latvijā? Strādāt gudri, nevis smagi S limnīcu diktofonu centrā, kur darbinieki datorā ievada mediķu rakstiskas vai ierunā­ tas piezīmes pacientu slimī­ bu vēsturēs, darba efektivi­ tāte bija vāja — daudz kļūdu, zaudēts laiks, tās labojot, pārslodzes dēļ pārguruši darbinieki, nespēja tikt galā ar pienākumiem. Pie darba efektivitātes uzla­ bošanas ķērās centra jaunā vadītāja. Viņas risinājums bija vienkāršs — iemācīt teksta ievades operatoriem pareizi rakstīt ar da­ toru un ērti iekārtot darbavietu. Divu die­ nu mācībās, uzņēmumam tērējot līdzekļus aptuveni 10 mācību stundām, darbinieki apguva jaunās prasmes. Rezultāts bija gan­ drīz vai taustāms — ievērojami palielinājās tekstu ievades ātrums, jo saruka kļūdu skaits, kuru labošanai agrāk tika patērētas vismaz divas sekundes uz katru pārrak­ stīšanos. Paskaitiet, cik tas sanāk darba dienas beigās! Samazinājās arī darbinieku sūdzības par pārgurumu un pārslodzi. Šo piemēru Rīgas Stradiņa universi­ tātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš min kā paraugu tam, ka darba aizsardzībā daudz var izdarīt, apstājoties ikdienas skrējienā un padomājot. Vanadziņš, sekojot līdzi pasaules ten­ dencēm, redz — daudzas valstis jau ir sa­ pratušas, ka darba aizsardzība ir ne tikai humāns jautājums, bet arī ekonomisks. Eiropas Savienības valstīs aplēsts, ka slik­ ta darba vide rada zaudējumus vidēji 2,6—3,8% apmērā no iekšzemes koppro­ dukta. Viens no lielākajiem rādītājiem par darba aizsardzības neīstenošanas radītiem zaudējumiem ir Austrālijas ekonomikai — pat 4,8% no IKP. Ja šo Austrālijas procentu attiecinātu uz Latviju, zaudējumi būtu mil­ zīga summa, kas netiek nopelnīta ik gadu, — 1,1 miljards eiro. Bet nav pat jāskatās uz Austrāliju — Baltijas jūras otrā krastā Somija savā zi­ ņojumā par 2012.gadu aplēsusi, ka valsts tautsaimniecības zaudējumi sliktas darba vides dēļ gadā pārsniedz 24 miljardus eiro, tātad vairāk nekā divus miljardus eiro mē­ nesī. Par to, kā šo naudu nezaudēt, sāk do­ māt arvien vairāk uzņēmumu, kas cenšas padarīt savu darba vidi efektīvāku, saudzē­ jot darbinieku veselību, laiku un uzlabojot finanšu rezultātus. SLIŅĶU SAPŅA ĪSTENOŠANA Darba aizsardzība nenozīmē tikai darbinie­ ku drošību, pasargājot no nelaimes gadīju­ miem, bet arī pareizu darba organizāciju. Tā savukārt uzlabo produktivitāti. Tieši zema produktivitāte ir būtiska problēma Latvijā — salīdzinot ar skandināviem, mēs strādājam divreiz sliktāk un divreiz ilgāk, komentē Vanadziņš. Nemaz nerunājot par ES valstīs aplēsts, ka slikta darba vide rada zaudējumus vidēji 2,6—3,8% apmērā no IKP — Māra Miķelsone
 • 19. 19ILGTSPĒJAS INDEKSS PROGRAMMĒTĀJA KRŪŠU KURVJA MUSKULATŪRAS NOSLODZE RSU Darba drošības un vides veselības institūta pētījums PIRMS ERGONOMIKAS UZLABOŠANAS PĒC ERGONOMIKAS UZLABOŠANAS DARBA NEDĒĻAS SĀKUMĀ NO RĪTA DARBA NEDĒĻAS BEIGĀS VAKARĀ DARBA NEDĒĻAS SĀKUMĀ NO RĪTA DARBA NEDĒĻAS BEIGĀS VAKARĀ Jo košāks sarkanums, jo augstāka temperatūra vāciešiem, kuru profesionālās izglītības sis­ tēma tiek uzskatīta par labāko. «Daļa no produktivitātes ir saistīta ar to, kā uzņēmumā ir organizēts darbs. Būtībā tas ir sliņķu sapnis — strādāt mazāk, saņemt vairāk,» smejas eksperts. Viņš studentiem minot piemēru ar sniega lāpstu — no pa­ domju laikiem daudzi atceras lielās finiera sniega lāpstas, ar kurām bija grūti notīrīt sniegu no ietves. Tagad lāpstas ir uzlabotas — ar ieliekumiem, ērtākiem rokturiem, no vieglāka materiāla. Katrs, kas pamēģinājis strādāt ar tām, saskata atšķirību, ka darbs rit ātrāk un vieglāk. Jā, tāda lāpsta maksā dārgāk. Vai to pirkt, un ko darīs sētnieks, kurš par stundu ātrāk būs notīrījis sniegu? «Tā mēs varam rēķināt, kā samazināt darba slodzi, un ar to kaut ko iegūt,» uzņēmējiem dod padomu Vanadziņš. Darba aizsardzībā, rēķinot vidējo ekonomisko izdevīgumu, pamata atziņa ir tāda: katrs ieguldītais eiro darba devējam ienes vidēji 2—5 eiro. Kāpēc Latvijas uzņēmumi un darbi­ nieki ir mazāk efektīvi? Pēc Vanadziņa domām, tas skaidrojams ar to, ka pārsva­ rā uzņēmēji Latvijā nav mācījušies pareizi domāt par darba organizāciju un aizsar­ dzību. Pat tie, kam kabatā ir augstskolas diploms uzņēmējdarbībā, Vanadziņa se­ mināros brīnās, kā darba aizsardzība ir saistīta ar produktivitāti. To, kāpēc jādo­ mā par darbinieku labsajūtu un veselību, Vanadziņš atgādina ar pazīstamu teicienu: tu vari ieguldīt 10 miljonus «dzelžos», bet, ja nav cilvēku, kas ar tiem strādā, tad tie ir tikai dzelži. Un te nav atšķirības, vai šie «dzelži» ir datori vai konservu ražošanas lī­ nija. «Angļiem ir teiciens: nestrādā smagi, bet gudri. Tas tiešām ir spēkā. Jāstrādā ir gudrāk,» saka eksperts. «Mums ir maz tādu uzņēmēju, kas pirms rūpnīcas atvēršanas padomā, lai izveidotu pareizu darba plūsmu, saliktu procesu pareizā secībā. Paraugs pasaulē šajā ziņā ir autorūpniecība — tā ir visefektī­ vākā, kur katrs strādnieka solis un kustība ir pārdomāta. Ja Malaizijā ražo kaut kādas detaļas, tad tām paciņā jābūt saliktām tieši šitā, nevis citādi, jo kaut kur Vācijā kāds to paciņu noliks pie konveijera līnijas, stieps roku un paņems.
 • 20. 20 ILGTSPĒJAS INDEKSS Ja paciņa būs nepareizi salikta, Vācijā strādnieks lieki tērēs laiku, nogurs, samo­ cīs savu roku. Nevienam nebūs vajadzīgs strādnieks ar sabojātu roku, kura mācībās ieguldīti 50 000. Bet Latvijā mēs tādā vei­ dā ļoti maz domājam,» saka Vanadziņš. Runājot par produktivitāti, 80% no problēmām darbavietās ir viegli novērša­ mas. Piemēram, rūpnīcā strādnieka darba­ vietā lampas uzreiz var uzlikt pareizajā vietā un augstumā. Var nevis diskutēt par to, vai nomainīt gaisa filtrus ventilācijai, bet apsēs­ ties un parēķināt, cik daudz elektrībā būs jāsamaksā ar aizsērējušiem filtriem — ven­ tilācijas sistēma patērē četras reizes vairāk elektrības. Mūsu uzņēmēji reti tā domā, jo nav mācīti rēķināt visu ražošanas ciklu ko­ pumā, saka Vanadziņš. Turklāt bieži neiz­ pratne sākas jau ar ēkas projektu, kas var saņemt pat gada balvu arhitektūrā, bet no funkcionālā viedokļa būs vēlāk jāpārtaisa. Pētījums par darba apstākļiem un ris­ kiem Latvijā par 2012.—2013.gadu liecina, ka pagaidām mazāk par pusi — tikai 45% Latvijas uzņēmumu — iegulda finanšu lī­ dzekļus darba vides uzlabošanā. PALĪGS — KALKULATORS Pagājušajā gadā nelaimes gadījumu darba­ vietā kopējais skaits, pēc Valsts Darba in­ spekcijas ziņām, bija 1761. No tiem 40 bija nāvējoši, 212 — smagi. Vidēji Latvijā, pielī­ dzinot CSDD izmantoto metodiku aprēķi­ nos par cilvēka dzīvības cenu (2010.gada dati), viens letāls gadījums darbā valstij iz­ maksā aptuveni 325 000 eiro, aplēsis darba aizsardzības eksperts. Vanadziņš teic, ka Latvijā oficiālā sta­ tistika patiesībā parāda tikai trešo daļu arodslimību un kādus 10—15% no nelaimes gadījumiem. Visprecīzākie ir letālās sta­ tistikas dati. Tā iemesli ir dažādi, atzīst arī Valsts Darba inspekcija. Ne visas saslimša­ nas Latvijā uzskaita pie arodslimībām, kaut arī, piemēram, ādas slimības var attīstīties darba dēļ. VERTIKĀLĀ ERGONOMISKĀ PELE BEZ PALIKTŅA SĀKUMĀ PĒC 3 STUNDĀM No darba drošības viedokļa bīstamā­ kās nozares Latvijā ir tās pašas, kas citur pasaulē, — lauksaimniecība, būvniecība, kokapstrāde, mežsaimniecība. Taču Latvijā statistika atšķiras no pasaules tendences. RSU pilotprojektā ar Austrumu slimnīcu pētīti cilvēki, kas mikroķirurģijas centrā nonākuši ar amputācijām. Pasaulē 40% no šiem negadījumiem ir notikuši darbavietā. Latvijā tādu ir tikai 12%, kas nonākuši VDI uzskaitē — tas liek domāt, ka Latvijā visi šie negadījumi netiek reģistrēti, tāpēc statistika nav precīza, jo tai vajadzētu atbilst pasaules tendencēm, saka Vanadziņš. Kāpēc nelaimes gadījumu statistika ir nepilnīga? Tikai viens no iemesliem ir ēnu ekonomika jeb nelegālā nodarbinātība. Vēl viens — darba ņēmēji baidās no darba devē­ ja, tāpēc neziņo VDI, lai uzņēmumam nebū­ tu problēmu. Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš: «Mumsirmaztāduuzņēmēju,kaspirms rūpnīcasatvēršanaspadomā,laiizveidotupareizu darbaplūsmu,saliktuprocesupareizāsecībā» Ilgstoši strādājot ar datoru, plaukstā pasliktinās asinsrite, un temperatūra var kristies pat par 10 grādiem — termogrāfijas attēlā pirksti iekrāsojas zili. Taču ergonomiskā datorpele nodrošina mazāku noslodzi, temperatūra plaukstā krītas uz pusi mazāk
 • 21. 21ILGTSPĒJAS INDEKSS Cemex drošības skola Cementa ražotājs Cemex nodarbina vairāk nekā 43 tūkstošus darbinieku 50 valstīs.Lai veidotu vienotus darba drošības principus, uzņēmumā izstrādāta īpaša mācību programma E–legacy (saīsinājums no Everyone’s Legacy jeb Ikviena mantojums), kas sākās 2014.gada novembrī, un tā jāapgūst ikvienam darbiniekam visās valstīs.Programma sadalīta sešos moduļos, aptverot veselību un drošību, risku izvērtēšanu, uzvedību darbā, komunikāciju, dzīvesveidu un ikviena personīgo ieguldījumu darba drošībā.Uzsvars likts uz personīgo vērtību un atbildības apzināšanos — programma aicina aizdomāties, cik svarīga irģimene gan katram pašam, gan kolēģiem, un kā smagas traumas varizmainīt turpmāko dzīvi. ABB kalkulators Viena no pasaules lielākajām inženiertehnoloģiju kompānijām ABB kopš 2012.gada ieviesusi negadījumu zaudējumu kalkulatoru, kas palīdz ne tikai aprēķināt jau nodarīto skādi, bet arī prognozēt riskus un kalpo kā izglītojošs instruments. Līdz ar kalkulatora ieviešanu tiek organizētas arī mācības par darba drošības ievērošanu. Aprēķini liecina, ka darbinieku izglītošanā un risku samazināšanas preventīvajos pasākumos ieguldītie līdzekļi atmaksājas ilgtermiņā. ABB aprēķini liecina, ka viens negadījums ar cietušo uzņēmumam var radīt vairāk nekā 9000 eiro tiešus zaudējumus. Riska spēle Interneta vietnē Stradavesels.lv pieejami ne tikai ekspertu padomi un mācību materiāli par dažādiem darba drošības jautājumiem, un nelaimes gadījumu izmaksu kalkulators, bet arī interaktīva Riska spēle. Tajā ikviens var pārbaudīt savu acīgumu un atpazīt potenciāli bīstamas situācijas vai darba drošības noteikumu pārkāpumus, apskatot attēlus no dažādiem ražošanas objektiem, celtniecības vai remonta vietām. Spēlē iekļauti 84 attēli, katrā no tiem norādīts, cik kļūdu jums jāmeklē. Ja nevarat kļūdas atpazīt, noderēs funkcija «Pateikt priekšā». IEDVESMOJOŠAS IDEJAS CITOS ILGTSPĒJAS INDEKSA UZŅĒMUMOS iekārtojumā un aprīkojumā. Tas noteikti atmaksāsies. Vanadziņš aizrāda, ka Latvijā darba devēji maz zaudējumos rēķina arī slimības lapu izmaksas. Vidēji Eiropā darbinieks «uz slimības lapas» ir 12—13 dienas gadā. «Jūs būsit pārsteigta, ka daudzi uzņēmēji nezi­ na, cik izmaksā viena slimības lapas diena — darba devējam Latvijā tas izmaksā vidēji 55 eiro dienā,» saka Vanadziņš. Savukārt «prezenteisms», pēc eksper­ tu aprēķiniem, rada pat trīs reizes lielākas izmaksas par slimības lapām, jo sasirgušais darbavietā gan atrodas, bet darbu paveikt nespēj, taču alga ir jāmaksā, un varbūt pat nākas labot brāķi. Mācīties, mācīties un rēķināt izmaksas — to uzņēmējiem iesaka gan Vanadziņš, gan VDI pārstāve Linda Matisāne. Viņa stāsta, ka populāras garlaicīgo darba drošības instruk­ ciju vietā kļūst videofilmas ar padomiem, emocionāliem stāstiem, kā jutās cilvēki, kad notika nelaimes gadījums darbavietā. Tas liek aizdomāties un izmainīt attieksmi. Vēl viens palīgs uzņēmējam ir negadī­ jumu zaudējumu interaktīvais kalkulators, kas atrodas Valsts Darba inspekcijas uztu­ rētajā interneta lapā http://stradavesels.lv/ kalkulators. Kalkulatora vēsture sākusies 2005.—2006.gadā, sākotnēji Eiropas projek­ ta ietvaros to izveidojis Nīderlandes Darba aizsardzības institūts, kas ir viens no spēcī­ gākajiem pasaulē. Tagad kalkulators ir vien­ kāršots. Ievadot datus, tas izrēķina nelaimes gadījumu un slimību izmaksas uzņēmu­ mam. «Es to saucu par acu atvērēju darba devējam,» saka Vanadziņš. Viens no uzņēmumiem, kas jau kopš 2012.gada izmanto līdzīgu negadījumu zau­ dējumu aprēķināšanas kalkulatoru, tikai tas izstrādāts māteskompānijā, ir inženierteh­ noloģiju firma ABB. Uzņēmums vēlējās lai­ kus aprēķināt riskus darbā un tos samazināt līdz minimumam. Tas aplēsis, ka viens ne­ gadījums ar cietušo uzņēmumam var radīt zaudējumus vairāk nekā 9000 eiro apjomā, norāda ABB arodeksperte Jeļena Mihailova. Viņa zaudējumu aprēķināšanas kalkulatoru iesaka izmantot visiem. Darbinieku mācības ir svarīgas, lai ne tikai samazinātu negadījumu skaitu, bet arī uzlabotu uzņēmuma darba kvalitāti. Piemēram, kokapstrādes milzis Stora Enso savus strādniekus ilgi māca, jo saprot, cik uzņēmumam izmaksātu brāķētu dēļu kon­ teinera sūtīšana atpakaļ no Japānas, stāsta Vanadziņš. Viņš labprāt nosauc arī citus uz­ ņēmumus, kuri domā par darba aizsardzī­ bu, piemēram, Cemex, Hanzas elektronika Ogrē, Schneider Electric, guļbūvju ražotne Dores fabrika, kas tika projektēta jau ar pareizu darba plūsmu organizāciju. Tiem uzņēmumiem, kam sakārtot darba organi­ zāciju un aizsardzību šķiet pārāk grūti pašu spēkiem, var palīdzēt arī šajā jomā īpaši specializējušies profesionāļi — Latvijā dar­ bojas ap pussimt firmu, kas palīdz izanali­ zēt darba riskus un tos novērst. l SECINĀJUMI PAR DARBA VIDI LATVIJĀ DATI: PĒTĪJUMS DARBA APSTĀKĻI UN RISKI LATVIJĀ, 2012—2013 Latvijas uzņēmumi, kas iegulda finanšu līdzekļus darba vides uzlabošanā Uzņēmumu īpatsvars, kuros tiek aprēķinātas notikušo nelaimes gadījumu izmaksas Darbinieki, kuri savam darba devējam iesaka, kā uzlabot darbavietu Norādījuši, ka darba devējs neveic nekādas darbības, lai novērstu nelaimes gadījuma atkārtošanos Darbinieku īpatsvars, kuriem ir darba vides izraisīti veselības traucējumi 45% 27% 25% 27% 21% Kur darba devējam atmaksājas iegul­ dīt, lai palielinātu produktivitāti? Atbilde ir vienkārša — visā, kas samazina strād­ nieka nogurumu un arodslimību risku, slimības lapu skaitu un tā sauktos «pre­ zenteisma» riskus (cilvēks ir faktiski slims un nevar pilnvērtīgi strādāt, bet atrodas darbavietā). Visā, kas veicina produk­ tivitāti plašākā nozīmē — pareizā darba organizācijā, tehnoloģijās, darbavietas
 • 22. 22 ILGTSPĒJAS INDEKSS VIDE Tas ir mīts, ka negatīvu ietekmi uz vidi atstāj tikai lielās fabrikas, pa kuru skursteņiem kūp melni kā piķis dūmi. Mazo un vidējo uzņēmumu, kuri ikdienā nodarbojas ar šķietami nekaitīgām papīra lietām vai pakalpojumiem, ir tik daudz, ka to ietekme uz vidi arī ir jūtama Sargā vidi, ietaupa naudu — Zane Mače FOTO—GINTSIVUŠKĀNS,F64
 • 23. 23ILGTSPĒJAS INDEKSS Jādodas pie klienta? Nordea izmanto dienesta velosipēdus! No kreisās: bankas darbinieki Artūrs Ieviņš, Signe Lonerte, bankas valdes priekšsēdētājs Ivars Šmits un Agate Tautiete
 • 24. 24 ILGTSPĒJAS INDEKSS I lgtspējas indeksā starp sudraba uzņēmumiem iekļuvušās Nordea valdes priekšsēdētājs Ivars Šmits stāsta par gadījumu pirms diviem gadiem. Pēkšņs zvans no Opel dī­ leriem Skanstes ielā aicināja tikties ar autokompānijas finanšu direktoru no Vācijas, kurš vēlējies runāt par sadarbī­ bas iespēju Baltijā. Laika maz, tikai divas stundas. Diena bija skaista, un Šmits ar kolēģi, ģērbušies uzvalkos un nospodri­ nātās kurpēs, kāpa uz Nordea baltajiem korporatīvajiem velosipēdiem un pusstun­ das laikā jau bija autosalonā. «Iestūmām velosipēdus iekšā un nolikām blakus ma­ šīnām,» smejas baņķieris. Vācu kungs bijis pārsteigts par šādu ierašanos, Šmits saka — parādījām, ka esam ātri, elastīgi un citādi. Satikšanās rezultatīva, banka ar vāciešiem līgumu noslēdza. Šmits spriež, ka netra­ dicionālā ierašanās pie klienta ir labs ice breaker jeb veids, kā pārvarēt iepazīšanās stīvumu. Attieksme pret vidi ir viens no kritē­ rijiem ilgtspējas indeksā, kurā lūko — cik lielā mērā kompānijas atbilst sociāli un ekonomiski atbildīga uzņēmuma stan­ dartiem. Estonian, Latvian&Lithuanian Environment vides speciāliste Olga Meļņičenko, kura vērtē dalībniekus, šogad priecājas: tās nepieciešamās lietas, kuras prasa dalība indeksā — gada mērķu sa­ raksts, vides politika, atkritumu šķirošana, dabas resursu taupīšana, papīra nodošana pārstrādei —, cenšas ieviest visi dalībnieki. Mērķiem nav uzreiz jābūt lieliem, svarīgi, lai tie ir pārbaudāmi, piemēram, grāmat­ vedības pārskatos. Interesanti, ka arī pa­ kalpojumu sektors sāk izvērtēt savu ietek­ mi uz vidi. Jaunās tendences rāda, ka ne tikai lielie uzņēmumi spēj pildīt prasības. Meļņičenko slavē mazos kantorīšus — Latvijas Loto, kur strādā tikai pāris cilvēku, ieviesuši visas prasības, gan šķiro atkritu­ mus, gan taupa dabas resursus, gan raksta vides politiku. Ar ļoti maziem resursiem var izdarīt daudz, saka vides speciāliste. Apsveicami ir centieni vides aktivitātēs ie­ saistīt visus uzņēmuma darbiniekus, pie­ mēram, atalgojot kolēģi par inovatīvāko ideju dabas saudzēšanai. Tā uzņēmumi arī izglīto savus darbiniekus, un cilvēki savā ik­ dienā sāk piedomāt par vides saudzēšanu. VELO TĪRĀKAM GAISAM Korporatīvie velosipēdi Nordea bankai ir jau ceturto gadu — pērn 14, bet šogad skaits palielināts līdz 21. Ieviest šādu pārvietoša­ nās līdzekli pamudinājusi bankas galvenās ēkas atrašanās vieta Rīgā, K.Valdemāra ielā, — blakus ir velosipēdu celiņš, pilsētā attīstās velokultūra. Kārtība ir tāda: zinot, ka būs jādodas uz kādu tikšanos, darbi­ nieki var rezervēt velosipēdu ar visu aiz­ sargķiveri, izvēloties ar vai bez groziņa. Mīties var piecu kilometru rādiusā darba vajadzībām, bet baņķieri mēdz braukt ar velo arī pusdienās un doties mājās, no rīta atgādājot riteni atpakaļ. Pieradināt kolē­ ģus pie šādas pārvietošanās palīdzējusi bankas infrastruktūra. Ēkā ir vairāk nekā 40 velonovietņu — gan pie bankas ārpusē, gan pazemes autostāvvietā, kur izveido­ tas speciālas slēdzamas kastes, tādas kā nelielas mājiņas, kurās ar velosipēdu var iebraukt. Nekad nav bijis mēģinājumu kādu no velosipēdiem nozagt! Katrā stāvā ir duša, atbraucējam nav jāsēžas pie darba galda sasvīdušam. «Daudzi brauc pietie­ kami lielus gabalus no mājām uz darbu,» saka bankas sabiedrisko attiecību vadītāja Signe Lonerte. Kāds kolēģis minas pat no Babītes! Liels ieguvums ir arī videi. Banka sarēķinājusi — ja velo vietā būtu izmantotas automašīnas, tad gaisā būtu nonākušas 8,7 tonnas ogļskābās gāzes izmešu! Ilgtspējas indeksā šo iniciatīvu slavē, Rīgā ir prob­ lēmas ar gaisa kvalitāti, un automašīnu aizstāšana ar videi draudzīgāku braucamo to uzlabotu. Savukārt Šmits uzskata, ka tā­ dējādi pielikuši savu roku arī velokultūras attīstībā. Redzot, kā baņķieri uzvalkos un kostīmos minas uz glītiem velosipēdiem, cilvēki mēdz atskatīties. «Arī grib — ja jau Pie galdiem tikai papīram domāti papīrgrozi, pārējās lietas jāiet mest citur. Pērn pārstrādei banka nodevusi 1200 kg papīra pat baņķieri brauc.» Banka savu veloparku turpinās palielināt. SĀK TAUPĪBAS DĒĻ Visu kolēģu iesaistīšana ir svarīga, Latvenergo Energoefektivitātes centra va­ dītāja Biruta Ģine saka — mainot cilvēku CO2 SAMAZINĀJUMS, JA BIROJĀ IZMANTO LED SPULDZES (100 spuldzes darbina 20 darba dienas, katru dienu 8 h) KVĒLSPULDZE HALOGĒNSPULDZE 768 DATI: LATVENERGO ENERGOEFEKTIVITĀTES CENTRS Cik ietaupa, ja nomaina uz LED (kWh/mēn.) CO2 samazinājums (kg/mēn.) Cik ietaupa, ja nomaina uz LED (kWh/mēn.) CO2 samazinājums (kg/mēn.) 480 92,16 75,6
 • 25. 25ILGTSPĒJAS INDEKSS paradumus, resursus var ietaupīt pat par 10 procentiem! Piemēram, no rīta elektris­ kajā tējkannā ielejot tik daudz ūdens, cik vajadzīgs vienai kafijas vai tējas tasei, nevis pielejot kannu pilnu un ūdeni karsējot vai­ rākkārt. Tā samazinās gan ūdens kvalitāte, gan lieki tērējas elektrība. Prātīgāk ir izvē­ lēties LED, nevis kompaktās fluorescentās spuldzes. Latvenergo eksperimentā seci­ nāts — LED un kompaktās fluorescentās spuldzes nepārtraukti gadu no vietas de­ dzinot, pirmās nosvilina 63 kilovatstun­ das, otrās — par simtu vairāk. LED ir arī videi draudzīgākas, kompaktās fluorescen­ tās spuldzes satur kaitīgo dzīvsudrabu un vieglāk plīst. Sākotnēji dažādus taupīšanas proce­ sus uzņēmumi ievieš, domājot par nau­ das maku, vide ir pakārtots jautājums. Populāra ir tieši elektrības taupīšana, mo­ tivācija — mazāki rēķini, bet vides speciā­ liste Meļņičenko skaidro: tā gaisā nonāk mazāk izmešu, jo elektrības ražošana pie­ sārņo vidi. Mazāk dedzinot elektrību, mazāk vajag to saražot, un tā samazinās siltum­ nīcas efekts un gaiss ir tīrāks. Elektrība tiek taupīta, gan pārejot uz modernajām spuldzītēm, gan ieviešot automātiskos gaismas sensorus palīgtelpās un vienkārši atgādinot par slēdžu izslēgšanu, pametot darbavietu. «Sākumā liekas — ir dārgi pirkt šādu spuldzīti, bet ar laiku atmaksājas un liecina arī par ilgtermiņa domāšanu,» saka Meļņičenko. Piemēram, Nordea pērn tādē­ jādi ietaupīti 46 000 kWh, tas ir uz pusi lielāks ietaupījums nekā gadu iepriekš. Uzņēmumi taupīt sāk arī ūdeni, uzstādot, piemēram, automātiskos krānus. Taču var vienkārši pielīmēt lapiņas ar atgādinājumu netecināt lieki citās valstīs zelta cenā esošo ūdeni. Populāra ir atkritumu šķirošana. Visbiežāk šķiro papīru, baterijas, daži arī spuldzītes. Atšķirībā no pasākumiem, kas ietaupa uzņēmuma resursus, pie atkritu­ mu šķirošanas ir jāpiedomā, jāizglīto dar­ binieki, lai viņi saprot, kur kas liekams. Nordea tādam nolūkam pie darbinieku gal­ diem novietojuši tikai papīram domātus papīrgrozus, pārējās lietas jāiet mest citur. Pērn pārstrādei banka nodevusi 1200 kilo­ gramus papīra. Mazs korķītis gāž lielu vezumu Coca–Cola HBC Baltijā pērn īstenoja iniciatīvu Short neck — dzērieniem sāka izmantot jaunas, videi draudzīgas PET pudeles ar samazinātu svaru un īsāku pudeles kaklu. To izmēri samazinājušies par 4 mm, savukārt svars saruka vidēji par 8—9%. Tiek lēsts, ka šīs iniciatīvas rezultātā tiks izmantots par aptuveni 290 tonnām mazāk PET materiāla jauna iepakojuma ražošanai. Tas nozīmē, ka par 290 tonnām mazāk būs plastmasas atkritumu un samazināsies arī CO2 izmešu daudzums. Viedtālrunim atkritumos nav vietas Tehnoloģijām ātri attīstoties, nolietotās elektropreces cilvēki nepiedomājot vienkārši izmet atkritumu urnās. Lai pievērstu uzmanību problēmai un aicinātu Liepājas iedzīvotājus nemest vecos mobilos telefonus, radioaparātus un citas elektropreces piemājas miskastēs, SIA Liepājas RAS organizē dažādas izglītošanas akcijas. Šogad notika elektropreču vākšanas akcija Štepseles ceļojums, kurā iesaistīti jaunieši. Banka soļo apkārt pasaulei SEB banka jau divus gadus īsteno kampaņu Soļo apkārt pasaulei — vairāk nekā 10 tūkstoši darbinieku 20 valstīs iesaistījās projektā, kura dalībniekiem katru dienu jāveic vismaz 10 000 soļu (tik daudz nostaigāt iesaka veselības eksperti). Katrs saņēma soļu skaitītāju, ik dienu rezultātus reģistrēja īpašā sistēmā, savā starpā sacentās 1010 komandu. Visiem kopā izdevās nosoļot 3,5 miljonus kilometru — tas nozīmē apiet apkārt zemeslodei gandrīz 88 reizes. Vēlāk izlozē noteica trīs uzvarētājus, starp tiem bija arī Latvijas komanda. Balvā bija iespēja izvēlēties sociālo organizāciju, kura saņems SEB bankas ziedojumu — tas tika SOS bērnu ciematu asociācijai. IEDVESMOJOŠAS IDEJAS CITOS ILGTSPĒJAS INDEKSA UZŅĒMUMOS Korporatīvie velosipēdi Nordea bankai ir jau ceturto gadu — pērn 14, bet šogad skaits palielināts līdz 21
 • 26. 26 ILGTSPĒJAS INDEKSS Papīra patēriņu varētu palīdzēt sama­ zināt pāreja uz elektronisko saziņu, bet traucē elektroniskā paraksta nepopulari­ tāte. Meļņičenko saka — izcils piemērs ir Igaunija, kur valsts rāda piemēru, daudzas lietas darot elektroniski, pat vēlējot parla­ mentu. Latvijas Valsts radio un televīzijas centrā gan norāda, ka e–paraksta popula­ ritāte aug — 2006.gadā bija parakstīti pieci miljoni elektronisko dokumentu, savukārt šī gada aprīlī — jau astoņi miljoni. Līderi ir tieši banku sektors. KLIENTU IZGLĪTOŠANA Novērots, ka pakalpojumu sniedzēji cenas paaugstināšanu izmanto kā preventīvu lī­ dzekli, piemēram, ja klients vēlas rēķinu saņemt pastkastē, par to ir jāpiemaksā. Eirobarometra dati rāda, ka 78% no Latvijas iedzīvotājiem ir gatavi nedaudz vairāk pie­ maksāt par videi draudzīgu produktu vai pakalpojumu. Cilvēki uzskata, ka valsts sek­ tors nedara pietiekami daudz, lai veicinātu videi draudzīgu dzīvesveidu un uzņēmumu darbību, saka vides speciāliste. Piemēram, 69% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka, izslu­ dinot publiskos iepirkumus valsts sektorā, jādod priekšroka zaļajiem piedāvājumiem, nevis tiem, kam zemākā cena. Ilgtspējas in­ deksā zaļais iepirkums ir būtisks, valsts tādā veidā rāda labu piemēru. Taču zaļais iepir­ kums pie mums vēl ir bērna autiņos, tiek īstenots atsevišķos gadījumos. Piemēram, iegādājoties tehniku, ledusskapjus, printe­ rus, tējkannas, datorus, bet, kad runa ir par mazgāšanas līdzekļiem un pakalpojumiem, tad uzvar cena. BIROJA VIRTUVĒ Elektriskajā kannā vāriet nepieciešamo, nevis maksimāli iespējamo ūdens daudzumu. Efektīvāka būs kanna ar diskveida sildelementu, kas iestrādāts kannas pamatnē. Kannas sildelements regulāri jāatkaļķo, jo 1 mm biezs apkaļķojuma slānis palielina elektroenerģijas patēriņu par 10%. Mikroviļņu krāsns ar konvekcijas funkciju mazāk patērē elektroenerģiju. GAISMA Telpās, kurās gaismekļi deg ilgstoši, vēlams izmantot kompaktās luminiscences vai gaismas diožu spuldzes ar energoefektivitātes klasi A. Telpās, kurās nav nepieciešams nepārtraukts apgaismojums, gaismekļus aprīko ar kustību sensoriem. 100 W kvēlspuldzi, kura darbojas 1000 stundu, var aizvietot ar 23 W energoefektīvo spuldzi, kura darbosies pat 15 000 stundu. Tā elektrību var ietaupīt par 78% un nezaudēt apgaismes kvalitāti. Nodrošiniet nelielu fona apgaismojumu visā telpā un spilgtāk izgaismojiet nepieciešamās zonas. Maksimāli izmantojiet dabisko gaismu. MIKROKLIMATS BIROJĀ U.C. Vismaz vienu reizi gadā jātīra kondicionētāja filtri, lai nemazinātos ierīces energoefektivitāte. Taupīt palīdz sildierīču regulēšana, var ietaupīt līdz pat 30% elektroenerģijas. Vēlamā temperatūra, kad cilvēki uzturas telpās, ir 20—22 °C, pārējā laikā 16—18 °C. Samazinot telpu apsildes temperatūru par 1 °C, izdevumi apsildei samazināsies par 5%. Maksimāli jāizmanto saules siltums — atveriet žalūzijas, biezus aizkarus. Nomainot stacionāro datoru pret portatīvo, var ieekonomēt līdz 50% elektroenerģijas. Stacionārais dators ar vecā tipa kineskopa monitoru patērē pat par 90% vairāk elektroenerģijas nekā moderns portatīvais dators. LATVENERGO TAUPĪBAS IETEIKUMI UZŅĒMUMIEM Vides speciāliste slavē mazos — Latvijas Loto, kur strādā tikai pāris cilvēku, ieviesuši visas prasības, gan šķiro atkritumus, gan taupa dabas resursus, gan raksta vides politiku. Ar ļoti maziem resursiem var izdarīt daudz Daudzi cilvēki Latvijā joprojām uzskata — lielais rūpniecības sektors nedara gana daudz, lai saudzētu vidi. Latvijā tā domā 70% Eirobarometra aptaujāto, Eiropas Savienībā — pat 77%. Nordea banka pērn ieviesusi jaunu iniciatīvu — sasniedzot no­ teiktu darījuma apjomu, klientam no kon­ krētām, dabai nedraudzīgākām industrijām jāaizpilda anketa par ietekmi uz sabiedrību un vidi. Piemēram, transporta nozarē bankai ir klienti, kuriem ir savas degvielas uzpildes stacijas, Nordea viņiem prasa do­ kumentāciju, kas pierādītu DUS atbilstību vides prasībām. «Savu korporatīvo atbildī­ bu aiznesam līdz klientam un liekam domāt — redz, finanšu iestādes sāk prasīt tādas lie­ tas,» skaidro Šmits. Nav bijis gadījumu, kad šī prasība aizbaidītu klientus. l