SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
3. kvartal 2015
Godt resultat, men preget av lavere finans- og
avviklingsgevinster
2
320
529
745
379,9
2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK)
707
1 216
1 753
1 224,5
2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
12,7
20,5
28,0
16,8
2012 2013 2014 2015
Egenkapitalavkastning per 3. kvartal (%)
14,6
19,8 20,9 20,5
2012 2013 2014 3.kv 2015
Kapitaldekning (%)
God underliggende drift, tross lavere finans- og
avviklingsgevinster, samt høye naturskadeerstatninger
3
466
1 297
68 36
451
897
82 44
Livsforsikrings-
virksomhet
Skadeforsikrings-
virksomhet
ODIN
Forvaltning
Fordrings-
administrasjon
Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK)
2014 2015
Forretningsområde
Forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
God resultatutvikling så langt i år
Hovedtall per 3. kv 2015 (3. kv 2014) i MNOK
 Brutto premieinntekter: 3 367 (3 088)
 Risikoresultat: 278 (290)
 Administrasjonsresultat: 25 (-4)
 Renteresultat: 139 (334)
 Resultat før skatt: 451 (466)
 Egenkapitalavkastning : 14,1 % (16,2 %)
5
141
39
125
179
147
3. kv
2014
4. kv
2014
1. kv
2015
2. kv
2015
3. kv
2015
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
316
381
486 466 451
2011 2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Vekst i bufferkapital
6
• Bufferkapital har økt med 1,8 pp siden
årsskiftet, fra 20,3 % til 22,1 %.
• Kursreguleringsfondet utgjorde 1 430 mill.
kroner per 3. kvartal.
14,8
15,5
19,4
22,1
2012 2013 2014 2015
Utvikling i bufferkapital per 3. kvartal (%)
Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger
Delårsresultat Kjernekap. utover minstekrav
Hovedtall per 3. kv 2015 (3. kv 2014) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader
og lavere finans- og avviklingsgevinster
 Brutto premieinntekter: 4 032 (4 026)
 Forsikringsresultat: 734 (1 039)
 Brutto avviklingsgevinster 415 (698)
 Netto finansresultat: 71 (365)
 Resultat før skatt: 897 (1297)
 Egenkapitalavkastning : 18,9 % (29,6 %)
7
632
532
251
383
263
3. kv
2014
4. kv
2014
1. kv
2015
2. kv
2015
3. kv
2015
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
18
421
814
1297
897
2011 2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
Forsikringsresultatet er preget av
• Stormene "Nina" og "Ole", samt flommen
"Petra" har gitt en økning i
naturskadeerstatninger på 135,1 (63,4)
mill. kroner.
• Nedgang i øvrige erstatningskostnader for
både privat- og bedriftsmarkedet
sammenlignet med fjoråret. Få storskader.
• Det er inntektsført avviklingsgevinster på
419,9 (698) mill. kroner per 3. kvartal.
Utvikling i combined ratio
• CR for egen regning: 77,9 % (58,9 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
8
734
477456
20152014
1.039
Forsikringsresultat
Forsikringsresultat ekskl. natur og avvikling
Forsikringsresultat per 3. kvartal (MNOK)
39,8
58,2
50,3
19,1
19,6
19,8
58,9
77,9
70,1
3. kv
2014
3. kv
2015
Året
2014
Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%)
Skadeprosent Kostnadsprosent
ODIN Forvaltning AS
Hovedtall per 3. kv 2015 (3. kv 2014) i MNOK
ODIN Forvaltning
God underliggende drift
10
 Driftsinntekter: 265 (244)
 Resultat før skatt: 82 (68)
 Forvaltningskapital: 37 266 (32 467)
 Egenkapitalavkastning : 44,6 % (40,0 %)
25,1
21,8 21,8
31,0
29,6
3. kv
2014
4. kv
2014
1. kv
2015
2. kv
2015
3. kv
2015
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
30
0
31
67
82
2011 2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
Fordringsadministrasjon
Factoring
• Reduserte marginer grunnet sterkt
prispress.
• Sterk utlånsvekst og økt klientomsetning
Portefølje
• Økning i innfordring har gitt
resultatfremgang.
• Porteføljevolumet var 2.676 (2.213) mill.
kroner per 3. kvartal.
Inkasso (Conecto)
• Resultater som forventet, skyldes
hovedsakelig god kostnadskontroll.
Fordringsadministrasjon
God underliggende drift
12
20
10
4
34
24
12
4
40
Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
2014 2015
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Vedlegg
SpareBank 1-alliansen
Eiere og alliansepartnere:
*Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne
- med ulike eierandeler:
BN Bank*
Bank 1 Oslo Akershus*
SpareBank 1 Kredittkort*
SpareBank 1 Boligkreditt*
SpareBank 1 Markets*
SpareBank 1 Næringskreditt*
SpareBank 1
Banksamarbeidet DA*
*Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1
Gruppen
Selskapet skal utvikle og levere felles IT-
og mobilløsninger, merkevare- og
markedsføringskonsepter,
forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser,
prosesser, beste-praksis og innkjøp.
Kompetansesentre:
• Betaling/Trondheim,
• Kreditt/Stavanger
EiendomsMegler 1 Norge
SpareBank 1 Kundesenter
SpareBank 1 Verdipapirservice
ODIN Forvaltning
SpareBank 1 Medlemskort
forvaltning av LOfavør
SpareBank 1 Gruppen Finans
factoring og porteføljekjøp
SpareBank 1 Gruppen AS*
Conecto
inkasso
*Felleseid konsern med heleide produktselskaper:
SpareBank 1 Forsikring
19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
Resultat per 3. kvartal 2015
16
3. kvartal Per 3. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 147,3 140,7 451,1 466,0 505,5
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 263,4 632,1 897,1 1 297,0 1 829,0
- ODIN Forvaltning 29,6 25,1 82,4 67,5 89,2
- SpareBank 1 Medlemskort 2,4 0,4 6,6 4,7 4,7
- SpareBank 1 Gruppen Finans AS 12,0 11,5 39,9 32,3 46,1
- Conecto AS -0,3 -0,3 4,0 3,8 4,1
- Konsernjusteringer -26,8 -25,8 -159,5 -1,4 89,2
Sum resultat datterselskaper før skatt 427,7 783,7 1 321,6 1 869,8 2 567,8
Driftskostnader morselskap -32,7 -21,3 -63,2 -62,6 -89,2
Netto finans morselskap -14,3 -16,8 -32,7 -51,2 -68,8
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -2,8 -2,8 -3,7
RESULTAT FØR SKATT 379,9 744,7 1 224,5 1 753,3 2 406,2
Skattekostnad -93,8 -186,0 -285,6 -410,0 -556,0
RESULTAT ETTER SKATT 286,1 558,7 938,9 1 343,3 1 850,1
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
17
3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv
Mill. kroner 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013
SpareBank 1 Gruppen Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2
Egenkapitalavkastning (%) 16,8 % 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 %
Kapitaldekning per kvartal (%) 20,5 % 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 %
Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,3 % 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 %
Livsforsikringsvirksomhet
Risikoresultat (MNOK) 115,8 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7 106,8
Administrasjonsresultat (MNOK) 21,1 -2,2 6,3 -4,4 1,2 -1,9 -2,8 -77,7 9,1
Renteresultat (MNOK) -48,8 58,5 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0
Resultat etter skatt (MNOK) 111,3 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8
Bufferkapital inkl. årets resultat2 per kvartal (%) 22,2 % 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 %
Kapitaldekning per kvartal (%) 20,4 % 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 %
Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 430 1 612 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 984 923
Skadeforsikringsvirksomhet
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 319,2 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3
Netto finansinntekter (MNOK) -71,6 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1
Resultat etter skatt (MNOK) 194,3 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3
Skadeprosent f.e.r (%) 58,2 % 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) 19,6 % 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 %
Combined ratio f.e.r (%) 77,9 % 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 %
Bestandspremie (MNOK) 5 256 5 259 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 5 283
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 89,3 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5
Resultat etter skatt (MNOK) 21,7 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 37 266 37 468 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 30 416
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,9 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,8 % 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 8,5 10,2 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9 -24,5 2,9
Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 8,7 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 4,6 4,6 5,9
Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 8,5 10,2 13,2 10,3 8,2 8,1 -24,5 -29,1 -3,0
*For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
18
3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv
Beløp i mill. kroner 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 147,3 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7
- Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 263,4 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0
- ODIN Forvaltning 29,6 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0
- SpareBank 1 Medlemskort 2,4 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6
- Fordringsadministrasjonen 11,7 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 -35,4 4,0
- Konsernjusteringer -26,8 -130,9 -1,8 90,6 -25,8 21,5 2,9 -47,2 -23,1
Sum resultat datterselskaper før skatt 427,7 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2
Driftskostnader morselskap -32,7 -7,2 -23,3 -26,6 -21,3 -15,5 -25,8 -29,3 -22,6
Netto finans morselskap -14,3 -2,8 -15,6 -17,6 -16,8 -14,3 -20,1 -21,5 -23,9
Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 380,8 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 338,1 469,7 529,7
Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -26,5 -0,9
RESULTAT FØR SKATT 379,9 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8
Skattekostnad -93,8 -117,2 -74,6 -146,0 -186,0 -135,4 -88,6 -166,8 -107,0
RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 421,7
Resultat fra avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6
RESULTAT ETTER SKATT 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 418,2
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per 3. kvartal 2015
19
3. kvartal Per 3. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014
Risikoinntekter 499,6 480,9 1 487,5 1 382,0 1 855,8
Risikokostnader -371,5 -362,7 -1 194,3 -1 087,6 -1 480,4
Risikoresultat brutto 128,1 118,2 293,3 294,4 375,3
Reassuranse og sikkerhetsavsetning -12,4 -13,2 -15,3 -4,1 0,7
Risikoresultat netto 115,8 105,0 277,9 290,3 376,0
Oppreservering fra risikoresultat 0,0 -8,6 -0,1 -22,5 -28,8
Risikoresultat netto etter oppreservering 115,8 96,4 277,8 267,8 347,3
Gebyrer 231,4 216,7 681,4 635,1 854,9
Driftskostnader ekskl. provisjoner -135,5 -145,3 -434,5 -423,2 -573,7
Provisjoner -84,6 -75,9 -241,8 -224,1 -301,4
Administrasjonsresultat brutto 11,3 -4,4 5,1 -12,2 -20,2
Reassuransens effekt på admin. resultatet 9,8 5,6 20,1 8,7 12,2
Administrasjonsresultat netto 21,1 1,2 25,2 -3,6 -8,0
Netto finansinntekter 60,9 120,7 477,3 681,7 750,4
Garantert rente -109,7 -114,2 -338,0 -347,5 -464,8
Renteresultat -48,8 6,5 139,3 334,2 285,6
Oppreservering fra renteresultat -0,1 2,4 -0,6 -72,6 28,3
Renteresultat etter oppreservering -48,8 8,9 138,7 261,6 313,8
Eiers bidrag til oppreservering -23,3 -2,5 -24,3 -7,5 -16,8
Vederlag for rentegaranti 9,2 6,1 25,6 20,1 26,8
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 74,0 110,0 443,1 538,4 663,1
Avsetning til tilleggsavsetninger 51,8 18,2 -61,2 -140,6 -241,0
Resultat til kunder -6,0 -32,9 -59,8 -77,8 -75,9
Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 19,6 37,2 73,5 146,2 199,1
Andre inntekter og kostnader til selskapet 8,0 8,2 55,4 -0,2 -39,9
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 147,3 140,7 451,1 466,0 505,5
Skattekostnad -36,0 -28,5 -99,4 -94,1 -70,3
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 111,3 112,2 351,7 371,9 435,2
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 3. kvartal 2015
20
Beløp i mill. kroner
Kollektiv-
porteføljen
Gamle individuelle
produkter
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
Risikoresultat 303,6 -5,6 -0,1 0,0 298,0
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat 14,8 -10,3 0,8 -0,1 5,1
Renteresultat 45,1 86,8 6,2 1,3 139,3
Oppreservering -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7
Eiers bidrag til oppreservering -24,3 0,0 0,0 0,0 -24,3
Vederlag for rentegaranti 25,6 0,0 0,0 0,0 25,6
Resultat til kunde -50,1 -70,8 0,0 0,0 -121,0
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 128,9 128,9
Sum 314,1 0,0 6,9 130,1 451,1
SpareBank 1 Forsikring AS
Utvikling i premieinntekter
21
3. kvartal Per 3. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 102,5 93,1 301,0 272,5 369,4
Individuelle kapitalforsikringer 181,1 171,8 537,8 509,5 685,4
Kollektive pensjonsforsikringer 102,6 104,6 483,3 428,1 498,9
Ulykkesforsikringer 70,4 65,3 208,0 192,6 259,5
Gruppelivsforsikringer 174,4 157,2 582,0 580,7 724,8
Unit Link - Renteforsikringer 6,5 8,3 17,5 22,6 29,3
Unit Link - Kapitalforsikringer 34,6 35,8 125,3 109,1 148,6
Innskuddstjenestepensjon 372,1 330,8 1 112,0 972,5 1 322,7
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 044,2 966,9 3 366,9 3 087,6 4 038,6
Overførte premiereserver fra andre selskaper 147,2 101,8 430,5 363,8 495,9
Avgitt gjenforsikringspremie -49,2 -43,0 -145,9 -139,6 -186,9
Premieinntekter for egen regning 1 142,3 1 025,7 3 651,5 3 311,8 4 347,6
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per
3. kvartal 2015
25
0,2
3,1
5,2
0,0
-0,6
Omløpsrenter
Hold til forfall
Eiendom
Aksjer Norge
Aksjer utland
Prosent
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 3. kvartal
23
Per 3. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014
Immaterielle eiendeler 164 199 191
Investeringer 4 317 4 006 4 086
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 349 287 320
Fordringer 140 174 310
Andre eiendeler 162 159 173
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5
Investeringer i kollektivporteføljen 19 632 19 034 19 204
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 14 504 11 914 13 035
SUM EIENDELER 39 268 35 772 37 324
Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073
Opptjent egenkapital 1 396 1 172 1 105
Ansvarlig lånekapital 200 200 200
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 19 699 18 934 19 272
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 14 690 12 069 13 190
Avsetning for forpliktelser 629 472 542
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 221 183 194
Forpliktelser 235 515 563
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 126 153 186
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 39 268 35 772 37 324
Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2015
(3. kvartal 2014)
SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring
NOK 14,5 (11,9) mrd. NOK 19,6 (19,0) mrd. NOK 4,3 (4,0) mrd. NOK 11,1 (11,5) mrd.
24
0,8%
17,7%
32,8%
36,1%
12,6%
Annet
Eiendom
Obligasjoner- amortisert kost
Obligasjoner- markedsverdi
Aksjer
Kollektivportefølje
62,1%
0,4%
17,2%
20,2%
Obligasjoner- amortisert kost
Obligasjoner- markedsverdi
Aksjer
Annet
Eiendom
Selskapsportefølje
0,1%
45,5%
54,3%
Annet
Obligasjoner
Aksjer
Investeringsvalgportefølje
9,6%
11,0%
0,0%
14,2%
65,2%
Obligasjoner- markedsverdi
Aksjer
Annet
Eiendom
Obligasjoner- amortisert kost
SB1 Skadeforsikring konsern
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat per 3. kvartal 2015
25
3. kvartal Per 3. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014
Forfalt brutto premie 1 143,7 1 178,0 4 050,9 4 099,8 5 393,5
Opptjente premier f.e.r. 1 309,0 1 293,9 3 887,7 3 808,5 5 102,2
Påløpne erstatninger f.e.r. -762,2 -515,4 -2 346,4 -2 043,7 -2 567,7
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -257,1 -246,6 -822,3 -724,8 -1 010,0
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 4,8 1,3 7,8 7,5 11,4
Andre tekniske avsetninger 24,7 23,5 7,5 -8,2 -61,2
Forsikringsresultat 319,2 556,7 734,3 1 039,4 1 474,6
Netto finansinntekter -71,6 81,4 71,3 365,3 428,9
Andre kostnader 15,8 15,1 91,5 -2,7 -67,5
Resultat før sikkerhetsavsetninger 263,4 653,1 897,1 1 402,0 1 836,0
Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 -21,0 0,0 -105,0 -7,0
Resultat før skatt 263,4 632,1 897,1 1 297,0 1 829,0
Skattekostnad -69,1 -166,1 -238,7 -312,1 -452,3
Resultat etter skatt 194,3 466,0 658,4 984,9 1 376,7
ODIN Forvaltning
Resultat per 3. kvartal 2015
26
3. kvartal Per 3. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014
Forvaltningshonorarer 89,3 83,1 264,7 244,1 322,7
Sum driftsinntekter 89,3 83,1 264,7 244,1 322,7
Lønnskostnader -32,8 -31,0 -96,9 -88,9 -113,3
Avskrivninger -3,2 -3,2 -10,0 -10,1 -13,4
Andre driftskostnader -24,2 -24,7 -77,3 -79,5 -108,2
Sum driftskostnader -60,2 -58,9 -184,1 -178,4 -234,9
Driftsresultat 29,0 24,3 80,5 65,7 87,8
Finanskostnader 0,6 0,8 1,9 1,8 1,5
Resultat før skatt 29,6 25,1 82,4 67,5 89,2
Skattekostnad -7,9 -6,6 -22,0 -17,7 -24,1
Resultat etter skatt 21,7 18,4 60,4 49,8 65,2

More Related Content

Viewers also liked

SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Neat Tricks with Content Types
Neat Tricks with Content TypesNeat Tricks with Content Types
Neat Tricks with Content Types
Balance Interactive
 
Revista Ecos de la Fondita volumen 1 febrero 2016 - edicion 30 aniversario
Revista Ecos de la Fondita  volumen 1 febrero 2016 - edicion 30 aniversarioRevista Ecos de la Fondita  volumen 1 febrero 2016 - edicion 30 aniversario
Revista Ecos de la Fondita volumen 1 febrero 2016 - edicion 30 aniversario
Corp. La Fondita de Jesús
 
Купить Диплом
Купить ДипломКупить Диплом
Купить Диплом
Kupit Diplom
 
Pay-Per-Click Advertising
Pay-Per-Click AdvertisingPay-Per-Click Advertising
Pay-Per-Click Advertising
Burhan Hasan
 
Drupal SEO Basics (BADCamp 2012)
Drupal SEO Basics (BADCamp 2012)Drupal SEO Basics (BADCamp 2012)
Drupal SEO Basics (BADCamp 2012)
hook42inc
 
Nop thi
Nop thiNop thi
Nop thi
Phạm Vân
 
Numerical and experimental study of shape memory alloy actuated dva for vibr...
Numerical and experimental study of shape memory alloy actuated dva for vibr...Numerical and experimental study of shape memory alloy actuated dva for vibr...
Numerical and experimental study of shape memory alloy actuated dva for vibr...
IAEME Publication
 
Narración en primera persona
Narración en primera personaNarración en primera persona
Narración en primera persona
Kelpie Jimenez Guzman
 
OpenClinica @ AMIA 2014 Joint Summits
OpenClinica @ AMIA 2014 Joint SummitsOpenClinica @ AMIA 2014 Joint Summits
OpenClinica @ AMIA 2014 Joint Summits
Ben Baumann
 
Resume-Consultant
Resume-ConsultantResume-Consultant
Resume-Consultant
Daryl Walter
 
aktiviteiten kalender september-oktober 2015
aktiviteiten kalender september-oktober 2015aktiviteiten kalender september-oktober 2015
aktiviteiten kalender september-oktober 2015
Marijke Dekker
 
Frases para reflexionar
Frases para reflexionarFrases para reflexionar
Frases para reflexionar
Juan Antonio Rubio Sánchez
 
Curriculum Vitae(Detailed)121
Curriculum Vitae(Detailed)121Curriculum Vitae(Detailed)121
Curriculum Vitae(Detailed)121
Usman Mustafa
 
Проект «Мы из детства»
Проект «Мы из детства»Проект «Мы из детства»
Проект «Мы из детства»
Международная Исламская Миссия
 
Презентация "ЗОЛОТАЯ СОТНЯ"
Презентация "ЗОЛОТАЯ СОТНЯ"Презентация "ЗОЛОТАЯ СОТНЯ"
Презентация "ЗОЛОТАЯ СОТНЯ"
Международная Исламская Миссия
 
Детский лагерь «РАМАДАН»
Детский лагерь «РАМАДАН»Детский лагерь «РАМАДАН»
Детский лагерь «РАМАДАН»
Международная Исламская Миссия
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 

Viewers also liked (20)

SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Neat Tricks with Content Types
Neat Tricks with Content TypesNeat Tricks with Content Types
Neat Tricks with Content Types
 
Revista Ecos de la Fondita volumen 1 febrero 2016 - edicion 30 aniversario
Revista Ecos de la Fondita  volumen 1 febrero 2016 - edicion 30 aniversarioRevista Ecos de la Fondita  volumen 1 febrero 2016 - edicion 30 aniversario
Revista Ecos de la Fondita volumen 1 febrero 2016 - edicion 30 aniversario
 
Купить Диплом
Купить ДипломКупить Диплом
Купить Диплом
 
Pay-Per-Click Advertising
Pay-Per-Click AdvertisingPay-Per-Click Advertising
Pay-Per-Click Advertising
 
Drupal SEO Basics (BADCamp 2012)
Drupal SEO Basics (BADCamp 2012)Drupal SEO Basics (BADCamp 2012)
Drupal SEO Basics (BADCamp 2012)
 
Nop thi
Nop thiNop thi
Nop thi
 
Numerical and experimental study of shape memory alloy actuated dva for vibr...
Numerical and experimental study of shape memory alloy actuated dva for vibr...Numerical and experimental study of shape memory alloy actuated dva for vibr...
Numerical and experimental study of shape memory alloy actuated dva for vibr...
 
Narración en primera persona
Narración en primera personaNarración en primera persona
Narración en primera persona
 
OpenClinica @ AMIA 2014 Joint Summits
OpenClinica @ AMIA 2014 Joint SummitsOpenClinica @ AMIA 2014 Joint Summits
OpenClinica @ AMIA 2014 Joint Summits
 
Resume-Consultant
Resume-ConsultantResume-Consultant
Resume-Consultant
 
aktiviteiten kalender september-oktober 2015
aktiviteiten kalender september-oktober 2015aktiviteiten kalender september-oktober 2015
aktiviteiten kalender september-oktober 2015
 
Frases para reflexionar
Frases para reflexionarFrases para reflexionar
Frases para reflexionar
 
Curriculum Vitae(Detailed)121
Curriculum Vitae(Detailed)121Curriculum Vitae(Detailed)121
Curriculum Vitae(Detailed)121
 
Проект «Мы из детства»
Проект «Мы из детства»Проект «Мы из детства»
Проект «Мы из детства»
 
Презентация "ЗОЛОТАЯ СОТНЯ"
Презентация "ЗОЛОТАЯ СОТНЯ"Презентация "ЗОЛОТАЯ СОТНЯ"
Презентация "ЗОЛОТАЯ СОТНЯ"
 
Детский лагерь «РАМАДАН»
Детский лагерь «РАМАДАН»Детский лагерь «РАМАДАН»
Детский лагерь «РАМАДАН»
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
 

Similar to Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS

Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Per Aarsleff A/S
 
Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007
Lars Kalsen
 
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
PostNord
 
Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016
Claus Thykjær
 
Innovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilmInnovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilm
SocialOnline
 
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradragMando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
danskotc
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
PostNord
 
Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014
PostNord
 
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
PostNord
 
#4 Eksportkaution dag 1
#4 Eksportkaution dag 1#4 Eksportkaution dag 1
#4 Eksportkaution dag 1
Get_Insight
 
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecastBudgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
Tommy Abildgaard
 
Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013
PostNord
 
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Innovation manddag
Innovation manddagInnovation manddag
Innovation manddag
SocialOnline
 

Similar to Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS (17)

Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
 
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
 
Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007
 
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
 
Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016
 
Innovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilmInnovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilm
 
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradragMando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
 
Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014
 
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
 
#4 Eksportkaution dag 1
#4 Eksportkaution dag 1#4 Eksportkaution dag 1
#4 Eksportkaution dag 1
 
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 DanishEG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
 
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecastBudgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
 
Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013
 
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Innovation manddag
Innovation manddagInnovation manddag
Innovation manddag
 
Budgetter
BudgetterBudgetter
Budgetter
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS

 • 1. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2015
 • 2. Godt resultat, men preget av lavere finans- og avviklingsgevinster 2 320 529 745 379,9 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) 707 1 216 1 753 1 224,5 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 12,7 20,5 28,0 16,8 2012 2013 2014 2015 Egenkapitalavkastning per 3. kvartal (%) 14,6 19,8 20,9 20,5 2012 2013 2014 3.kv 2015 Kapitaldekning (%)
 • 3. God underliggende drift, tross lavere finans- og avviklingsgevinster, samt høye naturskadeerstatninger 3 466 1 297 68 36 451 897 82 44 Livsforsikrings- virksomhet Skadeforsikrings- virksomhet ODIN Forvaltning Fordrings- administrasjon Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) 2014 2015
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) God resultatutvikling så langt i år Hovedtall per 3. kv 2015 (3. kv 2014) i MNOK  Brutto premieinntekter: 3 367 (3 088)  Risikoresultat: 278 (290)  Administrasjonsresultat: 25 (-4)  Renteresultat: 139 (334)  Resultat før skatt: 451 (466)  Egenkapitalavkastning : 14,1 % (16,2 %) 5 141 39 125 179 147 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 3. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 316 381 486 466 451 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 • 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Vekst i bufferkapital 6 • Bufferkapital har økt med 1,8 pp siden årsskiftet, fra 20,3 % til 22,1 %. • Kursreguleringsfondet utgjorde 1 430 mill. kroner per 3. kvartal. 14,8 15,5 19,4 22,1 2012 2013 2014 2015 Utvikling i bufferkapital per 3. kvartal (%) Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kjernekap. utover minstekrav
 • 7. Hovedtall per 3. kv 2015 (3. kv 2014) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader og lavere finans- og avviklingsgevinster  Brutto premieinntekter: 4 032 (4 026)  Forsikringsresultat: 734 (1 039)  Brutto avviklingsgevinster 415 (698)  Netto finansresultat: 71 (365)  Resultat før skatt: 897 (1297)  Egenkapitalavkastning : 18,9 % (29,6 %) 7 632 532 251 383 263 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 3. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 18 421 814 1297 897 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 • 8. Forsikringsresultatet er preget av • Stormene "Nina" og "Ole", samt flommen "Petra" har gitt en økning i naturskadeerstatninger på 135,1 (63,4) mill. kroner. • Nedgang i øvrige erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet sammenlignet med fjoråret. Få storskader. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 419,9 (698) mill. kroner per 3. kvartal. Utvikling i combined ratio • CR for egen regning: 77,9 % (58,9 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift 8 734 477456 20152014 1.039 Forsikringsresultat Forsikringsresultat ekskl. natur og avvikling Forsikringsresultat per 3. kvartal (MNOK) 39,8 58,2 50,3 19,1 19,6 19,8 58,9 77,9 70,1 3. kv 2014 3. kv 2015 Året 2014 Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%) Skadeprosent Kostnadsprosent
 • 10. Hovedtall per 3. kv 2015 (3. kv 2014) i MNOK ODIN Forvaltning God underliggende drift 10  Driftsinntekter: 265 (244)  Resultat før skatt: 82 (68)  Forvaltningskapital: 37 266 (32 467)  Egenkapitalavkastning : 44,6 % (40,0 %) 25,1 21,8 21,8 31,0 29,6 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 3. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 30 0 31 67 82 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
 • 12. Factoring • Reduserte marginer grunnet sterkt prispress. • Sterk utlånsvekst og økt klientomsetning Portefølje • Økning i innfordring har gitt resultatfremgang. • Porteføljevolumet var 2.676 (2.213) mill. kroner per 3. kvartal. Inkasso (Conecto) • Resultater som forventet, skyldes hovedsakelig god kostnadskontroll. Fordringsadministrasjon God underliggende drift 12 20 10 4 34 24 12 4 40 Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 2014 2015
 • 15. SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: *Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: BN Bank* Bank 1 Oslo Akershus* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* *Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp SpareBank 1 Gruppen AS* Conecto inkasso *Felleseid konsern med heleide produktselskaper: SpareBank 1 Forsikring 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
 • 16. Resultat per 3. kvartal 2015 16 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 147,3 140,7 451,1 466,0 505,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 263,4 632,1 897,1 1 297,0 1 829,0 - ODIN Forvaltning 29,6 25,1 82,4 67,5 89,2 - SpareBank 1 Medlemskort 2,4 0,4 6,6 4,7 4,7 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 12,0 11,5 39,9 32,3 46,1 - Conecto AS -0,3 -0,3 4,0 3,8 4,1 - Konsernjusteringer -26,8 -25,8 -159,5 -1,4 89,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 427,7 783,7 1 321,6 1 869,8 2 567,8 Driftskostnader morselskap -32,7 -21,3 -63,2 -62,6 -89,2 Netto finans morselskap -14,3 -16,8 -32,7 -51,2 -68,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -2,8 -2,8 -3,7 RESULTAT FØR SKATT 379,9 744,7 1 224,5 1 753,3 2 406,2 Skattekostnad -93,8 -186,0 -285,6 -410,0 -556,0 RESULTAT ETTER SKATT 286,1 558,7 938,9 1 343,3 1 850,1
 • 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 17 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv Mill. kroner 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 SpareBank 1 Gruppen Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 Egenkapitalavkastning (%) 16,8 % 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,5 % 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,3 % 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat (MNOK) 115,8 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7 106,8 Administrasjonsresultat (MNOK) 21,1 -2,2 6,3 -4,4 1,2 -1,9 -2,8 -77,7 9,1 Renteresultat (MNOK) -48,8 58,5 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 Resultat etter skatt (MNOK) 111,3 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 Bufferkapital inkl. årets resultat2 per kvartal (%) 22,2 % 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,4 % 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 430 1 612 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 984 923 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 319,2 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 Netto finansinntekter (MNOK) -71,6 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 Resultat etter skatt (MNOK) 194,3 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 Skadeprosent f.e.r (%) 58,2 % 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 19,6 % 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % Combined ratio f.e.r (%) 77,9 % 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % Bestandspremie (MNOK) 5 256 5 259 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 5 283 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 89,3 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 Resultat etter skatt (MNOK) 21,7 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 37 266 37 468 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 30 416 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,9 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,8 % 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 8,5 10,2 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9 -24,5 2,9 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 8,7 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 4,6 4,6 5,9 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 8,5 10,2 13,2 10,3 8,2 8,1 -24,5 -29,1 -3,0 *For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
 • 18. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 18 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv Beløp i mill. kroner 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 147,3 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 263,4 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 - ODIN Forvaltning 29,6 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 - SpareBank 1 Medlemskort 2,4 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 - Fordringsadministrasjonen 11,7 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 -35,4 4,0 - Konsernjusteringer -26,8 -130,9 -1,8 90,6 -25,8 21,5 2,9 -47,2 -23,1 Sum resultat datterselskaper før skatt 427,7 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 Driftskostnader morselskap -32,7 -7,2 -23,3 -26,6 -21,3 -15,5 -25,8 -29,3 -22,6 Netto finans morselskap -14,3 -2,8 -15,6 -17,6 -16,8 -14,3 -20,1 -21,5 -23,9 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 380,8 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 338,1 469,7 529,7 Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -26,5 -0,9 RESULTAT FØR SKATT 379,9 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 Skattekostnad -93,8 -117,2 -74,6 -146,0 -186,0 -135,4 -88,6 -166,8 -107,0 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 421,7 Resultat fra avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 RESULTAT ETTER SKATT 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 418,2
 • 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 3. kvartal 2015 19 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Risikoinntekter 499,6 480,9 1 487,5 1 382,0 1 855,8 Risikokostnader -371,5 -362,7 -1 194,3 -1 087,6 -1 480,4 Risikoresultat brutto 128,1 118,2 293,3 294,4 375,3 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -12,4 -13,2 -15,3 -4,1 0,7 Risikoresultat netto 115,8 105,0 277,9 290,3 376,0 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 -8,6 -0,1 -22,5 -28,8 Risikoresultat netto etter oppreservering 115,8 96,4 277,8 267,8 347,3 Gebyrer 231,4 216,7 681,4 635,1 854,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -135,5 -145,3 -434,5 -423,2 -573,7 Provisjoner -84,6 -75,9 -241,8 -224,1 -301,4 Administrasjonsresultat brutto 11,3 -4,4 5,1 -12,2 -20,2 Reassuransens effekt på admin. resultatet 9,8 5,6 20,1 8,7 12,2 Administrasjonsresultat netto 21,1 1,2 25,2 -3,6 -8,0 Netto finansinntekter 60,9 120,7 477,3 681,7 750,4 Garantert rente -109,7 -114,2 -338,0 -347,5 -464,8 Renteresultat -48,8 6,5 139,3 334,2 285,6 Oppreservering fra renteresultat -0,1 2,4 -0,6 -72,6 28,3 Renteresultat etter oppreservering -48,8 8,9 138,7 261,6 313,8 Eiers bidrag til oppreservering -23,3 -2,5 -24,3 -7,5 -16,8 Vederlag for rentegaranti 9,2 6,1 25,6 20,1 26,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 74,0 110,0 443,1 538,4 663,1 Avsetning til tilleggsavsetninger 51,8 18,2 -61,2 -140,6 -241,0 Resultat til kunder -6,0 -32,9 -59,8 -77,8 -75,9 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 19,6 37,2 73,5 146,2 199,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet 8,0 8,2 55,4 -0,2 -39,9 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 147,3 140,7 451,1 466,0 505,5 Skattekostnad -36,0 -28,5 -99,4 -94,1 -70,3 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 111,3 112,2 351,7 371,9 435,2
 • 20. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 3. kvartal 2015 20 Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 303,6 -5,6 -0,1 0,0 298,0 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 14,8 -10,3 0,8 -0,1 5,1 Renteresultat 45,1 86,8 6,2 1,3 139,3 Oppreservering -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 Eiers bidrag til oppreservering -24,3 0,0 0,0 0,0 -24,3 Vederlag for rentegaranti 25,6 0,0 0,0 0,0 25,6 Resultat til kunde -50,1 -70,8 0,0 0,0 -121,0 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 128,9 128,9 Sum 314,1 0,0 6,9 130,1 451,1
 • 21. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 21 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 102,5 93,1 301,0 272,5 369,4 Individuelle kapitalforsikringer 181,1 171,8 537,8 509,5 685,4 Kollektive pensjonsforsikringer 102,6 104,6 483,3 428,1 498,9 Ulykkesforsikringer 70,4 65,3 208,0 192,6 259,5 Gruppelivsforsikringer 174,4 157,2 582,0 580,7 724,8 Unit Link - Renteforsikringer 6,5 8,3 17,5 22,6 29,3 Unit Link - Kapitalforsikringer 34,6 35,8 125,3 109,1 148,6 Innskuddstjenestepensjon 372,1 330,8 1 112,0 972,5 1 322,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 044,2 966,9 3 366,9 3 087,6 4 038,6 Overførte premiereserver fra andre selskaper 147,2 101,8 430,5 363,8 495,9 Avgitt gjenforsikringspremie -49,2 -43,0 -145,9 -139,6 -186,9 Premieinntekter for egen regning 1 142,3 1 025,7 3 651,5 3 311,8 4 347,6
 • 22. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 3. kvartal 2015 25 0,2 3,1 5,2 0,0 -0,6 Omløpsrenter Hold til forfall Eiendom Aksjer Norge Aksjer utland Prosent
 • 23. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 3. kvartal 23 Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014 Immaterielle eiendeler 164 199 191 Investeringer 4 317 4 006 4 086 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 349 287 320 Fordringer 140 174 310 Andre eiendeler 162 159 173 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5 Investeringer i kollektivporteføljen 19 632 19 034 19 204 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 14 504 11 914 13 035 SUM EIENDELER 39 268 35 772 37 324 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 396 1 172 1 105 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 19 699 18 934 19 272 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 14 690 12 069 13 190 Avsetning for forpliktelser 629 472 542 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 221 183 194 Forpliktelser 235 515 563 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 126 153 186 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 39 268 35 772 37 324
 • 24. Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2015 (3. kvartal 2014) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 14,5 (11,9) mrd. NOK 19,6 (19,0) mrd. NOK 4,3 (4,0) mrd. NOK 11,1 (11,5) mrd. 24 0,8% 17,7% 32,8% 36,1% 12,6% Annet Eiendom Obligasjoner- amortisert kost Obligasjoner- markedsverdi Aksjer Kollektivportefølje 62,1% 0,4% 17,2% 20,2% Obligasjoner- amortisert kost Obligasjoner- markedsverdi Aksjer Annet Eiendom Selskapsportefølje 0,1% 45,5% 54,3% Annet Obligasjoner Aksjer Investeringsvalgportefølje 9,6% 11,0% 0,0% 14,2% 65,2% Obligasjoner- markedsverdi Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner- amortisert kost SB1 Skadeforsikring konsern
 • 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 3. kvartal 2015 25 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Forfalt brutto premie 1 143,7 1 178,0 4 050,9 4 099,8 5 393,5 Opptjente premier f.e.r. 1 309,0 1 293,9 3 887,7 3 808,5 5 102,2 Påløpne erstatninger f.e.r. -762,2 -515,4 -2 346,4 -2 043,7 -2 567,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -257,1 -246,6 -822,3 -724,8 -1 010,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 4,8 1,3 7,8 7,5 11,4 Andre tekniske avsetninger 24,7 23,5 7,5 -8,2 -61,2 Forsikringsresultat 319,2 556,7 734,3 1 039,4 1 474,6 Netto finansinntekter -71,6 81,4 71,3 365,3 428,9 Andre kostnader 15,8 15,1 91,5 -2,7 -67,5 Resultat før sikkerhetsavsetninger 263,4 653,1 897,1 1 402,0 1 836,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 -21,0 0,0 -105,0 -7,0 Resultat før skatt 263,4 632,1 897,1 1 297,0 1 829,0 Skattekostnad -69,1 -166,1 -238,7 -312,1 -452,3 Resultat etter skatt 194,3 466,0 658,4 984,9 1 376,7
 • 26. ODIN Forvaltning Resultat per 3. kvartal 2015 26 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Forvaltningshonorarer 89,3 83,1 264,7 244,1 322,7 Sum driftsinntekter 89,3 83,1 264,7 244,1 322,7 Lønnskostnader -32,8 -31,0 -96,9 -88,9 -113,3 Avskrivninger -3,2 -3,2 -10,0 -10,1 -13,4 Andre driftskostnader -24,2 -24,7 -77,3 -79,5 -108,2 Sum driftskostnader -60,2 -58,9 -184,1 -178,4 -234,9 Driftsresultat 29,0 24,3 80,5 65,7 87,8 Finanskostnader 0,6 0,8 1,9 1,8 1,5 Resultat før skatt 29,6 25,1 82,4 67,5 89,2 Skattekostnad -7,9 -6,6 -22,0 -17,7 -24,1 Resultat etter skatt 21,7 18,4 60,4 49,8 65,2