SlideShare a Scribd company logo
1
SpareBank 1 Gruppen
3. kvartal 2018
Resultat 3. kvartal
380
527 533 472
3. kv 20163. kv 2015 3. kv 2017 3. kv 2018
Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
(Annualisert)
16.8 17.1 19.4
16.1
3. kv 2015 3. kv 2016 3. kv 2017 3. kv 2018
Solvensmargin (%) per 30.09.
(uten bruk av overgangsregler)
*
2
1,225
1,439 1,437
1,245
2015 20182016 2017
SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 174 %
SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 228 %
SpareBank 1 Forsikring AS: 166 %
Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
God underliggende drift i alle selskaper
Lavere finansinntekter i forsikring, samt et svakere forsikringsresultat i skadeforsikring som følge av en mer
krevende vinter enn i fjor.
523
852
85 85
473
682
92 105
Livsforsikring Skadeforsikring ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon
2017 2018
Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
3
Forretningsområde
Forsikring
4
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Stabil og god inntjening. Sterk vekst innenfor pensjonsområdet.
Hovedtall per 3. kvartal 2018 (2017) i MNOK
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
200
313
132
189
153
4. kv 20173. kv 2017 1. kv 2018 2. kv 2018 3.kv 2018
466 451 484 523 473
3.kv 20173. kv 2014 3.kv 20183. kv 2015 3. kv 2016
 Brutto premieinntekter: 5.197 (4.547)
 Risikoresultat, netto: 365 (230)
 Administrasjonsresultat: 15 (-29)
 Renteresultat: 169 (368)
 Resultat før skatt: 473 (523)
 Solvensmargin: 166 % (175 %)
5
Hovedtall per 3. kvartal 2018 (2017) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Svakere forsikringsresultat som følge av en kald og snørik vinter.
Også noe lavere finansinntekter.
 Brutto premieinntekter: 4.342 (4.115)
 Forsikringsresultat: 456 (550)
 Brutto avviklingsgevinster 279 (205)
 Netto finansresultat: 230 (293)
 Resultat før skatt: 682 (852)
 Solvensmargin: 228 % (217 %)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
296
460
121
265 297
4. kv 20173.kv 2017 1. kv 2018 2.kv 2018 3.kv 2018
1,297
897 787 852
682
3. kv 20153. kv 2014 3.kv 2016 3.kv 2017 3.kv 2018
6
Forsikringsresultatet
• Brutto erstatningskostnader, som er summen av
årets erstatninger og avviklingsgevinster, var 2.783
mill.kroner per utgangen av 3. kvartal. Dette var en
økning på 284 mill. kroner sammenlignet med
tilsvarende periode i fjor.
• Skadeprosenten økte med 3,4 prosentpoeng
sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen
skyldes flere skader som følge av en kaldere og mer
snørik vinter enn i fjor.
• Det ble inntektsført 278 mill. kroner i
avviklingsgevinster per 3. kvartal 2018. Dette er 73
mill. høyere enn i samme periode i fjor. Av samlede
avviklingsgevinster på 278 mill. kroner var 141 mill.
kroner del av planlagt nedtrapping.
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
Forsikringsresultat (MNOK)
Brutto combined ratio hittil i år (%)
550 456397
279
3. kv 2017 3. kv 2018
Forsikringsresultat
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
7
21.6 24.4 23.2
61.8 60.7 64.1
3.kv 2016
87,3
3.kv 2017 3.kv 2018
83,4 85,1
Skadeprosent
Kostnadsprosent
ODIN Forvaltning AS
8
Hovedtall per 3. kvartal 2018 (2017) i MNOK
ODIN Forvaltning
Resultatfremgang
Netto tegning på MNOK 765 i ODIN-fond per 3. kvartal.
 Driftsinntekter: 295 (289)
 Driftskostnader: 205 (206)
 Resultat før skatt: 92 (85)
 Forvaltningskapital: 55.171 (51.356)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
9
31
20
26 30
36
3.kv 20183.kv 2017 4.kv 2017 1. kv 2018 2. kv 2018
82 76
85 92
2015 2016 2017 2018
Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
Fordringsadministrasjon
10
• Fordringsadministrasjon består av
SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank
1 Portefølje AS og Conecto AS.
• Factoring tilbyr administrasjon,
finansiering og kredittsikring av
kundefordringer, og har hatt sterk
vekst de siste årene. Portefølje har
sin virksomhet innen porteføljekjøp
og porteføljeforvaltning. Conecto
leverer inkassotjenester til et bredt
spekter av bedrifter, organisasjoner,
banker og finansinstitusjoner.
• Selskapene samarbeider for å tilby
markedet et komplett sett av
tjenester innen fordrings-
administrasjon.
Fordringsadministrasjon
Sterk og lønnsom vekst i både Factoring og Portefølje
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
37
29
19
86
45 44
17
105
TotaltFactoring Portefølje Conecto
2017 2018
11
Vedlegg
12
SpareBank 1-alliansen
13
SpareBank 1 Næringskreditt AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Betaling AS
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SAMSPAR
SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Forsikring AS
(Livsforsikring)
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
(Fondsforvaltning)
LOfavør AS
(Forvaltning av LOfavør)
Conecto AS
(Inkasso)
SpareBank 1 Factoring AS
SpareBank 1 Portefølje AS
(Porteføljekjøp og -forvaltning)
SpareBank 1 Spleis AS
(Folkefinansiering)
Banksamarbeidet DA
EiendomsMegler 1 Norge AS
SpareBank 1 Kundesenter AS
SpareBank 1 Verdipapirservice AS
SpareBank 1 Gruppen konsern
14
Året
Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 473,0 522,5 835,5
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 682,3 851,6 1.311,4
- ODIN Forvaltning 91,8 85,4 105,7
- LOfavør 1,8 4,1 7,2
- SpareBank 1 Factoring AS 44,7 37,0 58,6
- SpareBank 1 Portefølje AS 43,6 29,2 39,8
- Conecto AS 17,1 19,1 22,5
- SpareBank 1 Spleis AS -9,3 0,0 0,0
- Konsernjusteringer -8,8 -23,2 -57,0
Sum resultat datterselskaper før skatt 1.336,3 1.525,8 2.323,6
Driftskostnader morselskap -58,0 -54,7 -68,9
Netto finans morselskap -33,4 -34,1 -46,9
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,8
RESULTAT FØR SKATT 1.245,0 1.437,0 2.209,7
Skattekostnad -274,9 -314,4 -398,4
RESULTAT ETTER SKATT 970,0 1.122,6 1.811,3
Majoritetens andel av resultat etter skatt 969,3 1.121,1 1.808,6
Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,7 1,5 2,7
Per 3. kvartal
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
15
3. kv. 2018 2. kv. 2018 1. kv. 2018 4. kv. 2017 3. kv . 2017
Året
2017
Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 369 417 184 689 412 1.811
Egenkapitalavkastning hiå. (%) 16,1 % 15,4 % 8,8 % 22,7 % 19,4 % 22,7 %
SB1 Forsikring
Risikoresultat (MNOK) 168 99 98 104 71 334
Administrasjonsresultat (MNOK) 15 19 -5 0 21 5
Renteresultat (MNOK) -72 74 167 386 201 753
Resultat etter skatt (MNOK) 118 163 82 277 149 671
SB1 Skadeforsikring
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 217 131 102 226 209 776
Netto finansinntekter (MNOK) 83 133 13 234 88 526
Resultat etter skatt (MNOK) 239 226 92 392 238 1090
Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 62,8 % 67,9 % 66,1 % 56,2 % 62,6 % 60,5 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 22,9 % 23,5 % 23,7 % 23,7 % 22,7 % 24,2 %
Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 85,7 % 91,4 % 89,8 % 79,8 % 85,3 % 84,7 %
Bestandspremie (MNOK) 5.789 5.692 5.605 5.517 5.480 5.517
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 101 98 96 101 100 390
Resultat etter skatt (MNOK) 27 22 19 15 23 79
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 55.171 53.988 51.381 54.345 51.356 54.345
Markedsandel aksjefond hiå. (%) 6,0 % 7,3 % 7,3 % 7,6 % 7,6 % 7,6 %
Markedsandel kombinasjonsfond hiå. (%) 10,3 % 9,5 % 9,3 % 8,7 % 8,6 % 8,7 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 21 29 29 27 24 91
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
16
3. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året
Beløp i mill. kroner 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 2017
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 152,6 152,6 188,8 131,6 200,1 473,0 522,5 835,5
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 296,5 296,5 264,5 121,3 296,3 682,3 851,6 1.311,4
- ODIN Forvaltning 35,5 35,5 29,8 26,4 31,1 91,8 85,4 105,7
- LOfavør 0,4 0,4 0,2 1,3 1,2 1,8 4,1 7,2
- SpareBank 1 Factoring AS 13,2 13,2 16,7 14,9 12,5 44,7 37,0 58,6
- SpareBank 1 Portefølje AS 9,6 9,6 14,6 19,5 12,0 43,6 29,2 39,8
- Conecto AS 5,4 5,4 7,8 3,9 6,8 17,1 19,1 22,5
- SpareBank 1 Spleis AS -3,2 -3,2 -3,0 -3,1 0,0 -9,3 0,0 0,0
- Konsernjusteringer -3,0 -3,0 -3,0 -2,9 -2,4 -8,8 -23,2 -57,0
Sum resultat datterselskaper før skatt 507,0 507,0 516,3 313,0 557,6 1.336,3 1.525,8 2.323,6
Driftskostnader morselskap -19,4 -19,4 -17,9 -20,7 -10,6 -58,0 -54,7 -68,9
Netto finans morselskap -15,9 -15,9 -3,4 -14,1 -14,1 -33,4 -34,1 -46,9
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
RESULTAT FØR SKATT 471,6 471,6 495,1 278,2 532,9 1.245,0 1.437,0 2.209,7
Skattekostnad -102,7 -102,7 -78,4 -93,8 -121,4 -274,9 -314,4 -398,4
RESULTAT ETTER SKATT 368,9 368,9 416,7 184,4 411,5 970,0 1.122,6 1.811,3
Majoritetens andel av resultat etter skatt 368,8 368,8 416,6 183,9 415,4 969,3 1.121,1 1.808,6
Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,7 1,5 2,7
Per 3. kvartal
SpareBank 1 Forsikring AS
Kvartalsvise resultater
17
3. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året
Beløp i mill. kroner 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 2017
Risikoinntekter 577,2 577,2 583,2 585,3 549,8 1.745,7 1.626,1 2.190,7
Risikokostnader -387,3 -387,3 -473,7 -490,8 -463,5 -1.351,8 -1.339,4 -1.806,3
Risikoresultat brutto 189,9 189,9 109,5 94,4 86,4 393,9 286,8 384,5
Reassuranse og sikkerhetsavsetning -21,8 -21,8 -10,6 3,2 -15,7 -29,2 -56,6 -50,2
Risikoresultat netto 168,2 168,2 98,9 97,6 70,7 364,6 230,1 334,2
Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Risikoresultat netto etter oppreservering 168,2 168,2 98,9 97,6 70,7 364,6 230,1 334,2
Gebyrer 316,6 316,6 281,7 256,7 283,6 855,0 792,5 1.061,1
Øvrige omkostningsrelaterte poster 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 7,8 7,8
Driftskostnader ekskl. provisjoner -215,9 -215,9 -177,9 -172,3 -190,1 -566,2 -548,9 -726,5
Provisjoner -92,7 -92,7 -91,0 -90,2 -95,0 -273,8 -280,3 -376,9
Administrasjonsresultat brutto 8,0 8,0 12,9 -5,8 7,3 15,0 -29,0 -34,6
Reassuransens effekt på admin. resultatet 7,3 7,3 6,1 1,1 13,9 14,5 34,3 40,0
Administrasjonsresultat netto 15,3 15,3 19,0 -4,8 21,2 29,6 5,2 5,4
Netto finansinntekter 692,8 692,8 579,8 292,3 320,2 1.564,9 725,4 1.270,4
Øvrige renterelaterte poster -642,4 -642,4 -375,2 0,2 -0,1 -1.017,4 -0,2 -0,8
Garantert rente -122,4 -122,4 -130,4 -125,1 -119,5 -378,0 -357,5 -516,4
Renteresultat -72,0 -72,0 74,1 167,2 200,6 169,2 367,8 753,3
Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Renteresultat etter oppreservering -72,0 -72,0 74,1 167,2 200,6 169,2 367,8 753,3
Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vederlag for rentegaranti 5,3 5,3 5,6 5,5 8,6 16,5 24,5 22,6
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 116,7 116,7 197,7 265,5 301,1 579,9 627,7 1.115,5
Avsetning til tilleggsavsetninger 64,8 64,8 -30,8 -69,0 -91,1 -35,1 -131,7 -245,6
Resultat til kunder -48,6 -48,6 -24,2 -62,8 -44,3 -135,5 -111,0 -297,3
Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 31,6 31,6 58,5 9,5 46,0 99,7 172,2 309,6
Andre inntekter og kostnader til selskapet -11,9 -11,9 -12,4 -11,7 -11,6 -36,0 -34,7 -46,7
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 152,6 152,6 188,8 131,6 200,1 473,0 522,5 835,5
Skattekostnad -35,0 -35,0 -25,7 -49,6 -51,4 -110,2 -127,8 -164,2
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 117,7 117,7 163,0 82,0 148,7 362,7 394,7 671,4
Per 3. kvartal
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje
18
Beløp i mill.kroner
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Risikoresultat 397,9 290,3 -4,0 -3,5 0,0 0,0 393,9 286,8
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat -5,4 -32,8 20,5 3,9 -0,1 0,0 15,0 -29,0
Renteresultat 166,2 356,0 1,7 10,7 1,3 1,1 169,2 367,8
Tekniskeavsetninger -14,7 -22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,7 -22,4
Oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vederlag for rentegaranti 16,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 24,5
Resultat til kunde -169,0 -242,7 -1,6 0,0 0,0 0,0 -170,6 -242,7
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 63,7 137,5 63,7 137,5
Sum 391,4 372,9 16,6 11,0 64,9 138,5 473,0 522,5
Kollektiv-
porteføljen
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
SpareBank 1 Forsikring AS
Premieinntekter
19
3. kv 3. kv 3. kv Året
Beløp i mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 122,5 134,4 389,1 381,1 512,9
Individuelle kapitalforsikringer 214,7 197,8 633,2 589,0 793,9
Kollektive pensjonsforsikringer 137,2 151,1 495,8 599,6 718,8
Ulykkesforsikringer 86,1 81,5 255,7 243,3 326,8
Gruppelivsforsikringer 176,0 174,9 585,0 577,0 746,5
Unit Link - Renteforsikringer 41,5 5,5 117,5 25,6 193,5
Unit Link - Kapitalforsikringer 91,1 76,0 278,4 203,8 306,1
Innskuddstjenestepensjon 839,0 662,4 2.442,0 1.928,1 2.638,3
Sum brutto forfalte premieinntekter 1.708,2 1.483,5 5.196,7 4.547,3 6.236,8
Overførte premiereserver fra andre selskaper 281,6 515,7 1.935,5 1.406,9 1.616,0
Avgitt gjenforsikringspremie -51,9 -51,6 -153,4 -157,2 -211,1
Premieinntekter for egen regning 1.937,8 1.947,7 6.978,8 5.797,0 7.641,6
Per 3. kvartal
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning
kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%):
4.7
3.1
Per 3.kvartal
2017
Per 3.kvartal
2018
3.5
2.5
Per 3.kvartal
2017
Per 3.kvartal
2018
Aktivaallokering per portefølje per 30. september
2018
SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring
NOK 29,5 (23,5) mrd. NOK 23,1(21,7) mrd. NOK 6,0(5,7) mrd.
NOK 10,4 (9,8) mrd.
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
59.7%
39.4%
0,9%
Aksjefond
Rentefond
Annet
14.1%
29.8%
36.9%
18.3%
0,9%
Aksjer
Annet
Obligasjoner - markedsverdi
Obligasjoner - amortisert kost
Eiendom
52.2%
20.7%
20.6%
0,0%
6,5%
Aksjer
Obligasjoner - markedsverdi
Obligasjoner - amortisert kost
Eiendom
Annet
10.1%
54.5%
19.1%
16.4%
Obligasjoner - amortisert kost
Aksjer
Obligasjoner - markedsverdi
Eiendom
21
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 3. kvartal 2018
22
Året
Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017
Immaterielle eiendeler 122 143 137
Investeringer 6.005 5.774 6.139
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 443 429 443
Fordringer 111 146 127
Andre eiendeler 280 270 381
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 21
Investeringer i kollektivporteføljen 23.197 21.921 22.439
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 29.551 23.611 25.000
SUM EIENDELER 59.709 52.296 54.688
Innskutt egenkapital 2.703 2.491 2.491
Opptjent egenkapital 1.236 1.478 1.083
Ansvarlig lånekapital 1.000 1.000 1.000
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 23.610 22.336 22.864
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 29.525 23.505 24.894
Avsetning for forpliktelser 960 753 787
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 272 264 261
Forpliktelser 285 357 1.168
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 118 112 140
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 59.709 52.296 54.688
Per 3. kvartal
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Resultat 3. kvartal 2018
23
Året
Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017
Opptjente premier f.e.r. 1.476,4 1.396,4 4.311,9 4.083,3 5.487,6
Påløpne erstatninger f.e.r. -927,1 -874,2 -2.826,4 -2.532,1 -3.321,0
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -337,9 -317,6 -1.007,4 -995,5 -1.327,8
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,2 0,5 1,8 3,6 5,8
Andre tekniske avsetninger 4,4 3,5 -23,6 -9,3 -68,3
Forsikringsresultat 217,1 208,6 456,4 550,0 776,2
Netto finansinntekter 83,1 87,7 229,7 292,8 526,3
Driftsresultat 296,5 296,3 682,3 851,6 1.311,4
Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat før skatt 296,5 296,3 682,3 851,6 1.311,4
Skattekostnad -57,3 -58,1 -124,9 -153,7 -221,9
Resultat etter skatt 239,2 238,2 557,4 698,0 1.089,5
3. kvartal Per 3. kvartal
ODIN Forvaltning
Resultat 3. kvartal
24
Året
Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017
Driftsinntekter 101,3 99,7 295,3 289,2 389,8
Lønnskostnader -38,6 -38,9 -114,4 -114,2 -162,6
Avskrivninger -4,1 -3,0 -11,4 -9,1 -12,0
Andre driftskostnader -23,6 -27,0 -79,2 -82,2 -111,3
Sum driftskostnader -66,3 -68,9 -205,0 -205,5 -285,9
Driftsresultat 35,0 30,8 90,3 83,7 103,9
Finanskostnader 0,5 0,3 1,5 1,7 1,7
Resultat før skatt 35,5 31,1 91,8 85,4 105,7
Skattekostnad -8,8 -7,7 -22,7 -21,0 -26,5
Resultat etter skatt 26,7 23,4 69,0 64,4 79,1
3. kvartal Per 3. kvartal
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018

More Related Content

What's hot

NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Silje Linnerud Næss
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010SpareBank 1 Telemark
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
SpareBank 1 Gruppen AS
 

What's hot (20)

NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
 

Similar to Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Mats Loitegaard
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASÅrsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank 1 BV
 
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank
 

Similar to Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018 (19)

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASÅrsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
 
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (12)

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018

 • 2. Resultat 3. kvartal 380 527 533 472 3. kv 20163. kv 2015 3. kv 2017 3. kv 2018 Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) (Annualisert) 16.8 17.1 19.4 16.1 3. kv 2015 3. kv 2016 3. kv 2017 3. kv 2018 Solvensmargin (%) per 30.09. (uten bruk av overgangsregler) * 2 1,225 1,439 1,437 1,245 2015 20182016 2017 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 174 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 228 % SpareBank 1 Forsikring AS: 166 % Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
 • 3. God underliggende drift i alle selskaper Lavere finansinntekter i forsikring, samt et svakere forsikringsresultat i skadeforsikring som følge av en mer krevende vinter enn i fjor. 523 852 85 85 473 682 92 105 Livsforsikring Skadeforsikring ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon 2017 2018 Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 3
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Stabil og god inntjening. Sterk vekst innenfor pensjonsområdet. Hovedtall per 3. kvartal 2018 (2017) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 200 313 132 189 153 4. kv 20173. kv 2017 1. kv 2018 2. kv 2018 3.kv 2018 466 451 484 523 473 3.kv 20173. kv 2014 3.kv 20183. kv 2015 3. kv 2016  Brutto premieinntekter: 5.197 (4.547)  Risikoresultat, netto: 365 (230)  Administrasjonsresultat: 15 (-29)  Renteresultat: 169 (368)  Resultat før skatt: 473 (523)  Solvensmargin: 166 % (175 %) 5
 • 6. Hovedtall per 3. kvartal 2018 (2017) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Svakere forsikringsresultat som følge av en kald og snørik vinter. Også noe lavere finansinntekter.  Brutto premieinntekter: 4.342 (4.115)  Forsikringsresultat: 456 (550)  Brutto avviklingsgevinster 279 (205)  Netto finansresultat: 230 (293)  Resultat før skatt: 682 (852)  Solvensmargin: 228 % (217 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 296 460 121 265 297 4. kv 20173.kv 2017 1. kv 2018 2.kv 2018 3.kv 2018 1,297 897 787 852 682 3. kv 20153. kv 2014 3.kv 2016 3.kv 2017 3.kv 2018 6
 • 7. Forsikringsresultatet • Brutto erstatningskostnader, som er summen av årets erstatninger og avviklingsgevinster, var 2.783 mill.kroner per utgangen av 3. kvartal. Dette var en økning på 284 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. • Skadeprosenten økte med 3,4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes flere skader som følge av en kaldere og mer snørik vinter enn i fjor. • Det ble inntektsført 278 mill. kroner i avviklingsgevinster per 3. kvartal 2018. Dette er 73 mill. høyere enn i samme periode i fjor. Av samlede avviklingsgevinster på 278 mill. kroner var 141 mill. kroner del av planlagt nedtrapping. SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat (MNOK) Brutto combined ratio hittil i år (%) 550 456397 279 3. kv 2017 3. kv 2018 Forsikringsresultat Forsikringsresultat eks. natur og avvikling 7 21.6 24.4 23.2 61.8 60.7 64.1 3.kv 2016 87,3 3.kv 2017 3.kv 2018 83,4 85,1 Skadeprosent Kostnadsprosent
 • 9. Hovedtall per 3. kvartal 2018 (2017) i MNOK ODIN Forvaltning Resultatfremgang Netto tegning på MNOK 765 i ODIN-fond per 3. kvartal.  Driftsinntekter: 295 (289)  Driftskostnader: 205 (206)  Resultat før skatt: 92 (85)  Forvaltningskapital: 55.171 (51.356) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9 31 20 26 30 36 3.kv 20183.kv 2017 4.kv 2017 1. kv 2018 2. kv 2018 82 76 85 92 2015 2016 2017 2018 Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
 • 11. • Fordringsadministrasjon består av SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Portefølje AS og Conecto AS. • Factoring tilbyr administrasjon, finansiering og kredittsikring av kundefordringer, og har hatt sterk vekst de siste årene. Portefølje har sin virksomhet innen porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Conecto leverer inkassotjenester til et bredt spekter av bedrifter, organisasjoner, banker og finansinstitusjoner. • Selskapene samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordrings- administrasjon. Fordringsadministrasjon Sterk og lønnsom vekst i både Factoring og Portefølje Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 37 29 19 86 45 44 17 105 TotaltFactoring Portefølje Conecto 2017 2018 11
 • 13. SpareBank 1-alliansen 13 SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Forsikring AS (Livsforsikring) SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS (Fondsforvaltning) LOfavør AS (Forvaltning av LOfavør) Conecto AS (Inkasso) SpareBank 1 Factoring AS SpareBank 1 Portefølje AS (Porteføljekjøp og -forvaltning) SpareBank 1 Spleis AS (Folkefinansiering) Banksamarbeidet DA EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • 14. SpareBank 1 Gruppen konsern 14 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 473,0 522,5 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 682,3 851,6 1.311,4 - ODIN Forvaltning 91,8 85,4 105,7 - LOfavør 1,8 4,1 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 44,7 37,0 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 43,6 29,2 39,8 - Conecto AS 17,1 19,1 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -9,3 0,0 0,0 - Konsernjusteringer -8,8 -23,2 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 1.336,3 1.525,8 2.323,6 Driftskostnader morselskap -58,0 -54,7 -68,9 Netto finans morselskap -33,4 -34,1 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,8 RESULTAT FØR SKATT 1.245,0 1.437,0 2.209,7 Skattekostnad -274,9 -314,4 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 970,0 1.122,6 1.811,3 Majoritetens andel av resultat etter skatt 969,3 1.121,1 1.808,6 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,7 1,5 2,7 Per 3. kvartal
 • 15. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 15 3. kv. 2018 2. kv. 2018 1. kv. 2018 4. kv. 2017 3. kv . 2017 Året 2017 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 369 417 184 689 412 1.811 Egenkapitalavkastning hiå. (%) 16,1 % 15,4 % 8,8 % 22,7 % 19,4 % 22,7 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 168 99 98 104 71 334 Administrasjonsresultat (MNOK) 15 19 -5 0 21 5 Renteresultat (MNOK) -72 74 167 386 201 753 Resultat etter skatt (MNOK) 118 163 82 277 149 671 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 217 131 102 226 209 776 Netto finansinntekter (MNOK) 83 133 13 234 88 526 Resultat etter skatt (MNOK) 239 226 92 392 238 1090 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 62,8 % 67,9 % 66,1 % 56,2 % 62,6 % 60,5 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 22,9 % 23,5 % 23,7 % 23,7 % 22,7 % 24,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 85,7 % 91,4 % 89,8 % 79,8 % 85,3 % 84,7 % Bestandspremie (MNOK) 5.789 5.692 5.605 5.517 5.480 5.517 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 101 98 96 101 100 390 Resultat etter skatt (MNOK) 27 22 19 15 23 79 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 55.171 53.988 51.381 54.345 51.356 54.345 Markedsandel aksjefond hiå. (%) 6,0 % 7,3 % 7,3 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % Markedsandel kombinasjonsfond hiå. (%) 10,3 % 9,5 % 9,3 % 8,7 % 8,6 % 8,7 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 21 29 29 27 24 91
 • 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 16 3. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 152,6 152,6 188,8 131,6 200,1 473,0 522,5 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 296,5 296,5 264,5 121,3 296,3 682,3 851,6 1.311,4 - ODIN Forvaltning 35,5 35,5 29,8 26,4 31,1 91,8 85,4 105,7 - LOfavør 0,4 0,4 0,2 1,3 1,2 1,8 4,1 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 13,2 13,2 16,7 14,9 12,5 44,7 37,0 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 9,6 9,6 14,6 19,5 12,0 43,6 29,2 39,8 - Conecto AS 5,4 5,4 7,8 3,9 6,8 17,1 19,1 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -3,2 -3,2 -3,0 -3,1 0,0 -9,3 0,0 0,0 - Konsernjusteringer -3,0 -3,0 -3,0 -2,9 -2,4 -8,8 -23,2 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 507,0 507,0 516,3 313,0 557,6 1.336,3 1.525,8 2.323,6 Driftskostnader morselskap -19,4 -19,4 -17,9 -20,7 -10,6 -58,0 -54,7 -68,9 Netto finans morselskap -15,9 -15,9 -3,4 -14,1 -14,1 -33,4 -34,1 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 RESULTAT FØR SKATT 471,6 471,6 495,1 278,2 532,9 1.245,0 1.437,0 2.209,7 Skattekostnad -102,7 -102,7 -78,4 -93,8 -121,4 -274,9 -314,4 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 368,9 368,9 416,7 184,4 411,5 970,0 1.122,6 1.811,3 Majoritetens andel av resultat etter skatt 368,8 368,8 416,6 183,9 415,4 969,3 1.121,1 1.808,6 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,7 1,5 2,7 Per 3. kvartal
 • 17. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 17 3. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 2017 Risikoinntekter 577,2 577,2 583,2 585,3 549,8 1.745,7 1.626,1 2.190,7 Risikokostnader -387,3 -387,3 -473,7 -490,8 -463,5 -1.351,8 -1.339,4 -1.806,3 Risikoresultat brutto 189,9 189,9 109,5 94,4 86,4 393,9 286,8 384,5 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -21,8 -21,8 -10,6 3,2 -15,7 -29,2 -56,6 -50,2 Risikoresultat netto 168,2 168,2 98,9 97,6 70,7 364,6 230,1 334,2 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Risikoresultat netto etter oppreservering 168,2 168,2 98,9 97,6 70,7 364,6 230,1 334,2 Gebyrer 316,6 316,6 281,7 256,7 283,6 855,0 792,5 1.061,1 Øvrige omkostningsrelaterte poster 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 7,8 7,8 Driftskostnader ekskl. provisjoner -215,9 -215,9 -177,9 -172,3 -190,1 -566,2 -548,9 -726,5 Provisjoner -92,7 -92,7 -91,0 -90,2 -95,0 -273,8 -280,3 -376,9 Administrasjonsresultat brutto 8,0 8,0 12,9 -5,8 7,3 15,0 -29,0 -34,6 Reassuransens effekt på admin. resultatet 7,3 7,3 6,1 1,1 13,9 14,5 34,3 40,0 Administrasjonsresultat netto 15,3 15,3 19,0 -4,8 21,2 29,6 5,2 5,4 Netto finansinntekter 692,8 692,8 579,8 292,3 320,2 1.564,9 725,4 1.270,4 Øvrige renterelaterte poster -642,4 -642,4 -375,2 0,2 -0,1 -1.017,4 -0,2 -0,8 Garantert rente -122,4 -122,4 -130,4 -125,1 -119,5 -378,0 -357,5 -516,4 Renteresultat -72,0 -72,0 74,1 167,2 200,6 169,2 367,8 753,3 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renteresultat etter oppreservering -72,0 -72,0 74,1 167,2 200,6 169,2 367,8 753,3 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 5,3 5,3 5,6 5,5 8,6 16,5 24,5 22,6 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 116,7 116,7 197,7 265,5 301,1 579,9 627,7 1.115,5 Avsetning til tilleggsavsetninger 64,8 64,8 -30,8 -69,0 -91,1 -35,1 -131,7 -245,6 Resultat til kunder -48,6 -48,6 -24,2 -62,8 -44,3 -135,5 -111,0 -297,3 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 31,6 31,6 58,5 9,5 46,0 99,7 172,2 309,6 Andre inntekter og kostnader til selskapet -11,9 -11,9 -12,4 -11,7 -11,6 -36,0 -34,7 -46,7 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 152,6 152,6 188,8 131,6 200,1 473,0 522,5 835,5 Skattekostnad -35,0 -35,0 -25,7 -49,6 -51,4 -110,2 -127,8 -164,2 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 117,7 117,7 163,0 82,0 148,7 362,7 394,7 671,4 Per 3. kvartal
 • 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje 18 Beløp i mill.kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Risikoresultat 397,9 290,3 -4,0 -3,5 0,0 0,0 393,9 286,8 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -5,4 -32,8 20,5 3,9 -0,1 0,0 15,0 -29,0 Renteresultat 166,2 356,0 1,7 10,7 1,3 1,1 169,2 367,8 Tekniskeavsetninger -14,7 -22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,7 -22,4 Oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 16,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 24,5 Resultat til kunde -169,0 -242,7 -1,6 0,0 0,0 0,0 -170,6 -242,7 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 63,7 137,5 63,7 137,5 Sum 391,4 372,9 16,6 11,0 64,9 138,5 473,0 522,5 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 • 19. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 19 3. kv 3. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 122,5 134,4 389,1 381,1 512,9 Individuelle kapitalforsikringer 214,7 197,8 633,2 589,0 793,9 Kollektive pensjonsforsikringer 137,2 151,1 495,8 599,6 718,8 Ulykkesforsikringer 86,1 81,5 255,7 243,3 326,8 Gruppelivsforsikringer 176,0 174,9 585,0 577,0 746,5 Unit Link - Renteforsikringer 41,5 5,5 117,5 25,6 193,5 Unit Link - Kapitalforsikringer 91,1 76,0 278,4 203,8 306,1 Innskuddstjenestepensjon 839,0 662,4 2.442,0 1.928,1 2.638,3 Sum brutto forfalte premieinntekter 1.708,2 1.483,5 5.196,7 4.547,3 6.236,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 281,6 515,7 1.935,5 1.406,9 1.616,0 Avgitt gjenforsikringspremie -51,9 -51,6 -153,4 -157,2 -211,1 Premieinntekter for egen regning 1.937,8 1.947,7 6.978,8 5.797,0 7.641,6 Per 3. kvartal
 • 20. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 4.7 3.1 Per 3.kvartal 2017 Per 3.kvartal 2018 3.5 2.5 Per 3.kvartal 2017 Per 3.kvartal 2018
 • 21. Aktivaallokering per portefølje per 30. september 2018 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 29,5 (23,5) mrd. NOK 23,1(21,7) mrd. NOK 6,0(5,7) mrd. NOK 10,4 (9,8) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 59.7% 39.4% 0,9% Aksjefond Rentefond Annet 14.1% 29.8% 36.9% 18.3% 0,9% Aksjer Annet Obligasjoner - markedsverdi Obligasjoner - amortisert kost Eiendom 52.2% 20.7% 20.6% 0,0% 6,5% Aksjer Obligasjoner - markedsverdi Obligasjoner - amortisert kost Eiendom Annet 10.1% 54.5% 19.1% 16.4% Obligasjoner - amortisert kost Aksjer Obligasjoner - markedsverdi Eiendom 21
 • 22. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 3. kvartal 2018 22 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Immaterielle eiendeler 122 143 137 Investeringer 6.005 5.774 6.139 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 443 429 443 Fordringer 111 146 127 Andre eiendeler 280 270 381 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 21 Investeringer i kollektivporteføljen 23.197 21.921 22.439 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 29.551 23.611 25.000 SUM EIENDELER 59.709 52.296 54.688 Innskutt egenkapital 2.703 2.491 2.491 Opptjent egenkapital 1.236 1.478 1.083 Ansvarlig lånekapital 1.000 1.000 1.000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 23.610 22.336 22.864 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 29.525 23.505 24.894 Avsetning for forpliktelser 960 753 787 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 272 264 261 Forpliktelser 285 357 1.168 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 118 112 140 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 59.709 52.296 54.688 Per 3. kvartal
 • 23. SpareBank 1 Skadeforsikring AS Resultat 3. kvartal 2018 23 Året Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017 Opptjente premier f.e.r. 1.476,4 1.396,4 4.311,9 4.083,3 5.487,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -927,1 -874,2 -2.826,4 -2.532,1 -3.321,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -337,9 -317,6 -1.007,4 -995,5 -1.327,8 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,2 0,5 1,8 3,6 5,8 Andre tekniske avsetninger 4,4 3,5 -23,6 -9,3 -68,3 Forsikringsresultat 217,1 208,6 456,4 550,0 776,2 Netto finansinntekter 83,1 87,7 229,7 292,8 526,3 Driftsresultat 296,5 296,3 682,3 851,6 1.311,4 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 296,5 296,3 682,3 851,6 1.311,4 Skattekostnad -57,3 -58,1 -124,9 -153,7 -221,9 Resultat etter skatt 239,2 238,2 557,4 698,0 1.089,5 3. kvartal Per 3. kvartal
 • 24. ODIN Forvaltning Resultat 3. kvartal 24 Året Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017 Driftsinntekter 101,3 99,7 295,3 289,2 389,8 Lønnskostnader -38,6 -38,9 -114,4 -114,2 -162,6 Avskrivninger -4,1 -3,0 -11,4 -9,1 -12,0 Andre driftskostnader -23,6 -27,0 -79,2 -82,2 -111,3 Sum driftskostnader -66,3 -68,9 -205,0 -205,5 -285,9 Driftsresultat 35,0 30,8 90,3 83,7 103,9 Finanskostnader 0,5 0,3 1,5 1,7 1,7 Resultat før skatt 35,5 31,1 91,8 85,4 105,7 Skattekostnad -8,8 -7,7 -22,7 -21,0 -26,5 Resultat etter skatt 26,7 23,4 69,0 64,4 79,1 3. kvartal Per 3. kvartal