SlideShare a Scribd company logo
‫ییلدلفیان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫نامه‬
1‫یصل‬
‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ثابت‬ ‫خدا‬ ‫عهد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫رحمت‬ ‫که‬. ‫است‬ ‫آسیا‬ ‫در‬ ‫فیلدلفیا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫خدای‬ ‫کلیسای‬ ‫به‬، ‫میشود‬ ‫نامیده‬ ‫نیز‬ ‫تئوفوروس‬ ‫که‬ ‫ایگناتیوس‬1
‫و‬، ‫هستند‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫پیشتازانی‬ ‫و‬، ‫اسقف‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬ ‫ا‬‫ا‬‫مخصوص‬ ‫شادی؛‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫کامل‬ ‫رحمت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫رستاخیز‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شادمان‬ ‫همیشه‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫مصائب‬ ‫در‬
:‫است‬ ‫کرده‬ ‫ساکن‬ ‫خود‬ ‫القدس‬ ‫روح‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫استحکام‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫اراده‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫او‬. ‫باشند‬ ‫متحد‬، ‫اند‬ ‫شده‬ ‫منصوب‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ذهن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫شماسانی‬
‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫خدای‬ ‫محبت‬ ‫به‬ ‫بلکه‬. ‫بیهوده‬ ‫الل‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫انسانها‬ ‫توسط‬ ‫نه‬، ‫خود‬ ‫اانب‬ ‫از‬ ‫نه‬، ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫خدمت‬ ‫آن‬، ‫میشناسم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اسقف‬ ‫آن‬2
.‫مسیح‬ ‫عیسی‬
.‫سیمهایش‬ ‫با‬ ‫چنگ‬ ‫چنانکه‬، ‫فرمانهاست‬ ‫مطابق‬ ‫او‬ ‫زیرا‬. ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫شان‬ ‫بیهوده‬ ‫های‬ ‫حرف‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سکوتش‬ ‫با‬ ‫که‬. ‫کنم‬ ‫می‬ ‫تحسین‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اعتدال‬3
‫تمام‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫و‬، ‫شوق‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫از‬ ‫فارغ‬، ‫پایداری‬ ‫از‬ ‫پر‬. ‫است‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫پربار‬ ‫فضیلتها‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میداند‬ ‫زیرا‬، ‫میداند‬ ‫شادترین‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ ‫من‬ ‫روح‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬4
.‫زنده‬ ‫خدای‬ ‫اعتدال‬
.‫کنید‬ ‫می‬ ‫تعقیب‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫گوسفند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شما‬، ‫شماست‬ ‫شبان‬ ‫که‬ ‫اایی‬ ‫در‬ ‫اما‬. ‫کنید‬ ‫فرار‬ ‫نادرست‬ ‫های‬ ‫آموزه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تفرقه‬ ‫از‬. ‫حقیقت‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫فرزندان‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬5
.‫یافت‬ ‫نخواهند‬ ‫اایی‬ ‫آنها‬ ‫توافق‬ ‫در‬ ‫اما‬. ‫میبرند‬ ‫اسارت‬ ‫به‬ ‫میدوند‬ ‫خدا‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنانی‬ ‫میرسند‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ایمان‬ ‫شایسته‬ ‫کاذب‬ ‫لذتی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫گرگها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬6
.‫پاکی‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫بلکه‬، ‫ام‬ ‫یافته‬ ‫ای‬ ‫تفرقه‬ ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫نه‬. ‫نیستند‬ ‫پدر‬ ‫مزرعه‬ ‫اینها‬ ‫زیرا‬. ‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫نمیپوشاند‬ ‫عیسی‬ ‫که‬ ‫بدی‬ ‫گیاهان‬ ‫از‬ ‫پس‬7
‫زندگی‬ ‫عیسی‬ ‫مطابق‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫خدا‬ ‫بندگان‬ ‫نیز‬ ‫اینها‬ ‫حتی‬، ‫بازگردد‬ ‫کلیسا‬ ‫وحدت‬ ‫به‬ ‫توبه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫و‬. ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫اسقف‬ ‫با‬ ‫هستند‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫زیرا‬8
.‫کنند‬
‫مصائب‬ ‫با‬، ‫برود‬ ‫دیگری‬ ‫عقیده‬ ‫دنبال‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬. ‫برد‬ ‫نخواهد‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫پادشاهی‬، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫انشقاق‬ ‫کلیسا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫پیروی‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬. ‫نخورید‬ ‫فریب‬، ‫برادران‬ ‫ای‬9
.‫نیست‬ ‫موافق‬ ‫مسیح‬
.‫باشد‬ ‫یکسان‬ ‫ربانی‬ ‫عشای‬ ‫مراسم‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫تلش‬ ‫بگذارید‬، ‫بنابراین‬10
‫محراب؛‬ ‫یک‬. ‫او‬ ‫خون‬ ‫وحدت‬ ‫در‬ ‫فنجان‬ ‫یک‬ ‫و‬. ‫دارد‬ ‫واود‬ ‫اسم‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫زیرا‬11
.‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خدا‬ ‫اراده‬ ‫مطابق‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫من‬ ‫خدمتکاران‬ ‫هم‬ ‫شماسها‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫اعظم‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫اسقف‬ ‫یک‬ ‫همچنانکه‬12
2‫یصل‬
‫بلکه‬، ‫من‬ ‫نه‬ ‫بگویم‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫یا‬. ‫سازم‬ ‫ایمن‬ ‫خطر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫سعی‬، ‫شما‬ ‫در‬ ‫فراوان‬ ‫شادی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫میسازد‬ ‫بیشتر‬ ‫مرا‬ ‫دارم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫محبتی‬، ‫من‬ ‫برادران‬1
.‫هستم‬ ‫رنج‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫زیرا‬، ‫ترسم‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫بودن‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫از‬. ‫مسیح‬ ‫عیسی‬
‫به‬ ‫و‬. ‫مسیح‬ ‫بدن‬ ‫مانند‬ ‫انجیل‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫فرار‬: ‫یابم‬ ‫دست‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫رحمت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سهمی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بتوانم‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کامل‬ ‫مرا‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫دعای‬ ‫اما‬2
.‫کلیسا‬ ‫ریاست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫حواریون‬
.‫داریم‬ ‫انتظار‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫امیدوار‬ ‫مسیح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردهاند‬ ‫راهنمایی‬ ‫انجیل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬، ‫بداریم‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫انبیا‬ ‫همچنین‬3
.‫بودن‬ ‫شگفتانگیز‬ ‫و‬ ‫دوستداشتن‬ ‫لیق‬، ‫مقدس‬ ‫مردانی‬. ‫یافتند‬ ‫نجات‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫وحدت‬ ‫در‬ ‫ایمان‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫که‬4
.‫شدهاند‬ ‫شمرده‬ ‫ما‬ ‫مشترک‬ ‫امید‬ ‫انجیل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفتهاند‬ ‫شهادت‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬5
‫که‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫یهودیت‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫دریافت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ختنه‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مسیح‬ ‫آموزه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫زیرا‬. ‫ندهید‬ ‫گوش‬ ‫او‬ ‫به‬، ‫کرد‬ ‫موعظه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫یهود‬ ‫شریعت‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬6
.‫است‬ ‫نشده‬ ‫ختنه‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫آنها‬ ‫بر‬ ‫انسانها‬ ‫نام‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مردگان‬ ‫مقبرههای‬ ‫و‬ ‫یادگارها‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬، ‫نکنند‬ ‫صحبت‬ ‫عیسی‬ ‫مسیح‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫یا‬ ‫یکی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬7
.‫بیایید‬ ‫نشده‬ ‫تقسیم‬ ‫قلب‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫همه‬ ‫اما‬. ‫شوید‬ ‫سرد‬ ‫خود‬ ‫صدقه‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫گری‬ ‫حیله‬ ‫ستم‬ ‫تحت‬ ‫مبادا‬. ‫کنید‬ ‫فرار‬ ‫اهان‬ ‫این‬ ‫شاهزاده‬ ‫دامهای‬ ‫و‬ ‫شریرانه‬ ‫هنرهای‬ ‫از‬ ‫پس‬8
.‫بودهام‬ ‫سنگدل‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫زیاد‬ ‫یا‬ ‫کم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ببالد‬ ‫چیزی‬ ‫به‬ ‫پنهانی‬ ‫یا‬ ‫آشکارا‬ ‫نمیتواند‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫دارم‬ ‫پاکی‬ ‫وادان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫میدهم‬ ‫برکت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدای‬ ‫و‬9
.‫نشود‬ ‫تبدیل‬ ‫آنها‬ ‫ضد‬ ‫بر‬ ‫شهادت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫آرزو‬ ‫کردم‬ ‫صحبت‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫و‬10
‫اسرار‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫داند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫زیرا‬. ‫نمیخورد‬ ‫فریب‬، ‫خداست‬ ‫اانب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫روح‬ ‫اما‬، ‫دهند‬ ‫فریب‬ ‫مرا‬ ‫اسم‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫میخواهند‬ ‫برخی‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬11
.‫کند‬ ‫می‬ ‫سرزنش‬ ‫را‬ ‫دل‬
.‫کنید‬ ‫تواه‬ ‫شماسها‬ ‫و‬، ‫پیشوا‬ ‫و‬، ‫اسقف‬ ‫به‬: ‫کردم‬ ‫صحبت‬ ‫بلند‬ ‫صدای‬ ‫با‬ ‫من‬. ‫کردم‬ ‫گریه‬ ‫بودم‬ ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫وقتی‬12
.‫گفتم‬، ‫بیاید‬ ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫تفرقهای‬ ‫پیشبینی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫میکردند‬ ‫گمان‬ ‫برخی‬ ‫حال‬13
:‫نکنید‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫اسقف‬ ‫بدون‬: ‫گفت‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫سخن‬ ‫چنین‬ ‫روح‬ ‫اما‬. ‫دانستم‬ ‫نمی‬ ‫چیزی‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫من‬ ‫شاهد‬ ‫او‬ ‫اما‬14
.‫بود‬ ‫پدرش‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫همانطور‬، ‫باشید‬ ‫مسیح‬ ‫پیروان‬ ‫تقسیمات؛‬ ‫از‬ ‫فرار‬. ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫خدا‬ ‫معابد‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بدن‬15
.‫نیست‬ ‫ساکن‬ ‫خدا‬، ‫باشد‬ ‫غضب‬ ‫و‬ ‫تفرقه‬ ‫هراا‬ ‫زیرا‬. ‫کردم‬ ‫عمل‬، ‫شدهام‬ ‫ملحق‬ ‫وحدت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مردی‬ ‫بهعنوان‬، ‫میتوانستم‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬16
.‫بازگردند‬ ‫اسقف‬ ‫شورای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫وحدت‬ ‫به‬ ‫اگر‬، ‫میبخشد‬ ‫را‬ ‫توبهکنندگان‬ ‫همه‬ ‫خداوند‬ ‫ا‬‫م‬‫م‬‫ا‬17
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫آزاد‬ ‫بند‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫دارم‬ ‫اعتماد‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫فیض‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫زیرا‬18
.‫مسیح‬ ‫دستور‬ ‫طبق‬ ‫مگر‬، ‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫نزاع‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫میکنم‬ ‫نصیحت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫من‬ ‫لیکن‬19
‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫آنها‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫گفتم‬ ‫چون‬ ‫و‬. ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫انجیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫نمی‬ ‫باور‬، ‫نبینم‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬: ‫میگویند‬ ‫که‬ ‫شنیدهام‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫زیرا‬20
.‫دادند‬ ‫پاسخ‬، ‫بود‬ ‫رویشان‬ ‫پیش‬ ‫مخدوششان‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬
‫به‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫که‬. ‫اوست‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫ایمانی‬ ‫و‬، ‫رستاخیز‬ ‫و‬، ‫مرگ‬، ‫او‬ ‫صلیب‬، ‫آلیش‬ ‫بی‬ ‫بناهای‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫همراه‬. ‫است‬ ‫اهان‬ ‫فاسد‬ ‫بناهای‬ ‫تمام‬ ‫اای‬ ‫به‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫اما‬21
.‫شوم‬ ‫عادل‬ ‫شما‬ ‫دعای‬ ‫وسیله‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫سپرده‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫اسرار‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫تنها‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سپرده‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫مقدس‬ ‫قدس‬ ‫که‬ ‫اعظم‬ ‫کاهن‬ ‫اما‬. ‫خوبند‬ ‫ا‬‫ا‬‫واقع‬ ‫کاهنان‬22
.‫کلیسا‬ ‫و‬ ‫حواریون‬ ‫همچنین‬ ‫و‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫انبیا‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫یعقوب‬ ‫و‬ ‫اسحاق‬ ‫و‬ ‫ابراهیم‬ ‫که‬. ‫است‬ ‫پدر‬ ‫ر‬
‫در‬ ‫او‬23
‫عیسی‬ ‫خداوند‬، ‫ما‬ ‫دهنده‬ ‫نجات‬ ‫ظهور‬ ‫یعنی‬. ‫است‬ ‫احکام‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بالتر‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫آنچه‬. ‫دارد‬ ‫مقداری‬ ‫انجیل‬ ‫اما‬. ‫دارد‬ ‫میل‬ ‫خداست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫وحدتی‬ ‫به‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫و‬24
.‫او‬ ‫رستاخیز‬ ‫و‬ ‫مصائب‬، ‫مسیح‬
.‫خوبند‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫بیاورید‬ ‫ایمان‬ ‫صدقه‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫پس‬. ‫است‬ ‫فساد‬ ‫کمال‬ ‫انجیل‬ ‫اما‬. ‫کردند‬ ‫اشاره‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫عزیز‬ ‫پیامبران‬ ‫زیرا‬25
3‫یصل‬
‫شما‬. ‫است‬ ‫صلح‬ ‫در‬، ‫دارید‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫اعصابی‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫دعاهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫چون‬، ‫است‬ ‫سوریه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫انطاکیه‬ ‫کلیسای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬1
.‫کند‬ ‫تسبیح‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شادی‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫ملقات‬ ‫هنگام‬ ‫تا‬. ‫بروید‬ ‫آنها‬ ‫نزد‬ ‫خدا‬ ‫سفیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫شماس‬، ‫خدا‬ ‫کلیسای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
.‫یافت‬ ‫خواهید‬ ‫الل‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫و‬. ‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫خدمتی‬ ‫چنین‬ ‫شایسته‬ ‫که‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫در‬ ‫مرد‬ ‫آن‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫خوشا‬2
‫و‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫برخی‬، ‫ها‬ ‫اسقف‬ ‫برخی‬، ‫اند‬ ‫فرستاده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مجاور‬ ‫کلیساهای‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫همانطور‬. ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫خدا‬ ‫فیض‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫محال‬، ‫باشید‬ ‫مایل‬ ‫اگر‬ ‫حال‬3
.‫ها‬ ‫شماس‬
‫من‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫سوریه‬ ‫از‬ ‫حتی‬ ‫که‬، ‫خوب‬ ‫شخص‬ ‫یک‬، ‫آگاتوپولیس‬ ‫رئوس‬ ‫با‬ ‫همراه‬: ‫میکند‬ ‫خدمت‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫کلم‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫او‬، ‫شایسته‬ ‫مردی‬، ‫کیلیکیه‬ ‫شماس‬، ‫فیلون‬ ‫درباره‬4
.‫دهد‬ ‫شهادت‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫بر‬: ‫زندگیاش‬ ‫به‬ ‫تواه‬ ‫بدون‬، ‫است‬ ‫آمده‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬، ‫کردند‬ ‫حرمتی‬ ‫بی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫اما‬. ‫میپذیرید‬، ‫پذیرفت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫میکنم‬ ‫شکر‬ ‫شما‬ ‫بخاطر‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫خود‬ ‫من‬ ‫و‬5
.‫شوند‬ ‫بخشیده‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫فیض‬
.‫مینویسم‬، ‫بود‬ ‫شده‬ ‫فرستاده‬ ‫اسمیرنا‬ ‫و‬ ‫افسس‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بورووس‬ ‫بهوسیله‬ ‫نیز‬ ‫آنجا‬ ‫از‬، ‫میفرستد‬ ‫درود‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫تروآس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برادرانی‬ ‫صدقه‬6
.‫ما‬ ‫مشترک‬ ‫امید‬ ‫عیسی‬ ‫مسیح‬ ‫در‬ ‫وداع‬. ‫وحدت‬ ‫در‬، ‫عشق‬ ‫در‬، ‫ایمان‬ ‫در‬. ‫روح‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫هم‬، ‫اسم‬ ‫در‬ ‫هم‬، ‫دارند‬ ‫امید‬ ‫او‬ ‫به‬. ‫بدار‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬7

More Related Content

Similar to Persian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Dari bible injil new testament 2 corinthians
Dari bible injil new testament 2 corinthiansDari bible injil new testament 2 corinthians
Dari bible injil new testament 2 corinthiansAsiaBibles
 
Persian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Persian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfPersian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Persian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dari bible injil new testament 2 thessalonians
Dari bible injil new testament 2 thessaloniansDari bible injil new testament 2 thessalonians
Dari bible injil new testament 2 thessaloniansAsiaBibles
 
Pashto Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Pashto Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfPashto Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Pashto Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Persian - Second and Third John.pdf
Persian - Second and Third John.pdfPersian - Second and Third John.pdf
Persian - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Dari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdfDari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Dari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dari Persian - Second and Third John.pdf
Dari Persian - Second and Third John.pdfDari Persian - Second and Third John.pdf
Dari Persian - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dari bible injil new testament 1 peter
Dari bible injil new testament 1 peterDari bible injil new testament 1 peter
Dari bible injil new testament 1 peterAsiaBibles
 
Dari Persian - Titus.pdf
Dari Persian - Titus.pdfDari Persian - Titus.pdf
Dari bible injil new testament 2 timothy
Dari bible injil new testament 2 timothyDari bible injil new testament 2 timothy
Dari bible injil new testament 2 timothyAsiaBibles
 
Dari bible injil new testament 1 corinthians
Dari bible injil new testament 1 corinthiansDari bible injil new testament 1 corinthians
Dari bible injil new testament 1 corinthiansAsiaBibles
 
Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Persian  -  The Gospel of the Birth of Mary.pdfPersian  -  The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dari bible injil new testament 1 timothy
Dari bible injil new testament 1 timothyDari bible injil new testament 1 timothy
Dari bible injil new testament 1 timothyAsiaBibles
 
PERSIAN - JUDE.pdf
PERSIAN - JUDE.pdfPERSIAN - JUDE.pdf
Dari bible injil new testament titus
Dari bible injil new testament titusDari bible injil new testament titus
Dari bible injil new testament titusAsiaBibles
 
Dari bible injil new testament ephesians
Dari bible injil new testament ephesiansDari bible injil new testament ephesians
Dari bible injil new testament ephesiansAsiaBibles
 
تقدیر و اراده آزاد در مسیحیت
تقدیر و اراده آزاد در مسیحیتتقدیر و اراده آزاد در مسیحیت
تقدیر و اراده آزاد در مسیحیت
Church of Christ Farsi
 
Dari bible injil new testament philemon
Dari bible injil new testament philemonDari bible injil new testament philemon
Dari bible injil new testament philemonAsiaBibles
 
Persian - Testament of Naphtali.pdf
Persian - Testament of Naphtali.pdfPersian - Testament of Naphtali.pdf
Persian - Testament of Naphtali.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfPersian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Persian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Dari bible injil new testament 2 corinthians
Dari bible injil new testament 2 corinthiansDari bible injil new testament 2 corinthians
Dari bible injil new testament 2 corinthians
 
Persian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Persian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfPersian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Persian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
 
Dari bible injil new testament 2 thessalonians
Dari bible injil new testament 2 thessaloniansDari bible injil new testament 2 thessalonians
Dari bible injil new testament 2 thessalonians
 
Pashto Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Pashto Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfPashto Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Pashto Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Persian - Second and Third John.pdf
Persian - Second and Third John.pdfPersian - Second and Third John.pdf
Persian - Second and Third John.pdf
 
Dari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Dari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdfDari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Dari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Dari Persian - Second and Third John.pdf
Dari Persian - Second and Third John.pdfDari Persian - Second and Third John.pdf
Dari Persian - Second and Third John.pdf
 
Dari bible injil new testament 1 peter
Dari bible injil new testament 1 peterDari bible injil new testament 1 peter
Dari bible injil new testament 1 peter
 
Dari Persian - Titus.pdf
Dari Persian - Titus.pdfDari Persian - Titus.pdf
Dari Persian - Titus.pdf
 
Dari bible injil new testament 2 timothy
Dari bible injil new testament 2 timothyDari bible injil new testament 2 timothy
Dari bible injil new testament 2 timothy
 
Dari bible injil new testament 1 corinthians
Dari bible injil new testament 1 corinthiansDari bible injil new testament 1 corinthians
Dari bible injil new testament 1 corinthians
 
Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Persian  -  The Gospel of the Birth of Mary.pdfPersian  -  The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Dari bible injil new testament 1 timothy
Dari bible injil new testament 1 timothyDari bible injil new testament 1 timothy
Dari bible injil new testament 1 timothy
 
PERSIAN - JUDE.pdf
PERSIAN - JUDE.pdfPERSIAN - JUDE.pdf
PERSIAN - JUDE.pdf
 
Dari bible injil new testament titus
Dari bible injil new testament titusDari bible injil new testament titus
Dari bible injil new testament titus
 
Dari bible injil new testament ephesians
Dari bible injil new testament ephesiansDari bible injil new testament ephesians
Dari bible injil new testament ephesians
 
تقدیر و اراده آزاد در مسیحیت
تقدیر و اراده آزاد در مسیحیتتقدیر و اراده آزاد در مسیحیت
تقدیر و اراده آزاد در مسیحیت
 
Dari bible injil new testament philemon
Dari bible injil new testament philemonDari bible injil new testament philemon
Dari bible injil new testament philemon
 
Persian - Testament of Naphtali.pdf
Persian - Testament of Naphtali.pdfPersian - Testament of Naphtali.pdf
Persian - Testament of Naphtali.pdf
 
Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfPersian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Persian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. ‫ییلدلفیان‬ ‫به‬ ‫ایگناتیوس‬ ‫نامه‬ 1‫یصل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ثابت‬ ‫خدا‬ ‫عهد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫رحمت‬ ‫که‬. ‫است‬ ‫آسیا‬ ‫در‬ ‫فیلدلفیا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫خدای‬ ‫کلیسای‬ ‫به‬، ‫میشود‬ ‫نامیده‬ ‫نیز‬ ‫تئوفوروس‬ ‫که‬ ‫ایگناتیوس‬1 ‫و‬، ‫هستند‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫پیشتازانی‬ ‫و‬، ‫اسقف‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬ ‫ا‬‫ا‬‫مخصوص‬ ‫شادی؛‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫کامل‬ ‫رحمت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫رستاخیز‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شادمان‬ ‫همیشه‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫مصائب‬ ‫در‬ :‫است‬ ‫کرده‬ ‫ساکن‬ ‫خود‬ ‫القدس‬ ‫روح‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫استحکام‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫اراده‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫او‬. ‫باشند‬ ‫متحد‬، ‫اند‬ ‫شده‬ ‫منصوب‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ذهن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫شماسانی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫خدای‬ ‫محبت‬ ‫به‬ ‫بلکه‬. ‫بیهوده‬ ‫الل‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫انسانها‬ ‫توسط‬ ‫نه‬، ‫خود‬ ‫اانب‬ ‫از‬ ‫نه‬، ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫خدمت‬ ‫آن‬، ‫میشناسم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اسقف‬ ‫آن‬2 .‫مسیح‬ ‫عیسی‬ .‫سیمهایش‬ ‫با‬ ‫چنگ‬ ‫چنانکه‬، ‫فرمانهاست‬ ‫مطابق‬ ‫او‬ ‫زیرا‬. ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫شان‬ ‫بیهوده‬ ‫های‬ ‫حرف‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سکوتش‬ ‫با‬ ‫که‬. ‫کنم‬ ‫می‬ ‫تحسین‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اعتدال‬3 ‫تمام‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫و‬، ‫شوق‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫از‬ ‫فارغ‬، ‫پایداری‬ ‫از‬ ‫پر‬. ‫است‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫پربار‬ ‫فضیلتها‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میداند‬ ‫زیرا‬، ‫میداند‬ ‫شادترین‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ ‫من‬ ‫روح‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬4 .‫زنده‬ ‫خدای‬ ‫اعتدال‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫تعقیب‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫گوسفند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شما‬، ‫شماست‬ ‫شبان‬ ‫که‬ ‫اایی‬ ‫در‬ ‫اما‬. ‫کنید‬ ‫فرار‬ ‫نادرست‬ ‫های‬ ‫آموزه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تفرقه‬ ‫از‬. ‫حقیقت‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫فرزندان‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬5 .‫یافت‬ ‫نخواهند‬ ‫اایی‬ ‫آنها‬ ‫توافق‬ ‫در‬ ‫اما‬. ‫میبرند‬ ‫اسارت‬ ‫به‬ ‫میدوند‬ ‫خدا‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنانی‬ ‫میرسند‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ایمان‬ ‫شایسته‬ ‫کاذب‬ ‫لذتی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫گرگها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬6 .‫پاکی‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫بلکه‬، ‫ام‬ ‫یافته‬ ‫ای‬ ‫تفرقه‬ ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫نه‬. ‫نیستند‬ ‫پدر‬ ‫مزرعه‬ ‫اینها‬ ‫زیرا‬. ‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫نمیپوشاند‬ ‫عیسی‬ ‫که‬ ‫بدی‬ ‫گیاهان‬ ‫از‬ ‫پس‬7 ‫زندگی‬ ‫عیسی‬ ‫مطابق‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫خدا‬ ‫بندگان‬ ‫نیز‬ ‫اینها‬ ‫حتی‬، ‫بازگردد‬ ‫کلیسا‬ ‫وحدت‬ ‫به‬ ‫توبه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫و‬. ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫اسقف‬ ‫با‬ ‫هستند‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫زیرا‬8 .‫کنند‬ ‫مصائب‬ ‫با‬، ‫برود‬ ‫دیگری‬ ‫عقیده‬ ‫دنبال‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬. ‫برد‬ ‫نخواهد‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫پادشاهی‬، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫انشقاق‬ ‫کلیسا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫پیروی‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬. ‫نخورید‬ ‫فریب‬، ‫برادران‬ ‫ای‬9 .‫نیست‬ ‫موافق‬ ‫مسیح‬ .‫باشد‬ ‫یکسان‬ ‫ربانی‬ ‫عشای‬ ‫مراسم‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫تلش‬ ‫بگذارید‬، ‫بنابراین‬10 ‫محراب؛‬ ‫یک‬. ‫او‬ ‫خون‬ ‫وحدت‬ ‫در‬ ‫فنجان‬ ‫یک‬ ‫و‬. ‫دارد‬ ‫واود‬ ‫اسم‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫زیرا‬11 .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خدا‬ ‫اراده‬ ‫مطابق‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫من‬ ‫خدمتکاران‬ ‫هم‬ ‫شماسها‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫اعظم‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫اسقف‬ ‫یک‬ ‫همچنانکه‬12 2‫یصل‬ ‫بلکه‬، ‫من‬ ‫نه‬ ‫بگویم‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫یا‬. ‫سازم‬ ‫ایمن‬ ‫خطر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫سعی‬، ‫شما‬ ‫در‬ ‫فراوان‬ ‫شادی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫میسازد‬ ‫بیشتر‬ ‫مرا‬ ‫دارم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫محبتی‬، ‫من‬ ‫برادران‬1 .‫هستم‬ ‫رنج‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫زیرا‬، ‫ترسم‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫بودن‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫از‬. ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫به‬ ‫و‬. ‫مسیح‬ ‫بدن‬ ‫مانند‬ ‫انجیل‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫فرار‬: ‫یابم‬ ‫دست‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫رحمت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سهمی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بتوانم‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کامل‬ ‫مرا‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫دعای‬ ‫اما‬2 .‫کلیسا‬ ‫ریاست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫حواریون‬ .‫داریم‬ ‫انتظار‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫امیدوار‬ ‫مسیح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردهاند‬ ‫راهنمایی‬ ‫انجیل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬، ‫بداریم‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫انبیا‬ ‫همچنین‬3 .‫بودن‬ ‫شگفتانگیز‬ ‫و‬ ‫دوستداشتن‬ ‫لیق‬، ‫مقدس‬ ‫مردانی‬. ‫یافتند‬ ‫نجات‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫وحدت‬ ‫در‬ ‫ایمان‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫که‬4 .‫شدهاند‬ ‫شمرده‬ ‫ما‬ ‫مشترک‬ ‫امید‬ ‫انجیل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفتهاند‬ ‫شهادت‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬5 ‫که‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫یهودیت‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫دریافت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ختنه‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مسیح‬ ‫آموزه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫زیرا‬. ‫ندهید‬ ‫گوش‬ ‫او‬ ‫به‬، ‫کرد‬ ‫موعظه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫یهود‬ ‫شریعت‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬6 .‫است‬ ‫نشده‬ ‫ختنه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫آنها‬ ‫بر‬ ‫انسانها‬ ‫نام‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مردگان‬ ‫مقبرههای‬ ‫و‬ ‫یادگارها‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬، ‫نکنند‬ ‫صحبت‬ ‫عیسی‬ ‫مسیح‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫یا‬ ‫یکی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬7 .‫بیایید‬ ‫نشده‬ ‫تقسیم‬ ‫قلب‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫همه‬ ‫اما‬. ‫شوید‬ ‫سرد‬ ‫خود‬ ‫صدقه‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫گری‬ ‫حیله‬ ‫ستم‬ ‫تحت‬ ‫مبادا‬. ‫کنید‬ ‫فرار‬ ‫اهان‬ ‫این‬ ‫شاهزاده‬ ‫دامهای‬ ‫و‬ ‫شریرانه‬ ‫هنرهای‬ ‫از‬ ‫پس‬8 .‫بودهام‬ ‫سنگدل‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫زیاد‬ ‫یا‬ ‫کم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ببالد‬ ‫چیزی‬ ‫به‬ ‫پنهانی‬ ‫یا‬ ‫آشکارا‬ ‫نمیتواند‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫دارم‬ ‫پاکی‬ ‫وادان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫میدهم‬ ‫برکت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدای‬ ‫و‬9 .‫نشود‬ ‫تبدیل‬ ‫آنها‬ ‫ضد‬ ‫بر‬ ‫شهادت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫آرزو‬ ‫کردم‬ ‫صحبت‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫و‬10 ‫اسرار‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫داند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫زیرا‬. ‫نمیخورد‬ ‫فریب‬، ‫خداست‬ ‫اانب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫روح‬ ‫اما‬، ‫دهند‬ ‫فریب‬ ‫مرا‬ ‫اسم‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫میخواهند‬ ‫برخی‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬11 .‫کند‬ ‫می‬ ‫سرزنش‬ ‫را‬ ‫دل‬ .‫کنید‬ ‫تواه‬ ‫شماسها‬ ‫و‬، ‫پیشوا‬ ‫و‬، ‫اسقف‬ ‫به‬: ‫کردم‬ ‫صحبت‬ ‫بلند‬ ‫صدای‬ ‫با‬ ‫من‬. ‫کردم‬ ‫گریه‬ ‫بودم‬ ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫وقتی‬12 .‫گفتم‬، ‫بیاید‬ ‫شما‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫تفرقهای‬ ‫پیشبینی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫میکردند‬ ‫گمان‬ ‫برخی‬ ‫حال‬13 :‫نکنید‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫اسقف‬ ‫بدون‬: ‫گفت‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫سخن‬ ‫چنین‬ ‫روح‬ ‫اما‬. ‫دانستم‬ ‫نمی‬ ‫چیزی‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫من‬ ‫شاهد‬ ‫او‬ ‫اما‬14 .‫بود‬ ‫پدرش‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫همانطور‬، ‫باشید‬ ‫مسیح‬ ‫پیروان‬ ‫تقسیمات؛‬ ‫از‬ ‫فرار‬. ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫خدا‬ ‫معابد‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بدن‬15 .‫نیست‬ ‫ساکن‬ ‫خدا‬، ‫باشد‬ ‫غضب‬ ‫و‬ ‫تفرقه‬ ‫هراا‬ ‫زیرا‬. ‫کردم‬ ‫عمل‬، ‫شدهام‬ ‫ملحق‬ ‫وحدت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مردی‬ ‫بهعنوان‬، ‫میتوانستم‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬16 .‫بازگردند‬ ‫اسقف‬ ‫شورای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫وحدت‬ ‫به‬ ‫اگر‬، ‫میبخشد‬ ‫را‬ ‫توبهکنندگان‬ ‫همه‬ ‫خداوند‬ ‫ا‬‫م‬‫م‬‫ا‬17 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫آزاد‬ ‫بند‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫دارم‬ ‫اعتماد‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫فیض‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫زیرا‬18 .‫مسیح‬ ‫دستور‬ ‫طبق‬ ‫مگر‬، ‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫نزاع‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫میکنم‬ ‫نصیحت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫من‬ ‫لیکن‬19 ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫آنها‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫گفتم‬ ‫چون‬ ‫و‬. ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫انجیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫نمی‬ ‫باور‬، ‫نبینم‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬: ‫میگویند‬ ‫که‬ ‫شنیدهام‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫زیرا‬20 .‫دادند‬ ‫پاسخ‬، ‫بود‬ ‫رویشان‬ ‫پیش‬ ‫مخدوششان‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫که‬. ‫اوست‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫ایمانی‬ ‫و‬، ‫رستاخیز‬ ‫و‬، ‫مرگ‬، ‫او‬ ‫صلیب‬، ‫آلیش‬ ‫بی‬ ‫بناهای‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫همراه‬. ‫است‬ ‫اهان‬ ‫فاسد‬ ‫بناهای‬ ‫تمام‬ ‫اای‬ ‫به‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫اما‬21 .‫شوم‬ ‫عادل‬ ‫شما‬ ‫دعای‬ ‫وسیله‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سپرده‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫اسرار‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫تنها‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سپرده‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫مقدس‬ ‫قدس‬ ‫که‬ ‫اعظم‬ ‫کاهن‬ ‫اما‬. ‫خوبند‬ ‫ا‬‫ا‬‫واقع‬ ‫کاهنان‬22 .‫کلیسا‬ ‫و‬ ‫حواریون‬ ‫همچنین‬ ‫و‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫انبیا‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫یعقوب‬ ‫و‬ ‫اسحاق‬ ‫و‬ ‫ابراهیم‬ ‫که‬. ‫است‬ ‫پدر‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫او‬23 ‫عیسی‬ ‫خداوند‬، ‫ما‬ ‫دهنده‬ ‫نجات‬ ‫ظهور‬ ‫یعنی‬. ‫است‬ ‫احکام‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بالتر‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫آنچه‬. ‫دارد‬ ‫مقداری‬ ‫انجیل‬ ‫اما‬. ‫دارد‬ ‫میل‬ ‫خداست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫وحدتی‬ ‫به‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫و‬24 .‫او‬ ‫رستاخیز‬ ‫و‬ ‫مصائب‬، ‫مسیح‬ .‫خوبند‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫بیاورید‬ ‫ایمان‬ ‫صدقه‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫پس‬. ‫است‬ ‫فساد‬ ‫کمال‬ ‫انجیل‬ ‫اما‬. ‫کردند‬ ‫اشاره‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫عزیز‬ ‫پیامبران‬ ‫زیرا‬25 3‫یصل‬ ‫شما‬. ‫است‬ ‫صلح‬ ‫در‬، ‫دارید‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫اعصابی‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫دعاهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫چون‬، ‫است‬ ‫سوریه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫انطاکیه‬ ‫کلیسای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬1 .‫کند‬ ‫تسبیح‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شادی‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫ملقات‬ ‫هنگام‬ ‫تا‬. ‫بروید‬ ‫آنها‬ ‫نزد‬ ‫خدا‬ ‫سفیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫شماس‬، ‫خدا‬ ‫کلیسای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫یافت‬ ‫خواهید‬ ‫الل‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫و‬. ‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫خدمتی‬ ‫چنین‬ ‫شایسته‬ ‫که‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫در‬ ‫مرد‬ ‫آن‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫خوشا‬2 ‫و‬ ‫ها‬ ‫کشیش‬ ‫برخی‬، ‫ها‬ ‫اسقف‬ ‫برخی‬، ‫اند‬ ‫فرستاده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مجاور‬ ‫کلیساهای‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫همانطور‬. ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫خدا‬ ‫فیض‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫محال‬، ‫باشید‬ ‫مایل‬ ‫اگر‬ ‫حال‬3 .‫ها‬ ‫شماس‬ ‫من‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫سوریه‬ ‫از‬ ‫حتی‬ ‫که‬، ‫خوب‬ ‫شخص‬ ‫یک‬، ‫آگاتوپولیس‬ ‫رئوس‬ ‫با‬ ‫همراه‬: ‫میکند‬ ‫خدمت‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫کلم‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫او‬، ‫شایسته‬ ‫مردی‬، ‫کیلیکیه‬ ‫شماس‬، ‫فیلون‬ ‫درباره‬4 .‫دهد‬ ‫شهادت‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫بر‬: ‫زندگیاش‬ ‫به‬ ‫تواه‬ ‫بدون‬، ‫است‬ ‫آمده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬، ‫کردند‬ ‫حرمتی‬ ‫بی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫اما‬. ‫میپذیرید‬، ‫پذیرفت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫میکنم‬ ‫شکر‬ ‫شما‬ ‫بخاطر‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫خود‬ ‫من‬ ‫و‬5 .‫شوند‬ ‫بخشیده‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫فیض‬ .‫مینویسم‬، ‫بود‬ ‫شده‬ ‫فرستاده‬ ‫اسمیرنا‬ ‫و‬ ‫افسس‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بورووس‬ ‫بهوسیله‬ ‫نیز‬ ‫آنجا‬ ‫از‬، ‫میفرستد‬ ‫درود‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫تروآس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برادرانی‬ ‫صدقه‬6 .‫ما‬ ‫مشترک‬ ‫امید‬ ‫عیسی‬ ‫مسیح‬ ‫در‬ ‫وداع‬. ‫وحدت‬ ‫در‬، ‫عشق‬ ‫در‬، ‫ایمان‬ ‫در‬. ‫روح‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫هم‬، ‫اسم‬ ‫در‬ ‫هم‬، ‫دارند‬ ‫امید‬ ‫او‬ ‫به‬. ‫بدار‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬7