SlideShare a Scribd company logo
Q2
1.
1 halvår og 2. kvartal 2012
      2
Resultatfremleggelse
fra SpareBank 1 Gruppen

Kirsten Idebøen, konsernsjef
9.
9 august 2012
Resultat hittil i år på linje med fjoråret

                          • Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK 296 (308)
  Resultat før skatt konsern kvartalsvis (MNOK)

                          • Resultat etter skatt i 1. halvår: MNOK 263
1. kvartal    2. kvartal              (249)
                 173
  162
         145                • Annualisert egenkapitalavkastning:
                       123   10,5 (10,5) %

                          • Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK
                           45,2 mrd., mot NOK 42,0 mrd. ved årsskiftet

                          • G d soliditet:
                           God lidit t
                           – Kapitaldekning: 15,9 %, mot 16,2 % per
                            31.12.2011
     2011             2012      – Kjernekapitaldekning: 14,5 % mot 14,6 %
                            per 31.12.2011
                           – Godt kapitalisert til å møte nye og strengere
                            kapitalkrav ved innføring av Solvency II-
                            regelverket

2
Resultatutvikling per forretningsområde
      Resultat før skatt per datterselskap (MNOK)                        •  SpareBank 1 Livsforsikring har i løpet av 1.
                                                     halvår bygget ytterligere reserver. Fortsatt
238 236           236
                                                     forbedring i administrasjonsresultatet.
                                                     f b d i    d i i t  j    lt t t
                                      1. halvår 2011

                                      1. halvår 2012
                                                   •  Godt finansresultat og bedring i
                                                     forsikringsresultatet bidro til betydelig
                                                     resultatfremgang i SpareBank 1
         107                                           Skadeforsikring.

                                                   •  Lavere forvaltningskapital i ODIN Forvaltning
                                                     L    f  lt i  k it l    F  lt i
                  24                                   har gitt reduserte forvaltningshonorarer.
                          10         14

                        -2                           •  SB1G Finans: sterkt marginpress i
                                        -26            factoringvirksomheten og svakere utvikling i
                                                     inkassomarkedet, men god vekst i
                                                -90    porteføljevirksomheten.
                                 ns
               de
                                                ts
     iv
                             SB1G Finan
            SB1 Skad
                                           SB1 Market
   SB1 Li
                    ODIN
                                                   •  Økt omsetning i SpareBank 1 Markets, til
                                                     tross for redusert aktivitet i finansmarkedene.
                                                     Styrket markedsandel i obligasjonsmarkedet i
                                                      y              g j
                                                     løpet av 2. kvartal.

 3
SpareBank 1
    Livsforsikring
  Forbedret administrasjonsresultat
         og økt b ffe kapital
            bufferkapital
4
SpareBank 1 Livsforsikring
   Forbedret administrasjonsresultat og ø bufferkapital
             j       g økt    p

                             • Resultat før skatt: MNOK 236 (238) i 1. halvår og MNOK
   R
   Resultat f skatt (MNOK) kvartalsvis
     lt t før k tt (MNOK), k t l i          142 (109) i 2 kvartal
                                    2.
 1. kvartal
 2. kvartal                       • Administrasjonsresultat: MNOK -26 (-43) i 1. halvår og
 3. kvartal                        MNOK -19 (-24) i 2. kvartal
 4.
 4 kvartal                        – S bil d if k
                              Stabile driftskostnader og økte gebyrinntekter
                                        d    k   b i   k
                         142
           129
                             • Risikoresultat: MNOK 122 (140) i 1. halvår og MNOK 93
              109
   100               98         (70) i 2. kvartal
92                     94
      86                      – Sterkt risikoresultat i årets 2. kvartal etter at 1. kvartal var preget
                 78            av enkelte store erstatningsutbetalinger
         72
                             – Økte avsetninger i forbindelse med uføreerstatninger gir redusert
                              risikoresultat hittil i år


                             • Renteresultat: MNOK 120 (314) i 1. halvår og MNOK 47
                              (108) i 2. kvartal
    2010         2011         2012  – MNOK 42 avsatt til å styrke oppreservering for økt levealder
                             – Det ble realisert netto valutakurstap på MNOK 11 hittil i år. Til
                              sammenligning var det realiserte valutatermingevinster på til
                              sammen MNOK 156 i fjor
                             – Ved utgangen av 1. halvår 2012 var kursreguleringsfondet MNOK
                              390,
                              390 sammenlignet med MNOK 185 ved årsskiftet.
                                                   årsskiftet5
SpareBank 1 Livsforsikring
  Selskapet har bygget ytterligere buffere i 1. halvår
     p    ygg y    g
     Utvikling ii bufferkapital, per kvartal (%)
     Utvikling bufferkapital, per kvartal (%)            Kursreguleringsfond, akkumulert (MNOK)
   14,6 %  15,2 %                    14,8 %
            14,0 %  14,1 %                         617
                          12,8 %
                      11,0 %


                                                             390
                                    327


                                                    185


    4. kv  1. kv  2. kv  3. kv   4. kv  1. kv   2. kv
    2010  2011   2011   2011    2011  2012    2012

   Kjernekap. utover minstekrav    Delårsresultat        2009       2010      2011     1. halvår 2012
   Tilleggsavsetninger        Kursreguleringsfond


                                    • Av kursreguleringsfondet tilhører:
• Forvaltningskapital: NOK 28 (27) mrd.
                                       – MNOK 182 den ordinære kollektivporteføljen
                                       – MNOK 76 porteføljen til fripoliser
• Kapitaldekning: 20,0 % mot 18,5 % per 31.12.2011
  ap ta de  g 0,0   ot 8,5  pe 3    0
                                       – MNOK 131 porteføljen til gamle i di id ll
                                               t f lj    l individuelle
  – Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital          spareforsikringer
  – Estimert solvensmargin på 320,5 %, mot 303,5 % ved
   utgangen av 2011
6
Aktivaallokering per portefølje per 30.06.12
  (31.12.11)
  (31 12 11)
   SB1 Livsforsikring                                                 SB1 Skadeforsikring konsern

 Investeringsvalgporteføljen       Kollektivporteføljen          Selskapsporteføljen
                                                                  0,0 (0,0) %
                            12,9 (13,8) %              1,0 (-4,5) %                        10,3 (10,4) %
                                                                                , ( , )
                                           0,0 (0,0) %
                    38,9 (37,4) %       0,5 (-0,2) %             20,9 (18,8) %  8,2 (7,9) %   12,2 (12,7) %
45,7 (45,9) %
            54,3 (54,2) %                      61,1 (60,9) %
                               19,8 (21,0) %
                     27,9 (28,0) %                        16,9 (24,8) %
     0,0 (-0,1) %
                                                                     69,3 (69,0) %
                       Aksjer                 Aksjer
Aksjer    Annet   Obligasjoner     Annet                 Annet                Aksjer           Annet
                       Eiendom                Eiendom               Eiendom           Obligasjoner-amortisert kost
                       Obligasjoner-amortisert kost      Obligasjoner-amortisert kost
                       Obligasjoner-Markedsverdi       Obligasjoner-Markedsverdi      Obligasjoner-Markedsverdi


   NOK 7,5 (6,9) mrd.          NOK 16,4 (15,7) mrd.           NOK 2,8 (2,9) mrd.                NOK 10,0 (9,6) mrd.
 7
SpareBank 1 Livsforsikring
  Det forventes ny tjenestepensjonsforsikring med virkning
  fra 1.1.2014
  Grunnmodell                        Standardmodell
• Maksimal innbetaling: 7 % av lønn inntil 7,1G og 25,1 %  • Maksimal innbetaling: 8 % av lønn inntil 7,1G og 26,1
 av lønn fra 7,1G-12G                    % av lønn fra 7,1G-12G

• Bedriften skal garantere årlig regulering av oppspart   • Ingen avkastningsgaranti slik at arbeidstakere har en
 kapital lik lønnsvekst mot at den får avkastningen på    risiko for avkastningen. Avkastningen går til
                                                   å
 pensjonskapitalen                      arbeidstakeren

• Lik dagens innskuddspensjon i SpareBank 1         • Noe mer avansert enn Grunnmodellen når det gjelder
 Livsforsikring med unntak av dødelighetsarven
                dødelighetsarven.       avkastningssiden.


  SpareBank 1 Livsforsikring er positiv til de nye tjenestepensjonsmodellene

• Lavere Solvens II krav enn under gjeldende regelverk

• 0% årlig garanti og redusert risiko for økt levealder (levealderjustering)

• Overgang fra dagens ytelsespensjon til det nye hybridproduktet vil kreve rådgivning,
 fordi det er mange muligheter når det gjelder valg av modell, størrelse på innbetaling, og
 garantier. SpareBank 1-alliansen vil ha store muligheter til en økt rolle innen
 pensjonsområdet
        åd

8
SpareBank 1
Skadeforsikring konsern
Godt finansresultat og b d i
G dt fi    lt t  bedring i f
                 forsikringsresultat
                   ik i    lt t
9
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern
   Godt finansresultat og bedring i forsikringsresultat

    Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK)
          skatt
        308                 1. kvartal
                                 • Resultat før skatt: MNOK 236 (107) i 1. halvår og
                           2. kvartal
     254                    3. kvartal
                                  MNOK 70 (56) i 2. kvartal
                           4. kvartal

                                 • Forsikringsresultat*: MNOK 12 (-22) i 1. halvår og
                                  MNOK 31 (8) i 2. kvartal
                    168  166

                                  – Lavere skadeprosent for både PM og BM i morselskapet
                           70
               56
36  43         50
                                 • Netto finansinntekter: MNOK 245 (162) i 1. halvår
                                  og MNOK 51 (67) i 2. kvartal
                                  – Finansavkastning: 2,5 (1,8) %

                 -89
                                 • Bestandsvekst i 1. halvår 2012 på 4,0 %, til NOK
    2010          2011          2012     5,4 mrd
                                  5 4 mrd.


* Forsikringsresultat i 1. halvår 2011 og 2012 inkluderer
Unison F
U i   Forsikring
      ik i10
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern
   God underliggende lønnsomhet på hovedprodukter og
   lavere innslag av storskader
    Combined ratio for egen regning – kvartalsvis (%)             Combined ratio for egen regning (%)

              105,5      105,8                              103,5   96,9*
          100,3      101,9      100,7  101,6                 97,7            99,0   93,4*
                                   96,5  94,0    96,2
   92,9                  21,1
       89,8       21,9                                      22,9
           23,8      22,4          21,3                               21,8
                           26,0      22,3              21,0
   17,1                                 21,9
                                       ,    22,5
       22,7
       22 7
               83,6   ,
                   79,4  84,7      80,4
   75,9      76,6              74,7
                           74 7      74,1
                                   74 1
       67,1                                              80,6
                                            73,8    76,7            77,2
                                      72,1
   2.
   2 kv  3.
       3 kv  4.
          4 kv  1.
              1 kv   2.
                   2 kv  3.
                       3 kv  4.
                           4 kv  1.
                               1 kv  2.
                                   2 kv
   2010  2010  2010  2011   2011  2011  2011  2012  2012
                                      2008   2009     2010   2011      1. halvår
        Skadeprosent      Kostnadsprosent
                                                               2012
                                               Skadeprosent   Kostnadsprosent
   - Lavere skadeprosent totalt for både PM og BM i morselskapet
   - Lavere innslag av storskader hittil i år innen BM-porteføljen        * Combined ratio for egen regning for hhv. Å 2011
                                                               År
                                          og 1. halvår 2012 inklusiv personforsikring


Brutto combined ratio i 1. halvår ble 99,8 % (skadeprosent på 78,5 % og kostnadsprosent på 21,3 %). Inklusiv
personforsikring blir combined ratio i 1. halvår redusert til 93,2 %, hvorav skadeprosent utgjør 72,0 % og
kostnadsprosent 21,2 %


11
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern
   God bestandsvekst i 1. halvår 2012


       Vekst i bestandspremie per år (MNOK)

                                5 407
                                        • Total bestandsvekst på MNOK 209 (277) til NOK
                                         5,4 (5,0) mrd. per 30.06.2012, tilsvarende en
                                         vekst på 4,0 %
3 358
                                        – Unison Forsikring hadde en vekst i 1. halvår på
                                         MNOK 69 (97)
                                        – Bestandsvekst i konsernet i 2. kvartal isolert var på
                                                                   å
                                         MNOK 79 (161)


                                        • Opptjent premie for egen regning NOK 2 5 (2,2)
                                                           2,5 (2 2)
     04
                                 30.06.20 12
                             2011
         05


            06


                07


                   08


                       09


                          10
 31.12.200


        200


           200


               200


                  200


                      200


                         201
                                         mrd., tilsvarende en vekst på 11,3 %
12
SpareBank 1 Markets
   Synlige effekter av målrettet arbeid
   y g
13
SpareBank 1 Markets
   Synlige effekter av målrettet arbeid
     Resultater                    SB1 Markets - Markedsandel obligasjonsemisjoner

   •  Total omsetning                                         12 %


       • 1. halvår: MNOK 73 (58), opp 25 %
       • 2. kvartal: MNOK 40 (24), opp 70 %
                                                 5%
                                         3%   3%
   •  Resultat før skatt                   2%
                                     1%
      • 1. halvår: MNOK -90 (-26)
      • 2. kvartal: MNOK -45 (-22)
                                 1. kv  2. kv  3. kv  4. kv  1. kv  2. kv
                                 2011  2011  2011  2011  2012   2012


                               MARKEDSANDEL                I 2. KV
                               OBLIGASJONSEMISJONER             2012
                               DNB                     23 %
                               Swedbank/First Securities          20 %
                               Nordea                    14 %
                               SEB Merchant Banking             13 %
     Operative forhold                  SpareBank 1 M k t
                               S   B k Markets              12 %
   • Mål om lønnsom drift fra 4. kvartal står fast gitt   Danske Bank                  5%
    normaliserte markeder.                 AGB Sundal Collier               5%
                               Handelsbanken                 4%


   •S
   Samarbeidet med SpareBank 1 SMN om ratet
       b id t  dS   B k        t t
   balanse er operativt og har gitt umiddelbar      SpareBank 1 kan, gjennom SpareBank 1
   effekt på selskapets markedsposisjon i        Markets levere hele kapitalstrukturen,
   obligasjonsmarkedet.                 fra banklån til obligasjoner og
                              egenkapital


      Kilde: Norsk Tillitsmann
14
O
   ODIN Forvaltning
      o a   g
   Ni av tolv aksjefond bedre enn
   referanseindeksene i 1. halvår
15
ODIN Forvaltning
   Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1.
   halvår
                               • Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK -2 (24)
                               – Forvaltningshonorar på MNOK 131 (172)
   Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis

   17  17  16                      • Resultat før skatt i 2. kvartal: MNOK -1,5
14                               (12)
                        1. kvartal
           12  12
                        2. kvartal
                        3. kvartal  • Forvaltningskapital på NOK 23,5 mrd. per
                6
                        4. kvartal
                                30. juni 2012
                               – Redusert med NOK 6,6 mrd. fra 30.6.2011
                               – Økt med NOK 0,1 mrd. fra 31.12.2011

                    -0,5
                        -1,5     • 8,4 % markedsandel for aksjefond per 1.
                                halvår 2012, ned 0,5 prosentpoeng fra
                  -9
                                årsskiftet

    2010        2011         2012
                               • 4,1 % markedsandel for kombinasjonsfond
                                per 1. halvår 2012, opp 0,3 prosentpoeng fra
                                31.12.2011
                                31 12 2011

16
ODIN Forvaltning
   Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1. halvår. Ny
          j                         y
   administrerende direktør
       Fondenes avkastning per 30.06.2012 (%)
                                                     11,6
                                                                   Fond   Indeks

                   8,8                           8,8
                                         8,2
         7,1                                              6,9
                      6,2                                                 5,8
                         5,3                                  5,4        5,7
                                                               5,3
      4,7        4,6
                                                                  3,9
   2,8                       2,9                                              3,0
                                            1,9
                                                  1,8                                  -0,6
                               -1,6
            -2,2
                                      -7,5
                                                                              Rune Selmar er ansatt som ny
    ODIN    ODIN     ODIN    ODIN    ODIN     ODIN   ODIN      ODIN    ODIN    ODIN    ODIN     ODIN
                                                                              administrerende direktør for ODIN
   Norden   Finland    Norge   Sverige   Maritim   Offshore Eiendom I    Europa   Europa
                                                      SMB
                                                            Global   Global
                                                                  SMB
                                                                        Emerging
                                                                        Markets
                                                                              Forvaltning


 • ODIN har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer
  (Principles for responsible investment «PRI»)

   − FNs prinsipper for ansvarlige investeringer består av seks nedfelte regler
    for en bærekraftig, sosialt ansvarlig og eierstyrt investeringsfilosofi

   − Målet med å slutte seg til prinsippene er å promotere bærekraftig
    verdiskapning gjennom aktiv eierstyring og derigjennom øke verdiene for
    selskapet og samfunnets investeringer


17
SpareBank 1 Gruppen Finans konsern
   Fortsatt fokus på vekst og kostnadseffektivitet
18
SpareBank 1 Gruppen Finans konsern
    Fortsatt fokus på vekst og kostnadseffektivitet

      Resultat før skatt (MNOK)
                                     • SpareBank 1 Gruppen Finans konsern oppnådde et
                                      p         pp          pp
                                 14,2   resultat før skatt i 1. halvår på MNOK 14,2 (9,8)

    1. halvår 2011         12,2                • Kostnadsvekst i factoringvirksomheten gir noe redusert
                                      resultat hittil i år, MNOK 4,4 (4,9)
                                                ,    , ( , )
                       11,6
    1. halvår 2012
                                     − God omsetningsvekst i 2. kvartal bidro til bedret resultat før skatt
                             9,8        i kvartalet på MNOK 2,7 (2,1)
                                     − Fortsatt vekst i markedsandel i factoringvirksomheten med en
                                      markedsandel per 2. kvartal 2012 på 14,6 mot 14,1 % per
                                      31.12.2011
                                      31 12 2011


                                     • God vekst i porteføljevirksomheten som følge av nye
                                      porteføljekjøp i 1. halvår
 4,9
     4,4
              3,8
                                     − Resultat før skatt: MNOK 3,8 (1,6) i 1. halvår og MNOK 1,2 (0,4)
                                                   3 8 (1 6) 1          1 2 (0 4)
                                      i 2. kvartal
          1,6
                                     • Svak utvikling i inkassomarkedet
                                     − Resultat før skatt: MNOK 11,6 (12,2) i 1. halvår og MNOK 7,0
 Factoring     Portefølje     Conecto     SB1G Finans     (5,1) i 2. kvartal
                   (inkasso)     konsern     − Lavere inkassoinntekter hittil i år, men resultatforbedring i 2.
                                      kvartal isolert skyldes salg av en større portefølje

Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer
også ledelse og merverdiavskrivninger
19
Fremtidsutsikter
     SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN

   • SpareBank 1 Skadeforsikring har igangsatt en rekke lønnsomhetsforbedrende tiltak.
    Resultateffekten av tiltakene har så langt vært tilfredsstillende og forventes å øke
    gjennom 2. halvår.

   • SpareBank 1 Livsforsikring er godt posisjonert med tanke på de muligheter som
    åpner seg fremover i pensjonsmarkedet i lys av ny tjenestepensjonsforsikring fra
    å     f            k d   l            f  k   f
    1.1.2014.

   • Konsernet vil fortsette arbeidet med samhandling på tvers av selskapene for å ta ut
    effektiviseringsgevinster både kostnads-, inntekts- og kompetansemessig.

   • Ved inngangen til 2. halvår er det betydelig usikkerhet knyttet til den
    makroøkonomiske utviklingen i E
      k k   i k  t ikli   Europa og hhvordan dette vil påvirke
                            d  d tt  il å i k
    finansmarkedene. SpareBank 1 Gruppen er gjennom sine ulike datterselskap
    eksponert mot verdipapirmarkedet, og utvikling i børskurser og rentenivå vil i stor
    grad påvirke inntjeningen i konsernet.

   • SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav ved innføring av
    Solvency II.


20
Hele Norges sparebank
   21
21
Appendiks
   A  dik
22
SpareBank 1-alliansen
     SpareBank 1       SpareBank 1    SpareBank 1      Sparebanken     Samarbeidende
                                                            LO/LO-forbund
      SR-Bank          SMN      Nord-Norge       Hedmark       Sparebanker
                                                              (10 %)
     (19,5 %)         (19,5 %)      (19,5 %)        (12 %)       (19,5 %)
                           SpareBank 1 Gruppen AS


                  SpareBank 1       ODIN
   SpareBank 1 Markets
                  Livsforsikring    Forvaltning
     (97,47%)
                    (100%)       (100%)
                                              Alliansesamarbeidet

    SpareBank 1        SpareBank 1      SpareBank 1
    Medlemskort        Gruppen Finans    Skadeforsikring
     (100%)           (100%)        (100%)
                                        Bredt samarbeid
                                         - Teknologi
                                         - Merkevare/kommunikasjon
                                         - Kompetanse
                            Unison Forsikring
                     Conecto                 - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis
                     (100%)                  - Innkjøp
                              (100%)

                                        Regionale kompetansesentra
         (Bankeid virksomhet)                      - Betalingsområdet: Trondheim
                                         - Kreditt: Stavanger
        SpareBank 1 Boligkreditt
         EiendomsMegler 1
                                         - Læring: Tromsø
            BNbank
       SpareBank 1 Oslo og Akershus
23
Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede
   nordiske finanskonsern


                             1. halvår               Gjennomsnitt
                                    2011  2010   2009   2009-2011
                              2012
      Gjensidige*                   17,7 %  11,9 %  13,1 %  11,1 %    12,0 %
      Handelsbanken                  14,0 %  13,5 %  12,9 %  12,6 %    13,0 %
      Nordea                      12,1 %  10,6 %  11,5 %  11,3 %    11,1 %
      DNB                       10,7 %  11,4 %  13,6 %  10,6 %    11,9 %
      SpareBank 1 Gruppen               10,5 %  11,1 %  18,7 %  18,1 %    16,0 %
      Storebrand                     9,1 %  6,0 %  10,8 %  8,2 %     8,3 %
      Danske Bank                    3,6 %  1,4 %  3,6 %  1,7 %     2,2 %
 * Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK.


   Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 1. halvår 2012
24
SpareBank 1 Gruppen
   Nøkkeltall
                                     2. kv      1. kv     4. kv     3. kv     2. kv     1. kv     Året
                                     2012      2012     2011     2011     2011     2011     2011

      Konsern
      Resultat etter skatt (MNOK)                    63,4     199,9     281,5      -4,8     97,2    151,9     525,8
      Egenkapitalavkastning (%)                    10,5 %    15,9 %    23,2 %     -0,3 %     8,1 %    12,9 %     11,1 %
      Kapitaldekning per kvartal (%)                  15,9 %    14,8 %    16,2 %     16,3 %    16,2 %    16,1 %     16,2 %
      Kjernekapitaldekning per kvartal (%)               14,5 %    13,1 %    14,6 %     14,0 %    13,9 %    12,6 %     14,6 %

      SB1 Livsforsikring
      Risikoresultat (MNOK)                        92,6     29,4     38,5      63,5     70,1     69,4     241,4
      Administrasjonsresultat (MNOK)                   -19,0     -7,5     -3,2     -19,8     -24,2    -18,7     -65,9
      Renteresultat (MNOK)                        47,0     73,2      3,1     51,6     108,0    205,8     368,5
      Resultat etter skatt (MNOK)                     89,1    125,8     193,7     114,6     73,8    129,9     511,9
      Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%)       14,8 %    12,8 %    11,0 %     14,1 %    14,0 %    15,2 %     11,0 %
      Kapitaldekning per kvartal (%)                  20,0 %    17,5 %    18,5 %     18,5 %    17,1 %    19,2 %     18,5 %
      Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK)              389,6     465,9     184,9      13,0     326,3    448,2     184,9

      SB1 Skadeforsikring konsern
      Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK)            31,1     -19,5     -15,5       0,0      8,2    -29,9     -37,3
      Netto finansinntekter (MNOK)                    51,0     194,0     160,8     -62,3     66,8     95,1     260,3
      Resultat etter skatt (MNOK)                    42,2     139,5     90,8     -81,7     41,8     39,8      90,7
      Skadeprosent f.e.r (%)                      74,1 %    80,4 %    74,7 %     84,7 %    79,4 %    83,6 %     80,6 %
      Kostnadsprosent f.e.r (%)                    22,3 %    21,3 %    26,0 %     21,1 %    22,4 %    21,9 %     22,9 %
      Combined ratio f.e.r (%)                     96,5 %    101,6 %    100,7 %    105,8 %    101,9 %   105,5 %    103,5 %
      Bestandspremie (MNOK)                       5 407     5 328     5 198     5 092     4 986    4 825     5 198

      ODIN Forvaltning
      Forvaltningshonorar (MNOK)
       o at   gs o o a (   O )                    63,
                                        63,4     6 ,
                                               67,2     6 ,8
                                                      61,8      69,
                                                             69,4     85,5     86,8     303,5
      Resultat etter skatt (MNOK)                     -1,0     -0,3     -7,0      4,3      8,9     8,6     14,8
      Forvaltningskapital per kvartal (MNOK)              23 541    26 173    23 433     22 539    30 101    33 348     23 433
      Markedsandel aksjefond per kvartal (%)              8,4 %     8,9 %     8,9 %     8,8 %     9,9 %    10,6 %     8,9 %
      Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%)           4,1 %     3,8 %     3,8 %     3,8 %     3,5 %    3,2 %     3,8 %

      SB1 Markets
      Driftsinntekter (MNOK)                       40,0     32,9     15,3      12,6     23,5    34,8      86,3
      Resultat etter skatt (MNOK)                    -32 6
                                        32,6     -32 5
                                               32,5     -57 4
                                                      57,4     -37 3
                                                              37,3     -15 9
                                                                     15,9    -2 4
                                                                           2,4     -113 1
                                                                                  113,1

      SB1G Finans konsern
      Resultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK)            5,4       4,9      4,4      8,4      1,8      4,5     19,1
      Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK)         1,0       2,2      4,1      3,7      0,1      1,4      9,3
      Resultat etter skatt Conecto (MNOK)                  5,0       3,3      2,2      6,7      3,7      5,1     17,7


      *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
          4
25
SpareBank 1 Gruppen konsern
   Resultat for 1 halvår 2012
         1.

                                               2. kv      1. kv      2. kv        1. halvår            Året
       Beløp i mill. kroner
       B l   ill k                                  2012       2012       2011       2012    2011          2011

       Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
       - SpareBank 1 Livsforsikring                            141,8       94,1      109,0      235,8      238,4       414,1
       - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern                        70,4      165,5       56,2      235,9      106,5       185,3
       - ODIN Forvaltning                                 -1,5
                                                  15       -0,5
                                                          05       12,2
                                                                  12 2       -2,0
                                                                           20       24,1
                                                                                   24 1        21,8
                                                                                             21 8
       - SpareBank 1 Markets                               -44,9      -44,8      -22,1      -89,7      -25,5       -154,8
       - SpareBank 1 Medlemskort                              2,4       2,8       2,5       5,2       5,6        12,1
       - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern                         7,5       6,8       3,0       14,2       9,8        27,9
       - Konsernjusteringer                                -9,0       0,0       15,1       -9,0       14,2        28,6
       Sum resultat datterselskaper før skatt                       166,6      223,8      175,9      390,5      373,1       535,1
       Driftskostnader morselskap                             -26,1      -33,5      -15,6      -59,6*      -43,2       -88,6
       Netto finans morselskap                               -17,7      -16,8      -15,0      -34,5      -22,1       -59,3
       Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet                0,0       0,0       0,0       0,0       0,0        0,2
       Resultat før skatt                                 122,9      173,5      145,4      296,4      307,7       387,3
       Skattekostnad                                    -59,5       26,4      -48,1      -33,1      -58,6       138,5
       Resultat etter skatt                                63,4      199,9       97,2      263,3      249,1       525,8

       Majoritetens andel av resultat etter skatt                      64,2      200,7       98,0      264,9      250,4       529,8
       Minoritetens andel av resultat etter skatt                      -0,8       -0,8       -0,8      -1,6       -1,3        -4,0

                                                                          1.
                                                                          1 halvår            Året
       Nøkkeltall                                                             2012   2011           2011
       Egenkapitalavkastning                                                        10,5 %  10,5 %          11,1 %*Av totale driftskostnader hittil i 2012 er MNOK 19 knyttet til prosjektet i forbindelse med etablering av en egen kortvirksomhet, som foreløpig drives som et prosjekt i morselskapet. Ved etableringen av
selskapet vil SpareBank 1 Gruppen AS få refundert påløpte kostnader i prosjektet.
26
SpareBank 1 Gruppen konsern
   Kvartalsvise resultater


                              2. kv  1. kv  4. kv  3. kv   2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv
Beløp i m ill. kroner                    2012   2012   2011   2011    2011   2011   2010   2010   2010   2010

Andel resultat fra datterselskapene før skatt
 - SpareBank 1 Livsforsikring                141,8   94,1   98,1   77,7   109,0  129,4   72,5   85,8  100,3   91,9
 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern            70,4  165,5  168,1   -89,3   56,2   50,3  307,5  253,9   43,4   36,3
 - ODIN Forvaltning                      -1,5   -0,5   -8,5    6,3   12,2   11,9   16,5   17,0   16,7   14,4
 - SpareBank 1 Markets                    -44,9  -44,8  -77,5   -51,8   -22,1   -3,4  -24,0  -29,0   -1,9   -2,7
 - SpareBank 1 Medlemskort                   2,4   2,8   4,5    2,0   2,5   3,1   1,9   2,7   3,3   3,4
 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern             7,5   6,8   5,9   12,2    3,0   6,8   6,6   -4,9   7,0   -0,1
 - Konsernjusteringer                     -9,0   0,0   -1,9   16,4   15,1   -0,9   -6,3   -7,4   16,3   15,1
Sum resultat datterselskaper før skatt           166,6  223,8  188,6  - 26,6   175,9  197,1  374,6  318,1  185,1  158,2
Driftskostnader morselskap                  -26,1  -33,5  -29,4   -16,0   -15,6  -27,7  -16,5   40,7  -11,9  -20,0
Netto finans morselskap                   -17,7  -16,8  -19,2   -18,0   -15,0   -7,1  -15,6  -11,4   -9,3   -6,9
Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet   0,0   0,0   0,2    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Resultat før skatt                     122,9  173,5  140,1  - 60,6   145,4  162,4  342,5  347,4  163,9  131,3
Skattekostnad                        -59,5   26,4  141,4   55,8   -48,1  -10,5  -18,5  -88,4   -8,3  -38,5
Resultat etter skatt                     63,4  199,9  281,5   - 4,8   97,2  151,9  324,0  259,1  155,6   92,8

Majoritetens andel av resultat etter skatt          64,2  200,7  283,1    -3,6   98,0  152,4  327,9  263,9  155,9   93,3
Minoritetens andel av resultat etter skatt          -0,8  -0,8   -1,6    -1,1   -0,8  -0,5   -3,9   -4,8   -0,3   -0,5
27
SpareBank 1 Livsforsikring
   Resultat for 1. halvår 2012

                                      2. kv    1. kv    2. kv      1. halvår     Året
      Beløp i mill. kroner                      2012    2012    2011    2012    2011    2011
       Risikoinntekter                         369,1    361,2    333,0    730,3    668,7  1 338,7
       Risikokostnader                        -266,2   -340,4   -252,6   -606,6    -508,2  -1 061,7
      Risikoresultat                          102,9    20,7    80,4   123,6    160,6   277,0
       Tekniske avsetninger                      -10,3     8,7   -10,3    -1,6    -21,1   -35,6
      Risikoresultat etter tekniske avsetninger             92,6    29,4    70,1   122,0    139,5   241,4
       Gebyrer                             180,9    184,8    172,8    365,7    343,5   708,6
       Driftskostnader ekskl. provisjoner               -137,4   -128,6   -138,6   -265,9    -268,2   -527,2
       Provisjoner                           -62,5    -63,7    -58,5   -126,2    -118,2   -247,3
      Administrasjonsresultat                     -19,0     -7,5   -24,2    -26,4    -42,9   -65,9
       Netto finansinntekter                      153,1    188,6    207,3    341,7    526,4   791,1
       Garantert rente                        -106,1   -115,4    -99,2   -221,5    -212,5   -422,6
      Renteresultat
      R t     lt t                         47,0
                                       47 0    73,2
                                             73 2    108,0
                                                   108 0   120,2
                                                        120 2    313,8
                                                               313 8   368,5
                                                                    368 5
       Oppreservering                         -10,3    -31,3     0,0    -41,6    -33,0   -187,3
      Renteresultat etter oppreservering                36,7    41,9    108,0    78,6    280,8   181,2
       Vederlag for rentegaranti                     6,1     6,3     5,9    12,4    11,3    22,6
      Samlet resultat før tilleggsavsetninger             116,6    70,1    159,8   186,6    388,7   379,4
       Ufordelt resultat til kunder                  -27,7
                                         ,    -15,2
                                               ,    -60,0
                                                     ,    -42,9
                                                           ,   -178,9
                                                                 ,    -61,5
                                                                      ,
       Avkastning på selskapets midler                 52,9     39,2     9,2    92,1    28,7    96,2
      Resultat til eier før skatt                   141,8    94,1    109,0   235,8    238,4   414,1
       Skattekostnad                          -52,6     31,7   -35,3    -20,9    -34,7    97,8
      Resultat til eier etter skatt                   89,1    125,8    73,8   214,9    203,6   511,9


      Nøkkeltall                                              1. halvår      Året
                                                        2012    2011    2011
      Kapitaldekning                                           20,0 %   17,1 %   18,5 %
      Bufferkapital i % inkl. årets resultat                               14,8 %   14,0 %   11,0 %
28  Bufferkapital for året 2011 vises etter at resultatet er disponert
SpareBank 1 Livsforsikring
   Resultat per portefølje for 1. halvår 2012
                 1                    Kollektiv-    Gamle individuelle Investeringsvalgs-   Selskaps-
   Beløp i mill. kroner       porteføljen     produkter     porteføljen    porteføljen   Totalt
   Risikoresultat                123,8        -2,9        1,1       0,0   122,0
   Administrasjonsresultat            33,8        -20,6       -39,6       0,0   -26,4
   Renteresultat                 84,4
                           ,         33,1
                                      ,        1,8
                                               ,        1,0
                                                       ,    120,2
                                                             ,
   Oppreservering                -41,6         0,0        0,0       0,0   -41,6
   Vederlag for rentegaranti           12,4         0,0        0,0       0,0    12,4
   Resultat til kunde              -33,6        -6,5        -2,8       0,0   -42,9
   Avkastning på selskapets midler         0,0         0,0        0,0       92,1    92,1
   Sum                     179,2         3,2       -39,6
                                             39,6       93,1   235,8
29
SpareBank 1 Livsforsikring
   Utvikling i premieinntekter                            2. kv    1. kv    2. kv      1. halvår     Året
   Beløp i mill. kroner               2012    2012    2011    2012    2011    2011
    Individuelle rente-/pensjonsforsikringer      72,3    72,3    71,1    144,6    144,1   284,9
    Individuelle kapitalforsikringer         150,2    147,9    141,1    298,1    279,6   570,6
    Kollektive pensjonsforsikringer          74,4    244,3    55,2    318,7    297,9   465,6
    Ulykkesforsikringer                55,1    53,8    49,0    108,9    97,0   199,0
    Gruppelivsforsikringer              132,2    239,1    131,5    371,3    348,9   604,4
    Unit Link - Renteforsikringer            8,5     9,3     9,5    17,9    20,2    39,0
    Unit Link - Kapitalforsikringer          35,2    36,7    46,6    71,9    98,2   181,1
    Innskuddstjenestepensjon             273,1    265,1    235,6    538,2    471,8   980,7
   Sum brutto forfalte premieinntekter         801,1   1 068,5    739,5   1 869,6   1 757,7  3 325,5
    Overførte premiereserver fra andre selskaper   194,7    102,4    113,5    297,0    255,5   660,8
    Avgitt gjenforsikringspremie           -41,2    -28,6    -40,8    -69,8    -81,1   -160,4
   Premieinntekter for egen regning          954,5   1 142,3    812,1   2 096,8  1 932,1   3 825,9
30
SpareBank 1 Livsforsikring
      Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet


      Verdijustert avkastning
      ekskl. verdiendring anlegg:
       k kl   di d i   l                                Bokført avkastning:


     1. kv  2. kv   1. kv  2. kv   1. kv  2. kv   1. kv  2. kv
                                               1. kv  2. kv  1. kv  2. kv   1. kv  2. kv   1. kv  2. kv
     2012  2012    2012  2012   2012   2012    2012  2012
                                               2012  2012  2012  2012   2012  2012    2012  2012
          3,5

      3,0                                                             2,8
                             2,8
                   2,6
                                      2,4            2,2                         2,2
                                            ent
                                          Prose
                2,1
Prosent
                                                           1,8
                         1,9
                                  1,7
                                                                1,3
                                               1,2
                                                       0,9                 1,0
                                               SpareBank 1   Storebrand   DNB Livsforsikring   Nordea
      SpareBank 1    Storebrand   DNB Livsforsikring   Nordea
   31    Kilde: selskapspresentasjoner
SpareBank 1 Livsforsikring
Avkastning ordinær k d
A k t i   di  kundeportefølje med garanti per 30 06 2012
              t f lj  d   ti   30.06.2012


                       Prosent


        Aksjer Norge                  7,8

        Aksjer utland                 7,5

        Pengemarked
         g        1,8
                  ,

      Obligasjon Norge          3,6

      Obligasjon utland              4,5
                            45

        Hold til forfall     2,6

           Eiendom          3,5
32
SpareBank 1 Livsforsikring
   Balanse per 30 06 2012
         30.06.2012


                                   1. halvår     Året
       Beløp i mill. kroner                 2012    2011   2011
        Immaterielle eiendeler                 134    80    107
        Investeringer                     2 851   2 569   2 881
        Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser
        Gj f   ik i   d l  f  ik i f  likt l     207    221    223
        Fordringer                        90    117    225
        Andre eiendeler                     276    261    368
        Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter      0     0     0
        Investeringer i kollektivporteføljen
               g      p   øj         16 581  15 782   15 909
        Investeringer i investeringsvalgporteføljen      7 451   6 782   6 896
       SUM EIENDELER                     27 589  25 811   26 607
        Innskutt egenkapital                 2 073   1 602   1 825
        Opptjent egenkapital                  643    590    435
        Ansvarlig lånekapital
        An   lig lånek pit l                 200    200    200
        Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte    16 401  15 719   15 812
        Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg      7 557   6 894   6 993
        Avsetning for forpliktelser               73    176     88
        Premiedepot fra gj
              p   gjenforsikringsselskaper
                        g   p        139    136    139
        Forpliktelser                      437    406   1 043
        Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter      67    88     73
       SUM EGENKAPITAL OG GJELD               27 589  25 811   26 607
33
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern
   Resultat for 1. halvår 2012

                             2. kv    1. kv    2. kv      1. halvår      Året
    Beløp i mill. kroner               2012    2012     2011    2012     2011    2011
    Forfalt brutto premie               1 431,1   1 713,1   1 380,6   3 144,2    2 933,9   5 358,2
    Opptjente premier f.e.r.              1 257,3   1 234,5   1 137,7   2 491,8    2 238,5   4 695,9
    Påløpne erstatninger f.e.r.             -931,7   -992,3    -903,9  -1 924,0   -1 824,6  -3 784,0
    Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r.     -281,0   -262,4    -255,2   -543,4    -496,3  -1 074,2
    Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader     1,7     1,2     8,2     2,9     12,7     31,8
    Andre tekniske avsetninger              -15,1     -0,5    21,4    -15,6     47,9     93,2
    Forsikringsresultat                  31,1    -19,5     8,2    11,6     -21,7    -37,3
    Netto finansinntekter                 51,0    194,0     66,8    244,9     161,8    260,3
    Andre kostnader                    0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0
    Resultat f sikkerhetsavsetninger
         før                     82,1   174,5     75,0   256,6     140,1    223,0
    Endring av sikkerhetsavsetning            -11,7     -9,0    -18,8    -20,7     -33,6    -37,7
    Resultat før skatt                  70,4    165,5     56,2   235,9     106,5    185,3
    Skattekostnad                    -28,2    -26,0    -14,4    -54,2     -25,0    -94,6
    Resultat etter skatt                 42,2    139,5     41,8   181,7      81,6     90,7


                             2. kv    1. kv    2. kv      1. halvår      Året
    Nøkkeltall                    2012    2012     2011    2012     2011    2011
    Skadeprosent f.e.r.                74,1 %   80,4 %    79,4 %   77,2 %    81,5 %   80,6 %
    Kostnadsprosent f.e.r.               22,3 %   21,3 %    22,4 %   21,8 %    22,2 %   22,9 %
    Combined ratio f.e.r.               96,5 %   101,6 %   101,9 %   99,0 %    103,7 %   103,5 %
    Kapitaldekning                                     34,1 %    29,0 %   32,8 %
34
ODIN Forvaltning
   Resultat for 1 halvår 2012
         1.                  2. kv   1. kv   2. kv     1. halvår     Året
      Mill. kroner      2012    2012    2011    2012     2011   2011

      Forvaltningshonorarer    63,4    67,2    85,5   130,6    172,3   303,5
      Sum driftsinntekter     63,4    67,2    85,5   130,6    172,3   303,5
      Lønnskostnader       -25,9   -24,6   -27,5   -50,5    -56,6   -108,5
      Avskrivninger        -6,8    -6,5    -4,4   -13,3    -8,3   -23,5
      Andre driftskostnader   -32,5
                    32 5   -36,9
                         36 9   -41,2
                               41 2   -69,4
                                    69 4    -83,7
                                          83 7   -151,1
                                               151 1
      Sum driftskostnader    -65,2   -68,0   -73,1   -133,2   -148,7   -283,1
      Driftsresultat       -1,8    -0,8    12,4    -2,6    23,6    20,3
      Finanskostnader       0,4    0,3    -0,2    0,7     0,5    1,5
      Resultat før skatt     -1,5    -0,5    12,2    -2,0    24,1    21,8
      Skattekostnad        0,5    0,2    -3,3
                               3,3    0,6    -6,6
                                           6,6    -7,1
                                                7,1
      Resultat etter skatt    -1,0    -0,3    8,9    -1,3    17,5    14,8
35

More Related Content

What's hot

Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASDelårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASRapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Silje Linnerud Næss
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen AS
 
111019 tredje kvartal pressemelding
111019 tredje kvartal pressemelding111019 tredje kvartal pressemelding
111019 tredje kvartal pressemelding
Nordea Bank
 
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2009 - regnskap og noter - SpareBank 1 Gruppen
Årsrapport 2009 - regnskap og noter - SpareBank 1 GruppenÅrsrapport 2009 - regnskap og noter - SpareBank 1 Gruppen
Årsrapport 2009 - regnskap og noter - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 

What's hot (20)

Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
 
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
 
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASDelårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
 
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASRapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
 
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2008 SpareBank1 Gruppen
Årsrapport 2008 SpareBank1 GruppenÅrsrapport 2008 SpareBank1 Gruppen
Årsrapport 2008 SpareBank1 Gruppen
 
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
 
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 
111019 tredje kvartal pressemelding
111019 tredje kvartal pressemelding111019 tredje kvartal pressemelding
111019 tredje kvartal pressemelding
 
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
 
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2009 - regnskap og noter - SpareBank 1 Gruppen
Årsrapport 2009 - regnskap og noter - SpareBank 1 GruppenÅrsrapport 2009 - regnskap og noter - SpareBank 1 Gruppen
Årsrapport 2009 - regnskap og noter - SpareBank 1 Gruppen
 

Viewers also liked

Q1 2009 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q1 2009 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...Q1 2009 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q1 2009 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Styrets beretning for 2009 - SpareBank 1 Gruppen AS
Styrets beretning for 2009 - SpareBank 1 Gruppen ASStyrets beretning for 2009 - SpareBank 1 Gruppen AS
Styrets beretning for 2009 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Pensjonslederen - et magasin fra SpareBank 1 Livsforsikring
Pensjonslederen - et magasin fra SpareBank 1 LivsforsikringPensjonslederen - et magasin fra SpareBank 1 Livsforsikring
Pensjonslederen - et magasin fra SpareBank 1 Livsforsikring
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Pensjonslederen - et magasin om tjenestepensjon fra SpareBank 1 Livsforsikrin...
Pensjonslederen - et magasin om tjenestepensjon fra SpareBank 1 Livsforsikrin...Pensjonslederen - et magasin om tjenestepensjon fra SpareBank 1 Livsforsikrin...
Pensjonslederen - et magasin om tjenestepensjon fra SpareBank 1 Livsforsikrin...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Social Media From a Security Point Of View - Telenor GoToSec and Telenor Peop...
Social Media From a Security Point Of View - Telenor GoToSec and Telenor Peop...Social Media From a Security Point Of View - Telenor GoToSec and Telenor Peop...
Social Media From a Security Point Of View - Telenor GoToSec and Telenor Peop...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 GruppenPresentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Energi- og klimaregnskap 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Energi- og klimaregnskap 2012 for SpareBank 1 Gruppen ASEnergi- og klimaregnskap 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Energi- og klimaregnskap 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Brukermanual videokonferanse
Brukermanual videokonferanseBrukermanual videokonferanse
Brukermanual videokonferanse
SpareBank 1 Gruppen AS
 

Viewers also liked (16)

Q1 2009 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q1 2009 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...Q1 2009 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q1 2009 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
 
Styrets beretning for 2009 - SpareBank 1 Gruppen AS
Styrets beretning for 2009 - SpareBank 1 Gruppen ASStyrets beretning for 2009 - SpareBank 1 Gruppen AS
Styrets beretning for 2009 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
2013 året mobilbanken tok av
2013 året mobilbanken tok av2013 året mobilbanken tok av
2013 året mobilbanken tok av
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
 
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
 
Pensjonslederen - et magasin fra SpareBank 1 Livsforsikring
Pensjonslederen - et magasin fra SpareBank 1 LivsforsikringPensjonslederen - et magasin fra SpareBank 1 Livsforsikring
Pensjonslederen - et magasin fra SpareBank 1 Livsforsikring
 
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Pensjonslederen - et magasin om tjenestepensjon fra SpareBank 1 Livsforsikrin...
Pensjonslederen - et magasin om tjenestepensjon fra SpareBank 1 Livsforsikrin...Pensjonslederen - et magasin om tjenestepensjon fra SpareBank 1 Livsforsikrin...
Pensjonslederen - et magasin om tjenestepensjon fra SpareBank 1 Livsforsikrin...
 
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
 
Social Media From a Security Point Of View - Telenor GoToSec and Telenor Peop...
Social Media From a Security Point Of View - Telenor GoToSec and Telenor Peop...Social Media From a Security Point Of View - Telenor GoToSec and Telenor Peop...
Social Media From a Security Point Of View - Telenor GoToSec and Telenor Peop...
 
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 GruppenPresentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
 
Energi- og klimaregnskap 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Energi- og klimaregnskap 2012 for SpareBank 1 Gruppen ASEnergi- og klimaregnskap 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Energi- og klimaregnskap 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Brukermanual videokonferanse
Brukermanual videokonferanseBrukermanual videokonferanse
Brukermanual videokonferanse
 

Similar to Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012

Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Gunvor Austheim
 
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest
 
2005 åRsrapport LavoppløSlig Fil
2005 åRsrapport LavoppløSlig Fil2005 åRsrapport LavoppløSlig Fil
2005 åRsrapport LavoppløSlig Fil
SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, strategier og regnskap
Helgeland Sparebank, strategier og regnskapHelgeland Sparebank, strategier og regnskap
Helgeland Sparebank, strategier og regnskap
Helgeland Sparebank
 
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASÅrsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Gunvor Austheim
 
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 
Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASQ3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 

Similar to Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012 (18)

Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
 
1kvartal2010
1kvartal20101kvartal2010
1kvartal2010
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
 
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
 
2005 åRsrapport LavoppløSlig Fil
2005 åRsrapport LavoppløSlig Fil2005 åRsrapport LavoppløSlig Fil
2005 åRsrapport LavoppløSlig Fil
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, strategier og regnskap
Helgeland Sparebank, strategier og regnskapHelgeland Sparebank, strategier og regnskap
Helgeland Sparebank, strategier og regnskap
 
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASÅrsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
 
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
 
Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASQ3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 

Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012

 • 1. Q2 1. 1 halvår og 2. kvartal 2012 2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9. 9 august 2012
 • 2. Resultat hittil i år på linje med fjoråret • Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK 296 (308) Resultat før skatt konsern kvartalsvis (MNOK) • Resultat etter skatt i 1. halvår: MNOK 263 1. kvartal 2. kvartal (249) 173 162 145 • Annualisert egenkapitalavkastning: 123 10,5 (10,5) % • Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK 45,2 mrd., mot NOK 42,0 mrd. ved årsskiftet • G d soliditet: God lidit t – Kapitaldekning: 15,9 %, mot 16,2 % per 31.12.2011 2011 2012 – Kjernekapitaldekning: 14,5 % mot 14,6 % per 31.12.2011 – Godt kapitalisert til å møte nye og strengere kapitalkrav ved innføring av Solvency II- regelverket 2
 • 3. Resultatutvikling per forretningsområde Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) • SpareBank 1 Livsforsikring har i løpet av 1. halvår bygget ytterligere reserver. Fortsatt 238 236 236 forbedring i administrasjonsresultatet. f b d i d i i t j lt t t 1. halvår 2011 1. halvår 2012 • Godt finansresultat og bedring i forsikringsresultatet bidro til betydelig resultatfremgang i SpareBank 1 107 Skadeforsikring. • Lavere forvaltningskapital i ODIN Forvaltning L f lt i k it l F lt i 24 har gitt reduserte forvaltningshonorarer. 10 14 -2 • SB1G Finans: sterkt marginpress i -26 factoringvirksomheten og svakere utvikling i inkassomarkedet, men god vekst i -90 porteføljevirksomheten. ns de ts iv SB1G Finan SB1 Skad SB1 Market SB1 Li ODIN • Økt omsetning i SpareBank 1 Markets, til tross for redusert aktivitet i finansmarkedene. Styrket markedsandel i obligasjonsmarkedet i y g j løpet av 2. kvartal. 3
 • 4. SpareBank 1 Livsforsikring Forbedret administrasjonsresultat og økt b ffe kapital bufferkapital 4
 • 5. SpareBank 1 Livsforsikring Forbedret administrasjonsresultat og ø bufferkapital j g økt p • Resultat før skatt: MNOK 236 (238) i 1. halvår og MNOK R Resultat f skatt (MNOK) kvartalsvis lt t før k tt (MNOK), k t l i 142 (109) i 2 kvartal 2. 1. kvartal 2. kvartal • Administrasjonsresultat: MNOK -26 (-43) i 1. halvår og 3. kvartal MNOK -19 (-24) i 2. kvartal 4. 4 kvartal – S bil d if k Stabile driftskostnader og økte gebyrinntekter d k b i k 142 129 • Risikoresultat: MNOK 122 (140) i 1. halvår og MNOK 93 109 100 98 (70) i 2. kvartal 92 94 86 – Sterkt risikoresultat i årets 2. kvartal etter at 1. kvartal var preget 78 av enkelte store erstatningsutbetalinger 72 – Økte avsetninger i forbindelse med uføreerstatninger gir redusert risikoresultat hittil i år • Renteresultat: MNOK 120 (314) i 1. halvår og MNOK 47 (108) i 2. kvartal 2010 2011 2012 – MNOK 42 avsatt til å styrke oppreservering for økt levealder – Det ble realisert netto valutakurstap på MNOK 11 hittil i år. Til sammenligning var det realiserte valutatermingevinster på til sammen MNOK 156 i fjor – Ved utgangen av 1. halvår 2012 var kursreguleringsfondet MNOK 390, 390 sammenlignet med MNOK 185 ved årsskiftet. årsskiftet 5
 • 6. SpareBank 1 Livsforsikring Selskapet har bygget ytterligere buffere i 1. halvår p ygg y g Utvikling ii bufferkapital, per kvartal (%) Utvikling bufferkapital, per kvartal (%) Kursreguleringsfond, akkumulert (MNOK) 14,6 % 15,2 % 14,8 % 14,0 % 14,1 % 617 12,8 % 11,0 % 390 327 185 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat 2009 2010 2011 1. halvår 2012 Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • Av kursreguleringsfondet tilhører: • Forvaltningskapital: NOK 28 (27) mrd. – MNOK 182 den ordinære kollektivporteføljen – MNOK 76 porteføljen til fripoliser • Kapitaldekning: 20,0 % mot 18,5 % per 31.12.2011 ap ta de g 0,0 ot 8,5 pe 3 0 – MNOK 131 porteføljen til gamle i di id ll t f lj l individuelle – Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital spareforsikringer – Estimert solvensmargin på 320,5 %, mot 303,5 % ved utgangen av 2011 6
 • 7. Aktivaallokering per portefølje per 30.06.12 (31.12.11) (31 12 11) SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern Investeringsvalgporteføljen Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 0,0 (0,0) % 12,9 (13,8) % 1,0 (-4,5) % 10,3 (10,4) % , ( , ) 0,0 (0,0) % 38,9 (37,4) % 0,5 (-0,2) % 20,9 (18,8) % 8,2 (7,9) % 12,2 (12,7) % 45,7 (45,9) % 54,3 (54,2) % 61,1 (60,9) % 19,8 (21,0) % 27,9 (28,0) % 16,9 (24,8) % 0,0 (-0,1) % 69,3 (69,0) % Aksjer Aksjer Aksjer Annet Obligasjoner Annet Annet Aksjer Annet Eiendom Eiendom Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi NOK 7,5 (6,9) mrd. NOK 16,4 (15,7) mrd. NOK 2,8 (2,9) mrd. NOK 10,0 (9,6) mrd. 7
 • 8. SpareBank 1 Livsforsikring Det forventes ny tjenestepensjonsforsikring med virkning fra 1.1.2014 Grunnmodell Standardmodell • Maksimal innbetaling: 7 % av lønn inntil 7,1G og 25,1 % • Maksimal innbetaling: 8 % av lønn inntil 7,1G og 26,1 av lønn fra 7,1G-12G % av lønn fra 7,1G-12G • Bedriften skal garantere årlig regulering av oppspart • Ingen avkastningsgaranti slik at arbeidstakere har en kapital lik lønnsvekst mot at den får avkastningen på risiko for avkastningen. Avkastningen går til å pensjonskapitalen arbeidstakeren • Lik dagens innskuddspensjon i SpareBank 1 • Noe mer avansert enn Grunnmodellen når det gjelder Livsforsikring med unntak av dødelighetsarven dødelighetsarven. avkastningssiden. SpareBank 1 Livsforsikring er positiv til de nye tjenestepensjonsmodellene • Lavere Solvens II krav enn under gjeldende regelverk • 0% årlig garanti og redusert risiko for økt levealder (levealderjustering) • Overgang fra dagens ytelsespensjon til det nye hybridproduktet vil kreve rådgivning, fordi det er mange muligheter når det gjelder valg av modell, størrelse på innbetaling, og garantier. SpareBank 1-alliansen vil ha store muligheter til en økt rolle innen pensjonsområdet åd 8
 • 9. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Godt finansresultat og b d i G dt fi lt t bedring i f forsikringsresultat ik i lt t 9
 • 10. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Godt finansresultat og bedring i forsikringsresultat Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) skatt 308 1. kvartal • Resultat før skatt: MNOK 236 (107) i 1. halvår og 2. kvartal 254 3. kvartal MNOK 70 (56) i 2. kvartal 4. kvartal • Forsikringsresultat*: MNOK 12 (-22) i 1. halvår og MNOK 31 (8) i 2. kvartal 168 166 – Lavere skadeprosent for både PM og BM i morselskapet 70 56 36 43 50 • Netto finansinntekter: MNOK 245 (162) i 1. halvår og MNOK 51 (67) i 2. kvartal – Finansavkastning: 2,5 (1,8) % -89 • Bestandsvekst i 1. halvår 2012 på 4,0 %, til NOK 2010 2011 2012 5,4 mrd 5 4 mrd. * Forsikringsresultat i 1. halvår 2011 og 2012 inkluderer Unison F U i Forsikring ik i 10
 • 11. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern God underliggende lønnsomhet på hovedprodukter og lavere innslag av storskader Combined ratio for egen regning – kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning (%) 105,5 105,8 103,5 96,9* 100,3 101,9 100,7 101,6 97,7 99,0 93,4* 96,5 94,0 96,2 92,9 21,1 89,8 21,9 22,9 23,8 22,4 21,3 21,8 26,0 22,3 21,0 17,1 21,9 , 22,5 22,7 22 7 83,6 , 79,4 84,7 80,4 75,9 76,6 74,7 74 7 74,1 74 1 67,1 80,6 73,8 76,7 77,2 72,1 2. 2 kv 3. 3 kv 4. 4 kv 1. 1 kv 2. 2 kv 3. 3 kv 4. 4 kv 1. 1 kv 2. 2 kv 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2008 2009 2010 2011 1. halvår Skadeprosent Kostnadsprosent 2012 Skadeprosent Kostnadsprosent - Lavere skadeprosent totalt for både PM og BM i morselskapet - Lavere innslag av storskader hittil i år innen BM-porteføljen * Combined ratio for egen regning for hhv. Å 2011 År og 1. halvår 2012 inklusiv personforsikring Brutto combined ratio i 1. halvår ble 99,8 % (skadeprosent på 78,5 % og kostnadsprosent på 21,3 %). Inklusiv personforsikring blir combined ratio i 1. halvår redusert til 93,2 %, hvorav skadeprosent utgjør 72,0 % og kostnadsprosent 21,2 % 11
 • 12. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern God bestandsvekst i 1. halvår 2012 Vekst i bestandspremie per år (MNOK) 5 407 • Total bestandsvekst på MNOK 209 (277) til NOK 5,4 (5,0) mrd. per 30.06.2012, tilsvarende en vekst på 4,0 % 3 358 – Unison Forsikring hadde en vekst i 1. halvår på MNOK 69 (97) – Bestandsvekst i konsernet i 2. kvartal isolert var på å MNOK 79 (161) • Opptjent premie for egen regning NOK 2 5 (2,2) 2,5 (2 2) 04 30.06.20 12 2011 05 06 07 08 09 10 31.12.200 200 200 200 200 200 201 mrd., tilsvarende en vekst på 11,3 % 12
 • 13. SpareBank 1 Markets Synlige effekter av målrettet arbeid y g 13
 • 14. SpareBank 1 Markets Synlige effekter av målrettet arbeid Resultater SB1 Markets - Markedsandel obligasjonsemisjoner • Total omsetning 12 % • 1. halvår: MNOK 73 (58), opp 25 % • 2. kvartal: MNOK 40 (24), opp 70 % 5% 3% 3% • Resultat før skatt 2% 1% • 1. halvår: MNOK -90 (-26) • 2. kvartal: MNOK -45 (-22) 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 2011 2011 2011 2011 2012 2012 MARKEDSANDEL I 2. KV OBLIGASJONSEMISJONER 2012 DNB 23 % Swedbank/First Securities 20 % Nordea 14 % SEB Merchant Banking 13 % Operative forhold SpareBank 1 M k t S B k Markets 12 % • Mål om lønnsom drift fra 4. kvartal står fast gitt Danske Bank 5% normaliserte markeder. AGB Sundal Collier 5% Handelsbanken 4% •S Samarbeidet med SpareBank 1 SMN om ratet b id t dS B k t t balanse er operativt og har gitt umiddelbar SpareBank 1 kan, gjennom SpareBank 1 effekt på selskapets markedsposisjon i Markets levere hele kapitalstrukturen, obligasjonsmarkedet. fra banklån til obligasjoner og egenkapital Kilde: Norsk Tillitsmann 14
 • 15. O ODIN Forvaltning o a g Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1. halvår 15
 • 16. ODIN Forvaltning Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1. halvår • Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK -2 (24) – Forvaltningshonorar på MNOK 131 (172) Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis 17 17 16 • Resultat før skatt i 2. kvartal: MNOK -1,5 14 (12) 1. kvartal 12 12 2. kvartal 3. kvartal • Forvaltningskapital på NOK 23,5 mrd. per 6 4. kvartal 30. juni 2012 – Redusert med NOK 6,6 mrd. fra 30.6.2011 – Økt med NOK 0,1 mrd. fra 31.12.2011 -0,5 -1,5 • 8,4 % markedsandel for aksjefond per 1. halvår 2012, ned 0,5 prosentpoeng fra -9 årsskiftet 2010 2011 2012 • 4,1 % markedsandel for kombinasjonsfond per 1. halvår 2012, opp 0,3 prosentpoeng fra 31.12.2011 31 12 2011 16
 • 17. ODIN Forvaltning Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1. halvår. Ny j y administrerende direktør Fondenes avkastning per 30.06.2012 (%) 11,6 Fond Indeks 8,8 8,8 8,2 7,1 6,9 6,2 5,8 5,3 5,4 5,7 5,3 4,7 4,6 3,9 2,8 2,9 3,0 1,9 1,8 -0,6 -1,6 -2,2 -7,5 Rune Selmar er ansatt som ny ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN administrerende direktør for ODIN Norden Finland Norge Sverige Maritim Offshore Eiendom I Europa Europa SMB Global Global SMB Emerging Markets Forvaltning • ODIN har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (Principles for responsible investment «PRI») − FNs prinsipper for ansvarlige investeringer består av seks nedfelte regler for en bærekraftig, sosialt ansvarlig og eierstyrt investeringsfilosofi − Målet med å slutte seg til prinsippene er å promotere bærekraftig verdiskapning gjennom aktiv eierstyring og derigjennom øke verdiene for selskapet og samfunnets investeringer 17
 • 18. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Fortsatt fokus på vekst og kostnadseffektivitet 18
 • 19. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Fortsatt fokus på vekst og kostnadseffektivitet Resultat før skatt (MNOK) • SpareBank 1 Gruppen Finans konsern oppnådde et p pp pp 14,2 resultat før skatt i 1. halvår på MNOK 14,2 (9,8) 1. halvår 2011 12,2 • Kostnadsvekst i factoringvirksomheten gir noe redusert resultat hittil i år, MNOK 4,4 (4,9) , , ( , ) 11,6 1. halvår 2012 − God omsetningsvekst i 2. kvartal bidro til bedret resultat før skatt 9,8 i kvartalet på MNOK 2,7 (2,1) − Fortsatt vekst i markedsandel i factoringvirksomheten med en markedsandel per 2. kvartal 2012 på 14,6 mot 14,1 % per 31.12.2011 31 12 2011 • God vekst i porteføljevirksomheten som følge av nye porteføljekjøp i 1. halvår 4,9 4,4 3,8 − Resultat før skatt: MNOK 3,8 (1,6) i 1. halvår og MNOK 1,2 (0,4) 3 8 (1 6) 1 1 2 (0 4) i 2. kvartal 1,6 • Svak utvikling i inkassomarkedet − Resultat før skatt: MNOK 11,6 (12,2) i 1. halvår og MNOK 7,0 Factoring Portefølje Conecto SB1G Finans (5,1) i 2. kvartal (inkasso) konsern − Lavere inkassoinntekter hittil i år, men resultatforbedring i 2. kvartal isolert skyldes salg av en større portefølje Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også ledelse og merverdiavskrivninger 19
 • 20. Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN • SpareBank 1 Skadeforsikring har igangsatt en rekke lønnsomhetsforbedrende tiltak. Resultateffekten av tiltakene har så langt vært tilfredsstillende og forventes å øke gjennom 2. halvår. • SpareBank 1 Livsforsikring er godt posisjonert med tanke på de muligheter som åpner seg fremover i pensjonsmarkedet i lys av ny tjenestepensjonsforsikring fra å f k d l f k f 1.1.2014. • Konsernet vil fortsette arbeidet med samhandling på tvers av selskapene for å ta ut effektiviseringsgevinster både kostnads-, inntekts- og kompetansemessig. • Ved inngangen til 2. halvår er det betydelig usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen i E k k i k t ikli Europa og hhvordan dette vil påvirke d d tt il å i k finansmarkedene. SpareBank 1 Gruppen er gjennom sine ulike datterselskap eksponert mot verdipapirmarkedet, og utvikling i børskurser og rentenivå vil i stor grad påvirke inntjeningen i konsernet. • SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav ved innføring av Solvency II. 20
 • 22. Appendiks A dik 22
 • 23. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 ODIN SpareBank 1 Markets Livsforsikring Forvaltning (97,47%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring (100%) (100%) (100%) Bredt samarbeid - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse Unison Forsikring Conecto - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis (100%) - Innkjøp (100%) Regionale kompetansesentra (Bankeid virksomhet) - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 - Læring: Tromsø BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus 23
 • 24. Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 1. halvår Gjennomsnitt 2011 2010 2009 2009-2011 2012 Gjensidige* 17,7 % 11,9 % 13,1 % 11,1 % 12,0 % Handelsbanken 14,0 % 13,5 % 12,9 % 12,6 % 13,0 % Nordea 12,1 % 10,6 % 11,5 % 11,3 % 11,1 % DNB 10,7 % 11,4 % 13,6 % 10,6 % 11,9 % SpareBank 1 Gruppen 10,5 % 11,1 % 18,7 % 18,1 % 16,0 % Storebrand 9,1 % 6,0 % 10,8 % 8,2 % 8,3 % Danske Bank 3,6 % 1,4 % 3,6 % 1,7 % 2,2 % * Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK. Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 1. halvår 2012 24
 • 25. SpareBank 1 Gruppen Nøkkeltall 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 63,4 199,9 281,5 -4,8 97,2 151,9 525,8 Egenkapitalavkastning (%) 10,5 % 15,9 % 23,2 % -0,3 % 8,1 % 12,9 % 11,1 % Kapitaldekning per kvartal (%) 15,9 % 14,8 % 16,2 % 16,3 % 16,2 % 16,1 % 16,2 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 14,5 % 13,1 % 14,6 % 14,0 % 13,9 % 12,6 % 14,6 % SB1 Livsforsikring Risikoresultat (MNOK) 92,6 29,4 38,5 63,5 70,1 69,4 241,4 Administrasjonsresultat (MNOK) -19,0 -7,5 -3,2 -19,8 -24,2 -18,7 -65,9 Renteresultat (MNOK) 47,0 73,2 3,1 51,6 108,0 205,8 368,5 Resultat etter skatt (MNOK) 89,1 125,8 193,7 114,6 73,8 129,9 511,9 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 14,8 % 12,8 % 11,0 % 14,1 % 14,0 % 15,2 % 11,0 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,0 % 17,5 % 18,5 % 18,5 % 17,1 % 19,2 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 389,6 465,9 184,9 13,0 326,3 448,2 184,9 SB1 Skadeforsikring konsern Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 31,1 -19,5 -15,5 0,0 8,2 -29,9 -37,3 Netto finansinntekter (MNOK) 51,0 194,0 160,8 -62,3 66,8 95,1 260,3 Resultat etter skatt (MNOK) 42,2 139,5 90,8 -81,7 41,8 39,8 90,7 Skadeprosent f.e.r (%) 74,1 % 80,4 % 74,7 % 84,7 % 79,4 % 83,6 % 80,6 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,3 % 21,3 % 26,0 % 21,1 % 22,4 % 21,9 % 22,9 % Combined ratio f.e.r (%) 96,5 % 101,6 % 100,7 % 105,8 % 101,9 % 105,5 % 103,5 % Bestandspremie (MNOK) 5 407 5 328 5 198 5 092 4 986 4 825 5 198 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) o at gs o o a ( O ) 63, 63,4 6 , 67,2 6 ,8 61,8 69, 69,4 85,5 86,8 303,5 Resultat etter skatt (MNOK) -1,0 -0,3 -7,0 4,3 8,9 8,6 14,8 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 23 541 26 173 23 433 22 539 30 101 33 348 23 433 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,4 % 8,9 % 8,9 % 8,8 % 9,9 % 10,6 % 8,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,1 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,2 % 3,8 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 40,0 32,9 15,3 12,6 23,5 34,8 86,3 Resultat etter skatt (MNOK) -32 6 32,6 -32 5 32,5 -57 4 57,4 -37 3 37,3 -15 9 15,9 -2 4 2,4 -113 1 113,1 SB1G Finans konsern Resultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK) 5,4 4,9 4,4 8,4 1,8 4,5 19,1 Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK) 1,0 2,2 4,1 3,7 0,1 1,4 9,3 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 5,0 3,3 2,2 6,7 3,7 5,1 17,7 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 4 25
 • 26. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 1 halvår 2012 1. 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner B l ill k 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 141,8 94,1 109,0 235,8 238,4 414,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 70,4 165,5 56,2 235,9 106,5 185,3 - ODIN Forvaltning -1,5 15 -0,5 05 12,2 12 2 -2,0 20 24,1 24 1 21,8 21 8 - SpareBank 1 Markets -44,9 -44,8 -22,1 -89,7 -25,5 -154,8 - SpareBank 1 Medlemskort 2,4 2,8 2,5 5,2 5,6 12,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 7,5 6,8 3,0 14,2 9,8 27,9 - Konsernjusteringer -9,0 0,0 15,1 -9,0 14,2 28,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 166,6 223,8 175,9 390,5 373,1 535,1 Driftskostnader morselskap -26,1 -33,5 -15,6 -59,6* -43,2 -88,6 Netto finans morselskap -17,7 -16,8 -15,0 -34,5 -22,1 -59,3 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Resultat før skatt 122,9 173,5 145,4 296,4 307,7 387,3 Skattekostnad -59,5 26,4 -48,1 -33,1 -58,6 138,5 Resultat etter skatt 63,4 199,9 97,2 263,3 249,1 525,8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 64,2 200,7 98,0 264,9 250,4 529,8 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,8 -0,8 -0,8 -1,6 -1,3 -4,0 1. 1 halvår Året Nøkkeltall 2012 2011 2011 Egenkapitalavkastning 10,5 % 10,5 % 11,1 % *Av totale driftskostnader hittil i 2012 er MNOK 19 knyttet til prosjektet i forbindelse med etablering av en egen kortvirksomhet, som foreløpig drives som et prosjekt i morselskapet. Ved etableringen av selskapet vil SpareBank 1 Gruppen AS få refundert påløpte kostnader i prosjektet. 26
 • 27. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i m ill. kroner 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Livsforsikring 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 70,4 165,5 168,1 -89,3 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 - ODIN Forvaltning -1,5 -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 - SpareBank 1 Markets -44,9 -44,8 -77,5 -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7 - SpareBank 1 Medlemskort 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 7,5 6,8 5,9 12,2 3,0 6,8 6,6 -4,9 7,0 -0,1 - Konsernjusteringer -9,0 0,0 -1,9 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1 Sum resultat datterselskaper før skatt 166,6 223,8 188,6 - 26,6 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 Driftskostnader morselskap -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0 Netto finans morselskap -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 122,9 173,5 140,1 - 60,6 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3 Skattekostnad -59,5 26,4 141,4 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5 Resultat etter skatt 63,4 199,9 281,5 - 4,8 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 64,2 200,7 283,1 -3,6 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,8 -0,8 -1,6 -1,1 -0,8 -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 -0,5 27
 • 28. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 1. halvår 2012 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Risikoinntekter 369,1 361,2 333,0 730,3 668,7 1 338,7 Risikokostnader -266,2 -340,4 -252,6 -606,6 -508,2 -1 061,7 Risikoresultat 102,9 20,7 80,4 123,6 160,6 277,0 Tekniske avsetninger -10,3 8,7 -10,3 -1,6 -21,1 -35,6 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 92,6 29,4 70,1 122,0 139,5 241,4 Gebyrer 180,9 184,8 172,8 365,7 343,5 708,6 Driftskostnader ekskl. provisjoner -137,4 -128,6 -138,6 -265,9 -268,2 -527,2 Provisjoner -62,5 -63,7 -58,5 -126,2 -118,2 -247,3 Administrasjonsresultat -19,0 -7,5 -24,2 -26,4 -42,9 -65,9 Netto finansinntekter 153,1 188,6 207,3 341,7 526,4 791,1 Garantert rente -106,1 -115,4 -99,2 -221,5 -212,5 -422,6 Renteresultat R t lt t 47,0 47 0 73,2 73 2 108,0 108 0 120,2 120 2 313,8 313 8 368,5 368 5 Oppreservering -10,3 -31,3 0,0 -41,6 -33,0 -187,3 Renteresultat etter oppreservering 36,7 41,9 108,0 78,6 280,8 181,2 Vederlag for rentegaranti 6,1 6,3 5,9 12,4 11,3 22,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 116,6 70,1 159,8 186,6 388,7 379,4 Ufordelt resultat til kunder -27,7 , -15,2 , -60,0 , -42,9 , -178,9 , -61,5 , Avkastning på selskapets midler 52,9 39,2 9,2 92,1 28,7 96,2 Resultat til eier før skatt 141,8 94,1 109,0 235,8 238,4 414,1 Skattekostnad -52,6 31,7 -35,3 -20,9 -34,7 97,8 Resultat til eier etter skatt 89,1 125,8 73,8 214,9 203,6 511,9 Nøkkeltall 1. halvår Året 2012 2011 2011 Kapitaldekning 20,0 % 17,1 % 18,5 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,8 % 14,0 % 11,0 % 28 Bufferkapital for året 2011 vises etter at resultatet er disponert
 • 29. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for 1. halvår 2012 1 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 123,8 -2,9 1,1 0,0 122,0 Administrasjonsresultat 33,8 -20,6 -39,6 0,0 -26,4 Renteresultat 84,4 , 33,1 , 1,8 , 1,0 , 120,2 , Oppreservering -41,6 0,0 0,0 0,0 -41,6 Vederlag for rentegaranti 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4 Resultat til kunde -33,6 -6,5 -2,8 0,0 -42,9 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 92,1 92,1 Sum 179,2 3,2 -39,6 39,6 93,1 235,8 29
 • 30. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 72,3 72,3 71,1 144,6 144,1 284,9 Individuelle kapitalforsikringer 150,2 147,9 141,1 298,1 279,6 570,6 Kollektive pensjonsforsikringer 74,4 244,3 55,2 318,7 297,9 465,6 Ulykkesforsikringer 55,1 53,8 49,0 108,9 97,0 199,0 Gruppelivsforsikringer 132,2 239,1 131,5 371,3 348,9 604,4 Unit Link - Renteforsikringer 8,5 9,3 9,5 17,9 20,2 39,0 Unit Link - Kapitalforsikringer 35,2 36,7 46,6 71,9 98,2 181,1 Innskuddstjenestepensjon 273,1 265,1 235,6 538,2 471,8 980,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 801,1 1 068,5 739,5 1 869,6 1 757,7 3 325,5 Overførte premiereserver fra andre selskaper 194,7 102,4 113,5 297,0 255,5 660,8 Avgitt gjenforsikringspremie -41,2 -28,6 -40,8 -69,8 -81,1 -160,4 Premieinntekter for egen regning 954,5 1 142,3 812,1 2 096,8 1 932,1 3 825,9 30
 • 31. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: k kl di d i l Bokført avkastning: 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 3,5 3,0 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 2,2 ent Prose 2,1 Prosent 1,8 1,9 1,7 1,3 1,2 0,9 1,0 SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea 31 Kilde: selskapspresentasjoner
 • 32. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær k d A k t i di kundeportefølje med garanti per 30 06 2012 t f lj d ti 30.06.2012 Prosent Aksjer Norge 7,8 Aksjer utland 7,5 Pengemarked g 1,8 , Obligasjon Norge 3,6 Obligasjon utland 4,5 45 Hold til forfall 2,6 Eiendom 3,5 32
 • 33. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 30 06 2012 30.06.2012 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2012 2011 2011 Immaterielle eiendeler 134 80 107 Investeringer 2 851 2 569 2 881 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Gj f ik i d l f ik i f likt l 207 221 223 Fordringer 90 117 225 Andre eiendeler 276 261 368 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen g p øj 16 581 15 782 15 909 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 7 451 6 782 6 896 SUM EIENDELER 27 589 25 811 26 607 Innskutt egenkapital 2 073 1 602 1 825 Opptjent egenkapital 643 590 435 Ansvarlig lånekapital An lig lånek pit l 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 16 401 15 719 15 812 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 7 557 6 894 6 993 Avsetning for forpliktelser 73 176 88 Premiedepot fra gj p gjenforsikringsselskaper g p 139 136 139 Forpliktelser 437 406 1 043 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 67 88 73 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 27 589 25 811 26 607 33
 • 34. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat for 1. halvår 2012 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Forfalt brutto premie 1 431,1 1 713,1 1 380,6 3 144,2 2 933,9 5 358,2 Opptjente premier f.e.r. 1 257,3 1 234,5 1 137,7 2 491,8 2 238,5 4 695,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -931,7 -992,3 -903,9 -1 924,0 -1 824,6 -3 784,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -281,0 -262,4 -255,2 -543,4 -496,3 -1 074,2 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,7 1,2 8,2 2,9 12,7 31,8 Andre tekniske avsetninger -15,1 -0,5 21,4 -15,6 47,9 93,2 Forsikringsresultat 31,1 -19,5 8,2 11,6 -21,7 -37,3 Netto finansinntekter 51,0 194,0 66,8 244,9 161,8 260,3 Andre kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat f sikkerhetsavsetninger før 82,1 174,5 75,0 256,6 140,1 223,0 Endring av sikkerhetsavsetning -11,7 -9,0 -18,8 -20,7 -33,6 -37,7 Resultat før skatt 70,4 165,5 56,2 235,9 106,5 185,3 Skattekostnad -28,2 -26,0 -14,4 -54,2 -25,0 -94,6 Resultat etter skatt 42,2 139,5 41,8 181,7 81,6 90,7 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Nøkkeltall 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Skadeprosent f.e.r. 74,1 % 80,4 % 79,4 % 77,2 % 81,5 % 80,6 % Kostnadsprosent f.e.r. 22,3 % 21,3 % 22,4 % 21,8 % 22,2 % 22,9 % Combined ratio f.e.r. 96,5 % 101,6 % 101,9 % 99,0 % 103,7 % 103,5 % Kapitaldekning 34,1 % 29,0 % 32,8 % 34
 • 35. ODIN Forvaltning Resultat for 1 halvår 2012 1. 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Mill. kroner 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Forvaltningshonorarer 63,4 67,2 85,5 130,6 172,3 303,5 Sum driftsinntekter 63,4 67,2 85,5 130,6 172,3 303,5 Lønnskostnader -25,9 -24,6 -27,5 -50,5 -56,6 -108,5 Avskrivninger -6,8 -6,5 -4,4 -13,3 -8,3 -23,5 Andre driftskostnader -32,5 32 5 -36,9 36 9 -41,2 41 2 -69,4 69 4 -83,7 83 7 -151,1 151 1 Sum driftskostnader -65,2 -68,0 -73,1 -133,2 -148,7 -283,1 Driftsresultat -1,8 -0,8 12,4 -2,6 23,6 20,3 Finanskostnader 0,4 0,3 -0,2 0,7 0,5 1,5 Resultat før skatt -1,5 -0,5 12,2 -2,0 24,1 21,8 Skattekostnad 0,5 0,2 -3,3 3,3 0,6 -6,6 6,6 -7,1 7,1 Resultat etter skatt -1,0 -0,3 8,9 -1,3 17,5 14,8 35