SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
3. kvartal 2016
Godt kvartalsresultat
2
529
745
380
528
3. kv 20163. kv 20153. kv 20143. kv 2013
Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK)
Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
20,5
28,0
16,8 17,1
3. kv 20163. kv 20153. kv 20143. kv 2013
Solvensmargin 30.06.16
(uten bruk av overgangsregler)
*
3. kv 2016
1.439
3. kv 2015
1.225
3. kv 2014
1.753
3. kv 2013
1.216
SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 155 %
SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 284 %
SpareBank 1 Forsikring AS: 126%
God underliggende drift i alle selskaper
Resultatnedgangen i Skadeforsikring skyldes lavere avviklingsgevinster og negativt estimatavvik
på pensjoner
3
451
897
484
787
82
44 7476
SkadeforsikringLivsforsikring ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon
2015 2016
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
Forretningsområde
Forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Godt underliggende driftsresultat
Høyere finansinntekter og sterk salgsvekst for innskuddspensjon i BM
Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK
 Brutto premieinntekter: 3.695 (3.367)
 Risikoresultat: 260 (278)
 Administrasjonsresultat: 11 (25)
 Renteresultat: 239 (139)
 Resultat før skatt: 484 (451)
 Solvensmargin *) : 126 %
5
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
147
175
145 164
3
0
50
100
150
200
250
300
350
3. kv 20162. kv 20161. kv 20164. kv 20153. kv 2015
380
486 466 451 484
0
100
200
300
400
500
3. kv 20163. kv 2012 3. kv 20153. kv 20143. kv 2013
*) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler
Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende lønnsomhet
Redusert forsikringsresultat skyldes lavere avviklingsgevinster. Resultatet er belastet med MNOK 74
som følge av negativt estimatavvik på pensjoner.
 Brutto premieinntekter: 3.999 (4.032)
 Forsikringsresultat: 569 (734)
 Brutto avviklingsgevinster 238 (415)
 Netto finansresultat: 292 (71)
 Resultat før skatt: 787 (897)
 Solvensmargin *) : 284 %
6
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
263
382
234
346
207
0
100
200
300
400
500
600
700
2.kv 20161.kv 20164. kv 20153. kv 2015 3.kv 2016
814 897
787
200
0
800
1.000
1.200
1.400
600
400
3.kv 20163. kv 20153. kv 2014
1.297
3. kv 2013
*) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler
Forsikringsresultatet
• En gunstig værsituasjon har bidratt til at
naturskadeerstatningene var 93 mill.
kroner lavere sammenlignet med samme
periode i 2015.
• Erstatningskostnader for både privat- og
bedriftsmarkedet har økt noe
sammenlignet med fjoråret. Økningen i
privatmarkedet (+ 66 mill. kroner) skyldes i
hovedsak et større omfang av frost- og
vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015,
spesielt for produktgruppen Motor.
• Det er inntektsført avviklingsgevinster på
238 (415) mill. kroner per 3. kvartal 2016
(2015).
Combined ratio, hittil i år
• CR for egen regning: 84,7 % (81,5 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
7
Forsikringsresultat (MNOK)
Combined ratio f.e.r. hittil i år (%)
21,1 21,8 21,2
60,4 62,9 59,8
2015
81,0
3.kv 2016
84,7
3. kv 2015
81,5
KostnadsprosentSkadeprosent
734
569568
429
3.kv 20163. kv 2015
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
Forsikringsresultat
ODIN Forvaltning AS
30
14
22
2826
2. kv 20161. kv 20164. kv 20153. kv 2015 3. kv 2016
Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK
ODIN Forvaltning
Positiv resultatutvikling
9
 Driftsinntekter: 251 (265)
 Resultat før skatt: 76 (82)
 Forvaltningskapital: 41 189 (37 266)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
Fordringsadministrasjon
SpareBank 1 Gruppen Finans
• Består av forretningsområdene
Factoring og Portefølje.
• Volum- og inntektsvekst i
begge forretningsområdene.
• Samlede inntekter på 132
(105) mill. kroner per 3.
kvartal.
• Utlånsvekst på 18 % de siste
12 månedene.
Conecto
• Resultatfremgang som følge av
vekst i eksisterende og nye
kundeforhold.
Fordringsadministrasjon
Volum- og inntektsvekst
11
Resultat før skatt hittil (MNOK)
40
44
59
15
74
4
TotaltConectoSpareBank 1
Gruppen Finans
Per 3. kv 2016
Per 3. kv 2015
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Vedlegg
SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G)
SpareBank 1 Forsikring AS
Livsforsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
Fondsforvaltning
SpareBank 1 Medlemskort AS
Forvaltning av LOfavør
Conecto AS
Inkasso
SpareBank 1 Gruppen Finans AS
Factoring - Portefølje
Banksamarbeidet DA (BS)
EiendomsMegler 1
Norge AS
SpareBank 1
Kundesenter AS
SpareBank 1
Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Mobilbetaling AS
(mCASH)
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SamSpar
SpareBank 1-alliansen 2016
Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne
- med ulike eierandeler
Felleseid konsern med heleide produktselskaper
Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA
og SpareBank 1 Gruppen
Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT-
og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings-
konsepter, forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste
praksis og innkjøp.
Resultat 3. kvartal og per 30. september
15
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
16
3. kv
2016
2. kv
2016
1. kv
2016
4. kv
2015
3. kv
2015
Året
2015
Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 399,8 411,1 284,1 377,1 286,1 1 316,0
Egenkapitalavkastning (%) 17,1 % 18,1 % 12,8 % 17,2 % 16,8 % 17,2 %
SB1 Forsikring
Risikoresultat (MNOK) 81,9 69,4 108,4 78,8 115,8 356,6
Administrasjonsresultat (MNOK) 8,4 -17,4 19,6 -1,4 21,1 23,8
Renteresultat (MNOK) 92,2 175,3 -30,0 -216,6 -48,8 -77,3
Resultat etter skatt (MNOK) 131,1 115,2 125,3 66,7 111,3 418,4
SB1 Skadeforsikring
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 218,6 203,7 146,5 253,5 319,2 987,8
Netto finansinntekter (MNOK) 121,8 108,9 60,9 122,9 -71,6 194,2
Resultat etter skatt (MNOK) 260,2 179,0 159,0 281,1 194,3 939,5
Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 61,8 % 60,8 % 66,1 % 58,2 % 58,2 % 59,8 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,3 % 19,5 % 21,2 %
Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,5 % 77,8 % 81,0 %
Bestandspremie (MNOK) 5 274 5 238 5 222 5 203 5 256 5 203
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 88,4 82,6 79,5 90,0 89,3 354,7
Resultat etter skatt (MNOK) 20,8 19,8 16,4 8,2 21,7 68,6
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 41 189 39 288 39 377 40 932 37 266 40 932
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 8,1 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,7 % 7,6 % 7,1 % 6,6 % 5,8 % 6,6 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 22,1 24,5 14,5 31,4 8,5 63,3
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
17
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat 3. kvartal 2016 og per. 3 kvartal
18
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 3. kvartal 2016
19
SpareBank 1 Forsikring AS
Utvikling i premieinntekter
20
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning
kollektivporteføljer (%):
Bokført avkastning (%):
2,1
3,6
3.kv. 2015 3.kv. 2016
2,5
3,1
3.kv. 2015 3.kv. 2016
1,7
3,4
5,8
3,1
Aksjer
Omløpsrenter
Eiendom
Hold til forfall
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i
kollektivporteføljen per 3. kvartal 2016
Prosent
Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2016
SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring
NOK 17,9 (14,5) mrd. NOK 20,5 (19,5) mrd. NOK 4,9 (4,3) mrd. NOK 10,6 (10,9) mrd.
23
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
1,8%
43,9%
54,3%
Annet
Rentefond
Aksjefond
0,6%
17,4%
34,8%
34,3%
12,9%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
2,1%
16,7%
19,6%
61,6%
0,0%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
11,6%
15,1%
63,0%
10,3%
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 3. kvartal
24
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal
25
ODIN Forvaltning
Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal
26

More Related Content

What's hot

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Silje Linnerud Næss
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
Helgeland Sparebank
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 

What's hot (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
 
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 

Similar to Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank 1 BV
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank
 
Sparebanken Hedmark konsern 3. kvartal
Sparebanken Hedmark konsern 3. kvartalSparebanken Hedmark konsern 3. kvartal
Sparebanken Hedmark konsern 3. kvartal
Sparebanken Hedmark
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2017
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2017Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2017
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2017
Helgeland Sparebank
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Mats Loitegaard
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 

Similar to Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016 (18)

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
 
Sparebanken Hedmark konsern 3. kvartal
Sparebanken Hedmark konsern 3. kvartalSparebanken Hedmark konsern 3. kvartal
Sparebanken Hedmark konsern 3. kvartal
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
 
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2017
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2017Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2017
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2017
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (12)

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016

 • 1. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016
 • 2. Godt kvartalsresultat 2 529 745 380 528 3. kv 20163. kv 20153. kv 20143. kv 2013 Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 20,5 28,0 16,8 17,1 3. kv 20163. kv 20153. kv 20143. kv 2013 Solvensmargin 30.06.16 (uten bruk av overgangsregler) * 3. kv 2016 1.439 3. kv 2015 1.225 3. kv 2014 1.753 3. kv 2013 1.216 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 155 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 284 % SpareBank 1 Forsikring AS: 126%
 • 3. God underliggende drift i alle selskaper Resultatnedgangen i Skadeforsikring skyldes lavere avviklingsgevinster og negativt estimatavvik på pensjoner 3 451 897 484 787 82 44 7476 SkadeforsikringLivsforsikring ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon 2015 2016 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Godt underliggende driftsresultat Høyere finansinntekter og sterk salgsvekst for innskuddspensjon i BM Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK  Brutto premieinntekter: 3.695 (3.367)  Risikoresultat: 260 (278)  Administrasjonsresultat: 11 (25)  Renteresultat: 239 (139)  Resultat før skatt: 484 (451)  Solvensmargin *) : 126 % 5 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 147 175 145 164 3 0 50 100 150 200 250 300 350 3. kv 20162. kv 20161. kv 20164. kv 20153. kv 2015 380 486 466 451 484 0 100 200 300 400 500 3. kv 20163. kv 2012 3. kv 20153. kv 20143. kv 2013 *) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler
 • 6. Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende lønnsomhet Redusert forsikringsresultat skyldes lavere avviklingsgevinster. Resultatet er belastet med MNOK 74 som følge av negativt estimatavvik på pensjoner.  Brutto premieinntekter: 3.999 (4.032)  Forsikringsresultat: 569 (734)  Brutto avviklingsgevinster 238 (415)  Netto finansresultat: 292 (71)  Resultat før skatt: 787 (897)  Solvensmargin *) : 284 % 6 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 263 382 234 346 207 0 100 200 300 400 500 600 700 2.kv 20161.kv 20164. kv 20153. kv 2015 3.kv 2016 814 897 787 200 0 800 1.000 1.200 1.400 600 400 3.kv 20163. kv 20153. kv 2014 1.297 3. kv 2013 *) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler
 • 7. Forsikringsresultatet • En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene var 93 mill. kroner lavere sammenlignet med samme periode i 2015. • Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet har økt noe sammenlignet med fjoråret. Økningen i privatmarkedet (+ 66 mill. kroner) skyldes i hovedsak et større omfang av frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015, spesielt for produktgruppen Motor. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 238 (415) mill. kroner per 3. kvartal 2016 (2015). Combined ratio, hittil i år • CR for egen regning: 84,7 % (81,5 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift 7 Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. hittil i år (%) 21,1 21,8 21,2 60,4 62,9 59,8 2015 81,0 3.kv 2016 84,7 3. kv 2015 81,5 KostnadsprosentSkadeprosent 734 569568 429 3.kv 20163. kv 2015 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat
 • 9. 30 14 22 2826 2. kv 20161. kv 20164. kv 20153. kv 2015 3. kv 2016 Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK ODIN Forvaltning Positiv resultatutvikling 9  Driftsinntekter: 251 (265)  Resultat før skatt: 76 (82)  Forvaltningskapital: 41 189 (37 266) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
 • 11. SpareBank 1 Gruppen Finans • Består av forretningsområdene Factoring og Portefølje. • Volum- og inntektsvekst i begge forretningsområdene. • Samlede inntekter på 132 (105) mill. kroner per 3. kvartal. • Utlånsvekst på 18 % de siste 12 månedene. Conecto • Resultatfremgang som følge av vekst i eksisterende og nye kundeforhold. Fordringsadministrasjon Volum- og inntektsvekst 11 Resultat før skatt hittil (MNOK) 40 44 59 15 74 4 TotaltConectoSpareBank 1 Gruppen Finans Per 3. kv 2016 Per 3. kv 2015
 • 14. SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH) SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SamSpar SpareBank 1-alliansen 2016 Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp.
 • 15. Resultat 3. kvartal og per 30. september 15
 • 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 3. kv 2016 2. kv 2016 1. kv 2016 4. kv 2015 3. kv 2015 Året 2015 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 399,8 411,1 284,1 377,1 286,1 1 316,0 Egenkapitalavkastning (%) 17,1 % 18,1 % 12,8 % 17,2 % 16,8 % 17,2 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 81,9 69,4 108,4 78,8 115,8 356,6 Administrasjonsresultat (MNOK) 8,4 -17,4 19,6 -1,4 21,1 23,8 Renteresultat (MNOK) 92,2 175,3 -30,0 -216,6 -48,8 -77,3 Resultat etter skatt (MNOK) 131,1 115,2 125,3 66,7 111,3 418,4 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 218,6 203,7 146,5 253,5 319,2 987,8 Netto finansinntekter (MNOK) 121,8 108,9 60,9 122,9 -71,6 194,2 Resultat etter skatt (MNOK) 260,2 179,0 159,0 281,1 194,3 939,5 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 61,8 % 60,8 % 66,1 % 58,2 % 58,2 % 59,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,3 % 19,5 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,5 % 77,8 % 81,0 % Bestandspremie (MNOK) 5 274 5 238 5 222 5 203 5 256 5 203 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 88,4 82,6 79,5 90,0 89,3 354,7 Resultat etter skatt (MNOK) 20,8 19,8 16,4 8,2 21,7 68,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 41 189 39 288 39 377 40 932 37 266 40 932 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 8,1 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,7 % 7,6 % 7,1 % 6,6 % 5,8 % 6,6 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 22,1 24,5 14,5 31,4 8,5 63,3
 • 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17
 • 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat 3. kvartal 2016 og per. 3 kvartal 18
 • 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 3. kvartal 2016 19
 • 20. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 20
 • 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 2,1 3,6 3.kv. 2015 3.kv. 2016 2,5 3,1 3.kv. 2015 3.kv. 2016
 • 22. 1,7 3,4 5,8 3,1 Aksjer Omløpsrenter Eiendom Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 3. kvartal 2016 Prosent
 • 23. Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2016 SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 17,9 (14,5) mrd. NOK 20,5 (19,5) mrd. NOK 4,9 (4,3) mrd. NOK 10,6 (10,9) mrd. 23 Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 1,8% 43,9% 54,3% Annet Rentefond Aksjefond 0,6% 17,4% 34,8% 34,3% 12,9% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 2,1% 16,7% 19,6% 61,6% 0,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 11,6% 15,1% 63,0% 10,3% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer
 • 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 3. kvartal 24
 • 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal 25
 • 26. ODIN Forvaltning Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal 26