SlideShare a Scribd company logo
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
GİRİŞ
Bizdə “Ahikar hekayəsi”ndə insan düşüncəsinin və
müdrikliyinin ən qədim mənbələrindən biri var. Onun
təsirini Quran, Əhdi-Cədid və Əhdi-Cədid də daxil
olmaqla bir çox insanın əfsanələri vasitəsilə izləmək olar.
Almaniyanın Treves şəhərində tapılan mozaikada
dünyanın müdrik adamları arasında Ahikar obrazı təsvir
edilmişdir. Budur onun rəngarəng nağılı.
Bu hekayənin tarixi canlı müzakirə mövzusuna çevrildi.
Elm adamları nəhayət bunu Birinci Əsr haqqında
söylədilər, o zaman səhv olduqları sübut olundu ki,
eramızdan əvvəl 500-cü ilə aid bir aramey papirusunda
Elephantine xarabalıqları arasında çıxdı.
Hekayə açıq-aydın uydurmadır, tarix deyil. Əslində
oxucu “Ərəb gecələri”nin əlavə səhifələrində tanış ola
bilər. Parlaq şəkildə yazılmışdır və hərəkət, intriqa və
dar qaçışla dolu povest diqqəti sona qədər saxlayır.
Təsəvvür azadlığı yazıçının ən qiymətli sərvətidir.
Yazı dörd mərhələyə bölünür: (1) Hekayə; (2) The
Teaching (Məsəllərin əlamətdar seriyası); (3) Misirə
səyahət; (4) Bənzətmələr və ya məsəllər (Axikar səhv
edən qardaşı oğlunun təhsilini bununla tamamlayır).
FƏSİL 1
Aşşurun baş vəziri Ahikarın 60 arvadı var, amma
taleyinə oğlu yoxdur. Buna görə də qardaşı oğlunu
övladlığa götürür. Onu çörək və sudan daha çox hikmət
və biliklə doldurur.
1 Padşah Sanxeribin vəziri Müdrik Haykarın və Müdrik
Haykarın bacısı oğlu Nadanın əhvalatı.
2 Aşşur və Nineva padşahı Sərhədum oğlu Sanxeribin
dövründə Hayqar adlı müdrik bir vəzir var idi və o,
Sanxerib padşahının vəziri idi.
3 Onun yaxşı, var-dövləti və çoxlu mal-dövləti var idi,
bacarıqlı, müdrik, filosof, elmdə, fikirdə və dövlətdə idi,
altmış qadınla evlənmiş və hər biri üçün bir qala
tikdirmişdir.
4 Bütün bunlara baxmayaraq, onun heç birindən övladı
olmadı. onun varisi ola biləcək bu qadınlardan.
5 O, buna görə çox kədərləndi və bir gün münəccimləri,
elm adamlarını və sehrbazları toplayıb onlara öz
vəziyyətini və qısırlığını izah etdi.
6 Onlar ona dedilər: “Get, allahlara qurban kəs və
onlardan yalvar ki, sənə bir oğlan uşağı versinlər”.
7 O, onların dediyi kimi etdi, bütlərə qurbanlar təqdim
etdi, onlara yalvarıb yalvarıb və yalvardı.
8 Ona bir kəlmə də cavab vermədilər. O, kədərli və
məyus halda getdi, ürəyində ağrı ilə ayrıldı.
9 O, qayıdıb Uca Allaha yalvardı və iman gətirdi və
ürəyində bir alovla Ona yalvararaq dedi: “Ey Uca Allah,
ey göyləri və yeri yaradan, ey bütün yaradılmışların
Yaradanı!
10 Sənə yalvarıram ki, mənə bir oğlan ver ki, onun
tərəfindən təsəlli edim ki, mənim istiliyimdə olsun,
gözlərimi yumsun və məni dəfn etsin”.
11 Onda ona bir səs gəldi: “Nə qədər ki, sən ilk növbədə
oyma bütlərə güvənmisən və onlara qurbanlar
gətirmisən, buna görə də ömrün boyu övladsız
qalacaqsan.
12 Amma bacının oğlu Nadanı götür, onu öz övladın et,
ona öz elmini və yaxşı nəslini öyrət və öləndə səni dəfn
etsin”.
13 O, bacısının bir az süd verən oğlu Nadanı götürdü.
Onu səkkiz süd bacısına təslim etdi ki, onu əmizdirib
böyütsünlər.
14 Onu dadlı yemək, zərif tərbiyə, ipək paltar, bənövşəyi
və al qırmızı ilə böyütdülər. O, ipək taxtlarda oturmuşdu.
15 Nadan böyüyüb hündür sidr ağacı kimi böyüyüb
yeriyəndə ona ədəb-ərkanı, yazmağı, elm və fəlsəfəni
öyrətdi.
16 Bir neçə gündən sonra padşah Sanxerib Hayqara
baxdı və onun çox qocaldığını gördü və ona dedi.
17 “Ey möhtərəm dostum, bacarıqlı, etibarlı, müdrik,
vali, katibim, vəzirim, kanslerim və müdirim; Həqiqətən,
sən çox qocalmısan və yaşla ağırlaşmısan. və sənin bu
dünyadan gedişin yaxın olmalıdır.
18 Mənə de görüm, səndən sonra qulluğumda kimin yeri
olacaq”. Heyqar ona dedi: “Ey ağam, başın əbədi olsun!
Nadan var bacımın oğlu, mən onu övladım etmişəm.
19 Mən onu böyütdüm, hikmətimi və biliyimi ona
öyrətdim”.
20 Padşah ona dedi: “Ey Heyqar! Onu yanıma gətir ki,
onu görəm və əgər onu uyğun görsəm, onu öz yerinə
qoy; dincəlmək və ömrünün qalan hissəsini şirin
istirahətdə yaşamaq üçün öz yoluna gedəcəksən”.
21 Sonra Haykar gedib bacısının oğlu Nadanı təqdim
etdi. Və ehtiram etdi və ona güc və şərəf arzuladı.
22 Ona baxıb heyran oldu və ona sevindi və Hayqara
dedi: “Ey Haykar, bu sənin oğlundurmu? Allah onu
qorusun deyə dua edirəm. Sən mənə və atam Sərhəduma
necə qulluq edirsənsə, qoy bu oğlun mənə qulluq etsin,
mənim öhdəliyimi, ehtiyaclarımı və işlərimi yerinə
yetirsin ki, mən də ona hörmət və qüdrət verəcəyəm”.
23 Hayqar padşaha təzim edib dedi: “Başın sağ olsun, ey
ağam padşah! Səndən istəyirəm ki, oğlum Nadana səbr
edəsən və onun xətalarını bağışlayasan ki, o, sənə layiq
olduğu kimi xidmət etsin”.
24 Onda padşah ona and içdi ki, onu öz sevimlilərinin ən
böyüyü, dostlarının ən qüdrətlisi edəcək və hər cür
hörmət və ehtiramla onun yanında olacaq. Və onun
əllərindən öpüb onu yola saldı.
25 O, Nadanı götürdü. bacısının oğlunu da yanında
oturtdu və gecə-gündüz onu çörək və sudan çox hikmət
və biliklə doldurana qədər öyrətməyə başladı.
FƏSİL 2
Qədim günlərin "Zavallı Riçardın Almanaxı". Pul,
qadınlar, geyim, iş, dostlarla bağlı insan davranışının
ölməz qaydaları. 12, 17, 23, 37, 45, 47-ci ayələrdə
xüsusilə maraqlı atalar sözlərinə rast gəlinir. 63-cü ayəni
günümüzün bəzi kinsizliyi ilə müqayisə edin.
1 Beləcə ona öyrətdi və dedi: “Oğlum! danışığıma qulaq
asın və məsləhətlərimə əməl edin və dediklərimi
xatırlayın.
2 Ey oğlum! Əgər bir söz eşidirsənsə, qoy ürəyində öl və
onu başqasına demə ki, o, diri kömürə çevrilib, dilini
yandırıb, bədənində ağrıya səbəb olmasın, rüsvayçılıq
qazanıb, Allah qarşısında utanıb rüsvay olursan. adam.
3 Ey oğlum! Əgər xəbər eşitmisənsə, onu yayma. Əgər
bir şey görmüsənsə, demə.
4 Ey oğlum! Bəlağətini dinləyiciyə asanlaşdır və cavab
verməyə tələsmə.
5 Ey oğlum! bir şey eşitdiyiniz zaman onu gizlətməyin.
6 Ey oğlum! möhürlənmiş düyünü açma, açma,
açılmamış düyünü bağlama.
7 Ey oğlum! zahiri gözəlliyə tamah etmir, çünki o, sönür
və keçib gedir, lakin şərəfli zikr əbədidir.
8 Ey oğlum! Qoy axmaq qadın öz sözü ilə səni
aldatmasın, yoxsa sən ölümlərin ən bədbəxti kimi öləsən
və o səni tora salıb tora düşəcəksən.
9 Ey oğlum! Paltar və məlhəmlərlə yatmış, ruhunda
alçaq və axmaq olan bir qadın istəməyin. Vay halına,
əgər ona öz malından bir şey versən, yaxud əlində olanı
ona tapşırsan, o da səni günaha sövq etsə, Allah sənə
qəzəblənsin.
10 Ey oğlum! badam ağacı kimi olmayın, çünki o, bütün
ağaclardan əvvəl yarpaqlar, hamısından sonra yeməli
meyvələr çıxarır, lakin bütün ağaclardan əvvəl yeməli
meyvələr, hamısından sonra isə yarpaqlar verən tut ağacı
kimi olun.
11 Ey oğlum! başını aşağı əy, səsini yumşal, nəzakətli ol,
düz yolda get, axmaq olma. Gülərkən səsini qaldırma,
çünki əgər uca səslə bir ev tikilsəydi, eşşək hər gün
çoxlu evlər tikərdi. Əgər qüdrətlə şum sürülsəydi, şum
heç vaxt dəvələrin çiyinlərinin altından çıxarılmazdı.
12 Ey oğul! Ağıllı adamla daş götürmək, peşman bir
adamla şərab içməkdən yaxşıdır.
13 Ey oğlum! şərabını salehlərin məzarları üzərinə tök,
cahil, alçaq insanlarla içmə.
14 Ey oğlum! Allahdan qorxan və onlar kimi olan
müdriklərə bağlan və cahillərə yaxınlaşma ki, sən də
onun kimi olub onun yollarını öyrənəsən.
15 Ey oğlum! Sənə yoldaş və ya dost tapdıqda, onu sına,
sonra onu yoldaş və dost et; Onu imtahansız
tərifləməyin. və hikməti olmayan bir adamla sözünü
pozma.
16 Ey oğlum! Ayaqqabının ayağında qaldığı halda,
onunla tikanların üstündə get, oğluna, evinə və
övladlarına yol düzəlt və gəmini dənizdə, onun
dalğalarında və batmadan əvvəl bərkit. xilas oldu.
17 Ey oğlum! varlı ilan yeyərsə, deyirlər: “Bu, onun
müdrikliyi ilədir”, yoxsul yeyirsə, xalq: “Acından”
deyirlər.
18 Ey oğlum! o, sənin gündəlik çörəyindən və malınla
kifayətlənir, başqasının malına tamah etmir.
19 Ey oğlum! axmaqla qonşu olma, onunla çörək yemə,
qonşunun başına gələn bəlalara sevinmə. Əgər düşmənin
sənə zülm etsə, ona yaxşılıq et.
20 Ey oğlum! Allahdan qorxan adamdan qorx və ona
hörmət et.
21 Ey oğlum! nadan yıxılıb büdrəyər, müdrik isə
büdrəsə də sarsılmaz, yıxılsa da tez ayağa qalxar, xəstə
olsa canını qurtarar. O ki qaldı nadan, axmaq insana,
onun xəstəliyinə dərman yoxdur.
22 Ey oğlum! Əgər özündən aşağı olan bir kişi sənə
yaxınlaşsa, onu qarşılamaq üçün irəli get və ayaq üstə
dur.
23 Ey oğlum! oğlunu döyməkdən çəkin, çünki oğlunun
ovuşdurması bağçaya peyin kimidir, pul kisəsinin ağzını
bağlamaq kimi, vəhşi heyvanların bağlanması kimi,
qapının qıvrılması kimidir.
24 Ey oğlum! Oğlunu pislikdən çəkindir, ona ədəb öyrət,
o sənə qarşı üsyan etməzdən və səni camaat arasında
rüsvay etməzdən əvvəl başını küçələrdə və məclislərdə
asıb onun pis əməllərinə görə cəzasını çək.
25 Ey oğlum! etdiyin hər işin müqabilində özünə sünnət
dərili kök öküz, dırnaqları ilə böyük bir eşşək al və
böyük buynuzlu öküz alma, hiyləgər adamla dostluq
etmə, davakar qul, oğru kəniz alma. onları məhv
edəcəklər.
26 Ey oğlum! ata-ananın səni lənətləməsin və Rəbb
onlardan razı olsun. Çünki belə deyilmişdir: “Atasına və
ya anasına xor baxan, ölümlə ölsün (mən günahın
ölümünü nəzərdə tuturam) və ata-anasına hörmət edənin
ömrünü və ömrünü uzadacaq və bütün yaxşılıqları
görəcəkdir. "
27 Ey oğlum! silahsız yolda getmə, çünki sən bilmirsən
ki, düşmən səninlə nə vaxt qarşılaşacaq ki, ona hazır
olasan.
28 Ey oğlum! çılpaq, yarpaqsız, bitməyən ağac kimi
olmayın, yarpaqları və budaqları ilə örtülmüş ağac kimi
olun; çünki nə arvadı, nə də övladı olan kişi yarpaqsız və
meyvəsiz ağac kimi dünyada rüsvay olub, onlara nifrət
edir.
29 Ey oğlum! yol kənarındakı barlı ağac kimi olun,
meyvəsini yoldan keçənlərin hamısı yeyir, səhra
heyvanları kölgəsində dincəlir və yarpaqlarından
yeyirlər.
30 Ey oğlum! yolundan azan hər qoyun və yoldaşları
canavar üçün yem olur.
31 Ey oğlum! “Ağam axmaqdır, mən də müdrikəm”
demə və nadanlıq və səfehlik sözünü söyləmə, yoxsa
onun qarşısında zəlil olarsan.
32 Ey oğlum! rəbblərinin: “Bizdən uzaqlaş” dediyi
bəndələrdən olma, “yaxınlaş və bizə yaxınlaş”
dediklərindən ol.
33 Ey oğlum! qulunu yoldaşının yanında sığallama,
çünki sən onlardan hansının sənin üçün daha dəyərli
olacağını bilmirsən.
34 Ey oğlum! Səni yaradan Rəbbindən qorxma, yoxsa O
səni susdurar.
35 Ey oğlum! Sözünü gözəl et, dilini şirin et; və
yoldaşına sənin ayağını basmağa icazə vermə ki, başqa
vaxt sənin köksünü bassın.
36 Ey oğlum! müdrik adamı hikmətli sözlə döysən, bu,
onun sinəsində incə bir utanc hissi kimi gizlənər; Əgər
cahilləri çubuqla ovuşdursan, nə başa düşər, nə də eşidər.
37 Ey oğlum! Əgər ehtiyacın üçün bir müdrik adam
göndərsən, ona çox əmr vermə, çünki o, sənin işini
istədiyin kimi edəcək. ona əmr et, o sənin istədiyini
etməz. Əgər səni iş üçün göndərsələr, onu tez yerinə
yetirməyə tələsin.
38 Ey oğlum! Özündən güclü bir insana düşmən etmə,
çünki o, sənin ölçüsünü və qisasını səndən alacaq.
39 Ey oğlum! Əmlakını onlara verməmişdən əvvəl
oğlunu və qulunu sınağa çək, yoxsa onları ələ
keçirməsinlər. çünki əli dolu olana səfeh və nadan olsa
belə, müdrik deyilir, əli boş olana isə müdriklərin
şahzadəsi olsa belə, kasıb, cahil deyilir.
40 Ey oğlum! Kolosinti yedim, aloyi uddum,
yoxsulluqdan, yoxsulluqdan acı bir şey görmədim.
41 Ey oğlum! oğluna qənaətcilliyi və aclığı öyrət ki,
evini yaxşı idarə etsin.
42 Ey oğlum! cahillərə müdriklərin dilini öyrətmə, çünki
bu onun üçün ağır olar.
43 Ey oğlum! Dostuna öz halını bildirmə, yoxsa onun
yanında zəlil olarsan.
44 Ey oğlum! Qəlbin korluğu gözlərin korluğundan daha
ağırdır, çünki gözlərin korluğu az-az hidayət oluna bilər,
lakin qəlbin korluğu hidayət olunmur və düz yoldan
çıxıb əyri yolla gedir. yol.
45 Ey oğlum! adamın ayağı ilə büdrəməsi n-in dili ilə
büdrəməsindən yaxşıdır.
46 Ey oğlum! yaxın dost uzaqda olan daha gözəl
qardaşdan yaxşıdır.
47 Ey oğlum! gözəllik sönür, öyrənmək isə davam edir,
dünya sönür və puç olur, amma yaxşı ad nə puç olur, nə
də sönər.
48 Ey oğlum! rahat olmayan adamın ölümü həyatından
yaxşıdır; və ağlama səsi nəğmə səsindən yaxşıdır; Çünki
qəm və ağlamaq, əgər Allah qorxusu onlardadırsa,
nəğmə və şadlıq səsindən yaxşıdır.
49 Ey balam! sənin əlindəki qurbağanın budu qonşunun
qazanındakı qazdan yaxşıdır; Sənə yaxın olan qoyun
uzaqdakı öküzdən yaxşıdır. Sənin əlində bir sərçə uçan
min sərçədən yaxşıdır. Toplanan yoxsulluq çoxlu ruzi
səpilməkdən daha yaxşıdır. və diri tülkü ölü aslandan
yaxşıdır; bir pud yun isə bir funt sərvətdən yaxşıdır, yəni
qızıl və gümüşdən; Çünki qızıl və gümüş yer üzündə
gizlənib, örtülüdür və görünmür. yun isə bazarlarda qalır
və görünür, onu geyənə gözəllik olur.
50 Ey oğlum! kiçik bir sərvət səpələnmiş sərvətdən
yaxşıdır.
51 Ey oğlum! diri it ölü kasıbdan yaxşıdır.
52 Ey oğlum! yaxşı iş görən kasıb günah içində ölmüş
varlıdan yaxşıdır.
53 Ey oğlum! Ürəyində bir söz saxla, bu sənə çox olar
və ehtiyatlı ol, sən öz dostunun sirrini açırsan.
54 Ey oğlum! Ürəyinlə məsləhətləşməyincə ağzından bir
söz çıxmasın. Mübahisə edən insanlar arasında dayanma,
çünki pis sözdən ixtilaf, ixtilafdan müharibə, döyüşdən
də döyüş, sən şahidlik etməyə məcbur olarsan; amma
oradan qaç və dincəl.
55 Ey oğlum! Özündən daha güclü bir insana tab
gətirmə, amma özünə səbirli bir ruh, dözüm və düzgün
davranış qazan, çünki bundan gözəl bir şey yoxdur.
56 Ey oğlum! ilk dostunuza nifrət etmə, çünki ikinci
dostunuz davam edə bilməz.
57 Ey oğlum! müsibətində yoxsulları ziyarət et, Sultanın
hüzurunda ondan danış və onu aslanın ağzından
qurtarmaq üçün səy göstər.
58 Ey oğlum! Düşməninin ölümünə sevinmə, çünki bir
müddət sonra sən onun qonşusu olacaqsan və sənə
istehza edənə hörmət və ehtiram göstər və onunla
əvvəldən salamlaş.
59 Ey oğlum! Əgər cənnətdə su dayansa, qara qarğa
ağarsa və mirra bal kimi şirinləşsəydi, cahillər və
axmaqlar anlayıb müdrik ola bilərdilər.
60 Ey oğlum! Əgər müdrik olmaq istəyirsənsə, dilini
yalandan, əlini oğurluqdan, gözünü pislikdən çəkindir.
sonra sənə müdrik deyiləcəklər.
61 Ey oğlum! Qoy müdrik səni dəyənəklə döysün,
amma axmaq səni şirin məlhəmlə məsh etməsin.
Gəncliyində təvazökar ol və qocalıqda şərəflisən.
62 Ey oğlum! qüdrətli günlərində insana, daşqın
günlərində çaya tab gətirmə.
63 Ey oğlum! arvadın toyunda tələsmə, çünki yaxşı
olarsa, o deyəcək: “Ağam, mənim üçün bir azlıq et”;
Əgər xəstələnsə, ona səbəb olan şəxsə qiymət verəcəkdir.
64 Ey oğlum! kim libası zərifdirsə, danışığı da eynidir;
Kimin libası alçaqdırsa, danışığı da eynidir.
65 Ey oğlum! Əgər oğurluq etmisənsə, bunu Sultana
bildir və ondan bir pay ver ki, ondan xilas olasan, yoxsa
acıya dözərsən.
66 Ey oğlum! əli doymuş və doymuş adamı dost tut, əli
bağlı və ac adamla dost tutma.
67 Dörd şey var ki, nə padşahın, nə də ordusunun əmin-
amanlığı yoxdur: vəzirin zülmü, pis hökumət, iradənin
təhrif edilməsi və rəiyyətə zülm; və dörd şeyi gizlətmək
mümkün deyil: ağıllılar, ağılsızlar, varlılar və kasıblar”.
FƏSİL 3
Ahikar dövlət işlərində fəal iştirakdan uzaqlaşır. O, var-
dövlətini xain qardaşı oğluna verir. Budur, nankor bir
müstəntiqin saxtakarlığa çevrilməsinin heyrətamiz
hekayəsi. Ahikarın qarmaqarışıq bir hiyləsi onun ölümə
məhkum edilməsi ilə nəticələnir. Görünür, Ahikarın
sonu.
1 Hayqar belə dedi və bacısının oğlu Nadana bu əmrləri
və məsəlləri bitirdikdən sonra onların hamısını
saxlayacağını zənn etdi və bilmirdi ki, onun əvəzinə ona
yorğunluq, nifrət və istehza göstərir.
2 Bundan sonra Hayqar öz evində sakit oturdu və bütün
mal-dövlətini, qullarını, cariyələrini, atlarını, mal-
qarasını və sahib olduğu və qazandığı hər şeyi Nadana
təslim etdi. əmr və qadağa gücü Nadanın əlində qaldı.
3 Hayqər evində dincəldi, hərdən-bir getdi, padşahı
ehtiram etdi və evə qayıtdı.
4 Nadan əmr və qadağa gücünün öz əlində olduğunu
başa düşdükdə, Hayqarın mövqeyinə xor baxdı və ona
istehza etdi və hər görünəndə onu qınamağa başladı və
dedi: “Əmim Hayqar onun ixtiyarındadır. və indi heç nə
bilmir”.
5 O, nökərləri və cariyələri döyməyə, atları və dəvələri
satmağa və əmisi Haykarın sahib olduğu hər şeyi israf
etməyə başladı.
6 Nə nökərlərinə, nə də əhli-beytinə rəhm etmədiyini
görən Hayqar qalxıb onu evindən qovdu və malını və
azuqəsini səpələdiyini padşaha xəbər vermək üçün adam
göndərdi.
7 Padşah qalxıb Nadanı çağırıb dedi: «Heyqar sağ-
salamat olduğu müddətdə heç kim onun malına, evinə və
mülkünə hökmranlıq etməz».
8 Nadanın əli əmisi Hayqardan və bütün mal-
dövlətindən çəkildi və o, nə içəri girdi, nə də çölə çıxdı,
ona salam da vermədi.
9 Bundan sonra Hayqar bacısının oğlu Nadanla çəkdiyi
zəhmətdən tövbə etdi və o, çox kədərləndi.
10 Nadanın Benuzardan adlı kiçik bir qardaşı var idi,
ona görə də Hayqar onu Nadanın yerinə özünə götürdü
və onu böyük hörmətlə böyütdü və hörmətlə qarşıladı. O,
bütün var-dövlətini ona təslim etdi və onu evinə vali
təyin etdi.
11 Nadan baş verənləri anlayanda paxıllıq və paxıllıq
hissi keçirdi və ondan soruşan hər kəsə şikayət etməyə
və əmisi Haykarı ələ salaraq dedi: “Əmim məni evindən
qovdu. Qardaşımı məndən üstün tutdu, amma Uca Allah
mənə qüdrət versə, onun başına öldürülmək müsibətini
verərəm”.
12 Nadan onun üçün hansı büdrəmə qura biləcəyi barədə
düşünməyə davam etdi. Və bir müddət sonra Nadan
bunu fikrinə çevirdi və Fars padşahı Müdrik şahın oğlu
Akişə məktub yazıb belə dedi:
13 Ey böyük padşah, Aşşur və Nineva padşahı
Sanxeribdən, onun vəziri və katibi Haykardan sənə sülh,
sağlamlıq, qüdrət və şərəf! Qoy səninlə mənim aramda
pens olsun.
14 Bu məktub sənə çatanda, qalxıb tez Nisrin düzünə,
Aşşur və Ninevaya getsən, padşahlığı döyüşsüz və
döyüş cərgəsi olmadan sənə təslim edəcəyəm”.
15 O, Misir padşahı firona Hayqarın adına başqa bir
məktub yazdı. “Qoy səninlə mənim aramda sülh olsun,
ey qüdrətli padşah!
16 Bu məktub sənə çatanda qalxıb Aşşura və
Nineviyaya, Nisrin düzünə getsən, padşahlığı
müharibəsiz və döyüşsüz sənə təslim edəcəyəm”.
17 Nadanın yazısı əmisi Haykarın yazısına bənzəyirdi.
18 Sonra iki hərfi qatlayıb əmisi Haykarın möhürü ilə
möhürlədi. buna baxmayaraq onlar padşahın sarayında
idilər.
19 Sonra gedib padşahdan əmisi Hayqara belə bir
məktub yazdı: “Mənim vəzirim, katibim, kanslerim
Hayqara salam olsun.
20 Ey Haykar, bu məktub sənə çatdıqda, yanında olan
bütün əsgərləri topla, paltar və sayca kamil olsunlar və
beşinci gün Nisrin düzündə mənim yanıma gətir.
21 Orada sənə tərəf gəldiyimi görəndə tələsin və
mənimlə döyüşəcək bir düşmən kimi qoşunu mənə qarşı
hərəkətə keçir, çünki Misir padşahı fironun elçiləri
yanımdadır ki, onlar bizim gücümüzü görsünlər. qoşun
və bizdən qorxsun, çünki onlar bizim düşmənimizdir və
bizə nifrət edirlər”.
22 Sonra məktubu möhürləyib padşahın nökərlərindən
biri tərəfindən Hayqara göndərdi. O, yazdığı digər
məktubu da götürüb padşahın hüzuruna yaydı və ona
oxuyub möhürü göstərdi.
23 Padşah məktubda yazılanları eşidəndə çox çaşqın
oldu və böyük və şiddətli qəzəbdən qəzəbləndi və dedi:
“Ah, mən öz müdrikliyimi göstərdim! Mən Hayqara nə
etmişəm ki, o, bu məktubları düşmənlərimə yazıb? Bu,
mənim ona verdiyim faydalara görə ondan aldığım
mükafatdırmı?”
24 Nadan ona dedi: “Kədərlənmə, ey padşah!
qəzəblənməyin, amma gəlin Nisrin düzünə gedək və
görək nağıl doğrudur, ya yox”.
25 Beşinci gün Nadan qalxıb padşahı, əsgərləri və vəziri
götürdü və onlar səhraya, Nisrin düzünə getdilər. Padşah
baxdı və baxdı! Haykar və ordu düzüldü.
26 Padşahın orada olduğunu görən Hayqar yaxınlaşıb
qoşuna işarə etdi ki, döyüşdə olduğu kimi hərəkət etsin
və məktubda göstərildiyi kimi padşaha qarşı düzülərək
vuruşsun, o, Nadanın nə üçün quyu qazdığını bilmirdi.
Ona.
27 Padşah Hayqarın əməlini görəndə onu təşviş, qorxu
və çaşqınlıq bürüdü və böyük bir qəzəblə qəzəbləndi.
28 Nadan ona dedi: “Gördünmü, ey ağam padşah! bu
bədbəxt nə edib? amma qəzəblənmə, qəmgin olma, əzab
çəkmə, evinə get və öz taxtına otur, mən də Heyqarı
zəncirlə və zəncirlə sənin yanına gətirəcəyəm və
düşmənini zəhmət çəkmədən səndən qovacağam”.
29 Padşah Hayqara görə qəzəblənərək taxtına qayıtdı və
onun haqqında heç nə etmədi. Nadan isə Haykarın
yanına gedib dedi: “Vallah, əmim! Padşah sənin üçün
böyük sevinclə sevinir və sənə əmr etdiyinə görə sənə
təşəkkür edir.
30 İndi o, məni sənin yanına göndərdi ki, sən əsgərləri
öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün buraxasan və əllərin
arxanca bağlı, ayaqların zəncirlənmiş halda onun yanına
gələsən ki, fironun elçiləri bunu görsünlər və padşah
Onlardan və padşahlarından qorxurlar”.
31 Heyqar cavab verdi: “Eşitmək itaət etməkdir”. O,
dərhal qalxıb əllərini arxadan bağladı və ayaqlarını
zəncirlədi.
32 Nadan onu götürüb onunla birlikdə padşahın yanına
getdi. Heyqar padşahın hüzuruna daxil olduqdan sonra
yerdə onun qarşısında səcdə etdi və padşaha qüdrət və
əbədi ömür arzuladı.
33 Padşah dedi: “Ey katibim, işlərimin valisi, kanslerim,
dövlətimin hökmdarı olan Heyqar, de görüm, sənə nə
pislik etdim ki, bu çirkin işin əvəzini mənə verdin”.
34 Sonra yazılarındakı və möhürü olan hərfləri ona
göstərdilər. Bunu gördükdə Hayqarın əzaları titrədi, dili
dərhal bağlandı və qorxusundan bir söz deyə bilmədi.
lakin o, başını yerə salıb lal idi.
35 Padşah bunu görüb əmin oldu ki, bu iş ondandır və
dərhal qalxıb buyurdu ki, Heyqarı öldürsünlər və
şəhərdən kənarda onun boynunu qılıncla vursunlar.
36 Nadan qışqırıb dedi: “Ey Hayqar, ey qara üz! Bu işi
padşaha etməkdə düşünməyin və ya gücünün sənə nə
faydası var?
37 Nağılçı belə deyir. Qılınc ustasının adı isə Əbu
Samik idi. Padşah ona dedi: “Ey qılınc ustası! Qalx, get,
evinin qapısında Hayqarın boynunu kəs, başını
bədənindən yüz qulac kənara at”.
38 Hayqar padşahın qarşısında diz çöküb dedi: “Ağam
padşah əbədi yaşasın! Əgər məni öldürmək istəyirsənsə,
qoy istəyin yerinə yetsin. Mən bilirəm ki, mən günahkar
deyiləm, amma pis adam öz pisliyi üçün hesab verməyə
hazırdır. buna baxmayaraq, ey ağam padşah! Səndən və
dostluğundan yalvarıram, qılınc ustasına icazə ver ki,
mənim bədənimi qullarıma versin ki, məni dəfn etsinlər
və qulun da sənə qurban olsun”.
39 Padşah qalxıb qılınc ustasına əmr etdi ki, onunla
istədiyi kimi davransın.
40 O, dərhal nökərlərinə əmr etdi ki, Hayqarı və
qılıncçını götürüb çılpaq getsinlər ki, onu öldürsünlər.
41 Heyqar onun öldürüləcəyini dəqiq bildikdə arvadının
yanına göndərib dedi: “Çıx mənimlə görüş və sənin
yanında min bakirə qız olsun və onlara bənövşəyi paltar
geyindir. ipək ki, ölümümdən əvvəl mənim üçün
ağlasınlar.
42 Qılınc ustası və onun nökərləri üçün süfrə hazırlayın.
Çoxlu şərabı qarışdırın ki, içsinlər”.
43 O, onun əmr etdiyi hər şeyi etdi. Və o, çox müdrik,
ağıllı və tədbirli idi. Və o, bütün mümkün nəzakət və
öyrənməni birləşdirdi.
44 Padşahın ordusu ilə qılınc ustası gələndə düzülən
süfrəni, şərabı və dəbdəbəli şirniyyatları gördülər və
onlar daralıb sərxoş olana qədər yeyib-içməyə başladılar.
45 Sonra Haykar qılıncçını dəstədən ayrı götürüb dedi:
“Ey Əbu Samik, sən bilmirsən ki, Sənxəribin atası
padşah Sərhədum səni öldürmək istəyəndə mən səni
götürüb müəyyən bir yerdə gizlətdim. padşahın qəzəbi
soyudu və səni istədi?
46 Mən səni Onun hüzuruna gətirəndə o, səninlə sevindi
və indi sənə etdiyim yaxşılığı xatırla.
47 Bilirəm ki, padşah mənim üçün tövbə edəcək və
mənim edam olunmağıma qəzəblənəcək.
48 Çünki mən günahkar deyiləm və sən məni onun
sarayında onun hüzuruna çıxaranda böyük bəxtlə
qarşılaşacaqsan və bil ki, bacımın oğlu Nadan məni
aldatdı və mənə bu pislik etdi. padşah məni öldürdüyünə
görə peşman olacaq; indi isə evimin bağçasında
zirzəmim var, ondan heç kimin xəbəri yoxdur.
49 Arvadımın xəbəri ilə məni orada gizlət. Bir də
həbsxanada öldürülməyə layiq bir qulum var.
50 Onu çıxarıb mənim paltarımı geyindir və nökərlərə
sərxoş olanda onu öldürməyi əmr et. Kimi
öldürdüklərini bilməyəcəklər.
51 Başını bədənindən yüz qulac uzağa at və cəsədini
qullarıma ver ki, basdırsınlar. Sən də mənimlə böyük bir
xəzinə yığacaqsan.
52 Qılınc ustası Hayqarın əmr etdiyi kimi etdi və
padşahın yanına gedib dedi: “Başın əbədi olsun!”
53 Sonra Heykarın arvadı hər həftə gizləndiyi yerdə ona
bəs edərdi və bunu özündən başqa heç kim bilmədi.
54 Arif Heyqarın necə öldürüldüyü və öldüyü xəbəri
xəbər verildi, təkrarlandı və hər yerə yayıldı və o şəhərin
bütün əhalisi onun üçün yas tutdu.
55 Onlar ağlayıb dedilər: “Vay halına, ey Heyqar! və
öyrənmənizə və nəzakətinizə görə! Sənə və elminə görə
necə də kədərlidir! Sənin kimi başqasını harada tapmaq
olar? və sənin yerini doldurmaq üçün sənə bənzəyəcək
qədər ağıllı, bu qədər elmli, hökm sürməkdə mahir bir
insan haradan ola bilər?
56 Lakin padşah Haykardan tövbə etdi və tövbəsi ona
heç bir fayda vermədi.
57 Sonra Nadanı çağırıb dedi: “Get dostlarını da özünlə
apar, əmi Haykar üçün yas tut və onun xatirəsini yad
edərək adət olduğu kimi onun üçün ağla”.
58 Ağılsız, nadan, daşürəkli Nadan əmisinin evinə
gedəndə nə ağladı, nə kədərləndi, nə də fəryad etdi,
əksinə, ürəksiz və ruhdan düşmüş adamları yığıb yeyib-
içməyə başladı.
59 Nadan kənizləri və Hayqara məxsus olan nökərləri
tutmağa başladı, onları bağladı, işgəncə verdi və onlara
əzab çəkdi.
60 O, əmisini öz oğlu kimi böyüdən arvadına hörmət
etmədi, amma onun onunla günaha batmasını istədi.
61 Heykar isə gizləndiyi yerə kəsilmişdi, qullarının və
qonşularının ağlamasını eşidib, Rəhman olan Allaha
həmd edib, şükür edib, həmişə Uca Allaha dua edib
yalvarıb. .
62 Qılıncçı sığınacaqda ikən vaxtaşırı Hayqara gəldi,
Hayqar gəlib ona yalvardı. Və ona təsəlli verdi və xilas
olmasını arzuladı.
63 Başqa ölkələrdə Müdrik Hayqarın öldürülməsi xəbəri
yayılanda, bütün padşahlar kədərləndilər və padşah
Sanxeribdən nifrət etdilər və tapmacalar həll edən
Haykar üçün ağladılar.
FƏSİL 4
"Sfenksin tapmacaları." Ahikarın başına nə gəldi. Onun
qayıdışı.
1 Misir padşahı Hayqarın öldürüldüyünə əmin olduqdan
sonra dərhal qalxdı və padşah Sanxeribə məktub yazdı
və məktubda ona “sülh, sağlamlıq, qüdrət və ehtiram
haqqında” xatırlatdı. mənim sevimli qardaşım, padşah
Sanxerib.
2 Mən göylə yer arasında bir qəsr tikmək istəyirəm və
istəyirəm ki, səndən mənə bir müdrik, ağıllı adam
göndərəsən ki, onu mənim üçün tiksin, bütün suallarıma
cavab verəsən. üç il ərzində Aşşurun vergiləri və
gömrük rüsumları”.
3 Sonra məktubu möhürləyib Sanxeribə göndərdi.
4 O, götürüb oxudu və vəzirlərinə və səltənətinin
zadəganlarına verdi və onlar çaşqın və utandılar və o,
böyük bir qəzəbdən qəzəbləndi və necə davranacağına
çaşqın oldu.
5 Sonra o, qocaları, alimləri, müdrikləri və filosofları,
falçıları və astroloqları və öz ölkəsində olan hər kəsi
topladı və onlara məktubu oxudu və onlara dedi:
“Sizdən kim bunu edəcək? Misir padşahı fironun yanına
gedib onun suallarına cavab ver?
6 Onlar ona dedilər: “Ey ağamız padşah! bil ki, sənin
səltənətində vəzir və katibin Heyqərdən başqa bu
suallardan xəbərdar olan yoxdur.
7 Bizə gəlincə, bu işdə heç bir bacarığımız yoxdur, əgər
bu, onun bacısının oğlu Nadan olmasaydı, çünki ona
bütün hikmətini, biliyini və biliyini öyrətdi. Onu yanına
çağır, bəlkə bu sərt düyünü açsın”.
8 Padşah Nadanı çağırıb dedi: “Bu məktuba bax və
orada nə olduğunu başa düş”. Nadan onu oxuduqda dedi:
“Ey rəbbim! Kim göylə yer arasında qala tikməyə
qadirdir?”
9 Padşah Nadanın nitqini eşidəndə böyük və ağrılı bir
kədərlə kədərləndi və taxtından enib kül içində oturdu
və Hayqara görə ağlayıb fəryad etməyə başladı.
10 Deyərək: “Ey qəmim! Ey sirləri və tapmacaları bilən
Haykar! vay olsun sənə, ey Haykar! Ey məmləkətimin
müəllimi və səltənətimin hökmdarı, sənin kimisini
haradan tapım? Ey Hayqar, ey məmləkətimin müəllimi,
sənin üçün hara müraciət edim? vay halınıza! Mən səni
necə məhv etdim! mən isə biliyi, dini, kişiliyi olmayan
axmaq, nadan bir oğlanın söhbətinə qulaq asırdım.
11 Ah! və yenə özüm üçün Ah! Kim səni mənə bircə
dəfə verə bilər, yoxsa mənə xəbər verə bilər ki, Haykar
sağdır? padşahlığımın yarısını ona verərdim.
12 Bu mənim üçün haradandır? Ah, Haykar! Səni bircə
dəfə görüm ki, sənə baxıb səndən zövq alıb doyum.
13 Ah! Ey mənim qəmim sənə hər zaman! Ey Haykar,
səni necə öldürdüm! Mən işin sonunu görməyincə sənin
işində qalmadım”.
14 Padşah gecə-gündüz ağlayırdı. Qılınc ustası padşahın
qəzəbini və Hayqara görə qəm-qüssəsini görəndə ürəyi
ona qarşı yumşaldı və hüzuruna yaxınlaşıb dedi:
15 “Ey ağam! qullarına əmr et ki, başımı kəssinlər”.
Sonra padşah ona dedi: “Vay olsun sənə, Əbu Samik,
günahın nədir?”
16 Qılınc ustası ona dedi: “Ey ağam! Ağasının sözünə
zidd olan hər bir qul öldürülür, mən də sənin əmrinə
zidd davranmışam”.
17 Padşah ona dedi. “Vay halına, ey Əbu Samik, nə ilə
mənim əmrimə zidd hərəkət etdin?”
18 Qılınc ustası ona dedi: “Ey ağam! Sən mənə Heyqarı
öldürməyi əmr etdin və mən bildim ki, səndən onun
barəsində tövbə edəcəksən, ona zülm edilib və mən onu
bir yerdə gizlətdim və onun qullarından birini öldürdüm
və o, indi sağ-salamatdır. Mənə əmr etsən, onu sənin
yanına gətirərəm”.
19 Padşah ona dedi. “Vay olsun sənə, ey Əbu Samik!
Mənə istehza etdin və mən sənin ağanınam”.
20 Qılınc ustası ona dedi: “Xeyr, ancaq başının canına
and olsun, ey ağam! Haykar salamatdır və sağdır”.
21 Padşah bu sözü eşidəndə əmin oldu, başı yelləndi və
sevincdən huşunu itirdi və Heyqarı gətirməyi əmr etdi.
22 O, qılınc ustasına dedi: “Ey etibarlı qul! Əgər sözün
doğru olsaydı, mən səni zənginləşdirər və ləyaqətini
bütün dostlarından üstün tutardım”.
23 Qılıncçı sevinərək getdi, Nə qədər ki, Haykarın evinə
gəldi. O, gizləndiyi yerin qapısını açıb aşağı düşdü və
gördü ki, Heyqarı oturub Allaha həmd və şükür edir.
24 O, ona qışqırıb dedi: “Ey Hayqar, mən ən böyük
sevinc, xoşbəxtlik və ləzzət gətirirəm!”
25 Heykar ona dedi: “Nə xəbərdir, ey Əbu Samik?”
Firon haqqında əvvəldən axıra qədər ona danışdı. Sonra
onu götürüb padşahın yanına getdi.
26 Padşah ona baxanda onu yoxsul vəziyyətdə gördü,
saçları vəhşi heyvanlar kimi uzun, dırnaqları qartal
caynaqları kimi uzanıb, bədəni tozla çirklənib, üzünün
rəngi dəyişib solmuşdu və indi kül kimi idi.
27 Padşah onu görəndə kədərləndi və dərhal ayağa
qalxıb onu qucaqlayıb öpdü və onun üstündə ağlayıb
dedi: “Allaha həmd olsun! Səni yanıma kim qaytardı”.
28 Sonra ona təsəlli verib təsəlli verdi. O, cübbəsini
soyundu, qılınclıya taxdı və ona çox lütf etdi və ona
çoxlu var-dövlət verdi və Hayqara rahatlıq verdi.
29 O zaman Hayqar padşaha dedi: “Ağam padşah əbədi
yaşasın! Bunlar dünya övladlarının əməlləridir. Mən
özümə bir xurma ağacı yetişdirdim ki, ona söykənim, o,
yana əyildi və məni yerə yıxdı.
30 Amma ya Rəbbim! Mən sənin qarşına çıxdığım üçün
səni sıxışdırmayaq! Padşah ona dedi: “Sənə mərhəmət
göstərən, haqsızlıq edildiyini bilən, səni xilas edən və
səni öldürülməkdən qurtaran Allaha həmd olsun!
31 Amma isti vannaya get, başını qırx, dırnaqlarını kəs,
paltarını dəyiş və qırx gün əylən ki, özünə yaxşılıq etsin,
halını və üzünün rəngini düzəldəsən. sənə qayıda bilər”.
32 Padşah bahalı paltarını soyundu və Hayqara
geyindirdi və Haykar Allaha şükür edib padşaha təzim
etdi və Uca Allaha həmd-səna edərək sevinc və şadlıqla
öz məskəninə getdi.
33 Evindəkilər onunla birlikdə sevindi, dostları və onun
sağ olduğunu eşidən hər kəs də sevindi.
FƏSİL 5
“Tapmacaların” hərfi Ahikara göstərilir. Qartallar
üzərində oğlanlar. İlk "təyyarə" gəzintisi. Misirə yola
salın. Ahikar, müdrik adam olmağın həm də yumor hissi
var. (27-ci ayə).
1 O, padşahın ona əmr etdiyi kimi etdi və qırx gün
istirahət etdi.
2 Sonra o, özünün ən gözəl paltarını geyindi və qulları
arxada və önündə sevinərək və sevinərək padşahın
yanına getdi.
3 Bacısının oğlu Nadan baş verənləri biləndə onu qorxu
və dəhşət bürüdü və o, nə edəcəyini bilmədən çaşqın
oldu.
4 Heyqar bunu görüb padşahın hüzuruna daxil olub
salam verdi və salamını qaytarıb onu öz yanında
əyləşdirib dedi:
“Ey sevgilim Haykar! Misir padşahının öldürüldüyünü
eşitdikdən sonra bizə göndərdiyi məktublara bax.
5 Onlar bizi qəzəbləndirdilər və bizə qalib gəldilər və
ölkəmizdən çoxlu adamlar Misir padşahının bizdən tələb
etmək üçün göndərdiyi vergilərdən qorxaraq Misirə
qaçdı.
6 Sonra Haykar məktubu götürüb oxudu və içindəkiləri
başa düşdü.
7 Sonra padşaha dedi. “Qəzəblənmə, ya Rəbbim! Mən
Misirə gedəcəyəm, cavabları firona qaytaracağam və bu
məktubu ona göstərəcəyəm, vergilər barədə ona cavab
verəcəyəm və qaçanların hamısını geri göndərəcəyəm.
Sənin padşahlığının xoşbəxtliyi naminə Uca Allahın
köməyi ilə düşmənlərini utandıracağam”.
8 Padşah Hayqardan bu sözü eşidəndə çox sevindi, ürəyi
genişləndi və ona lütf etdi.
9 Hayqar padşaha dedi: “Mənə qırx gün möhlət ver ki,
bu məsələni nəzərdən keçirim və həll edim”. Padşah
buna icazə verdi.
10 Hayqar onun evinə getdi və ovçulara əmr etdi ki,
onun üçün iki qartal balasını tutsunlar, onlar da onları
tutub yanına gətirdilər. iki min qulac uzunluğunda idi və
dülgərləri gətirdi və onlara iki böyük qutu düzəltməyi
əmr etdi və onlar bunu etdilər.
11 Sonra iki balaca oğlan götürdü və hər gün quzular
kəsməklə, qartalları və oğlanları bəsləməklə, oğlanları
qartalların belinə mindirməklə keçirdi və onları möhkəm
düyünlə bağladı və ipi ayaqlarına bağladı. qartalları
götürün və onlar öyrəşib öyrədilənədək hər gün yavaş-
yavaş on qulac məsafəyə uçsunlar; və onlar səmaya
çatana qədər ipin bütün uzunluğu boyunca qalxdılar;
oğlanlar arxalarındadırlar. Sonra onları özünə çəkdi.
12 Heyqar arzusunun yerinə yetdiyini görəndə oğlanlara
əmr etdi ki, onlar göyə qaldırıldıqda qışqırıb desinlər:
13 “Bizə gil və daş gətirin ki, padşah Firon üçün qala
tikək, çünki biz boşuq”.
14. Heyqar onlara ən yüksək həddə çatana qədər onlara
təlim və məşq etmədi.
15 Sonra onları qoyub padşahın yanına getdi və ona dedi:
“Ey ağam! iş sənin istəyinə uyğun olaraq tamamlanır.
Mənimlə qalx ki, sənə möcüzəni göstərim”.
16 Padşah ayağa qalxıb Hayqarla oturdu və geniş bir
yerə getdi və adam göndərdi ki, qartalları və oğlanları
gətirsin. onlara öyrətmişdi. Sonra onları özünə çəkib öz
yerlərinə qoydu.
17 Padşah və onun yanında olanlar çox təəccübləndilər
və padşah Hayqarı gözləri arasından öpüb dedi: “Salam
get, ey sevgilim! Ey səltənətimin qüruru! Misirə get və
fironun suallarına cavab ver və Uca Allahın gücü ilə ona
qalib gəl”.
18 O, onunla vidalaşdı, qoşunlarını, ordusunu,
cavanlarını və qartallarını götürüb Misir məskənlərinə
tərəf getdi. gəlib çatanda padşahın ölkəsinə tərəf döndü.
19 Misir xalqı biləndə ki, Sanxerib fironla söhbət etmək
və onun suallarına cavab vermək üçün öz məclis
üzvlərindən bir adam göndərib, xəbəri padşah firona
çatdırdı və o, öz məclis üzvlərindən bir dəstə göndərdi ki,
onu onun hüzuruna gətirsinlər. .
20 O, gəlib fironun hüzuruna girdi və padşahlara layiq
olduğu kimi ona da səcdə etdi.
21 O, ona dedi: “Ey ağam padşah! Padşah Sanxerib səni
çoxlu sülh, qüdrət və izzətlə salamlayır.
22 O, qullarından olan məni göndərdi ki, sənə suallarına
cavab verim və bütün arzularını yerinə yetirim. göy və
yer.
23 Mən Uca Allahın köməyi, Sənin əzəmətli lütfün və
ağam padşahın qüdrəti ilə onu sənin üçün istədiyin kimi
tikəcəyəm.
24 Amma ey ağam padşah! üç il ərzində Misirin
vergiləri haqqında dediyin şey - indi bir səltənətin
sabitliyi sərt ədalətdir və əgər sən qalib gəlsən və mənim
əlim sənə cavab vermək bacarığına malik deyilsə, ağam
padşah səni sənə göndərəcək. qeyd etdiyiniz vergilər.
25 Əgər suallarına cavab versəm, dediyin hər şeyi ağam
padşaha göndərmək sənə qalacaq”.
26 Firon bu sözü eşidəndə heyrətləndi və dilinin
azadlığına və sözünün xoşluğuna çaşıb qaldı.
27 Padşah Firon ona dedi: “Ey insan! sənin adın nədir?'
O dedi: “Sənin qulun Əbiqamdır, mən isə padşah
Sanxeribin qarışqalarından bir balaca qarışqayam”.
28 Firon ona dedi: “Ağanın səndən üstün olanı varmı ki,
mənə cavab vermək və mənimlə söhbət etmək üçün
mənə kiçik bir qarışqa göndərib?”
29 Heyqar ona dedi: “Ey padşah ağam! Uca Allahdan
istərdim ki, sənin fikrində olanı yerinə yetirim, çünki
Allah zəiflərlədir ki, güclüləri çaşdırsın”.
30 Firon əmr etdi ki, Abiqam üçün bir ev hazırlasınlar,
ona yemək, ət, içki və lazım olan hər şeyi versinlər.
31 İş başa çatdıqdan üç gün sonra firon bənövşəyi və
qırmızı paltar geyinib taxtına oturdu və bütün vəzirləri
və padşahlığının möhtərəmləri əlləri çarpaz, ayaqları bir-
birinə sıx və başları aşağı əyilmiş vəziyyətdə
dayanmışdılar.
32 Firon Abiqamı gətirmək üçün adam göndərdi və ona
təqdim olunduqda, onun qarşısında səcdə etdi və onun
qarşısında torpağı öpdü.
33 Padşah Firon ona dedi: «Ey Əbiqam, mən kimə
bənzəyirəm? və padşahlığımın əyanları kimə bənzəyir?”
34 Heyqar ona dedi: “Ey ağam, mən sən büt kimisən,
Sənin səltənətinin əyanları da onun xidmətçiləri kimidir”.
35 O, ona dedi: “Get və sabah bura qayıt”. Heykar
padşah Fironun əmr etdiyi kimi getdi.
36 Ertəsi gün Hayqar fironun hüzuruna getdi və təzim
etdi və padşahın hüzurunda dayandı. Firon qırmızı paltar
geyinmişdi, əyanlar isə ağ geyinmişdilər.
37 Firon ona dedi: “Ey Əbiqam, mən kimə bənzəyirəm?
və padşahlığımın əyanları kimə bənzəyir?”
38 Əbiqam ona dedi: “Ey ağam! sən günəş kimisən,
bəndələrin də onun şüaları kimidir”. Firon ona dedi: “Öz
evinə get və sabah bura gəl”.
39 Firon öz sarayına ağ paltar geyinməyi əmr etdi. Firon
da onlar kimi geyinib taxtına oturdu və onlara Heyqarı
gətirməyi əmr etdi. O, içəri girdi və qarşısında oturdu.
40 Firon ona dedi: “Ey Əbiqam, mən kimə bənzəyirəm?
və mənim əyanlarım, onlar kimə bənzəyirlər?”
41 Əbiqam ona dedi: “Ey ağam! sən ay kimisən,
zadəganların da planetlər və ulduzlar kimidir”. Firon ona
dedi: “Get, sabah burada ol”.
42 Firon öz qulluqçularına müxtəlif rəngli paltarlar
geyinməyi əmr etdi, firon isə qırmızı məxmər paltar
geyinib taxtına oturdu və onlara Əbiqamı gətirməyi əmr
etdi. O, içəri girdi və onun qarşısında səcdə etdi.
43 O dedi: “Ey Əbiqam, mən kimə bənzəyirəm? və
mənim ordularım kimə bənzəyir?” Və dedi: “Ey rəbbim!
sən aprel ayı kimisən, orduların onun çiçəkləri kimidir”.
44 Padşah bunu eşidəndə çox sevindi və dedi: “Ey
Əbiqam! ilk dəfə sən məni büt Bələ, əyanlarımı isə onun
qullarına bənzətdin.
45 İkinci dəfə məni günəşə, zadəganlarımı isə günəş
şüalarına bənzətdin.
46 Üçüncü dəfə sən məni aya, zadəganlarımı isə
planetlərə və ulduzlara bənzətdin.
47 Dördüncü dəfə məni aprel ayına, əyanlarımı onun
çiçəklərinə bənzətdin. Amma indi, ey Əbiqam! Mənə
deyin, ağanız, padşah Sanxerib, o kimə bənzəyir? və
onun əyanları kimə bənzəyir?”
48 Heyqər uca səslə qışqırdı və dedi: “Məndən uzaq ol,
sən öz taxtında oturan ağam padşahın adını çək. Amma
ayağa qalx ki, ağam padşahın kimə, əyanlarının kimə
oxşadığını deyim”.
49 Firon dilinin azad olmasından və cavab verməkdə
cəsarətindən çaş-baş qaldı. Firon taxtından qalxıb
Hayqarın hüzurunda durdu və ona dedi: “İndi mənə de
ki, sənin ağanın padşahın kimə, onun əyanlarının kimə
bənzədiyini anım”.
50 Heyqar ona dedi: “Rəbbim göylərin Allahıdır, onun
əyanları şimşəklər və ildırımlardır.
51 O, göy gurultusunu əmr edir, şimşək çaxıb yağış
yağır, günəşi tutur, o öz işığını vermir, aya və ulduzlara,
onlar dövrə vurmurlar.
52 O, qasırğaya əmr edir, o, əsir, yağış yağır, apreldə
tapdalayır, çiçəklərini və evlərini məhv edir».
53 Firon bu sözü eşidəndə çox çaşqın oldu və böyük
qəzəbdən qəzəbləndi və ona dedi: “Ey insan! Mənə
doğrusunu söylə və sənin əslində kim olduğunu mənə
bildir”.
54 O, ona həqiqəti söylədi. “Mən katib Haykaram,
padşah Sanxeribin məclis üzvlərinin ən böyüyüyəm,
mən də onun vəziri, səltənətinin valisi və kansleriyəm”.
55 O, ona dedi: “Sən bu sözlə düz dedin. Amma biz
Hayqar haqqında eşitmişik ki, padşah Sanxerib onu
öldürüb, amma sən sağ və sağsan deyəsən».
56 Heyqar ona dedi: “Bəli, belə oldu, amma qeybi bilən
Allaha həmd olsun, çünki ağam padşah məni öldürməyi
əmr etdi və o, azğın adamların sözünə inandı, lakin Rəbb
xilas etdi. Mən və Ona təvəkkül edən nə bəxtiyardır”.
57 Firon Hayqara dedi: “Get, sabah burada ol və mənə
öz əyanlarımdan, səltənətimin və ölkəmin xalqından
eşitmədiyim bir söz söylə”.
FƏSİL 6
Hiylə uğur qazanır. Ahikar fironun hər sualına cavab
verir. Qartallar üzərində oğlanlar günün kulminasiya
nöqtəsidir. Qədim Yazılarda nadir hallarda rast gəlinən
ağıl 34-45-ci ayələrdə nazil edilmişdir.
1 Hayqər getdi iqamətgahına, Bir məktub yazıb orada
belə dedi:
2 Aşşur padşahı Sanxeribdən. və Nineva Misir padşahı
firona.
3 “Salam olsun sənə, ey qardaşım! və bununla sənə
bildirdiyimiz budur ki, bir qardaş öz qardaşına və bir-
birinin padşahlarına möhtacdır və mən səndən ümid
edirəm ki, sən mənə doqquz yüz talant qızıl borc verəsən,
çünki ona ehtiyacım var. əsgərlərdən bəziləri ki, onlara
sərf edim. Bir az sonra onu sənə göndərəcəyəm”.
4 Sonra məktubu qatlayıb sabah firona təqdim etdi.
5 Bunu görəndə çaşıb qaldı və ona dedi: “Həqiqətən,
mən heç kimdən bu dil kimi bir şey eşitməmişəm”.
6 Heyqar ona dedi: “Doğrudan da, bu, sən ağam padşaha
borclusan”.
7 Firon bunu qəbul edib dedi: “Ey Heyqar, bu,
padşahlara xidmətdə dürüst olan sənin kimidir.
8 Səni hikmətdə kamil edən, fəlsəfə və elmlə bəzədən
Allaha həmd olsun!
9 İndi, ey Hayqar, səndən istədiyimiz bir şey qaldı ki,
sən göylə yer arasında qala kimi tikəsən”.
10 Sonra Haykar dedi: Eşitmək itaət etməkdir. Sənin
istəyinə və seçiminə görə sənə bir qala tikəcəyəm; amma,
ey ağam, mən özümüzə əhəng, daş, gil və fəhlələr
hazırlayıram və sənin üçün istədiyin kimi tikəcək
bacarıqlı inşaatçılarım var”.
11 Padşah hər şeyi onun üçün hazırladı və geniş bir yerə
getdilər. Heyqar və oğlanları oraya gəldilər və o,
qartalları və cavanları da özü ilə apardı. padşah və bütün
əyanları getdi və bütün şəhər toplandı ki, Haykarın nə
edəcəyini görsünlər.
12 Sonra Hayqar qartalları qutulardan çıxartdı, cavanları
kürəyinə bağladı, ipləri qartalların ayaqlarına bağladı və
onları havaya buraxdı. Onlar göylə yer arasında qalana
qədər yuxarı qalxdılar.
13 Oğlanlar qışqırmağa başladılar: “Kərpic gətirin, gil
gətirin ki, padşahın qalasını tikək, çünki biz boş
dayanmışıq”.
14 Camaat heyrət və çaşqınlıq içində qaldı və
təəccübləndilər. Padşah və onun əyanları təəccübləndilər.
15 Hayqar və onun nökərləri işçiləri döyməyə başladılar
və padşahın qoşunlarını çağırıb qışqırdılar: “Bacarıqlı
işçilərə istədiklərini gətirin və onlara işlərinə mane
olmayın”.
16 Padşah ona dedi: “Sən dəlisən. kim bu məsafəyə bir
şey gətirə bilər?
17 Heyqar ona dedi: “Ey ağam! havada qala necə tikək?
Ağam padşah burada olsaydı, bir gündə bir neçə qala
tikərdi”.
18 Firon ona dedi: “Ey Hayqar, get öz evinə, dincəl,
çünki biz qala tikməkdən əl çəkmişik və sabah yanıma
gəl”.
19 Sonra Haykar öz evinə getdi və ertəsi gün fironun
hüzuruna çıxdı. Firon dedi: “Ey Heyqar, ağasının
atından nə xəbər var? Çünki o, Aşşur və Nineva
diyarında qonşu olanda və bizim madyanlar onun səsini
eşidəndə balalarını atırlar”.
20 Heyqar bu sözü eşidən kimi getdi və bir pişiyi
götürdü və onu bağladı və Misirlilər bunu eşidənə qədər
onu şiddətli şallaqla vurmağa başladılar və gedib
padşaha xəbər verdilər.
21 Firon Heyqarı gətirmək üçün adam göndərdi və ona
dedi: “Ey Heyqar, nə üçün bu lal heyvanı belə
şallaqlayır və döyürsən?”
22 Hayqar ona dedi: “Ağam padşah! Həqiqətən, o, mənə
qarşı çirkin bir iş görüb və bu əzab çəkməyə və
şallaqlamağa layiq idi, çünki ağam padşah Sanxerib
mənə gözəl bir xoruz vermişdi və o, güclü səsi var idi və
gecənin və gündüzün saatlarını bilirdi.
23 Pişik elə bu gecə qalxıb başını kəsdi və getdi və mən
də bu əməlinə görə onu bu sərxoşluqla müalicə etdim”.
24 Firon ona dedi: “Ey Heyqar, bütün bunlardan
görürəm ki, sən qocalırsan və öz ixtiyarındasan, çünki
Misirlə Nineva arasında altmış səkkiz parasanq var və o,
bu gecə necə gedib yolu kəsdi? xoruzunun başını
götürüb qayıtmısan?
25 Heyqar ona dedi: “Ey ağam! Misirlə Nineva arasında
belə bir məsafə olsaydı, ağam padşahın atı kişnəyib
balalarını atanda sənin madyanların necə eşidə bilərdi?
atın səsi Misirə necə çata bilərdi?
26 Firon bunu eşidəndə bildi ki, Haykar onun suallarına
cavab verib.
27 Firon dedi: “Ey Heyqar, səndən mənə dəniz
qumundan iplər düzəldəsən”.
28 Heyqar ona dedi: “Ey ağam padşah, onlara əmr et ki,
xəzinədən mənə bir kəndir gətirsinlər ki, mən də ona
bənzər birini düzəltməyim”.
29 Sonra Hayqar evin arxasına keçib dənizin nahamar
sahilində deşiklər qazdı və əlinə bir ovuc qum, dəniz
qumu götürdü və günəş çıxıb dəliklərə girəndə səpdi.
günəşdə qum, ip kimi toxunmuş kimi oldu.
30 Heyqar dedi: “Qullarına əmr et ki, bu kəndirləri
götürsünlər.
31 Firon dedi: “Ey Heyqar, bizim burada dəyirman
daşımız var, o, sındırılıb və mən səndən onu tikməni
istəyirəm”.
32 Heyqər ona baxıb başqa bir daş tapdı.
33 O, Firona dedi: “Ey ağam! Mən əcnəbiyəm: tikiş
üçün heç bir alətim yoxdur.
34 Mən səndən istəyirəm ki, sadiq çəkməçilərinə bu
daşdan büzüyü kəsməyi əmr edəsən ki, mən o dəyirman
daşını tikim».
35 Firon və onun bütün əyanları güldülər. O dedi: “Sənə
bu ağıl və biliyi verən Uca Allaha həmd olsun”.
36 Firon Haykarın ona qalib gəldiyini görüb cavablarını
ona qaytardı, o, dərhal həyəcanlandı və onlara üç illik
vergiləri yığıb Haykara gətirməyi əmr etdi.
37 O, paltarlarını soyundu, Heyqara, əsgərlərinə və
nökərlərinə geyindirdi və yol xərclərini ona verdi.
38 O, ona dedi: “Salam get, ey ağasının gücü və
Həkimlərinin qüruru! sultanlardan bəyəndiyiniz varmı?
Ağanın padşah Sanxerivə salamımı çatdır və ona necə
hədiyyələr göndərdiyimizi söylə, çünki padşahlar az
şeylə kifayətlənir».
39 Sonra Haykar qalxıb padşah Fironun əllərindən öpdü
və qarşısında torpağı öpdü, ona güc, davamlılıq və
xəzinəsində bolluq arzuladı və ona dedi: “Ey ağam!
Səndən istəyirəm ki, bizim soydaşlarımızdan heç biri
Misirdə qalmasın”.
40 Firon qalxıb Misir küçələrində carçılar göndərdi ki,
Aşşur və Nineva xalqından heç biri Misir torpağında
qalmasın, onlar Haykarla getsinlər.
41 Hayqar gedib padşah fironun yanından ayrıldı və
Aşşur və Nineva torpağını axtarmağa getdi. və onun bəzi
xəzinələri və çoxlu sərvəti var idi.
42 Padşah Sanxeribə Hayqarın gəldiyi xəbəri çatanda o,
onu qarşılamağa çıxdı və onun üçün çox sevindi və onu
qucaqlayıb öpdü və ona dedi: “Evinə xoş gəl, ey qohum!
səltənətimin qüdrəti, səltənətimin iftixarı olan qardaşım
Hayqar.
43 Padşahlığımın və mal-dövlətimin yarısını istəsən belə,
məndən nəyə sahib olacağını soruş”.
44 Heyqar ona dedi: “Ey ağam padşah, əbədi yaşa! Lütf
et, ey ağam padşah! Mənim yerimə Əbu Samikə, çünki
mənim həyatım Allahın və onun əlində idi”.
45 Padşah Sanxerib dedi: «Ey sevgilim Hayqar, sənə
şərəf! Mən Əbu Samikin məqamını qılınc ustası edəcəm.
46 Padşah ondan soruşmağa başladı ki, ilk gəlişindən
fironun hüzurundan ayrılana qədər onunla necə
münasibət qurduğunu, bütün suallarına necə cavab
verdiyini, ondan vergiləri və dəyişiklikləri necə aldığını
soruşdu. paltar və hədiyyələr.
47 Padşah Sanxerib böyük sevinclə sevindi və Hayqara
dedi: “Bu xəracdan nə istəyirsənsə, al, çünki hamısı
sənin əlindədir”.
48 Heyqər ortada: “Padşah əbədi yaşasın! Mən ağam
padşahın salamatlığını və əzəmətinin davam etməsindən
başqa bir şey istəmirəm.
49 Ey ağam! sərvət və onun bənzəri ilə nə edə bilərəm?
Əgər mənə yaxşılıq edərsənsə, bacımın oğlu Nadanı
mənə ver ki, onun mənə etdiyinin əvəzini verim, qanını
mənə ver və məni bu işdə günahsız sayım”.
50 Padşah Sanxerib dedi: “Onu götür, onu sənə verdim”.
Və Haykar bacısının oğlu Nadanı götürdü və əllərini
dəmir zəncirlərlə bağladı və öz evinə apardı və ayağına
ağır bir qandal vurdu və onu sıx bir düyünlə bağladı və
onu bağladıqdan sonra belə atdı. təqaüdxananın
yanındakı qaranlıq otağa girdi və Nebu-halı ona gözətçi
təyin etdi ki, ona hər gün bir tikə çörək və bir az su
versin.
FƏSİL 7
Qardaşı oğullarının təhsilini tamamladığı Ahikar
məsəlləri. Çarpıcı bənzətmələr. Ahikar oğlana mənzərəli
adlar qoyur. Ahikarın hekayəsi burada bitir.
1 Hayqar girib-çıxanda bacısının oğlu Nadanı
danlayaraq ona hikmətlə deyirdi:
2 Ey Nadan, oğlum! Mən sənə yaxşılıq və xeyirxahlıq
etdim və sən bunun müqabilində məni çirkin, pis və
öldürmə ilə mükafatlandırdın.
3 Ey oğlum! məsəllərdə deyilir: Qulağı ilə eşitməyən,
qulağı ilə eşitdirərlər”.
4 Nadan dedi: «Nəyə görə mənə qəzəblənirsən?»
5 Heyqar ona dedi: “Çünki mən səni böyütdüm, sənə
öyrətdiyim, sənə hörmət və ehtiram verdim, səni böyük
etdim, səni ən gözəl nəsillərlə tərbiyə etdim və səni
mənim yerimə oturtdum ki, sən mənim varisim olasan.
Dünyada sən məni öldürdün və məhvimlə əvəz verdin.
6 Amma Rəbb bildi ki, haqsızlığa məruz qalmışam və O,
məni mənim üçün qoyduğun şeydən xilas etdi, çünki
Rəbb qırıq ürəkləri sağaldır, paxılların və
təkəbbürlülərin qarşısını alır.
7 Ey oğlum! sən mənim üçün misə dəyəndə onu deşən
əqrəb kimi oldun.
8 Ey oğlum! sən ağcaqayın kökünü yeyən ceyran
kimisən, bu gün-sabah məni qatar, köklərimdə
gizlənərlər”.
9 Ey oğlum! sən qışın soyuq vaxtında yoldaşını çılpaq
görənin yanında olmusan; soyuq su götürüb üzərinə
tökdü.
10 Ey oğlum! Sən mənim yanımda daş götürüb Rəbbini
daşqalaq etmək üçün onu göyə atan adam kimi oldun.
Və daş dəymədi və kifayət qədər yüksəkliyə çatmadı,
lakin günah və günahın səbəbi oldu.
11 Ey oğlum! Əgər mənə hörmət etsəydin, mənə hörmət
etsəydin və sözlərimə qulaq assayydın, mənim varisim
olardın və səltənətlərim üzərində hökmranlıq edərdin.
12 Ey oğlum! Bil ki, itin və ya donuzun quyruğu on
qulac olsaydı, ipək kimi olsa belə, atın dəyərinə
yaxınlaşmazdı.
13 Ey oğlum! Düşündüm ki, öləndə sən mənim varisim
olacaqsan; Sən paxıllığın və həyasızlığınla məni
öldürmək istədin. Amma Rəbb məni sənin hiyləsindən
qurtardı.
14 Ey oğlum! sən mənə peyin təpəsində qurulmuş tələ
kimi oldun və bir sərçə gəldi və tələnin qurulduğunu
gördü. Sərçə tələyə dedi: “Sənin burada nə işin var?”
Tələ dedi ki, mən burada Allaha dua edirəm.
15 Torpaq da ondan soruşdu: «Sənin əlində olan odun
parçası nədir?» Tələ dedi: “Bu, mən namaz vaxtı ona
söykəndiyim cavan bir palıd ağacıdır”.
16 Torpaq dedi: «Ağzındakı o şey nədir?» Tələ dedi:
“Bu, mənə yaxınlaşan bütün aclar və yoxsullar üçün
apardığım çörək və yeməkdir”.
17 Torpaq dedi: «İndi mən qabağa gedib yeyə bilərəm,
çünki acam?» Və tələ ona dedi: "İrəli gəl". Və lark
yaxınlaşdı ki, yesin.
18 Amma tələ qalxdı və boynundan tutdu.
19 Torpaq tələyə cavab verib dedi: «Əgər bu, aclar üçün
çörəyindirsə, Allah sənin sədəqəni və yaxşı əməllərini
qəbul etməz.
20 Əgər sənin orucun və duaların belədirsə, Allah
səndən nə orucunu, nə də duanı qəbul etməz və Allah
sənin haqqında olan yaxşılığı tamamlamaz”.
21 Ey oğlum! sən mənə (ə) aslan olmusan ki, eşşəklə
dostluq edib, eşşək bir müddət aslanın qabağında gəzir;
bir gün şir eşşəyin üstünə sıçrayıb onu yedi.
22 Ey oğlum! sən mənim üçün buğdanın içindəki
çəyirtkə kimi oldun, çünki o, heç nəyə fayda vermir,
ancaq buğdanı xarab edir və onu dişləyir.
23 Ey oğlum! sən on ölçü buğda səpən adama
bənzəyirsən ki, biçin vaxtı gələndə qalxıb onu biçdi,
yığıb biçdi, xırmanladı və onun üzərində çox zəhmət
çəkdi və on oldu. ölçdü və sahibi ona dedi: "Ey tənbəl!
Sən böyümədin və kiçilmədin".
24 Ey oğlum! sən mənə tora atılan kəklik kimi oldun və
o, özünü xilas edə bilmədi, ancaq kəklikləri səslədi ki,
onları özü ilə tora atsın.
25 Ey oğlum! sən mənim yanıma soyuq olan it kimi
oldun və o, isinmək üçün dulusçu evinə girdi.
26 Hava isindikdən sonra o, onlara hürməyə başladı və
onlar onu qovub döydülər ki, dişləməsin.
27 Ey oğlum! sən mənim yanıma keyfiyyətli insanlarla
isti vannaya girən donuz kimi olmusan və o, isti
vannadan çıxanda murdar bir çuxur görüb aşağı düşüb
orada yırğalanıb.
28 Ey oğlum! Sən mənim yanıma qurbanlıq üçün
yoldaşlarına qoşulan keçi kimi oldun və o, özünü xilas
edə bilmədi.
29 Ey oğlum! ovdan doymayan it milçəklərə yem olur.
30 Ey oğlum! zəhmət çəkməyən və şumlamayan, həris
və hiyləgər olan əl çiynindən kəsiləcək.
31 Ey oğlum! işığın görünməyən gözünü qarğalar tutub
çıxaracaq.
32 Ey oğlum! Sən mənim yanımda budaqlarını
kəsdikləri bir ağac kimi oldun və o, onlara dedi: “Əgər
məndən bir şey sənin əlində olmasaydı, məni kəsə
bilməzdin”.
33 Ey oğlum! sən onların: “Sənin üçün qızıl zəncir
düzəldənə və sənə şəkər və badam yedizdirənə qədər
oğruluğu tərk et” dedikləri pişik kimisən.
34 O dedi: «Atamın və anamın sənətini unutmuram».
35 Ey oğlum! sən çayın ortasında ikən tikanlı kolun
üstündə gəzən ilan kimi oldun və canavar onları görüb
dedi: “Fəsarət üstünə fitnə-fəsad törət, qoy onlardan
daha fasiq olan hər ikisinə rəhbərlik etsin”.
36 İlan qurda dedi: «Ömrün boyu yediyin quzuları,
keçiləri və qoyunları atalarına, ata-anasına
qaytaracaqsan, yoxsa yox?»
37 Canavar dedi: «Xeyr». İlan ona dedi: “Məncə, sən
özümdən sonra bizim ən pisimizsən”.
38 Ey oğlum! Mən səni yaxşı yeməklə yedizdirdim, sən
məni quru çörəklə yedizdirmədin.
39 Ey oğlum! Sənə şəkərli su verdim. içmək və yaxşı
şərbət içmək üçün mənə quyudan su vermədin.
40 Ey oğlum! Mən sənə öyrətdim, böyütdüm, sən də
mənim üçün bir sığınacaq qazdın və məni gizlətdin.
41 Ey oğlum! Mən səni ən gözəl tərbiyə ilə böyütdüm
və uca sidr ağacı kimi yetişdirdim. sən məni büküb
əydin.
42 Ey oğlum! Sənə ümid edirdim ki, sən mənim üçün
möhkəm bir qala tikəsən ki, orada düşmənlərimdən
gizlənim və sən mənim üçün yerin dibində basdırılmış
biri kimi oldun. Amma Rəbb mənə rəhm etdi və məni
sənin hiyləsindən qurtardı.
43 Ey oğlum! Sənə yaxşılıq dilədim, sən məni pislik və
nifrətlə mükafatlandırdın və indi mən sənin gözlərini
cırıb itlərə yem edərdim, dilini kəsərdim və başını
qılıncın kənarı ilə çıxarardım. iyrənc əməllərinin əvəzini
sənə ver”.
44 Nadan əmisi Hayqardan bu sözü eşidəndə dedi: “Ey
əmim! Öz bildiyim qədər mənimlə rəftar et və
günahlarımı bağışla, çünki mənim kimi günah edən var,
yoxsa sənin kimi bağışlayan var?
45 Məni qəbul et, ey əmim! İndi mən sənin evində
qulluq edəcəyəm, atlarını darayacağam, mal-qaranın
peyini süpürəcəyəm, qoyunlarını otaracağam, çünki mən
pisəm, sən də salehsən. Mən günahkaram, sən isə
bağışlayansan”.
46 Heykar ona dedi: “Oğlum! sən suyun kənarında
meyvəsiz olan ağaca bənzəyirsən və sahibi onu kəsmək
istəmədi və ona dedi: “Məni başqa yerə apar, meyvə
verməsəm, məni kəs”.
47 Ağası ona dedi: «Sən suyun kənarında bar
verməmisən, başqa yerdə olarkən necə bəhrə
verəcəksən?»
48 Ey oğlum! qartalın qocalığı qarğanın cavanlığından
yaxşıdır.
49 Ey oğlum! qurda dedilər: “Qoyunlardan uzaq dur,
yoxsa onların tozu sənə zərər verməz”. Canavar dedi:
“Qoyun südünün qalıqları gözümə xeyirdir”.
50 Ey oğlum! oxumağı öyrənsin deyə canavarı məktəbə
göndərdilər və ona dedilər: “A, B de”. Dedi: “Zəngimdə
quzu və keçi”
51 Ey oğlum! eşşəyi stolun başına qoydular və o, yıxıldı
və toz içində yuvarlanmağa başladı və biri dedi: “Qoy
özünü yuvarlasın, çünki onun təbiəti belədir,
dəyişməyəcək.
52 Ey oğlum! “Oğlan doğsan, oğlun de, oğlan
böyüdürsənsə, qulun de” ifadəsi öz təsdiqini tapmışdır.
53 Ey oğlum! Yaxşılıq edən yaxşılığa qovuşar. Pislik
edən pisliyə düçar olacaq, çünki Rəbb insana əməlinin
ölçüsünə görə cəza verir.
54 Ey oğlum! Mən sənə bu sözlərdən başqa nə deyim?
Çünki Rəbb gizlini bilir, sirlərdən və sirlərdən
xəbərdardır.
55 O, sənin cəzasını verəcək, mənimlə sənin aramızda
hökm verəcək və sənin haqqını sənə verəcəkdir”.
56 Nadan əmisi Hayqardan bu sözü eşidəndə dərhal
şişdi və uçmuş sidik kisəsi kimi oldu.
57 Onun əzaları şişdi, ayaqları, ayaqları və böyrü yarıldı,
qarnı yarıldı, bağırsaqları səpələndi və öldü və öldü.
58 Onun sonu məhv oldu və o, cəhənnəmə getdi. Çünki
qardaşı üçün quyu qazan oraya düşəcək. Tələ quran isə
onlara tutulacaq.
59 Budur, baş verənlər və biz Heyqar nağılından tapdıq.
Allaha həmd olsun! Amin və salamatlıq.
60 Bu salnamə Allahın köməyi ilə bitdi, uca olsun!
Amin, Amin, Amin.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBatak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Balinese Child Discipline Training Tract.pdf
Balinese Child Discipline Training Tract.pdfBalinese Child Discipline Training Tract.pdf
Balinese Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Awadhi Child Discipline Training Tract.pdf
Awadhi Child Discipline Training Tract.pdfAwadhi Child Discipline Training Tract.pdf
Awadhi Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Awadhi (अवधी) - यीशु मसीह का अनमोल लहू - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Awadhi (अवधी) - यीशु मसीह का अनमोल लहू - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxAwadhi (अवधी) - यीशु मसीह का अनमोल लहू - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Awadhi (अवधी) - यीशु मसीह का अनमोल लहू - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chhattisgarhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chhattisgarhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChhattisgarhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chhattisgarhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Avar (авар мацӏ) - ГӀиса МасихӀил къиматаб би - The Precious Blood of Jesus C...
Avar (авар мацӏ) - ГӀиса МасихӀил къиматаб би - The Precious Blood of Jesus C...Avar (авар мацӏ) - ГӀиса МасихӀил къиматаб би - The Precious Blood of Jesus C...
Avar (авар мацӏ) - ГӀиса МасихӀил къиматаб би - The Precious Blood of Jesus C...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Batak Simalungun - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Simalungun - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBatak Simalungun - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Simalungun - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Batak Karo - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Karo - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBatak Karo - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Karo - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chechen Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chechen Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChechen Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chechen Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chamorro Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chamorro Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChamorro Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chamorro Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Buryat Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Buryat Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBuryat Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Buryat Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Power of the Little Tongue.pdf
English - The Power of the Little Tongue.pdfEnglish - The Power of the Little Tongue.pdf
English - The Power of the Little Tongue.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Avar Child Discipline Training Tract.pdf
Avar Child Discipline Training Tract.pdfAvar Child Discipline Training Tract.pdf
Avar Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdfTagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBaoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBaluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
 
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBatak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Balinese Child Discipline Training Tract.pdf
Balinese Child Discipline Training Tract.pdfBalinese Child Discipline Training Tract.pdf
Balinese Child Discipline Training Tract.pdf
 
Awadhi Child Discipline Training Tract.pdf
Awadhi Child Discipline Training Tract.pdfAwadhi Child Discipline Training Tract.pdf
Awadhi Child Discipline Training Tract.pdf
 
Awadhi (अवधी) - यीशु मसीह का अनमोल लहू - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Awadhi (अवधी) - यीशु मसीह का अनमोल लहू - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxAwadhi (अवधी) - यीशु मसीह का अनमोल लहू - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Awadhi (अवधी) - यीशु मसीह का अनमोल लहू - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
 
Chhattisgarhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chhattisgarhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChhattisgarhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chhattisgarhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Avar (авар мацӏ) - ГӀиса МасихӀил къиматаб би - The Precious Blood of Jesus C...
Avar (авар мацӏ) - ГӀиса МасихӀил къиматаб би - The Precious Blood of Jesus C...Avar (авар мацӏ) - ГӀиса МасихӀил къиматаб би - The Precious Blood of Jesus C...
Avar (авар мацӏ) - ГӀиса МасихӀил къиматаб би - The Precious Blood of Jesus C...
 
Batak Simalungun - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Simalungun - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBatak Simalungun - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Simalungun - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Batak Karo - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Karo - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBatak Karo - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Karo - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Chechen Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chechen Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChechen Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chechen Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chamorro Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chamorro Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChamorro Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chamorro Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Buryat Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Buryat Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBuryat Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Buryat Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Power of the Little Tongue.pdf
English - The Power of the Little Tongue.pdfEnglish - The Power of the Little Tongue.pdf
English - The Power of the Little Tongue.pdf
 
Avar Child Discipline Training Tract.pdf
Avar Child Discipline Training Tract.pdfAvar Child Discipline Training Tract.pdf
Avar Child Discipline Training Tract.pdf
 
Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
Alur (Dhu'alur) - Rimo ma pire tek pa Yesu Kristu - The Precious Blood of Jes...
 
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdfTagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Naphtali the Son of Jacob and Bilhah.pdf
 
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBaoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baoule - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBaluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Baluchi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf

 • 2. GİRİŞ Bizdə “Ahikar hekayəsi”ndə insan düşüncəsinin və müdrikliyinin ən qədim mənbələrindən biri var. Onun təsirini Quran, Əhdi-Cədid və Əhdi-Cədid də daxil olmaqla bir çox insanın əfsanələri vasitəsilə izləmək olar. Almaniyanın Treves şəhərində tapılan mozaikada dünyanın müdrik adamları arasında Ahikar obrazı təsvir edilmişdir. Budur onun rəngarəng nağılı. Bu hekayənin tarixi canlı müzakirə mövzusuna çevrildi. Elm adamları nəhayət bunu Birinci Əsr haqqında söylədilər, o zaman səhv olduqları sübut olundu ki, eramızdan əvvəl 500-cü ilə aid bir aramey papirusunda Elephantine xarabalıqları arasında çıxdı. Hekayə açıq-aydın uydurmadır, tarix deyil. Əslində oxucu “Ərəb gecələri”nin əlavə səhifələrində tanış ola bilər. Parlaq şəkildə yazılmışdır və hərəkət, intriqa və dar qaçışla dolu povest diqqəti sona qədər saxlayır. Təsəvvür azadlığı yazıçının ən qiymətli sərvətidir. Yazı dörd mərhələyə bölünür: (1) Hekayə; (2) The Teaching (Məsəllərin əlamətdar seriyası); (3) Misirə səyahət; (4) Bənzətmələr və ya məsəllər (Axikar səhv edən qardaşı oğlunun təhsilini bununla tamamlayır). FƏSİL 1 Aşşurun baş vəziri Ahikarın 60 arvadı var, amma taleyinə oğlu yoxdur. Buna görə də qardaşı oğlunu övladlığa götürür. Onu çörək və sudan daha çox hikmət və biliklə doldurur. 1 Padşah Sanxeribin vəziri Müdrik Haykarın və Müdrik Haykarın bacısı oğlu Nadanın əhvalatı. 2 Aşşur və Nineva padşahı Sərhədum oğlu Sanxeribin dövründə Hayqar adlı müdrik bir vəzir var idi və o, Sanxerib padşahının vəziri idi. 3 Onun yaxşı, var-dövləti və çoxlu mal-dövləti var idi, bacarıqlı, müdrik, filosof, elmdə, fikirdə və dövlətdə idi, altmış qadınla evlənmiş və hər biri üçün bir qala tikdirmişdir. 4 Bütün bunlara baxmayaraq, onun heç birindən övladı olmadı. onun varisi ola biləcək bu qadınlardan. 5 O, buna görə çox kədərləndi və bir gün münəccimləri, elm adamlarını və sehrbazları toplayıb onlara öz vəziyyətini və qısırlığını izah etdi. 6 Onlar ona dedilər: “Get, allahlara qurban kəs və onlardan yalvar ki, sənə bir oğlan uşağı versinlər”. 7 O, onların dediyi kimi etdi, bütlərə qurbanlar təqdim etdi, onlara yalvarıb yalvarıb və yalvardı. 8 Ona bir kəlmə də cavab vermədilər. O, kədərli və məyus halda getdi, ürəyində ağrı ilə ayrıldı. 9 O, qayıdıb Uca Allaha yalvardı və iman gətirdi və ürəyində bir alovla Ona yalvararaq dedi: “Ey Uca Allah, ey göyləri və yeri yaradan, ey bütün yaradılmışların Yaradanı! 10 Sənə yalvarıram ki, mənə bir oğlan ver ki, onun tərəfindən təsəlli edim ki, mənim istiliyimdə olsun, gözlərimi yumsun və məni dəfn etsin”. 11 Onda ona bir səs gəldi: “Nə qədər ki, sən ilk növbədə oyma bütlərə güvənmisən və onlara qurbanlar gətirmisən, buna görə də ömrün boyu övladsız qalacaqsan. 12 Amma bacının oğlu Nadanı götür, onu öz övladın et, ona öz elmini və yaxşı nəslini öyrət və öləndə səni dəfn etsin”. 13 O, bacısının bir az süd verən oğlu Nadanı götürdü. Onu səkkiz süd bacısına təslim etdi ki, onu əmizdirib böyütsünlər. 14 Onu dadlı yemək, zərif tərbiyə, ipək paltar, bənövşəyi və al qırmızı ilə böyütdülər. O, ipək taxtlarda oturmuşdu. 15 Nadan böyüyüb hündür sidr ağacı kimi böyüyüb yeriyəndə ona ədəb-ərkanı, yazmağı, elm və fəlsəfəni öyrətdi. 16 Bir neçə gündən sonra padşah Sanxerib Hayqara baxdı və onun çox qocaldığını gördü və ona dedi. 17 “Ey möhtərəm dostum, bacarıqlı, etibarlı, müdrik, vali, katibim, vəzirim, kanslerim və müdirim; Həqiqətən, sən çox qocalmısan və yaşla ağırlaşmısan. və sənin bu dünyadan gedişin yaxın olmalıdır. 18 Mənə de görüm, səndən sonra qulluğumda kimin yeri olacaq”. Heyqar ona dedi: “Ey ağam, başın əbədi olsun! Nadan var bacımın oğlu, mən onu övladım etmişəm. 19 Mən onu böyütdüm, hikmətimi və biliyimi ona öyrətdim”. 20 Padşah ona dedi: “Ey Heyqar! Onu yanıma gətir ki, onu görəm və əgər onu uyğun görsəm, onu öz yerinə qoy; dincəlmək və ömrünün qalan hissəsini şirin istirahətdə yaşamaq üçün öz yoluna gedəcəksən”. 21 Sonra Haykar gedib bacısının oğlu Nadanı təqdim etdi. Və ehtiram etdi və ona güc və şərəf arzuladı. 22 Ona baxıb heyran oldu və ona sevindi və Hayqara dedi: “Ey Haykar, bu sənin oğlundurmu? Allah onu qorusun deyə dua edirəm. Sən mənə və atam Sərhəduma necə qulluq edirsənsə, qoy bu oğlun mənə qulluq etsin, mənim öhdəliyimi, ehtiyaclarımı və işlərimi yerinə yetirsin ki, mən də ona hörmət və qüdrət verəcəyəm”. 23 Hayqar padşaha təzim edib dedi: “Başın sağ olsun, ey ağam padşah! Səndən istəyirəm ki, oğlum Nadana səbr edəsən və onun xətalarını bağışlayasan ki, o, sənə layiq olduğu kimi xidmət etsin”. 24 Onda padşah ona and içdi ki, onu öz sevimlilərinin ən böyüyü, dostlarının ən qüdrətlisi edəcək və hər cür hörmət və ehtiramla onun yanında olacaq. Və onun əllərindən öpüb onu yola saldı. 25 O, Nadanı götürdü. bacısının oğlunu da yanında oturtdu və gecə-gündüz onu çörək və sudan çox hikmət və biliklə doldurana qədər öyrətməyə başladı. FƏSİL 2 Qədim günlərin "Zavallı Riçardın Almanaxı". Pul, qadınlar, geyim, iş, dostlarla bağlı insan davranışının ölməz qaydaları. 12, 17, 23, 37, 45, 47-ci ayələrdə xüsusilə maraqlı atalar sözlərinə rast gəlinir. 63-cü ayəni günümüzün bəzi kinsizliyi ilə müqayisə edin.
 • 3. 1 Beləcə ona öyrətdi və dedi: “Oğlum! danışığıma qulaq asın və məsləhətlərimə əməl edin və dediklərimi xatırlayın. 2 Ey oğlum! Əgər bir söz eşidirsənsə, qoy ürəyində öl və onu başqasına demə ki, o, diri kömürə çevrilib, dilini yandırıb, bədənində ağrıya səbəb olmasın, rüsvayçılıq qazanıb, Allah qarşısında utanıb rüsvay olursan. adam. 3 Ey oğlum! Əgər xəbər eşitmisənsə, onu yayma. Əgər bir şey görmüsənsə, demə. 4 Ey oğlum! Bəlağətini dinləyiciyə asanlaşdır və cavab verməyə tələsmə. 5 Ey oğlum! bir şey eşitdiyiniz zaman onu gizlətməyin. 6 Ey oğlum! möhürlənmiş düyünü açma, açma, açılmamış düyünü bağlama. 7 Ey oğlum! zahiri gözəlliyə tamah etmir, çünki o, sönür və keçib gedir, lakin şərəfli zikr əbədidir. 8 Ey oğlum! Qoy axmaq qadın öz sözü ilə səni aldatmasın, yoxsa sən ölümlərin ən bədbəxti kimi öləsən və o səni tora salıb tora düşəcəksən. 9 Ey oğlum! Paltar və məlhəmlərlə yatmış, ruhunda alçaq və axmaq olan bir qadın istəməyin. Vay halına, əgər ona öz malından bir şey versən, yaxud əlində olanı ona tapşırsan, o da səni günaha sövq etsə, Allah sənə qəzəblənsin. 10 Ey oğlum! badam ağacı kimi olmayın, çünki o, bütün ağaclardan əvvəl yarpaqlar, hamısından sonra yeməli meyvələr çıxarır, lakin bütün ağaclardan əvvəl yeməli meyvələr, hamısından sonra isə yarpaqlar verən tut ağacı kimi olun. 11 Ey oğlum! başını aşağı əy, səsini yumşal, nəzakətli ol, düz yolda get, axmaq olma. Gülərkən səsini qaldırma, çünki əgər uca səslə bir ev tikilsəydi, eşşək hər gün çoxlu evlər tikərdi. Əgər qüdrətlə şum sürülsəydi, şum heç vaxt dəvələrin çiyinlərinin altından çıxarılmazdı. 12 Ey oğul! Ağıllı adamla daş götürmək, peşman bir adamla şərab içməkdən yaxşıdır. 13 Ey oğlum! şərabını salehlərin məzarları üzərinə tök, cahil, alçaq insanlarla içmə. 14 Ey oğlum! Allahdan qorxan və onlar kimi olan müdriklərə bağlan və cahillərə yaxınlaşma ki, sən də onun kimi olub onun yollarını öyrənəsən. 15 Ey oğlum! Sənə yoldaş və ya dost tapdıqda, onu sına, sonra onu yoldaş və dost et; Onu imtahansız tərifləməyin. və hikməti olmayan bir adamla sözünü pozma. 16 Ey oğlum! Ayaqqabının ayağında qaldığı halda, onunla tikanların üstündə get, oğluna, evinə və övladlarına yol düzəlt və gəmini dənizdə, onun dalğalarında və batmadan əvvəl bərkit. xilas oldu. 17 Ey oğlum! varlı ilan yeyərsə, deyirlər: “Bu, onun müdrikliyi ilədir”, yoxsul yeyirsə, xalq: “Acından” deyirlər. 18 Ey oğlum! o, sənin gündəlik çörəyindən və malınla kifayətlənir, başqasının malına tamah etmir. 19 Ey oğlum! axmaqla qonşu olma, onunla çörək yemə, qonşunun başına gələn bəlalara sevinmə. Əgər düşmənin sənə zülm etsə, ona yaxşılıq et. 20 Ey oğlum! Allahdan qorxan adamdan qorx və ona hörmət et. 21 Ey oğlum! nadan yıxılıb büdrəyər, müdrik isə büdrəsə də sarsılmaz, yıxılsa da tez ayağa qalxar, xəstə olsa canını qurtarar. O ki qaldı nadan, axmaq insana, onun xəstəliyinə dərman yoxdur. 22 Ey oğlum! Əgər özündən aşağı olan bir kişi sənə yaxınlaşsa, onu qarşılamaq üçün irəli get və ayaq üstə dur. 23 Ey oğlum! oğlunu döyməkdən çəkin, çünki oğlunun ovuşdurması bağçaya peyin kimidir, pul kisəsinin ağzını bağlamaq kimi, vəhşi heyvanların bağlanması kimi, qapının qıvrılması kimidir. 24 Ey oğlum! Oğlunu pislikdən çəkindir, ona ədəb öyrət, o sənə qarşı üsyan etməzdən və səni camaat arasında rüsvay etməzdən əvvəl başını küçələrdə və məclislərdə asıb onun pis əməllərinə görə cəzasını çək. 25 Ey oğlum! etdiyin hər işin müqabilində özünə sünnət dərili kök öküz, dırnaqları ilə böyük bir eşşək al və böyük buynuzlu öküz alma, hiyləgər adamla dostluq etmə, davakar qul, oğru kəniz alma. onları məhv edəcəklər. 26 Ey oğlum! ata-ananın səni lənətləməsin və Rəbb onlardan razı olsun. Çünki belə deyilmişdir: “Atasına və ya anasına xor baxan, ölümlə ölsün (mən günahın ölümünü nəzərdə tuturam) və ata-anasına hörmət edənin ömrünü və ömrünü uzadacaq və bütün yaxşılıqları görəcəkdir. " 27 Ey oğlum! silahsız yolda getmə, çünki sən bilmirsən ki, düşmən səninlə nə vaxt qarşılaşacaq ki, ona hazır olasan. 28 Ey oğlum! çılpaq, yarpaqsız, bitməyən ağac kimi olmayın, yarpaqları və budaqları ilə örtülmüş ağac kimi olun; çünki nə arvadı, nə də övladı olan kişi yarpaqsız və meyvəsiz ağac kimi dünyada rüsvay olub, onlara nifrət edir. 29 Ey oğlum! yol kənarındakı barlı ağac kimi olun, meyvəsini yoldan keçənlərin hamısı yeyir, səhra heyvanları kölgəsində dincəlir və yarpaqlarından yeyirlər. 30 Ey oğlum! yolundan azan hər qoyun və yoldaşları canavar üçün yem olur. 31 Ey oğlum! “Ağam axmaqdır, mən də müdrikəm” demə və nadanlıq və səfehlik sözünü söyləmə, yoxsa onun qarşısında zəlil olarsan. 32 Ey oğlum! rəbblərinin: “Bizdən uzaqlaş” dediyi bəndələrdən olma, “yaxınlaş və bizə yaxınlaş” dediklərindən ol. 33 Ey oğlum! qulunu yoldaşının yanında sığallama, çünki sən onlardan hansının sənin üçün daha dəyərli olacağını bilmirsən. 34 Ey oğlum! Səni yaradan Rəbbindən qorxma, yoxsa O səni susdurar. 35 Ey oğlum! Sözünü gözəl et, dilini şirin et; və yoldaşına sənin ayağını basmağa icazə vermə ki, başqa vaxt sənin köksünü bassın. 36 Ey oğlum! müdrik adamı hikmətli sözlə döysən, bu, onun sinəsində incə bir utanc hissi kimi gizlənər; Əgər cahilləri çubuqla ovuşdursan, nə başa düşər, nə də eşidər. 37 Ey oğlum! Əgər ehtiyacın üçün bir müdrik adam göndərsən, ona çox əmr vermə, çünki o, sənin işini istədiyin kimi edəcək. ona əmr et, o sənin istədiyini
 • 4. etməz. Əgər səni iş üçün göndərsələr, onu tez yerinə yetirməyə tələsin. 38 Ey oğlum! Özündən güclü bir insana düşmən etmə, çünki o, sənin ölçüsünü və qisasını səndən alacaq. 39 Ey oğlum! Əmlakını onlara verməmişdən əvvəl oğlunu və qulunu sınağa çək, yoxsa onları ələ keçirməsinlər. çünki əli dolu olana səfeh və nadan olsa belə, müdrik deyilir, əli boş olana isə müdriklərin şahzadəsi olsa belə, kasıb, cahil deyilir. 40 Ey oğlum! Kolosinti yedim, aloyi uddum, yoxsulluqdan, yoxsulluqdan acı bir şey görmədim. 41 Ey oğlum! oğluna qənaətcilliyi və aclığı öyrət ki, evini yaxşı idarə etsin. 42 Ey oğlum! cahillərə müdriklərin dilini öyrətmə, çünki bu onun üçün ağır olar. 43 Ey oğlum! Dostuna öz halını bildirmə, yoxsa onun yanında zəlil olarsan. 44 Ey oğlum! Qəlbin korluğu gözlərin korluğundan daha ağırdır, çünki gözlərin korluğu az-az hidayət oluna bilər, lakin qəlbin korluğu hidayət olunmur və düz yoldan çıxıb əyri yolla gedir. yol. 45 Ey oğlum! adamın ayağı ilə büdrəməsi n-in dili ilə büdrəməsindən yaxşıdır. 46 Ey oğlum! yaxın dost uzaqda olan daha gözəl qardaşdan yaxşıdır. 47 Ey oğlum! gözəllik sönür, öyrənmək isə davam edir, dünya sönür və puç olur, amma yaxşı ad nə puç olur, nə də sönər. 48 Ey oğlum! rahat olmayan adamın ölümü həyatından yaxşıdır; və ağlama səsi nəğmə səsindən yaxşıdır; Çünki qəm və ağlamaq, əgər Allah qorxusu onlardadırsa, nəğmə və şadlıq səsindən yaxşıdır. 49 Ey balam! sənin əlindəki qurbağanın budu qonşunun qazanındakı qazdan yaxşıdır; Sənə yaxın olan qoyun uzaqdakı öküzdən yaxşıdır. Sənin əlində bir sərçə uçan min sərçədən yaxşıdır. Toplanan yoxsulluq çoxlu ruzi səpilməkdən daha yaxşıdır. və diri tülkü ölü aslandan yaxşıdır; bir pud yun isə bir funt sərvətdən yaxşıdır, yəni qızıl və gümüşdən; Çünki qızıl və gümüş yer üzündə gizlənib, örtülüdür və görünmür. yun isə bazarlarda qalır və görünür, onu geyənə gözəllik olur. 50 Ey oğlum! kiçik bir sərvət səpələnmiş sərvətdən yaxşıdır. 51 Ey oğlum! diri it ölü kasıbdan yaxşıdır. 52 Ey oğlum! yaxşı iş görən kasıb günah içində ölmüş varlıdan yaxşıdır. 53 Ey oğlum! Ürəyində bir söz saxla, bu sənə çox olar və ehtiyatlı ol, sən öz dostunun sirrini açırsan. 54 Ey oğlum! Ürəyinlə məsləhətləşməyincə ağzından bir söz çıxmasın. Mübahisə edən insanlar arasında dayanma, çünki pis sözdən ixtilaf, ixtilafdan müharibə, döyüşdən də döyüş, sən şahidlik etməyə məcbur olarsan; amma oradan qaç və dincəl. 55 Ey oğlum! Özündən daha güclü bir insana tab gətirmə, amma özünə səbirli bir ruh, dözüm və düzgün davranış qazan, çünki bundan gözəl bir şey yoxdur. 56 Ey oğlum! ilk dostunuza nifrət etmə, çünki ikinci dostunuz davam edə bilməz. 57 Ey oğlum! müsibətində yoxsulları ziyarət et, Sultanın hüzurunda ondan danış və onu aslanın ağzından qurtarmaq üçün səy göstər. 58 Ey oğlum! Düşməninin ölümünə sevinmə, çünki bir müddət sonra sən onun qonşusu olacaqsan və sənə istehza edənə hörmət və ehtiram göstər və onunla əvvəldən salamlaş. 59 Ey oğlum! Əgər cənnətdə su dayansa, qara qarğa ağarsa və mirra bal kimi şirinləşsəydi, cahillər və axmaqlar anlayıb müdrik ola bilərdilər. 60 Ey oğlum! Əgər müdrik olmaq istəyirsənsə, dilini yalandan, əlini oğurluqdan, gözünü pislikdən çəkindir. sonra sənə müdrik deyiləcəklər. 61 Ey oğlum! Qoy müdrik səni dəyənəklə döysün, amma axmaq səni şirin məlhəmlə məsh etməsin. Gəncliyində təvazökar ol və qocalıqda şərəflisən. 62 Ey oğlum! qüdrətli günlərində insana, daşqın günlərində çaya tab gətirmə. 63 Ey oğlum! arvadın toyunda tələsmə, çünki yaxşı olarsa, o deyəcək: “Ağam, mənim üçün bir azlıq et”; Əgər xəstələnsə, ona səbəb olan şəxsə qiymət verəcəkdir. 64 Ey oğlum! kim libası zərifdirsə, danışığı da eynidir; Kimin libası alçaqdırsa, danışığı da eynidir. 65 Ey oğlum! Əgər oğurluq etmisənsə, bunu Sultana bildir və ondan bir pay ver ki, ondan xilas olasan, yoxsa acıya dözərsən. 66 Ey oğlum! əli doymuş və doymuş adamı dost tut, əli bağlı və ac adamla dost tutma. 67 Dörd şey var ki, nə padşahın, nə də ordusunun əmin- amanlığı yoxdur: vəzirin zülmü, pis hökumət, iradənin təhrif edilməsi və rəiyyətə zülm; və dörd şeyi gizlətmək mümkün deyil: ağıllılar, ağılsızlar, varlılar və kasıblar”. FƏSİL 3 Ahikar dövlət işlərində fəal iştirakdan uzaqlaşır. O, var- dövlətini xain qardaşı oğluna verir. Budur, nankor bir müstəntiqin saxtakarlığa çevrilməsinin heyrətamiz hekayəsi. Ahikarın qarmaqarışıq bir hiyləsi onun ölümə məhkum edilməsi ilə nəticələnir. Görünür, Ahikarın sonu. 1 Hayqar belə dedi və bacısının oğlu Nadana bu əmrləri və məsəlləri bitirdikdən sonra onların hamısını saxlayacağını zənn etdi və bilmirdi ki, onun əvəzinə ona yorğunluq, nifrət və istehza göstərir. 2 Bundan sonra Hayqar öz evində sakit oturdu və bütün mal-dövlətini, qullarını, cariyələrini, atlarını, mal- qarasını və sahib olduğu və qazandığı hər şeyi Nadana təslim etdi. əmr və qadağa gücü Nadanın əlində qaldı. 3 Hayqər evində dincəldi, hərdən-bir getdi, padşahı ehtiram etdi və evə qayıtdı. 4 Nadan əmr və qadağa gücünün öz əlində olduğunu başa düşdükdə, Hayqarın mövqeyinə xor baxdı və ona istehza etdi və hər görünəndə onu qınamağa başladı və dedi: “Əmim Hayqar onun ixtiyarındadır. və indi heç nə bilmir”. 5 O, nökərləri və cariyələri döyməyə, atları və dəvələri satmağa və əmisi Haykarın sahib olduğu hər şeyi israf etməyə başladı.
 • 5. 6 Nə nökərlərinə, nə də əhli-beytinə rəhm etmədiyini görən Hayqar qalxıb onu evindən qovdu və malını və azuqəsini səpələdiyini padşaha xəbər vermək üçün adam göndərdi. 7 Padşah qalxıb Nadanı çağırıb dedi: «Heyqar sağ- salamat olduğu müddətdə heç kim onun malına, evinə və mülkünə hökmranlıq etməz». 8 Nadanın əli əmisi Hayqardan və bütün mal- dövlətindən çəkildi və o, nə içəri girdi, nə də çölə çıxdı, ona salam da vermədi. 9 Bundan sonra Hayqar bacısının oğlu Nadanla çəkdiyi zəhmətdən tövbə etdi və o, çox kədərləndi. 10 Nadanın Benuzardan adlı kiçik bir qardaşı var idi, ona görə də Hayqar onu Nadanın yerinə özünə götürdü və onu böyük hörmətlə böyütdü və hörmətlə qarşıladı. O, bütün var-dövlətini ona təslim etdi və onu evinə vali təyin etdi. 11 Nadan baş verənləri anlayanda paxıllıq və paxıllıq hissi keçirdi və ondan soruşan hər kəsə şikayət etməyə və əmisi Haykarı ələ salaraq dedi: “Əmim məni evindən qovdu. Qardaşımı məndən üstün tutdu, amma Uca Allah mənə qüdrət versə, onun başına öldürülmək müsibətini verərəm”. 12 Nadan onun üçün hansı büdrəmə qura biləcəyi barədə düşünməyə davam etdi. Və bir müddət sonra Nadan bunu fikrinə çevirdi və Fars padşahı Müdrik şahın oğlu Akişə məktub yazıb belə dedi: 13 Ey böyük padşah, Aşşur və Nineva padşahı Sanxeribdən, onun vəziri və katibi Haykardan sənə sülh, sağlamlıq, qüdrət və şərəf! Qoy səninlə mənim aramda pens olsun. 14 Bu məktub sənə çatanda, qalxıb tez Nisrin düzünə, Aşşur və Ninevaya getsən, padşahlığı döyüşsüz və döyüş cərgəsi olmadan sənə təslim edəcəyəm”. 15 O, Misir padşahı firona Hayqarın adına başqa bir məktub yazdı. “Qoy səninlə mənim aramda sülh olsun, ey qüdrətli padşah! 16 Bu məktub sənə çatanda qalxıb Aşşura və Nineviyaya, Nisrin düzünə getsən, padşahlığı müharibəsiz və döyüşsüz sənə təslim edəcəyəm”. 17 Nadanın yazısı əmisi Haykarın yazısına bənzəyirdi. 18 Sonra iki hərfi qatlayıb əmisi Haykarın möhürü ilə möhürlədi. buna baxmayaraq onlar padşahın sarayında idilər. 19 Sonra gedib padşahdan əmisi Hayqara belə bir məktub yazdı: “Mənim vəzirim, katibim, kanslerim Hayqara salam olsun. 20 Ey Haykar, bu məktub sənə çatdıqda, yanında olan bütün əsgərləri topla, paltar və sayca kamil olsunlar və beşinci gün Nisrin düzündə mənim yanıma gətir. 21 Orada sənə tərəf gəldiyimi görəndə tələsin və mənimlə döyüşəcək bir düşmən kimi qoşunu mənə qarşı hərəkətə keçir, çünki Misir padşahı fironun elçiləri yanımdadır ki, onlar bizim gücümüzü görsünlər. qoşun və bizdən qorxsun, çünki onlar bizim düşmənimizdir və bizə nifrət edirlər”. 22 Sonra məktubu möhürləyib padşahın nökərlərindən biri tərəfindən Hayqara göndərdi. O, yazdığı digər məktubu da götürüb padşahın hüzuruna yaydı və ona oxuyub möhürü göstərdi. 23 Padşah məktubda yazılanları eşidəndə çox çaşqın oldu və böyük və şiddətli qəzəbdən qəzəbləndi və dedi: “Ah, mən öz müdrikliyimi göstərdim! Mən Hayqara nə etmişəm ki, o, bu məktubları düşmənlərimə yazıb? Bu, mənim ona verdiyim faydalara görə ondan aldığım mükafatdırmı?” 24 Nadan ona dedi: “Kədərlənmə, ey padşah! qəzəblənməyin, amma gəlin Nisrin düzünə gedək və görək nağıl doğrudur, ya yox”. 25 Beşinci gün Nadan qalxıb padşahı, əsgərləri və vəziri götürdü və onlar səhraya, Nisrin düzünə getdilər. Padşah baxdı və baxdı! Haykar və ordu düzüldü. 26 Padşahın orada olduğunu görən Hayqar yaxınlaşıb qoşuna işarə etdi ki, döyüşdə olduğu kimi hərəkət etsin və məktubda göstərildiyi kimi padşaha qarşı düzülərək vuruşsun, o, Nadanın nə üçün quyu qazdığını bilmirdi. Ona. 27 Padşah Hayqarın əməlini görəndə onu təşviş, qorxu və çaşqınlıq bürüdü və böyük bir qəzəblə qəzəbləndi. 28 Nadan ona dedi: “Gördünmü, ey ağam padşah! bu bədbəxt nə edib? amma qəzəblənmə, qəmgin olma, əzab çəkmə, evinə get və öz taxtına otur, mən də Heyqarı zəncirlə və zəncirlə sənin yanına gətirəcəyəm və düşmənini zəhmət çəkmədən səndən qovacağam”. 29 Padşah Hayqara görə qəzəblənərək taxtına qayıtdı və onun haqqında heç nə etmədi. Nadan isə Haykarın yanına gedib dedi: “Vallah, əmim! Padşah sənin üçün böyük sevinclə sevinir və sənə əmr etdiyinə görə sənə təşəkkür edir. 30 İndi o, məni sənin yanına göndərdi ki, sən əsgərləri öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün buraxasan və əllərin arxanca bağlı, ayaqların zəncirlənmiş halda onun yanına gələsən ki, fironun elçiləri bunu görsünlər və padşah Onlardan və padşahlarından qorxurlar”. 31 Heyqar cavab verdi: “Eşitmək itaət etməkdir”. O, dərhal qalxıb əllərini arxadan bağladı və ayaqlarını zəncirlədi. 32 Nadan onu götürüb onunla birlikdə padşahın yanına getdi. Heyqar padşahın hüzuruna daxil olduqdan sonra yerdə onun qarşısında səcdə etdi və padşaha qüdrət və əbədi ömür arzuladı. 33 Padşah dedi: “Ey katibim, işlərimin valisi, kanslerim, dövlətimin hökmdarı olan Heyqar, de görüm, sənə nə pislik etdim ki, bu çirkin işin əvəzini mənə verdin”. 34 Sonra yazılarındakı və möhürü olan hərfləri ona göstərdilər. Bunu gördükdə Hayqarın əzaları titrədi, dili dərhal bağlandı və qorxusundan bir söz deyə bilmədi. lakin o, başını yerə salıb lal idi. 35 Padşah bunu görüb əmin oldu ki, bu iş ondandır və dərhal qalxıb buyurdu ki, Heyqarı öldürsünlər və şəhərdən kənarda onun boynunu qılıncla vursunlar. 36 Nadan qışqırıb dedi: “Ey Hayqar, ey qara üz! Bu işi padşaha etməkdə düşünməyin və ya gücünün sənə nə faydası var? 37 Nağılçı belə deyir. Qılınc ustasının adı isə Əbu Samik idi. Padşah ona dedi: “Ey qılınc ustası! Qalx, get, evinin qapısında Hayqarın boynunu kəs, başını bədənindən yüz qulac kənara at”. 38 Hayqar padşahın qarşısında diz çöküb dedi: “Ağam padşah əbədi yaşasın! Əgər məni öldürmək istəyirsənsə,
 • 6. qoy istəyin yerinə yetsin. Mən bilirəm ki, mən günahkar deyiləm, amma pis adam öz pisliyi üçün hesab verməyə hazırdır. buna baxmayaraq, ey ağam padşah! Səndən və dostluğundan yalvarıram, qılınc ustasına icazə ver ki, mənim bədənimi qullarıma versin ki, məni dəfn etsinlər və qulun da sənə qurban olsun”. 39 Padşah qalxıb qılınc ustasına əmr etdi ki, onunla istədiyi kimi davransın. 40 O, dərhal nökərlərinə əmr etdi ki, Hayqarı və qılıncçını götürüb çılpaq getsinlər ki, onu öldürsünlər. 41 Heyqar onun öldürüləcəyini dəqiq bildikdə arvadının yanına göndərib dedi: “Çıx mənimlə görüş və sənin yanında min bakirə qız olsun və onlara bənövşəyi paltar geyindir. ipək ki, ölümümdən əvvəl mənim üçün ağlasınlar. 42 Qılınc ustası və onun nökərləri üçün süfrə hazırlayın. Çoxlu şərabı qarışdırın ki, içsinlər”. 43 O, onun əmr etdiyi hər şeyi etdi. Və o, çox müdrik, ağıllı və tədbirli idi. Və o, bütün mümkün nəzakət və öyrənməni birləşdirdi. 44 Padşahın ordusu ilə qılınc ustası gələndə düzülən süfrəni, şərabı və dəbdəbəli şirniyyatları gördülər və onlar daralıb sərxoş olana qədər yeyib-içməyə başladılar. 45 Sonra Haykar qılıncçını dəstədən ayrı götürüb dedi: “Ey Əbu Samik, sən bilmirsən ki, Sənxəribin atası padşah Sərhədum səni öldürmək istəyəndə mən səni götürüb müəyyən bir yerdə gizlətdim. padşahın qəzəbi soyudu və səni istədi? 46 Mən səni Onun hüzuruna gətirəndə o, səninlə sevindi və indi sənə etdiyim yaxşılığı xatırla. 47 Bilirəm ki, padşah mənim üçün tövbə edəcək və mənim edam olunmağıma qəzəblənəcək. 48 Çünki mən günahkar deyiləm və sən məni onun sarayında onun hüzuruna çıxaranda böyük bəxtlə qarşılaşacaqsan və bil ki, bacımın oğlu Nadan məni aldatdı və mənə bu pislik etdi. padşah məni öldürdüyünə görə peşman olacaq; indi isə evimin bağçasında zirzəmim var, ondan heç kimin xəbəri yoxdur. 49 Arvadımın xəbəri ilə məni orada gizlət. Bir də həbsxanada öldürülməyə layiq bir qulum var. 50 Onu çıxarıb mənim paltarımı geyindir və nökərlərə sərxoş olanda onu öldürməyi əmr et. Kimi öldürdüklərini bilməyəcəklər. 51 Başını bədənindən yüz qulac uzağa at və cəsədini qullarıma ver ki, basdırsınlar. Sən də mənimlə böyük bir xəzinə yığacaqsan. 52 Qılınc ustası Hayqarın əmr etdiyi kimi etdi və padşahın yanına gedib dedi: “Başın əbədi olsun!” 53 Sonra Heykarın arvadı hər həftə gizləndiyi yerdə ona bəs edərdi və bunu özündən başqa heç kim bilmədi. 54 Arif Heyqarın necə öldürüldüyü və öldüyü xəbəri xəbər verildi, təkrarlandı və hər yerə yayıldı və o şəhərin bütün əhalisi onun üçün yas tutdu. 55 Onlar ağlayıb dedilər: “Vay halına, ey Heyqar! və öyrənmənizə və nəzakətinizə görə! Sənə və elminə görə necə də kədərlidir! Sənin kimi başqasını harada tapmaq olar? və sənin yerini doldurmaq üçün sənə bənzəyəcək qədər ağıllı, bu qədər elmli, hökm sürməkdə mahir bir insan haradan ola bilər? 56 Lakin padşah Haykardan tövbə etdi və tövbəsi ona heç bir fayda vermədi. 57 Sonra Nadanı çağırıb dedi: “Get dostlarını da özünlə apar, əmi Haykar üçün yas tut və onun xatirəsini yad edərək adət olduğu kimi onun üçün ağla”. 58 Ağılsız, nadan, daşürəkli Nadan əmisinin evinə gedəndə nə ağladı, nə kədərləndi, nə də fəryad etdi, əksinə, ürəksiz və ruhdan düşmüş adamları yığıb yeyib- içməyə başladı. 59 Nadan kənizləri və Hayqara məxsus olan nökərləri tutmağa başladı, onları bağladı, işgəncə verdi və onlara əzab çəkdi. 60 O, əmisini öz oğlu kimi böyüdən arvadına hörmət etmədi, amma onun onunla günaha batmasını istədi. 61 Heykar isə gizləndiyi yerə kəsilmişdi, qullarının və qonşularının ağlamasını eşidib, Rəhman olan Allaha həmd edib, şükür edib, həmişə Uca Allaha dua edib yalvarıb. . 62 Qılıncçı sığınacaqda ikən vaxtaşırı Hayqara gəldi, Hayqar gəlib ona yalvardı. Və ona təsəlli verdi və xilas olmasını arzuladı. 63 Başqa ölkələrdə Müdrik Hayqarın öldürülməsi xəbəri yayılanda, bütün padşahlar kədərləndilər və padşah Sanxeribdən nifrət etdilər və tapmacalar həll edən Haykar üçün ağladılar. FƏSİL 4 "Sfenksin tapmacaları." Ahikarın başına nə gəldi. Onun qayıdışı. 1 Misir padşahı Hayqarın öldürüldüyünə əmin olduqdan sonra dərhal qalxdı və padşah Sanxeribə məktub yazdı və məktubda ona “sülh, sağlamlıq, qüdrət və ehtiram haqqında” xatırlatdı. mənim sevimli qardaşım, padşah Sanxerib. 2 Mən göylə yer arasında bir qəsr tikmək istəyirəm və istəyirəm ki, səndən mənə bir müdrik, ağıllı adam göndərəsən ki, onu mənim üçün tiksin, bütün suallarıma cavab verəsən. üç il ərzində Aşşurun vergiləri və gömrük rüsumları”. 3 Sonra məktubu möhürləyib Sanxeribə göndərdi. 4 O, götürüb oxudu və vəzirlərinə və səltənətinin zadəganlarına verdi və onlar çaşqın və utandılar və o, böyük bir qəzəbdən qəzəbləndi və necə davranacağına çaşqın oldu. 5 Sonra o, qocaları, alimləri, müdrikləri və filosofları, falçıları və astroloqları və öz ölkəsində olan hər kəsi topladı və onlara məktubu oxudu və onlara dedi: “Sizdən kim bunu edəcək? Misir padşahı fironun yanına gedib onun suallarına cavab ver? 6 Onlar ona dedilər: “Ey ağamız padşah! bil ki, sənin səltənətində vəzir və katibin Heyqərdən başqa bu suallardan xəbərdar olan yoxdur. 7 Bizə gəlincə, bu işdə heç bir bacarığımız yoxdur, əgər bu, onun bacısının oğlu Nadan olmasaydı, çünki ona bütün hikmətini, biliyini və biliyini öyrətdi. Onu yanına çağır, bəlkə bu sərt düyünü açsın”. 8 Padşah Nadanı çağırıb dedi: “Bu məktuba bax və orada nə olduğunu başa düş”. Nadan onu oxuduqda dedi:
 • 7. “Ey rəbbim! Kim göylə yer arasında qala tikməyə qadirdir?” 9 Padşah Nadanın nitqini eşidəndə böyük və ağrılı bir kədərlə kədərləndi və taxtından enib kül içində oturdu və Hayqara görə ağlayıb fəryad etməyə başladı. 10 Deyərək: “Ey qəmim! Ey sirləri və tapmacaları bilən Haykar! vay olsun sənə, ey Haykar! Ey məmləkətimin müəllimi və səltənətimin hökmdarı, sənin kimisini haradan tapım? Ey Hayqar, ey məmləkətimin müəllimi, sənin üçün hara müraciət edim? vay halınıza! Mən səni necə məhv etdim! mən isə biliyi, dini, kişiliyi olmayan axmaq, nadan bir oğlanın söhbətinə qulaq asırdım. 11 Ah! və yenə özüm üçün Ah! Kim səni mənə bircə dəfə verə bilər, yoxsa mənə xəbər verə bilər ki, Haykar sağdır? padşahlığımın yarısını ona verərdim. 12 Bu mənim üçün haradandır? Ah, Haykar! Səni bircə dəfə görüm ki, sənə baxıb səndən zövq alıb doyum. 13 Ah! Ey mənim qəmim sənə hər zaman! Ey Haykar, səni necə öldürdüm! Mən işin sonunu görməyincə sənin işində qalmadım”. 14 Padşah gecə-gündüz ağlayırdı. Qılınc ustası padşahın qəzəbini və Hayqara görə qəm-qüssəsini görəndə ürəyi ona qarşı yumşaldı və hüzuruna yaxınlaşıb dedi: 15 “Ey ağam! qullarına əmr et ki, başımı kəssinlər”. Sonra padşah ona dedi: “Vay olsun sənə, Əbu Samik, günahın nədir?” 16 Qılınc ustası ona dedi: “Ey ağam! Ağasının sözünə zidd olan hər bir qul öldürülür, mən də sənin əmrinə zidd davranmışam”. 17 Padşah ona dedi. “Vay halına, ey Əbu Samik, nə ilə mənim əmrimə zidd hərəkət etdin?” 18 Qılınc ustası ona dedi: “Ey ağam! Sən mənə Heyqarı öldürməyi əmr etdin və mən bildim ki, səndən onun barəsində tövbə edəcəksən, ona zülm edilib və mən onu bir yerdə gizlətdim və onun qullarından birini öldürdüm və o, indi sağ-salamatdır. Mənə əmr etsən, onu sənin yanına gətirərəm”. 19 Padşah ona dedi. “Vay olsun sənə, ey Əbu Samik! Mənə istehza etdin və mən sənin ağanınam”. 20 Qılınc ustası ona dedi: “Xeyr, ancaq başının canına and olsun, ey ağam! Haykar salamatdır və sağdır”. 21 Padşah bu sözü eşidəndə əmin oldu, başı yelləndi və sevincdən huşunu itirdi və Heyqarı gətirməyi əmr etdi. 22 O, qılınc ustasına dedi: “Ey etibarlı qul! Əgər sözün doğru olsaydı, mən səni zənginləşdirər və ləyaqətini bütün dostlarından üstün tutardım”. 23 Qılıncçı sevinərək getdi, Nə qədər ki, Haykarın evinə gəldi. O, gizləndiyi yerin qapısını açıb aşağı düşdü və gördü ki, Heyqarı oturub Allaha həmd və şükür edir. 24 O, ona qışqırıb dedi: “Ey Hayqar, mən ən böyük sevinc, xoşbəxtlik və ləzzət gətirirəm!” 25 Heykar ona dedi: “Nə xəbərdir, ey Əbu Samik?” Firon haqqında əvvəldən axıra qədər ona danışdı. Sonra onu götürüb padşahın yanına getdi. 26 Padşah ona baxanda onu yoxsul vəziyyətdə gördü, saçları vəhşi heyvanlar kimi uzun, dırnaqları qartal caynaqları kimi uzanıb, bədəni tozla çirklənib, üzünün rəngi dəyişib solmuşdu və indi kül kimi idi. 27 Padşah onu görəndə kədərləndi və dərhal ayağa qalxıb onu qucaqlayıb öpdü və onun üstündə ağlayıb dedi: “Allaha həmd olsun! Səni yanıma kim qaytardı”. 28 Sonra ona təsəlli verib təsəlli verdi. O, cübbəsini soyundu, qılınclıya taxdı və ona çox lütf etdi və ona çoxlu var-dövlət verdi və Hayqara rahatlıq verdi. 29 O zaman Hayqar padşaha dedi: “Ağam padşah əbədi yaşasın! Bunlar dünya övladlarının əməlləridir. Mən özümə bir xurma ağacı yetişdirdim ki, ona söykənim, o, yana əyildi və məni yerə yıxdı. 30 Amma ya Rəbbim! Mən sənin qarşına çıxdığım üçün səni sıxışdırmayaq! Padşah ona dedi: “Sənə mərhəmət göstərən, haqsızlıq edildiyini bilən, səni xilas edən və səni öldürülməkdən qurtaran Allaha həmd olsun! 31 Amma isti vannaya get, başını qırx, dırnaqlarını kəs, paltarını dəyiş və qırx gün əylən ki, özünə yaxşılıq etsin, halını və üzünün rəngini düzəldəsən. sənə qayıda bilər”. 32 Padşah bahalı paltarını soyundu və Hayqara geyindirdi və Haykar Allaha şükür edib padşaha təzim etdi və Uca Allaha həmd-səna edərək sevinc və şadlıqla öz məskəninə getdi. 33 Evindəkilər onunla birlikdə sevindi, dostları və onun sağ olduğunu eşidən hər kəs də sevindi. FƏSİL 5 “Tapmacaların” hərfi Ahikara göstərilir. Qartallar üzərində oğlanlar. İlk "təyyarə" gəzintisi. Misirə yola salın. Ahikar, müdrik adam olmağın həm də yumor hissi var. (27-ci ayə). 1 O, padşahın ona əmr etdiyi kimi etdi və qırx gün istirahət etdi. 2 Sonra o, özünün ən gözəl paltarını geyindi və qulları arxada və önündə sevinərək və sevinərək padşahın yanına getdi. 3 Bacısının oğlu Nadan baş verənləri biləndə onu qorxu və dəhşət bürüdü və o, nə edəcəyini bilmədən çaşqın oldu. 4 Heyqar bunu görüb padşahın hüzuruna daxil olub salam verdi və salamını qaytarıb onu öz yanında əyləşdirib dedi: “Ey sevgilim Haykar! Misir padşahının öldürüldüyünü eşitdikdən sonra bizə göndərdiyi məktublara bax. 5 Onlar bizi qəzəbləndirdilər və bizə qalib gəldilər və ölkəmizdən çoxlu adamlar Misir padşahının bizdən tələb etmək üçün göndərdiyi vergilərdən qorxaraq Misirə qaçdı. 6 Sonra Haykar məktubu götürüb oxudu və içindəkiləri başa düşdü. 7 Sonra padşaha dedi. “Qəzəblənmə, ya Rəbbim! Mən Misirə gedəcəyəm, cavabları firona qaytaracağam və bu məktubu ona göstərəcəyəm, vergilər barədə ona cavab verəcəyəm və qaçanların hamısını geri göndərəcəyəm. Sənin padşahlığının xoşbəxtliyi naminə Uca Allahın köməyi ilə düşmənlərini utandıracağam”. 8 Padşah Hayqardan bu sözü eşidəndə çox sevindi, ürəyi genişləndi və ona lütf etdi. 9 Hayqar padşaha dedi: “Mənə qırx gün möhlət ver ki, bu məsələni nəzərdən keçirim və həll edim”. Padşah buna icazə verdi.
 • 8. 10 Hayqar onun evinə getdi və ovçulara əmr etdi ki, onun üçün iki qartal balasını tutsunlar, onlar da onları tutub yanına gətirdilər. iki min qulac uzunluğunda idi və dülgərləri gətirdi və onlara iki böyük qutu düzəltməyi əmr etdi və onlar bunu etdilər. 11 Sonra iki balaca oğlan götürdü və hər gün quzular kəsməklə, qartalları və oğlanları bəsləməklə, oğlanları qartalların belinə mindirməklə keçirdi və onları möhkəm düyünlə bağladı və ipi ayaqlarına bağladı. qartalları götürün və onlar öyrəşib öyrədilənədək hər gün yavaş- yavaş on qulac məsafəyə uçsunlar; və onlar səmaya çatana qədər ipin bütün uzunluğu boyunca qalxdılar; oğlanlar arxalarındadırlar. Sonra onları özünə çəkdi. 12 Heyqar arzusunun yerinə yetdiyini görəndə oğlanlara əmr etdi ki, onlar göyə qaldırıldıqda qışqırıb desinlər: 13 “Bizə gil və daş gətirin ki, padşah Firon üçün qala tikək, çünki biz boşuq”. 14. Heyqar onlara ən yüksək həddə çatana qədər onlara təlim və məşq etmədi. 15 Sonra onları qoyub padşahın yanına getdi və ona dedi: “Ey ağam! iş sənin istəyinə uyğun olaraq tamamlanır. Mənimlə qalx ki, sənə möcüzəni göstərim”. 16 Padşah ayağa qalxıb Hayqarla oturdu və geniş bir yerə getdi və adam göndərdi ki, qartalları və oğlanları gətirsin. onlara öyrətmişdi. Sonra onları özünə çəkib öz yerlərinə qoydu. 17 Padşah və onun yanında olanlar çox təəccübləndilər və padşah Hayqarı gözləri arasından öpüb dedi: “Salam get, ey sevgilim! Ey səltənətimin qüruru! Misirə get və fironun suallarına cavab ver və Uca Allahın gücü ilə ona qalib gəl”. 18 O, onunla vidalaşdı, qoşunlarını, ordusunu, cavanlarını və qartallarını götürüb Misir məskənlərinə tərəf getdi. gəlib çatanda padşahın ölkəsinə tərəf döndü. 19 Misir xalqı biləndə ki, Sanxerib fironla söhbət etmək və onun suallarına cavab vermək üçün öz məclis üzvlərindən bir adam göndərib, xəbəri padşah firona çatdırdı və o, öz məclis üzvlərindən bir dəstə göndərdi ki, onu onun hüzuruna gətirsinlər. . 20 O, gəlib fironun hüzuruna girdi və padşahlara layiq olduğu kimi ona da səcdə etdi. 21 O, ona dedi: “Ey ağam padşah! Padşah Sanxerib səni çoxlu sülh, qüdrət və izzətlə salamlayır. 22 O, qullarından olan məni göndərdi ki, sənə suallarına cavab verim və bütün arzularını yerinə yetirim. göy və yer. 23 Mən Uca Allahın köməyi, Sənin əzəmətli lütfün və ağam padşahın qüdrəti ilə onu sənin üçün istədiyin kimi tikəcəyəm. 24 Amma ey ağam padşah! üç il ərzində Misirin vergiləri haqqında dediyin şey - indi bir səltənətin sabitliyi sərt ədalətdir və əgər sən qalib gəlsən və mənim əlim sənə cavab vermək bacarığına malik deyilsə, ağam padşah səni sənə göndərəcək. qeyd etdiyiniz vergilər. 25 Əgər suallarına cavab versəm, dediyin hər şeyi ağam padşaha göndərmək sənə qalacaq”. 26 Firon bu sözü eşidəndə heyrətləndi və dilinin azadlığına və sözünün xoşluğuna çaşıb qaldı. 27 Padşah Firon ona dedi: “Ey insan! sənin adın nədir?' O dedi: “Sənin qulun Əbiqamdır, mən isə padşah Sanxeribin qarışqalarından bir balaca qarışqayam”. 28 Firon ona dedi: “Ağanın səndən üstün olanı varmı ki, mənə cavab vermək və mənimlə söhbət etmək üçün mənə kiçik bir qarışqa göndərib?” 29 Heyqar ona dedi: “Ey padşah ağam! Uca Allahdan istərdim ki, sənin fikrində olanı yerinə yetirim, çünki Allah zəiflərlədir ki, güclüləri çaşdırsın”. 30 Firon əmr etdi ki, Abiqam üçün bir ev hazırlasınlar, ona yemək, ət, içki və lazım olan hər şeyi versinlər. 31 İş başa çatdıqdan üç gün sonra firon bənövşəyi və qırmızı paltar geyinib taxtına oturdu və bütün vəzirləri və padşahlığının möhtərəmləri əlləri çarpaz, ayaqları bir- birinə sıx və başları aşağı əyilmiş vəziyyətdə dayanmışdılar. 32 Firon Abiqamı gətirmək üçün adam göndərdi və ona təqdim olunduqda, onun qarşısında səcdə etdi və onun qarşısında torpağı öpdü. 33 Padşah Firon ona dedi: «Ey Əbiqam, mən kimə bənzəyirəm? və padşahlığımın əyanları kimə bənzəyir?” 34 Heyqar ona dedi: “Ey ağam, mən sən büt kimisən, Sənin səltənətinin əyanları da onun xidmətçiləri kimidir”. 35 O, ona dedi: “Get və sabah bura qayıt”. Heykar padşah Fironun əmr etdiyi kimi getdi. 36 Ertəsi gün Hayqar fironun hüzuruna getdi və təzim etdi və padşahın hüzurunda dayandı. Firon qırmızı paltar geyinmişdi, əyanlar isə ağ geyinmişdilər. 37 Firon ona dedi: “Ey Əbiqam, mən kimə bənzəyirəm? və padşahlığımın əyanları kimə bənzəyir?” 38 Əbiqam ona dedi: “Ey ağam! sən günəş kimisən, bəndələrin də onun şüaları kimidir”. Firon ona dedi: “Öz evinə get və sabah bura gəl”. 39 Firon öz sarayına ağ paltar geyinməyi əmr etdi. Firon da onlar kimi geyinib taxtına oturdu və onlara Heyqarı gətirməyi əmr etdi. O, içəri girdi və qarşısında oturdu. 40 Firon ona dedi: “Ey Əbiqam, mən kimə bənzəyirəm? və mənim əyanlarım, onlar kimə bənzəyirlər?” 41 Əbiqam ona dedi: “Ey ağam! sən ay kimisən, zadəganların da planetlər və ulduzlar kimidir”. Firon ona dedi: “Get, sabah burada ol”. 42 Firon öz qulluqçularına müxtəlif rəngli paltarlar geyinməyi əmr etdi, firon isə qırmızı məxmər paltar geyinib taxtına oturdu və onlara Əbiqamı gətirməyi əmr etdi. O, içəri girdi və onun qarşısında səcdə etdi. 43 O dedi: “Ey Əbiqam, mən kimə bənzəyirəm? və mənim ordularım kimə bənzəyir?” Və dedi: “Ey rəbbim! sən aprel ayı kimisən, orduların onun çiçəkləri kimidir”. 44 Padşah bunu eşidəndə çox sevindi və dedi: “Ey Əbiqam! ilk dəfə sən məni büt Bələ, əyanlarımı isə onun qullarına bənzətdin. 45 İkinci dəfə məni günəşə, zadəganlarımı isə günəş şüalarına bənzətdin. 46 Üçüncü dəfə sən məni aya, zadəganlarımı isə planetlərə və ulduzlara bənzətdin. 47 Dördüncü dəfə məni aprel ayına, əyanlarımı onun çiçəklərinə bənzətdin. Amma indi, ey Əbiqam! Mənə deyin, ağanız, padşah Sanxerib, o kimə bənzəyir? və onun əyanları kimə bənzəyir?”
 • 9. 48 Heyqər uca səslə qışqırdı və dedi: “Məndən uzaq ol, sən öz taxtında oturan ağam padşahın adını çək. Amma ayağa qalx ki, ağam padşahın kimə, əyanlarının kimə oxşadığını deyim”. 49 Firon dilinin azad olmasından və cavab verməkdə cəsarətindən çaş-baş qaldı. Firon taxtından qalxıb Hayqarın hüzurunda durdu və ona dedi: “İndi mənə de ki, sənin ağanın padşahın kimə, onun əyanlarının kimə bənzədiyini anım”. 50 Heyqar ona dedi: “Rəbbim göylərin Allahıdır, onun əyanları şimşəklər və ildırımlardır. 51 O, göy gurultusunu əmr edir, şimşək çaxıb yağış yağır, günəşi tutur, o öz işığını vermir, aya və ulduzlara, onlar dövrə vurmurlar. 52 O, qasırğaya əmr edir, o, əsir, yağış yağır, apreldə tapdalayır, çiçəklərini və evlərini məhv edir». 53 Firon bu sözü eşidəndə çox çaşqın oldu və böyük qəzəbdən qəzəbləndi və ona dedi: “Ey insan! Mənə doğrusunu söylə və sənin əslində kim olduğunu mənə bildir”. 54 O, ona həqiqəti söylədi. “Mən katib Haykaram, padşah Sanxeribin məclis üzvlərinin ən böyüyüyəm, mən də onun vəziri, səltənətinin valisi və kansleriyəm”. 55 O, ona dedi: “Sən bu sözlə düz dedin. Amma biz Hayqar haqqında eşitmişik ki, padşah Sanxerib onu öldürüb, amma sən sağ və sağsan deyəsən». 56 Heyqar ona dedi: “Bəli, belə oldu, amma qeybi bilən Allaha həmd olsun, çünki ağam padşah məni öldürməyi əmr etdi və o, azğın adamların sözünə inandı, lakin Rəbb xilas etdi. Mən və Ona təvəkkül edən nə bəxtiyardır”. 57 Firon Hayqara dedi: “Get, sabah burada ol və mənə öz əyanlarımdan, səltənətimin və ölkəmin xalqından eşitmədiyim bir söz söylə”. FƏSİL 6 Hiylə uğur qazanır. Ahikar fironun hər sualına cavab verir. Qartallar üzərində oğlanlar günün kulminasiya nöqtəsidir. Qədim Yazılarda nadir hallarda rast gəlinən ağıl 34-45-ci ayələrdə nazil edilmişdir. 1 Hayqər getdi iqamətgahına, Bir məktub yazıb orada belə dedi: 2 Aşşur padşahı Sanxeribdən. və Nineva Misir padşahı firona. 3 “Salam olsun sənə, ey qardaşım! və bununla sənə bildirdiyimiz budur ki, bir qardaş öz qardaşına və bir- birinin padşahlarına möhtacdır və mən səndən ümid edirəm ki, sən mənə doqquz yüz talant qızıl borc verəsən, çünki ona ehtiyacım var. əsgərlərdən bəziləri ki, onlara sərf edim. Bir az sonra onu sənə göndərəcəyəm”. 4 Sonra məktubu qatlayıb sabah firona təqdim etdi. 5 Bunu görəndə çaşıb qaldı və ona dedi: “Həqiqətən, mən heç kimdən bu dil kimi bir şey eşitməmişəm”. 6 Heyqar ona dedi: “Doğrudan da, bu, sən ağam padşaha borclusan”. 7 Firon bunu qəbul edib dedi: “Ey Heyqar, bu, padşahlara xidmətdə dürüst olan sənin kimidir. 8 Səni hikmətdə kamil edən, fəlsəfə və elmlə bəzədən Allaha həmd olsun! 9 İndi, ey Hayqar, səndən istədiyimiz bir şey qaldı ki, sən göylə yer arasında qala kimi tikəsən”. 10 Sonra Haykar dedi: Eşitmək itaət etməkdir. Sənin istəyinə və seçiminə görə sənə bir qala tikəcəyəm; amma, ey ağam, mən özümüzə əhəng, daş, gil və fəhlələr hazırlayıram və sənin üçün istədiyin kimi tikəcək bacarıqlı inşaatçılarım var”. 11 Padşah hər şeyi onun üçün hazırladı və geniş bir yerə getdilər. Heyqar və oğlanları oraya gəldilər və o, qartalları və cavanları da özü ilə apardı. padşah və bütün əyanları getdi və bütün şəhər toplandı ki, Haykarın nə edəcəyini görsünlər. 12 Sonra Hayqar qartalları qutulardan çıxartdı, cavanları kürəyinə bağladı, ipləri qartalların ayaqlarına bağladı və onları havaya buraxdı. Onlar göylə yer arasında qalana qədər yuxarı qalxdılar. 13 Oğlanlar qışqırmağa başladılar: “Kərpic gətirin, gil gətirin ki, padşahın qalasını tikək, çünki biz boş dayanmışıq”. 14 Camaat heyrət və çaşqınlıq içində qaldı və təəccübləndilər. Padşah və onun əyanları təəccübləndilər. 15 Hayqar və onun nökərləri işçiləri döyməyə başladılar və padşahın qoşunlarını çağırıb qışqırdılar: “Bacarıqlı işçilərə istədiklərini gətirin və onlara işlərinə mane olmayın”. 16 Padşah ona dedi: “Sən dəlisən. kim bu məsafəyə bir şey gətirə bilər? 17 Heyqar ona dedi: “Ey ağam! havada qala necə tikək? Ağam padşah burada olsaydı, bir gündə bir neçə qala tikərdi”. 18 Firon ona dedi: “Ey Hayqar, get öz evinə, dincəl, çünki biz qala tikməkdən əl çəkmişik və sabah yanıma gəl”. 19 Sonra Haykar öz evinə getdi və ertəsi gün fironun hüzuruna çıxdı. Firon dedi: “Ey Heyqar, ağasının atından nə xəbər var? Çünki o, Aşşur və Nineva diyarında qonşu olanda və bizim madyanlar onun səsini eşidəndə balalarını atırlar”. 20 Heyqar bu sözü eşidən kimi getdi və bir pişiyi götürdü və onu bağladı və Misirlilər bunu eşidənə qədər onu şiddətli şallaqla vurmağa başladılar və gedib padşaha xəbər verdilər. 21 Firon Heyqarı gətirmək üçün adam göndərdi və ona dedi: “Ey Heyqar, nə üçün bu lal heyvanı belə şallaqlayır və döyürsən?” 22 Hayqar ona dedi: “Ağam padşah! Həqiqətən, o, mənə qarşı çirkin bir iş görüb və bu əzab çəkməyə və şallaqlamağa layiq idi, çünki ağam padşah Sanxerib mənə gözəl bir xoruz vermişdi və o, güclü səsi var idi və gecənin və gündüzün saatlarını bilirdi. 23 Pişik elə bu gecə qalxıb başını kəsdi və getdi və mən də bu əməlinə görə onu bu sərxoşluqla müalicə etdim”. 24 Firon ona dedi: “Ey Heyqar, bütün bunlardan görürəm ki, sən qocalırsan və öz ixtiyarındasan, çünki Misirlə Nineva arasında altmış səkkiz parasanq var və o, bu gecə necə gedib yolu kəsdi? xoruzunun başını götürüb qayıtmısan? 25 Heyqar ona dedi: “Ey ağam! Misirlə Nineva arasında belə bir məsafə olsaydı, ağam padşahın atı kişnəyib
 • 10. balalarını atanda sənin madyanların necə eşidə bilərdi? atın səsi Misirə necə çata bilərdi? 26 Firon bunu eşidəndə bildi ki, Haykar onun suallarına cavab verib. 27 Firon dedi: “Ey Heyqar, səndən mənə dəniz qumundan iplər düzəldəsən”. 28 Heyqar ona dedi: “Ey ağam padşah, onlara əmr et ki, xəzinədən mənə bir kəndir gətirsinlər ki, mən də ona bənzər birini düzəltməyim”. 29 Sonra Hayqar evin arxasına keçib dənizin nahamar sahilində deşiklər qazdı və əlinə bir ovuc qum, dəniz qumu götürdü və günəş çıxıb dəliklərə girəndə səpdi. günəşdə qum, ip kimi toxunmuş kimi oldu. 30 Heyqar dedi: “Qullarına əmr et ki, bu kəndirləri götürsünlər. 31 Firon dedi: “Ey Heyqar, bizim burada dəyirman daşımız var, o, sındırılıb və mən səndən onu tikməni istəyirəm”. 32 Heyqər ona baxıb başqa bir daş tapdı. 33 O, Firona dedi: “Ey ağam! Mən əcnəbiyəm: tikiş üçün heç bir alətim yoxdur. 34 Mən səndən istəyirəm ki, sadiq çəkməçilərinə bu daşdan büzüyü kəsməyi əmr edəsən ki, mən o dəyirman daşını tikim». 35 Firon və onun bütün əyanları güldülər. O dedi: “Sənə bu ağıl və biliyi verən Uca Allaha həmd olsun”. 36 Firon Haykarın ona qalib gəldiyini görüb cavablarını ona qaytardı, o, dərhal həyəcanlandı və onlara üç illik vergiləri yığıb Haykara gətirməyi əmr etdi. 37 O, paltarlarını soyundu, Heyqara, əsgərlərinə və nökərlərinə geyindirdi və yol xərclərini ona verdi. 38 O, ona dedi: “Salam get, ey ağasının gücü və Həkimlərinin qüruru! sultanlardan bəyəndiyiniz varmı? Ağanın padşah Sanxerivə salamımı çatdır və ona necə hədiyyələr göndərdiyimizi söylə, çünki padşahlar az şeylə kifayətlənir». 39 Sonra Haykar qalxıb padşah Fironun əllərindən öpdü və qarşısında torpağı öpdü, ona güc, davamlılıq və xəzinəsində bolluq arzuladı və ona dedi: “Ey ağam! Səndən istəyirəm ki, bizim soydaşlarımızdan heç biri Misirdə qalmasın”. 40 Firon qalxıb Misir küçələrində carçılar göndərdi ki, Aşşur və Nineva xalqından heç biri Misir torpağında qalmasın, onlar Haykarla getsinlər. 41 Hayqar gedib padşah fironun yanından ayrıldı və Aşşur və Nineva torpağını axtarmağa getdi. və onun bəzi xəzinələri və çoxlu sərvəti var idi. 42 Padşah Sanxeribə Hayqarın gəldiyi xəbəri çatanda o, onu qarşılamağa çıxdı və onun üçün çox sevindi və onu qucaqlayıb öpdü və ona dedi: “Evinə xoş gəl, ey qohum! səltənətimin qüdrəti, səltənətimin iftixarı olan qardaşım Hayqar. 43 Padşahlığımın və mal-dövlətimin yarısını istəsən belə, məndən nəyə sahib olacağını soruş”. 44 Heyqar ona dedi: “Ey ağam padşah, əbədi yaşa! Lütf et, ey ağam padşah! Mənim yerimə Əbu Samikə, çünki mənim həyatım Allahın və onun əlində idi”. 45 Padşah Sanxerib dedi: «Ey sevgilim Hayqar, sənə şərəf! Mən Əbu Samikin məqamını qılınc ustası edəcəm. 46 Padşah ondan soruşmağa başladı ki, ilk gəlişindən fironun hüzurundan ayrılana qədər onunla necə münasibət qurduğunu, bütün suallarına necə cavab verdiyini, ondan vergiləri və dəyişiklikləri necə aldığını soruşdu. paltar və hədiyyələr. 47 Padşah Sanxerib böyük sevinclə sevindi və Hayqara dedi: “Bu xəracdan nə istəyirsənsə, al, çünki hamısı sənin əlindədir”. 48 Heyqər ortada: “Padşah əbədi yaşasın! Mən ağam padşahın salamatlığını və əzəmətinin davam etməsindən başqa bir şey istəmirəm. 49 Ey ağam! sərvət və onun bənzəri ilə nə edə bilərəm? Əgər mənə yaxşılıq edərsənsə, bacımın oğlu Nadanı mənə ver ki, onun mənə etdiyinin əvəzini verim, qanını mənə ver və məni bu işdə günahsız sayım”. 50 Padşah Sanxerib dedi: “Onu götür, onu sənə verdim”. Və Haykar bacısının oğlu Nadanı götürdü və əllərini dəmir zəncirlərlə bağladı və öz evinə apardı və ayağına ağır bir qandal vurdu və onu sıx bir düyünlə bağladı və onu bağladıqdan sonra belə atdı. təqaüdxananın yanındakı qaranlıq otağa girdi və Nebu-halı ona gözətçi təyin etdi ki, ona hər gün bir tikə çörək və bir az su versin. FƏSİL 7 Qardaşı oğullarının təhsilini tamamladığı Ahikar məsəlləri. Çarpıcı bənzətmələr. Ahikar oğlana mənzərəli adlar qoyur. Ahikarın hekayəsi burada bitir. 1 Hayqar girib-çıxanda bacısının oğlu Nadanı danlayaraq ona hikmətlə deyirdi: 2 Ey Nadan, oğlum! Mən sənə yaxşılıq və xeyirxahlıq etdim və sən bunun müqabilində məni çirkin, pis və öldürmə ilə mükafatlandırdın. 3 Ey oğlum! məsəllərdə deyilir: Qulağı ilə eşitməyən, qulağı ilə eşitdirərlər”. 4 Nadan dedi: «Nəyə görə mənə qəzəblənirsən?» 5 Heyqar ona dedi: “Çünki mən səni böyütdüm, sənə öyrətdiyim, sənə hörmət və ehtiram verdim, səni böyük etdim, səni ən gözəl nəsillərlə tərbiyə etdim və səni mənim yerimə oturtdum ki, sən mənim varisim olasan. Dünyada sən məni öldürdün və məhvimlə əvəz verdin. 6 Amma Rəbb bildi ki, haqsızlığa məruz qalmışam və O, məni mənim üçün qoyduğun şeydən xilas etdi, çünki Rəbb qırıq ürəkləri sağaldır, paxılların və təkəbbürlülərin qarşısını alır. 7 Ey oğlum! sən mənim üçün misə dəyəndə onu deşən əqrəb kimi oldun. 8 Ey oğlum! sən ağcaqayın kökünü yeyən ceyran kimisən, bu gün-sabah məni qatar, köklərimdə gizlənərlər”. 9 Ey oğlum! sən qışın soyuq vaxtında yoldaşını çılpaq görənin yanında olmusan; soyuq su götürüb üzərinə tökdü. 10 Ey oğlum! Sən mənim yanımda daş götürüb Rəbbini daşqalaq etmək üçün onu göyə atan adam kimi oldun. Və daş dəymədi və kifayət qədər yüksəkliyə çatmadı, lakin günah və günahın səbəbi oldu.
 • 11. 11 Ey oğlum! Əgər mənə hörmət etsəydin, mənə hörmət etsəydin və sözlərimə qulaq assayydın, mənim varisim olardın və səltənətlərim üzərində hökmranlıq edərdin. 12 Ey oğlum! Bil ki, itin və ya donuzun quyruğu on qulac olsaydı, ipək kimi olsa belə, atın dəyərinə yaxınlaşmazdı. 13 Ey oğlum! Düşündüm ki, öləndə sən mənim varisim olacaqsan; Sən paxıllığın və həyasızlığınla məni öldürmək istədin. Amma Rəbb məni sənin hiyləsindən qurtardı. 14 Ey oğlum! sən mənə peyin təpəsində qurulmuş tələ kimi oldun və bir sərçə gəldi və tələnin qurulduğunu gördü. Sərçə tələyə dedi: “Sənin burada nə işin var?” Tələ dedi ki, mən burada Allaha dua edirəm. 15 Torpaq da ondan soruşdu: «Sənin əlində olan odun parçası nədir?» Tələ dedi: “Bu, mən namaz vaxtı ona söykəndiyim cavan bir palıd ağacıdır”. 16 Torpaq dedi: «Ağzındakı o şey nədir?» Tələ dedi: “Bu, mənə yaxınlaşan bütün aclar və yoxsullar üçün apardığım çörək və yeməkdir”. 17 Torpaq dedi: «İndi mən qabağa gedib yeyə bilərəm, çünki acam?» Və tələ ona dedi: "İrəli gəl". Və lark yaxınlaşdı ki, yesin. 18 Amma tələ qalxdı və boynundan tutdu. 19 Torpaq tələyə cavab verib dedi: «Əgər bu, aclar üçün çörəyindirsə, Allah sənin sədəqəni və yaxşı əməllərini qəbul etməz. 20 Əgər sənin orucun və duaların belədirsə, Allah səndən nə orucunu, nə də duanı qəbul etməz və Allah sənin haqqında olan yaxşılığı tamamlamaz”. 21 Ey oğlum! sən mənə (ə) aslan olmusan ki, eşşəklə dostluq edib, eşşək bir müddət aslanın qabağında gəzir; bir gün şir eşşəyin üstünə sıçrayıb onu yedi. 22 Ey oğlum! sən mənim üçün buğdanın içindəki çəyirtkə kimi oldun, çünki o, heç nəyə fayda vermir, ancaq buğdanı xarab edir və onu dişləyir. 23 Ey oğlum! sən on ölçü buğda səpən adama bənzəyirsən ki, biçin vaxtı gələndə qalxıb onu biçdi, yığıb biçdi, xırmanladı və onun üzərində çox zəhmət çəkdi və on oldu. ölçdü və sahibi ona dedi: "Ey tənbəl! Sən böyümədin və kiçilmədin". 24 Ey oğlum! sən mənə tora atılan kəklik kimi oldun və o, özünü xilas edə bilmədi, ancaq kəklikləri səslədi ki, onları özü ilə tora atsın. 25 Ey oğlum! sən mənim yanıma soyuq olan it kimi oldun və o, isinmək üçün dulusçu evinə girdi. 26 Hava isindikdən sonra o, onlara hürməyə başladı və onlar onu qovub döydülər ki, dişləməsin. 27 Ey oğlum! sən mənim yanıma keyfiyyətli insanlarla isti vannaya girən donuz kimi olmusan və o, isti vannadan çıxanda murdar bir çuxur görüb aşağı düşüb orada yırğalanıb. 28 Ey oğlum! Sən mənim yanıma qurbanlıq üçün yoldaşlarına qoşulan keçi kimi oldun və o, özünü xilas edə bilmədi. 29 Ey oğlum! ovdan doymayan it milçəklərə yem olur. 30 Ey oğlum! zəhmət çəkməyən və şumlamayan, həris və hiyləgər olan əl çiynindən kəsiləcək. 31 Ey oğlum! işığın görünməyən gözünü qarğalar tutub çıxaracaq. 32 Ey oğlum! Sən mənim yanımda budaqlarını kəsdikləri bir ağac kimi oldun və o, onlara dedi: “Əgər məndən bir şey sənin əlində olmasaydı, məni kəsə bilməzdin”. 33 Ey oğlum! sən onların: “Sənin üçün qızıl zəncir düzəldənə və sənə şəkər və badam yedizdirənə qədər oğruluğu tərk et” dedikləri pişik kimisən. 34 O dedi: «Atamın və anamın sənətini unutmuram». 35 Ey oğlum! sən çayın ortasında ikən tikanlı kolun üstündə gəzən ilan kimi oldun və canavar onları görüb dedi: “Fəsarət üstünə fitnə-fəsad törət, qoy onlardan daha fasiq olan hər ikisinə rəhbərlik etsin”. 36 İlan qurda dedi: «Ömrün boyu yediyin quzuları, keçiləri və qoyunları atalarına, ata-anasına qaytaracaqsan, yoxsa yox?» 37 Canavar dedi: «Xeyr». İlan ona dedi: “Məncə, sən özümdən sonra bizim ən pisimizsən”. 38 Ey oğlum! Mən səni yaxşı yeməklə yedizdirdim, sən məni quru çörəklə yedizdirmədin. 39 Ey oğlum! Sənə şəkərli su verdim. içmək və yaxşı şərbət içmək üçün mənə quyudan su vermədin. 40 Ey oğlum! Mən sənə öyrətdim, böyütdüm, sən də mənim üçün bir sığınacaq qazdın və məni gizlətdin. 41 Ey oğlum! Mən səni ən gözəl tərbiyə ilə böyütdüm və uca sidr ağacı kimi yetişdirdim. sən məni büküb əydin. 42 Ey oğlum! Sənə ümid edirdim ki, sən mənim üçün möhkəm bir qala tikəsən ki, orada düşmənlərimdən gizlənim və sən mənim üçün yerin dibində basdırılmış biri kimi oldun. Amma Rəbb mənə rəhm etdi və məni sənin hiyləsindən qurtardı. 43 Ey oğlum! Sənə yaxşılıq dilədim, sən məni pislik və nifrətlə mükafatlandırdın və indi mən sənin gözlərini cırıb itlərə yem edərdim, dilini kəsərdim və başını qılıncın kənarı ilə çıxarardım. iyrənc əməllərinin əvəzini sənə ver”. 44 Nadan əmisi Hayqardan bu sözü eşidəndə dedi: “Ey əmim! Öz bildiyim qədər mənimlə rəftar et və günahlarımı bağışla, çünki mənim kimi günah edən var, yoxsa sənin kimi bağışlayan var? 45 Məni qəbul et, ey əmim! İndi mən sənin evində qulluq edəcəyəm, atlarını darayacağam, mal-qaranın peyini süpürəcəyəm, qoyunlarını otaracağam, çünki mən pisəm, sən də salehsən. Mən günahkaram, sən isə bağışlayansan”. 46 Heykar ona dedi: “Oğlum! sən suyun kənarında meyvəsiz olan ağaca bənzəyirsən və sahibi onu kəsmək istəmədi və ona dedi: “Məni başqa yerə apar, meyvə verməsəm, məni kəs”. 47 Ağası ona dedi: «Sən suyun kənarında bar verməmisən, başqa yerdə olarkən necə bəhrə verəcəksən?» 48 Ey oğlum! qartalın qocalığı qarğanın cavanlığından yaxşıdır. 49 Ey oğlum! qurda dedilər: “Qoyunlardan uzaq dur, yoxsa onların tozu sənə zərər verməz”. Canavar dedi: “Qoyun südünün qalıqları gözümə xeyirdir”. 50 Ey oğlum! oxumağı öyrənsin deyə canavarı məktəbə göndərdilər və ona dedilər: “A, B de”. Dedi: “Zəngimdə quzu və keçi”
 • 12. 51 Ey oğlum! eşşəyi stolun başına qoydular və o, yıxıldı və toz içində yuvarlanmağa başladı və biri dedi: “Qoy özünü yuvarlasın, çünki onun təbiəti belədir, dəyişməyəcək. 52 Ey oğlum! “Oğlan doğsan, oğlun de, oğlan böyüdürsənsə, qulun de” ifadəsi öz təsdiqini tapmışdır. 53 Ey oğlum! Yaxşılıq edən yaxşılığa qovuşar. Pislik edən pisliyə düçar olacaq, çünki Rəbb insana əməlinin ölçüsünə görə cəza verir. 54 Ey oğlum! Mən sənə bu sözlərdən başqa nə deyim? Çünki Rəbb gizlini bilir, sirlərdən və sirlərdən xəbərdardır. 55 O, sənin cəzasını verəcək, mənimlə sənin aramızda hökm verəcək və sənin haqqını sənə verəcəkdir”. 56 Nadan əmisi Hayqardan bu sözü eşidəndə dərhal şişdi və uçmuş sidik kisəsi kimi oldu. 57 Onun əzaları şişdi, ayaqları, ayaqları və böyrü yarıldı, qarnı yarıldı, bağırsaqları səpələndi və öldü və öldü. 58 Onun sonu məhv oldu və o, cəhənnəmə getdi. Çünki qardaşı üçün quyu qazan oraya düşəcək. Tələ quran isə onlara tutulacaq. 59 Budur, baş verənlər və biz Heyqar nağılından tapdıq. Allaha həmd olsun! Amin və salamatlıq. 60 Bu salnamə Allahın köməyi ilə bitdi, uca olsun! Amin, Amin, Amin.